ZANUSSI ZOB182NC Manual do usuário


Add to my manuals
68 Pages

advertisement

ZANUSSI ZOB182NC Manual do usuário | Manualzz

SK

ES

PT

Návod na používanie

Manual de instrucciones

Manual de instruções

2

23

45

Zabudovaná rúra

Horno empotrado

Forno de encastrar

ZOB 182

2

Obsah

Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Popis výrobku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

Pred prvým použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Prevádzka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Užitočné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Čo robiť, keď... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19

Pokyny pre inštaláciu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Servis a náhradné diely _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Likvidácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Zmeny vyhradené

Bezpečnostné pokyny

Varovanie Tento návod na používanie nechávajte v blízkosti spotrebiča. Ak by ste spotrebič odovzdali alebo predali inej osobe, alebo ak by ste sa presťahovali a spotrebič nechali v predchádzajúcej domácnosti, bude veľmi dôležité, aby nový majiteľ dostal so spotrebičom aj návod na používanie a sprievodnú dokumentáciu.

Tieto varovania poskytujeme v záujme bezpečnosti užívateľov a osôb, ktoré žijú v domácnosti. Preto si ich starostlivo prečítajte ešte pred zapojením a používaním spotrebiča.

Inštalácia

• Inštaláciu smie vykonať výhradne zaško‐ lený technik, v súlade s platnými predpismi a normami. Jednotlivé úkony pri inštalácii sú popísané v časti s pokynmi pre technika vykonávajúceho inštaláciu.

• Spotrebič musí nainštalovať a zapojiť kva‐ lifikovaný technik, ktorý vykoná operácie v súlade s platnými smernicami a predpismi.

• Ak by pri inštalácii boli potrebné zásahy na elektrickej sieti, smie ich vykonať výhradne vyškolený elektrikár.

Prevádzka

• Táto rúra bola navrhnutá na prípravu jedál; nikdy ju nepoužívajte na iné účely.

• Rúru používajte vždy so zatvorenými dvierkami, aj pri grilovaní.

• Pri otváraní dvierok rúry počas alebo po skončení pečenia postupujte opatrne, z rú‐ ry môže vyraziť prúd horúceho vzduchu.

• Pri používaní sporáka buďte opatrní. Mi‐ moriadnym teplom ohrevných telies sa ro‐

šty a iné časti rúry veľmi zahrievajú.

• Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu použili pri pečení v rúre alobal, nedovoľte, aby sa priamo dotýkal dna rúry.

• Pri čistení rúry dávajte veľký pozor: nikdy nič nestriekajte na tukový filter (ak je k di‐ spozícii), na ohrevné teleso, ani na teplot‐ ný senzor.

• Je nebezpečné robiť akékoľvek zmeny na spotrebiči alebo pozmeniť jeho technické charakteristiky.

• Počas pečenia, opekania a grilovania sa okienko dverí a iné časti spotrebiča zohre‐ jú, preto nedovoľte deťom, aby sa priblížili k rúre. Pri zapojení iných elektrospotrebi‐ čov do zásuvky blízko rúry dávajte pozor, aby ich prívodné elektrické káble neprišli do kontaktu s horúcimi časťami a aby sa nezachytili v dvierkach.

• Pri vyberaní riadu z rúry vždy používajte rukavice alebo chňapky.

• Pravidelným čistením sa predchádza po‐

škodeniu povrchových materiálov.

• Pred čistením rúry vždy vypnite prívod prú‐ du alebo vytiahnite zástrčku elektrického prívodného kábla zo sieťovej zásuvky.

• Presvedčte sa, či vypínač rúry je v polohe

" VYP " , keď už rúru nebudete používať.

• Táto rúra bola vyrobená ako samostatný spotrebič alebo ako kombinovaný spotre‐ bič s elektrickou varnou doskou, v závislo‐ sti do modelu, určený na pripojenie k jed‐ nofázovej sieti s napätím 230 V.

• Spotrebič sa nesmie čistiť generátormi pa‐ ry, ani vysokotlakovými vodnými čističmi.

• Nepoužívajte abrazívne čistiace prostried‐ ky, ani ostré kovové predmety. Mohli by poškriabať sklo dvierok, čo by mohlo byť príčinou jeho rozbitia.

Bezpečnosť osôb

• Tento spotrebič smú používať iba dospelé osoby. Je nebezpečné dovoliť deťom, aby ho používali a aby sa s ním hrali.

• Nedovoľte deťom, aby sa priblížili k rúre, kým je v činnosti. Okrem toho, rúra ostane horúca dlho aj po jej vypnutí.

• Tento spotrebič nie je určený, aby ho ob‐ sluhovali deti, ani osoby, ktorým nedosta‐

Popis výrobku

točné fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a poznatkov bránia používať spotrebič bez‐ pečne, bez dohľadu alebo bez poučenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Zákaznícke centrum

• Kontroly a/alebo opravy môže vykonávať výhradne výrobcom autorizované servisné stredisko, pričom sa môžu používať iba originálne náhradné diely.

• V prípade poruchy alebo poškodenia sa nikdy nesnažte spotrebič opraviť sami.

Opravy vykonané neskúsenými osobami môžu spôsobiť poškodenie alebo porane‐ nie.

1

11

10

2 3 4 5

6

7

8

9

1 OVLÁDACÍ PANEL

2 Kontrolka termostatu

3 Ovládací gombík termostatu

4 Časomer

5 Ovládací gombík funkcií rúry

6 Vetracie otvory chladiaceho ventilátora

7 Gril

8 Osvetlenie rúry

9 Otvor na zasunutie otočného ražňa

10 Typový štítok

11 Ventilátor rúry

3

Príslušenstvo rúry

Plech na pečenie Pekáč na odkvapkávanie tuku

Gril Otočný ražeň

3

2

1

Ovládacie prvky

Ovládací gombík funkcií rúry

0

Funkcie rúry na pečenie

Rúra je vypnutá.

1 Držadlo

2 Ražeň

3 Vidlice

4 Rám otočného ražňa

Ovládací gombík termostatu

50

250

100

200 150

Symboly

4

4

Symboly

Pečenie s ventilátorom - Umožňuje pečenie mäsa alebo súčasné pečenie mäsa a múčnych jedál, pričom môžete použiť ktorúkoľvek úroveň v rúre, bez prenosu vône z jedného jedla na iné

Tepelné grilovanie - Táto funkcia umožňuje alternatívny spôsob prípravy jedla, ktoré sa bežne pripravuje grilovaním. Grilovací článok a rúra budú v činnosti strie‐ davo, aby sa zaručilo prúdenie horúceho vzduchu okolo jedál.

Celý gril - Zapne sa celý grilovací článok.

Grilovací otočný ražeň - Otočný rošt môžete použiť na pečenie mäsa alebo špízov a malých kúskov mäsa

Iba vnútorný ohrevný článok grilu - Môžete ho použiť na grilovanie malého množ‐ stva potravín

Spodný ohrevný článok - Teplo sa privádza iba zo spodnej časti rúry

Vrchný ohrevný článok - Teplo sa privádza iba z hornej časti rúry

Konvenčné pečenie - Teplo sa privádza z vrchného aj zo spodného ohrevného článku, čo zabezpečuje rovnomerný ohrev vnútri rúry

Ovládací gombík termostatu

Otočením ovládacieho gombíka termostatu smerom vľavo môžete nastaviť želanú teplo‐ tu od 50°C po 250°.

Kontrolka termostatu

Kontrolka termostatu rúry sa zapne po oto‐ čení ovládacieho gombíka termostatu. Kon‐ trolka ostane zapnutá, kým sa v rúre nedo‐ siahne správna teplota. Potom sa bude strie‐ davo rozsvecovať a zhasínať, čo signalizuje udržiavanie teploty.

Bezpečnostný termostat

Aby sa predišlo nebezpečnému prehriatiu

(nesprávnym používaním spotrebiča alebo následkom poruchy nejakého dielu), rúra je vybavená bezpečnostným termostatom, kto‐ rý preruší prívod elektrického prúdu. Po po‐

Pred prvým použitím

Pred používaním rúry odstráňte všetky časti obalu , z vnútra aj z jej povrchu.

klese teploty sa rúra opäť automaticky za‐ pne.

Ak by sa bezpečnostný termostat aktivoval nesprávnym použitím spotrebiča, stačí na‐ praviť chybu po ochladení rúry; naopak, ak sa termostat aktivuje následkom poruchy, zavolajte servisné stredisko.

Chladiaci ventilátor

Rúra je vybavená chladiacim ventilátorom, ktorého účelom je udržiavať predný panel, gombíky a rukoväť dvierok chladné. Ventilá‐ tor sa zapína automaticky po zapnutí rúry.

Teplý vzduch sa vyfukuje otvorom nachá‐ dzajúcim sa v blízkosti rukoväte dvierok. Ve‐ ntilátor sa vypne po príprave jedla, keď oto‐ číte ovládací gombík funkcií rúry do polohy vypnutia 0 .

Varovanie Pri otváraní dvierok uchopte rukoväť v strede.

5

Pred prvým použitím rúry ju treba zahriať bez potravín vnútri.

Počas tejto doby môže z rúry vychádzať ne‐ príjemný pach. Je to normálne. Pach spôso‐ bujú zvyšky z výroby.

Zabezpečte dobré vetranie miestnosti.

1. Ovládací gombík funkcií otočte do polohy pečenia s ventilátorom

Prevádzka

Spínač časomera

Funkciami spínača časomera sú:

• Zobrazovanie presného času

• Automatické vypnutie (max. nastavenie =

180 minút)

2. Ovládací gombík termostatu nastavte na teplotu 250°C.

3. Otvorte okno, aby sa miestnosť vetrala.

4. Nechajte prázdnu rúru zapnutú približne

45 minút.

Rovnaký postup treba zopakovať s funkciou gril po dobu približne 5-10 minút.

Potom nechajte rúru vychladnúť. Potom vnútro rúry umyte handričkou namoče‐ nou v teplej vode s prídavkom malého množ‐ stva umývacieho prostriedku.

Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti príslušenstva.

Nastavenie presného času

Aby ste nastavili presný čas, musíte gombík stlačiť a otočiť smerom vľavo, kým nebudú ručičky hodín v želanej polohe. Po nastavení gombík uvoľnite do pôvodnej polohy alebo ho opatrne vytiahnite.

Okienko voliča na symbole

Normálne nastavenie

1

2

1 Okienko

2 Volič

3 Gombík na nastavenie

6

3

V tejto polohe sa dá rúra používať manuál‐ nym spôsobom. Automatický systém je vy‐ pnutý (Normálne nastavenie) .

• Otáčajte gombík nastavenia smerom vľa‐ vo, kým sa symbol neobjaví v okienku.

Okienko voliča na symbole

Vypnutie zvukového signálu

• Otočte gombík nastavenia ešte viac vľavo, kým sa nezobrazí symbol .

Automatický systém je zrušený, rúra je akti‐ vovaná.

Používanie rúry

Rúra má štyri zásuvné úrovne. Úroveň roštu sa počíta od dna rúry, ako je zobrazené na obrázku.

Otočením voliča do tejto polohy vypnete zvu‐ kový signál po automatickej prevádzke rúry.

• Otáčajte gombík nastavenia smerom vľa‐ vo, kým sa symbol neobjaví v okienku.

Automatické vypnutie

Ak je nastavené automatické vypnutie, bude rúra pracovať určitý čas a vypne sa automa‐ ticky.

• Automatický systém by sa mal použiť iba pri príprave jedál, ktoré si nevyžadujú mie‐

šanie / stály dohľad.

Ako postupovať

1. Zapnutie rúry: nastavte pracovný režim a teplotu. Vložte jedlo do rúry.

2. Otáčajte gombíkom nastavenia smerom vľavo, kým sa želaný čas vypnutia (v mi‐ nútach) nezobrazí v okienku voliča. Za‐ čne sa odpočítavanie času. Môžete na‐ staviť dobu až 180 minút. Po uplynutí na‐ stavenej doby zaznie zvukový signál a rú‐ ra (ohrev a osvetlenie) sa vypne.

3. Aby ste zvukový signál vypli, otáčajte gombík nastavenia smerom vľavo, až kým sa v okienku nezobrazí symbol .

4. Rúru vypnite, teda nastavte volič funkcií do polohy 0 a regulátor teploty do polohy

"Off-Vyp". Vyberte jedlo z rúry.

5. Aby ste rúru aktivovali (v "manuálnom re‐ žime") , otáčajte gombíkom nastavenia ešte viac vľavo, až kým sa nezobrazí symbol .

Zrušenie automatického vypnutia

V okienku vidno nastavenú dobu 0 až 180 minút.

4

3

2

1

Je veľmi dôležité, aby boli rošty umiestnené správne, ako na obrázku.

Nádoby na pečenie neklaďte priamo na dno rúry.

Rúra je vybavená exkluzívnym systémom, ktorý zabezpečuje prirodzené prúdenie vzduchu a neustálu cirkuláciu pary.

Tento systém umožňuje pečenie v pare, tak‐ že jedlá sú mäkké vo vnútri a chrumkavé na povrchu. Okrem toho, doba pečenia a spo‐ treba energie sú tým znížené na minimum.

Para vytvorená počas pečenia môže uniknúť pri otvorení dvierok. Je to normálne.

Varovanie Preto pri otvorení dvierok rúry počas pečenia alebo po jeho ukončení vždy ustúpte, aby para a teplo mohli uniknúť.

Varovanie Nikdy nič neklaďte na dno rúry a vnútro rúry pri pečení nevykladajte alobalom, pretože to môže spôsobiť nahromadenie tepla, ktoré môže mať vplyv na výsledky pečenia a môže poškodiť smalt rúry. Nádoby na pečenie, teplovzdorné nádoby a hliníkové plechy klaďte na rošt, ktorý ste vsunuli do drážok rúry. Pri ohreve potravín sa vytvára para rovnako ako pri varení v kanvici. Pri kontakte so sklom dvierok para kondenzuje a tvoria sa kvapky vody.

7

Varovanie Pri zasúvaní a vyberaní príslušenstva dávajte pozor, aby ste nepoškodili smaltované časti rúry.

Aby sa tvorba kondenzovanej vody znížila, prázdnu rúru vždy predhrievajte 10 minút.

Odporúčame vám kvapky vody poutierať po každej príprave jedla.

Varovanie Rúru používajte vždy so zatvorenými dvierkami. Pri otváraní dvierok ustúpte, mohli by sa náhle úplne otvoriť. Nedovoľte, aby sa úplne otvorili podopierajte dvierka za rukoväť, kým sa

úplne neotvoria.

Pečenie horúcim vzduchom

• Jedlo sa pripravuje horúcim vzduchom, ktorý sa rovnomerne rozvádza ventiláto‐ rom umiestneným na zadnej stene samo‐ tnej rúry.

• Teplo tak dosiahne všetky časti rúry rov‐ nomerne a rýchlo, čo umožňuje súčasnú prípravu rôznych druhov jedla umiestne‐ ných v rôznej rovine v rúre . Pečenie s ve‐ ntilátorom zabezpečuje rýchly odvod vlhkosti a suché prostredie rúry bráni pre‐ nosu vône a chuti z jedného jedla na iné.

• Možnosť prípravy jedla na niekoľkých

úrovniach znamená, že môžete pripravo‐ vať rôzne jedlá súčasne alebo až tri plechy so sušienkami a malými pizzami, ktoré mô‐ žete jesť ihneď alebo ich potom zmraziť.

• Samozrejme, rúru môžete použiť aj na pe‐ čenie na jednej úrovni. V takom prípade doporučujeme piecť na najnižšej polohe drážok, aby ste mohli sledovať priebeh pe‐ čenia.

• Rúra je mimoriadne vhodná na sterilizáciu džemov, varenie domácich ovocných siru‐ pov a na sušenie húb alebo ovocia.

Grilovanie -

– Väčšinu potravín treba uložiť na rošt v gri‐ lovacej forme, aby sa dosiahla maximálna cirkulácia vzduchu a aby mohli unikať šťa‐ va a tuk. Potraviny ako ryby, pečeň a ob‐ ličky môžete uložiť priamo na grilovaciu formu.

– Potraviny treba pred grilovaním dôkladne osušiť, aby sa predišlo vystrekovaniu tuku.

Mäso a ryby mierne potrite olejom alebo rozpusteným maslom, počas pečenia sa nevysušia.

– Pri grilovaní mäsa môžete prílohy ako pa‐ radajky a huby poukladať pod rošt

– Pri zapekaní chleba vám odporúčame použiť vrchnú polohu vodiacej lišty.

– Potraviny podľa potreby v rúre obráťte.

Ako používať grilovací článok

1. Otočte ovládací gombík funkcií rúry do polohy .

2. Prepnite gombík ovládania termostatu na požadovanú teplotu.

3. Upravte polohu mriežky a podpery grilo‐ vacieho pekáča, aby sa zohľadnili rôzne hrúbky jedál. Uložte potraviny blízko gri‐ lovacieho článku, ak chcete grilovať rých‐ lo a ďalej od grilu, ak chcete grilovať po‐ maly.

Gril predohrejte pri plnom výkone počas nie‐ koľkých minút, až potom uložte mäso alebo potraviny na grilovanie. Počas grilovania podľa potreby upravte nastavenie teploty a polohu roštu.

Počas grilovania budú ventilátor a kontrolka termostatu pracovať, ako je popísané v opise funkcie pečenia s ventilátorom.

Ako sa používa vnútorný prvok grilu

Gril zabezpečuje rýchly a priamy ohrev v strednej časti grilovacieho roštu. Pri použí‐ vaní grilovacieho článku na grilovanie ma‐ lých množstiev potravín to umožní ušetriť energiu.

1. Otočte ovládací gombík funkcií rúry do polohy .

2. Otočte gombík ovládania termostatu na požadovanú teplotu.

3. Upravte polohu roštu a pekáča na zachy‐ távanie šťavy a tuku podľa výšky pokrmu.

Riaďte sa pokynmi na grilovanie.

Výhrevné teleso grilu je ovládané termosta‐ tom. Počas grilovania sa gril striedavo zapí‐ na a vypína, aby sa predišlo prehriatiu.

8

Gril - Otočný ražeň

Pri použití otočného grilu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Rám otočného ražňa zasuňte do druhej vodiacej lišty od spodu, ako je zobrazené na obrázku.

2. Prvú vidlicu nasuňte na ražeň, napichnite potraviny, ktoré chcete piecť a upevnite ich druhou vidlicou; obe vidlice upevnite

špeciálnymi skrutkami.

3. Špičku ražňa vsuňte do otvoru motora pohonu otáčania ražňa, ktorý vidno v strede zadnej steny rúry.

4. Prednú časť ražňa uložte na rám.

5. Odskrutkujte držadlo.

6. Otočte ovládací gombík rúry do polohy symbolu a gombík termostatu do po‐ lohy želanej teploty.

Do prvej polohy zo spodu vám odporú‐ čame vsunúť pekáč na odkvapkávanie, pričom doň vlejte trochu vody.

Iba vrchný ohrevný článok

Táto funkcia je vhodná na dokončenie peče‐ ných jedál, napr. lasagne, "pastierskeho ko‐ láča", zapekaného karfiolu a pod.

Iba spodný ohrevný článok

Táto funkcia je mimoriadne vhodná pri peče‐ ní cesta bez plnky. Môžete ju tiež použiť na dopečenie slaných koláčov a ovocných tort, aby sa zabezpečilo správne prepečenie spodného cesta.

Kontrolka termostatu bude svietiť, pokiaľ sa nedosiahne správna teplota. Potom sa bude striedavo rozsvecovať a zhasínať, čo signalizuje udržiavanie teploty.

Konvenčné pečenie (Tradičné pečenie)

Stredná poloha v rúre umožňuje najlepšie rozloženie tepla. Aby bola viac upečená spodná časť jedla, jednoducho znížte úroveň vodiacej lišty v rúre. Aby sa viac pripiekol po‐ vrch, zvýšte polohu v rúre.

Materiál a úprava pekáčov má vplyv na stu‐ peň zapečenia spodnej časti jedla. Smalto‐ vaný riad, tmavé, ťažké plechy a nádoby s

úpravou proti pripáleniu zvyšujú zhnednutie, naopak, sklenený riad, leštený hliník alebo nerezové plechy odrážajú teplo a spôsobujú slabšie zhnednutie spodnej časti jedla.

Aby sa jedlo upieklo rovnomerne, uložte ho do strednej časti roštu.

Potraviny uložte na pekáče vhodnej veľkosti, aby ste predišli znečisteniu dna rúry, čím si zjednodušíte čistenie rúry.

Neklaďte jedlá, pekáče, ani plechy na peče‐ nie priamo na dno rúry, pretože toto sa mi‐ moriadne zohrieva a mohlo by sa poškodiť.

Pri používaní tohto nastavenia sa teplo pri‐ vádza z vrchného a zo spodného ohrevného elementu. Umožňuje to pečenie na jednej

úrovni a je mimoriadne vhodné pre jedlá, pri ktorých sa vyžaduje dôkladné prepečenie ich spodnej časti, ako slané plnené koláče a ko‐ láče s vlhkou plnkou

Je veľmi vhodné aj pre gratinované jedlá, la‐ sagne a ostatné zapekané jedlá, pri ktorých sa vyžaduje zapečenie povrchu.

Ako používať konvenčné pečenie.

1. Ako používať konvenčnú rúru. Otočte ovládací gombík rúry do polohy požado‐ vanej funkcie .

9

2. Otočte ovládací gombík termostatu na požadovanú teplotu.

Tepelné grilovanie

Otočte ovládací gombík funkcií do polohy

a nastavte termostat na požadovanú te‐ plotu.

Táto funkcia umožňuje alternatívny spôsob prípravy jedla, ktoré sa bežne pripravuje gri‐

Užitočné rady a tipy

Pečenie:

Koláče a zákusky zvyčajne vyžadujú strednú teplotu (150°C-200°C) a preto je nevyhnutné rúru predohriať počas približne 10 minút.

Dvierka rúry neotvárajte, kým neuplynuli ľ do‐ by pečenia.

Krehké cesto pečte v otváracej tortovej forme alebo na plechu, kým neuplynú 2/3 doby pe‐ čenia, potom pridajte plnku a koláč dopečte.

Doba pečenia závisí od druhu a množstva plnky. Zmes na piškótové cestá sa musí ťaž‐ ko oddeľovať od lyžice. Ak je zmes veľmi te‐ kutá, dobu pečenia bude treba predĺžiť.

Ak do rúry vložíte súčasne dva plechy s ko‐ láčikmi alebo sušienkami, medzi plechmi musí byť voľná jedna úroveň vodiacich líšt.

Ak do rúry vložíte súčasne dva plechy s ko‐ láčikmi alebo sušienkami, po uplynutí približ‐ ne 2/3 doby pečenia ich vzájomne vymeňte a otočte.

Pečenie mäsa na rošte:

Nepečte kusy menšie ako 1 kg. Pri pečení sa menšie kusy veľmi vysušia. Tmavé mäso, ktoré má byť dobre prepečené na povrchu, ale iba stredne alebo málo upečené vnútri, musíte piecť pri vysokej teplote

(200°C-250°C).

Biele mäso, hydina a ryby, naopak, vyžadujú nižšie teploty (150°C-175°C). Suroviny na prípravu omáčky alebo ochutenie výpeku pri‐ dajte na začiatku pečenia iba v prípade, že je doba prípravy krátka. Ináč ich pridajte v poslednej polhodine.

Na kontrolu, či je mäso upečené, môžete použiť lyžicu: ak sa nedá stlačiť, mäso je pre‐ lovaním. Grilovací článok a rúra budú v čin‐ nosti striedavo, aby sa zaručilo prúdenie ho‐ rúceho vzduchu okolo jedál.

Varovanie Pri používaní tejto funkcie nastavte maximálnu teplotu 200°C.

pečené. Rozbif a sviečková, ktoré majú ostať ružové vnútri, treba piecť krátko pri vysokej teplote.

Pri pečení mäsa priamo na rošte rúry, vložte pod rošt pekáč na odkvapkávanie šťavy. Ne‐ chajte mäso odstáť aspoň 15 minút, šťava nebude vytekať.

Aby ste zabránili tvorbe dymu v rúre, odpo‐ rúča sa naliať do pekáča na zachytávanie

šťavy trochu vody. Aby ste predišli tvorbe kondenzovanej vody, vodu pridávajte niekoľ‐ kokrát. Pred podávaním môžete jedlá ucho‐ vávať teplé v rúre.

Pozor Rúru nevykladajte alobalom, pekáče a plechy neklaďte priamo na dno rúry, pretože prehriatím by sa mohol poškodiť jej smalt.

Doby prípravy jedla

Doby prípravy jedla sa líšia v závislosti od zloženia a druhu surovín, ich konzistencie a množstva kvapalín v jedlách.

Poznamenajte si nastavenia pri príprave jed‐ la, aby ste využili skúsenosti pri nasledujúcej príprave.

Na základe vlastných skúseností upravte hodnoty v tabuľkách.

Konvenčné pečenie (Tradičné pečenie)

.

Doby pečenia nezahŕňajú dobu pred‐ hrievania. Prázdnu rúru nechajte vždy na 10 minút predhriať.

10

KOLÁČE

DRUH

JEDLA

Šľahané cestá

Krehké ce‐ sto

Tvarohový koláč

Jablkový koláč

Štrúdľa

Konvenčné pečenie

(Tradičné pečenie)

2

2

1 tep.°C

170

170

175

Pečenie s ventilátorom Doba pe‐ čenia v mi‐ nútach

2(1a3)

2(1a3)

2

1)

1) tep.°C

160

160

165

45-60

20-30

60-80

POZNÁM‐

KY

Vo forme na koláče

Vo forme na koláče

Vo forme na koláče

Džemové tortičky

Ovocné koláče

Piškótová torta

1

2

2

2

1

170

180

190

170

170

2(1a3)

2

2(1a3)

2

2(1a3)

1)

1)

160

160

180

150

165

90-120

60-80

40-45

60-70

30-40

Vo forme na koláče

Na plechu na pečenie

Vo forme na koláče

Vo forme na koláče

Vo forme na koláče

Vianočka

Slivkový koláč

Malý koláč

Piškótová torta

Snehové cukrovinky

Žemle

1

1

3

2

2

150

175

170

160

135

2

2

2

2(1a3)

2(1a3)

1)

1)

150

160

150

150

190

120-150

50-60

20-35

20-30

60-90

Vo forme na koláče

Vo forme na chlieb

Na plechu na pečenie

Na plechu na pečenie

Na plechu na pečenie

Pečenie:

Odpaľova‐ né cesto

2

2alebo 3

200

210

2

2(1a3)

1)

170

170

12~20

25-35

Na plechu na pečenie

Na plechu na pečenie

Malé tortič‐ ky

2 180 2 170 45-70 Vo forme na koláče

1) Ak chcete piecť viac ako jedno jedlo naraz, odporúčame vám uložiť ich na úrovne uvedené v zátvorkách.

11

CHLIEB A PIZZA

DRUH

JEDLA

Konvenčné pečenie

(Tradičné pečenie)

Pečenie s ventilátorom Doba pe‐ čenia v mi‐ nútach

POZNÁM‐

KY

Biely chlieb

Ražný chlieb

Rožky

1

1

2 tep.°C

195

190

200

2

1

2(1a3)

1) tep.°C

185

180

175

60-70

30-45

25-40

Vo forme na chlieb

Vo forme na chlieb

Na plechu na pečenie

Pizza 2 200 2 200 20-30 Na plechu na pečenie

1) Ak chcete piecť viac ako jedno jedlo naraz, odporúčame vám uložiť ich na úrovne uvedené v zátvorkách.

ZAPEKANÉ JEDLÁ

DRUH

JEDLA

Konvenčné pečenie

(Tradičné pečenie) tep.°C

Pečenie s ventilátorom Doba pe‐ čenia v mi‐ nútach tep.°C

POZNÁM‐

KY

Zapečené cestoviny

Zapekaná zelenina

Slané plnené tor‐ ty

Lasagne

Cestovino‐ vé závitky

2

2

1

2

2

200

200

210

200

200

2(1a3)

2(1a3)

1

2

2

1)

1)

175

175

190

200

200

40-50

45-60

30-40

25-35

25-35

Vo forme

Vo forme

Vo forme

Vo forme

Vo forme

1) Ak chcete piecť viac ako jedno jedlo naraz, odporúčame vám uložiť ich na úrovne uvedené v zátvorkách.

12

MÄSO

DRUH

JEDLA

Hovädzie mäso

Bravčové mäso

Teľacie

Anglický roast beef krvavý stredne prepečený prepečený

Bravčové pliecko

Bravčové koleno

Jahňacina

Kurča

Moriak/ morka

Kačica

Hus

Králik

Zajac

Bažant

Sekaná

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Konvenčné pečenie

(Tradičné pečenie)

2 tep.°C

190

190

190

180

175

175

190

210

210

210

180

180

190

190

180

180

190

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Pečenie s ventilátorom Doba pe‐ čenia v mi‐ nútach

2 tep.°C

175 50-60

POZNÁM‐

KY

Na rošte

2

2

175

175

100-130

90-120

Na rošte

Na rošte

175

200

160

220

160

175

200

200

200

170

160

175

175

170

50-60

60-70

70-80

120-150

100-120

110-130

70-85

210-240

120-150

150-200

60-80

150-200

90-120

150

Na rošte

Na rošte

Na rošte

S kožou

2 kusy

Stehno

Vcelku

Vcelku

Vcelku

Vcelku

Porciova‐ ný

Porciova‐ ný

Vcelku vo forme na chlieb

13

Ryby

DRUH

JEDLA

Konvenčné pečenie

(Tradičné pečenie)

Pečenie s ventilátorom Doba pe‐ čenia v mi‐ nútach tep.°C

POZNÁM‐

KY tep.°C

Pstruh/ morský okúň

1 190

2(1a3)

1)

175 40-55 3-4 ryby

Tuniak/Lo‐ sos

2 190

2(1a3)

1) 175 35-60 4-6 plátkov

1) Ak chcete piecť viac ako jedno jedlo naraz, odporúčame vám uložiť ich na úrovne uvedené v zátvorkách.

Grilovanie -

Doby pečenia nezahŕňajú dobu pred‐ hrievania. Prázdnu rúru nechajte vždy na 10 minút predhriať.

DRUH JEDLA

1) Predohrev 5'00''

Množstvo

Kusy g.

Plátky roštenky

Kurča (prsia)

Hamburger

Ryby (filé)

Sendviče

Toasty

1)

4

Hovädzie bifteky 4

Klobásky 8

Bravčové kotlety 4

Kurča (polovičky) 2

Kebaby 4

4

6

4

4~6

4~6

/

/

/

800 3

/

600 3

3

600 3

1000 3

3

400 3

600 2

400 3

3

3

Grilovanie tep.°C

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Tepelné grilovanie

Pri tepelnom grilovaní môžete nastaviť maximálnu teplotu 200°C.

Doba pečenia v minútach

1. strana 2. strana

12~15

10~12

12~15

12~16

30~35

10~15

12~15

20-30

12~14

6~8

10~12

12~14

25~30

10~12

12~14

12~14

5~7

2~4

/

10~12

2~3

14

DRUH

JEDLA

Závitky

(moriak)

Kurča (po‐ lovičky)

Kuracie stehná

Prepelica

Gratinova‐ ná zeleni‐ na

Hrebenat‐ ky. mušle

Makrely

Rybie filé

Kusy

1

2

-

-

2-4

4-6

Pečenie na ražni

6

4

Množstvo g.

1000

1000

-

500

-

-

-

800

3

3

3

3

3

3

Tepelné grilovanie

3

Teplota.

°C

200

3 200

200

200

200

200

200

200

Doba pečenia (v minú‐ tach)

1. strana 2. strana

30-40

25-30

20-30

20-30

15-20

25-30

20-25

15-18

20-25

-

15-20

15-20

12-15

-

10-15

8-10

DRUH JEDLA

Hydina

Mäso vcelku

Množstvo

1000

800

2

2 tep.°C

250

250

Doba pečenia v minútach

50-60

50-60

Uvedené teploty sú iba orientačné. Pri‐ spôsobte ich vašim osobným potrebám.

Ošetrovanie a čistenie

Varovanie Pred čistením rúru vypnite a nechajte ju vychladnúť.

Spotrebič sa nesmie čistiť generátormi pary, ani vysokotlakovými vodnými čističmi.

Dôležité upozornenie: Pred akýmkoľvek zá‐ sahom musíte spotrebič odpojiť od elektric‐ kej siete.

Na zabezpečenie dlhodobej bezporuchovej činnosti vášho spotrebiča bude nevyhnutné pravidelne vykonávať nasledujúce úkony pri čistení spotrebiča:

• Čistenie vykonávajte, iba keď rúra vy‐ chladla.

• Smaltované časti umyte vlažnou vodou s prídavkom umývacieho prostriedku.

• Nepoužívajte abrazívne čistiace prostried‐ ky.

• Antikorové a sklenené časti osušte mäk‐ kou handričkou.

15

• Ak sú na rúre ťažko odstrániteľné škvrny, použite bežne dostupné prostriedky na či‐ stenie ocele alebo teplý ocot.

Smalt rúry je mimoriadne odolný a neprie‐ pustný. Napriek tomu pôsobenie horúcich ovocných kyselín (z citrónu, sliviek a pod.) môže zanechať neodstrániteľné matné škvr‐ ny na jeho povrchu. Napriek tomu, tieto škvr‐ ny na lesklom povrchu smaltu neovplyvnia funkčnosť rúry. Rúru po každom použití sta‐ rostlivo očistite. Je to najjednoduchší spô‐ sob, ako odstrániť nečistoty. Predchádza sa tým priškvareniu nečistôt.

Čistiace prostriedky

Pred použitím čistiaceho prostriedku skon‐ trolujte, či je vhodný na čistenie rúry a či jeho použitie odporúča výrobca.

Čistiace prostriedky obsahujúce bielidlá sa

NESMÚ používať, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu. Nepoužívajte ani abra‐ zívne čistiace prostriedky.

Čistenie zvonka

Pravidelne utierajte ovládací panel, dvierka rúry a tesnenie dvierok použitím navlhčenej a dobre vyžmýkanej mäkkej handry namo‐ čenej vo vode s malým množstvom umýva‐ cieho prostriedku.

Aby ste predišli poškodeniu alebo oslabeniu sklenených panelov dvierok, nepoužívajte:

• Čistiace prostriedky pre domácnosť a bie‐ lidlá.

• Impregnované špongie nevhodné pre te‐ flónové panvice.

• Drôtenky Brillo/Ajax alebo oceľové drôten‐ ky.

• Chemické vankúšiky alebo spreje.

• Odstraňovače hrdze.

• Odstraňovače škvŕn vodného kameňa na umývadlá alebo drezy.

Vonkajšiu a vnútornú stranu skla dvierok umývajte vlhkou handričkou a teplou mydlo‐ vo vodou. Ak je vnútro skla na dvierkach veľ‐ mi špinavé, odporúčame použiť špeciálny či‐ stiaci prostriedok. Na odstránenie vykype‐ ných jedál nepoužívajte škrabky.

Varovanie Ak sa kúsok skla odštiepil alebo sú na skle dverného panelu

16 hlboké škrabance, sklo je tým oslabené a musíte ho dať vymeniť, aby panel nepraskol.

Zavolajte miestne servisné stredisko, ktoré vám poskytne ďalšie informácie.

Vnútro rúry

Smaltované dno vnútra rúry je najlepšie oči‐ stiť, kým je rúra ešte mierne teplá.

Utrite vnútro rúry po každom použití mäkkou handrou navlhčenou v teplej vode s malým množstvom umývacieho prostriedku. Z času na čas vyčistite vnútro rúry dôkladne pomo‐ cou vhodného čistiaceho prostriedku odpo‐ rúčaného výrobcom.

Grilovací článok

Tento model je vybavený sklápacím grilom, ktorý uľahčuje čistenie stropu rúry.

Varovanie Pred čistením skontrolujte, či sa rúra vychladila a či je odpojená od elektrickej siete.

1

Uvoľnite skrutku držiacu grilovacie teleso. Pri prvom vy‐ konávaní tejto ope‐ rácie vám odporúča‐ me použiť skrutko‐ vač.

2

Potom opatrne potiahnite gril dolu, čo vám umožní prí‐ stup k stropu rúry.

Očistite strop rúry vhodným čističom a pred umiestnením grilu na miesto strop poutieraj‐ te.

Opatrne zatlačte gril do pôvodnej polohy a utiahnite upevňovaciu skrutku.

Varovanie Skontrolujte, či je upevňovacia skrutka správne utiahnutá, aby gril pri používaní nespadol.

Čistenie dvierok rúry

Pred čistením dvierok rúry vám odporúčame vybrať ich.

1

Otvorte úplne dvierka a identifikuj‐ te závesy, ktorými sú dvierka upevne‐ ná k rúre.

2

Odblokujte a otočte malé páčky umiestnené na dvoch závesoch.

ré by mohli poškodiť povrch rúry. Pri čistení ovládacieho panelu dodržiavajte rovnaké ochranné opatrenia.

Varovanie NEČISTITE dvierka rúry, kým je sklenený panel teplý. Sklenený panel by totiž mohol prasknúť.

Ak sa kúsok skla odštiepil alebo sú na skle dverného panelu hlboké škrabance, sklo je tým oslabené a musíte ho dať vymeniť, aby panel nepraskol. Zavolajte miestne servisné stredisko, ktoré vám poskytne ďalšie informácie.

Rošty rúry a drážky v rúre

Mriežky na pravej a ľavej strane vnútra rúry môžete vybrať, aby ste mohli vyčistiť bočné steny rúry.

Vyberanie zásuvnej mriežky

2

1

3

Uchyťte dvierka na ľavom a pravom boku, potom ich po‐ maly privrite sme‐ rom k rúre, aby boli polootvorené. Dvier‐ ka opatrne vytiahni‐ te a položte ich opatrne na rovný po‐ vrch.

Sklo dvierok vyčistite iba mäkkou handrou namočenou v teplej vode s prídavkom umý‐ vacieho prostriedku. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Po vyčistení namontujte dvierka na miesto, vykonajte ho‐ re uvedené úkony v opačnom poradí.

Antikorové alebo hliníkové spotrebiče:

Odporúčame vám dvierka čistiť iba použitím vlhkej špongie a po čistení ich osušiť mäkkou handričkou.

Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky, kyse‐ liny alebo abrazívne čistiace prostriedky, kto‐

1

Odtiahnite mriež‐ ku od steny rúry na prednej strane.

2

Zveste mriežku na zadnej strane.

Montáž podporných mriežok líšt rúry

2

1

Pri montáži najprv upevnite mriežku v zadnej časti, potom ju zasuňte na miesto vpredu a zatlačte. Pri čistení mriežky najprv namočte do teplej vody s prídavkom saponátu a škvr‐ ny odstráňte dobre navlhčenou špongiou s prídavkom saponátu. Dobre opláchnite a osušte mäkkou handrou.

17

Výmena žiarovky osvetlenia rúry

Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Ak je potrebné vymeniť žiarovku, nová žia‐ rovka musí spĺňať nasledujúce technické po‐ žiadavky:

• Elektrický výkon: 15 W/25 W;

• Elektrické napätie: 230 V (50 Hz);

• Odolnosť voči teplotám do 300°C;

• Druh zapojenia: E14.

Tieto žiarovky dostanete v miestnom servis‐ nom stredisku.

Výmena vypálenej žiarovky

1. Skontrolujte, či je rúra odpojená od elek‐ trickej siete.

2. Zatlačte a otočte sklenený kryt smerom vľavo.

4. Namontujte späť sklenený kryt a rúru za‐ pojte do elektrickej siete.

Tukový filter

siete.

Pred čistením skontrolujte, či sa rúra vy‐ chladila a či je odpojená od elektrickej

Pri pečení mäsa musíte nad ventilátor vložiť

špeciálny tukový filter, ktorý musíte nasunúť nad ventilátor na zadnom paneli. Predídete tak usadzovaniu tuku na rotore ventilátora.

Na čistenie tesnenia nepoužívajte abrazívne materiály. Tukový filter sa môže umývať v umývačke riadu.

Po ukončení pečenia a po ochladení rúry vy‐ berte filter zatlačením vytŕčajúceho jazýčka na filtri vpred.

3. Vyberte vypálenú žiarovku a nahraďte ju novou.

Čo robiť, keď...

Ak spotrebič nepracuje správne, predtým, ako zavoláte servisné stredisko, vykonajte nasledujúce kontroly:

Dôležité upozornenie Ak zavoláte technika v prípadoch uvedených dolu alebo ak je

PROBLÉM

Rúra sa nezapne.

Po použití filter umyte vodou s prídavkom umývacieho prostriedku.

Tukový filter namontujte iba pri pečení mäsa.

porucha spôsobená nesprávnym používaním alebo inštaláciou, budete musieť za servisný zásah zaplatiť, aj keď je spotrebič ešte v záručnej dobe.

RIEŠENIE

• Skontrolujte, či ste nastavili funkciu rúry a teplotu

• Skontrolujte, či je spotrebič správne zapo‐ jený do elektrickej siete a či je hlavný vy‐ pínač v polohe "zap"

18

PROBLÉM

Nerozsvieti sa kontrolka teploty rúry .

Nezapne sa osvetlenie rúry.

Príprava jedla trvá veľmi dlho alebo naopak, jedlá sú hotové príliš rýchlo.

Vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vy‐ tvára sa skondenzovaná voda.

Ventilátor rúry je veľmi hlučný.

RIEŠENIE

• Nastavte teplotu ovládacím gombíkom termostatu

• Nastavte funkciu pomocou ovládacieho gombíka funkcií rúry

• Nastavte funkciu pomocou ovládacieho gombíka funkcií rúry

• Skontrolujte žiarovku a podľa potreby ju vymeňte (pozrite "Čistenie rúry")

• Možno treba upraviť nastavenie teploty

• Postupujte podľa pokynov v tomto návo‐ de, predovšetkým v časti "Používanie rú‐ ry".

• Po ukončení prípravy jedla nenechávajte nádoby v rúre dlhšie ako 15-20 minút

• Skontrolujte, či rošt a nádoby na pečenie nie sú v kontakte so zadným panelom rú‐ ry.

Technické údaje

Výkony ohrevných telies

Spodný ohrievací článok

Vrchný ohrevný článok

1000 W

800 W

Celá rúra (Vrchný aj spodný ohrevný článok) 1800 W

Gril 1650 W

Celý gril

Pečenie s ventilátorom

Tepelné grilovanie

2450 W

1825 W

2475 W

Osvetlenie rúry

Motor vetilátora horúceho vzduchu

Motor chladiaceho ventilátora

Motor otočného ražňa

Celkový príkon

Prevádzkové napätie (50 Hz)

25 W

25 W

25 W

4 W

2500 W

230 V

19

Rozmery výrezu

Výška pod pracovnou plochou

Výška v linke

Šírka

Hĺbka

593 mm

580 mm

560 mm

550 mm

Rúra

Výška

Šírka

Hĺbka

Kapacita rúry

335 mm

395 mm

400 mm

53 l

Pokyny pre inštaláciu

Inštalácia a zapojenie do siete musí byť uskutočnené v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Akýkoľvek zásah sa smie urobiť, iba keď je rúra odpojená do elektrickej siete.

Na spotrebiči smú vykonávať zásahy iba au‐ torizovaní technici.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť, ak neboli dodržané bezpečnostné pokyny.

Pripojenie k elektrickej sieti

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej sie‐ te, prosím, skontrolujte:

• Poistky a elektrická sieť v domácnosti mu‐ sia vyhovovať max. zaťaženiu spotrebiča

(pozrite výrobný štítok).

• Elektrická sieť v domácnosti musí byť uzemnená v súlade s platnými predpismi.

• Zásuvka alebo viacpólový spínač použitý na zapojenie musí byť po inštalácii spotre‐ biča ľahko prístupný.

Táto rúra sa dodáva s prívodným káblom.

Tento kábel musí byť vybavený zástrčkou vhodnou pre príkon uvedený na typovom štít‐ ku. Zástrčku treba zasunúť do vhodnej ná‐ stennej zásuvky. V prípade priameho zapo‐ jenia k elektrickej sieti musíte medzi spotre‐ bič a sieť zaradiť omnipolárny vypínač s mi‐ nimálnou medzerou medzi kontaktami 3 mm, ktorý musí vyhovovať platným normám. Ze‐

20 leno-žltý uzemňovací vodič nesmie byť pre‐ rušený vypínačom a musí byť 2-3 cm. dlhší ako ostatné vodiče.

Dodaný prívodný elektrický kábel a zástrčka sa musí pripojiť do uzemnenej zásuvky (230

V~, 50 Hz). Uzemnená sieťová zásuvka mu‐ sí byť nainštalovaná podľa platných technic‐ kých noriem.

Vhodné sú nasledujúce druhy prívodných elektrických káblov, pričom treba brať ohľad na ich prierez: H07 RN-F, H05 RN-F, H05

RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05

BB-F.

Prívodný elektrický kábel treba viesť tak, aby v žiadnom bode nemohla jeho teplota dosia‐ hnuť 50°C nad teplotou miestnosti.

Po pripojení zapnite ohrevné články na pri‐ bližne 3 minúty a skontrolujte ich činnosť.

Svorkovnica s koncovkami

Rúra je vybavená ľahko prístupnou svorkov‐ nicou určenou pre jednofázové napájanie s napätím 230 V.

Písmeno L

Písmeno N

Koncovka fázového vodiča

Koncovka nulového vodiča

alebo E

Koncovka vodiča uzemnenia

50

550 min

560÷

570

Pokyny na zabudovanie

Aby zabudovaný spotrebič fungoval bez po‐ rúch, musí mať skrinka alebo výrez v linke vhodné rozmery.

V súlade s platnými predpismi musia byť všetky časti zabezpečené proti úrazu elek‐ trickým prúdom a ochranné kryty musia byť upevnené tak, aby sa nedali odmontovať bez použitia vhodného nástroja.

Znamená to tiež upevnenie všetkých konco‐ vých stien na začiatku alebo konci linky za‐ budovateľných spotrebičov.

Ochrana proti skratu musí byť zabezpečená zabudovaním spotrebiča.

Zadná a jedna bočná stena spotrebiča môžu byť umiestnené pri vyšších stenách kuchyn‐ skej linky, kuchynského zariadenia alebo pri stene. Nezabudnite však, že pri druhej boč‐ nej stene nesmie stáť spotrebič, ani kus ná‐ bytku s výškou presahujúcou výšku spotre‐ biča.

Celkové rozmery rúry

20

540

560

Zabudovanie pod pracovnou plochou v kuchyni

Rozmery otvoru musia mať rozmery uvede‐ né na obrázku dolu.

550 min

560-570

80÷100

Upevnenie spotrebiča k linke

1. Otvorte dvierka rúry na pečenie.

2. Rúru upevnite umiestnením štyroch vy‐ medzovacích vložiek( A ), ktoré sa vsunú presne do otvorov na ráme a potom ich upevnite štyrmi dodávanými skrutkami do dreva ( B ).

Ak nad rúru nainštalujete varnú dosku, elek‐ trické zapojenie varnej dosky a rúry treba z bezpečnostných dôvodov urobiť nezávisle na sebe, aby sa v prípade nutnosti dala rúra vybrať z jednotky, v ktorej je zabudovaná.

Akékoľvek predĺženie treba urobiť použitím káblov vhodných pre požadovaný príkon.

A

B

594

Zabudovanie v kuchynskej linke

Rozmery otvoru musia mať rozmery uvede‐ né na obrázku dolu.

21

Servis a náhradné diely

Ak vám rady odporúčané v predchádzajúcej kapitole nepomohli vyriešiť problém, zavolaj‐ te najbližšie autorizované servisné stredisko, uveďte druh poruchy, model spotrebiča

(Mod.), výrobné číslo (Prod. no.) a sériové číslo (Ser. No.) uvedené na výrobnom štítku rúry. Štítok s technickými údajmi je umiest‐ nený na vonkajšej strane rúry a vidno ho pri otvorení dvierok, ako vidno na obrázku.

Originálne náhradné diely, s certifikátmi od výrobcu a označené touto značkou dostane‐ te v našich servisných strediskách a v auto‐ rizovaných predajniach náhradných dielov.

Likvidácia

Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.

Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.

Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.

Obalový materiál

Žiaden z obalových materiálov nie je

škodlivý pre životné prostredie a môže sa recyklovať. Plastové časti sú označené značkami, napr. >PE<, >PS<, a pod. Obalo‐ vé materiály vyhoďte do príslušných zber‐ ných nádob na odpad.

22

Índice de materias

Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ 23

Descripción del producto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24

Antes del primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26

Funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27

Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37

Qué hacer si… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40

Datos técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40

Instrucciones de instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41

Asistencia técnica y recambios _ _ _ _ _ _ _ 43

Eliminación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43

Salvo modificaciones

Información sobre seguridad

Advertencia Guarde siempre las instrucciones de uso que se suministran con este aparato. Si el aparato se vende o transfiere a terceros, o si deja el aparato en su antigua vivienda al mudarse, es muy importante que el nuevo usuario disponga de estas instrucciones de uso y advertencias.

Estas advertencias están hechas en beneficio de la seguridad del usuario y de las personas que le rodean. Por tanto, debe leerlas atentamente antes de conectar o usar el aparato.

Instalación

• La instalación debe ser efectuada por personal competente de acuerdo con las regulaciones vigentes. Los diferentes trabajos de instalación se describen después de las advertencias para el instalador.

• Encomiende la instalación y la conexión a un especialista con conocimientos técnicos sobre las directrices correspondientes a aplicar.

• Dado el caso, también se deben encargar a un electricista cualificado las modificaciones en el suministro eléctrico que resulten necesarias para la instalación.

Funcionamiento

• Este horno ha sido diseñado para cocinar alimentos; así pues, no lo utilice jamás para otros fines.

• Cocine siempre con la puerta cerrada, incluso cuando gratine alimentos.

• Cuando abra la puerta del horno durante la cocción o al final de ésta, preste atención a la corriente de aire caliente que sale del horno.

• Proceda con la máxima precaución cuando utilice el horno. Las bandejas y otras piezas están muy calientes debido al intenso calor de las resistencias de calentamiento.

• Si, por el motivo que sea, desea utilizar papel de aluminio para cocinar alimentos en el horno, no deje nunca que entre en contacto directo con la base del horno.

• Cuando limpie el horno, proceda con cuidado: no rocíe nunca el filtro de grasa (si está instalado), las resistencias de calentamiento ni la sonda del termostato.

• Es peligroso alterar las características o modificar el aparato de cualquier forma.

• Durante el proceso de cocción, asado y grill, la ventana del horno y el resto de piezas del aparato se calientan, por lo que debe mantener alejados a los niños del mismo. Si conecta aparatos eléctricos a cajas de enchufe cercanas al horno, debe comprobar que los cables de conexión no entren en contacto con zonas de cocción calientes ni queden atascados en la puerta caliente del horno.

• Utilice siempre guantes adecuados para retirar fuentes o cazuelas refractarias calientes del horno.

• Una limpieza periódica evita el deterioro del material de la superficie.

• Antes de limpiar el horno, desconecte la corriente o desenchufe el aparato de la red.

• No olvide apagar el horno cuando termine de utilizarlo.

• Este horno se ha fabricado como aparato individual o combinado con placa eléctrica, según la versión correspondiente, para su conexión a un suministro eléctrico monofásico de 230 V.

23

• El aparato no se debe limpiar con un limpiador de vapor caliente o chorro de vapor.

• No utilice productos abrasivos o rascadores de metal afilados. Éstos podrían arañar los cristales de la puerta y provocar la rotura de los mismos.

Seguridad personal

• Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado por personas adultas. Es peligroso dejar que los niños lo manejen o jueguen con él.

• Mantenga alejados a los niños mientras el horno se encuentre en funcionamiento. La puerta permanece caliente durante bastante tiempo una vez desconectado el horno.

• Los niños o personas que, debido a sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o a su

Descripción del producto

inexperiencia o desconocimiento, no puedan utilizar el aparato de forma segura no deben manejar dicho aparato sin la supervisión o instrucción de una persona responsable.

Servicio técnico

• Encomiende los trabajos de comprobación y/ o reparación al servicio técnico del fabricante o a un servicio técnico autorizado por el fabricante, y utilice sólo recambios originales.

• No intente reparar por su cuenta el aparato si se producen anomalías funcionales o daños.

Recuerde que las reparaciones por parte de personas no capacitadas pueden ser causa de daños o lesiones.

1

11

10

2 3 4 5

6

7

8

9

1 Panel de mandos

2 Indicador de control del termostato

3 Mando de control del termostato

4 Temporizador

5 Mando selector de las funciones del horno

6 Salidas de aire del ventilador de refrigeración

7 Grill

8 Luz del horno

9 Orificio del rustepollos

10 Placa de datos técnicos

11 Ventilador del horno

24

Accesorios del horno

Bandeja para hornear Grasera

Parrilla Rustepollos

1

2

3

4

1 Mango

2 Espadín

3 Horquillas

4 Soporte del rustepollos

Mandos

Mando selector de las funciones del horno

0

Mando de control del termostato

50

250

100

200 150

Funciones de horno

Símbolos

El horno está apagado.

Aire caliente : permite asar o asar y hornear a la vez utilizando cualquier bandeja sin que se produzca la transferencia de sabores.

25

Símbolos

Turbogrill : ofrece una alternativa para cocinar alimentos con los que suele emplearse la función de grill convencional. En este caso, la resistencia del grill y el ventilador del horno funcionan de forma alterna para que el aire caliente circule alrededor de los alimentos.

Grill potente : la resistencia del grill funciona a plena capacidad.

Grill y rustepollos : el rustepollos se puede utilizar para asar carne o para preparar brochetas y trozos de carne más pequeños.

Sólo resistencia interna de grill : se puede utilizar con cantidades pequeñas.

Resistencia inferior : el calor procede de la parte inferior del horno solamente.

Resistencia superior : sólo funciona la resistencia superior del horno.

Cocción normal : las resistencias generan calor por arriba y por abajo, por lo que existe una temperatura uniforme en toda la cámara de cocción.

Mando de control del termostato

Gire el mando de control del termostato en el sentido contrario a las agujas del reloj para seleccionar temperaturas entre 50°C y 250°.

Indicador de control del termostato

El indicador de control del termostato se activará cuando se gire el mando de control del termostato. El indicador permanecerá activado hasta que se alcance la temperatura correcta. Después, se activará y desactivará para indicar que se está manteniendo la temperatura.

Termostato de seguridad

Para evitar que se produzca un calentamiento excesivo peligroso, el horno cuenta con un termostato de seguridad que interrumpe el suministro de energía eléctrica cuando se realiza un uso incorrecto del aparato o cuando hay un componente defectuoso. El horno se vuelve a conectar

Antes del primer uso

automáticamente cuando desciende la temperatura.

Si el termostato de seguridad se activa debido a un uso indebido del aparato, basta con eliminar la causa del error una vez enfriado el horno; en cambio, si el termostato se activa debido a un componente defectuoso, debe acudir al servicio técnico.

Ventilador de refrigeración

El horno dispone de un ventilador de refrigeración que mantiene fríos el panel frontal, los mandos y la manilla de la puerta del horno. El ventilador se acciona automáticamente cuando el horno se activa. El aire caliente se expulsa a través de la abertura próxima a la manilla de la puerta del horno. El ventilador se apaga cuando, después de cocinar, el mando selector de las funciones del horno se ajusta en la posición de apagado 0 .

Retire todo el material de embalaje del inzarlo.

terior y el exterior del horno antes de utili-

Advertencia Para abrir la puerta del horno, agarre siempre la manilla por el centro.

26

Antes de utilizar el horno por primera vez, caliéntelo sin alimentos.

Durante este intervalo de tiempo, el horno puede despedir un olor desagradable. Esto es totalmente normal. Ello se debe a los residuos de fabricación.

Asegúrese de que la cocina está bien ventilada.

1. Sitúe el mando selector de las funciones del horno en cocción con aire caliente .

Funcionamiento

Temporizador

El temporizador tiene las siguientes funciones:

• Indicación de la hora actual

• Desconexión automática (ajuste máx. = 180 minutos)

2. Ajuste el mando de control del termostato en 250°C.

3. Abra una ventana para que se ventile la cocina.

4. Deje que el horno funcione vacío durante 45 minutos aproximadamente.

Repita este procedimiento con la función de grill potente durante un intervalo aproximado de

5 a 10 minutos.

A continuación, deje enfriar el horno. Humedezca bien un paño suave con agua caliente y un poco de detergente neutro y limpie la cámara de cocción.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, también debe limpiar a fondo los accesorios.

Para programar la hora del día correcta

Para programar la hora del día, es necesario pulsar y girar el mando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las agujas se encuentren en la posición deseada. Después, deje que el mando retroceda hasta la posición de partida o empújelo con cuidado hacia atrás.

Ventana de la esfera con símbolo

Ajuste normal

1 Ventana

2 Esfera

3 Mando

1

2 3

En esta posición, el horno se puede utilizar de forma manual. El sistema automático está desconectado (ajuste normal) .

• Gire el mando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el símbolo aparezca en la ventana.

27

Ventana de la esfera con símbolo

Desconexión de la señal acústica las agujas del reloj hasta que aparezca el símbolo .

Cancelación de la desconexión automática

En la ventana se muestra un intervalo de 0 a 180 minutos.

• Gire el mando en posición extendida en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que aparezca el símbolo .

El sistema automático se cancela y se activa el horno.

Cocción en el horno

El horno tiene cuatro niveles. Las posiciones de las bandejas se cuentan desde la parte inferior del horno como se muestra en el diagrama.

Gire el mando hasta esta posición solamente para desconectar la señal acústica después de una operación automática.

• Gire el mando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el símbolo aparezca en la ventana.

Desconexión automática

El horno se apaga automáticamente con la desconexión automática si está funcionando en un momento de desconexión determinado.

• El sistema automático sólo debe utilizarse para preparar platos y alimentos mediante un proceso de cocción que no requiera remover ni vigilar.

Procedimiento

1. Encienda el horno. Seleccione el modo de funcionamiento y la temperatura. Coloque los alimentos en el horno.

2. Gire el mando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la hora de desconexión deseada (expresada en minutos) aparezca en la ventana de la esfera. Comienza la cuenta atrás. Se pueden programar intervalos de hasta 180 minutos. Cuando transcurre el intervalo de tiempo, suena una señal y el horno se desconecta (calor y luz).

3. Para desactivar la señal acústica, gire el mando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el símbolo aparezca en la ventana.

4. Para apagar el horno, puede poner el selector de funciones en la posición 0 y el selector de temperatura en la posición "Off". Saque los alimentos del horno.

5. Para activar el horno en el "modo manual", siga girando el mando en sentido contrario a

28

4

3

2

1

Es importante que estas bandejas se coloquen correctamente como se muestra en el diagrama.

No ponga recipientes directamente sobre la base del horno.

El horno dispone de un sistema exclusivo que produce una circulación natural de aire y un reciclado constante de vapor.

Este sistema permite cocinar en un entorno con vapor y mantiene los alimentos blandos por dentro y crujientes por fuera. Además, el tiempo de cocción y el consumo de energía se reducen al mínimo. Mientras se cocinan los alimentos, puede generarse vapor que se puede eliminar abriendo la puerta del horno. Esto es totalmente normal.

Advertencia No obstante, retírese siempre del horno cuando abra su puerta mientras cocina o cuando acabe a fin de eliminar las acumulaciones de vapor o calor.

Advertencia No coloque objetos en la base del horno ni cubra ninguna parte del mismo con papel de aluminio durante la cocción, ya que si lo hace se podría acumular calor que afectaría a los resultados de cocción y dañaría el esmalte del horno. Coloque siempre cacerolas, recipientes refractarios y bandejas de aluminio en la bandeja que haya introducido en las guías.

Cuando se calientan alimentos, se genera vapor de la misma manera que en una cacerola. Cuando el vapor entra en contacto con el cristal de la puerta del horno, se condensa y aparecen gotas de agua.

Advertencia Preste atención para no dañar las partes esmaltadas del horno al introducir o retirar los accesorios.

Para reducir la condensación, precaliente siempre el horno vacío durante 10 minutos.

Se recomienda que elimine las gotas de agua después de cada proceso de cocción.

Advertencia Cocine siempre con la puerta del horno cerrada. Retírese cuando abra la puerta del horno. Al abrir la puerta, no la deje caer; sosténgala con la manilla hasta que esté completamente abierta.

Cocción con aire caliente

• Los alimentos se cocinan mediante una corriente de aire precalentado, surgido de un ventilador situado en la pared posterior del horno, que gira de manera uniforme en el interior.

• De este modo el calor llega rápido y por igual a todas las partes del horno, lo que permite preparar platos de distintos alimentos a la vez, colocados en diferentes niveles. Con la cocción por aire caliente la humedad se elimina rápidamente y el entorno seco del horno impide que los distintos aromas y sabores se transmitan de un alimento a otro.

• La posibilidad de cocinar a distintas alturas permite preparar varios platos a la vez y hasta tres bandejas de galletas y minipizzas que se pueden comer de inmediato o congelar posteriormente.

• Obviamente, el horno también se puede utilizar para cocinar con una sola bandeja. En ese caso se debe utilizar el nivel más bajo, para poder vigilar el proceso con mayor facilidad.

• Además, el horno es muy recomendable para esterilizar conservas, preparar frutas en almíbar y secar setas o frutas.

Grill -

– La mayoría de los alimentos se debe colocar sobre la rejilla en la bandeja de grill para permitir la máxima circulación de aire y para sacar los alimentos de la grasa y el jugo. Los alimentos como pescado, hígado y riñones se pueden colocar directamente en la bandeja de grill si se prefiere.

– Los alimentos se deben secar por completo antes de cocinarlos al grill para reducir al mínimo las salpicaduras. Unte ligeramente las carnes y los pescados magros con un poco de aceite o mantequilla derretida para que se mantengan jugosos durante la cocción.

– Los acompañamientos como tomates y setas se pueden colocar debajo de la rejilla al hacer la carne.

– Cuando tueste pan, se recomienda utilizar la guía de la posición superior.

– Se debe dar la vuelta a los alimentos durante la cocción según sea necesario.

Cómo utilizar la resistencia del grill potente

1. Gire el mando de la función de horno hasta la posición .

2. Gire el mando de control del termostato hasta la temperatura necesaria.

3. Ajuste la posición de la guía en la que vaya a colocar la rejilla y la bandeja de grill para permitir diferentes grosores de los alimentos.

Coloque los alimentos más cerca de la resistencia para que se cocinen antes, o más alejados para una cocción más suave.

Caliente el horno al máximo durante unos minutos antes de introducir filetes de carne o alimentos para tostar. Durante la cocción ajuste el calor y la bandeja, si es necesario.

Durante la cocción el ventilador de refrigeración y el indicador del termostato funcionan tal como se ha indicado respecto a la función de horno.

29

Cómo utilizar la resistencia interna del grill

El grill calienta de forma rápida y directa la parte central de la bandeja de grill. El uso de esta resistencia con alimentos en pequeñas cantidades permite ahorrar energía.

1. Gire el mando de la función de horno hasta la posición .

2. Gire el mando de control del termostato hasta la temperatura necesaria.

3. Ajuste la posición de la guía en la que vaya a colocar la rejilla y la bandeja de grill en función del grosor de los alimentos y sigas las instrucciones.

La resistencia del grill se controla con el termostato. Durante la cocción, el grill se enciende y apaga para evitar un sobrecalentamiento.

Grill y rustepollos

Para utilizar el rustepollos, realice lo siguiente:

1. Introduzca el soporte del rustepollos en la segunda guía de la parte inferior, como se muestra en la figura.

2. Introduzca la primera horquilla en el espadín, trinche los alimentos que quiera cocinar y asegúrelos en su sitio colocando la segunda horquilla. Para fijar ambas horquillas, apriete los tornillos especiales.

3. Introduzca la punta del espadín en el orificio del motor del asador, que está claramente visible en el centro de la pared posterior del horno.

4. Coloque la parte delantera del espadín en la estructura del asador.

5. Desenrosque el mango.

6. Gire el mando selector de las funciones del horno hasta el símbolo , y el mando del termostato hasta la temperatura deseada.

Es aconsejable colocar la bandeja en la primera guía de la parte inferior después de verter dos tazas de agua en ella.

Resistencia superior solamente

Esta función es adecuada para el acabado de platos cocinados, por ejemplo, lasaña, pastel de carne, coliflor gratinada con queso, etc.

Resistencia inferior solamente

Esta función es especialmente útil para cocer la base de masa de pasteles y tartas antes de añadirle el relleno. También se puede utilizar para acabar quiches o flanes a fin de asegurar que la masa base se cueza bien.

La luz de control del termostato permanecerá encendida hasta que se alcance la temperatura correcta. Después, se activará y desactivará para indicar que se está manteniendo la temperatura.

Cocción normal

La posición media de la bandeja ofrece la mejor distribución del calor. Para que la base se dore más, basta con poner la bandeja en una posición más baja. Para que la parte superior se dore más, ponga la bandeja en una posición más alta.

El material y el acabado de las bandejas y los platos que se utilicen influyen en el dorado de la base de los alimentos. Los utensilios esmaltados, oscuros, pesados o antiadherentes hacen que la base de los alimentos se dore más, mientras que los recipientes de cristal para horno, el aluminio brillante o las bandejas de acero brillantes reflejan

30

el calor y hacen que la base de los alimentos se dore menos.

Ponga siempre los recipientes en el centro de la bandeja para que los alimentos se doren con uniformidad.

Coloque los platos en fuentes o bandejas de horno de tamaño adecuado para evitar que se derrame su contenido en la base del horno y, de este modo, evitar también una operación de limpieza más costosa.

No ponga platos, latas o bandejas directamente en la base del horno, ya que se calienta mucho y se producirán daños. Cuando se utiliza este ajuste, el calor procede de las resistencias superior e inferior. Esto permite cocinar en un solo nivel y es especialmente adecuado para alimentos que requieren que su base se dore más, como es el caso de los quiches y los flanes.

Los gratinados, las lasañas y los estofados, que requieren que su parte superior se dore más, también se cocinan bien en el horno convencional.

Cómo utilizar la cocción normal

1. Para utilizar la función de cocción normal del horno, gire el mando selector de las funciones

Consejos útiles

Para hornear:

Las tartas y los pasteles normalmente requieren una temperatura media (150°C-200°C) y, por ello, es necesario precalentar el horno durante unos

10 minutos.

No abra la puerta del horno antes de que hayan transcurrido las ¾ partes del tiempo de cocción.

La masa para empanadas, tartas, etc. (pastaflora), se hornea en un molde redondo o en una bandeja durante 2/3 partes del tiempo de cocción y, después, se decora antes de terminar de hornearse por completo. Este tiempo de cocción adicional depende del tipo y de la cantidad de aderezo o relleno. Las masas batidas se tienen que desprender con dificultad de la cuchara. Si no, el tiempo de cocción se prolongaría innecesariamente si se añade demasiado líquido.

Si se introducen al mismo tiempo dos bandejas con repostería en el horno, se deberá dejar libre un nivel entre las bandejas.

del horno hasta la posición de la función de cocción necesaria .

2. Gire el mando de control del termostato a la temperatura necesaria.

Turbogrill

Gire el mando selector de las funciones del horno hasta la posición y coloque el termostato en la temperatura que desee.

Esta función ofrece una alternativa para cocinar alimentos con los que suele emplearse la función de grill normal. En este caso, la resistencia del grill y el ventilador del horno funcionan de forma alterna para que el aire caliente circule alrededor de los alimentos.

Advertencia Cuando utilice esta función, seleccione una temperatura máxima de

200°C.

Si introduce al mismo tiempo dos bandejas con repostería en el horno, intercambie y gire las bandejas al cabo de aproximadamente 2/3 partes del tiempo de cocción.

Para asar:

No ase trozos de carne que tengan un peso inferior a 1 kg. Los trozos más pequeños se podrían secar al asarse. La carne roja, que debe cocinarse bien por el exterior, pero quedar poco hecha o en su punto en el interior, se debe asar a una mayor temperatura (200°C a 250°C).

En cambio, la carne blanca, las aves y el pescado requieren una temperatura inferior (150°C a

175°C). Los ingredientes de la salsa se incorporan a la bandeja al principio sólo si el tiempo de cocción es corto. De lo contrario, se añaden en la

última media hora.

Con una cuchara puede comprobar si la carne está hecha: si no puede introducir la cuchara, significa que está asada. El rosbif y el filete, que deben

31

quedar en su punto en el interior, se deben asar a una mayor temperatura y en menos tiempo.

Cuando se hacen carnes directamente en la bandeja, introduzca la bandeja recogedora de grasa en la guía inferior para recoger el jugo. Antes de cortar un asado, déjelo reposar durante como mínimo 15 minutos para que no se salga el jugo de la carne.

Para reducir la formación de humo en el horno, se recomienda verter un poco de agua en la bandeja recogedora de grasa. Asimismo, para evitar la formación de condensación, es recomendable añadir agua varias veces. Los platos se pueden mantener calientes en el horno a temperatura mínima hasta que se sirvan.

Precaución No forre el horno con papel de aluminio ni deposite ninguna fuente o bandeja en la base; de lo contrario, el esmalte del horno queda dañado por la acumulación de calor producido.

REPOSTERÍA

TIPO DE

ALIMENTO

Cocción normal (tradicional)

Masas batidas

Masa con mantequilla

Tarta de queso

Tarta de manzana

Strudel

2

2

1

1

2 temp. °C

170

170

175

170

180

Tiempos de cocción

Los tiempos de cocción pueden variar según la composición, los ingredientes y la cantidad de líquido de cada plato que se cocine.

Anote los procedimientos realizados en sus primeros experimentos de cocción o asado a fin de obtener experiencia para la preparación de los mismos platos en el futuro.

Además, podrá ir modificando individualmente los valores indicados basándose en su propia experiencia.

Cocción normal

Los tiempos de cocción no incluyen el tiempo de precalentamiento. Precalentar siempre el horno vacío durante 10 minutos.

Cocción con aire caliente T. de cocción en minutos temp. °C

2 (1 y 3)

1) 160 45-60

2 (1 y 3)

1)

2

2 (1 y 3)

2

160

165

160

160

20-30

60-80

90-120

60-80

NOTAS

Pastaflora

Tarta de frutas

Bizcocho

2

2

1

190

170

170

2 (1 y 3)

1)

2

2 (1 y 3)

1)

180

150

165

40-45

60-70

30-40

En molde de repostería

En molde de repostería

En molde de repostería

En molde de repostería

En bandeja de horno

En molde de repostería

En molde de repostería

En molde de repostería

32

TIPO DE

ALIMENTO

Cocción normal (tradicional) temp. °C

Cocción con aire caliente T. de cocción en minutos temp. °C

NOTAS

Dulce navideño

Tarta de ciruelas

Pastel pequeño

Galletas

Merengues

Bollos

1

1

3

2

2

2

150

175

170

160

135

200

2

2

2

2 (1 y 3)

2 (1 y 3)

2

1)

1)

150

160

150

150

190

170

120-150

50-60

20-35

20-30

60-90

12~20

En molde de repostería

En molde de pan

En bandeja de horno

En bandeja de horno

En bandeja de horno

En bandeja de horno

Repostería:

Pasta Choux

Tartaletas

2 o 3

2

210

180

2 (1 y 3)

2

1) 170

170

25-35

45-70

En bandeja de horno

En molde de repostería

1) Si cuece más de un alimento al mismo tiempo, es conveniente que los coloque en los niveles que se indican entre paréntesis.

PAN Y PIZZA

TIPO DE

ALIMENTO

Cocción normal (tradicional) temp. °C

Cocción con aire caliente T. de cocción en minutos temp. °C

NOTAS

Pan de molde

Pan de centeno

Panecillos

1

1

2

195

190

200

2

1

2 (1 y 3)

1)

185

180

175

60-70

30-45

25-40

En molde de pan

En molde de pan

En bandeja de horno

Pizza 2 200 2 200 20-30 En bandeja de horno

1) Si cuece más de un alimento al mismo tiempo, es conveniente que los coloque en los niveles que se indican entre paréntesis.

33

FLANES

TIPO DE

ALIMENTO

Cocción normal (tradicional)

Cocción con aire caliente T. de cocción en minutos

NOTAS

Flan de pasta

Flan de verduras

Quiches

Lasaña

2

2

1

2 temp. °C

200

200

210

200

2 (1 y 3)

2 (1 y 3)

2

1

1)

1) temp. °C

175

175

190

200

40-50

45-60

30-40

25-35

En molde

En molde

En molde

En molde

Canelones 2 200 2 200 25-35 En molde

1) Si cuece más de un alimento al mismo tiempo, es conveniente que los coloque en los niveles que se indican entre paréntesis.

CARNES

TIPO DE

ALIMENTO

Vacuno

Cerdo

Ternera lechal

Rosbif poco hecho en su punto, medio muy hecho

Paleta de cerdo

Pierna de cerdo

Cordero

Pollo

Pavo

Pato

Cocción normal (tradicional)

2

2

2 temp. °C

190

180

190

Cocción con aire caliente T. de cocción en minutos temp. °C

2

2

2

175

175

175

50-60

100-130

90-120

2

2

2

2

2

2

2

2

2

210

210

210

180

180

190

190

180

175

2

2

2

2

2

2

2

2

2

200

200

200

170

160

175

200

160

220

50-60

60-70

70-80

120-150

100-120

110-130

70-85

210-240

120-150

NOTAS

En parrilla

En parrilla

En parrilla

En parrilla

En parrilla

En parrilla

Con piel

2 piezas

Pierna

Entero

Entero

Entero

34

TIPO DE

ALIMENTO

Cocción normal (tradicional)

Ganso

Conejo

Liebre

Faisán

Picadillo

2

2

2

2

2 temp. °C

175

190

190

190

180

Cocción con aire caliente T. de cocción en minutos temp. °C

2

2

2

2

2

160

175

175

175

170

150-200

60-80

150-200

90-120

150

NOTAS

Entero

Troceado

Troceado

Entero

En molde de pan

PESCADO

TIPO DE

ALIMENTO

Trucha/besugo

Cocción normal (tradicio-

1 nal) temp. °C

190

Cocción con aire caliente T. de cocción en minutos

2 (1 y 3)

1) temp. °C

175 40-55

NOTAS

3-4 pescados

Atún/salmón

2 190

2 (1 y 3)

1) 175 35-60 4-6 filetes

1) Si cuece más de un alimento al mismo tiempo, es conveniente que los coloque en los niveles que se indican entre paréntesis.

Grill -

Los tiempos de cocción no incluyen el tiempo de precalentamiento. Precalentar siempre el horno vacío durante 10 minutos.

TIPO DE ALIMENTO

Solomillo

Bistecs

Salchichas para freír 8

Chuleta de cerdo 4

Pollo (cortado en dos)

4

4

2

Brochetas

Pechuga de pollo

4

4

Cantidad

Piezas Gramos

800

600

/

600

1000 3

3

3

3

3

/

400

3

3

Grill temp. °C

250

250

250

250

250

250

250

T. de cocción en minutos

Primer lado Segundo lado

12~15

10~12

12~15

12~16

30~35

10~15

12~15

12~14

6~8

10~12

12~14

25~30

10~12

12~14

35

TIPO DE ALIMENTO

Hamburguesa

1)

Pescado (filetes)

Sándwiches

Tostadas

1) Precalentar 5'00''

4

4~6

4~6

6

Cantidad

Piezas Gramos

600

400

/

/

2

3

3

3

Turbogrill

Con el turbogrill, seleccione una tempera-

TIPO DE

ALIMENTO

Rollos de carne (pavo)

Pollo (cortado en dos)

Muslos de pollo

Codorniz

Gratinado de verduras

Almejas St.

Jacques

Caballas

Rodajas de pescado

Piezas

1

2

-

2-4

4-6

6

4

-

Cocción con asador

Cantidad

Gramos

1000

1000

-

-

800

-

500

-

3

3

3

3

3

3

Grill temp. °C

250

250

250

250

T. de cocción en minutos

Primer lado

20-30

12~14

5~7

2~4

Segundo lado

10~12

/

2~3 tura máxima de 200 °C.

3

Turbogrill T. de cocción (minutos)

Temp. °C Primer lado

Segundo lado

200 30-40 20-30

3 200 25-30 20-30

200

200

200

200

200

200

15-20

25-30

20-25

15-20

15-20

12-15

15-18

20-25

-

-

10-15

8-10

TIPO DE ALIMEN-

TO

Aves

Asados

Cantidad

1000

800

Las temperaturas indicadas son valores

2

2 temp. °C

250

250

T. de cocción en minutos

50-60

50-60 orientativos. Es posible que las temperaturas se deban adaptar a los requisitos personales.

36

Mantenimiento y limpieza

Advertencia Antes de limpiar el horno, apáguelo y deje que se enfríe.

El aparato no se debe limpiar con un limpiador de vapor caliente o chorro de vapor.

Importante: Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza, se debe desconectar el suministro eléctrico del aparato.

Para que el aparato tenga una larga vida útil, es necesario realizar las siguientes operaciones de limpieza con regularidad:

• Estos trabajos sólo se deben realizar con el horno frío.

• Limpie las partes esmaltadas con agua con jabón.

• No utilice productos abrasivos.

• Seque las piezas de acero inoxidable y los cristales con un paño suave.

• En el caso de manchas difíciles, utilice detergentes convencionales para acero inoxidable o vinagre caliente.

El esmalte del horno es muy resistente e impermeable. Sin embargo, los ácidos calientes de algunas frutas (limones, ciruelas, etc.) pueden dejar manchas ásperas y opacas en la superficie del esmalte. No obstante, estas manchas en la superficie brillante del esmalte no afectan al funcionamiento del horno. Limpie siempre el horno después de utilizarlo. Es la manera más fácil de eliminar la suciedad. Además, evitará que se quemen los restos de suciedad.

Productos de limpieza

Antes de aplicar un producto de limpieza al horno, compruebe que es adecuado y que el fabricante recomienda su uso.

El empleo de limpiadores que contengan lejía podría hacer opaco el acabado de la superficie. Evite el uso de productos abrasivos o agresivos.

Limpieza del exterior

Limpie periódicamente el panel de mandos, la puerta del horno y el cierre hermético de la puerta con un paño suave empapado en agua templada, a la que se haya añadido un poco de detergente líquido.

Para no causar daños ni el desgaste de los paneles de cristal de la puerta, evite el uso de lo siguiente:

• Detergente de uso doméstico y lejía.

• Estropajos impregnados que no son aptos para cacerolas antiadherentes.

• Estropajos abrillantadores (Ajax) o estropajos de acero.

• Estropajos o aerosoles químicos para horno.

• Desoxidantes.

• Quitamanchas domésticos.

Utilice agua templada con jabón para limpiar el cristal interior y exterior de la puerta. Cuando el cristal interior está muy sucio, se recomienda emplear un producto de limpieza para placas de cerámica. No emplee rascadores para eliminar la suciedad.

Advertencia Si el cristal de la puerta aparece dañado o con grietas profundas, es señal de debilitamiento y debe sustituirse para evitar que se resquebraje. Para obtener más información, póngase en contacto con el centro de servicio local.

Cámara de cocción

La base esmaltada del interior del horno se limpia mejor con el horno aún caliente.

Pase por el horno un paño suave humedecido con agua jabonosa templada tras cada uso. De vez en cuando será necesario realizar una limpieza más a fondo utilizando un producto de limpieza para hornos.

Resistencia del grill

Este modelo incorpora una resistencia de grill con bisagra para facilitar la limpieza del "techo" del horno.

Advertencia Antes de iniciar la limpieza, compruebe que el horno está frío y desconectado de la corriente eléctrica.

37

1

Desenrosque el tornillo que fija la resistencia del grill. Si realiza esta operación por primera vez, es conveniente que utilice un destornillador.

2

Desplace con cuidado el grill hacia abajo para acceder a la parte superior del horno.

Limpie la parte superior del horno con un limpiador adecuado y séquela antes de posicionar nuevamente la resistencia del grill con bisagra a su posición original.

Empuje la resistencia hacia arriba con cuidado en la posición original y vuelva a apretar la tuerca de sujeción.

Advertencia Compruebe que la tuerca de sujeción del grill esté firmemente apretada para impedir que se caiga durante su uso.

Limpieza de la puerta del horno

Antes de limpiar la puerta del horno, se recomienda desmontarla.

1

Abra la puerta por completo y localice las bisagras que sujetan la puerta al horno.

2

Desbloquee y gire las palancas pequeñas que hay en las dos bisagras.

3

Sujete la puerta por los laterales derecho e izquierdo y gírela lentamente hacia el horno hasta que quede medio cerrada. Tire con suavidad de la puerta para sacarla y colóquela en una superficie estable.

Limpie el cristal de la puerta utilizando solamente agua jabonosa templada y un paño suave. No utilice nunca productos abrasivos. Una vez que haya limpiado la puerta, vuelva a instalarla mediante el procedimiento descrito, pero siguiendo el orden inverso.

Aparatos de acero inoxidable o aluminio:

Se recomienda limpiar la puerta del horno utilizando solamente una esponja húmeda y secarla con un paño suave después de limpiarla.

No utilice nunca productos abrasivos, ácidos ni estropajos de acero, ya que pueden dañar la superficie del horno. Limpie el panel de mandos del horno teniendo en cuenta las mismas precauciones.

Advertencia NO LIMPIE la puerta del horno mientras los paneles de cristal estén calientes. Con esta medida de precaución evitará que el cristal se resquebraje.

Si el cristal de la puerta aparece dañado o con grietas profundas, es señal de debilitamiento y debe sustituirse para evitar que se resquebraje.

Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio técnico local.

Bandejas y soportes del horno

Los carriles de apoyo situados a izquierda y derecha del horno se pueden retirar para limpiar las paredes laterales.

38

Retirar los carriles de apoyo

2. Empuje la cubierta de cristal hacia dentro y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.

1

2

1

Separe los carriles de la pared del horno por la parte delantera.

2

Desenganche los carriles por la parte posterior.

Colocar los carriles de apoyo

2

1

Para instalar los carriles, acóplelos de nuevo en la parte trasera; a continuación, colóquelos en su posición en la parte delantera y presione. Para limpiar los carriles de apoyo, sumérjalos en agua jabonosa caliente y elimine las manchas difíciles con una esponja bien enjabonada. Enjuáguelos bien y séquelos con un paño suave.

Sustitución de la luz del horno

Desconecte el aparato de la toma de corriente.

Cuando sea necesario cambiar la bombilla, deberá utilizar un repuesto con las siguientes especificaciones:

• Potencia eléctrica: 15 W/25 W

• Tensión eléctrica: 230 V (60 H)

• Resistente a temperaturas de 300°C

• Tipo de conexión: E14

Este tipo de bombillas se encuentra disponible en los centros de servicio locales.

Para cambiar la bombilla defectuosa

1. Asegúrese de que el horno está aislado eléctricamente.

3. Quite la bombilla defectuosa y cámbiela por otra nueva.

4. Vuelva a colocar la cubierta de cristal y restaure el suministro de energía eléctrica.

Filtro de grasa

Antes de empezar, compruebe que el horno está frío y desconectado de la corriente eléctrica.

Cuando cocine carne, coloque filtro de grasa encima del ventilador del horno, sujeto sobre los orificios del panel posterior, para evitar la acumulación de grasa en la turbina del ventilador. No utilice materiales abrasivos para limpiar la junta.

El filtro de grasa se puede lavar en el lavavajillas.

Cuando termine de cocinar y el horno se haya enfriado, empuje hacia arriba la lengüeta que sobresale para extraer el filtro.

Lave el filtro con agua caliente y jabón después del uso.

Utilice el filtro de grasa para asar solamente.

39

Qué hacer si…

Si el aparato no funciona correctamente, compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el Servicio técnico Electrolux:

Importante Si llama a un técnico para reparar una de las averías indicadas a continuación, o una avería originada por una instalación o un uso incorrectos, el servicio se facturará aunque el horno esté en garantía.

PROBLEMA

El horno no se enciende.

El indicador de temperatura del horno no se enciende.

No se enciende la luz interior del horno.

Los alimentos tardan demasiado tiempo en cocinarse o se cocinan demasiado rápido.

Se acumula vapor y condensación en los alimentos y en la cámara de cocción.

El ventilador del horno hace ruido.

SOLUCIÓN

• Compruebe que ha seleccionado una función de cocción y una temperatura.

• Compruebe si el aparato está conectado correctamente y si el interruptor de la caja de enchufe o el suministro eléctrico de la red al horno están en la posición ON.

• Seleccione una temperatura con el mando de control del termostato.

• Seleccione una función con el mando selector de las funciones del horno.

• Seleccione una función con el mando selector de las funciones del horno.

• Compruebe la bombilla y cámbiela si es necesario (consulte "Limpieza del horno").

• Es posible que sea necesario ajustar la temperatura.

• Consulte el contenido de estas instrucciones y, en particular, la sección "Cocción en el horno".

• Una vez finalizado el proceso de cocción, no deje los alimentos más de 15 o 20 minutos en el horno.

• Compruebe que las bandejas no están en contacto con el panel posterior del horno.

Datos técnicos

Potencia calorífica

Resistencia inferior

Resistencia superior

Todo el horno (resistencia superior+inferior)

Grill

40

1.000 W

800 W

1.800 W

1.650 W

Grill potente

Cocción con aire caliente

Turbogrill

Luz del horno

Motor del ventilador de aire caliente

Motor del ventilador de refrigeración

Motor del asador

Potencia total

Tensión de utilización (50 Hz)

Dimensiones del hueco

Altura bajo encimera

Altura en columna

Anchura

Profundidad

2.450 W

1.825 W

2.475 W

25 W

25 W

25 W

4 W

2.500 W

230 V mm 593 mm 580 mm 560 mm 550

Horno

Altura

Anchura

Profundidad

Capacidad del horno

335 mm

395 mm

400 mm

53 l

Instrucciones de instalación

El montaje y la instalación se deben realizar respetando estrictamente las normativas que se encuentren en vigor en cada momento. Cualquier intervención se debe llevar a cabo con el aparato desconectado. Sólo deben intervenir técnicos reconocidos.

El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las medidas de seguridad.

Conexión eléctrica

Antes de conectar el aparato, tenga en cuenta lo siguiente:

• El fusible y la instalación eléctrica doméstica deben estar diseñados para soportar la carga máxima del aparato (consulte la placa de datos técnicos).

• La instalación doméstica debe disponer de una conexión a tierra adecuada conforme a las normativas vigentes.

• Es necesario poder acceder con facilidad a la toma de corriente o al interruptor de desactivación de polo múltiple una vez instalado el aparato.

Este aparato se suministra con un cable de alimentación eléctrica.

El cable debe contar con un enchufe adecuado, apto para la potencia eléctrica especificada en la placa de datos técnicos. El enchufe se debe co-

41

nectar a una toma de corriente de la pared adecuada. Si necesita conexión directa a la red eléctrica, es necesario instalar un interruptor omnipolar entre el aparato y la red, con una holgura mínima entre contactos de 3 mm, adecuado para la potencia necesaria y acorde con la normativa vigente. El interruptor no debe interferir en el cable de conexión a tierra verde y amarillo, que debe ser de 2 a 3 cm más largo que los demás cables.

El cable de conexión a la red disponible con enchufe se debe conectar a una caja de enchufe con puesta a tierra (230 V~, 50 Hz). La caja de enchufe con puesta a tierra debe estar instalada debidamente.

Los siguientes tipos de cable de conexión a la red son adecuados, teniendo en cuenta la sección transversal nominal necesaria: H07 RN-F, H05 RN-

F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90) y H05 BB-

F.

El cable de conexión debe estar diseñado de tal forma que no alcance 50°C (sobre la temperatura ambiente) en ningún punto.

Una vez realizada la conexión, se deben comprobar las resistencias poniéndolas en funcionamiento durante unos 3 minutos.

Bloque de terminales

El horno dispone de un bloque de terminales de fácil acceso diseñado para funcionar con un suministro de energía eléctrica monofásico de 230

V.

Letra L

Letra N

o E

Terminal con energía aplicada

Terminal del cable neutro

Terminal de conexión a tierra

Instrucciones de montaje

Para el correcto funcionamiento del aparato empotrado, el módulo de cocina o el hueco en el que se empotra el aparato deben tener las dimensiones adecuadas.

De acuerdo con las normas en vigor, todas las piezas que aseguran la protección contra descargas eléctricas de componentes con corriente y aislados se deben fijar de forma que no se puedan aflojar sin utilizar herramientas.

Esto incluye también la fijación de posibles terminaciones al principio o al final de una línea de montaje.

La protección contra descargas eléctricas tiene que estar garantizada en cualquier caso a través del montaje.

El aparato se puede instalar con la parte posterior o una pared lateral contra módulos de cocina, aparatos o paredes más altos. No obstante, en la otra pared lateral sólo se deben colocar otros aparatos o muebles con la misma altura que el aparato.

Dimensiones generales del horno

20

594

540

50

560

Montaje en columna

El hueco de instalación debe tener las dimensiones que se indican en la figura siguiente.

550 min

560÷

570

Montaje bajo una encimera

El hueco de instalación debe tener las dimensiones que se indican en la figura siguiente.

42

550 min

560-570

80÷100

Cuando se instale una encimera sobre el horno, las conexiones eléctricas de ambos tendrán que realizarse por separado por motivos de seguridad. Esto también permitirá separar el horno del mueble con facilidad cuando sea necesario.

Utilice cables prolongadores de potencia adecuada.

Fijación del horno al mueble

1. Abra la puerta del horno.

2. Para fijar el horno al mueble, coloque los cuatro soportes distanciadores suministrados con el aparato ( A ), que encajan exactamente en los orificios del marco, y luego inserte los cuatro tornillos de madera ( B ).

Asistencia técnica y recambios

Si no consigue resolver el problema mediante las comprobaciones de la sección anterior, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica autorizado más cercano e indique el fallo, el modelo de aparato (Mod.), el número de producto

(Prod. no.) y el número de serie (Ser. No.) que aparecen en la placa de datos del horno. La placa se ve al abrir la puerta y está colocada en la parte exterior del horno, en la posición que muestra la

Figura.

A

B

Los recambios originales, certificados por el fabricante del producto y con marca sólo se distribuyen en nuestros centros de asistencia técnica y en comercios de recambios autorizados.

Eliminación

El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto,

43

póngase en contacto con el Ayuntamiento de su

Municipio, ó con la tienda donde lo compró.

Material de embalaje

Los materiales de embalaje son ecológicos y se pueden reciclar. Los componentes plásticos se identifican con marcas; por ejemplo, >PE<,

>PS<, etc. Deseche los materiales de embalaje en los contenedores municipales destinados a tal efecto.

44

Índice

Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45

Descrição do produto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46

Antes da primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48

Funcionamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49

Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53

Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58

O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62

Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62

Instruções de instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63

Assistência técnica e peças sobresselentes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65

Eliminação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Informações de segurança

Advertência Guarde sempre o manual de instruções fornecido com este aparelho.

Caso o aparelho seja passado ou vendido a terceiros ou, no caso de uma mudança, o aparelho ser deixado na casa antiga, é da máxima importância que o(a) novo(a) utilizador(a) possa ter acesso a este manual de instruções.

Estas instruções destinam-se à segurança do utilizador e daqueles que com ele coabitam.

Assim sendo, leia-as atentamente antes de ligar o aparelho e/ou de o colocar em funcionamento.

Montagem

• A instalação tem de ser feita por pessoal qualificado, em conformidade com as normas e regulamentos em vigor. As etapas individuais de instalação do aparelho encontram-se descritas nas instruções para o instalador.

• A instalação e ligação do aparelho deverão ser realizadas por um técnico com conhecimentos especializados, de acordo com as directivas relevantes.

• As modificações que possam ser necessárias na alimentação de corrente devido à instalação também deverão ser efectuadas por um electricista qualificado.

Operação

• Este forno foi concebido para cozinhar alimentos; nunca o utilize para qualquer outro fim.

• Cozinhe sempre com a porta do forno fechada, mesmo no caso de grelhados.

• Ao abrir a porta do forno durante ou após terminado o tempo de cozedura, tenha cuidado com o fluxo de ar quente libertado do interior do forno.

• Proceda com todo o cuidado ao utilizar o aparelho. O forte calor emanado pelos elementos de aquecimento (resistências) aquece as grelhas/tabuleiros a outras peças a temperaturas muito elevadas.

• Se, por qualquer razão, necessitar de utilizar folha de alumínio para a confecção de alimentos no forno, nunca deixe que esta entre em contacto com a superfície de base do forno.

• Ao limpar o forno, proceda de forma cuidadosa: nunca borrife qualquer produto para o filtro de gordura (caso exista), para as resistências e para o sensor do termóstato.

• É perigoso efectuar modificações de qualquer tipo a este aparelho ou às suas especificações.

• Durante o processo de cozedura (cozer, assar ou grelhar) a janela do forno e as restantes pe-

ças do forno aquecem, pelo que as crianças deverão ser mantidas afastadas do aparelho.

Ao ligar aparelhos eléctricos a tomadas próximo do forno, tenha atenção para que os cabos de alimentação não entrem em contacto com os focos quentes ou fiquem presos na porta quente do forno.

• Utilize sempre pegas/luvas para retirar tabuleiros e tachos quentes do forno.

• A limpeza regular do aparelho evita a deterioração do material da superfície.

• Antes da limpeza do forno, desligue o mesmo ou retire a ficha da tomada eléctrica.

• Assegure-se de que o forno se encontra na posição "OFF" quando já não estiver a ser utilizado.

45

• Este forno foi concebido, consoante o modelo, como aparelho autónomo ou para combina-

ção com uma placa eléctrica, para ligação monofásica a 230 V.

• O aparelho não pode ser limpo com uma máquina de limpeza de vapor quente ou de jacto de vapor.

• Não utilize produtos abrasivos ou raspadores de metal afiados. Estes poderão riscar o vidro da porta, o que poderá ter como consequência que o mesmo estilhace.

Segurança das Pessoas

• Este aparelho foi concebido para ser utilizado por adultos. É perigoso deixar crianças utilizá-

-lo ou brincar com o mesmo.

• Mantenha as crianças afastadas enquanto o forno estiver a funcionar. Note também que, após desligar o forno, este permanecerá quente durante um longo período de tempo.

Descrição do produto

• Pessoas (incluindo crianças) que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou à sua inexperiência ou desconhecimento, não se encontrem em posição de utilizar o aparelho em segurança, não o devem fazer sem a vigilância ou a orientação de uma pessoa responsável.

Assistência a Clientes

• Os trabalhos de verificação e/ou reparação devem ser efectuados pelo serviço de assistência técnica do fabricante ou por um serviço autorizado por este, devendo ser utilizadas apenas peças sobressalentes originais.

• Em caso de falhas de funcionamento ou de danos, nunca tente reparar o aparelho. As reparações por pessoas não qualificadas podem provocar danos ou ferimentos.

1

11

10

2 3 4 5

6

7

8

9

1 Painel de comandos

2 Indicador de controlo do termóstato

3 Botão de controlo do termóstato

4 Temporizador

5 Botão de controlo do forno

6 Saídas de ar para ventoinha de arrefecimento

7 Grelhador

8 Lâmpada do forno

9 Orifício para o espeto

10 Placa de características

11 Ventoinha do forno

46

Acessórios do forno

Tabuleiro de bolo Tabuleiro para recolha de gorduras

Grelha Espeto

1

2

3

4

1 Pega

2 Espeto

3 Garfos

4 Estrutura do espeto

Controlos

Botão de controlo do forno

0

Botão de controlo do termóstato

50

250

100

200 150

Funções do forno

Símbolos

O forno está desligado.

Cozinhar com ventoinha - Permite-lhe assar ou assar e cozer no forno em simultâneo, utilizando qualquer nível de altura sem transferência de sabores.

47

Símbolos

Grill com ar quente - Esta função proporciona um método alternativo para cozinhar alimentos, normalmente associados a grelhado normal. O elemento e grelha e a ventoinha do forno funcionam alternadamente, circulando ar quente em redor dos alimentos.

Grill completo - É ligado o elemento de grill completo.

Espeto de grelhados - O espeto rotativo pode ser utilizado tanto para assar carne no espeto, como para kebabs e porções mais pequenas de carne

Apenas o elemento de grelha interior - Pode ser utilizado para grelhar pequenas quantidades

Elemento de aquecimento inferior - O calor é gerado apenas na parte inferior do forno

Elemento de aquecimento superior - O calor é gerado apenas na parte superior do forno

Cozedura convencional - O calor é produzido por resistências na parte superior e inferior do forno, assegurando um aquecimento homogéneo no interior do forno

Botão de controlo do termóstato

Rode o botão de controlo do termóstato para a esquerda para seleccionar temperaturas entre

50°C e 250°C.

Indicador de controlo do termóstato

O indicador de controlo do termóstato acende-

-se quando se roda o botão de controlo do termóstato. O indicador permanece aceso até a temperatura correcta ser atingida. Em seguida, acende-se e apaga-se alternadamente para indicar que a temperatura está a ser mantida.

Termóstato de segurança

Para evitar um sobreaquecimento perigoso (devido ao uso inadequado do aparelho ou a peças avariadas), o forno possui um termóstato de segurança que interrompe a alimentação de energia. O forno volta a ligar-se automaticamente quando a temperatura baixar.

Antes da primeira utilização

Se o termóstato de segurança disparar devido ao uso inadequado do aparelho, bastará solucionar o erro após o forno ter arrefecido; se, por outro lado, o termóstato disparar devido a uma peça avariada, por favor contacte o serviço de assistência a clientes.

Ventoinha de arrefecimento

O forno está equipado com uma ventoinha de arrefecimento para manter o painel frontal, os botões e a pega da porta do forno a uma temperatura reduzida. A ventoinha liga-se automaticamente quando o forno é activado. É evacuado ar quente através da abertura próxima da pega da porta do forno. A ventoinha desliga-se quando, após a cozedura, o botão de controlo do forno é rodado para a posição DESLIGADO 0 .

no.

Remova todo o material de embalagem , do interior e exterior do forno, antes de o for-

Advertência Para abrir a porta do forno, agarre a pega sempre pela parte central.

48

Antes da primeira utilização, o forno deverá ser aquecido sem alimentos no seu interior.

Durante este período de tempo é possível que seja detectado um odor desagradável. Isto é absolutamente normal. Esse odor é provocado por resíduos de produção.

Assegure-se de que a cozinha se encontra devidamente ventilada.

Funcionamento

Interruptor do temporizador

O interruptor do temporizador tem as seguintes funções:

• Apresentação da hora actual

• Desactivação automática (regulação máx. = 180 minutos)

1. Rode o botão de controlo do forno para cozinhar com ventoinha

2. Rode o regulador do termóstato para 250°C.

3. Abra uma janela para garantir a ventilação.

4. Deixe o forno funcionar em vazio durante aprox. 45 minutos.

Este procedimento deverá ser repetido com a função de grelhador completo durante aproximadamente 5 a 10 minutos.

Em seguida, aguardar que o forno arrefeça.

Molhar então um pano macio em água morna e um pouco de detergente suave e utilizar o mesmo para limpar o interior do forno.

Antes da primeira utilização, limpar cuidadosamente também os acessórios do forno.

Regular o tempo

Para regular o temporizador (relógio) para a hora actual é necessário premir o botão de regulação e rodar o mesmo para a esquerda, até que os ponteiros do relógio se encontrem na posição pretendida. Após a regulação, deixe o botão de regulação regressar à sua posição inicial ou puxe cuidadosamente para trás.

Janela do símbolo de mostrador em funcionamento

Regulação normal

1

2

1 Janela

2 Mostrador

3 Botão de regulação

3

Nesta posição, o forno poderá ser operado manualmente. O sistema automático está desligado

(Regulação normal) .

• Rodar o botão de regulação para a esquerda, até que o símbolo apareça na janela.

49

Janela do símbolo de mostrador em funcionamento

Desligar o sinal acústico

5. Para activar o forno (em "modo manual" , rodar o botão de regulação ainda mais para a esquerda, até que surja o símbolo .

Cancelar a desactivação automática

Na janela poderá ser visualizado um período de

0 a 180 minutos.

• Rodar o botão de regulação na posição alargada para a direita, até que surja o símbolo .

O sistema automático é cancelado, o forno encontra-se activado.

Utilização do forno

O forno possui quatro níveis de inserção. As posições de inserção são contadas a partir de baixo, tal como indicado na figura.

Rode para esta posição apenas para desligar o sinal acústico após uma operação automática.

• Rodar o botão de regulação para a esquerda, até que o símbolo apareça na janela.

Desactivação automática

Com a desactivação automática, se o forno estiver a funcionar com um determinado momento de desactivação, este desligar-se-á automaticamente.

• O sistema automático apenas deverá ser utilizado com pratos e alimentos que permitam um processo de cozedura que não requeira monitorização ou manuseamento dos alimentos

(por ex. mexer).

Como proceder

1. Ligar o forno: seleccionar o modo de funcionamento e a temperatura. Colocar os alimentos no forno.

2. Rodar o botão de regulação para a esquerda, até que apareça no mostrador o tempo desejado (em minutos) até à desactivação do forno. Isto dá início à contagem decrescente.

Podem ser regulados períodos até 180 minutos. Após decorrido o tempo regulado, será emitido um sinal acústico e o forno (aquecimento e iluminação) será desligado.

3. Para desligar o sinal acústico, rodar o botão de regulação para a esquerda, até que apareça na janela o símbolo .

4. Desligar o forno, ou seja, regular o botão de função para 0 e o botão de temperatura para a posição "Off" (desligado). Retirar os alimentos do forno.

4

3

2

1

É importante que as grelhas sejam posicionadas correctamente, tal como indicado na figura.

Não colocar recipientes para cozinhar alimentos sobre a base do forno.

O forno é fornecido com um sistema exclusivo que produz uma circulação natural de ar e uma reciclagem constante do vapor.

Este sistema permite cozinhar num ambiente com vapor e manter os alimentos macios por dentro e crocantes por fora. Além disso, o tempo de cozedura e o consumo de energia são reduzidos ao mínimo. Durante a cozedura poderá ser produzido vapor, que poderá ser libertado ao abrir a porta do forno. Isto é absolutamente normal.

Advertência Afaste-se sempre um pouco do forno quando abrir a porta durante o processo de cozedura ou no final do mesmo, para permitir que qualquer vapor acumulado seja libertado.

50

Advertência Não coloque objectos na base do forno e não cubra nenhuma parte do forno com folha de alumínio durante a cozedura pois tal pode provocar um aumento da temperatura, que irá afectar os resultados da cozedura e danificar o esmaltado do forno.

Coloque os recipientes, piréxes e tabuleiros de alumínio sobre a grelha que tiver sido inserida nas calhas para grelhas. Quando os alimentos são aquecidos é gerado vapor, tal como sucede numa cafeteira. Quando o vapor entra em contacto com o vidro da porta do forno, condensa-se e produz gotas de água.

Advertência Tenha cuidado para não danificar as partes esmaltadas do forno ao inserir e remover os acessórios.

Para reduzir a condensação, pré-aqueça sempre o forno vazio durante 10 minutos.

Aconselhamos que limpe a condensação produzida após cada processo de cozedura.

Advertência Cozinhe sempre com a porta do forno fechada. Afaste-se quando abrir a porta do forno. Não deixe que a porta caia ao abrir - apoie a porta utilizando a pega da mesma, até que esteja completamente aberta.

Cozedura com ventoinha (ar quente)

• Os alimentos são cozinhados através da circulação do ar pré-aquecido no interior do forno, fornecido por uma ventoinha colocada na parede traseira do forno.

• Desta forma, o calor é distribuído de forma homogénea e rápida, e isto significa que poderá cozinhar em simultâneo diferentes alimentos posicionados nos diferentes níveis do forno. A cozedura ventilada assegura uma rápida eliminação da humidade e o ambiente mais seco do forno impede que os diferentes aromas e sabores sejam transmitidos de um alimento para outro.

• A possibilidade de cozinhar em diferentes níveis de altura significa que poderá cozinhar pratos diferentes ao mesmo tempo e até três tabuleiros de biscoitos e mini pizas, que poderá consumir de imediato ou congelar de seguida.

• Naturalmente, o forno também poderá ser utilizado para cozinhar numa só grelha. Neste caso, utilize as grelhas mais baixas para melhor controlar a cozedura.

• Além disso, o forno é particularmente indicado para a esterilizar compotas, preparar geleias de fruta caseiras e secar cogumelos ou fruta.

Grelhar -

– A maioria dos alimentos deve ser colocada na grelha, um tabuleiro para grelhar, de forma a permitir a máxima circulação de ar e a manter os alimentos afastados das gorduras e molhos.

Alimentos como peixe, fígado e rins podem ser colocados directamente no tabuleiro para grelhados, se preferir.

– Os alimentos deverão estar bem secos antes de serem grelhados, para evitar salpicos. Pincele ligeiramente a carne e o peixe com um pouco de óleo ou manteiga derretida para os manter húmidos durante a cozedura.

– Os acompanhamentos como tomates e cogumelos podem ser colocados por baixo da grelha quando grelhar carne

– Quando torrar pão, sugerimos a utilização da calha superior.

– Os alimentos devem ser virados durante a cozedura conforme necessário.

Como utilizar o Elemento de Grelhador

Completo

1. Rode o botão de controlo do forno para .

2. Rode o botão de controlo do termóstato para a temperatura desejada.

3. Ajuste a posição da calha da grelha e do tabuleiro para grelhados de forma a permitir diferentes espessuras de alimentos. Coloque os alimentos perto da resistência superior para uma cozedura mais rápida e mais afastados para uma cozedura mais lenta.

Pré-aqueça a grelha durante alguns minutos antes de grelhar bifes ou torrar pão. Ajuste a regulação de calor e a prateleira conforme necessário, durante a cozedura.

Durante a cozedura, a ventoinha de arrefecimento e a luz de controlo do termóstato funcionam da forma já descrita para a função de ventilação do forno.

51

Como utilizar o Elemento de Grelhador

Interior

O grelhador permite obter um aquecimento directo rápido na zona central do tabuleiro de grelhados. A utilização do elemento grelhador para cozinhar pequenas quantidades poderá ajudar a economizar energia.

1. Rode o botão de controlo do forno para .

2. Rode o botão de controlo do termóstato para a temperatura desejada.

3. Ajuste a posição da calha da grelha e do tabuleiro de grelhados de forma a permitir diferentes espessuras de alimentos e siga as instruções para grelhar.

A resistência da grelha é controlada pelo termóstato. Durante o processo de cozedura, o grill liga e desliga para evitar o sobreaquecimento.

Grill - Espeto

Para utilizar o espeto, proceda da seguinte forma:

1. Insira a estrutura do espeto na segunda guia a partir de baixo, conforme ilustrado na figura.

2. Insira o primeiro garfo no espeto, espete-o nos alimentos a cozinhar e fixe-o inserindo o segundo garfo; fixe os dois garfos apertando os parafusos especiais.

3. Insira a ponta do espeto no orifício do motor do espeto, claramente visível no centro da parede traseira do forno.

4. Coloque a parte frontal do espeto na respectiva estrutura.

5. Desaperte a pega.

6. Rode o botão de controlo de função de forno para o símbolo e o botão do termóstato para a temperatura desejada.

É aconselhável inserir o tabuleiro de recolha de sucos na primeira guia a partir de baixo, após verter duas chávenas de água no mesmo.

Apenas aquecimento superior

Esta função é adequada para o acabamento de pratos cozinhados, p. ex. lasanha, empadão, couve-flor gratinada, etc.

Apenas aquecimento inferior

Esta função é especialmente útil para massas de tarte. Pode também ser usada para acabar quiches ou empadas para assegurar que a massa na base fica bem cozida.

A luz de controlo do termóstato permanece acesa até a temperatura correcta ser atingida. Em seguida, acende-se e apaga-se alternadamente para indicar que a temperatura está a ser mantida.

Cozedura convencional

A posição de inserção do meio permite a melhor distribuição do calor. Para aumentar o alouramento da base, baixe simplesmente a posição da grelha. Para alourar mais em cima suba a grelha.

O material e acabamento da loiça usada irá afectar o alouramento da base. Os utensílios de esmalte, escuros, pesados ou anti-aderentes dão uma cor mais escura na base, enquanto que os tabuleiros de pirex, alumínio brilhante ou de aço polido reflectem o calor e dão uma cor menos alourada na base.

Coloque sempre os pratos no centro da grelha para assegurar um alouramento uniforme.

52

Coloque os pratos em tabuleiros com um tamanho adequado, para evitar derramamentos para a base do forno e para tornar a limpeza mais fácil.

Não coloque os pratos, formas ou tabuleiros directamente em cima da base do forno, uma vez que esta fica muito quente, podendo provocar danos. Ao usar esta função, o calor é originado tanto pelos elementos de cima como pelos de baixo. Isto permite-lhe cozinhar num único nível e é particularmente indicado para pratos que requerem um alourar extra na base, como sejam quiches e empadas

Gratinados, lasanhas e caçarolas que requeiram um alouramento extra no topo também podem ser confeccionados em forno convencional.

Como utilizar a cozedura convencional.

1. Como utilizar o forno convencional. Rode o botão de controlo do forno para a função de cozedura desejada .

Sugestões e conselhos úteis

Para pastelaria:

Em geral, os bolos requerem uma temperatura moderada (150°C-200°C), sendo, por isso, necessário pré-aquecer o forno durante aprox. 10 minutos.

Não abra a porta do forno até terem decorrido

3/4 do tempo de cozedura.

A massa amanteigada é cozida numa forma de mola ou na chapa até 2/3 do tempo de cozedura e recheada antes de ser totalmente cozida. Este tempo de cozedura adicional depende do tipo e quantidade do recheio. As massas de bolo têm de ser esticadas com uma colher. O tempo de cozedura seria prolongado desnecessariamente devido a demasiados líquidos.

Se forem introduzidas duas chapas com bolos em simultâneo no forno, entre as duas chapas deve ficar uma calha livre.

Se forem introduzidos dois tabuleiros com bolos em simultâneo no forno, os tabuleiros têm de ser mudados de cima para baixo e vice-versa, e virados a 2/3 do tempo da cozedura.

Para assados:

Não asse alimentos com menos de 1 kg. Peças mais pequenas podem secar enquanto assam. A carne vermelha, que deve ficar bem cozinhada

2. Rode o botão de controlo do termóstato para a temperatura pretendida.

Grill com ar quente

Rode o botão de controlo do forno para a posi-

ção e regule o termóstato para a temperatura pretendida.

Esta função proporciona um método de cozedura alternativo para alimentos normalmente associados a grelhados convencionais. O elemento e grelha e a ventoinha do forno funcionam alternadamente, circulando ar quente em redor dos alimentos.

Advertência Ao utilizar esta função, seleccione uma temperatura máxima de

200°C.

por fora mas que por dentro deve ficar mal passada, tem de ser cozinhada a uma temperatura mais elevada (200°C-250°C).

Por outro lado, a carne branca, aves e peixe necessitam de uma temperatura mais baixa

(150°C-175°C). Os ingredientes para o molho só devem ser adicionados no tabuleiro de assar no início, se o tempo de cozedura for curto. Caso contrário, adicione-os na última meia hora de cozedura.

Pode verificar se a carne está cozida utilizando uma colher: se não for possível fazer uma depressão na carne é porque está cozida. O rosbife e o lombo assado, que devem ficar mal passados por dentro, têm de ser cozinhados a uma temperatura mais elevada durante menos tempo.

Quando cozinhar carne directamente na grelha do forno, insira o tabuleiro de assar no nível abaixo para recolher os sucos. Antes de cortar, deixe o assado ficar dentro do forno no mínimo 15 minutos para que o suco da carne não possa sair.

Para evitar a formação de fumo dentro do forno, recomendamos que deite um pouco de água no tabuleiro de recolha de gorduras. Para evitar a formação de condensação, adicione mais água.

Os pratos podem ser mantidos quentes dentro

53

do forno à temperatura mínima, até serem servidos.

Cuidado Não forre o forno com folha de alumínio e não coloque um tabuleiro de assar ou para bolos na base, pois caso contrário o esmaltado do forno será danificado pela concentração excessiva de calor.

Tempos de cozedura

Os tempos de cozedura podem variar em função da diferente composição e quantidade de ingredientes e líquidos de cada receita.

BOLOS

TIPO DE

PRATO

Receitas batidas

Massa amanteigada

Bolo de queijo

Bolo de ma-

çã (Tarte de maçã)

Strudel

2

2

1

1

2 temp. °C

170

170

175

170

180

2

2(1e3)

2

Anote os dados programados do primeiro cozinhado ou de experiências feitas para ganhar experiência para a preparação posterior dos mesmos pratos.

Com base na sua própria experiência, pode alterar os valores indicados individualmente.

Cozedura convencional .

Os tempos indicados não incluem o pré-

-aquecimento. Pré-aqueça sempre o forno vazio durante 10 minutos.

Cozedura convencional Cozedura com ventoinha

(ar quente)

2(1e3)

1)

2(1e3)

1) temp. °C

160

160

165

160

160

Tempos de cozedura em minutos

45-60

20-30

60-80

90-120

60-80

NOTAS

Em forma de bolo

Em forma de bolo

Em forma de bolo

Em forma de bolo

Tarte de compota

Bolo de frutas

Bolo fofo

Bolo-rei

Bolo de ameixa

Bolo pequeno

2

2

1

1

1

3

190

170

170

150

175

170

2(1e3)

1)

2

2(1e3)

1)

2

2

2

180

150

165

150

160

150

40-45

60-70

30-40

120-150

50-60

20-35

Em tabuleiro

Em forma de bolo

Em forma de bolo

Em forma de bolo

Em forma de bolo

Em forma de pão

Em tabuleiro

54

TIPO DE

PRATO

Cozedura convencional temp. °C

Cozedura com ventoinha

(ar quente) temp. °C

Tempos de cozedura em minutos

NOTAS

Biscoitos 2 160

2(1e3)

1) 150 20-30 Em tabuleiro

Merengue

Pãezinhos

Pastelaria:

Choux

2

2

2ou 3

135

200

210

2(1e3)

2

2(1e3)

1)

1)

190

170

170

60-90

12~20

25-35

Em tabuleiro

Em tabuleiro

Em tabuleiro

Tartes 2 180 2 170 45-70 Em módulo de bolos

1) Se cozinhar mais do que um prato em simultâneo, aconselhamos a usar o nível indicado entre parêntesis.

PÃO E PIZZA

TIPO DE

PRATO

Cozedura convencional temp. °C

Cozedura com ventoinha

(ar quente) temp. °C

Tempos de cozedura em minutos

NOTAS

Pão branco

Pão de centeio

Pãezinhos

1

1

195

190

2

1

185

180

60-70

30-45

Em forma de pão

Em forma de pão

2 200

2(1e3)

1) 175 25-40 Em tabuleiro

Pizza 2 200 2 200 20-30 Em tabuleiro

1) Se cozinhar mais do que um prato em simultâneo, aconselhamos a usar o nível indicado entre parêtesis.

FLANS

TIPO DE

PRATO

Empadas

Cozedura convencional Cozedura com ventoinha

(ar quente)

2 temp. °C

200

2(1e3)

1) temp. °C

175

Tempos de cozedura em minutos

40-50

NOTAS

Numa forma

55

TIPO DE

PRATO

Cozedura convencional temp. °C

Cozedura com ventoinha

(ar quente) temp. °C

Tempos de cozedura em minutos

NOTAS

Empada de vegetais

2 200

2(1e3)

1) 175 45-60 Numa forma

Quiches

Lasanha

1

2

210

200 2

1 190

200

30-40

25-35

Numa forma

Numa forma

Canelones 2 200 2 200 25-35 Numa forma

1) Se cozinhar mais do que um prato em simultâneo, aconselhamos a usar o nível indicado entre parêntesis.

CARNE

TIPO DE

PRATO

Vaca

Porco

Carne de vitela

Rosbife mal passado médio bem passado

Pá de porco

Joelho de porco

Borrego

Frango

Peru

Pato

Ganso

Cozedura convencional Cozedura com ventoinha

(ar quente)

2

2

2 temp. °C

190

180

190

2

2

2 temp. °C

175

175

175

Tempos de cozedura em minutos

50-60

100-130

90-120

NOTAS

Na grelha

Na grelha

Na grelha

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

210

210

210

180

180

190

190

180

175

175

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

200

200

200

170

160

175

200

160

220

160

50-60

60-70

70-80

120-150

100-120

110-130

70-85

210-240

120-150

150-200

Na grelha

Na grelha

Na grelha

Com courato

2 peças

Perna

Inteiro

Inteiro

Inteiro

Inteiro

56

TIPO DE

PRATO

Coelho

Lebre

Faisão

Rolo de carne

Cozedura convencional Cozedura com ventoinha

(ar quente)

2

2

2

2 temp. °C

190

190

190

180

2

2

2

2 temp. °C

175

175

175

170

Tempos de cozedura em minutos

60-80

150-200

90-120

150

NOTAS

Em pedaços

Em pedaços

Inteiro em tabuleiro de pão

PEIXE

TIPO DE

PRATO

Cozedura convencional temp. °C

Cozedura com ventoinha

(ar quente) temp. °C

Tempos de cozedura em minutos

NOTAS

Truta/Dourada

Atum/Salmão

1

2

190

190

2(1e3)

2(1e3)

1)

1)

175

175

40-55

35-60

3-4 peixes

4-6 filetes

1) Se cozinhar mais do que um prato em simultâneo, aconselhamos a usar o nível indicado entre parentesis.

Grelhar -

Os tempos indicados não incluem o préaquecimento. Pré-aqueça sempre o forno vazio durante 10 minutos.

TIPO DE PRATO

Bifes do lombo

Bife de vaca

Salsichas

Costeletas de porco 4

Frango (em metades) 2

Espetadas

Frango (peito)

4

4

6

Hambúrguer

1)

Peixe (filetes)

Sandes

4

4~6

4

4

8

Quantidade

N.º de peças gr.

800

600

/

600 3

1000 3

/

400

600 2

3

3

3

3

3

400

/

3

3

Grelhar temp. °C

Tempos de cozedura em minutos

1.º lado 2.º lado

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

12~15

10~12

12~15

12~16

30~35

10~15

12~15

20-30

12~14

5~7

12~14

6~8

10~12

12~14

25~30

10~12

12~14

10~12

/

57

TIPO DE PRATO

Tostas

1) Pré-aquecer durante 5'00''

Quantidade

N.º de peças gr.

4~6 / 3

Grill com ar quente

Para o Grill com ar quente defina uma tem-

Grelhar temp. °C

Tempos de cozedura em minutos

1.º lado 2.º lado

250 2~4 peratura máxima de 200 °C.

2~3

TIPO DE

PRATO

Rolo de carne (peru)

Frango (em metades)

Pernas de frango

Codornizes

Gratinado de legumes

Coquilles St.

Jacques

Cavala

Peixe em posta

Quantidade

N.º de pe-

ças

1 gr.

1000

2

6

4

-

-

2-4

4-6

Cozinhar com espeto

1000

-

500

-

-

-

800

Grill com ar quente

3

3

3

3

3

3

3

3

Temp. °C

200

200

200

200

200

200

200

200

Tempo de cozedura (minutos)

1.º lado 2.º lado

30-40

25-30

20-30

20-30

15-20

25-30

20-25

15-20

15-20

12-15

15-18

20-25

-

-

10-15

8-10

TIPO DE PRATO

Aves

Assados

Quantidade

1000

800

As temperaturas indicadas são valores de

Manutenção e limpeza

Advertência Antes de limpar, desligue o

58

2

2 temp. °C

250

250

Tempos de cozedura em minutos

50-60

50-60 referência. Estas podem ter de ser adaptadas às exigências pessoais.

forno e aguarde que arrefeça.

O aparelho não pode ser limpo com uma máquina de limpeza de vapor quente ou de jacto de vapor.

Importante: Antes de qualquer operação de limpeza é necessário desligar o aparelho da corrente eléctrica.

Para garantir uma vida útil longa para o seu aparelho, é necessário efectuar as seguintes operações de limpeza regularmente:

• Limpe o forno apenas quando este estiver frio.

• Limpe as partes esmaltadas com água e sabão.

• Não utilize produtos abrasivos.

• Seque as peças de aço inoxidável e os vidros com um pano suave.

• Em caso de nódoas resistentes utilize um produto de limpeza para aço inoxidável ou vinagre quente.

O esmaltado do forno é extremamente durável e altamente impermeável. No entanto, os ácidos de fruta quentes (limão, ameixa ou semelhante) podem deixar manchas baças e escuras nas superfícies esmaltadas. Contudo, essas marcas na superfície polida do esmalte não afectam o funcionamento do forno. Limpe bem o forno após cada utilização. Dessa forma, é muito mais fácil eliminar a sujidade. Evita que a sujidade seja queimada e fique ressequida.

Produtos de limpeza

Antes de utilizar qualquer produto de limpeza no seu forno, verifique se são adequados e se a sua utilização é recomendada pelo fabricante.

Os produtos de limpeza que contêm lixívia NÃO devem ser utilizados, pois podem tirar o brilho do acabamento da superfície. Devem também evitar-se abrasivos ásperos.

Limpeza externa

Limpe regularmente o painel de comandos, a porta do forno e a vedação da mesma com um pano macio embebido em água quente com um pouco de detergente líquido.

Para não danificar ou enfraquecer os painéis de vidro da porta, evite usar o seguinte:

• Lixívias e detergentes domésticos.

• Esfregões impregnados não indicados para tachos anti-aderentes.

• Esfregões Brillo/Ajax ou palha-de-aço.

• Esfregões químicos para forno ou aerossóis.

• Produtos para remover a ferrugem.

• Detergentes para cozinha/casa de banho.

Limpe o exterior e o interior do vidro da porta com água morna com sabão. Quando o vidro interior da porta ficar muito sujo, aconselha-se a utilização de um produto de limpeza como, por exemplo, o Hob Brite. Não utilize raspadores de tinta para remover a sujidade.

Advertência Se o vidro da porta ficar lascado ou com riscos profundos, o vidro ficará mais fraco e deverá ser substituído para evitar que o painel quebre. Para mais informações, contacte o Centro de Assistência local.

Compartimento do forno

Para melhores resultados, a base esmaltada do compartimento do forno deve ser limpa enquanto estiver ainda morna.

Limpe o forno com um pano macio embebido em

água morna com detergente após cada utilização.

A intervalos regulares será necessário efectuar uma limpeza mais aprofundada, usando um detergente indicado para fornos.

Resistência do grelhador

Este modelo foi equipado com um elemento (resistência) grelhador articulado de forma a facilitar a limpeza do tecto do forno.

Advertência Antes de prosseguir com a limpeza, assegure-se de que o forno se encontra arrefecido e desligado da alimentação eléctrica.

59

1

Desaperte o parafuso de fixação do elemento grelhador. Ao executar esta opera-

ção pela primeira vez, recomendamos que utilize uma chave de fendas.

2

Puxe então o grelhador cuidadosamente para baixo, de forma a permitir o acesso ao tecto do forno.

Limpe o forno com um produto de limpeza adequado e seque antes de voltar a colocar o elemento grelhador articulado na sua posição original.

Empurre o elemento grelhador cuidadosamente para cima, para a sua posição original e volte a apertar a porca de retenção.

Advertência Assegure-se de que a porca de retenção da grelha está bem fixa para evitar que a grelha caia durante a utilização.

Limpeza da porta do forno

Antes de limpar a porta do forno, é aconselhável retirá-la do forno.

1

Abra completamente a porta do forno e localize as dobradiças que ligam a porta ao forno.

2

Solte e rode as pequenas alavancas localizadas nas duas dobradiças.

3

Segure a porta pelo lado esquerdo e direito, depois rode-a lentamente na direcção do forno até que fique entreaberta. Puxe levemente a porta do forno para fora da sua posição e coloque-a sobre uma superfície estável.

Limpe a porta do forno apenas com água morna com sabão e um pano macio. Nunca utilize abrasivos ásperos. Terminada a limpeza, volte a colocar a porta do forno, seguindo o procedimento descrito pela ordem inversa.

Acessórios de aço inoxidável ou alumínio:

Aconselhamos a limpar a porta do forno apenas com uma esponja molhada e a secar a mesma com um pano macio.

Nunca utilize palha-de-aço, ácidos ou produtos abrasivos, pois podem danificar a superfície do forno. Limpe o painel de comandos do forno seguindo as mesmas precauções.

Advertência NÃO limpe a porta do forno enquanto os painéis de vidro estiverem quentes. Se não tomar esta precaução, o painel de vidro poderá estalar.

Se o vidro da porta ficar lascado ou com riscos profundos, o vidro ficará mais fraco e deverá ser substituído para evitar que o painel quebre.

Contacte o seu Centro de Assistência local, que lhe poderá fornecer quaisquer informações adicionais.

60

Prateleiras do forno e suportes das prateleiras

As calhas de apoio da prateleira nos lados esquerdo e direito do forno podem ser removidas para limpar as paredes laterais.

Remover as calhas de apoio da prateleira

• Resistência a temperaturas de 300°C;

• Tipo de ligação: E14.

Estas lâmpadas estão disponíveis no Centro de

Assistência da sua área.

Para substituir a lâmpada fundida

1. Assegure-se de que o forno se encontra desligado da alimentação eléctrica.

2. Puxe e rode a cobertura de vidro para a esquerda.

2

1

1

Puxe as calhas da parede do forno na parte da frente.

2

Em seguida, desprenda as calhas na parte traseira.

Colocar as calhas de suporte da prateleira

2

1

Para montar as calhas, encaixe as mesmas primeiro na parte traseira e, em seguida, coloque-as em posição na parte da frente e pressione-as até ficarem devidamente encaixadas. Para limpar as calhas de suporte da prateleira, coloque de molho em água morna com sabão e remova as marcas persistentes com a ajuda de um esfregão molhado e com sabão. Enxagúe bem e seque com um pano macio.

Substituição da lâmpada do forno

Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

Se for necessário substituir a lâmpada do forno, esta deverá ser conforme às seguintes especificações:

• Potência eléctrica: 15 W/25 W;

• Energia eléctrica: 230 V, 50 Hz;

3. Retire a lâmpada fundida e substitua-a pela nova.

4. Volte a colocar a cobertura de vidro e ligue o aparelho à corrente eléctrica.

Filtro de gordura

Antes de prosseguir, assegure-se de que o forno se encontra frio e desligado da alimentação eléctrica.

Ao cozinhar carne, o filtro de gorduras deverá ser instalado sobre a ventoinha do forno, prendendo o mesmo sobre as aberturas no painel traseiro.

Isto evitará a acumulação de gordura no propulsor da ventoinha. Não utilize materiais abrasivos para limpar a vedação. O filtro de gorduras pode ser lavado na máquina de lavar louça.

Quando o processo de cozedura estiver concluído e o forno tiver arrefecido, remova o filtro empurrando para cima a lingueta saliente existente no filtro.

61

Após a sua utilização, lave o filtro com água morna e sabão.

O que fazer se…

Instale o filtro de gorduras apenas quando fizer assados.

Se o aparelho não estiver a funcionar correctamente, antes de se dirigir ao Centro de Assistência da Electrolux, verifique o seguinte:

Importante Se chamar um técnico para resolver uma das anomalias listadas abaixo, ou para reparar uma anomalia causada por uma utilização ou instalação incorrectas, a deslocação ser-lhe-á cobrada, mesmo que o aparelho esteja dentro da garantia.

PROBLEMA

O forno não se liga.

A luz da temperatura do forno não acende.

A lâmpada do forno não se acende.

A preparação dos pratos demora demasiado tempo ou estes cozinham demasiado rápido.

Vapor e água condensada depositam-se sobre os alimentos e no compartimento do forno.

A ventoinha do forno é ruidosa.

SOLUÇÃO

• Verifique se foi seleccionada uma função de forno e uma temperatura

• Verifique se o aparelho está bem ligado e se o interruptor ou a alimentação de corrente estão LIGADOS

• Seleccione uma temperatura com o botão de controlo do termóstato

• Seleccione uma função com o botão de controlo do forno

• Seleccione uma função com o botão de controlo do forno

• Verifique a lâmpada e substitua-a, se necessário (ver "Limpeza do forno")

• Poderá ser necessário ajustar a temperatura

• Seguindo os conselhos contidos nestas instru-

ções, especialmente na secção "Utilização do forno".

• Quando o processo de cozedura estiver concluído, não deixe os pratos permanecer dentro do forno durante mais de 15-20 minutos

• Verifique se não existem prateleiras em contacto com o painel traseiro do forno.

Dados técnicos

Potência do elemento de aquecimento (resistência)

Elemento de aquecimento (resistência) inferior 1000 W

Elemento de aquecimento (resistência) superior 800 W

Forno completo (Topo+Base) 1800 W

62

Grelhador

Grelhador completo

Cozedura com ventoinha (ar quente)

Grelhador com ar quente

Lâmpada do forno

Motor da ventoinha de ar quente

Motor da ventilação de arrefecimento

Motor do espeto rotativo

Alimentação total absorvida

Tensão de serviço (50 Hz)

1650 W

2450 W

1825 W

2475 W

25 W

25 W

25 W

4 W

2500 W

230 V

Dimensões do nicho de instalação

Altura sob o tampo

Altura da coluna

Largura

Profundidade mm 593 mm 580 mm 560 mm 550

Forno

Altura

Largura

Profundidade

Capacidade do forno

335 mm

395 mm

400 mm

53 l

Instruções de instalação

A instalação e ligação devem ser efectuadas em conformidade com as normas em vigor. Qualquer intervenção deverá ser efectuada com o aparelho desligado. Apenas engenheiros acreditados estão autorizados a efectuar trabalhos no aparelho.

O fabricante rejeita qualquer responsabilidade se as medidas de segurança não forem observadas.

Ligação à alimentação eléctrica

Antes de efectuar a ligação à alimentação eléctrica certifique-se que:

• O fusível e a instalação eléctrica doméstica têm de ser compatíveis com a carga máx. do aparelho (ver placa de características).

• A instalação eléctrica doméstica tem de estar equipada com ligação à terra aprovada e de acordo com as normas em vigor.

• A tomada ou o disjuntor multipolar têm que permanecer acessíveis após a instalação do aparelho.

Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação eléctrica.

Deverá ser instalada no cabo uma ficha adequada de acordo com a carga eléctrica especificada na

63

placa de características. A ficha deverá ser introduzida numa tomada de parede adequada. No caso de uma ligação directa à rede eléctrica, será necessário instalar entre o aparelho e a rede um interruptor omnipolar, com um mínimo de abertura entre contactos de 3 mm, adequado à carga necessária e em conformidade com as leis em vigor. O cabo de terra amarelo/verde não deverá ser interrompido pelo interruptor e deverá ser

2-3 cm mais longo que os outros cabos.

O cabo de alimentação e ficha fornecida deverá ser ligada a uma tomada com ligação à terra (230

V~, 50 Hz). A tomada com ligação à terra deverá ser instalada de acordo com as normas.

Os seguintes tipos de cabos de alimentação são adequados, em função da respectiva secção nominal necessária: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F,

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

O cabo de ligação tem de ser sempre instalado de forma a nunca atingir 50°C (acima da temperatura ambiente).

Depois de efectuada a ligação, as resistências têm de ser testadas através da sua colocação em funcionamento durante aprox. 3 minutos.

Bloco de terminais

O forno está equipado com um bloco de terminais de fácil acesso, concebido para operar com uma alimentação de energia monofásica de 230

V.

Letra L

Letra N

ou E

Terminal com tensão

Terminal neutro

Terminal de terra

De acordo com as normas em vigor, todas as pe-

ças que garantem a protecção das componentes condutoras de corrente, têm de ser fixas de forma a não poderem ser retiradas sem ferramentas.

Isto inclui também a fixação de possíveis paredes terminais no início ou no fim de uma linha de unidades encastradas.

A protecção contra choques eléctricos tem que ser sempre garantida pelo encastramento do aparelho.

O aparelho pode ser instalado com a sua traseira ou parede lateral contra armários de cozinha, aparelhos ou paredes mais altas. No entanto, apenas podem ser colocados outros aparelhos ou armários de cozinha da mesma altura contra a outra parede lateral.

Dimensões globais do forno

20

594

540

50

560

Encastrado em coluna

O nicho deverá ter as dimensões apresentadas na figura em baixo.

550 min

560÷

570

Instruções para encastrar

Para assegurar um funcionamento sem problemas do aparelho encastrado, o móvel de encastrar ou o nicho onde o aparelho será encastrado necessitam de ter as dimensões adequadas.

64

Encastrado sob uma bancada de cozinha

O nicho deverá ter as dimensões apresentadas na figura em baixo.

550 min

560-570

80÷100

Ao instalar uma placa por cima do forno, a ligação eléctrica da placa e a do forno têm de ser efectuadas em separado por razões de segurança e para permitir que o forno seja mais facilmente retirado do armário, se necessário.

Quaisquer extensões deverão ser efectuadas com cabos adequados para a potência necessária.

Fixação do forno ao armário

1. Abrir a porta do forno.

2. Fixar o forno ao armário colocando os quatro fixadores de distância fornecidos com o aparelho ( A ), que encaixam exactamente nos orifícios existentes na estrutura e onde são instalados quatro parafusos de madeira ( B ).

Assistência técnica e peças sobresselentes

Se as verificações sugeridas na secção anterior são forem úteis para a resolução do problema, contacte o Centro de Assistência Técnica autorizado mais próximo, especificando o tipo de falha, modelo do aparelho (Mod.), número do produto (Prod. no.) e número de série (Ser. No.) apresentados na placa de dados do forno. A placa de dados está localizada no exterior do forno e é visível ao abrir a porta do mesmo, no local apresentado na figura.

A

B

As peças sobresselentes originais, certificadas pelo fabricante do aparelho e identificadas com esta marca, encontram-se disponíveis apenas nos nossos Centros de Assistência Técnica ou em lojas de peças sobresselentes autorizadas.

Eliminação

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha

65

selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Material de embalagem

Os materiais da embalagem são ecológicos e podem ser reciclados. As componentes de plástico estão identificadas por marcações, por ex.

>PE<, >PS<, etc. Por favor elimine os materiais de embalagem colocando-os nos contentores adequados disponibilizados nos ecopontos existentes.

66

67

www.zanussi.sk

Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor visite nuestro site: www.zanussi.es

www.zanussi.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals