Zanussi ZOB35701XK User manual

Zanussi ZOB35701XK User manual
HU
RO
UK
Használati útmutató
Manual de utilizare
Інструкція
Sütő
Cuptor
Духова шафа
ZOB35701XK
ZOB735701X
2
20
38
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biztonsági előírások _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Órafunkciók _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
További funkciók _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
5
6
7
8
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _ 8
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _ 19
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy
felügyelete mellett használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
Általános biztonság
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse
meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütő2
www.zanussi.com
•
•
•
•
ből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon
konyhai edényfogó kesztyűt.
A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a
hátulját húzza el az oldalfaltól. A polcvezető síneket a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.
• Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
• Tartsa meg a minimális távolságot a többi
készüléktől és egységtől.
• A készüléket biztonságos szerkezetek alá
és mellé helyezze.
• A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
www.zanussi.com
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
• Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne
érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró.
• A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
• Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése
laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót
hozzá.
3
• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
• Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét.
• Az elektromos készüléket egy szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
Használat
Vigyázat Sérülés-, égés-, áramütés- és
robbanásveszély.
• A készüléket háztartási környezetben
használja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
• Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
• Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő
távozhat a készülékből.
• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
• Működés közben mindig tartsa csukva a
készülék ajtaját.
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az
alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre.
• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng
ne legyen a készülék közelében, amikor
kinyitja az ajtót.
4
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
Vigyázat A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
– Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat
közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
– Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
– Ne engedjen vizet a forró készülékbe.
– A főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
– A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.
• A zománc elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére. Ez a garanciajog
szempontjából nem számít hibának.
• A nagy nedvességtartalmú sütemények
esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból.
• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák eltörnek.
• A sütőajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a
készülékről. Az ajtó nehéz!
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.
www.zanussi.com
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.
• Amennyiben tűzhelytisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán
feltüntetett biztonsági utasításokat.
• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha
van) semmilyen mosószerrel.
Belső világítás
• Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú,
amely kizárólag háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására ne
használja.
Vigyázat Vigyázat! Áramütés-veszély.
• A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból.
• Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok
készülékben rekedését.
Termékleírás
1
2
3
4
5 Hőmérséklet-visszajelző
6 Grill
5
6
5
7
4
12
3
8
2
1
9
11
10
1 Sütőfunkciók szabályozógombja
2 Bekapcsolás-visszajelző
3 Elektronikus programkapcsoló
4 Hőmérséklet-szabályozó gomb
7 Sütőlámpa
8 Ventilátor
9 Víztisztítás tartálya
10 Polctartó, eltávolítható
11 Adattábla
12 Polcszintek
Sütő tartozékai
• Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez.
• Alumínium sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.
• Grillező / sütőedény
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
Az első használat előtt
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Kezdeti tisztítás
• Vegyen ki minden tartozékot és kivehető
polctartót (ha van).
www.zanussi.com
• Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket.
Fontos Olvassa el az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetet.
Az óra beállítása
5
A sütő működtetése előtt be kell állítania
az órát.
Amikor a készüléket az elektromos hálózatra
csatlakoztatja, illetve áramszünetet követően
az Óra funkció szimbóluma villogni kezd.
A + vagy - gombot nyomja meg a pontos idő
beállítására.
Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás
megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt
mutatja.
visszajelzője villogni nem kezd. Tilos az Idővagy Befejezés
funkciót ugyatartam
narra az időre beállítani.
Előmelegítés
Üres készülékkel végezzen előmelegítést,
hogy kiégesse a visszamaradt zsírt.
1. Állítsa be a
funkciót és a maximális
hőmérsékletet.
2. Hagyja egy óráig működni a készüléket.
3. Állítsa be a
funkciót és a maximális
hőmérsékletet.
4. Hagyja tíz percig működni a készüléket.
5. Állítsa be a
funkciót és a maximális
hőmérsékletet.
6. Hagyja tíz percig működni a készüléket.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék.
Ez normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelő légáramlásról.
Az idő módosításához nyomja le többgombot, amíg az Óra funkció
ször a
Napi használat
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
A készülék be- és kikapcsolása
1. A sütőfunkciók gombját forgassa el a kívánt sütőfunkció kiválasztásához.
Működés közben a bekapcsolás-visszajelző világít.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
Amíg a készülék hőmérséklete emelkedik, a hőmérséklet-visszajelző világít.
3. A készülék kikapcsolásához forgassa kikapcsolt állásba a sütőfunkciók gombját
és a hőmérséklet-szabályzót.
Sütőfunkciók
Sütőfunkció
6
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A készülék kikapcsolt állapotban van.
Sütő világítás
A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata nélkül.
www.zanussi.com
Sütőfunkció
Alkalmazás
Alsó + felső sütés /
Víztisztítás
Egyetlen sütőszinten történő sütéshez. Egyidejűleg működik a felső és az alsó fűtőelem.
A Víztisztításról további tájékoztatásért olvassa el az „Ápolás és
tisztítás” című fejezetet.
Felső fűtés
Főzött ételek befejezéséhez. Csak a felső fűtőelem működik.
Alsó sütés
Ropogós vagy kérges aljú sütemények készítéséhez. Csak az alsó fűtőelem működik.
Grill
A polc közepén elhelyezett kis mennyiségű, lapos étel grillezéséhez. Pirítós készítéséhez.
Grill + felső sütés
Nagyobb mennyiségű lapos élelmiszer grillezéséhez. Pirítós készítéséhez. A teljes grillező elem működik.
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
Többféle étel egyszerre való sütése azonos hőmérsékleten, egynél több tálcán anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát.
Felolvasztás
Fagyasztott étel felengedéséhez. A hőmérséklet-szabályozó
gombnak kikapcsolt állásban kell lennie.
Órafunkciók
Elektronikus programkapcsoló
1
2
1
1 Funkciók visszajelzői
2 Időkijelző
3 + gomb
4 Kiválasztó gomb
5 - gomb
5
4
Óra funkció
Óra
Percszámláló
3
Alkalmazás
A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellenőrzéséhez.
Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére.
Időtartam
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a készülék.
Befejezés
Segítségével beállítható, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.
www.zanussi.com
7
Egyidejűleg használhatja az Időtartam
és a Befejezés
funkciót annak beállítására, hogy mikor kapcsoljon be- és ki a
, majd a
készülék. Először az Időtartamot
állítsa be.
Befejezést
Az óra funkciók beállítása
1. Az időtartam
és a Befejezés
funkciókhoz állítson be egy sütőfunkciót és
egy hőmérsékletet. Ez nem szükséges a
funkcióhoz.
Percszámláló
2. Nyomja meg többször a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt óra funkció visszajelzője villogni nem kezd.
3. A szükséges óra funkció idejének beállításához nyomja meg a + vagy - gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a beállítani
kívánt óra funkció visszajelzője. Ha a beállított idő letelik, a visszajelző villogni
kezd, és két percig hangjelzés hallható.
Az Időtartam
és a Befejezés
funkciók használatakor a sütő automatikusan
kikapcsol.
4. A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg
egy gombot.
5. Forgassa kikapcsolt állásba a sütőfunkciók vezérlőgombját és a hőmérséklet-szabályzót.
Az órafunkciók törlése
1. Annyiszor nyomja meg a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt funkció visszajelzője
villogni nem kezd.
2. Tartsa nyomva a - gombot.
Az óra funkció kijelzése néhány másodperc múlva eltűnik.
További funkciók
Hűtőventilátor
Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a
készüléket, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a készülék le nem hűl.
melegedést okozhat. Ennek megakadályozása céljából a sütő biztonsági hőkapcsolóval
rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
Biztonsági termosztát
A készülék nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes túl-
Hasznos javaslatok és tanácsok
• A sütőben öt polcszint található. A polcszintek számozása a sütő aljától felfelé történik.
• A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített
ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak
8
lesznek. Minimálisra csökkenti a sütési időt
és az energiafogyasztást.
• A nedvesség lecsapódhat a készüléken
vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől,
amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt 10 percig
üzemeltesse a készüléket.
www.zanussi.com
• Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával.
Ez hatással lehet a sütés eredményére, és
károsíthatja a sütő zománcozását.
• Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
• Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a mély tepsibe. A füst lecsapódásának
megelőzése érdekében mindig pótolja az
elpárolgott vizet.
Sütemények sütése
• Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
• Ha egyszerre két sütő tálcát használ, legyen egy üres szint közöttük.
Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétől függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.
Húsok és halak sütése
• Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon
mély tepsit, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek.
Tészta- és hússütési táblázat
SÜTEMÉNYEK
Felső/alsó sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Habos sütemények
2
170
3 (2 és 4)
160
45 - 60
Tortasütő formában
Linzertészta
2
170
3 (2 és 4)
160
20 - 30
Tortasütő formában
Kefires sajttorta
1
170
2
165
60 - 80
26 cm-es tortasütő formában
Almatorta (almás pite)
2
170
2 (bal és
jobb)
160
80 - 100
Két darab 20 cmes sütőformában
a sütőrácson1)
Rétes
3
175
2
150
60 - 80
Tepsiben
Gyümölcstorta
2
170
2 (bal és
jobb)
165
30 - 40
26 cm-es tortasütő formában
Piskótatészta
2
170
2
160
50 - 60
26 cm-es tortasütő formában
Karácsonyi torta/gyümölcstorta
gazdagon
2
160
2
150
90 - 120
20 cm-es tortasütő formában1)
Szilvatorta
1
175
2
160
50 - 60
Kenyérsütő formában1)
www.zanussi.com
9
Felső/alsó sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
140 150
20 - 30
Tepsiben
2 és 4
140 150
25 - 35
Tepsiben
-
1, 3 és 5
140 150
30 - 45
Tepsiben
3
140
3
140 150
30 - 35
Tepsiben
Keksz / omlós
tészták – két
szinten
-
-
2 és 4
140 150
35 - 40
Tepsiben
Keksz / omlós
tészták – három
szinten
-
-
1, 3 és 5
140 150
35 - 45
Tepsiben
Habcsók – egy
szinten
3
120
3
120
80 - 100
Tepsiben
Habcsók – két
szinten
-
-
2 és 4
120
80 - 100
Tepsiben1)
Molnárka
3
190
3
190
12 - 20
Tepsiben1)
Képviselőfánk –
egy szinten
3
190
3
170
25 - 35
Tepsiben
Képviselőfánk –
két szinten
-
-
2 és 4
170
35 - 45
Tepsiben
Tortalapok
2
180
2
170
45 - 70
20 cm-es tortasütő formában
Gyümölcstorta
gazdagon
1
160
2
150
110 - 120
24 cm-es tortasütő formában
Lekváros piskóta
1
170
2
160
50 - 60
20 cm-es tortasütő formában
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Aprósütemény –
egy szinten
3
170
3
Aprósütemény –
két szinten
-
-
Aprósütemény –
három szinten
-
Keksz / omlós
tészták – egy
szinten
Hőmérs.
[°C]
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
KENYÉR ÉS PIZZA
Felső/alsó sütés
ÉTEL TÍPUSA
Fehér kenyér
10
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
1
190
1
190
Sütési idő
[perc]
60 - 70
Megjegyzések
1 - 2 darab, 500 g/
db1)
www.zanussi.com
Felső/alsó sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Rozskenyér
1
190
1
180
30 - 45
Kenyérsütő formában
Zsemle
2
190
2 (2 és 4)
180
25 - 40
6 - 8 db a tepsiben1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Tepsiben vagy
mély hússütő tepsiben1)
Pogácsák
3
200
3
190
10 - 20
Tepsiben1)
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
TÉSZTAFÉLÉK
Felső/alsó sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Vajastészta-kosárka
2
200
2
180
40 - 50
Formában
Zöldséges pite
2
200
2
175
45 - 60
Formában
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
Formában1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Formában1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Formában1)
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
HÚS
Felső/alsó sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Marhahús
2
200
2
190
50 - 70
Huzalpolcon
Sertés
2
180
2
180
90 - 120
Huzalpolcon
Borjú
2
190
2
175
90 - 120
Huzalpolcon
Angol marhasült
véresen
2
210
2
200
50 - 60
Huzalpolcon
www.zanussi.com
11
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Felső/alsó sütés
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
200
60 - 70
Huzalpolcon
2
200
70 - 75
Huzalpolcon
180
2
170
120 - 150
Bőrös
2
180
2
160
100 - 120
2 db
2
190
2
175
110 - 130
Comb
Csirke
2
220
2
200
70 - 85
egészben
Pulyka
2
180
2
160
210 - 240
egészben
Kacsa
2
175
2
220
120 - 150
egészben
Liba
2
175
1
160
150 - 200
egészben
Házinyúl
2
190
2
175
60 - 80
feldarabolva
Vadnyúl
2
190
2
175
150 - 200
feldarabolva
Fácán
2
190
2
175
90 - 120
egészben
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Angol marhasült
közepesen átsütve
2
210
2
Angol marhasült
jól átsütve
2
210
Sertéslapocka
2
Sertéscsülök
Bárány
HAL
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Felső/alsó sütés
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Pisztráng/tengeri keszeg
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 hal
Tonhal/lazac
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 filé
Grill
Melegítse elő az üres sütőt 10 percig a
sütés előtt.
Mennyiség
ÉTEL TÍPUSA
Grill
Sütési idő [perc]
Darab
[g]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Első oldal
Második oldal
Filészeletek
4
800
4
maximális
12-15
12-14
Bifsztek
4
600
4
maximális
10-12
6-8
Kolbászok
8
-
4
maximális
12-15
10-12
Sertésborda
4
600
4
maximális
12-16
12-14
Csirke (félbe vágva)
2
1000
4
maximális
30-35
25-30
12
www.zanussi.com
Mennyiség
ÉTEL TÍPUSA
Grill
Sütési idő [perc]
Darab
[g]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Első oldal
Második oldal
Kebab
4
-
4
maximális
10-15
10-12
Csirkemell
4
400
4
maximális
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maximális
20-30
10-12
Halfilé
4
400
4
maximális
12-14
Melegszendvics
4-6
-
4
maximális
5-7
-
Pirítós
4-6
-
4
maximális
2-4
2-3
Kiolvasztás
ÉTEL TÍPUSA
Kiolvasztási
időtartam
[perc]
[g]
További kiolvasztási időtartam
[perc]
Megjegyzések
Csirke
1000
100 - 140
20 - 30
Tegye a csirkét egy lefordított csészealjra egy nagy tányérba. Félidőben fordítsa
meg.
Hús
1000
100 - 140
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Hús
500
90 - 120
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Pisztráng
150
25 - 35
10 - 15
-
Eper
300
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
250
30 - 40
10 - 15
-
2 x 200
80 - 100
10 - 15
A tejszín akkor is jól felverhető, ha kissé még fagyos.
1400
60
60
-
Tejszín
Krémes torta
Aszalás – Hőlégbefúvás, nagy hőfok
Takarja le a sütő polcait sütőpapírral.
ZÖLDSÉG
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [óra]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
50 - 60
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
1 szint
2 szint
Bab
3
Paprika
3
Leveszöldség
Gomba
Fűszernövény
GYÜMÖLCS
www.zanussi.com
13
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [óra]
1/4
60 - 70
8 - 10
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
1 szint
2 szint
Szilva
3
Sárgabarack
3
Almaszeletek
Körte
Tartósítás - Alsó sütés
Bogyós gyümölcsök
BEFŐZNIVALÓ
Hőmérséklet [°C]
Befőzés gyöngyöző
forrás kezdetéig [perc]
További befőzési idő
100 °C-on [perc]
Földieper, áfonya, málna, érett egres
160 – 170
35 – 45
–
Hőmérséklet [°C]
Befőzés gyöngyöző
forrás kezdetéig [perc]
További befőzési idő
100 °C-on [perc]
160 – 170
35 – 45
10 – 15
Hőmérséklet [°C]
Befőzés gyöngyöző
forrás kezdetéig [perc]
További befőzési idő
100 °C-on [perc]
Sárgarépa1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Uborka
160 – 170
50 – 60
–
Vegyes savanyúság
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Karalábé, borsó, spárga
160 – 170
50 – 60
15 – 20
Csonthéjas gyümölcs
BEFŐZNIVALÓ
Körte, birsalma, szilva
Zöldségek
BEFŐZNIVALÓ
1) Miután kikapcsolta a készüléket, hagyja a befőttet a sütőben.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
• A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
• A fém felületek megtisztítását végezze a
szokásos tisztítószerrel.
• Minden használat után alaposan tisztítsa
meg a sütő belsejét. Ily módon könnyen el
tudja távolítani a szennyeződéseket, és
azok később nem égnek rá a felületre.
14
• A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel
tisztítsa meg.
• Minden használat után tisztítsa és szárítsa
meg a sütő tartozékait. Meleg vízzel és
tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt
használjon.
• Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkreteheti a teflon bevonatot!
www.zanussi.com
Rozsdamentes acél vagy alumínium
készülékek:
A sütőajtó tisztításához csak nedves szivacsot használjon. Puha ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú vagy súroló hatású szereket, mivel azok
károsíthatják a sütő felületét. A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen elővigyázatosan tisztítsa
meg.
1. Öntsön 300 ml vizet a Víztisztítás tartályába, mely a sütő alján található.
2. Állítsa be a sütőfunkciót
.
3. Állítsa be a hőmérsékletet 90 °C-ra.
4. Hagyja 30 percig működni a készüléket.
5. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
6. Amikor a készülék lehűlt, tisztítsa meg a
sütő belső felületeit egy ruhával.
Az ajtótömítések megtisztítása
• Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés
állapotát. Az ajtótömítés a sütőtér kereténél
található. Ne használja a készüléket, ha az
ajtótömítés sérült. Forduljon márkaszervizhez.
• Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd
a tisztításról szóló általános részben.
Vigyázat A készülék megérintése előtt
győződjön meg róla, hogy lehűlt-e.
Égésveszély!
Polctartók
A polctartók kiszerelhetőek az oldalfalak tisztításához.
A sütőlámpa cseréje előtt:
• Kapcsolja ki a sütőt.
• Vegye ki a biztosítékokat a biztosítékdobozból, vagy kapcsolja ki a megszakítót.
A polctartók eltávolítása
2
1
1 Húzza el a polctartó elejét az oldalfaltól.
2 Húzza el a polctartó hátulját az oldalfaltól, majd vegye
ki.
A polctartók behelyezése
A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
A polctartók kerekített végeinek a sütő
eleje felé kell mutatniuk.
Víztisztítás
A Víztisztítás program gőz segítségével könnyíti meg a zsír- és ételmaradékok eltávolítását a sütőből.
www.zanussi.com
Sütőlámpa
Vigyázat Legyen óvatos, amikor a
sütőlámpát cseréli. Áramütés veszélye
áll fenn.
Tegyen egy textíliát a sütő aljára, és ezzel védje a sütőlámpát és az üvegbúrát.
A zsírmaradék ráégésének elkerülésére mindig kendővel fogja meg a halogénizzót.
1. Az üvegbúra eltávolításához fordítsa azt
az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki a sütő izzóját egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló sütőizzóra.
Használjon az eredetivel megegyező típusú sütőlámpa izzót.
4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
A sütőajtó tisztítása
A sütőajtóban két üveglap található. A sütő
ajtaja és belső üveglapja a tisztításhoz kivehetőek.
A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja
kiszerelni a belső üveglapot, hogy a sütő
ajtaja nincs leszerelve.
15
Figyelem Ne használja a készüléket az
üveglapok nélkül.
1
1 Nyissa ki teljesen 2 Emelje meg és
az ajtót, és fogja
fordítsa el a két zsameg az ajtó két zsa- néron lévő kart.
nérját.
2
7 Óvatosan emelje
fel (1. lépés), és távolítsa el (2. lépés)
az üveglapot.
Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üveglapot.
A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése
3 Csukja be a sü4 Helyezze az ajtót
tőajtót az első nyitási egy puha ruhára,
pozícióig (félig). Ez- stabil felületre.
után húzza előre és
emelje ki az ajtót a
helyéről.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapot és a sütőajtót a helyére. Ismételje meg
fordított sorrendben a fenti lépéseket.
Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó belseje felé kell néznie. Győződjön meg arról,
hogy behelyezés után az üveglap kerete a
filmnyomott részeken nem érdes felületű-e,
amikor hozzáér.
Ügyeljen arra, hogy a belső üveglapot megfelelően helyezze be a helyére. Lásd az ábrát.
90°
6 A két rögzítőt for5 Oldja ki a reteszelőrendszert a bel- gassa el 90°-kal,
ső üveglap kiszere- majd húzza ki azokat a helyükről.
léséhez.
Mit tegyek, ha...
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
16
www.zanussi.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a
szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
A biztosítékdobozban kioldott a
biztosíték.
Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a
biztosíték többször is kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Nem működik a sütőlámpa.
Hibás a sütőlámpa.
Cserélje ki a sütőlámpát.
A kijelzőn a következő látható:
12.00
Áramkimaradás volt.
Állítsa be az órát.
Gőz- és páralecsapódás észlelhető az ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a sütőben.
A sütés befejezése után legfeljebb 15-20 percig hagyhatja bent
az ételt a sütőben.
Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a
márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok
az adattáblán találhatóak. Az adattábla a készülék belső terének elülső keretén található.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
Műszaki adatok
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Üzembe helyezés
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
www.zanussi.com
17
Beépítés
548
558
20
600
573
589
min. 550
20
min. 560
594
5
A
B
min. 550
590
20
min. 560
Elektromos üzembe helyezés
Vigyázat Az elektromos üzembe
helyezést csak képesített személy
végezheti el.
A gyártó semmilyen felelősséget nem
nem vállal, ha a „Biztonsági információk”
c. fejezetben található óvintézkedéseket nem
tartja be.
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel kerül szállításra.
18
www.zanussi.com
Kábel
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez
használható vezetéktípusok: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az
összteljesítmény (lásd az adattáblán) és az
alábbi táblázat alapján állapítható meg:
Összteljesítmény
maximum 1380 W
Összteljesítmény
Vezeték keresztmetszet
maximum 2300 W
3 x 1 mm²
maximum 3680 W
3 x 1,5 mm²
A középső (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék és
barna vezeték).
Vezeték keresztmetszet
3 x 0,75 mm²
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
www.zanussi.com
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag alkatrészeket
olyan nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE,
PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív
hulladékgyűjtő telepeken.
19
Cuprins
Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _
Instrucţiuni privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _
Descrierea produsului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Înainte de prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcţiile ceasului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcţii suplimentare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20
21
23
23
24
25
26
Sfaturi utile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ce trebuie făcut dacă... _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date tehnice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protejarea mediului înconjurător _ _ _ _ _
26
32
35
35
35
37
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a
unei incapacităţi funcţionale permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă dacă
sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă
recomandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
20
www.zanussi.com
Aspecte generale privind siguranţa
• Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu
atingeţi elementele de încălzire care sunt în aparat. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau a pune în
interior accesorii sau vase.
• Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul.
• Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua operaţiile de întreţinere.
• Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau răzuitoare ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
• Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageţi mai întâi de partea din faţă a suportului, după care să îndepărtaţi
capătul din spate de pereţii laterali. Instalaţi suporturile pentru
raft în ordine inversă.
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea
Avertizare Doar o persoană calificată va
instala acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când
mutaţi aparatul deoarece acesta este greu.
Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
• Nu trageţi aparatul de mâner.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
• Verificaţi dacă aparatul este instalat având
în jurul său structuri de siguranţă.
• Laturile aparatului trebuie să rămână în
apropierea altor aparate sau unităţi cu
aceeaşi înălţime.
www.zanussi.com
Conexiunea la reţeaua electrică
Avertizare Risc de incendiu şi de
electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, corespund sursei de tensiune. Dacă nu,
contactaţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi adaptoare cu căi multiple şi cabluri prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul şi cablul de alimentare electrică.
Contactaţi centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
21
• Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică
să intre în contact cu uşa aparatului, în
special atunci când uşa este fierbinte.
• Protecţia la electrocutare a pieselor aflate
sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel
încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi-vă că priza poate fi accesată după instalare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaţi la ea ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe fuzibile (siguranţele cu şurub trebuie scoase din suport), mecanisme de decuplare pentru scurgeri de curent şi contactoare.
• Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută
cu un dispozitiv de izolare, care vă permite
să deconectaţi aparatul de la reţea la toţi
polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Utilizarea
Avertizare Risc de rănire, arsuri sau de
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
22
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru
sau ca loc de depozitare.
• Ţineţi întotdeauna închisă uşa aparatului
atunci când acesta este în funcţiune.
• Deschideţi uşa aparatului cu atenţie. Utilizarea unor ingrediente cu conţinut de alcool poate determina prezenţa aburilor de
alcool în aer.
• Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise
să intre în contact cu aparatul atunci când
deschideţi uşa.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
Avertizare Pericol de deteriorare a
aparatului.
• Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
– Nu puneţi vase sau alte obiecte în aparat
direct pe baza acestuia.
– Nu puneţi folie din aluminiu direct pe baza aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în interiorul aparatului după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea sau
instalarea accesoriilor.
• Decolorarea emailului nu are niciun efect
asupra funcţionării aparatului. Nu este un
defect în ceea ce priveşte garanţia legală.
• Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile
siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care
pot fi permanente.
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a aparatului.
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l
şi scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor vitrate.
• Înlocuiţi imediat panourile vitrate ale uşii
dacă acestea sunt deteriorate. Contactaţi
Centrul de Service.
www.zanussi.com
• Atenţie când scoateţi uşa aparatului.
Aceasta este grea!
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
• Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariţia unui incendiu.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi
sau obiecte metalice.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor, respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe
ambalaj.
• Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este cazul) cu nici un tip de detergent.
Bec interior
• Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat pentru acest aparat este destinat exclu-
siv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizaţi
în alte scopuri.
Avertizare Risc de electrocutare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul.
• Folosiţi doar becuri cu aceleaşi specificaţii.
Aruncarea la gunoi
Avertizare Risc de rănire sau de
sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.
Descrierea produsului
1
2
3
4
5 Indicator temperatură
6 Grătar
5
6
5
7
4
12
3
8
2
1
9
11
10
1 Buton pentru funcţiile cuptorului
2 Indicator de alimentare electrică
3 Dispozitiv de programare electronic
4 Buton pentru temperatură
7 Bec cuptor
8 Ventilator
9 Recipient pentru curăţarea cu apă
10 Suportul pentru raft, detaşabil
11 Plăcuţă cu date tehnice
12 Poziţii rafturi
Accesoriile cuptorului
• Raft sarma
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
• Tavă de coacere aluminizată
Pentru prăjituri şi fursecuri.
• Grill- / Cratiţă pentru frigere
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă pentru grăsime.
Înainte de prima utilizare
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
www.zanussi.com
Curăţarea iniţială
• Scoateţi toate accesoriile şi suporturile rafturilor detaşabile (dacă este cazul).
23
• Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare.
Important Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi
curăţarea".
Reglarea orei
Trebuie să setaţi ora înainte de a pune
în funcţiune cuptorul.
Când conectaţi aparatul la sursa de electricitate sau după o pană de curent, indicatorul
pentru Timp se aprinde intermitent.
Pentru a seta ora corectă apăsaţi butoanele +
sau -.
Pentru modificarea orei apăsaţi în mod
până când indicatorul pentru
repetat
Timp se aprinde intermitent. Funcţia Durata
sau Sfârşit
trebuie setate simultan.
Preîncălzirea
Preîncălziţi aparatul gol pentru a arde grăsimile rămase.
1. Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
2. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de o
oră.
3. Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
4. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de
zece minute.
5. Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
6. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de
zece minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât de
obicei. Aparatul poate emite un miros şi fum.
Acest lucru este normal. Aerisiţi bine încăperea.
După aproximativ cinci secunde, indicatorul
pentru oră încetează aprinderea intermitentă,
iar afişajul indică timpul setat.
Utilizarea zilnică
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Activarea şi dezactivarea aparatului
1. Pentru a selecta o funcţie rotiţi butonul
corespunzător.
Indicatorul de alimentare se aprinde
atunci când aparatul funcţionează.
2. Pentru a selecta o temperatură rotiţi butonul corespunzător.
Când temperatura aparatului creşte, se
aprinde indicatorul de temperatură.
3. Pentru a dezactiva aparatul, rotiţi butonul
pentru funcţiile cuptorului şi butonul pentru temperatură în poziţia Oprit.
Funcţiile cuptorului
Funcţia cuptorului
24
Aplicaţie
Poziţia Oprit
Aparatul este oprit.
Iluminare cuptor
Pentru a activa becul cuptorului fără nici o funcţie de gătit.
www.zanussi.com
Funcţia cuptorului
Aplicaţie
Gatire conventionala :Incalzire de
sus + jos / Curăţare cu apă
Pentru a coace şi a prăji pe un singur nivel al cuptorului. Elementele de încălzire aflate sus şi jos funcţionează în acelaşi timp.
Pentru mai multe informaţii despre Curăţarea cu apă, consultaţi
capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Incalzire de sus
Pentru a termina alimentele deja gătite. Funcţionează doar elementul de încălzire de sus.
Incalzire de jos
Pentru a coace prăjituri cu bază crocantă sau tare. Funcţionează
doar elementul de încălzire de jos.
Grill (gratar)
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantităţi mici în mijlocul raftului. Pentru a face pâine prăjită.
Grill rapid
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantităţi mari. Pentru a face pâine prăjită. Funcţionează tot grătarul.
Gatire prin Convectie cu Aer cald
Pentru a frige sau coace alimente cu aceeaşi temperatură de gătire, pe mai multe rafturi, fără transfer de aromă.
Decongelare
Pentru a dezgheţa alimentele congelate. Butonul pentru temperatură trebuie să fie în poziţia oprit.
Funcţiile ceasului
Dispozitiv de programare electronic
1
2
1
1 Indicatoarele funcţiei
2 Indicator timp
3 Buton +
4 Buton selectare
5 Buton -
5
4
Funcţiile ceasului
Timpul
Cronometru
3
Aplicaţie
Pentru a seta, modifica sau verifica timpul.
Pentru a seta timpul de numărătoare inversă. Această funcţie nu are nici o influenţă asupra funcţionării cuptorului.
Durata
Pentru a seta cât timp trebuie să funcţioneze aparatul.
Sfârşit
Pentru a seta ora când aparatul trebuie dezactivat.
www.zanussi.com
25
Puteţi folosi simultan Durata
şi Sfârşit
pentru a seta timpul când aparatul
trebuie activat şi, după aceea, dezactivat. Se, după aceea Sfârşit
taţi mai întâi Durata
.
Setarea funcţiilor ceasului
1. Pentru Durata
şi Sfârşit
, setaţi o
funcţie şi temperatura. Acest lucru nu es.
te necesar pentru Cronometru
2. Apăsaţi repetat butonul Selectare până
când indicatorul funcţiei corespunzătoare
a ceasului se aprinde intermitent.
3. Apăsaţi + sau - pentru a seta timpul pentru funcţia necesară a ceasului.
Afişajul prezintă indicatorul pentru funcţia
ceasului pe care aţi setat-o. După încheierea perioadei de timp setate, indicatorul funcţiei se aprinde intermitent şi este emis un semnal sonor timp de două
minute.
şi Sfârşit
În cazul funcţiilor Durata
, aparatul este dezactivat automat.
4. Pentru a opri semnalul, apăsaţi un buton.
5. Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului şi
butonul pentru temperatură în poziţia
oprit.
Anularea funcţiilor ceasului
1. Apăsaţi repetat butonul Selectare până
când indicatorul corespunzător funcţiei
dorite se aprinde intermitent.
2. Ţineţi apăsat butonul -.
După câteva secunde simbolul funcţiei
ceasului dispare.
Funcţii suplimentare
Suflantă cu aer rece
Când aparatul funcţionează, suflanta cu aer
rece porneşte automat pentru a menţine reci
suprafeţele aparatului. Dacă opriţi aparatul,
suflanta cu aer rece continuă să funcţioneze
până când temperatura din aparat scade şi
aparatul se răceşte.
praîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni
acest lucru, cuptorul are un termostat de siguranţă care întrerupe alimentarea cu curent.
În momentul în care temperatura scade, cuptorul se activează din nou în mod automat.
Termostatul de siguranţă
Funcţionarea incorectă a aparatului sau componentele defecte pot să cauzeze su-
Sfaturi utile
• Aparatul are cinci niveluri pentru rafturi.
Număraţi nivelurile rafturilor din partea de
jos a podelei aparatului.
• Aparatul are un sistem special care produce o circulaţie naturală a aerului şi o reciclare constantă a aburului. Cu acest sistem
puteţi găti într-un mediu cu aburi şi puteţi
păstra preparatele moi în interior şi crocan26
te la exterior. Reduce la minimum durata
de gătire şi consumul de energie.
• Umezeala poate produce condens în aparat sau pe panourile de sticlă ale uşii. Acest
lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se
îndepărteze întotdeauna de aparat atunci
când deschide uşa aparatului pe durata
gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsaţi
www.zanussi.com
aparatul să funcţioneze timp de 10 minute
înainte de gătire.
• Curăţaţi umezeala rămasă după fiecare utilizare a aparatului.
• Nu puneţi obiecte direct pe podeaua aparatului şi nu puneţi folie din aluminiu pe componente atunci când gătiţi. În caz contrar
este posibilă modificarea rezultatelor obţinute şi se poate cauza deteriorarea stratului de email.
• Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se
prelingă afară.
• Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, se recomandă adăugarea de puţină apă în cratiţa
adâncă. Pentru a preveni condensarea fumului, adăugaţi apă de fiecare dată după
ce se evaporă.
Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de alimente,
de consistenţa şi volumul lor.
La început, monitorizaţi performanţa când
gătiţi. Găsiţi cele mai bune setări (setarea
căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele,
reţetele şi cantităţile dvs. când utilizaţi acest
aparat.
Coacerea prăjiturilor
• Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
• Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în acelaşi timp, lăsaţi un nivel liber între ele.
Gătirea cărnii şi a peştelui
• Utilizaţi o cratiţă adâncă pentru alimentele
foarte grase pentru a evita pătarea permanentă a cuptorului.
Tabele pentru coacere şi frigere
PRĂJITURI
Caldura de sus + jos
Aer cald
Nivel raft
Temp
[°C]
Durată de
gătire
[min]
170
3 (2 şi 4)
160
45 - 60
Într-o formă pentru prăjituri
2
170
3 (2 şi 4)
160
20 - 30
Într-o formă pentru prăjituri
Prăjitură cu
brânză şi lapte
bătut
1
170
2
165
60 - 80
Într-o formă pentru prăjituri de 26
cm
Prăjitură cu mere (plăcintă cu
mere)
2
170
2 (stânga şi
dreapta)
160
80 - 100
În două forme
pentru prăjituri de
20 cm pe un raft
de sârmă1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
Într-o tavă de coacere
Tartă cu gem
2
170
2 (stânga şi
dreapta)
165
30 - 40
Într-o formă pentru prăjituri de 26
cm
Pandispan
2
170
2
160
50 - 60
Într-o formă pentru prăjituri de 26
cm
TIP DE MÂNCARE
Nivel raft
Temp
[°C]
Reţete cu compoziţie bătută cu
telul
2
Aluat fraged
www.zanussi.com
Observaţii
27
Caldura de sus + jos
Aer cald
Nivel raft
Temp
[°C]
Durată de
gătire
[min]
160
2
150
90 - 120
Într-o formă pentru prăjituri de 20
cm1)
1
175
2
160
50 - 60
Într-o tavă de pâine1)
Prăjituri mici pe un nivel
3
170
3
140 150
20 - 30
Într-o tavă de coacere
Prăjituri mici pe două niveluri
-
-
2 şi 4
140 150
25 - 35
Într-o tavă de coacere
Prăjituri mici pe trei niveluri
-
-
1, 3 şi 5
140 150
30 - 45
Într-o tavă de coacere
Biscuiţi / patiserie - pe un nivel
3
140
3
140 150
30 - 35
Într-o tavă de coacere
Biscuiţi / patiserie - pe două niveluri
-
-
2 şi 4
140 150
35 - 40
Într-o tavă de coacere
Biscuiţi / patiserie - pe trei niveluri
-
-
1, 3 şi 5
140 150
35 - 45
Într-o tavă de coacere
Bezele - pe un
nivel
3
120
3
120
80 - 100
Într-o tavă de coacere
Bezele - pe
două niveluri
-
-
2 şi 4
120
80 - 100
Într-o tavă de coacere1)
Chifle dulci
3
190
3
190
12 - 20
Într-o tavă de coacere1)
Eclere - pe un
nivel
3
190
3
170
25 - 35
Într-o tavă de coacere
Eclere - pe două
niveluri
-
-
2 şi 4
170
35 - 45
Într-o tavă de coacere
Tarte
2
180
2
170
45 - 70
Într-o formă pentru prăjituri de 20
cm
Tort cu multe
fructe
1
160
2
150
110 - 120
Într-o formă pentru prăjituri de 24
cm
Sandviş Victoria
1
170
2
160
50 - 60
Într-o formă pentru prăjituri de 20
cm
TIP DE MÂNCARE
Nivel raft
Temp
[°C]
Tort de crăciun/
tort bogat în
fructe
2
Prăjitură cu prune
Observaţii
1) Preîncălziţi timp de 10 minute.
PÂINE ŞI PIZZA
28
www.zanussi.com
Caldura de sus + jos
Aer cald
Nivel raft
Temp
[°C]
Durată de
gătire
[min]
190
1
190
60 - 70
1 - 2 bucăţi, 500 g
per bucată1)
1
190
1
180
30 - 45
Într-o tavă de pâine
Chifle
2
190
2 (2 şi 4)
180
25 - 40
6 - 8 role într-o
tavă de coacere1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Într-o tavă de coacere sau cratiţă
adâncă1)
Pateuri
3
200
3
190
10 - 20
Într-o tavă de coacere1)
TIP DE MÂNCARE
Nivel raft
Temp
[°C]
Paine alba
1
Pâine de secară
Observaţii
1) Preîncălziţi timp de 10 minute.
TARTE
TIP DE MÂNCARE
Caldura de sus + jos
Aer cald
Durată de
gătire [min]
Observaţii
180
40 - 50
Într-o formă
2
175
45 - 60
Într-o formă
1
180
50 - 60
Într-o formă1)
180 190
2
180 190
25 - 40
Într-o formă1)
180 190
2
180 190
25 - 40
Într-o formă1)
Durată de
gătire [min]
Observaţii
Nivel raft
Temp
[°C]
Nivel raft
Temp
[°C]
Tarte cu paste
2
200
2
Tarte cu legume
2
200
Tarte tip Quiche
1
180
Lasagne
2
Paste Cannelloni
2
1) Preîncălziţi timp de 10 minute.
CARNE
TIP DE MÂNCARE
Caldura de sus + jos
Aer cald
Nivel raft
Temp
[°C]
Nivel raft
Temp
[°C]
Vită
2
200
2
190
50 - 70
Pe un raft de
sârmă
Porc
2
180
2
180
90 - 120
Pe un raft de
sârmă
Viţel
2
190
2
175
90 - 120
Pe un raft de
sârmă
Friptură de vită
englezească, în
sânge
2
210
2
200
50 - 60
Pe un raft de
sârmă
www.zanussi.com
29
TIP DE MÂNCARE
Caldura de sus + jos
Aer cald
Durată de
gătire [min]
Observaţii
Nivel raft
Temp
[°C]
Nivel raft
Temp
[°C]
Friptură de vită
englezească,
gătită mediu
2
210
2
200
60 - 70
Pe un raft de
sârmă
Friptură de vită
englezească, bine făcută
2
210
2
200
70 - 75
Pe un raft de
sârmă
Ceafă de porc
2
180
2
170
120 - 150
Cu şorici
Picior de porc
2
180
2
160
100 - 120
2 bucăţi
Miel
2
190
2
175
110 - 130
Pulpă
Pui
2
220
2
200
70 - 85
Întreg
Curcan
2
180
2
160
210 - 240
Întreg
Rata
2
175
2
220
120 - 150
Întreagă
Gasca
2
175
1
160
150 - 200
Întreagă
Iepure
2
190
2
175
60 - 80
Bucăţi
Iepure de câmp
2
190
2
175
150 - 200
Bucăţi
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Întreg
Durată de
gătire [min]
Observaţii
PEŞTE
TIP DE MÂNCARE
Caldura de sus + jos
Aer cald
Nivel raft
Temp
[°C]
Nivel raft
Temp
[°C]
Păstrăv/Doradă
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 peşti
Ton/Somon
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileuri
Grill
Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute,
înainte de gătire.
Cantitate
TIP DE MÂNCARE
Grill
Durată de gătire [min]
Bucăţi
[g]
Nivel raft
Temp [°C]
Pe o parte
Pe cealaltă
parte
File bucăţi
4
800
4
max.
12-15
12-14
Friptură de vită
4
600
4
max.
10-12
6-8
Cârnaţi
8
-
4
max.
12-15
10-12
Cotlet de porc
4
600
4
max.
12-16
12-14
Pui (tăiat în două)
2
1000
4
max.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
max.
10-15
10-12
Piept de pui
4
400
4
max.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
max.
20-30
-
30
www.zanussi.com
Cantitate
TIP DE MÂNCARE
Grill
Durată de gătire [min]
Bucăţi
[g]
Nivel raft
Temp [°C]
Pe o parte
Pe cealaltă
parte
4
400
4
max.
12-14
10-12
Sandviş cu pâine
prăjită
4-6
-
4
max.
5-7
-
Pâine prăjită
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
File de peşte
Decongelare
TIP DE MÂNCARE
Timp decongelare [minute]
[g]
Timp suplimentar
de decongelare
[minute]
Observaţii
Pui
1000
100 - 140
20 - 30
Puneţi puiul pe platanul inferior întors, pe o farfurie mare.
Întoarceţi la jumătatea duratei de gătit.
Carne
1000
100 - 140
20 - 30
Întoarceţi la jumătatea duratei de gătit.
Carne
500
90 - 120
20 - 30
Întoarceţi la jumătatea duratei de gătit.
Păstrăv
150
25 - 35
10 - 15
-
Căpşuni
300
30 - 40
10 - 20
-
Unt
250
30 - 40
10 - 15
-
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Frişca se poate bate chiar
dacă au mai rămas unele
părţi uşor îngheţate.
1400
60
60
-
Frişcă
Prăjitură
Uscare - Aer cald
Acoperiţi rafturile cuptorului cu foi de copt.
LEGUME
TIP DE MÂNCARE
Nivel raft
Temperatură [°C]
Timp [ore]
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Ciuperci
3
1/4
50 - 60
6-8
Ierburi
3
1/4
40 - 50
2-3
1 nivel
2 niveluri
Fasole
3
Ardei
Legume pentru
supă
FRUCT
www.zanussi.com
31
TIP DE MÂNCARE
Nivel raft
Temperatură [°C]
Timp [ore]
1/4
60 - 70
8 - 10
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
1 nivel
2 niveluri
Prune
3
Caise
3
Felii de măr
Pere
Pastreaza cald - Incalzire jos
Fructe moi
Temperatură [°C]
Fierbere până la apariţia bulelor de aer [min]
Se continuă gătirea la
100 °C [min]
160 – 170
35 – 45
–
Temperatură [°C]
Fierbere până la apariţia bulelor de aer [min]
Se continuă gătirea la
100 °C [min]
160 – 170
35 – 45
10 – 15
Temperatură [°C]
Fierbere până la apariţia bulelor de aer [min]
Se continuă gătirea la
100 °C [min]
Morcovi 1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Castraveţi
160 – 170
50 – 60
–
Murături asortate
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Gulie, mazăre, sparanghel
160 – 170
50 – 60
15 – 20
CONSERVARE
Căpşune, afine,
zmeură, agrişe coapte
Fructe cu sâmbure
CONSERVARE
Pere, gutui, prune
Legume
CONSERVARE
1) După dezactivarea aparatului lăsaţi alimentele conservate în cuptor.
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
• Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o
cârpă moale, apă caldă şi agent de curăţare.
• Utilizaţi un agent de curăţare obişnuit pentru a curăţa suprafeţele metalice.
• Curăţaţi interiorul cuptorului după fiecare
utilizare. Astfel, puteţi îndepărta murdăria
mai uşor şi aceasta nu se mai arde.
32
• Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs special de curăţat cuptorul.
• Curăţaţi toate accesoriile cuptorului după
fiecare utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă
moale cu apă caldă şi un agent de curăţare.
• Dacă aveţi accesorii anti-aderente, nu le
curăţaţi utilizând agenţi agresivi, obiecte cu
margini ascuţite sau în maşina de spălat
vase. Stratul anti-aderent poate fi distrus.
www.zanussi.com
Pentru modelele din inox sau aluminiu:
Curăţaţi uşa cuptorului numai cu un burete
ud. Uscaţi-o cu o lavetă moale.
A nu se folosi bureţi din sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece acestea pot deteriora suprafaţa cuptorului. Curăţaţi panoul de
comandă al cuptorului cu aceeaşi precauţie.
Curăţarea garniturii uşii
• Verificaţi la intervale regulate garnitura uşii.
Garnitura uşii se află în jurul cadrului cavităţii cuptorului. Nu utilizaţi aparatul dacă
garnitura uşii este deteriorată. Contactaţi
centrul de service.
• Pentru a curăţa garnitura uşii consultaţi informaţiile generale despre curăţenie.
Suporturile raftului
Pentru a curăţa pereţii laterali puteţi scoate
suportul rafturilor.
Scoaterea suporturilor pentru rafturi
2
1
1 Trageţi partea din 2 Trageţi partea din
faţă a suportului
spate a suportului
grătarelor afară din
pentru raft pentru a
peretele lateral.
o îndepărta de peretele lateral şi scoateţi-o în afară.
Instalarea suporturilor pentru rafturi
Instalaţi suporturile pentru rafturi în ordine inversă.
Capetele rotunde ale suporturilor pentru
rafturi trebuie îndreptate spre înainte.
Curăţare cu apă
Procedura de Curăţare cu apă foloseşte aburul pentru a elimina grăsimile şi resturile de
mâncare rămase în cuptor.
www.zanussi.com
1. Puneţi 300 ml de apă în rezervorul pentru
Curăţare cu apă aflat la baza cuptorului.
2. Setaţi funcţia cuptorului
.
3. Setaţi temperatura la 90 °C.
4. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 30
de minute.
5. Dezactivaţi aparatul şi lăsaţi-l să se
răcească.
6. Când aparatul este rece, curăţaţi suprafeţele interioare ale cuptorului cu o lavetă.
Avertizare Înainte de a atinge aparatul,
verificaţi dacă acesta s-a răcit. Pericol de
arsuri.
Bec cuptor
Avertizare Aveţi grijă când schimbaţi
becul cuptorului. Există pericol de
electrocutare.
Înainte de a schimba becul cuptorului:
• Dezactivaţi cuptorul.
• Decuplaţi siguranţele din tablou sau dezactivaţi întrerupătorul.
Puneţi o cârpă pe fundul cuptorului pentru a preveni deteriorarea becului cuptorului şi a capacului de sticlă.
Întotdeauna ţineţi becul halogen cu ajutorul
unei cârpe pentru a preveni arderea reziduurilor de grăsime pe bec.
1. Rotiţi capacul de sticlă la stânga şi scoateţi-l.
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cuptorului cu altul corespunzător, rezistent la o temperatură de
300 °C.
Utilizaţi acelaşi tip de bec de cuptor.
4. Instalaţi capacul de sticlă.
Curăţarea uşii cuptorului
Uşa cuptorului este prevăzută cu două panouri de sticlă. Puteţi să scoateţi uşa cuptorului şi panoul intern de sticlă pentru a le
curăţa.
33
Uşa cuptorului se poate închide dacă încercaţi să scoateţi panoul intern de sticlă
înainte de a scoate uşa cuptorului.
Atenţie Nu utilizaţi aparatul fără
panourile de sticlă.
1
2
7 Ridicaţi cu atenţie
panoul de sticlă (pasul 1) şi scoateţi-l
(pasul 2).
1 Deschideţi complet uşa şi apucaţi
de cele două balamale ale uşii.
2 Ridicaţi şi rotiţi
pârghiile de pe cele
două balamale.
3 Închideţi uşa cup- 4 Puneţi uşa pe o
torului până la prima lavetă moale, pe o
poziţie de deschide- suprafaţă stabilă.
re (jumătate). Apoi
trageţi spre înainte şi
scoateţi uşa din locaş.
Curăţaţi panoul de sticlă cu apă caldă şi
săpun. Uscaţi cu grijă panoul de sticlă.
Instalarea uşii cuptorului şi a panoului de
sticlă
După terminarea procedurii de curăţare, remontaţi panoul de sticlă şi uşa cuptorului. Faceţi paşii de mai sus în ordine inversă.
Zona serigrafiată trebuie îndreptată cu faţa
spre partea interioară a uşii. După instalare,
asiguraţi-vă că suprafaţa cadrului panoului de
sticlă din zonele serigrafiate nu prezintă asperităţi la atingere.
Asiguraţi-vă că aţi montat panoul intern de
sticlă în poziţia corectă. Consultaţi imaginea.
90°
5 Pentru a scoate
panoul intern de
sticlă eliberaţi sistemul de blocare.
34
6 Rotiţi cele două
dispozitive de fixare
la 90° şi scoateţi-le
din locaşurile lor.
www.zanussi.com
Ce trebuie făcut dacă...
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Aparatul este dezactivat.
Activaţi aparatul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările necesare.
Verificaţi dacă setările sunt corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa din tabloul de siguranţe este decuplată.
Verificaţi siguranţa. Dacă siguranţa se declanşează de mai
multe ori, contactaţi un electrician calificat.
Becul cuptorului nu funcţionează.
Becul cuptorului este defect.
Înlocuiţi becul cuptorului.
Afişajul indică 12.00.
Alimentarea a fost întreruptă.
Setaţi ceasul.
Aburul şi condensul se aşează
pe alimente şi în interiorul cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare prea
mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare în
cuptor mai mult de 15-20 minute
după terminarea gătitului.
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la problemă, contactaţi dealerul sau centrul de service.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta
este amplasată pe cadrul frontal din interiorul
aparatului.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Numărul produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
Date tehnice
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Instalarea
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
www.zanussi.com
35
Încorporarea în mobilier
548
558
20
600
573
589
min. 550
20
min. 560
594
5
A
B
min. 550
590
20
min. 560
Conectarea la alimentarea electrică
Avertizare Conectarea electrică trebuie
efectuată numai de către o persoană
calificată.
Producătorul nu este responsabil dacă
nu respectaţi măsurile de siguranţă descrise în capitolul „Informaţii privind siguranţa”.
Acest aparat este livrat cu fişă şi cablu de conectare electrică.
36
Cablu
Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare
sau înlocuire: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
www.zanussi.com
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BBF.
Pentru secţiunea cablului consultaţi puterea
totală consumată (de pe plăcuţa cu date tehnice) şi tabelul:
Putere totală absorbită
Secţiunea cablului
maxim 1380 W
3 x 0,75 mm²
maxim 2300 W
3 x 1 mm²
Putere totală absorbită
maxim 3680 W
Secţiunea cablului
3 x 1,5 mm²
Cablul de masă (cablul verde/galben) va fi cu
2 cm mai lung decât cele de fază şi de nul
(cablurile albastru şi maro).
Protejarea mediului înconjurător
Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
www.zanussi.com
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice
şi reciclabile. Componentele din plastic sunt
marcate cu abrevieri internaţionale precum
PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele în containerele corespunzătoare din locurile amenajate
special pentru colectarea deşeurilor.
37
Зміст
Інформація з техніки безпеки _ _ _ _ _ _
Інструкції з техніки безпеки _ _ _ _ _ _ _
Опис виробу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Перед першим користуванням _ _ _ _ _
Щоденне користування _ _ _ _ _ _ _ _ _
Функції годинника _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Додаткові функції _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
38
39
42
42
43
44
45
Корисні поради _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Догляд та чистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Що робити, коли ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технічні дані _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Установка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Охорона довкілля _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
45
52
54
55
55
56
Може змінитися без оповіщення.
Інформація з техніки безпеки
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно
прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне
встановлення або експлуатацію. Інструкції з користування
приладом слід зберігати з метою користування в майбутньому.
Безпека дітей і вразливих осіб
Попередження! Існує ризик задушення, ушкоджень чи
втрати працездатності.
• Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років
та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями, якщо такі особи перебувають під наглядом відповідальної за
їх безпеку людини.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці.
• Не допускайте дітей та домашніх тварин до приладу під
час його роботи чи охолодження. Доступні частини гарячі.
• Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей, рекомендується його увімкнути.
• Не можна доручати чищення або технічне обслуговування
дітям без відповідного нагляду.
38
www.zanussi.com
Загальні правила безпеки
• Під час роботи прилад нагрівається. Не торкайтеся до нагрівальних елементів приладу. Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли витягаєте і вставляєте приладдя чи
деко.
• Не використовуйте пароочисник для чищення приладу.
• Вимикайте прилад, перш ніж виконувати технічне обслуговування.
• Не використовуйте для чищення скляної поверхні дверцят
жорсткі абразивні засоби та металеві шкребки, оскільки це
може призвести до появи на склі тріщин.
• Щоб зняти опорну рейку, спочатку потягніть передню, а потім задню частину опорної рейки від бічної стінки. Для вставлення опорної рейки виконайте наведену вище процедуру
у зворотній послідовності.
Інструкції з техніки безпеки
Установка
Попередження! Встановлювати цей
пристрій повинен лише
кваліфікований фахівець.
• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте і не використовуйте
пошкоджений прилад.
• Дотримуйтеся інструкцій з установки, що
входять у комплект разом із приладом.
• Прилад важкий, тому будьте обережні,
пересуваючи його. Обов’язково одягайте
захисні рукавички.
• Не тягніть прилад за ручку.
• Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної
відстані до інших приладів чи предметів.
• Переконайтеся, що конструкції, під якими і біля яких установлено прилад, є
стійкими і безпечними.
www.zanussi.com
• Висота сторін приладів або інших об’єктів, біля яких стоїть прилад, повинна відповідати висоті сторін приладу.
Підключення до електромережі
Попередження! Існує небезпека
пожежі й ураження електричним
струмом.
• Всі роботи з підключення до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
• Прилад має бути заземлений.
• Переконайтеся, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У
разі невідповідності слід звернутися до
електрика.
• Завжди користуйтеся правильно встановленою протиударною розеткою.
• Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
39
• Під час встановлення приладу пильнуйте, щоб не пошкодити кабель живлення і
штепсель. Для заміни пошкодженого кабелю слід звернутися до сервісного
центру або до електрика.
• Пильнуйте, щоб кабель живлення не
торкався дверцят приладу, особливо коли дверцята гарячі.
• Елементи захисту від ураження електричним струмом та ізоляція мають бути
зафіксовані так, аби їх не можна було
зняти без спеціального інструмента.
• Вставляйте штепсельну вилку у розетку
електроживлення лише після закінчення
установки. Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.
• Не вставляйте вилку в розетку, яка хитається.
• Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад від електромережі. Тягніть тільки за штепсельну вилку.
• Використовуйте лише належні ізолюючі
пристрої, а саме: лінійні роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові запобіжники слід викрутити з патрона), реле захисту від замикання на землю і контактори.
• Електричне підключення повинно передбачати наявність ізолюючого пристрою
для повного відключення від електромережі. Зазор між контактами ізолюючого
пристрою має становити не менше 3 мм.
Експлуатація
Попередження! Існує небезпека
травмування, опіків, ураження
електричним струмом та вибуху.
• Цей прилад призначено для побутового
застосування.
• Не змінюйте технічні характеристики
приладу.
• Переконайтеся, що вентиляційні отвори
не заблоковані.
• Не залишайте прилад без нагляду під
час користування ним.
40
• Вимикайте прилад після кожного використання.
• Будьте обережні, коли відкриваєте дверцята працюючого приладу. Можливий
вихід гарячого повітря.
• Під час роботи з приладом руки не повинні бути мокрими або вологими. Не користуйтеся приладом, якщо він контактує з водою.
• Не тисніть на відкриті дверцята.
• Не використовуйте прилад як робочу поверхню або як поверхню для зберігання
речей.
• Під час роботи приладу завжди тримайте дверцята зачиненими.
• Обережно відчиняйте дверцята приладу.
Використання інгредієнтів із спиртом може спричинити утворення суміші спирту і
повітря.
• При відкриванні дверцят слідкуйте, аби
поблизу не було джерел іскріння або відкритого вогню.
• Не кладіть займисті речовини чи предмети, змочені в займистих речовинах,
усередину приладу, поряд з ним або на
нього.
Попередження! Існує ризик
пошкодження приладу.
• Щоб уникнути пошкодження й знебарвлення емалі:
– Не ставте посуд або інші предмети
безпосередньо на дно приладу.
– Не кладіть фольгу безпосередньо на
дно приладу.
– не ставте воду безпосередньо в гарячий прилад.
– після приготування не залишайте в
приладі страви і продукти з високим вмістом вологи.
– будьте обережні, знімаючи або встановлюючи приладдя.
• Знебарвлення емалі не впливає на робочі якості приладу. Це не є недоліком з
точки зору закону про гарантійні зобов'язання
www.zanussi.com
• Для випікання тістечок із великим вмістом вологи слід використовувати глибоку жаровню. Сік, який виділяється з
фруктів, може залишати постійні плями
на емалевому покритті.
Догляд та чистка
Попередження! Існує ризик
отримання травм, пожежі або
пошкодження приладу.
• Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку
з розетки.
• Дайте приладу охолонути. Є ризик, що
скляні панелі можуть тріснути.
• У разі пошкодження скляних панелей їх
слід одразу замінити. Зверніться у сервісний центр.
• Будьте обережні, знімаючи дверцята з
приладу. Дверцята важкі!
• Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти погіршенню матеріалу поверхні.
• Жир або їжа, що залишаються у приладі,
можуть стати причиною пожежі.
• Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні
миючі засоби. Не застосовуйте абразивні засоби, абразивні серветки, розчинники або металеві предмети.
• Якщо ви користуєтеся аерозолями для
чищення духових шаф, обов’язково дотримуйтеся інструкцій, наведених на упаковці.
• Не очищуйте каталітичну емаль (якщо
застосовується) жодними миючими засобами.
www.zanussi.com
Внутрішнє освітлення
• Електрична або галогенова лампочка,
що використовується в цьому приладі,
призначена лише для побутових приладів. Не використовуйте її для освітлення
оселі.
Попередження! Існує небезпека
ураження електричним струмом!
• Перед заміною лампочки відключить
прилад від електроживлення.
• Використовуйте лише лампочки з такими
ж технічними характеристиками.
Утилізація
Попередження! Існує небезпека
травмування або задушення.
• Відключіть прилад від електромережі.
• Відріжте кабель живлення і викиньте його.
• Зніміть дверний замок, щоб уникнути запирання дітей і домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні
(постанова Кабінета Міністрів України
№1057 від 3 грудня 2008р.)
41
Опис виробу
1
2
3
4
5 Індикатор температури
6 Гриль
5
6
5
7
4
12
3
8
2
1
9
11
10
1 Перемикач функцій духової шафи
2 Індикатор живлення
3 Електронний програматор
4 Перемикач температури
7 Лампочка духової шафи
8 Вентилятор
9 Контейнер для очищення водою
10 Опорна рейка, знімна
11 Табличка з технічними даними
12 Рівні розташування поличок
Приладдя духовки
• Комбінована решітка
Для розміщення посуду і форм для випічки, а також для смаження.
• Алюмінієве деко для випікання
Для випікання пирогів і печива.
• Деко для смаження / деко для гриля
Для випікання і смаження чи для збирання жиру.
Перед першим користуванням
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
Перше чищення приладу
• Вийміть усе приладдя і знімні опорні рейки (за наявності).
• Перед першим користуванням почистіть
прилад.
Важливо! Див. розділ «Догляд та чистка».
Встановлення часу
Перш ніж користуватися духовою шафою, потрібно встановити час доби.
При підключенні приладу до електромережі чи після припинення подачі електроенергії індикатор часу доби починає блимати.
Користуйтеся кнопками + і -, щоб встановити час.
42
Приблизно через п’ять секунд блимання
припиниться, а на дисплеї відобразиться
встановлений час доби.
Щоб змінити час, натискайте
, поки
блимає індикатор часу доби. Не слід
одночасно настроювати функцію «Триваабо «Завершення»
.
лість»
Попереднє прогрівання
Попередньо прогрійте прилад, щоб випалились залишки змащувальних матеріалів.
1. Встановіть функцію
і максимальну
температуру.
www.zanussi.com
2. Дайте приладу попрацювати одну годину.
3. Встановіть функцію
і максимальну
температуру.
4. Дайте приладу попрацювати десять
хвилин.
5. Встановіть функцію
і максимальну
температуру.
6. Дайте приладу попрацювати десять
хвилин.
Приладдя може нагрітися до вищої температури, ніж звичайно. У приладі може
з’являтися запах та дим. Це нормальне
явище. Подбайте про достатнє провітрювання.
Щоденне користування
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
Увімкнення й вимкнення приладу
1. Поверніть перемикач функцій духовки
на потрібну функцію.
Коли прилад працює, світиться індикатор живлення.
2. Встановіть потрібну температуру за
допомогою перемикача температури.
Коли температура у приладі збільшується, починає світитися індикатор
температури.
3. Щоб вимкнути прилад, поверніть перемикач функцій духовки та перемикач
температури в положення «вимкнено».
Функції духовки
Функція духовки
Застосування
Положення «Вимкнено»
Прилад вимкнено.
Підсвітка
Лише увімкнення лампочки духовки. Не є функцією готування.
Традиційне приготування / Очищення водою
Смаження й випікання на одному рівні духової шафи. Одночасно працюють верхній і нижній нагрівальні елементи.
Детальнішу інформацію про очищення водою див. у розділі
«Догляд та чистка».
Верхній нагрів
Для доведення страв до готовності. Працює тільки верхній нагрівальний елемент.
Нижній нагрів
Для випікання кондитерських виробів із хрусткою або твердою
основою. Працює тільки нижній нагрівальний елемент.
Гриль
Для готування на грилі невеликої кількості страв або продуктів
пласкої форми посередині полички. Для приготування грінок.
Великий гриль
Для готування на грилі великої кількості страв або продуктів
пласкої форми. Для приготування грінок. Гриль вмикається
повністю.
Вентилятор
Дозволяє одночасно смажити чи смажити й пекти страви, що
готуються за однакової температури, на декількох поличках
без змішування запахів.
Розморожування
Для розморожування заморожених страв або продуктів. Перемикач температури має бути в положенні «вимкнено».
www.zanussi.com
43
Функції годинника
Електронний програматор
1
2
1
1 Індикатори функцій
2 Індикатор часу
3 Кнопка +
4 Кнопка вибору
5 Кнопка -
5
4
3
Функція годинника
Час доби
Таймер
Тривалість
Завершення
Застосування
Встановлення, зміна і перевірка часу доби.
Настройка часу зворотного відліку. Ця функція не впливає на роботу духової шафи.
Встановлення тривалості роботи приладу.
Встановлення часу вимкнення приладу.
Ви можете одночасно використовуваі «Заверти функції «Тривалість»
, щоб встановити час увімкненшення»
ня й вимкнення приладу. Спершу настрой, а потім «Зате функцію «Тривалість»
.
вершення»
Налаштування функцій годинника
1. Для функцій «Тривалість»
і «Завернеобхідно встановити функшення»
цію духової шафи й температуру. Для
цього
таймера зворотного відліку
робити не треба.
2. Натискайте кнопку вибору, доки не загориться індикатор потрібної функції
годинника.
3. Натискаючи + або -, встановіть час для
потрібної функції годинника.
На дисплеї відображається індикатор
встановленої функції годинника. Після
того як заданий час сплине, протягом
двох хвилин блиматиме індикатор і лунатиме звуковий сигнал.
Якщо встановлено функції «Триваі «Завершення»
, прилад
лість»
вимикається автоматично.
44
www.zanussi.com
4. Для вимкнення звукового сигналу натисніть кнопку.
5. Поверніть перемикач функцій духової
шафи та ручку термостата у положення «вимкнено».
2. Натисніть і утримуйте кнопку -.
Через декілька секунд функція годинника вимкнеться.
Скасування функцій годинника
1. Натискайте кнопку вибору, доки не почне мигтіти індикатор потрібної функції.
Додаткові функції
Охолоджувальний вентилятор
Під час роботи приладу вентилятор охолодження автоматично вмикається для
підтримки поверхонь приладу прохолодними. Якщо вимкнути прилад, вентилятор
продовжуватиме працювати, доки температура в приладі не спаде.
безпечне перегрівання. Щоб запобігти цьому, духова шафа обладнана термостатом,
який припиняє подачу живлення. Духова
шафа вмикається автоматично, коли температура знизиться.
Запобіжний термостат
Неправильна робота приладу чи пошкоджені компоненти можуть спричинити не-
Корисні поради
• Прилад має п’ять рівнів для встановлення поличок. Нумерація рівнів починається з днища приладу.
• Прилад оснащений спеціальною системою, яка забезпечує циркуляцію повітря
та постійну рециркуляцію пари. Завдяки
цій системі можна готувати страви в середовищі, насиченому парою, щоб вони
залишалися м’якими всередині і вкривалися хрусткою скоринкою ззовні. Крім того, час приготування та споживання
електроенергії зменшуються до мінімуму.
• Всередині приладу або на скляній панелі
дверцят може утворюватися конденсат.
Це нормальне явище. Відкриваючи
дверцята під час готування, тримайтеся
подалі від приладу. Щоб зменшити конденсацію, попередньо прогрійте порожній прилад упродовж 10 хвилин.
• Витирайте вологу після кожного використання приладу.
www.zanussi.com
• Не кладіть продукти безпосередньо на
дно приладу і не розміщуйте на деталях
приладу алюмінієву фольгу під час готування. Це може призвести до погіршення результатів випікання та пошкодити
емалеве покриття.
Випікання пирогів/тортів
• Не відкривайте дверцята, поки не сплине 3/4 встановленого часу випікання.
• Якщо ви готуєте одночасно на двох деках, залишайте один рівень між ними порожнім.
Готування м’яса і риби
• Якщо страва дуже жирна, встановіть піддон, щоб уникнути утворення плям, які
буде важко видалити.
• Після приготування зачекайте приблизно 15 хвилин, перш ніж розрізати м’ясо
— так воно не втратить сік.
• Щоб уникнути утворення надмірної кількості диму в духовій шафі під час сма45
ження, налийте у піддон трохи води.
Щоб уникнути конденсації диму, завжди
додавайте воду після того, як вона випарується.
На початку стежте за процесом приготування страв. Визначте найкращі параметри (температуру, тривалість готування тощо) для ваших рецептів страв, кількості,
кухонного посуду.
Тривалість приготування
Тривалість приготування залежить від типу
страви, її консистенції та кількості.
Таблиці випікання та смаження
ПИРОГИ
Традиційне приготування
Рівень полички
Темп.
°C
Рівень полички
Темп.
°C
Тривалість готування
(хв.)
Збиті суміші
2
170
3 (2 і 4)
160
45 - 60
У формі для випікання
Вироби з пісочного тіста
2
170
3 (2 і 4)
160
20 - 30
У формі для випікання
Пиріг з пахтою
1
170
2
165
60 - 80
У формі для випікання діаметром
26 см
Яблучний пиріг
2
170
2 (лівий і
правий)
160
80 - 100
У двох формах
для випікання
діаметром 20 см
на комбінованій
решітці1)
Штрудель
3
175
2
150
60 - 80
На деці для випікання
Пиріг з варенням
2
170
2 (лівий і
правий)
165
30 - 40
У формі для випікання діаметром
26 см
Бісквіт
2
170
2
160
50 - 60
У формі для випікання діаметром
26 см
Різдвяний кекс/
пиріг із соковитими фруктами
2
160
2
150
90 - 120
У формі для випікання діаметром
20 см1)
Кекс із родзинками
1
175
2
160
50 - 60
У формі для випікання хлібу1)
Маленькі тістечка – один
рівень
3
170
3
140 150
20 - 30
На деці для випікання
Маленькі тістечка – два
рівні
-
-
2і4
140 150
25 - 35
На деці для випікання
СТРАВА
46
Вентилятор
Примітки
www.zanussi.com
СТРАВА
Традиційне приготування
Вентилятор
Тривалість готування
(хв.)
Примітки
Рівень полички
Темп.
°C
Рівень полички
Темп.
°C
Маленькі тістечка – три
рівні
-
-
1, 3 і 5
140 150
30 - 45
На деці для випікання
Бісквіти / кондитерські вироби – один рівень
3
140
3
140 150
30 - 35
На деці для випікання
Бісквіти / кондитерські вироби – два рівні
-
-
2і4
140 150
35 - 40
На деці для випікання
Бісквіти / кондитерські вироби – три рівні
-
-
1, 3 і 5
140 150
35 - 45
На деці для випікання
Меренги – один
рівень
3
120
3
120
80 - 100
На деці для випікання
Меренги - два
рівні
-
-
2і4
120
80 - 100
На деці для випікання1)
Здобні булочки
3
190
3
190
12 - 20
На деці для випікання1)
Еклери – один
рівень
3
190
3
170
25 - 35
На деці для випікання
Еклери - два
рівні
-
-
2і4
170
35 - 45
На деці для випікання
Пироги з начинкою
2
180
2
170
45 - 70
У формі для випікання діаметром
20 см
Пиріг з великою
кількістю фруктів
1
160
2
150
110 - 120
У формі для випікання діаметром
24 см
Сандвіч «Вікторія»
1
170
2
160
50 - 60
У формі для випікання діаметром
20 см
1) Попередньо прогрійте протягом 10 хвилин.
ХЛІБ І ПІЦА
СТРАВА
Традиційне приготування
Рівень полички
Темп.
°C
Рівень полички
Темп.
°C
Тривалість готування
(хв.)
1
190
1
190
60 - 70
Білий хліб
www.zanussi.com
Вентилятор
Примітки
1–2 буханки, 500
г одна буханка 1)
47
Традиційне приготування
Рівень полички
Темп.
°C
Рівень полички
Темп.
°C
Тривалість готування
(хв.)
Житній хліб
1
190
1
180
30 - 45
У формі для випікання хлібу
Булочки
2
190
2 (2 і 4)
180
25 - 40
6 – 8 шт. на деці
для випікання1)
Піца
1
230 250
1
230 250
10 - 20
На деці для випікання або в глибокому деці для
смаження1)
Коржики
3
200
3
190
10 - 20
На деці для випікання1)
СТРАВА
Вентилятор
Примітки
1) Попередньо прогрійте протягом 10 хвилин.
ВІДКРИТІ ПИРОГИ
СТРАВА
Традиційне приготування
Вентилятор
Тривалість готування (хв.)
Примітки
У формі
Рівень полички
Темп.
°C
Рівень полички
Темп.
°C
Пиріг з пастою
2
200
2
180
40 - 50
Овочевий пиріг
2
200
2
175
45 - 60
У формі
Киш (пиріг із
заварним кремом і начинкою)
1
180
1
180
50 - 60
У формі1)
Лазанья
2
180 190
2
180 190
25 - 40
У формі1)
Налисники
2
180 190
2
180 190
25 - 40
У формі1)
Тривалість готування (хв.)
Примітки
1) Попередньо прогрійте протягом 10 хвилин.
М’ЯСО
СТРАВА
Традиційне приготування
Вентилятор
Рівень полички
Темп.
°C
Рівень полички
Темп.
°C
Яловичина
2
200
2
190
50 - 70
На комбінованій
решітці
Свинина
2
180
2
180
90 - 120
На комбінованій
решітці
Телятина
2
190
2
175
90 - 120
На комбінованій
решітці
48
www.zanussi.com
СТРАВА
Традиційне приготування
Вентилятор
Тривалість готування (хв.)
Примітки
Рівень полички
Темп.
°C
Рівень полички
Темп.
°C
Англійський
ростбіф (із
кров’ю)
2
210
2
200
50 - 60
На комбінованій
решітці
Англійський
ростбіф (помірно засмажений)
2
210
2
200
60 - 70
На комбінованій
решітці
Англійський
ростбіф (добре
засмажений)
2
210
2
200
70 - 75
На комбінованій
решітці
Свинина, лопатка
2
180
2
170
120 - 150
Зі шкіркою
Свинина, гомілка
2
180
2
160
100 - 120
2 шматки
Баранина
2
190
2
175
110 - 130
Ніжка
Курка
2
220
2
200
70 - 85
Цілий
Індичка
2
180
2
160
210 - 240
Цілий
Качка
2
175
2
220
120 - 150
Цілий
Гуска
2
175
1
160
150 - 200
Цілий
Кролик
2
190
2
175
60 - 80
Нарізаний шматками
Заєць
2
190
2
175
150 - 200
Нарізаний шматками
Фазан
2
190
2
175
90 - 120
Цілий
Тривалість готування (хв.)
Примітки
РИБА
СТРАВА
Традиційне приготування
Вентилятор
Рівень полички
Темп.
°C
Рівень полички
Темп.
°C
Форель/морський лящ
2
190
2
175
40 - 55
3 – 4 рибини
Тунець/лосось
2
190
2
175
35 - 60
4 – 6 шматочків
філе
Гриль
www.zanussi.com
Попередньо прогрійте порожню духовку протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
49
Кількість
СТРАВА
Гриль
Тривалість готування
(хв.)
Шматків
(г)
Рівень полички
Темп.
(°C)
1-й бік
2-й бік
Стейки з філе
4
800
4
макс.
12-15
12-14
Біфштекс
4
600
4
макс.
10-12
6-8
Сосиски
8
-
4
макс.
12-15
10-12
Відбивні зі свинини
4
600
4
макс.
12-16
12-14
Курка (розділена на
2 частини)
2
1000
4
макс.
30-35
25-30
Кебаб
4
-
4
макс.
10-15
10-12
Куряча грудинка
4
400
4
макс.
12-15
12-14
Гамбургер
6
600
4
макс.
20-30
-
Рибне філе
4
400
4
макс.
12-14
10-12
Грінки з бутербродною начинкою
4-6
-
4
макс.
5-7
-
Грінки
4-6
-
4
макс.
2-4
2-3
Розморожування
СТРАВА
(г)
Час розморожування (хв.)
Час остаточного
розмерзання (хв.)
Примітки
Курка
1000
100 - 140
20 - 30
Покладіть курку на перевернуте блюдце, розміщене на великій тарілці. Через
половину заданого часу переверніть.
М’ясо
1000
100 - 140
20 - 30
Через половину заданого
часу переверніть.
М’ясо
500
90 - 120
20 - 30
Через половину заданого
часу переверніть.
Форель
150
25 - 35
10 - 15
-
Полуниці
300
30 - 40
10 - 20
-
Масло
250
30 - 40
10 - 15
-
Вершки
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Вершки добре збиваються,
навіть якщо наявні не до
кінця розморожені згустки
Печиво
1400
60
60
-
Суха пара – вентилятор
Накрийте поличку духовки пергаментом
для випікання.
50
www.zanussi.com
ОВОЧІ
Рівень полички
1 рівень
2 рівні
Температура
(°C)
Час (години)
Квасоля
3
1/4
60 - 70
6-8
Перець
3
1/4
60 - 70
5-6
Овочевий суповий набір
3
1/4
60 - 70
5-6
Гриби
3
1/4
50 - 60
6-8
Зелень/трави
3
1/4
40 - 50
2-3
1 рівень
2 рівні
Температура
(°C)
Час (години)
Сливи
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Абрикоси
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Яблука, нарізані
скибками
3
1/4
60 - 70
6-8
Груші
3
1/4
60 - 70
6-9
СТРАВА
ФРУКТИ
СТРАВА
Рівень полички
Консервування — Нижній нагрів
М’які фрукти
КОНСЕРВУВАННЯ
Температура (°C)
Час до закипання (у
хв.)
Подальший час готування за температури 100°C (у хв.)
Полуниці, чорниці, малина, стиглий аґрус
160 – 170
35 – 45
–
Температура (°C)
Час до закипання (у
хв.)
Подальший час готування за температури 100°C (у хв.)
160 – 170
35 – 45
10 – 15
Температура (°C)
Час до закипання (у
хв.)
Подальший час готування за температури 100°C (у хв.)
Морква 1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Огірки
160 – 170
50 – 60
–
Овочеве асорті
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Кісточкові плоди
КОНСЕРВУВАННЯ
Груші, айва, сливи
Овочі
КОНСЕРВУВАННЯ
www.zanussi.com
51
КОНСЕРВУВАННЯ
Температура (°C)
Час до закипання (у
хв.)
Подальший час готування за температури 100°C (у хв.)
Кольрабі, горох, спаржа
160 – 170
50 – 60
15 – 20
1) Після вимкнення приладу залиште продукти в духовій шафі.
Догляд та чистка
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
• Помийте лицьову панель приладу теплою водою із засобом для чищення за
допомогою м’якої ганчірки.
• Чистити металеві поверхні слід за допомогою звичайного засобу для чищення.
• Після кожного використання мийте внутрішню частину духовки. Завдяки цьому
бруд не буде пригорати і легше видалятиметься.
• Для видалення стійких забруднень використовуйте спеціальний очисник для духових шаф.
• Після кожного використання мийте та
просушуйте приладдя духовки. Використовуйте м’яку ганчірку та теплу воду із
засобом для чищення.
• Приладдя з антипригарним покриттям
забороняється мити з використанням агресивних засобів чи гострих предметів, а
також у посудомийній машині. Це може
призвести до руйнування антипригарного покриття.
Прилади з алюмінію або іржостійкої
сталі:
Дверцята духовки слід чистити лише вологою губкою. Протріть їх насухо м'якою
тканиною.
Не використовуйте сталеві губки, кислоти
чи абразивні матеріали, оскільки вони можуть пошкодити поверхню духової шафи.
Для чищення панелі керування духової
шафи діють ті самі, що і вищезазначені,
попередження.
52
Чищення ущільнювача дверцят
• Регулярно перевіряйте ущільнювач
дверцят. Ущільнювач дверцят розташований навколо рами камери духовки. Не
користуйтеся приладом у разі пошкодження ущільнювача дверцят. Зверніться
у сервісний центр.
• Перш ніж починати очищення ущільнювача дверцят, ознайомтесь із загальною
інформацією про чищення приладу.
Направляючі для поличок
Направляючі для поличок можна зняти,
щоб помити бічні стінки.
Знімання направляючих для поличок
2
1
1 Спочатку потягніть передню частину направляючої
для полички від бічної стінки.
2 Потягніть задню
частину направляючої для поличок
від бічної стінки і
зніміть її.
Встановлення направляючих для
поличок
Для вставлення направляючих для поличок виконайте вищенаведену процедуру у
зворотній послідовності.
Округлені кінці направляючих для поличок мають бути спрямовані вперед.
www.zanussi.com
Oчищення водою
Під час водного чищення за допомогою пари з поверхні духової шафи видаляється
залишковий жир і частки їжі.
1. Додайте 300 мл води в контейнер водного чищення, розташований у нижній
частині духової шафи.
2. Встановіть функцію духової шафи
.
3.
4.
5.
6.
Встановіть температуру 90 °C.
Дайте приладу попрацювати 30 хвилин.
Вимкніть прилад, щоб він охолонув.
Після того як прилад охолонув, протріть тканиною внутрішні поверхні духової шафи.
Чищення дверцят духової шафи
Дверцята духової шафи складаються із
двох скляних панелей. Для чищення дверцята духової шафи і внутрішню скляну панель можна зняти.
Відчинені й не зняті з приладу дверцята можуть раптово зачинитися під час
спроби вийняти внутрішню скляну панель.
Обережно! Не використовуйте прилад
без скляних панелей.
Попередження! Переконайтеся, що
прилад охолонув, перш ніж його
торкатися. Існує ризик отримання опіків.
Лампочка духовки
Попередження! Будьте обережні,
замінюючи лампочку духовки. Існує
ризик ураження електричним струмом.
1 Повністю відкрийте дверцята й
утримуйте обидві
завіси.
2 Підніміть та поверніть важелі на
обох завісах.
3 Закрийте дверцята духової шафи
до першого фіксованого положення
(наполовину). Потім потягніть дверцята вперед і вийміть їх із гнізд.
4 Покладіть дверцята на нерухому
поверхню, вкриту
м’якою тканиною.
Перш ніж замінювати лампочку
духовки, виконайте такі дії.
• Вимкніть духову шафу.
• Вийміть пробки на електрощиті або вимкніть автоматичний вимикач.
Щоб не пошкодити лампу та плафон,
підстеліть тканину на дно духової шафи.
Завжди тримайте галогенову лампу за допомогою ганчірки, щоб запобігти підгорянню залишків жиру на лампі.
1. Поверніть скляний плафон проти годинникової стрілки і зніміть його.
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть лампочку духової шафи належною жаростійкою лампочкою для
духової шафи, яка витримує нагрівання до 300°C.
Використовуйте такий самий тип лампочок для духовок.
4. Установіть скляний плафон.
www.zanussi.com
53
Помийте скляну панель теплою водою з
милом. Обережно протріть панель насухо.
90°
6 Поверніть два
5 Зніміть блокування, щоб вийняти фіксатори на 90° і
вийміть їх із гнізд.
внутрішню скляну
панель.
1
Встановлення дверцят і скляної панелі
Закінчивши процедуру чищення, встановіть скляну панель і дверцята на місце. Виконайте описані вище дії у зворотній послідовності.
Зона з трафаретним друком повинна бути
повернута до внутрішньої сторони дверцят. Після встановлення переконайтеся, що
поверхня рамки скляної панелі в області
трафаретного друку не шорстка на дотик.
Упевніться, що внутрішня скляна панель
правильно вставлена на місце. Див. малюнок.
2
7 Обережно підніміть (1) і вийміть (2)
скляну панель.
Що робити, коли ...
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
Духова шафа не нагрівається.
Прилад вимкнений.
Увімкніть прилад.
Духова шафа не нагрівається.
Не налаштований годинник.
Налаштуйте годинник.
Духова шафа не нагрівається.
Не встановлені обов’язкові налаштування.
Перевірте налаштування.
Духова шафа не нагрівається.
Спрацював запобіжник на
електрощиті.
Перевірте запобіжник. Якщо
запобіжник спрацював декілька
раз, викличте кваліфікованого
електрика.
Лампочка духової шафи не
працює.
Лампочка духової шафи перегоріла.
Замініть лампочку духової шафи.
Дисплей показує 12.00.
Мало місце відключення електроенергії.
Налаштуйте годинник.
На страві та на внутрішній поверхні духової шафи накопичується пара або конденсат.
Страва залишалася у духовій
шафі надто довго.
Не залишайте приготовані
страви в духовій шафі довше
15-20 хвилин.
54
www.zanussi.com
Якщо не вдається усунути проблему самостійно, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до сервісного центру.
Дані, необхідні для сервісного центру, вказано на табличці з технічними даними. Ця
табличка розташована на передній рамі
камери приладу.
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
Технічні дані
Напруга
230 В
Частота струму
50 Гц
Установка
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
Вбудовування в кухонні меблі
548
558
20
min. 550
590
20
min. 560
573
589
594
5
www.zanussi.com
55
Підключення до електромережі
Попередження! Підключення приладу
до електромережі повинен виконувати
лише кваліфікований спеціаліст.
600
Виробник не несе відповідальності у
разі порушення користувачем правил
техніки безпеки, викладених у розділі «Інформація з техніки безпеки».
min. 550
20
min. 560
Прилад оснащено електричним кабелем з
вилкою.
Кабель
Типи кабелів для встановлення або заміни: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Щодо перетину кабелю, дивіться загальну
потужність (на табличці з технічними даними) і нижченаведену таблицю:
A
B
Загальна потужність
Перетин кабелю
максимум 1380 Вт
3 x 0,75 мм²
максимум 2300 Вт
3 x 1 мм²
максимум 3680 Вт
3 x 1,5 мм²
Жовтий/зелений кабель заземлення має
бути на 2 см довший, ніж кабелі фази і нейтралі (синій та коричневий).
Охорона довкілля
Цей символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути до
відповідного пункту збору для переробки
електричного та електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку цього
виробу, Ви допомагаєте попередити
потенційні негативні наслідки для
навколишнього середовища та здоров’я
56
людини, які могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
www.zanussi.com
Пакувальні матеріали
Пакувальні матеріали не завдають
шкоди довкіллю і підлягають вторинній переробці. На пластикових компонентах є
www.zanussi.com
міжнародне маркування, наприклад PE, PS
тощо. Викидайте пакувальні матеріали у
відповідні контейнери місцевої служби утилізації відходів.
57
58
www.zanussi.com
www.zanussi.com
59
397256601-E-472012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement