Aeg-Electrolux FM4360G-AN Brugermanual | Manualzz
FM4360G-AN
Kogesektion til gas
Brugsanvisning
Kære kunde,
Læs denne brugsvejledning grundigt igennem og gem den, så De kan
slå efter i den.
Giv brugsvejledningen videre, hvis De sælger komfuret eller forærer det
væk.
1
3
2
2
Følgende symboler bruges i teksten:
Anvisninger vedr. sikkerhed
Advarsel! Anvisninger, der drejer sig om Deres egen sikkerhed.
Bemærk! Anvisninger, der drejer sig om at undgå skader på apparatet.
Anvisninger og praktiske tips
Miljøinformationer
Indhold
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Inden ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Beskrivelse af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udstyr til kogeplade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brændereffekt, i Hs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstillinger for kogeblus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kogeblus med brænder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
7
8
Betjening af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tænde og slukke for apparatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hvad skal man gøre, hvis … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Monteringsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Montering af flere Frontline-kogesektioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Garanti/Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
Brugsanvisning
1 Sikkerhed
3
Disse anvisninger bør overholdes, da eventuelle skader i garantiperioden ellers ikke dækkes.
Anvendelsesformål
• Apparatet må kun bruges til normal husholdningsmæssig tilberedning af mad (kogning og stegning).
• Apparatet må ikke bruges som arbejds- eller frasætningsplads.
• Det er ikke tilladt at ombygge eller ændre apparatet.
Sikkerhed for gas- og el-udstyr
• Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret gasinstallatør. Overhold betjenings- og installationsanvisningerne inden installation og
ibrugtagning.
• Apparatet må kun installeres i overensstemmelse med gældende bestemmelser og må kun opstilles i et velventileret, tilstrækkeligt stort
lokale. Spørg installatøren til råds i tvivlstilfælde.
• Ved driftsforstyrrelser på apparatet, skader på brændere eller glaskeramik (ujævnheder, brud, revner): Sluk for apparatet og luk for gastilførslen. Brug ikke apparatet, hvis det er defekt!
• Ved længere tids fravær: Luk for gassen på hovedhanen.
• Reparationer på apparatet må kun udføres af autoriserede gasinstallatører. Hvis reparationer ikke udføres fagmæssigt korrekt, kan
det indebære en betydelig risiko. Henvend Dem til kundeservice eller i
hvidevareforretningen, hvis De skal have apparatet repareret.
• Når gaskogesektionen er i brug, dannes der varme og fugt i lokalet.
Sørg for god udluftning i køkkenet: Åbn vinduerne, eller indbyg en
emhætte.
• Ved kraftig eller langvarig brug af apparatet skal der sørges for ekstra
udluftning: Hold vinduerne åbne, eller sæt emhætten på et højere
trin.
Børns sikkerhed
• Hold altid småbørn væk fra apparatet.
• Større børn må kun arbejde ved apparatet under en voksens vejledning og opsyn.
4
Sikkerhed under brug
1
1
1
Advarsel ved gaslugt:
• Tænd eller sluk ikke på el-afbrydere.
• Tænd ikke tændstikker eller lightere, ryg ikke.
• Åbn vinduer og døre, luft grundigt ud.
• Luk for gastilførslen til apparatet og på hovedgashanen.
• Kontakt gasforsyningens døgnservice eller
vagthavende.
• Rør ikke ved noget på apparatet.
Overhold desuden det lokale forsyningsselskabs sikkerhedsforskrifter!
• Vær forsigtig med tilslutning af el-apparater i kontakter tæt ved apparatet. Ledningerne må ikke kunne komme i berøring med varme
kogezoner.
Advarsel: Risiko for forbrænding!
• Kogezonerne bliver meget varme under brug.
• Overophedet fedt og olie selvantændes meget let. Madlavning med
fedt eller olie (f.eks. pommes frites) må ikke foregå uden opsyn.
• Brændbare væsker, letantændeligt materiale eller ting, der kan smelte
(f.eks. folie, kunststof, aluminium) må ikke anbringes eller opbevares
på eller tæt ved apparatet.
Sikkerhed ved rengøring
• Inden rengøring skal der slukkes for apparatet, og det skal være kølet
af.
• Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt at rengøre apparatet med
damp- eller højtryksrenser.
Undgå at beskadige apparatet
• Glaskeramikken kan tage skade, hvis der falder noget ned på den.
• Ting der kan smelte og koge over kan brænde sig fast i glaskeramikken og bør fjernes omgående.
5
Inden ibrugtagning
• Tag gryderiste, brænderdæksler og flammespredere af.
• Træk eventuelle mærkater af glaskeramikken
• Kom nogle dråber rengøringsmiddel til glaskeramik på glaskeramikken og gnid den over med en klud eller køkkenrulle.
• Tør glaskeramikken af.
• Vask gryderiste, flammespredere og brænderdæksler i varmt vand tilsat flydende opvaskemiddel. Tør dem af.
• Sæt gryderiste, flammespredere og brænderdæksler på igen.
6
Beskrivelse af apparatet
Gaskogesektion, klasse 3
Udstyr til kogeplade
Wok-brænder
Frontliste
Knap til regulering af kogeblus
Brændereffekt, i Hs
Brænder / gastype
Naturgas
Bygas
Flaskegas
Wok-brænder
3,7 kW
3,4 kW
3,7 kW/269g/
h
Indstillinger for kogeblus
Symbol
Beskrivelse
•
SLUK-stilling
højeste effekt, tændingsstilling
laveste effekt
7
Kogeblus med brænder
Gryderist
Brænderdæksel
Flammespreder
Stor dyse
Brænderhoved
3
8
Termoføler
Tændrør
Apparatets kogeblus har sikkerhedsbrænder. Hvis flammerne går ud,
uanset årsagen, afbrydes gastilførslen automatisk.
Betjening af apparatet
1
1
ADVARSEL!
Inden der tændes for et blus: Se altid efter, at flammesprederen og
brænderdækslet ligger lige på
brænderhovedet.
Hvis flammespreder og brænderdæksel ligger skævt, brænder gasflammen ikke jævnt, og
brænderdækslet kan blive beskadiget.
ADVARSEL!
Flammesprederens åbninger må ikke være tilstoppet af mad, der er kogt
over, eller af rengøringsmidler.
9
Tænde og slukke for apparatet
1. Drej knappen til kogeblusset til venstre, på højeste effekt .
2. Tryk knappen i bund, til blusset er
tændt. Når blusset er tændt, holdes
knappen inde ca. 5 sekunder. Hvis
blusset går ud, tændes det igen med
samme fremgangsmåde.
3. Indstil knappen på den ønskede effekt. Effekten kan reguleres trinløst
fra højeste effekt
til laveste effekt .
4. Sluk for maden ved at dreje knappen i SLUK-stilling •.
3
1
10
Ved strømafbrydelse eller når tændrøret er fugtigt (på grund af overkogning eller rengøring) kan kogezonerne også tændes med en gastænder eller en tændstik.
ADVARSEL!
Kogekarret må kun tages af ilden, når knappen står på laveste effekt
eller i SLUK-stilling •.
Rengøring og vedligeholdelse
1
1
1
Advarsel: Under rengøring skal der være slukket for blussene. Pas også
på, at kogesektionen er kølet så meget af, at man uden risiko kan røre
alle dele.
Advarsel! Apparatet tager skade af rengøringsmidler, der er skarpe eller
tilsat skuremiddel. Det skal rengøres med vand tilsat opvaskemiddel.
Advarsel! Apparatet tager skade af rester af rengøringsmiddel. De skal
fjernes med vand tilsat opvaskemiddel.
Glaskeramik
1. Sæt skraberen skråt ned på glaskeramikken.
2. Før klingen over glaskeramikken, så snavset fjernes.
3. Tør overfladen af med en fugtig klud tilsat lidt opvaskemiddel.
4. Gnid efter med en ren klud, til overfladen er tør.
fjernes
straks
når apparatet er kølet
af
sukker, sukkerholdige madvarer
ja
---
kunststof, alufolie
ja
---
rande efter kalk og vand
---
ja
fedtstænk
---
ja
metalskinnende misfarvninger
---
ja
Snavsets art
med
skraber*
rensemiddel til glaskeramik eller rustfrit
stål*
*Skraber samt rengøringsmiddel til glaskeramik eller rustfrit stål fås i specialforretninger
Flammespreder og brænderdæksel
Flammespredere og brænderdæksler rengøres i meget varmt vand med
opvaskemiddel. Hvis de er meget snavsede, sættes de i blød og renses så
med en blød børste. Åbningerne i flammesprederne skal altid være åbne
og rene.
Gryderiste
3
Gryderistene vaskes i meget varmt vand tilsat opvaskemiddel. Fastsiddende snavs blødes op ved at lægge en våd klud over risten.
Brænderkrone, brænderdæksel og gryderist må ikke vaskes i opvaskemaskine.
11
Aftagelig frontliste
Frontlisten af aluminium har magnetfæste. Den kan nemt fjernes med
hånden, så den kan rengøres med opvaskemiddel. Brug aldrig skurepulver/-pasta eller skuresvampe. Listen må ikke komme i opvaskemaskinen.
12
Hvad skal man gøre, hvis …
Problem
Kogeblussene tænder ikke.
Mulig årsag
Udbedring
Knappen blev ikke trykket
hårdt nok ind.
Tryk hårdt på knappen, til
den ikke kan komme længere ind.
Tændrøret er fugtigt eller
snavset.
Tør tændrøret af / rens det.
Tænd eventuelt med gastænder eller tændstik.
Strømsvigt. Relæet på
Efterse sikringerne. Konejendommens el-tavle (sik- takt Electrolux Service A/S,
ringstavle) er slået fra.
hvis relæet slår fra flere
gange.
Kogezonernes brændere
går ud, når de står på fuld
effekt, selv efter flere
startforsøg.
1
3
Tændanordningen er
defekt.
Kontakt Electrolux Service
A/S.
Snavs på termoføler.
Rens termoføleren. Kontakt
Electrolux Service A/S, hvis
det ikke hjælper.
Defekt termoføler.
Kontakt Electrolux Service
A/S.
Hvis nævnte forslag til at afhjælpe problemet ikke virker: Henvend
Dem til forhandleren eller til kundeservice.
Advarsel! Reparationer må kun udføres af en faguddannet installatør.
Hvis apparatet repareres af en ikke-sagkyndig, kan det medføre betydelig risiko for brugeren.
Ved fejlbetjening er besøg af Kundeservice eller forhandlerens tekniker
ikke gratis, heller ikke i garantiperioden.
13
Bortskaffelse
2
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagemateriale
på den kommunale genbrugsstation, og brug mærkningen til at finde
den rigtige affaldscontainer.
Udtjent apparat
W
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt
ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives
til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert
bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
14
Monteringsvejledning
Sikkerhed ved indbygning
De i forbrugslandet gældende love, bestemmelser, retningslinjer og
standarder skal overholdes (sikkerhedsbestemmelser, korrekt og reglementeret genanvendelse osv.).
Montering må kun udføres af en autoriseret installatør.
Mindsteafstandene til andre apparater, skabe og møbler skal overholdes.
Indbygning skal foretages, så det sikres, at undersiden ikke kan berøres.
F.eks. må der kun indbygges skuffer lige under apparatet, hvis det samtidig forsynes med en beskyttelsesbund.
Snitfladerne i bordpladens udskæring skal beskyttes mod fugt med et
passende tætningsmateriale.
Tætningsmaterialet skal slutte tæt, uden revner mellem apparat og
bordplade.
Berøringsbeskyttelsen skal sikres ved fagmæssig indbygning.
Sikkerhed ved tilslutning til lysnet
Hvis apparatets netkabel er beskadiget, skal det udskiftes med en særlig
tilslutningsledning (Type H05BB-F Tmax 90°C eller højere). Kablet fås
hos Electrolux Service A/S.
Overhold elektrotekniske sikkerhedsforskrifter.
I den elektriske installation er der en anordning, der gør det muligt at
separere apparatet med en kontaktåbningsvidde på min. 3 mm flerpolet
fra nettet.
Egnet til dette formål er f.eks. LS-kontakt, sikringer (skruesikringer skal
tages ud af fatningen), FI-kontakt og kontaktor.
Sikkerhed ved tilslutning til gas
1
ADVARSEL!
Ved indbygning skal apparatet kobles fra lysnettet: Tag stikket ud af
kontakten eller slå sikringerne fra eller tag dem ud. Luk for gassen på
hovedhanen.
• Der skal være indbygget en hane mellem ejendommens gasforsyning
og apparatet, så der kan lukkes for gassen.
• Inden apparatet tilsluttes, skal det kontrolleres, om de lokale tilslutningsbetingelser (gastype og –tryk) svarer til apparatets indstilling.
• Indstillingerne for dette apparat fremgår af apparatets typeskilt.
• De aktuelle indstillinger for gastype og –tryk fremgår af en mærkat
tæt ved tilslutningsrøret.
15
• Dette apparat tilsluttes ikke til en aftrækskanal. Det skal tilsluttes efter gældende installationsbetingelser. Her skal man især sørge for
passende muligheder for ventilation.
Tilslutning til gas
• Tilslutningsrør til gas med 1/2’’-gevind sidder bag på apparatet.
• Tilslutningsstudsen med møtrik
(1), pakning (2) og justerbar bøjning (3) samles som vist på tegningen.
• Det anbefales at bruge et sikkerhedsstik til gas.
• Apparatet kan tilsluttes fast eller
med en sikkerhedsgodkendt gasslange med gasstik.
• Slangen skal løbe frit og må ikke
kunne komme i berøring med bevægelige dele af køkkenelementer
(f.eks. en skuffe).
• Gaskogesektionen kan omstilles til andre gasarter. Konverteringssæt
til andre gasarter fås i hvidevareforretninger.
Afkortning af pakning
1
• Der sidder en selvklæbende pakning på apparatets underside. Pakningens ender overlapper hinanden og skal afkortes, så de kan stødes
mod hinanden.
ADVARSEL!
Efter installationen skal det kontrolleres, at alle samlinger er tætte. Det
gøres med sæbevand. Brug aldrig en flamme til at kontrollere, om
samlingerne er tætte.
Ibrugtagning
• Tænd kogeblussene ét ad gangen og kontrollér, at de er stabile ved
laveste og højeste effekt.
16
Montering
17
18
19
Montering af flere Frontline-kogesektioner
3
Tilbehør til montering: Koblingsbeslag, varmefast silikone, gummiklods, glasskraber
Brug kun den specielle varmefaste silikone.
Udskæring
Afstand til væg: mindst 50 mm
Dybde: 490 mm
Bredde: Bredden på alle de apparater, der skal indbygges, lægges sammen, og der fratrækkes 20 mm (se også ”Oversigt over alle apparaters
bredde“)
Eksempel:
Montering af flere apparater
1. Beregn udskæringen og sav den ud.
2. Listen på apparaternes forkant (magnetfæste) fjernes manuelt.
3. Læg apparaterne hver for sig på et blødt underlag (f.eks. et tæppe),
med undersiden opad.
4. Skru/klips vinkelbeslagene/samlebeslagene fast i de tilhørende huller i
kabinetterne.
20
5. Sæt det første apparat i udskæringen. Læg koblingsbeslaget i udskæringen og skyd det halvt ind under apparatet.
6. Smør silikone på de steder, hvor apparaternes hjørner mødes. Smør silikone på enden af koblingsbeslaget.
7. Skru vinkelbeslagene/samlebeslagene løst i under bordpladen og på
koblingsbeslaget.
21
8. Sæt frontlister på apparaterne. Kontroller, at frontlisterne sidder præcist ud for hinanden.
9. Stram skruerne i vinkelbeslagene/samlebeslagene til.
10. Sprøjt en stribe silikone i sprækken mellem apparaterne.
11. Glat silikonen med lidt sæbevand.
12. Tryk en gummiklods hårdt mod den keramiske glasplade og træk den
langsomt langs sprækken.
13. Lad silikonen hærde til næste dag.
14. Eventuelt overskydende silikone fjernes forsigtigt med et glasskraberen.
15. Rens den keramiske glasplade grundigt.
16. Sæt frontlisterne på igen.
22
Oversigt over alle apparaters bredde
180 mm
Bordmonteret emfang
360 mm
Glaskeramisk kogesektion med 2 kogezoner (strålevarme)
Glaskeramisk kogesektion med 2 kogezoner (induktion)
Kogesektion med 2 brændere (gas)
Grill
Grill/friteuse
Wok
580 mm
Glaskeramisk kogesektion med 4 kogezoner (strålevarme)
Kogesektion med 4 brændere (gas)
720 mm
Glaskeramisk kogesektion med 4 kogezoner (strålevarme)
Glaskeramisk kogesektion med 4 kogezoner (induktion)
Kogesektion med 4 brændere (gas)
23
Garanti/Kundeservice
Danmark
Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og
mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab
Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet „Service“
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i
privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet
indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning
og risiko.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives
uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning
eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i
forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et
eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler,
hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den
forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af „Lov om produktansvar“. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved
selve det installerede produkt.
Forbehold
24
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig
sund fornuft.
Danmark
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 75 91 44 43
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11
og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
25
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i denne vejledning,
og i den periode, der er fremgår af apparatets garantibevis eller ifølge lovens krav. Hvis De flytter
fra et af landene på listen til et andet land på listen, følger garantien med, dog med følgende
forbehold:• Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt. Der skal fremvises
gyldig kvittering for købet, udstedt af den forhandler, som apparatet er købt hos.
• Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og i det omfang,
som gælder for den pågældende model eller produktgruppe i det nye opholdsland.
• Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan ikke overdrages
til en anden bruger.
• Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning, som Electrolux
har udgivet, og det må kun bruges i husholdningen, dvs. ikke til erhvervsmæssige formål.
• Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De evt. har ifølge loven.
www.electrolux.com
26
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
p
t
b
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 9377837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
27
Service
Ved tekniske forstyrrelser bedes De først undersøge, om De selv kan løse
problemet ved hjælp af brugsanvisningen (kapitlet „Hvad gør man, hvis
...“).
Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af vore servicepartnere.
For hurtigt at kunne hjælpe Dem
skal vi bruge følgende oplysninger:
– model
– produktnummer (PNC)
– serienummer (S-No.)
(numrene står på typeskiltet)
– problemets art
– eventuel fejlmeddelelse, der vises
på apparatet
– trecifrede bogstav-/talkombinationer i glaskeramikken
Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger om apparatet her,
så De har dem ved hånden.
28
Model:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
29
30
31
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.dk
374 451 906-B-090806-02
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement