Zanussi | ZEE6140FXA | User manual | ZANUSSI ZEE6140FXA Korisnički priručnik

HR
NL
FR
DE
SL
Upute za uporabu
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Navodila za uporabo
Ploča za kuhanje
Kookplaat
Table de cuisson
Kochfeld
Kuhalna plošča
ZEE6140
2
11
20
29
38
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
5
6
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju
dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
Opća sigurnost
• Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Ne dodirujte grijače.
2
www.zanussi.com
• Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko
upravljanje.
• Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće
ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.
• Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.
• Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
• Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce ne
stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
Sigurnosne upute
Instalacija
Upozorenje Ovaj uređaj mora postaviti
kvalificirana osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je
težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom za
brtvljenje kako biste spriječili bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod
prozora. Na taj način se sprječava pad vrućeg posuđa kada se vrata ili prozor otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica uvjerite se da je prostor, između dna uređaja i
gornje ladice, dovoljan za cirkulaciju zraka.
• Dno uređaja može postati vruće. Preporučamo da ispod uređaja postavite nezawww.zanussi.com
paljivu pregradnu ploču kako biste spriječili
pristup donjoj strani.
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Opasnost od požara i
strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu mora izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li
uređaj isključen iz električne mreže.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli zapletu.
• Provjerite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruje vrući uređaj ili vruće posuđe kada priključujete uređaj na utičnice u
blizini
• Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili utikača (ako postoji) mogu prouzročiti pregrijavanja priključka.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od strujnog
udara.
• Koristite spojnice na kabelu.
3
• Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili
kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
• Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz električne mreže na svim polovima.
Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Upotreba
Upozorenje Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
• Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se zagrijati.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Nemojte koristiti uređaj kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono može
prskati.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene
zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj,
pored ili na njega.
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Nemojte dopustiti da posuđe presuši.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe na padnu na uređaj. Površina se može oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Ne dozvolite da kisele tekućine, na primjer
vinski ocat, limunov sok ili sredstvo za
uklanjanje kamenca, dođu u kontakt s
pločom. To može uzrokovati matirane mrlje.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
Odlaganje
Upozorenje Opasnost od požara ili
eksplozije.
Upozorenje Opasnost od ozljede ili
gušenja.
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane
predmete držite dalje od masti i ulja kad
kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim temperaturama nego ulje koje se koristi prvi put.
• Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
4
Servis
• Za popravak uređaja kontaktirajte servis.
Preporučujemo korištenje isključivo originalnih rezervnih dijelova.
www.zanussi.com
Opis proizvoda
Izgled površine za kuhanje
1
2
145 mm
180 mm
1 Jednostruka zona kuhanja 1000 W
2 Jednostruka zona kuhanja 2000 W
3
180 mm
145 mm
4
6
3 Regulatori
4 Indikator snage
5 Jednostruka zona kuhanja 1500 W
6 Jednostruka zona kuhanja 1500 W
5
Upravljački gumbi električnih zona
kuhanja
Simbol
Funkcija
0
položaj "OFF" (Isključeno)
Simbol
Funkcija
1
minimalna toplina
6
maksimalna toplina
Svakodnevna uporaba
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Za uključivanje i povećavanje stupnja topline
okrenite regulator u smjeru suprotno od
kazaljke na satu. Za smanjenje stupnja topline
okrenite regulator u smjeru kazaljke na satu.
Za isključivanje okrenite regulator na 0.
Indikatorsko svjetlo aktivira se kada se uključi
bilo koje od polja i ostaje uključeno dok se
polja ne isključe.
Prije prve uporabe
Stavite posudu s vodom na svaku zonu
kuhanja, postavite maksimalni položaj i pustite da uređaj radi 10 min. Na taj će se način
sagorjeti svi ostaci prljavštine u uređaju.
Nakon toga, neka uređaj radi u minimalnom
www.zanussi.com
položaju 20 minuta. Tijekom tog razdoblja
može se osjetiti neugodan miris i pojaviti dim.
To je normalno. Osigurajte dovoljan protok
zraka.
Nakon ovog zahvata očistite uređaj mekom
krpom namočenom u toplu vodu.
Brza grijaća ploča
Crvena točka u sredini ploče označava brzu
grijaču ploču. Brza grijaća ploča zagrijava se
brže od običnih ploča.
Crvena ploča je obojana na površini i nakon
nekog vremena se može izbrisati. To nema
nikakav utjecaj na učinkovitost uređaja.
Prilikom prvog korištenja brza grijača ploča se
može dimiti i imati miris. Dim i miris nestaju
nakon nekog vremena.
5
Korisni savjeti i preporuke
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Suđe za kuhanje
• Dno posuđa za kuhanje treba biti što je
moguće deblje i ravnije.
Upozorenje Provjerite da posude ne
prekrivaju upravljačko područje.
Ušteda energije
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
• Posuđe za kuhanje postavite na čvrste
grijaće ploče prije uključivanja.
• Grijaće ploče isključite prije završetka
kuhanja, da iskoristite preostalu
toplinu.
• Za zadovoljavajuće rezultate, dno posude mora biti istih dimenzija (ili neznatno veće) od grijaće ploče. Nemojte
koristiti manje posude.
Primjeri načina kuhanja
Postavka
topline:
Koristite za:
1
Držanje na toplom
2
Lagano vrenje
3
Vrenje
4
Pečenje / završno pečenje
5
Priprema za ključanje
6
Priprema za ključanje / brzo prženje / prženje
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Očistite uređaj nakon svake uporabe.
Uvijek koristite posuđe za kuhanje s čistim
dnom.
Upozorenje Prije bilo kakvog održavanja
ili čišćenja morate isključiti ploču za
kuhanje iz napajanja.
Ploču za kuhanje je najbolje očistiti dok
je još topla jer se tada prljavština može
lakše ukloniti nego kad se ohladi.
Upozorenje Oštra i gruba sredstva za
čišćenje oštećuju uređaj.
Za vašu sigurnost, nemojte čistiti ovaj uređaj
parnim čistačima ili čistačima pod visokim
tlakom.
Nehrđajući čelik može potamniti ako je izložen
prekomjernoj toplini. Zbog toga ne smijete
kuhati u kamenom, zemljanom ili posuđu od
lijevanog željeza.
6
Ogrebotine ili tamne mrlje ne utječu na
rad uređaja.
Uklanjanje prljavštine:
1. Za uklanjanje prljavštine koristite fini prašak ili jastučiće za ribanje.
2. Očistite uređaj vlažnom krpom i s malo
sredstva za čišćenje.
3. Zagrijte grijaču ploču na nisku temperaturu i ostavite da se osuši.
4. Za održavanje grijaćih ploča, s vremena
na vrijeme utrljajte malo strojnog ulja pa
uglačajte s papirnatim ubrusom.
Važno Za rubove od nehrđajućeg čelika na
ploči za kuhanje koristite sredstva za čišćenje
nehrđajućeg čelika.
Rub ploče od nehrđajućeg čelika može
donekle izgubiti boju uslijed toplinskog
opterećenja.
www.zanussi.com
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi.
• Provjerite osigurač u električnoj instalaciji kućanstva u kutiji s osiguračima. Ako osigurači stalno izbacuju, obratite se ovlaštenom
električaru.
Zona kuhanja se ne grije.
• Provjerite je li uređaj priključen na napajanje i je li električno napajanje uključeno.
• Provjerite jeste li okrenuli odgovarajući regulator.
• Provjerite osigurač u električnoj instalaciji kućanstva u kutiji s osiguračima. Ako osigurači stalno izbacuju, obratite se ovlaštenom
električaru.
Učinkovitost ploče za kuhanje
nije zadovoljavajuća.
•
•
•
•
www.zanussi.com
Provjerite je li ploča za kuhanje čista i suha.
Provjerite odgovara li veličina posuđa veličini zone kuhanja.
Provjerite je li dno posuđa ravno.
Provjerite odgovara li stupanj kuhanja vrsti kuhanja.
7
Ako postoji pogreška, najprije pokušajte sami
pronaći rješenje. Ako ne možete sami pronaći
rješenje problema, obratite se dobavljaču ili
najbližoj servisnoj službi.
Ako ste nepravilno rukovali uređajem ili
postavljanje nije izvršio registrirani tehničar, rad servisera službe za kupce ili dobavljača neće biti besplatan, čak ni za vrijeme
jamstvenog roka.
• Broj proizvoda (PNC) .................
• Serijski broj (S.N.) .................
Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Na raspolaganju su u servisnom centru i trgovinama s originalnim rezervnim dijelovima.
Naljepnice u vrećici s priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što je
prikazano dolje:
Ovi podaci su potrebni za brzu i učinkovitu
pomoć. Ovi podaci dostupni su na isporučenoj nazivnoj pločici.
• Opis modela .................
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Nalijepite na jamstveni list i pošaljite ovaj
dio
2 Nalijepite na jamstvenii list i zadržite ovaj
dio
3 Nalijepite na knjižicu s uputama
Postavljanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Postavljanje
Upozorenje Pažljivo pročitajte i slijedite
upute. Postoji opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
• Provjerite da na uređaju nema oštećenja
nastalih u prijevozu. Ne priključujte oštećeni
8
uređaj. Ako je potrebno, kontaktirajte prodavača.
• Ugradbeene uređaje instalirajte tek nakon
što ste ih postavili u odgovarajuće ormariće
i radne površine. Provjerite da su ugradbeni
ormarići i površine u skladu sa standardima.
• Pridržavajte se svih zakona i normi koje
vrijede u zemlji u kojoj uređaj koristite (sigurnosnih normi, normi recikliranja, pravila
www.zanussi.com
o sigurnosti rada s električnim uređajima
itd.)!
Ugradnja
Upozorenje Opasnost od ozljeda
uzrokovanih električnom strujom.
• Stezaljka električnog priključka je pod naponom.
• Isključite napon sa stezaljke mrežnog
priključka.
• Ako je pričvrsni nosač pored priključnog
bloka, ne dozvolite da priključni kabel dođe
u kontakt s rubom nosača.
Spajanje na električnu mrežu
• Provjerite jesu li nazivni napon i vrsta napajanja na nazivnoj pločici u skladu s naponom i snagom lokalne mreže.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
• Provjerite može li se utičnici lako pristupiti
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
• Postoji opasnost od požara ako se uređaj
priključuje produžnim kabelom, adapterom
ili višestrukom priključnicom. Provjerite je li
priključak uzemljenja u skladu sa standardima i propisima.
• Ne dozvolite da se kabel napajanja zagrije
na temperaturu višu od 90° C.
Obavezno priključite plavi neutralni kabel na
stezaljku označenu slovom "N". Smeđi (ili crni) kabel faze priključite na stezaljku sa
slovom "L". Kabel faze uvijek mora biti
priključen.
Spojni kabel
Upotrebljavajte isključivo spojni kabel
H05V2V2-F T90 ili odgovarajuće vrste.
Provjerite je li presjek kabela u skladu s naponom i radnom temperaturom. Žuto-zelena žica uzemljenja mora biti otprilike 2 cm dulja od
smeđe (ili crne) žice faze.
www.zanussi.com
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
30 mm
550 mm
A
B
A) isporučena brtva
B) isporučeni nosači
Pozor Uređaj postavite isključivo na
ravnu površine.
Mogućnosti ugradnje
Na kuhinjski element s vratima
Ploča koja se postavlja ispod ploče za
kuhanje mora se lako uklanjati i omogućavati
jednostavan pristup u slučaju intervencije servisa.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
a) Ploča koja se može ukloniti
b) Mjesto za priključke
9
Kuhinjski element s pećnicom
Dimenzije otvora ploče za kuhanje moraju odgovarati prikazu i kuhinjski element mora biti
opremljen otvorima za provjetravanje kako bi
omogućio neprekidan dovod zraka. Spajanje
na električnu mrežu ploče za kuhanje i pećnice mora se postaviti odvojeno radi sigurnos-
nih razloga i radi omogućavanja jednostavnog
uklanjanja pećnice iz kuhinjskog elementa.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Tehnički podaci
Dimenzije ploče za kuhanje
Dimenzije otvora za ploču
Širina:
580 mm
Širina:
550 mm
Duljina:
500 mm
Duljina:
470 mm
Električna snaga
Prednja lijeva zona kuhanja 180 mm
1.5 kW
Prednja desna zona kuhanja 145 mm
1.5 kW
Stražnja lijeva zona kuhanja 145 mm
1.0 kW
Stražnja desna zona kuhanja 180 mm
2.0 kW
UKUPNA SNAGA
6.0 kW
Električno napajanje
230 V ~ 50 Hz
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja,
kao i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
10
Pakiranje
Materijali za pakiranje su prihvatljivi za
okoliš i mogu se reciklirati. Plastične
komponente posebno su označene:
>PE<,>PS< itd. Bacite materijale za pakiranje
u kućanski otpad na odgovarajućem lokalnom
odlagalištu.
www.zanussi.com
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _
11
12
14
14
15
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Probleemoplossing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische informatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15
16
17
19
19
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien
zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het
in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij
aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet
tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
www.zanussi.com
11
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats
daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel
of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet
kunnen worden.
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het
apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat hete pennen van het apparaat vallen als de deur of het
raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de on12
derkant van het apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant
kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
www.zanussi.com
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet
wordt.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming
wordt geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast
door trekken.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3
mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
www.zanussi.com
Waarschuwing! Brand- of
explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u
er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen
of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv. azijn,
citroensap of reinigingsmiddelen voor het verwijderen van kalkaanslag, in aanraking komen
met de kookplaat. Hierdoor kunnen doffe
plekken ontstaan.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
13
Verwijdering
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid
voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking
van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
Servicedienst
• Contact opnemen met de klantenservice voor
reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend het gebruik van originele onderdelen
aan.
Beschrijving van het product
Indeling kookplaat
1
2
145 mm
180 mm
1 Enkele kookzone 1000 W
2 Enkele kookzone 2000 W
3
180 mm
145 mm
4
6
3 Bedieningsknoppen
4 Stroomindicatielampje
5 Enkele kookzone 1500 W
6 Enkele kookzone 1500 W
5
Bedieningsknoppen elektrische
kookzones
Symbool
Functie
0
uit-stand
Symbool
Functie
1
minimale warmte
6
maximale warmte
Dagelijks gebruik
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Om de temperatuur in te schakelen en de instelling te verhogen de knop linksom draaien. Draai
de knop naar rechts om de kookstand te verlagen. Draai de knop naar 0 om het apparaat uit
te schakelen.
Het controlelampje gaat branden als een of beide kookzones wordt ingeschakeld, en blijft branden tot de kookzones worden uitgeschakeld.
14
Voor het eerste gebruik van het apparaat
Plaats kookgerei met water op elke kookzone,
stel de maximale stand in en laat het apparaat
10 minuten werken. Dit is om restanten van het
apparaat te verbranden. Laat hierna het apparaat 20 minuten werken in de laagste stand. Tijdens deze periode kan er een nare geur en rook
optreden. Dit is normaal. Zorg dat er voldoende
luchtcirculatie is.
Nadien reinigt u het apparaat met een zachte
doek die in warm water is gedrenkt.
www.zanussi.com
Snelkookplaat
De rode stip in het midden van de plaat toont
aan dat de plaat een snelkookplaat is. Een snelkookplaat wordt sneller warm dan normale platen.
De snelkookplaat is op het oppervlak aangebracht en kan na enige tijd losraken. Dit heeft
geen effect op de werking van het apparaat.
De snelkookplaat kan roken en een geur verspreiden bij het eerste gebruik. De rook en geur
verdwijnen na een tijdje.
Nuttige aanwijzingen en tips
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Pannen
• De bodem van de pan moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Waarschuwing! Zorg dat de potten de
bedieningszone niet bedekken.
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
• Zet de pan op de vaste kookplaat voordat u deze inschakelt.
• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de vaste kookplaat uit, om gebruik te maken van de restwarmte.
• Voor goede resultaten moet de bodem
van de pannen dezelfde afmeting hebben als de vaste kookplaat (of iets groter
zijn). Gebruik geen kleinere pannen.
Voorbeelden van kooktoepassingen
Warmte
instelling:
Gebruik om:
1
Warm te houden
2
Zachtjes sudderen
3
Sudderen
4
Frituren / gratineren
5
Aan de kook brengen
6
Aan de kook brengen / snel frituren /
heet frituren
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
Waarschuwing! Trek voordat u de
kookplaat gaat schoonmaken altijd eerst de
stekker uit het stopcontact en laat de kookplaat
afkoelen
De kookplaat kan het beste worden
schoongemaakt als hij nog warm is; etensresten kunnen gemakkelijker verwijderd worden
als ze nog warm zijn
www.zanussi.com
Waarschuwing! Scherpe voorwerpen en
schurende reinigingsmiddelen
beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een
stoomstraal- of hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen verboden.
Het roestvrij staal kan beschadigen als het te
heet wordt. Daarom moet u ook niet koken met
grillstenen, aardewerk potten of pannen van
gietijzer.
Krassen of donkere vlekken hebben geen
invloed op de werking van het apparaat.
Verwijderen van vuil:
1. Gebruik fijn schuurpoeder of een schuursponsje om het vuil te verwijderen.
15
2.
3.
4.
Reinig het apparaat met een vochtige doek
en een beetje afwasmiddel.
Verwarm de kookplaat op een lage temperatuur en laat deze opdrogen.
Om de kookplaten te onderhouden kunt u
af en toe een beetje naaimachineolie aanbrengen en dit afvegen met absorberend
papier.
Belangrijk! Gebruik voor de roestvrijstalen
randen van de kookplaat een speciaal
reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
De roestvrijstalen rand van de plaat kan
iets verkleuren als gevolg van thermische
belasting.
Probleemoplossing
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat werkt helemaal niet.
• Controleer de zekering van de stroomvoorziening in de stoppenkast
van het huis. Neem contact op met een bevoegde elektricien als de
zekering steeds doorbrandt.
De kookzone wordt niet warm.
• Controleer of het apparaat goed is aangesloten en de elektriciteit is
ingeschakeld.
• Controleer of u aan de juiste regelknop draait.
• Controleer de zekering van de stroomvoorziening in de stoppenkast
van het huis. Neem contact op met een bevoegde elektricien, als de
zekering steeds doorbrandt.
De kookplaat functioneert niet naar
tevredenheid.
•
•
•
•
16
Zorg ervoor dat de kookplaat schoon en droog is.
Zorg ervoor dat het kookgerei de juiste maat heeft voor de kookzone.
Zorg ervoor dat het kookgerei een vlakke bodem heeft.
Zorg ervoor dat de warmte-instelling correct is voor het soort bereiding.
www.zanussi.com
Als er een storing optreedt, probeer dan eerst
zelf een oplossing voor het probleem te vinden.
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling.
• Productnummer (PNC) .............
• Serienummer (S.N.)..............
Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij onze klantenservice en erkende winkels met reserveonderdelen.
Als u het apparaat verkeerd heeft gebruikt,
of als de installatie niet is uitgevoerd door
een erkende monteur, dan is het bezoek van de
klantenservicemonteur of van uw leverancier
mogelijk niet gratis, zelfs niet in de garantieperiode.
Labels meegeleverd in de zak met
accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder weergegeven:
Deze gegevens zijn nodig om u snel en
goed te kunnen helpen. Deze gegevens
vindt u op het typeplaatje.
• Modelbeschrijving ............
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Plak de sticker op de garantiekaart en verstuur dit deel.
2 Plak de sticker op de garantiekaart en bewaar dit deel.
3 Plak de sticker op het instructieboekje.
Montage
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Montage
Waarschuwing! Neem de instructies
zorgvuldig door en volg ze op. Risico op
letsel of beschadiging van het apparaat.
www.zanussi.com
• Zorg dat er geen transportschade aan het apparaat is. Sluit geen beschadigd apparaat
aan. Indien nodig, neem contact op met de
leverancier.
• Installeer inbouwapparaten alleen nadat u het
apparaat in de conrrecte inbouweenheden en
werkoppervlakten hebt gemonteerd. Zorg dat
17
de inbouweenheden en oppervlakten voldoen
aan de normen.
• Houd u aan alle wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land
waar het apparaat wordt gebruikt (veiligheidsvoorschriften, recyclingvoorschriften,
veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
elektrische installaties, enz.)
Waarschuwing! Risico op letsel door
elektrische stroom.
is voor het voltage en de bedrijfstemperatuur.
De geel/groene aardedraad moet ongeveer 2
cm langer zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad.
Inbouw
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
• De netaansluiting staat onder stroom.
• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
• Als de bevestigingssteun zich in de buurt van
het aansluitblok bevindt, controleer dan altijd
of de aansluitkabel niet in aanraking komt met
de rand van de bevestigingssteun.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
• Zorg er voor dat het aangegeven voltage en
het type stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en stroomtype van uw
lokale stroomleverancier.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat verbinding
maakt met een verlengkabel, een adapter of
een meervoudige aansluiting. Zorg ervoor dat
de aarde-aansluiting overeenkomt met de
normen en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer worden dan
90° C.
Zorg ervoor dat u de blauwe neutrale kabel aansluit op de aansluiting met de letter "N" erop.
Sluit de bruine (of zwarte) fasekabel aan op de
aansluiting met de letter "L". Zorg dat de fasekabel altijd verbinding maakt.
Aansluitkabel
Gebruik alleen een aansluitkabel van het type
H05V2V2-F T90 of een soortgelijk type. Zorg
ervoor dat de doorsnede van het snoer geschikt
18
30 mm
550 mm
A
B
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
Let op! Installeer het apparaat alleen op
een werkblad met een plat oppervlak.
Mogelijkheden voor inbouw
Keukenmeubel met deur
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat
moet eenvoudig te verwijderen zijn en eenvoudig toegang bieden indien technische hulp nodig is.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
a) Verwijderbaar paneel
b) Ruimte voor aansluitingen
www.zanussi.com
Keukenmeubel met oven
De afmetingen van de uitsparing voor de kookplaat moeten overeenkomen met de voorgeschreven inbouwmaten en het keukenmeubel
moet voorzien zijn van ventilatiegaten om een
continue luchttoevoer te kunnen garanderen.
Om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke
verwijdering van de oven uit het meubel mogelijk te maken, moeten de elektrische aansluitin-
gen van de kookplaat en de oven afzonderlijk
geïnstalleerd worden.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Technische informatie
Afmetingen kookplaat
Inbouwafmetingen kookplaat
Breedte:
580 mm
Breedte:
550 mm
Lengte:
500 mm
Lengte:
470 mm
Vermogen
Voorste linkerkookzone 180 mm
1.5 kW
Voorste rechterkookzone 145 mm
1.5 kW
Achterste linkerkookzone 145 mm
1.0 kW
Achterste recherkookzone 180 mm
2.0 kW
TOTAAL VERMOGEN
6.0 kW
Elektrische voeding
230 V ~ 50 Hz
Milieubescherming
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact
op met de gemeente.
www.zanussi.com
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste
afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
19
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20
21
23
24
24
25
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caracteristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de protection de l'environnement
________________________
25
26
28
28
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous
y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est
en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération
de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
20
www.zanussi.com
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant
son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un
système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile
sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle
ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes,
cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient
chauffer.
Instructions de sécurité
Installation
Avertissement L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez la distance minimale requise avec
les autres appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Portez toujours
des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la
vapeur et de l'humidité.
www.zanussi.com
• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur
pour que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Nous vous recommandons d'installer
un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
21
• Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou
la fiche (si présente) n'entrent pas en contact
avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou
les récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé.
Un câble d'alimentation lâche et inapproprié
ou une fiche (si présente) non serrée peuvent
être à l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection anti-électrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur
(si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente ou un électricien
pour remplacer le câble d'alimentation s'il est
endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire.
Le dispositif d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les
fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez les emballages, les étiquettes et les films de protection
(si présents).
• Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
22
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles
sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ni comme plan de stockage.
• Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile chaude, elle peut éclabousser.
Avertissement Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les
flammes ou les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous vous en
servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais
servi.
• Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Avertissement Risque
d'endommagement de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets
ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson vides
ou sans aucun récipient de cuisson.
www.zanussi.com
• Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
• Ne laissez pas de liquides acides, tels que du
vinaigre, du jus de citron ou du produit détartrant, entrer en contact avec la table de cuisson. Cela peut provoquer l'apparition de taches mates.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de dommage de
l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abra-
sifs, de tampons à récurer, de solvants ou
d'objets métalliques.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
Maintenance
• Contactez le service après-vente pour faire
réparer l'appareil. N'utilisez que des pièces
de rechange d'origine.
Description de l'appareil
Description de la table de cuisson
1
2
145 mm
180 mm
1 Zone de cuisson simple à 1000 W
2 Zone de cuisson simple à 2000 W
3
180 mm
145 mm
4
6
5 Zone de cuisson simple à 1500 W
6 Zone de cuisson simple à 1500 W
5
Manettes de commande des zones de
cuisson électriques
Symbole
Fonction
0
position Arrêt
www.zanussi.com
3 Manettes de commande
4 Voyant de mise sous tension
Symbole
Fonction
1
chaleur minimale
6
chaleur maximale
23
Utilisation quotidienne
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Pour mettre en fonctionnement la zone de cuisson et augmenter le niveau de cuisson, tournez
la manette dans le sens des aiguilles d'une
montre. Pour diminuer la température, tournez la
manette dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour mettre à l'arrêt la zone de cuisson, positionnez la manette sur 0.
Le voyant de fonctionnement s'allume dès l'activation de l'une des zones de cuisson, et reste
allumé jusqu'à ce que les zones de cuisson
soient mises à l'arrêt.
Avant la première utilisation
Placez un récipient contenant de l'eau sur chaque zone de cuisson, réglez sur la position
maximale et laissez l'appareil fonctionner pendant 10 minutes. Cela permet d'éliminer tout résidu de l'appareil. Faites ensuite fonctionner
l'appareil sur la position minimale pendant
20 minutes. Pendant cette période, il se peut
qu'une odeur et de la fumée se dégagent. C'est
normal. Assurez-vous que la ventilation est suffisante.
Après cette opération, nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau tiède.
Plaque de cuisson rapide
Un point rouge au milieu de la plaque montre
une plaque à chauffage rapide. Une plaque à
chauffage rapide chauffe plus vite que les plaques classiques.
Le point rouge est peint sur la surface et peut
disparaître après quelque temps. Cela n'affecte
pas le fonctionnement de l'appareil.
La plaque à chauffage rapide peut fumer et produire une odeur quand on l'utilise pour la première fois. La fumée et l'odeur se dissiperont
après quelque temps.
Conseils utiles
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Récipient de cuisson
• Le fond du récipient de cuisson doit être
lisse, propre et sec, aussi plat et épais
que possible avant chaque utilisation.
Avertissement Assurez-vous que les
récipients ne couvrent pas la zone de
commande.
Économie d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle
pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la zone
de cuisson avant de mettre celle-ci en
fonctionnement.
• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson
avant la fin du temps de cuisson pour
utiliser la chaleur résiduelle.
24
• Pour obtenir des résultats satisfaisants,
le fond des casseroles doit être du même diamètre (ou légèrement plus grand)
que celui des plaques de cuisson. N'utilisez pas des casseroles plus petites.
Exemples de cuisson
Niveau
de réglage
:
Utilisation :
1
Maintien au chaud
2
Faire mijoter doucement
3
Faire mijoter
4
Faire frire / gratiner
5
Porte à ébullition
6
Bouillir / Saisir / Frire
www.zanussi.com
Entretien et nettoyage
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont
le fond est propre et sec, lisse et plat.
Avertissement Avant toute opération
d'entretien ou de nettoyage, vous devez
impérativement débrancher électriquement la
table de cuisson.
Il est préférable de nettoyer la table de
cuisson lorsqu'elle est encore chaude. Éliminer les taches incrustées est en effet plus facile lorsque les zones sont encore chaudes que
lorsqu'elles sont froides.
Avertissement Les objets pointus/
tranchants et les produits de nettoyage
abrasifs peuvent endommager l'appareil.
Par mesure de sécurité, il est interdit de
nettoyer l'appareil avec un appareil à jet de
vapeur ou à haute pression.
L'acier inoxydable peut ternir s'il est trop chauffé. Gardez à l'esprit que vous ne devez pas cuisiner avec des plats en terre cuite ou en fonte.
Les égratignures ou les taches sombres
n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.
Nettoyage des salissures :
1. Utilisez une poudre fine à récurer ou un
tampon à récurer pour enlever les salissures.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide légèrement imbibé de détergent.
3. Allumez la plaque à faible température et
laissez sécher.
4. Afin de maintenir les plaques de cuisson en
bon état, frottez-les de temps à autre avec
un peu d'huile pour machine à coudre, puis
nettoyez avec un papier absorbant.
Important Pour les bords en inox de la table de
cuisson, utilisez un produit de nettoyage pour
acier inoxydable.
Le bord en inox de la zone de cuisson peut
être légèrement décoloré en raison de la
charge thermique.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause et solution possibles
L'appareil ne fonctionne pas du
tout.
• Vérifiez le fusible du système électrique de l'habitation dans la boîte à
fusibles. Si les fusibles grillent de manière répétée, faites appel à un
électricien agréé.
La zone de cuisson ne chauffe
pas.
• Vérifiez que l'appareil est bien branché et allumé.
• Assurez-vous d'avoir utilisé la bonne manette de commande.
• Vérifiez le fusible du système électrique de l'habitation dans la boîte à
fusibles. Si les fusibles grillent de manière répétée, faites appel à un
électricien agréé.
L'efficacité de la table de cuisson
n'est pas satisfaisante.
• Assurez-vous que la table de cuisson est propre et sèche.
• Assurez-vous que le diamètre du récipient de cuisson utilisé est
adapté à la zone de cuisson.
• Assurez-vous que le fond du récipient de cuisson utilisé est parfaitement plat.
• Assurez-vous que le niveau de cuisson utilisé est adapté au type de
préparation.
www.zanussi.com
25
Certaines anomalies de fonctionnement peuvent
dépendre d'opérations d'entretien non correctes
ou d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des
indications fournies dans le tableau, sans faire
appel à un service après-vente. Si l'anomalie
persiste, contactez votre magasin vendeur ou
votre service après-vente.
Si un problème résulte d'une mauvaise utilisation ou si l'installation de l'appareil n'a
pas été réalisée par un professionnel qualifié, le
déplacement du technicien du service après
vente ou du revendeur peut être facturé même
en cours de garantie.
adaptée. Ces données figurent sur la plaque signalétique fournie.
• Description du modèle ............
• Référence produit (PNC) ............
• Numéro de série (S.N.) ............
Utilisez exclusivement des pièces d'origine certifiées constructeur. Elles sont disponibles auprès de votre service après-vente.
Étiquettes fournies avec le sac
d'accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme indiqué
ci-dessous :
Ces informations sont nécessaires pour
pouvoir vous offrir une aide rapide et
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Collez-la sur la carte de garantie et envoyez
cette partie
2 Collez-la sur la carte de garantie et conservez cette partie
3 Collez-la sur la notice d'utilisation
Installation
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Installation
Avertissement Veuillez lire attentivement
les instructions et les suivre
scrupuleusement. Vous risqueriez de vous
blesser ou d'endommager l'appareil.
26
• Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez
pas un appareil endommagé. Si nécessaire,
contactez votre magasin vendeur.
• N'utilisez des appareils encastrables qu'après
les avoir installés dans des meubles d'encastrement et sous des plans de travail appropriés. Assurez-vous que les meubles d'encaswww.zanussi.com
trement et les plans de travail sont conformes
aux normes et réglementations.
• Respectez les directives et les normes en vigueur dans le pays où vous utiliserez l'appareil (réglementations relatives à la sécurité, au
recyclage, à la sécurité des appareils électriques, etc.)
Avertissement Risque de choc
électrique.
d'environ 2 cm que le câble de phase marron
(ou noir).
Encastrement
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
30 mm
550 mm
• La borne d'alimentation est sous tension.
• Mettez la borne d'alimentation hors tension.
• Si la patte de scellement se trouve à proximité du répartiteur, assurez-vous que le câble
d'alimentation n'entre pas en contact avec le
bord de la patte.
Branchement électrique
• Vérifiez que la tension nominale et le type
d'alimentation figurant sur la plaque signalétique correspondent aux valeurs d'alimentation
locales.
• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
• Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide
d'un prolongateur, d'un adaptateur ni d'une
prise multiple (risque d'incendie). Assurezvous que le raccordement à la terre est conforme aux normes et réglementations.
• Le câble d'alimentation ne doit pas être exposé à une température supérieure à 90 °C.
Assurez-vous de connecter le câble neutre bleu
à la borne portant la lettre « N ». Connectez le
câble de phase marron (ou noir) à la borne portant la lettre « L ». Le câble de phase doit rester
connecté en permanence.
Cordon d'alimentation
Utlisez uniquement un câble de connexion de
type H05V2V2-F T90 ou équivalent. Assurezvous que la section du câble convient à la tension et à la température de fonctionnement. Le
câble de terre jaune/vert doit être plus long
www.zanussi.com
A
B
A) joint fourni
B) équerres fournies
Attention Installez l'appareil uniquement
sur un plan de travail dont la surface est
plane.
Possibilités d'insertion
Élément de cuisine avec porte
Le panneau installé sous la table de cuisson
doit être facilement amovible et facile d'accès
au cas où une intervention technique serait nécessaire.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
a) Panneau amovible
b) Espace pour les branchements
27
Au-dessus d'un four
Les dimensions de la niche d'encastrement de
la table de cuisson doivent être conformes aux
indications et l'élément de cuisine doit être
équipé d'aérations pour assurer un apport d'air
continu. Les branchements électriques de la table de cuisson et du four doivent être installés
séparément pour des raisons de sécurité et
pour permettre de retirer facilement le four de
l'ensemble.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Caracteristiques techniques
Dimensions de la table de
cuisson
Largeur :
580 mm
Dimensions de la niche
d'encastrement de la table de
cuisson
Longueur :
500 mm
Largeur :
550 mm
Longueur :
470 mm
Puissance électrique
Zone de cuisson avant gauche 180 mm
1.5 kW
Zone de cuisson avant droite 145 mm
1.5 kW
Zone de cuisson arrière gauche 145 mm
1.0 kW
Zone de cuisson arrière droite 180 mm
2.0 kW
PUISSANCE TOTALE
6.0 kW
Alimentation électrique
230 V ~ 50 Hz
En matière de protection de l'environnement
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et
à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
28
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en
plastique sont identifiables grâce aux sigles :
>PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux
d'emballage dans le conteneur approprié du
centre de collecte des déchets de votre commune.
www.zanussi.com
Inhalt
Sicherheitsinformationen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _
29
30
32
32
33
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fehlersuche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
33
34
35
37
37
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig
die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen.
Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von
Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt
werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne
Aufsicht erfolgen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des
Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
www.zanussi.com
29
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder
eine separate Fernsteuerung ein.
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist
gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern
schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß
werden können.
Sicherheitshinweise
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte Fachkraft
darf den elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten
und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf
und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
30
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut,
achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der oberen Schublade ein ausreichender Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte
unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss
das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät
oder heißem Kochgeschirr in Berührung
kommt.
Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder
ungeeignete Netzkabel oder Netzstecker verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.
Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz
installiert wird.
Kabel zugentlasten.
Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich
zum Austausch des beschädigten Netzkabels
an den Kundendienst oder einen Elektriker.
Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät
allpolig von der Stromversorgung trennen
können. Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm
ausgeführt sein.
Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen
(Schraubsicherungen müssen aus dem Halter
entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten
oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel
auf die Kochzonen. Sie werden heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.
www.zanussi.com
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann dieses spritzen.
Warnung! Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe
können eine Selbstzündung verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren
Temperaturen eher einen Brand verursachen
als frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
Warnung! Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die Oberfläche
könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein,
wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet,
oder wenn das Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Lassen Sie keine säurehaltigen Flüssigkeiten
wie Essig, Zitronensaft oder kalklösende Reinigungsmittel mit dem Kochfeld in Berührung
kommen. Diese könnten matte Flecken verursachen.
Reinigung und Pflege
Warnung! Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
31
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Entsorgung
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
Kundendienst
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts
an den Kundendienst. Wir empfehlen nur Originalersatzteile zu verwenden.
Warnung! Verletzungs- oder
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
Gerätebeschreibung
Kochfeldanordnung
1
2
145 mm
180 mm
1 Einkreis-Kochzone 1000 W
2 Einkreis-Kochzone 2000 W
3
180 mm
145 mm
4
6
3 Kochzonen-Einstellknöpfe
4 Betriebs-Kontrolllampe
5 Einkreis-Kochzone 1500 W
6 Einkreis-Kochzone 1500 W
5
Kochzonen-Schalter
Symbol
Funktion
Symbol
Funktion
1
Niedrigste Kochstufe
0
Position „Aus“
6
Höchste Kochstufe
Täglicher Gebrauch
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Drehen Sie zum Einschalten und Erhöhen der
Kochstufe den Schalter entgegen dem Uhrzeigersinn. Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um die Kochstufe zu verringern. Drehen
32
Sie den Schalter auf 0, um die Kochzone auszuschalten.
Die Betriebs-Kontrolllampe leuchtet, sobald eine der Kochzonen eingeschaltet wird und
leuchtet solange, bis die Kochzonen ausgeschaltet werden.
www.zanussi.com
Vor der ersten Inbetriebnahme
Stellen Sie Kochgeschirr mit Wasser auf jede
Kochzone, stellen Sie die höchste Kochstufe ein
und lassen Sie das Gerät 10 Minuten eingeschaltet. Auf diese Weise werden die Rückstände im Gerät verbrannt. Lassen Sie dann das
Gerät auf der niedrigsten Kochstufe 20 Minuten
eingeschaltet. Während dieser Zeit kann es zu
Geruchs- und Rauchentwicklung kommen. Das
ist normal. Sorgen Sie für eine ausreichende
Belüftung.
Reinigen Sie das Gerät nach diesem Vorgang
mit einem weichen, in warmem Wasser angefeuchteten Tuch.
Blitzkochzone
Die Blitzkochzone ist mit einem roten Punkt in
ihrer Mitte gekennzeichnet. Sie heizt sich
schneller als herkömmliche Kochzonen auf.
Der rote Punkt ist auf die Kochzone gemalt und
kann sich nach einiger Zeit lösen. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
Beim ersten Gebrauch der Blitzkochzone können sich Rauch und Gerüche entwickeln. Diese
nehmen nach einiger Zeit ab.
Praktische Tipps und Hinweise
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Kochgeschirr
• Der Boden des Kochgeschirrs sollte so
dick und flach wie möglich sein.
Warnung! Achten Sie darauf, dass die
Töpfe nicht das Bedienfeld berühren.
Energie sparendes Kochen
• Verschließen Sie das Kochgeschirr,
wenn möglich, immer mit einem Deckel.
• Stellen Sie das Kochgeschirr auf die
Kochzone und schalten Sie diese erst
dann ein.
• Kochzonen vor dem Ende der Garzeit
ausschalten, um die Restwärme zu nutzen.
• Für zufrieden stellende Ergebnisse sollte
der Topfboden die gleiche Größe wie
die Kochzone haben, oder etwas größer
sein. Verwenden Sie keine kleineren
Töpfe.
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Kochstufe:
Verwendung:
1
Warmhalten
2
Sanftes Köcheln
3
Köcheln
4
Braten/Bräunen
5
Zum Kochen bringen
6
Zum Kochen bringen/Schnell-Braten/
Frittieren
Reinigung und Pflege
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des
Kochgeschirrs sauber ist.
Warnung! Trennen Sie vor Reinigungsoder Wartungsarbeiten das Kochfeld
immer vom Netz.
Weise können Speisereste leichter entfernt
werden.
Warnung! Scharfe Gegenstände und
scheuernde Reinigungsmittel können das
Gerät beschädigen.
Reinigen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen
nicht mit einem Dampfstrahl- oder
Hochdruckreiniger.
Das Kochfeld lässt sich am einfachsten reinigen, solange es noch warm ist; auf diese
www.zanussi.com
33
Edelstahl kann anlaufen, wenn es zu stark erhitzt
wird. Verwenden Sie zum Kochen keine Topfsteine, Römertöpfe oder Gusseisenplatten.
Kratzer oder dunkle Flecken beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts
nicht.
Entfernen von Verunreinigungen:
1. Verschmutzungen können mit feinem
Scheuerpulver oder einem Scheuerschwämmchen entfernt werden.
2. Feuchten Sie ein Tuch mit etwas Reinigungsmittel an und wischen Sie damit
nach.
3.
4.
Heizen Sie anschließend die Kochplatte
leicht auf und lassen Sie sie trocknen.
Zur Pflege der Kochplatten von Zeit zu Zeit
ein wenig Nähmaschinenöl auf den Platten
verreiben und dann mit saugfähigem Papier
polieren.
Wichtig! Für Edelstahlkochmulden verwenden
Sie bitte ein handelsübliches Reinigungsmittel
für Edelstahl.
Der Edelstahlrahmen der Kochplatte kann
sich aufgrund der Hitzebelastung leicht
verfärben.
Fehlersuche
Problem
Mögliche Ursache und Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
• Sehen Sie im Sicherungskasten nach, ob die Sicherung des Geräts
ausgelöst hat. Wenn die Sicherung öfter auslöst, wenden Sie sich an
eine Elektrofachkraft.
Die Kochzone heizt nicht auf.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und die Stromversorgung eingeschaltet sind.
• Drehen Sie den richtigen Kochzonenknopf.
• Sehen Sie im Sicherungskasten nach, ob die Sicherung des Geräts
ausgelöst hat. Wenn die Sicherung öfter auslöst, wenden Sie sich an
eine Elektrofachkraft.
Die Heizleistung des Kochfelds ist
nicht zufriedenstellend.
• Vergewissern Sie sich, dass das Kochfeld sauber und trocken ist.
• Kontrollieren Sie, ob das Kochgeschirr die für die Kochzone passende Größe hat.
• Verwenden Sie ausschließlich Kochgeschirr mit ebenen Böden.
• Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Kochart geeignet ist.
34
www.zanussi.com
Wenn ein Problem vorliegt, versuchen Sie zunächst, die Ursache des Problems herauszufinden und das Problem selbst zu beheben. Wenn
Sie das Problem nicht selbst lösen können,
wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den
Kundendienst.
Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben
oder es nicht von einer autorisierten Fachkraft angeschlossen wurde, kann auch während
der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr anfallen.
mäß bearbeitet werden kann. Die erforderlichen Angaben finden Sie auf dem Typenschild.
• Modell ............
• Produktnummer (PNC) ............
• Seriennummer (S.N.) ............
Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile. Diese sind beim Kundendienst und autorisierten Ersatzteilhändlern erhältlich.
Im Zubehörbeutel mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt,
an:
Halten Sie folgende Angaben bereit, damit Ihr Anliegen schnell und ordnungsge1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
verschicken Sie diesen Teil
2 Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
behalten Sie diesen Teil
3 Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsanweisung
Montage
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Montage
Warnung! Lesen Sie die
Gebrauchsanleitung sorgfältig und folgen
Sie den Anweisungen. Es besteht
Verletzungsgefahr und das Gerät könnte
beschädigt werden.
www.zanussi.com
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim
Transport nicht beschädigt wurde. Schließen
Sie das Gerät nicht an, wenn Beschädigungen festzustellen sind. Wenden Sie sich bei
Bedarf an den Lieferanten.
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in
bzw. unter normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden. Achten Sie darauf, dass die Einbau35
schränke und Arbeitsplatten den Normen entsprechen.
• Halten Sie unbedingt alle geltenden Vorschriften und Normen (Sicherheitsvorschriften, Vorschriften zum Recycling, Vorschriften
zur elektrischen Sicherheit usw.) des Landes
ein, in dem Sie das Gerät verwenden.
Warnung! Es besteht Verletzungsgefahr
durch Stromschläge.
und Arbeitstemperatur geeignet ist. Der gelbgrüne Erdleiter muss ca. 2 cm länger als der
braune (bzw. schwarze) Phasenleiter sein.
Einbau
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
• Die Netzanschlussklemme liegt an Spannung.
• Die Netzanschlussklemme muss spannungsfrei gemacht werden.
• Wenn sich die Montagehalterung in der Nähe
der Klemmenleiste befindet, sorgen Sie dafür,
dass das Netzanschlusskabel nie in Kontakt
mit der Kante der Halterung kommt.
Elektrischer Anschluss
• Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und -frequenz in Ihrer Region mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät
von der Spannungsversorgung zu trennen.
Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
• Es besteht Brandgefahr, wenn das Gerät mit
einem Verlängerungskabel, Adapter oder an
eine Mehrfachsteckdose angeschlossen wird.
Stellen Sie sicher, dass die Masseverbindung
den Normen und Vorschriften entspricht.
• Das Netzkabel darf nicht heißer als 90 °C
werden.
Schließen Sie den blauen Nullleiter an die mit
„N“ gekennzeichnete Klemme an. Schließen Sie
das braune (oder schwarze) Phasenkabel an die
mit „L“ gekennzeichnete Klemme an. Lassen Sie
das Phasenkabel stets angeschlossen.
Anschlusskabel
Verwenden Sie nur ein Anschlusskabel vom Typ
H05V2V2-F T90 o. ä. Vergewissern Sie sich,
dass der Kabelquerschnitt für die Spannung
36
30 mm
550 mm
A
B
A) Mitgelieferte Dichtung
B) Mitgelieferte Halterungen
Vorsicht! Montieren Sie das Gerät nur in
einer flachen Arbeitsplatte.
Einbaumöglichkeiten
Unterbaumöbel mit Tür
Die unter dem Kochfeld eingebaute Platte muss
sich leicht entfernen lassen und einen einfachen
Zugang im Fall einer notwendigen Reparatur ermöglichen.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
a) Entfernbare Platte
b) Raum für Anschlüsse
www.zanussi.com
Unterbaumöbel mit Backofen
Die Abmessungen der Kochfeldaussparung
müssen den Angaben entsprechen, und die Unterbaumöbel müssen mit Lüftungsschlitzen versehen werden, um eine ständige Luftzufuhr zu
gewährleisten. Kochfeld und Backofen müssen
aus Sicherheitsgründen über separate elektrische Anschlüsse verfügen. Der Backofen muss
sich leicht aus dem Unterbauschrank entfernen
lassen.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Technische Daten
Abmessungen des Kochfelds
Breite:
550 mm
Breite:
580 mm
Länge
470 mm
Länge
500 mm
Abmessungen der
Kochfeldaussparung
Elektrische Leistung
Kochzone vorne links 180 mm
1.5 kW
Kochzone vorne rechts 145 mm
1.5 kW
Kochzone hinten links 145 mm
1.0 kW
Kochzone hinten rechts 180 mm
2.0 kW
Gesamte Leistungsaufnahme
6.0 kW
Spannungsversorgung
230 V ~ 50 Hz
Umwelttipps
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit
diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
www.zanussi.com
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen
wie z. B. >PE<,>PS< usw. gekennzeichnet.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei den
kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür
vorgesehenen Behältern.
37
Vsebina
Navodila za varno uporabo _ _ _ _ _ _ _ _
Varnostna navodila _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis izdelka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vsakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Koristni namigi in nasveti _ _ _ _ _ _ _ _ _
38
39
41
41
41
Vzdrževanje in čiščenje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Odpravljanje težav _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Namestitev _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnične informacije _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Skrb za varstvo okolja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
42
43
44
46
46
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Navodila za varno uporabo
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite
skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
Opozorilo! Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne
okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom
odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
Splošna varnostna navodila
• Naprava in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Ne dotikajte se grelcev.
• Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
38
www.zanussi.com
• Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem brez nadzora je
lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
• Ognja nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom ali požarno odejo.
• Ne shranjujte predmetov na kuhalnih površinah.
• Naprave ne čistite s paro.
• Ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in
pokrovke na površino kuhalne plošče, ker se lahko segrejejo.
Varnostna navodila
Namestitev
Opozorilo! To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo
do drugih naprav in enot.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker
je težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne povzroči nabrekanja.
• Spodnjo stran naprave zaščitite pred paro
in vlago.
• Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali
pod okna. Na ta način preprečite, da bi vroča posoda padla z naprave, ko odprete
vrata ali okno.
• Če napravo namestite nad predale, mora
biti razmak med spodnjim delom naprave in
zgornjim predalom dovolj velik za kroženje
zraka.
• Spodnji del naprave se lahko segreje. Priporočamo, da pod napravo namestite nevnetljivo ločevalno ploščo za preprečitev
dostopa do spodnjega dela.
www.zanussi.com
Priključitev na električno napetost
Opozorilo! Nevarnost požara in
električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Pred katerimkoli posegom se prepričajte,
da naprava ni priključena na električno omrežje.
• Uporabite pravi električni priključni kabel.
• Napajalni kabel se ne sme zaplesti.
• Poskrbite, da se napajalni kabel ali vtič (če
obstaja) ne dotika vroče naprave ali posode, ko napravo vključite v bližnje vtičnice.
• Naprava mora biti nameščena pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in napačnega napajalnega kabla ali vtiča (če obstaja) se lahko
pregreje priključek.
• Poskrbite za namestitev zaščite pred udarom.
• Kabel zaščitite pred natezno obremenitvijo.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča (če obstaja)
ali kabla. Za zamenjavo poškodovanega
kabla se obrnite na servis ali električarja.
• Električna napeljava mora imeti izolacijsko
napravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti med posameznimi kontakti minimalno razdaljo 3 mm.
39
• Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
Uporaba
Opozorilo! Nevarnost poškodbe, opeklin
ali električnega udara.
• Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo, etikete in zaščitno folijo (če obstaja).
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez
nadzora.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali
ko je v stiku z vodo.
• Na kuhališča ne odlagajte pribora ali pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
• Kuhališče po uporabi »izklopite«.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali za odlaganje.
• Ko daste hrano v vroče olje, to lahko brizgne.
Opozorilo! Obstaja nevarnost požara ali
eksplozije.
• Maščobe in olja lahko ob segrevanju sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali segretih
predmetov ne približujte maščobam in olju,
ko kuhate z njimi.
• Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja, lahko
povzročijo nepričakovan vžig.
• Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo ostanke hrane, lahko povzročijo požar pri nižjih
temperaturah od prvič uporabljenih olj.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Opozorilo! Obstaja nevarnost škode na
napravi.
40
• Vroče posode ne postavljajte na upravljalno
ploščo.
• Ne dovolite, da iz posode povre vsa tekočina.
• Pazite, da predmeti ali posode ne padejo
na napravo. Lahko se poškoduje površina.
• Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo ali
brez posode.
• Na napravo ne dajajte aluminijaste folije.
• Ne dovolite, da bi kisle tekočine, npr. kis, limonin sok ali sredstva za odstranjevanje
vodnega kamna, prišle v stik s ploščo. Lahko se pojavijo motni madeži.
Nega in čiščenje
Opozorilo! Obstaja nevarnost škode na
napravi.
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega curka in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralne detergente. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
Odstranjevanje
Opozorilo! Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
• Za informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzite.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na servis.
Priporočamo le uporabo originalnih nadomestnih delov.
www.zanussi.com
Opis izdelka
Razporeditev kuhalnih površin
1
2
145 mm
180 mm
1 Enojno kuhališče 1000 W
2 Enojno kuhališče 2000 W
3
180 mm
145 mm
4
6
3 Upravljalni gumbi
4 Indikator napajanja
5 Enojno kuhališče 1500 W
6 Enojno kuhališče 1500 W
5
Upravljalni gumbi za električno kuhališče
Simbol
Funkcija
Simbol
Funkcija
1
Najnižja stopnja gretja
0
Položaj za izklop
6
Najvišja stopnja gretja
Vsakodnevna uporaba
Opozorilo! Oglejte si poglavja o varnosti.
Za vklop in višanje stopnje kuhanja zavrtite
gumb v levo. Za nižanje stopnje kuhanja zavrtite gumb v desno. Za izklop zavrtite gumb v
položaj 0.
Kontrolna lučka se vklopi, ko je vključeno vsaj
eno izmed kuhališč, ter sveti, dokler kuhališče
ni izključeno.
Pred prvo uporabo
Na vsako kuhališče postavite posodo z vodo,
nastavite najvišjo temperaturo in pustite, da
naprava deluje 10 minut. Na ta način zgorijo
nečistoče. Po tem naj naprava 20 minut deluje pri najnižji temperaturi. V tem času se lahko
ustvarijo neprijetne vonjave in dim. To je običajno. Poskrbite za zadostno zračenje.
Po končanem postopku napravo očistite z
mehko krpo, namočeno v toplo vodo.
Hitra kuhalna plošča
Rdeča pika na sredini kuhalne plošče označuje hitro ploščo. Hitra kuhalna plošča se segreje hitreje od običajnih plošč.
Rdeča pika je narisana na površini in se po
določenem času lahko izbriše. To ne vpliva na
delovanje naprave.
Ob prvi uporabi lahko hitra kuhalna plošča ustvarja dim in neprijetne vonjave. Dim in vonjave sčasoma izginejo.
Koristni namigi in nasveti
Opozorilo! Oglejte si poglavja o varnosti.
www.zanussi.com
41
Posoda
• Dno posode mora biti čim bolj debelo
in ravno.
Opozorilo! Pazite, da posoda ne bo
pokrivala upravljalnega področja.
Varčevanje z energijo
je) kot kuhališča. Ne uporabljajte manjše posode.
Primeri kuhanja
Nastavitev gretja
:
Uporaba:
1
Ohranjanje toplote
2
Nežno počasno kuhanje
3
Počasno kuhanje
4
Cvrenje / porjavenje
• Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
• Pred vklopom posodo postavite na kuhališče.
• Ugasnite kuhališče, še preden se kuhanje zaključi, da izkoristite akumulirano toploto.
• Za zadovoljive rezultate morajo imeti
dna posod enake mere (ali malce več-
5
Vrenje
6
Vrenje / hitro cvrenje / globoko cvrenje
Vzdrževanje in čiščenje
Opozorilo! Oglejte si poglavja o varnosti.
Ploščo po vsaki uporabi očistite.
Vedno uporabljajte posodo s čistim dnom.
Opozorilo! Pred vsakim vzdrževanjem
ali čiščenjem morate kuhalno ploščo
izključiti iz električnega omrežja.
Priporočamo, da površino kuhalne plošče
očistite, dokler je še topla, saj je polito tekočino laže očistiti, ko še ni ohlajena.
Odstranjevanje umazanije:
1. Za odstranjevanje umazanije uporabite
nežno čistilno sredstvo ali gobico.
2. Napravo očistite z vlažno krpo in majhno
količino čistilnega sredstva.
3. Ploščo nastavite na nizko temperaturo in
jo pustite, da se posuši.
4. Plošče vzdržujte tako, da jih občasno namažete z malo olja za šivalne stroje in
zloščite z vpojnim papirjem.
Opozorilo! Ostri predmeti in abrazivna
čistilna sredstva poškodujejo ploščo.
Za čiščenje naprave zaradi varnosti ne
uporabljajte parnih čistilnikov ali visokotlačnih
naprav.
Pomembno! Za robove kuhalne plošče iz
nerjavnega jekla uporabljajte čistilo za
nerjavno jeklo.
Nerjavno jeklo lahko potemni, če se preveč
segreje. Zato odsvetujemo kuhanje v keramični, lončeni ali litoželezni posodi.
tev.
Rob plošče iz nerjavnega jekla se lahko
malo obarva zaradi toplotnih obremeni-
Praske ali temni madeži ne vplivajo na
delovanje naprave.
42
www.zanussi.com
Odpravljanje težav
Težava
Možen vzrok in rešitev
Naprava ne deluje.
• Preverite varovalko električnega omrežja v stanovanju v omarici z
varovalkami. Če varovalka ponovno pregori, pokličite pooblaščenega električarja.
Kuhališče se ne segreje.
• Prepričajte se, da je naprava priključena in električno napajanje
vklopljeno.
• Preverite, ali ste obrnili pravi upravljalni gumb.
• Preverite varovalko električnega omrežja v stanovanju v omarici z
varovalkami. Če varovalka ponovno pregori, pokličite pooblaščenega električarja.
Učinkovitost kuhalne plošče ni
zadovoljiva.
•
•
•
•
www.zanussi.com
Kuhalna plošča mora biti čista in suha.
Preverite, ali velikost posode ustreza velikosti kuhališča.
Preverite, ali ima posoda ravno dno.
Preverite, ali stopnja kuhanja ustreza vrsti kuhanja.
43
Če pride do napake, le-to poskusite najprej
odpraviti sami. Če sami ne najdete rešitve, se
po pomoč obrnite na pooblaščenega prodajalca ali na lokalnega serviserja.
Če aparata niste uporabljali pravilno ali
namestitve ni izvedla pristojna oseba,
vam lahko pooblaščeni prodajalec ali servisna
služba svoje delo zaračunata, tudi med garancijskim obdobjem.
• Številka izdelka (PNC) .................
• Serijska številka (S.N.) .................
Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
Na voljo so v pooblaščenem servisnem centru
in preverjeni trgovini z nadomestnimi deli.
Nalepke v vrečki z opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano spodaj:
Podatki, ki so potrebni za hitro in pravilno
pomoč. Ti podatki so na voljo na ploščici
za tehnične navedbe.
• Opis modela .................
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Prilepite na garancijski list in pošljite ta
del
2 Prilepite na garancijski list in obdržite ta
del
3 Prilepite na navodila za uporabo
Namestitev
Opozorilo! Oglejte si poglavja o varnosti.
Namestitev
Opozorilo! Skrbno preberite in
upoštevajte navodila. Obstaja nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb naprave.
• Prepričajte se, da med prevozom ni prišlo
do poškodb naprave. Ne priključite poškodovane naprave. Po potrebi se obrnite na
dobavitelja.
44
• Vgradne naprave lahko priključite šele po
vgradnji v ustrezne vgradne enote in delovne površine. Vgradne enote in delovne površine morajo ustrezati standardom.
• Upoštevajte trenutno veljavne odredbe in
standarde v državi, kjer napravo uporabljate (varnostne standarde, standarde v zvezi
z odstranjevanjem, električne varnostne
standarde itd.)!
www.zanussi.com
Opozorilo! Nevarnost poškodb z
električnim tokom.
• Naprava je še vedno pod električno napetostjo.
• Z naprave odklopite fazno napetost.
• Če je pritrdilni nosilec v bližini priključnice,
se priključni kabel ne sme dotikati roba nosilca.
Priključitev na električno napetost
• Prepričajte se, da se nazivna napetost in tip
moči na ploščici za tehnične navedbe ujemata z napetostjo in močjo vašega krajevnega omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
• Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
• Ko za priključitev naprave uporabljate kabelski podaljšek, adapter ali povezavo z
več priključki, obstaja nevarnost požara.
Preverite, ali ozemljitvena povezava ustreza standardom in predpisom.
• Ne pustite, da se napajalni kabel segreje na
temperaturo, višjo od 90 °C.
Poskrbite, da bo modri nevtralni kabel priključen na priključnico, na kateri je črka »N«.
Rjav (ali črn) fazni kabel priključite na priključnico, na kateri je črka »L«. Fazni kabel naj bo
ves čas priključen.
Priključni kabel
Uporabite izključno kabel tipa H05V2V2-F
T90 ali enakovrednega. Prerez kabla mora
ustrezati napetosti in obratovalni temperaturi.
Rumeno-zeleni ozemljitveni vodnik mora biti
približno 2 cm daljši od rjavega (ali črnega) faznega vodnika.
www.zanussi.com
Vgradnja
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
30 mm
550 mm
A
B
A) priloženo tesnilo
B) priloženi nosilci
Previdnost! Napravo namestite le na
delovno površino z ravno podlago.
Možnosti vgradnje
Kuhinjski element z vrati
Plošča, nameščena pod kuhinjsko ploščo,
mora biti preprosto odstranljiva, omogočati
mora dostop v primeru tehničnega posega.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
a) Odstranljiva plošča
b) Prostor za priključke
45
Kuhinjski element s pečico
Dimenzije izreza za kuhalno ploščo morajo biti v skladu z navodili, kuhinjski element pa
mora imeti prezračevalne odprtine, ki zagotavljajo stalen dotok zraka. Električni priključek kuhalne plošče in pečice je treba namestiti ločeno, tako zaradi varnosti kot tudi eno-
stavnega odstranjevanja pečice iz kuhinjskega elementa.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Tehnične informacije
Dimenzije kuhalne plošče
Širina:
550 mm
Širina:
580 mm
Dolžina:
470 mm
Dolžina:
500 mm
Dimenzije izreza za kuhalno
ploščo
Moč
Sprednje levo kuhališče, 180 mm
1.5 kW
Sprednje desno kuhališče, 145 mm
1.5 kW
Zadnje levo kuhališče, 145 mm
1.0 kW
Zadnje desno kuhališče, 180 mm
2.0 kW
SKUPNA MOČ
6.0 kW
Električno napajanje
230 V ~ 50 Hz
Skrb za varstvo okolja
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
naprav. Naprav, označenih s simbolom , ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali
se obrnite na občinski urad.
46
Embalažni material
Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih
materialov in jo lahko reciklirate. Plastični
sestavni deli so označeni z oznakami: >PE<,
>PS< itd. Embalažni material odstranite kot
gospodinjske odpadke v zbirnem mestu za
odpadke v vašem kraju oz. najbližji okolici.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
47
397227302-A-152013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising