Electrolux ETV38000X User manual

Electrolux ETV38000X User manual
Contents
Funkcie ................................................................. 2
Príslušenstvo ........................................................ 2
Úvod ..................................................................... 3
Príprava ................................................................ 3
Bezpečnostné opatrenia ...................................... 3
Napájací zdroj ................................................... 3
Napájací kábel ................................................... 3
Voda a vlhkosť .................................................. 3
Čistenie ............................................................. 3
Ventilácia .......................................................... 4
Žiar a plamene .................................................. 4
Blesk ................................................................. 4
Náhradné diely .................................................. 4
Opravy ............................................................. 4
Likvidácia .......................................................... 4
Informácie pre používateľov v krajinách
Európskej únie .................................................. 4
Odpojenie zariadenia ........................................ 5
Hlasitosť slúchadiel ........................................... 5
Inštalácia ........................................................... 5
LCD obrazovka ................................................. 5
Upozornenie ..................................................... 5
Prehľad funkcií diaľkového ovládania ................... 6
LCD televízor a ovládacie tlačidlá ......................... 7
Zobrazenie pripojení ............................................. 8
Pripojenie napájania .............................................. 9
Pripojenie antény ................................................ 10
Pripojenie LCD televízora k počítaču ................... 10
Pripojenie k DVD prehrávaču .............................. 11
Používanie ďalších pripojení ............................... 12
Pripojenie ďalších zariadení cez konektor Scart .... 12
Vloženie batérií do diaľkového ovládača ............ 13
Prevádzkový dosah diaľkového ovládača .......... 13
Zapnutie a vypnutie televízora ........................... 14
Zapnutie televízora ......................................... 14
Vypnutie televízora ......................................... 14
Vý ber vstupu ..................................................... 14
Základné ovládanie ............................................ 15
Ovládanie pomocou tlačidiel na televízore ...... 15
Nastavenie hlasitosti ................................... 15
Voľba programu .......................................... 15
Vstup do hlavnej ponuky ............................ 15
Režim AV .................................................... 15
Nastavenie hlasitosti ................................... 15
Voľba programu (priamy prístup) ................ 15
Počiatočné nastavenia ....................................... 16
Všeobecná Prevádzka ....................................... 17
Elektronický programový sprievodca (EPG) .... 17
Preberanie cez éter ........................................ 19
Zobrazenie titulkov ......................................... 19
Teletext ........................................................... 19
Systém ponúk IDTV ............................................ 19
Zoznam kanálov (Channel List) ...................... 19
Mazanie kanálov v zozname kanálov .......... 20
Nastavovanie obľúbených kanálov ............. 21
Ako pridať kanál do zoznamu obľúbených .... 21
Odstránenie kanála z zoznamu obľúbených ... 21
Automatické ladenie (Automatic Search) .... 22
Konfigurácia ................................................... 24
Režim obľúbených kanálov (Favourite
Mode) .......................................................... 24
Zoznam kanálov (Channel List) ................... 24
Jazykové nastavenia (Language Settings) ... 25
Jazyk titulkov (Subtitle Language) ............... 25
Nastavenie kľúča zámky (Set Lock key) .... 26
Nastavenie TV (TV Setup) .............................. 27
Mapa systému ponúk analógovej TV .................. 29
Navigovanie v analógovej TV ponuke Systém .... 30
Systém ponúk analógovej TV ............................. 30
Ponuka Zvuk (Sound) ..................................... 30
Hlasitosť (Volume) ....................................... 30
Ponuka Obraz (Picture) .................................. 31
Režim obrazu (Picture Mode) ...................... 31
Jas/kontrast/farba/ostrosť/odtieň (Brightness/
Contrast/Colour/Sharpness/Tint) ................. 31
Ponuka Doplnky (Features) ............................. 32
Časovač vypnutia (Sleep Timer) ................. 32
Ponuka Inštalácia (Install) ................................ 33
Programovanie (Programming) .................... 33
Program (Programme) ........................... 33
Pásmo (Band) ....................................... 33
Krajina A.P.S. (A.P.S. Country) .................... 34
Programovanie (Programming) .............. 34
Systém farieb (Colour System) ............. 35
Tabuľka programov (Program Table) ........... 35
Zmazať (Delete) .................................... 35
Zámok programu (Program Lock) ......... 35
Zmeniť PIN (Change PIN) ....................... 36
Systém ponúk Režim PC (PC Mode) ................... 36
H (Horizontálna) pozícia ........................ 37
Zobrazenie informácií o televízore ..................... 37
Funkcia stlmenia (Mute) ...................................... 37
Osobné predvoľby (Personal Preference) ......... 37
Režimy zväčšenia (Zoom Modes) ...................... 37
4:3 ............................................................... 37
16:9 ............................................................. 38
Titulky (Subtitle) ........................................... 38
Teletext ............................................................... 38
Rady ................................................................... 39
Starostlivosť o obrazovku ............................... 39
Chý ba napájanie ............................................. 39
Zlý obraz ........................................................ 39
Zdroje vstupu ................................................. 39
Modul Cl .......................................................... 39
Dodatok A: Typické režimy zobrazenia vstupu PC .... 40
Informácie pre používateľov sa vzťahujú na
krajiny Európskej únie ................................. 40
Technické údaje .................................................. 41
Popis pripojovacích kolíkov ................................. 42
Slovensko - 1 -
Funkcie
Príslušenstvo
• Farebný televízor s diaľkovým ovládaním.
• Plne integrovaný Digitálny TV (DVB-T).
• Je možné prednastaviť 100 programov
v pásmach VHF, UHF alebo káblový ch kanálov.
M
• Možnosť ladenia káblových kanálov.
INFO
SELECT
OK
• Ovládanie televízora je veľmi jednoduché
vďaka systému ponúk.
• Dva konektory Scart pre externé zariadenia
(napríklad video hry, zvukový systém atď.)
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
7
8
9
PP
0
-/--
YZ
EXIT
P+
• Stereofónny zvukový systém (German + Nicam)
P-
• Plne funkčný teletext.
P<P
I-II
• Fastext (10 strán), TOP text.
/
• Obľúbený kanál.
/
GUIDE
WIDE
• Uzamknutie kanálu.
• Pripojenie slúchadiel.
• APS (Automatický programovací systém).
Diaľkový ovládač
• Všetky programy je možné pomenovať.
• Automatické ladenie dopredu alebo dozadu.
• Časovač vypnutia.
• Detská zámka.
Batérie
• Automatické stlmenie zvuku, keď sa
neprijíma žiadny signál.
2 X AAA
• Prehrávanie NTSC.
• Dva konektory HDMI pre digitálny obraz a
zvuk. Toto pripojenie podporuje signál s
vysoký m rozlíšením (High Definition).
• AVL (Automatické obmedzenie hlasitosti).
• Keď nie je zachytený žiadny platný signál,
televízor sa po 5 minútach automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
• PLL (vyhľadávanie frekvencie).
• Vstup pre PC.
• Plug&Play pre systémy Windows 9X, ME,
2000, XP, Vista
• Linkový audio vý stup
Slovensko - 2 -
Návod na použitie
Napájací kábel
Úvod
Ďakujeme, že ste si vybrali tento
výrobok. Táto príručka vám poskytne
pokyny ako správne prevádzkovať
váš televízor. Pred začatím
používania televízoru si pozorne prečítajte celú
túto príručku.
Túto príručku uschovajte na bezpečnom
mieste pre ďalšie použitie v budúcnosti.
Príprava
Po všetký ch stranách prístroja nechajte
najmenej 10 cm voľného priestoru pre
ventiláciu. Aby ste zabránili poruchám a
nebezpečným situáciám, neumiestňujte na
televízor ziadne predmety.
Tento prístroj je možné používať v miernom
podnebí.
nestlačte. Napájací kábel držte len za zástrčku.
Zariadenie
neodpájajte
vytiahnutím
z napájacieho kábla a nikdy sa nedotý kajte
napájacieho kábla mokrý mi rukami, mohlo by
to zapríčiniť skrat alebo zásah elektrickým
prúdom. Na kábli nikdy nerobte uzol ani ho
nezväzujte s iný mi káblami. Napájacie káble
by mali byť umiestnené takým spôsobom,
ktorý zabezpečí, že sa ne nestúpi. Poškodený
napájací kábel môže spôsobiť požiar alebo
zasiahnutie elektrický m prúdom. Ak je
poškodený a vyžaduje vý menu, mal by ho
vykonať kvalifikovaný technik.
Voda a vlhkosť
Nepoužívajte toto zariadenie
vo vlhkom a mokrom
prostredí (nepoužívajte ho
v kúpeľni, v kuchynskom
10 cm
10 cm
10 cm
Neukladajte zariadenie, kus nábytku a pod.
na napájací kábel (zo zásuvky) ani ho nijako
dreze a v blízkosti práčky).
Nevystavujte toto zariadenie
dažďu alebo vode, mohlo by
to byť nebezpečné, a neumiestňujte naň
predmety naplnené vodou, ako sú kvetinové
Bezpečnostné opatrenia
vázy a pod. Zabráňte postriekaniu vodou.
Pozorne si prečítajte nasledujúce odporúčané
bezpečnostné opatrenia v záujme svojej
bezpečnosti.
V prípade, že akýkoľvek pevný predmet alebo
tekutina sa dostanú do skrinky, televízor
Napájací zdroj
odpojte a dajte ho skontrolovať kvalifikovaným
osobám predtý m, ako ho znovu uvediete do
Jednotka by mala byť napájaná z 220-240V
prevádzky.
AC 50 Hz zásuvky. Presvedčte sa, že ste zvolili
správne napätie, ktoré vyhovuje vašim
Čistenie
podmienkam.
Pred čistením odpojte televízor
z elektrickej
zásuvky.
Nepoužívajte tekuté čistiace
prostriedky a prostriedky v
spreji. Používajte mäkkú
suchú handričku.
Slovensko - 3 -
Ventilácia
Likvidácia
Zásuvky a otvory na televízore slúžia
na ventiláciu a zaistenie spoľahlivej prevádzky.
Pokyny pre likvidáciu
• Obaly a obalové pomôcky sú recyklovateľné
Aby nedošlo k prehriatiu, nesmú byť tieto
otvory blokované alebo akýmkoľvek
a mali by byť odovzdané na recykláciu.
Obalové materiály, ako sú igelitové vrecia, je
spôsobom zakryté.
potrebné uschovať mimo dosahu detí.
Žiar a plamene
• Batérie, vrátane tých bez ťažkých kovov, by
nemali byť likvidované s bežným domácim
Televízor by nemal byť
umiestnený
v blízkosti
odpadom. Použité batérie zlikvidujte
s ohľadom na životné prostredie. Zistite si
otvoreného ohňa a zdrojov
silného žiaru, ako je elektrický
právne predpisy, ktoré sú platné vo vašej
oblasti.
ohrievač. Uistite sa, že na
vrchu televízora nie je
umiestnený žiadny zdroj otvoreného ohňa, ako
napríklad zapálené sviečky. Batérie sa nesmú
vystavovať nadmernej teplote, ako sú slnečné
žiara, oheň a podobne.
Blesk
• Žiarivka so studenou katódou v LCD paneli
obsahuje malé množstvo ortuti, preto sa
riaďte miestnymi predpismi alebo
nariadeniami pre ich likvidáciu.
Informácie pre používateľov v
krajinách Európskej únie
V prípade búrky a blesku alebo
Tento symbol na vý robku alebo
pri odjazde na dovolenku
odpojte napájací kábel zo
na jeho balení znamená, že
vaše
elektrické
alebo
zásuvky.
elektronické zariadenie by
malo byť znehodnotené na
Náhradné diely
konci
svojej
oddelene
od
Keď je potrebné použiť náhradné diely, dbajte
na to, aby servisný technik použil náhradné
diely udané vý robcom alebo majúce rovnaké
parametre ako tie originálne. Nepovolené
náhradné diely môžu spôsobiť požiar,
zasiahnutie elektrický m prúdom alebo iné
riziká.
životnosti
bežného
domáceho odpadu. V krajinách EÚ sú rôzne
systémy zberu a recyklácie odpadu.
Viac informácií získate od miestnej
samosprávy alebo od predajcu, od ktorého
ste vý robok zakúpili.
Opravy
Prenechajte všetky opravy
kvalifikovaný m pracovníkom.
Neskladajte kryt, keďže by
mohlo dôjsť k zasiahnutiu
elektrický m prúdom.
Slovensko - 4 -
Odpojenie zariadenia
Zástrčka na napájacom kábli slúži na úplné
odpojenie televízora z elektrickej siete, a preto
by mala byť ľahko a rýchlo dostupná.
Hlasitosť slúchadiel
Prílišný tlak zvuku zo slúchadiel
môže spôsobiť stratu sluchu.
Inštalácia
Aby sa zamedzilo zraneniam, musí byť toto
zariadenie v prípade upevnenia na stenu (ak je
táto možnosť k dispozícii) bezpečne pripevnené
k stene podľa pokynov na inštaláciu.
LCD obrazovka
LCD panel je vyspelý m technologický m
vý robkom s približne miliónom tenkovrstvový ch
tranzistorov, ktoré poskytujú jemné detaily
obrazu. Občas sa môže na obrazovke objaviť
niekoľko neaktívnych pixelov v podobe
modrého, zeleného alebo červeného bodu.
Toto však neovplyvňuje prevádzku výrobku.
Upozornenie
Nenechávajte televízor v pohotovostnom
alebo prevádzkovom režime, keď odídete
z domu.
Slovensko - 5 -
Prehľad funkcií diaľkového ovládania
Standby (pohotovostný režim)
Kurzor hore
Kurzor doprava
Info
Priamy program
Dvojmiestne číslo/Bez funkcie
31
Program hore
TV / Režim digitálnej TV
29
Externý zdroj
28
Podržať / Bez funkcie
Aktualizovať / Bez funkcie
27
Odhalenie/Prepnutie z TV na PC
Rozšíriť/Veľkosť obrazu
Čas
GHI
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/--
P+
5
6
7
8
25
Strana hore/Zvuk
Obrázok/Titulky zapnúť vypnúť/Strana
dole
Predchádzajúci program/Bez funkcie
OK (Uložiť)
DEF
1
26
Teletext
Osobné predvoľby
ABC
EXIT
Mix (zmiešanie)/bez funkcie
Znížiť hlasitosť
4
INFO
OK
Inštalovať
Indexová stránka/Elektronický
programový sprievodca (EPG)
M
SELECT
Vlastnosť / Jazyk audio Zap/Vyp v DTV
Program dole
2
3
30
Zvýšiť hlasitosť
Mono/Stereo/Dual I-II
1
32
24
23
22
21
20
19
18
17
Kurzor dole
Kurzor doľava
31 Ponuka
32 Stlmiť
Slovensko - 6 -
9
PSWAP
P<P
SOURCE
I-II
TV
DTV
AV
10
11
/
/
GUIDE
WIDE
12
13
14
15
16
LCD televízor a ovládacie tlačidlá
VOLU ME
VOLUME
P/CH
P/CH
- HLASITOST +
MENU
TV/AV
MENU
TV/AV
MENU
POHOTOVOSTNÝ
REŽIM
TV/AV
- P/CH +
Slovensko - 7 -
Zobrazenie pripojení
J
HDMI-1
Y PB PR
Vstup napájacieho kábla
PC vstup (PC Input) slúži na pripojenie osobného počítača k televízoru.
Prepojte počítačový kábel medzi PC VSTUPOM (PC INPUT) na televízore a počítačovým
výstupom na počítači.
Vstupy HDMI (HDMI Inputs) slúžia na pripojenie zariadenia, ktoré má HDMI konektor..
LCD televízor môže zobrazovať tzv. HD obraz (obraz s vysokým rozlíšením) zo zariadení
ako je HD satelitný prijímač alebo DVD prehrávač. Tieto zariadenia musia byť pripojené
pomocou konektorov HDMI alebo zložkových konektorov. Tieto konektory môžu prijímať
signál 720p alebo 1080i. Pri pripojení HDMI k HDMI nie je potrebné žiadne pripojenie zvuku.
Audio vý stupy (Audio Line Outs) zaisťujú výstup audio signálu do externého zariadenia,
ako je napríklad doplnkový zvukový systém.
Ak chcete pripojiť externé reproduktory ku televízoru, použite AUDIO VÝSTUPY (LINE OUTS)
televízora a audio kábel.
Vstupy komponentného audia (Component Audio Inputs) sa používajú na pripojenie
komponentného audia.
Pripojte audio kábel medzi KOMPONENTNÉ AUDIO VSTUPY (COMPONENT AUDIO
INPUTS) na televízore a audio konektormi na vašom zariadení.
Slovensko - 8 -
Vstupy komponentného videa (Component Video Inputs) (YpBPr) sa používajú na
pripojenie komponentného videa.
Konektory komponentného videa a audia môžete pripojiť k zariadeniu, ktoré má
komponentný vý stup. Pripojte káble komponentného videa medzi KOMPONENTNÉ VIDEO
VSTUPY (COMPONENT VIDEO INPUTS) na televízore a komponentné video vý stupy na
vašom zariadení. Pri pripojovaní dávajte pozor na to, aby sa písmená na vašom televízore „Y,
„Pb“, „Pr“ zhodovali s konektormi vášho zariadenia.
Konektor pre slúchadlá (Headphone) sa používa na pripojenie externý ch slúchadiel
k systému.
Pripojte konektor pre SLÚCHADLÁ (HEADPHONE), aby ste počuli zvuk televízora
v slúchadlách (voliteľné).
Cez konektor SCART pripájate vstup alebo vý stup externý ch zariadení.
Pripojte SCART kábel medzi konektory SCART na televízore a konektor SCART na vašom
externom zariadení (ako napr. dekodér, videorekordér alebo DVD prehrávač).
Poznámka: Keď cez konektory SCART pripojíte externé zariadenie, televízor sa automaticky
prepne do režimu AV. Ak sú používajú oba konektory naraz, prednosť má konektor
SCART 1.
RF Vstup (RF Input) slúži na pripojenie antény alebo kábla.
Pamätajte si, že ak používate dekodér alebo rekordér, musíte pripojiť kábel antény cez
zariadenie do televízora pomocou príslušného anténneho kábla tak, ako je to zobrazené na
obrázku nižšie.
CI slot Out.
CI slot sa používa na vloženie CI karty. CI karta vám umožní pozerať všetky kanály, ktoré ste si
predplatili. Pre ďalšie informácie, pozrite si časť „Spoločné rozhranie“.
Pripojenie napájania
DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie s napätím 220 - 240 V striedavého prúdu
s frekvenciou 50 Hz.
• Po vybalení nechajte, aby televízor získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete.
• zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.
Slovensko - 9 -
Pripojenie antény
• Pripojte konektor antény alebo káblovej televízie do ANTÉNOVÉHO VSTUPU (AERIAL INPUT)
na zadnej strane televízora.
Anténový vstup
Pripojenie LCD televízora k počítaču
Ak si chcete na LCD televízore zobraziť obraz obrazovky vášho počítača, môžete svoj počítač
pripojiť k televízoru.
• Pred pripojením vypnite aj počítač a aj displej.
• Pre pripojenie počítača k LCD televízoru použite 15-pinový D-sub kábel.
• Potom prepnite na počítačový zdroj. Pozri časť „Vý ber vstupu“.
• Nastavte rozlíšenie, ktoré bude zodpovedať vašim požiadavkám.
Kábel PC
(nie je súčasťou balenia) pre
vý stup PC
Slovensko - 10 -
Pripojenie k DVD prehrávaču
Ak chcete pripojiť DVD prehrávač k vášmu LCD televízoru, môžete použiť konektory televízora.
DVD prehrávače môžu mať rozličné konektory. Viac informácií nájdete v návode na použitie
k vášmu DVD prehrávaču. Pred pripojením vypnite aj televízor a aj dané zariadenie.
Poznámka: Káble zobrazené na obrázku nie sú súčasťou balenia.
• Ak má váš DVD prehrávač HDMI konektor, môžete vykonať pripojenie cez HDMI. Pri pripájaní
DVD prehrávača tak, ako je to zobrazené nižšie, prepnite do HDMI zdroja. Pozri časť „Vý ber
vstupu“.
• Väčšina DVD prehrávačov sa pripája cez KOMPONENTNÉ KONEKTORY (COMPONENT
SOCKETS). Na pripojenie video vstupu použite komponentný video kábel. Pre sprístupnenie
audia použite komponentný audio kábel tak, ako je to zobrazené na obrázku nižšie. Potom
prepnite na YPbPr zdroj. Pozri časť „Vý ber vstupu“.
• Môžete sa tiež pripojiť cez SCART. Použite SCART kábel tak, ako je to zobrazené nižšie.
SCART
Komponent
né zvukové
vstupy
Vstupy
HDMI
SCART
kábel
Komponentné
video vstupy
Komponent
ný video
kábel
Komponent
ný audio
kábel
HDMI
kábel
Poznámka: Tieto tri metódy pripojenia vykonávajú tú istú funkciu, ale s rôznou úrovňou
kvality. Nie je nutné pripojiť sa pomocou všetkých troch metód.
Slovensko - 11 -
Používanie ďalších pripojení
K vášmu LCD televízoru môžete pripojiť viacero voliteľných zariadení. Na nasledujúcom obrázku sú
zobrazené možné pripojenia. Pamätajte, že káble zobrazené na obrázku nie sú súčasťou balenia.
• Na pripojenie externých reproduktorov použite audio kábel. Nezameňte konektory AUDIO ĽAVÝ
(AUDIO LEFT) a AUDIO PRAVÝ (AUDIO RIGHT). Po vytvorení všetký ch pripojení zapnite LCD televízor
a zostavu externý ch reproduktorov. Viac informácií nájdete v návode na použite k reproduktorom.
Externé reproduktory
Pripojenie ďalších zariadení cez konektor Scart
Väčšina zariadení podporuje SCART pripojenia. Pomocou SCART konektorov môžete k svojmu
LCD televízoru pripojiť DVD rekordér, videorekordér alebo dekodér. Pamätajte, že káble
zobrazené na obrázku nie sú súčasťou balenia.
• Pred vytvorením akýchkoľvek pripojení vypnite aj televízor a aj dané zariadenia.
• Viac informácií nájdete v návode na použitie daného zariadenia.
DVD rekordér
Scart
konektory
Videorekordér
Decoder
Slovensko - 12 -
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
• Vyberte kryt batérií umiestnený na zadnej
strane ovládača jemným zatiahnutím
smerom späť od vyznačenej časti.
• Vložte dve batérie AAA/R3 alebo batérie
rovnocenného typu. Umiestnite batérie v
Prevádzkový dosah
diaľkového ovládača
• Namierte vrchnú časť diaľkového ovládača
smerom k snímaču diaľkového ovládania na
LCD televízore, zatiaľ čo držíte tlačidlo
stlačené.
správnom smere a vráťte kryt batérií späť.
30
30
M
INFO
SELECT
OK
Poznámka: Ak nebudete diaľkový ovládač
ABC
DEF
GHI
1
2
3
MNO
PQR
4
5
dlhší čas používať, vyberte z neho
batérie. V opačnom prípade by mohol
STU
VWX
7
8
9
PP
0
-/--
JKL
6
YZ
EXIT
P+
byť poškodený vytečením batérií.
PP<P
I-II
/
/
GUIDE
WIDE
Dosah diaľkového ovládača je približne 7
m /23 stôp.
Slovensko - 13 -
Zapnutie a vypnutie televízora
Zapnutie televízora
• Zapojte napájací kábel do zdroja napätia
Vý ber vstupu
Po pripojení externý ch systémov k vášmu
televízoru, môžete prepínať medzi rozličnými
vstupný mi zdrojmi.
220-240 V AC, 50 Hz.
• Stlačte tlačidlo STANDBY (POHOTOVOSTNÝ
REŽIM). Rozsvieti sa kontrolné svetlo (LED)
pohotovostného režimu.
• Stláčajte tlačidlo AV na diaľkovom ovládači
dovtedy, ký m sa požadovaný zdroj nezvý razní.
Televízor po chvíli prepne na vybratý zdroj.
• Televízor je možné z pohotovostného režimu
zapnúť takto:
• Tlačte tlačidlo P+ / P- alebo číselné
tlačidlo na diaľkovom ovládači.
• Stlačte –P/CH alebo P/CH+ tlačidlo na
televízore. Televízor sa potom zapne.
Poznámka: Ak zapnete televízor pomocou tlačidiel
PROGRAM HORE/DOLE na
diaľkovom ovládači alebo na
samotnom televízore, zvolí sa program, ktorý ste naposledy sledovali.
Vypnutie televízora
• Stlačte tlačidlo X na diaľkovom ovládači
alebo tlačidlo STANDBY (POHOTOVOSTNÝ
REŽIM) na televízore, čím sa televízor prepne
do pohotovostného režimu.
• Pre úplné vypnutie TV odpojte napájací kábel
zo sieťovej zásuvky.
Slovensko - 14 -
Source
TV
EXT1
PC
YPBPR
DTV
HDMI
Nastavenie hlasitosti
Základné ovládanie
Televízor môžete ovládať diaľkovým
ovládaním alebo tlačidlami na ovládacom
paneli.
Ovládanie pomocou tlačidiel na
televízore
Nastavenie hlasitosti
• Stlačením tlačidla Stlačením tlačidla V + hlasitosť zvýšite.
Stlačením tlačidla V - hlasitosť znížite. Na
obrazovke sa zobrazí stupnica hlasitosti
(posúvač).
Voľba programu (Predchádzajúci alebo
ďalší program)
-hlasitosť znížite
+ ju zvý šite, takže sa
a stlačením tlačidla na obrazovke zobrazí stupnica hlasitosti
(posúvač).
• Stlačením tlačidla P - prepnete na
predchádzajúci program.
• Stlačením tlačidla P + prepnete na ďalší
program.
Voľba programu
• Stlačením tlačidla P/CH + prepnete na
nasledujúci program a stlačením tlačidla P/
CH - prepnete na predchádzajúci program.
Vstup do hlavnej ponuky
• Stlačením tlačidla PONUKA (MENU) otvoríte
hlavnú ponuku. V hlavnej ponuke zvoľte
podponuku pomocou tlačidiel P/CH - alebo
P/CH X+ a pomocou tlačidiel - alebo
+ zadajte podponuku. Informácie o používaní
týchto ponúk nájdete v časti Systém ponúk.
Režim AV
• Stlačte tlačidlo TV/AV na ovládacom paneli
na televízore, čím prepnete televízora do
režimov AV.
Ovládanie pomocou diaľkového
ovládača
• Diaľkový ovládač televízora je určený na
ovládanie všetký ch funkcií zvoleného
modelu. Funkcie budú popísané v súlade
so systémom ponúk televízora.
Voľba programu (priamy prístup)
•Stlačením číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zvolíte programy medzi 0 a 9.
Televízor sa prepne na zvolený program. Ak
chcete zvoliť programy medzi 10 – 999 (pre
IDTV) alebo 10-99 (pre analógový), stlačte
číselné tlačidlá za sebou (napr. Pre program
27 najprv stlačte 2 a potom 7). Hneď ako
nastane čas pre stlačenie druhého
číslicového tlačidla, zobrazí sa len prvá
číslica programu. Limit časového
oneskorenia sú 3 sekundy.
• Ak chcete znovu zvoliť programy s jednou
číslicou, stlačte priamo číslo programu.
• Funkcie systému ponúk sú popísané
v nasledujúcich častiach.
Slovensko - 15 -
Počiatočné nastavenia
IDTV automaticky naladí na pásmo UHF,
Pri prvom zapnutí televízora je zapnutá IDTV.
Pretože to je prvýkrát, čo je IDTV použitá, nie
sú v pamäti uložené žiadne kanály.
Keď je televízor zapnutý prvýkrát, objaví sa na
obrazovke ponuka s voľbou jazyka. Postupne
sú na obrazovke v ponuke OSD zobrazené
nápisy „Vitajte, zvoľte prosím jazyk!“ vo
všetký ch dostupný ch jazykoch.
Stlačením tlačidiel  alebo  vyznačte jazyk,
ktorý chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo OK.
V ponuke je vedľa „OK“ napísané „Vybrať
jazyk“ (Select language), aby bolo jasné, že
„stlačením tlačidla VÝBER (SELECT) sa zvolí
vybraný jazyk.“
kanály 21 až 68, a začne na nich hľadať
vysielanie pozemnej digitálnej televízie a
zobrazovať názvy nájdených kanálov. Tento
proces trvá asi päť minút. Ak chcete
vyhľadávanie zrušiť, stlačte tlačidlo M
kedykoľvek počas procesu. Počas
automatického ladenia sa zobrazí nasledovné
OSD:
Automatic Search
Codec 4:3
Codec 16:9
Searching Channel: UHF 62. Please wait. This will take a few minutes
MENU
Informácie o používaní ponuky môžete vyvolať
pomocou tlačidla . Stlačte tlačidlo znovu a opustite ponuku Pomocníka.
Cancel searching
Potom, čo sa Automatické ladenie skončí,
objaví sa na obrazovke nasledujúca správa
s otázkou na ladenie analógový ch kanálov.
Televízor sa prepne do analógového režimu.
Potom sa na obrazovke objaví ponuka pre prvú
inštaláciu OSD. Stlačením tlačidiel  alebo 
vyznačte položku krajiny, ktorú chcete nastaviť
Yes
a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete naladiť analógové kanály, zvoľte
First time installation
Choose country
OK
Finland
Set country and continue installation
„Áno (Yes)“. Pre ladenie analógový ch kanálov
slúži nasledujúca ponuka:
Potom, ako sa „Prvá inštalácia“ ukončí ,na
obrazovke sa objaví nasledujúca správa:
Do you want to start automatic search?
Yes
No
• Pre začatie automatického ladenia zvoľte
„Áno”(Yes), v opačnom prípade „Nie”(No).
Auto. Programovaci Sys
• Zvolenie možnosti „Áno”(Yes) alebo
Skontrolujte Kábel Antény!
Jazyk
KRAJINA
Region Txt
Slovakian
Slovenia
Záp. Europa
„Nie”(No) vykonáte zvý raznením položky
tlačidlom  alebo  a následne stlačením
Nastavte „Jazyk“ (Language) pomocou
tlačidla OK.
stlačenia tlačidla  alebo . Stlačením tlačidla
Slovensko - 16 -
 alebo  zvý razníte položku Krajiny
• Informačnú tabuľku je možné taktiež
(Country) a potom na nastavenie použite
tlačidlo  alebo . Na zvý raznenie Txt.Regiónu
(Txt. Region) stlačte tlačidlo  alebo .
kedykoľvek počas sledovania televízie
. Ďalším
zobraziť stlačením tlačidla Región vyberte pomocou tlačidla  alebo .
Na zrušenie stlačte tlačidlo TV DTV . Po
ukončení stlačte tlačidlo OK na pokračovanie
a potom sa zobrazí nasledovné OSD:
stlačením tlačidla 4
CH 48
Now:
Next:
sa tabuľka zatvorí.
RTL
09:10
Signal :
NEWS
NEWS
04:35-11:00
11:00-17:55
• Informačná tabuľka zobrazuje niekoľko
informácií o práve zvolenom kanále a programe.
• Názov kanálu je zobrazený súčasne s jeho číslom
v zozname a silou signálu na tomto kanáli.
• Informácia o súčasnom a nasledujúcom
programe vo vysielaní je zobrazená spoločne
s časom začiatku a skončenia programu.
Auto. Programovací Sys.
KRAJINA
France
Uložené programy budú
Vil bli slettet
Štart : Ok
Späť : Menu
Vý stup : TV
Po skončení prvý ch aplikácií sa na obrazovke
objaví zoznam programov. V tomto zozname
programov sú zobrazené čísla programov a
názvy, ktoré im boli pridelené.
Ak neakceptujete umiestnenie a / alebo názvy
programov, môžete ich zmeniť v tabuľke
Program. Ak chcete viac podrobností, pozrite
si časť „Tabuľka Program“.
• Súčasne s názvom kanálu sa zobrazuje
informácia o aktuálnom čase.
Rada: Nie všetky kanály vysielajú informácie o
programoch. Ak názvy ani časy programov
nie sú k dispozícii, objaví sa v informačnej
tabuľke nápis „Žiadne informácie
k dispozícii“ (No Information Available).
Poznámka: Ak je kanál zamknutý, musíte zadať
správny štvormiestny kľúč pre zobrazenie
kanálu. V takej situácii sa objaví dialógové
okno so žiadosťou o zadanie kľúča.
Enter Lock Key
Všeobecná Prevádzka
Stlačením tlačidla TV
DTV
kedykoľvek počas
sledovania televízneho programu sa prepína
televízor medzi digitálnym pozemný m
vysielaním a analógový m vysielaním.
Elektronický programový sprievodca
(EPG)
Niektoré, ale nie všetky, kanály vysielajú
informácie o súčasnom a nasledujúcom
programe vo vysielaní. Ako si iste všimnete,
Informačná tabuľka
• Kedykoľvek zmeníte kanál pomocou tlačidla
P+ alebo P- alebo číslicových tlačidiel,
zobrazí sa na televízore nielen obraz kanálu,
ale taktiež informačná tabuľka na spodku
obrazovky. Tá zostane na obrazovke počas
informácie sa automaticky aktualizujú. Ak nie
sú informácie o programoch na kanále
dostupné, zobrazí sa iba názov kanálu a vedľa
nápis „Žiadne informácie k dispozícii“ (No
Information Available).
asi troch sekúnd.
Slovensko - 17 -
• Stlačte tlačidlo „SPRIEVODCA” (GUIDE) a
Upozornenie na program sa nastavuje preto, aby
zobrazí sa ponuka elektronického sprievodcu
EPG.
vás mohol prístroj upozorniť na začiatok zvoleného
programu aj keď sledujete iný kanál. Ak nastavíte
• Stlačte tlačidlá  alebo  pre navigáciu
na nejaký program upozornenie, prístroj sa vás v
určený čas opýta, či chcete prepnúť na tento kanál,
medzi kanály (Channels) a programy
(Programmes).
• Stlačte tlačidlá  alebo  pre navigáciu vo
vnútri zoznamov kanálov alebo programov.
keď príde čas upozornenia.
Electronic Programme Guide
News
Wed 31/7 09:13
10:00-11.00
•V ponuke EPG môžete jednoducho vidieť
rozšírené bližšie informácie stlačením
tlačidla .
Electronic Programme Guide
News
Wed 31/7 09:13
10:00-11.00
1
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
Commonwealth …
Driven Crazy
The Chart
The Chart
Navigate
1
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
ONE
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
Navigate
Schedule
OK
Watch
More
• Môžete zavrieť toto okno opakovaným
stlačením tohto tlačidla.
• V ponuke sprievodcu EPG sa zobrazujú všetky
kanály. Pri vstupe do elektronického sprievodcu
Schedule
OK
RTL
II
Nachrighten
Clifford The Big Red Dog
Dawson’s Creek
Dawson’s Creek
Reminder
• Stlačením MODRÉHO tlačidla je možné
zobraziť rozšírený televízny program.
• Stlačením tlačidla je možné jednoducho
vyvolať pomocníka. Ďalším stlačením
tlačidla sa pomocník zatvorí.
•Stlačením MODRÉHO tlačidla sa zobrazí nasledujúca
ponuka EPG elektronického sprievodcu.
Electronic Programme Guide
Wed 21/4 10:12
BBC ONE
TUE 21/4, 20:00-22:00
No Information Available
• Pomocou tlačidiel  alebo  zvoľte číslo
programu. V zozname sa je možné
1. BBC ONE
2. BBC TWO
5. Five
7. BBC Choice
11.DISCOVERY
15.BBC NEWS 24
17.BBCi
pohybovať po stránkach pomocou tlačidla
ČERVENÉ alebo ZELENÉ. Stlačením tlačidla
Navigate
je zvý raznený aktuálne zvolený kanál.
OK začnete sledovať zvýraznený kanál.
• Ak zvý razníte program, objaví sa na obrazovke
krátky popis, rozšírený popis a čas začiatku
a konca programu.
• Ak stlačíte tlačidlo OK, keď je zvýraznený
nasledujúci program, sa nastaví pre zvolený
program upozornenie a na konci riadku
kanálu sa zobrazí ikonka tak, ako je
zobrazené na nasledujúcom obrázku
More
Change Time
Advance Day
I More
• Stlačením ŽLTÉHO/MODRÉHO tlačidla sa je
možné posúvať vzad / vpred v televíznom
programe po dňoch.
• Stlačením tlačidiel
/
je možné u
televízneho programu meniť čas.
• Stlačením tlačidla je možné jednoducho
vyvolať podrobného pomocníka. Ďalším
stlačením tlačidla elektronického sprievodcu.
Slovensko - 18 -
sa pomocník zatvorí.
Preberanie cez éter
Zoznam kanálov (Channel List)
Aby sa zabezpečilo, že vaše IDTV má vždy
najnovšie informácie, zabezpečte, aby po použití
Pomocou tlačidiel  alebo  na diaľkovom
ovládaní v Hlavnom menu počas zobrazenej
bolo zariadenie vždy v pohotovostnom režime.
O 15.00 hod každý deň IDTV automaticky
hlavnej ponuky nájdite najprv a zvý raznite prvú
položku, Zoznam kanálov (Channel List), a
vyhľadáva všetky aktualizácie, ktoré by sa mohli
vysielať a automaticky si ich stiahne do svojho
stlačte tlačidlo OK, čím sa zobrazí Zoznam
kanálov (Channel List).
IDTV. Táto operácia trvá obyčajne 30 minút.
V tejto ponuke je možné vykonávať
nasledujúce operácie:
Zobrazenie titulkov
Pri digitálnom pozemnom vysielaní (DVB-T)
sú niektoré programy vysielané s titulkami.
Počas sledovania týchto programov je možné
samozrejme tieto titulky zobraziť.
• Kedykoľvek je stlačené ZELENÉ tlačidlo, objaví
sa na obrazovke OSD menu pre vý ber titulkov.
Navigovanie v celom zozname kanálov
• Presun kanálov*
• Vymazanie kanálov
• Premenovanie kanálov
• Zamykanie kanálov
Titulky je možné tu ZAPNÚŤ (ON) alebo VYPNÚŤ
• Nastavenie obľúbených kanálov
(OFF). Informácie o vý bere jazyka titulkov nájdete
• Zoznam kanálov (Channel List ) je miesto,
kde sa vykonáva všetka organizácia kanálov.
v „Jazykové nastavenia“ (Language Settings) v
sekcii „Konfigurácia“ (Configuration Menu).
Teletext
Použitie teletextu a jeho funkcie sú identické
s analógový m teletextový m systémom. Prosím,
prečítajte si časť “Analógový teletext“.
* V závislosti na vý bere pri položke Krajina
(Country) pri prvej inštalácii nemusí byť
možnosť „Presunúť“ (MOVE) v Zozname
kanálov (Channel List ) viditeľná.
Navigovanie v celom zozname kanálov
Systém ponúk IDTV
Ponuku IDTV je možné zobraziť iba ak práve
sledujete vysielanie pozemnej digitálnej
• Stlačte tlačidlo  alebo  pre zvolenie
predchádzajúceho alebo nasledujúceho
kanálu.
televízie. Stlačte tlačidlo TV DTV čím sa počas
analógového režimu televízora prepnete do
• Môžete stlačiť tlačidlá režimu IDTV.
• Pre sledovanie určitého kanálu ho najprv
zvýraznite pomocou tlačidiel  alebo  a
• Stlačte tlačidlo M a ponuka, uvedená nižšie,
sa zobrazí na obrazovke:
Main Menu
Channel List
Installation
Configuration
Timers
TV Setup
Common Interface
alebo
pre posun
o stránky hore alebo dole.
potom stlačte tlačidlo OK, ký m je položka
„Vý ber” (Select) v ponuke Zoznam kanálov
zvýraznená tlačidlami  alebo .
Presúvanie kanálov v zozname kanálov
• Stlačte tlačidlá  alebo  pre zvolenie
kanálu, ktorý bude vymazaný .
• Stlačte tlačidlá  alebo  a zvoľte položku
‘‘Presunúť‘‘ (Move) v ponuke Zoznam
kanálov (Channel List).
Slovensko - 19 -
• V blízkosti položky OK je zobrazené
Stlačte tlačidlo OK a vymažte zvý raznený kanál
„Presunúť“ (Move), čo označuje, že
stlačením OK presuniete vyznačený kanál na
zo zoznamu kanálov. Na obrazovke sa potom
objaví správa zobrazená dole:
požadovanú pozíciu v zozname kanálov.
Zoznam kanálov OSD je vyobrazený nižšie:
The selected service will be permanently deleted, and
favourite list will be turned off. Are you sure?
Yes
• Stlačte tlačidlo  alebo  a zvý raznite
požadovanú možnosť.
CHANNEL LIST
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Selec t
1
BBC ONE
• Ak stlačíte tlačidlo OK ký m je zvý raznené „Áno“
(Yes), vybraný kanál sa vymaže.
• Vybratím možnosti „Nie“ (No) sa operácia
Move
Function
No
Delete
Select Channel
Edit Nam e
Loc k
SELECTMove
OK
Fa vourites
iMore
mazania kanálu zruší.
Premenovávanie kanálov
• Stlačte tlačidlo OK a zvolený kanál sa vyznačí.
Ak chcete premenovať určité kanály, kanál
• Použite tlačidlá  alebo  na vý ber novej
musí byť zvýraznený pomocou tlačidla  alebo
. Potom zvý raznite položku Upraviť (Edit
pozície kanála a stlačte tlačilo OK pre
umiestnenie kanála na požadovanú pozíciu
a návrat do menu.
Mazanie kanálov v zozname kanálov
• Stlačte tlačidlá  alebo  pre zvolenie
kanálu, ktorý bude vymazaný .
• Stlačte tlačidlá  alebo  a zvoľte položku
‘‘Vymazať‘‘ (Delete) v ponuke Zoznam
kanálov OSD (Channel List OSD).
V ponuke zoznamu kanálov sa vedľa položky
OK zobrazí nápis „Vymazať” (Delete), ktorý
upozorňuje, že stlačením tlačidla OK sa
zvý raznený kanál vymaže zo zoznamu kanálov.
Function
CHANNEL LIST
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Select
Move
Function
1
Dele te
Edit Name
SELECT OK
Select Channel
BBC ONE
Loc k
Fa vourites
Edit Name
i More
tlačidla  alebo  prepínate medzi aktuálnymi
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Move
zoznamu kanálov OSD je vyobrazená nižšie:
Teraz tlačidlá  alebo  posúvajú na
predchádzajúci/nasledujúci znak.. Stlačením
CHANNEL LIST
Select
Name)  alebo . Stlačte tlačidlo OK pre
aktiváciu funkcie premenovania. Ponuka
znakmi, t.j. znak “b” sa prepne na znak “a” alebo
1
Delete
Edit Name
Select ChannelSELECT OK
BBC ONE
Lock
Delete
Favourites
i More
“c” pomocou . Stlačením číselných tlačidiel
“0_9” vymeňte stlačením tlačidla zvýraznený
znak v reťazci znakov vyššie jeden po druhom.
Stlačte tlačidlo M pre zrušenie premenovávania
alebo tlačidlo OK pre uchovanie nového názvu.
Slovensko - 20 -
Zamykanie kanálov
Zoznam kanálov OSD bude vyzerať takto:
Funkcia Zámky kanálov (Channel Locking)
poskytuje možnosť zamknúť zvolený kanál
pomocou hesla, napr. rodičovi.
Pre uzamknutie kanálu je potrebné poznať
heslo pre rodičovskú zámku (Parental Lock)
(základná hodnota je nastavená z továrne na
0000 a je ju možné zmeniť iba v ponuke
CHANNEL LIST
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
List 1
konfigurácia (Configuration Menu).
Select List
Stlačením tlačidla  alebo  zvý razníte kanál,
ktorý sa uzamkne a stlačením tlačidla  alebo
zvolíte voľbu „Uzamknúť“ (Lock). Potom
stlačte tlačidlo OK a zobrazí sa okno s heslom.
List 2
List 3
SELECT OK
Select Channel
List 4
List 5
Add/Remove i More
Ako pridať kanál do zoznamu obľúbených
• Stlačte tlačidlá  / , zvý raznite kanál, ktorý
chcete pridať do zoznamu obľúbených.
• Vyberte číslo zoznamu pomocou tlačidiel  / .
Enter Lock Key
• Stlačením tlačidla OK sa zvý raznený kanál
pridá do zoznamu so zvoleným číslom.
Nastavovanie obľúbených kanálov
• Každý kanál má pri sebe ikonu, ktorá udáva
Niektoré kanály je možné nastaviť ako
obľúbené a potom je možné navigovať iba vo
číslo zoznamu obľúbených kanálov, v ktorom
je. (napr. Na obrázku hore ukazuje ikona,
že
vnútri týchto kanálov. Ak chcete nastaviť
niektorý kanál ako obľúbený, zvoľte položku
kanál BBC ONE je pridaný do zoznamu List1.)
„Obľúbené” (Favourites) v ponuke „Zoznam
kanálov“ (Channel List).
Ak chcete nastaviť niektorý kanál ako obľúbený,
zvoľte položku „Obľúbené” (Favourites)
v ponuke „Zoznam kanálov“ (Channel List).
Potom stlačte tlačidlo OK a na obrazovke sa
objaví ponuka Upraviť obľúbené zoznamy.
Svoje obľúbené kanály môžete zaradiť do
zoznamov 1-5 (zoznam 1, zoznam 2, zoznam
3, zoznam 4 a zoznam 5).
Pomocou 5 zoznamov je možné kanály
usporiadať do tematických kategórií (šport,
hudba a pod.). Aktivovaním zoznamu
obľúbených kanálov s určitým číslom v
podponuke Režim obľúbených (Favourite
Mode) ponuky Konfigurácia (Configuration)
bude možné prechádzať iba kanálmi na
zozname.
Odstránenie kanála z zoznamu
obľúbených
• Zvýraznite kanál, ktorý chcete odstrániť zo
zoznamu obľúbených;
• Zvýraznite číslo zoznamu, z ktorého bude
kanál odstránený, a potom stlačte tlačidlo OK.
V ponuke zmizne ikona ukazujúca pridanie
kanálu do zoznamu obľúbených.
Poznámka: Každý kanál môže byť pridaný
do viac než jedného
obľúbených kanálov.
zoznamu
Pre aktiváciu obľúbenýc h kanálov
(Favourites), prejdite do ponuky Konfigurácia
(Configuration menu) a zvoľte číslo zoznamu v
Režime obľúbených kanálov (Favourite Mode)
pomocou tlačidiel  alebo . Pre zrušenie
aktivovaných obľúbených kanálov nastavte
položku Režim obľúbených kanálov (Favourite
Mode) na Vypnuté (Off).
Slovensko - 21 -
Používanie MODRÉHO tlačidla pre
navigáciu v obľúbených kanáloch:
Installation
Automatic search
Manual Search
First Time Installation
V zozname obľúbených kanálov je možné
navigovať stlačením MODRÉHO tlačidla.
Každým stlačením MODRÉHO tlačidla je
možné navigovať medzi prvými kanálmi
každého zoznamu obľúbených kanálov,
postupným stláčaním tlačidla.
Ak je vybratý zoznam kanálov, je možné medzi
obľúbenými kanálmi navigovať stlačením
Automatické ladenie (Automatic Search)
Automatické ladenie sa spustí stlačením
tlačidla OK po voľbe položky Automatické
ladenie (Automatic Search).
Na obrazovke sa objaví nasledujúca správa:
Please check antenna connection. Do you want
to start automatic search? Your previous...
tlačidiel P+ alebo -P.
Pomoc na obrazovke
Yes
Všetky ponuky majú pomocníka, ktorého je
. Pre
možné vyvolať pomocou tlačidla ponuku Zoznam kanálov (Channel List) sa na
obrazovke zobrazuje nasledujúca správa:
Pre preladenie na zvý raznený kanál stlacte tlacidlo SELECT
na vašim dialkovom ovládaní.
Pre vý stup stlacte MENU.
No
Vyberte „Áno” (Yes) alebo „Nie” (No) pomocou
tlačidiel  alebo  a potom voľbu potvrďte
stlačením tlačidla OK.
Ak je vybrané „Áno” (Yes), začne automatické ladenie.
Voľbou „Nie” (No) sa automatické naladenie zruší.
Po skončení vyhľadávania digitálnych kanálov
Rada: Stlačením tlačidla si môžete
zobraziť informácie v IDTV.
sa na obrazovke objaví otázka, či sa má
pokračovať ladením analógových kanálov:
Inštalácia
Chcete vyhladávat
analógové kanály?
Ponuka Inštalácia (Installation menu) vám
v zásade pomáha zostaviť Tabuľku kanálov
(Channel Table) čo najefektívnejšie. Vyberte
Inštaláciu z hlavnej ponuky stlačením tlačidiel
 alebo  ako je uvedené nižšie:
Main Menu
Channel List
Yes
No
Vyznačte „Áno/ (Yes) a stlačte OK, čím začne
vyhľadávanie analógových kanálov. Na
obrazovke pre vyhľadávanie analógových
kanálov sa objaví nasledujúca ponuka:
Installation
Configuration
Timers
TV Setup
Common Interface
Táto ponuka obsahuje nasledujúce položky:
• Automatické vyhľadávanie
• Manuálne vyhľadávanie
• Prvá inštalácia (First Time Installation)
Slovensko - 22 -
Auto. Programovaci Sys
Jazyk
KRAJINA
Region Txt
Skontrolujte Kábel Antény!
Slovakian
Slovenia
Záp. Europa
Nastavte „Jazyk“ (Language) pomocou
Ako počas ručného tak počas automatického
stlačenia tlačidla  alebo . Stlačením tlačidla
 alebo  zvý razníte položku Krajiny (Country)
ladenia sa do databázy nepridáva už raz
uložený kanál, aby nedochádzalo duplikovane
a potom na nastavenie použite tlačidlo  alebo
. Na zvý raznenie Txt.Regiónu (Txt. Region)
stlačte tlačidlo  alebo . Región vyberte
k ukladaniu kanálov.
Prvá inštalácia (First Time Installation)
pomocou tlačidla  alebo . Keď ste skončili,
stlačte pre pokračovanie tlačidlo OK. Na
zrušenie stlačte tlačidlo TV DTV .
nahranie vý chodiskový ch nastavení, ktoré boli
do prístroja nahrané v továrni.
Používateľ môže použiť túto položku pre
Pre inštaláciu továrenských nastavení zvoľte
ponuku „Prvá inštalácia” (First Time
Installation) a potom stlačte tlačidlo OK,
následne sa vás prístroj opýta či vymazať
nastavenia alebo nie. Potvrdením „Áno” (Yes)
pomocou tlačidla OK pri zvýraznenom „Áno”
(Yes) sa vymaže existujúca tabuľka kanálov.
Auto. Programovací Sys.
KRAJINA
France
Are you sure you want to delete all channels and
settings for first time installation?
Uložené programy budú
Vil bli slettet
Štart : Ok
Späť : Menu
Yes
No
Vý stup : TV
Po dokončení automatického ladenia sa na
obrazovke objaví zoznam programov. V tomto
zozname programov sú uvedené čísla
programov a názvy, ktoré im boli pridelené.
Ak neakceptujete umiestnenie a / alebo názvy
programov, môžete ich zmeniť v tabuľke
Program. Pozri časť „Ponuka Inštalácia“.
Potom, čo sa nahrajú továrenské nastavenia,
objaví sa ponuka „Prvá inštalácia“.
Ako prvá sa na obrazovke objaví ponuka pre
voľbu jazyka. Pomocou tlačidiel  alebo 
zvoľte požadovaný jazyk a potom stlačením
OK svoju voľbu potvrďte. Po zvolení jazyka sa
na obrazovke objaví otázka, či chcete spustiť
automatické ladenie.
Všetky nájdené kanály sú uložené a
Do you want to start automatic search?
usporiadané podľa svojich čísel. Niektoré
služby sa nemusia zobraziť so správnym
číslom kanálu. Je to tak preto, lebo niektorí
vysielatelia nemajú čísla kanálov.
Ručné ladenie (Manual Search)
V ponuke Ručné ladenie (Manual Search) sa
zadá ručne číslo multiplexu a je prehľadávaný
iba tento multiplex. Pre každé platné číslo
kanálu sa objaví úroveň signálu, kvalita
Yes
No
Zvoľte „Áno” (Yes) pomocou tlačidiel  alebo
 a potom stlačte tlačidlo OK ak chcete začať
inštaláciu. Po skončení vyhľadávania
digitálnych kanálov sa na obrazovke objaví
otázka, či sa má pokračovať ladením
analógový ch kanálov:
signálu a názov siete na spodnej časti
obrazovky.
Slovensko - 23 -
Do you want to search for
analogue channels?
Yes
No
Zvoľte „Áno” (Yes) pomocou tlačidiel  alebo
V zozname uvidíte rôzne konfiguračné funkcie,
 a potom stlačte tlačidlo OK, ak chcete začať
vyhľadávanie analógových kanálov. Na
zároveň s tým aj obraz aktuálneho kanálu cez
štvrť obrazovky. Môžete vybrať funkciu
obrazovke pre vyhľadávanie analógových
kanálov sa objaví nasledujúca ponuka:
zvý raznením zodpovedajúceho riadku v ponuke
pomocou tlačidiel  alebo  . Ponuka
konfigurácie sa zobrazí nasledovne:
Configuration
Favourite Mode
Channel List
Off
Tv Only
Language Settings
Parental Settings
Time Settings
Receiver Upgrade
V.0.7 (EU)
4
Jazyk
KRAJINA
Region Txt
Arte
Country: Germany
Auto. Programovaci Sys
Slovakian
Slovenia
Záp. Europa
Change Favourite Mode OK Select Mode
MENU Exit
i
More
Skontrolujte Kábel Antény!
Nastavte „Jazyk“ (Language) pomocou
Režim obľúbených kanálov (Favourite
Mode)
stlačenia tlačidla  alebo . Stlačením tlačidla
 alebo  zvý razníte položku Krajiny
Táto funkcia zapína alebo vypína režim
(Country) a potom na nastavenie použite
tlačidlo  alebo . Na zvý raznenie Txt.Regiónu
(Txt. Region) stlačte tlačidlo  alebo .
Použite tlačidlo  alebo  pre nastavenie
položky Režim obľúbených kanálov (Favourite
Región vyberte pomocou tlačidla  alebo .
Keď ste skončili, stlačte pre pokračovanie
tlačidlo OK. Na zrušenie stlačte tlačidlo
TV
DTV
.
Stlačte tlačidlo M pre zobrazenie hlavnej
ponuky a dva krát tlačidlo  pre zvý raznenie
položky Konfigurácia (Configuration), potom
stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie ponuky
Konfigurácia (Configuration). Stlačte tlačidlo M
na opustenie ponuky.
Channel List
Installation
Configuration
Timers
TV Setup
Common Interface
Mode) na Zoznam 1, Zoznam 2,...., Zoznam 5
(List 1, List 2, ..., List 5) alebo Vypnuté (Off)
Zvolením „Vypnuté“ (Off)
obľúbených kanálov vypne.
sa
režim
Ak je položka „Favourite Mode“ (režim obľúb.
Konfigurácia
Main Menu
obľúbených kanálov.
kanálov) nastavená cez voľbu čísla zoznamu
kanálov, počas normálnej prevádzky budú
tlačidlá “P+” a “P-” prepínať len medzi kanálmi,
ktoré sú nastavené ako obľúbené na zvolenom
zozname kanálov.
Zoznam kanálov (Channel List)
V ponuke Konfigurácia (Configuration Menu)
vyberte položku Zoznam kanálov (Channel
List) stlačením tlačidla  alebo .
Použite tlačidlá  alebo  pre nastavenie
položky Zoznam kanálov (Channel List) na „Len
TV (TV only)“ alebo „Len rádio“ ( Radio only).
Táto funkcia zapína navigáciu len cez zvolený
typ zoznamu kanálov.
Slovensko - 24 -
možné pomocou tlačidiel P+ alebo Pnavigovať len v kanáloch rádia.
Pomocou tlačidiel  alebo  je možné prepínať
medzi „Vypnuté“ (Off) a jazykový mi
možnosťami.
Jazykové nastavenia (Language
Settings)
Rodičovské nastavenia (Parental
Settings)
V ponuke Konfigurácia (Configuration Menu)
Niektoré kanály vysielajú materiál, ktorý
zvý raznite položku Jazykové nastavenia
(Language Settings ) stlačením tlačidiel 
alebo . Stlačte OK a na obrazovke sa objaví
nechcete aby videli mladší členovia vašej
rodiny. Akýkoľvek kanál je možné zamknúť tak,
Ak je nastavené „Radio only“ (len rádio), je
podponuka Jazykové nastavenia (Language
Settings):
System Language
Audio Language
English
Subtitle Language
Off
aby bez zadania štvormiestneho kódu PIN
nebolo možné ho sledovať. Takýmto
spôsobom je možné chrániť mladších divákov
pred im nevhodný m materiálom na
ktoromkoľvek programe.
English
Použite tlačidlá  alebo  pre zvý raznenie
položky ponuky, ktorú chcete upraviť.
Jazyk systému (System Language)
Položka Systémový jazyk (System Language)
určuje jazyk zobrazených ponúk.
Pomocou tlačidiel  alebo  vykonáte
nastavenie Jazyka systému (System
Táto funkcia zapína alebo vypína systém
ochrany ponúk a umožňuje zmenu kódu PIN.
Použite tlačidlá  alebo  pre zvý raznenie
položky Rodičovské nastavenia (Parental
Settings). Stlačením tlačidla OK otvorte ponuku
Rodičovské nastavenia (Parental Settings).
Objaví sa dialógové okno s požiadavkou pre
zadanie kľúča zámku:
Enter Lock Key
Language).
Jazyk zvuku (Audio Language)
Digitálne pozemné televízne kanály môžu
vysielať viac zvukových stôp vo viacerých
jazykoch. Táto funkcia zvolí jazykovú stopu, ktorú
začujete, ak prepnete na kanál s viacerými
jazykový mi stopami.
Pomocou tlačidiel  alebo  je možné prepínať
medzi jazykovými možnosťami.
Jazyk titulkov (Subtitle Language)
Je iba jeden kľúč, a ten je pôvodne nastavený
na „0000”. Zadajte kľúč. Ak je zadaný zlý kľúč,
nasledujúca správa sa zobrazí na obrazovke a
tá sa vráti do predchádzajúcej ponuky.
Wrong Lock Key
Ak je kľúč správny, objaví sa ponuka
Rodičovské nastavenia (Parental Settings)
obsahujúca nasledujúce položky:
Digitálne pozemné televízne kanály môžu
vysielať titulky zobraziteľné na obrazovke, napr.
pre nahluchlý ch. Táto funkcia zvolí požadovaný
Maturity Lock
Menu Lock
jazyk titulkov a umožňuje automatické
zobrazenie titulkov kedykoľvek sú vo vysielaní
Set Lock Key
k dispozícii.
Age 12
Installation
Použite tlačidlá  alebo  pre zvý raznenie
položky ponuky, ktorú chcete upraviť.
Slovensko - 25 -
Detská zámka (Maturity lock)
ručné (MANUAL). Ak je nastavené na
Na nastavenie detskej zámky použite tlačidlá
automatické (AUTO), položky Aktuálny čas
(Current Time) a Časové pásmo (Time Zone)
 alebo .
nebude možné zmeniť.
Zámka ponuky (Menu lock)
Tu je možné nastaviť/prednastaviť zámku pre
Hlavnú ponuku (Main Menu ) alebo Inštalačnú
ponuku (Installation Menu). Ak je zámka ponuky
Ak je nastavené na ručné (MANUAL), dá sa
zmeniť položka Časové pásmo (Time Zone):
•Stlačením tlačidla  alebo  je možné zvoliť
vypnutá, je k ponukovému systému prístup
úplne voľný.
Časové pásmo (Time Zone). Pomocou
tlačidiel  alebo  je možné zmeniť časové
Vypnuté (Off): Všetky ponuky sú odomknuté.
pásmo medzi GMT-12 až GMT+12. Aktuálny
čas na vrchu ponuky sa potom zmení podľa
Hlavná ponuka (Main Menu): Hlavná ponuka
je prístupná len cez správny kľúč. Bez kľúča
teda nie je možné pridávať, vymazávať,
premenovávať, posúvať kanály alebo
nastavovať časovače.
Inštalácia (Installation): Inštalačná ponuka je
zamknutá, takže užívateľ nemôže pridávať
kanály.
Zmeny budú uložené po opustení ponuky
Konfigurácia (Configuration Menu).
Nastavenie kľúča zámky (Set Lock key)
V tejto ponuke môžete tiež zmeniť uzamknutie
kľúča a nastaviť/zmeniť režim rodičovskej
zámky.
zvoleného časového pásma.
Aktualizácia prijímača (Receiver
Upgrade)
IDTV je možné aktualizovať pomocou ponuky
Konfigurácia (Configuration Menu), do ktorej
sa dostanete z hlavnej ponuky. Stlačením
tlačidiel  alebo  vyberte aktualizáciu
prijímača (Receiver Upgrade).
Configuration
Favourite Mode
Channel List
Off
Tv Only
Language Settings
Parental Settings
Time Settings
Receiver Upgrade
V.0.7 (EU)
4
Country
Arte
Germany
Nastavenie času (Time Settings)
V ponuke Konfigurácia (Configuration Menu)
zvýraznite položku Nastavenia času (Time
Settings) stlačením tlačidiel  alebo  .
Stlačte OK a na obrazovke sa objaví podponuka
Nastavenie času (Time Settings):
Current Time
Time Zone Setting
Time Zone
14:26
Auto
GMT +0
OK Search for Upgrade
i
More
V ponuke konfigurácie zvý raznite položku
Aktualizácia prijímača (“Receiver Upgrage”)
pomocou stlačenia tlačidiel  alebo  a po
stlačení tlačidla “OK” začne aktualizačný
proces. Objaví sa nasledujúca ponuka.
Software Upgrade
Pomocou tlačidiel  alebo  zvý raznite
položku Nastavenie časového pásma (Time
Zone Setting). Časové pásmo je možné
nastaviť pomocou tlačidiel  alebo . Je možné
ho nastaviť na automatické (AUTO) alebo
Slovensko - 26 -
Searching for upgrade. Please wait, or press
MENU to cancel.
Search Progress:
Potom, čo je vyhľadávanie dokončené, objaví
Type:
Name:
Start:
End:
Date:
Mode:
sa správa „Dokončené vyhľadávanie upgradu
(Completed searching for upgrade). Žiadny
nový softvér nebol nájdený (No new software
was found)“ - zobrazí sa na obrazovke, ak
nebol nájdený žiadny nový softvér.
TV
3. ITV
00:00
00:00
03/06/2005
Once
• Tu je možné nastaviť všetkých šesť druhov
Časovače (Timers)
Zobrazte hlavnú ponuku (Main Menu) stlačením tlačidla
nastavení - typ kanálu, názov kanálu, čas
začiatku, čas konca, dátum a frekvenčný režim.
M. Zvýraznite riadok položky Časovače (Timers)
stlačením tlačidla  alebo  a potom stlačením
Medzi jednotlivý mi nastaveniami sa je možné
voľne pohybovať pomocou tlačidiel  alebo .
tlačidla OK zobrazte ponuku Časovač (Timer menu).
• Typ kanálu sa nastavuje tlačidlom  alebo .
Umožňuje zobrazovať iba vybrané typy kanálov.
Main Menu
• Názov kanálu sa nastavuje pomocou tlačidla
Channel List
 alebo  a zobrazuje sa kanál, ktorý daný
program vysiela.
Installation
Configuration
• Čas začiatku, konca a dátum sa nastavujú
pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom
Timers
TV Setup
ovládači v 24-hodinovom formáte.
Common Interface
Je možné nastaviť až päť rôznych udalostí časovača
a každú zobraziť na obrazovke Časovače programu
(Programme Timers), kde sa zobrazujú číslo
udalosti, zvolený kanál, čas začatia, čas skončenia a
• Frekvenčný režim určuje, s akou frekvenciou
sa bude táto udalosť opakovať, nastavuje sa
pomocou tlačidiel  alebo , a to na raz
(Once), denne (Daily) alebo tý ždenne
(Weekly).
režim – či je udalosť aktívna (a vykoná sa) alebo nie.
Upozornenie
Ak zadáte za cas spustenia alebo skoncenia
neplatné císlo alebo dátum, zobrazí sa na
obrazovke správna "Zadaný cas je neplatný ".
Programme Timers
No Channel Name
Start
End
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
21:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
ITV 1
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
Date
12/05/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
Mode
Active
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Nastavenie TV (TV Setup)
10:42
04/07/2005
Move/Change
MENU
Exit
OK
Edit Timer
i More
• Nastavenie udalosti a jej zvý raznenie vykonáte
voľbou jej režimu pomocou tlačidiel  alebo  a
stlačením OK, zobrazí sa vstupné okno časovača.
Túto položku môžete použiť na zobrazenie TV
funkcií.
Ponuka Nastavenie televízora (TV Setup) je
prístupná priamo z hlavnej ponuky (Main Menu).
Stlačte tlačidlo M a zobrazte hlavnú ponuku (Main
Menu), potom použite tlačidlá  alebo  pre
zvý raznenie položky „Nastavenie TV“ (TV Setup).
Stlačte tlačidlo OK a zobrazí sa obrazovka ponuky
Nastavenie televízora (TV Setup).
Slovensko - 27 -
• CAM by mal byť vložený správne, je ho
Main Menu
nemožné úplne vložiť, ak je obrátene. Ak je
CAM vkladaný násilím, môže dôjsť
Channel List
k poškodeniu samotného modulu alebo
terminálu TV.
Installation
Configuration
Timers
Pripojte televízor k elektrickej sieti, zapnite ho
TV Setup
a potom počkajte malú chvíľku, kým sa karta
aktivuje.
Common Interface
Podrobné informácie pre všetky položky ponuky
môžete nájsť v sekcii Systém ponuky
analógového TV (Analogue TV Menu System).
Slot pre karty (Common Interface)
• Stlačte tlačidlo M a zobrazí sa hlavná ponuka,
potom pomocou tlačidiel  alebo  zvoľte
riadok „Slot pre rozširujúce karty“ (Common
• Niektoré moduly CAM môžu vyžadovať
nasledujúce nastavenie. Prosíme nastavte
CAM pomocou ponuky IDTV, potom položky
Spoločné rozhranie (Common Interface) a
potom stlačením tlačidla OK. (Ponuka pre
nastavenie CAM sa nezobrazuje, ak to nie je
potrebné.)
• Pre zobrazenie informácií o zmluve:
• Vstúpte do IDTV; stlačte tlačidlo M, potom
Interface) a stlačte tlačidlo OK.
zvoľte položku Spoločné rozhranie (Common
Interface) a stlačte tlačidlo OK.
Main Menu
Channel List
•Ak nie je vložený žiadny modul, objaví sa
Installation
správa znamenajúca “Nie je vložený žiadny
Configuration
modul pre Common Interface”.
Timers
• Podrobnosti o nastavení modulu nájdete v
návode k nemu.
TV Setup
Common Interface
Ak chcete sledovať platené kanály vysielané
cez digitálnu televíziu, musíte sa stať
POZNÁMKA: Vložte alebo vyberte modul CI,
keď je televízor v pohotovostnom
režime alebo vypnutý .
zákazníkom niektorej z firiem, ktoré platené
programy poskytujú.
Ihneď ako sa stanete zákazníkom, získate od
firmy tzv. Conditional Access Module (CAM) a
kartu, ktoré musíte zasunúť do televízora podľa
nasledujúceho postupu.
Vypnite televízor a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Vložte CAM a potom prezeraciu kartu do
zásuvky, ktorá je umiestnená v kryte na ľavej
časti televízora (z predného pohľadu).
Slovensko - 28 -
Mapa systému ponúk analógovej TV
FUNKCIE
Vypínací časovač
Jazyk
Detský Zámok
Farba Menu
Režim Obl'übeně
Späť: Menu
PONUKA ZVUKU
(SOUND MENU)
- Hlasitosť (Volume)
- Vyváženie (Balance)
-Režim zvuku (Sound Mode)
-AVL (AUTOMATICKÁ
HLASITOSŤ)
-Efekt (Effect)
-Ekvalizér (Equalizer)
-Režim (Mode)
-Hlasistosť HP (HP Volume)
-Uložiť (Store)
PONUKA FUNKCIE
(FEATURES MENU)
-Časovač vypnutia (Sleep Timer)
-Jazyk (Language)
-Detská zámka (Childlock)
-Farba ponuky (Menu
Colour)
-Režim obľúbených kanálov (Favourite Mode)
Vyp.
Slovakian
Vyp.
Sivá
Vyp.
Vý stup : TV
PONUKA OBRAZ (PICTURE MENU)
-Režim obrazu (Picture Mode)
-Jas (Brightness)
-Kontrast (Contrast)
-Farba (Colour)
-Ostrosť (Sharpness)
-Teplota farieb (Colour Temp)
-Osvetlenie v Ęmiestnosti (Room Lighting)
-Zväčšenie obrazu (Picture Zoom)
-Uložiť (Store)
PONUKA INŠTALÁCIE (INSTALL
MENU)
-Programovanie (Programming)
-Program (Programme)
-Pásmo (Band)
-Kanál (Channel)
-Norma (Standard)
-Systém farieb (Colour System)
-Hľadanie (Search)
-Režim videorekordéra (VCR Mode)
-Dekodér (Decoder)
-Uložiť (Store)
-APS
-Systém automatického programovania (Auto
Programming System)
-Oblasť teletextu (Txt. Region) Oblasť (Region)
-Tabuľka programov (Program Table)
Vyššie je uvedená mapa ponúk. Podrobnosti o položkách
nájdete v príslušný ch vysvetleniach “SYSTÉMU PONÚK”.
Slovensko - 29 -
Navigovanie v analógovej TV
ponuke Systém
Systém ponúk analógovej TV
Ponuka Zvuk (Sound)
Navigácia
ZVUK
Potvrdenie
volieb
M
SELECT
Hlasitosť
Zobrazenie
možností ponúk
Vyváženie
Režim Zvuku
AVL
Efekt
0
Mono
Zap.
Vyp.
Späť : Menu
INFO
V ý stup : TV
OK
• Stlačte M a zobrazí sa ponuka.
• Stlačte tlačidlo Stlačte alebo
, čím zvolíte ikonu.
alebo OK pre ďalšie možnosti.
• Pomocou tlačidla zvýrazniť položku.
alebo
je možné
alebo , čím zmeníte
• Stlačte tlačidlo nastavenia. Stlačte OK pre nastavenie ako
Hlasitosť (Volume)
Po vstupe do ponuky Zvuk (Sound) bude
možnosť Hlasitosť (Volume) prvou položkou.
Stlačením tlačidla  /  zmeňte úroveň
hlasitosti.
Vyváženie (Balance)
vý chodiskové.
• Pre opustenie ponuky alebo návrat
z obrazovky podponuky stlačte tlačidlo M.
Toto nastavenie sa používa na zvý raznenie
Poznámka: Tieto kroky sú platné pre
navigáciu v celom systéme ponúk. Ak
Stlačením tlačidla chcete vybrať možnosť, ktorá je
vysvetlená v nasledujúcich častiach,
pozrite si časť „Navigácia v systéme
ponúk“.
vyváženia ľavého alebo pravého reproduktora.
alebo
vyberte
Vyváženie (Balance). Stlačením tlačidla  / 
zmeňte úroveň hlasitosti. Úroveň vyváženia
je možné nastaviť medzi hodnotami -32 a
+32.
Režim zvuku (Sound Mode)
Stlačením tlačidla alebo
vyberte Režim
zvuku (Sound Mode). Stlačením tlačidla  / 
si môžete vybrať z režimov Mono, Stereo, Dual
I alebo Dual II, ale iba ak ich zvolený kanál
podporuje.
AVL (Automatická hlasitosť)
Funkcia Automatickej hlasitosti (AVL) nastavuje
zvuk tak, aby sa dosiahla pevná úroveň výstupu
medzi programami (napríklad hlasitosť
reklamy zvykne byť vyššia ako hlasitosť
ostatný ch programov).
Stlačením tlačidla alebo
vyberte AVL
VL.
Stlačením tlačidla  /  nastavíte AVL ako
zapnutú (On) alebo vypnutú (Off).
Slovensko - 30 -
Ponuka Obraz (Picture)
Efekt (Effect)
Ak sledujete vysielanie s mono zvukom,
OBRAZ
zapnite funkciu Efekt (Effects), aby ste získali
zvukový efekt, ktorý sa bude podobať viac
Režim Obraz
Jas
Kontrast
Farba
Ostrosť
stereo zvuku.
Jasný
Späť : Menu
Ak je aktuálny zvukový systém stereo, po
Vý stup : TV
zapnutí tohto efektu bude zvuk priestorovejší.
Stlačením tlačidla alebo
vyberte Efekt
(Effect). Stlačením tlačidla  /  nastavíte Efekt
ako zapnutý alebo vypnutý .
Ekvalizér (Equalizer)
Stlačením tlačidla alebo vyberte Ekvalizér
(Equalizer). Stlačením tlačidla  /  zmeníte
Režim obrazu (Picture Mode)
Na základe svojich požiadaviek na zobrazenie
si môžete nastaviť príslušnú voľbu režimu.
Stlačením tlačidla alebo
vyberte Režim
nastavenie ekvalizéru. V ponuke ekvalizéru sa
dá režim zmeniť na Normálny (Flat), Hovorené
obrazu (Picture Mode). Stlačením tlačidla alebo
vyberte jednu z tý chto možností:
slovo (Speech), Hudba (Music), Osobný
(Personal) a Jazz. Vyberte požadovanú
Jasný (Bright), Štandardný (Standard),
Mäkký (Soft) a Ručný (Manual).
frekvenciu stlačením tlačidla / a hlasitosť
frekvencie zvýšte alebo znížte stlačením tlačidla
Jas/kontrast/farba/ostrosť/odtieň
(Brightness/Contrast/Colour/
Sharpness/Tint)
 / .
Poznámka: Nastavenie ponuky ekvalizéru je možné
zmeniť iba vtedy, keď je ako režim zvuku nastavená
možnosť Osobný (Personal).
Hlasitosť HP (HP Volume)
Ak chcete upraviť hlasitosť v slúchadlách,
stlačením tlačidla alebo
vyberte položku
Stlačením tlačidla alebo
vyberte
požadovanú možnosť. Stlačte tlačidlo  / 
pre nastavenie úrovne.
Rada: Položka Odtieň (Tón) (Tint) sa zobrazí v
ponuke obrazu, keď televízor prijíma signál
NTSC.
Teplota farieb (Colour Temp)
Hlasitosť HP (HP Volume). Stlačením tlačidla
 /  zmeňte úroveň HP hlasitosti.
Stlačením tlačidla alebo
vyberte Teplota
farieb (Colour Temp). Stlačením tlačidla /
Uložiť (Store)
vyberte jednu z tý chto možností: Studená
(Cool), Normálna (Normal) a Teplá (Warm).
Stlačením tlačidla  /  vyberte položku Uložiť
(Store). Nastavenie uložíte stlačením tlačidla
 alebo OK. Na obrazovke sa zobrazí nápis
„Uložené“ (Stored).
Poznámka:
• Možnosť Studená (Cool) pridá bielej farbe
jemne modrastý odtieň.
• Možnosť Teplá (Warm) pridá bielej farbe
jemne červenkastý odtieň.
• Pre normálny odtieň farieb vyberte možnosť
Normálna (Normal).
Slovensko - 31 -
Osvetlenie v miestnosti (Room Lighting)
Stlačením tlačidla /
vyberte Osvetlenie v
Jazyk (Language)
Stlačením tlačidla alebo
vyberte Jazyk
miestnosti (Room Lighting). Stlačením tlačidla
/
nastavte možnosť Osvetlenie v
(Language). Použite tlačidlo  /  na vý ber
jazyka.
miestnosti (Room Lighting) na Normálne
(Normal), Jasné (Bright) alebo Film (Movie).
Detský zámok (Child Lock)
Zväčšenie obrazu (Picture Zoom)
Stlačením tlačidla alebo
zámok (Child Lock).
Nastavenie Zväčšenie obrazu (Picture Zoom)
umožňuje zvoliť pomer strán vysielania.
Pomocou tlačidla  /  nastavte detský zámok
na Zapnutý (On) alebo Vypnutý (Off). Keď je
Stlačením tlačidla /
vyberte Zväčšenie
obrazu (Picture Zoom). Pomocou tlačidiel  /
funkcia zapnutá (On), televízor je možné
ovládať len diaľkovým ovládaním. V tomto
 zmeňte nastavenie zväčšenia obrazu na
Auto, 4:3, 16:9, Kino (Cinema) alebo Titulky
prípade tlačidlá ovládacieho panela (okrem
tlačidla pohotovostného režimu (STANDBY))
(Subtitle).
nebudú fungovať.
Uložiť (Store)
Keď je stlačené jedno z týchto tlačidiel, zobrazí
sa na obrazovke nápis „Detský zámok
Stlačením tlačidla  /  vyberte položku Uložiť
vyberte Detský
(Store). Nastavenie uložíte stlačením tlačidla
 alebo OK. Na obrazovke sa zobrazí nápis
zapnutý “ (Child Lock On), ak nie je akurát
zobrazená ponuka.
„Uložené“ (Stored).
Farba ponuky (Menu Colour)
Ponuka Doplnky (Features)
Stlačením tlačidla alebo
vyberte Farba
ponuky (Menu Colour).
Použite tlačidlo  /  na zmenu pozadia ponuky
na Priehľadné (Transparent) alebo Sivé (Gray)
FUNKCIE
Vypínací časovač
Jazyk
Detský Zámok
Farba Menu
Režim Obl'übeně
Späť: Menu
Vyp.
Slovakian
Vyp.
Sivá
Vyp.
Vý stup : TV
Režim obľúbených kanálov (Favourite
Mode)
Stlačením tlačidla alebo
vyberte Režim
obľúbených kanálov (Favourite Mode).
Pomocou tlačidla  /  nastavte režim
Časovač vypnutia (Sleep Timer)
Stlačením tlačidla alebo vyberte Časovač
vypnutia (Sleep Timer). Stlačte tlačidlo  / 
obľúbených kanálov na Zapnutý (On) alebo
Vypnutý (Off) (podrobnosti nájdete k kapitole
„Tabuľka programov“).
pre nastavenie Časovača vypnutia.
Časovač je možné nastaviť v rozmedzí
Vypnuté (Off) a 120 minút v krokoch po 10
minútach.
Keď je časovač vypnutia aktívny, televízor sa
po uplynutí nastaveného času automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
Slovensko - 32 -
Ponuka Inštalácia (Install)
Kanál (Channel)
Stlačením tlačidla /
vyberte položku Kanál
(Channel). Kanál môžete zmeniť stlačením
tlačidla / alebo číselných tlačidiel.
Norma (Standard)
vyberte položku
Stlačením tlačidla /
Štandard (Standard). Pomocou tlačidla /
Auto. Programovaci Sys
Jazyk
KRAJINA
Region Txt
Slovakian
Slovenia
Záp. Europa
Skontrolujte Kábel Antény!
/
D/K, I alebo L/L’.
Systém farieb (Colour System)
Programovanie (Programming)
Stlačením tlačidla zmeňte normu na B/G.
vyberte položku
Programovanie (Programming). Potom
stlačením tlačidla zobrazte ponuku
Programovanie (Programming):
Stlačením tlačidla / vyberte položku Systém
farieb (Colour System). Stlačením tlačidla  /
 zmeňte systém farieb na PAL, SECAM alebo
AUTO.
Vyhľadávanie (Search)
Stlačením tlačidla /
vyberte položku
Vyhľadávanie (Search). Stlačením tlačidla  /
 spustíte vyhľadávanie. Vyhľadávanie sa
zastaví, keď je nájdeny nejaky signál.
PROGRAMOVANIE
Program
Pásmo
Kanál
Normálny
Farebný systém
4
S
30
BG
PAL
Späť: Menu
Vý stup : TV
Program (Programme)
Stlačením tlačidla /
vyberte položku
Programovanie (Programming).
Stlačením tlačidla / zvoľte číslo programu.
Číslo je možné taktiež zadať pomocou
číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Je
možné uložiť 100 programov od 0 do 99..
Pásmo (Band)
V možnosti pásma môžete nastaviť buď C
alebo S. Stlačením tlačidla Pásmo (Band).
/
vyberte
Poznámka: Ak stlačíte tlačidlá posunu o jeden krok,
frekvencia sa posunie o 0,25 MHz. Ak však
stlačíte všetky tlačidlá naraz, dôjde k
automatickému posunu. Pre zastavenie
vyhľadávania v určitom čase, môžete stlačiť
tlačidlo / .
Režim videorekordéra (VCR Mode)
Stlačením tlačidla / vyberte položku Režim
videorekordéru (VCR Mode). Použite tlačidlá
 /  na zapnutie alebo vypnutie režimu
videorekordéra (VCR Mode).
Rada: Ak chcete sledovať DVD, musíte túto položku
nastaviť na hodnotu Vypnutý (Off).
Dekodér (Decoder)
Tento režim je možné použiť, ak chcete pripojiť
ľubovoľný dekodér k televízoru.
Stlačením tlačidla /
vyberte položku
Dekodér (Decoder). Možnosť je možné Zapnúť
(On) alebo Vypnúť (Off) stlačením tlačidiel  /
.
Slovensko - 33 -
Keď nastavenie dekodéra vypnete, bude
vý stup EXT1 stlmený . V tomto prípade nebude
môcť výstup EXT1 zobrazovať video. Keď je
zapnutý , je vý stup EXT-1 vybraný m zdrojom
obrazu. K vý stupu EXT1 je možné pripojiť
ľubovoľný dekodér pre dekódovanie
požadovaného signálu.
Auto. Programovací Sys.
Rada: Nastavenie dekodéra by malo byť uložené
Nočasovať auto.ladenie na
Stav: Jemné prehľadávanie ...
oddelene pre každý program.
78 %
Uložiť (Store)
Vý stup : TV
Stlačením tlačidla  /  vyberte položku Uložiť
(Store). Nastavenie uložíte stlačením tlačidla
 alebo OK. Na obrazovke sa zobrazí nápis
Kedykoľvek stlačíte tlačidlo TV
DTV
, funkcia
„Uložené“ (Stored).
A.P.S. sa zastaví a na obrazovke sa objaví
tabuľka programov.
A.P.S. (Automatický programovací systém)
Ak počkáte na dokončenie A.P.S., zobrazí sa
Stlačením tlačidla  /  vyberte položku A.P.S.
tabuľka programov s nájdenými programami.
Podponuku A.P.S. otvoríte stlačením tlačidla
:
Oblasť teletextu (Teletext Region)
Stlačením tlačidla  /  vyberte položku
Oblasť teletextu (Txt. region). Pomocou
tlačidiel  /  vyberte svoju oblasť teletextu.
Môžete si vybrať z piatich možností: Západná
Európa (West Europe), Vý chodná Európa
(East Europe), Turecko/Grécko (Turk/Gre),
Auto. Programovací Sys.
KRAJINA
France
Ponuka Inštalácia (Install) v režimoch
AV
Uložené programy budú
Vil bli slettet
Štart : Ok
Späť : Menu
Vý stup : TV
Krajina A.P.S. (A.P.S. Country)
Stlačte tlačidlo /
DTV
a zvoľte svoju krajinu.
. Pre návrat stlačte tlačidlo M.
Keď stlačíte tlačidlo OK pre spustenie APS,
všetky uložené programy sa vymažú a zobrazí
sa nasledujúca obrazovka:
V ponuke inštalácie sa zobrazí nasledujúca
obrazovka:
Ak chcete zrušiť funkciu A.P.S., stlačte tlačidlo
TV
Cyrilika (Cyrillic) a Arabčina/hebrejčina
(Arabic/Hebrew).
INŠTALÁCIA
Programovanie
Regiôn Txt.
Záp. Európe
Späť : Menu
Vý stup : TV
Programovanie (Programming)
Stlačením tlačidla  /  vyberte položku
Programovanie (Programming). Po stlačení
tlačidla sa na obrazovke zobrazí ponuka
programovania:
Slovensko - 34 -
Presunúť (Move)
PROGRAMOVANIE
Farebný Systém
PAL
Off
Uložiť
Späť : Menu
Vý stup : TV
Systém farieb (Colour System)
Stlačením tlačidla  /  vyberte položku
Systém farieb (Colour System). Stlačením
tlačidla / zmeňte systém farieb na PAL,
SECAM alebo AUTO.
Tabuľka programov (Program Table)
Tabuľka Programov
P01 BBC 1
P02 C 04
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
Vymazať
Názov
P01
Vyberte program, ktorý chcete vložiť, pomocou
navigačných tlačidiel. Stlačte ZELENÉ tlačidlo.
Presuňte vybraný program pomocou
navigačných tlačidiel na požadované
programové miesto a stlačte znovu ZELENÉ
tlačidlo.
Zmazať (Delete)
Program je možné odstrániť stlačením
ČERVENÉHO tlačidla. Opätovným stlačením
ČERVENÉHO tlačidla odstránite vybraný
program zo zoznamu programov a programy
pod ním sa posunú o jeden riadok vyššie.
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
APS (Automatický programovací systém)
Ak stlačíte MODRÉ tlačidlo určené pre APS,
zobrazí sa ponuka Automatický programovací
systém (Auto Programming System).
Režim obľúbených kanálov (Favourite Mode)
Niektoré kanály je možné nastaviť ako
obľúbené a potom je možné navigovať iba vo
vnútri týchto kanálov. Aby ste nastavili obľúbené
A.P.S
kanály, pomocou navigačných tlačidiel vyberte
kanál a potom stlačte položku . V tabuľke
Vý stup: TV
Tabuľka programov obsahuje zoznam kanálov
uložený ch v pamäti. Posúvaním kurzora do
štyroch smerov môžete dosiahnuť 20
programov na jednej stránke. V režime
televízora sa môžete pomocou navigačných
tlačidiel posúvať hore alebo dole, aby ste
zobrazili všetky programy. Pomocou kurzora sa
voľba programu vykonáva automaticky.
programov sa zobrazí kanál zvolený ako
obľúbený s ikonou (
) vedľa názvu kanálu.
Ak chcete odstrániť obľúbený kanál, postupujte
rovnako. Ponuku opustíte stlačením tlačidla M.
Zámok programu (Program Lock)
Zamknúť
Zadajte PIN
Zmeniť PIN
Späť : Menu
Názov (Name)
Ak chcete zmeniť názov programu, zvoľte
požadovaný program a stlačte ŽLTÉ tlačidlo.
Prvé písmeno vybraného názvu začne blikať.
Stlačením tlačidla  /  zmeníte písmeno
a tlačidlom  /  vyberiete ďalšie písmená.
Stlačením ŽLTÉHO tlačidla môžete názov
uložiť.
Vý stup : TV
Funkcia zámku programu poskytuje možnosť
zamknúť zvolený kanál pomocou hesla, napr.
rodičovi. Ak chcete uzamknúť program, je
potrebné poznať heslo pre rodičovský zámok
(základná hodnota je nastavená z továrne na
0000 a je ju možné zmeniť iba v ponuke Zámok
programu (Program Lock).
Slovensko - 35 -
Zadanie kódu PIN (Enter PIN)
Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť tak, že
ho označíte a stlačíte tlačidlo . Po stlačení
tlačidla sa na obrazovke zobrazí ponuka
Zámka programu (Program Lock). Po zadaní
kódu PIN sa požadovaný kanál uzamkne. Vedľa
názvu kanálu sa zobrazí ikona uzamknutia
programu. Keď pomocou tlačidiel P+ alebo Pvyberiete uzamknutý kanál, zobrazí sa
nasledujúca vý stražná obrazovka:
Systém ponúk Režim PC (PC
Mode)
Postup pripojenia počítača k televízoru nájdete
v časti „Pripojenie LCD televízora k počítaču“.
Ak chcete prepnúť na zdroj PC, stlačte tlačidlo
AV
na diaľkovom ovládaní a vyberte vstup PC.
Zapamätajte si, že nastavenia ponuky Režim
PC (PC Mode) sú k dispozícii len vtedy, keď je
televízor nastavený na zdroj PC.
Ponuka Zvuk (Sound)
Program je uzamknutý !
Tento program môžete odblokovať
z programovej tabuľky.
Zmeniť PIN (Change PIN)
Stlačením tlačidla /
vyberte položku Zmeniť
PIN (Change PIN). Pomocou tlačidla zmeňte
kód PIN. Po stlačení tlačidla sa na
obrazovke zobrazí nasledujúca správa:
Ponuka Funkcie (Feature)
Nastavenia v ponuke Feature (Funkcie) sú rovnaké
ako nastavenia popísané v časti „Ponuka Funkcie
(Feature)“ v kapitole „Systém ponúk“.
Ponuka Obraz PC (PC Picture)
Stlačením tlačidla  /  a následným stlačením
tlačidla vyberte ponuku Obraz PC (PC Picture).
Na obrazovke sa objaví ponuka Obraz PC (PC
Zamknúť pr.
Zadajte nov ý PIN
Spä:ť : Menu
Položky týchto ponúk sú popísané v časti „Ponuka
zvuk“ (Sound Menu) v kapitole „Systém ponúk“.
Picture). Nastavenia Jas (Brightness), Kontrast
(Contrast) a Teplota farieb (Colour Temperature)
Vý stup: TV
Pomocou číselných tlačidiel zadajte starý kód
PIN a potom zadajte svoj nový kód PIN. Keď
zadáte nový kód PIN, na obrazovke sa zobrazí
ponuka Zámok programu (Program Lock).
sú identické s nastaveniami v ponuke obrazu pre
režim TV uvedený mi v kapitole „Systém ponúk“.
Ponuka Geometria (Geometry)
Stlačením tlačidla  /  vyberte štvrtú ikonu a
potom stlačte tlačidlo . Na obrazovke sa
zobrazí ponuka geometrie:
Zamknúť pr.
Zadajte star ý PIN
Spä:ť : Menu
Vý stup: TV
Ponuka zámku programu sa opätovne
zobrazí krátko po identifikácii nového kódu
PIN.
Rada: Ak zabudnete svoje heslo zámku programu,
môžete zámku programu deaktivovať pomocou
kódu 7910 a budete môcť nastaviť nové heslo
pre budúce použitie. Z tohto dôvodu si
uschovajte tento kód na bezpečnom mieste pre
budúcu potrebu.
Slovensko - 36 -
GEOMETRIA
H Pozícia
V Pozícia
Hodiny
Fáza
Automat. Nastav.
Späť : Menu
Vý stup : TV
H (Horizontálna) pozícia
Zobrazenie informácií o televízore
Táto položka posúva obraz po obrazovke po
vodorovnej osi doľava alebo doprava.
Pri zadaní nového programu alebo stlačení tlačidla
sa v hornej pravej časti obrazovky zobrazí číslo
Stlačením tlačidla / vyberte položku H. pozícia
. Hodnotu je možné upraviť tlačidlom  / .
programu (Programme Number), názov
programu (Programme Name), indikátor zvuku
V (Vertikálna) pozícia
(Sound Indicator) a režim zväčšenia (Zoom Mode).
Táto položka posúva obraz po obrazovke po
zvislej osi hore alebo dole.
Stlačením tlačidla / vyberte položku V. pozícia
Funkcia stlmenia (Mute)
Stlačením tlačidla vypnete zvuk. Indikátor
stlmenia sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
. Hodnotu je možné upraviť tlačidlom  / .
Takt (Clock)
Nastavenie Takt (Clock) koriguje rušenie, ktoré
sa javí ako zvislé pruhy pri prezentáciách vo
veľkých rozlíšeniach, ako sú tabuľky, odseky
textu v malom písme.
Stlačením tlačidla /
vyberte položku Takt
(Clock). Hodnotu je možné upraviť tlačidlom  / .
Stlmenie je možné zrušiť dvoma spôsobmi.
Prvým spôsobom je stlačenie tlačidla a
druhý m spôsobom je zvý šenie hlasitosti.
Osobné predvoľby (Personal
Preference)
Stlačením tlačidla PP môžete prevziať
Fáza (Phase)
V závislosti na rozlíšení a skenovacej frekvencii, ktorá
ide do vstupu na televízore, môžete na obrazovke
vidieť zastrený alebo rušený obraz. V takom prípade
môžete použiť túto funkciu a vyčistiť obraz metódou
pokusu a omylu.
predchádzajúce nastavenia, ktoré ste užuložili.
Režimy zväčšenia (Zoom Modes)
Môžete zmeniť pomer strán televízora za účelom
zobrazenia obrazu v rôznych režimoch zväčšenia.
Stlačením tlačidla /wide priamo zmeníte
Stlačením tlačidla / vyberte položku Fáza (Phase).
Hodnotu je možné upraviť tlačidlom  / .
režim zväčšenia. Dostupné režimy zväčšenia
sú uvedené nižšie:
Automatické nastavenie (Auto Adjustment)
Automaticky (Auto)
Ak posuniete obraz vodorovne alebo zvisle do
nechcenej pozície, použite túto položku a obraz
Keď je vo vysielanom signáli alebo signáli
z externého zariadenia zahrnutý signál WSS
sa automaticky vráti na správne miesto.
(Wide Screen Signalling), ktorý oznamuje pomer
strán obrazu, zmení televízor automaticky režim
Pomocou tlačidiel /
vyberte položku
Automatické nastavenie (Auto Adjustment).
Stlačte tlačidlo  alebo OK.
zväčšenia (ZOOM) podľa signálu WSS.
• Keď režim AUTO nefunguje správne kvôli zlej
Upozornenie: Automatické nastavenie sa odporúča
vykonávať s obrazom na celej obrazovke,
aby bolo dosiahnuté správne vyrovnanie.
kvalite signálu WSS, alebo keď chcete zmeniť
režim zväčšenia (ZOOM), prepnite ručne na
iný režim zväčšenia.
4:3
Používa sa pre normálny obraz (pomer strán
4:3), pretože ide o pôvodnú veľkosť.
Slovensko - 37 -
zobrazí teletext a v druhom aktuálny kanál.
Opätovným stlačením sa režim teletextu vypne.
Index
16:9
Vyberie indexovú stránku teletextu.
Tento režim roztiahne ľavú a pravú stranu
normálneho obrazu (pomer strán 4:3) tak, aby
bola vyplnená širokouhlá obrazovka televízora.
Mix
Umiestni obrazovku teletextu cez program.
Rozšíriť (Expand)
Stlačením raz zväčšíte hornú časť stránky,
opätovným stlačením zväčšíte dolnú časť
stránky. Ďalším stlačením sa text vráti do
• Pre obraz s pomerom strán 16:9, ktorý bol stlačený
do normálneho obrazu (pomer strán 4:3), je možné
obnoviť pôvodný tvar obrazu pomocou režimu 16:9.
Kino (Cinema)
normálnej veľkosti.
Odhaliť (Reveal)
Zobrazí skryté informácie (napríklad riešenia
hier).
Tento režim zväčšuje širokouhlý obraz (pomer
strán 16:9) na celú obrazovku.
Podržať (Hold)
Podrží textovú stránku, keď je to vhodné. Press
again to resume.
Podkód stránky / Čas (Subcode Pages /
Time)
Titulky (Subtitle)
Tento režim zväčšuje širokouhlý obraz (pomer
strán 16:9) s titulkami na celú obrazovku.
Zvolí stránky subkódu, ak sú prístupné, keď je
aktivovaný teletext. Keď teletext nie je aktivovaný,
zobrazí informáciu o čase, ak má program
teletextové vysielanie.
P+ / P- a čísla (0-9)
Stlačením vyberiete stránku.
Teletext
Poznámka: Väčšina TV staníc používa kód
Systém teletextu vysiela do TV informácie, ako
sú napr. správy, šport a počasie. Berte na
vedomie, že ak signál bude nedostatočný,
môžu sa vyskytnúť niektoré chyby textu alebo
režim teletextu môže byť prerušený.
Tlačidlá funkcií teletextu sú uvedené nižšie:
Teletext zapnutý -vypnutý /režim PAT
T
(Teletext On-Off / PAT mode)
Aktivuje režim teletextu, keď sa stlačí raz.
Opätovným stlačením tlačidla môžete
obrazovku rozdeliť na dve okná – v jednom sa
100 pre svoje indexové stránky.
Farebné tlačidlá
(ČERVENÉ / ZELENÉ / ŽLTÉ / MODRÉ)
Váš televízor podporuje systémy FASTEXT
a TOP text. Keď sú tieto systémy prístupné,
stránky sa delia do skupín alebo tém.
Keď je prístupný systém FASTEXT, sekcie
v teletextovej stránke budú s farebný mi kódmi
a môžete ich zvoliť stlačením farebných
tlačidiel. Stlačte farebné tlačidlo, ktoré
zodpovedá vaším potrebám.
Slovensko - 38 -
Objaví sa farebný text, ktorý ukazuje, ktoré
k televízoru pripojené dve periférne zariadenia
farebné tlačidlo máte použiť, keď je prítomný
prenos TOP text. Stlačením príkazov P - alebo
zároveň.
P + vyžiadate ďalšiu alebo predchádzajúcu
stránku.
Rady
V takom prípade jedno z periférnych zariadení
odpojte.
Žiadny obraz
Je anténa správne pripojená? Sú zástrčky
Starostlivosť o obrazovku
pevne pripojené ku konektoru antény? Nie je
Obrazovku čistite mierne navlhčenou, mäkkou
kábel antény poškodený ? Sú na pripojenie
handričkou. Nepoužívajte brúsne rozpúšťadlá,
antény použité vhodné zástrčky? Ak máte
mohli by poškodiť kryciu vrstvu obrazovky televízora.
pochybnosti, obráťte sa na predajcu.
Z bezpečnostných dôvodov odpojte pred začatím
Žiadny obraz (No Picture) znamená, že
čistenia televízor zo zásuvky. Pri prenášaní
televízor neprijíma žiadny signál. Vybrali ste
televízora ho uchopte za spodnú časť.
správne tlačidlo na diaľkovom ovládaní?
Zotrvačnosť obrazu
Skúste to ešte raz.
Berte na vedomie, že sa môžu objaviť
Zvuk
„duchovia“ pri zobrazení trvalého obrazu.
Nepočujete žiadny zvuk. Neprerušili ste zvuk
Zotrvačnosť obrazu LCD televízora môže po
napríklad stlačením tlačidla
krátkom čase zmiznúť. Skúste na chvíľu
Zvuk vychádza len z jedného z reproduktorov.
vypnúť televízor.
Je vyváženie nastavené iba do jednej krajnej
Aby ste sa tomuto vyhli, nenechajte obrazovku
polohy? Pozri ponuku Zvuk (Sound).
v režime stacionárneho obrazu na dlhší čas.
Diaľkový ovládač
Chý ba napájanie
Televízor už nereaguje na diaľkový ovládač.
Ak televízor nie je napájaný elektrický m
Možno sú vybité batérie. V takom prípade je
prúdom, skontrolujte hlavný napájací kábel a
možné použiť tlačidlá v dolnej časti televízora.
zapojenie do zásuvky.
Zdroje vstupu
Zlý obraz
Ak sa vám nedarí vybrať žiadny zdroj vstupu,
Zvolili ste správny televízny systém? Je
nie je možno pripojené žiadne zariadenie.
televízor alebo domová anténa príliš blízko pri
Skontrolujte AV káble a pripojenia, ak ste sa
neuzemnenom
pokúsili pripojiť zariadenie.
zvukovom
zariadení,
neónových svetlách atď.?
?
Modul Cl
Hory a vysoké budovy môžu spôsobiť dvojitý
obraz alebo viacnásobný obraz. Niekedy je
možné zlepšiť kvalitu obrazu zmenou smeru
antény.
Je obraz alebo teletext nerozoznateľný?
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak máte problém s modulom Cl, je možné, že
modul Cl nie je správne vložený . Vyberte Cikartu a následne ju opäť vložte.
Ak problém pretrváva, je možné, že váš modul
Cl nebol rozpoznaný. Pokúste sa vložiť iný
modul Cl.
Kvalita obrazu môže klesnúť, keď sú
Slovensko - 39 -
Dodatok A: Typické režimy zobrazenia vstupu PC
Displej má maximálne rozlíšenie 1360 x 768 (voliteľné) a frekvenciu v rozmedzí 56 až 75 Hz.
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad typických režimov zobrazovania obrazu.
Váš televízor nemusí podporovať iné rozlíšenia. Podporované režimy rozlíšenia sú uvedené
nižšie.
Ak prepnete počítač do nepodporovaného režimu, objaví sa na obrazovke výstražné hlásenie.
R ozlíš e n ie
H o rizo n táln a Vertiká ln a
Fre kve n cia (H z)
1
2
3
640
720
800
48 0
40 0
60 0
60
70
56
IBM, VGA
IBM, VGA
VESA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
800
60 0
640
640
800
800
1024
1024
1024
1280
48 0
48 0
60 0
60 0
76 8
76 8
76 8
72 0
60
72
75
72
75
60
70
75
60
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
13
14
1280
1360
76 8
76 8
60
60
VESA
VESA
voliteĽné
R e žim
Informácie pre používateľov sa vzťahujú na krajiny Európskej únie
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že vaše elektrické a
elektronické vybavenie sa musí likvidovať na konci svojej životnosti samostatne
od komunálneho odpadu.
Existujú samostatné zberné systémy pre recykláciu v EÚ. Ďalšie informácie
získate na miestnom úrade alebo u predajcu, kde ste produkt zakúpili.
Slovensko - 40 -
SPOTREBA ENERGIE (W)
Technické údaje
50 W
TELEVÍZNE VYSIELANIE
<1 W (pohotovostný režim)
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
PANEL
PRÍJEM KANÁLOV
Displej 16:10, veľkosť obrazovky 19"
VHF (PÁSMO I/III)
UHF (PÁSMO U)
ROZMERY (mm)
HYPERPÁSMO
ROZMERY (mm)
KÁBLOVÉ TELEVÍZIE (S1-S20/S21-S41)
POČET PREDNASTAVENÝCH KANÁLOV
100
H
D
V
Hmotnosť 140
80
480
480
397
352
5,4
5,1
INDIKÁTOR KANÁLU
Zobrazovanie na displeji
VSTUP ANTÉNY RF
75 Ohm (nevyvážené)
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE
220-240V AC, 50 Hz.
ZVUK
German + Nicam Stereo
ZVUKOVÝ VÝ KON (WRMS.) (10% THD)
2x3
Slovensko - 41 -
(kg)
So stojanom
Bez stojanu
Popis pripojovacích kolíkov
Vstupný signál
PC koncovka RGB (D-sub 15-kolíkový
konektor)
Kolík
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vstupný signál
R
G alebo synchro so zelený m
B
Žiadne pripojenie
Žiadne pripojenie
R.GND
G.GND
B.GND
Žiadne pripojenie
GND
Žiadne pripojenie
[SDA]
• Keď sa na vstup monitora cez grafickú
dosku, alebo podobne striedavo
dostávajú rôzne druhy vstupný ch signálov,
monitor automaticky zvolí signály
s nasledovný m poradím priorít:
Typ synchro signálu Priorita
1
H/V oddelené synchro
2
H/V kompozitné synchro
Synchro so Zelenou *
3
H.synchro alebo H/V kompozitné synchro
V.sync. [V.CLK]
[SCL]
• Dokonca aj v prípade odporúčaných
signálov, uvedený ch na nasledovnej
stránke, sa môžu vyskytnúť prípady, keď
nie je možné správne zobrazenie. V tomto
prípade použite oddelené synchro H/V,
kompozitné synchro H/V.
Popis pripojovacích kolíkov koncovky HDMI
Kolík
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vstupný signál
TMDS Data2+
TMDS Data2 Shield
TMDS Data 2TMDS Data 1+
TMDS Data1 Shield
TMDS Data1TMDS Data0+
TMDS Data0 Shield
TMDS Data0TMDS Clock+
Kolík
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Vstupný signál
TMDS Clock Shield
TMDS ClockCEC
Rezervované (N.C. na zariadení)
SCL
SDA
Uzemnenie DDC/CED
Napájanie +5V
Hot Plug Detect
Popis pripojovacích kolíkov koncovky SCART
Kolík
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vstupn? signál
AUDIO OUT (PRAV?)
AUDIO IN (ĽAVÝ)
AUDIO OUT (ĽAVÝ/MONO)
AUDIO GND
RGB-B GND
AUDIO IN (ĽAVÝ/MONO)
RGB-B IN
PREPÍNAČ AUDIO / RGB / 16:9
RGB-G GND
Nepoužíva sa
RGB-G IN
Kolík
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Vstupn? signál
Nepoužíva sa
RGB-R GND
GND
RGB-R / S.VHS CHROMINANCE IN
NULOV? SIGNÁL
KOMPOZITNÉ VIDEO GND
NULOV? SIGNÁL GND
KOMPOZITNÉ VIDEO OUT
COMPOSITE VIDEO / S.VHS LUMINANCE IN
ZEM / TIENENIE (ŠASI)
Slovensko - 42 -
374 4876 29 - 190608
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement