Zanussi | ZOP37902XK | User manual | ZANUSSI ZOP37902XK Brugermanual

ZANUSSI ZOP37902XK Brugermanual
DA
NO
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Ovn
Ovn
ZOP37902
2
22
Indhold
Om sikkerhed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sikkerhedsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Før ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Urfunktionstaster _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
6
6
8
Ekstrafunktioner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ 15
Hvis noget går galt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Miljøhensyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i
brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent
invaliditet.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer
med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som
mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af
en voksen eller en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler
af. De tilgængelige dele er varme.
• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer
den.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden overvågning.
Generelt om sikkerhed
• Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad at røre
ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid grillhandsker
til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
2
www.zanussi.com
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
• Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
• Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det
resultat, at glasset knuses.
• Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske rensning.
Tag alle dele ud af ovnen.
• For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende
og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Advarsel Apparatet må kun installeres af
en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da
det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
• Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.
• Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
• Sørg for, apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
• Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde.
Tilslutning, el
Advarsel Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet
svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
www.zanussi.com
• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal
udskiftes.
• Elledninger må ikke kommer i berøring med
apparatets låge, især når lågen er varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførte og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte
netstikket i.
• Undgå at slukke for maskinen ved at trække i
ledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres med et
isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet
kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret
skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
3
• Luk apparatets luge helt, inden du sætter
netstikket i stikkontakten.
Brug
Advarsel Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller
eksplosion.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tilstoppede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der
er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter hver brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge,
mens apparatet er i brug. Der kan trænge
meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller
når det har kontakt med vand.
• Belast ikke ovnlågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller som
frasætningsplads.
• Hold altid apparatets låge lukket, når apparatet er i brug.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller
ting, der er fugtet med brændbare produkter,
i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
Advarsel Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller misfarve
emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme
apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen.
4
– Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer
ribberne.
• Misfarvning af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl i garantilovens forstand.
• Brug en dyb bradepande til fugtige kager.
Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes.
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Risiko for personskade, brand
eller skade på apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis
de er beskadiget. Kontakt servicecentret.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
• Rester af fedt eller mad i apparatet kan skabe
brand.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug
ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske genstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant)
med nogen form for rengøringsmiddel.
Pyrolytisk rensning
Advarsel Risiko for forbrænding.
• Før du udfører en pyrolytisk selvrensning eller
første ibrugtagning, skal du først tage følgende ud af ovnen:
– Alle madlavningsrester, pletter fra olie eller
fedt / belægninger.
– Alle udtagelige genstande (inkl. riste, ovnribber osv., der fulgte med produktet), herunder evt. alle slip-let gryder, pander, bakker, redskaber osv.
www.zanussi.com
• Læs omhyggeligt alle anvisninger til pyrolytisk
rensning.
• Hold børn væk fra apparatet, mens den pyrolytiske rensning er i gang. Apparatet bliver
meget varmt.
• Pyrolytisk rensning sker ved en høj temperatur, der kan frigive dampe fra madlavningsrester og produktionsmaterialet, hvorfor forbrugerne på det kraftigste rådes til at:
– Sørge for god udluftning under og efter
hver pyrolytisk rensning.
– Sørge for god udluftning under og efter
første ibrugtagning med maksimal temperatur.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et område
med god udluftning og må ikke være i
nærheden af apparatet under og efter den
pyrolytiske rensning og første ibrugtagning
med maksimal temperatur.
• I modsætning til alle mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt følsomme
over for potentielle dampe, der udsendes under rensning af alle pyrolytiske ovne.
• Små kæledyr kan også være meget følsomme over for lokale temperaturændringer i
nærheden af alle pyrolytiske ovne, når den
pyrolytiske selvrensning er i gang.
• Slip-let overflader på gryder, pander, bakker,
redskaber osv. kan blive beskadiget af pyro-
lytisk rensning ved høj temperatur i alle pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde til
skadelige dampe af lavt niveau.
• Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madlavningsrester, som beskrevet, er ikke skadelige
for mennesker, herunder spædbørn eller personer med fysiske lidelser.
Indvendig belysning
• Den type ovnpære eller halogenlampe, der
bruges til dette apparat, er kun beregnet til
husholdningsapparater. Det må ikke bruges
til anden belysning.
Advarsel Risiko for elektrisk stød.
• Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra
lysnettet.
• Brug kun pærer med samme specifikationer.
Bortskaffelse
Advarsel Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan
blive lukket inde i apparatet.
Produktbeskrivelse
1
2
2 Elektronisk programur
3 Termostatknap
3
4
5
5
4
9
3
6
2
1
8
7
1 Funktionsvælger, ovn
www.zanussi.com
4 Grill
5 Ovnpære
6 Blæser
7 Ovnribber, udtagelige
8 Mærkeplade
9 Ristpositioner
Ovntilbehør
• Grillrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Bageplade
5
Til kager og lagkagebunde.
• Grill / bradepande
Til bagning og stegning, eller som drypbakke
til opsamling af fedt.
Før ibrugtagning
nere gemmes den nye tid automatisk efter
5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
Rengøring før ibrugtagning
• Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber
fra ovnen (hvis relevant).
• Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.
Vigtigt Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Indstilling af aktuel tid
og 12:00. 12 blinker.
Displayet viser
1. Tryk på + eller - for at indstille de korrekte
timer.
2. Tryk på
for at bekræfte. Det er kun nødvendigt, første gang du indstiller tiden. Senere gemmes den nye tid automatisk efter
5 sekunder.
Displayet viser
og den indstillede time. 00 blinker.
3. Tryk på + eller - for at indstille de korrekte
minutter.
4. Tryk på
for at bekræfte. Det er kun nødvendigt, første gang du indstiller tiden. Se-
Ændring af den aktuelle tid
Den aktuelle tid kan kun ændres, når apparatet er slukket.
en eller flere gange, indtil lampen for
Tryk på
blinker i displayet. Se under "Indaktuel tid
stilling af aktuel tid" for at indstille den nye tid.
Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at brænde det
tiloversblevne fedt af.
1. Vælg funktionen
og maks. temperatur.
2.
3.
Lad apparatet være tændt i 45 minutter.
2.
Drej temperaturvælgeren for at indstille
temperaturen.
For at deaktivere apparatet skal du dreje
knappen for den øverste ovns funktioner til
SLUK-positionen.
og maks. temperatur.
Vælg funktionen
4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Apparatet kan udsende lugt og røg. Det er normalt.
Sørg for, at der er tilstrækkelig luftstrømning.
Daglig brug
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge apparatet. Funktionsvælgeren kommer ud.
Aktivering og deaktivering af apparatet
1. Drej knappen for ovnfunktioner hen til en
ovnfunktion.
3.
Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Slukket position
(Off)
6
Egnet til
Apparatet er slukket.
www.zanussi.com
Ovnfunktion
Egnet til
Varmluft
Til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der skal have samme
tilberedningstemperatur, på flere riste, uden at de forskellige retter får afsmag af hinanden.
Over- undervarme
Til bagning og stegning i ét niveau. Øverste og nederste varmelegemer er
tændt samtidigt.
Lille grill
Til grillstegning af flade madvarer i små mængder, midt på risten. Til at lave
toastbrød.
Stor grill
Til grillstegning af flade madvarer i store mængder. Til at lave toastbrød.
Hele grillelementet er tændt.
Turbogrill
Til at tilberede store stykker kød. Her arbejder grillelementet og varmluftsblæseren efter hinanden, så den varme luft cirkulerer rundt om retterne i
ovnen.
Pizza
Til fremstilling af pizza, quiche eller tærte.
Kød
Til nænsom stegning af meget magert og mørt kød.
Hold varm
Til at holde maden varm.
Optøning
Til optøning af dybfrost.
Pyrolyse
Til at rense ovnen. Den høje temperatur brænder resterende snavs. Det kan
du efterfølgende fjerne med en klud, når apparatet er koldt.
Visning
1 Timer
2 Opvarmnings/restvarmeindikator
7
1
2
3
3 Vandtank (kun udvalgte modeller)
4 Termometer (kun udvalgte modeller)
5 Elektronisk lågelås (kun udvalgte modeller)
6 Timer/minutter
7
6
5
4
7 Urfunktionstaster
Knapper
Knap
Funktion
Ur
,
www.zanussi.com
Minus, plus
Forløb
Indstilling af urfunktionen.
Til indstilling af tiden.
7
Opvarmnings/restvarmeindikator
Hvis du aktiverer en ovnfunktion, tændes bjælén ad gangen. Bjælkerne
kerne i displayet
viser, at ovntemperaturen stiger eller falder.
Når der slukkes for apparatet, viser displayet
, hvis temperaturen i
restvarmeindikatoren
ovnen er over 40 °C. Drej temperaturvælgeren
til venstre eller højre for at vise ovntemperaturen
i displayet.
Urfunktionstaster
Symbol
Funktion
Minutur
Forløb
Bruges til at indstille en nedtælling.
Aktuel tid
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle klokkeslæt. Se
"Indstilling af aktuel tid".
Varighed
Til indstilling af hvor længe apparatet skal være tændt. Indstil først en ovnfunktion, før du indstiller denne funktion.
Sluttid
Til indstilling af, hvornår der slukkes for apparatet. Indstil først en ovnfunktion, før du indstiller denne funktion. Du kan bruge Varighed og Slut tid samtidigt (Udskudt tid) til at indstille tiden, når apparatet skal tændes og derefter slukkes.
Tryk på
gentagne gange for at ændre
urfunktionen.
for at bekræfte urfunktionernes
Tryk på
indstillinger, eller vent 5 sekunder for at få
indstillingen bekræftet automatisk.
Indstilling af Varighed eller Sluttid
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil symeller
blinker i displayet.
bolet
2. Tryk på + eller - for at indstille minutter.
3. Tryk på
for at bekræfte.
4.
5.
6.
Tryk på + eller - for at indstille timer.
Tryk på
for at bekræfte.
elNår den indstillede tid er nået, vises
, og den indstillede tid blinker. Der
ler
udsendes et lydsignal i to minutter. Apparatet slukkes. Tryk på en vilkårlig knap, eller
åbn apparatets låge for at afbryde lydsignalet.
Hvis du trykker på knappen
, mens du
, skifter apindstiller tiden for Varighed
paratet til indstillingstilstand for funktionen Slut.
tid
8
Indstilling af minuturet
Bruges til at indstille en nedtælling. Der kan
højst vælges 23 timer og 59 minutter. Denne
funktion har ikke indflydelse på ovnen. Minuturet
kan aktiveres på et vilkårligt tidspunkt, også hvis
apparatet er slukket.
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil ,
og 00 blinker i displayet.
2. Tryk på + eller - for at indstille minuturet.
Først beregnes tiden i minutter og sekunder. Når tiden, du indstiller, er over 60 mipå displayet. Apnutter, vises symbolet
paratet beregner derefter tiden i timer og
minutter.
3. Minuturet starter automatisk efter 5 sekunder.
4. Når den indstillede tid er gået, udsendes et
lydsignal i to minutter. 00:00 and blinker
i displayet. Tryk på en vilkårlig knap for at
slå signalet fra.
Hvis du indstiller minuturet, når funktionen
eller Slut tid
er aktiveret,
Varighed
tændes symbolet i displayet.
www.zanussi.com
Optællingstimer
Brug optællingstimeren til at holde øje med,
hvor længe ovnen er tændt. Den aktiveres, når
ovnen begynder at varme.
Tryk på og hold + og - nede for at nulstille optællingstimeren. Timeren begynder at tælle op.
Optællingstimeren kan ikke bruges, når
eller Slut tid
funktionen Varighed
er aktiveret.
Ekstrafunktioner
Børnesikring
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen ikke
betjenes. Dette sikrer, at børn ikke ved et uheld
tænder for apparatet.
Sådan aktiveres og deaktiveres
børnesikringen:
1. Undlad at vælge ovnfunktion.
2. Tryk på og hold
og + nede samtidigt i 2
sekunder.
3. Der udsendes et lydsignal. SAFE og
tændes/slukkes i displayet (når børnesikringen aktiveres eller deaktiveres).
Hvis ovnen har "Pyrolytisk rensning" er lågen låst.
tændes i displayet, når du drejer
SAFE og
eller trykker på en knap.
Automatisk slukning
Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes apparatet automatisk efter nogen tid:
• Hvis der er aktiveret en ovnfunktion.
• Hvis ovntemperaturen ikke ændres.
Ovntemperatur
Slukningstid
30 - 115 °C
12.5 t
Ovntemperatur
Slukningstid
120 - 195 °C
8.5 t
200 - 245 °C
5.5 t
250 - maks. °C
3.0 t
Tryk på en vilkårlig knap efter en automatisk
slukning for at tænde for apparatet igen.
Vigtigt Automatisk slukning fungerer med alle
ovnfunktioner, bortset fra Lys, Varighed, Slut tid
og Udskudt tid.
Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren
automatisk for at holde apparatets overflader
kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører køleblæseren videre, indtil temperaturen i apparatet
er faldet.
Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller defekte
komponenter kan medføre farlig overopvarmning. For at hindre dette er ovnen forsynet med
en sikkerhedstermostat, som afbryder strømforsyningen. Når temperaturen er faldet, tændes
ovnen automatisk igen.
Nyttige oplysninger og råd
• Ovnen har ribber i fem niveauer. Tæl ribberne
fra bunden af apparatet.
• Ovnen har et specielt system, der cirkulerer
luften og konstant genbruger dampen. Med
dette system er det muligt at bruge damp
ved tilberedningen, så maden bliver mør indvendig og sprød på overfladen. Det mindsker
tilberedningstiden og energiforbruget.
www.zanussi.com
• Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet
eller på ovnruderne. Det er normalt. Stå altid
på afstand af apparatet, når du åbner dets låge under tilberedning. Tænd apparatet 10
minutter inden tilberedning for at mindske
kondenseringen.
• Tør fugt væk, hver gang du har brugt apparatet.
9
• Stil ikke genstandene direkte på apparatets
bund, og dæk ikke nogen af dets dele med
alufolie, når du tilbereder mad. Dette kan ændre stege-/bageresultaterne og beskadige
emaljen.
• Lad kødet stå i ca. 15 minutter inden udskæring, så saften ikke siver ud.
• Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre
for meget røg i ovnen under stegning. Tilføj
vand, hver gang det tørrer ud, for at forhindre
røgkondensation.
Bagning af kager
• Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af bagetiden er gået.
• Hvis du bruger to bageplader på samme tid,
bør der være en tom rille mellem dem.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav
mad. Find de bedste indstillinger (varmetrin, tilberedningstid, etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og mængderne, når du bruger dette apparat.
Tilberedning af kød og fisk
• Brug en bradepande til mad med meget fedt
for at forhindre, at ovnen får pletter, der ikke
kan fjernes.
Stegetabel
KAGER
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
160
45 - 60
I en kageform
3 (2 og 4)
160
20 - 30
I en kageform
2
165
60 - 80
I en 26 cm kageform
170
2 (venstre og
højre)
160
80 - 100
I to 20 cm kageforme på en grillrist1)
3
175
2
150
60 - 80
På bageplade
Tærte m. syltetøj
2
170
2 (venstre og
højre)
165
30 - 40
I en 26 cm kageform
Sandkage
2
170
2
160
50 - 60
I en 26 cm kageform
Engelsk julekage/fyldig frugtkage
2
160
2
150
90 - 120
I en 20 cm kageform1)
Plumkage
1
175
2
160
50 - 60
I en brødform 1)
Små kager - på
én ribbe
3
170
3
140 150
20 - 30
På bageplade
Små kager - på
to ribber
-
-
2 og 4
140 150
25 - 35
På bageplade
Små kager - i tre
niveauer
-
-
1, 3 og 5
140 150
30 - 45
På bageplade
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Pisket dej
2
170
3 (2 og 4)
Mørdej
2
170
Kvargkage m.
kærnemælk
1
170
Æblekage (æbletærte)
2
Strudel
MADVARE
10
www.zanussi.com
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
140 150
30 - 35
På bageplade
2 og 4
140 150
35 - 40
På bageplade
-
1, 3 og 5
140 150
35 - 45
På bageplade
3
120
3
120
80 - 100
På bageplade
Marengs- to niveauer
-
-
2 og 4
120
80 - 100
På bageplade1)
Boller
3
190
3
190
12 - 20
På bageplade1)
Flødekager - ét
niveau
3
190
3
170
25 - 35
På bageplade
Flødekager - to
niveauer
-
-
2 og 4
170
35 - 45
På bageplade
Frugttærter
2
180
2
170
45 - 70
I en 20 cm kageform
Fyldig frugtkage
1
160
2
150
110 - 120
I en 24 cm kageform
Victoriakager
1
170
2
160
50 - 60
I en 20 cm kageform
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Lagkagebunde/
kagesnitter - ét
niveau
3
140
3
Lagkagebunde/
kagesnitter - to
niveauer
-
-
Lagkagebunde/
kagesnitter - tre
niveauer
-
Marengs - ét niveau
MADVARE
Temperatur
[°C]
1) Forvarm i 10 minutter.
BRØD OG PIZZA
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Franskbrød
1
190
1
190
60 - 70
Rugbrød
1
190
1
180
30 - 45
I en brødform
Boller
2
190
2 (2 og 4)
180
25 - 40
6 - 8 rundstykker
på bageplade1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
På bageplade eller
i en bradepande1)
Boller
3
200
3
190
10 - 20
På bageplade1)
MADVARE
Bemærkninger
1 - 2 stk., 500 g
pr. stk.1)
1) Forvarm i 10 minutter.
www.zanussi.com
11
TÆRTER
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
180
40 - 50
I en form
175
45 - 60
I en form
1
180
50 - 60
I en form1)
180 190
2
180 190
25 - 40
I en form1)
180 190
2
180 190
25 - 40
I en form1)
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Pastatærte
2
200
2
Grøntsagstærte
2
200
2
Quiche
1
180
Lasagne
2
Cannelloni
2
MADVARE
1) Forvarm i 10 minutter.
KØD
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Oksekød
2
200
2
190
50 - 70
På en grillrist
Svin
2
180
2
180
90 - 120
På en grillrist
Kalvekød
2
190
2
175
90 - 120
På en grillrist
Roastbeef, rød
2
210
2
200
50 - 60
På en grillrist
Roastbeef, rosa
2
210
2
200
60 - 70
På en grillrist
Roastbeef, gennemstegt
2
210
2
200
70 - 75
På en grillrist
Flæskebov
2
180
2
170
120 - 150
Med svær
Flæskeskank
2
180
2
160
100 - 120
2 stk.
Lammekød
2
190
2
175
110 - 130
Kølle
Kylling
2
220
2
200
70 - 85
Hel
Kalkun
2
180
2
160
210 - 240
Hel
And
2
175
2
220
120 - 150
Hel
Gås
2
175
1
160
150 - 200
Hel
Kanin
2
190
2
175
60 - 80
Parteret
Hare
2
190
2
175
150 - 200
Parteret
Fasan
2
190
2
175
90 - 120
Hel
MADVARE
FISK
12
www.zanussi.com
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
175
40 - 55
3 - 4 fisk
175
35 - 60
4 - 6 fileter
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Bækørred/havrude
2
190
2
Tun/laks
2
190
2
MADVARE
Lille grill
Opvarm den tomme ovn i 10 minutter før
madlavning.
Antal
MADVARE
Lille grill
Tilberedningstid [min.]
Stykker
[g]
Ovnrille
Temperatur [°C]
1. side
2. side
Tournedos
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Oksesteaks
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Grillpølser
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Svinekotelet
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Kylling (i halve)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Kyllingebryster
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Fiskefilet
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Sandwiches
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Toastbrød
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
Turbogrill
Oksekød
MADVARE
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
5-6
Roastbeef eller filet, rød
pr. cm i højden
1
190 - 200 1)
Roastbeef eller filet, rosa
pr. cm i højden
1
180 - 190 1)
6-8
Roastbeef eller filet,
gennemstegt
pr. cm i højden
1
170 - 180 1)
8 - 10
MADVARE
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bov, nakkekam, skinkesteg
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
1) Forvarm ovnen.
Svin
www.zanussi.com
13
MADVARE
Kotelet, ribbenssteg
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
60 - 90
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
Farsbrød
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Svineskank (forkogt)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
Kalvekød
MADVARE
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Kalvesteg
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kalveskank
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Lammekød
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Lammekølle, lammesteg
MADVARE
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Lammeryg
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Fjerkræ
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Udskåret fjerkræ
MADVARE
200 - 250 g hver
1
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret
400 - 500 g hver
1
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
And
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Gås
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Fisk (dampet)
MADVARE
Hel fisk
Optøning
MADVARE
[g]
Optøningstid
[min]
Efteroptøning
[min]
Bemærkninger
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop med bunden opad i en spisetallerken;
læg kyllingen på den. Vendes
undervejs.
Kød
1000
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
Kød
500
90 - 120
20 - 30
Vendes undervejs.
Ørred
150
25 - 35
10 - 15
-
14
www.zanussi.com
[g]
Optøningstid
[min]
Efteroptøning
[min]
Bemærkninger
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes, selv
om der er enkelte frosne klumper i den.
Kage
1400
60
60
-
MADVARE
Tørring - varmluft
Læg bagepapir på ovnens riste.
GRØNTSAGER
MADVARE
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid [ti]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Svampe
3
1/4
50 - 60
6-8
Krydderurter
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatur (°C)
Tid [ti]
1 ribbe
2 ribber
Bønner
3
Peberfrugt
3
Suppegrøntsager
FRUGT
MADVARE
Ovnrille
1 ribbe
2 ribber
Blommer
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Abrikoser
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Æblebåde
3
1/4
60 - 70
6-8
Pærer
3
1/4
60 - 70
6-9
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
• Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel.
• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så kan
du lettere få snavset af, og det brænder ikke
fast.
• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt
ovnrensemiddel.
www.zanussi.com
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det
tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt
vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke
skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande
eller en opvaskemaskine til rengøring. Det
kan ødelægge non-stick belægningen.
15
Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium:
Rengør kun ovnlågen med en våd svamp. Tør
efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler.
De kan beskadige ovnens udvendige flader.
Brug samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel.
2.
3.
Den pyrolytiske rensning kan ikke starte,
hvis ovnlågen står åben.
4.
Vælg pyrolytisk rensning. Se "Ovnfunktioner".
5.
blinker, skal du trykke på + eller Når
for at vælge den ønskede procedure:
– P1 – hvis ovnen ikke er meget snavset.
Proceduren varer 1 t.
– P2 – hvis ovnen er mere snavset. Proceduren varer 1 t 30 min.
6.
for at starte proceduren. FunktiTryk på
onen Sluttid kan bruges til at udskyde starten på rensningen.
Når ovnen har nået den forudindstillede
temperatur, låses ovnlågen. Symbolet
og bjælkerne på varmeindikatoren vises i
displayet.
Ovnribber
Ovnribberne kan fjernes, så ovnens sidevægge
kan rengøres.
Udtagning af ovnribberne
2
1
1 Træk forenden af
ovnribben væk fra sidevæggen.
2 Træk den bageste
ende af ovnribben
væk fra sidevæggen,
og fjern den.
Isætning af ovnribberne
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
De afrundede ender af ovnribberne skal
vende fremad.
Pyrolytisk rensning
Advarsel Appareatet bliver meget varmt.
Der er risiko for forbrænding.
Fjern groft snavs med håndkraft.
Luk til sidst ovnlågen.
Drej knappen for ovnfunktioner til sluk-positionen for at stoppe den pyrolytiske rensning, før den er færdig.
Når pyrolysen er slut, vises klokkeslættet i displayet. Ovnlågen forbliver låst. Når apparatet er
kølet af, lyder der et signal, og ovnlågen kan
igen åbnes.
Pæren er slukket under pyrolytisk rensning.
Påmindelse om rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres pyrolytisk rensning, blinker PYR i displayet i 10 sekunder, efter hver gang der tændes og slukkes
for apparatet.
Bemærk Hvis der er installeret en
kogesektion med apparatet, må den ikke
bruges samtidigt med den pyrolytiske rensning.
Det kan skade apparatet.
Påmindelsen om rengøring slukkes:
• Når der er udført pyrolytisk rensning
• Hvis du trykker på + og - samtidigt, mens
PYR blinker i displayet.
1.
Ovnpære
Fjern de udtagelige ribber, hvis de stadig
er i ovnen, og tilbehøret fra ovnen. Se
"Fjernelse af ribber".
Bemærk Lad ikke de udtagelige ribber
blive i apparatet under pyrolytisk rensning.
Der er risiko for skader.
16
Advarsel Vær forsigtig, når du skifter
ovnpæren. Der er fare for elektrisk stød!
Før du skifter ovnpære:
• Sluk for ovnen.
www.zanussi.com
• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på
gruppeafbryderen.
Læg en klud i bunden af ovnen for at beskytte ovnpæren og dækglasset.
Hold altid halogenpæren med en klud for at forhindre fedtrester i at brænde fast på pæren.
1.
2.
3.
4.
Drej dækglasset mod uret for at fjerne det.
Gør glasset rent.
Udskift ovnpæren med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 °C.
Brug en ovnpære af samme type.
Montér dækglasset.
4 Læg lågen på et
3 Sæt ovnlågen i
første åbne position
fast underlag, med et
(halvvejs). Træk den
blødt stykke stof unså fremad, og tag den der.
ud af lejerne.
Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har fire ovnglas. Du kan fjerne ovnlågen og de indvendige ovnglas for at rengøre
dem.
90°
Ovnlågen kan smække i, hvis du prøver at
fjerne ovnglassene, mens ovnlågen sidder
på.
Bemærk Brug ikke apparatet uden
ovnglasset.
5 Udløs låsesystemet, så ovnglassene
kan tages ud.
6 Drej de to holdere
90°, og tag dem ud af
deres leje.
Aftagning af ovnlåge og ovnglas
1
1 Åbn lågen helt, og 2 Løft armene på de
hold på de to hæng- to hængsler, og drej
sler.
dem.
2
7 Løft forsigtigt (trin
1), og fjern (trin 2)
ovnglassene ét ad
gangen. Start fra det
øverste glas.
Rengør ovnglassene med vand og sæbe. Tør
ovnglassene forsigtigt.
Isætning af låge og ovnglas
Efter rengøringen sættes ovnglas og ovnlåge
på plads. Udfør ovennævnte trin i modsat rækkefølge.
www.zanussi.com
17
3
1 2
Sørg for at sætte ovnglassene (1, 2 og 3) på
plads i den rigtige rækkefølge. Det midterste
glas (2) har en dekoreret ramme. Grafikzonen
skal vende mod lågens indvendige side. Kontroller efter isætningen, at overfladen af ovnglassets ramme (2) ikke er ru, når du rører ved
den.
Sørg for at sætte det øverste glas rigtigt i lejerne.
Hvis noget går galt
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
Problem
Mulig årsag
Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.
Apparatet er deaktiveret.
Aktivér apparatet.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret. Se "Indstilling af klokkeslæt".
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Automatisk slukning er aktiveret.
Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Deaktivering af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen på husets eltavle (sikringsboks) er gået.
Kontroller sikringerne. Kontakt en
autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.
Ovnpæren tænder ikke.
Ovnpæren er defekt.
Udskift pæren.
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser C1.
Ovnribberne er ikke taget ud.
Tag ovnribberne ud.
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser C3.
Lågen er ikke lukket helt, eller lågelåsen er defekt.
Luk ovnlågen helt.
18
www.zanussi.com
Problem
Displayet viser F102.
Mulig årsag
Afhjælpning
Lågen er ikke lukket helt, eller lågelåsen er defekt.
1.
2.
3.
Ovnen bliver ikke varm. Displayet
viser Demo.
Demo-funktionen er aktiveret.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Displayet viser en fejlkode, der ikke står på listen.
Der er en elektronisk fejl.
1.
2.
Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet.
Maden har stået for længe i ovnen.
Kontakt forhandleren eller servicecentret, hvis
du ikke selv kan løse problemet.
Luk ovnlågen helt.
Sluk for apparatet med ejendommens/husets sikring, eller
slå relæet på tavlen fra, og
tænd igen.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis F102 igen vises i displayet.
Sluk for komfuret.
Tryk og hold +-knappen
nede.
Drej ovnens funktionsvælger
til den første funktion, når der
udsendes et lydsignal. Demo
blinker i displayet.
Drej ovnens funktionsvælger
til sluk-positionen.
Slip knappen +.
Drej temperaturvælgeren med
uret tre gange. Der udsendes
et lydsignal tre gange. Demofunktionen er deaktiveret.
Sluk for apparatet med ejendommens/husets sikring, eller
slå relæet på tavlen fra, og
tænd igen.
Kontakt servicecentret, hvis
displayet viser den samme
fejlkode igen.
Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15 - 20 minutter efter tilberedningen.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er
angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på
apparatets frontramme.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
www.zanussi.com
19
Indbygning
548
558
20
600
573
min. 550
20
min. 560
589
594
5
A
min. 550
590
B
Elektrisk installation
20
min. 560
Advarsel Kun en kvalificeret person må
foretage den elektriske installation.
Producenten påtager sig intet ansvar, hvis
forholdsreglerne i kapitlet "Om sikkerhed"
ikke følges.
Dette apparat er forsynet med et stik og et forbindelseskabel.
Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BBF.
For kablets tværsnit se tilsluttet effekt i alt (på
typeskiltet) og tabellen:
Tilsluttet effekt i
alt
maks. 1380 W
20
Kablets tværsnit
3 x 0,75 mm²
www.zanussi.com
Tilsluttet effekt i
alt
Kablets tværsnit
maks. 2300 W
3 x 1 mm²
maks. 3680 W
3 x 1,5 mm²
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2 cm
længere end fase- og nulkabler (blå og brune
kabler).
Miljøhensyn
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for
at dette produkt bliver bortskaffet på den rette
måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne forårsages
af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt
www.zanussi.com
det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Emballage
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikdele er mærket med internationale
forkortelser, f.eks. PE, PS, osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens
genbrugsplads.
21
Innhold
Sikkerhetsinformasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sikkerhetsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Før første gangs bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Klokkefunksjoner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22
23
25
26
26
28
Tilleggsfunksjoner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige tips og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Stell og rengjøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hva må gjøres, hvis... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montering _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljøvern _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29
29
35
38
39
41
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig
montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig
bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
Advarsel Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn av en voksen eller en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når
den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer
den.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de
har tilsyn.
Generelt om sikkerhet
• Produktet blir varmt inni når det er i bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter
inn tilbehør eller ovnsutstyr.
• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
22
www.zanussi.com
• Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan
ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
• Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler
av ovnen.
• For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten på hyllestøtten
og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene. Bruk omvendt
rekkefølge for å montere hyllestøttene.
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Advarsel Dette produktet må monteres av
en kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som følger
med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet,
fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
• Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
• Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
• Pass på at produktet er montert under og
ved siden av stabile konstruksjoner.
• Sidene på produktet må være på høyde med
produkter eller enheter av samme høyde.
Elektrisk tilkopling
Advarsel Fare for brann og elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en
kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må
du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
www.zanussi.com
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen ikke
blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
• Ikke la strømkabler å komme i kontakt med
døren til produktet, spesielt når døren er
varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte
deler må festes på en måte som gjør at den
ikke kan fjernes uten verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til
stikkontakten etter monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs må den ikke benyttes.
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal
fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra
strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten
må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
• Lukk døren til produktet helt, før du setter
støpselet i stikkontakten.
23
Bruk
Advarsel Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller eksplosjon.
• Dette produktet er beregnet for bruk i en
husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er
i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til produktet
når produktet er i bruk. Varm damp kan
strømme ut.
• Ikke bruk produktet med våte hender eller når
det er i kontakt med vann.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
• Hold alltid døren til produktet lukket mens
produktet er i bruk.
• Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til
en blanding av alkohol og luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i
kontakt med produktet når du åpner døren.
• Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
Advarsel Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på emaljen:
– Ikke sett ovnsutstyr eller andre gjenstander
direkte på bunnen av produktet.
- Ikke legg aluminiumsfolie direkte på bunnen
av produktet.
- Ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
- Ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedingen er ferdig.
- Vær forsiktig når du fjerner eller monterer
tilleggsutstyret.
24
• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. Dette er ikke en defekt som omfattes av garantilovene.
• Bruk en dyp langpanne for myke kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.
Stell og rengjøring
Advarsel Fare for personskade, brann
eller skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart glasspanelene i døren om
disse har blitt skadet. Kontakt servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung!
• Rengjør produktet med jevne mellomrom for
å forhindre skade på overflaten.
• Gjenværende fett eller mat i produktet kan
forårsake brann.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må
aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
• Følge sikkerhetsforskriftene på pakken hvis
du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
Pyrolytisk rengjøring
Advarsel Forbrenningsfare.
• Før du utfører en "pyrolytisk selvrensing"funksjon eller "første gangs bruk"-funksjonen,
må du fjerne følgende fra ovnsrommet:
– Eventuelle overflødige matrester, olje eller
fett søl/avleiringer.
– Alle flyttbare gjenstander (inkludert hyller,
sideskinner osv. levert med produktet)
spesielt superclean-gryter, panner, brett,
kjøkkenutstyr osv.
• Les alle instruksjoner for pyrolytisk rengjøring
nøye.
www.zanussi.com
• Hold barn unna produktet når den pyrolytiske
rengjøring er i bruk. Produktet blir svært
varmt.
• Pyrolytisk selvrensing er en operasjon med
høy temperatur som kan frigjøre røyk fra matlagingsrester og konstruksjonsmaterialer,
derfor anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– Sørg for god ventilasjon under og etter
hver pyrolytiske rengjøring.
– Sørg for god ventilasjon under og etter første gangs bruk ved maksimum temperaturdrift.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler) borte
fra produktet under og etter hver pyrolytiske rengjøring, og bruk først maksimal
temperatur mot et godt ventilert område.
• I motsetning til alle mennesker, kan noen fugler og krypdyr være ekstremt følsomme for
potensiell røyk som frigis under rengjøringen
av pyrolytiske ovner.
• Små kjæledyr kan også være svært følsomme
for temperaturendringer i nærheten av pyrolytiske ovner når det pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet brukes.
• Superclean-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av den
høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring i
pyrolytiske ovner og kan også være en kilde
for et lavt nivå skadelige gasser.
• Røyk som frigis fra alle pyrolytiske ovner /
matrester, er ikke skadelig for mennesker, inkludert spedbarn eller personer med medisinske tilstander.
Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenpære som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til vanlig belysning.
Advarsel Fare for elektrisk støt.
• Koble strømmen fra produktet før du skifter
lyspære.
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjon.
Kassering
Advarsel Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr
stenger seg inne i produktet.
Produktbeskrivelse
1
2
3 Termostatbryter
4 Grill
3
4
5
4
9
3
2
1
8
7
1 Bryter til ovnsfunksjonene
2 Elektronisk programmering
www.zanussi.com
5 Ovnslampe
6 Vifte
5
7 Uttakbare brettstiger
8 Typeskilt
6
9 Brettplasseringer
Ovnens tilbehør
• Rist
For kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett
Til kaker og småkaker.
• Grill - /stekepanne
Til baking og steking eller som underlag for å
samle fett.
25
Før første gangs bruk
Displayet viser den nye tiden.
Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Første gangs rengjøring
• Fjern alt tilbehør og alle uttakbare hyllestøtter
(hvis mulig).
• Rengjør produktet før første gangs bruk.
Viktig Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Stille inn aktuelt klokkeslett
og 12:00. 12 blinker.
Displayet viser
1. Trykk + eller - for å stille inn den riktige timen.
2. Trykk på
for å bekrefte. Dette er kun
nødvendig når du stiller inn tiden for første
gang. Etterpå lagres den nye tidsverdien
automatisk etter fem sekunder.
og innstilt time. 00
Displayet viser
blinker.
3. Trykk + eller - for å stille inn riktige minutter.
4. Trykk på
for å bekrefte. Dette er kun
nødvendig når du stiller inn tiden for første
gang. Senere lagres den nye tidsverdien
automatisk etter fem sekunder.
Endre aktuelt klokkeslett
Du kan bare endre klokkeslettet når produktet er avslått.
gjentatte ganger, helt til indikatoren
Trykk på
blinker i displayet. For å angi
for klokkeslett
den nye tiden, følg prosedyrene i ”Stille inn
klokkeslett”.
Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å brenne av
gjenværende fett.
1. Velg ovnsfunksjon
og maksimal temperatur.
2. La produktet være i bruk i 45 minutter.
3. Velg ovnsfunksjon
og maksimal temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet
kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon.
Daglig bruk
Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
For å bruke stekeovnen, trykker du på bryteren.
Bryteren kommer ut.
Slå produktet på og av
1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til en
ovnsfunksjon.
2.
3.
Drei termostatbryteren for å velge en temperatur.
For å slå av produktet, drei bryteren for
ovnsfunksjoner og termostatbryteren til avposisjonen.
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
26
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er slått av.
Ekte varmluft
For tilberedning av retter som skal ha samme steketemperatur i mer enn én
høyde, uten at smaken overføres rettene imellom.
www.zanussi.com
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Over-/undervarme
For å bake eller steke på én høyde i ovnen. Topp og bunn varmeelementene er i bruk på samme tid.
Min. Grill
Til grilling av flate matvarer i mindre mengder, midt på risten. For å riste
brød.
Max. Grill
For grilling av flate matvarer i store mengder. For å riste brød. Hele grillelementet er i bruk.
Gratinering med vifte
Steke store kjøttstykker. Her virker grillelementet og ovnsviften vekselvis,
slik at den varme luften sirkulerer rundt maten.
Pizzafunksjon
For å lage pizza, quiche eller pai.
Kjøtt
For å tilberede svært møre og saftige steker.
Hold varm
For å holde mat varm.
Tine
For å tine frossen mat.
Pyrolyse
For å rengjøre ovnen. Den høye temperaturen brenner av gjenværende
skitt. Du kan det fjerne det med en klut når produktet er kaldt.
Display
1 Tidsur
2 Varme opp og restvarmeindikator
7
1
2
3
3 Vanntank (kun på noen modeller)
4 Steketermometer (kun på noen modeller)
5 Elektronisk dørlås (kun på noen modeller)
6 Timer/minutter
7
6
5
4
7 Klokkefunksjoner
Knapper
Knapp
Funksjon
Klokke
,
Minus, pluss
Beskrivelse
For å stille inn en klokkefunksjon.
For å stille inn tiden.
Varme opp og restvarmeindikator
Hvis du aktiverer ovnsfunksjonen, kommer linjepå en etter en. Linjene viser at
ne i displayet
ovnstemperaturen øker eller reduseres.
Når du deaktiverer produktet, vil displayet vise
, hvis temperaturen i
restvarmeindikatoren
www.zanussi.com
ovnen er høyere enn 40 °C. Drei temperaturbryteren til høyre eller venstre for å vise ovnstemperaturen i displayet.
27
Klokkefunksjoner
Symbol
Funksjon
Varselur
Beskrivelse
For innstilling av varseluret.
Klokkeslett
For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er. Se "Stille inn klokkeslett".
Steketid
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på. Velg en ovnsfunksjon
før du velger denne funksjonen.
Sluttid
For å velge når produktet skal slås av. Velg en ovnsfunksjon før du velger
denne funksjonen. Du kan bruke Steketid og Sluttid samtidig (starttidsforvalg) for å velge når produktet skal slås av og på.
Trykk på
gjentatte ganger for å endre
klokkefunksjonen.
1.
2.
for å bekrefte innstillingen for
Trykk
klokkefunksjonen, eller vent i 5 sekunder,
da vil innstillingen bekreftes automatisk.
Stille inn Steketid eller Sluttid
1. Trykk på
gjentatte ganger, helt til symbolet
eller
blinker i displayet.
2. Trykk + eller - for å stille inn minutter.
3. Trykk på
for å bekrefte.
4.
5.
6.
4.
Trykk + eller - for å stille inn timen.
for å bekrefte.
Trykk på
Når den gitte tiden begynner, vil symbolet
eller
og den gitte tiden blinke. Lydsignalet vil lyde i to minutter. Produktet slås
av. Trykk på en knapp eller åpne produktets
dør for å stoppe lyden.
når du stilHvis du trykker på knappen
, går produkler inn timer for Steketid
-funksjonen.
tet til innstillingen av Sluttid
Stille inn Varseluret
Brukes for innstilling av varseluret. Maksimumstiden er 23 timer og 59 minutter. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruk av ovnen.
Du kan stille inn varseluret når som helst, selv
når produktet er slått av.
28
3.
let
gjentatte ganger, til eller
Trykk på
"00 blinker i displayet.
Trykk på + eller - for å stille inn Varseluret.
Først beregnes tiden i minutter og sekunder. Når du velger en tid som er lenger enn
60 minutter vil symbolet
vises i displayet. Produktet beregner deretter tiden i timer
og minutter.
Varseluret starter automatisk etter fem sekunder.
Når den valgte tiden er nådd, lyder et signal i to minutter. 00.00 og blinker i displayet. Trykk på en knapp for å slå av lydsignalet.
Hvis du stiller inn Varseluret når Steketid
eller Sluttid
er i bruk, vises symboi displayet.
Tidsur med opptelling
Bruk Tidsur med opptelling for å overvåke hvor
lang tid ovnen er i bruk. Det starter straks når
ovnen slås på.
For å tilbakestille tidsuret med opptelling, må du
trykke og holde + og - inne. Tidsuret med opptelling starer opptellingen.
Du kan ikke bruke Tidsur med opptelling
Sluttid
når funksjonen Steketid eller
er i bruk.
www.zanussi.com
Tilleggsfunksjoner
Barnesikring
Ovnen kan ikke betjenes når barnesikringen er
aktivert. Dette er for å sikre at barn ikke bruker
produktet utilsiktet.
Aktivere og deaktivere
barnesikringsfunksjonen:
1. Ikke velg en ovnsfunksjon.
2. Trykk og hold
og + samtidig i minst to
sekunder.
3. Et lydsignal vil høres. SAFE og
tennes/
slokkes i displayet (når du aktiverer eller
deaktiverer barnesikringen).
Hvis ovnen har pyrolytisk rengjøringsfunksjon, er døren låst.
tennes på displayet når du dreier
SAFE og
på en bryter eller trykker på en knapp.
Automatisk utkobling
Av sikkerhetsgrunner slår produktet, etter litt tid,
seg av automatisk:
• Hvis en ovnsfunksjon er i bruk.
• Hvis du ikke endrer ovnstemperaturen.
Ovnstemperatur
Utkoplingstid
30 - 115 °C
12.5 t
Ovnstemperatur
Utkoplingstid
120 - 195 °C
8.5 t
200 - 245 °C
5.5 t
250 - maks °C
3.0 t
Etter en automatisk utkobling, trykk på en
knapp for å slå produktet på igjen.
Viktig Automatisk utkopling fungere sammen
med alle ovnsfunksjoner unntatt Ovnslys,
Steketid, Sluttid og Starttidsforvalg.
Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg på
automatisk for å holde produktets overflater kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften aktiv
til produktet er kjølt ned.
Sikkerhetstermostat
Feil bruk av produktet eller ødelagte komponenter, kan medføre alvorlig overopphetelse. For å
forhindre dette har ovnen en sikkerhetstermostat som avbryter strømforsyningen. Ovnen slår
seg automatisk på igjen når temperaturen faller.
Nyttige tips og råd
• Produktet har fem bretthøyder. Tell bretthøydene fra bunnen av produktet.
• Produktet har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å tilberede maten med damp, slik at den blir myk
inni og sprø utenpå. Tilberedningstiden og
strømforbruket reduseres til et minimum.
• Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glasspanelene på døren. Dette er normalt. Hold alltid litt avstand fra produktet når
du åpner produktets dør under tilberedning.
For å redusere kondensen, kan du la produktet stå på i 10 minutter før du setter inn maten.
www.zanussi.com
• Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert bruk
av produktet .
• Ikke sett gjenstander rett på bunnen av produktet og ikke dekk til komponenter med aluminiumsfolie under tilberedningen. Det kan
endre stekeresultatene og skade emaljebelegget.
Bake kaker
• Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er
gått.
• Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du
la et nivå skille dem.
29
Tilberedning av fisk og kjøtt
• Bruk en langpanne på svært fet mat for å forhindre at ovnen får permanente flekker.
• La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
• For å unngå for mye røyk i ovnen under steking, tilsetter du litt vann i langpannen. For å
unngå røykkondens, tilsett vann hver gang
vannet tørker opp.
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat, konsistens
og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på maten du
tilbereder. Finn de beste innstillingene (varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for kokekar,
oppskriftene og mengdene du bruker sammen
med dette produktet.
Steke- og grilltabell
KAKER
Over-/Undervarme
Ekte varmluft
Brettplassering
Temp.
[°C]
Brettplassering
Temp.
[°C]
Tilberedningstid
[min]
Merknader
Oppskrifter med
sammenviskede
ingredienser
2
170
3 (2 og 4)
160
45 - 60
I en kakeform
Mørdeig
2
170
3 (2 og 4)
160
20 - 30
I en kakeform
Buttermilk-ostekake
1
170
2
165
60 - 80
I en kakeform på
26 cm
Eplekake (eplepai)
2
170
2 (venstre og
høyre)
160
80 - 100
I to kakeformer på
20 cm på en rist1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
På et stekebrett
Syltetøyterte
2
170
2 (venstre og
høyre)
165
30 - 40
I en kakeform på
26 cm
Formkake
2
170
2
160
50 - 60
I en kakeform på
26 cm
Julekake/fruktkake
2
160
2
150
90 - 120
I en kakeform på
20 cm1)
Plommekake
1
175
2
160
50 - 60
I en brødform1)
Små kaker - ett
nivå
3
170
3
140 150
20 - 30
På et stekebrett
Små kaker - to
nivåer
-
-
2 og 4
140 150
25 - 35
På et stekebrett
Små kaker - tre
nivåer
-
-
1, 3 og 5
140 150
30 - 45
På et stekebrett
Kjeks/butterdeig
- ett nivå
3
140
3
140 150
30 - 35
På et stekebrett
Kjeks/butterdeig
- to nivåer
-
-
2 og 4
140 150
35 - 40
På et stekebrett
Kjeks/butterdeig
- tre nivåer
-
-
1, 3 og 5
140 150
35 - 45
På et stekebrett
TYPE MATRETT
30
www.zanussi.com
Over-/Undervarme
Ekte varmluft
Brettplassering
Temp.
[°C]
Brettplassering
Temp.
[°C]
Tilberedningstid
[min]
Merknader
Marengs - ett nivå
3
120
3
120
80 - 100
På et stekebrett
Marengs- to nivåer
-
-
2 og 4
120
80 - 100
På et stekebrett1)
Boller
3
190
3
190
12 - 20
På et stekebrett1)
Eclairs - ett nivå
3
190
3
170
25 - 35
På et stekebrett
Eclairs- to nivåer
-
-
2 og 4
170
35 - 45
På et stekebrett
Terter
2
180
2
170
45 - 70
I en kakeform på
20 cm
Fruktkake
1
160
2
150
110 - 120
I en kakeform på
24 cm
Victoriasandwich
1
170
2
160
50 - 60
I en kakeform på
20 cm
TYPE MATRETT
1) Forvarmes i 10 minutter.
BRØD OG PIZZA
Over-/undervarme
Ekte varmluft
Brettplassering
Temp.
[°C]
Brettplassering
Temp.
[°C]
Tilberedningstid
[min]
Formbrød
1
190
1
190
60 - 70
Rugbrød
1
190
1
180
30 - 45
I en brødform
Rundstykker
2
190
2 (2 og 4)
180
25 - 40
6 - 8 rundstykker
på et stekebrett1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
I et stekebrett eller
en grill - /stekepanne1)
Scones
3
200
3
190
10 - 20
På et stekebrett1)
TYPE MATRETT
Merknader
1 - 2 stykker á 500
gr. per stk.1)
1) Forvarmes i 10 minutter.
GRATENGER
Over-/undervarme
Ekte varmluft
Brettplassering
Temp.
[°C]
Brettplassering
Temp.
[°C]
Tilberedningstid
[min]
Merknader
Pasta-grateng
2
200
2
180
40 - 50
I en form
Grønnsaksgrateng
2
200
2
175
45 - 60
I en form
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
I en form1)
TYPE MATRETT
www.zanussi.com
31
TYPE MATRETT
Over-/undervarme
Ekte varmluft
Tilberedningstid
[min]
Merknader
180 190
25 - 40
I en form1)
180 190
25 - 40
I en form1)
Tilberedningstid
[min]
Merknader
Brettplassering
Temp.
[°C]
Brettplassering
Temp.
[°C]
Lasagne
2
180 190
2
Cannelloni
2
180 190
2
1) Forvarmes i 10 minutter.
KJØTT
TYPE MATRETT
Over-/undervarme
Ekte varmluft
Brettplassering
Temp.
[°C]
Brettplassering
Temp.
[°C]
Storfekjøtt
2
200
2
190
50 - 70
På en rist
Svinekjøtt
2
180
2
180
90 - 120
På en rist
Kalvekjøtt
2
190
2
175
90 - 120
På en rist
Engelsk roastbiff,
rød
2
210
2
200
50 - 60
På en rist
Engelsk roastbiff,
medium
2
210
2
200
60 - 70
På en rist
Engelsk roastbiff,
godt stekt - grå
2
210
2
200
70 - 75
På en rist
Svinebog
2
180
2
170
120 - 150
Med skorpe
Svineskank
2
180
2
160
100 - 120
2 stk
Lammekjøtt
2
190
2
175
110 - 130
Lår
Kylling
2
220
2
200
70 - 85
Hel
Kalkun
2
180
2
160
210 - 240
Hel
And
2
175
2
220
120 - 150
Hel
Gås
2
175
1
160
150 - 200
Hel
Hare
2
190
2
175
60 - 80
Skåret i skiver
Hare
2
190
2
175
150 - 200
Skåret i skiver
Fasan
2
190
2
175
90 - 120
Hel
Merknader
FISK
Over-/undervarme
Ekte varmluft
Brettplassering
Temp.
[°C]
Brettplassering
Temp.
[°C]
Tilberedningstid
[min]
Ørret/brasme
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 fisker
Tunfisk/laks
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileter
TYPE MATRETT
Min. Grill
32
Forvarm den tomme ovnen i 10 minutter
før steking.
www.zanussi.com
Mengde
TYPE MATRETT
Min. Grill
Tilberedningstid [min]
Stykker
[g]
Brettplassering
Temp.
[°C]
1. side
2. side
Fileter
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Biffer
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Pølser
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Svinekoteletter
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Kylling (delt i to)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Spyd
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Kyllingbryst
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
10-12
Fiskefilet
4
400
4
maks.
12-14
Grillsmørbrød
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Ristet brød
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
Gratinering med vifte
Storfekjøtt
Mengde
Brettplassering
Temperatur [°C]
Tid [min]
Roastbiff eller filetstek,
Lett stekt - Rød
TYPE MATRETT
per cm tykkelse
1
190 - 200 1)
5-6
Roastbiff eller filetstek,
medium - rosa
per cm tykkelse
1
180 - 190 1)
6-8
Roastbiff eller filet, godt
stekt - grå
per cm tykkelse
1
170 - 180 1)
8 - 10
Mengde
Brettplassering
Temperatur [°C]
Tid [min]
Skulder, nakke, skinke
1 - 1.5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotelett, ribbe
1 - 1.5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Kjøttpudding
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Svineknoke (kokt på
forhånd)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
1) Forvarm ovnen.
Svinekjøtt
TYPE MATRETT
Kalvekjøtt
TYPE MATRETT
Kalvestek
Kalveskanker
Mengde
Brettplassering
Temperatur [°C]
Tid [min]
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Lammekjøtt
www.zanussi.com
33
TYPE MATRETT
Mengde
Brettplassering
Temperatur [°C]
Tid [min]
Lammestek med
ben, lammestek
1 - 1.5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Lammerygg
1 - 1.5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Mengde
Brettplassering
Temperatur [°C]
Tid [min]
Stykker av fjærkre
200–250 g hver
1
200 - 220
30 - 50
Kylling, delt i to
400–500 g hver
1
190 - 210
35 - 50
Hel kylling
1 - 1.5 kg
1
190 - 210
50 - 70
And
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2,5–3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Mengde
Brettplassering
Temperatur [°C]
Tid [min]
1 - 1.5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Fjærkre
TYPE MATRETT
Fisk (dampet)
TYPE MATRETT
Hel fisk
Tining
[g]
Opptiningstid
[min]
Videre opptiningstid [min]
Merknader
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et omvendt
tefat på en stor tallerken. Snu
etter halve steketiden.
Kjøtt
1000
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløte
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kremfløten kan piskes når den
fremdeles er en tanke frossen.
1400
60
60
-
TYPE MATRETT
Bløtkake
Tørking - ekte varmluft
Legg bakepapir på ovnsristene.
GRØNNSAKER
34
www.zanussi.com
TYPE MATRETT
Brettplassering
Temperatur [°C]
Tid [t]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
50 - 60
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatur [°C]
Tid [t]
1 høyde
2 høyder
Bønner
3
Paprika
3
Suppegrønnsaker
Sjampinjonger
Urter
FRUKT
TYPE MATRETT
Brettplassering
1 høyde
2 høyder
Svisker
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Epleskiver
3
1/4
60 - 70
6-8
Pærer
3
1/4
60 - 70
6-9
Stell og rengjøring
Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
• Rengjør produktets forside med en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker du et
vanlig vaskemiddel.
• Rengjør ovnsinteriøret etter hver bruk. På
denne måten blir det lettere å fjerne smuss
uten at det brenner seg fast.
• Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
• Rengjør alt ovnstilbehøret etter hver bruk og
la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann
og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du
ikke rengjøre det med slipende vaskemidler,
skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det
kan ødelegge slippbelegget.
Produkter i rustfritt stål eller aluminium:
Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk
den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller slipende
rengjøringsmidler, da de kan skade overflaten.
Rengjør ovnens betjeningspanel på samme måte.
www.zanussi.com
Stiger
Du kan fjerne stigene for å rengjøre sideveggene.
Fjerne stigene
2
1
1 Trekk den fremre
delen av teleskopskinnene ut fra sideveggen.
2 Trekk den bakre
delen av brettstigene
ut fra veggen og ta
den ut.
Montere stigene
Bruk omvendt rekkefølge for å montere stigene.
De avrundede endene på stigene, må vende fremover.
Pyrolytisk rengjøring
35
Advarsel Produktet blir svært varmt. Fare
for brannskader.
Obs Bruk ikke komfyrtoppen samtidig med
funksjonen Pyrolytisk rengjøring. Dette kan
skade produktet.
1.
Fjern de uttakkbare brettstigene (hvis nødvendig) og tilbehør fra produktet. Se "Fjerne brettstigene".
Obs Ikke la de uttakbare brettstigene være
i produktet under pyrolytisk rengjøring. Det
er fare for skade.
2.
3.
Fjern det verste smusset manuelt.
Lukk ovnsdøren helt.
Den pyrolytisk rengjøringsprosedyren kan
ikke starte mens ovnsdøren er åpen.
4.
Velg funksjonen Pyrolytisk rengjøring. Se
"Ovnsfunksjoner".
5.
blinker, trykk + eller - for å stille inn
Når
nødvendig prosedyre:
– P1 - hvis ovnen ikke er veldig skitten.
Prosedyren tar 1 time.
– P2 - hvis ovnen ikke er veldig skitten.
Prosedyren tar 1 time og 30 minutter.
6.
for å starte prosedyren. Du kan
Trykk på
bruke Sluttfunksjonen for å velge starttid
for rengjøringen.
Når ovnen står på den innstilte temperaturen, låses døren. Displayet viser symbolet
og linjene på varmeindikatoren.
For å stoppe Pyrolytisk rengjøring før den
er ferdig, må du dreie bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjon.
Etter at den pyrolytiske selvrengjøringen er ferdig, viser displayet klokkeslettet. Ovnsdøren
forblir låst. Så snart produktet er avkjølt, lyder et
lydsignal og døren kan åpnes.
Under Pyrolytiske rengjøring er ovnslampen slått av.
der etter aktivering og deaktivering av produktet.
Påminneren for rengjøring slukkes:
• Etter at funksjonen Pyrolytisk rengjøring er
ferdig
• Hvis du trykker på + og - samtidig, mens
PYR blinker i displayet.
Ovnslampe
Advarsel Vær forsiktig når du skifter
ovnslampen. Det er fare for elektrisk støt.
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå av ovnen.
• Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå av
skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av ovnen for å
forhindre skade på ovnslyset og glassdekselet.
Bruk alltid en klut når du skal holde halogenlampen, for å forhindre at fettrester brenner seg
fast på lampen.
1.
2.
3.
4.
Drei glassdekselet mot urviserne for å ta
det av.
Rengjør lampedekselet.
Skift ut lyspæren i ovnslyset med en egnet
varmebestandig, ovnspære som tåler 300
°C.
Bruk samme type ovnslampe.
Monter glassdekselet.
Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har fire glass. Du kan ta av ovnsdøren og det innvendige dørglasspanelet for å
rengjøre det.
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du prøver
å ta ut glasspanelene før du fjerner ovnsdøren.
Obs Ikke bruk produktet uten
glasspanelene.
Husk å rengjøre!
For å minne deg på at pyrolytisk rengjøring er
nødvendig vil PYR blinke i displayet i 10 sekun36
www.zanussi.com
Demontere ovnsdøren og glassrutene
1
1 Åpne døren helt,
og hold de to dørhengslene.
2 Løft og drei spakene på de to hengslene.
2
7 Løft (trinn 1) og ta
glasspanelene forsiktig ut (trinn 2), ett etter ett. Begynn med
det øverste panelet.
Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk
glasspanelene godt.
Sette inn døren og dørglassene
Når rengjøringen er ferdig, monterer du glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta trinnene
ovenfor i motsatt rekkefølge.
3 Lukk ovnsdøren til
første åpne posisjon
(halvveis). Trekk så
døren utover og ta
den ut av holderen.
4 Legg døren på et
mykt tøystykke på et
stabilt underlag.
90°
5 Frigjør låsesystemet for å fjerne glasspanelene.
www.zanussi.com
6 Drei de to festene
90° og ta dem ut av
holderne.
37
3
1 2
Påse at du setter glasspanelene (1, 2 og 3) på
plass igjen i riktig rekkefølge. Det midtre panelet (2) har en pynteramme. Sonen med pynterammene må møte innsiden av døren på begge
sider. Kontroller etter monteringen at overflaten
av glasspanelrammen (2) med trykk ikke er ru
når du tar på den.
Pass på at du setter det øverste panelet på riktig plass.
Hva må gjøres, hvis...
Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Feil
Mulig årsak
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Produktet er deaktivert.
Aktiver produktet.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken. Se "Stille inn klokkeslett".
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er ikke
valgt.
Sørg for at innstillingene er riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.
Se “Automatisk utkobling”.
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Deaktivere barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen i sikringsskapet har gått.
Kontroller sikringen. Hvis sikringen
går mer enn én gang, må du kontakte en godkjent elektriker.
Ovnslampen virker ikke.
Ovnslampen er defekt.
Skift ovnslampe.
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser C1.
Brettstigene er ikke fjernet.
Fjern brettstigene.
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser C3.
Døren er ikke riktig lukket eller den
elektroniske dørlåsen er defekt.
Lukk døren helt.
38
www.zanussi.com
Feil
Displayet viser F102.
Mulig årsak
Løsning
Døren er ikke riktig lukket eller den
elektroniske dørlåsen er defekt.
1.
2.
3.
Ovnen blir ikke varm. Displayet viser Demo.
Demofunksjonen er aktivert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Displayet viser en feilkode som ikke står på denne listen.
Det er en elektronisk feil.
1.
2.
Det legger seg kondensvann og
damp på maten og i ovnen.
Du har latt retten stå for lenge i
ovnen.
Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller servicesenteret.
Lukk døren helt.
Slå av produktet ved hjelp av
sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og slå
den på igjen.
Hvis displayet viser F102
igjen, må du ta kontakt med et
servicesenter.
Slå av produktet.
Trykk og hold knappene +inne.
Når du hører et lydsignal, må
du dreie bryteren for ovnsfunksjoner til den første funksjonen Demo blinker i displayet.
Drei bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjon.
Slipp knappen +.
Drei bryteren for temperatur
med klokken tre ganger. Et
lydsignal vil lyde tre ganger.
Demofunksjonen er deaktivert.
Slå av produktet ved hjelp av
sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og slå
den på igjen.
Hvis displayet viser en feilmelding igjen, ta kontakt med et
autorisert serviceverksted.
Ikke la maten bli stående i ovnen
lenger enn 15-20 minutter etter at
tilberedningen er ferdig.
Nødvendig informasjon som servicesenteret
trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet
er plassert på den fremre rammen til produktet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Montering
Advarsel Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
www.zanussi.com
39
Innbygging
548
558
20
600
573
589
min. 550
20
min. 560
594
5
A
B
min. 550
590
20
min. 560
Elektrisk installasjon
Advarsel Kun en kvalifisert person må
utføre den elektriske installasjonen.
Produsenten er ikke ansvarlig dersom du
ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet
"Sikkerhetsinformasjon".
Produktet leveres med støpsel og strømledning.
Ledning
Anvendelige kabeltyper for montering eller utskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
40
www.zanussi.com
For ledningsavsnittet henvises det til den nominelle effekten (på typeskiltet) og til tabellen:
Nominell effekt
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være ca. 2
cm lenger enn den nøytrale- og fase-ledningen
(blå og brune kabler).
Ledningsavsnittet
maks 1380 W
3 x 0.75 mm²
maks 2300 W
3 x 1 mm²
maks 3680 W
3 x 1.5 mm²
Miljøvern
Symbolet på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø
og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette
www.zanussi.com
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
Emballasje
Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan
resirkuleres. Plastdeler er merket med internasjonale forkortelser som PE, PS, osv. Kasser
emballasjen i de riktige innsamlingsbeholderne
ved det lokale renholdsverket.
41
42
www.zanussi.com
www.zanussi.com
43
397277401-C-422012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising