Progress | PBK3360X | User manual | Progress PBK3360X Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
Inbouwoven
Built-in oven
PBK 3360
2 progress
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Voor het eerste gebruik
Bediening
Tips en bereidingstabellen
2
3
5
6
12
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Verwijdering
16
21
22
22
24
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Bewaar deze handleiding altijd bij het
apparaat. Mocht het apparaat aan derden doorgegeven of verkocht worden, of
indien u het apparaat wanneer u gaat
verhuizen in uw oude woning achterlaat,
dan is het van groot belang dat de nieuwe gebruiker over deze gebruiksaanwijzing en de aanwijzingen kan beschikken.
Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor de
veiligheid van de gebruikers en hun
huisgenoten. Lees ze dus aandachtig
door, voordat u het apparaat aansluit en/
of in gebruik neemt.
Montage
• De installatie moeten worden uitgevoerd
door een erkend installateur, met inachtneming van de geldende voorschriften. De
afzonderlijke installatiewerkzaamheden
zijn beschreven in de instructies voor de
installateur.
• Laat het apparaat installeren en aansluiten
door een erkend installateur overeenkomstig de richtlijnen.
• Indien wijzigingen aan de stroomvoorziening vereist zijn vanwege de installatie, dan
dienen deze te worden uitgevoerd door
een erkend installateur.
• Deze oven is geschikt voor gebruik als afzonderlijk apparaat of in combinatie met
een elektrische kookplaat, voor aansluiting
op een eenfase-stroomvoorziening van
230 V.
Bediening
• Deze oven is bedoeld voor het bereiden
van voedsel; gebruik deze nooit voor andere doeleinden.
• Wees extra voorzichtig tijdens het gebruik
van de oven. Door de grote hitte van de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
verwarmingselementen worden de bakplaten en andere onderdelen erg heet.
Indien u - om welke reden dan ook - aluminiumfolie in de oven gebruikt, laat dit
dan nooit in direct contact komen met de
bodem van de oven.
Ga bij het schoonmaken van de oven voorzichtig te werk: sproei nooit vloeistof op het
vetfilter (indien aanwezig), de verwarmingselementen en de thermostaatsensor.
Het is gevaarlijk veranderingen van welke
aard ook aan te brengen aan het apparaat
of aan de kenmerken ervan.
Tijdens het bakken, braden en grillen worden het venster van de deur en de overige
onderdelen van het apparaat erg heet.
Houd kinderen daarom uit de buurt van het
apparaat. Wanneer u elektrische apparatuur aansluit op stopcontacten in de buurt
van de oven, dan dient u erop te letten dat
aansluitleidingen niet in aanraking komen
met hete kookzones of klem komen te zitten in de hete ovendeur.
Gebruik altijd ovenwanten om hete vuurvaste schotels of schalen uit de oven te
halen.
Regelmatig reinigen voorkomt dat het oppervlaktemateriaal van de oven achteruitgaat.
Schakel voordat u de oven gaat reinigen
de stroom uit of haal de stekker uit het
stopcontact.
Verzeker u ervan dat de oven in de uitstand
staat als hij niet meer wordt gebruikt.
Het apparaat mag niet worden gereinigd
met een tot een hoge temperatuur verwarmde stoomreiniger.
Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe
metalen krabbers. U kunt daarmee krassen op het glas van de deur veroorzaken
progress 3
en dat kan leiden tot het barsten van het
glas.
Veiligheid van personen
• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door
volwassenen. Het is gevaarlijk om het door
kinderen te laten gebruiken of hen ermee
te laten spelen.
• Houd kinderen uit de buurt, zolang de
oven in werking is. Nadat u de oven heeft
uitgeschakeld, blijft de deur nog lange tijd
warm.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of andere personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit plaatsvindt onder toe-
zicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Klantenservice
• Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de service-afdeling van
de fabrikant of door een service-afdeling
die door de fabrikant geautoriseerd is en
gebruik alleen originele onderdelen.
• Probeer in geval van een storing of defect
dit apparaat nooit zelf te repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden.
Beschrijving van het product
1
2
3
4
5
6
Bedieningspaneel
Indicatielampje van de temperatuur
Thermostaatknop
Elektronisch programmeren
Functieknop
Stroomindicatielampje
7
8
9
10
11
12
Luchtopeningen voor koelventilator
Grill
Binnenverlichting
Opening draaispit
Ovenventilator
Typeplaatje
4 progress
Accessoires
Bediening
Braadslede
Verzonken knop
Dit model is voorzien van verzonken knoppen.
Deze knoppen werken door ze in te drukken
en uit te trekken.
Ze kunnen helemaal worden ingedrukt als de
oven niet in gebruik is.
Bakplaat
Grillrooster
Functieknop
Oven is uitgeschakeld.
Hetelucht
Boven- en onderwarmte -bovenste
en onderste verwarmingselement
Onderwarmte
Grillen met hete lucht
Draaispit
1
2
3
4
Grill en draaispit
Ontdooien
1
2
3
4
Afneembare greep
Spit
Vorken
Spithouder
progress 5
Bedrijfscontrolelampje
Het bedrijfscontrolelampje gaat branden als
de functieknop wordt ingesteld.
Temperatuurknop
Draai de temperatuurknop linksom om temperaturen tussen 50 °C en 250 °C te kiezen.
Temperatuurknop - controlelampje
Dit controlelampje gaat branden als er aan de
temperatuurknop gedraaid wordt.
Het display blijft verlicht tot de gewenste temperatuur bereikt is. Daarna gaat het knipperen om aan te geven dat de temperatuur in
stand wordt gehouden.
Veiligheidsthermostaat
Om te voorkomen dat de oven oververhit
raakt (door onjuist gebruik van het apparaat
of vanwege defecte onderdelen), is de oven
voorzien van een veiligheidsthermostaat die
indien nodig de stroomtoevoer onderbreekt.
Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de
oven automatisch weer ingeschakeld.
Als de veiligheidsthermostaat is geactiveerd
vanwege onjuist gebruik van het apparaat,
hoeft u nadat de oven is afgekoeld alleen de
fout te verhelpen. Is de thermostaat daarentegen geactiveerd vanwege een defect onderdeel, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Koelventilator
De koelventilator koelt de oven en het bedieningspaneel. Zodra de oven enkele minuten
is ingeschakeld, wordt automatisch ook de
ventilator ingeschakeld. Er wordt warme
lucht uit de luchtopeningen naast de handgreep van de ovendeur geblazen. Wanneer
de oven is uitgeschakeld, blijft de ventilator
nog enige tijd ingeschakeld voor de koeling
van de verwarmingselementen. Dit is helemaal normaal.
De werking van de ventilator hangt af
van hoe lang en op welke temperatuur
de oven gebruikt is. Bij lagere temperaturen wordt de ventilator mogelijk helemaal niet ingeschakeld en als de oven
slechts kortstondig is gebruikt, wordt de
ventilator mogelijk ook meteen uitgeschakeld.
Voor het eerste gebruik
Waarschuwing! Verwijder al het
verpakkingsmateriaal binnen en
buiten, voordat u de oven in gebruik
neemt.
Voordat u de oven in gebruik neemt, moet de
oven leeg opgewarmd worden.
Gedurende deze tijd kan er een onaangenaam luchtje ontstaan. Dit is helemaal normaal Het wordt veroorzaakt door fabricageresten.
De oven functioneert alleen als u de
klok hebt ingesteld op de tijd van de
dag.
Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd
is.
1. Sla de kloktijd op in het elektronische programmageheugen (zie het hoofdstuk
"elektronische timer")
2. Draai de functieknop naar hete lucht
3. Draai de thermostaatknop op 250 °C.
4. Open een raam voor de ventilatie.
5. Laat de oven nu ongeveer 45 minuten
leeg werken
Herhaal de procedure voor het ovenelement
boven en onder
en grillen met hete lucht
gedurende ongeveer 5-10 minuten.
Nadat u deze handeling heeft verricht, laat u
de oven afkoelen. Maak de ovenruimte vervolgens schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
Maak voordat u de oven voor het eerst gebruikt, ook alle accessoires zorgvuldig
schoon.
6 progress
Pak om de deur te openen altijd de handgreep in het midden vast tot de deur helemaal open is.
Bediening
1
8
2
7
3
De klok instellen
Wanneer de stroomtoevoer wordt ingeschakeld, of nadat de stroom is uitgevallen, knippert het controlelampje "Klok"
in het display.
Om het juiste tijdstip van de dag in te stellen:
1. Druk op de toets "
" of "
”.
6
1
2
3
4
5
6
7
5
4
Display
“Kookwekker” controlelampje
“Klok” controlelampje
Toets "
”
Functiekeuzetoets
Toets "
”
"Einde bereidingstijd" controlelampje
8 "Bereidingstijd" controlelampje
De oven werkt alleen als u de klok
hebt ingesteld. De oven kan echter ook
zonder enige programmering worden
bediend.
Als de stroom uitvalt worden alle instellingen (klok, programma-instelling of lopend programma) gewist. Als de
stroomtoevoer weer wordt hersteld,
knipperen de cijfers op het display. Als
dit gebeurt moeten de klok en de timer
opnieuw worden ingesteld.
2. Wacht vervolgens 5 seconden: het controlelampje "Klok"
gaat uit en op het
display verschijnt de ingestelde tijd. Het
apparaat is nu klaar voor gebruik.
Om de juiste kloktijd opnieuw in te stellen:
1. Druk op de toets
om de functie "Klok"
te kiezen. Het overeenkomstige controlelampje gaat knipperen. Ga dan verder
zoals hierboven is beschreven
Het tijdstip van de dag kan alleen opnieuw worden ingesteld als er geen automatische functie (bereidingsduur
of einde bereidingstijd
) werd ingesteld.
progress 7
Bereidingstijd
Als deze functie is geselecteerd, schakelt de
oven automatisch uit aan het einde van de
geprogrammeerde bereidingstijd. Zet het gerecht in de oven, kies een bereidingsfunctie
en stel de benodigde bereidingstemperatuur
in.
Druk op de toets
om de functie “Bereidingstijd” te kiezen.
Het overeenkomstige controlelampje gaat
knipperen.
Ga dan als volgt verder:
De bereidingstijd programmeren:
1. Druk op de toets "
” of “
”.
2. Wacht 5 seconden nadat u de bereidingstijd hebt ingesteld: gaat het "Bereidingstijd" controlelampje
branden en
op het display verschijnt weer het tijdstip
van de dag.
en thermostaatknoppen niet op nul worden gezet, dan warmt de oven weer op.
Het annuleren van een geprogrammeerde
bereidingstijd:
1. Druk op de toets
om de functie “Bereidingstijd” te kiezen. Het betreffende
gaat knipperen en op
controlelampje
het display verschijnt de resterende bereidingstijd.
2. Druk op de toets "
” tot “0:00” op het
display verschijnt. 5 seconden later gaat
het controlelampje uit en zal de klok weer
op het display verschijnen.
Einde bereidingstijd
Met deze functie kunt u de oven zodanig instellen dat deze automatisch wordt uitgeschakeld als de tijd van een geprogrammeerde bereidingsduur is afgelopen. Zet het gerecht in de oven, kies een bereidingsfunctie
en stel de benodigde bereidingstemperatuur
in.
Druk op de toets
om de functie “Einde
bereidingstijd” te kiezen. Het overeenkomstige controlelampje gaat knipperen.
Ga dan als volgt verder:
3. Als de ingestelde bereidingstijd is verstreken, schakelt de oven automatisch uit. Er
klinkt een geluidsignaal en het controlelampje knippert. Draai de oven- en thermostaatknop naar nul.
Annuleer het geluidsignaal door op een
toets te drukken.
OPMERKING : Als het geluidsignaal is
uitgeschakeld, keert de oven terug naar
een handmatige bediening. Als de oven-
Zo stelt u het einde van de bereidingstijd in
1. Druk op de toets "
" of "
” toets.
2. Wacht 5 seconden nadat u het einde van
de bereidingstijd hebt ingesteld: het “Einde bereidingstijd” controlelampje
branden en op het display verschijnt weer
het tijdstip van de dag.
8 progress
in- en uitgeschakeld worden volgens de
ingestelde programma's.
Kookwekker
Het geluid van de kookwekker klinkt aan het
einde van de ingestelde tijd; maar de oven
blijft aan en klaar voor gebruik.
3. Als de ingestelde tijd is verstreken, schakelt de oven automatisch uit. Er klinkt een
geluidsignaal en het controlelampje knippert. Draai de oven- en thermostaatknop
naar nul.
Annuleer het geluidsignaal door op een
toets te drukken.
OPMERKING : Als het geluidsignaal is
uitgeschakeld, keert de oven terug naar
een handmatige bediening. Als de ovenen thermostaatknoppen niet op nul worden gezet, warmt de oven weer op.
Het annuleren van de geprogrammeerde
einde van de bereidingstijd:
1. Druk op de toets
om de functie “Einde
bereidingstijd” te kiezen. Het betreffende
controlelampje
gaat knipperen en op
het display verschijnt de geprogrammeerde einde bereidingstijd.
2. Druk op de toets "
” tot op het display
de kloktijd van de dag verschijnt. Er klinkt
een geluidsignaal en het controlelampje
gaat uit.
Bereidingstijd
en Eindtijd
gecombineerd
De functies "Bereidingstijd" en "Einde bereidingstijd" kunnen tegelijk worden gebruikt
om de oven automatisch op een later tijdstip
in en uit te schakelen.
1. Gebruik de functie "Bereidingstijd"
om de bereidingstijd in te stellen (zoals
beschreven in het betreffende hoofden het
stuk). Druk vervolgens op toets
display geeft de geprogrammeerde instelling weer.
2. Gebruik de functie "Einde bereidingstijd"
om het einde van de bereidingstijd in
te stellen (zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk). Het overeenkomstige
controlelampje gaat branden en op het
display verschijnt de kloktijd. De oven zal
Het instellen van de kookwekker:
1. Druk op de toets om de “Kookwekker”
functie te selecteren. Het betreffende
controlelampje
gaat knipperen.
2. Druk vervolgens op toets "
” of toets “
” (maximum tijd: 2 uur, 30 minuten).
3. Wacht 5 seconden nadat u de kookwekker hebt ingesteld: het “Kookwekker”
controlelampje gaat branden.
4. Als het einde van de ingestelde tijd is bereikt, gaat het display knipperen en klinkt
er een geluidssignaal. Het geluidssignaal
kan worden geannuleerd door op een
willekeurige toets te drukken.
De kookwekker uitzetten:
1. Druk op de toets om de “Kookwekker”
functie te selecteren. Het betreffende
controlelampje
gaat knipperen en op
het display verschijnt de resterende tijd.
2. Druk op de toets "
” tot “0:00” op het
display verschijnt. 5 seconden later gaat
het controlelampje uit en zal de klok weer
op het display verschijnen.
progress 9
Het display uitschakelen
1. Druk gelijktijdig de twee programmeerknoppen in en houd ze ongeveer 5 seconden ingedrukt. Het display gaat uit.
2. Om het display weer in te schakelen,
dient u een willekeurige toets in te drukken.
Het display kan alleen worden uitgeschakeld als er geen andere functies zijn
ingesteld
De inzethoogte wordt vanaf de bodem
van de oven geteld, zoals aangegeven in
de afbeelding.
De inschuifdelen moeten altijd goed
worden ingeschoven (zie afbeelding).
Zet schotels en pannen niet direct op de
bodem van de oven.
Gebruik van de oven
Belangrijk! Bedek de bodem van de oven
nooit met aluminiumfolie en plaats geen
bakplaten etc. op de bodem van de oven,
anders kan het emaille van de oven door de
opgebouwde hitte beschadigd raken. Zet
(hittebestendige) pannen en aluminium
bakplaten altijd op het rooster dat in de rails
is geschoven. Wanneer gerechten verhit
worden, ontstaat er stoom, net als in een
pan. Wanneer de stoom in aanraking komt
met de glazen deur van de oven, wordt er
condens gevormd en ontstaan er
waterdruppels.
Warm de lege oven altijd 10 minuten
voor, om condensvorming te beperken.
Wij adviseren u na elke bereiding de waterdruppels weg te vegen.
Belangrijk! Alle bereidingen moeten
uitgevoerd worden met gesloten deur.
Ga bij het openen van de ovendeur zorgvuldig te werk. Laat de deur niet 'openvallen'
maar houd de deur vast aan de handgreep
totdat deze helemaal openstaat.
De oven heeft vier inzetniveaus.
Hete lucht
Het voedsel wordt bereid met behulp van
voorverwarmde lucht die gelijkmatig wordt
rondgeblazen in de oven door een ventilator
in de achterwand van de oven.
Alle ovenzones worden zodoende snel en
gelijkmatig verwarmd. Dit betekent dat u tegelijkertijd verschillende soorten gerechten
kunt bereiden die op verschillende inzetniveaus zijn geplaatst.
De voordelen van koken met deze functie:
– Sneller voorverwarmen
Doordat de heteluchtoven snel op temperatuur komt, is het over het algemeen niet
nodig om de oven voor te verwarmen. Mogelijk hebt u wel 5-7 minuten extra bereidingstijd nodig. Voor recepten die hogere
temperaturen vereisen, zoals brood, pasteien, scones of soufflés, verkrijgt u de
beste resultaten als de oven eerst wordt
voorverwarmd
– Lagere temperaturen
Bereiding met hete lucht vereist over het
algemeen lagere temperaturen dan bereiding met boven- en onderwarmte.
Houd de aanbevolen temperaturen in de
bak- en braadtabel aan. Verminder bij uw
eigen conventionele recepten de onderen boventemperatuur met ongeveer
20-25°C.
– Gelijkmatige warmteverdeling bij bakken
10 progress
De heteluchtoven biedt een gelijkmatige
verwarming op alle inzetniveaus. Dit betekent dat partijen van dezelfde gerechten
tegelijkertijd in de oven kunnen worden bereid. De baksels op het bovenste niveau
kunnen echter sneller bruiner worden dan
die op het onderste niveau.
Dit is normaal. Er vindt geen smaakoverdracht plaats tussen de gerechten.
Conventioneel (Boven- en
onderwarmte)
– De warmte wordt het beste verdeeld bij
gebruik van het middelste niveau. Wanneer u wilt dat uw baksel een bruinere bodem krijgt, moet u het op een lager niveau
in de oven zetten. Wanneer u wilt dat uw
baksel een bruinere bovenkant krijgt, moet
u het op een hoger niveau in de oven zetten.
– Het materiaal en de afwerking van de bakplaten en schalen zijn van invloed op de
mate waarin het voedsel een bruin korstje
krijgt. Emaille, donker, zwaar en met teflon
gecoat bakgerei bevordert het bruinen,
terwijl bakgerei van glas, glanzend aluminium of gepolijst edelstaal warmte reflecteert en afremt.
– Zet gerechten altijd in het midden van het
rooster om een gelijkmatige bruining te garanderen.
– Plaats schalen op een bakplaat van de
juiste afmeting, om te voorkomen dat er
voedsel op de bodem van de oven wordt
gemorst en ervoor te zorgen dat de oven
gemakkelijker kan worden gereinigd.
– Plaats schalen, bakblikken of bakplaten niet direct op de bodem van de
oven . Deze wordt erg heet en kan schalen, bakblikken of bakplaten beschadigen.
Als u deze instelling gebruikt komt de
warmte van de bovenste en onderste verwarmingselementen. Daarmee kunt u gerechten op één enkel niveau bereiden. Dit
is bijzonder geschikt voor gerechten,
waarvan de bodem extra bruin moet worden, bv. quiches en hartige taarten.
Gratins, lasagnes en ovenschotels die ook
wat extra bruin van boven moeten worden,
kunnen ook heel goed bereid worden met
Conventioneel (Boven- en onderwarmte).
Zo maakt u gebruik van Conventioneel (Boven- en onderwarmte):
1. Draai de functieknop naar de gewenste
functie
2. Zet de temperatuurknop op de gewenste
temperatuur.
Onderwarmte
Deze functie is bijzonder geschikt voor het
bakken van taart- en vlaaibodems. Tevens
kan deze functie worden gebruikt om ervoor
te zorgen dat het basisdeeg van quiches of
hartige taarten gaar is.
Het temperatuurcontrolelampje blijft
branden tot de juiste temperatuur bereikt is. Daarna gaat het knipperen om
aan te geven dat de temperatuur in
stand wordt gehouden.
Grillen
– De meeste gerechten kunnen het beste op
het rooster in de grillpan worden geplaatst.
Hierdoor wordt een maximale luchtcirculatie gerealiseerd en bevindt het voedsel
zich niet in, maar boven het vet of de vleessappen. Indien gewenst kunnen gerechten zoals vis, lever en niertjes direct op de
grillpan worden geplaatst.
– Droog het voedsel vóór het grillen goed,
zodat het niet gaat spatten. Strijk mager
vlees en vis licht in met een beetje olie of
gesmolten boter, zodat de gerechten tijdens de bereiding mals blijven.
– Overige ingrediënten, zoals tomaten en
champignons, kunnen tijdens het grillen
van vlees onder de grill worden geplaatst.
– Als u brood wilt roosteren, kunt u het beste
het bovenste inzetniveau te gebruiken.
– Indien nodig moet het voedsel tijdens de
bereiding worden omgedraaid.
Gebruik van de grote grill
Via de grill komt de directe warmte snel tot in
het midden van het bereik van de grillpan.
Met de grill kunt u heel goed kleinere hoeveelheden grillen. Op die manier kunt u ook
energie besparen.
1. Draai aan de ovenregelaar om de oven in
te schakelen
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste
temperatuur.
3. Kies het passende inzetniveau voor grillpan en rooster, al naar gelang of het om
platter of dikker grillvoedsel gaat. Volg de
instructies voor het grillen op.
Het grillelement wordt geregeld door de thermostaat Tijdens het grillen wordt de grill met
progress 11
regelmatige tussenpozen in- en uitgeschakeld, om oververhitting te voorkomen.
Grillen met hete lucht
Grillen met hete lucht biedt een alternatieve
bereidingsmethode voor gerechten die anders met de normale grill worden bereid. Het
grillelement en de ventilator van de oven werken samen, zodat de hete lucht rond de gerechten circuleert.
Hierdoor hoeft u het voedsel niet zo vaak te
controleren en om te draaien.
Grillen met hete lucht minimaliseert kookluchtjes in de keuken.
Met uitzondering van toast en biefstukken,
die van binnen rood moeten blijven, kunt u
alle levensmiddelen grillen die u normaal bereidt met de conventionele grill.
De bereiding verloopt gematigder, waardoor
het grillen met hete lucht doorgaans iets
meer bereidingstijd vergt dan de conventionele grillmethode.
Een van de voordelen is dat er grotere hoeveelheden tegelijkertijd kunnen worden bereid.
1. Draai aan de ovenregelaar om de oven in
te schakelen
Belangrijk! Stel de heteluchtgrill op een
2.
maximale temperatuur van 200°C in.
Ontdooien
De ventilator verwarmt niet en circuleert de
lucht op kamertemperatuur in de binnenruimte van de oven.
Hierdoor wordt het voedsel sneller ontdooid.
Houd er echter rekening mee dat de temperatuur in de keuken van invloed is op de snelheid van het ontdooien.
Deze functie is bijzonder geschikt om kwetsbare levensmiddelen te ontdooien die door
opwarmen beschadigd raken, bijvoorbeeld
taarten met crèmevulling, ijstaarten, gebak,
brood en bakwaren van gistdeeg.
Controleer of de thermostaatknop op de
stand UIT staat.
Grill en draaispit
Waarschuwing! Ovendeur altijd
gesloten houden.
De vorken en het spit van het draaispit zijn spits en scherp (indien uw
apparaat hiermee is uitgerust).
Als u een van deze voorwerpen gebruikt, wees dan uiterst voorzichtig
om verwondingen te voorkomen.
Volg de onderstaande instructies:
1. Vlees aan het draaispit rijgen en met de
vorken vastzetten.
2. Spit op de houder plaatsen en het geheel
in het tweede inzetniveau van onder
schuiven.
3. Het uiteinde van het spit in de desbetreffende opening van de achterwand aanbrengen.
4. Schroef de handgreep van het spit.
5. Vul de lekbak met ongeveer 1/2 l. water
en plaats de bak op het eerste niveau.
6. De functiekeuzeschakelaar op stand
draaien en de gewenste temperatuur instellen.
12 progress
Tips en bereidingstabellen
Bakken:
Voor gebak is meestal een gemiddelde temperatuur nodig (150 °C-200 °C).
U moet de oven dan ongeveer 10 minuten
voorverwarmen.
Doe de ovendeur niet open voordat driekwart van de baktijd is verstreken.
Bak kruimeldeeg in een springvorm of op een
bakblik tot tweederde van de baktijd. Vervolgens kunt u het garneren en afbakken.
De verdere baktijd hangt af van de soort en
hoeveelheid garnering of vulling.
Biscuitdeeg moet moeilijk van de lepel lopen.
Door te vloeibaar deeg zou de baktijd onnodig langer duren.
Als er twee bakplaten met gebak tegelijkertijd
in de oven worden geplaatst, moet er tussen
de bakplaten één niveau worden vrijgelaten.
Als er twee bakplaten met gebak tegelijkertijd
in de oven worden geplaatst, moeten deze
na ongeveer tweederde van de baktijd worden omgewisseld en omgedraaid.
Braden:
Neem geen braadstukken die minder wegen
dan 1 kg.
Kleinere stukken kunnen tijdens het braden
uitdrogen.
Donker vlees, dat van buiten goed gebraden
maar van binnen roze tot rood moet blijven,
moet bij een hogere temperatuur (200
°C-250 °C) worden gebraden.
Licht vlees, gevogelte en vis hebben daarentegen een lagere temperatuur (150 °C-175
°C) nodig.
Doe bij een korte bereidingstijd de ingrediënten voor de saus of jus direct aan het begin
in de braadpan.
In andere gevallen worden ze het laatste halfuur toegevoegd.
U kunt controleren of het vlees gaar is met
behulp van een lepel: als het vlees niet kan
worden ingedrukt, is het gaar.
Rosbief en ossenhaas, die van binnen roze
moeten blijven, moeten op een hogere temperatuur en in kortere tijd worden gebraden.
Bij het bereiden van vlees direct op het rooster de braadpan in het onderliggende inzetniveau schuiven.
Laat het braadstuk minstens 15 minuten
staan, zodat het vleesvocht niet kan weglopen.
Om rookvorming in de oven te beperken,
kunt u een beetje water in de braadpan gieten.
Om condensvorming te voorkomen, een
paar keer water toevoegen.
Borden kunnen tot zij geserveerd worden in
de oven op de laagste temperatuur warm
gehouden worden.
Belangrijk! Bedek de oven nooit met
aluminiumfolie en plaats geen
bakplaten, ovenschotels en dergelijke
op de bodem van de oven, anders kan
het emaille van de oven door de
opgebouwde hitte beschadigd raken.
Bereidingstijden
De bereidingstijden kunnen verschillen al
naar gelang de samenstelling, ingrediënten
en hoeveelheid vocht in de afzonderlijke gerechten.
Noteer de instellingen van uw eerste bereidingen, om ervaring op te doen als u deze
gerechten later nog eens wilt bereiden.
U kunt de aangegeven waarden in de tabellen aanpassen op basis van uw eigen ervaringen.
Bak- en braadschema
GEBAK
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Schuimtaart
2
170
2 (1 en
3)
165
45-60
In cakevorm
Zandtaartdeeg
2
170
2 (1 en
3)
160
24-34
In cakevorm
progress 13
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Karnemelk
kwarktaart
1
170
2
165
60-80
In cakevorm 26 cm
Appelgebak
(appeltaart)
1
170
2 links
+
rechts
160
100-120
2 cakevormen van 20 cm
op het grillrooster
Strudel
2
175
2
150
60-80
Op bakplaat
Confituurtaart
2
170
2 links
+
rechts
160
30-40
In cakevorm 26 cm
Fruitcake
2
170
2
155
60-70
In cakevorm 26 cm
Biscuittaart (botervrije biscuittaart)
2
170
2
160
35-45
In cakevorm 26 cm
Kerstcake/rijke
fruitcake
2
170
2
160
50-60
In cakevorm 20 cm
Pruimentaart
2
170
2
165
50-60
In broodvorm 1)
Kleine cakes
3
170
3 (1 en
3)
165
20-30
Op een platte bakplaat
Koekjes
3
150
3 (1 en
3)
140
20-30
Op een platte bakplaat 1)
Schuimpjes
3
100
3
115
90-120
Op een platte bakplaat
Broodjes
3
190
3
180
15-20
Op een platte bakplaat 1)
Soesjes
3
190
3 (1 en
3)
180
25-35
Op een platte bakplaat 1)
3
180
2
170
45-70
In cakevorm 20 cm
1 of 2
180
2
170
40-55
Links + rechts in cakevorm
van 20 cm
Taartjes
Victoriataart
1) Warm de oven 10 minuten voor.
BROOD EN PIZZA
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Niveau
Wit brood
Hete lucht
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
1
190
1
195
60-70
Roggebrood
1
190
1
190
30-45
In broodvorm
Broodjes
2
190
2 (1 en
3)
180
25-40
6 - 8 broodjes op een platte
bakplaat 1)
Pizza
1
190
1
190
20-30
Op een diepe braadpan 1)
Scones
3
200
2
190
10~20
Op een platte bakplaat 1)
1) Warm de oven 10 minuten voor.
1 -2 stukken, 500 gram per
stuk 1)
14 progress
OVENSCHOTELS
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Pastaflan
2
180
2
180
40-50
In vorm
Groenteflan
2
200
2
200
45-60
In vorm
Quiches
1
190
1
190
40-50
In vorm
Lasagne
2
200
2
200
25-40
In vorm
Cannelloni
2
200
2
200
25-40
In vorm
Yorkshire pudding
2
220
2
210
20-30
6 puddingvormen 1)
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
1) Warm de oven 10 minuten voor.
VLEES
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Rundvlees
2
200
2
190
50-70
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Varkensvlees
2
180
2
180
90-120
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Kalfsvlees
2
190
2
175
90-120
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Engelse rosbief
rood
2
210
2
200
44-50
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Engelse rosbief
medium
2
210
2
200
51-55
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Engelse rosbief
doorbakken
2
210
2
200
55-60
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Varkensschouder
2
180
2
170
120-150
Op een diepe braadpan
Varkensschenkel
2
180
2
160
100-120
2 stukken op een diepe
braadpan
Lamsvlees
2
190
2
190
110-130
Bout
Kip
2
200
2
200
70-85
Geheel op een diepe
braadpan
Kalkoen
1
180
1
160
210-240
Geheel op een diepe
braadpan
Eend
2
175
2
160
120-150
Geheel op een diepe
braadpan
Gans
1
175
1
160
150-200
Geheel op een diepe
braadpan
Konijn
2
190
2
175
60-80
In stukken
Haas
2
190
2
175
150-200
In stukken
progress 15
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
2
190
2
175
Fazant
Bereidingstijd
[min]
90-120
Opmerkingen
Geheel op een diepe
braadpan
VIS
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
175
40-55
3-4 vissen
175
35-60
4-6 filets
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Forel/zeebrasem
2
190
2 (1 en
3) 2 (1
en 3)
Tonijn/zalm
2
190
2 (1 en
3)
De lege oven moet altijd 10 minuten
voorverwarmen.
Grillen
Tijden zijn exclusief voorverwarmen.
Hoeveelheid
GERECHT
Stuks
gr
Tournedos
4
800
Biefstuk
4
600
Worstjes
8
Varkenskotelet
Kip (in 2 helften)
Grillen
Bereidingstijd (minuten)
Temp.
(°C)
1e kant
2e kant
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
2
1000
3
250
30-35
25-30
Spiezen
4
/
3
250
10-15
10-12
Kipfilet
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
niveau
Voorverwarmen
5’00
Visfilet
4
400
3
250
12-14
10-12
Geroosterde sandwiches
4-6
/
3
250
5-7
/
Geroosterd brood
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Grillen met hete lucht
Waarschuwing! Als u grilt met hete
lucht, dient u een maximale temperatuur
van 200°C te selecteren.
16 progress
Hoeveelheid
GERECHT
Stuks
gr
Rollade (kalkoen)
1
1000
Kip (in twee helften)
2
1000
Kippenpoten
6
Kwartel
Grillen
Bereidingstijd (minuten)
Temp.
(°C)
1e kant
2e kant
3
200
30-40
20-30
3
200
25-30
20-30
-
3
200
15-20
15-18
4
500
3
200
25-30
20-25
Groentegratin
-
-
3
200
20-25
-
stuks sint-jakobsschelpen
-
-
3
200
15-20
-
niveau
Makreel
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Vismoten
4-6
800
3
200
12-15
8-10
De aangegeven temperaturen zijn richttemperaturen. Indien nodig kunnen de
temperaturen aan uw persoonlijke wensen worden aangepast.
GERECHT
Hoeveelheid
(g)
Grill en draaispit
Tijden zijn exclusief voorverwarmen
De lege oven moet altijd 10 minuten
voorverwarmen.
niveau
Temp. (°C)
Bereidingstijd
(minuten)
Gevogelte
1000
2
250
50/60
Varkensvlees
800
2
250
50/60
De aangegeven temperaturen zijn richtgetallen. Zonodig moeten de temperaturen aan
uw persoonlijke wensen worden aangepast.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Trek voordat u de
oven gaat schoonmaken altijd eerst
de stekker uit het stopcontact en
laat de oven afkoelen.
Waarschuwing! Het apparaat mag
niet worden gereinigd met een tot
een hoge temperatuur verwarmde
stoomreiniger.
Belangrijk: Voordat u de oven gaat reinigen,
moet de stekker van het apparaat uit het
stopcontact worden gehaald.
Voor een lange levensduur van uw apparaat
is het nodig om regelmatig de volgende reinigingswerkzaamheden uit te voeren:
• Maak de oven pas schoon als deze is afgekoeld.
• Maak de geëmailleerde delen schoon met
een sopje.
• Gebruik geen schuurmiddelen.
• Droog de onderdelen van roestvrij staal en
de glasplaat met een zachte doek.
• Gebruik bij hardnekkige vlekken normaal
verkrijgbare reinigingsmiddelen voor
roestvrij staal of warme azijn.
Het email van de oven is uiterst duurzaam en
in hoge mate resistent.
De inwerking van hete fruitzuren (citroenen,
pruimen of dergelijke) kunnen echter op de
oppervlakken van email blijvende matte en
ruwe vlekken achterlaten.
Dergelijke vlekken op het hoogglanzende oppervlak van het emaille hebben echter geen
invloed op het functioneren van de oven.
Reinig de oven grondig na elk gebruik.
Zo kunt u verontreinigingen het makkelijkst
verwijderen. Verder inbranden wordt daardoor voorkomen.
Reinigingsmiddelen
Voordat welke schoonmaakmiddelen dan
ook voor uw oven gebruikt, moet u controleren of ze geschikt zijn en of hun gebruik
wordt aanbevolen door de fabrikant.
progress 17
Reinigingsmiddelen met bleekmiddel mogen
NIET worden gebruikt, aangezien deze de
toplaag van de oppervlakken dof kunnen
maken. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen.
Buitenkant reinigen
Neem regelmatig het bedieningspaneel, de
ovendeur en de afdichting af met een zachte,
goed uitgewrongen doek met warm water en
wat vloeibaar reinigingsmiddel.
Om beschadigen of verzwakken van de glasplaten van de deur te voorkomen, moet u het
gebruik van de volgende producten vermijden:
• Huishoudelijke schoonmaakmiddelen en
bleekmiddelen
• Geïmpregneerde sponsjes die niet geschikt zijn voor pannen met antiaanbaklaag
• Brillo- of staalwolsponsjes
• Chemische ovenreiniger of spuitbussen
• Roestverwijderaars
• Vlekverwijderaars voor wasbakken/aanrechten
Reinig het venster aan de binnen- en buitenkant met een warm sopje.
Mocht het binnenvenster van de deur erg
verontreinigd zijn, dan is het gebruik van een
speciaal reinigingsmiddel aan te bevelen.
Gebruik geen verfkrabber om aangekoekt
vuil te verwijderen.
Ovenruimte
De emaillen bodem van de oven kunt u het
beste reinigen terwijl de oven nog warm is.
Veeg de oven na elk gebruik schoon met een
zachte doek die u hebt natgemaakt met
warm water waaraan u zeep hebt toegevoegd. Af en toe moet de oven grondiger
worden gereinigd. Gebruik daarvoor een in
de handel verkrijgbare ovenreiniger.
Verzorging van de katalytische wanden
Katalytisch emaille vernietigt olie, vet, opspattend voedsel etc. dat bij het bakken
wordt geproduceerd. Om dit proces te helpen is het een goed idee om de oven wekelijks een uur of twee aan te zetten, zonder
voedsel, om voortdurende goede prestaties
van de katalytische wanden te garanderen.
Ga als volgt te werk om de ovenruimte te
reinigen:
1. (bijv. pannen, roosters, bakplaat, braadslede etc.). Laat niets in de oven achter.
2. Zet de functiekiezer van de oven in de
stand hetelucht
3. Draai de thermostaatknop naar 250°C
4. Laat de oven nu ongeveer 45 minuten
leeg werken.
5. Open een raam voor de ventilatie.
Deze procedure dient herhaald te worden
met de functie 'Grill en draaispit"
gedurende ongeveer 5 minuten.
Als de ovenruimte koud is, laat dan de oven
gedurende 60 minuten aan staan.
Belangrijk! Probeer niet om het
katalytische emaille schoon te maken.
Adviezen
• Handmatig reinigen van de katalytische
wanden wordt afgeraden. Als u met zeep
geïmpregneerde staalwolsponsjes, spuitbussen en andere schuurmiddelen gebruikt, kunnen deze wanden beschadigd
raken.
• Na verloop van tijd kan het katalytische
oppervlak licht verkleuren of glimmen. Dit
heeft geen invloed op de katalytische eigenschappen.
• Volg de aanbevelingen in het hoofdstuk
"Aangekoekt vuil tijdens de bereiding beperken".
Aangekoekt vuil tijdens de bereiding
beperken
Houd u aan de aanbevolen temperaturen.
Hogere temperaturen tijdens het braden zorgen ervoor dat er meer vuil aankoekt.
Probeer eens wat langer bij een lagere temperatuur te bereiden.
Hierdoor bespaart u energie en blijft het vlees
bovendien malser.
Gebruik geen of heel weinig olie of vet voor
het braden van vlees; aardappelen hoeven
alleen voor het bereiden met vet te worden
bestreken. Extra vet in de oven tijdens het
braden veroorzaakt spatten en aangekoekte
resten
Het is NIET nodig om tijdens het braden water aan de braadslede toe te voegen. Door
het water en het vet uit het vlees gaat het
gerecht tijdens de bereiding meer spatten,
ook bij normale temperaturen.
18 progress
Zo ontstaat ook condensvorming.
Als u het vlees tijdens de bereiding afdekt,
voorkomt u dat het ovenoppervlak vuil wordt;
verwijder indien gewenst de afdekking de
laatste 20-30 minuten, zodat het gerecht extra bruin kan worden.
Deze bereidingsmethode is vooral geschikt
voor bepaalde grotere braadstukken en kalkoen, omdat het vlees gaar kan worden
voordat de buitenkant te bruin is.
Gebruik de braadslede. Tijdens het braden
wordt het vet van het braadstuk onder het
rooster opgevangen, zodat het niet tegen de
katalytische wand kan spatten.
Telescopische reksteunen en
katalytische platen
Voor het schoonmaken van de zijwanden
kunnen de geleiderails aan de linker- en rechterzijde van de oven worden verwijderd.
Verzeker u er eerst van dat de oven afgekoeld is en dat de stekker uit het stopcontact
is getrokken.
Verwijderen van de geleiderails.
Eerst de rail aan de voorkant van de ovenwand wegtrekken en vervolgens achter loshaken.
sitie brengen en vervolgens de rails op hun
plaats drukken. Reinig de geleiderails met
warm zeepsop en verwijder hardnekkige
vlekken met een goed vochtig gemaakt
sponsje met zeep Goed afspoelen en met
een zachte doek afdrogen.
Het ovenlampje vervangen
Belangrijk! Trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Als het ovenlampje moet worden vervangen,
dan moet dit voldoen aan de volgende eisen:
– Vermogen: 15 W / 25 W
– Elektrisch vermogen: 230 V (50 Hz)
– Hittebestendigheid tot 300 °C
– Soort aansluiting: E14
Reservelampjes zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.
Het ovenlampje vervangen:
1. Laat de oven eerst volledig afkoelen en
trek de stekker uit het stopcontact.
2. Druk het glazen dekseltje in en draai het
linksom
3. Verwijder het kapotte lampje en vervang
dit door een nieuw lampje.
4. Zet het glazen dekseltje terug en steek de
stekker weer in het stopcontact.
Monteren van de geleiderails
Bij het terugplaatsen de rails eerst achter inhaken, dan aan de voorkant op de juiste po-
progress 19
4. Houd de deur vast bij de zijkanten en sluit
de deur voorzichtig maar niet HELEMAAL
5. Trek de deur naar voren en verwijder deze uit de zitting
De ovendeur
De ovendeur bestaat uit twee glasplaten. De
ovendeur kan uit elkaar worden gehaald en
de glasplaten kunnen worden verwijderd om
gemakkelijker te worden schoongemaakt.
Waarschuwing! Wij adviseren u de
ovendeur te demonteren voordat u deze
schoonmaakt. De ovendeur kan
dichtslaan als u de glasplaten probeert
te verwijderen terwijl de deur nog
gemonteerd is.
Ga als volgt te werk om dat te doen:
1. Open de deur helemaal.
2. Ga naar de twee scharnieren van de deur
6. Leg de deur op een stabiele ondergrond
op een zachte doek om te voorkomen dat
de handgreep beschadigd raakt
7. Maak het vergrendelingssysteem open
om de glasplaten te verwijderen
3. Til de hendels op de twee scharnieren
omhoog en draai ze
20 progress
2
1
Maak de ovendeur schoon met lauw water
en een zachte doek. Gebruik geen metaalsponsjes, schuursponjes of zuren, die het
speciale warmtereflecterende oppervlak van
de glasplaat kunnen beschadigen.
Zet de glasplaat na het schoonmaken weer
in de deur. Plaats de deur terug in de oven;
herhaal de handelingen in omgekeerde volgorde. Let er op dat u de glasplaten weer op
de goede plaats zet.
8. Draai de twee bevestigingen 90° en verwijder ze uit hun zittingen
90°
Ga als volgt te werk om dat te doen:
1. De binnenste glasplaat met de decoratie
op de vier kanten moet zodanig gemonteerd worden dat de zeefdruk naar de
buitenkant van de oven gericht is. Raak
het zichtbare oppervlak aan. De glasplaat
is goed geplaatst als u met uw vinger over
het zichtbare oppervlak strijkt en u geen
oneffenheden ter hoogte van de zeefdruk
voelt.
2. De binnenste glasplaat moet in zijn sponning geplaatst worden zoals aangegeven
in de afbeelding.
9. Til de bovenste glasplaat voorzichtig iets
op en trek de binnenste glasplaat eruit.
De binnenste glasplaat is herkenbaar is
aan de decoratie op de vier kanten.
Nadat u de glasplaten in de ovendeur geplaatst heeft, zet u de glasplaten vast in omgekeerde volgorde van hetgeen beschreven
is bij punt 8 .
progress 21
Belangrijk! Maak de ovendeur nooit
schoon als hij nog warm is. De
glasplaten kunnen dan barsten. Indien u
barsten of krassen op de glasplaat ziet,
neem dan onmiddellijk contact op met
de klantenservice zodat de glasplaat
kan worden vervangen.
Modellen van roestvrij staal of
aluminium:
Maak de ovendeur en het bedieningspaneel
van roestvrij staal of aluminium schoon met
een vochtige spons en droog daarna goed af
met een zachte doek. Gebruik voor het
schoonmaken geen metaalsponsjes, staalwol, zuren of schuurmiddelen, omdat die
krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.
Reiniging van de afdichting van de
ovendeur
Rond de opening van de oven is een afdichting aangebracht.
Belangrijk! Controleer regelmatig de
staat van de afdichting.
Wanneer u beschadigingen aan de afdichting vaststelt, neem dan direct contact op met de klantenservice. Gebruik
de oven niet tot de afdichting vervangen
is.
Problemen oplossen
Als het apparaat niet goed werkt, lees dan
eerst onderstaande aanwijzingen voordat u
PROBLEEM
contact opneemt met de klantenservice van
Electrolux.
OPLOSSING
• De oven gaat niet aan.
• Controleer of u een bereidingsfunctie en een
temperatuur hebt ingesteld
of
• controleer of het apparaat goed is aangesloten
en of de contactschakelaar of de netstroomtoevoer naar de oven op AAN staan.
• Het controlelampje voor de oventemperatuur
brandt niet.
• Kies een temperatuur met de thermostaatknop,
of
• kies een functie met de functieknop.
• De binnenverlichting van de oven brandt niet.
• kies een functie met de functieknop.
of
• Controleer de gloeilamp, en vervang deze indien nodig (zie "Vervangen van de binnenverlichting“).
• De bereiding van de gerechten duurt te lang of • Pas de temperatuur zo nodig aan,
de gerechten worden te snel gaar.
of
• Raadpleeg de inhoud van deze gebruiksaanwijzing, met name het hoofdstuk "Gebruik van
de oven".
• Stoom en condens slaan neer op de gerechten
en in de ovenruimte
• Laat de gerechten niet langer dan 15 - 20 minuten in de oven als de bereiding is voltooid.
• De ovenventilator maakt lawaai.
• Controleer of de roosters en het bakgerei niet
tegen het achterpaneel van de oven trillen.
• De elektronische tijdschakelklok werkt niet.
• Lees de aanwijzingen voor de timer.
• Op het display verschijnt " 12.00 “.
• Stel het tijdstip van de dag in (zie hoofdstuk "Instellen van de tijd").
22 progress
Technische gegevens
Vermogen verwarmingselementen
Afmetingen van de inbouwnis
Onderwarmte
Hoogte - onderste bovenrand
600 mm
Hoogte - in de inbouwnis
587 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
1000 W
Boven- en onderwarmte-element
1800 W
Hete lucht
1825 W
Grillen met hete lucht
1650 W
Grill en draaispit
1650 W
Ovenverlichting
25 W
Hoogte
335 mm
Motor heteluchtventilator
25 W
Breedte
395 mm
25 W
Diepte
400 mm
4W
Ovencapaciteit
53 l
Motor koelventilator
Draaispit
Totaal aansluitingsvermogen
Binnenkant oven
1875 W
Spanning (50 Hz)
230 V
Montage
Instructies voor de installateur
Belangrijk!
Inbouw en installatie moeten uitgevoerd
worden met strikte inachtneming van de
geldende voorschriften. Elke ingreep
mag slechts plaatsvinden als het
apparaat uitgeschakeld is. Alleen
gekwalificeerde servicemonteurs
mogen het apparaat repareren
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd.
Aansluiten op netstroom
Let voor het aansluiten op het volgende:
– De zekering en de huisinstallatie moeten
op de max. belasting van het apparaat berekend zijn (zie typeplaatje).
– De huisinstallatie moet voorzien zijn van
een aardaansluiting overeenkomstig de
voorschriften en voldoen aan de desbetreffende geldende voorschriften.
– Het stopcontact of de meerpolige stroomonderbreker moeten na installatie van het
apparaat makkelijk toegankelijk zijn.
Het apparaat wordt geleverd met een aansluitsnoer waarop een standaard stekker is
bevestigd, die geschikt is voor de totale aangegeven elektrische spanning die op het typeplaatje staat. De stekker moet in een geschikte wandcontactdoos worden gestoken.
De volgende typen netkabels zijn geschikt,
rekening houdend met de nominale doorsneden:
H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF,
H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
Als de aansluiting zonder stekker wordt uitgevoerd, of als de stekker tussen het apparaat en de aansluiting op het stroomnet niet
toegankelijk is, moet er tussen het apparaat
en de aansluiting op het stroomnet een
meerpolige stroomonderbreker (bv. zekeringen, LS-schakelaar) met een minimale afstand tussen de contacten van 3 mm aangebracht worden. De schakelaar mag de
aardleiding nergens onderbreken. De geelgroene aardleiding dient 2-3 cm langer te zijn
dan alle andere kabels.
Het aansluitsnoer moet in ieder geval zodanig geplaatst zijn, dat het nergens 50 °C (boven kamertemperatuur) bereikt.
Na de aansluiting moeten de verwarmingselementen gecontroleerd worden, door ze
ongeveer 3 minuten te laten werken.
Klemmenbord
De oven is voorzien van een makkelijk toegankelijk klemmenbord, dat berekend is voor
de werking op een eenfase-stroomvoorziening van 230 V.
progress 23
Afmetingen van oven (zie afbeelding)
540
20
570
590
560
594
7
50
in
560
587
550 m
÷57
0
in
550 m
600
Montage-instructies
Voor een probleemloos gebruik van het geinstalleerde apparaat moet de inbouwkast of
de ruimte waar het apparaat in wordt geplaatst de juiste afmetingen hebben.
Overeenkomstig de geldende regelgeving,
moeten alle onderdelen die beschermd zijn
door de antischokbeveiliging op een dusdanige manier zijn bevestigd dat deze niet zonder gereedschappen verwijderd kunnen
worden.
Hierbij hoort ook de bevestiging van eventuele afsluitende kanten aan het begin of einde
van een rij inbouwapparaten.
De antischokbeveiliging moet in ieder geval
door het inbouwen gegarandeerd zijn.
Het apparaat kan met de achterkant resp.
zijkant tegen hogere keukenmeubelen, apparaten of wanden geplaatst worden. Aan de
andere zijkant mogen er dan echter geen andere apparaten of meubelen van dezelfde
hoogte als het apparaat geplaatst worden.
00
÷1
80
560
-570
Instructies voor de inbouw
Voor een probleemloos gebruik van het geinstalleerde apparaat moet de inbouwkast of
24 progress
de ruimte waar het apparaat in wordt geplaatst de juiste afmetingen hebben.
Bevestiging in het meubel
1. Open de ovendeur.
2. Bevestig de oven met behulp van de vier
afstandhouders in het meubel (zie afbeelding - A ).
Deze passen exact in de gaten van het
frame. Draai vervolgens de vier meegeleverde houtschroeven vast (zie afbeelding
B ).
Klantenservice
Wanneer het probleem na de beschreven
controles niet kan worden opgelost, neemt u
contact op met de klantenservice en beschrijft u het defect of het probleem en vermeldt u het model ( Mod. ), productnummer
( Prod. No. ) en het serienummer ( Ser.
No. ). Deze gegevens vindt u op het typeplaatje van de oven.
A
B
Verwijdering
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
progress 25
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Kunststofonderdelen worden aangeduid met internationale afkortingen,
zoals >PE <, >PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor
bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
Waarschuwing! Om ervoor te zorgen
dat het apparaat geen gevaar oplevert,
moet het onklaar gemaakt worden
voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en
verwijder de voedingskabel van het apparaat.
26 progress
Contents
Safety information
Product description
Before first use
Operation
Tips and cooking tables
26
27
29
30
35
Care and cleaning
What to do if…
Technical Data
Installation
Disposal
40
44
45
45
47
Subject to change without notice
Safety information
Always keep these user instructions
with the appliance. Should the appliance
be passed on to third persons or sold, or
if you leave this appliance behind when
you move house, it is very important that
the new user has access to these user
instructions and the accompanying information.
These warnings are provided for the
safety of users and co-residents. So
read them carefully before connecting
and/or using the appliance.
Installation
• The installation must be performed by a
qualified person in accordance with the
rules and regulations in force. The individual operations for installing the appliance
are described under the instructions for
the installer.
• Have the appliance installed and connected by a qualified person with specialist
knowledge, who will carry it out in accordance with the directives
• If any modifications to the power supply
are required because of the installation,
these should also be carried out by a qualified electrician.
• This oven was made as a single appliance
or as a combination appliance with electrical hotplate, depending on the model,
for single-phase connection to 230 V.
Operation
• This oven is intended for cooking food;
never use it for other purposes.
• Be very careful when using the oven. The
extreme heat of the heating elements
makes the shelves and other parts very hot
• If you should for whatever reason use aluminium foil to cook food in the oven, never
•
•
•
•
•
•
•
•
•
allow it to come into direct contact with the
floor of the oven.
When cleaning the oven, proceed with
care: never spray anything onto the grease
filter (if fitted), the heating elements or the
thermostat sensor.
It is dangerous to make any types of modifications to this appliance itself or its characteristics.
During the baking, roasting and grilling
process, the oven window and the other
parts of the appliance get hot. Therefore,
children should be kept away from the appliance. When connecting electrical appliances to sockets near the oven, take care
that cables do not come into contact with
hot rings or get caught in the oven door.
Always use oven gloves to take hot ovenproof dishes or pots out of the oven.
Regular cleaning prevents the surface material from deteriorating.
Before cleaning the oven, either turn the
power off or pull the mains plug out.
Make sure that the oven is in the “OFF”
position, when the oven is no longer being
used.
The appliance must not be cleaned with a
superheated steam cleaner or a steam jet
cleaner.
Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers. These can scratch the glass in
the oven door, which may result in the
shattering of the glass.
Personal safety
• This appliance is intended for use by
adults. It is dangerous to allow children to
use it or play with it.
• Children should be kept away while the
oven is working. Even after you have
progress 27
switched the oven off, the door remains
hot for a long time.
• This appliance is not intended for use by
children or other persons whose physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge prevents them
from using the appliance safely without supervision or instruction by a responsible
person to ensure that they can use the appliance safely.
by a service department authorised by the
manufacturer and use only original spare
parts.
• Do not attempt to repair the appliance
yourself in the event of malfunctions or
damage. Repairs carried out by untrained
persons may cause damage or injury.
Customer service
• Have checks and/or repairs carried out by
the manufacturer’s service department or
Product description
1
2
3
4
5
6
7
8
Control panel
Temperature control - control indicator
Temperature controller
Electronic timer
Oven controller
Power indicator
Air Vents for Cooling Fan
Grill
9
10
11
12
Interior light
Turnspit opening
Oven Fan
Rating Plate
28 progress
Accessories
Operation
Dripping pan
Retractable knob
This model is equipped with retractable
knobs.
These control knobs function according to
the push-pull system.
They can be fully retracted when the oven is
not in use.
Baking tray
Oven shelf
Oven regulator
Oven is switched off.
Fan forced cooking
Conventional cooking -top and bottom heating element
Bottom oven element
Thermal grill
Turnspit
1
2
3
4
Grill and turnspit
Defrosting
1
2
3
4
Removable spit handle
Spit
Forks
Spit support
progress 29
Power indicator
The power indicator lights up when the oven
control is in use.
Temperature regulator
Turn the temperature controller anticlockwise to select temperatures between 50°C
and 250°C.
Temperature controller - control
indicator
This control indicator lights up when the temperature controller is turned.
The display remains lit until the temperature
you want is reached. It then cycles on and off
to indicate that the temperature is being
maintained.
Safety thermostat
To prevent dangerous overheating (through
incorrect use of the appliance or defective
components), the oven is fitted with a safety
thermostat, which interrupts the power supply. The oven switches back on again automatically, when the temperature drops.
Should the safety thermostat trigger due to
incorrect use of the appliance, simply remedy
the error after the oven has cooled down. If,
on the other hand, the thermostat triggers
because of a defective component, please
contact Customer service.
Cooling fan
The fan cools the oven and control panel. The
fan switches on automatically after a few minutes of cooking. Hot air is extracted through
the vents near the oven door handle. When
the oven has been switched off, the fan may
continue to run to cool the operating elements. This is absolutely normal.
The action of the cooling fan will depend
on how long the oven has been used
and at what temperature. It may not
switch in at all at lower temperature settings or run on if the oven has only been
used for a short time.
Before first use
Warning! Remove all packaging,
both inside and outside the oven,
before using the oven.
Before the first use, the oven should be heated while empty.
During this time, an unpleasant odour may be
emitted. This is absolutely normal. It is
caused by manufacturing residues.
The oven will only function when the
clock has been set to the time of
day.
Ensure that the kitchen is well ventilated.
1. Store the clock time in the electronic programme memory (see the chapter entitled “Electronic timer”)
2. Turn the oven regulator to hot air
3. Turn the temperature regulator to 250°C.
4. Open a window for ventilation.
5. Allow the oven to run empty for approximately 45 minutes.
Repeat the procedure for top and bottom
oven element
and thermal grill
for
about 5-10 minutes.
Once this operation is carried out, let the
oven cool down, then clean the oven cavity
with a soft cloth soaked in warm soapy water.
Before cooking for the first time, carefully
wash the oven accessories as well.
To open the oven door, always hold the handle in the centre, until it is fully open.
30 progress
Operation
1
8
2
7
3
Setting the clock
When the power is switched on or if a power
failure occurs, the “Clock”
pilot lamp will
flash in the display.
To set the clock:
1. Press the button “
6
1
2
3
4
5
6
7
8
5
” or “
”.
4
Display
“Minute minder” pilot lamp
“Clock” pilot lamp
Button “
”
Function selector button
Button “
”
“End of cooking time” pilot lamp
“Cooking time” pilot lamp
The oven will only work when the
clock has been set. However, the oven
can also be operated without any programme having been selected.
In the event of a power failure, all settings
(clock time, programme setting or programme in operation) will be cancelled.
When the power supply is restored
again, the numbers in the display flash.
If this happens, the clock and timer must
be re-set.
2. Then wait 5 seconds: the “Clock”
pilot
lamp will go out and the display will show
the set time. The appliance is now ready
for use.
To reset the correct clock time:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Clock” function. The relevant pilot
lamp will start flashing. Then proceed as
described above.
The clock time can only be reset if no automatic function (cooking time
or
end of cooking time
) has been set.
progress 31
Cooking time
When this function is selected, the oven
switches off automatically at the end of a
programmed cooking time. Place the food in
the oven, select a cooking function and set
the cooking temperature required.
Press the button
repeatedly to select the
“Cooking time” function.
The relevant pilot lamp will start flashing.
To cancel a programmed cooking time:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Cooking time” function. The relevant
pilot lamp
will flash and show the remaining cooking time.
2. Press the “
” button until “0:00” appears in the display. After 5 seconds the
pilot lamp will go out and the display will
revert to the clock time.
End of cooking time
With this function, you can set the oven to
switch off automatically when a programmed
end of cooking time is reached. Place the
food in the oven, select a cooking function
and set the required cooking temperature.
Press the button
repeatedly to select the
“End of cooking” function. The relevant pilot
lamp will start flashing.
Then, proceed as follows:
To programme the cooking time:
1. Press the “
” button or “
”.
2. After you have set the cooking time, wait
5 seconds: the “Cooking time” pilot lamp
will light up and the display will revert
to the clock time.
Then, proceed as follows:
To set the end of cooking time:
1. Press the “
” or “
” button.
2. After you have set the end of cooking
time, wait 5 seconds: the “End of cooking
time” pilot lamp
will light up and the
display will revert to the clock time.
3. When the set cooking time has expired,
the oven automatically switches off. An
acoustic signal sounds and the pilot lamp
flashes. Turn the oven and temperature
regulators to zero.
Cancel the acoustic signal by pressing
any button.
NOTE : When the acoustic signal is
switched off, the oven reverts to manual
operation. If the oven and temperature
regulators are not set to zero, the oven
will re-heat.
3. When the set time has expired, the oven
automatically switches off. An acoustic
signal sounds and the pilot lamp flashes.
32 progress
Turn the oven and temperature regulators to zero.
Cancel the acoustic signal by pressing
any button.
NOTE : When the acoustic signal is
switched off, the oven reverts to manual
operation. If the oven and temperature
regulators are not set to zero, the oven
will re-heat.
To cancel the programmed end of cooking
time:
1. Press the button
repeatedly to select
the “End of cooking time” function. The
relevant pilot lamp
will flash and the
display will show the programmed end of
cooking time.
2. Press the “
” button until the clock time
appears in the display. An acoustic signal
sounds and the pilot lamp goes out.
Cook time
and End time
combined
The “Cooking time” and “End of cooking
time” functions can be used at the same time
so that the oven automatically switches on
and off at a later time.
1. Using the “Cooking time” function
set the cooking time (as described in the
relevant chapter). Then, press the button
: the display will show the programmed setting.
2. Using the “End of cooking time” function
set the end of cooking time (as described in the relevant chapter). The relevant pilot lamps will light up and the display will show the clock time. The oven
will switch on and off according to the set
programmes.
Minute minder
The minute minder signal beeps at the end
of a set time; but the oven remains switched
on ready for use.
To set the minute minder:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Minute minder” function. The relewill start flashing.
vant pilot lamp
2. Then, press the “
” button or “
”
button (maximum time: 2 hours, 30 minutes).
3. After you have set the minute minder, wait
5 seconds: the “Minute minder” pilot
lamp lights up.
4. When the end of the set time is reached,
the display begins to flash and an acoustic signal sounds. To cancel the acoustic
signal, press any button.
To cancel the minute minder:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Minute minder” function. The relevant pilot lamp
will flash and the display will show the remaining time.
2. Press the “
” button until “0:00” appears in the display. After 5 seconds the
pilot lamp will go out and the display will
revert to the clock.
To switch off the display
1. Press the two programming buttons at
the same time and hold them down for
about 5 seconds. The display will switch
off.
2. To switch on the display again, press any
button.
The display can be switched off only if
no other functions have been set.
progress 33
The slide-in components must always
be properly inserted (see figure).
Do not place cookware and pots directly
on the floor of the oven.
Using the oven
Important! Do not lay aluminium foil, or
place baking trays, etc. on the oven floor, as
the heat built up will damage the oven
surface enamel. Always place pans and pots,
ovenproof pans and pots as well as
aluminium trays on the shelf which has been
inserted in the shelf runners. When food is
heated, steam is created, similar to a kettle.
When the steam comes into contact with the
glass in the oven door, it condenses and
creates water droplets.
To reduce condensation, always preheat the empty oven for 10 minutes.
We recommend you wipe the water droplets
away after every cooking process.
Important! Always cook with the oven
door closed.
Always open the oven door carefully. Do not
allow the door to ”fall open”, support the
door using the door handle, until it is fully
open
The oven has four shelf levels.
The shelf positions are counted from the
floor of the oven upwards, as shown in
the figure.
Fan forced cooking (hot air)
The food is cooked by means of preheated
air force-blown evenly round the inside of the
oven by a fan set on the rear wall of the oven
itself.
The heat reaches all parts of the oven evenly
and fast. This means that you can simultaneously cook different types of food positioned on the various oven shelves.
The advantages of cooking with this
function are:
– Faster preheating
As the fan oven quickly reaches temperature, it is not usually necessary to preheat
the oven although you may find that you
need to allow an extra 5-7 minutes on
cooking times. For recipes which require
higher temperatures, best results are achieved if the oven is preheated first, e.g.
bread, pastries, scones, souffles, etc.
– Lower temperatures
Fan-assisted cooking generally requires
lower temperatures than conventional
cooking.
Follow the temperatures recommended in
the cooking chart. Remember to reduce
temperatures for top and bottom heat by
about 20-25 ºC for your own conventional
recipes.
– Even heating for baking
The fan oven has uniform heating on all
shelf positions. This means that batches of
the same food can be cooked in the oven
at the same time. However, the top shelf
may brown slightly quicker than the lower
one.
This is absolutely normal. There is no flavour transference between dishes.
Top and bottom heating element
– The middle shelf position allows for the
best heat distribution. If you want a base
browning, simply place the cakes and pastries on to a lower shelf position in the
oven. To increase top browning, raise the
shelf position.
– The material and finish of the baking trays
and dishes used will affect base browning.
34 progress
Enamelware, dark, heavy or nonstick utensils increase base browning, while oven
glassware, shiny aluminium or polished
steel trays reflect the heat away and give
less base browning.
– Always place dishes centrally on the shelf
to ensure even browning.
– Stand dishes on suitably sized baking
trays to prevent spillage onto the base of
the oven and make cleaning easier.
– Do not place dishes, tins or baking
trays directly on the oven base as it becomes very hot and damage will occur.
When using this setting, heat comes from
both the top and bottom elements. This
allows you to cook on a single level. This is
particularly suitable for dishes which require extra base browning such as, e. g.
quiches and flans.
Gratins, lasagne and hotpots which require
extra top browning also cook well in the conventional oven.
How to use heat from above and below:
1. Turn the oven controller to the function
you want
2. Turn the temperature control to the temperature you want.
Bottom oven element
This function is particularly useful when baking cakes and pastry bases as well as finishing off quiches or flans, to ensure that the
quiche or pastry base is cooked through.
The temperature controller’s lamp lights
up until the correct temperature is
reached. It then cycles on and off to indicate that the temperature is being
maintained.
Grilling
– Most foods should be placed on the grid
in the grill pan to allow maximum circulation of air and to lift the food out of the fats
or juices. If preferred, foods such as, e. g.
fish, liver and kidneys may be placed directly on the grill pan.
– Food should be thoroughly dried before
grilling to minimise splashing. Brush lean
meats and fish lightly with a little oil or melted butter to keep them moist during cooking.
– Accompaniments such, e. g. tomatoes
and mushrooms may be placed underneath the grid when grilling meats.
– When toasting bread, we suggest that the
top runner position is used.
– The food should be turned over during
cooking, as required.
Using the grill
The grill causes direct heat to gather quickly
in the middle of the grill pan. For best results,
grill food in small quantities. Energy can also
be saved in this way.
1. Turn the oven control in order to turn on
the oven
2. Turn the temperature control to the temperature you want.
3. Choose the suitable shelf for the grill pan
and grill according to whether or not the
food to be grilled is thick or thin. Follow
the instructions for grilling.
The grill element is controlled by the thermostat. During the grilling process the grill intermittently switches itself on and off in order to
avoid overheating.
Thermal grill
Thermal grill offers an alternative method of
cooking food items normally associated with
conventional grilling. The grill element and the
oven fan operate simultaneously, circulating
hot air around the food.
The need to check and turn the food is reduced.
Thermal grill helps to minimise cooking
smells in the kitchen.
With the exception of toast and rare steaks,
you can thermally grill all the foods you would
normally cook under a conventional grill.
Cooking is more gentle; therefore food generally takes a little longer to cook with thermal
grilling compared with conventional grilling.
One of the advantages is that larger quantities can be cooked at the same time.
1. Turn the oven control in order to turn on
the oven
Important! Set the thermal grill at a
2.
maximum temperature of 200°C.
Defrosting
The oven fan operates without heat and circulates the air, at room temperature, inside
the oven.
This increases the speed of defrosting.
However, please note that the temperature
of the kitchen will influence the speed of defrosting.
progress 35
This function is particularly suitable for defrosting delicate food which could be damaged by heat, e.g. cream filled gateaux, iced
cakes, pastries, bread and other yeast products.
Make sure that the temperature controller is
in the OFF position.
5. Fill the drip pan with approx. 1/2 l. of water and slide it in on the first level.
6. Turn the function selector switch to the
position
and set the temperature you
want.
Grill and turnspit
Warning! Always keep the oven door
closed.
The forks and the spit of the turnspit
are pointed and sharp (if your appliance is equipped with).
When using, manipulate them with
caution to avoid any injury.
Please follow these instructions:
1. Push the meat onto the turnspit and fix it
using the forks.
2. Fit the spit on the support and slide the
whole assembly in on the second level
up.
3. Insert the point of the spit in the turnspit
motor opening on the back wall of the
oven.
4. Unscrew the handle from the spit.
Tips and cooking tables
On baking:
Cakes and pastries usually require a medium
temperature (150°C-200°C).
Therefore, it is necessary to pre-heat the
oven for approx. 10 minutes.
Do not open the oven door before 3/4 of the
baking time has elapsed.
Shortcrust pastry is baked in a springform tin
or on a tray for up to 2/3 of the baking time
and then garnished before being fully baked.
This further baking time depends on the type
and amount of topping or filling.
Sponge mixtures must separate with difficulty from the spoon.
The baking time would be unnecessarily extended by too much liquid.
If two baking trays with pastries or biscuits
are inserted into the oven at the same time,
a shelf level must be left free between the
trays.
If two baking trays with pastries or biscuits
are inserted into the oven at the same time,
the trays must be swapped and turned
around after about 2/3 of the baking time.
When roasting:
Do not roast joints smaller than 1 kg.
Smaller pieces could dry out when roasting.
Dark meat, which is to be well done on the
outside but remain medium or rare inside,
must be roasted at a higher temperature
(200°C-250°C).
White meat, poultry and fish, on the other
hand, require a lower temperature (150°C175°C).
The ingredients for a sauce or gravy should
only be added to the roasting pan right at the
beginning if the cooking time is short.
Otherwise add them in the last half hour.
You can use a spoon to test whether the
meat is cooked: if it cannot be depressed, it
is cooked through.
Roast beef and fillet, which is to remain pink
inside, must be roasted at a higher temperature in a shorter time.
36 progress
If cooking meat directly on the oven shelf, insert the roasting pan in the shelf level below.
Leave the joint to stand for at least 15 minutes, so that the meat juices do not run out.
To reduce the build up of smoke in the oven,
it is recommended to pour a little water in the
roasting pan.
To prevent condensation forming, add water
several times.
The plates can be kept warm in the oven at
minimum temperature until serving.
Important! Do not line the oven with
aluminium foil and do not place baking
trays, pots, etc. on the oven floor, as the
heat that builds up will damage the oven
enamel.
Cooking times
Cooking times can vary according to the different composition, ingredients and amounts
of liquid in the individual dishes.
Note the settings of your first cooking or
roasting to gain experience for later preparation of the same dishes.
Based upon your own experiences you will
be able to alter the values given in the tables.
Baking and roasting table
CAKES
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Cooking
time [min]
Notes
165
45-60
In cake mould
2 (1 and
3)
160
24-34
In cake mould
170
2
165
60-80
In cake mould 26 cm
1
170
2 left +
right
160
100-120
2 cake moulds of 20 cm on
the oven shelf
Strudel
2
175
2
150
60-80
On baking tray
Jam- tart
2
170
2 left +
right
160
30-40
In cake mould 26 cm
Fruit cake
2
170
2
155
60-70
In cake mould 26 cm
Sponge cake
(Fatless sponge
cake)
2
170
2
160
35-45
In cake mould 26 cm
Christmas cake/
Rich fruit cake
2
170
2
160
50-60
In cake mould 20 cm
Plum cake
2
170
2
165
50-60
In bread tin 1)
Small cakes
3
170
3 (1 and
3)
165
20-30
On flat baking tray
Biscuits
3
150
3 (1 and
3)
140
20-30
On flat baking tray1)
Meringues
3
100
3
115
90-120
On flat baking tray
Buns
3
190
3
180
15-20
On flat baking tray1)
Choux
3
190
3 (1 and
3)
180
25-35
On flat baking tray1)
Plate tarts
3
180
2
170
45-70
In cake mould 20 cm
TYPE OF DISH
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Whisked recipies
2
170
2 (1 and
3)
Shortbread
dough
2
170
Butter-milk
cheese cake
1
Apple cake (Apple pie)
progress 37
TYPE OF DISH
Victoria sandwich
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
1 or 2
180
2
170
Cooking
time [min]
40-55
Notes
Left + right in cake mould 20
cm
1) Preheat for 10 minutes.
BREAD AND PIZZA
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Cooking
time [min]
Notes
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
White bread
1
190
1
195
60-70
Rye bread
1
190
1
190
30-45
In bread tin
Bread rolls
2
190
2 (1 and
3)
180
25-40
6-8 rolls on flat baking tray
1-2 pieces, 500 gr one
piece1)
1)
Pizza
1
190
1
190
20-30
On deep roasting pan1)
Scones
3
200
2
190
10~20
On flat baking tray1)
Cooking
time [min]
Notes
1) Preheat for 10 minutes.
FLANS
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Pasta flan
2
180
2
180
40-50
In mould
Vegetable flan
2
200
2
200
45-60
In mould
Quiches
1
190
1
190
40-50
In mould
Lasagne
2
200
2
200
25-40
In mould
Cannelloni
2
200
2
200
25-40
In mould
Yorkshire pudding
2
220
2
210
20-30
6 pudding mould 1)
Cooking
time [min]
Notes
1) Preheat for 10 minutes.
MEAT
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Beef
2
200
2
190
50-70
On oven shelf and deep
roasting pan
Pork
2
180
2
180
90-120
On oven shelf and deep
roasting pan
Veal
2
190
2
175
90-120
On oven shelf and deep
roasting pan
38 progress
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Cooking
time [min]
Notes
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
English roast
beef rare
2
210
2
200
44-50
On oven shelf and deep
roasting pan
English roast
beef medium
2
210
2
200
51-55
On oven shelf and deep
roasting pan
English roast
beef well done
2
210
2
200
55-60
On oven shelf and deep
roasting pan
Shoulder of
pork
2
180
2
170
120-150
On deep roasting pan
Shin of pork
2
180
2
160
100-120
2 pieces on deep roasting
pan
Lamb
2
190
2
190
110-130
Leg
Chicken
2
200
2
200
70-85
Whole on deep roasting
pan
Turkey
1
180
1
160
210-240
Whole on deep roasting
pan
Duck
2
175
2
160
120-150
Whole on deep roasting
pan
Goose
1
175
1
160
150-200
Whole on deep roasting
pan
Rabbit
2
190
2
175
60-80
Cut in pieces
Hare
2
190
2
175
150-200
Cut in pieces
Pheasant
2
190
2
175
90-120
Whole on deep roasting
pan
FISH
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Cooking
time [min]
Notes
175
40-55
3-4 fishes
175
35-60
4-6 fillets
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Trout/Sea
bream
2
190
2 (1 and
3) 2 (1
and 3)
Tuna fish/Salmon
2
190
2 (1 and
3)
The empty oven should always be preheated for 10 minutes.
Grilling
Timings do not include pre-heating.
Quantity
TYPE OF DISH
Grilling
Pieces
g
Fillet steaks
4
800
Beef steaks
4
600
Sausages
8
/
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
3
250
12-15
10-12
level
progress 39
Quantity
TYPE OF DISH
Pieces
Grilling
g
level
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
Pork chops
4
600
3
250
12-16
12-14
Chicken (cut in 2)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Kebabs
4
/
3
250
10-15
10-12
Breast of chicken
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Pre-heat 5’00'’
Fish Fillet
4
400
3
250
12-14
10-12
Toasted sandwiches
4-6
/
3
250
5-7
/
Toast
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Thermal grill
Warning! With the thermal grill, select a
maximum temperature of 200°C.
Quantity
Grilling
TYPE OF DISH
Pieces
g
Rolled joints (turkey)
1
1000
Chicken (cut in two)
2
1000
Chicken drumsticks
6
Quail
4
Vegetable gratin
-
pieces. Scallops
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
200
30-40
20-30
3
200
25-30
20-30
-
3
200
15-20
15-18
500
3
200
25-30
20-25
-
3
200
20-25
-
-
-
3
200
15-20
-
Mackerel
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Fish slices
4-6
800
3
200
12-15
8-10
level
The temperatures quoted are guidelines. If necessary, the temperatures
should be adjusted to personal requirements.
TYPE OF DISH
Quantity (g.)
Grill and turnspit
Timings do not include pre-heating.
The empty oven should always be preheated for 10 minutes.
level
Temp. (°C)
Cooking time in
minutes
Poultry
1000
2
250
50/60
Roast
800
2
250
50/60
The temperatures quoted are guidelines. If
necessary, the temperatures should be adjusted to personal requirements.
40 progress
Care and cleaning
Warning! Before any cleaning,
switch the oven off and let it cool
down.
Warning! The appliance must not be
cleaned with a superheated steam
cleaner or a steam jet cleaner.
Important: Before carrying out any cleaning
operation, the device must be disconnected
from the power supply.
To ensure a long life for your appliance, it is
necessary to perform the following cleaning
operations regularly:
• Only perform when the oven has cooled
down.
• Clean the enamelled parts with soapy water.
• Do not use abrasive cleaners.
• Dry the stainless steel parts and glass with
a soft cloth.
• If there are stubborn stains, use commercially available cleaners for stainless steel
or warm vinegar.
The oven’s enamel is extremely durable and
highly impermeable.
The action of hot fruit acids (from lemons,
plums or similar) can, however, leave permanent, dull, rough marks on the surface of the
enamel.
However such marks in the brightly polished
surface of the enamel do not affect the operation of the oven.
Clean the oven thoroughly after every use.
This is the easiest way to clean dirt off. It prevents dirt being burnt on.
Cleaning materials
Before using any cleaning materials on your
oven, check that they are suitable and that
their use is recommended by the manufacturer
Cleaners that contain bleach should NEVER
be used as they may dull the surface finishes.
Harsh abrasives should also be avoided.
External cleaning
Regularly wipe over the control panel, oven
door and door seal using a soft cloth well
wrung out in warm water to which a little liquid detergent has been added.
To prevent damaging or weakening the door
glass panels avoid the use of the following:
• Household detergents and bleaches
• Impregnated cleaning pads that are unsuitable for non-stick saucepans
• Brillo/Ajax pads or steel wool pads
• Chemical oven pads or aerosols
• Rust removers
• Bath/Sink stain removers
Clean the outer and inner door glass using
warm soapy water.
Should the inner door glass become heavily
soiled it is recommended that a cleaning
product such as “Hob Brite” is used Do not
use paint scrapers to remove soilage.
Oven cavity
The enamelled oven floor is best cleaned
whilst the oven is still warm.
Wipe the oven with a soft cloth which is
washed out in warm soapy water after every
use. From time to time a more thorough
cleaning is required. Use a commercially
available oven cleaner for this.
Care of Catalytic Liners
As cooking produces oil, fats, splashes of
food, etc., catalytic enamel destroys them.
To aid this process it is a good idea to run the
oven for an hour or two per week, without
food, to ensure continued good performance
from the catalytic liners.
To clean the oven cavity, proceed as follows:
1. (e.g. pans, grids, baking tray, dripping
pan, etc.). Do not leave anything inside
the oven.
2. Turn the oven control to the hot air function
3. Turn the thermostat control to 250°C.
4. Allow the oven to run empty for approximately 45 minutes.
5. Open a window for ventilation.
Repeat this procedure with the "Grill and
turnspit " function
for approximately 5 minutes.
If the oven cavity is cold, let the oven run for
60 minutes.
Important! Do not attempt to clean
catalytic enamel.
Hints and tips
• Manual cleaning of the catalytic liner is not
recommended. Damage will occur if soap
impregnated steel wool pads, aerosol
cleaners and any other abrasives are used.
progress 41
• Slight discolouration and polishing of the
catalytic surface may occur in time. This
does not affect the catalytic properties in
any way.
• Follow the recommendations made in the
chapter "How to avoid staining while cooking".
Cooking to reduce soilage
Cook at the recommended temperatures.
Higher temperatures during roasting will increase soilage.
Try to cook at a lower temperature for a longer time.
That way you will save energy and the roast
will be more tender.
Use minimal, if any, extra oil or fat when
roasting meat; potatoes only require brushing with fat before cooking. Extra fat in the
oven during roasting will increase splashing
and soilage.
It is NOT necessary to add water to the meat
tin when roasting. Water and fat juices flow
out of the roast during cooking and splatter
excessively, even at normal temperatures.
This also causes condensation.
Covering joints during cooking will also prevent splashing onto the interior surfaces; removing the covering for the last 20-30 minutes will allow extra browning, if required.
Some large joints and turkeys especially benefit by this method of cooking, allowing the
joint to cook through before the outside is
overbrowned.
Please use the roasting dish. During roasting, the fat from the joint will be contained
beneath the roasting dish and therefore prevent it from splattering onto the ‚catalytic‘ liner.
Telescopic Shelf Supports and Catalytic
Panels
The shelf support and the catalytic panels
rails on the left and right hand sides of the
oven can be removed for cleaning the side
walls.
First ensure that the oven has cooled down
and has been disconnected from the mains.
Removing the shelf support rails .
First pull the front of the rail away from the
oven wall and then unhitch at the back.
Fitting the shelf support rails
To install, first reattach the rails at the back,
then put them into position at the front and
press them into place.To clean the shelf support rails, soak in warm soapy water and remove stubborn marks with a well wetted
soap impregnated pad. Rinse well and dry
with a soft cloth.
Replacing the oven light
Important! Separate the appliance from
the power supply by switching off the
fuse.
If the oven bulb needs replacing, the new
bulb must have the following specifications:
42 progress
– Electric power: 15W / 25W
– Electrical rating: 230 V (50 Hz)
– Heat resistance up to 300 °C
– Connection type: E14
These replacement bulbs can be purchased
from your dealer.
To change the oven light:
1. Before proceeding ensure the oven is
cool and is disconnected from the electricity supply.
2. Push in and turn the glass cover anticlockwise
3. Remove the faulty bulb and replace with
the new one.
4. Refit the glass cover and restore the electrical supply.
3. Lift and turn the levers on the two hinges
4. Hold the door by the side edges and
close it slowly but not COMPLETELY
5. Pull the door forward, removing it from its
seat
The oven door
The oven door consists of two panes of
glass. The oven door can be disassembled
and the internal panes can be removed to
make cleaning easier.
Warning! Remove the oven door before
cleaning it. The oven door could abruptly
close if you try to remove the internal
panes of glass when the door is still
assembled.
To do so, proceed as follows:
1. Open the door fully.
2. Locate the two door hinges
6. Place the door on a stable surface protected by a soft cloth to prevent the handle surface from being damaged
progress 43
90°
7. Release the locking system to remove the
internal panes of glass
9. Carefully lift the top pane out a little and
pull out the pane which is visible on all
four sides of the frame.
2
1
Clean the oven door with lukewarm water
and a soft cloth. Do not use any scourers,
metal wool, abrasive sponges or acids which
could damage the heat reflecting special surfaces of the inner pane.
After cleaning the inner pane put back in the
door. Insert the door in the oven; proceed in
reverse order. Be mindful of the correct alignment of the panes.
8. Turn the 2 fasteners 90° and extract them
from their seats
To perform this operation correctly, proceed
as follows:
1. The inner pane with the frame on four
sides must be installed so that the screen
faces the outside of the oven. Touch the
visible surface. If there is no roughness on
the level of the screen, the pane is inserted correctly.
2. The inner pane must be put in its place
according to figure.
44 progress
cracks in the glass panel, call your
nearest service centre immediately to
have the panel replaced.
Models in stainless steel or aluminium:
Clean the oven door and operating panel in
stainless steel or aluminium with a damp
sponge and then dry carefully with a soft
cloth. Never use metal pads, metal wool,
acids or abrasives for cleaning because they
may scratch the surfaces.
Cleaning the oven door seals
A seal is fitted around the opening of the
oven.
After putting the panes in the oven door, secure them in reverse order, following the
guidelines in Point 8 .
Important! Never clean the oven door
when it is warm as the panels might
shatter. If you can see scratches or
Important! Check the condition of the
seal on a regular basis.
If you notice damage to the seal, please
contact the nearest service centre immediately. Do not use the oven until the
seal has been replaced.
What to do if…
If the appliance is not working correctly,
please check the following before contacting
the Electrolux Service Centre.
PROBLEM
SOLUTION
• The oven does not switch on.
• Check whether a cooking function and temperature have been selected
or
• make sure the appliance is properly connected
and the plug switch or mains supply to the oven
is set to ON.
• The control light for the oven temperature does
not come on.
• Use the temperature controller to choose a
temperature,
or
• use the oven controller to select a function.
• The internal oven light does not come on.
• use the oven controller to select a function.
or
• check the bulb and replace if necessary (see
“Replacing the oven light”).
• It takes too long to cook the dishes or they cook • Adjust the temperature if necessary,
too quickly.
or
• follow the advice contained in these instructions, especially the section “Using the oven”.
• Steam and condensation settle on the food and • Leave dishes inside the oven no longer than 15
in the oven cavity.
- 20 minutes after the cooking is completed.
• The oven fan is noisy.
• Check that shelves and bakeware are not vibrating in contact with the oven back panel.
• The electronic timer does not work.
• Check the timer instructions.
• The display shows „ 12.00 “.
• Set the time of day (see chapter "Setting the
clock").
progress 45
Technical Data
Heating element ratings
Dimensions of the recess
Bottom oven element
1000 W
Height - lower top edge
600 mm
Top and bottom heating element
1800 W
Height - in the recess
587 mm
Hot air
1825 W
Width
560 mm
Thermal grill
1650 W
Depth
550 mm
Grill and turnspit
1650 W
Oven cavity
Oven light
25 W
Hot air fan motor
25 W
Cooling fan motor
25 W
Turnspit
4W
Total connection rating
1875 W
Operating voltage (50 Hz)
230 V
Height
335 mm
Width
395 mm
Depth
400 mm
Oven capacity
53 l
Installation
Instructions for the Installer
Important!
Installation and connection must be
done in compliance with the regulations
in force. Any interventions must be
carried out when the appliance is
switched off. Only qualified service
engineers may repair the appliance
The manufacturing company disclaims
any liability if the safety measures are
not observed.
Connecting to the electrical supply
Before connecting to the electrical supply,
please make sure:
– The fuse and the domestic electrical installation must be designed for the max.
load of the appliance (see rating plate).
– The domestic electrical installation must
be equipped with a proper earth connection in accordance with the regulations in
force.
– The socket or the multi-pole off switch
must be easy to access after the appliance
has been installed.
This appliance is supplied with a connection
cable incorporating a standard plug, suitable
for the total electric load shown on the rating
plate. The plug is to be inserted into a suitable
wall socket.
The following types of mains cable are suitable, taking the necessary rated cross section into account:
H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF,
H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
If the appliance is connected without a plug,
or if the plug is not accessible, a multipole off
switch (e.g. fuses, circuit breaker) with a minimum gap of 3 mm between the contacts
must be installed between the appliance and
mains cable. The switch must not interrupt
the earth wire at any point. The yellow-green
earth wire should be 2-3 cm longer than all
other cables.
The connection cable must always be laid
out so that at no point does it reach 50°C
(over room temperature).
After the connection has been carried out,
the heating elements must be tested by being operated for about 3 minutes.
Terminal block
The oven is fitted with an easily accessible
terminal block which is designed to operate
with a single-phase power supply of 230 V.
46 progress
Oven dimensions (see figure)
540
20
570
590
560
594
7
50
in
560
587
550 m
÷57
0
in
550 m
600
Installation instructions
For ensuring a trouble free use of the installed
appliance, the unit or the column where the
appliance is to be installed should have appropriate dimensions.
In accordance with the regulations in force,
all parts which ensure the shock protection
of live and insulated parts must be fastened
in such a way that they cannot be undone
without tools.
These also include the fixing of any end walls
at the beginning or end of a line of builtin
units.
The shock protection must in any case be
ensured by the building in of the appliance.
The appliance can be placed with its back or
a side wall against higher kitchen units, appliances or walls. However, only other appliances or units of the same height as the appliance can be placed against the other side
wall.
00
÷1
80
560
-570
Instructions for building in
For ensuring a trouble free use of the installed
appliance, the unit or the column where the
appliance is to be installed should have appropriate dimensions.
progress 47
Securing the oven to the cabinet
1. Open the oven door.
2. Fix the oven into the unit using the four
distance brackets (see figure - A ).
These fit exactly into the holes in the
frame. Then tighten the four wood screws
supplied (see figure B ).
Customer service
If the problem persists after the checks described, contact your nearest service centre
and describe the fault, appliance model
( Mod. ), product number ( Prod. No. ) and
series number ( Ser. No. ) which you will find
on the oven rating plate.
A
B
Disposal
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
48 progress
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Packaging material
The packaging material is environmentally-friendly and recyclable. Plastic parts
are marked with the international abbreviations such as, e.g. >PE <, >PS< etc.
Dispose of the packaging material in the
containers provided for this purpose at
your local waste management facility.
Warning! Your appliance should be
made inoperable before it is disposed of,
so that it does not constitute a danger.
To do this, take the mains plug from the
socket and remove the mains cable from
the appliance.
progress 49
50 progress
progress 51
www.progress-hausgeraete.de
397116503-A-012010
Download PDF

advertising