Aeg-Electrolux B8931-5-M User Manual | Manualzz
B8931-5
Navodila za uporabo
Elektrièna vgradna
peèica
2
Vsebina
Zahvaljujemo se vam za izbiro enega od naših visoko kakovostnih izdelkov.
Za zagotovitev optimalnega in pravilnega delovanja vaše naprave, pozorno
preberite ta priroènik z navodili. Tako boste lahko brezhibno upravljali vse
postopke s kar najveèjo uèinkovitostjo. Priroènik shranite na varnem mestu, da
vam je, po potrebi, vedno pri roki. Prosimo vas tudi, da priroènik izroèite
morebitnim bodoèim lastnikom naprave.
Želimo vam veliko užitkov ob uporabi vaše nove naprave.
Vsebina
Navodila za uporabo
3
Varnostni napotki
3
Opis kuhalne plošèe
4
Zunanjost
4
Upravljalna plošèa
5
Oprema peèice
5
Pribor peèice
6
Pred prvo uporabo
7
Nastavitev èasa
7
Prvo èišèenje
8
Upravljanje s peèico
8
Elektronsko krmiljenje peèice
8
Hitro segrevanje
11
Funkcije peèice
12
Vstavljanje rešetke, pekaèa in ponve 12
Sistem za sinhrono pomikanje
13
Vstavljanje/odstranjevanje mašèobnega
filtra
14
Sonda za meso
15
Dodatne funkcije
17
Dodatne funkcije
24
Mehanska zapora vrat
25
Primeri uporabe, tabele in nasveti
26
Peèenje
26
Peka mesa
Nizkotemp peè
Peka na žaru
Odtajevanje
Sušenje
Vlaganje
Èišèenje in nega
Zunanja stran stroja
Notranjost peèice
Pribor
Mašèobni filter
Prestrezni pladenj
Èišèenje prestreznega pladnja
Osvetlitev peèice
Strop peèice
Vrata peèice
Steklena vrata peèice
Kaj narediti, ko …
32
35
36
36
37
38
39
39
39
39
39
40
41
41
42
43
45
48
Odstranjevanje odpadnih delov
49
Navodila za vgradnjo
Varnostna navodila za prikljuèitev
Garancija/servisna služba
50
50
53
Servis
55
V navodilih za uporabo so uporabljeni naslednji simboli:
1
Pomembne informacije glede vaše osebne varnosti in informacije za prepreèitev
poškodb na napravi.
3
Splošne informacije in nasveti
2
Okoljske informacije
3
Navodila za uporabo
1 Varnostni napotki
Elektrièna varnost
• Aparat lahko prikljuèi samo strokovnjak s koncesijo.
• Pri motnjah ali poškodbah na aparatu: odvijte oz. izkljuèite varovalke.
• Popravila na aparatu smejo izvajati samo strokovnjaki. Nestrokovna
popravila lahko povzroèijo resne nevarnosti. V primeru popravil se obrnite na
našo servisno službo ali vašega prodajalca.
Varnost otrok
• Med delovanjem aparata majhnih otrok nikoli ne pušèajte brez nadzora.
Varnost med uporabo
• Osebe (vkljuèno z otroci), ki naprave zaradi svojih fiziènih, èustvenih ali
duševnih sposobnosti oz. zaradi svoje neizkušenosti ali neznanja niso
sposobne varno uporabljati, naprave ne smejo uporabljati brez nadzora ali
ustreznega navodila odgovorne osebe.
• Ta aparat smete uporabljate samo za pripravo hrane v gospodinjstvu.
• Pri priklopu elektriènih naprav na vtiènice v bližini aparata bodite previdni!.
Prikljuènega kabla ne smete stisniti z vroèimi vrati peèice.
• Opozorilo: Nevarnost opeklin! Med delovanjem je notranjost peèice vroèa.
• Èe v peèici uporabljate alkoholne dodatke, lahko nastane lahko vnetljiva zmes
alkohola in zraka. V tem primeru previdno odprite vrata in pri tem pazite, da v
bližini ni ogorkov, isker ali ognja.
3
Napotek o akrilamidu
Glede na najnovejša znanstvena spoznanja lahko priprava moèno zapeèenih
živil, še posebej izdelkov z visoko vsebnostjo škroba, ogrozi zdravje zaradi
akrilamida. Zaradi navedenega priporoèamo, da kuhate pri najnižji možni
temperaturi in da hrane preveè ne zapeèete.
Kako prepreèite poškodbe peèice
• Peèice ne oblagajte z aluminijasto folijo in na dno ne postavljajte pekaèa,
posode itd., ker se emajl peèice zaradi tako nastalega toplotnega zastoja
poškoduje.
• Sadni sokovi, ki kapljajo s pekaèa, na površini peèice pustijo madeže, ki jih ni
veè mogoèe odstraniti. Za zelo soèno pecivo uporabljajte globok pekaè.
• Odprtih vrat peèice ne obremenjujte.
• Vode nikoli ne zlivajte v vroèo peèico, ker lahko s tem poškodujete emajl in
povzroèite spremembo barve.
• Pri obremenitvi, predvsem robov prednjega stekla, lahko steklo poèi.
• V peèici ne shranjujte vnetljivih snovi, ker bi se slednje lahko ob vklopu peèice
vnele.
4
• V peèici ne shranjujte vlažnih živil, ker lahko pride do poškodb emajla.
• Po izklopu hladilnega ventilatorja ne shranjujte v peèici odprtih živil. V peèico
ali na steklene plošèe se lahko usede vlaga, ki lahko pride tudi do delov
pohištva.
3
Napotki o prevleki iz emajla
Spremembe barve na emajlu peèice zaradi obièajne uporabe na vplive na
primernost aparata za obièajno uporabo oz. uporabo v skladu s pogodbo ne
vplivajo. To ni pomankljivost v smislu garancijskih pravic.
Opis kuhalne plošèe
Zunanjost
upravljalna plošèa
roèaj vrat
steklena vrata
5
Upravljalna plošèa
Prikazi peèice
Funkcijske tipke
peèice
Oprema peèice
zgornji grelec in grelec za žar
osvetlitev peèice
višine vodil
Sonda za meso - Vtiènica
za temperaturno sondo
Mašèobni filter
osvetlitev peèice
grelnik zadnje stene
ventilator
spodnji grelec
žièna vodila,
snemljiva
6
Notranja stran vrat
Na notranji strani vrat peèice so prikazane
številke za višine vodil peèice.
Poleg tega so na voljo kratke informacije o
funkcijah peèice, priporoèene višine vodil
in temperature za pripravo najbolj pogostih
jedi.
Pribor peèice
Rešetka
Za posode, modele, peèenke in jedi, ki jih
želite pripraviti na žaru.
Pekaè
Za kolaèe in piškote.
Globoki pekaè
Za pecivo in peèenke oz. kot prestrezni
pladenj za mašèobo.
Sonda za meso
Za natanèno doloèitev stanja popeèenosti
posameznih kosov mesa.
7
Sistem za sinhrono pomikanje
Pritrdilni sponki s povezovalnim
elementom.
Pred prvo uporabo
Nastavitev èasa
3
Peèica deluje samo pri nastavljenem èasu.
Po prikljuèitvi na elektrièno napetost ali po
izpadu elektriènega toka zaène Èas
samodejno utripati..
S tipko
oz.
nastavite trenutni èas.
Po pribl. 5 sekundah utripanje preneha in
prikaže se nastavljen èas
Naprava je pripravljena za delovanje.
8
Prvo èišèenje
Peèico je pred prvo uporabo potrebno oèistiti.
1
Pozor: Ne uporabljajte ostrih, grobih èistil (za drgnjenje)! Lahko se poškoduje
površina.
3
Za kovinske sprednje dele uporabljajte obièajna èistilna sredstva.
1. Odprite vrata peèice.
Osvetlitev peèice je vkljuèena.
2. Snemite vse prikljuèke in rešetko ter jih oèistite z vroèim sredstvom za
pomivanje.
3. Tudi peèico izperite z vroèim sredstvom za pomivanje in jo osušite.
4. Sprednji del peèice obrišite z vlažno krpo.
Upravljanje s peèico
Elektronsko krmiljenje peèice
temperatura/èas
funkcije peèice
èasovne funkcije/èas
prikaz gretja
vklop/izklop
hitro segrevanje
Izbira funkcije peèice
3
Nastavitveni tipki
èasovne funkcije
Sonda za meso
Splošna navodila
• Napravo vedno najprej vklopite s tipko Vklop/izklop .
• Kadar sveti izbrana funkcija, se peèica zaène segrevati oz. zaène teèi
nastavljen èas.
9
• Prikaz èasa obratovanja prikazuje, koliko èasa peèica že deluje. Ta prikaz je
viden samo, èe ni nastavljena nobena izmed èasovnih funkcij: Kratek èas ,
Trajanje
ali Konec .
• Osvetlitev peèice se vklopi takoj, ko izberete funkcijo peèice.
• Ko je dosežena izbrana temperatura, se zasliši zvoèni signal.
• Napravo izklopite s tipko Vklop/izklop .
Izbira funkcije peèice
1. Peèico vklopite s tipko Vklop/izklop .
2. Tipko
oz.
pritisnite tolikokrat, da se
prikaže želena funkcija peèice.
• Na prikazu temperature se izpiše
predlagana temperatura.
• Èe predlagane temperature ne
spreminjate približno 5 sekund, se
peèica zaène segrevati.
3
Funkcijo peèice lahko spremenite tudi med
delovanjem.
Spreminjanje temperature
peèice
S tipko
oz.
povišate ali znižate
temperaturo.
Vrednost se spreminja v korakih po 5°C.
Ugotavljanje temperature
Istoèasno pritisnite tipki
in . Na
prikazu temperature se izpiše trenutna
vrednost temperature v peèici.
3
Ugotavljanje temperature ne deluje pri
funkcijah peèice s predlaganimi
temperaturami, ki jih ni možno spreminjati,
kot je npr. Nizkotemp peè.
10
Izklop funkcije peèice
Za izklop peèice pritisnite tipko
oz.
tolikokrat, da na zaslonu ni prikazana
nobena funkcija peèice.
Izklop peèice
Peèico izklopite s tipko Vklop/izklop
.
3
Hladilni ventilator
Za ohranjanje hladnih površin aparata se ventilator vkljuèi samodejno. Ventilator
deluje tudi po izklopu peèice in tako ohladi aparat ter se nato samodejno
izkljuèi.
3
Prikaz gretja
Prikaz segrevanja
Po vklopu funkcije peèice se drug za
drugim poèasi vklapljajo stolpci, ki
prikazujejo stopnjo segretosti peèice.
11
Prikaz hitrega segrevanja
Po vklopu funkcije Hitro segrevanje drug
za drugim zasvetijo stolpci in prikazujejo
delovanje hitrega segrevanja.
Prikaz preostale toplote
Po izklopu peèice prikazujejo stolpci, ki še
vedno svetijo, preostalo toploto v peèici.
Hitro segrevanje
Prazna peèica se po izbiri funkcije peèice lahko razmeroma hitro ogreje z
uporabo dodatne funkcije Hitro segrevanje.
1
3
Pozor: Živilo vstavite v peèico šele, ko se funkcija Hitro segrevanje zakljuèi
in je nastavljena želena funkcija peèice.
1. Nastavite želeno funkcijo peèice (npr. Gretje sp. in zg. ). Èe je potrebno,
spremenite predlagano temperaturo.
2. Pritisnite tipko Hitro segrevanje .
Drug za drugim zasvetijo stolpci, ki prikazujejo delovanje funkcije Hitro
segrevanje.
Ko se doseže nastavljena temperatura, zasvetijo stolpci za prikaz gretja. Zasliši
se zvoèni signal.
Peèica zaène delovati in greti s prednastavljeno funkcijo in temperaturo. Zdaj
lahko živilo vstavite v peèico.
Funkcijo Hitro segrevanje lahko vkljuèite pri funkcijah peèice Vroèi zrak
Program za pizzo , Gretje sp. in zg.
in Žar in ventilator .
,
12
Funkcije peèice
Za peèico so na voljo naslednje funkcije:
Funkcija peèice
Uporaba
Vroèi zrak
Za istoèasno peèenje na do treh višinah.
Temperaturo v peèici nastavite za 20-40 °C nižje kot za
zgornji/spodnji grelec.
Program za pizzo
Za enonivojsko peèenje jedi, ki potrebujejo bolj
intenzivno porjavenje in hrustljavost s spodnje
strani.
Temperaturo v peèici nastavite za 20-40 °C nižje kot za
zgornji/spodnji grelnik.
Nizkotemp peè
Za pripravo izredno mehkih in soènih peèenk.
Gretje sp. in zg.
Za peko na eni višini.
Žar in ventilator
Za peko veèjih kosev mesa ali perutnine na eni višini.
Funkcija je primerna tudi za gratiniranje in kadar želite,
da se jed zapeèe.
Velik žar
Za peko na žaru tanjših živil v veèjih kolièinah in za
toast.
Maly žar
Za peko na žaru tanjših živil, ki so razporejena na
sredino rešetke, in za toast.
Ohranja toploto
Za ohranjanje toplih jedi.
Odmrzovanje
Za odtajevanje, na primer tort, masla, kruha, sadja in
ostalih zamrznjenih živil.
Gretje spodaj
Kadar želite pecivo popeèi in mu narediti hrustljavo
skorjo.
Vstavljanje rešetke, pekaèa in ponve
Vstavljanje pekaèa oz. ponve:
Pekaè oz. ponev postavite na teleskopsko
vodilo na izbrani višini vodila tako, da se
obe luknji prilegata izboklinama na
teleskopskih vodilih.
13
Vstavljanje rešetke:
Rešetko vstavite z nožicami obrnjenimi
navzdol.
Rešetko položite na teleskopsko vodilo na
izbrani višini.
3
Povišan okvir rešetke po celotnem obodu
šèiti posodo tudi pred zdrsom.
Skupno vstavljanje rešetke in ponve:
Rešetko položite na ponev.
Rešetko in ponev postavite na teleskopsko
vodilo na izbrani višini vodila tako, da se
obe luknji prilegata izboklinama na
teleskopskih vodilih.
3
Vstavljeno posodo za lažje odlaganje pri razlièno izvleèenih vodilih položite na
zadnji del vodila, jo do konca potisnite nazaj in zatem spustite naprej do
izboklin, ki ustavita pekaè.
Sistem za sinhrono pomikanje
3
Posamezna teleskopska vodila je možno medsebojno povezati. Povezava
omogoèa lažje jemanje pladnjev iz peèice.
Vstavljanje sistema za sinhrono pomikanje
1
Pri namestitvi pritrdilnih sponk pazite, da je
držalni kotnik povezovalnega elementa
obrnjen nazaj!
Levo in desno pritrdilno sponko vgradite na
teleskopski vodili tako, da zgornja zareza
pride v zadnji zaustavitveni èep.
Pritrdilni sponki moèno pritisnite, da se
zaskoèita.
14
Povezovalni element vstavite v zadnja
držalna kotnika pritrdilnih sponk levega in
desnega teleskopskega vodila (1.).
Povezovalni element zavrtite in hkrati
potisnite navzgor v aretirni zapori obeh
pritrdilnih sponk (2.).
Teleskopski vodili lahko zdaj istoèasno
izvleèete.
Odstranjevanje sistema za sinhrono pomikanje
Postopek demontaže poteka v obratnem vrstnem redu.
Vstavljanje/odstranjevanje mašèobnega filtra
Mašèobni filter vstavite samo za
cvrenje, da zašèitite grelnik zadnje stene
pred brizganjem mašèobe.
Vstavljanje mašèobnega filtra
Mašèobni filter primite za roèaj ter
obe držali vstavite od zgoraj navzdol
v odprtino na zadnji steni peèice (v
odprtino ventilatorja).
Odstranjevanje mašèobnega
filtra
Mašèobni filter primite za roèaj ter
ga povlecite navzgor.
15
Sonda za meso
Do stopinje natanèen izklop peèice pri doseženi nastavljeni temperaturi jedra.
Upoštevati je potrebno dve temperaturi:
– temperaturo peèice: glejte razpredelnico peèenja
– temperaturo jedra: glejte razpredelnico Sonda za meso
1
Pozor: Uporabljate lahko samo priloženo sondo za meso!
V primeru zamenjave uporabljajte samo originalne nadomestne dele!
1. Peèico vklopite s tipko Vklop/izklop
.
2. Konica sonde za meso naj bo po možnosti
popolnoma v živilu in naj se nahaja v
sredini živila.
3. Vtiè sonde za meso vtaknite do konènega
prislona v vtiènico na stranski steni peèice.
4. S tipkama
oz.
temperaturo jedra.
nastavite želeno
Vrednost na prikazu se spremeni na
dejansko temperaturo jedra
Èe se dejanska temperatura jedra izpiše
pred nastavljeno želeno temperaturo,
pritisnite tipko Izbira
tolikokrat, da
zaène utripati funkcija Sonda za meso in
zatem izvedite želeno nastavitev.
3
Temperatura jedra se prikazuje od 30 °C
dalje.
5. Nastavitev funkcije peèice in temperature
peèice.
16
Ko je dosežena nastavljena temperatura
jedra, se zasliši zvoèni signal, peèica se
samodejno izklopi.
6. Signal lahko izkljuèite s pritiskom na poljubno tipko.
3
V odvisnosti od kolièine živila in nastavljene temperature peèice (najmanj 120
°C) ter od naèina delovanja se izraèuna zaèasen konèni èas. Ta postopek lahko
traja približno 30 minut in se med postopkom kuhanja posodablja na
prikazovalniku. Za sistem je priporoèljivo, da je sonda za meso ob zaèetku
kuhanja vstavljena tako v živilo kot tudi v vtiènico ter se med kuhanjem ne
odstranjuje.
Med fazo izraèunavanja je na prikazu za èas in temperturo jedra mesa prikazan
“utripajoè pravokotnik”.
Izraèun konènega èasa.
1
Opozorilo: Sonda za meso je vroèa! Pri
izvleèenju vtièa in konice obstaja nevarnost
opeklin!
7. Vtiè sonde za meso izvlecite iz vtiènice ter
živilo vzemite iz peèice.
8. Izklopite peèico.
Ugotavljanje oz. spreminjanje temperature jedra
– Tipko Izbira
pritisnite tolikokrat, da zaène utripati funkcija Sonda za
meso ter se na prikazu izpiše nastavljena temperatura jedra.
17
– Temperaturo lahko po potrebi spremenite s tipko
oz.
.
Ugotavljanje oz. spreminjanje temperature peèice
– Temperaturo lahko po potrebi spremenite s tipko
oz.
.
Dodatne funkcije
prikaz èasa
èasovne funkcije
èas
trajanje/konec/èas obratovanja
Nastavitveni tipki
èasovne funkcije
Sonda za meso
Kratek èas
Za nastavitev kuhinjske ure. Po izteku se oglasi signal.
Ta funkcija ne uèinkuje na delovanje peèice.
Trajanje
Za nastavitev trajanja delovanja peèice.
Konec
Za nastavitev èasa ponovnega izklopa peèice.
Èas
Za nastavitev, spreminjanje ali ogled èasa
(glejte tudi poglavje “Pred prvo uporabo”).
SEGREJ+ZADRŽI
Funkcija SEGREJ+ZADRŽI zadrži pripravljeno jed toplo še 30 minut po
zakljuèenem postopku peèenja oz. cvrenja.
3
Navodila za èasovne funkcije
• Po izbiri èasovne funkcije pripadajoèa funkcija utripa približno 5 sekund. V
tem èasu je možno s tipko
oz.
nastaviti ali spremeniti želeni èas.
18
• Po nastavitvi želenega èasa funkcija utripa še približno 5 sekund. Funkcija za
tem sveti. Nastavljen èas se zaène iztekati.
• Pri kuhinjski uri mora biti za nastavitev èasovne funkcije vkljuèena tudi peèica.
• Nastavljen èas lahko ponastavite z istoèasnim pritiskom na tipki
in .
3
Ugotavljanje nastavljenega oz. preostalega èasa
Tipko Izbira
pritisnite tolikokrat, da zaène utripati ustrezna èasovna funkcija
ter se izpiše nastavljen oz. preostali èas.
2
Uporaba preostale toplote s èasovnima funkcijama Trajanje
in
Konec
Peèica pri uporabi èasovnih funkcij Trajanje
in Konec
izklopi grelno telo,
ko preteèe 90% nastavljenega oz. izraèunanega èasa. Za nadaljevanje postopka
peèenja do izteka nastavljenega èasa se uporabi razpoložljiva preostala toplota
(3 do 20 min.).
Kratek èas
1. Tipko Izbira
pritisnite tolikokrat, da
zaène utripati prikaz Kratek èas .
2. S tipko
èas.
oz.
nastavite želen kratek
19
Po pribl. 5 sekundah se na zaslonu prikaže
preostali èas.
Sveti napis Kratek èas .
Po preteku 90% nastavljenega èasa se
zasliši zvoèni signal.
Po izteku nastavljenega èasa se zvoèni
signal oglaša 1 minuto.
Utripata napisa “00.00” in Kratek èas .
Utripanje in zvoèni signal lahko izkljuèite:
Pritisnite poljubno tipko.
Trajanje
1. Izberite funkcijo peèice in temperaturo.
2. Tipko Izbira
pritisnite tolikokrat, da
zaène utripati prikaz Trajanje .
3. S tipko
kuhanja.
oz.
nastavite želen èas
20
Trajanje
sveti.
Po izteku nastavljenega èasa zaèneta
utripati “00.00” in Trajanje .
Za 2 minuti se vklopi zvoèni signal.
Peèica se izklopi.
Utripanje in zvoèni signal lahko izkljuèite:
Pritisnite poljubno tipko.
Konec
1. Izberite funkcijo peèice in temperaturo.
2. Tipko Izbira
pritisnite tolikokrat, da
zaène utripati prikaz Konec .
3. S tipko
èas.
oz.
nastavite želeni izklopni
21
Sveti Konec
, prikaže se izklopni èas.
Po izteku nastavljenega èasa zaèneta
utripati “00.00” in Konec
Za 2 minuti se vklopi zvoèni signal.
Peèica se izklopi.
Utripanje in zvoèni signal lahko izkljuèite:
Pritisnite poljubno tipko.
Kombinacija funkcij Trajanje
3
in Konec
Funkciji Trajanje
in Konec
sta lahko uporabljeni istoèasno, èe se peèica
kasneje samodejno vklopi in izklopi.
1. Izberite funkcijo peèice in temperaturo.
2. S funkcijo Trajanje
nastavite èas, ki je
potreben za pripravo jedi,
npr.: 1 ura.
22
3. S funkcijo Konec
jed pripravljena,
npr.: ob 14:05.
nastavite èas, ko bo
Svetita napisa Trajanje
in Konec .
Peèica se samodejno vklopi ob
izraèunanem èasu,
npr.: ob 13:05.
Ko se izteèe nastavljeno Trajanje, se za
2 minuti vklopi zvoèni signal, peèica se
izklopi,
npr.: ob 14:05.
Èas
3
- spreminjanje
Èas lahko spreminjate samo, èe je varovalo za otroke izkljuèeno, èe ni
nastavljena èasovna funkcija Trajanje
oz. Konec
ter nobena funkcija
peèice.
1. Tipko Izbira
pritisnite tolikokrat, da
zaène utripati prikaz Èas .
23
2. S tipko
oz.
nastavite trenutni èas.
Po pribl. 5 sekundah utripanje preneha in
prikaže se nastavljen èas
Naprava je pripravljena za delovanje.
3
Heat+Hold
Funkcija Heat+Hold zadrži pripravljeno jed toplo še 30 minut po zakljuèenem
postopku peèenja oz. cvrenja.
To je uporabno npr. v primeru, ko vaši gostje zamujajo.
Pogoj za uporabo funkcije Heat+Hold:
• Nastavljena temperatura je višja od 80°C
Vklop funkcije Heat+Hold
1. Nastavite èasovni funkciji Trajanje
in/ali Konec
.
2. Tipko Izbira
pritisnite tolikokrat, da se na prikazovalniku prikaže znak
za ohranjanje toplote .
3. Pritisnite tipko . Na prikazu se izpiše “00.30”,
4. Ko se zakljuèi izbrana funkcija peèice, se oglasi zvoèni signal, zažene se
funkcija Heat+Hold.
Nastavljena funkcija peèice teèe 30 minut pri 80°C.
Ko se izteèe 30 minut s funkcijo Heat+Hold, se peèica izkljuèi.
3
Neodvisno od nastavljene funkcije peèice ostane funkcija Heat+Hold
vkljuèena. Funkcijo peèice lahko zamenjate.
24
Dodatne funkcije
Varovalo za otroke
Ko je vkljuèeno varovalo za otroke, naprave ni možno veè zagnati.
Vkljuèitev varovala za otroke
1. Napravo lahko po potrebi vklopite s tipko
Vklop/izklop .
Funkcija peèice ne sme biti izbrana.
2. Istoèasno držite tipki Izbira
in
pritisnjeni toliko èasa, da se na prikazu
izpiše “SAFE”.
Varovalo za otroke je vkljuèeno.
Izkljuèitev varovala za otroke
1. Napravo lahko po potrebi vklopite s tipko Vklop/izklop .
2. Istoèasno držite tipki Izbira
in
pritisnjeni toliko èasa, da napis “SAFE”
izgine s prikaza.
Varovalo za otroke je izkljuèeno, naprava je ponovno pripravljena za delovanje.
Blokada tipk
Uporablja se za varovanje vseh nastavljenih funkcij peèice pred nehotenim
nastavljanjem.
Vkljuèitev blokade tipk
1. Napravo lahko po potrebi vklopite s tipko
Vklop/izklop .
2. Izberite funkcijo peèice.
3. Istoèasno držite tipki Izbira
in
pritisnjeni toliko èasa, da se na prikazu
izpiše “LOC”.
Blokada tipk je vkljuèena.
Izklop blokade tipk
Istoèasno držite tipki Izbira
in
pritisnjeni toliko èasa, da napis “LOC”
izgine s prikaza.
Blokada tipk se ob izklopu funkcije peèice samodejno izkljuèi.
25
Samodejni izklop peèice
3
Èe se peèica po doloèenem èasu ne izklopi ali se temperatura ne spremeni, se
peèica samodejno izklopi.
Na prikazu temperature utripa nazadnje nastavljena temperatura.
Peèica se izklopi pri temperaturi peèice:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 – max°C
po
po
po
po
12,5 urah
8,5 urah
5,5 urah
3,0 urah
Zagon po samodejnem izklopu
Izklopite celotno peèico.
Za tem jo lahko ponovno zaženete.
3
Samodejni izklop se razveljavi, èe sta nastavljeni èasovni funkciji Trajanje
Konec .
Mehanska zapora vrat
Peèica se dobavlja z izkljuèeno zaporo vrat.
Vkljuèitev zapore vrat
Drsnik potisnite naprej, da se zaskoèi.
ali
26
Odpiranje vrat peèice
1. Pritisnite vrata.
2. Potisnite drsnik in ga zadržite.
3. Odprite vrata.
Zapiranje peèice
Vrata zaprite brez pritiska na drsnik.
Izkljuèitev zapore vrat
Drsnik potisnite do obrobe.
3
Z izklopom peèice se mehanska zapora vrat ne izklopi.
Primeri uporabe, tabele in nasveti
Peèenje
Funkcija peèice: Vroèi zrak
ali Gretje sp. in zg.
Modeli
• Za Gretje sp. in zg.
so primerni temni kovinski modeli in modeli s prevleko.
• Za Vroèi zrak
so primerni tudi svetli kovinski modeli.
Višine vodil
• Peèenje, ki uporablja Gretje sp. in zg. , je možno na eni sami višini.
• Funkcija Vroèi zrak
omogoèa istoèasno peèenje na najveè 3 pekaèih:
1 pekaè:
npr. na 3. višini vodil
1 model:
npr. na 1. višini vodil
27
2 pekaèa:
npr. na 1. in 3. višini vodil
3 pekaèi:
1., 3. in 5. višina vodil
Splošna navodila
• Pekaè vstavite s poševnim delom obrnjenim naprej!
• Funkciji Gretje sp. in zg.
oz. Vroèi zrak
omogoèata tudi istoèasno
peèenje na dveh modelih, ki sta drug poleg drugega. Èas peèenja se le
malenkostno podaljša.
3
Pri uporabi globoko zamrznjene hrane lahko med pripravo vstavljene ploèevine
odstranite. To je potrebno zaradi velike temperaturne razlike med temperaturo
globoko zamrznjene hrane in peèice. Po ohladitvi ploèevine je preoblikovanje
obstojno.
Navodila k razpredelnici peèenja
V razpredelnicah so posamezne jedi in potrebni podatki za pripravo:
temperatura, èas priprave in višina vodil.
• Temperature in èas priprave so orientacijske vrednosti, ki so odvisne od vrste
in kolièine testa ter uporabljenega modela.
• Priporoèamo, da pri prvi pripravi nove jedi nastavite nekoliko nižjo vrednost
temperature in šele po potrebi, npr. za dosego moènejšega porjavenja ali za
skrajšanje èasa peèenja, izberete višjo temperaturo.
• Èe za svoj recept ne najdete konkretnih podatkov, si pomagajte s podatki za
podobno jed.
• Pri peèenju kolaèev na pekaèih ali v modelih na veè višinah (v veè nivojih) je
lahko èas peèenja za 10-15 minut daljši.
• Vlažne jedi (npr. pice, sadni kolaèi ipd.) se pripravljajo na eni višini.
• Razlika v višini vstavljene jedi lahko na zaèetku peèenja povzroèi razlièno
porjavenje. V tem primeru ne spreminjajte nastavitve temperature.
Razlièno porjavenje lahko izenaèite med postopkom peèenja.
• Vaša nová rúra na peèenie sa môže pri peèení a smažení chovat’ inak, ako
spotrebiè, ktorý ste používali doteraz. Preto si zvyèajné nastavenia (teplota,
èas prípravy) a zásuvné roviny prispôsobte pod¾a odporúèaní uvedených v
nasledujúcich tabu¾kách.
28
2
Pri daljšem èasu peèenja lahko peèico pribl. 10 minut pred iztekom èasa
peèenja izklopite, da izrabite preostalo toploto.
Razpredelnice veljajo za vstavljanje jedi v hladno peèico, v kolikor ni predpisano
drugaèe.
Razpredelnica peèenja
Peèenje na eni sami višini
Vrsta
peciva
Funkcija peèice
Višina
vodila
Temperatur
Èas
a
ure: min.
°C
Pecivo v modelih
šarkelj
Vroèi zrak
1
150-160
0:50-1:10
pešèeni kolaè/zavitek po
kraljevsko
Vroèi zrak
1
140-160
1:10-1:30
biskvitna torta
Vroèi zrak
1
140
0:25-0:40
biskvitna torta
Gretje sp. in zg.
1
160
0:25-0:40
Vroèi zrak
3
170-1801)
0:10-0:25
torta iz krhkega testa
torta iz umešanega testa
Vroèi zrak
3
150-170
0:20-0:25
Gretje sp. in zg.
1
170-190
0:50-1:00
jabolèna pita (2modela,
Ø20cm, diagonalno
zamaknjena)
Vroèi zrak
1
160
1:10-1:30
jabolèna pita (2modela
Ø20cm, diagonalno
zamaknjena)
Gretje sp. in zg.
1
180
1:10-1:30
Vroèi zrak
1
160-180
0:30-1:10
Gretje sp. in zg.
1
170-190
1:00-1:30
pletenica/pleten kolaè
Gretje sp. in zg.
3
170-190
0:30-0:40
božièni kolaè
Gretje sp. in zg.
3
160-1801)
0:40-1:00
kruh (ržen kruh)
-najprej
-potem
Gretje sp. in zg.
1
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
princeske/žepki
Gretje sp. in zg.
3
160-1701)
0:15-0:30
Gretje sp. in zg.
3
180-2001)
0:10-0:20
Vroèi zrak
3
150-160
0:20-0:40
3
190-2101)
0:15-0:30
pokrita jabolèna torta
pikantna pita (npr. Quiche
Lorraine)
skutna torta
Pecivo na pekaèih
rolada
pecivo z mrvicami
masleno/sladko pecivo
Gretje sp. in zg.
29
Vrsta
peciva
Funkcija peèice
Višina
vodila
Temperatur
Èas
a
ure: min.
°C
sadni kolaè
(na kvašenem/umešanem
testu)2)
Vroèi zrak
3
150
0:35-0:50
sadni kolaè
(na kvašenem/umešanem
testu)2)
Gretje sp. in zg.
3
170
0:35-0:50
Vroèi zrak
3
160-170
0:40-1:20
Gretje sp. in zg.
3
160-1801)
0:40-1:20
Vroèi zrak
1
180-2001)
0:30-1:00
1)
0:10-0:25
sadni kolaè na krhkem
testu
razrezan kolaè z obèutljivo
oblogo (npr. skuta,
smetana, praženi orehi in
mandlji)
pica (z veliko obloge)2)
pica (tanka)
Vroèi zrak
1
mlinci
Vroèi zrak
1
200-220
200-220
0:08-0:15
pite (CH)
Vroèi zrak
1
180-200
0:35-0:50
piškoti iz krhkega testa
Vroèi zrak
3
150-160
0:06-0:20
brizgano pecivo
Vroèi zrak
3
140
0:20-0:30
0:20-0:30
Drobno pecivo
Gretje sp. in zg.
3
1601)
pecivo iz umešanega testa
Vroèi zrak
3
150-160
0:15-0:20
beljakovo pecivo,
poljubèki
Vroèi zrak
3
80-100
2:00-2:30
makroni
Vroèi zrak
3
100-120
0:30-0:60
drobno pecivo iz
kvašenega testa
Vroèi zrak
3
150-160
0:20-0:40
drobno pecivo iz
listnatega testa
Vroèi zrak
3
170-1801)
0:20-0:30
žemlje
Vroèi zrak
3
1601)
0:20-0:35
0:20-0:35
brizgano pecivo
Gretje sp. in zg.
3
1801)
drobno pecivo (20kosov/
pekaè)
Vroèi zrak
3
1401)
0:20-0:30
drobno pecivo (20kosov/
pekaè)
Gretje sp. in zg.
3
1701)
0:20-0:30
žemlje
1)Ogrevanje peèice
2)Uporabite prestrezni pladenj oz. ponev za mašèobo
30
Peèenje na veè razliènih višinah
Horúci
vzduch
vrsta peciva
Horúci
vzduch
Višina vodil od spodaj
TempeÈas
ratura v ºC ure.: min.
2 višini
3 višine
princeske/žepki
1/4
---
160-1801)
0:35-0:60
pecivo z mrvicami
1/3
---
140-160
0:30-0:60
piškoti iz krhkega testa
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
brizgano pecivo
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
pecivo iz umešanega testa
1/3
---
160-170
0:25-0:40
beljakovo pecivo, poljubèki
1/3
---
80-100
2:10-2:50
makroni
1/3
---
100-120
0:40-1:20
drobno pecivo iz
kvašenega testa
1/3
---
160-170
0:30-0:60
drobno pecivo iz listnatega
testa
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
žemlje
1/4
---
160
0:30-0:45
drobno pecivo (20kosov/
pekaè)
1/4
---
1401)
0:25-0:40
Pecivo na pekaèih
Drobno pecivo
1)Ogrevanje peèice
Nasveti za peèenje
Rezultat peèenja
Možni vzroki
Rešitev
Kolaè je znotraj preveè Napaèna višina peèenja
svetel
Kolaè vstavite v nižji položaj
Kolaè se sesede (je
nizek, lepljiv, s sledmi
vode)
Temperatura peèenja je
previsoka
Nastavite nekoliko nižjo
temperaturo peèenja
Prekratek èas peèenja
Podaljšajte èas peèenja
Z višjo temperaturo
peèenja ni možno skrajšati
èasa peèenja
V testu je preveè tekoèine
Uporabite manj tekoèine.
Upoštevajte predpisani èas
mešanja, predvsem pri
uporabi kuhinjski aparatov
31
Rezultat peèenja
Kolaè je preveè suh
Kolaè ni enakomerno
porjavel
Kolaè ni peèen v
predvidenem èasu
peèenja
Možni vzroki
Rešitev
Temperatura peèenja je
prenizka
Nastavite višjo temperaturo
peèenja
Predolg èas peèenja
Skrajšajte èas peèenja
Previsoka temperatura in
prekratek èas peèenja
Nastavite nižjo temperaturo in
daljši èas peèenja
Testo ni enakomerno
porazdeljeno
Testo porazdelite
enakomerno po pekaèu
Vstavljen je mašèobni filter
Odstranite mašèobni filter
Temperatura je prenizka
Nastavite nekoliko višjo
temperaturo peèenja
Vstavljen je mašèobni filter
Odstranite mašèobni filter
Razpredelnica Program za pizzo
Višina vodil
Temperatura
°C
Èas
ure: min.
pica (tanka)
1
180 - 2001)
20 - 30
pica (z veliko obloge)
1
180 - 200
20 - 30
pita
1
180 - 200
45 - 60
špinaèna torta
1
160 -180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
skutna torta, okrogla
1
140 - 160
60 - 90
skutna torta na pekaèu
1
140 - 160
50 - 60
jabolèni kolaè pokrit
1
150 - 170
50 - 70
zelenjavna pita
1
160 - 180
50 - 60
mlinci
1
250 - 2701)
10 - 20
torta iz listnatega testa
1
160 -
1801)
40 - 50
špehovka
1
250 - 2701)
12 - 20
1
2001)
15 - 25
Vrsta jedi
polnjene testenine
180 -
1)Ogrevanje peèice
Tabela: Narastki in popeèene jedi
Jed
Funkcija peèice
Višina
vodil
Temperatura
°C
Èas
ure: min.
narastek iz rezancev
Gretje sp. in zg.
1
180-200
0:45-1:00
lazanja
Gretje sp. in zg.
1
180-200
0:25-0:40
32
Višina
vodil
Temperatura
°C
Èas
ure: min.
Žar in ventilator
1
160-170
0:15-0:30
popeèeni kruhki
Žar in ventilator
1
160-170
0:15-0:30
sladki narastki
Gretje sp. in zg.
1
180-200
0:40-0:60
ribji narastek
Gretje sp. in zg.
1
180-200
0:30-1:00
polnjena zelenjava
Žar in ventilator
1
160-170
0:30-1:00
Jed
Funkcija peèice
popeèena
zelenjava1)
1)
1)peèico predgrejte
Tabela: Zamrznjene in pripravljene jedi
Jed
Funkcija peèice
Višina
vodil
Temperatura
°C
Èas
zamrznjena
pica
Gretje sp. in zg.
3
po navodilih
izdelovalca
po navodilih
izdelovalca
ocvrti
krompir1)
(300-600 g)
Žar in ventilator
3
200-220
po navodilih
izdelovalca
kruhki
Gretje sp. in zg.
3
po navodilih
izdelovalca
po navodilih
izdelovalca
sadni kolaè
Gretje sp. in zg.
3
po navodilih
izdelovalca
po navodilih
izdelovalca
1)Opomba: Ocvrti krompir vmes 2 – 3-krat pomešajte.
Peka mesa
Funkcija peèice: Gretje sp. in zg.
ali Žar in ventilator
Pri cvrenju vstavite mašèobni filter!
Posoda za peko mesa
• Za peko mesa je primerna vsaka posoda, ki je odporna na vroèino
(upoštevajte navedbe izdelovalca!).
• Velike peèenke lahko peèete neposredno v prestreznem pladenju ali na
rešetki s spodaj namešèenim prestreznim pladnjem.
• Za peko pustih vrst mesa priporoèamo uporabo ponve s pokrovom. Tako
meso ostane soènejše.
• Vse vrste mesa, ki naj bi dobilo skorjo, lahko peèete v ponvi brez pokrovke.
3
Napotki k tabeli za peko mesa
V tabelah so navedene priporoèene vrednosti.
• Priporoèamo, da meso in ribe v peèici peèete šele, ko teža presega 1kg.
33
• Priporoèamo, da v posodo za peko dodate nekoliko tekoèine in s tem
prepreèite vžig izstopajoèega mesnega soka ali masti.
• Peèenko po potrebi (po 1/2 - 2/3 predvidenega èasa) obrnite.
• Velike peèenke in perutnino med peko veèkrat polijte z njihovim lastnim
sokom. S tem dosežete zadovoljivejši izid peke.
• Peèico približno 10 minut pred iztekom èasa za peko izkljuèite in tako
izkoristite akumulirano toploto.
Tabela za peko mesa
Vrsta mesa
Kolièina
Funkcija peèice
Višina
vodil
Temperatura
°C
Èas
ure: min.
1
200-250
2:00-2:30
Govedina
dušena peèenka
1-1,5 kg
Gretje sp. in
zg.
na cm
višine
biftek ali file
- znotraj rdeèe
na cm
višine
Žar in
ventilator
1
1902001)
0:05-0:06
- znotraj rožnato
na cm
višine
Žar in
ventilator
1
180-190
0:06-0:08
- prepeèeno
na cm
višine
Žar in
ventilator
1
170-180
0:08-0:10
pleèa, zatilje,
šunka
1-1,5 kg
Žar in
ventilator
1
160-180
1:30-2:00
kotlet, peèenka
1-1,5 kg
Žar in
ventilator
1
170-180
1:00-1:30
mleto meso
750 g-1 kg
Žar in
ventilator
1
160-170
0:45-1:00
svinjske noge
(kuhane)
750 g-1 kg
Žar in
ventilator
1
150-170
1:30-2:00
teleèji priželjc
1 kg
Žar in
ventilator
1
160-180
1:30-2:00
teleèje noge
1,5-2 kg
Žar in
ventilator
1
160-180
2:00-2:30
1-1,5 kg
Žar in
ventilator
1
150-170
1:15-2:00
Svinjina
Teletina
Jagnjetina
jagnjeèe stegno,
jagnjeèja
peèenka
34
Višina
vodil
Temperatura
°C
Èas
ure: min.
Žar in
ventilator
1
160-180
1:00-1:30
do 1 kg
Gretje sp. in
zg.
3
2202501)
0:25-0:40
srnin/jelenov
hrbet
1,5-2 kg
Gretje sp. in
zg.
1
210-220
1:15-1:45
srnino/jelenovo
stegno
1,5-2 kg
Gretje sp. in
zg.
1
200-210
1:30-2:15
kosi perutnine
vsak 200250g
Žar in
ventilator
1
200-220
0:35-0:50
pišèanèji polovici
vsaka 400500g
Žar in
ventilator
1
190-210
0:35-0:50
pišèanec, pitanec
1-1,5 kg
Žar in
ventilator
1
190-210
0:45-1:15
raca
1,5-2 kg
Žar in
ventilator
1
180-200
1:15-1:45
gos
3,5-5 kg
Žar in
ventilator
1
160-180
2:30-3:30
puran
2,5-3,5 kg
Žar in
ventilator
1
160-180
1:45-2:30
puran
4-6 kg
Žar in
ventilator
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Gretje sp. in
zg.
1
210-220
0:45-1:15
Vrsta mesa
Kolièina
Funkcija peèice
1-1,5 kg
zajèji hrbet, zajèje
stegno
jagnjeèji hrbet
Divjaèina
Perutnina
riba (dušenje)
cele ribe
1)peèico predgrejte
Razpredelnica Sonda za meso
Jed
Temperatura jedra mesa
Govedina
peèenka ali pljuèna peèenka malo peèena (po
angleško)
znotraj rožnata (srednje peèena)
znotraj prepeèena
45 - 50 °C
60 - 65 °C
70 - 75 °C
Svinjina
svinjsko pleèe, stegno, svinjski vrat
80 - 82 °C
35
Jed
Temperatura jedra mesa
kotlet (hrbet), rebrca
75 - 80 °C
peèenka iz mletega mesa
75 - 80 °C
Teletina
teleèja peèenka
75 - 80 °C
teleèja kraèa
85 - 90 °C
Ovèetina
koštrunovo stegno
80 - 85 °C
koštrunov hrbet
80 - 85 °C
ovèja peèenka, ovèje stegno
70 - 75 °C
Divjaèina
zajèji hrbet
70 - 75 °C
zajèje noge oz. stegna
70 - 75 °C
zajec (cel)
70 - 75 °C
srnin hrbet, jelenov hrbet
70 - 75 °C
srnino stegno, jelenovo stegno
70 - 75 °C
Nizkotemp peè
Funkcija peèice: Nizkotemp peè
Funkcija peèice Nizkotemp peè
omogoèa, da je peèenka izredno mehka ter
še posebno soèna.
Funkcijo Nizkotemp peè priporoèamo za peèenje mehkega, nemastnega mesa
in rib.
Funkcija Nizkotemp peè ni primerna za dušeno peèenko ali mastno svinjsko
peèenko.
Peèica se segreje do izbrane oz. nastavljene temperature. Ko je izbrana
temperatura dosežena, se oglasi zvoèni signal. Zatem se peèica samodejno
preklopi na nižjo temperaturo peèenja.
Manj priporoèamo za manjše kose mesa, npr. zrezke.
Bolj priporoèamo za veèje kose mesa, npr. pljuèno peèenko.
1
3
Pozor: Za cvrenje vstavite mašèobni filter!
Funkcijo peèice Nizkotemp peè
vedno uporabljajte za odprto peèenje brez
pokrova.
1. Peèenka se pri peèenju v ponvi zelo segreje.
2. Položite v posodo za peèenje ali neposredno na rešetko s podstavljenim
prestreznim pladnjem.
3. Vstavite v peèico. Izberite funkcijo peèice Nizkotemp peè , po potrebi
spremenite temperaturo in vklopite peèico (glejte razpredelnico).
36
3
Funkcija peèice Nizkotemp peè
funkcijama Trajanje
in Konec
ni možna skupaj s èasovnima
.
Razpredelnica Nizkotemp peè
Masa
g
Nastavitev
Višina vodil
Skupni èas
min.
rostbif
1000-1500
Bolj
1
90-110
pljuèna peèenka
1000-1500
Bolj
3
90-110
teleèja peèenka
1000-1500
Bolj
1
100-120
zrezki
200 - 300
Manj
3
20-30
Jed
Peka na žaru
Funkcija peèice: Maly žar
temperature
1
3
ali Velik žar
z najvišjo nastavitvijo
Pozor: Pecite vedno pri zaprtih vratih peèice.
Prazno peèico vedno ogrejte 5 minut s funkcijami za žar!
• Za peèenje na žaru vstavite rešetko na priporoèeno višino vodil.
• Prestrezni pladenj vedno vstavite na 1. višino vodil šteto s spodnje strani
• Èasi peèenja so orientacijske vrednosti.
• Peèenje na žaru je primerno predvsem za tanke kose mesa in ribe.
Razpredelnica za peèenje
Jed za peèenje
Nivo vstavkov
Èas peèenja
1. Stran
2. Stran
Polpeti
4
8-10 min.
6-8 min.
Svinjski zrezek
4
10-12 min.
6-10 min.
Peèenice
4
8-10 min.
6-8 min.
Zrezki iz pljuène peèenke,
teleèji zrezki
4
6-7 min.
5-6 min.
Pljuèna peèenka, rostbif
(pribl. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Toast1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Obloženi toast
3
6-8 min.
---
1)Peèice ne ogrevajte
Odtajevanje
Funkcija peèice: Odmrzovanje
(brez nastavitve temperature)
• Zapakirano hrano postavite na krožnik na rešetki.
37
• Krožnika ne pokrivajte s skledo, ker to obèutno podaljša èas odtajevanja.
• Za odtajevanje vstavite rešetko v najnižje vodilo.
Tabela za odtajevanje
Jed
Èas
Dodatni èas
odtajevanja
min.
min.
Opomba
pišèanec, 1000 g
100-140
20-30
pišèanca položite na obrnjen
pladenj v velikem krožniku
po polovici èasa obrnite
meso, 1000g
100-140
20-30
po polovici èasa obrnite
meso, 500g
90-120
20-30
po polovici èasa obrnite
postrv, 150g
25-35
10-15
---
jagode, 300g
30-40
10-20
---
maslo, 250g
30-40
10-15
---
smetana, 2 x
200g
80-100
10-15
smetano lahko dobro razporedite
tudi, ko je še v delno zamrznjenem
stanju
torta, 1400g
60
60
---
Sušenje
Funkcija peèice: Vroèi zrak
• Uporabite rešetko, obloženo s papirjem za peko ali premazano z maslom.
• Boljši rezultat dosežete, èe po poloviènem èasu sušenja izklopite peèico, jo
odprete in pustite èez noè, da se ohladi.
• Zatem dokonèate postopek sušenja.
Temperatura v
°C
1. višina
2 nivoja
Èas v urah
(orientacijska
vrednost)
fižol
60-70
3
1/4
6-8
paprika (rezine)
60-70
3
1/4
5-6
jušna zelenjava
60-70
3
1/4
5-6
gobe
50-60
3
1/4
6-8
zelišèa
40-50
3
1/4
2-3
èešplje
60-70
3
1/4
8-10
marelice
60-70
3
1/4
8-10
Živilo za sušenje
Višina vodil
Zelenjava
Sadje
38
Temperatura v
°C
1. višina
2 nivoja
Èas v urah
(orientacijska
vrednost)
jabolèni krhlji
60-70
3
1/4
6-8
hruške
60-70
3
1/4
6-9
Živilo za sušenje
Višina vodil
Vlaganje
Funkcija peèice: Gretje spodaj
• Za vlaganje uporabite obièajne kozarce enake velikosti.
• Kozarci z navojnim ali bajonetnim pokrovom in kovinske posode niso
primerni.
• Za vlaganje uporabite 1. višino vodil od spodaj.
• Za vlaganje uporabite pladenj. Na njem je dovolj prostora za šest litrskih
kozarcev.
• Kozarci naj bi bili vsi enako napolnjeni in zaprti.
• Kozarce na pladenj postavite tako, da se medsebojno ne dotikajo.
• V pladenj vlijte približno 1/2 litra vode, ker s tem v peèici nastane zadostna
vlaga.
• Kakor hitro se zaène tekoèina v prvem kozarcu peniti (pri 1-l kozarcih po
približno 35-60 minutah), izkljuèite peèico ali temperaturo znižajte na 100°C
(glejte tabelo).
Tabela za vlaganje
Èasi in temperature vlaganja so priporoèene vrednosti.
Temperatura
v°C
Vlaganje do
zaèetka penjenja
v min.
Nadaljevanje
pri 100°C
v min.
jagode, borovnice, maline,
zrele kosmulje
160-170
35-45
---
nezrele kosmulje
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
korenje1)
160-170
50-60
5-10
kumare
160-170
50-60
---
kisle kumarice, paprika
160-170
50-60
15
kolerabica, grah, beluš
160-170
50-60
15-20
Jed za vlaganje
Jagodièje
Košèièasto sadje
hruške, kutine, èešplje
Zelenjava
1)pustite, da stoji v izkljuèeni peèici
39
Èišèenje in nega
Opozorilo: Pred èišèenjem mora biti peèica izklopljena in ohlajena.
1
Opozorilo: Za èišèenje peèice iz varnostnih razlogov ne uporabljajte parnega
èistilnika ali visokotlaène naprave.
Pozor: Ne uporabljajte grobih èistilnih sredstev, ostrih predmetov ali
èistil za lonce.
Za èišèenje steklenih vrat peèice ne uporabljajte grobih èistilnih sredstev
ali ostrih kovinskih strgal, da ne poškodujete stekla.
Zunanja stran stroja
• Sprednjo stran stroja oèistite z mehko krpo in toplo vodo z nekaj sredstva za
pomivanje.
• Za kovinske sprednje dele uporabljajte obièajna èistilna sredstva.
• Za èišèenje ne uporabljajte grobih èistil in abrazivnih gobic.
Notranjost peèice
Peèico oèistite po vsaki uporabi. Redno èišèenje olajša odstranjevanje neèistoè
in prepreèi morebiten vžig.
1. Ob odpiranju vrat peèice se samodejno vklopi osvetlitev peèice.
2. Peèico po vsaki uporabi oèistite s sredstvom za pomivanje in jo osušite.
Trdovratno umazanijo odstranite s posebnim èistilom za peèice.
3
1
Pozor: Pri uporabi spreja za èišèenje peèice obvezno upoštevajte navodila
proizvajalca!
Pribor
Po uporabi ves pribor (mrežo, pekaèžièna vodila itd.) pomijte in dobro osušite. S
kratkim namakanjem si olajšate èišèenje.
Mašèobni filter
1. Mašèobni filter oèistite v vroèem sredstvu za pomivanje ali v pomivalnem stroju.
2. V primeru moèno oprijete umazanije filter prekuhajte v vodi z dodanimi 2-3
jedilnimi žlicami detergenta za pomivalni stroj.
40
Prestrezni pladenj
Za lažje èišèenje stranskih sten lahko odstranite vodila za pekaèe na levi in
desni strani peèice.
Snemanje vodil za pekaèe
Vodilo odmaknite od stene peèice najprej
spredaj in nato še zadaj.
Vstavljanje vodil za pekaèe
1
Pri ponovnem vstavljanju vodil pazite, da
sta zaustavitvena èepa za teleskopski vodili
obrnjena naprej!
Vodilo obesite najprej na zadnji strani, nato
ga namestite in pritisnite še spredaj.
41
Èišèenje prestreznega pladnja
Prestrezne pladnje oèistite z vroèim sredstvom za pomivanje.
1
1
Pozor: Prestrezni pladenj ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
1
Opozorilo: Nevarnost elektriènega udara! Pred zamenjavo žarnice peèice:
– izkljuèite peèico!
– odvijte oz. izkljuèite varovalke v razdelilni omarici.
3
Na dno peèice razprostrite krpo in tako zašèitite žarnice peèice in stekleni okrov.
Pozor: Teleskopskega vodila v nobenem primeru ne namažite.
Osvetlitev peèice
Menjava žarnice peèice/èišèenje
okrova
1. Z vrtenjem proti levi snemite stekleni okrov
in ga oèistite.
2. Èe je potrebno: zamenjajte
žarnico peèice 40 Watt, 230 V, 300°C
toplotna odpornost.
3. Stekleni okrov zopet namestite.
Zamenjava stranske žarnice v peèici/
èišèenje steklenega pokrova
1. Snemite levo rešetko.
2. S pomoèjo ozkega, topega predmeta (npr.
kavne žlièke) snemite steklen pokrov in ga
oèistite.
3. Po potrebi zamenjajte
žarnico v peèici: 25 W, 230 V, odporno
proti vroèini 300°C.
4. Ponovno namestite steklen pokrov.
5. Vstavite rešetko.
42
Strop peèice
Zgornje grelno telo lahko spustite in si tako olajšate èišèenje stropa peèice.
Spušèanje grelnega telesa
1
Opozorilo: Grelno telo spustite samo, ko
je peèica izkljuèena in ste prepreèili vse
nevarnosti opeklin!
1. Snemite stranska žièna vodila.
2. Grelno telo primite spredaj in ga prek
jezièkov notranje stene peèice povlecite
navzven.
3. Sedaj grelno telo spustite navzdol.
1
Pozor: Grelnega telesa navzdol ne
potiskajte na silo! Grelno telo se lahko
odlomi.
Oèistite strop peèice.
Pritrjevanje grelnega telesa
1. Grelno telo dvignite nazaj pod strop peèice.
2. S premagovanjem vzmetne sile grelno telo
povlecite naprej in ga peljite prek jezièkov
peèice.
3. Grelno telo se mora v držalu zaskoèiti.
4. Namestite žièna vodila.
1
Pozor: Grelno telo mora na obeh straneh
ležati nad jezièki notranje stene peèice in
biti pravilno zaskoèeno.
43
Vrata peèice
Vrata peèice lahko snamete in si tako olajšate èišèenje notranjosti peèice.
Snemanje vrat
1. Vrata do konca odprite.
2. Vpenjalni roèici (A) na obeh teèajih vrat
popolnoma odprite.
3. Vrata peèice zaprite do prvega zaskoka
(približno 45°).
4. Z rokama jih primite na obeh straneh in jih
potegnite poševno navzgor, stran od
peèice (Previdno: Težko!).
3
Vrata položite na mehko, ravno podlago,
na primer na odejo, z zunanjo stranjo
navzdol in s tem prepreèite nastajanje
prask.
44
Namešèanje vrat
1. Vrata peèice z obema rokama zagrabite na
straneh, tako, da je roèaj obrnjen navzdol
in stran od peèice ter jih držite pod kotom
približno 45°.
Izreze na spodnji strani vrat vstavite v
teèaje na peèici.
Pustite, da vrata zdrsnejo navzdol, dokler
ne naležejo.
2. Popolnoma jih odprite.
3. Vpenjalni roèici (A) na obeh teèajih vrat
dvignite nazaj v izhodišèni položaj.
4. Vrata zaprite.
45
Steklena vrata peèice
V vratih peèice so zaporedno vstavljene štiri steklene plošèe. Notranje plošèe
lahko za lažje èišèenje snamete.
1
Pozor! Zaradi moènih udarcev predvsem na robove sprednjega stekla, se
steklo lahko zlomi.
Razstavljanje steklenih plošè
1. Vrata do konca odprite.
2. Vpenjalni roèici (A) na obeh teèajih vrat
popolnoma odprite.
3. Vrata peèice zaprite do prvega zaskoka
(pribl. 45°).
4. Primite pokrov (B) na obeh straneh
zgornjega roba vrat in ga pritisnite
navznoter, da se sprosti zapora pokrova.
Pokrov vrat nato potegnite navzgor.
46
5. Steklene plošèe eno za drugo primite za
zgornji rob in potegnite navzgor iz vodila.
Èišèenje steklenih plošè
Steklene plošèe temeljito oèistite s sredstvom za pomivanje. Zatem jih skrbno
osušite.
Vstavljanje steklenih plošè
1. Steklene plošèe zaporedoma vstavite z
zgornje strani poševno v profil v spodnjem
robu vrat in jih spustite.
3
Najprej vstavite obe manjši plošèi,
nazadnje vstavite najveèjo plošèo.
2. Pokrov vrat (B) primite ob straneh, ga
namestite na notranjo stran vratnega robu
in zatem pokrov (B) nataknite na zgornji
rob vrat.
47
3
Na odprti strani pokrova vrat (B) je vodilo
(C). Vodilo vstavite med zunanjo stekleno
plošèo vrat in kotnik vodila (D).
Zapora pokrova (E) se mora zaskoèiti.
3. Vrata do konca odprite.
4. Vpenjalni roèici (A) na obeh teèajih vrat
dvignite nazaj v izhodišèni položaj.
5. Vrata zaprite.
48
Kaj narediti, ko …
Motnja
Peèica se ne segreva
Možni vzroki
Rešitev
Peèica ni vkljuèena
Vklopite peèico
Èas ni nastavljen
Nastavite èas
Potrebne nastavitve niso
nastavljene
Preverite nastavitve
Sprožil se je samodejni
izklop peèice
Glejte "Samodejni izklop"
Sprožila se je (oz. pregorela
je) varovalka elektriène
napeljave v zgradbi (v
omarici z varovalkami)
Preverite varovalko Èe
varovalka ponovno pregori
(oz. se sproži), poklièite
elektroinštalaterja
Osvetlitev v peèici ne
deluje
Žarnica v peèici je
pregorela
Zamenjajte žarnico v peèici
Na prikazu èasa se
izpiše F11
Sonda za meso je v
kratkem stiku oz. vtiè sonde
za meso je nezanesljivo
vstavljen v vtiènico
Vtiè sonde za meso vtaknite
do konènega prislona v
vtiènico na stranski steni
peèice
V prikazu èasa se
izpiše koda napake, ki
zgoraj ni omenjena
Napake elektronike
Z varovalko hišne napeljave
oz. zašèitnim stikalom v
omarici z varovalkami
izklopite napravo in jo nato
ponovno vklopite.
Pri ponovnem prikazu
napake se obrnite na
servisno službo
Èe težav z zgoraj navedenimi ukrepi ne morete odpraviti, se obrnite na
vašega prodajalca ali servisno službo.
1
Opozorilo! Popravila na aparatu smejo izvajati samo strokovnjaki. Nestrokovna
popravila lahko za uporabniku povzroèijo resne nevarnosti.
3
Obisk tehnika servisne službe oz. prodajalne zaradi napaène uporabe tudi med
èasom garancije ni brezplaèen.
3
Napotek za aparate s èelnimi površinami iz nerjavnega jekla
Zaradi hladne èelne strani vašega aparata se lahko po odprtju vrat med ali takoj
po peki za kratek èas orosijo notranja stekla na vratih.
49
Odstranjevanje odpadnih delov
2
Embalaža
Embalaža je izdelana iz okolju neškodljivih materialov, ki jih je možno ponovno
uporabiti. Plastièni deli so oznaèeni, npr. z oznako >PE<, >PS< itd. Materiale
odstranite ustrezno z njihovo oznako na zbirališèe odpadkov in jih odložite v
zanje predvidene zaboje.
2
Odslužen stroj
W
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži oznaèuje, da z izdelkom ni dovoljeno
ravnati kot z obièajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno
zbirno mesto za predelavo elektriène in elektronske opreme. S pravilnim
naèinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreèiti morebitne negativne
posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru
nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o
odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanjeodpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek
kupili.
1
Opozorilo: Odslužen aparat pred odstranitvijo onesposobite in se s tem
izognite nevarnosti, ki jo aparat predstavlja.
V ta namen aparat izkljuèite iz omrežja in mu odstranite prikljuèni kabel.
50
Navodila za vgradnjo
Navodila za vgradnjo
1
Pozor: Montažo in prikljuèitev novega aparata lahko izvede samo usposobljen,
pooblašèen strokovnjak.
Ob neupoštevanju teh navodil izgubite pravico do garancijskih zahtev ob
poškodbah.
1
Varnostna navodila za prikljuèitev
• V elektrièni napeljavi je predvidena uporaba naprave za galvansko loèitev
vseh polov od omrežne napetosti z minimalno razdaljo 3 mm.
Primerne loèilne naprave so npr.: zašèitni odklopniki, varovalke (talilne
varovalke odvijte iz podstavka),
zašèitna stikala na diferenèni tok in kontaktorji.
• Pri vgradnji zagotovite zašèito pred dotikom.
• Stojna varnost vgradne omare mora ustrezati zahtevam standarda DIN 68930.
• Vgradni štedilniki in vgradna kuhališèa uporabljajo poseben vtièni sistem. Iz
varnostnih razlogov se lahko uporabljajo samo v kombinaciji z napravami
istega proizvajalca.
Navodila za vgradnjo
51
52
Navodila za vgradnjo
Garancija/servisna služba
53
Garancija/servisna služba
Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno
deloval. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale
pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila
izdajatelja garancijskega lista in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli.
Èe izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, èe je datum prodaje na
garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca, ali s predložitvijo originalnega raèuna o
nakupu.
V garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar, ter
stroške prevoza, oziroma prenosa, do najbližje pooblašèene servisne delavnice, po tarifi, ki velja v
javnem
prometu za transport izdelka. Garancijski rok bo podaljšan toliko dni, kolikor dni je trajalo popravilo
izdelka.
Aparati so namenjeni za uporabo v gospodinjstvu.
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gospodinjski aparati
Gerbièeva ulica 98
SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 2425 730, 2425 732, fax: 01 2425 735
Spletna stran: www.electrolux.si
Elektronska pošta: [email protected]
Evropska Garancija
Podjetje Electrolux nudi garancijo za napravo v vseh, na zadnji strani priroènika naštetih državah v
obdobju, ki je doloèeno v garancijskih pogojih naprave ali na drug zakonit naèin. Èe se preselite
iz ene izmed teh držav v drugo izmed spodaj naštetih držav, garancijske pogoje zadržite v primeru
izpolnjevanja naslednjih pogojev:
• Garancijsko jamstvo za napravo zaène teèi z dnevom nakupa, ki je zapisan na veljavno
izpolnjenem dokumentu o nakupu izdelka, ki ga je izdal prodajalec naprave.
• Garancijsko jamstvo za napravo je doloèeno za enako obdobje in do enake mere za popravilo
in sestavne dele, kot velja za posamezen model ali serijo naprav v vaši novi državi stalnega
prebivališèa.
• Garancijsko jamstvo za napravo velja samo za prvotnega kupca izdelka in ga ni možno prenesti
na drugega uporabnika.
• Naprava se lahko vgradi in uporablja v skladu s priloženimi navodili podjetja Electrolux ter je
namenjena samo za domaèo uporabo in ne v komercialne namene.
• Napravo je potrebno vgraditi v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v vaši novi državi stalnega
prebivališèa.
Ti predpisi Evropske garancije ne vplivajo na pravice, ki vam pripadajo v skladu z zakonom.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
54
Garancija/servisna služba
p
t
b
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco
- Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
Servis
55
Servis
Pri tehniènih motnjah najprej preverite, èe lahko težavo odpravite sami ob
pomoèi navodil za uporabo (poglavje “Možni ukrepi ob...”).
Èe težave ne morete odpraviti sami, se obrnite na pooblašèeno servisno službo.
Za hitro pomoè potrebujete naslednje
podatke:
– Oznaka modela
– Številka izdelka (PNC)
– Serijska številka (S-No.)
(številke so na tablici s podatki)
– Vrsta motnje
– Morebitna sporoèila o napakah, ki so se
pojavila na stroju
Da boste imeli potrebne podatke takoj pri
roki, vam priporoèamo, da jih zapišete v za to pripravljen prostor:
Oznaka modela:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
387 996 180-A-040609-01
Pridržujemo si pravico do sprememb
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement