Electrolux | EHS36020U | User manual | Electrolux EHS36020U Kullanım kılavuzu

Electrolux EHS36020U Kullanım kılavuzu
kullanma kýlavuzu
Cam-seramik ocak
bölmesi
EHS 36020 U
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Electrolux dünyasýna hoþgeldiniz
Size kullanýmý boyunca memnuniyet
vereceðini umduðumuz birinci sýnýf bir
Electrolux ürünü seçtiðiniz için teþekkür
ederiz. Electrolux, hayatýnýzý daha da
konforlu hale getirecek kaliteli ürünlerden
oluþan geniþ bir ürün yelpazesi sunmayý
hedefler. Kýlavuzunuzda bu ürünlerden
bazý örnekler bulabilirsiniz. Yeni
makinenizin özelliklerinden tümüyle
yararlanabilmeniz için kýlavuzunuzu
okumanýzý öneririz. Hayatýnýzý
kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným
rahatlýðý saðlayacaðýna söz veriyoruz.
Ýyi þanslar!
4 electrolux ýçindekiler
Ýçindekiler
Kullaným Talimatlarý
5
Güvenlik uyarýlarý
5
Cihazýn Tanýmý
7
Cihazýn kullanýmý
10
Piþirme ve kýzartma üzerine ipuçlarý 18
Temizlik ve Bakým
21
Arýzalar ve Çözümleri
24
Elden çýkarma
26
Montaj Talimatlarý
27
Montaj
28
Ön cephe gövdelerinin montajý
32
Garanti/Sati¼ sonrasi servis noktalari 37
Servis
42
Bu kullanýcý bilgisinde aþaðýdaki semboller kullanýlmaktadýr:
1
3
2
z
Dikkat! Mutlaka okuyun! Kiþilerin güvenliði için önemli uyarýlar ve cihaz
hasarlarýný önlemek için bilgiler
Genel uyarýlar ve tavsiyeler
Çevre koruma uyarýlarý
Tehlikeli gerilim
kullaným talimatlarý electrolux 5
Kullaným Talimatlarý
Güvenlik uyarýlarý
Lütfen aþaðýda belirtilen güvenlik
uyarýlarýný dikkate alýn.
Bu talimatlara uyulmamasýndan dolayý
doðacak herhangi bir hasar, cihazýnýzýn
garanti harici iþlem görmesine neden
olacaktýr.
Amacýna uygun kullaným
• Fiziksel, duyusal veya psikolojik
rahatsýzlýklarý, deneyimsizlikleri veya
nasýl kullanýlacaðýný bilmemeleri
yüzünden cihazý emniyetli bir þekilde
kullanamayacak olan kiþiler (çocuklar
dahil), cihazý sadece sorumlu bir
kiþinin gözetimi veya talimatý altýnda
kullanmalýdýr.
• Cihazý çalýþýrken gözetimsiz
býrakmayýn.
• Bu cihaz sadece evde yemek
piþirmek ve kýzartma yapmak için
kullanýlýr.
• Cihaz, çalýþma veya eþya koyma yeri
olarak kullanýlmamalýdýr.
• Cihazda deðiþiklik veya ekleme
yapmak yasaktýr.
• Yanýcý sývýlarý, kolay alev alan
malzemeleri veya eriyebilen eþyalarý
(örn. folyolar, plastik, alüminyum)
cihazýn üzerine veya yakýnýna
koymayýn.
Çocuklar için güvenlik
• Çocuklarý cihazdan uzak tutun.
• Büyük çocuklarda, ancak talimatlarla
ve yanýnda biri olduðunda ocakta
yemek yapmalarýna izin verin.
• Küçük çocuklar ve ev hayvanlarý tarafýndan
yanlýþlýkla çalýþtýrýlmasýný önlemek için,
çocuk emniyetini etkinleþtirmenizi öneririz.
Genel Güvenlik
• Cihazýn montaj ve baðlantýlarý,
yalnýzca eðitimli ve yetkili servis
teknisyenleri tarafýndan yapýlmalýdýr.
• Ankastre cihazlar, ancak standartlara
uygun gömme ünitelerine ve
yüzeylere monte edildikten ve
baðlantýlarý normlara uygun
yapýldýktan sonra kullanýlmalýdýr.
• Cihazda arýza veya cam seramikte
hasar meydana geldiði takdirde (kýrýk,
çatlak ve/veya yarýk) cihaz kapatýlmalý
ve elektrik fiþi çekilmeli, böylece
elektrik çarpma olasýlýðý önlenmelidir.
• Cihazda tamir iþleri, yalnýzca eðitimli
ve yetkili servis teknisyenleri
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kullaným sýrasýnda güvenlik
• Kýzgýn yaðlar büyük bir hýzla alev alabilir.
Dikkat! Yanma tehlikesi!
• Dikkatsiz kullaným, cihazýn yanma
tehlikesi oluþturmasýna sebep olabilir.
• Cam seramik üzerindeki yapýþtýrýcý ve
folyolarý çýkarýn.
• Elektrikli cihazlarýn kablolarý, cihazýn
kýzgýn üst kýsmýna veya sýcak tavatencerelere temas etmemelidir.
• Ocaðýn bölmelerini her kullanýmdan
sonra kapatýn.
Temizleme sýrasýnda güvenlik
• Temizleme için cihazýn kapatýlmasý ve
soðutulmasý gerekir.
• Cihazýn bir buharlý veya basýnçlý
temizleyiciyle temizlenmesine, güvenlik
nedeniyle izin verilmemektedir.
6 electrolux güvenlik uyarýlarý
Cihazda hasarlarýn önlenmesi
• Cem seramiði, üzerine düþen
cisimlerden hasar görebilir.
• Tava-tencerelerle çarpýþma
durumunda cam seramiðinin kenarý
zarar görebilir.
• Dökme demir, alüminyum veya altý
hasarlý olan tava-tencereler, üzerinde
itildiklerinde cam seramiðini çizebilir.
• Eriyebilecek cisimler ve aþýrý piþirilen
yemekler cam seramiðinin üzerinde
yanabilir ve bunun için hemen ocaðýn
üzerinden alýnmasý gerekir.
• Tencere ve tavalarý içi boþken
ýsýtmaktan kaçýnýn. Tencere-tavada
veya cam seramikte hasara yol
açabilirsiniz.
• Ocak bölmelerini boþ kaplarla veya
kap koymadan kullanmayýn.
cihazýn tanýmý electrolux 7
Cihazýn Tanýmý
Piþirme yüzeyinin düzeni
Ocak bölmesi
1200W
Ýki devreli piþirme alaný
700/1700W
Ön cephe
çubuðu
Kontrol paneli
Kumanda panosu donanýmý
Piþirme kontrol
Kontrol lambasý
lambasý
çocuk emniyeti
Piþirme kademesi
göstergesi
Ýkili halka kontrol
Piþirme kademesi
lambasý
göstergesi
Piþirme
Kontrol lambasýný
Saat göstergesi
kontrol
açma/kapama
lambasý
Piþirme
derecesi seçimi
Çocuk emniyeti
Otomatik
piþirme
Süre seçimi
Saat
Otomatik
piþirme
Dýþ halka
Açma/kapatma
Açma/Kapama
Piþirme derecesi
seçimi
8 electrolux cihazýn tanýmý
Dokunmatik sensör alanlarý
Cihaz dokunmatik sensörlerle kullanýlýr.
Fonksiyonlar sensör alanlarýna
dokunularak yönetilir ve göstergeler ve
ses sinyalleriyle onaylanýr.
Sensör alanlarýna yukarýdan, diðer
sensör alanlarýnýn üzerine taþmayacak
þekilde dokunulur.
Sensör alaný
Fonksiyon
Açma/kapatma
Cihazý açar/kapatýr
Ayar deðerleri yükseltilir
Piþirme kademesi yükseltilir
Ayar deðerleri düþürülür
Piþirme kademesi düþürülür
Otomatik piþirme
Otomatik piþirme açýlýr/kapatýlýr
Ýki ýsý halkasýný açma
Dýþ ýsý halkasý
açýk/kapalý
Saat
Saat seçimi
Ayar deðerleri yükseltilir
Süre yükseltilir
Ayar deðerleri düþürülür
Süre düþürülür
Çocuk emniyeti
Kumanda panosu çocuklara kilitlenir
cihazýn tanýmý electrolux 9
Göstergeler
Gösterge
¾
u
¿-Ç
e
h
l
_
Açýklama
Ocak bölmesi kapalý
Sýcak tutma ayarý
Sýcak tutma ayarý açýk
Piþirme dereceleri
Piþirme derecesi ayarlýdýr
Hata
Hatalý fonksiyon
Kalan sýcaklýk
Ocak bölmesi sýcaktýr
Çocuk emniyeti
Çocuk emniyeti çalýþtýrýlýr
otomatik kapanma
Kapanma fonksiyonu etkin
Kalan sýcaklýk göstergesi
Uyarý: Kalan sýcaklýk nedeniyle
yanma tehlikesi vardýr. Cihaz
kapatýldýktan sonra ocak
bölmelerinin soðumasý için biraz
beklenmelidir. Kalan sýcaklýk
göstergesine h dikkat edin.
Kalan sýcaklýk iþlemi, yemeklerin
buzunun çözülmesinde ve sýcak
tutulmasýnda kullanýlabilir.
10 electrolux cihazýn kullanýmý
Cihazýn kullanýmý
Cihazý açma/kapatma
Kontrol paneli
Açma
2 saniye dokunun
Kapatma
1 saniye dokunun
Gösterge
Kontrol ýþýðý
¾/h
h / yok
yanar
söner
Cihazý açtýktan sonra yaklaþýk
10 saniye içinde bir piþirme derecesi
veya fonksiyonun ayarlanmasý
gerekir, aksi takdirde cihaz
kendiliðinden kapanýr.
Piþirme derecesini ayarlama
Kontrol paneli
Gösterge
Yükseltme
dokunun
Azaltma
dokunun
Kapatma
ile
u ila Ç
Ç ila ¾
¾
tuþlarýna ayný anda dokunun
Dýþ ýsýtma devresinin açýlmasý ve kapatýlmasý
Dýþ ýsýtma devresinin açýlmasý ve
kapatýlmasý ile kapaklý yemek kabýnýn
büyüklüðü adapte edilebilir.
Isýtma devresinin açýlmasýndan önce
iç ýsýtma devresi açýlmýþ olmalýdýr.
Ýki halkalý piþirme alaný
Sensör alaný
Kontrol ýþýðý
Dýþ ýsýtma halkasýný açma
1-2 saniye boyunca
dokunun
yanar
Dýþ ýsýtma halkasýný kapatma
1-2 saniye boyunca
dokunun
söner
cihazýn kullanýmý electrolux 11
Otomatik ýsýtma kullanýmý
Tüm ocak bölmeleri bir otomatik piþirme
tertibatýyla donatýlmýþtýr. Otomatik
piþirme, ocak bölmesini belirli bir süre
için tam kapasite çalýþtýrýr ve ardýndan
otomatik olarak ayarlý piþirme
kademesine geri döner.
Otomatik piþirme
Sensör alaný
Kontrol lambasý
Açma
tuþuna 1 saniye basýn
piþirme kapasitesinin
artýrýldýðý süre boyunca
yanar
Kapatma
tuþuna 1 saniye basýn
söner
otomatik piþirme esnasýnda daha
yüksek bir piþirme derecesi seçilirse,
örn. Á 'dan à 'ya, piþirme süresi de
buna uyacak þekilde yeniden
ayarlanýr.
Otomatik piþirme müdahelelerinin süresi,
ayarlanmýþ olan piþirme derecesine göre
deðiþir.
Piþirme derecesi
Otomatik ýsýtmanýn süresi
[dak:san]
v
0:30
1
1:00
2
1:40
3
4:50
4
6:30
5
10:10
6
2:30
7
3:30
8
4:30
9
---
12 electrolux cihazýn kullanýmý
Çocuk emniyetini kullanma
Çocuk emniyeti, cihazýn istenmeyen
þekilde veya kazara kullanýmýný önler.
Çouck emniyeti sadece cihaz
açýkken, ancak hiçbir ocak
bölmesinde bir piþirme derecesi
ayarlanmamýþken açýlýp kapatýlabilir.
Çocuk emniyetini açma
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Cihaz çalýþtýrýlýr (piþirme kademesi
ayarlanmaz)
tuþuna dokunun
Cihaz kapanýr. Çocuk emniyeti açýlmýþtýr.
Kilitli bir ocak bölmesini kullanmak
isterseniz (l þeklinde gösterilir), bir
ses sinyali duyulur.
Gösterge/sinyal
¾
l
cihazýn kullanýmý electrolux 13
Çocuk emniyetini kapatma
Çocuk emniyeti sadece tek bir piþirme
süresince kapatýlabilir; piþirme
sonrasýnda etkinliðine devam eder.
Adým
1.
Kontrol paneli
Gösterge/sinyal
Cihazý çalýþtýrýn
2.
Ýstediðiniz ocak bölmesinde
tuþlarýna ayný anda dokunun
ve
l
¾ / Ses sinyali
Cihazýn bir sonraki kapanýþýna kadar normal bir þekilde kullanýlabilir.
Çocuk emniyeti tek seferliðine iptal
edildikten sonra, yaklaþýk 10 saniye
içinde bir piþirme derecesi veya
fonksiyon seçilmelidir, aksi takdirde
cihaz kendiliðinden kapanýr.
Çocuk emniyetini kapatma
Adým
Kontrol paneli
1.
Cihaz çalýþtýrýlýr
2.
tuþuna dokunun
Cihaz kapanýr. Çocuk emniyeti kapatýlmýþtýr.
Gösterge/sinyal
l
0 yanar
14 electrolux cihazýn kullanýmý
Saati kullanma
Tüm ocak bölmeleri ayný anda, iki saat
fonksiyonundan birini kullanabilir.
Fonksiyon
Önkoþul
Süre bittikten sonraki
sonuç
Otomatik kapatma
piþirme kademesi ayarlý
olmalýdýr
ses sinyali
0 yanar
Ocak bölmesi kapanýr
Kýsa süre ölçer
ocak bölmeleri kullanýlmýyor
olmalýdýr
ses sinyali
0 yanar
Bu ocak bölmesinde kýsa süreli ayara
ilaveten bir piþirme derecesi
ayarlanýrsa, ayarlanan süre bitince
ocak bölmesi kapanýr.
cihazýn kullanýmý electrolux 15
Ocak bölmesini seçme
Adým
Kontrol paneli
Gösterge
1.
1xtuþuna dokunun
Arka bölmenin kontrol lambasý
yanýp sönmeye baþlar
2.
1xtuþuna dokunun
Ön bölmenin kontrol lambasý
yanýp sönmeye baþlar
Zamaný ayarlama
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Gösterge
Ocak bölmesini seçin Seçilen bölmenin kontrol lambasý yanýp
sönmeye baþlar
veya tuþuna
dokunun
0 ila 99 dakika
Birkaç saniye sonra kontrol lambasý daha yavaþ yanýp sönmeye baþlar.
Süre ayarlanmýþtýr.
Süre geriye doðru sayýlýr.
Birkaç saat fonksiyonu birden
ayarlanmýþsa, birkaç saniye sonra
bütün saat fonksiyonlarý içinden en
kýsa süresi kalan gösterilir ve ilgili
kontrol ýþýðý yanýp söner.
Zamanlayýcý fonksiyonunu kapatma
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Gösterge
Ocak bölmesini seçin Seçilen bölmenin kontrol lambasý daha hýzlý
yanýp sönmeye baþlar
Kalan süre gösterilir
tuþuna dokunun
Seçtiðiniz ocak
ve
bölmesinin
tularna ayn anda
dokunun
Kalan süre
00 a kadar geri saylr.
00 gösterilir.
Kontrol lambasý söner.
Seçilen ocak bölmesinin zamanlayc fonksiyonu kapanmtr.
16 electrolux cihazýn kullanýmý
Süreyi deðiþtirme
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Gösterge
Ocak bölmesini seçin Seçilen ocak bölmesindeki kontrol ýþýðý daha
hýzlý yanýp söner
Kalan süre görüntülenir
veya
dokunun
sensörüne
01 ila 99 dakika
Birkaç saniye sonra kontrol ýþýðýnýn yanýp sönmesi yavaþlar.
Süre ayarlanmýþtýr.
Süre geriye doðru sayýlýr.
Bir ocak bölmesinde kalan süreyi görüntüleme
Adým
1.
Kontrol paneli
Gösterge
Ocak bölmesini seçin Seçilen ocak bölmesindeki kontrol ýþýðý daha
hýzlý yanýp söner
Kalan süre görüntülenir
Birkaç saniye sonra kontrol ýþýðýnýn yanýp sönmesi yavaþlar.
Ses sinyalinin kapatýlmasý
Adým
1.
Kontrol paneli
dokunun
Ses sinyali susturulur.
Ses sinyali
Onay sesi duyulur.
cihazýn kullanýmý electrolux 17
Otomatik kapanma
Ocak
• Ocaðýn açýlmasýndan sonra yaklaþýk
10 saniye içinde ocak bölmelerinden
birinde bir piþirme derecesi
ayarlanmazsa, ocak otomatik olarak
kapanýr.
• Bir veya daha fazla sensör alaný
yaklaþýk 10 saniyeden daha uzun bir
süre boyunca, örneðin üzerine
konmuþ bir tencere nedeniyle örtülü
kalýrsa, bir sinyal sesi duyulur ve ocak
otomatik olarak kapanýr.
• Tüm ocak bölmeleri kapatýlýrsa, ocak
yaklaþýk 10 saniye sonra otomatik
olarak kapanýr.
Kontrol paneli
Kumanda panelinin üzerindeki
ýslaklýklar (örneðin ýslak bir bez) veya
taþan sývýlar, tüm ocak bölmelerinin
hemen kapanmasýna yol açar.
Ocak bölmeleri
• Ocak bölmelerinden biri belirli bir
süre sonunda kapanmaz veya
piþirme derecesi deðiþmezse, o
bölme otomatik olarak kapanýr. _
belirir. Yeniden kullanmadan önce
ocak bölmesi ¾’a ayarlanmalýdýr.
Piþirme derecesi
Kapanma süresi
v, 1 - 2
6 saat sonra
3-4
5 saat sonra
5
4 saat sonra
6-9
1,5 saat sonra
18 electrolux piþirme ve kýzartma üzerine ipuçlarý
Piþirme ve kýzartma üzerine ipuçlarý
Akrilamid uyarýsý
Son bilimsel verilere göre gýdalarýn,
özellikle niþasta içeren ürünlerin
fazla kýzartýlmasý durumunda oluþan
akrilamid maddesi, saðlýða zararlý
olabilir. Bu nedenle yiyecekleri
mümkün olduðunca düþük ýsýlarda
piþirmenizi ve fazla kýzartmamanýzý
öneririz.
Tencere-tavalar
• Ýyi bir tencere/tavayý alt kýsmýndan
anlarsýnýz. Taban, mümkün
olduðunca kalýn ve düz olmalýdýr.
• Çelik emaye veya alüminyum veya
bakýr tabanlý kaplar cam seramik
yüzeyde renk deðiþimine sebep
olabilir; bu izler temizlenmesi zor ya
da çýkmayacak nitelikte olabilir.
piþirme ve kýzartma üzerine ipuçlarý electrolux 19
Enerji tasarrufu
Tava-tencereleri her zaman ocaðý
yakmadan önce piþirme bölgesinin
üzerine koyun.
Tencerelerin mümkün olduðunca
kapaðýný kapatýn.
Ocaðý yemek piþmeden az önce
kapatarak, ocaðýn kalan
sýcaklýðýndan faydalanýn.
Tencerenin tabanýyla ocak
bölmesinin büyüklüðü ayný olmalýdýr.
20 electrolux piþirme ve kýzartma üzerine ipuçlarý
Piþirmeyle ilgili referans tablo
Aþaðýdaki tabloda verilen bilgiler sadece
referans amaçlýdýr.
Piþirme
derecesi
Piþirme
iþlemi
0
Uygun olduðu durum
Süre
Uyarýlar/Ýpuçlarý
Kapalý konum
Sýcak tutma
Piþmiþ yemeklerin sýcak
tutulmasý
ihtiyaca
göre
Üzerini kapatýn
Eritme
Soslar,
tereyað, çikolata, jelatin
eritme
5-25 dak.
Arada bir karýþtýrýn
Piþirme
Omlet, sahanda yumurta
10-40
dakika.
Kapaðýný kapatýn
2-3
Aðýr ve
yavaþ
kaynatma
Pirinç ve sütlü yemekler
Hazýr yemekleri ýsýtma
25-50
dak.
Pilav için pirincin en az iki
katý su katýn, sütlü
yemekleri arada bir
karýþtýrýn
3-4
Buharla
piþirme
Eti yavaþ
piþirme
Sebze, balýðý buharla piþirme
Eti kendi suyunda piþirme
20-45
dak.
Sebzelerde biraz sývý katýn
(birkaç yemek kaþýðý)
Patatesleri buharla piþirme
20-60
dak.
Biraz sývý kullanýn örn:
750 g patateste en fazla
¼ litre su
Büyük miktarda yemek
piþirme, türlüler ve çorbalar
60-150
dak.
3 litreye kadar sývý, artý
malzemeler
6-7
Hafif
Kýzartma
Þnitzel, Cordon bleu, pirzola,
köfte, sosis, ciðer, soslu et,
yumurta, yumurtalý kýzartma,
gözleme, çörek
sürekli
kýzartýn
Arada bir tersini çevirin
7-8
Kuvvetli
Kýzartma
Patates püresi, parça et,
biftek
5-15 dak.
tava
baþýna
Arada bir tersini çevirin
9
Kaynatma
Kýzartma
Yaðlý
kýzartma
1
1-2
4-5
Haþlama
Büyük miktarlarda su, hamur iþi, et piþirme (tas kebabý veya kavurma)
veya patates kýzartma
temizlik ve bakým electrolux 21
Temizlik ve Bakým
Uyarý! Atýl ýsý nedeniyle yanma
tehlikesi vardýr.
Dikkat! Keskin ve aþýndýrýcý
temizleyici maddeler, cihaza zarar
verir. Su ve deterjanla temizleyin.
Dikkat! Temizlik maddelerinin
artýklarý cihaza zarar verir. Artýklarý su
ve deterjanla temizleyin.
22 electrolux temizlik ve bakým
Cihazý her kullanýmdan sonra temizleme
1. Cihazý nemli bir bez ve biraz
deterjanla silin.
2. Cihazý temiz bir bezle silerek
kurulayýn.
Kirleri çýkarma
1. Temizleyici kazýma aletini cam
seramik yüzeye çaprazlamasýna
yerleþtirin.
2. Býçaðý kaydýrarak kirleri çýkarýn.
3. Cihazý nemli bir bez ve biraz
deterjanla silin.
4. Cihazý temiz bir bezle silerek
kurulayýn.
Temizleme
heme
n
cihaz soðumuþ
durumdayken
Temizleme
yöntemi
Þeker, þekerli yiyecekler
evet
---
Plastik, alüminyum folyolar
Temizleyici kazýma
aleti*
Kir türü
evet
---
Kireç ve su lekeleri
---
evet
Sýçrayan yaðlar
---
evet
Metalik renk bozulmalarý
---
evet
*Temizleyici kazýma aleti, cam seramik veya
paslanmaz çelik temizleyicileri piyasadan
edinebilirsiniz
Cam seramik veya
paslanmaz çelik
temizleyici*
temizlik ve bakým electrolux 23
Ýnatçý kirleri bir cam seramik veya
paslanmaz çelik temizleyicisiyle
çýkarýn.
Cam seramik yüzeyde kalan ve
çýkarýlamayan çizik veya koyu
lekeler, cihazýn çalýþmasýna engel
teþkil etmez.
Çýkartýlabilen ön cephe çubuðu
Alüminyum ön cephe çubuðu mýknatýslý
olarak yerine sabitlenmiþtir. Kolayca
elinizle çekerek çýkarabilir ve bir
deterjanla yýkayabilirsiniz. Lütfen
aþýndýrýcý maddeler veya yüzeyini
çizebilecek süngerler kullanmayýn.
Çubuðu bulaþýk makinesinde yýkamayýn.
24 electrolux arýzalar ve ç özümleri
Arýzalar ve Çözümleri
Sorun
Ocak bölmeleri açýlmýyor veya
çalýþmýyor
Olasý neden
Çözüm
Cihazý açmanýzýn üzerinden 10 Cihazý tekrar açýn.
saniyeden fazla zaman
geçmiþtir
Çocuk emniyeti
etkinleþtirilmiþtir l
Çocuk emniyetini devre dýþý
býrakýn (bkz. Çocuk emniyeti)
Birkaç sensör alanýna birden
ayný anda dokunulmuþtur
Sadece bir sensör alanýna
dokunun
Sensör alanlarýnýn üzeri kýsmen Bezi alýn veya sývýyý giderin.
nemli bir bezle veya bir sývýyla Cihazý tekrar açýn.
kaplanmýþtýr
Otomatik kapanma sistemi
çalýþmýþtýr
Cihazý tekrar açýn
Atýl ýsý göstergesi hiçbir þey
göstermiyor
Ocak bölmesi sadece kýsa süre Ocak bölmesi sýcak olduðu
çalýþtýrýlmýþ olduðundan henüz takdirde gösterge çalýþmýyorsa,
ýsýnmamýþtýr
müþteri hizmetlerini arayýn.
Otomatik piþirme
çalýþtýrýlamýyor
En yüksek piþirme derecesi
ayarlanmýþtýr Ç
En yüksek piþirme derecesi,
otomatik piþirme ile ayný
kapasitededir
e ve sayý görüntüleniyor
Elektronik hata
Cihazýn elektrik baðlantýsýný
birkaç dakikalýðýna kesin (ev
kurulumundaki sigortayý
çýkarýn)
Cihazý açtýktan sonra yine e
görüntülenirse, servis çaðýrýn
Arýzayý yukarýdaki çözüm yollarýný
kullanarak gideremediðiniz takdirde,
lütfen bayinize veya müþteri
hizmetlerine baþvurun.
arýzalar ve ç özümleri electrolux 25
Uyarý: Cihazda yapýlacak olan
tamirat, yalnýzca yetkili servisi
tarafýndan yapýlabilir. Yanlýþ yapýlan
tamirler kullanýcý için çok tehlikeli
olabilir.
Yedek parça gerektiðinde, Yetkili
Servis teknisyeninin veya satýcýnýn
ziyareti garanti süresi dahilinde bile
olsa, ücret alýnýr.
26 electrolux elden çýkarma
Elden çýkarma
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevreye zarar
vermez ve geri dönüþümlüdür. Plastik
parçalar örneðin >PE<, >PS< gibi
þekillerde belirtilmiþtir. Ambalaj
malzemelerini, dýþ çöp
konteynerlerinde iþaretlerine göre
öngörülmüþ olan bölümlere atýn.
Eski cihaz
Ürünün ya da ambalajýnýn üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev
çöpü gibi atýlmayýp, elektrik ve
elektronik cihazlarýn geri dönüþüm
için verildiði özel toplama
noktalarýndan birine verilmesi
gerektiðini belirtir. Bu ürünün doðru
þekilde imha edilmesine katkýda
bulunmakla hem çevreyi, hem de
çevrenizdekilerin saðlýðýný korumuþ
olursunuz. Yanlýþ þekilde imha ise
hem çevreye hem saðlýða zararlýdýr.
Bu ürünün geri dönüþümüne iliþkin
daha ayrýntýlý bilgileri belediyenizden,
çöp dairenizden veya ürünü satýn
almýþ olduðunuz bayiden
edinebilirsiniz.
W
montaj talimatlarý electrolux 27
Montaj Talimatlarý
Güvenlik bilgileri
Dikkat! Mutlaka okuyun!
Cihazýn kullanýldýðý ülkede yürürlükte olan
yasa, tüzük, yönerge ve normlara
uyulmalýdýr (güvenlik kurallarý, amacýna
ve kurallara uygun geri dönüþüm, vb).
Montaj sadece yetkili bir teknisyen
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Diðer cihaz ve mobilyalarla arada
bulunmasý gereken asgari mesafelere
uyulmalýdýr.
Temas korunmasý montaj yoluyla
saðlanmalý, örneðin cihazýn doðrudan
altýna yerleþtirilecek çekmecelerle araya
koruyucu bir zemin yerleþtirilmeldir.
Çalýþma yüzeyindeki kesitler, uygun bir
sýzdýrmazlýk materyaliyle neme karþý
korunmalýdýr.
Conta, cihaz ile çalýþma yüzeyinin
aralýksýz temasýný saðlar.
Cihazý kapý ve pencerelerin hemen
arkasýna monte etmekten uzak durunuz.
Aksi takdirde açýlan kapýlar ve
pencereler, sýcak tencerelerin piþirme
alanýndan düþmesine neden olabilir.
Elektrik akýmý nedeniyle yaralanma
tehlikesi.
• Þebeke baðlantý klemensinde gerilim
bulunmaktadýr.
• Þebeke baðlantý klemensini gerilimsiz
duruma getirin.
• Baðlantý þemasýna dikkat edin.
• Elektroteknik güvenlik kurallarýna
uyun.
• Tekniðe uygun montaj yaparak temas
korumasýný saðlayýn.
• Elektrik baðlantýsýnýn bir elektrik
teknisyeni tarafýndan yapýlmasýný
saðlayýn.
z
z
Elektrik akýmý sonucu hasar.
• Gevþek ve hatalý soket baðlantýlarý
klemensi aþýrý ýsýtabilir.
• Klemens baðlantýlarýný tekniðe uygun
þekilde uygulayýn.
• Kablolardaki çekme yükünü alýn.
• 1 veya 2 fazlý baðlantýda, H05BB-F
Tmax 90°C (veya üstü) tipte uygun
þebeke baðlantý kablosu
kullanýlmalýdýr.
• Cihazýnýzýn þebeke baðlantý kablosu
hasarlanmýþsa, özel bir baðlantý
kablosuyla (Tip H05BB-F Tmax 90°C;
veya üstü) deðiþtirilmelidir. Bu
kabloyu müþteri hizmetlerinden
edinebilirsiniz.
Bir cihaza, en az 3 mm geniþliðinde
temas açýklýðý ile tüm kutuplarda
þebekeden cihazin irtibatýnýn kesilmesine
imkan verecek bir elektrik tesisatýnýn
temin edilmesi zorunludur. Elveriþli
koruma cihazlarý, hat koruyucu devre
kesiciler, (vida tipi sigortalar tutamaçtan
sökülecek) sigortalarý, toprak kaçaðý
engelleri ve kontaktörlerini içermektedir.
28 electrolux montaj
Montaj
montaj electrolux 29
30 electrolux montaj
montaj electrolux 31
32 electrolux ö n cephe gövdelerinin montajý
Ön cephe gövdelerinin montajý
Ek parçalar: baðlantý kiriþ(ler)i, ýsýya
dayanýklý silikon, kauçuk parça, kazýma
aleti
Sadece ýsýya dayanýklý özel silikon
kullanýn.
Kesit
Duvara mesafe: en az 50 mm
Boy: 490 mm
En: Monte edilecek tüm cihazlarýn eni
birbiriyle toplanýr, toplamdan 20 mm
çýkarýlýr (ayrýca bkz. “Cihaz geniþliklerine
genel bakýþ”)
Örnek:
Birkaç cihazýn montajý
1. Kesitin boyutlarýný hesaplayýn ve buna
göre keserek çýkartýn.
2. Cihazlarýn ön cephe þeritlerini elinizle
çekerek çýkarýn (mýknatýslýdýr).
3. Cihazlarý ayrý ayrý, alt kýsmý üste
gelecek þekilde, yumuþak bir zemin
üzerine (örneðin bir battaniye) koyun.
ö n cephe gövdelerinin montajý electrolux 33
4. Klips þeritlerini/vida týrnaklarýný,
koruyucu kasanýn uygun deliklerine
klipsleyin/vidalayýn.
5. Birinci cihazý bölmeye yerleþtirin.
Baðlantý kiriþini bölmeye koyun ve
kiriþi yarý yarýya cihazýn altýna itin.
6. Silikonu, cihazlarýn birbirine
deðebilecek köþelerine yayýn.
Silikonu kiriþin uçlarýna da yayýn.
7. Klips þeritlerini/vida týrnaklarýný alttan
çalýþma yüzeyine ve baðlantý kiriþine
gevþek bir þekilde vidalayýn.
34 electrolux ö n cephe gövdelerinin montajý
8. Ön cephe þeritlerini cihazlarýn üzerine
yerleþtirin. Ön cephe þeritlerinin
doðru oturup oturmadýðýný yanyana
karþýlaþtýrmalý bakarak kontrol edin.
9. Klips þeritleri vidalarýný/vida
týrnaklarýný vidalarýný sýkýn.
10.Cihazlarýn arasýnda kalan boþluða
silikonu þerit halinde sýkýn.
11.Silikon þeritlerini biraz sabunlu suyla
nemlendirin.
12.Kauçuk parçayý sýkýca cam seramiðin
üzerine bastýrýn ve yavaþça, aradaki
boþluk boyunca çekin.
ö n cephe gövdelerinin montajý electrolux 35
13.Silikonu sertleþmesi için ertesi güne
kadar beklemeye býrakýn.
14.Cihazýn üzerinde kalan fazlalýk
silikonu, dikkatli bir þekilde kazýma
aletiyle temizleyin.
15.Cam seramiði iyice temizleyin.
16.Ön cephe þeritlerini yerine geri takýn.
Cihaz geniþliklerine genel bakýþ
180 mm
Masa payý
360 mm
Cam seramik ocak alaný, 2 elektrikli ocak
bölmeli
Cam seramik ocak alaný, 2 endüksiyonlu
ocak bölmeli
2 ocaklý gaz halkasý
Izgara
Izgara/fritöz
Wok
580 mm
Cam seramik ocak alaný, 4 elektrikli ocak
bölmeli
4 ocaklý gaz halkasý
720 mm
Cam seramik ocak alaný, 4 elektrikli ocak
bölmeli
Cam seramik ocak alaný, 4 endüksiyonlu
ocak bölmeli
4 ocaklý gaz halkasý
36 electrolux
Bilgi Etiketi
941 177 688
ELECTROLUX
2,9 kW 230 V
50 Hz
HFC 236
EHS36020U
garanti/sati¼ sonrasi servis noktalari electrolux 37
Garanti/Satiº sonrasi servis noktalari
GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve
• Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3
(ÜÇ) yýl.
• Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-Küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý,
temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi
malýnýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý; malýn
tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi malýný tüketicinin
kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý
arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli yada baþka herhangi bir ad
altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
5. Malýn ;
– Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde, ayný arýzayý
ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla ortaya çýkmasý sonucu maldan
yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý,
– Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
– Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði,
ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirinin mümkün
bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr.
6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar
garanti kapsamý dýþýndadýr.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin
ve Rekabetinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne baþvurulabilir.
Buna göre
Electrolux'ün Electrolux, AEG-Electrolux, Progress markalý mamulleri için verdiði
garanti, aþaðýdaki durumlarda geçerli olmaz.
– Kullanma Kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn dýþýndaki kullanýmlar,
– Tüketiciye teslimden sonra oluþabilecek kýrýk, çizik ve hasarlar (taþýma, çarpma, düþürme, vs)
– Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatýnda veya kullanýlmasý öngörülen voltaj dýþýnda
kullanma,
– Gereken onarým için Yetkili Servise baþvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli
dýþýnda bir kimsenin cihazýn onarýmýna, bakýmýna veya tadiline kalkýþmýþ olmasý durumlarýnda,
38 electrolux garanti/sati¼ sonrasi servis noktalari
– Yukarýda belirtilen maddeler kapsamýnda olan arýzalar ücret karþýlýðý yapýlýr.
– Arýzalarýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve deðiþtirilecek
parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir.
– Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý mamul üzerindeki orijinal seri numarasý kaldýrýldýðý
veya tahrip edildiði taktirde bu belge hükümden düþer.
Garanti Belgesi'nin geçerlilik süresi 3 yýldýr ve onay tarihi esas alýnarak her yýl vize edilir. Geçerlilik
süresinin dolmasýna müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptýrýlmayan belgeler geçersiz sayýlýr. Belgesi
iptal edilen veya geçersiz sayýlan imalatçý ve / veya ithalatçýlara ayný ürün için 6 ay süre ile yeni
belge tanzim edilemez.
ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN
ÜNVANI: ELECTROLUX Dayanýklý Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Þ.
MERKEZ ADRESÝ: Tarlabaþý Cad.No : 35 34437 Taksim / ÝSTANBUL
TELEFONU: 0 212 293 10 20 (Pbx)
FAX: 0 212 251 60 94
www.electrolux.com.tr
Ürününüz ile ilgili teknik sorunlarýn oluþmasý halinde bölgenizde size en yakýn Yetkili
servisimiz ile irtibat kurabilmeniz için Tüketici Danýþma Merkezimizi arayýnýz
ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 60 32
AEG-ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 61 69
Lütfen Yetkili servisimizi aramadan önce aþaðýdaki bilgileri hazýrlayalým.
1. Ýsim ve adres bilgisi
2. Telefon numaranýz
3. Arýzanýn tam olarak tanýmlanmasý
4. Model-üretim numarasý ve seri numara bilgisi (Ürün üzerindeki etikette mevcut)
5. Satýn alma tarihi.
* Unutmayýnýzki hizmetinizi garantili olarak yaptýrabilmeniz için faturanýzý ve diðer
tüm servis hizmetlerine ait dokümanlarý Yetkili Servis'e ibra etmek zorundasýnýz.
garanti/sati¼ sonrasi servis noktalari electrolux 39
MARKA
ONAY TARÝHÝ BELGE NO.
Ürün Grubu
Split Klima
Mikrdalga Fýrýn
Solo Fýrýnlar
Ocak
Þofben/Termosifon
Kurutma Makineleri
Derin Dondurucular
Elektrik Süpürgeleri
Bulaþýk Makinalarý
Soðutucular
Aspiratör/Davlumbazlar
Çamaþýr Makinalarý
Ekmek Kýzartýcý
Fritöz
Hava Temizleyici
Kahve Makinasý
Meyva Sýkacaðý
Mikser
Saç Kurutma Makinasý
Kettle Su Isýtýcý
Ütü
Electrolux
07.05.2003/14212
14.11.2002/2082
14.11.2002/2083
14.11.2002/2085
14.11.2002/2086
15.02.2002/8602
16.10.2002/6431
29.07.2002/1546
29.07.2002/1547
29.07.2002/1548
29.07.2002/1549
29.07.2002/1552
AEG-Electrolux
09.06.2004/ 19757
27.03.2002/2639
12.02.2002/2415
12.02.2002/2538
13.07.2004/20362
25.04.2002/6917
16.10.2002/6432
12.02.2002/2391
12.02.2002/2392
12.02.2002/2393
12.02.2002/2414
12.02.2002/2390
27.03.2002/5046
25.04.2002/6234
27.03.2002/5048
27.03.2002/2640
25.04.2002/6233
25.04.2002/5409
25.04.2002/5407
16.10.2002/5820
27.03.2002/2641
G. SÜRE
3 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
2 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
3 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
40 electrolux garanti/sati¼ sonrasi servis noktalari
Avrupa Garantisi
Bu cihaz, cihaz garanti belgesinde yazýlý veya
kanunlarca belirlenen süre boyunca, kýlavuzun
arkasýnda liste halinde verilen ülkelerin her
birinde Elektrolux tarafýndan garantilidir. Eðer
aþaðýda liste halinde belirtilen bu ülkelerin
birinden diðerine taþýnýrsanýz, cihazýn garantisi de
aþaðýdaki þartlar dahilinde sizinle birlikte yer
deðiþtirmiþ olacaktýr:
• Cihazýn garantisi, ürünün satýcýsý tarafýndan
verilen geçerli bir satýn alma belgesinin ibrazý
ile kanýtlayacaðýnýz tarih olan cihazý ilk satýn
aldýðýnýz tarihte baþlar.
• Cihazýn garantisi ayný süre için geçerli ve
cihazýn bu özel modeli ve tipi için yeni ikamet
edeceðiniz ülkede geçerli iþçilik ve parçalarla
ilgili olarak ayný içeriðe sahip olacaktýr.
• Cihazýn garantisi, cihazý satýn alan ilk kiþiye
mahsustur ve baþka bir kullanýcýya
devredilemez.
• Cihaz, Electrolux tarafýndan verilen talimatlar
uyarýnca monte edilir ve kullanýlýr ve sadece ev
içi kullaným amaçlýdýr, yani ticari kullaným
amaçlý deðildir.
• Cihaz, yeni ikamet edeceðiniz ülkede
yürürlükte bulunan ilgili tüm kanunlar uyarýnca
monte edilmelidir.
Bu Avrupa Garantisinin hükümleri, kanunlarca
size tanýnan herhangi bir haktan etkilenmez.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/Belgi‘/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sj¾llandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nrnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustame tee 24, 10621 Tallinn
Espa–a
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcal‡ de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
garanti/sati¼ sonrasi servis noktalari electrolux 41
p
t
b
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarorsz‡g
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsbet kir‡lyn tja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risl¿kkvn. 2 , 0508 Oslo
…sterreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonalves Zarco - Q 35
2774 - 518 Pao de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mgenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Dom‡ce
spotrebie SK, Seber’niho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Gransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
42 electrolux servis
Servis
Teknik arýzalarda lütfen öncelikle,
kullanma kýlavuzunun yardýmýyla (“Arýza
durumunda” bölümü) sorunu kendi
kendinize çözmeyi deneyin.
Eðer sorunu çözemiyorsanýz, lütfen
müþteri hizmetlerimize veya yetkili
servislerimizden birine baþvurun.
Size hýzla yardýmcý olabilmek için þu
bilgilere ihtiyacýmýz vardýr:
– Cihaz modeli
– Ürün numarasý (PNC)
– Seri numarasý (S-No.)
(numaralar tip levhasýnda yazýlýdýr)
– Arýzanýn türü
– varsa, cihazýn gösterdiði arýza mesajý
– Cam seramik üç haneli harf-sayý
kombinasyonu
Cihazýnýzla ilgili gereken bilgilerin elinizin
altýnda bulunmasý için, bunlarý aþaðýya
yazmanýzý öneririz:
Cihaz modeli:
.....................................
Ürün numarasý:
.....................................
Seri numarasý:
.....................................
www.electrolux.com
www.electrolux.com.tr
374 477 936-N-200308-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising