Electrolux EOB6850AOX User manual

Electrolux EOB6850AOX User manual
EOB6850
................................................ .............................................
LV TVAIKA CEPEŠKRĀSNS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2
LT GARINĖ ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 41
2
www.electrolux.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PULKSTEŅA FUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PIEDERUMU LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PAPILDFUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu
profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad
Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
3
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos
norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces
nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus
ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes
risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ie‐
robežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai pieredzes
un zināšanu trūkumu, ja viņus uzrauga pieaugušais vai par viņu
drošību atbildīgā persona.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai
dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzrau‐
dzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. Nepieskarieties sildele‐
mentiem ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cim‐
dus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns
traukus.
• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
• Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
• Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas,
un tādējādi stikls var saplīst.
4
www.electrolux.com
• Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta
priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādiet plauktu
balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
• Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes
gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa pārstā‐
vim vai kvalificētam speciālistam.
• Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai
neizraisītu elektrošoku.
2.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta per‐
sona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet vai nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīša‐
nas norādījumus.
• Vienmēr rīkojieties uzmanīgi, pārvietojot ierīci,
jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcim‐
dus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet minimālo attālumu no citām ierī‐
cēm un mēbelēm.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie
drošām ietaisēm.
• Ierīces sāniem jāatrodas blakus pie tāda paša
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertifi‐
cētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu
plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas para‐
metriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu
kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai paga‐
rinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontakt‐
spraudni un kabeli. Sazinieties ar servisa daļu
vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabe‐
li.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierī‐
ces durvīm, it īpaši, ja durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektro‐
šoku no strāvu vadošiem un izolētajiem ele‐
mentiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu no‐
ņemt bez instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uz‐
stādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontakt‐
spraudņa.
• Izmantojiet tikai pareizas izolācijas ierīces: au‐
tomātslēdžus, drošinātājus (no turētājiem iz‐
skrūvējamos drošinātājus), zemējuma noplū‐
des automātslēdžus un savienotājus.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas
ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla po‐
liem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontak‐
tiem jābūt vismaz 3 mm.
2.2 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka
vai sprādziena risks.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
LATVIEŠU
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav blo‐
ķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīko‐
jieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā
saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāša‐
nai paredzētu virsmu.
• Ierīces darbības laikā vienmēr turiet ierīces
durvis aizvērtas.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu sa‐
turošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un
gaisa maisījumu.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai sa‐
skarties ar ierīci, kad atverat cepeškrāsns dur‐
vis.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz
tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uz‐
liesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv ierīces bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus
priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas.
– nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti
uz ierīces grīdas.
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produk‐
tus pēc gatavošanas beigām;
– izņemot vai uzstādot papildpiederumus, rīko‐
jieties uzmanīgi.
• Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces dar‐
bību. Garantijas likumdošanas izpratnē tas
nav defekts.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet cepamo
pannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus
traipus.
Gatavošana ar tvaiku
BRĪDINĀJUMS
Pastāv apdegumu un ierīces bojājumu
risks.
• Gatavošanas ar tvaiku laikā neveriet ierīces
durvis. Tvaiks var izplūst.
5
2.3 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainojumu un ierīces aizdeg‐
šanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pastāv
risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet tos
nekavējoties. Sazinieties ar servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanī‐
gi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas mate‐
riāla nolietošanos.
• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai pārtikas
atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus
aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādī‐
jumus, kas atrodami uz iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja tāds
ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.
2.4 Iekšējais apgaismojums
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna
spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības ierī‐
cēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv risks gūt elektrošoku!
• Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju lam‐
pas.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
6
www.electrolux.com
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
7 Nosusināšanas caurule
2
8 Ūdens izvades vārsts
3
11
5
4
4
3
5
10
2
1
9
8
7
6
1 Elektroniskais programmētājs
2 Ūdens atvilktne
3 Grils
4 Cepeškrāsns lampa
5 Ventilators
6 Izņemams plaukta atbalsts
9 Tehnisko datu plāksnīte
10 Plauktu stāvokļi
11 Tvaika pievads
3.1 Cepeškrāsns papildpiederumi
• Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku traukiem,
cepešiem.
• Cepamā paplāte
Kūkām un cepumiem.
• Grils- / cepešpanna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu cepša‐
nai vai kā panna tauku savākšanai.
• Teleskopiskās vadotnes
Plauktiem un paplātēm.
• Diētiskais cepamais trauks
Gatavošanas ar tvaiku funkcijām.
4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
4.1 Pirmā tīrīšana
• Izņemiet visus papildpiederumus un noņema‐
mās plauktu vadotnes (ja tādas ir).
• Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
4.2 Pirmā pieslēgšana
Pievienojot ierīci elektrotīklam vai pēc elektrības
padeves pārtraukuma, ir jāiestata valoda, disple‐
ja kontrasts un spilgtums, kā arī diennakts laiks.
1.
Skariet
vai
, lai iestatītu vērtību.
2.
Skariet OK, lai apstiprinātu.
4.3 Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkarsējiet ierī‐
ci, kad tā ir tukša.
1.
2.
3.
Iestatiet
funkciju un maksimālo tempera‐
tūru.
Ļaujiet ierīcei darboties 45 minūtes.
Iestatiet
funkciju un maksimālo tempera‐
tūru.
4. Ļaujiet ierīcei darboties 15 minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā parasti.
No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi. Tas ir
normāli. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma ir pietieka‐
ma.
LATVIEŠU
7
5. VADĪBAS PANELIS
Elektroniskais programmētājs
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus
Numurs
Sensora
lauks
1
2
3
4
5
Funkcija
Komentāri
Ieslēgt/izslēgt
Lai ieslēgtu vai atslēgtu ierīci.
Karsēšanas funk‐
cijas vai Gatavo‐
šanas palīgs
Lai izvēlētos karsēšanas funkciju vai Gatavo‐
šanas palīgs funkciju. Lai piekļūtu nepiecieša‐
majām funkcijām, pieskarieties laukam vienu
vai divas reizes, kad ierīce ieslēgta. Lai ieslēg‐
tu vai izslēgtu apgaismojumu, pieskarieties
laukam trīs sekundes. Var ieslēgt apgaismoju‐
mu, kad ierīce ir izslēgta.
Sākuma taustiņš
Lai dotos atpakaļ izvēlnē. Lai parādītu galveno
izvēlni, pieskarieties laukam trīs sekundes.
Temperatūras at‐
lase
Lai iestatītu temperatūru vai parādītu pašreizē‐
jo ierīces temperatūru. Lai ieslēgtu vai atslēgtu
Ātrā uzsilšana funkciju, pieskarieties laukam
trīs sekundes.
Izlase
Lai saglabātu un piekļūtu jūsu izlasei.
6
Taustiņš uz augšu Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu.
7
Taustiņš uz leju
Lai pārvietotos izvēlnē uz leju.
Laiks un papild‐
funkcijas
Lai iestatītu dažādas funkcijas. Kad darbojas
karsēšanas funkcija, pieskarieties sensora
laukam, lai iestatītu taimeri, bērnu drošības
slēdzi, Izlase atmiņu, Karstums + pauze vai
Iestatīt + aiziet! , vai, lai iestatītu temperatūras
sensoru (atsevišķiem modeļiem).
9
Laika atgādinā‐
jums
Lai iestatītu funkciju Laika atgādinājums .
10
OK
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
Displejs
Rāda ierīces pašreizējos iestatījumus.
8
11
—
8
www.electrolux.com
Displejs
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Karsēšanas funkcija
Diennakts laiks
Sakarsēšanas indikators
Temperatūra
Darb. laiks un Beigu laiks funkcijas
Citi indikatori displejā
Simbols
Funkcija
Laika atgādinājums
Funkcijas darbojas.
Diennakts laiks
Displejs rāda diennakts laiku.
Darb. laiks
Displejs rāda gatavošanai nepieciešamo laiku.
Beigu laiks
Displejs rāda laiku, kad gatavošana būs pabeigta.
Laika indikācija
Rāda, cik ilgi darbojas karsēšanas funkcija. Nospiediet
un
, lai dotos atpakaļ uz nulli.
vienlaicīgi
Sakarsēšanas indika‐
tors
Displejs rāda temperatūru ierīcē.
Ātrā uzsilšana indika‐
tors
Funkcijas darbojas. Šī funkcija samazina uzsilšanas lai‐
ku.
Automātisks svars
Displejs rāda, ka automātiskā svara sistēma darbojas
vai, ka jūs varat mainīt svaru.
Karstums + pauze
Funkcijas darbojas.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
6.1 Pārvietošanās izvēlnēs
Izvēļņu lietošana:
1. Ieslēdziet ierīci.
Lai izvēlētos izvēlnes iespēju, piespiediet
vai
.
3. Nospiediet OK, lai atvērtu apakšizvēlni vai
apstiprinātu iestatījumu.
Jebkurā brīdī var atgriezties atpakaļ galvenajā iz‐
vēlnē, izmantojot
2.
6.2 Izvēlņu pārskats
Galvenā izvēlne
Simbols Izvēlnes pozīcija
Lietojums
Karsēšanas funkcijas
Ietver cepeškrāsns karsēšanas funkciju sarakstu.
Gatavošanas palīgs
Ietver automātiskās gatavošanas programmu sarakstu.
LATVIEŠU
Simbols Izvēlnes pozīcija
9
Lietojums
Izlase
Ietver lietotāja izveidoto sarakstu ar gatavošanas pro‐
grammām.
Pamata iestatījumi
Ietver pārējo iestatījumu sarakstu.
Speciālie
Ietver papildu karsēšanas funkciju sarakstu.
Apakšizvēlnes funkcijai: Pamata iestatījumi
Simbols Apakšizvēlne
Apraksts
Iestatīt diennakts laiku
Iestata pulksteņa laiku.
Laika indikācija
Aktivizētais displejs rāda pulksteņa laiku, kad ierīce tiek
izslēgta.
IESTATĪT + AIZIET!
Ieslēgtā stāvoklī var aktivēt funkcijas, kad aktivēta kar‐
sēšana funkcija.
Karstums + pauze
Ieslēgtā stāvoklī var aktivēt šo funkciju, kad aktivēta
karsēšanas funkcija.
Laika regulēšana
Ieslēdz un izslēdz funkciju.
Displeja kontrasts
Pakāpeniski regulē displeja kontrastu.
Displeja spilgtums
Pakāpeniski regulē displeja spilgtumu.
Valoda
Iestata displeja valodu.
Skaņas signāla skaļums
Pakāpeniski regulē taustiņu toņu un signālu skaļumu.
Taustiņu skaņa
Ieslēdz un izslēdz sensoru lauku skaņu. Ieslēgšanas/iz‐
slēgšanas skārienjūtīgā lauka skaņu nevar izslēgt.
Brīdinājuma/kļūdas sig‐
nāls
Ieslēdz un izslēdz skaņas signālus.
Servisa izvēlne
Rāda programmatūras versiju un konfigurāciju.
Rūpnīcas iestatījumi
Atjauno sākotnējos ierīces iestatījumus.
6.3 Karsēšanas funkcijas
Apakšizvēlne funkcijām: Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas funkcija
Lietojums
Ventilatora karsēšana
Vienlaicīgai gatavošanai ne vairāk kā trijos cepeš‐
krāsns līmeņos. Izmantojot šo funkciju, samaziniet
parasto cepeškrāsns temperatūru, kuru iestatāt funk‐
cijai Tradicionala siltums , par 20-40 °C.
Ventilatora karsēšana +
Tvaiks
Lai tvaicētu ēdienus. Izmantojiet šo funkciju, lai sa‐
mazinātu ēdiena gatavošanas laiku un saglabātu vi‐
tamīnus un barības vielas pārtikas produktā. Izmanto‐
šanai atlasiet funkciju un iestatiet temperatūru starp
130 °C līdz 230 °C.
10 www.electrolux.com
Karsēšanas funkcija
Lietojums
Picas uzstādījumi
Picas vai pīrāga gatavošanai ar tvaiku.
Tradicionala siltums
Gatavošanai un cepšanai vienā līmenī.
Lēna cepšana
Īpaši maigu un sulīgu cepešu pagatavošanai.
Grunts siltums
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un
lai konservētu pārtiku.
Ventilatora kars. + tvaiks
Lai ietaupītu enerģiju, cepot un gatavojot ēdienus. Arī
cepšanai formās vienā cepeškrāsns līmenī.
ECO cepšana
ECO funkcijas ļauj jums optimizēt enerģijas patēriņu
gatavošanas laikā. Vispirms jāiestata gatavošanas
laiks.
Saldēta pārtika
Lai padarītu kraukšķīgus tādus našķus, kā čipsus,
kroketes un pavasara veltnīšus.
Grilēšana
Lai grilētu plakanus pārtikas produktus grila vidū un
grauzdētu maizi.
Ātrā grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos un
grauzdētu maizi.
Infratermiskā grilēšana
Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu gaļu
ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Kā arī, lai apceptu
un apbrūninātu produktus.
Reģenerācija
Lai sasildītu jau pagatavotu ēdienu tieši uz šķīvja.
Apakšizvēlne funkcijām: Speciālie
Karsēšanas funkcija
Lietojums
Maizes cepšana
Lai ceptu maizi ar tvaiku.
Au Gratin
Lai pagatavotu tādus ēdienus kā lazanja vai kartu‐
peļu sacepums. Kā arī, lai apceptu un apbrūninātu
produktus.
Mīklas raudzēšana
Lai uzraudzētu rauga mīklu pirms cepšanas.
Trauku uzsildīšana
Lai uzsildītu šķīvi pirms ēdiena pasniegšanas.
Konservēšana
Lai konservētu dārzeņus stikla traukos un šķidrumā
(piemēram, marinētu dažādus dārzeņus).
LATVIEŠU
Karsēšanas funkcija
Lietojums
Žāvēšana
Lai žāvētu tādus šķēlēs sagrieztus augļus, kā ābo‐
lus, plūmes, persikus un dārzeņus, piemēram, to‐
mātus, cukīni vai sēnes.
Siltuma uzturēšana
Lai saglabātu pagatavotu ēdienu siltu.
Atkausēšana
Lai atkausētu saldētu pārtiku.
6.4 Karsēšanas funkcijas ieslēgšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni Karsēšanas funkcijas . Ap‐
stipriniet ar OK!
3. Iestatiet karsēšanas funkciju. Apstipriniet ar
OK!
4. Iestatiet temperatūru. Apstipriniet ar OK!
Nospiediet vienreiz vai divreiz , lai
dotos tieši uz Karsēšanas funkcijas iz‐
vēlni (ja ierīce ir ieslēgta).
6.5 Gatavošana ar tvaiku
Ūdens atvilktnes pārsegs atrodas vadī‐
bas panelī.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11
Piespiediet pārsegu, lai atvērtu ūdens at‐
vilktni.
Uzpildiet ūdens atvilktni ar 900 ml ūdens.
Ūdens padeve pietiks apmēram 55-60 mi‐
nūtēm.
Nelejiet ūdeni pašā tvaika ģeneratorā!
Lietojiet tikai ūdeni. Nelietojiet filtrētu
ūdeni (demineralizētu) vai destilētu ūde‐
ni. Nelietojiet citus šķidrumus. Nelejiet
uzliesmojošas vai spirta šķidrumus
ūdens atvilktnē.
Ievietojiet atpakaļ ūdens atvilktni.
Ieslēdziet ierīci.
Gatavojiet ēdienu atbilstošā ēdienu gatavo‐
šanas traukā.
Izvēlieties karsēšanas ar tvaiku funkciju un
temperatūru.
Ja nepieciešams, iestatiet funkciju Darb.
laiks
vai Beigu laiks
.
Signāls atskan gatavošanas laika beigās.
izslēdziet ierīci;
Ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt, atstājot vaļā dur‐
vis.
9.
Pēc gatavošanas ar tvaiku, izlejiet ūdeni no
tvertnes.
BRĪDINĀJUMS
Nogaidiet vismaz 60 minūtes pēc katras
gatavošanas ar tvaiku, lai izvairītos no
karstā ūdens izvadīšanas pa ūdens iz‐
vades vārstu.
6.6 Indikators "Tvertne tukša"
Displejs rāda Nepieciešams ūdens un skaņas
signāls atskan, kad tvertne ir tukša un jāuzpilda.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu
"Gatavošana ar tvaiku".
6.7 Indikators "Tvertne pilna"
Kad displejā parādās Ūdens tvertne pilna , varat
gatavot ar tvaiku.
Kad tvertne ir pilna, atskan skaņas signāls.
Ja tvertnē iepildīsiet par daudz ūdens,
drošības sistēma to novadīs atpakaļ ce‐
peškrāsns pamatnes daļā.
Notīriet ūdeni ar sūkli vai drānu.
6.8 Ūdens tvertnes iztukšošana
Pirms ūdens tvertnes iztukšošanas pār‐
liecinieties, ka ierīce ir atdzisusi.
1.
Sagatavojiet nosusināšanas caurules (C),
kas iekļauta tajā pašā iepakojumā ar lieto‐
šanas pamācību. Ielieciet savienotāju (B) uz
vienu no nosusināšanas caurules galiem.
12 www.electrolux.com
6.10 Ātrā uzsilšana indikators
Šī funkcija samazina uzsilšanas laiku. Lai ieslēg‐
tu šo funkciju, turiet trīs sekundes. Varēs re‐
dzēt, kā mainās sakarsēšanas indikators.
A
B
6.11 Atlikušais siltums
C
Kad izslēdzat ierīci, displejs rāda atlikušo siltu‐
mu. Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu
ēdienu siltu.
6.12 Enerģijas taupīšana
2.
3.
4.
5.
Ievietojiet otro nosusināšanas caurules galu
(C) konteinerā. Ielieciet to zemākā pozīcijā
nekā izvades vārsts (A).
Atveriet cepeškrāsns durvis un ievietojiet
savienotāju (B) ūdens izvades vārstā (A).
Ūdens tvertnes iztukšošanas laikā atkārtoti
spiediet savienotāju.
Izņemiet savienotāju no vārsta, kad ūdens
pārstājis plūst.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet izvadīto ūdeni atkārtotai
ūdens tvertnes uzpildei.
Tvertnē var būt nedaudz ūdens, kad
displejs rāda Nepieciešams ūdens . Pa‐
gaidiet, līdz ūdens pārstāj plūst no
ūdens izvades vārsta.
6.9 Sakarsēšanas indikators
Kad aktivizējat karsēšanas funkciju, displejā pa‐
rādās josla. Josla rāda pieaugošo temperatūru.
Ierīce aprīkota ar funkcijām, kas ļauj
taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā:
• Atlikušais siltums:
– Kad darbojas karsēšanas funkcija vai pro‐
gramma, sildelementi tiek atslēgti par 10%
ātrāk (lampa un ventilators turpina darbo‐
ties). Lai šī funkcija darbotos, gatavošanas
laikam jābūt ilgākam par 30 minūtēm vai arī
jums jāizmanto pulksteņa funkcijas ( Darb.
laiks , Beigu laiks ).
– Kad ierīce ir izslēgta, jūs varat izmantot atli‐
kušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu. Dis‐
plejs rāda atlikušo temperatūru.
• Gatavošana ar izslēgtu lampu - pieskarieties
un turiet 3 sekundes, lai deaktivizētu lampu
gatavošanas laikā.
• Izmantojot Ventilatora kars. + tvaiks funkciju,
lampa izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampa at‐
kal iedegas, pieskaroties uz 3 sekundēm.
• Eco funkcijas - skatiet sadaļu " Karsēšanas
funkcijas ".
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkcijas
Simbols
Funkcija
Apraksts
Laika atskaites iestatīšanai (maks. 2 st. 30 min.). Šī funkcija
neietekmē cepeškrāsns darbību. To var arī ieslēgt, kad ierīce
Laika atgādinājums
ir izslēgta. Izmantojiet , lai ieslēgtu funkciju. Piespiediet
vai
, lai iestatītu minūtes un OK, lai sāktu.
Darb. laiks
Lai iestatītu laiku, cik ilgi ierīcei jādarbojas (maks. 23 st. 59
min.).
LATVIEŠU
Simbols
Funkcija
Beigu laiks
Apraksts
Lai iestatītu karsēšanas funkcijas izslēgšanas laiku (maks.
23 st. 59 min.).
Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika atskaite
sākas pēc 5 sekundēm.
Ja izmantojat pulksteņa funkcijas Darb.
laiks
un Beigu laiks
, ierīce
atslēdz sildelementus pēc 90% no ies‐
tatītā laika. Ierīce izmanto atlikušo siltu‐
mu, lai turpinātu gatavošanas procesu,
līdz laiks būs pilnībā pagājis (3 - 20 mi‐
nūtes).
Pulksteņa funkciju iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2.
Piespiediet
vairākas reizes, līdz displejs
parāda vajadzīgo pulksteņa funkciju un at‐
bilstošo simbolu.
3.
Piespiediet
vai
, lai iestatītu vaja‐
dzīgo laiku. Apstipriniet ar OK!
Kad laiks būs beidzies, atskanēs skaņas
signāls. Ierīce atslēdzas. Displejā parādās
paziņojums.
Pieskarieties sensoru laukam, lai izslēgtu
signālu.
4.
13
• Ar Darb. laiks
un Beigu laiks
sākumā jāiestata karsēšanas
funkcija un temperatūra. Pēc tam var
iestatīt pulksteņa funkciju. Ierīce au‐
tomātiski izslēdzas.
• Jūs varat izmantot Darb. laiks
un Beigu laiks
vienlaicīgi, ja vē‐
laties automātiski ieslēgtu un atslēgtu
ierīci noteiktā laikā vēlāk.
• Izmantojot temperatūras sensoru (ja
tāds ir), funkcijas Darb. laiks
un
Beigu laiks
nedarbojas.
7.2 Karstums + pauze
Funkcija Karstums + pauze uztur pagatavoto
ēdienu siltu 80° temperatūrā 30 minūtes. Funkci‐
ja aktivizējas pēc gatavošanas laika beigām.
• Funkciju var ieslēgt un atslēgt izvēlnē
Pamata iestatījumi .
• Lai aktivizētu funkciju:
– Iestatītajai temperatūrai jābūt aug‐
stākai par 80°C.
– Jābūt iestatītai funkcijai Darb.
laiks .
Funkcijas ieslēgšana
Ieslēdziet ierīci.
Izvēlieties karsēšanas funkciju.
Iestatiet temperatūru augstāk par 80 °C.
1.
2.
3.
4.
Piespiediet
vairākas reizes, līdz displejā
redzams Karstums + pauze . Apstipriniet ar
OK!
Kad funkcijas laiks būs beidzies, atskanēs ska‐
ņas signāls.
Funkcija Karstums + pauze darbojas 30 minūtes.
Funkcija Karstums + pauze paliek ieslēgta, ja
pārslēdzaties uz citām karsēšanas funkcijām.
7.3 Laika regulēšana
Funkcija Laika regulēšana liek karsēšanas funk‐
cijai turpināt darbību pēc funkcijas Darb. laiks
beigām.
• Attiecas uz visām karsēšanas funkcijām ar
funkcijām Darb. laiks vai Automātisks svars.
• Neattiecas uz karsēšanas funkcijām ar Tem‐
peratūras sensors .
Funkcijas ieslēgšana:
Kad gatavošanas laiks būs beidzies, atska‐
nēs skaņas signāls. Pieskarieties sensora
laukam.
2. Displejā piecas minūtes ir redzams paziņo‐
jums Laika regulēšana .
1.
3.
4.
Nospiediet
, lai ieslēgtu (vai
atceltu).
Iestatiet ilgumu ar Laika regulēšana . Apsti‐
priniet ar OK!
14 www.electrolux.com
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
8.1 Gatavošanas palīgs ar
Automātiskās receptes
Šī ierīce piedāvā vairākas receptes, kuras varat
izmantot. Receptes ir noteiktas, tās nav iespē‐
jams mainīt.
Funkcijas ieslēgšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni Gatavošanas palīgs . Ap‐
stipriniet ar OK!
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu. Apstipriniet
ar OK!
4. Izvēlieties funkciju Automātiskās receptes .
Apstipriniet ar OK!
Izmantojot funkciju Manuāli , ierīce iz‐
manto automātiskos iestatījumus. Tos
var mainīt, tāpat kā izmantojot citas
funkcijas.
Funkcijas ieslēgšana:
Ieslēdziet ierīci.
Atlasiet Gatavošanas palīgs . Apstipriniet ar
OK!
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu. Apstipriniet
ar OK!
4. Iestatiet funkciju Automātisks svars . Apsti‐
priniet ar OK!
1.
2.
5.
Lai iestatītu ēdiena svaru, pieskarieties
vai
. Apstipriniet ar OK!
Automātiskā programma sāk darboties. Svaru
var jebkurā laikā mainīt. Piespiediet
vai
, lai mainītu svaru. Kad laiks būs beidzies, atska‐
nēs skaņas signāls. Pieskarieties sensora lau‐
kam, lai izslēgtu signālu.
Izmantojot dažas programmas, pēc 30
minūtēm apgrieziet produktus uz otru
pusi. Displejs rāda atlikušo laiku.
8.2 Gatavošanas palīgs ar
Automātisks svars
Šī funkcija automātiski aprēķina cepšanas laiku.
Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams norādīt
produktu svaru.
9. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
9.1 Teleskopiskās vadotnes
1.
°C
Izvelciet labās un kreisās puses teleskopi‐
skās vadotnes.
LATVIEŠU
2.
°C
Saglabājiet teleskopisko vadotņu uzstā‐
dīšanas instrukciju vēlākai izmantoša‐
nai.
Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var
ielikt un izņemt vieglāk.
15
Uzlieciet restes uz teleskopiskajām vadot‐
nēm un uzmanīgi iebīdiet cepeškrāsnī.
Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pār‐
baudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnī‐
bā iebīdītas ierīcē.
9.2 Piederumi gatavošanai,
izmantojot tvaiku
Diētiskais cepamais trauks gatavošanas ar tvai‐
ku funkcijām.
UZMANĪBU
Nemazgājiet teleskopiskās vadotnes
trauku mazgāšanas mašīnā. Neeļļojiet
teleskopiskās vadotnes.
• Stikla bļoda (A)
• Vāks (B)
• Sprauslas caurule (C)
16 www.electrolux.com
• Sprausla tiešajai gatavošanai ar tvaiku (D)
• Tērauda grils (E)
C
Trauks sastāv no stikla bļodas, vāka ar caurumu
sprauslas caurulei (C) un tērauda grila, ko novie‐
tot cepamā trauka apakšā.
Sprausla un sprauslas caurule. "C" ir sprauslas
caurule gatavošanai ar tvaiku, "D" ir sprausla tie‐
šajai gatavošanai ar tvaiku.
C
D
LATVIEŠU
17
Gatavošana ar tvaiku diētiskajā cepamā traukā
Novietojiet ēdienu uz tērauda grila cepamajā
traukā un uzlieciet tam vāku. Ievietojiet sprauslas
cauruli īpašajā diētiskā cepamā trauka atverē.
Novietojiet cepamo trauku uz otrā plaukta līmeņa
no apakšas. Ievietojiet otru sprauslas caurules
galu tvaika ieplūdes atverē (skatiet sadaļu "Iz‐
strādājuma apraksts").
Pārliecinieties, ka sprauslas caurule nav saspies‐
ta vai nesaskaras ar sildelementiem cepeškrāsns
augšā. Iestatiet cepeškrāsni uz gatavošanas ar
tvaiku funkciju.
Tiešā gatavošana ar tvaiku
Novietojiet ēdienu uz tērauda grila cepamajā
traukā. Pielejiet nedaudz ūdens. Ievietojiet
sprauslu (D) sprauslas caurulē (C). Pievienojiet
otru galu tvaika ieplūdes atverei.
Nelietojiet trauka vāku.
Gatavojot ēdienus, piemēram, vistu, pīli, tītaru,
mazu vai lielu zivi, ielieciet sprauslu (D) tieši tuk‐
šajā gaļas daļā. Pārliecinieties, lai atveres netiktu
bloķētas.
Novietojiet cepamo trauku uz pirmā vai otrā
plaukta līmeņa no apakšas. Pārliecinieties, ka
sprauslas caurule nav saspiesta vai nesaskaras
ar sildelementiem cepeškrāsns augšā. Iestatiet
cepeškrāsni uz gatavošanas ar tvaiku funkciju.
Lai saņemtu sīkāku informāciju par gatavošanu
ar tvaiku, skatiet gatavošanas ar tvaiku tabulas
sadaļā "Padomi un ieteikumi".
Sprauslas šļūtene ir īpaši paredzēta ga‐
tavošanai un nesatur kaitīgas vielas.
Cepeškrāsnij darbojoties, rīkojieties ar sprauslu
uzmanīgi. Noteikti izmantojiet cepeškrāsns cim‐
dus, aiztiekot sprauslu, ja cepeškrāsns ir karsta.
Noteikti izņemiet sprauslu no cepeškrāsns, kad
nelietojat tvaika funkciju.
18 www.electrolux.com
Nelieciet karstu cepamo trauku uz aukstas/slap‐
jas virsmas.
Nelejiet karstā cepamajā traukā aukstu šķidru‐
mu.
Nelietojiet cepamo trauku un karstas gatavoša‐
nas virsmas.
Neizmantojiet cepamā trauka tīrīšanai abrazīvus
līdzekļus, skrāpjus un pulverus.
10. PAPILDFUNKCIJAS
10.1 Izlase izvēlne
Jūs varat saglabāt savus izlases iestatījumus,
piemēram, darb. laiku, temperatūru vai karsēša‐
nas funkciju. Tie pieejami izvēlnē Izlase . Var sa‐
glabāt 20 programmas.
Programmas saglabāšana
Ieslēdziet ierīci.
Iestatiet karsēšanas funkciju vai Gatavoša‐
nas palīgs funkciju.
1.
2.
LATVIEŠU
3.
4.
5.
6.
7.
Pieskarieties
atkārtoti, līdz displejā parā‐
dās SAGLABĀT . Apstipriniet ar OK!
Displejā būs redzama pirmā brīvā vieta at‐
miņā.
Apstipriniet ar OK!
Ievadiet programmas nosaukumu. Sāk mir‐
got pirmais burts.
vai
, lai mainītu burtu.
Pieskarieties
Nospiediet OK.
Lai pārvietotu kursoru pa labi vai pa kreisi,
pieskarieties
vai
. Nospiediet OK.
Sāk mirgot nākamais burts. Atkārtojiet soļus
5 un 6 vēlreiz, ja nepieciešams.
Nospiediet un turiet nospiestu OK, lai sagla‐
bātu.
Noderīga informācija:
• Varat pārrakstīt atmiņas stāvokli. Kad displejā
redzama pirmais brīvais atmiņas stāvoklis,
vai
un piespiediet OK,
pieskarieties
lai aizstātu esošo programmu.
• Jūs varat nomainīt programmas nosaukumu
izvēlnē Mainīt prog. nosaukumu .
Programmas ieslēgšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni Izlase . Apstipriniet ar OK!
3. Izvēlēties savas izlases nosaukumu. Apsti‐
priniet ar OK!
, lai dotos tieši uz Izlase .
Nospiediet
10.2 Bloķēšana
Funkcija Bloķēšana neļauj nejauši nomainīt sildī‐
šanas funkciju. Funkciju Bloķēšana var ieslēgt ti‐
kai tad, kad ierīce darbojas.
Funkcijas Bloķēšana ieslēgšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai iestatījumu.
3.
4.
Nospiediet
vairākas reizes, līdz displejā
redzams Bloķēšana.
Apstipriniet ar OK!
Ja ierīce ir aprīkota ar Pirolīzes tīrīšanas
funkciju, kas ir ieslēgta, durvis tiek blo‐
ķētas, un displejā parādās atslēgas sim‐
bols.
Funkcijas Bloķēšana izslēgšana:
1.
Piespiediet
jums.
. Displejā parādās paziņo‐
2.
Nospiediet
19
un tad OK, lai apstiprinātu.
10.3 Bērnu drošības slēdzis
Bērnu drošības funkcija neļauj nejauši ieslēgt ie‐
rīci.
Bērnu drošības funkcijas ieslēgšana un
izslēgšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2.
Pieskarieties vienlaicīgi
un
plejā redzams paziņojums.
, līdz dis‐
Ja ierīce aprīkota ar Pirolītiskās tīrīšanas
funkciju un funkcija darbojas, durvis būs
bloķētas.
Pieskaroties sensoru laukam, displejā
parādās paziņojums.
Pieskarieties vēlreiz vienlaicīgi
displejā redzams paziņojums.
un
, līdz
10.4 IESTATĪT + AIZIET!
Funkcija IESTATĪT + AIZIET! ļauj iestatīt karsē‐
šanas funkciju (vai programmu) un izmantot to
vēlāk, tikai vienreiz pieskaroties sensora laukam.
Funkcijas ieslēgšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
3.
4.
5.
Piespiediet
vairākas reizes, līdz displejā
redzams Darb. laiks .
Iestatiet laiku.
Piespiediet
vairākas reizes, līdz displejā
redzams IESTATĪT + AIZIET! .
6. Apstipriniet ar OK!
Lai aktivizētu funkciju IESTATĪT + AIZIET! , pie‐
).
spiediet jebkuru sensoru lauku (izņemot
Aktivizējas iestatītā karsēšanas funkcija.
Kad karsēšanas funkcija būs beigusies, atskanēs
skaņas signāls.
Noderīga informācija:
• Kad darbojas karsēšanas funkcija, ieslēdzas
funkcija Bloķēšana .
• Funkciju IESTATĪT + AIZIET! var ieslēgt un at‐
slēgt izvēlnē Pamata iestatījumi .
10.5 Automātiskā izslēgšanās
Drošības apsvērumu dēļ pēc kāda laika ierīce at‐
slēdzas:
• ja darbojas cepeškrāsns funkcija;
20 www.electrolux.com
• ja nemaināt cepeškrāsns temperatūru.
10.6 Dzesēšanas ventilators
Cepeškrāsns tempe‐
ratūra
Izslēgšanas laiks
30 °C - 120 °C
12,5 h
120 °C - 200 °C
8,5 h
Kad ierīce darbojas, dzesēšanas ventilators au‐
tomātiski uztur ierīces virsmas vēsas. Izslēdzot
ierīci, dzesēšanas ventilators turpina darboties,
līdz ierīce būs atdzisusi.
200 °C - 250 °C
5,5 h
10.7 Drošības termostats
250 – maks. °C
3,0 h
Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti komponenti
var izraisīt bīstamu pārkaršanu. Lai to novērstu,
cepeškrāsnij ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal ieslēdzas au‐
tomātiski, kad temperatūra pazeminās.
Automātiskā izslēgšanās darbojas ar vi‐
sām funkcijām, izņemot, Apgaismojums
(lampa) , Darb. laiks , Beigu laiks un
Produkta iekšējās temperatūras sen‐
sors.
11. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
• Ierīcei ir pieci cepšanas līmeņi. Skaitiet cepša‐
nas līmeņus no ierīces apakšas.
• Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma, kas
nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pār‐
strādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produk‐
tus tvaika apstākļos un saglabā ēdienus mīk‐
stus to iekšpusē un kraukšķīgus ārpusē. Tur‐
klāt līdz minimumam tiek samazināts gatavo‐
šanas laiks un elektroenerģijas patēriņš.
• Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem
var uzkrāties mitrums. Tas ir normāli. Atverot
cepeškrāsns durvis gatavošanas laikā, obligāti
stāviet atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uz‐
karsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes.
• Pēc katras ierīces lietošanas reizes notīriet mi‐
trās virsmas.
• Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes
priekšmetus un gatavošanas laikā nepārklājiet
ierīces daļas ar alumīnija foliju. Tas var ietek‐
mēt gatavošanas rezultātus un bojāt emalju.
11.1 Kūku cepšana
• Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav pa‐
gājušas 3/4 no gatavošanas laika.
• Ja vienlaikus lietojat divas cepamās paplātes,
atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.
11.2 Gaļas un zivju pagatavošana
• Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo pan‐
nu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenotīrāmi
traipi.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas pagai‐
diet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas
sulīgumu.
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu
dūmošanu, iepildiet cepamajā pannā nedaudz
ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāciju, pie‐
lejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
11.3 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā
konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi. Iz‐
mantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus
(sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku,
utt.) saviem ēdiena gatavošanas traukiem, re‐
ceptēm un daudzumam.
LATVIEŠU
21
11.4 Gatavošanas un cepšanas tabula
KŪKAS
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēšana Gatavoša‐
Plaukta po‐ Temp. nas laiks
[min.]
zīcija
[°C]
Piezīmes
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Putotas recep‐
tes
2
170
3 (2 un 4)
160
45 - 60
Kūku veidnē
Smilšu mīkla
2
170
3 (2 un 4)
160
20 - 30
Kūku veidnē
Paniņu siera
kūka
1
170
2
165
80 - 100
26 cm kūku veid‐
nē
Ābolkūka
2
170
2 (kreisais
un labais)
160
80 - 100
Divās 20 cm kū‐
ku veidnēs uz
restotā plaukta1)
Strūdele
3
175
2
150
60 - 80
Uz cepamās pa‐
plātes
Ievārījuma kū‐
ka
2
170
2 (kreisais
un labais)
165
30 - 40
26 cm kūku veid‐
nē
Biskvītkūka
2
170
2
150
40 - 50
26 cm kūku veid‐
nē
Ziemassvētku
kūka/trekna
augļu kūka
2
160
2
150
90 - 120
20 cm kūku veid‐
nē1)
Plūmju kūka
1
175
2
160
50 - 60
Maizes traukā1)
Nelielas kūkas
- viens līmenis
3
170
3
150 160
20 - 30
Uz cepamās pa‐
plātes1)
Nelielas kūkas
- divi līmeņi
-
-
2 un 4
140 150
25 - 35
Uz cepamās pa‐
plātes1)
Nelielas kūkas
- trīs līmeņi
-
-
1, 3 un 5
140 150
30 - 45
Uz cepamās pa‐
plātes1)
Biskvīti / kon‐
ditorejas iz‐
strādājumi vienā līmenī
3
140
3
140 150
25 - 45
Uz cepamās pa‐
plātes
Biskvīti / kon‐
ditorejas iz‐
strādājumi - di‐
vos līmeņos
-
-
2 un 4
140 150
35 - 40
Uz cepamās pa‐
plātes
Biskvīti / kon‐
ditorejas iz‐
strādājumi trīs līmeņos
-
-
1, 3 un 5
140 150
35 - 45
Uz cepamās pa‐
plātes
22 www.electrolux.com
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēšana Gatavoša‐
Plaukta po‐ Temp. nas laiks
[min.]
zīcija
[°C]
Piezīmes
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Bezē – vienā
līmenī
3
120
3
120
80 - 100
Uz cepamās pa‐
plātes
Bezē – divos
līmeņos
-
-
2 un 4
120
80 - 100
Uz cepamās pa‐
plātes1)
Bulciņas
3
190
3
190
12 - 20
Uz cepamās pa‐
plātes1)
Eklēri – vienā
līmenī
3
190
3
170
25 - 35
Uz cepamās pa‐
plātes
Eklēri – divos
līmeņos
-
-
2 un 4
170
35 - 45
Uz cepamās pa‐
plātes
Groziņi
2
180
2
170
45 - 70
20 cm kūku veid‐
nē
Bagātīgs augļu
pīrāgs
1
160
2
150
110 - 120
24 cm kūku veid‐
nē
Biskvītkūka ar
pildījumu
1
170
2
160
30 - 50
20 cm kūku veid‐
nē1)
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
MAIZE UN PICA
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Baltmaize
1
190
Rudzu maize
1
Bulciņas
2
Pica
Plāceņi
Ventilatora karsēšana Gatavoša‐
Plaukta po‐ Temp. nas laiks
[min.]
zīcija
[°C]
Piezīmes
1
190
60 - 70
190
1
180
30 - 45
Maizes traukā
190
2 (2 un 4)
180
25 - 40
6 – 8 maizītes uz
cepamās paplā‐
tes1)
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Cepamajā paplā‐
tē vai cepamajā
pannā1)
3
200
3
190
10 - 20
Uz cepamās pa‐
plātes1)
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
1 - 2 gabali, 500
g uz katra gaba‐
la1)
LATVIEŠU
23
VAĻĒJĀS OLU KRĒMA KŪKAS UN PĪRĀGI
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēšana Gatavoša‐
Plaukta po‐ Temp. nas laiks
[min.]
zīcija
[°C]
Piezīmes
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Vaļējais pīrāgs
ar makaroniem
2
200
2
180
40 - 50
Veidnē
Vaļējais dārze‐
ņu pīrāgs
2
200
2
175
45 - 60
Veidnē
Sāļie pīrāgi
1
180
1
180
50 - 60
Veidnē1)
Lazanja
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Veidnē1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Veidnē1)
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
GAĻA
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēšana Gatavoša‐
Plaukta po‐ Temp. nas laiks
[min.]
zīcija
[°C]
Piezīmes
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Liellopu gaļa
2
200
2
190
50 - 70
Uz restota plauk‐
ta
Cūkgaļa
2
180
2
180
90 - 120
Uz restota plauk‐
ta
Teļa gaļa
2
190
2
175
90 - 120
Uz restota plauk‐
ta
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (pus‐
jēls)
2
210
2
200
50 - 60
Uz restota plauk‐
ta
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (vidēji
izcepts)
2
210
2
200
60 - 70
Uz restota plauk‐
ta
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (labi iz‐
cepts)
2
210
2
200
70 - 75
Uz restota plauk‐
ta
Cūkas plecs
2
180
2
170
120 - 150
Ar ādu
Cūkas stilbiņš
2
180
2
160
100 - 120
2 gab.
Jēra gaļa
2
190
2
175
110 - 130
Stilbs
Vista
2
220
2
200
70 - 85
Vesela
Tītars
2
180
2
160
210 - 240
Vesela
24 www.electrolux.com
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēšana Gatavoša‐
Plaukta po‐ Temp. nas laiks
[min.]
zīcija
[°C]
Piezīmes
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Pīle
2
175
2
220
120 - 150
Vesela
Zoss
2
175
1
160
150 - 200
Vesela
Trusis
2
190
2
175
60 - 80
Sadalīts gabalos
Zaķis
2
190
2
175
150 - 200
Sadalīts gabalos
Fazāns
2
190
2
175
90 - 120
Vesela
ZIVS
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēšana Gatavoša‐
Plaukta po‐ Temp. nas laiks
[min.]
zīcija
[°C]
Piezīmes
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Forele/jūras
asaris
2
190
2
175
40 - 55
3-4 zivis
Tuncis/lasis
2
190
2
175
35 - 60
4-6 filejas
11.5 Grilēšana
Sakarsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minū‐
tes pirms gatavošanas.
Daudzums
ĒDIENA VEIDS
Grilēšana
Gatavošanas laiks [min.]
Gabali
(g)
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Viena
puse
Otra puse
Filejas steiki
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Liellopu gaļas stei‐
ki
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Desas
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Cūkgaļas karbonā‐
de ar ribiņu
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Vista (sadalīta uz
pusēm)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebabi
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Vistas krūtiņa
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburgers
6
600
4
maks.
20-30
-
Zivs fileja
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Grauzdiņi ar gar‐
nējumu
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Grauzdiņš
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
LATVIEŠU
11.6 Infratermiskā grilēšana
Liellopu gaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Liellopu gaļas cepe‐
tis vai fileja, pusjēls
pēc biezuma cm
1
190 - 200 1)
5-6
Liellopu gaļas cepe‐
tis vai fileja, vidēji iz‐ pēc biezuma cm
cepts
1
180 - 190 1)
6-8
Liellopu gaļas cepe‐
tis vai fileja, labi iz‐
cepts
1
170 - 180 1)
8 - 10
pēc biezuma cm
1) Iepriekš sasildiet cepeškrāsni.
Cūkgaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Pleca, kakla, šķiņķa
gabals
1 -1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Karbonādes gabals,
cūkgaļas ribiņas
1 -1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Gaļas rulete
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Cūkas stilbs (ie‐
priekš novārīts)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
Teļa gaļa
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Teļa cepetis
ĒDIENA VEIDS
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Teļa locītava
1,5 -2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Jēra kāja, jēra
cepetis
1 -1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Jēra mugura
1 -1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Jēra gaļa
ĒDIENA VEIDS
Putnu gaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Putnu gaļas ga‐
bali
200 – 250 g ka‐
tra
1
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
400 – 500 g ka‐
tra
1
190 - 210
35 - 50
25
26 www.electrolux.com
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Vista, broileris
ĒDIENA VEIDS
1 -1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 -2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Zoss
3,5 -5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Tītars
2,5 -3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Tītars
4 -6 kg
1
140 - 160
150 - 240
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Zivs, vesela, līdz
1kg
1 -1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Zivs (tvaicēta)
Ventilatora kars. + tvaiks
Ēdiena veids
Plaukta pozīcija
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Makaronu sacepums
2
180 - 200
45 - 60
Lazanja
2
180 - 200
45 - 60
Kartupeļu sacepums
2
190 - 210
55 - 80
Saldie ēdieni
2
180 - 200
45 - 60
Kēkss vai brioši
1
160 - 170
50 - 70
Pītā maize / kliņģeris no rauga
mīklas
2
170 - 190
40 - 50
Drumstalu maize (sausa)
3
160 - 170
20 - 40
Cepumi no rauga mīklas
2
160 - 170
20 - 40
Gatavošanas laikā atveriet ierīces durvis tikai
tad, kad tas nepieciešams.
11.7 Atkausēšana
ĒDIENA
VEIDS
(g)
Atkausēša‐
nas laiks [mi‐
nūtēs]
Papildu atkausē‐
šanas laiks [minū‐
tēs]
Piezīmes
Vista
1000
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz ap‐
grieztas apakštases lielā
šķīvī. Cepšanas laikā ap‐
grieziet.
Gaļa
1000
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Gaļa
500
90 - 120
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Forele
150
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
300
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
250
30 - 40
10 - 15
-
LATVIEŠU
(g)
Atkausēša‐
nas laiks [mi‐
nūtēs]
Papildu atkausē‐
šanas laiks [minū‐
tēs]
Piezīmes
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Krējumu var viegli saputot
arī tad, ja tas vietām vēl ir
nedaudz sasalis.
1400
60
60
-
ĒDIENA
VEIDS
Krējums
27
Torte
11.8 Konservēšana
Mīksti augļi
KONSERVĒJAMIE
PRODUKTI
Temperatūra [°C]
Zemenes, mellenes,
avenes, gatavas ērkš‐
ķogas
160 – 170
Gatavošanas laiks,
Gatavošanas laiks pie
līdz sākas burbuļoša‐
100 °C (min.)
na (min)
35 – 45
–
Augļi ar kauliņiem
KONSERVĒJAMIE
PRODUKTI
Temperatūra [°C]
Bumbieri, cidonijas,
plūmes
Gatavošanas laiks,
Gatavošanas laiks pie
līdz sākas burbuļoša‐
100 °C (min.)
na (min)
160 – 170
35 – 45
10 – 15
Dārzeņi
KONSERVĒJAMIE
PRODUKTI
Temperatūra [°C]
Gatavošanas laiks,
Gatavošanas laiks pie
līdz sākas burbuļoša‐
100 °C (min.)
na (min)
Burkāni1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Gurķi
160 – 170
50 – 60
–
Jaukti marinēti dārze‐
ņi
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Kolrābji, zirņi, sparģeļi
160 – 170
50 – 60
15 – 20
1) Pēc ierīces izslēgšanas atstājiet konservējamos produktus cepeškrāsnī.
11.9 Žāvēšana
Pārklājiet cepeškrāsns plauktus ar cepamo papī‐
ru.
DĀRZEŅI
ĒDIENA VEIDS
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [st.]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
1 līmenis
2 līmeņi
Pupas
3
Paprika
3
28 www.electrolux.com
ĒDIENA VEIDS
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [st.]
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
50 - 60
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatūra [°C]
Laiks [st.]
1 līmenis
2 līmeņi
Dārzeņi zupai
3
Sēnes
Zaļumi
AUGĻI
ĒDIENA VEIDS
Plaukta pozīcija
1 līmenis
2 līmeņi
Plūmes
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikozes
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Ābolu šķēles
3
1/4
60 - 70
6-8
Bumbieri
3
1/4
60 - 70
6-9
11.10 Karstā gaisa + Tvaiks
KŪKAS UN SMALKMAIZĪTES
Plaukta pozī‐
cija
Temp. [°C]
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Ābolkūka
2
160
60 - 80
20 cm kūku veidnē1)
Tortes
2
175
30 - 40
26 cm kūku veidnē
Augļu pīrāgs
2
160
80 - 90
26 cm kūku veidnē
Biskvītkūka
2
160
35 - 45
26 cm kūku veidnē
Panettone
2
150 - 160
70 - 100
20 cm kūku veidnē1)
Plūmju kūka
2
160
40 - 50
Maizes traukā 1)
Pīrādziņi
3 (2 un 4)
150 - 160
25 - 30
Uz cepamās paplātes
Cepumi
3 (2 un 4)
150
20 - 35
Uz cepamās paplātes
2
180 - 200
12 - 20
Uz cepamās paplātes1)
3 (2 un 4)
180
15 - 20
Uz cepamās paplātes1)
ĒDIENA VEIDS
Saldas maizītes
Brioši
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
PĪRĀGI
Plaukta pozī‐
cija
Temp. [°C]
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Ar dārzeņu pildīju‐
mu
1
170 - 180
30 - 40
Veidnē
Lazanja
2
170 - 180
40 - 50
Veidnē
ĒDIENA VEIDS
LATVIEŠU
ĒDIENA VEIDS
Kartupeļu sace‐
pums
Plaukta pozī‐
cija
Temp. [°C]
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
1 (2 un 4)
160 - 170
50 - 60
Veidnē
29
GAĻA
(g)
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Cūkas cepetis
1000
2
180
90 - 110
Uz restota plaukta
Teļa gaļa
1000
2
180
90 - 110
Uz restota plaukta
Liellopu gaļas
cepetis
1000
pusjēls
2
210
45 - 50
Uz restota plaukta
vidēji izcepts
2
200
55 - 65
Uz restota plaukta
labi izcepts
2
190
65 - 75
Uz restota plaukta
ĒDIENA VEIDS
Jēra gaļa
1000
2
175
110 - 130
Stilbs
Vista
1000
2
200
55 - 65
Vesela
Tītars
4000
2
170
180 - 240
Vesela
Pīle
2000 - 2500
2
170 - 180
120 - 150
Vesela
Zoss
3000
1
160 - 170
150 - 200
Vesela
2
170 - 180
60 - 90
Sadalīts gabalos
Trusis
ZIVS
(g)
Plaukta po‐
zīcija
Temp. [°C]
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Forele
1500
2
180
25 - 35
3-4 zivis
Tuncis
1200
2
175
35 - 50
4-6 filejas
Heks
–
2
200
20 - 30
–
ĒDIENA VEIDS
11.11 Gatavošana diētiskajā cepamā traukā, izmantojot funkciju Karstā gaisa +
Tvaiks
DĀRZEŅI
Plaukta pozīcija
Temperatūra °C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Brokoļi, ziedkopas
2
130
20 - 25
Baklažāns
2
130
15 - 20
Ziedkāposti, ziedko‐
pas
2
130
25 - 30
ĒDIENA VEIDS
30 www.electrolux.com
ĒDIENA VEIDS
Gatavošanas laiks
[min.]
Plaukta pozīcija
Temperatūra °C]
Tomāti
2
130
15
Sparģeļi, balti
2
130
25 - 35
Sparģeļi, zaļi
2
130
35 - 45
Cukīni, šķēlītēs
2
130
20 - 25
Burkāni
2
130
35 - 40
Fenhelis
2
130
30 - 35
Kolrābis
2
130
25 - 30
Paprika, strēmeles
2
130
20 - 25
Seleriju šķēlītes
2
130
30 - 35
Plaukta pozīcija
Temperatūra °C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Vārīts šķiņķis
2
130
55 - 65
Vārīta vistas krūtiņa
2
130
25 - 35
Kasseler (žāvēta cū‐
kas mugura)
2
130
80 - 100
Plaukta pozīcija
Temperatūra °C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Forele
2
130
25 - 30
Laša filejas
2
130
25 - 30
Plaukta pozīcija
Temperatūra °C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Rīsi
2
130
35 - 40
Nemizoti kartupeļi, vi‐
dēja lieluma
2
130
50 - 60
Vārīti kartupeļi, ceturt‐
daļās
2
130
35 - 45
Polenta
2
130
40 - 45
GAĻA
ĒDIENA VEIDS
ZIVS
ĒDIENA VEIDS
SĀNU TRAUKI
ĒDIENA VEIDS
PICAS UZSTĀDĪJUMI
Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes
pirms gatavošanas.
LATVIEŠU
31
ĒDIENA VEIDS
Plaukta pozī‐
cija
Temp. [°C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
Pica (plāna garo‐
za)
1
200 - 220
15 - 25
Uz cepamās paplā‐
tes
Pica (ar bagātīgu
garnējumu)
1
200 - 220
20 - 30
Uz cepamās paplā‐
tes
Mini picas
1
200 - 220
15 - 20
Uz cepamās paplā‐
tes
Ābolkūka
1
150 - 170
50 - 70
20 cm kūku veidnē
Plātsmaize
1
170 - 190
35 - 50
26 cm kūku veidnē
20 – 30
Uz cepamās paplā‐
tes
Sīpolu pīrāgs
2
200 – 220
REĢENERĀCIJA
Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes
pirms gatavošanas.
ĒDIENA VEIDS
Plaukta pozīcija
Temp. [°C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Sautējums/Sacepums
2
130
15 - 25
Makaroni un mērce
2
130
10 - 15
Sānu trauki (piemēram, rī‐
si, kartupeļi, makaroni)
2
130
10 - 15
Viena šķīvja ēdieni
2
130
10 - 15
Gaļa
2
130
10 - 15
Dārzeņi
2
130
10 - 15
MAIZES CEPŠANA
Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes
pirms gatavošanas.
ĒDIENA
VEIDS
[g]
Plaukta pozī‐
cija
Temp. [°C]
Gatavošanas
laiks [min.]
Piezīmes
Baltmaize
1000
2
180 - 190
45 - 60
1 - 2 gabali,
500 g uz katra
gabala
Maizīte
500
2 (2 un 4)
190 - 210
20 - 30
6 – 8 maizītes
uz cepamās
paplātes
Rudzu maize
1000
2
180 - 200
50 - 70
1 - 2 gabali,
500 g uz katra
gabala
Focaccia
—
2
190 - 210
20 - 25
Uz cepamās
paplātes
32 www.electrolux.com
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
• tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas
iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
• Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet parastu tīrī‐
šanas līdzekli.
• Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietoša‐
nas reizes. Tad varēs vieglāk noņemt netīru‐
mus un tie nepiedegs;
• piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeš‐
krāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;
• Notīriet visus cepeškrāsns piederumus pēc
katras lietošanas reizes un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī
ar mazgāšanas līdzekli;
• piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst tī‐
rīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar
asām šķautnēm vai trauku mazgājamā mašī‐
nā. Tā var sabojāt piedegumdrošo pārklāju‐
mu.
12.1 Durtiņu blīvējuma tīrīšana
• Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu. Durtiņu
blīvējums aptver cepeškrāsns iekšpuses rāmi.
Nelietojiet ierīci, ja durtiņu blīvējums ir bojāts.
Sazinieties ar tuvāko servisa centru.
• Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo in‐
formāciju par tīrīšanu.
12.2 Cepeškrāsns režģi
Plauktu atbalstus var izņemt, lai notīrītu iekšējās
sānu sienas.
Ierīces no nerūsējošā tērauda vai alumī‐
nija:
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru
sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda sūkli, skābes vai
abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns
vadības paneli, ievērojot iepriekš minē‐
tos norādījumus.
Plauktu balstu izņemšana
1. Pavelciet plauktu balstu priekšējo daļu nost
no sānu sienas.
LATVIEŠU
2.
1
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Noapaļotajiem plauktu balstu galiem jā‐
būt vērstiem uz priekšpusi.
12.3 Cepeškrāsns lampa
BRĪDINĀJUMS
Esiet piesardzīgi, mainot cepeškrāsns
lampu. Var gūt elektrošoku.
Pirms nomaināt cepeškrāsns lampu:
• Deaktivizējiet cepeškrāsni.
• Izņemiet drošinātājus no drošinātāju kārbas
vai deaktivizējiet slēgiekārtu.
Novietojiet audumu cepeškrāsns
apakšā, lai aizsargātu cepeškrāsns lam‐
pu un stikla apvalku.
Vienmēr turiet halogēna spuldzi ar au‐
dumu, lai neļautu tauku nosēdumiem
piedegt pie spuldzes.
2.
3.
4.
Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo daļu
nost no sānu sienas un izņemiet to.
2
Plauktu balstu uzstādīšana
1.
33
Pagrieziet stikla pārsegu pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
Notīriet stikla pārsegu.
Nomainiet cepeškrāsns apgaismojuma spul‐
dzi ar piemērotu siltumizturīgu cepeškrāsns
spuldzi ar 300 °C nominālu.
Izmantojiet tāda paša tipa krāsns lampu.
Uzlieciet stikla pārsegu.
12.4 Ūdens tvertnes tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
Nelejiet ūdeni ūdens tvertnē tīrīšanas
cikla laikā.
Tīrīšanas cikla laikā ūdens var pilēt no
tvaika pievada cepeškrāsns iekšpusē.
Ievietojiet pannu notecēšaai uz plaukta
līmenī tieši zem tvaika pievada, lai no‐
vērstu ūdens nokļūšanu cepeškrāsns
iekšpuses apakšdaļā.
Pēc kāda laika cepeškrāsnī var rasties kaļķa no‐
gulsnes. Lai to novērstu, tīriet tās cepeškrāsns
daļas, kas rada tvaiku. Pēc gatavošanas ar tvai‐
ku izlejiet ūdeni no tvertnes.
1. Uzpildiet ūdens tverti ar 900 ml ūdens un 50
ml citronskābes (piecas tējkarotes). Izslē‐
dziet cepeškrāsni un gaidiet aptuveni 60 mi‐
nūtes.
2. Ieslēdziet cepeškrāsni un iestatiet funkciju
Karstā gaisa + Tvaiks . Iestatiet temperatūru
230° C. Atslēdziet to pēc 25 minūtēm un
ļaujiet atdzist 15 minūtes.
3. Ieslēdziet cepeškrāsni un iestatiet funkciju
Karstā gaisa + Tvaiks . Iestatiet temperatūru
diapazonā no 130 līdz 230° C. Izslēdziet to
pēc 10 minūtēm. Ļaujiet tai atdzist un pēc
tam iztukšojiet tvertni, (skatiet sadaļu
"Ūdens tvertnes iztukšošana").
4. Izskalojiet ūdens tvertni un notīriet ar drānu
atlikušās kaļķa nogulsnes cepeškrāsnī.
5. Iztīriet nosusināšanas cauruli ar rokām, iz‐
mantojot siltu ziepjūdeni. Lai novērstu bojā‐
jumus, nelietojiet skābes, aerosolus vai tam‐
līdzīgus tīrīšanas līdzekļus.
Ūdens tipi
• Mīksts ūdens ar zemu kaļķa saturu - ražotājs
iesaka, jo tas ļauj samazināt tīrīšanas ciklu
skaitu.
• Krāna ūdens - to var izmantot, ja mājas ūdens
padeve aprīkota ar attīrītāju vai ūdens saldinā‐
tāju.
• Ciets ūdens ar augstu kaļķa saturu - tas nekā‐
di neietekmē ierīces veiktspēju, taču palielina
tīrīšanas ciklu skaitu.
34 www.electrolux.com
KAĻĶA DAUDZUMA TABULA ATBILSTOŠI PVO DATIEM
(Pasaules veselības organizācija)
Kaļķa nosēdumi
Ūdens cietība
(franču pakāpēs)
Ūdens cietība
(vācu pakāpēs)
Ūdens klasifikā‐
cija
Darbiniet atkaļ‐
ķošanas ciklu ik
pēc
0 - 60 mg / l
0-6
0-3
Salds vai mīksts
75 cikli – 2,5 mē‐
neši
60 - 120 mg / l
6 - 12
3-7
Vidēji ciets
50 cikli – 2 mē‐
neši
120 - 180 mg / l
12 - 18
8 - 10
Ciets vai kaļ‐
ķains
40 cikli – 1.5 mē‐
neši
virs 180 mg / l
virs 18
virs 10
Ļoti ciets
30 cikli – 1 mē‐
neši
12.5 Cepeškrāsns durvju tīrīšana
Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja
mēģināsiet izņemt stikla paneli, kamēr
durvis vēl nav noņemtas.
Cepeškrāsns durvis aprīkotas ar četriem stikla
paneļiem. Cepeškrāsns durvis un iekšējo stikla
paneli var noņemt, lai tos notīrītu.
UZMANĪBU
Nelietojiet ierīci, ja tajā nav ielikti stikla
paneļi.
Cepeškrāsns durvju un stikla paneļa noņemšana
1.
2.
Atveriet durvis līdz galam un atrodiet eņģi
pa labi no durvīm.
Piespiediet pievelkošo detaļu, līdz tā virzās
atpakaļ.
LATVIEŠU
35
3.
Pieturiet piespiesto detaļu ar vienu roku. Ar
otru roku, izmantojot skrūvgriezi, paceliet
un pagrieziet labās puses eņģu sviru.
4.
Atrodiet eņģi pa kreisi no durvīm.
5.
Paceliet un pagrieziet kreiso eņģu sviru.
36 www.electrolux.com
90°
6.
Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz tās atro‐
das pirmajā atvēršanas pozīcijā (pusvirus).
Tad pavelciet uz priekšu un izceliet durvis
ārā.
7.
Novietojiet durvis uz mīkstas drānas, kas
uzklāta uz stabilas virsmas.
8.
Atbrīvojiet bloķēšanas sistēmu, lai izņemtu
stikla paneļus.
9.
Pagrieziet abus stiprinājumus par 90° un iz‐
celiet no to ligzdām.
LATVIEŠU
37
10. Uzmanīgi paceliet (1. solis) un izņemiet (2.
solis) stikla paneļus vienu pēc otra. Sāciet
ar augšējo paneli.
11. Notīriet stikla paneļus ar ziepjūdeni. Uzma‐
nīgi noslaukiet stikla paneļus.
1
2
Durvju un stikla paneļu uzstādīšana
A
B
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla paneļus un
cepeškrāsns durvis. Veiciet augstāk minētās dar‐
bības pretējā secībā.
Pārbaudiet, vai stikla paneļi (A, B un C) ir ievieto‐
ti pareizā secībā. Vidējam panelim (B) ir dekora‐
tīvs ietvars. Drukātajam tekstam jābūt vērstam
pret durvju iekšpusi. Pēc ievietošanas pārlieci‐
nieties, vai stikla paneļa ietvars (B) vietās, uz ku‐
rām atrodas drukātā teksta zonas, nav raupjš,
kad tam pieskaraties.
C
Augšējais panelis noteikti jāuzstāda ligzdā parei‐
zi.
13. KO DARĪT, JA ...
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
Problēmas
Ierīce nesakarst.
Iespējamie iemesli
Ierīce ir izslēgta.
Risinājums
Ieslēdziet ierīci.
38 www.electrolux.com
Problēmas
Iespējamie iemesli
Risinājums
Ierīce nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Ierīce nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie iesta‐
tījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi ir
pareizi.
Ierīce nesakarst.
Aktivizēta bērnu drošības funkci‐
ja.
Skatiet sadaļu "Bērnu drošības
funkcijas deaktivizēšana".
Ierīce nesakarst.
Nostrādājis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces darbī‐
bas traucējums saistīts ar droši‐
nātāju. Ja drošinātājs nostrādā
atkārtoti, sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Ierīcē ir ūdens.
Tvertnē ir pārāk daudz ūdens.
Izslēdziet ierīci un savāciet ūdeni
ar lupatu vai sūkli.
Tvaika gatavošanas
funkcija nedarbojas.
Tvertnē nav ūdens.
Piepildiet ūdens rezervuāru.
Tvaika gatavošanas
funkcija nedarbojas.
Kaļķakmens nobloķējis atveri.
Pārbaudiet tvaika ieplūdes atve‐
ri. Notīriet kaļķakmeni.
Ūdens rezervuāra iztuk‐ Ierīcē ir kaļķakmens nogulsnes.
šošanai ir nepiecieša‐
mas vairāk nekā trīs mi‐
nūtes vai no tvaika ie‐
plūdes atveres tek
ūdens.
Pārbaudiet ūdens rezervuāru.
Skatiet sadaļu "Ūdens rezervuā‐
ra tīrīšana".
Uz pārtikas un ierīces
Pārtika ir atstāta ierīcē pārāk ilgi.
iekšpusē parādās tvaiks
un kondensāts.
Pabeidzot gatavošanu, neatstā‐
jiet ēdienus ierīcē ilgāk par 15-20
minūtēm.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Ekrāns rāda "Demo".
Ierīce nesakarst. Venti‐
lators nedarbojas.
Ir ieslēgts testa režīms.
1.
2.
3.
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierī‐
ces tirgotāju vai servisa centru.
izslēdziet ierīci;
Pieskarieties un turiet
,
kamēr ierīce ieslēdzas un
izslēdzas.
Vienlaikus pieskarieties un
turiet
un
, kamēr at‐
skan skaņas signāls un "d"
nodziest.
Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz
tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas ierīces iekšpusē uz priekšējā rāmja.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
LATVIEŠU
39
14. TEHNISKIE DATI
Spriegums
230 V
Frekvence
50 Hz
15. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
15.1 Iebūvēšana
548
558
20
600
min. 550
20
min. 560
573
589
A
B
594
5
590
min. 550
20
min. 560
15.2 Elektroinstalācija
BRĪDINĀJUMS
Elektriskos uzstādīšanas darbus var
veikt tikai kvalificētas personas.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību
par bojājumiem, kas radušies, neievēro‐
jot drošības norādījumus, kas minēti sa‐
daļā „Drošības informācija”.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un baroša‐
nas vadu.
15.3 Kabelis
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai no‐
maiņai: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
40 www.electrolux.com
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet kopē‐
jo jaudu (uz tehnisko datu plāksnītes) un tabulu:
Kopējā jauda
Kabeļa šķērsgriezums
maksimums 1380
W
3 x 0,75 mm²
maksimums 2300
W
3 x 1 mm²
Kopējā jauda
maksimums 3680
W
Kabeļa šķērsgriezums
3 x 1,5 mm²
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis) jābūt
par 2 cm garākam par fāzes un neitrālo kabeli
(zils un brūns kabelis).
16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
simbol
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
41
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTOMATINĖS PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
45
45
46
47
52
53
53
58
59
72
77
79
79
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
42 www.electrolux.com
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐
teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐
tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite
šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei
asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐
mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐
gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso,
kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐
duojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Šį prietaisą įrengti ir pakeisti laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo
elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės trau‐
kite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais
metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to
stiklas gali sudužti.
LIETUVIŲ
43
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o
po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvar‐
ka.
• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gaminto‐
jui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvali‐
fikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
• Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad
prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas
asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐
taisų ar įrenginių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐
mis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio
prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐
tas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į
elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą
elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐
taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo
smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐
lima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐
tuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją
apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐
lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius
įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo
įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐
čio tarpelis.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros smū‐
gio arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
44 www.electrolux.com
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐
blokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐
mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos
šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba
vietos daiktams laikyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐
valo būti uždarytos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐
jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia
jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio
folijos;
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami prie‐
dus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐
pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS
Galite nusideginti arba sugadinti prietai‐
są.
• Neatidarykite prietaiso durelių troškindami ga‐
ruose. Garai gali išeiti.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐
dinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti
stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes,
jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐
tarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.
Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐
mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti
gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės
ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina)
jokios rūšies plovikliu.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba
halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐
putes.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
LIETUVIŲ
45
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
7 Išleidimo vamzdelis
2
8 Vandens išleidimo vožtuvas
3
11
10
5
4
4
3
5
2
9
8
1
7
6
1 Elektroninis valdymo pultas
2 Stalčius vandeniui
3 Grilis
4 Orkaitės lemputė
5 Ventiliatorius
6 Išimama skardos atrama
9 Techninių duomenų plokštelė
10 Skardų padėtys
11 Garų įleidimas
3.1 Orkaitės priedai
• Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐
doms.
• Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surink‐
ti.
• Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
• Dietinių patiekalų kepimo indai
Gaminimo garuose funkcijoms.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
2.
4.3 Išankstinis įkaitinimas
4.1 Pirminis valymas
• Išimkite visus priedus ir išimamų lentynų atra‐
mas (jeigu taikytina).
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
4.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba nutrūkus
elektros tiekimui, privaloma nustatyti ekrano kal‐
bą, kontrastą, ryškumą ir paros laiką.
1.
Paspauskite
vertę.
arba
Nodėdami patvirtinti, palieskite OK.
ir nustatykite
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų visi jame
likę riebalai.
1.
2.
3.
Nustatykite funkciją
ir maksimalią tem‐
peratūrą.
Įjunkite prietaisą ir palaukite 45 minutes.
Nustatykite funkciją
ir maksimalią tem‐
peratūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 minutes.
Priedai gali įkaisti labiau nei paprastai. Iš prietai‐
so gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai. Tai norma‐
lu. Būtinai užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
46 www.electrolux.com
5. VALDYMO SKYDELIS
Elektroninis valdymo pultas
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukelius
Eil. Nr.
1
2
Jutiklio lau‐
kas
Funkcija
Įjungti / išjungti
Pastaba
Įjungia ir išjungia prietaisą.
Kaitinimo funkcijos Kaitinimo funkcijai arba funkcijai Kepimo vado‐
arba Kepimo va‐
vas pasirinkti. Norėdami nustatyti reikiamą
dovas
funkciją, prietaisui veikiant vieną arba du kar‐
tus palieskite lauką. Jeigu norite suaktyvinti ar‐
ba supasyvinti lemputę, lieskite lauką 3 sekun‐
des. Lemputę taip pat galite įjungti, kai prietai‐
sas yra išjungtas.
Grįžties mygtukas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami ati‐
daryti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir pa‐
laikykite 3 sekundes.
Temperatūros
nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Jeigu norite suaktyvinti
arba supasyvinti funkciją Greitasis įkaitinimas ,
lieskite lauką 3 sekundes.
Mėgstamiausi
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir
pasirinkti.
6
Mygtukas aukštyn
Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.
7
Mygtukas žemyn
Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Kai veikia
kaitinimo funkcija, palieskite jutiklio lauką laik‐
mačiui, vaikų apsaugos funkcijai, atminčiai
Mėgstamiausi , funkcijai Kaitinti + palaikyti ,
"Set + Go" nustatyti arba mėsos termometro
(MT) nuostatoms keisti (tik kai kuriuose mode‐
liuose).
Laikmatis
Funkcijai Laikmatis nustatyti.
OK
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti.
3
4
5
8
9
10
LIETUVIŲ
Eil. Nr.
Jutiklio lau‐
kas
11
—
Funkcija
Ekranas
B
C
E
D
Pastaba
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
Ekranas
A
47
A)
B)
C)
D)
E)
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos Trukmė ir Pabaiga
Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas paros laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma laikas, kada pasibaigs gaminimo laikas.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaitinimo funkcija. No‐
rėdami, kad laikmatis vėl rodytų nulinį laiką, vienu metu
ir
.
paspauskite
Kaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietaiso viduje.
Funkcijos Greitasis
įkaitinimas indikato‐
rius
Funkcija veikia. Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Automatinės svorio
progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automatinė svėrimo sistema
arba kad svorį galima pakeisti.
Kaitinti + palaikyti
Funkcija veikia.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
Įvairių meniu naudojimas:
1. Įjunkite prietaisą.
Norėdami pasirinkti meniu parinktį, pa‐
spauskite
arba
.
3. Spauskite OK, kad atidarytumėte papildomą
meniu arba patvirtintumėte nustatymą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į pagrindinį meniu
mygtuku
2.
48 www.electrolux.com
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simbolis Meniu elementas
Pritaikymas
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Kepimo vadovas
Pateikiamas automatinių kepimo programų sąrašas.
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo išsaugotas mėgstamiausių kepi‐
mo programų sąrašas.
Pagrindiniai nustatymai
Pateikiamas kitų nustatymų sąrašas.
Specialios funkcijos
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąrašas.
Papildomi meniu: Pagrindiniai nustatymai
Simbolis Papildomas meniu
Aprašymas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, rodomas esamas lai‐
kas.
SET + GO
Kai ĮJUNGTA, galite suaktyvinti funkcijas, įjungdami kai‐
tinimo funkciją.
Kaitinti+palaikyti
Kai ĮJUNGTA, galite suaktyvinti šią funkciją, įjungdami
kaitinimo funkciją.
Laiko pratęsimas
Įjungia arba išjungia šią funkciją.
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastiškumas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų gar‐
sumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudimo garso
signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų signalai Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos nustatymai
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos nustaty‐
mais.
LIETUVIŲ
49
6.3 Kaitinimo funkcijos
Papildomas meniu: Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Pritaikymas
Karšto oro srautas
Maistui vienu metu gaminti daugiausiai trijuose ly‐
giuose. Naudodami šią funkciją, sumažinkite orkaitės
temperatūrą 20–40 °C lyginant su standartinėmis
temperatūros nuostatomis, naudojamomis pasirinkus
funkciją Apatinis+viršutinis kaitinimas .
Karštas oras + Garai
Garuose troškintiems patiekalams ruošti. Šią funkciją
naudokite kepimo laikui sutrumpinti, kad maiste liktų
daugiau vitaminų ir maistingųjų medžiagų. Norėdami
naudoti šią funkciją, pasirinkite ją ir nustatykite 130–
230 °C temperatūrą.
Pica
Picoms, apkepams su įdarais arba pyragams garuo‐
se gaminti.
Apatinis+viršutinis kaitini‐
mas
Kepti ir skrudinti viename orkaitės lygyje.
Kepimas žemoje temp.
Ypač minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis kaitinimas
Pyragų su traškiu ir paskrudusiu pagrindu kepimui ir
pasterizavimui.
Drėgnas karštas oras
Energijai taupyti, kai kepate ir gaminate sausus kep‐
tus patiekalus. Taip pat kepti kepinius skardose ant
vienos lentynos.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudoji‐
mą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausia reikia
nustatyti gaminimo laiką.
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms bul‐
vytėms, kroketams arba blyneliams su įdaru.
Mažasis kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti ant grotelių vidurio ir
skrebučiams skrudinti.
Didysis kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
skrebučių skrudinimui.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti viename lentynos lygyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
Pašildymas garais
Jau pagamintam maistui lėkštėje šildyti.
50 www.electrolux.com
Papildomas meniu: Specialios funkcijos
Kaitinimo funkcija
Pritaikymas
Duona
Duonai garuose kepti.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanija arba bulvių
plokštainis kepti. Taip pat tinka apkepams ir skru‐
dinti.
Tešlos kėlimas
Mielinei tešlai kildinti prieš kepimą.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Konservavimas
Daržovėms (pavyzdžiui, marinuotiems agurkė‐
liams) stiklainiuose su skysčiu, konservuoti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems obuoliams, slyvoms,
persikams ir daržovėms, pavyzdžiui, pomidorams,
cukinijoms arba grybams, džiovinti.
Šilumos palaikymas
Išlaikyti pagamintą patiekalą šiltą.
Atšildymas
Šaldytam maistui atšildyti.
6.4 Įkaitinimo funkcijos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos . Patvir‐
tinkite su OK.
3. Nustatykite kaitinimo funkciją. Patvirtinkite su
OK.
4. Nustatykite temperatūrą. Patvirtinkite su OK.
Vieną arba du kartus paspauskite myg‐
tuką , kad tiesiogiai atidarytumėte
meniu Kaitinimo funkcijos (kai prietaisas
veikia).
3.
4.
5.
6.
7.
6.5 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdy‐
mo skydelyje.
1.
2.
Norėdami atidaryti vandens stalčių, pa‐
spauskite dangtelį.
Įpilkite į vandens stalčių 900 ml vandens.
Vandens pakaks maždaug 55–60 minučių.
8.
9.
Nepilkite vandens tiesiai į gariklį.
Naudokite tik vandenį. Nenaudokite fil‐
truoto (demineralizuoto) arba distiliuoto
vandens. Nenaudokite jokių kitų skys‐
čių. Į vandens stalčių nepilkite degių
skysčių arba alkoholinių gėrimų.
Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę padėtį.
Įjunkite prietaisą.
Ruoškite maistą tinkamame prikaistuvyje.
Pasirinkite kaitinimo garuose funkciją ir nus‐
tatykite temperatūrą.
Jeigu reikia, nustatykite funkciją Trukmė
arba Pabaiga
.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui, pasigirs‐
ta garso signalai.
Išjunkite prietaisą.
Palikite prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite van‐
denį iš vandens bakelio.
ĮSPĖJIMAS
Po kiekvieno gaminimo garuose palau‐
kite mažiausiai 60 minučių, kad iš van‐
dens išleidimo vožtuvo nepradėtų bėgti
karštas vanduo.
LIETUVIŲ
6.6 Indikatorius „Bakelis tuščias“
Kai bakelis yra tuščias ir į jį reikia pripilti van‐
dens, ekrane rodoma Reikia vandens ir skamba
įspėjamieji garso signalai.
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Kepimas
garuose“.
6.7 Indikatorius „Bakelis pilnas“
Kai ekrane rodoma Vandens bakelis pilnas , gali‐
te pradėti gaminti garuose.
Kai bakelis pilnas, pasigirsta garso signalas.
Jeigu į bakelį pripylėte per daug van‐
dens, per apsaugos nuotaką vandens
perteklius nutekės ant orkaitės dugno.
Sugerkite vandenį kempine.
6.8 Vandens išpylimas iš vandens
bakelio
Prieš išpildami vandenį iš vandens ba‐
kelio, įsitikinkite, ar prietaisas yra atvė‐
sęs.
1.
Paruoškite išleidimo vamzdelį (C), pateiktą
pakuotėje kartu su vartotojo vadovu. Uždė‐
kite jungtį (B) ant vieno iš išleidimo vamzde‐
lio galų.
A
B
C
2.
3.
4.
5.
Kitą išleidimo vamzdelio (C) galą įdėkite į in‐
dą. Jis turi būti žemesnėje padėtyje nei išlei‐
dimo vožtuvas (A).
Atidarykite orkaitės dureles ir įstatykite
jungtį (B) į išleidimo vožtuvą (A).
Spaudinėkite jungtį, kol iš vandens bakelio
ištekės visas vanduo.
Kai vanduo nebeteka, išimkite jungtį iš vož‐
tuvo.
51
ĮSPĖJIMAS
Į vandens bakelį nepilkite išleisto van‐
dens.
Kai ekrane rodoma Reikia vandens ,
bakelyje gali būti likę šiek tiek vandens.
Palaukite, kol iš vandens išleidimo vož‐
tuvo bėgantis vanduo liausis bėgęs.
6.9 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane užsižiebia
juostelė. Juostelė rodo, kad temperatūra kyla.
6.10 Funkcijos Greitasis įkaitinimas
indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką. Jeigu nori‐
te įjungti šią funkciją, 3 sekundes palaikykite nus‐
paudę mygtuką . Matysite, kaip keičiasi įkaiti‐
nimo indikatorius.
6.11 Likęs karštis
Išjungus prietaisą, ekrane rodomas likęs karštis.
Šį karštį galite panaudoti, kad maistas neatvėstų.
6.12 Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums pade‐
da taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą:
• Likęs karštis:
– Veikiant kaitinimo funkcijai arba programai,
kaitinimo elementai išjungiami, likus 10 %
laiko iki pabaigos (apšvietimas ir ventiliato‐
rius veikia toliau). Norint, kad ši funkcija
veiktų, kepimo trukmė privalo būti ilgesnė
nei 30 minučių arba privalote naudoti laikro‐
džio funkcijas ( Trukmė , Pabaiga ).
– Kai prietaisas išjungtas, šią šilumą galite
panaudoti maisto šilumai išlaikyti. Ekrane
rodoma likusi temperatūra.
• Kepimas išjungus lemputę – palieskite ir 3 se‐
kundes palaikykite mygtuką , kad kepant
lemputę išjungtumėte.
• Kai naudojate funkciją Drėgnas karštas oras,
lemputė išsijungia po 30 sekundžių. Lemputė
vėl įsijungia, kai liečiate 3 sekundes.
• „Eko“ funkcijos – žr. skyrių „ Kaitinimo funkci‐
jos “.
52 www.electrolux.com
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijos
Simbolis
Funkcija
Aprašymas
Laikmatis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val. 30 min). Ši
funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui. Ją taip pat galite
įjungti, kai prietaisas yra išjungtas. Mygtuku įjunkite funk‐
ciją. Norėdami nustatyti minutes, paspauskite
arba
,
o paskui OK, kad įjungtumėte.
Trukmė
Nustatyti, kiek laiko turi veikti prietaisas (daugiausiai 23 val. ir
59 min).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti (ne daugiau nei
23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės atskaitos
laikmatis pradeda veikti po penkių sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio funkcijas
Trukmė
ir Pabaiga
, prietai‐
sas išjungia kaitinimo elementus praė‐
jus 90 % nustatyto laiko. Prietaisas nau‐
doja likusį karštį gaminimo procesui tęs‐
ti, kol baigsis nustatytas laikas (3–20
min.).
7.2 Kaitinti + palaikyti
Funkcija Kaitinti + palaikyti 30 minučių išlaiko pa‐
ruoštą maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji
įsijungia pasibaigus kepimo arba kepinimo pro‐
cedūrai.
• Galite įjungti arba išjungti šią funkciją
meniu Pagrindiniai nustatymai .
• Funkcijos veikimo sąlygos:
– Nustatyta temperatūra yra didesnė
nei 80 °C.
– Nustatyta funkcija Trukmė .
Laikrodžio funkcijų nustatymas
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2.
3.
4.
Kelis kartus paspauskite
, kol ekrane pa‐
sirodys reikiama laikrodžio funkcija ir atitin‐
kamas simbolis.
Spauskite
arba
, kad nustatytumė‐
te reikiamą laiką. Patvirtinkite su OK.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas išsijungia. Ekrane rodomas pra‐
nešimas.
Norėdami išjungti signalą, palieskite bet kurį
jutiklio lauką.
• Naudojant funkcijas Trukmė
ir
Pabaiga
, pirmiausia turite nus‐
tatyti kaitinimo funkciją ir temperatū‐
rą. Tada galite nustatyti laikrodžio
funkciją. Prietaisas automatiškai išsi‐
jungia.
• Galite naudoti funkcijas Trukmė
ir Pabaiga
tuo pat metu, jeigu
norite automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
• Naudojant mėsos termometrą (MT)
(jeigu taikytina), funkcijos Trukmė
ir Pabaiga
neveikia.
Funkcijos įjungimas
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite kaitinimo funkciją.
Nustatykite didesnę nei 80 °C temperatūrą.
1.
2.
3.
4.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol
ekrane bus rodoma funkcija Kaitinti + palai‐
kyti . Patvirtinkite su OK.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Funkcija Kaitinti + palaikyti veikia 30 minučių.
Funkcija Kaitinti+palaikyti lieka įjungta, jeigu kei‐
čiate kaitinimo funkcijas.
7.3 Laiko pratęsimas
Naudojant funkciją Laiko pratęsimas , galima
pratęsti kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
funkcijai Trukmė .
• Taikytina visoms kaitinimo funkcijoms su pa‐
rinktimis Trukmė arba Automatinės svorio
progr.
• Netaikytina kaitinimo funkcijoms su nuostata
Mėsos termometras (MT) .
LIETUVIŲ
Funkcijos įjungimas:
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Paspauskite bet kurį jutiklio lauką.
2. Ekrane penkias minutes rodomas praneši‐
mas Laiko pratęsimas .
3.
4.
53
Paspauskite mygtuką
, kad įjungtumėte
(arba mygtuką
, kad atšauktumėte).
Nustatykite funkcijos Laiko pratęsimas truk‐
mę. Patvirtinkite su OK.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
8.1 Kepimo vadovas su funkcija
Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos galite
panaudoti. Receptai yra nustatyti ir jūs negalite jų
pakeisti.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas . Patvir‐
tinkite su OK.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Patvirtinki‐
te su OK.
4. Pasirinkite Receptai . Patvirtinkite su OK.
Kai naudojate funkciją Nustatyti rankiniu
būdu , prietaisas naudoja automatinius
nustatymus. Jas galite pakeisti juos,
kaip ir kitose funkcijose.
8.2 Kepimo vadovas su funkcija
Automatinės svorio progr.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja kepimo lai‐
ką. Norint ją naudoti, būtina įvesti maisto svorį.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Funkcijos įjungimas:
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite funkciją Kepimo vadovas . Pa‐
tvirtinkite su OK.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Patvirtinki‐
te su OK.
4. Pasirinkite Automatinės svorio progr. . Pa‐
tvirtinkite su OK.
1.
2.
5.
Palieskite
arba
ir nustatykite patie‐
kalo svorį. Patvirtinkite su OK.
Automatinė programa paleidžiama. Jūs bet ku‐
riuo metu galite pakeisti svorio nuostatą. Pa‐
arba
maisto svorio nuostatai
spauskite
pakeisti. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso sig‐
nalai. Norėdami išjungti garso signalą, palieskite
jutiklio lauką.
Naudodami kai kurias programas, patie‐
kalą apverskite po 30 minučių. Ekrane
rodomas priminimas.
54 www.electrolux.com
9.1 Teleskopiniai bėgeliai
1.
Ištraukite dešinįjį ir kairįjį išimamus bėgelius.
2.
Ant išimamų bėgelių padėkite groteles ir at‐
sargiai viską įstumkite į prietaisą.
Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai
iki galo atgal į prietaisą įstumkite išimamus
bėgelius.
°C
°C
Išimamų bėgelių įdėjimo instrukcijas iš‐
saugokite, kad prireikus galėtumėte pa‐
sižiūrėti.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima leng‐
viau įstatyti ir ištraukti lentynas.
9.2 Maisto garinimui naudojami
priedai
Dietinių patiekalų kepimo indas skirtas kepimo
garuose funkcijoms
ATSARGIAI
Išimamų bėgelių negalima plauti inda‐
plovėje. Netepkite išimamų bėgelių jokiu
tepalu.
• Stiklo indas (A)
LIETUVIŲ
55
• Dangtis (B)
• Purkštuko vamzdelis (C)
• Purkštukas tiesioginiam kepimui garuose (D)
• Plieno grotelės (E)
C
Kepimo indą sudaro stiklo indas, dangtis su anga
purkštuko vamzdeliui (C) ir plieno grotelių, skirtų
dėti ant kepimo indo dugno.
56 www.electrolux.com
Purkštukas ir purkštuko vamzdelis. „C“ – tai
purkštuko vamzdelis kepimui garuose, „D“ –
purkštukas tiesioginiam kepimui garuose.
C
D
Kepimas garuose naudojant dietinių patiekalų kepimo indą
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno grotelių, ir
uždenkite jį dangčiu. Įkiškite purkštuko vamzdelį į
specialią angą, esančią dietinių patiekalų kepimo
indo dangtyje. Dėkite kepimo indą orkaitės ant‐
ros skardos padėtyje nuo apačios. Kitą purkštuko
vamzdelio galą įkiškite į garų įleidimo angą (žr.
skyrių „Gaminio aprašymas“).
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis nesuspaustas
ir neliečia orkaitės viršuje esančio kaitinimo ele‐
mento. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
Tiesioginis kepimas garuose
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno grotelių.
Įpilkite šiek tiek vandens. Įkiškite purkštuką (D) į
pukrštuko vamzdelį (C). Kitą galą prijunkite prie
garų įleidimo angos.
Nenaudokite indo dangčio.
Gamindami viščiuką, antį, kalakutą, ožkiuką arba
didelę žuvį, įkiškite purkštuką (D) tiesiai į tuščia‐
vidurę mėsos dalį. Įsitikinkite, kad neužkimštu‐
mėte angų.
LIETUVIŲ
57
Dėkite kepimo indą orkaitės pirmos arba antros
skardos padėtyje nuo apačios. Įsitikinkite, ar
purkštuko vamzdelis nesuspaustas ir neliečia or‐
kaitės viršuje esančio kaitinimo elemento. Nusta‐
tykite orkaitės kepimo garuose funkciją.
Daugiau informacijos apie kepimą garuose rasite
kepimo garuose lentelėse, pateiktose skyriuje
„Naudingi patarimai“.
Purkštuko vamzdelis yra specialiai skir‐
tas kepimui ir jame nėra pavojingų me‐
džiagų.
Kai orkaitė veikia, naudodami purkštuką, būkite
atsargūs. Norėdami paliesti purkštuką, kai orkai‐
tė yra karšta, visada mūvėkite orkaitės pirštines.
Jeigu garų funkcijos nenaudojate, purkštuką iš
orkaitės visada išimkite.
Nestatykite įkaitusio kepimo indo ant šaltų / šla‐
pių paviršių.
Kai kepimo indas yra įkaitęs, nepilkite į jį šaltų
skysčių.
Nenaudokite kepimo indo ant kaitvietės.
58 www.electrolux.com
Nevalykite kepimo indo šlifuojamosiomis medžia‐
gomis, metaliniais šveistukais ir milteliais.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Meniu Mėgstamiausi
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas, pavyz‐
džiui, trukmę, temperatūrą arba kaitinimo funkci‐
ją. Juos galima rasti meniu Mėgstamiausi . Galite
išsaugoti 20 programų.
Programų išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Kaitinimo funkcijai arba funkcijai Kepimo va‐
dovas nustatyti.
3.
4.
5.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol
ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI . Patvirtin‐
kite su OK.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties pozi‐
cija.
Patvirtinkite su OK.
Įveskite programos pavadinimą. Žybčioja
pirmoji raidė.
arba
Palieskite
spauskite OK.
6.
7.
raidei pakeisti. Pa‐
Paspauskite
arba
ir perkelkite žy‐
meklį į dešinę arba kairę. Paspauskite OK.
Tuomet raidė žybčioja. Atitinkamai kartokite
5 ir 6 veiksmus.
Paspauskite ir palaikykite OK, kad išsaugo‐
tumėte.
Naudinga informacija:
• Galite perrašyti atminties poziciją. Norėdami
perrašyti esamą programą, kai ekrane rodoma
pirma esama atminties pozicija, palieskite
arba
ir paspauskite OK.
• Galite pakeisti programos pavadinimą, esantį
meniu Pervadinti programą .
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausi . Patvirtinki‐
te su OK.
3. Pasirinkite mėgstamos programos pavadini‐
mą. Patvirtinkite su OK.
Spauskite mygtuką
, kad tiesiogiai atidarytu‐
mėte meniu Mėgstamiausi .
10.2 Mygtukų užraktas
Funkcija Mygtukų užraktas apsaugo nuo atsitikti‐
nio kaitinimo funkcijos pakeitimo. Funkciją Myg‐
tukų užraktas galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
Funkcijos Mygtukų užraktas įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba nustaty‐
mą.
3.
4.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol
ekrane bus rodoma funkcija Mygtukų užrak‐
tas .
Patvirtinkite su OK.
Jeigu prietaise yra pirolizinio valymo
funkcija ir ši funkcija veikia, durelės yra
užrakintos ir mygtuko simbolis rodomas
ekrane.
Funkcijos Mygtukų užraktas išjungimas:
1.
Paspauskite
mas.
. Ekrane rodomas praneši‐
2.
Paspauskite
OK.
, po tada patvirtinkite su
LIETUVIŲ
10.3 Apsaugos nuo vaikų užraktas
Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo nuo atsi‐
tiktinio prietaiso naudojimo.
Vaikų saugos užrakto funkcijos įjungimas /
išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2.
Vienu metu palieskite
pasirodys pranešimas.
ir
, kol ekrane
Jeigu orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis
valymas“ ir ši funkcija veikia, durelės
užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasi‐
rodo pranešimas.
Norėdami atrakinti prietaisą, vienu metu palieski‐
ir
, kol ekrane pasirodys pranešimas.
te
10.4 SET + GO
Funkcija SET + GO leidžia nustatyti bet kurią kai‐
tinimo funkciją (arba programą) ir panaudoti ją
vėliau vienu jutiklio lauko paspaudimu.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3.
4.
5.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol
ekrane bus rodoma funkcija Trukmė .
Nustatykite laiką.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol
ekrane bus rodoma funkcija SET + GO .
6. Patvirtinkite su OK.
Jeigu norite paleisti SET + GO , spauskite bet
kokį jutiklio lauką (išskyrus
). Nustatyta kaiti‐
nimo funkcija pradeda veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Naudinga informacija:
59
• Kai veikia kaitinimo funkcija, funkcija Mygtukų
užraktas veikia.
• Galite įjungti ir išjungti funkciją SET + GO me‐
niu Pagrindiniai nustatymai .
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas po tam tikro lai‐
ko išjungiamas:
• jeigu orkaitės funkcija veikia;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Orkaitės temperatū‐
ra
Išjungimo laikas
30–120 °C
12,5 val.
120–200 °C
8,5 val.
200–250 °C
5,5 val.
250 °C – maksimali
°C
3,0 val.
Automatinis išjungimas veikia su vis‐
omis orkaitės funkcijos, išskyrus Orkai‐
tės apšvietimas , Trukmė , Pabaiga ir
mėsos termometras (MT).
10.6 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsi‐
jungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų
vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ven‐
tiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
10.7 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba sugedus jo
sudedamosioms dalims, jis gali pavojingai per‐
kaisti. Norint to išvengti, orkaitėje įrengtas apsau‐
ginis termostatas, kuris nutraukia elektros tieki‐
mą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl auto‐
matiškai įjungiama.
11. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
• Prietaise yra penki lentynų lygiai. Lentynų ly‐
giai skaičiuojami nuo prietaiso dugno.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą, užtikri‐
nančią oro apykaitą ir nuolatinę garų apytaką.
Dėl tokios sistemos maistas ruošiamas garų
prisotintoje aplinkoje, patiekalas būna minkš‐
tas viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip sutrum‐
pinamas maisto gaminimo laikas ir sumažina‐
mos energijos sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje ar‐
ba ant durelių stiklo plokščių. Tai normalu.
Prieš atidarydami prietaiso dureles maisto ga‐
minimo metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti prieš ga‐
60 www.electrolux.com
minimą maždaug 10 minučių pakaitinkite prie‐
taisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise
susikaupusią drėgmę.
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno ne‐
dėkite jokių daiktų ir prietaiso komponentų ne‐
uždenkite aliuminio folija. Jei nepaisysite šio
nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai ir
būti pažeistas orkaitės emalis.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite
maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.
• Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų per
daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek
vandens. Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
11.3 Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, kon‐
sistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai gaminate.
Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuo‐
stata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų indams, re‐
ceptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.
11.1 Pyragų kepimas
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo
3/4 kepimui skirto laiko.
• Jeigu kepate dviejose kepamosiose skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygį.
11.2 Mėsos ir žuvies gaminimas
• Labai riebiam maistui naudokite gilų kepimo
indą, kad orkaitėje neliktų neišvalomų dėmių.
11.4 Kepimo ir skrudinimo lentelė
PYRAGAI
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Plakta tešla
2
170
3 (2 ir 4)
Trapi tešla
2
170
3 (2 ir 4)
Varškės pyra‐
gas
1
170
Obuolių pyra‐
gas
2
170
Štrudelis
3
Pyragas su
uogiene
2
Biskvitinis py‐
ragas
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
160
45 - 60
Pyrago formoje
160
20 - 30
Pyrago formoje
2
165
80 - 100
26 cm pyrago
formoje
2 (kairysis ir
dešinysis)
160
80 - 100
Dviejose 20 cm
pyrago formose
ant vielinės len‐
tynėlės1)
175
2
150
60 - 80
Kepimo padėkle
170
2 (kairysis ir
dešinysis)
165
30 - 40
26 cm pyrago
formoje
2
170
2
150
40 - 50
26 cm pyrago
formoje
Kalėdinis pyra‐
gas / riebus
vaisių pyragas
2
160
2
150
90 - 120
20 cm pyrago
formoje1)
Slyvų pyragas
1
175
2
160
50 - 60
Duonos formo‐
je1)
PATIEKALAS
LIETUVIŲ
61
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Maži pyragė‐
liai – vienas ly‐
gis
3
170
3
150 160
20 - 30
Kepimo padėk‐
le1)
Maži pyragė‐
liai – du lygiai
-
-
2 ir 4
140 150
25 - 35
Kepimo padėk‐
le1)
Maži pyragė‐
liai – trys lygiai
-
-
1, 3 ir 5
140 150
30 - 45
Kepimo padėk‐
le1)
Sausainiai /
juostiniai teš‐
lainiai – vienas
lygis
3
140
3
140 150
25 - 45
Kepimo padėkle
Sausainiai /
juostiniai teš‐
lainiai – du ly‐
giai
-
-
2 ir 4
140 150
35 - 40
Kepimo padėkle
Sausainiai /
juostiniai teš‐
lainiai – trys ly‐
giai
-
-
1, 3 ir 5
140 150
35 - 45
Kepimo padėkle
Merengos –
vienas lygis
3
120
3
120
80 - 100
Kepimo padėkle
Merengos – du
lygiai
-
-
2 ir 4
120
80 - 100
Kepimo padėk‐
le1)
Bandelės
3
190
3
190
12 - 20
Kepimo padėk‐
le1)
Eklerai – vie‐
nas lygis
3
190
3
170
25 - 35
Kepimo padėkle
Eklerai – du ly‐
giai
-
-
2 ir 4
170
35 - 45
Kepimo padėkle
Pyragaičiai
formelėse
2
180
2
170
45 - 70
20 cm pyrago
formoje
Riebus vaisių
pyragas
1
160
2
150
110 - 120
24 cm pyrago
formoje
Viktorijos pyra‐
gaičiai
1
170
2
160
30 - 50
20 cm pyrago
formoje1)
PATIEKALAS
1) Įkaitinkite 10 minučių.
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
62 www.electrolux.com
DUONA IR PICA
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Balta duona
1
190
1
190
60 - 70
Ruginė duona
1
190
1
180
30 - 45
Duonos formoje
Duonos ban‐
delės
2
190
2 (2 ir 4)
180
25 - 40
6–8 bandelės ke‐
pimo padėkle1)
Pica
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Kepimo padėkle
arba giliame pri‐
kaistuvyje1)
Sklindžiai
3
200
3
190
10 - 20
Kepimo padėk‐
le1)
PATIEKALAS
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
1–2 kepalai; vie‐
nas kepalas –
500 g1)
1) Įkaitinkite 10 minučių.
APKEPAI
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Makaronų ap‐
kepas
2
200
2
Daržovių apke‐
pas
2
200
Apkepai su
įdaru
1
Lazanija
Įdaryti makaro‐
nai kaneloni
PATIEKALAS
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
180
40 - 50
Formoje
2
175
45 - 60
Formoje
180
1
180
50 - 60
Formoje1)
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Formoje1)
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Formoje1)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
1) Įkaitinkite 10 minučių.
MĖSA
PATIEKALAS
Jautiena
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
2
200
2
190
50 - 70
Ant vielinės len‐
tynėlės
LIETUVIŲ
63
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Kiauliena
2
180
2
180
90 - 120
Ant vielinės len‐
tynėlės
Veršiena
2
190
2
175
90 - 120
Ant vielinės len‐
tynėlės
Angliškas jau‐
tienos keps‐
nys, su krauju
2
210
2
200
50 - 60
Ant vielinės len‐
tynėlės
Angliškas jau‐
tienos keps‐
nys, vidutiniš‐
kai iškeptas
2
210
2
200
60 - 70
Ant vielinės len‐
tynėlės
Angliškas jau‐
tienos keps‐
nys, gerai iš‐
keptas
2
210
2
200
70 - 75
Ant vielinės len‐
tynėlės
Kiaulienos
mentė
2
180
2
170
120 - 150
Su odele
Kiaulienos kul‐
ninė
2
180
2
160
100 - 120
2 vnt.
Aviena
2
190
2
175
110 - 130
Koja
Viščiukas
2
220
2
200
70 - 85
Visas
Kalakutas
2
180
2
160
210 - 240
Visas
Antis
2
175
2
220
120 - 150
Visa
Žąsis
2
175
1
160
150 - 200
Visa
Triušiena
2
190
2
175
60 - 80
Supjaustyta ga‐
balais
Zuikis
2
190
2
175
150 - 200
Supjaustytas ga‐
balais
Fazanas
2
190
2
175
90 - 120
Visas
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
PATIEKALAS
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
ŽUVIS
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Upėtakis / jū‐
ros karšis
2
190
2
175
40 - 55
3–4 žuvys
Tunas / lašiša
2
190
2
175
35 - 60
4–6 filė
PATIEKALAS
64 www.electrolux.com
11.5 Mažasis kepintuvas
Prieš kepimą maždaug 10 minučių pa‐
kaitinkite tuščią orkaitę.
Mažasis kepintuvas
Gaminimo trukmė (min.)
Gabalai
Kiekis
(g)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Viena pu‐
sė
Antra pusė
Filė bifšteksai
4
800
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Jautienos didkeps‐
nis
4
600
4
maks.
10 - 12
6-8
Dešrelės
8
-
4
maks.
12 - 15
10 - 12
Kiaulienos mušti‐
niai
4
600
4
maks.
12 - 16
12 - 14
Viščiukas (per‐
pjautas pusiau)
2
1000
4
maks.
30 - 35
25 - 30
Kebabai
4
-
4
maks.
10 - 15
10 - 12
Vištienos krūtinėlė
4
400
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Mėsainis
6
600
4
maks.
20 - 30
-
Žuvies filė
4
400
4
maks.
12 - 14
10 - 12
Skrebutis su gar‐
nyru
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Skrebučiai
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
PATIEKALAS
11.6 Terminis kepintuvas
Jautiena
Kiekis
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Rostbifas arba filė,
puskepis
storio cm
1
190 - 200 1)
5-6
Rostbifas arba filė,
vidutiniškai iškeptas
storio cm
1
180 - 190 1)
6-8
Rostbifas arba filė,
iškeptas
storio cm
1
170 - 180 1)
8 - 10
Kiekis
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Mentė, sprandinė,
kumpis
1–1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kapotinis, kiaulie‐
nos / jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
PATIEKALAS
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
PATIEKALAS
LIETUVIŲ
65
Kiekis
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Mėsos ruletas
750 g–1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Kiaulės koja (apvir‐
ta)
750 g–1 kg
1
150 - 170
90 - 120
PATIEKALAS
Veršiena
PATIEKALAS
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Kepta veršiena
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Veršienos kulni‐
nė
1,5–2 kg
1
160 - 180
120 - 150
PATIEKALAS
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Ėriuko koja, kep‐
ta aviena
1–1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Avienos nugari‐
nė
1–1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Paukštiena, su‐
200–250 g porci‐
pjaustyta porcijo‐
ja
mis
1
200 - 220
30 - 50
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau
400–500 g porci‐
ja
1
190 - 210
35 - 50
Viščiukas, višta
1–1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Antis
1,5–2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Žąsis
3,5–5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalakutas
2,5–3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalakutas
4–6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
1–1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Ėriena
Paukštiena
PATIEKALAS
Žuvis (troškinta)
PATIEKALAS
Žuvis
66 www.electrolux.com
Drėgnas karštas oras
Maisto rūšis
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra (°C)
Trukmė (min.)
Makaronų apkepas
2
180–200
45–60
Lazanija
2
180–200
45–60
Bulvių plokštainis
2
190–210
55–80
Saldūs patiekalai
2
180–200
45–60
Riestainis arba sviestinės ban‐
delės
1
160–170
50–70
Mielinė pynutė / riestė
2
170–190
40–50
Trupininis pyragas (sausas)
3
160–170
20–40
Sausainiai iš mielinės tešlos
2
160–170
20–40
Gaminimo metu prietaiso dureles atidarykite tik
kai būtina.
11.7 Atšildymas
PATIEKALAS
(g)
Atšildymo
trukmė (min.)
Likusiojo atitirpini‐
mo trukmė (min.)
Pastabos
Viščiukas
1000
100 - 140
20 - 30
Viščiuką padėkite ant di‐
delėje lėkštėje apverstos
mažos lėkštutės. Patiekalo
gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Mėsa
1000
100 - 140
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
500
90 - 120
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
150
25 - 35
10 - 15
-
Braškės
300
30 - 40
10 - 20
-
Sviestas
250
30 - 40
10 - 15
-
Grietinė
Didelins puoš‐
nus tortas
2 X 200
80 - 100
10 - 15
Grietinę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai atitirp‐
dytą.
1400
60
60
-
LIETUVIŲ
67
11.8 Konservavimas
Minkšti vaisiai
KONSERVAVIMAS
Virimo trukmė (min.), Papildomas gaminimo
kol susidaro burbuliu‐ laikas esant 100 °C
kai
(min)
Temperatūra (°C)
Žemuogės, mlynės,
avietės, prinokę ag‐
rastai
160 – 170
35 – 45
–
Kaulavaisiai
KONSERVAVIMAS
Virimo trukmė (min.), Papildomas gaminimo
kol susidaro burbuliu‐ laikas esant 100 °C
kai
(min)
Temperatūra (°C)
Kriaušės, svarainiai,
slyvos
160 – 170
35 – 45
10 – 15
Daržovės:
KONSERVAVIMAS
Virimo trukmė (min.), Papildomas gaminimo
kol susidaro burbuliu‐ laikas esant 100 °C
kai
(min)
Temperatūra (°C)
Morkos1)
160 – 170
50 – 60
Agurkai
160 – 170
50 – 60
–
Marinuotos daržovės
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Kaliaropės, žirniai,
šparagai
160 – 170
50 – 60
15 – 20
5 – 10
1) Išjungę prietaisą, palikite konservus orkaitėje.
11.9 Džiovinimas
Orkaitės lentynas uždenkite kepimo popieriumi.
DARŽOVĖS
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra
(°C)
Trukmė (val.)
Pupos
3
1/4
60–70
6–8
Pipirai
3
1/4
60–70
5–6
Daržovės sriubai
3
1/4
60–70
5–6
Grybai
3
1/4
50–60
6–8
Prieskoniniai au‐
galai
3
1/4
40–50
2–3
PATIEKALAS
68 www.electrolux.com
VAISIAI
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra
(°C)
Trukmė (val.)
Slyvos
3
1/4
60–70
8–10
Abrikosai
3
1/4
60–70
8–10
Pjaustyti obuoliai
3
1/4
60–70
6–8
Kriaušės
3
1/4
60–70
6–9
PATIEKALAS
11.10 Karštas oras + garai
PYRAGAI IR PYRAGAIČIAI
Lentynos pa‐
dėtis
Temp. (°C)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
Obuolių pyragas
2
160
60–80
20 cm pyrago formoje1)
Apkepai
2
175
30–40
26 cm pyrago formoje
Vaisių pyragas
2
160
80–90
26 cm pyrago formoje
Biskvitinis pyragas
2
160
35–45
26 cm pyrago formoje
Itališkas pyragas
„Panettone“
2
150–160
70–100
20 cm pyrago formoje1)
Slyvų pyragas
2
160
40–50
Duonos formoje1)
Pyragėliai
3 (2 ir 4)
150–160
25–30
Kepimo skardoje
Sausainiai
3 (2 ir 4)
150
20–35
Kepimo skardoje
Mielinės bandelės
2
180–200
12–20
Kepimo skardoje1)
Sviestinės bande‐
lės
3 (2 ir 4)
180
15–20
Kepimo skardoje1)
PATIEKALAS
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
APKEPAI
PATIEKALAS
Įdarytos daržovės
Lazanija
Bulvių plokštainis
Lentynos pa‐
dėtis
Temp. (°C)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
1
170 - 180
30 - 40
Formoje
2
170 - 180
40 - 50
Formoje
1 (2 ir 4)
160 - 170
50 - 60
Formoje
LIETUVIŲ
69
MĖSA
PATIEKALAS
(g)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Kepta kiauliena
1000
2
180
90–110
Ant vielinės lenty‐
nėlės
Veršiena
1000
2
180
90–110
Ant vielinės lenty‐
nėlės
Jautienos keps‐
nys
1000
su krauju
2
210
45–50
Ant vielinės lenty‐
nėlės
vidutiniškai iš‐
keptas
2
200
55–65
Ant vielinės lenty‐
nėlės
gerai iškeptas
2
190
65–75
Ant vielinės lenty‐
nėlės
Pastabos
Aviena
1000
2
175
110–130
Koja
Viščiukas
1000
2
200
55–65
Visas
Kalakutas
4000
2
170
180–240
Visas
Antis
2000 - 2500
2
170–180
120–150
Visa
Žąsis
3000
1
160–170
150–200
Visa
2
170–180
60–90
Supjaustyta gaba‐
lais
Triušiena
ŽUVIS
(g)
Lentynos
padėtis
Temp. (°C)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
Upėtakis
1500
2
180
25 - 35
3–4 žuvys
Tunas
1200
2
175
35 - 50
4–6 filė
–
2
200
20 - 30
–
PATIEKALAS
Sidabrinė menkė
11.11 Dietinio kepimo indas ir funkcija „Karštas oras + Garai“
DARŽOVĖS
Lentynos padėtis
Temp. ( °C)
Gaminimo trukmė
(min.)
Smulkinti brokoliai
2
130
20 - 25
Baklažanai
2
130
15 - 20
Smulkinti žiediniai ko‐
pūstai
2
130
25 - 30
Pomidorai
2
130
15
PATIEKALAS
70 www.electrolux.com
Lentynos padėtis
Temp. ( °C)
Gaminimo trukmė
(min.)
Balti šparagai
2
130
25 - 35
Žali šparagai
2
130
35 - 45
Griežinėliais pjausty‐
tos cukinijos
2
130
20 - 25
Morkos
2
130
35 - 40
Pankoliai
2
130
30 - 35
Kaliaropės
2
130
25 - 30
Juostelėmis pjaustyti
pipirai
2
130
20 - 25
Griežinėliais pjaustyti
salierai
2
130
30 - 35
Lentynos padėtis
Temp. ( °C)
Gaminimo trukmė
(min.)
Virtas kumpis
2
130
55 - 65
Virta viščiuko krūtinė‐
lė
2
130
25 - 35
Kasseler (rūkyta
kiaulienos nugarinė)
2
130
80 - 100
Lentynos padėtis
Temp. ( °C)
Gaminimo trukmė
(min.)
Upėtakis
2
130
25 - 30
Lašišos filė
2
130
25 - 30
Lentynos padėtis
Temp. ( °C)
Gaminimo trukmė
(min.)
Ryžiai
2
130
35 - 40
Vidutinio dydžio bul‐
vės su lupenomis
2
130
50 - 60
Į keturias dalis pjaus‐
tytos virtos bulvės
2
130
35 - 45
Polenta
2
130
40 - 45
PATIEKALAS
MĖSA
PATIEKALAS
ŽUVIS
PATIEKALAS
GARNYRAI
PATIEKALAS
PICA
Prieš kepimą maždaug 10 minučių pa‐
kaitinkite tuščią orkaitę.
LIETUVIŲ
71
MAISTO PRO‐
DUKTAS
Lentynos pa‐
dėtis
Temp. (°C)
Gaminimo trukmė
(min.)
Pastabos
Pica (plonapadė)
1
200–220
15–25
Kepimo skardoje
Pica (su dideliu
kiekiu garnyro)
1
200–220
20–30
Kepimo skardoje
Maža pica
1
200–220
15–20
Kepimo skardoje
Obuolių pyragas
1
150–170
50–70
20 cm pyrago for‐
moje
Tortas
1
170–190
35–50
26 cm pyrago for‐
moje
Svogūnų pyragas
2
200 – 220
20 – 30
Kepimo skardoje
PAŠILDYMAS GARAIS
Prieš kepimą maždaug 10 minučių pa‐
kaitinkite tuščią orkaitę.
PATIEKALAS
Lentynos padėtis
Temp. (°C)
Gaminimo trukmė
(min.)
Troškiniai/Apkepai
2
130
15 - 25
Makaronai ir padažai
2
130
10 - 15
Garnyras (pvz., ryžiai, bul‐
vės, makaronai)
2
130
10 - 15
Vienos porcijos patiekalai
2
130
10 - 15
Mėsa
2
130
10 - 15
Daržovės
2
130
10 - 15
DUONA
Prieš kepimą maždaug 10 minučių pa‐
kaitinkite tuščią orkaitę.
MAISTO PRO‐
DUKTAS
(g)
Lentynos pa‐
dėtis
Temp. (°C)
Gaminimo
trukmė (min.)
Pastabos
Balta duona
1000
2
180–190
45–60
1–2 kepalai,
vienas kepalas
– 500 g
Bandelės
500
2 (2 ir 4)
190–210
20–30
6–8 bandelės
kepimo skardo‐
je
Ruginė duona
1000
2
180–200
50–70
1–2 kepalai,
vienas kepalas
– 500 g
Itališka duona
„Focaccia“
—
2
190–210
20–25
Kepimo skar‐
doje
72 www.electrolux.com
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐
tą valymo priemonę.
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo.
Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie ne‐
pridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu
orkaičių valikliu.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite visus orkai‐
tės priedus ir juos išdžiovinkite. Valykite
minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite
jų stipraus poveikio priemonėmis, aštriais
daiktais arba indaplovėje. Taip galite pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.1 Durelių tarpiklio valymas
• Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį. Durelių
tarpiklis apjuostas aplink orkeitės angos rėmą.
Nenaudokite prietaiso, jeigu durelių tarpiklis
yra pažeistas. Kreipkitės į techninio aptarnavi‐
mo centrą.
• Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr. bendrąją va‐
lymo informaciją.
12.2 Lentynų atramos
Galite ištraukti lentynėles ir išvalyti šonines sie‐
neles.
Nerūdijančio plieno ir aliuminio prietai‐
sai
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
kempine. Nusausinkite minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties ar
abrazyvinių medžiagų, nes jie gali pa‐
žeisti orkaitės paviršių. Orkaitės valdy‐
mo pultą valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
Lentynų atramų išėmimas
1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoni‐
nės sienelės.
LIETUVIŲ
2.
1
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Užapvalinti lentynų atramų galai turi būti
priekyje.
12.3 Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Keisdami orkaitės lemputę, būkite atsar‐
gūs. Kyla elektros smūgio pavojus.
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite orkaitę.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių
dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
Orkaitės apačioje padėkite skudurėlį,
kad apsaugotumėte orkaitės lemputę ir
stiklinį gaubtelį.
Halogeninę lemputę visada suimkite
skudurėliu, kad ant lemputės neprisviltų
riebalų likučiai.
2.
3.
4.
Atitraukite lentynos atramos galą nuo sie‐
nelės ir išimkite.
2
Lentynų atramų įdėjimas
1.
73
Sukite stiklinį gaubtelį prieš laikrodžio rodyk‐
lę ir nuimkite jį.
Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C karščiui atsparia orkaitės lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
12.4 Vandens bakelio valymas
ĮSPĖJIMAS
Valymo procedūros metu į vandens ba‐
kelį vandens nepilkite.
Valymo procedūros metu iš garų įleidi‐
mo angos į orkaitę gali prilašėti šiek tiek
vandens. Norėdami, kad vanduo nela‐
šėtų ant orkaitės dugno, ant lentynos,
kuri yra tiesiai po garų įleidimo anga,
padėkite surenkamąjį padėklą.
Antraip po kiek laiko orkaitėje susidarys kalkių
nuosėdų. Norėdami to išvengti, valykite orkaitės
dalis, generuojančias garus. Po kiekvieno kepi‐
mo garuose išpilkite vandenį iš bakelio.
1. Pripilkite į vandens bakelį 900 ml vandens ir
50 ml citrinos rūgšties (penkis arbatinius
šaukštelius). Išjunkite orkaitę ir palaukite
maždaug 60 minučių.
2. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją Karš‐
tas oras + Garai . Nustatykite 230 °C tem‐
peratūrą. Po 25 minučių ją išjunkite ir palau‐
kite 15 minučių, kol ji atvės.
3. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją Karš‐
tas oras + Garai . Nustatykite 130–230 °C
temperatūrą. Išjunkite ją po 10 minučių. Pa‐
laukite, kol ji atvės, paskui išpilkite vandenį
iš vandens bakelio (žr. skyrių „Vandens iš‐
pylimas iš vandens bakelio“).
4. Išskalaukite vandens bakelį ir nuvalykite
šluoste orkaitės viduje likusias kalkių nuosė‐
das.
5. Rankomis šiltame muiluotame vandenyje iš‐
plaukite išleidimo vamzdelį. Nenaudokite
rūgščių, purškiamų priemonių ar panašių
valymo medžiagų, kad jo nesugadintumėte.
Vandens tipai
• Minkštas vanduo, kuriame yra mažai kalkių –
rekomenduojamas gamintojo: mažina valymo
procedūrų skaičių.
• Vandentiekio vanduo – galite jį naudoti, jeigu
namų vandens tiekimo sistemoje įrengtas van‐
dens valytuvas arba vandens minkštiklis.
• Kietas vanduo, kuriame yra daug kalkių – jis
neturi jokio poveikio prietaiso veikimui, bet pa‐
didina valymo procedūrų skaičių.
74 www.electrolux.com
KALCIO KIEKIO LENTELĖ, NURODYTA PSO
(Pasaulio sveikatos organizacijos)
Kalkių nuosėdos
Vandens kietu‐
mas
(prancūziškais
laipsniais)
Vandens kietu‐
mas
(vokiškais laips‐
niais)
0–60 mg / l
0–6
0–3
Minkštas
75 ciklų – 2,5
mėnesio
60–120 mg / l
6–12
3–7
Vidutinio kietumo
50 ciklų – 2 mė‐
nesius
120–180 mg / l
12–18
8–10
Kietas arba kal‐
kingas
40 ciklų – 1,5
mėnesio
daugiau kaip 180
mg / l
daugiau nei 18
daugiau nei 10
Labai kietas
30 ciklų – 1 mė‐
nuo
12.5 Orkaitės durelių valymas
Vandens katego‐ Nukalkinimą atli‐
rija
kite kas
Orkaitės durelės gali staiga užsidaryti,
jeigu jūs bandysite išimti stiklo plokštes,
nenuėmę orkaitės durelių.
Orkaitės durelėse yra keturios stiklo plokštės.
Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte jas.
ATSARGIAI
Nenaudokite prietaiso be stiklo plokščių.
Orkaitės durelių ir stiklo plokštės išėmimas
1.
2.
Iki galo atidarykite dureles ir raskite lankstą
dešinėje durelių pusėje.
Traukite tvirtinimo dalį, kol ją atitrauksite.
LIETUVIŲ
75
3.
Viena ranka laikykite išstumtą dalį. Kita ran‐
ka atsuktuvu ją iškelkite ir pasukite dešinės
pusės lanksto svirtelę.
4.
Raskite durelių kairėje pusėje esantį lanks‐
tą.
5.
Pakelkite ir pasukite svirtelę, esančią ant
kairiojo lanksto.
76 www.electrolux.com
90°
6.
Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atida‐
rymo padėties (pusiau priverkite dureles).
Tada patraukite į priekį ir išimkite dureles iš
jų lizdo.
7.
Padėkite dureles ant minkštu audiniu už‐
tiesto stabilaus paviršiaus.
8.
Atlaisvinkite fiksavimo mechanizmą ir išt‐
raukite stiklo plokštes.
9.
Pasukite du fiksatorius 90° kampu ir ištrau‐
kite juos iš lizdų.
LIETUVIŲ
77
10. Atsargiai po vieną pakelkite (1-as veiks‐
mas) ir išimkite (2-as veiksmas) stiklo
plokštes. Pradėkite nuo viršutinės plokštės.
11. Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir muilu.
Atsargiai nusausinkite stiklo plokštes.
1
2
Durelių ir stiklo plokščių įdėjimas
A
B
C
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes (A, B ir C)
sudėtumėte tinkama eilės tvarka. Vidurinė plokš‐
tė (B) turi dekoratyvinį rėmą. Ekrano spaudinio
zona privalo būti nukreipta į vidinę durelių pusę.
Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo plokštės rėmo pavir‐
šius (B) padengtose vietose nebūtų šiurkštus
liesti.
Būtinai tinkamai įdėkite ir įtaisykite viršutinę
plokštę.
13. KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Problema
Prietaisas nekaista.
Galima priežastis
Prietaisas yra išjungtas.
Pataisymas
Įjunkite prietaisą.
78 www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Pataisymas
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite paros laiką.
Prietaisas nekaista.
Nenustatyti būtini nustatymai.
Įsitikinkite, ar nustatymai yra tin‐
kami.
Prietaisas nekaista.
Įjungta apsaugos nuo vaikų už‐
rakto funkcija.
Žr. skyrių „Užrakto nuo vaikų iš‐
jungimas“.
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko
dėl perdegusio saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai suveikia,
kreipkitės į įgaliotąjį elektriką.
Prietaise yra vandens.
Vandens bakelyje pripilta per
daug vandens.
Išjunkite prietaisą ir sugerkite
vandenį iš prietaiso šluoste arba
kempine.
Neveikia kepimo garuo‐ Vandens bakelyje nėra vandens.
se funkcija.
Pripildykite vandens bakelį.
Neveikia kepimo garuo‐ Kalkių nuosėdos užkimšo angą.
se funkcija.
Patikrinkite vandens įvado angą.
Pašalinkite kalkių nuosėdas.
Vandens bakeliui ištuš‐
tinti reikia daugiau nei
trijų minučių arba van‐
duo teka iš garų įvado
angos.
Patikrinkite vandens bakelį. Žr.
skyrių „Vandens bakelio valy‐
mas“.
Prietaise yra kalkių nuosėdų.
Ant maisto produktų ir
Pernelyg ilgam palikote patiekalą Baigę gaminti, nepalikite patie‐
prietaiso viduje kaupiasi prietaise.
kalų prietaise ilgiau nei 15–20
garai ir kondensatas.
minučių.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „De‐
mo“. Prietaisas nekais‐
ta. Neveikia ventiliato‐
rius.
Veikia bandomasis režimas.
1.
2.
3.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐
žiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės
priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
Išjunkite prietaisą.
Palieskite ir palaikykite
,
kol prietaisas įsijungs ir išsi‐
jungs.
Vienu metu palieskite ir pa‐
laikykite
ir
, kol pasi‐
girs garso signalas ir ekrane
užges „d“.
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje,
ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
LIETUVIŲ
79
14. TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
15. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
15.1 Įrengimas balduose
548
558
20
600
min. 550
20
min. 560
573
589
A
B
594
5
590
min. 550
20
min. 560
15.2 Elektros įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Elektrą prijungti privalo tik kvalifikuotas
elektrikas.
Gamintojas nėra atsakingas, jeigu jūs
nesiimate skyriuje „Saugos informacija“
nurodytų saugos priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir kištu‐
ku.
15.3 Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai: H07 RN-F,
H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Kabelio skerspjūvis priklauso nuo bendrosios ga‐
lios (žr. duomenų plokštelę); žr. lentelę:
80 www.electrolux.com
Bendra galia
Kabelio skerspjūvis
Bendra galia
Kabelio skerspjūvis
iki 1 380 W
3 x 0,75 mm²
iki 3 680 W
3 x 1,5 mm²
iki 2 300 W
3 x 1 mm²
Židinio laidas (žalias / geltonas laidas) turi būti 2
cm ilgesnis nei fazinis ir nulinis laidai (mėlynas ir
rudas laidai).
16. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
ženklu
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
LIETUVIŲ
81
82 www.electrolux.com
LIETUVIŲ
83
397270123-A-182013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement