Aeg-Electrolux FM4500GR-A Handleiding | Manualzz
FM 4500GR-a
374 4409 17 / 11.04
GEBRUIKSAANWIJZING
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
Art. 5
AEG feliciteert u
Beste klant,
Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe product.
Het is van groot belang dat u goed met de functies en finesses van het product
leert om te gaan. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing. U zult dan het meeste
plezier van het product hebben. Let extra op de hoofdstukken die zijn gemarkeerd met
. Dit zijn waarschuwingsteksten om ongelukken te voorkomen.
Art. 6
W
Bewaar de gebruiksaanwijzing. Het is prettig om deze in geval van twijfel bij de
hand te hebben. Als het product evt. naar een nieuwe eigenaar gaat, dient u de
gebruiksaanwijzing mee te geven.
De gebruiksaanwijzing is zo opgebouwd dat u deze als een naslagwerk kunt
gebruiken. Het eerste deel bevat een algemene beschrijving van uw nieuwe product. Daarna volgt een korte introductie om te weten wat u moet doen voordat u
het product voor de eerste keer gebruikt. Het hoofdstuk “Zo gaat u te werk”
beschrijft hoe u het product dagelijks moet gebruiken. Gebruik dit hoofdstuk totdat u helemaal vertrouwd bent met uw nieuwe product. Het hoofdstuk
“Reiniging en onderhoud” geeft u informatie over het dagelijkse onderhoud en
over een grondige reiniging van de afzonderlijke onderdelen van het product. Als
er bij het gebruik van het product problemen ontstaan, kunt u in het hoofdstuk
“Voordat u met de serviceafdeling contact opneemt”, kijken. Daar staan aanwijzingen hoe u evt. technische problemen zelf kunt verhelpen. Achter in de
gebruiksaanwijzing staan naam en telefoonnummer van het dichtstbijzijnde
Servicecenter.
Als u de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing opvolgt, zal uw nieuwe product het dagelijkse werk in de keuken eenvoudiger maken, en ook veel leuker als
u een feestelijke maaltijd op tafel wilt zetten.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding
van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een
korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van
de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of
door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde
reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie
dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de
voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect
bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder
art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat
bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden,
zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van
hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een
per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een
toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften,
die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden
uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
Veel plezier!!
2
39
Inhoud
Pag. nr.
Voor de gebruiker
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk
direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op
welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie
zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek
uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan
de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde
begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten
en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus
schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal
op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat
waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied,
zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een
vooraf vastgesteld tarief.
Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd,
of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk
zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene
kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede
bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor
een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in
rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
38
AEG feliciteert u ............................................................................................2
Veiligheidsinformatie ....................................................................................5
Beschrijving van het product ......................................................................7
De grill.................................. ................................................................8
Opwarmtijd ..........................................................................................8
Elektronische besturing ........................................................................8
Voordat u aan het werk gaat ...................................................................... 9
Bescherm de grill ................................................................................9
Bescherm de glaskeramiekplaat ..........................................................9
Zo gaat u te werk ........................................................................................10
De grill ................................................................................................10
Fingertouchbediening ........................................................................10
De grill ................................................................................................11
Restwarmte-indicator ........................................................................13
Veiligheidsuitschakeling ....................................................................13
Autostop ............................................................................................14
Kinderbeveiliging ..............................................................................15
De minutenklok ..................................................................................17
Reiniging en onderhoud ............................................................................18
Aluminium ........................................................................................18
De grill ..............................................................................................18
Service ........................................................................................................29
Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling Technische adviezen............................................................................29
Service en reserveonderdelen..............................................................30
Fouten en gebreken / Recht op reparatie ................................................19
Productaansprakelijkheid ........................................................................20
3
Tables des matières
Pag. nr.
Voor de installateur
Uitpakken ........................................................................................................
Technische gegevens ........................................................................................
Installatie ..........................................................................................................
Montage ............................................................................................................
21
22
23
24
Zo leest u de gebruiksaanwijzing:
1... 2...Stap voor stap
13.Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid
niet wettelijk is vastgelegd.
16.In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Adviezen en tips
Milieu-infomatie
Veiligheidsinformatie
De producten worden voortdurend verder ontwikkeld en daardoor kunnen
sommige productspecificaties na het drukken van deze gebruiksaanwijzing gewijzigd
.worden. We moeten daarom een voorbehoud maken voor eventuele wijzigingen of drukfouten.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient
de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (
o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten
dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*.
4
37
Veiligheidsinformatie
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van
de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11.Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker
in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw
komt ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
36
Reiniging en onderhoud
De grill is geschikt voor gebruik in
een normale huishouding. Als hij op
een andere manier wordt gebruikt,
bestaat de kans op ongelukken.
Uit het oogpunt van hygiëne en veiligheid moet u de grill schoonhouden. Etensresten zorgen bij verwarming voor damp en kunnen in het
ergste geval tot brandgevaar leiden.
Let erop dat het grillrooster, de
lavastenen en de verwarmingselementen nog lange tijd nadat u de
grill hebt uitgeschakeld zo warm
blijven, dat u zich eraan kunt branden.
Kinderen
Als u het product gebruikt, moet u
een oogje op uw kinderen houden.
Laat kinderen de bedieningsknoppen/-toetsen nooit aanraken en zorg
ervoor dat ze er nooit mee spelen.
Toepassing
Service
Als u grilt of frituurt, of vet, paraffine of andere licht ontvlambare stoffen smelt, blijf dan altijd in de buurt.
Leg nooit papier, een reinigingsdoek,
aluminiumfolie of andere licht ontvlambare materialen in de onmiddellijke nabijheid van de grill. De grill
wordt zo warm dat brandbaar materiaal vlam kan vatten. Bij evt. brand
moeten alle knoppen op nul worden
gesteld en een evt. afzuigkap moet
worden uitgezet.
Service en reparatie dienen te worden uitgevoerd door Electrolux
Service of door een serviceorganisatie die door voornoemd bedrijf is
goedgekeurd. Er mogen alleen reserveonderdelen worden gebruikt die
door bovengenoemd bedrijf worden
geleverd.
Uitpakken
Zorg ervoor dat u de verpakking zo
opruimt dat kinderen er niet bij kunnen.
Doof het vuur met een deksel,
gebruik nooit water.
Controleer of de grill is uitgeschakeld als hij niet in gebruik is.
5
Adres service-afdeling
Installatie
De installatie van de grill mag uitsluitend worden uitgevoerd door een
erkende elektriciteitsinstallateur of
door een door de producent erkende
persoon. Als de werkzaamheden
worden uitgevoerd door iemand die
niet deskundig is, kunnen personen
letsel oplopen en/of kan het apparaat
worden beschadigd en de kwaliteit
van de grill verminderen. Zorg
ervoor dat de elektriciteitskabel bij
de installatie niet beklemd raakt.
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
tel. (0172) 468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen
tel. (0172) 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
www.aeg.nl
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De
levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Afdanken
Help ongelukken te voorkomen als u
de grill afdankt. Verwijder de elektriciteitskabel uit het stopcontact en
knip de elektriciteitskabel vlakbij de
grill af.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG
en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
6
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
35
Beschrijving van het product
Service - Nederland
Grillblad
In hoofdstuk "Wat te doen als…" staan enkele storingen vermeld die u zelf kunt
verhelpen.
Lees in geval van een storing eerst dat hoofdstuk.
Gaat het om een technische storing?
Lavastenen
Grillrooster
Neem dan contact op met onze service-afdeling.
Bereid het gesprek in elk geval goed voor. Zo vereenvoudigt u de diagnose en de
beslissing of bezoek van een servicemonteur echt noodzakelijk is.
Noteer het volgende zo nauwkeurig mogelijk:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Noteer voor het gesprek beslist de volgende nummers van uw apparaat (zie typeplaatje):
- modelaanduiding
- serienummer
Wij raden u aan, de nummers hier te noteren, zodat u ze steeds bij de hand hebt:
model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
serienummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel
Wanneer moeten wij u ook tijdens de garantieperiode kosten in rekening brengen?
- Als u de storing met behulp van de storingstabel (zie hoofdstuk "Wat te doen
als…") zelf had kunnen verhelpen,
- Als de servicemonteur meerdere malen langs moet komen, omdat hij vóór
zijn bezoek niet alle belangrijke informatie gekregen heeft en dus bijv. onderdelen moet gaan halen. U kunt deze extra ritten voorkomen als u het telefoongesprek op de hierboven beschreven wijze goed voorbereidt.
34
6
7
5
4
3
Het bedieningspaneel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aan/uit
Instelling van de stand
Instelling van de minutenklok
Minutenklok
Kinderbeveiliging
Display voor instelling van de grill
Display voor minuten
7
3
2
2
1
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik
zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden)
in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
De grill
Het grillrooster in uitgevoerd in
gegoten aluminium. Onder het grillrooster ligt het grillblad met lavastenen. De lavastenen vangen tijdens
het grillen de vetspetters op.
Opwarmtijd
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
De opwarmtijd van de grill is ca. 8
min.
Adres Klantendienst:
Elektronische besturing
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
De grill is voorzien van elektronische besturing, die garandeert dat u
een nauwkeurige besturing van de
temperatuur krijgt.
De elektronica heeft de volgende
functies:
- Veiligheidsuitschakeling.
- Autostop, automatisch uitschakelen van de grill.
- Kinderbeveiliging.
- Minutenklok.
8
33
Voordat u aan het werk gaat
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van
de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11.Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn
noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
toestel niet overtreffen.
32
Bescherm de grill
Voordat u de grill voor de eerste keer
in gebruik neemt, moet u het grillrooster en het grillblad met warm
water en een afwasmiddel afwassen.
Het grillrooster mag niet in
de afwasmachine. Zorg
ervoor dat de plug niet in
het water terechtkomt.
Bescherm de glaskeramiekplaat
Voordat u het product voor de eerste
keer in gebruik neemt moet u productieresten als stof, vuil e.d. verwijderen. Breng een beschermlaag op
de glaskeramiekplaat aan voordat u
deze in gebruik neemt. Op die
manier wordt het schoonmaken van
de plaat gemakkelijker en u voorkomt dat evt. overgekookt materiaal
zich erg vastzet.
Ga als volgt te werk:
1. Démontez la grille du grill et le
panneau en aluminium.
2. Giet een paar druppels van het
reinigingsmiddel voor glaskeramiekplaten op een stukje keukenrol en wrijf de hele plaat met het
reinigingsmiddel in.
3. Wrijf de plaat met een schone
doek op tot hij helemaal droog is.
9
Zo gaat u te werk
Waarborgvoorwaarden
De grill
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De
levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Schakel de grill nooit in
voordat het grillblad in de
grill is geplaatst en het grillrooster erop is gelegd. Als u
grilt of frituurt, of vet, paraffine of andere licht ontvlambare stoffen smelt, blijf dan
altijd in de buurt.
Leg nooit papier, een reinigingsdoek, aluminiumfolie
of andere licht ontvlambare
materialen in de onmiddellijke nabijheid van de grill.
De grill wordt zo warm dat
brandbaar materiaal vlam
kan vatten. Bij evt. brand
moeten alle bedieningsknoppen op nul worden gesteld
en een evt. afzuigkap moet
worden uitgezet. Doof het
vuur met een deksel, gebruik
nooit water. Controleer of de
grill is uitgeschakeld als hij
niet in gebruik is.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG
en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn
niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend
zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
· chemische en elektrochemische inwerking van water,
· abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
· voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
· contact met agressieve stoffen.
Fingertouchbediening
De knoppen moeten minimaal 1
seconde worden aangeraakt voordat
ze worden geactiveerd.
10
31
De grill
Service en reserveonderdelen
Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand die niet deskundig is, kunnen personen letsel oplopen en/of kan het apparaat worden
beschadigd en de kwaliteit van het apparaat verminderen.
Als tijdens de reclamatieperiode wijzigingen aan het apparaat moeten
worden aangebracht of reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend worden gedaan door Electrolux Service of door een serviceorganisatie die door voornoemd bedrijf is goedgekeurd.
Service - Belgium
Als er problemen met het apparaat ontstaan, staan in het hoofdstuk "Voordat u
contact opneemt met de serviceafdeling" voorstellen om de problemen op te lossen. Als u contact met de serviceafdeling opneemt voor een probleem waarvoor
de oplossing in dit hoofdstuk staat beschreven, loopt u kans dat u voor het servicebezoek moet betalen. Dit geldt ook als het apparaat is gebruikt voor een ander
doel dan waarvoor het bedoeld is.
Kan het probleem niet met behulp van het hoofdstuk "Voordat u contact
opneemt met de serviceafdeling" worden verholpen, of als u reserveonderdelen
nodig heeft, kunt u het volgende nummer bellen:
02.363.0444
Als u dit nummer belt, wordt u automatisch met het dichtstbijzijnde servicecenter doorverbonden.
Bij de aanvraag voor service of reserveonderdelen dient u het modelnummer, het
serienummer en het productnummer op te geven. U vindt deze op de voorzijde
van deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
1. Leg het grillblad met de lavastenen in de grill.
2. Pak het grillrooster met beide
handen vast en schuif het schuin
naar achteren tot het vastzit in de
inkeping van de grill.
3. Laat het voorste deel van het
grillrooster zakken tot de plug
vastzit.
2
3
Als u zeer vette etenswaren gaat
grillen, kunt u de lavastenen in het
grillblad evt. door water vervangen.
Daardoor drupt het vet in het water
en koelt het zo snel af dat het geen
vlam kan vatten. Als u water in het
grillblad gebruikt, moet u in de gaten
houden hoeveel water er nog in zit,
en evt. bijvullen.
Laat de grill gedurende 10 min. op
stand 9 opwarmen voordat u hem in
gebruik neemt.
De grill kan worden ingesteld van 0
tot 9, waarbij 9 de hoogste stand
vormt. Het grillen vindt plaats tussen
stand 6 en 9.
1. Druk op de
-knop.
k
l
m
- of de
-knop
2. Druk op de
om de grill in te stellen.
De grill moet binnen 10 seconden
worden ingesteld, anders schakelt de
grill weer uit.
30
11
Service
m
Door op de
-knop te drukken
wordt de stand van de grill van 0 tot
9 ingesteld.
Door op de
-knop te drukken
wordt de stand van de grill van 9 tot
0 ingesteld.
Door op de
- of
-knop te blijven drukken gaat de instelling sneller - de instelstanden 1 tot 9 worden
doorlopen en stoppen telkens als u
bij “0” komt.
Schakel de grill uit door op de
knop te drukken.
Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling Technische adviezen
l
l
m
k
Problemen
Oplossing
De grill werkt niet..........................
Controleer of de grill is ingeschakeld. Controleer het HPFI/HFIrelais van de kast. Controleer de
zekeringen voor de grill.
Eventueel gebruikt u te veel elektrische apparaten tegelijkertijd. Als
de grill is aangesloten op een zekeringengroep van 10 ampère, is de
kans op overbelasting groot.
De zekeringen springen de hele
tijd..................................................
12
De grill kan niet worden ingeschakeld, in de display staat:
De kinderbeveiliging is geactiveerd. U kunt op de
-knop
drukken terwijl u tegelijkertijd op
een instelling drukt, of u kunt de
kinderbeveiliging deactiveren, zie
het hoofdstuk “Zo gaat u te
werk...Kinderbeveiliging”.
De grill kan niet worden ingeschakeld, in de display staat:
Autostop is geactiveerd. Druk op
de
-knop. De grill is nu klaar
voor gebruik.
j
k
29
Overzicht van de uitwendige
breedteafmetingen van de
eenheden
Restwarmte-indicator
Als de grill wordt uitgeschakeld,
licht “H” op in de display tot de grill
is afgekoeld.
180 mm
Tafelafzuigkap.
Veiligheidsuitschakeling
360 mm
Glaskeramische kooksectie met 2
zones.
Gaskooksectie met 2 pitten.
Inductiekooksectie met 2 zones.
Grill.
Grill/Friteuse.
Wok.
Als een van de knoppen gedurende
langer dan 10 sec. wordt geactiveerd
(bijvoorbeeld door een kind, kookpannen, overgekookt eten e.d.),
wordt de grill automatisch uitgeschakeld.
580 mm
Glaskeramische kooksectie met 4
zones.
Gaskooksectie met 4 pitten.
720 mm
Glaskeramische kooksectie met 4
zones.
Gaskooksectie met 4 pitten.
Inductiekooksectie met 4 zones.
28
13
Om de verbinding tussen de geïnstalleerde eenheden te optimaliseren, kunt u de
spleet tussen het glas met siliconenkit voegen:
Autostop
Als de grill abusievelijk niet is uitgeschakeld, zal Autostop na een
bepaalde tijd automatisch voor uitschakeling zorgen. De tijdsperiode is
afhankelijk van de instelling. Zie
onderstaand overzicht.
1. Verwijder de aluminium panelen op de eenheden.
2. Spuit een streep siliconenkit tussen het glas. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde siliconenkit omdat deze geschikt is voor de hoge temperaturen van het
apparaat. (Fig. 1)
3. Spuit een beetje zeepwater (handafwasmiddel) op de siliconenstreep.
4. Druk het rubberblok stevig tegen het glas en duw het langzaam van de achternaar de voorkant. (Fig. 2)
5. Laat de siliconenkit tot de volgende dag harden.
6. Verwijder de resterende siliconenlaag op de glasplaat met de bijgeleverde
scheermesschraper. Pas op: beschadig de siliconenkit in de spleet niet. Werk
altijd uitsluitend in de lengterichting van de verbinding.
7. Wrijf de glasplaat helemaal schoon met het bijgeleverde reinigingsmiddel
voor glaskeramiekplaten.
Als Autotstop in werking is geweest,
knippert het controlelampje van
.
Druk op
om Autostop op nul te
stellen.
k
k
Stand Max. aantal uren voor
automatische uitschakeling
1-2
3-4
5
6-9
6
5
4
1,5
1
2
14
27
Montage:
Bij de montage van meerdere eenheden bij elkaar moet u een verstevigingsbalk
tussen elke eenheid gebruiken, alsmede de bijgeleverde siliconenkit (zie afb.)
1. Zaag een opening in het aanrechtblad volgens de berekende afmetingen.
2. Leg de afzonderlijke eenheden omgekeerd op een zachte onderlaag. Pas op
dat de bovenkant geen krassen oploopt.
3. Monteer de bevestigingsbeslagen in de openingen in de zijkanten van de
bodem van de eenheden (zie afb.).
4. Leg de eerste eenheid in de opening.
5. Giet siliconenkit in de twee hoeken die de volgende eenheid raken (zie afb.).
LET OP!
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde siliconenkit omdat deze geschikt is voor
de hoge temperatuur van het apparaat.
6. Schuif een verstevigingsbalk tegen de eenheid aan. Giet siliconenkit op de
verstevigingsbalk (zie afb.).
7. Draai de bevestigingsbeslagen vast aan het aanrechtblad met een kruiskopschroevendraaier.
8. Herhaal het proces voor de overige eenheden.
Kinderbeveiliging
Met de kinderbeveiliging kunt u
voorkomen dat kinderen of anderen
de grill onopzettelijk inschakelen.
Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, kunt u de
-knop en de
minutenklok gewoon blijven gebruiken.
k
Activering van de kinderbeveiliging
1. Schakel de grill in, druk op de
-knop.
2. Druk gedurende 3 seconden op
de
-knop. Het controlelampje
voor kinderbeveiliging gaat aan.
k
j
Als u probeert de grill in te schakelen als de kinderbeveiliging is geactiveerd, gaan de controlelampjes
voor
en
branden. Druk nogmaals op
om uit te schakelen.
k j
k
Om de grill te gebruiken bij geactiveerde kinderbeveiliging, moet u als
volgt te werk gaan:
1. Druk op de
-knop.
2. Druk tegelijkertijd op de
knop en op de knop die u wilt
gaan gebruiken.
k
Silikoni
j
De kinderbeveiliging is gedeactiveerd zo lang u de grill gebruikt. Als
u de grill uitschakelt, wordt de kinderbeveiliging automatisch geactiveerd.
26
15
Deactivering van de kinderbeveiliging
1. Druk op de
-knop.
2. Druk gedurende 3 seconden op
de
-knop. Het controlelampje
voor kinderbeveiliging gaat uit.
Montage van meerdere eenheden
k
j
Minimietäisyys
seinään: 150 mm
Minimietäisyys seinään
(palamaton materiaali):
50 mm
m
0m
49
Vahvikepalkit
Uitsnijding
De afmetingen van de opening van de gekozen combinatie worden als volgt
berekend:
Diepte: 490 mm.
Breedte:
1. Bereken het totaal van de breedteafmetingen van alle eenheden.
2. Trek 20 mm van de totale breedteafmetingen af.
Voorbeeld:
Een kooksectie van 720 mm + een tafelafzuigkap van 180 mm + een gaskooksectie van 360 mm.
1. 720+180+360 = 1260 mm.
2. Breedte van de opening: 1260 - 20 = 1240 mm.
Afstand tot de muur:
Min. 150 mm tot brandbaar materiaal.
Min. 50 mm tot onbrandbaar materiaal.
16
25
Montage
De minutenklok
De eenheid kan in ieder type aanrechtblad met een dikte van 28 tot
40 mm worden gemonteerd.
Activering van de minutenklok
1. Schakel de grill in, druk op
.
2. Druk één keer op .
3. Druk op de
-knop tot de
gewenste tijd in de display verschijnt.
m
Uitsnijding
Bij de montage van deze eenheid: lees
de handleiding op deze pagina. Bij
montage van deze eenheid samen met
andere eenheden: lees de handleiding
op de volgende pagina.
Voor de montage van deze eenheid
moet u een kruiskopschroevendraaier
en de 4 bijgeleverde bevestigingsbeslagen gebruiken (zie afb.).
Bevestigingsbeslag
)
k
Deactivering van de minutenklok
Als u de minutenklok wilt onderbreken voordat de tijd is verstreken,
gaat u als volgt te werk:
Druk gedurende 3 seconden gelijktijdig op de
- en
-knoppen.
In de display verschijnt “00”. Na
enkele seconden gaat de display uit.
l
m
Afstand tot de muur:
Min. 150 mm tot brandbaar materiaal.
Min. 50 mm tot onbrandbaar materiaal.
1. Zaag een opening in het aanrechtblad volgens de aangegeven afmetingen. Zie “technische gegevens”,
“inbouwafmetingen”
2. Leg de eenheid omgekeerd op een
zachte onderlaag. Pas op dat de
bovenkant geen krassen oploopt.
3. Monteer de bevestigingsbeslagen
in de openingen in de zijkanten
van de bodem van de eenheid (zie
afb.).
4. Leg de eenheid in de opening en
draai de bevestigingsbeslagen met
een kruiskopschroevendraaier aan
het aanrechtblad vast.
Monteer de bevestigingsbeslagen
24
17
Reiniging en onderhoud
2. Reinig het grillrooster door het met
de hand af te wassen.
Uit het oogpunt van hygiëne
en veiligheid moet u de grill
schoonhouden. Etensresten
zorgen bij verwarming voor
damp en kunnen in het ergste geval tot brand leiden.
- Het grillrooster mag niet
in de afwasmachine.
- Bij handmatig afwassen
dient u de volgende
instructie, die op het grillrooster is aangebracht, op
te volgen:
- Do not immerse El-plug
under water Zorg ervoor
dat de elektriciteitsstekker
niet in het water terechtkomt.
Aluminium
Voor de dagelijkse reiniging gebruikt u
een stevig uitgewrongen doek. Als
alles erg vuil is, gebruikt u een doek of
een zachte plastic spons met een handafwasmiddel of universeel reinigingsmiddel.
Gebruik nooit staalwol, groene zeep,
een metalen spons, harde plastic sponsen, schuurpoeder, of andere krassende
en bijtende reinigingsmiddelen.
Het grillblad
Telkens als de grill is gebruikt, moet
het grillblad worden schoongemaakt.
De grill
1. Verwijder vastgebrand vet en etensresten met een pannenspons. Als
het grillblad erg vuil zijn, kunt u dit
in warm water met een handafwasmiddel laten weken.
2. Was het grillblad met de hand af of
in de afwasmachine.
Het bedieningspaneel
Neem het bedieningspaneel af met een
vochtige doek met een handafwasmiddel. Droog evt. na met een schone,
droge doek.
De grill
De grill moet koud zijn vóór de reiniging.
De lavastenen
Als de lavastenen onder het vet zitten,
moeten ze worden afgewassen. De
lavastenen kunnen met de hand worden afgewassen in een afwasteiltje met
warm water en een handafwasmiddel
of in de afwasmachine. Leg de lavastenen bij gebruik van een afwasmachine
in een mand die geschikt is voor de
afwasmachine.
Het grillrooster
Telkens als de grill is gebruikt, moet
het grillrooster worden schoongemaakt.
1. Verwijder vastgebrand vet en etensresten met een pannenspons.
18
Installatie
Elektriciteitsinstallatie
De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door
een erkende elektriciteitsinstallateur of door een door
de producent erkende persoon.
Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand
die niet deskundig is, kunnen personen letsel oplopen
en/of kan het apparaat worden beschadigd en de kwaliteit van de kooksectie verminderen.
Apparaataansluiting
1 fase - Nul - Aarde (min. 10A)
Leidingtype: 1,0 mm2 HO5VV-F
De uitwendige diameter van de leiding
moet tussen 7,5 en 10,5 mm liggen.
L
L2
L1
De installatie dient te voldoen aan evt.
speciale eisen die zijn vastgesteld door
het plaatselijke nutsbedrijf. Het product
dient te worden aangesloten via een
externe schakelaar met een contactafstand van minstens 3 mm. (Kan de
hoofdschakelaar zijn).
N
PE
De eventuele vervanging van de aansluitingskabel dient te worden uitgevoerd door Electrolux Service of door
een erkende elektriciteitsinstallateur.
23
N
Technische gegevens
Model FM 4500GR-a:
Productafmetingen:
Breedte:
Diepte:
Hoogte:
360 mm
520 mm
111 mm
Inbouwafmetingen:
Breedte:
Diepte:
Hoogte:
340 mm
490 mm
100 mm
Vermogen:
Vermogen grill:
Totaal vermogen:
2300 W
2300 W
Fouten en gebreken /
Recht op reparatie
Het recht op reparatie omvat
niet
In de mate waarin dit wettelijk is
bepaald worden fouten en gebreken
aan dit product kosteloos verholpen.
Service binnen de reclamatieperiode
dient te worden uitgevoerd door ons
servicebedrijf Electrolux Service.
Zie voor het telefoonnummer in het
hoofdstuk “Service”.
het repareren van fouten of beschadigingen die direct of indirect kunnen worden toegeschreven aan
ondoelmatige behandeling, misbruik,
foutieve bediening, verkeerde aansluiting of opstelling, wijzigingen in
de elektrische/mechanische onderdelen van het product, fouten in de
elektrische installaties van het elektriciteitsnet of defecte zekeringen.
Het recht op reparatie geeft geen
dekking voor ongerechtvaardigde
inschakeling van de serviceafdeling.
De onderhavige bepalingen ontnemen u niet het recht om eventuele
aansprakelijkheid conform de koopwet te eisen jegens de verkoper bij
wie u het product heeft gekocht.
Uw reclamatie aan ons geldt tegelijkertijd als reclamatie jegens de verkoper bij wie u het product heeft
gekocht.
Omvang en bepalingen
Wanneer het product als nieuw vanaf
de fabriek is gekocht, worden fabricage- en materiaalfouten gerepareerd
die bij normaal gebruik van het
apparaat in particuliere huishoudingen hier te lande worden vastgesteld.
Indien Electrolux Service het noodzakelijk acht dat het product naar de
werkplaats wordt gezonden, gebeurt
toezending en retournering voor
eigen rekening en risico.
22
19
Productaansprakelijkheid
Uitpakken
Controleer of het product bij levering geen gebreken vertoont en onbeschadigd is.
Dit product valt onder de “Wet op
productaansprakelijkheid”. Deze wet
is van toepassing op schaden aan
andere voorwerpen en op persoonlijk
letsel dat te wijten is aan fouten aan
het geïnstalleerde product.
Transportschaden
Eventuele transportschaden, afkomstig van een transport dat u niet zelf
heeft uitgevoerd, dienen uiterlijk een
week na ontvangst aan de verkoper
te worden medegedeeld.
Voorbehoud
De productaansprakelijkheid is niet
van toepassing als de desbetreffende
schade te wijten is aan een of meerdere voorbehouden die hieronder
worden vermeld:
Op het typeplaatje dat aan de achterzijde van het product is aangebracht,
staan het CE-merkteken en het serienummer van het product. Schrijf het
serienummer voorop deze gebruiksaanwijzing, zodat u dit gemakkelijk
kunt vinden als u de serviceafdeling
nodig heeft.
Dat de installatie van het product
niet in overeenstemming met onze
installatievoorschriften is uitgevoerd.
Dat het product voor andere doeleinden dan beschreven is gebruikt.
Afdanking van de verpakking
Dat de in deze gebruiks- en installatievoorschriften genoemde veiligheidsregels niet zijn opgevolgd.
De hele verpakking kan worden hergebruikt. Neem contact op met uw
gemeente als u twijfelt over de
afdanking van de verpakking.
Dat een reparatie is uitgevoerd door
een ander dan onze erkende serviceorganisatie.
Dat er geen originele reserveonderdelen zijn gebruikt.
Dat de schade een transportschade is
die bij later transport moet zijn ontstaan, bijv. bij verhuizing of doorverkoop.
20
21
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement