Electrolux EOA3450AAX, EOA3450AOX User manual

Electrolux EOA3450AAX, EOA3450AOX User manual
EOA3450AOX
EOA3450AAX
EEA4235POX
................................................ .............................................
LV CEPEŠKRĀSNS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2
LT ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 26
2
www.electrolux.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PULKSTEŅA FUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PIEDERUMU LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PAPILDFUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu
profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad
Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
3
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos
norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces
nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus
ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes
risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ie‐
robežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai pieredzes
un zināšanu trūkumu, ja viņus uzrauga pieaugušais vai par viņu
drošību atbildīgā persona.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai
dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzrau‐
dzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. Nepieskarieties sildele‐
mentiem ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cim‐
dus, izņemot vai ievietojot piederumus vai cepeškrāsns traukus.
• Nelietot tvaika tīrītāju, lai tīrītu ierīci.
• Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
• Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas,
un tādējādi stikls var saplīst.
• Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta
priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādiet plauktu
balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
4
2.
www.electrolux.com
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta per‐
sona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet vai nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīša‐
nas norādījumus.
• Vienmēr rīkojieties uzmanīgi, pārvietojot ierīci,
jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcim‐
dus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet minimālo attālumu no citām ierī‐
cēm un mēbelēm.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie
drošām ietaisēm.
• Ierīces sāniem jāatrodas blakus pie tāda paša
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertifi‐
cētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu
plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas para‐
metriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu
kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai paga‐
rinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontakt‐
spraudni un kabeli. Sazinieties ar servisa daļu
vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabe‐
li.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierī‐
ces durvīm, it īpaši, ja durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektro‐
šoku no strāvu vadošiem un izolētajiem ele‐
mentiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu no‐
ņemt bez instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uz‐
stādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontakt‐
spraudņa.
• Izmantojiet tikai pareizas izolācijas ierīces: au‐
tomātslēdžus, drošinātājus (no turētājiem iz‐
skrūvējamos drošinātājus), zemējuma noplū‐
des automātslēdžus un savienotājus.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas
ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla po‐
liem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontak‐
tiem jābūt vismaz 3 mm.
2.2 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka
vai sprādziena risks.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav blo‐
ķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. Ne‐
pieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, iz‐
ņemot vai ievietojot papildpiederumus vai ce‐
peškrāsns traukus.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīko‐
jieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā
saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāša‐
nai paredzētu virsmu.
• Ierīces darbības laikā vienmēr turiet ierīces
durvis aizvērtas.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu sa‐
turošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un
gaisa maisījumu.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai sa‐
skarties ar ierīci, kad atverat cepeškrāsns dur‐
vis.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz
tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uz‐
liesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS
Pastāv ierīces bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus
priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti
uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produk‐
tus pēc gatavošanas beigām;
– izņemot vai uzstādot papildpiederumus, rīko‐
jieties uzmanīgi.
• Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces dar‐
bību. Garantijas likumdošanas izpratnē tas
nav defekts.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet cepamo
pannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus
traipus.
2.3 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainojumu un ierīces aizdeg‐
šanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pastāv
risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet tos
nekavējoties. Sazinieties ar servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanī‐
gi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas mate‐
riāla nolietošanos.
5
• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai pārtikas
atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus
aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādī‐
jumus, kas atrodami uz iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja tāds
ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.
2.4 Iekšējais apgaismojums
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna
spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības ierī‐
cēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv risks gūt elektrošoku!
• Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju lam‐
pas.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
6
www.electrolux.com
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
3
4
7 Cepeškrāsns lampa
5
8 Ventilators
6
5
7
4
11
3
8
2
1
10
9
1 Cepeškrāsns funkciju regulators
2 Strāvas indikators
3 Elektroniskais programmētājs
4 Temperatūras regulators
5 Temperatūras indikators
9 Izņemams plaukta atbalsts
10 Tehnisko datu plāksnīte
11 Plauktu stāvokļi
3.1 Cepeškrāsns papildpiederumi
• Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku traukiem,
cepešiem.
• Cepamā paplāte
Kūkām un cepumiem.
• Grils- / cepešpanna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu cepša‐
nai vai kā panna tauku savākšanai.
• Teleskopiskās vadotnes
Plaktiem un paplātēm.
6 Grils
4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
4.1 Pirmā tīrīšana
• Izņemiet visus papildpiederumus un noņema‐
mās plauktu vadotnes (ja tādas ir).
• Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
4.2 Laika iestatīšana
Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas jāiesta‐
ta laiks.
Kad pieslēdzat ierīci elektrības padevei vai pēc
barošanas pārrāvuma, mirgo diennakts laika
funkcijas indikators.
Piespiediet taustiņu + vai -, lai iestatītu pareizu
laiku.
Pēc aptuveni piecām sekundēm indikators pār‐
stāj mirgot un displejs rāda iestatīto diennakts lai‐
ku.
Lai mainītu laika iestatījumu, vairākas
reizes spiediet
, kamēr sāk mirgot
Diennakts laika funkcija. Nedrīkst vien‐
laikus iestatīt Darb. laika
vai Beigu
funkciju.
LATVIEŠU
4.3 Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkarsējiet ierī‐
ci, kad tā ir tukša.
1.
2.
3.
Iestatiet
funkciju un maksimālo tempera‐
tūru.
Ļaujiet ierīcei darboties vienu stundu.
Iestatiet
tūru.
funkciju un maksimālo tempera‐
4.
5.
7
Ļaujiet ierīcei darboties desmit minūtes.
Iestatiet
funkciju un maksimālo tempera‐
tūru.
6. Ļaujiet ierīcei darboties desmit minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā parasti.
No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi. Tas ir
normāli. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma ir pietieka‐
ma.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
Lai lietotu ierīci, piespiediet regulatoru. Regula‐
tors izvirzās uz āru.
5.1 Ierīces aktivizēšana un
deaktivizēšana
1.
2.
3.
Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru,
lai izvēlētos cepeškrāsns funkciju.
Jaudas indikators iedegas, kad ierīce darbo‐
jas.
Pagrieziet temperatūras regulatoru, lai ies‐
tatītu temperatūru.
Temperatūras indikators iedegas, kad ierīcē
paaugstinās temperatūra.
Lai deaktivizētu ierīci, pagrieziet cepeš‐
krāsns funkciju un temperatūras vadības re‐
gulatorus izslēgtā stāvoklī.
5.2 Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
Lietojums
Pozīcija Izslēgts
Ierīce ir izslēgta.
Apgaismojums
(lampa)
Lai ieslēgtu cepeškrāsns lampu bez gatavošanas.
Augš. + apakš‐
karsēšana
Lai ceptu un grauzdētu vienā cepeškrāsns līmenī. Vienlaicīgi
darbojas augšējais un apakšējais sildelements.
Augškarsēšana
Lai pabeigtu gatavot ēdienus. Darbojas tikai augšējais sildele‐
ments.
Apakškarsēša‐
na
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni. Darbojas tikai apakš‐
ējais sildelements.
Grilēšana
Lai grilētu plakanu pārtiku nelielos daudzumos plaukta vidū.
Lai grauzdētu maizi.
Ātrā grilēšana
Lai grilētu plānu pārtiku lielos daudzumos. Lai grauzdētu mai‐
zi. Aktivizēts pilna izmēra grila sildelements.
Infratermiskā
grilēšana
Lai gatavoto lielus gaļas gabalus. Grila sildelements un cepeš‐
krāsns ventilators darbosies pārmaiņus, nodrošinot sakarsētā
gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
8
www.electrolux.com
Cepeškrāsns funkcija
Lietojums
Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus, kuriem nepiecie‐
Ventilatora kar‐ šama vienāda gatavošanas temperatūra, izmantojot vairākus
sēšana
cepeškrāsns līmeņus, vienlaikus nesajaucot aromātus. / Lai at‐
Atkausēšana
laidinātu saldētu pārtiku. Temperatūras rokturim jābūt izslēgtā
pozīcijā
Picas vai pīrāga pagatavošanai. Grila un apakšējais elements
Picas uzstādīju‐
nodrošina tiešu karstā gaisa padevi, ventilators - sakarsētā
mi
gaisa cirkulāciju, lai pagatavotu picas virskārtu un pīrāga pildī‐
jumu.
6. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
6.1 Elektroniskais programmētājs
1
2
3
1 Funkciju indikatori
2 Laika displejs
3 Funkciju indikators
4 Taustiņš +
5 Izvēles taustiņš
hr min
6 Taustiņš -
6
5
4
Pulksteņa funkcija
Diennakts laiks
Lietojums
Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.
Laika atgādinājums Lai iestatītu laika atskaitīšanu. Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns
darbību.
Darb. laiks
Beigas
Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.
Lai iestatītu laiku, kad ierīci nepieciešams deaktivizēt.
Funkcijas Darb. laiks
un Beigu laiks
var izmantot vienlaicīgi, ja ierīce ir
jāaktivizē un jādeaktivizē vēlāk. Vis‐
pirms iestatiet darbības laiku
, pēc
tam beigas
.
6.2 Pulksteņa funkciju iestatīšana
1.
Darb. laikam
un Beigām
iestatiet ce‐
peškrāsns funkciju un temperatūru. To nav
nepieciešams darīt, lietojot funkciju Laika at‐
gādinājums
.
2.
Pieskarieties izvēles taustiņam vairākas rei‐
zes, līdz sāk mirgot vajadzīgās pulksteņa
funkcijas indikators.
LATVIEŠU
4.
5.
hr min
9
Ar funkcijām Darb. laiks
un Beigas
ierīce izslēdzas automātiski.
Nospiediet taustiņu, lai izslēgtu signālu.
Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru
un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.
6.3 Pulksteņa funkciju atcelšana
1.
3.
Piespiediet + vai -, lai iestatītu nepieciešamo
pulksteņa funkciju.
Displejā redzams iestatītās pulksteņa funk‐
cijas indikators. Kad iestatītais laiks bei‐
dzies, indikators mirgo un divas minūtes
skan skaņas signāls.
2.
Vairākas reizes nospiediet izvēles taustiņu,
līdz sāk mirgot vajadzīgās funkcijas indika‐
tors.
Nospiediet un turiet taustiņu -.
Pulksteņa funkcija nodziest pēc dažām se‐
kundēm.
7. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
7.1 Teleskopiskās vadotnes
1.
°C
Izvelciet labās un kreisās puses teleskopi‐
skās vadotnes.
10 www.electrolux.com
2.
°C
Saglabājiet teleskopisko vadotņu uzstā‐
dīšanas instrukciju vēlākai izmantoša‐
nai.
Uzlieciet restes uz teleskopiskajām vadot‐
nēm un uzmanīgi iebīdiet cepeškrāsnī.
Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pār‐
baudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnī‐
bā iebīdītas ierīcē.
Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var
ielikt un izņemt vieglāk.
UZMANĪBU
Nemazgājiet teleskopiskās vadotnes
trauku mazgāšanas mašīnā. Neeļļojiet
teleskopiskās vadotnes.
8. PAPILDFUNKCIJAS
8.1 Dzesēšanas ventilators
Kad ierīce darbojas, dzesēšanas ventilators au‐
tomātiski uztur ierīces virsmas vēsas. Izslēdzot
ierīci, dzesēšanas ventilators turpina darboties,
līdz ierīce būs atdzisusi.
cepeškrāsnij ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal ieslēdzas au‐
tomātiski, kad temperatūra pazeminās.
8.2 Drošības termostats
Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti komponenti
var izraisīt bīstamu pārkaršanu. Lai to novērstu,
9. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
• Ierīcei ir pieci cepšanas līmeņi. Skaitiet cepša‐
nas līmeņus no ierīces apakšas.
• Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma, kas
nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pār‐
strādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produk‐
tus tvaika apstākļos un saglabā ēdienus mīk‐
stus to iekšpusē un kraukšķīgus ārpusē. Tur‐
klāt līdz minimumam tiek samazināts gatavo‐
šanas laiks un elektroenerģijas patēriņš.
• Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem
var uzkrāties mitrums. Tas ir normāli. Atverot
cepeškrāsns durvis gatavošanas laikā, obligāti
stāviet atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uz‐
karsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes.
• Pēc katras ierīces lietošanas reizes notīriet mi‐
trās virsmas.
• Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes
priekšmetus un gatavošanas laikā nepārklājiet
LATVIEŠU
ierīces daļas ar alumīnija foliju. Tas var ietek‐
mēt gatavošanas rezultātus un bojāt emalju.
11
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu
dūmošanu, iepildiet cepamajā pannā nedaudz
ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāciju, pie‐
lejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
9.1 Kūku cepšana
• Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav pa‐
gājušas 3/4 no gatavošanas laika.
• Ja vienlaikus lietojat divas cepamās paplātes,
atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.
9.3 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā
konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi. Iz‐
mantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus
(sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku,
utt.) saviem ēdiena gatavošanas traukiem, re‐
ceptēm un daudzumam.
9.2 Gaļas un zivju pagatavošana
• Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo pan‐
nu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenotīrāmi
traipi.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas pagai‐
diet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas
sulīgumu.
9.4 Gatavošanas un cepšanas tabula
KŪKAS
ĒDIENA
VEIDS
Augš. + apakškarsē‐
Ventilatora karsēšana Gatavoša‐
šana
nas laiks
Plaukta
Temp. Plaukta po‐ Temp.
[min.]
pozīcija
[°C]
zīcija
[°C]
Piezīmes
Putotas recep‐
tes
2
170
3 (2 un 4)
160
45 - 60
Kūku veidnē
Smilšu mīkla
2
170
3 (2 un 4)
160
20 - 30
Kūku veidnē
Paniņu siera
kūka
1
170
2
165
60 - 80
26 cm kūku
veidnē
Ābolkūka
2
170
2 (kreisais
un labais)
160
80 - 100
Divās 20 cm kū‐
ku veidnēs uz
restotā plaukta1)
Strūdele
3
175
2
150
60 - 80
Uz cepamās pa‐
plātes
Ievārījuma kū‐
ka
2
170
2 (kreisais
un labais)
165
30 - 40
26 cm kūku
veidnē
Biskvītkūka
2
170
2
160
50 - 60
26 cm kūku
veidnē
Ziemassvētku
kūka/trekna
augļu kūka
2
160
2
150
90 - 120
20 cm kūku
veidnē1)
Plūmju kūka
1
175
2
160
50 - 60
Maizes traukā1)
Nelielas kūkas
- viens līmenis
3
170
3
140 150
20 - 30
Uz cepamās pa‐
plātes
12 www.electrolux.com
ĒDIENA
VEIDS
Augš. + apakškarsē‐
Ventilatora karsēšana Gatavoša‐
šana
nas laiks
Plaukta
Temp. Plaukta po‐ Temp.
[min.]
pozīcija
[°C]
zīcija
[°C]
Piezīmes
Nelielas kūkas
- divi līmeņi
-
-
2 un 4
140 150
25 - 35
Uz cepamās pa‐
plātes
Nelielas kūkas
- trīs līmeņi
-
-
1, 3 un 5
140 150
30 - 45
Uz cepamās pa‐
plātes
Biskvīti / kondi‐
torejas izstrā‐
dājumi - vienā
līmenī
3
140
3
140 150
30 - 35
Uz cepamās pa‐
plātes
Biskvīti / kondi‐
torejas izstrā‐
dājumi - divos
līmeņos
-
-
2 un 4
140 150
35 - 40
Uz cepamās pa‐
plātes
Biskvīti / kondi‐
torejas izstrā‐
dājumi - trīs lī‐
meņos
-
-
1, 3 un 5
140 150
35 - 45
Uz cepamās pa‐
plātes
Bezē – vienā
līmenī
3
120
3
120
80 - 100
Uz cepamās pa‐
plātes
Bezē – divos
līmeņos
-
-
2 un 4
120
80 - 100
Uz cepamās pa‐
plātes1)
Bulciņas
3
190
3
190
12 - 20
Uz cepamās pa‐
plātes1)
Eklēri – vienā
līmenī
3
190
3
170
25 - 35
Uz cepamās pa‐
plātes
Eklēri – divos
līmeņos
-
-
2 un 4
170
35 - 45
Uz cepamās pa‐
plātes
Groziņi
2
180
2
170
45 - 70
20 cm kūku
veidnē
Bagātīgs augļu
pīrāgs
1
160
2
150
110 - 120
24 cm kūku
veidnē
Biskvītkūka ar
pildījumu
1
170
2 (kreisais
un labais)
160
50 - 60
20 cm kūku
veidnē
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
LATVIEŠU
13
MAIZE UN PICA
ĒDIENA
VEIDS
Augš. + apakškarsē‐
Ventilatora karsēšana
šana
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Baltmaize
1
190
1
190
60 - 70
Rudzu maize
1
190
1
180
30 - 45
Maizes traukā
Bulciņas
2
190
2 (2 un 4)
180
25 - 40
6 – 8 maizītes uz
cepamās paplā‐
tes1)
Pica
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Cepamajā pa‐
plātē vai cepa‐
majā pannā1)
Plāceņi
3
200
3
190
10 - 20
Uz cepamās pa‐
plātes1)
1 - 2 gabali, 500
g uz katra gaba‐
la1)
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
PĪRĀGI
ĒDIENA
VEIDS
Augš. + apakškarsē‐
Ventilatora karsēšana
šana
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Vaļējais pīrāgs
ar makaroniem
2
200
2
180
40 - 50
Veidnē
Vaļējais dārze‐
ņu pīrāgs
2
200
2
175
45 - 60
Veidnē
Sāļie pīrāgi
1
180
1
180
50 - 60
Veidnē1)
Lazanja
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Veidnē1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Veidnē1)
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
GAĻA
ĒDIENA
VEIDS
Liellopu gaļa
Augš. + apakškarsē‐
Ventilatora karsēšana
šana
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
2
200
2
190
50 - 70
Uz restota
plaukta
14 www.electrolux.com
ĒDIENA
VEIDS
Augš. + apakškarsē‐
Ventilatora karsēšana
šana
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Cūkgaļa
2
180
2
180
90 - 120
Uz restota
plaukta
Teļa gaļa
2
190
2
175
90 - 120
Uz restota
plaukta
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (pus‐
jēls)
2
210
2
200
50 - 60
Uz restota
plaukta
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (vidēji
izcepts)
2
210
2
200
60 - 70
Uz restota
plaukta
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (labi iz‐
cepts)
2
210
2
200
70 - 75
Uz restota
plaukta
Cūkas plecs
2
180
2
170
120 - 150
Ar ādu
Cūkas stilbiņš
2
180
2
160
100 - 120
2 gab.
Jēra gaļa
2
190
2
175
110 - 130
Stilbs
Vista
2
220
2
200
70 - 85
Vesela
Tītars
2
180
2
160
210 - 240
Vesela
Pīle
2
175
2
220
120 - 150
Vesela
Zoss
2
175
1
160
150 - 200
Vesela
Trusis
2
190
2
175
60 - 80
Sadalīts gaba‐
los
Zaķis
2
190
2
175
150 - 200
Sadalīts gaba‐
los
Fazāns
2
190
2
175
90 - 120
Vesela
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
ZIVS
Augš. + apakškarsē‐
šana
Ventilatora karsēšana
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Forele/jūras
plaudis
2
190
2
175
40 - 55
3-4 zivis
Tuncis / lasis
2
190
2
175
35 - 60
4-6 filejas
ĒDIENA
VEIDS
LATVIEŠU
15
9.5 Grilēšana
Sakarsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minū‐
tes pirms gatavošanas.
Daudzums
ĒDIENA VEIDS
Grilēšana
Gatavošanas laiks [min.]
Gabali
(g)
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Viena
puse
Otra puse
Filejas steiki
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Liellopu gaļas stei‐
ki
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Sardeles
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Cūkgaļas karbonā‐
de ar ribiņu
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Vista (sadalīta uz
pusēm)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebabi
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Vistas krūtiņa
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburgers
6
600
4
maks.
20-30
-
Zivs fileja
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Grauzdiņi ar gar‐
nējumu
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Grauzdiņš
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
9.6 Infratermiskā grilēšana
Liellopu gaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Liellopu gaļas cepe‐
tis vai fileja, pusjēls
pēc biezuma cm
1
190 - 200 1)
5-6
Liellopu gaļas cepe‐
tis vai fileja, vidēji iz‐ pēc biezuma cm
cepts
1
180 - 190 1)
6-8
Liellopu gaļas cepe‐
tis vai fileja, labi iz‐
cepts
1
170 - 180 1)
8 - 10
pēc biezuma cm
1) Iepriekš sasildiet cepeškrāsni.
Cūkgaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Pleca, kakla, šķiņķa
gabals
1 -1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
16 www.electrolux.com
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Karbonādes gabals,
cūkgaļas ribiņas
1 -1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Gaļas rulete
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Cūkas stilbs (ie‐
priekš novārīts)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
Teļa gaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Teļa cepetis
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Teļa locītava
1,5 -2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Jēra kāja, jēra
cepetis
1 -1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Jēra mugura
1 -1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Putnu gaļas ga‐
bali
200 – 250 g ka‐
tra
1
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
400 – 500 g ka‐
tra
1
190 - 210
35 - 50
Vista, broileris
1 -1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 -2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Zoss
3,5 -5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Tītars
2,5 -3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Tītars
4 -6 kg
1
140 - 160
150 - 240
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Zivs, vesela, līdz
1kg
1 -1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Jēra gaļa
ĒDIENA VEIDS
Putnu gaļa
Zivs (tvaicēta)
LATVIEŠU
17
9.7 Atkausēšana
ĒDIENA
VEIDS
Atkausēša‐
nas laiks [mi‐
nūtēs]
(g)
Papildu atkausē‐
šanas laiks [minū‐
tēs]
Piezīmes
Vista
1000
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz ap‐
grieztas apakštases lielā
šķīvī. Cepšanas laikā ap‐
grieziet.
Gaļa
1000
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Gaļa
500
90 - 120
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Forele
150
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
300
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
250
30 - 40
10 - 15
-
Krējums
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Krējumu var viegli saputot
arī tad, ja tas vietām vēl ir
nedaudz sasalis.
1400
60
60
-
Torte
9.8 Žāvēšana - Ventilatora karsēšana
Pārklājiet cepeškrāsns plauktus ar cepamo papī‐
ru.
DĀRZEŅI
ĒDIENA VEIDS
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [st.]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Sēnes
3
1/4
50 - 60
6-8
Zaļumi
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatūra [°C]
Laiks [st.]
1 līmenis
2 līmeņi
Pupas
3
Pipari
3
Dārzeņi zupai
AUGĻI
ĒDIENA VEIDS
Plaukta pozīcija
1 līmenis
2 līmeņi
Plūmes
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikozes
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Ābolu šķēles
3
1/4
60 - 70
6-8
Bumbieri
3
1/4
60 - 70
6-9
Informācija par akrilamīdiem
Svarīgi Saskaņā ar jaunākajiem zinātnes
atzinumiem pārtikas (īpaši cieti saturošu
produktu) brūnināšana, var radīt risku veselībai.
Tādēļ mēs iesakām gatavot ēdienu pie pēc
iespējas zemākas temperatūras un to pārlieku
neapbrūnināt.
18 www.electrolux.com
10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
• tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas
iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
• Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet parastu tīrī‐
šanas līdzekli.
• Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietoša‐
nas reizes. Tad varēs vieglāk noņemt netīru‐
mus un tie nepiedegs;
• piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeš‐
krāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;
• Notīriet visus cepeškrāsns piederumus pēc
katras lietošanas reizes un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī
ar mazgāšanas līdzekli;
• piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst tī‐
rīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar
asām šķautnēm vai trauku mazgājamā mašī‐
nā. Tā var sabojāt piedegumdrošo pārklāju‐
mu.
10.1 Durtiņu blīvējuma tīrīšana
• Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu. Durtiņu
blīvējums aptver cepeškrāsns iekšpuses rāmi.
Nelietojiet ierīci, ja durtiņu blīvējums ir bojāts.
Sazinieties ar tuvāko servisa centru.
• Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo in‐
formāciju par tīrīšanu.
10.2 Izņemami plauktu balsti un
katalītiskie paneļi
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet plauktu
balstus un katalītiskos paneļus.
BRĪDINĀJUMS
Esiet piesardzīgi, izņemot plauktu bal‐
stus. Katalītiskie paneļi nav piestiprināti
cepeškrāsns iekšpusē, tāpēc tie var iz‐
krist, izņemot plauktu balstus.
BRĪDINĀJUMS
Pirms apkopes darbu veikšanas pārlie‐
cinieties, ka ierīce ir atdzisusi. Iespē‐
jams gūt apdegumus.
Ierīces no nerūsējošā tērauda vai alumī‐
nija:
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru
sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda sūkli, skābes vai
abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns
vadības paneli, ievērojot iepriekš minē‐
tos norādījumus.
Sānu slieču noņemšana
1.
Pavelciet cepeškrāsns režģa priekšējo daļu
nost no sānu sienas.
Ar otru roku pieturiet aizmugurējās plauktu
vadotnes un katalītisko paneli.
LATVIEŠU
2.
1
19
Pavelciet aizmugurējo cepeškrāsns režģi
prom no sienas un izņemiet to.
2
Plauktu balstu uzstādīšana
10.4 Cepeškrāsns griesti
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu tīrīšanu, grilu
var izņemt.
Noapaļotajiem plauktu balstu galiem jā‐
būt vērstiem uz priekšpusi.
BRĪDINĀJUMS
Pirms grila izņemšanas deaktivizējiet ie‐
rīci. Pārliecinieties, ka ierīce atdzisusi.
Iespējams gūt apdegumus.
10.3 Katalītiskās sienas
Sienas ar katalītisko emaljas pārklājumu ir pašat‐
tīrošas. Tās absorbē taukus, kas nosēžas uz sie‐
niņām cepeškrāsns darbības laikā.
Lai palīdzētu pašattīrīšanās procesam:
1. Ieslēdziet cepeškrāsns lampu.
2. Izņemiet no ierīces papildpiederumus.
3. Notīriet cepeškrāsns grīdu ar siltu ūdeni un
trauku mazgāšanas līdzekli, tad nosusiniet
to.
4. Iestatiet funkciju
un maksimālo tempera‐
tūru.
5. Ļaujiet ierīcei darboties vienu stundu.
6. Kad ierīce ir atdzisusi, notīriet to ar mīkstu un
mitru sūkli.
BRĪDINĀJUMS
Tīrot katalītisko virsmu, nelietojiet izsmi‐
dzināmus cepeškrāsns tīrīšanas līdzek‐
ļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, ziepes
vai citus tīrīšanas līdzekļus. Pastāv ka‐
talītiskās virsmas sabojāšanas risks.
BRĪDINĀJUMS
Neļaujiet bērniem atrasties cepeškrāsns
tuvumā, tīrot to augstas temperatūras
režīmā. Cepeškrāsns virsma ļoti sakarst
un ir iespējams gūt apdegumus.
Katalītiskās virsmas krāsas maiņa neie‐
tekmē tās īpašības.
1.
Izņemiet skrūvi, kas notur grilu. Pirmajā rei‐
zē izmantojiet skrūvgriezi.
2.
3.
Uzmanīgi pavelciet grilu uz leju.
Notīriet cepeškrāsns griestus ar mīkstu drā‐
nu, kas iemērkta siltā ūdenī un tīrīšanas līdz‐
eklī, un ļaujiet tiem nožūt.
Uzstādiet grilu, veicot iepriekšminētās darbī‐
bas apgrieztā secībā.
4.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka grils ir uzstādīts parei‐
zi un nekrīt nost.
10.5 Cepeškrāsns lampa
BRĪDINĀJUMS
Esiet piesardzīgi, mainot cepeškrāsns
lampu. Var gūt elektrošoku.
Pirms nomaināt cepeškrāsns lampu:
• Deaktivizējiet cepeškrāsni.
• Izņemiet drošinātājus no drošinātāju kārbas
vai deaktivizējiet slēgiekārtu.
20 www.electrolux.com
Novietojiet audumu cepeškrāsns
apakšā, lai aizsargātu cepeškrāsns lam‐
pu un stikla apvalku.
Vienmēr turiet halogēna spuldzi ar au‐
dumu, lai neļautu tauku nosēdumiem
piedegt pie spuldzes.
1.
2.
3.
Pagrieziet stikla pārsegu pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
Notīriet stikla pārsegu.
Nomainiet cepeškrāsns apgaismojuma spul‐
dzi ar piemērotu siltumizturīgu cepeškrāsns
spuldzi ar 300 °C nominālu.
4.
Izmantojiet tāda paša tipa krāsns lampu.
Uzlieciet stikla pārsegu.
10.6 Cepeškrāsns durvju tīrīšana
Cepeškrāsns durvis aprīkotas ar diviem stikla pa‐
neļiem. Cepeškrāsns durvis un iekšējo stikla pa‐
neli var noņemt, lai tos notīrītu.
Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja
mēģināsiet izņemt iekšējo stikla paneli,
kamēr durvis vēl nav noņemtas.
Cepeškrāsns durvju un stikla paneļa noņemšana
1.
2.
3.
Atveriet durvis līdz galam un atrodiet eņģi
pa labi no durvīm.
Piespiediet pievelkošo detaļu, līdz tā virzās
atpakaļ.
Pieturiet piespiesto detaļu ar vienu roku. Ar
otru roku, izmantojot skrūvgriezi, paceliet
un pagrieziet labās puses eņģu sviru.
LATVIEŠU
21
4.
Atrodiet eņģi pa kreisi no durvīm.
5.
Paceliet un pagrieziet abu eņģu sviras.
6.
Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz tās atro‐
das pirmajā atvēršanas pozīcijā (pusvirus).
Tad pavelciet uz priekšu un izceliet durvis
ārā.
22 www.electrolux.com
7.
Novietojiet durvis uz mīkstas drānas, kas
uzklāta uz stabilas virsmas.
8.
Atbrīvojiet bloķēšanas sistēmu, lai izņemtu
iekšējo stikla paneli.
9.
Pagrieziet abus stiprinājumus par 90° un iz‐
celiet no to ligzdām.
90°
10. Uzmanīgi paceliet (1. solis) un izņemiet (2.
solis) stikla paneli.
11. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un ziepēm.
Uzmanīgi noslaukiet stikla paneli.
1
2
LATVIEŠU
23
Durvju un stikla paneļa uzstādīšana
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla paneli un
cepeškrāsns durvis. Veiciet augstāk minētās dar‐
bības pretējā secībā.
Drukātajam tekstam jābūt vērstam pret durvju
iekšpusi. Pēc ievietošanas pārliecinieties, vai
stikla paneļa ietvars vietās, uz kurām atrodas
drukātā teksta zonas, nav raupjš, kad tam pie‐
skaraties.
Iekšējais stikla panelis noteikti jāuzstāda ligzdā
pareizi. Skatiet attēlu.
11. KO DARĪT, JA ...
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
Problēmas
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nedarbojas mājas elektrosis‐
tēmas drošinātājs.
Pārbaudiet drošinātāju. Ja
drošinātājs atvienojies vairāk‐
kārtīgi, sazinieties ar kvalificē‐
tu elektriķi.
Neieslēdzas cepeškrāsns
lampa.
Cepeškrāsns lampa ir bojāta.
Nomainiet cepeškrāsns ap‐
gaismojuma lampu.
Displejā ir redzams 12.00.
Ir bijis strāvas padeves pār‐
traukums.
Iestatiet pulksteni.
Uz produktiem un ierīcē vei‐
dojas tvaiks un kondensāts.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti pā‐
rāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī il‐
gāk par 15-20 minūtēm.
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierī‐
ces tirgotāju vai servisa centru.
Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz
tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas ierīces iekšpusē uz priekšējā rāmja.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
24 www.electrolux.com
12. TEHNISKIE DATI
Spriegums
230 V
Frekvence
50 Hz
13. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
13.1 Iebūvēšana
548
558
20
600
min. 550
20
min. 560
573
589
A
B
594
5
13.2 Elektroinstalācija
590
min. 550
20
min. 560
BRĪDINĀJUMS
Elektriskos uzstādīšanas darbus var
veikt tikai kvalificētas personas.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību
par bojājumiem, kas radušies, neievēro‐
jot drošības norādījumus, kas minēti sa‐
daļā „Drošības informācija”.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un baroša‐
nas vadu.
13.3 Kabelis
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai no‐
maiņai: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet kopē‐
jo jaudu (uz tehnisko datu plāksnītes) un tabulu:
LATVIEŠU
Kopējā jauda
Kabeļa šķērsgriezums
Kopējā jauda
25
Kabeļa šķērsgriezums
maksimums 1380
W
3 x 0,75 mm²
maksimums 3680
W
3 x 1,5 mm²
maksimums 2300
W
3 x 1 mm²
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis) jābūt
par 2 cm garākam par fāzes un neitrālajiem ka‐
beļiem (zili un brūni kabeļi).
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
simbol
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
26 www.electrolux.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APLINKOSAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
28
30
30
31
32
33
34
34
42
47
48
48
49
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
27
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐
teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐
tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite
šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei
asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐
mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐
gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso,
kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐
duojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo
elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės trau‐
kite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais
metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to
stiklas gali sudužti.
28 www.electrolux.com
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o
po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvar‐
ka.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas
asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐
taisų ar įrenginių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐
mis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio
prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐
tas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į
elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą
elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐
taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo
smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐
lima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐
tuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją
apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐
lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius
įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo
įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐
čio tarpelis.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros smū‐
gio arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐
blokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite
prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba
orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją
dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐
mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos
šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
LIETUVIŲ
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba
vietos daiktams laikyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐
valo būti uždarytos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐
jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia
jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– Nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno.
– Nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant prietaiso
dugno.
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami prie‐
dus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐
pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐
dinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti
stiklo plokštės.
29
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes,
jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐
tarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.
Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐
mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti
gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės
ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina)
jokios rūšies plovikliu.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba
halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐
putes.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
30 www.electrolux.com
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
4
7 Orkaitės lemputė
5
8 Ventiliatorius
6
5
7
4
11
3
8
2
1
10
9
1 Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė
2 Galios indikatorius
3 Elektroninis valdymo pultas
4 Temperatūros nustatymo rankenėlė
5 Temperatūros indikatorius
9 Išimama skardos atrama
10 Techninių duomenų plokštelė
11 Skardų padėtys
3.1 Orkaitės priedai
• Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐
doms.
• Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surink‐
ti.
• Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
6 Grilis
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
4.1 Pirminis valymas
• Išimkite visus priedus ir išimamų lentynų atra‐
mas (jeigu taikytina).
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
4.2 Laikrodžio nustatymas
Prieš naudojant orkaitę, pirmiausiai pri‐
valoma nustatyti laiką.
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo arba netrū‐
kus elektros tiekimui, pradeda žybčioti paros lai‐
ko funkcijos indikatorius.
Norėdami nustatyti tinkamą laiką, paspauskite +
arba -.
Maždaug po penkių sekundžių indikatorius nus‐
tos mirksėti ir ekrane bus rodomas nustatytas
paros laikas.
Jeigu norite pakeisti laiką, žybčiojant
paros laiko funkcijos indikatoriui, spau‐
dinėkite
. Funkcijų „Trukmė“
ar‐
ba „Pabaiga“
tuo pat metu nustatyti
neprivaloma.
LIETUVIŲ
4.3 Išankstinis įkaitinimas
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų visi jame
likę riebalai.
1.
2.
3.
Nustatykite funkciją
ir maksimalią tem‐
peratūrą.
Įjunkite prietaisą ir palikite jį veikti vieną va‐
landą.
Nustatykite funkciją
peratūrą.
4.
5.
31
Įjunkite prietaisą ir palaukite dešimt minučių.
Nustatykite funkciją
ir maksimalią tem‐
peratūrą.
6. Įjunkite prietaisą ir palaukite dešimt minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei paprastai. Iš prietai‐
so gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai. Tai norma‐
lu. Būtinai užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
ir maksimalią tem‐
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Norėdami naudoti prietaisą, paspauskite ranke‐
nėlę. Rankenėlė iššoka.
5.1 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
1.
Nustatykite orkaitės funkcijų rankenėlę ties
orkaitės funkcija.
2.
3.
Maitinimo indikatorius įsijungia veikiant prie‐
taisui.
Temperatūros rankenėlę pasukite prie ko‐
kios nors temperatūros.
Temperatūrai prietaise didėjant, įsijungia
temperatūros indikatorius.
Prietaisui išjungti pasukite orkaitės funkcijų
ir temperatūros rankenėles į išjungimo pa‐
dėtis.
5.2 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Pritaikymas
Išjungimo padė‐
tis
Prietaisas yra išjungtas.
Lemputė
Įjungti orkaitės lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Kepti ir skrudinti viename orkaitės lygyje. Viršutinis ir apatinis
kaitinimo elementai veikia vienu metu.
Viršutinis kaiti‐
nimas
Pagamintiems patiekalams užbaigti. Veikia tik viršutinis kaitini‐
mo elementas.
Apatinis kaitini‐
mas
Kepti pyragus apskrudusiu pagrindu arba su plutele. Veikia tik
apatinis kaitinimo elementas.
Mažasis kepin‐ Kepti plokščius patiekalus ant grotelių mažais kiekiais lentynos
tuvas
viduryje. Gaminti skrebučius.
Didysis kepintu‐
vas
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje. Gaminti
skrebučius. Veikia visas grilio elementas.
Dideliems mėsos gabalams kepti. Vienas paskui kitą veikia
Terminis kepin‐
grilio elementas ir orkaitės ventiliatorius ir cirkuliuoja karštą orą
tuvas
aplink maistą.
32 www.electrolux.com
Orkaitės funkcija
Pritaikymas
Karšto oro
srautas /
atšildymas
Skrudinti arba skrudinti ir kepti maistą toje pačioje temperatū‐
roje daugiau nei viename orkaitės lygyje nesimaišant kva‐
pams. / šaldytam maistui atšildyti. Temperatūros rankenėlė turi
būti išjungimo padėtyje
Pica
Picai, apkepams ar pyragams kepti. Grilis ir apatinis kaitinimo
elementas tiesiogiai kaitina, o ventiliatorius cirkuliuoja karštą
orą ir kepamas picos viršus arba pyrago įdaras.
6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
6.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
1 Funkcijų indikatoriai
2 Laiko rodinys
3 Funkcijų indikatoriai
4 Mygtukas +
5 Pasirinkimo mygtukas
hr min
6 Mygtukas -
6
5
4
Laikrodžio funkcija
Paros laikas
Laikmatis
Pritaikymas
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti.
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įtakos orkaitės
veikimui.
Trukmė
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
Pabaiga
Nustatyti, kada prietaisas turi būti išjungtas.
Norėdami nustatyti laiką, kada prietai‐
sas turi būti įjungtas, o paskui išjungtas,
vienu metu galite naudoti funkcijas
ir „Pabaiga“
. Pirmiau‐
„Trukmė“
sia nustatykite funkciją „Trukmė“
,
tada „Pabaiga“
.
6.2 Laikrodžio funkcijų nustatymas
1.
Nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą,
jeigu naudojate funkcijas „Trukmė“
ir
„Pabaiga“
. Naudojant laikmatį
, to
daryti nebūtina.
2.
Spaudinėkite pasirinkimo mygtuką, kol pra‐
dės mirksėti reikalingos laikrodžio funkcijos
indikatorius.
LIETUVIŲ
4.
5.
hr min
33
Norėdami išjungti garso signalą, paspauski‐
te mygtuką.
Pasukite orkaitės funkcijų ir temperatūros
rankenėles į išjungimo padėtis.
6.3 Laikrodžio funkcijos atšaukimas
1.
2.
3.
Spauskite + arba -, kad nustatytumėte rei‐
kiamos laikrodžio funkcijos laiką.
Ekrane rodomas jūsų nustatytos laikrodžio
funkcijos indikatorius. Pasibaigus nustaty‐
tam laikui, dvi minutes žybčioja šis indikato‐
rius ir skamba garso signalai.
Kelis kartus paspauskite pasirinkimo mygtu‐
ką, kol pradės žybčioti reikiamos funkcijos
indikatorius.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką
-.
Laikrodžio funkcija išsijungia po kelių sekun‐
džių.
Naudojant funkcijas „Trukmė“
ir „Pa‐
baiga“
, prietaisas išsijungia auto‐
matiškai.
7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
7.1 Teleskopiniai bėgeliai
1.
°C
Ištraukite dešinįjį ir kairįjį išimamus bėgelius.
34 www.electrolux.com
2.
°C
Išimamų bėgelių įdėjimo instrukcijas iš‐
saugokite, kad prireikus galėtumėte pa‐
sižiūrėti.
Ant išimamų bėgelių padėkite groteles ir at‐
sargiai viską įstumkite į prietaisą.
Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai
iki galo atgal į prietaisą įstumkite išimamus
bėgelius.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima leng‐
viau įstatyti ir ištraukti lentynas.
ATSARGIAI
Išimamų bėgelių negalima plauti inda‐
plovėje. Netepkite išimamų bėgelių jokiu
tepalu.
8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
8.1 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsi‐
jungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų
vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ven‐
tiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
kaisti. Norint to išvengti, orkaitėje įrengtas apsau‐
ginis termostatas, kuris nutraukia elektros tieki‐
mą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl auto‐
matiškai įjungiama.
8.2 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba sugedus jo
sudedamosioms dalims, jis gali pavojingai per‐
9. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
• Prietaise yra penki lentynų lygiai. Lentynų ly‐
giai skaičiuojami nuo prietaiso dugno.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą, užtikri‐
nančią oro apykaitą ir nuolatinę garų apytaką.
Dėl tokios sistemos maistas ruošiamas garų
prisotintoje aplinkoje, patiekalas būna minkš‐
tas viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip sutrum‐
pinamas maisto gaminimo laikas ir sumažina‐
mos energijos sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje ar‐
ba ant durelių stiklo plokščių. Tai normalu.
Prieš atidarydami prietaiso dureles maisto ga‐
minimo metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti prieš ga‐
minimą maždaug 10 minučių pakaitinkite prie‐
taisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise
susikaupusią drėgmę.
LIETUVIŲ
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno ne‐
dėkite jokių daiktų ir prietaiso komponentų ne‐
uždenkite aliuminio folija. Jei nepaisysite šio
nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai ir
būti pažeistas orkaitės emalis.
35
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite
maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.
• Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų per
daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek
vandens. Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
9.1 Pyragų kepimas
9.3 Maisto ruošimo trukmė
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo
3/4 kepimui skirto laiko.
• Jeigu kepate dviejose kepamosiose skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygį.
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, kon‐
sistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai gaminate.
Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuo‐
stata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų indams, re‐
ceptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.
9.2 Mėsos ir žuvies gaminimas
• Labai riebiam maistui naudokite gilų kepimo
indą, kad orkaitėje neliktų neišvalomų dėmių.
9.4 Kepimo ir skrudinimo padėklas
PYRAGAI
Įprastas gaminimas
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant
tik karšto oro srautą Gaminimo
trukmė
Lentynos
Temp.
(min.)
padėtis
(°C)
Pastabos
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Plakta tešla
2
170
3 (2 ir 4)
160
45–60
Pyrago formoje
Trapi tešla
2
170
3 (2 ir 4)
160
20–30
Pyrago formoje
Varškės pyra‐
gas
1
170
2
165
60–80
26 cm pyrago
formoje
Obuolių pyra‐
gas
2
170
2 (kairė ir
dešinė)
160
80–100
Dvejose 20 cm
pyrago formose
ant grotelių1)
Štrudelis
3
175
2
150
60–80
Kepimo skardoje
Pyragas su
uogiene
2
170
2 (kairė ir
dešinė)
165
30–40
26 cm pyrago
formoje
Biskvitinis py‐
ragas
2
170
2
160
50–60
26 cm pyrago
formoje
Kalėdinis pyra‐
gas / riebus
vaisių pyragas
2
160
2
150
90–120
20 cm pyrago
formoje1)
Slyvų pyragas
1
175
2
160
50–60
Duonos formo‐
je1)
Maži pyragai‐
čiai – vienas
lygis
3
170
3
140–
150
20–30
Kepimo skardoje
Maži pyragai‐
čiai – du lygiai
-
-
2 ir 4
140–
150
25–35
Kepimo skardoje
36 www.electrolux.com
Įprastas gaminimas
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant
tik karšto oro srautą Gaminimo
trukmė
Lentynos
Temp.
(min.)
padėtis
(°C)
Pastabos
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Maži pyragai‐
čiai – trys ly‐
giai
-
-
1, 3 ir 5
140–
150
30–45
Kepimo skardoje
Sausainiai /
sausainių juos‐
telės – vienas
lygis
3
140
3
140–
150
30–35
Kepimo skardoje
Sausainiai /
sausainių juos‐
telės – du ly‐
giai
-
-
2 ir 4
140–
150
35–40
Kepimo skardoje
Sausainiai /
sausainių juos‐
telės – trys ly‐
giai
-
-
1, 3 ir 5
140–
150
35–45
Kepimo skardoje
Merengos –
vienas lygis
3
120
3
120
80–100
Kepimo skardoje
Merengos – du
lygiai
-
-
2 ir 4
120
80–100
Kepimo skardo‐
je1)
Bandelės
3
190
3
190
12–20
Kepimo skardo‐
je1)
Eklerai – vie‐
nas lygis
3
190
3
170
25–35
Kepimo skardoje
Eklerai – du ly‐
giai
-
-
2 ir 4
170
35–45
Kepimo skardoje
Pyragaičiai for‐
melėse
2
180
2
170
45–70
20 cm pyrago
formoje
Riebus vaisių
pyragas
1
160
2
150
110–120
24 cm pyrago
formoje
Viktorijos pyra‐
gaičiai
1
170
2 (kairė ir
dešinė)
160
50–60
20 cm pyrago
formoje
1) Įkaitinkite 10 minučių.
DUONA IR PICA
Įprastas gaminimas
PATIEKALAS
Balta duona
Gaminimas naudojant
tik karšto oro srautą
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
1
190
1
190
Gaminimo
trukmė
(min.)
60–70
Pastabos
1–2 kepalai, vie‐
nas kepalas –
500 g1)
LIETUVIŲ
Įprastas gaminimas
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant
tik karšto oro srautą
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
37
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Ruginė duona
1
190
1
180
30–45
Duonos formoje
Duonos ban‐
delės
2
190
2 (2 ir 4)
180
25–40
po 6–8 bandeles
kepimo skardo‐
je1)
Pica
1
230–
250
1
230–
250
10–20
Kepimo skardoje
arba giliame ke‐
pimo inde1)
Sklindžiai
3
200
3
190
10–20
Kepimo skardo‐
je1)
1) Įkaitinkite 10 minučių.
APKEPAI
Įprastas gaminimas
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant
tik karšto oro srautą
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Makaronų ap‐
kepas
2
200
2
180
40–50
Formoje
Daržovių ap‐
kepas
2
200
2
175
45–60
Formoje
Apkepai su
įdarais
1
180
1
180
50–60
Formoje1)
Lazanija
2
180–
190
2
180–
190
25–40
Formoje1)
Įdaryti makaro‐
nai kaneloni
2
180–
190
2
180–
190
25–40
Formoje1)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
1) Įkaitinkite 10 minučių.
MĖSA
Įprastas gaminimas
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant
tik karšto oro srautą
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Jautiena
2
200
2
190
50–70
Ant grotelių
Kiauliena
2
180
2
180
90–120
Ant grotelių
Veršiena
2
190
2
175
90–120
Ant grotelių
Angliškas rost‐
bifas, puskepis
2
210
2
200
50–60
Ant grotelių
38 www.electrolux.com
Įprastas gaminimas
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant
tik karšto oro srautą
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Angliškas rost‐
bifas, vidutiniš‐
kai iškeptas
2
210
2
200
60–70
Ant grotelių
Angliškas rost‐
bifas, iškeptas
2
210
2
200
70–75
Ant grotelių
Kiaulienos
mentė
2
180
2
170
120–150
Su jautiena
Kiaulienos kul‐
ninė
2
180
2
160
100–120
2 vnt
Aviena
2
190
2
175
110–130
Koja
Viščiukas
2
220
2
200
70–85
Visas
Kalakutas
2
180
2
160
210–240
Visas
Antis
2
175
2
220
120–150
Visa
Žąsis
2
175
1
160
150–200
Visa
Triušiena
2
190
2
175
60–80
Supjaustyta ga‐
balais
Zuikis
2
190
2
175
150–200
Supjaustytas
gabalais
Fazanas
2
190
2
175
90–120
Visas
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
ŽUVIS
Įprastas gaminimas
PATIEKALAS
Gaminimas naudojant
tik karšto oro srautą
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Upėtakis / jū‐
ros karšis
2
190
2
175
40–55
3–4 žuvys
Tunas / lašiša
2
190
2
175
35–60
4–6 filė
9.5 Mažasis kepintuvas
Prieš kepimą maždaug 10 minučių pa‐
kaitinkite tuščią orkaitę.
Mažasis kepintuvas
Gaminimo trukmė (min.)
Gabalai
Kiekis
(g)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Viena pu‐
sė
Antra pusė
Filė bifšteksai
4
800
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Jautienos didkeps‐
nis
4
600
4
maks.
10 - 12
6-8
Dešrelės
8
-
4
maks.
12 - 15
10 - 12
PATIEKALAS
LIETUVIŲ
Kiekis
39
Mažasis kepintuvas
Gaminimo trukmė (min.)
Gabalai
(g)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Viena pu‐
sė
Antra pusė
Kiaulienos mušti‐
niai
4
600
4
maks.
12 - 16
12 - 14
Viščiukas (per‐
pjautas pusiau)
2
1000
4
maks.
30 - 35
25 - 30
Kebabai
4
-
4
maks.
10 - 15
10 - 12
Vištienos krūtinėlė
4
400
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Mėsainis
6
600
4
maks.
20 - 30
-
PATIEKALAS
Žuvies filė
4
400
4
maks.
12 - 14
10 - 12
Skrebutis su gar‐
nyru
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Skrebučiai
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
9.6 Terminis kepintuvas
Jautiena
Kiekis
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Rostbifas arba filė,
puskepis
storio cm
1
190 - 200 1)
5-6
Rostbifas arba filė,
vidutiniškai iškeptas
storio cm
1
180 - 190 1)
6-8
Rostbifas arba filė,
iškeptas
storio cm
1
170 - 180 1)
8 - 10
Kiekis
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Mentė, sprandinė,
kumpis
1–1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kapotinis, kiaulie‐
nos / jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Mėsos ruletas
750 g–1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Kiaulės koja (apvir‐
ta)
750 g–1 kg
1
150 - 170
90 - 120
PATIEKALAS
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
PATIEKALAS
40 www.electrolux.com
Veršiena
PATIEKALAS
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Kepta veršiena
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Veršienos kulni‐
nė
1,5–2 kg
1
160 - 180
120 - 150
PATIEKALAS
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Ėriuko koja, kep‐
ta aviena
1–1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Avienos nugari‐
nė
1–1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Paukštiena, su‐
200–250 g porci‐
pjaustyta porcijo‐
ja
mis
1
200 - 220
30 - 50
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau
400–500 g porci‐
ja
1
190 - 210
35 - 50
Viščiukas, višta
1–1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Antis
1,5–2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Žąsis
3,5–5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalakutas
2,5–3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalakutas
4–6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
1–1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Ėriena
Paukštiena
PATIEKALAS
Žuvis (troškinta)
PATIEKALAS
Žuvis
9.7 Atšildymas
PATIEKALAS
Viščiukas
(g)
1000
Atšildymo
trukmė (min.)
100 - 140
Likusiojo atitirpini‐
mo trukmė (min.)
Pastabos
20 - 30
Viščiuką padėkite ant di‐
delėje lėkštėje apverstos
mažos lėkštutės. Patiekalo
gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
LIETUVIŲ
41
(g)
Atšildymo
trukmė (min.)
Likusiojo atitirpini‐
mo trukmė (min.)
Pastabos
Mėsa
1000
100 - 140
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
500
90 - 120
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
150
25 - 35
10 - 15
-
Braškės
300
30 - 40
10 - 20
-
Sviestas
250
30 - 40
10 - 15
-
Grietinė
2 X 200
80 - 100
10 - 15
Grietinę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai atitirp‐
dytą.
1400
60
60
-
PATIEKALAS
Didelins puoš‐
nus tortas
9.8 Džiovinimas • Karšto oro srautas
Orkaitės lentynas uždenkite kepimo popieriumi.
DARŽOVĖS
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra
(°C)
Trukmė (val.)
Pupos
3
1/4
60 - 70
6-8
Pipirai
3
1/4
60 - 70
5-6
Daržovės sriubai
3
1/4
60 - 70
5-6
Grybai
3
1/4
50 - 60
6-8
Prieskoniniai au‐
galai
3
1/4
40 - 50
2-3
PATIEKALAS
VAISIAI
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra
(°C)
Trukmė (val.)
Slyvos
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Abrikosai
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Pjaustyti obuoliai
3
1/4
60 - 70
6-8
Kriaušės
3
1/4
60 - 70
6-9
PATIEKALAS
Informacija apie akliamidus
Svarbu Remiantis naujausiomis mokslo žiniomis,
intensyvus maisto skrudinimas (ypač tų
produktų, kurių sudėtyje yra krakmolo) dėl
sudėtyje esančių akrilamidų gali kelti grėsmę
sveikatai. Dėl šios priežasties rekomenduojame
gaminti kuo žemesnėje temperatūroje ir stipriai
neskrudinti maisto.
42 www.electrolux.com
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐
tą valymo priemonę.
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo.
Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie ne‐
pridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu
orkaičių valikliu.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite visus orkai‐
tės priedus ir juos išdžiovinkite. Valykite
minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite
jų stipraus poveikio priemonėmis, aštriais
daiktais arba indaplovėje. Taip galite pažeisti
neprisvylančią dangą.
10.1 Durelių tarpiklio valymas
• Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį. Durelių
tarpiklis apjuostas aplink orkeitės angos rėmą.
Nenaudokite prietaiso, jeigu durelių tarpiklis
yra pažeistas. Kreipkitės į techninio aptarnavi‐
mo centrą.
• Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr. bendrąją va‐
lymo informaciją.
10.2 Išimamos lentynų atramos ir
katalizinės plokštės
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite lentynų
atramas ir katalizines plokštes.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate lentynų at‐
ramas. Katalitinės plokštės nėra pritvir‐
tintos prie orkaitės sienelių ir gali nukris‐
ti, kai išimate lentynų atramas.
Nerūdijančio plieno ir aliuminio prietai‐
sai
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
kempine. Nusausinkite minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties ar
abrazyvinių medžiagų, nes jie gali pa‐
žeisti orkaitės paviršių. Orkaitės valdy‐
mo pultą valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami priežiūros darbus patik‐
rinkite, ar prietaisas atvėso. Galima nu‐
sideginti.
Šoninių bėgelių išėmimas
1.
Atraminio lentynos bėgelio priekinę dalį pat‐
raukite nuo šoninės sienelės.
Kita ranka prilaikykite galinius lentynų bėge‐
lius ir katalitinę plokštę vietoje.
LIETUVIŲ
2.
1
43
Galinio atraminio lentynos bėgelį patraukite
nuo šoninės sienelės ir jį nuimkite.
2
Lentynų atramų įdėjimas
10.4 Orkaitės viršus
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Galite išimti kepintuvą, kad būtų lengviau išvalyti
orkaitės viršų.
Užapvalinti lentynų atramų galai turi būti
priekyje.
ĮSPĖJIMAS
Prieš išimdami kepintuvą, išjunkite prie‐
taisą. Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs.
Galima nusideginti.
10.3 Katalizinės sienelės
Sienelės su kataliziniu emaliu yra savaime išsi‐
valančios. Orkaitei veikiant, sienelės sugeria ant
jų susikaupusius riebalus.
Norėdami pradėti savaiminio išsivalymo procesą:
1. Įjunkite orkaitės lemputę.
2. Išimkite priedus iš prietaiso.
3. Išvalykite orkaitės dugną šiltu vandens ir plo‐
vimo priemonės tirpalu, paskui nusausinkite
jį.
4. Nustatykite funkciją
ir maksimalią tempe‐
ratūrą.
5. Įjunkite tuščią prietaisą ir palikite jį veikti vie‐
ną valandą.
6. Kai prietaisas atvės, išvalykite jį minkšta,
drėgna kempine.
ĮSPĖJIMAS
Nevalykite katalizinio paviršiaus viry‐
klėms skirtomis purškiamomis arba
šveitimo priemonėmis, muilais ar kitais
valikliais. Kyla pavojus pažeisti katalizinį
paviršių.
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nebūtų vaikų,
kai orkaitės vidus valomas esant aukš‐
tai temperatūrai. Orkaitės paviršius sti‐
priai įkaista ir iškyla nusideginimo pavo‐
jus.
Katalizinio paviršiaus spalvos pasikeiti‐
mai neturi poveikio katalizinėms savy‐
bėms.
1.
Atsukite kepintuvą laikantį varžtą. Pirmą
kartą tai atlikite atsuktuvu.
2.
3.
Atsargiai nuleiskite kepintuvą.
Orkaitės viršų išvalykite minkšta šluoste, su‐
drėkinta šiltame muiluotame vandenyje, ir
palikite nudžiūti.
Įdėkite kepintuvą, atlikdami veiksmus at‐
virkščia eilės tvarka.
4.
ĮSPĖJIMAS
Būtinai tinkamai sumontuokite kepintu‐
vą, kad jis nenukristų.
10.5 Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Keisdami orkaitės lemputę, būkite atsar‐
gūs. Kyla elektros smūgio pavojus.
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite orkaitę.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių
dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
44 www.electrolux.com
Orkaitės apačioje padėkite skudurėlį,
kad apsaugotumėte orkaitės lemputę ir
stiklinį gaubtelį.
Halogeninę lemputę visada suimkite
skudurėliu, kad ant lemputės neprisviltų
riebalų likučiai.
1.
2.
3.
Sukite stiklinį gaubtelį prieš laikrodžio rodyk‐
lę ir nuimkite jį.
Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C karščiui atsparia orkaitės lempute.
4.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
10.6 Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelėse yra dvi stiklo plokštės. Galite
išimti orkaitės dureles ir vidinę stiklo plokštę, kad
ją nuvalytumėte.
Orkaitės durelės gali staiga užsidaryti,
jeigu jūs bandysite išimti vidinę stiklo
plokštę, nenuėmę orkaitės durelių.
Orkaitės durelių ir stiklo plokštės išėmimas
1.
2.
3.
Iki galo atidarykite dureles ir raskite lankstą
dešinėje durelių pusėje.
Traukite tvirtinimo dalį, kol ją atitrauksite.
Viena ranka laikykite išstumtą dalį. Kita ran‐
ka atsuktuvu ją iškelkite ir pasukite dešinės
pusės lanksto svirtelę.
LIETUVIŲ
45
4.
Raskite durelių kairėje pusėje esantį lanks‐
tą.
5.
Pakelkite ir pasukite svirteles, esančias ant
šių dviejų lankstų.
6.
Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atida‐
rymo padėties (pusė durelių eigos). Tada
patraukite į priekį ir išimkite dureles iš jų liz‐
do.
46 www.electrolux.com
7.
Padėkite dureles ant minkštu audiniu už‐
tiesto stabilaus paviršiaus.
8.
Atlaisvinkite fiksavimo mechanizmą ir išt‐
raukite vidinę stiklo plokštę.
9.
Pasukite du fiksatorius 90° kampu ir ištrau‐
kite juos iš lizdų.
90°
10. Atsargiai pakelkite (1-as veiksmas) ir išimki‐
te (2-as veiksmas) stiklo plokštę.
11. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu.
Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę.
1
2
LIETUVIŲ
47
Durelių ir stiklo plokštės įdėjimas
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir stiklo
plokštę. Atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.
Ekrano spaudinio zona privalo būti nukreipta į vi‐
dinę durelių pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo
plokštės rėmo paviršius padengtose vietose ne‐
būtų šiurkštus liesti.
Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote vidinę stiklo
plokštę. Žr. paveikslėlį.
11. KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimo būdas
Orkaitė nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuosta‐
tos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklių dėžėje
esantis saugiklis.
Patikrinkite saugiklį. Jeigu
saugiklis išsijungia kelis kar‐
tus iš eilės, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Nešviečia orkaitės lemputė.
Perdegė orkaitės lemputė.
Pakeiskite orkaitės lemputę.
Ekrane rodoma 12.00.
Nutrūko elektros tiekimas.
Nustatykite laikrodį.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Orkaitėje patiekalą palikote
pernelyg ilgam laikui.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau nei 15–
20 minučių.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐
žiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės
priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje,
ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
48 www.electrolux.com
12. TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
13. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
13.1 Įrengimas balduose
548
558
20
600
min. 550
20
min. 560
573
589
A
B
594
5
13.2 Elektros įrengimas
590
min. 550
20
min. 560
ĮSPĖJIMAS
Elektrą prijungti privalo tik kvalifikuotas
elektrikas.
Gamintojas nėra atsakingas, jeigu jūs
nesiimate skyriuje „Saugos informacija“
nurodytų saugos priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir kištu‐
ku.
13.3 Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai: H07 RN-F,
H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Kabelio skerspjūvis priklauso nuo bendrosios ga‐
lios (žr. duomenų plokštelę); žr. lentelę:
Bendra galia
iki 1 380 W
Kabelio skerspjūvis
3 x 0,75 mm²
LIETUVIŲ
Bendra galia
iki 2 300 W
Kabelio skerspjūvis
3 x 1 mm²
Bendra galia
iki 3 680 W
49
Kabelio skerspjūvis
3 x 1,5 mm²
Židinio laidas (žalias / geltonas laidas) turi būti 2
cm ilgesnis nei fazinis ir nulinis laidai (mėlynas ir
rudas laidai).
14. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
ženklu
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
50 www.electrolux.com
LIETUVIŲ
51
397270602-C-242012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement