Electrolux EOA3460AOW User manual

Electrolux EOA3460AOW User manual
EOA3460
................................................ .............................................
HR PEĆNICA
UPUTE ZA UPORABU
2
SL PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO
24
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKCIJE SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.RegisterElectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
3
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene
upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Djeca mlađa od 3 go‐
dine ne smiju se ostaviti bez nadzora u blizini uređaja.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju
dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, prepo‐
ručujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nad‐
zora.
1.2 Opća sigurnost
• Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čiš‐
ćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer
mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
4
www.electrolux.com
• Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice,
a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice plitica vratite
na mjesto obrnutim redoslijedom.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servis
ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi se
izbjegla opasnost.
• Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste
isključili mogućnost strujnog udara.
2.
SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE
Ovaj uređaj mora postaviti kvalificirana
osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporu‐
čenih s uređajem.
• Uvijek budite pažljivi kad pomičete uređaj jer
je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizi‐
ni sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti po‐
red uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
natpisnoj pločici s električnim napajanjem.
Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kon‐
taktirajte ovlašteni servis.
• Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje vra‐
ta uređaja, posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod napo‐
nom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena
na takav način da se ne može ukloniti bez
alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Pobrinite se da
nakon postavljanja postoji pristup utikaču.
• Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Koristite samo odgovarajuće uređaje za
izolaciju: automatske sklopke, osigurače (osi‐
gurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), prekida‐
če i sklopnike struje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati izolacijski ure‐
đaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz
električne mreže na svim polovima. Izolacijski
uređaj mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.2 Upotreba
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokira‐
ni.
HRVATSKI
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok je
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
• Vrata uređaja uvijek držite zatvorenima kad je
uređaj u radu.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka
koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u
blizinu uređaja kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili
na uređaj.
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje
emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe
ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno
uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- ne držite vlažnu hranu i posuđe u uređaju
nakon završetka kuhanja.
- budite oprezni prilikom vađenja ili po‐
stavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na per‐
formanse uređaja. To nije neispravnost u
smislu prava na jamstvo.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu.
Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
2.3 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Postoji opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
5
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Uvjerite se da je uređaj hladan. Postoji opas‐
nost od puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada
su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su
teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju može
uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite sprej za pećnicu, poštujte sigur‐
nosne upute na ambalaži.
• Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom deterdženta.
2.4 Osvijetljenje unutrašnjosti
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi
u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite je za kućno
osvjetljenje.
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
6
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3 Regulator temperature
3
4 Roštilj
5 Svjetlo pećnice
6 Ventilator
4
5
5
4
9
3
6
2
7 Nosač police, može se skinuti
8 Nazivna pločica
9 Položaji police
3.1 Pribor pećnice
1
8
7
1 Regulator funkcija pećnice
2 Elektronski programator
• Mreža za pečenje
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje mesa.
• Plitica za roštiljanje/pečenje
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za
sakupljanje masnoće.
4. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
4.1 Početno čišćenje
• Izvadite sav pribor i uklonjive nosače polica
(ako je primjenjivo).
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održa‐
vanje".
Zaslon prikazuje novo vrijeme.
Promjena vremena
Vrijeme možete promijeniti samo ako je
uređaj isključen.
sve dok na zaslonu ne treperi in‐
Pritišćite
. Za namještanje novog
dikator vremena
vremena koristite postupak u "Namještanje
vremena".
4.2 Namještanje vremena
4.3 Prethodno zagrijavanje
Na zaslonu se prikazuje
i 12:00. 12 treperi.
1. Pritisnite + ili - za namještanje točnog sata.
Zagrijte prazni uređaj kako bi preostale masnoće
izgorjele.
2.
1.
3.
4.
Za potvrdu pritisnite
. To je potrebno
samo pri prvom namještanju vremena.
Nakon toga, nova vrijednost vremena snima
se automatski nakon pet sekundi.
i postavljeni
Na zaslonu se prikazuje
sat. 00 treperi.
Pritisnite + ili - za namještanje točnih minu‐
ta.
Za potvrdu pritisnite
. To je potrebno
samo pri prvom namještanju vremena.
Nakon toga, nova vrijednost vremena snima
se automatski nakon pet sekundi.
2.
3.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
Pustite neka uređaj radi 45 minuta.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
4. Pustite neka uređaj radi 15 minuta.
Dodatna oprema se može zagrijati više nego ina‐
če. Uređaj može stvarati neugodan miris i dim.
To je sasvim normalno. Provjerite je li protok
zraka dovoljan.
HRVATSKI
7
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Za početak korištenja uređaja pritisnite tipku.
Tipka se izvlači.
2.
3.
Okrenite regulator temperature za po‐
stavljanje temperature.
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
funkcija pećnice u položaj isključeno.
5.1 Uključivanje i isključivanje uređaja
1.
Prekidač funkcija pećnice okrenite na jednu
od funkcija pećnice.
5.2 Funkcije pećnice
Funkcije pećnice
Isključeno
Svjetlo pećnice
Primjena
Uređaj je isključen.
Za uključivanje svjetla pećnice bez funkcije pečenja.
Vrući zrak
Za prženje ili prženje i pečenje hrane za koju je potrebna ista
temperatura na jednoj ili više polica, bez miješanja mirisa.
Gornji i donji
grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini pećnice. Gornji i donji grijač
rade istovremeno.
Mali roštilj
Za roštiljanje tankih komada u malim količinama na sredini re‐
šetke. Za pripremu tosta.
Veliki roštilj
Za roštiljanje velikih količina tankih komada hrane. Za pripremu
tosta. Uključuje se cijeli roštilj.
Turbo roštilj
Za pečenje velikih komada mesa. Roštilj i ventilator rade
naizmjenično, tako da vrući zrak kruži oko hrane.
Pizza program
Meso
Za pečenje pizze, quiche ili pite.
Priprema vrlo mekih, sočnih pečenja.
Održavanje
Topline
Za održavanje hrane toplom.
Katalitičko
Za čišćenje pećnice. Visoka temperatura sagorijeva ostatke neči‐
stoća. Kada se pećnica ohladi možete ih ukloniti krpom.
8
www.electrolux.com
5.3 Zaslon
1 Tajmer
7
2 Indikator zagrijavanja i preostale topline
1
2
3
3 Spremnik s vodom (samo odabrani modeli)
4 Sonda za pečenje mesa (samo odabrani
modeli)
5 Brava vrata (samo odabrani modeli)
7
6 Sati/minute
6
5
4
7 Funkcije sata
5.4 Tipke
Tipka
Opis
funkcije
Sat
Za namještanje funkcije sata.
Minus, plus
,
Za postavljanje vremena.
5.5 Indikator zagrijavanja i prikaz
ostatka topline
Kada uključite funkciju pećnice, stupci na
zaslonu
se uključuju jedan po jedan. Stupci
prikazuju povećava li se ili smanjuje temperatura
pećnice.
Kada isključite uređaj, zaslon prikazuje prikaz
ako je temperatura pećnica
ostatka topline
iznad 40 °C. Regulator temperature okrenite
lijevo ili desno za prikaz temperature pećnice na
zaslonu.
6. FUNKCIJE SATA
Simbol
Opis
Zvučni alarm
funkcije
Za postavljanje vremena odbrojavanja.
Vrijeme
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena. Pogledajte
odjeljak "Namještanje vremena".
Trajanje
Za postavljanje duljine rada uređaja. Prije postavljanja ove
funkcije, prvo postavite funkciju pećnice.
Završetak
Pritišćite
Za postavljanje vremena isključivanja uređaja. Prije postavljanja
ove funkcije, prvo postavite funkciju pećnice. Možete istovremeno
koristiti Trajanje i Završetak (Odgoda vremena) za postavljanje
vremena kada se uređaj mora uključiti te zatim isključiti.
za promjenu funkcije sata.
Pritisnite
za potvrdu postavki
funkcija sata, ili pričekajte 5 sekundi da
se postavka automatski potvrdi.
6.1 Postavljanje funkcije Trajanje i
Završetak
1.
2.
3.
4.
Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne za‐
treperi
ili
.
Pritisnite + ili - za namještanje minuta.
Za potvrdu pritisnite
.
Pritisnite + ili - za namještanje sati.
HRVATSKI
5.
6.
Za potvrdu pritisnite
.
Kada je namještanje vremena završeno, tre‐
peri simbol
ili
i postavljeno vrijeme.
Tijekom dvije minute oglašava se zvučni
signal. Uređaj se isključuje. Pritisnite tipku ili
otvorite vrata pećnice za zaustavljanje sig‐
nala.
Ako pritisnete
tijekom namještanja
vremena za funkciju Trajanje
, ure‐
đaj prelazi na postavljanje funkcije
Završetak
.
6.2 Postavljanje Nadglednika minuta
Koristi se za podešavanje odbrojavanja.
Maksimalno vrijeme koje možete postaviti je 2
sata i 30 minuta. Ova funkcija nema utjecaja na
rad pećnice. Zvučni alarm minuta možete posta‐
viti bilo kada, čak i kad je uređaj isključen.
1.
2.
Pritišćite
sve dok na zaslonu ne treperi
i 00.
Pritisnite + ili - za postavljanje nadglednika
minuta. Vrijeme se najprije izračunava u
minutama i sekundama. Kada je vrijeme
koje postavite dulje od 60 minuta, na
3.
4.
9
. Uređaj
zaslonu se pojavljuje simbol
sada izračunava vrijeme u satima i minu‐
tama.
Nadglednik minuta se pokreće automatski
nakon pet sekundi.
Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije
minute se oglašava zvučni signal. 00:00 i
treperi na zaslonu. Za isključivanje sig‐
nala pritisnite tipku.
Ako nadglednik minuta postavljate dok
traju funkcije Trajanje
ili Završetak
, na zaslonu se prikazuje simbol
.
6.3 Tajmer za mjerenje
Tajmer za mjerenje koristite za praćenje koliko
dugo radi pećnica. Uključuje se odmah kada se
počne zagrijavati pećnica.
Za poništavanje tajmera za mjerenje, pritisnite i
držite + i -. Tajmer počinje ponovno mjeriti.
Tajmer za mjerenje ne možete koristiti
kad radi funkcija Trajanje
ili
Završetak
.
7. DODATNE FUNKCIJE
7.1 Sigurnosna blokada za djecu
7.2 Automatsko isključivanje
Kada je uključena Sigurnosna blokada za djecu,
ne možete rukovati pećnicom. Na ovaj način se
sprječava da djeca slučajno uključe uređaj.
Iz sigurnosnih razloga, uređaj se automatski
isključuje nakon nekog vremena:
• Ako funkcija pećnice radi.
• Ako ne promijenite temperaturu pećnice.
Uključivanje i isključivanje funkcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Ne postavljajte funkciju pećnice.
2.
3.
Pritisnite i istovremeno držite
i + dvije
sekunde.
Oglašava se zvučni signal. Simboli SAFE i
se uključuju ili isključuju na zaslonu (kad
uključite ili isključite funkciju Sigurnosna
blokada za djecu).
Ako pećnica ima funkciju Pirolitičko čiš‐
ćenje, vrata su blokirana.
SAFE i
pojavljuju se na zaslonu kad
okrenete prekidač ili pritisnete tipku.
Temperatura pećni‐
ce
Vrijeme isključivanja
30 - 115 °C
12.5 h
120 - 195 °C
8.5 h
200 - 245 °C
5.5 h
250 - maksimalno °C
3.0 h
Nakon automatskog isključivanja, za ponovni rad
uređaja pritisnite tipku.
Automatsko isključivanje radi sa svim
funkcijama pećnice, osim Osvjetljenje
unutrašnjosti, Trajanja, Završetka i Od‐
gode vremena.
10 www.electrolux.com
7.3 Ventilator za hlađenje
7.4 Sigurnosni termostat
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje au‐
tomatski se uključuje kako bi površinu uređaja
održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator
za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne
ohladi.
Neispravan rad uređaja ili neispravne komponen‐
te mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako
bi se to spriječilo, paćnica ima sigurnosni
termostat koji prekida napajanje. Pećnica se au‐
tomatski ponovno uključuje kad temperatura
padne.
8. KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
• Uređaj ima pet razina polica. Police brojite od
dna uređaja.
• Uređaj ima poseban sustav koji cirkulira zrak i
konstantno reciklira paru. S tim sustavom
možete kuhati u parnom okolišu i održati hra‐
nu mekanom iznutra a hrskavom izvana. To
smanjuje vrijeme kuhanja i potrošnju energije
na minimum.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na
staklima vrata. To je normalno. Uvijek se
odmaknite od uređaja kad otvarate vrata ure‐
đaja tijekom kuhanja. Za smanjenje konde‐
nzacije, uključite uređaj da radi barem 10
minuta prije kuhanja.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
• Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja
i ne stavljajte aluminijsku goliju na komponen‐
te dok kuhate. Time možete promijeniti re‐
zultate pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.
• Funkcija Gornji i donji grijač pri unaprijed po‐
stavljenoj temperaturi idealna je za pečenje
kruha.
8.2 Pečenje mesa i ribe
• Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu
kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje
mogu biti trajne.
• Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja
tako da se sok ne iscijedi.
• Kako biste spriječili stvaranje prevelike količi‐
ne dima tijekom pečenja, u duboku pliticu do‐
dajte malo vode. Za sprječavanje kondenza‐
cije dima, dodajte vodu svaki put kad ispari.
8.3 Vremena kuhanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i
volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline, vrijeme
kuhanja itd.) za vaše posuđe, recepte i količine
tijekom korištenja uređaja.
8.1 Pečenje kolača
• Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 po‐
stavljenog vremena kuhanja.
• Ako koristite dvije plitice istovremeno, ostavite
jednu praznu razinu između njih.
8.4 Tablica pečenja kolača i mesa
TORTE
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Recepti s tuče‐
nim tijestom
2
170
3 (2 i 4)
160
45 - 60
U kalupu za tor‐
te
Prhko tijesto
2
170
3 (2 i 4)
160
20 - 30
U kalupu za tor‐
te
Kolač sa sirom
i maslacem
1
170
2
165
60 - 80
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Napomena
HRVATSKI
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
11
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Torta s
jabukama (Pita
s jabukama)
2
170
2 (lijevo i
desno)
160
80 - 100
U dva kalupa za
pečenje torte od
20 cm na mreži
za pečenje1)
Štrudl
3
175
2
150
60 - 80
U pekaču za pe‐
civo
Džem-pita
2
170
2 (lijevo i
desno)
165
30 - 40
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Kolač od diza‐
nog tijesta
2
170
2
160
50 - 60
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Božićna torta /
Bogata voćna
torta
2
160
2
150
90 - 120
U kalupu za tor‐
te od 20 cm1)
Kolač od šljiva
1
175
2
160
50 - 60
U kalupu za pe‐
čenje kruha1)
Mali kolačići jedna razina
3
170
3
140 150
20 - 30
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići dvije razine
-
-
2i4
140 150
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići tri razine
-
-
1, 3 i 5
140 150
30 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - jedna razi‐
na
3
140
3
140 150
30 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - dvije razine
-
-
2i4
140 150
35 - 40
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - tri razine
-
-
1, 3 i 5
140 150
35 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Poljupci - jed‐
na razina
3
120
3
120
80 - 100
U pekaču za pe‐
civo
Poljupci - dvije
razine
-
-
2i4
120
80 - 100
U pekaču za pe‐
civo1)
Žemlje
3
190
3
190
12 - 20
U pekaču za pe‐
civo1)
Ekleri - jedna
razina
3
190
3
170
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Ekleri - dvije
razine
-
-
2i4
170
35 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Voćne pite
2
180
2
170
45 - 70
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Napomena
12 www.electrolux.com
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Bogata voćna
torta
1
160
2
150
110 - 120
U kalupu za tor‐
te od 24 cm
Victoria sen‐
dvič
1
170
2 (lijevo i
desno)
160
50 - 60
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Napomena
1) Predgrijanje 10 minuta.
KRUH I PIZZA
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Bijeli kruh
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 komada,
500 g po
komadu1)
Raženi kruh
1
190
1
180
30 - 45
U kalupu za pe‐
čenje kruha
Kiflice
2
190
2 (2 i 4)
180
25 - 40
6 - 8 kiflica u
pekaču za peci‐
vo1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
U pekaču za pe‐
civo ili dubokoj
plitici1)
Pšenične po‐
gače
3
200
3
190
10 - 20
U pekaču za pe‐
civo1)
VRSTE JELA
Napomena
1) Predgrijanje 10 minuta.
PITE
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Pita od prhkog
tijesta s tjeste‐
ninom
2
200
2
180
40 - 50
U kalupu
Pita od prhkog
tijesta s povr‐
ćem
2
200
2
175
45 - 60
U kalupu
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
U kalupu1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
Caneloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
HRVATSKI
13
1) Predgrijanje 10 minuta.
MESO
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Govedina
2
200
2
190
50 - 70
Na mreži za pe‐
čenje
Svinjetina
2
180
2
180
90 - 120
Na mreži za pe‐
čenje
Teletina
2
190
2
175
90 - 120
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
slabo pečeno
2
210
2
200
50 - 60
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
srednje peče‐
no
2
210
2
200
60 - 70
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
dobro pečeno
2
210
2
200
70 - 75
Na mreži za pe‐
čenje
Svinjski but
2
180
2
170
120 - 150
S koricom
Svinjske nogi‐
ce
2
180
2
160
100 - 120
2 komada
Janjetina
2
190
2
175
110 - 130
Noga
Pile
2
220
2
200
70 - 85
Cijelo
Puretina
2
180
2
160
210 - 240
Cijela
Patka
2
175
2
220
120 - 150
Cijela
Guska
2
175
1
160
150 - 200
Cijela
Zec
2
190
2
175
60 - 80
Razrezan na
komade
Kunić
2
190
2
175
150 - 200
Razrezan na
komade
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Cijela
VRSTE JELA
Napomena
RIBA
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Pastrva / ora‐
da
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/losos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileta
14 www.electrolux.com
8.5 Mali roštilj
Predgrijte praznu pećnicu 10 minuta
prije kuhanja.
Količina
VRSTA JELA
Mali roštilj
Vrijeme kuhanja [min]
Komadi
[g]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
1. strana
2. strana
Filetirani odresci
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Goveđi odresci
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Kobasice
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Kosana svinjetina
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Pile (razrezano na
2 dijela)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Pileća prsa
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Riblji filet
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Tost sendviči
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Tost
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
8.6 Turbo roštilj
Govedina
Količina
Položaj rešetke
Temperatura
[°C]
Vrijeme [min]
Goveđe pečenje ili
file, slabo pečeno
po cm debljine
1
190 - 200 1)
5-6
Goveđe pečenje ili
file, srednje pečeno
po cm debljine
1
180 - 190 1)
6-8
Goveđe pečenje ili
file, dobro pečeno
po cm debljine
1
170 - 180 1)
8 - 10
Količina
Položaj rešetke
Temperatura
[°C]
Vrijeme [min]
Plećka, vrat, but
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet, rebra
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Buncek (prethodno
kuhan)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
VRSTA JELA
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
VRSTA JELA
HRVATSKI
Teletina
VRSTA JELA
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Teleće pečenje
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Teleća koljenica
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Janjetina
VRSTA JELA
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Janeći but, jane‐
će pečenje
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Janeći hrbat
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Perad u
komadima
po 200 - 250 g
1
200 - 220
30 - 50
Pile, polovica
po 400 - 500 g
1
190 - 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Patka
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Guska
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Temperatura [°C]
Vrijeme [hr]
Perad
VRSTA JELA
Riba (na pari)
VRSTA JELA
Cijela riba
8.7 Sušenje - Vrući zrak
Prekrijte police pećnice pergament papirom za
pečenje
POVRĆE
VRSTA JELA
Položaj rešetke
1 nivo
2 nivoa
Grah
3
1/4
60 - 70
6-8
Paprike
3
1/4
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
3
1/4
60 - 70
5-6
Gljive
3
1/4
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
3
1/4
40 - 50
2-3
15
16 www.electrolux.com
VOĆE
VRSTA JELA
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [hr]
1/4
60 - 70
8 - 10
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
1 nivo
2 nivoa
Šljive
3
Marelice
3
Jabuke izrezane
na ploške
Kruške
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
• Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom
namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za
čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobi‐
čajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom
za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe pećnice očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite
meku krpu namočenu u toplu vodu sa sred‐
stvom za čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog mate‐
rijala, ne čistite je agresivnim sredstvima,
oštrim predmetima ili u perilici posuđa. Može
uništiti neljepljivu oblogu.
Uređaji od hehrđajućeg čelika ili
aluminija:
Vrata pećnice očistite samo čistom spu‐
žvom. Osušite ih mekom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne materijale jer mogu uzrokova‐
ti oštećenja površine pećnice. Kontrolnu
ploču pećnice očistite na isti način.
9.1 Čišćenje brtve vrata
• Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva vrata
nalazi se oko ruba otvora pećnice. Ne koristite
uređaj ako je brtva vrata oštećena. Obratite se
ovlaštenom servisu.
• Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće in‐
formacije o čišćenju.
9.2 Vodilice plitica koje se mogu
skinuti i katalitičke ploče
Skinite vodilice plitica i katalitičke ploče kako bi‐
ste očistili pećnicu.
UPOZORENJE
Pazite prilikom skidanja vodilica plitica.
Katalitičke ploče su pričvršćene na
stjenke pećnice i mogu pasti kada vadi‐
te vodilice plitica.
UPOZORENJE
Provjerite je li uređaj hladan prije
obavljanja zahvata održavanja. Postoji
opasnost od opeklina.
HRVATSKI
17
Uklanjanje bočnih vodilica
1
1.
Prednji dio vodilice plitice povucite dalje od
bočne stjenke.
Pridržavajte jednom rukom stražnje vodilice
plitice i katalitičku ploču.
2.
Stražnji dio vodilice plitice povucite s bočne
stjenke i uklonite ga.
2
Postavljanje vodilica plitica
Vodilice plitica vratite na mjesto obrnutim re‐
doslijedom.
Zaobljeni završeci vodilica plitica moraju
bit okrenuti prema naprijed.
9.3 Katalitičke stjenke
Stjenke s katalitičkim emajlom same se čiste.
One apsorbiraju masnoće koje se skupljaju na
stjenkama za vrijeme rada pećnice.
Za pokretanje postupka samočišćenja:
1. Uključite svjetlo pećnice.
2. Izvadite pribor iz uređaja.
3. Dno pećnice očistite toplom vodom i tekući‐
nom za pranje, zatim ga osušite.
4. Postavite funkciju
i maksimalnu tempera‐
turu.
5. Na zaslonu trepeću CATA i 1.00 .
6. Pustite neka prazan uređaj radi jedan sat.
7. Kad je uređaj hladan, očistite ga mekanom i
vlažnom spužvom.
UPOZORENJE
Katalitičke površine ne čistite sredst‐
vima za čišćenje pećnice u raspršivaču,
abrazivnim sredstvima za čišćenje, sa‐
punima ili drugim sredstvima za čiš‐
ćenje. Postoji opasnost od oštećenja
katalitičke površine.
Promjena boje katalitičke površine ne
utječe na katalitičke značajke.
9.4 Svjetlo pećnice
UPOZORENJE
Pazite prilikom zamjene svjetla pećnice.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Prije zamjene svjetla pećnice:
• Isključite pećnicu.
• Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili
isključite sklopku.
Stavite krpu na dno pećnice kako biste
spriječili oštećenja svjetla pećnice i
staklenog poklopca.
Uvijek držite halogenu žarulju krpom
kako biste spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
18 www.electrolux.com
1.
2.
3.
4.
Okrenite stakleni poklopac svjetla u smjeru
suprotnom od smjera kazaljke na satu i
skinite ga.
Očistite stakleni poklopac.
Zamijenite svjetlo svjetla pećnice priklad‐
nom žaruljom otpornom na temperaturu do
300 °C.
Koristite istu vrstu svjetla pećnice.
Postavite stakleni poklopac.
9.5 Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice sastoje se od tri staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče možete
skinuti kako biste ih očistili.
Vrata pećnice bi se mogla zatvoriti ako
staklene ploče pokušate skinuti prije ne‐
go skinete vrata pećnice.
Skidanje vrata pećnice i staklene ploče
1.
2.
3.
Otvorite vrata do kraja i utvrdite šarku s des‐
ne strane vrata.
Gurnite obujmicu sve dok se ne povuče
prema nazad.
Obujmicu držite jednom rukom. Odvijačem
u drugoj ruci podignite i okrenite polugu na
lijevoj šarki.
HRVATSKI
4.
Utvrdite šarku na lijevoj strani vrata.
5.
Podignite i okrenite ručicu na lijevoj šarki.
6.
Vrata pećnice zatvorite do prvog položaja
(napola). Zatim povucite vrata prema na‐
prijed i izvadite ih iz ležišta.
19
20 www.electrolux.com
7.
Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu
mekom krpom.
8.
Otpustite sustav za blokiranje kako biste iz‐
vadili staklene ploče.
9.
Dva pričvrsna elementa okrenite za 90° i iz‐
vucite ih iz ležišta.
90°
10. Pažljivo podignite (1. korak) i uklonite jednu
po jednu staklenu ploču (2. korak). Krenite
od gornje ploče.
11. Staklene ploče očistite vodom i sapunicom.
Pažljivo osušite staklene ploče.
1
2
HRVATSKI
21
Postavljanje vrata i staklene ploče
Kada je čišćenje završeno, postavite staklene
ploče i vrata pećnice. Gore opisane korake oba‐
vite obrnutim redoslijedom.
Pazite da staklene ploče vratite ispravnim re‐
doslijedom. Druga staklena ploča ima ukrasni
okvir. Dio s tiskom mora biti okrenut prema unu‐
trašnjoj strani vrata. Nakon postavljanja provjeri‐
te da površina okvira staklene ploče na
dijelovima s tiskom nije gruba na dodir.
Provjerite je li srednja staklena ploča pravilno po‐
stavljena u ležište (pogledajte sliku).
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Pećnica se ne zagrijava.
Sat nije namješten.
Namjestite sat. Pogledajte
odjeljak "Namještanje
vremena".
Pećnica se ne zagrijava.
Nisu postavljene potrebne po‐ Provjerite jesu li postavke toč‐
stavke.
ne.
Pećnica se ne zagrijava.
Uključeno je automatsko
isključivanje.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne zagrijava.
Osigurač u kutiji s osigura‐
čima je pregorio.
Provjerite osigurač. Ako osi‐
gurač i dalje pregara, pozovite
ovlaštenog električara.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije ispravno.
Zamijenite svjetlo pećnice.
22 www.electrolux.com
Problem
Pećnica se ne zagrijava. Na
zaslonu se prikazuje Demo.
Mogući uzrok
Rješenje
Uključen je demo program.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na zaslonu se prikazuje šifra
pogreške.
Došlo je do elektroničke po‐
greške.
1.
2.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje, ob‐
ratite se dobavljaču ili servisu.
Isključite uređaj.
Pritisnite i držite pritisnu‐
tu tipku +.
Kada se oglasi zvučni
signal, prekidač funkcija
pećnice okrenite na prvu
funkciju. Demo treperi na
zaslonu.
Prekidač funkcija pećni‐
ce okrenite u položaj
isključeno.
Otpustite tipku +.
Regulator temperature
okrenite u smjeru kazaljki
na satu tri puta. Tri puta
se oglašava zvučni sig‐
nal. Demo program je
isključen.
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo uključi‐
te uređaj.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra pogreške
kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
Ne ostavljajte jelo u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta nakon
dovršetka pečenja.
Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj
pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem
okviru kućišta uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
11. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
HRVATSKI
23
11.1 Ugradnja
548
A
20
558
B
573
589
11.2 Električna instalacija
594
UPOZORENJE
Električnu instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
5
Proizvođač nije odgovoran ako ne
slijedite sigurnosne mjere opreza iz
poglavlja "Sigurnosne informacije".
590
Ovaj uređaj opremljen je kabelom napajanja.
min. 550
20
11.3 Kabel
min. 560
Vrste kabela primjenjivih za montažu ili zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu (na
nazivnoj pločici) i tablicu:
Ukupna snaga
600
min. 550
20
min. 560
Presjek kabela
maksimalno 1380
W
3 x 0,75 mm²
maksimalno 2300
W
3 x 1 mm²
maksimalno 3680
W
3 x 1,5 mm²
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm
dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).
12. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
24 www.electrolux.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČASOVNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.RegisterElectrolux.com
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
25
26
28
28
29
30
31
32
38
43
44
SLOVENŠČINA
25
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena
navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo
zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposob‐
nostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom
odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo. Otroci, mlajši od treh
let, se ne smejo zadrževati v bližini naprave brez nadzora.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni
ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le stro‐
kovno usposobljena oseba.
• Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte
se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte
iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
• Naprave ne čistite s paro.
• Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sred‐
stev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
26 www.electrolux.com
• Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del no‐
silcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce rešetk
namestite v obratnem zaporedju.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstav‐
nik proizvajalca, pooblaščena servisna služba ali druga strokov‐
no usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
• Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da pre‐
prečite možnost udara električnega toka.
2.
VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je
težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v
bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti nameščene ob
napravah ali enotah z isto višino.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti pooblašče‐
ni serviser ali usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici
za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐
no vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite
na servis ali električarja.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik z vrati na‐
prave, še posebej, ko so vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka izolira‐
nih delov in delov pod električno napetostjo
mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče od‐
straniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐
te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave: od‐
klopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz
nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti izolacijsko na‐
pravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja
na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno razdaljo
3 mm.
2.2 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐
nega udara ali eksplozije.
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
SLOVENŠČINA
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez na‐
dzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim delova‐
njem bodite previdni. Iz naprave lahko puhne
vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
• Med delovanjem naprave naj bodo vrata zapr‐
ta.
• Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba se‐
stavin z alkoholom lahko povzroči mešanico
alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z
iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postav‐
ljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z
vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje bar‐
ve emajla:
– ne postavljajte posode ali drugih predmetov
neposredno na dno naprave.
– ne postavljajte aluminijaste folije neposred‐
no na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo napra‐
vo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v napra‐
vi, ko končate s pripravo hrane.
– Pri odstranjevanju ali nameščanju pripomoč‐
kov bodite previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na zmog‐
ljivost naprave. Garancija tega ne vrednoti kot
pomanjkljivost.
• Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni
sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
2.3 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
27
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐
nite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče
steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih
takoj zamenjajte. Obrnite se na servis.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite pre‐
vidni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
• Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko
povzroči požar.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Upo‐
rabljajte samo nevtralne detergente. Za čišče‐
nje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐
bic, topil ali kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice,
upoštevajte varnostna navodila z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s
čistilnimi sredstvi.
2.4 Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena
za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvet‐
ljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz
napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐
te.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci in živali zaprli v napravo.
28 www.electrolux.com
3. OPIS IZDELKA
1
2
3 Gumb za nastavitev temperature
3
4 Žar
5 Luč v pečici
6 Ventilator
4
5
5
4
9
3
6
2
7 Nosilci rešetk, odstranljivi
8 Ploščica za tehnične navedbe
9 Položaji rešetk
3.1 Oprema pečice
1
8
7
1 Gumb za funkcije pečice
2 Elektronski programator
• Rešetka
Za posodo, modele, pečenke.
• Posoda za žar / pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje
maščobe.
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
4.1 Prvo čiščenje
• Odstranite vse pripomočke in odstranljive no‐
silce rešetk (če obstajajo).
• Pred prvo uporabo napravo očistite.
Glejte poglavje »Vzdrževanje in čišče‐
nje«.
Na prikazovalniku se prikaže nov čas.
Spreminjanje nastavljenega časa
Čas lahko spreminjate samo, če je na‐
prava izklopljena.
, dokler na prikazovalniku ne utripa
Pritiskajte
. Pri nastavljanju novega ča‐
indikator za čas
sa upoštevajte postopek, ki je opisan v »Nastavi‐
tev časa«.
4.2 Nastavitev časa
4.3 Predgrevanje
Na prikazovalniku se prikažeta
in 12:00. 12
utripa.
1. Pritisnite + ali -, da nastavite pravo uro.
Prazno napravo predhodno ogrevajte, da zažge‐
te preostalo maščobo.
2.
3.
4.
Za potrditev pritisnite
. To je potrebno le
ob prvem nastavljanju časa. Potem se nova
časovna vrednost samodejno shrani po pe‐
tih sekundah.
in
Na prikazovalniku sta prikazana
nastavljena ura. 00 utripa.
Pritisnite + ali -, da nastavite prave minute.
Za potrditev pritisnite
. To je potrebno le
ob prvem nastavljanju časa. Potem se nova
časovna vrednost samodejno shrani po pe‐
tih sekundah.
1.
2.
3.
Nastavite funkcijo
in najvišjo temperatu‐
ro.
Naprava naj deluje 45 minut.
Nastavite funkcijo
in najvišjo temperatu‐
ro.
4. Naprava naj deluje 15 minut.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot običajno.
Naprava lahko oddaja neprijetne vonjave in dim.
To je običajno. Poskrbite za zadostno zračenje.
SLOVENŠČINA
29
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Za uporabo naprave pritisnite gumb. Gumb iz‐
skoči.
2.
3.
Obrnite gumb za nastavitev temperature, da
nastavite temperaturo.
Če želite izklopiti napravo, obrnite gumb za
funkcije pečice v položaj za izklop.
5.1 Vklop in izklop naprave
1.
Obrnite gumb za funkcije pečice na funkcijo
pečice.
5.2 Funkcije pečice
Funkcija pečice
Položaj za izklop
Luč v pečici
Uporaba
Naprava je izklopljena.
Za vklop luči v pečici brez funkcije pečice.
Vroči zrak
Za pečenje ali pečenje mesa in peko peciva z enako temperaturo
priprave na več kot eni višini, ne da bi se okusi mešali.
Gretje zgoraj in
spodaj
Za peko in pečenje mesa na eni višini pečice. Zgornji in spodnji
grelec delujeta sočasno.
Mali žar
Za peko na žaru majhnih količin ploskih jedi na sredi rešetke. Za
pripravo popečenega kruha (toasta).
Veliki žar
Za peko na žaru večjih količin ploskih jedi. Za pripravo popečene‐
ga kruha (toasta). Deluje celotni grelec za žar.
Infra pečenje
Za peko večjih kosov mesa. Grelec za žar in ventilator pečice de‐
lujeta izmenično ter zagotavljata kroženje vročega zraka okoli je‐
di.
Program za pizzo Za pripravo pice, mesnih, zelenjavnih, sirovih ali sadnih pit.
Meso
Ohrani toploto
Katalitično
Za pripravo zelo mehke in sočno pečene hrane.
Za ohranjanje tople hrane.
Za čiščenje pečice. Pri visoki temperaturi zgori preostala umaza‐
nija. Odstranite jo lahko s krpo, ko je naprava hladna.
30 www.electrolux.com
5.3 Prikazovalnik
1 Programska ura
7
2 Indikator segrevanja in akumulirane toplote
1
2
3
3 Posoda za vodo (le izbrani modeli)
4 Sonda za meso (le izbrani modeli)
5 Zapora vrat (le izbrani modeli)
6 Ure/minute
7
7 Časovne funkcije
6
5
4
5.4 Tipke
Tipka
Funkcija
Opis
Ura
Za nastavitev časovne funkcije.
Minus, plus
,
Za nastavitev časa.
5.5 Indikator segrevanja in
akumulirane toplote
Ko vklopite funkcijo pečice, ena za drugo zasve‐
tijo črtice na prikazovalniku
. Črtice prikazuje‐
jo naraščanje ali padanje temperature pečice.
Ko izklopite napravo, se na prikazovalniku prika‐
, če je tem‐
že indikator akumulirane toplote
peratura v pečici višja od 40 °C. Obrnite gumb za
nastavitev temperature levo ali desno za prikaz
temperature pečice na prikazovalniku.
6. ČASOVNE FUNKCIJE
Simbol
Funkcija
Opis
Odštevalna ura
Za nastavitev odštevanja časa.
Nastavitev ure
Za nastavitev, spreminjanje ali preverjanje časa. Glejte »Nastavi‐
tev časa«.
Trajanje
Konec
Pritiskajte
funkcije.
Za nastavitev trajanja delovanja naprave. Preden nastavite to
funkcijo, nastavite funkcijo pečice.
Za nastavitev časa izklopa naprave. Preden nastavite to funkcijo,
nastavite funkcijo pečice. Funkciji Trajanje in Konec lahko upo‐
rabljate sočasno (časovni zamik) za nastavitev časa vklopa in iz‐
klopa naprave.
za spremembo časovne
Pritisnite
, da potrdite nastavitve ča‐
sovnih funkcij, ali počakajte pet sekund,
da se nastavitve samodejno potrdijo.
6.1 Nastavljanje funkcije Trajanje ali
Konec
1.
2.
3.
4.
5.
Pritiskajte
, dokler na prikazovalniku ne
začne utripati simbol
ali
.
Pritisnite + ali -, da nastavite minute.
Za potrditev pritisnite
.
Pritisnite + ali -, da nastavite uro.
Za potrditev pritisnite
.
SLOVENŠČINA
6.
Ko se nastavljen čas konča, utripata simbol
ali
in nastavljen čas. Za dve minuti
se oglasi zvočni signal. Naprava se izklopi.
Pritisnite tipko ali odprite napravo, da izklo‐
pite zvočni signal.
Če pritisnete
med nastavljanjem ča‐
sa za Trajanje
, naprava preide na
nastavitev funkcije Konec
.
6.2 Nastavitev odštevalne ure
Za nastavitev odštevanja časa. Najdaljši čas, ki
ga lahko nastavite, je 2 uri in 30 minut. Ta funkci‐
ja ne vpliva na delovanje pečice. Odštevalno uro
lahko nastavite kadarkoli, tudi ko je naprava iz‐
klopljena.
1.
2.
Pritiskajte
, dokler na prikazovalniku ne
začneta utripati in »00«.
Pritisnite + ali -, da nastavite odštevalno uro.
Najprej se čas izračuna v minutah in sekun‐
dah. Ko je čas, ki ga nastavite, daljši od 60
minut, se na prikazovalniku prikaže simbol
. Naprava nato izračuna čas v urah in
minutah.
3.
4.
31
Odštevalna ura se samodejno zažene po
petih sekundah.
Ko se nastavljeni čas izteče, zvočni signal
deluje dve minuti. Na prikazovalniku utripata
00:00 in . Pritisnite tipko za izklop signa‐
la.
Če funkcijo Odštevalna ura nastavite,
ko je izbrana funkcija Trajanje
ali
Konec
, se na prikazovalniku prika‐
že simbol .
6.3 Števec časa
Števec časa uporabite za nastavitev časa delo‐
vanja pečice. Vklopi se ob začetku segrevanja
pečice.
Za ponastavitev števca časa pritisnite in držite
tipki + in -. Programska ura začne znova prište‐
vati.
Števca časa ne morete uporabiti med
izvajanjem funkcije Trajanje
ali Ko‐
nec
.
7. DODATNE FUNKCIJE
7.1 Varovalo za otroke
Ko je vklopljena funkcija Varovalo za otroke, pe‐
čice ne morete upravljati. To pa zato, da se pre‐
pričate, da otroci ne bodo po nesreči vklopili na‐
pravo.
Vklop in izklop funkcije varovala za otroke:
1. Ne nastavite funkcije pečice.
2.
3.
Hkrati za dve sekundi pritisnite in držite
in +.
Oglasi se zvočni signal. Na prikazovalniku
se prikažeta ali izgineta z njega SAFE in
(ko vklopite ali izklopite varovalo za otroke).
Če ima pečica funkcijo Pirolitično čišče‐
nje, so vrata zaklenjena.
Ko obrnete gumb ali pritisnete tipko, se
na prikazovalniku prikažeta SAFE in
.
7.2 Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se naprava po določenem
času izklopi:
• če deluje funkcija pečice,
• če ne spremenite temperature pečice.
Temperatura pečice
Čas izklopa
30 - 115 °C
12.5 h
120 - 195 °C
8.5 h
200 - 245 °C
5.5 h
250 - največ °C
3.0 h
Po samodejnem izklopu pritisnite tipko za ponov‐
ni vklop naprave.
Samodejni izklop deluje pri vseh funkci‐
jah pečice, razen pri funkcijah Osvetli‐
tev, Trajanje, Konec in Zamik vklopa.
7.3 Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventila‐
tor za hlajenje, ki ohranja površine naprave hlad‐
ne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje
deluje, dokler se naprava ne ohladi.
32 www.electrolux.com
7.4 Varnostni termostat
prečitev tega ima pečica varnostni termostat, ki
prekine dovod napajalne napetosti. Ko se tempe‐
ratura zniža, se pečica ponovno samodejno vklo‐
pi.
Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni deli
lahko povzročijo nevarno pregrevanje. Za pre‐
8. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
• Naprava ima pet nivojev za rešetko. Nivoje za
rešetko štejte od spodaj navzgor.
• Naprava ima poseben sistem kroženja zraka,
ki neprestano obnavlja paro. To omogoča pri‐
pravo jedi v vlažnem okolju, zato ostanejo živi‐
la sočna v notranjosti in hrustljava navzven.
Skrajša čas pečenja in zmanjša porabo ener‐
gije na najmanjšo mogočo raven.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih vratih
kondenzira. To je običajno. Če med pripravo
hrane odpirate vrata, se vedno umaknite stran
od naprave. Če želite zmanjšati kondenzacijo,
vklopite napravo 10 minut pred začetkom pri‐
prave hrane.
• Po vsaki uporabi naprave očistite vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte predmetov
neposredno na dno naprave in jih ne prekri‐
vajte z aluminijasto folijo. To lahko spremeni
rezultate pečenja in poškoduje emajl.
• Funkcija Gretje zgoraj in spodaj pri privzeti
temperaturi je idealna za peko kruha.
8.2 Peka mesa in rib
• Če pečete hrano z veliko maščobe, uporabite
globok pekač, da preprečite nastanek made‐
žev, ki jih ni mogoče odstraniti.
• Preden meso razrežete, počakajte približno
15 minut, da sok ne izteče.
• Če želite med pečenjem mesa preprečiti na‐
stanek prevelike količine dima, v globok pekač
nalijte nekaj vode. Za preprečitev kondenzaci‐
je dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.
8.3 Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane, njene
strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek. Pri upo‐
rabi te naprave poiščite nastavitve (nastavitev
gretja, čas priprave itd.), ki najbolj ustrezajo vaši
posodi, receptom in količinam.
8.1 Peka tort
• Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4 časa
pečenja.
• Če uporabljate dva pekača sočasno, med nji‐
ma pustite en nivo prazen.
8.4 Razpredelnica za peko peciva in pečenje mesa
PECIVO
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pri‐
prave
[min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Recepti za
umešano testo
2
170
3 (2 in 4)
160
45 - 60
V tortnem mode‐
lu
Kolač iz krhke‐
ga testa
2
170
3 (2 in 4)
160
20 - 30
V tortnem mode‐
lu
Smetanova ali
skutna torta
1
170
2
165
60 - 80
V tortnem mode‐
lu 26 cm
SLOVENŠČINA
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pri‐
prave
[min]
33
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Jabolčna torta
(jabolčna pita)
2
170
2 (levo in
desno)
160
80 - 100
V dveh tortnih
modelih 20 cm
na rešetki1)
Zavitek
3
175
2
150
60 - 80
V pekaču za pe‐
civo
Kolač z mar‐
melado
2
170
2 (levo in
desno)
165
30 - 40
V tortnem mode‐
lu 26 cm
Biskvit
2
170
2
160
50 - 60
V tortnem mode‐
lu 26 cm
Božični kolač/
bogata sadna
torta
2
160
2
150
90 - 120
V tortnem mode‐
lu 20 cm1)
Češpljev kolač
1
175
2
160
50 - 60
V pekaču za
kruh1)
Drobno pecivo
- en nivo
3
170
3
140 150
20 - 30
V pekaču za pe‐
civo
Drobno pecivo
- dva nivoja
-
-
2 in 4
140 150
25 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Drobno pecivo
- trije nivoji
-
-
1, 3 in 5
140 150
30 - 45
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - en nivo
3
140
3
140 150
30 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - dva nivo‐
ja
-
-
2 in 4
140 150
35 - 40
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - trije nivoji
-
-
1, 3 in 5
140 150
35 - 45
V pekaču za pe‐
civo
Poljubčki - en
nivo
3
120
3
120
80 - 100
V pekaču za pe‐
civo
Poljubčki- dva
nivoja
-
-
2 in 4
120
80 - 100
V pekaču za pe‐
civo1)
Žemlje
3
190
3
190
12 - 20
V pekaču za pe‐
civo1)
Ėclair - en nivo
3
190
3
170
25 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Ėclair - dva ni‐
voja
-
-
2 in 4
170
35 - 45
V pekaču za pe‐
civo
34 www.electrolux.com
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pri‐
prave
[min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Pite
2
180
2
170
45 - 70
V tortnem mode‐
lu 20 cm
Bogata sadna
torta
1
160
2
150
110 - 120
V tortnem mode‐
lu 24 cm
Viktorijin kolač
1
170
2 (levo in
desno)
160
50 - 60
V tortnem mode‐
lu 20 cm
1) Predgretje za 10 minut.
KRUH IN PICA
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pri‐
prave
[min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Beli kruh
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 kosa, 500 g
na kos1)
Rženi kruh
1
190
1
180
30 - 45
V pekaču za
kruh
Žemlje
2
190
2 (2 in 4)
180
25 - 40
6 - 8 žemelj v
pekaču za peci‐
vo1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
V pekaču za pe‐
civo ali globo‐
kem pekaču1)
Čajni kolački
3
200
3
190
10 - 20
V pekaču za pe‐
civo1)
1) Predgretje za 10 minut.
NARASTKI
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
180
40 - 50
V modelu
2
175
45 - 60
V modelu
180
1
180
50 - 60
V modelu1)
180 190
2
180 190
25 - 40
V modelu1)
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Narastek s te‐
steninami
2
200
2
Zelenjavni na‐
rastek
2
200
Pite (quiche)
1
Lazanja
2
SLOVENŠČINA
VRSTA JEDI
Kaneloni
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
2
180 190
2
180 190
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
25 - 40
V modelu1)
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
1) Predgretje za 10 minut.
MESO
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Govedina
2
200
2
190
50 - 70
Na rešetki
Svinjina
2
180
2
180
90 - 120
Na rešetki
Teletina
2
190
2
175
90 - 120
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, malo
pečen
2
210
2
200
50 - 60
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, srednje
pečen
2
210
2
200
60 - 70
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, dobro
pečen
2
210
2
200
70 - 75
Na rešetki
Svinjsko pleče
2
180
2
170
120 - 150
S kožo
Svinjska krača
2
180
2
160
100 - 120
2 kosa
Jagnjetina
2
190
2
175
110 - 130
Stegno
Piščanec
2
220
2
200
70 - 85
Cel
Puran
2
180
2
160
210 - 240
Cel
Raca
2
175
2
220
120 - 150
Cela
Gos
2
175
1
160
150 - 200
Cela
Zajec
2
190
2
175
60 - 80
Razkosan
Kunec
2
190
2
175
150 - 200
Razkosan
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Cel
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
40 - 55
3 - 4 ribe
RIBA
VRSTA JEDI
Postrv/orada
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
2
190
2
175
35
36 www.electrolux.com
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
2
190
2
175
Tuna/losos
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
35 - 60
4 - 6 filejev
8.5 Mali žar
Pečico segrevajte 10 minut pred vstav‐
ljanjem živil.
Količina
VRSTA JEDI
Mali žar
Čas pečenja [min]
Kosov
[g]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
1. stran
2. stran
Goveji zrezki
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Biftki
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Klobase
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Svinjski kotleti
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Piščanec (polovi‐
ca)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Piščančje prsi
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Ribji file
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Popečeni obloženi
kruhki
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Popečen kruh
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
8.6 Infra pečenje
Govedina
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura
[°C]
Čas [min]
Goveji zrezek ali file,
manj pečen
na cm debeline
1
190 - 200 1)
5-6
Goveji zrezek ali file,
srednje pečen
na cm debeline
1
180 - 190 1)
6-8
Goveji zrezek ali file,
dobro pečen
na cm debeline
1
170 - 180 1)
8 - 10
1) Pečico predhodno ogrejte.
SLOVENŠČINA
Svinjina
Količina
Položaj rešetk
Temperatura
[°C]
Čas [min]
Pleče, vrat, šunka
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet, rebrca
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Svinjska krača
(predhodno kuhana)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
VRSTA JEDI
Teletina
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
Jagnje-stegno,
pečena jagnjeti‐
na
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Jagnječji hrbet
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
Porcije perutnine
200 - 250 g na
osebo
1
200 - 220
30 - 50
Piščanec, polovi‐
ca
400 - 500 g na
osebo
1
190 - 210
35 - 50
Piščanec, pita‐
nec
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Raca
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Gos
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
Pečena riba, ce‐
la
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Pečena teletina
Telečja krača
Jagnjetina
Perutnina
Riba (dušena)
8.7 Sušenje - Vroči zrak
Na rešetke položite papir za peko.
37
38 www.electrolux.com
ZELENJAVA
VRSTA JEDI
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [h]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
50 - 60
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatura [°C]
Čas [h]
1 nivo
2 nivoja
Fižol
3
Paprika
3
Jušna zelenjava
Gobe
Zelišča
SADJE
VRSTA JEDI
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Slive
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jabolčni krhlji
3
1/4
60 - 70
6-8
Hruške
3
1/4
60 - 70
6-9
9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
• Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, to‐
plo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite obi‐
čajno čistilo.
• Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi.
Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se ta
ne zažge.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim
čistilom za pečice.
• Vso opremo za pečico očistite po vsaki upora‐
bi in pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti prijemanju, ga
ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti
ali v pomivalnem stroju. Lahko uničite premaz
proti prijemanju!
Pripomočki iz nerjavnega jekla ali alumi‐
nija:
Vrata pečice čistite le z mokro gobico.
Posušite z mehko krpo.
Ne uporabljajte jeklene volne, kislin ali
grobih materialov, ker lahko poškoduje‐
jo površino pečice. Na enak način oči‐
stite upravljalno ploščo na pečici.
9.1 Čiščenje tesnil vrat
• Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo vrat se
nahaja na okvirju notranjosti pečice. Naprave
ne uporabljajte, če je tesnilo vrat poškodova‐
no. Obrnite se na servisni center.
• Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne infor‐
macije o čiščenju.
9.2 Odstranljivi nosilci rešetk in
katalitične plošče
Preden začnete s čiščenjem pečice, odstranite
nosilce rešetk in katalitične plošče.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO!
Pri odstranjevanju nosilcev rešetk bodi‐
te previdni. Katalitične plošče niso prit‐
rjene na stene pečice in lahko ob od‐
stranjevanju nosilcev padejo ven.
39
OPOZORILO!
Preden začnete z vzdrževanjem, se
prepričajte, da je naprava hladna. Ob‐
staja nevarnost opeklin.
Odstranjevanje stranskih vodil
1
1.
Sprednji del podpornega vodila rešetke po‐
vlecite stran od stranskih sten.
Z drugo roko držite zadnja vodila in katalitič‐
no ploščo.
2.
Zadnji del nosilca rešetk potegnite z za‐
dnjega dela stranskih sten in ga odstranite.
2
Nameščanje nosilcev rešetk
Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
Zaokroženi konci nosilcev rešetk morajo
gledati naprej.
9.3 Katalitične stene
Stene s katalitičnim emajlom so samočistilne.
Vsrkavajo maščobo, ki se med delovanjem peči‐
ce nabira na stenah.
Za izvajanje postopka samodejnega čiščenja:
1. Vklopite luč v pečici.
2. Iz naprave odstranite pripomočke.
3. Dno pečice očistite z mlačno vodo in sred‐
stvom za pomivanje, nato ga posušite.
4. Nastavite funkcijo
in najvišjo temperatu‐
ro.
5. Na prikazovalniku utripata CATA in 1.00 .
6. Prazna naprava naj deluje eno uro.
7. Ko je naprava hladna, jo očistite z mehko in
vlažno gobico.
OPOZORILO!
Katalitične površine ne čistite z razpršili
za čiščenje pečic, abrazivnimi čistilnimi
sredstvi, milom ali drugimi čistilnimi
sredstvi. Obstaja nevarnost poškodbe
katalitične površine.
Spreminjanje barve katalitične površine
ne vpliva na katalitične lastnosti.
9.4 Luč v pečici
OPOZORILO!
Pri menjavi žarnice v pečici bodite pre‐
vidni. Obstaja nevarnost električnega
udara.
Pred zamenjavo žarnice v pečici:
• Izklopite pečico.
• Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami
ali odklopite odklopnik.
40 www.electrolux.com
Na dno pečice položite krpo, da prepre‐
čite poškodbe luči v pečici in steklenega
pokrova.
Halogensko žarnico vedno prijemajte s
krpo, da se ostanki maščobe ne bi za‐
pekli nanjo.
1.
2.
3.
Steklen pokrov obrnite v nasprotni smeri ur‐
nega kazalca in ga snemite.
Očistite steklen pokrov.
Zamenjajte žarnico v pečici z ustrezno ža‐
rnico, odporno na toploto 300 °C.
Uporabite enako vrsto žarnice.
Namestite steklen pokrov.
4.
9.5 Čiščenje vrat pečice
Vrata pečice so sestavljena iz treh steklenih
plošč. Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in
notranje steklene plošče.
Če poskušate odstraniti steklene plo‐
šče, preden odstranite vrata pečice, se
lahko vrata zaprejo.
Odstranjevanje vrat pečice in steklene plošče
1.
2.
3.
V celoti odprite vrata in poiščite tečaj na
desni strani vrat.
Potisnite zadrževalni del nazaj.
Z eno roko pridržite potisnjen del. Z drugo
roko s pomočjo izvijača dvignite in obrnite
desni vzvod tečaja.
SLOVENŠČINA
41
4.
Poiščite tečaj na levi strani vrat.
5.
Dvignite in zavrtite vzvod na levem tečaju.
6.
Zaprite vrata pečice do prvega položaja od‐
piranja (do polovice). Potem jih potegnite
naprej in snemite s tečajev.
7.
Vrata položite na mehko krpo na trdno po‐
vršino.
42 www.electrolux.com
8.
Sprostite sistem zapiranja, da boste lahko
odstranili steklene plošče.
9.
Obrnite zaponki za 90° in ju snemite z nju‐
nega mesta.
90°
10. Previdno dvignite (1. korak) in snemite (2.
korak) steklene plošče eno za drugo. Začni‐
te z zgornjo ploščo.
11. Steklene plošče očistite z vodo in milom.
Temeljito jih osušite.
1
2
Nameščanje vrat pečice in steklene plošče
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene plo‐
šče in vrata pečice. Ponovite zgornje korake v
obratnem zaporedju.
Pazite, da steklene plošče namestite nazaj v pra‐
vem zaporedju. Druga plošča ima okrasni okvir.
Površina natisa mora biti obrnjena proti notranjo‐
sti vrat. Po namestitvi se prepričajte, da površina
natisa na okvirju steklene plošče ni hrapava na
dotik.
Poskrbite, da bo srednja steklena plošča vstav‐
ljena na pravo mesto (glejte sliko).
SLOVENŠČINA
43
10. KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro. Glejte »Nasta‐
vitev časa«.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐
stavljene.
Prepričajte se, da so nastavit‐
ve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni izklop.
Glejte »Samodejni izklop«.
Pečica se ne segreje.
Sprožila se je varovalka v
omarici za varovalke.
Preverite varovalko. Če se va‐
rovalka sproži več kot enkrat,
se obrnite na usposobljenega
električarja.
Luč v pečici ne deluje.
Žarnica je okvarjena.
Zamenjajte žarnico v pečici.
Pečica se ne segreje. Na pri‐ Vklopljen je predstavitveni na‐ 1.
kazovalniku se prikaže Demo. čin.
2.
3.
4.
5.
6.
Na prikazovalniku se prikaže
koda o napaki.
Elektronska okvara.
1.
2.
Na živilih in stenah pečice se
nabirata para in kondenz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite
na prodajalca ali na pooblaščen servisni center.
Izklopite napravo.
Pritisnite in držite tipko +.
Ko se oglasi zvočni sig‐
nal, obrnite gumb za
funkcije pečice na prvo
funkcijo. Na prikazovalni‐
ku utripa Demo.
Obrnite gumb za funkcije
pečice v položaj za iz‐
klop.
Spustite tipko +.
Trikrat obrnite gumb za
nastavitev temperature v
smeri urnega kazalca.
Trikrat se oglasi zvočni
signal. Predstavitveni na‐
čin je izklopljen.
Izklopite napravo z glav‐
no varovalko ali zaščit‐
nim stikalom v omarici z
varovalkami in jo ponov‐
no vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na
servisni center.
Po zaključku peke jedi ne pu‐
ščajte v pečici dlje kot 15 - 20
minut.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo
na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za teh‐
44 www.electrolux.com
nične navedbe se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
11. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
11.1 Vgradnja
548
558
20
min. 550
20
600
min. 560
573
589
A
B
594
5
590
min. 550
20
min. 560
11.2 Električna namestitev
OPOZORILO!
Priključitev na električno omrežje mora
izvesti strokovno usposobljena oseba.
Če ne upoštevate varnostnih navodil iz
poglavja »Varnostna navodila«, proizva‐
jalec ne prevzema odgovornosti.
Naprava ima nameščen le priključni kabel.
11.3 Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev ali za‐
menjavo: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
SLOVENŠČINA
Za presek kabla si oglejte skupno moč (na plo‐
ščici za tehnične navedbe) in razpredelnico:
Skupna moč
Skupna moč
največ 3680 W
Presek kabla
največ 1380 W
3 x 0,75 mm²
največ 2300 W
3 x 1 mm²
45
Presek kabla
3 x 1,5 mm²
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel) mora
biti 2 cm daljši od faznega in nevtralnega vodnika
(moder in rjav kabel).
12. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
46 www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
47
397230911-A-312013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement