Zanussi ZOB25321XA User manual

Zanussi ZOB25321XA User manual
HU
RO
TR
Használati útmutató
Manual de utilizare
Kullanma Kılavuzu
Sütő
Cuptor
Fırın
ZOB25321XA
ZOB525321X
ZOB725321X
2
18
35
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biztonsági előírások _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Órafunkciók _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tartozékok használata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
5
6
7
8
További funkciók _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _ 9
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _ 17
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy
felügyelete mellett használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
Általános biztonság
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse
meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütő2
www.zanussi.com
•
•
•
•
ből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon
konyhai edényfogó kesztyűt.
A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a
hátulját húzza el az oldalfaltól. A polcvezető síneket a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.
• Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
• Tartsa meg a minimális távolságot a többi
készüléktől és egységtől.
• A készüléket biztonságos szerkezetek alá
és mellé helyezze.
• A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
www.zanussi.com
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
• Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne
érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró.
• A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
• Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése
laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót
hozzá.
3
• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
• Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét.
• Az elektromos készüléket egy szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
Használat
Vigyázat Sérülés-, égés-, áramütés- és
robbanásveszély.
• A készüléket háztartási környezetben
használja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
• Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből
kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
• Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő
távozhat a készülékből.
• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
• Működés közben mindig tartsa csukva a
készülék ajtaját.
4
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az
alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre.
• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng
ne legyen a készülék közelében, amikor
kinyitja az ajtót.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
Vigyázat A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
– Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat
közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
– Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
– Ne engedjen vizet a forró készülékbe.
– A főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
– A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.
• A zománc elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére. Ez a garanciajog
szempontjából nem számít hibának.
• A nagy nedvességtartalmú sütemények
esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból.
• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák eltörnek.
• A sütőajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
www.zanussi.com
• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a
készülékről. Az ajtó nehéz!
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.
• Amennyiben tűzhelytisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán
feltüntetett biztonsági utasításokat.
• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha
van) semmilyen mosószerrel.
Belső világítás
• Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú,
amely kizárólag háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására ne
használja.
Vigyázat Vigyázat! Áramütés-veszély.
• A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból.
• Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok
készülékben rekedését.
Termékleírás
1
2
3
4
5 Hőmérséklet-visszajelző
6 Grill
5
6
5
7
4
12
3
8
2
1
9
11
10
1 Sütőfunkciók szabályozógombja
2 Bekapcsolás-visszajelző
3 Elektronikus programkapcsoló
4 Hőmérséklet-szabályozó gomb
7 Sütőlámpa
8 Ventilátor
9 Víztisztítás tartálya
10 Polctartó, eltávolítható
11 Adattábla
12 Polcszintek
Sütő tartozékai
• Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez.
• Alumínium sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.
• Teleszkópos sütősín
Polcokhoz és tálcákhoz.
Az első használat előtt
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
www.zanussi.com
Kezdeti tisztítás
• Vegyen ki minden tartozékot és kivehető
polctartót (ha van).
5
• Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket.
Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás
megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt
mutatja.
Fontos Olvassa el az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetet.
Az óra beállítása
A sütő működtetése előtt be kell állítania
az órát.
Amikor a készüléket az elektromos hálózatra
csatlakoztatja, illetve áramszünetet követően
az Óra funkció szimbóluma villogni kezd.
A + vagy - gombot nyomja meg a pontos idő
beállítására.
Az idő módosításához nyomja le többgombot, amíg az Óra funkció
ször a
visszajelzője villogni nem kezd. Tilos az Időtartam
vagy Befejezés
funkciót ugyanarra az időre beállítani.
Előmelegítés
Üres készülékkel végezzen előmelegítést,
hogy kiégesse a visszamaradt zsírt.
1. Állítsa be a
funkciót és a maximális
hőmérsékletet.
2. Hagyja 45 percig működni a készüléket.
3. Állítsa be a
funkciót és a maximális
hőmérsékletet.
4. Hagyja 15 percig működni a készüléket.
A szokottnál forróbbak lehetnek a tartozékok.
Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez
normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelő
légáramlásról.
Napi használat
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
A készülék be- és kikapcsolása
1. A sütőfunkciók gombját forgassa el a kívánt sütőfunkció kiválasztásához.
Működés közben a bekapcsolás-visszajelző világít.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
Amíg a készülék hőmérséklete emelkedik, a hőmérséklet-visszajelző világít.
3. A készülék kikapcsolásához forgassa kikapcsolt állásba a sütőfunkciók gombját
és a hőmérséklet-szabályzót.
Sütőfunkciók
Sütőfunkció
6
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A készülék kikapcsolt állapotban van.
Sütő világítás
A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata nélkül.
Alsó + felső sütés /
Víztisztítás
Egyetlen sütőszinten történő sütéshez. Egyidejűleg működik a felső és
az alsó fűtőelem.
A Víztisztításról további tájékoztatásért olvassa el az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.
www.zanussi.com
Sütőfunkció
Alkalmazás
Légkeveréses sütés
Többféle étel egyszerre való sütése azonos hőmérsékleten, egynél
több tálcán anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát.
Grill
A polc közepén elhelyezett kis mennyiségű, lapos étel grillezéséhez.
Pirítós készítéséhez.
Órafunkciók
Elektronikus programkapcsoló
1
2
1
1 Funkciók visszajelzői
2 Időkijelző
3 + gomb
4 Kiválasztó gomb
5 - gomb
5
4
3
Óra funkció
Óra
Percszámláló
Alkalmazás
A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellenőrzéséhez.
Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére.
Időtartam
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a készülék.
Befejezés
Segítségével beállítható, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.
Egyidejűleg használhatja az Időtartam
és a Befejezés
funkciót annak beállítására, hogy mikor kapcsoljon be- és ki a
, majd a
készülék. Először az Időtartamot
állítsa be.
Befejezést
2. Nyomja meg többször a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt óra funkció visszajelzője villogni nem kezd.
Az óra funkciók beállítása
1. Az időtartam
és a Befejezés
funkciókhoz állítson be egy sütőfunkciót és
egy hőmérsékletet. Ez nem szükséges a
funkcióhoz.
Percszámláló
www.zanussi.com
7
3. A szükséges óra funkció idejének beállításához nyomja meg a + vagy - gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a beállítani
kívánt óra funkció visszajelzője. Ha a beállított idő letelik, a visszajelző villogni
kezd, és két percig hangjelzés hallható.
Az Időtartam
és a Befejezés
funkciók használatakor a sütő automatikusan
kikapcsol.
4. A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg
egy gombot.
5. Forgassa kikapcsolt állásba a sütőfunkciók vezérlőgombját és a hőmérséklet-szabályzót.
Az órafunkciók törlése
1. Annyiszor nyomja meg a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt funkció visszajelzője
villogni nem kezd.
2. Tartsa nyomva a - gombot.
Az óra funkció kijelzése néhány másodperc múlva eltűnik.
Tartozékok használata
Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze,
hogy a teleszkópos sütősíneket ütközésig a
helyükre tolta-e.
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
Teleszkópos sütősín
Fontos Későbbi használatra őrizze meg a
teleszkópos sütősínek szerelési útmutatóját.
Figyelem A teleszkópos sütősíneket
tilos mosogatógépben tisztítani! A
teleszkópos sütősíneket tilos kenni (zsírozni)!
A teleszkópos sütősínek segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a
polcokat.
°C
°C
1 Húzza ki a jobb
és a bal oldali teleszkópos sütősíneket.
2 Helyezze a huzalpolcot a teleszkópos sütősínekre,
majd óvatosan tolja
be a sütő belsejébe.
További funkciók
Hűtőventilátor
Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a
készüléket, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a készülék le nem hűl.
8
Biztonsági termosztát
A készülék nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes túlmelegedést okozhat. Ennek megakadályozása céljából a sütő biztonsági hőkapcsolóval
rendelkezik, amely megszakítja az áramelláwww.zanussi.com
tást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
Hasznos javaslatok és tanácsok
• A sütőben öt polcszint található. A polcszintek számozása a sütő aljától felfelé történik.
• A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített
ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak
lesznek. Minimálisra csökkenti a sütési időt
és az energiafogyasztást.
• A nedvesség lecsapódhat a készüléken
vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől,
amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt 10 percig
üzemeltesse a készüléket.
• Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával.
Ez hatással lehet a sütés eredményére, és
károsíthatja a sütő zománcozását.
• Ha egyszerre két sütő tálcát használ, legyen egy üres szint közöttük.
Húsok és halak sütése
• Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon
mély tepsit, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek.
• Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
• Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a mély tepsibe. A füst lecsapódásának
megelőzése érdekében mindig pótolja az
elpárolgott vizet.
Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétől függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.
Sütemények sütése
• Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
Tészta- és hússütési táblázat
SÜTEMÉNYEK
Felső/alsó sütés
Légkeveréses sütés
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Habos sütemények
2
170
3
160
45 - 60
Tortasütő formában
Linzertészta
2
170
3
160
20 - 30
Tortasütő formában
Kefires sajttorta
1
170
1
160
70 - 80
26 cm-es sütőformában a huzalpolcon
www.zanussi.com
Megjegyzések
9
Felső/alsó sütés
Légkeveréses sütés
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
2 (bal és
jobb)
160
80 - 100
Két darab 20 cmes sütőformában a
huzalpolcon1)
175
2
150
60 - 80
Tepsiben
2
170
2 (bal és
jobb)
165
30 - 40
26 cm-es tortasütő
formában
Piskótatészta
2
170
2
160
50 - 60
26 cm-es tortasütő
formában
Karácsonyi torta/gyümölcstorta gazdagon
2
170
2
150
90 - 120
20 cm-es tortasütő
formában1)
Szilvatorta
1
175
2
160
50 - 60
Kenyérsütő formában1)
Aprósütemény –
egy szinten
3
170
3
140 150
20 - 30
Tepsiben
Aprósütemény –
két szinten
-
-
2 és 4
140 150
25 - 35
Tepsiben
Keksz / omlós
tészták – egy
szinten
3
140
3
140 150
30 - 35
Tepsiben
Keksz / omlós
tészták – két
szinten
-
-
2 és 4
140 150
35 - 40
Tepsiben
Habcsók
3
120
3
120
80 - 100
Tepsiben
Molnárka
3
190
3
180
15 - 20
Tepsiben1)
Képviselőfánk
3
190
3
170
25 - 35
Tepsiben
Tortalapok
2
180
2
170
45 - 70
20 cm-es tortasütő
formában
Gyümölcstorta
gazdagon
1
160
2
150
110 - 120
24 cm-es tortasütő
formában
Lekváros piskóta
1
170
1 (bal és
jobb)
160
50 - 60
20 cm-es tortasütő
formában1)
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Almatorta (almás pite)
2
170
Rétes
3
Gyümölcstorta
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
KENYÉR ÉS PIZZA
10
www.zanussi.com
Felső/alsó sütés
Légkeveréses sütés
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
Fehér kenyér
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 darab, 500 g/
db1)
Rozskenyér
1
190
1
180
30 - 45
Kenyérsütő formában
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Sütő tálcán vagy
mély tepsiben1)
Pogácsák
3
200
3
190
10 - 20
Tepsiben1)
ÉTEL TÍPUSA
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
TÉSZTAFÉLÉK
Felső/alsó sütés
Légkeveréses sütés
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Vajastészta-kosárka
2
200
2
180
40 - 50
Formában
Zöldséges pite
2
200
2
175
45 - 60
Formában
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
Formában1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Formában1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Formában1)
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
HÚS
Felső/alsó sütés
Légkeveréses sütés
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Marhahús
2
200
2
190
50 - 70
Huzalpolcon
Sertés
2
180
2
180
90 - 120
Huzalpolcon
Borjú
2
190
2
175
90 - 120
Huzalpolcon
Angol marhasült
véresen
2
210
2
200
50 - 60
Huzalpolcon
Angol marhasült
közepesen átsütve
2
210
2
200
60 - 70
Huzalpolcon
ÉTEL TÍPUSA
www.zanussi.com
11
Felső/alsó sütés
Légkeveréses sütés
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Angol marhasült
jól átsütve
2
210
2
200
70 - 75
Huzalpolcon
Sertéslapocka
2
180
2
170
120 - 150
Bőrös
Sertéscsülök
2
180
2
160
100 - 120
Két darab
Bárány
2
190
2
175
110 - 130
Comb
Csirke
2
220
2
200
70 - 85
egészben
Pulyka
2
180
2
160
210 - 240
egészben
Kacsa
2
175
2
220
120 - 150
egészben
Liba
2
175
1
160
150 - 200
egészben
Házinyúl
2
190
2
175
60 - 80
feldarabolva
Vadnyúl
2
190
2
175
150 - 200
feldarabolva
Fácán
2
190
2
175
90 - 120
egészben
HAL
Felső/alsó sütés
Légkeveréses sütés
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Pisztráng/tengeri keszeg
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 hal
Tonhal/lazac
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 filé
ÉTEL TÍPUSA
Grill
Melegítse elő az üres sütőt 10 percig a
sütés előtt.
Mennyiség
ÉTEL TÍPUSA
Grill
Sütési idő [perc]
Darab
[g]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Első oldal
Második oldal
Filészeletek
4
800
4
maximális
12-15
12-14
Bifsztek
4
600
4
maximális
10-12
6-8
Kolbászok
8
-
4
maximális
12-15
10-12
Sertésborda
4
600
4
maximális
12-16
12-14
Csirke (félbe vágva)
2
1000
4
maximális
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maximális
10-15
10-12
Csirkemell
4
400
4
maximális
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maximális
20-30
-
Halfilé
4
400
4
maximális
12-14
10-12
12
www.zanussi.com
Mennyiség
ÉTEL TÍPUSA
Grill
Sütési idő [perc]
Darab
[g]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Első oldal
Második oldal
Melegszendvics
4-6
-
4
maximális
5-7
-
Pirítós
4-6
-
4
maximális
2-4
2-3
Tudnivaló az akril-amidokról
Fontos A legújabb tudományos kutatások
szerint az ételek pirításakor (különösen a
magas keményítőtartalmú élelmiszerek
esetén) keletkező akril-amidok
veszélyeztethetik az egészséget. Ezért azt
javasoljuk, hogy alacsony hőmérsékleten
főzze az ételt, és csupán csekély mértékben
pirítsa meg.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
• A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
• A fém felületek megtisztítását végezze a
szokásos tisztítószerrel.
• Minden használat után alaposan tisztítsa
meg a sütő belsejét. Ily módon könnyen el
tudja távolítani a szennyeződéseket, és
azok később nem égnek rá a felületre.
• A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel
tisztítsa meg.
• Minden használat után tisztítsa és szárítsa
meg a sütő tartozékait. Meleg vízzel és
tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt
használjon.
• Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkreteheti a teflon bevonatot!
Rozsdamentes acél vagy alumínium
készülékek:
A sütőajtó tisztításához csak nedves szivacsot használjon. Puha ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú vagy súroló hatású szereket, mivel azok
károsíthatják a sütő felületét. A sütő kezelőwww.zanussi.com
paneljét ugyanilyen elővigyázatosan tisztítsa
meg.
Az ajtótömítések megtisztítása
• Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés
állapotát. Az ajtótömítés a sütőtér kereténél
található. Ne használja a készüléket, ha az
ajtótömítés sérült. Forduljon márkaszervizhez.
• Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd
a tisztításról szóló általános részben.
Polctartók
A polctartók kiszerelhetőek az oldalfalak tisztításához.
A polctartók eltávolítása
2
1
1 Húzza el a polctartó elejét az oldalfaltól.
2 Húzza el a polctartó hátulját az oldalfaltól, majd vegye
ki.
A polctartók behelyezése
A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
13
A polctartók kerekített végeinek a sütő
eleje felé kell mutatniuk.
Víztisztítás
A Víztisztítás program gőz segítségével könnyíti meg a zsír- és ételmaradékok eltávolítását a sütőből.
1. Öntsön 300 ml vizet a Víztisztítás tartályába, mely a sütő alján található.
2. Állítsa be a sütőfunkciót
.
3. Állítsa be a hőmérsékletet 90 °C-ra.
4. Hagyja 30 percig működni a készüléket.
5. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
6. Amikor a készülék lehűlt, tisztítsa meg a
sütő belső felületeit egy ruhával.
Vigyázat A készülék megérintése előtt
győződjön meg róla, hogy lehűlt-e.
Égésveszély!
A sütőajtó tisztítása
A sütőajtóban két üveglap található. A sütő
ajtaja és a belső üveglap a tisztításhoz kivehetőek.
A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja
kiszerelni a belső üveglapot, hogy a sütő
ajtaja nincs leszerelve.
1 Nyissa ki teljesen 2 Emelje meg és
az ajtót, és fogja
fordítsa el a két zsameg az ajtó két zsa- néron lévő kart.
nérját.
Sütőlámpa
Vigyázat Legyen óvatos, amikor a
sütőlámpát cseréli. Áramütés veszélye
áll fenn.
A sütőlámpa cseréje előtt:
• Kapcsolja ki a sütőt.
• Vegye ki a biztosítékokat a biztosítékdobozból, vagy kapcsolja ki a megszakítót.
Tegyen egy textíliát a sütő aljára, és ezzel védje a sütőlámpát és az üvegbúrát.
A zsírmaradék ráégésének elkerülésére mindig kendővel fogja meg a halogénizzót.
1. Az üvegbúra eltávolításához fordítsa azt
az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki a sütő izzóját egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló sütőizzóra.
Használjon az eredetivel megegyező típusú sütőlámpa izzót.
4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
14
3 Csukja be a sü4 Helyezze az ajtót
tőajtót az első nyitási egy puha ruhára,
pozícióig (félig). Ez- stabil felületre.
után húzza előre és
emelje ki az ajtót a
helyéről.
90°
6 A két rögzítőt for5 Oldja ki a reteszelőrendszert a bel- gassa el 90°-kal,
ső üveglap kiszere- majd húzza ki azokat a helyükről.
léséhez.
www.zanussi.com
1
Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó belseje felé kell néznie. Győződjön meg arról,
hogy behelyezés után az üveglap kerete a
filmnyomott részeken nem érdes felületű-e,
amikor hozzáér.
Ügyeljen arra, hogy a belső üveglapot megfelelően helyezze be a helyére. Lásd az ábrát.
2
7 Óvatosan emelje
fel (1. lépés), és távolítsa el (2. lépés)
az üveglapot.
Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üveglapot.
A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése
A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapot és a sütőajtót a helyére. Ismételje meg
fordított sorrendben a fenti lépéseket.
Mit tegyek, ha...
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a
szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
A biztosítékdobozban kioldott a
biztosíték.
Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a
biztosíték többször is kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Nem működik a sütőlámpa.
Hibás a sütőlámpa.
Cserélje ki a sütőlámpát.
A kijelzőn a következő látható:
12.00
Áramkimaradás volt.
Állítsa be az órát.
Gőz- és páralecsapódás észlelhető az ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a sütőben.
A sütés befejezése után legfeljebb 15-20 percig hagyhatja bent
az ételt a sütőben.
Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a
márkaszervizhez.
www.zanussi.com
A márkaszerviz számára szükséges adatok
az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütőtér elülső keretén található.
15
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
Műszaki adatok
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Üzembe helyezés
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
Beépítés
548
558
20
min. 550
590
20
min. 560
573
589
594
5
16
www.zanussi.com
A gyártó semmilyen felelősséget nem
nem vállal, ha a „Biztonsági információk”
c. fejezetben található óvintézkedéseket nem
tartja be.
600
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel kerül szállításra.
min. 550
20
Kábel
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez
használható vezetéktípusok: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az
összteljesítmény (lásd az adattáblán) és az
alábbi táblázat alapján állapítható meg:
min. 560
Összteljesítmény
A
B
Vezeték keresztmetszet
maximum 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximum 2300 W
3 x 1 mm²
maximum 3680 W
3 x 1,5 mm²
A középső (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék és
barna vezeték).
Elektromos üzembe helyezés
Vigyázat Az elektromos üzembe
helyezést csak képesített személy
végezheti el.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
www.zanussi.com
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag alkatrészeket
olyan nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE,
PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív
hulladékgyűjtő telepeken.
17
Cuprins
Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _
Instrucţiuni privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _
Descrierea produsului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Înainte de prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcţiile ceasului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea accesoriilor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
19
21
21
22
23
24
Funcţii suplimentare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sfaturi utile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ce trebuie făcut dacă... _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date tehnice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protejarea mediului înconjurător _ _ _ _ _
25
25
29
32
32
32
34
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a
unei incapacităţi funcţionale permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă dacă
sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă
recomandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
18
www.zanussi.com
Aspecte generale privind siguranţa
• Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu
atingeţi elementele de încălzire care sunt în aparat. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau a pune în
interior accesorii sau vase.
• Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul.
• Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua operaţiile de întreţinere.
• Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau răzuitoare ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
• Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageţi mai întâi de partea din faţă a suportului, după care să îndepărtaţi
capătul din spate de pereţii laterali. Instalaţi suporturile pentru
raft în ordine inversă.
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea
Avertizare Doar o persoană calificată va
instala acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când
mutaţi aparatul deoarece acesta este greu.
Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
• Nu trageţi aparatul de mâner.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
• Verificaţi dacă aparatul este instalat având
în jurul său structuri de siguranţă.
• Laturile aparatului trebuie să rămână în
apropierea altor aparate sau unităţi cu
aceeaşi înălţime.
www.zanussi.com
Conexiunea la reţeaua electrică
Avertizare Risc de incendiu şi de
electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, corespund sursei de tensiune. Dacă nu,
contactaţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi adaptoare cu căi multiple şi cabluri prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul şi cablul de alimentare electrică.
Contactaţi centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
19
• Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică
să intre în contact cu uşa aparatului, în
special atunci când uşa este fierbinte.
• Protecţia la electrocutare a pieselor aflate
sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel
încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi-vă că priza poate fi accesată după instalare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaţi la ea ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe fuzibile (siguranţele cu şurub trebuie scoase din suport), mecanisme de decuplare pentru scurgeri de curent şi contactoare.
• Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută
cu un dispozitiv de izolare, care vă permite
să deconectaţi aparatul de la reţea la toţi
polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Utilizarea
Avertizare Risc de rănire, arsuri sau de
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării.
• Dezactivaţi aparatul după fiecare întrebuinţare.
• Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu atingeţi elementele de
încălzire care sunt în aparat. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau a pune în interior accesorii sau vase.
20
• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru
sau ca loc de depozitare.
• Ţineţi întotdeauna închisă uşa aparatului
atunci când acesta este în funcţiune.
• Deschideţi uşa aparatului cu atenţie. Utilizarea unor ingrediente cu conţinut de alcool poate determina prezenţa aburilor de
alcool în aer.
• Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise
să intre în contact cu aparatul atunci când
deschideţi uşa.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
Avertizare Pericol de deteriorare a
aparatului.
• Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
– Nu puneţi vase sau alte obiecte în aparat
direct pe baza acestuia.
– Nu puneţi folie din aluminiu direct pe baza aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în interiorul aparatului după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea sau
instalarea accesoriilor.
• Decolorarea emailului nu are niciun efect
asupra funcţionării aparatului. Nu este un
defect în ceea ce priveşte garanţia legală.
• Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile
siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care
pot fi permanente.
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a aparatului.
www.zanussi.com
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l
şi scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor vitrate.
• Înlocuiţi imediat panourile vitrate ale uşii
dacă acestea sunt deteriorate. Contactaţi
Centrul de Service.
• Atenţie când scoateţi uşa aparatului.
Aceasta este grea!
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
• Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariţia unui incendiu.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi
sau obiecte metalice.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor, respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe
ambalaj.
• Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este cazul) cu nici un tip de detergent.
Bec interior
• Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat pentru acest aparat este destinat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizaţi
în alte scopuri.
Avertizare Risc de electrocutare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul.
• Folosiţi doar becuri cu aceleaşi specificaţii.
Aruncarea la gunoi
Avertizare Risc de rănire sau de
sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.
Descrierea produsului
1
2
3
4
5 Indicator temperatură
6 Grătar
5
6
5
7
4
12
3
8
2
1
9
11
10
1 Buton pentru funcţiile cuptorului
2 Indicator de alimentare electrică
3 Dispozitiv de programare electronic
4 Buton pentru temperatură
7 Bec cuptor
8 Ventilator
9 Recipient pentru curăţarea cu apă
10 Suportul pentru raft, detaşabil
11 Plăcuţă cu date tehnice
12 Poziţii rafturi
Accesoriile cuptorului
• Raft sarma
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
• Tavă de coacere aluminizată
Pentru prăjituri şi fursecuri.
• Ghidaje telescopice
Pentru rafturi şi tăvi.
Înainte de prima utilizare
www.zanussi.com
21
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
Curăţarea iniţială
• Scoateţi toate accesoriile şi suporturile rafturilor detaşabile (dacă este cazul).
• Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare.
Important Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi
curăţarea".
Reglarea orei
Trebuie să setaţi ora înainte de a pune
în funcţiune cuptorul.
Când conectaţi aparatul la sursa de electricitate sau după o pană de curent, indicatorul
pentru Timp se aprinde intermitent.
Pentru a seta ora corectă apăsaţi butoanele +
sau -.
După aproximativ cinci secunde, indicatorul
pentru oră încetează aprinderea intermitentă,
iar afişajul indică timpul setat.
Pentru modificarea orei apăsaţi în mod
până când indicatorul pentru
repetat
Timp se aprinde intermitent. Funcţia Durata
sau Sfârşit
trebuie setate simultan.
Preîncălzirea
Preîncălziţi aparatul gol pentru a arde grăsimile rămase.
1. Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
2. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 45
de minute.
3. Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
4. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 15
de minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât de
obicei. Aparatul poate emite un miros şi fum.
Acest lucru este normal. Aerisiţi bine încăperea.
Utilizarea zilnică
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
Activarea şi dezactivarea aparatului
1. Pentru a selecta o funcţie rotiţi butonul
corespunzător.
Indicatorul de alimentare se aprinde
atunci când aparatul funcţionează.
2. Pentru a selecta o temperatură rotiţi butonul corespunzător.
Când temperatura aparatului creşte, se
aprinde indicatorul de temperatură.
3. Pentru a dezactiva aparatul, rotiţi butonul
pentru funcţiile cuptorului şi butonul pentru temperatură în poziţia Oprit.
Funcţiile cuptoruilui
Funcţia cuptorului
Poziţia Oprit
22
Aplicaţie
Aparatul este oprit.
www.zanussi.com
Funcţia cuptorului
Aplicaţie
Iluminare cuptor
Pentru a activa becul cuptorului fără nici o funcţie de gătit.
Gatire conventionala : Incalzirede sus
+ jos / Curăţare cu
apă
Pentru a coace şi a prăji pe un singur nivel al cuptorului. Elementele de
încălzire aflate sus şi jos funcţionează în acelaşi timp.
Pentru mai multe informaţii despre Curăţarea cu apă, consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Gătire prin Convectie cu aer cald
Pentru a frige sau coace alimente cu aceeaşi temperatură de gătire, pe
mai multe rafturi, fără transfer de aromă.
Grill (gratar)
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantităţi mici în mijlocul
raftului. Pentru a face pâine prăjită.
Funcţiile ceasului
Dispozitiv de programare electronic
1
2
1
1 Indicatoarele funcţiei
2 Indicator timp
3 Buton +
4 Buton selectare
5 Buton -
5
4
3
Funcţiile ceasului
Timpul
Cronometru
Aplicaţie
Pentru a seta, modifica sau verifica timpul.
Pentru a seta timpul de numărătoare inversă. Această funcţie nu are nici o influenţă asupra funcţionării cuptorului.
Durata
Pentru a seta cât timp trebuie să funcţioneze aparatul.
Sfârşit
Pentru a seta ora când aparatul trebuie dezactivat.
Puteţi folosi simultan Durata
şi Sfârşit
pentru a seta timpul când aparatul
trebuie activat şi, după aceea, dezactivat. Se, după aceea Sfârşit
taţi mai întâi Durata
.
www.zanussi.com
Setarea funcţiilor ceasului
1. Pentru Durata
şi Sfârşit
, setaţi o
funcţie şi temperatura. Acest lucru nu es.
te necesar pentru Cronometru
23
2. Apăsaţi repetat butonul Selectare până
când indicatorul funcţiei corespunzătoare
a ceasului se aprinde intermitent.
torul funcţiei se aprinde intermitent şi este emis un semnal sonor timp de două
minute.
În cazul funcţiilor Durata
şi Sfârşit
, aparatul este dezactivat automat.
4. Pentru a opri semnalul, apăsaţi un buton.
5. Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului şi
butonul pentru temperatură în poziţia
oprit.
3. Apăsaţi + sau - pentru a seta timpul pentru funcţia necesară a ceasului.
Afişajul prezintă indicatorul pentru funcţia
ceasului pe care aţi setat-o. După încheierea perioadei de timp setate, indica-
Anularea funcţiilor ceasului
1. Apăsaţi repetat butonul Selectare până
când indicatorul corespunzător funcţiei
dorite se aprinde intermitent.
2. Ţineţi apăsat butonul -.
După câteva secunde simbolul funcţiei
ceasului dispare.
Utilizarea accesoriilor
Înainte de a închide uşa cuptorului, verificaţi
dacă aţi împins ghidajele telescopice complet
în aparat.
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
Ghidaje telescopice
Important Păstraţi instrucţiunile de instalare
de la ghidajele telescopice pentru utilizarea
lor ulterioară.
Atenţie Nu curăţaţi ghidajele telescopice
în maşina de spălat vase. Nu lubrifiaţi
ghidajele telescopice.
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteţi monta sau scoate rafturile cu uşurinţă.
°C
°C
2 Puneţi grătarul pe
1 Trageţi complet
în afară ghidajele te- ghidajele telescopilescopice din stânga ce, apoi împingeţi-l
cu atenţie în interioşi dreapta.
rul aparatului.
24
www.zanussi.com
Funcţii suplimentare
Suflantă cu aer rece
Când aparatul funcţionează, suflanta cu aer
rece porneşte automat pentru a menţine reci
suprafeţele aparatului. Dacă opriţi aparatul,
suflanta cu aer rece continuă să funcţioneze
până când temperatura din aparat scade şi
aparatul se răceşte.
praîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni
acest lucru, cuptorul are un termostat de siguranţă care întrerupe alimentarea cu curent.
În momentul în care temperatura scade, cuptorul se activează din nou în mod automat.
Termostatul de siguranţă
Funcţionarea incorectă a aparatului sau componentele defecte pot să cauzeze su-
Sfaturi utile
• Aparatul are cinci niveluri pentru rafturi.
Număraţi nivelurile rafturilor din partea de
jos a podelei aparatului.
• Aparatul are un sistem special care produce o circulaţie naturală a aerului şi o reciclare constantă a aburului. Cu acest sistem
puteţi găti într-un mediu cu aburi şi puteţi
păstra preparatele moi în interior şi crocante la exterior. Reduce la minimum durata
de gătire şi consumul de energie.
• Umezeala poate produce condens în aparat sau pe panourile de sticlă ale uşii. Acest
lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se
îndepărteze întotdeauna de aparat atunci
când deschide uşa aparatului pe durata
gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsaţi
aparatul să funcţioneze timp de 10 minute
înainte de gătire.
• Curăţaţi umezeala rămasă după fiecare utilizare a aparatului.
• Nu puneţi obiecte direct pe podeaua aparatului şi nu puneţi folie din aluminiu pe componente atunci când gătiţi. În caz contrar
este posibilă modificarea rezultatelor obţinute şi se poate cauza deteriorarea stratului de email.
• Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în acelaşi timp, lăsaţi un nivel liber între ele.
Gătirea cărnii şi a peştelui
• Utilizaţi o cratiţă adâncă pentru alimentele
foarte grase pentru a evita pătarea permanentă a cuptorului.
• Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se
prelingă afară.
• Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, se recomandă adăugarea de puţină apă în cratiţa
adâncă. Pentru a preveni condensarea fumului, adăugaţi apă de fiecare dată după
ce se evaporă.
Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de alimente,
de consistenţa şi volumul lor.
La început, monitorizaţi performanţa când
gătiţi. Găsiţi cele mai bune setări (setarea
căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele,
reţetele şi cantităţile dvs. când utilizaţi acest
aparat.
Coacerea prăjiturilor
• Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
www.zanussi.com
25
Tabele pentru coacere şi frigere
PRĂJITURI
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenţională
(încălzire de sus +
jos)
Gătire cu aer cald
Durate de
gătire [min]
Observaţii
Nivel raft
Temp
[°C]
Nivel raft
Temp
[°C]
Reţete cu compoziţie bătută cu
telul
2
170
3
160
45 - 60
Într-o formă pentru
prăjituri
Aluat fraged
2
170
3
160
20 - 30
Într-o formă pentru
prăjituri
Prăjitură cu
brânză şi lapte
bătut
1
170
1
160
70 - 80
Într-o formă pentru
prăjituri de 26 cm
pe un grătar
Prăjitură cu mere (plăcintă cu
mere)
2
170
2 (stânga şi
dreapta)
160
80 - 100
În două forme
pentru prăjituri de
20 cm pe un
grătar1)
Ştrudel
3
175
2
150
60 - 80
Într-o tavă de coacere
Tartă cu gem
2
170
2 (stânga şi
dreapta)
165
30 - 40
Într-o formă pentru
prăjituri de 26 cm
Pandişpan
2
170
2
160
50 - 60
Într-o formă pentru
prăjituri de 26 cm
Tort de crăciun/
tort bogat în
fructe
2
170
2
150
90 - 120
Într-o formă pentru
prăjituri de 20
cm1)
Prăjitură cu prune
1
175
2
160
50 - 60
Într-o tavă de pâine1)
Prăjituri mici pe un nivel
3
170
3
140 150
20 - 30
Într-o tavă de coacere
Prăjituri mici pe două niveluri
-
-
2 şi 4
140 150
25 - 35
Într-o tavă de coacere
Biscuiţi / patiserie - pe un nivel
3
140
3
140 150
30 - 35
Într-o tavă de coacere
Biscuiţi / patiserie - pe două niveluri
-
-
2 şi 4
140 150
35 - 40
Într-o tavă de coacere
Bezele
3
120
3
120
80 - 100
Într-o tavă de coacere
Chifle dulci
3
190
3
180
15 - 20
Într-o tavă de coacere1)
26
www.zanussi.com
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenţională
(încălzire de sus +
jos)
Gătire cu aer cald
Durate de
gătire [min]
Observaţii
Nivel raft
Temp
[°C]
Nivel raft
Temp
[°C]
Eclere
3
190
3
170
25 - 35
Într-o tavă de coacere
Tarte
2
180
2
170
45 - 70
Într-o formă pentru
prăjituri de 20 cm
Tort cu multe
fructe
1
160
2
150
110 - 120
Într-o formă pentru
prăjituri de 24 cm
Sandviş Victoria
1
170
1 (stânga şi
dreapta)
160
50 - 60
Într-o formă pentru
prăjituri de 20
cm1)
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
PÂINE ŞI PIZZA
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenţională
(încălzire de sus +
jos)
Gătire cu aer cald
Durate de
gătire [min]
Observaţii
Nivel raft
Temp
[°C]
Nivel raft
Temp
[°C]
Pâine albă
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 bucăţi, 500 g
per bucată1)
Pâine de secară
1
190
1
180
30 - 45
Într-o tavă de pâine
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Într-o tavă de coacere sau cratiţă
adâncă1)
Pateuri
3
200
3
190
10 - 20
Într-o tavă de coacere1)
1) Preîncălziţi timp de 10 minute.
TARTE
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenţională
(încălzire de sus +
jos)
Gătire cu aer cald
Durate de
gătire [min]
Observaţii
Nivel raft
Temp
[°C]
Nivel raft
Temp
[°C]
Tarte cu paste
2
200
2
180
40 - 50
Într-o formă
Tarte cu legume
2
200
2
175
45 - 60
Într-o formă
Tartă cu slănină
şi omletă
1
180
1
180
50 - 60
Într-o formă1)
www.zanussi.com
27
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenţională
(încălzire de sus +
jos)
Nivel raft
Temp
[°C]
Gătire cu aer cald
Nivel raft
Temp
[°C]
Durate de
gătire [min]
Observaţii
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Într-o formă1)
Paste Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Într-o formă1)
Durate de
gătire [min]
Observaţii
1) Preîncălziţi timp de 10 minute.
CARNE
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenţională
(încălzire de sus +
jos)
Gătire cu aer cald
Nivel raft
Temp
[°C]
Nivel raft
Temp
[°C]
Vită
2
200
2
190
50 - 70
Pe un grătar
Porc
2
180
2
180
90 - 120
Pe un grătar
Viţel
2
190
2
175
90 - 120
Pe un grătar
Friptură de vită
englezească, în
sânge
2
210
2
200
50 - 60
Pe un grătar
Friptură de vită
englezească,
gătită mediu
2
210
2
200
60 - 70
Pe un grătar
Friptură de vită
englezească, bine făcută
2
210
2
200
70 - 75
Pe un grătar
Ceafă de porc
2
180
2
170
120 - 150
Cu şorici
Picior de porc
2
180
2
160
100 - 120
Două bucăţi
Miel
2
190
2
175
110 - 130
Pulpă
Pui
2
220
2
200
70 - 85
Întreg
Curcan
2
180
2
160
210 - 240
Întreg
Raţă
2
175
2
220
120 - 150
Întreagă
Gâscă
2
175
1
160
150 - 200
Întreagă
Iepure
2
190
2
175
60 - 80
Bucăţi
Iepure de câmp
2
190
2
175
150 - 200
Bucăţi
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Întreg
PEŞTE
28
www.zanussi.com
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenţională
(încălzire de sus +
jos)
Gătire cu aer cald
Durate de
gătire [min]
Observaţii
Nivel raft
Temp
[°C]
Nivel raft
Temp
[°C]
Păstrăv/Doradă
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 peşti
Ton/Somon
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileuri
Grill
Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute,
înainte de gătire.
Cantitate
TIP DE MÂNCARE
Grill
Durată de gătire [min]
Bucăţi
[g]
Nivel raft
Temp [°C]
Pe o parte
Pe cealaltă
parte
File bucăţi
4
800
4
max.
12-15
12-14
Friptură de vită
4
600
4
max.
10-12
6-8
Cârnaţi
8
-
4
max.
12-15
10-12
Cotlet de porc
4
600
4
max.
12-16
12-14
Pui (tăiat în două)
2
1000
4
max.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
max.
10-15
10-12
Piept de pui
4
400
4
max.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
max.
20-30
-
File de peşte
4
400
4
max.
12-14
10-12
Sandviş cu pâine
prăjită
4-6
-
4
max.
5-7
-
Pâine prăjită
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
Informaţii despre acrilamide
Important Conform celor mai noi informaţii
ştiinţifice, dacă vă gătiţi mâncarea cu crustă
arsă (mai ales cea care conţine amidon),
acrilamidele pot fi un factor de risc al
sănătăţii. De aceea, vă recomandăm să gătiţi
la cele mai mici temperaturi şi să nu vă
rumeniţi prea mult mâncarea.
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
• Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o
cârpă moale, apă caldă şi agent de curăţare.
• Utilizaţi un agent de curăţare obişnuit pentru a curăţa suprafeţele metalice.
www.zanussi.com
• Curăţaţi interiorul cuptorului după fiecare
utilizare. Astfel, puteţi îndepărta murdăria
mai uşor şi aceasta nu se mai arde.
• Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs special de curăţat cuptorul.
• Curăţaţi toate accesoriile cuptorului după
fiecare utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă
moale cu apă caldă şi un agent de curăţare.
29
• Dacă aveţi accesorii anti-aderente, nu le
curăţaţi utilizând agenţi agresivi, obiecte cu
margini ascuţite sau în maşina de spălat
vase. Stratul anti-aderent poate fi distrus.
Pentru modelele din inox sau aluminiu:
Curăţaţi uşa cuptorului numai cu un burete
ud. Uscaţi-o cu o lavetă moale.
A nu se folosi bureţi din sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece acestea pot deteriora suprafaţa cuptorului. Curăţaţi panoul de
comandă al cuptorului cu aceeaşi precauţie.
Curăţarea garniturii uşii
• Verificaţi la intervale regulate garnitura uşii.
Garnitura uşii se află în jurul cadrului cavităţii cuptorului. Nu utilizaţi aparatul dacă
garnitura uşii este deteriorată. Contactaţi
centrul de service.
• Pentru a curăţa garnitura uşii consultaţi informaţiile generale despre curăţenie.
Suporturile raftului
Pentru a curăţa pereţii laterali puteţi scoate
suportul rafturilor.
Scoaterea suporturilor pentru rafturi
2
1
1 Trageţi partea din 2 Trageţi partea din
spate a suportului
faţă a suportului
pentru raft pentru a
grătarelor afară din
o îndepărta de pereperetele lateral.
tele lateral şi scoateţi-o în afară.
Instalarea suporturilor pentru rafturi
Instalaţi suporturile pentru rafturi în ordine inversă.
Capetele rotunde ale suporturilor pentru
rafturi trebuie îndreptate spre înainte.
30
Curăţare cu apă
Procedura de Curăţare cu apă foloseşte aburul pentru a elimina grăsimile şi resturile de
mâncare rămase în cuptor.
1. Puneţi 300 ml de apă în rezervorul pentru
Curăţare cu apă aflat la baza cuptorului.
2. Setaţi funcţia cuptorului
.
3. Setaţi temperatura la 90 °C.
4. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 30
de minute.
5. Dezactivaţi aparatul şi lăsaţi-l să se
răcească.
6. Când aparatul este rece, curăţaţi suprafeţele interioare ale cuptorului cu o lavetă.
Avertizare Înainte de a atinge aparatul,
verificaţi dacă acesta s-a răcit. Pericol de
arsuri.
Bec cuptor
Avertizare Aveţi grijă când schimbaţi
becul cuptorului. Există pericol de
electrocutare.
Înainte de a schimba becul cuptorului:
• Dezactivaţi cuptorul.
• Decuplaţi siguranţele din tablou sau dezactivaţi întrerupătorul.
Puneţi o cârpă pe fundul cuptorului pentru a preveni deteriorarea becului cuptorului şi a capacului de sticlă.
Întotdeauna ţineţi becul halogen cu ajutorul
unei cârpe pentru a preveni arderea reziduurilor de grăsime pe bec.
1. Rotiţi capacul de sticlă la stânga şi scoateţi-l.
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cuptorului cu altul corespunzător, rezistent la o temperatură de
300 °C.
Utilizaţi acelaşi tip de bec de cuptor.
4. Instalaţi capacul de sticlă.
Curăţarea uşii cuptorului
Uşa cuptorului este prevăzută cu două panouri de sticlă. Puteţi să scoateţi uşa cuptoruwww.zanussi.com
lui şi panoul intern de sticlă pentru a le
curăţa.
Uşa cuptorului se poate închide dacă încercaţi să scoateţi panoul intern de sticlă
înainte de a scoate uşa cuptorului.
1
2
7 Ridicaţi cu atenţie
panoul de sticlă (pasul 1) şi scoateţi-l
(pasul 2).
1 Deschideţi complet uşa şi apucaţi
de cele două balamale ale uşii.
2 Ridicaţi şi rotiţi
pârghiile de pe cele
două balamale.
3 Închideţi uşa cup- 4 Puneţi uşa pe o
torului până la prima lavetă moale, pe o
poziţie de deschide- suprafaţă stabilă.
re (jumătate). După
aceea împingeţi şi
scoateţi uşa din locaş.
Curăţaţi panoul de sticlă cu apă caldă şi
săpun. Uscaţi cu grijă panoul de sticlă.
Instalarea uşii cuptorului şi a panoului de
sticlă
După terminarea procedurii de curăţare, remontaţi panoul de sticlă şi uşa cuptorului. Faceţi paşii de mai sus în ordine inversă.
Zona serigrafiată trebuie îndreptată cu faţa
spre partea interioară a uşii. După instalare,
asiguraţi-vă că suprafaţa cadrului panoului de
sticlă din zonele serigrafiate nu prezintă asperităţi la atingere.
Asiguraţi-vă că aţi montat panoul intern de
sticlă în poziţia corectă. Consultaţi imaginea.
90°
5 Pentru a scoate
panoul intern de
sticlă eliberaţi sistemul de blocare.
www.zanussi.com
6 Rotiţi cele două
dispozitive de fixare
la 90° şi scoateţi-le
din locaşurile lor.
31
Ce trebuie făcut dacă...
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Aparatul este dezactivat.
Activaţi aparatul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările necesare.
Verificaţi dacă setările sunt corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa din tabloul de siguranţe este decuplată.
Verificaţi siguranţa. Dacă siguranţa se declanşează de mai
multe ori, contactaţi un electrician calificat.
Becul cuptorului nu funcţionează.
Becul cuptorului este defect.
Înlocuiţi becul cuptorului.
Afişajul indică 12.00.
Alimentarea a fost întreruptă.
Setaţi ceasul.
Aburul şi condensul se aşează
pe alimente şi în interiorul cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare prea
mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare în
cuptor mai mult de 15-20 minute
după terminarea gătitului.
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la problemă, contactaţi dealerul sau centrul de service.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta
este amplasată pe cadrul frontal din interiorul
aparatului.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Numărul produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
Date tehnice
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Instalarea
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
32
www.zanussi.com
Încorporarea în mobilier
548
558
20
600
573
589
min. 550
20
min. 560
594
5
A
min. 550
590
20
min. 560
B
Conectarea la alimentarea electrică
Avertizare Conectarea electrică trebuie
efectuată numai de către o persoană
calificată.
Producătorul nu este responsabil dacă
nu respectaţi măsurile de siguranţă descrise în capitolul „Informaţii privind siguranţa”.
Acest aparat este livrat cu fişă şi cablu de conectare electrică.
Cablu
Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare
sau înlocuire: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BBF.
Pentru secţiunea cablului consultaţi puterea
totală consumată (de pe plăcuţa cu date tehnice) şi tabelul:
www.zanussi.com
33
Putere totală absorbită
Secţiunea cablului
maxim 1380 W
3 x 0,75 mm²
maxim 2300 W
3 x 1 mm²
maxim 3680 W
3 x 1,5 mm²
Cablul de masă (cablul verde/galben) trebuie
să fie cu 2 cm mai lung decât cele de fază şi
de nul (cablurile albastru şi maro).
Protejarea mediului înconjurător
Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
34
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice
şi reciclabile. Componentele din plastic sunt
marcate cu abrevieri internaţionale precum
PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele în containerele corespunzătoare din locurile amenajate
special pentru colectarea deşeurilor.
www.zanussi.com
İçindekiler
Güvenlik bilgileri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Güvenlik talimatları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ürün tanımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
İlk Kullanımdan Önce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Günlük kullanım _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Saat fonksiyonları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aksesuarların kullanılması _ _ _ _ _ _ _ _
35
36
38
38
39
40
41
Ek fonksiyonlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yararlı ipuçları ve bilgiler _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bakım ve temizlik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Servisi aramadan önce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teknik veriler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montaj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Çevreyle ilgili bilgiler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
42
45
48
48
49
50
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik bilgileri
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montaj ve kullanımın hasara neden
olması durumunda sorumluluk kabul etmez. Kullanma kılavuzunu
daha sonra kullanmak için daima cihazın yakınında bulundurun.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
Uyarı Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski vardır.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir yetişkin ya da kişi tarafından gözetim altında tutuldukları sürece 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya
bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
• Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken çocukları ve
evcil hayvanları cihazdan uzak tutun. Erişilebilir parçalar sıcaktır.
• Cihazda çocuk güvenliği aygıtı varsa bu aygıtı etkinleştirmenizi
tavsiye ederiz.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından, gözetim altında bulunmadıkları müddetçe, yapılmamalıdır.
Genel güvenlik
• Çalışır konumdayken cihazın içi sıcak hale gelir. Cihazın ısıtıcı
elemanlarına dokunmayın. Cihazdan aksesuar veya fırın kabı
alır ya da koyarken her zaman fırın eldiveni kullanın.
www.zanussi.com
35
• Cihazı temizlemek için bir buhar temizleyici kullanmayın.
• Bakım yapmadan önce gücü kesin.
• Kapağın camını silmek için sert aşındırıcı temizleyiciler veya
keskin metal kazıyıcılar kullanmayınız, çünkü bunlar yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına neden olabilir.
• Raf desteklerini çıkartmak için öncelikle yan duvarda bulunan
ön raf desteğini ve ardından arka raf desteğini çekip çıkarın.
Ray desteklerini ters sırayla takın.
Güvenlik talimatları
Montaj
Uyarı Cihazın montajı sadece kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
• Tüm ambalajları çıkarın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj talimatına
uyun.
• Ağır olduğundan, cihazı taşırken daima dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri
kullanın.
• Cihazı kulpundan çekmeyin.
• Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması
gereken minimum mesafeyi koruyun.
• Cihazın güvenli yapıların altına ve yanına
kurulmasını sağlayın.
• Cihazın her iki yanı aynı boydaki düğer cihaz ve ünitelerle yan yana olmalıdır.
Elektrik bağlantısı
Uyarı Yangın ve elektrik çarpması riski
vardır.
• Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin elektrik
beslemesine uygun olduğundan emin olun.
Aksi durumda, bir elektrikçiyi arayın.
• Her zaman doğru monte edilmiş, darbelere
dayanıklı bir priz kullanın.
36
• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları kullanmayın.
• Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. Hasarlı bir kabloyu
değiştirmek için yetkili servise ya da bir
elektrikçiye başvurun.
• Özellikle kapak sıcak olduğunda, elektrik
kablolarının cihazın kapağına temas etmesini engelleyin.
• Akım taşıyan ve izole edilmiş parçaların
şok koruması araç kullanılmaksızın çıkarılamayacak şekilde takılmalıdır.
• Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan
sonra takın. Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
• Priz gevşemişse fiş takmayın.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik
kablosunu çekmeyiniz. Her zaman fişten
tutarak çekin.
• Sadece doğru yalıtım malzemelerini kullanın: hat koruyucu devre kesiciler, sigortalar
(yuvasından çıkarılan vidalı tip sigortalar),
toprak kaçağı kesicileri ve kontaktörler.
• Elektrik tesisatı cihazın ana şebeke bağlantısını tüm kutuplardan kesebilmenize olanak sağlayan bir yalıtım malzemesine sahip olmalıdır. Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm olmalıdır.
Kullanım
Uyarı Yaralanma, yanık ya da elektrik
çarpması veya patlama riski vardır.
www.zanussi.com
• Bu cihazı ev ortamında kullanın.
• Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
• Havalandırma boşluklarının kapalı olmadığından emin olun.
• Cihaz çalışır durumdayken denetimsiz bırakmayın.
• Her kullanımdan sonra cihazı kapatın.
• Çalışır konumdayken cihazın içi sıcak hale
gelir. Cihazın ısıtıcı elemanlarına dokunmayın. Cihazdan aksesuar veya fırın kabı
alır ya da koyarken her zaman fırın eldiveni
kullanın.
• Çalışır konumdayken cihaz kapağını dikkatli şekilde açın. Sıcak hava çıkabilir.
• Cihazı ıslak eller ile ya da su ile temas halindeyken kullanmayın.
• Açık kapağa baskı uygulamayın.
• Cihazı bir çalışma tezgahı veya bir eşya
koyma masası gibi kullanmayın.
• Cihaz çalışırken cihaz kapağını her zaman
kapalı tutun.
• Cihaz kapağını dikkatlice açın. Alkollü malzemeler kullanılması, alkol ve havanın karışmasına neden olabilir.
• Kapağı açarken cihaza kıvılcım veya çıplak
alev temas etmemesine dikkat edin.
• Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı
ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış eşyalar koymayın.
Uyarı Cihazın zarar görme riski vardır.
• Emaye kısmın hasar görmesini veya renginin solmasını önlemek için:
– Fırın kabı veya diğer cisimleri doğrudan
cihazın alt kısmına koymayın.
– Alüminyum folyoyu doğrudan cihazın alt
kısmına koymayın.
– sıcak cihaza doğrudan su koymayın.
– yemek pişirmeyi bitirdikten sonra ıslak tabak ve yiyecekleri cihaza koymayın.
– aksesuarları çıkarırken ve koyarken dikkatli olun.
• Emaye kısmın renginin solması cihazın
performansını etkilemez. Garanti şartları
uyarınca bu bir kusur değildir.
www.zanussi.com
• Yaş pasta için pişirme kabı kullanın. Meyve
suları kalıcı paslanmalara neden olabilir.
Bakım ve Temizlik
Uyarı Yaralanma, yangın veya cihazın
zarar görme riski söz konusudur.
• Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı
bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
• Cihazın soğuk olduğundan emin olun. Cam
panellerin kırılma riski vardır.
• Hasar gördüklerinde kapı cam panellerini
hemen değiştirin. Yetkili servisi arayın.
• Kapağı cihazdan çıkarırken dikkatli olun.
Kapak ağırdır!
• Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek
için cihazı düzenli olarak temizleyin.
• Cihazda yağ veya yiyecek bırakılması yangına neden olabilir.
• Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı
ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözücüleri veya metal cisimleri kullanmayın.
• Fırın spreyi kullanıyorsanız ambalajdaki
güvenlik talimatlarına uyun.
• Katalitik emayeyi (mümkünse) deterjanla
temizlemeyin.
Fırın içi aydınlatma
• Bu cihaz için kullanılan halojen lamba veya
fırın içi aydınlatma lambası türü, sadece ev
cihazları içindir. Evin aydınlatılması için kullanmayın.
Uyarı Elektrik çarpması riski.
• Lambayı değiştirmeden önce cihaz fişini
prizden çekin.
• Sadece aynı özelliklerdeki lambaları kullanın.
Elden çıkarma
Uyarı Yaralanma ya da boğulma riski.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı
kalmasını önlemek için kapı kilit dilini çıkarın.
37
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini
ve bakım süresini ifade eder.
Ürün tanımı
1
2
3
4
5 Sıcaklık göstergesi
6 Izgara
5
6
5
7
4
12
3
8
2
1
9
11
10
1 Fırın fonksiyonları düğmesi
2 Güç göstergesi
3 Elektronik programlayıcı
4 Sıcaklık düğmesi
7 Fırın lambası
8 Fan
9 Suyla temizleme haznesi
10 Raf desteği, çıkarılabilir
11 Bilgi etiketi
12 Raf konumları
Fırın aksesuarları
• Tel raf
Pişirme kapları, kek kalıpları, kızartmalar
için.
• Alüminyum kaplama pişirme tepsisi
Kekler ve bisküviler için.
• Teleskobik raylar
Raflar ve tepsiler için.
İlk Kullanımdan Önce
Uyarı "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakın.
İlk temizleme
• Tüm aksesuarları ve çıkarılabilir raf desteklerini çıkarın (varsa).
• Cihazı ilk kullanım öncesinde temizleyin.
Cihazı elektrik şebekesine bağladığınızda veya bir elektrik kesintisi sonrasında Zaman
fonksiyonu yanıp söner.
Doğru saati ayarlamak için + ya da - tuşuna
basın.
Önemli "Bakım ve temizlik" bölümüne bakın.
Zamanı ayarlama
Fırını çalıştırmadan önce saati ayarlamanız gerekir.
38
www.zanussi.com
Yaklaşık beş saniye sonra yanıp sönme işlemi durur ve gösterge ekranında ayarladığınız
saat gösterilir.
Saati değiştirmek için, Zaman fonksiyonunun göstergesi yanıp sönene kadar
öğesine tekrar tekrar basın. Süre
veya Bifonksiyonunu aynı anda ayarlamamalıtiş
sınız.
Ön ısıtma
Kalan yağ kalıntılarının yanması için boş cihazı önceden ısıtın.
1.
fonksiyonunu ve maksimum sıcaklığı
ayarlayın.
2. Cihazı 45 dakika çalıştırın.
3.
fonksiyonunu ve maksimum sıcaklığı
ayarlayın.
4. Cihazı 15 dakika çalıştırın.
Aksesuarlar normalden daha fazla ısınabilir.
Cihazdan koku ve duman yayılabilir. Bu normal bir durumdur. Hava akışının yeterli olduğundan emin olun.
Günlük kullanım
Uyarı "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakın.
Cihazın etkinleştirilmesi ve devre dışı
bırakılması
1. Fırın fonksiyonları düğmesini bir fırın
fonksiyonuna çevirin.
Cihaz çalışırken güç göstergesi yanar.
2. Sıcaklık düğmesini bir sıcaklığa ayarlayın.
Cihazın içindeki sıcaklık artarken sıcaklık
göstergesi yanar.
3. Cihazı devre dışı bırakmak için fırın fonksiyonu düğmesi ile sıcaklık düğmesini
Kapalı (Off) konuma getirin.
Fırın fonksiyonları
Fırın fonksiyonu
Kullanıldığı işlemler
Kapalı konum
Cihaz kapalıdır.
Fırın içi aydınlatma
Fırın lambasını, pişirme fonksiyonu kullanmadan etkinleştirmek içindir.
Üst + Alt Isıtma /
Suyla Temizleme
Bir fırın seviyesinde pişirme ve kızartma yapmak içindir. Üst ve alt ısıtma elemanları aynı anda çalışır.
Suyla Temizleme hakkında daha fazla bilgi için "Bakım ve temizlik" bölümüne bakın.
Fanlı Pişirme
Yiyecekleri aynı sıcaklıkta, birden fazla rafta ve kokuları karışmadan kızartmak veya kızartmak ve pişirmek içindir.
Izgara
Az miktardaki yassı yiyecekleri rafın orta kısmında ızgara yapmak içindir. Kızartmak içindir.
www.zanussi.com
39
Saat fonksiyonları
Elektronik programlayıcı
1
2
1
1 Fonksiyon göstergeleri
2 Zaman ekranı
3 + tuşu
4 Seçme tuşu
5 - tuşu
5
4
3
Saat fonksiyonları
Zaman
Mekanik Zaman Ayarı
Kullanıldığı işlemler
Günün saatini ayarlamak, değiştirmek veya kontrol etmek içindir.
Geri sayım süresi ayarlamak içindir. Bu fonksiyonun fırının çalışması
üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Süre
Cihazın ne kadar çalışacağını ayarlamak içindir.
Bitiş
Cihazın ne zaman duracağını ayarlamak içindir.
Cihazın ne zaman çalışıp, ne zaman duve Bitiş
racağını ayarlamak için Süre
fonksiyonlarını aynı anda kullanabilirsiniz.
, ardından Bitiş'i
ayarlaÖnce Süre'yi
yın.
Saat fonksiyonlarının ayarlanması
1. Süre
ve Bitiş
için bir fırın fonksiyonu ve sıcaklığı ayarlayın. Bu işlem Mekaiçin gerekli değildir.
nik Zaman Ayarı
2. Gerekli saat fonksiyonuna ait gösterge
yanıp sönene kadar Seçim tuşuna tekrar
tekrar basın.
3. Gerekli saat fonksiyonunun zamanını
ayarlamak için + ya da - tuşuna basın.
Gösterge ekranı ayarladığınız saat fonksiyonunu gösterir. Ayarlanan zaman sona
erdiğinde, gösterge ekranı yanıp söner
ve iki dakika boyunca sesli bir ikaz duyulur.
Süre
ve Bitiş
fonksiyonları ile cihaz otomatik olarak devre dışı bırakılır.
40
www.zanussi.com
4. Sesli ikazı durdurmak için bir tuşa basın.
5. Fırın fonksiyonları ve sıcaklık ayar
düğmelerini kapalı konuma getirin.
2. - tuşuna basın ve basılı tutun.
Saat fonksiyonu birkaç saniye sonra devre dışı kalır.
Saat fonksiyonlarının iptal edilmesi
1. Gerekli fonksiyona ait gösterge yanıp sönene kadar Seçim tuşuna tekrar tekrar
basın.
Aksesuarların kullanılması
Fırın kapısını kapatmadan önce teleskobik
rayları tamamen cihazın içine ittiğinizden
emin olun.
Uyarı "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakın.
Teleskobik raylar
Önemli Sonraki kullanımlar için teleskobik
rayların montaj talimatlarını saklayın.
Dikkat Teleskobik rayları bulaşık
makinesinde yıkamayın. Teleskobik
rayları yağlamayın.
Teleskobik rayları kullanarak rafları daha kolay takabilir ve çıkarabilirsiniz.
°C
1 Sağ ve sol teleskobik rayları dışarı
çekin.
°C
2 Tel rafı teleskobik
rayların üzerine koyun ve dikkatlice fırının içine itin.
Ek fonksiyonlar
Soğutma fanı
Cihaz çalışırken, cihaz yüzeyinin soğuk kalması için soğutma fanı otomatik olarak çalışır. Cihazı kaparsanız, cihaz içindeki sıcaklık
soğuyana kadar soğutma fanı çalışmaya devam eder.
olabilir. Bunun önüne geçmek için, fırında gücü kesen bir güvenlik termostatı bulunur. Sıcaklık düştüğünde fırın otomatik olarak tekrar
çalışmaya başlar.
Güvenlik termostatı
Cihazın hatalı kullanılması veya kusurlu bileşenler tehlikeli şekilde aşırı ısınmaya neden
www.zanussi.com
41
Yararlı ipuçları ve bilgiler
• Cihazda beş adet raf seviyesi bulunmaktadır. Raf seviyelerini cihazın altından başlayarak sayın.
• Cihaz, hava sirkülasyonu sağlayan ve buharı sürekli olarak yeniden kullanılır hale
getiren özel bir sistemle donatılmıştır. Bu
sistem sayesinde buharlı bir ortamda pişirebilir ve yiyeceklerin içinin yumuşak ve dışının gevrek olmasını sağlayabilirsiniz. Pişirme süresini ve enerji tüketimini en aza
indirir.
• Cihazın içinde veya cam kapı panellerinde
nemden buğulanma oluşabilir. Bu normal
bir durumdur. Pişirme sırasında fırın kapısını açarken mutlaka fırından uzakta durun.
Yoğunlaşmayı azaltmak için, pişirmeye
başlamadan önce cihazı 10 dakika çalıştırın.
• Her kullanımdan sonra cihazdaki buğulanmayı temizleyin.
• Pişirme sırasında doğrudan cihaz zeminine
herhangi bir nesne ve bileşenlerin üzerine
alüminyum folyo koymayın. Bu, pişirme sonuçlarının değişmesine ve emaye kaplamasının zarar görmesine neden olabilir.
• Aynı anda birden fazla tepsi kullanıyorsanız, aralarında bir raf boşluk bırakın.
Et ve balık pişirme
• Fırında kalıcı lekelerin oluşmasını önlemek
için, çok yağlı yemekler pişirirken derin tava/pişirme kabı kullanın.
• İçindeki suyun sızıp kurumaması için, eti
kesmeden önce 15 dakika bekletin.
• Kızartma esnasında fırının içinde aşırı duman oluşmasını önlemek için, derin tava/pişirme kabına biraz su koyun. Duman birikmesini önlemek için, kuruduktan sonra her
seferinde su ekleyin.
Pişirme süreleri
Pişirme süreleri, yiyeceğin türüne, kıvamına
ve hacmine göre değişiklik gösterir.
Başlangıçta, pişirme esnasındaki performansı
gözlemleyin. Cihazda pişirme yaparken kullandığınız pişirme kaplarına, tariflere ve miktarlara göre en iyi ayarları (ısı ayarı, pişirme
süresi, vs.) tespit edin.
Kek pişirme
• Fırın kapısını, pişirme süresinin 3/4'ü geçmeden açmayın.
Pişirme ve kızartma tablosu
KEKLER
YEMEĞİN TÜRÜ
Üst + Alt Isıtma
Fanlı pişirme
Pişirme süresi [dk.]
Notlar
160
45 - 60
Kek kalıbında
3
160
20 - 30
Kek kalıbında
1
160
70 - 80
Tel raf üzerinde
26 cm'lik bir kek
kalıbında
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Çırpma usulü
tarifler
2
170
3
Kurabiye hamuru
2
170
Yağlı sütlü
cheese cake
1
170
42
www.zanussi.com
YEMEĞİN TÜRÜ
Üst + Alt Isıtma
Fanlı pişirme
Pişirme süresi [dk.]
Notlar
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Elmalı kek (Elmalı pay)
2
170
2 (sol ve
sağ)
160
80 - 100
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
Kek tepsisinde
Reçelli tart
2
170
2 (sol ve
sağ)
165
30 - 40
26 cm'lik bir kek
kalıbında
Sünger kek
(Pandispanya)
2
170
2
160
50 - 60
26 cm'lik bir kek
kalıbında
Yılbaşı keki /
Bol meyveli kek
2
170
2
150
90 - 120
20 cm'lik bir kek
kalıbında1)
Erikli kek
1
175
2
160
50 - 60
Bir ekmek kalıbında 1)
Küçük kekler tek seviye
3
170
3
140 150
20 - 30
Kek tepsisinde
Küçük kekler iki seviye
-
-
2 ve 4
140 150
25 - 35
Kek tepsisinde
Bisküvi / poğaça
- tek seviye
3
140
3
140 150
30 - 35
Kek tepsisinde
Bisküvi / poğaça
- iki seviye
-
-
2 ve 4
140 150
35 - 40
Kek tepsisinde
Bezeler
3
120
3
120
80 - 100
Kek tepsisinde
Çörekler
3
190
3
180
15 - 20
Kek tepsisinde1)
Ekler
3
190
3
170
25 - 35
Kek tepsisinde
Kaplama turtalar
2
180
2
170
45 - 70
20 cm'lik bir kek
kalıbında
Bol meyveli kek
1
160
2
150
110 - 120
24 cm'lik bir kek
kalıbında
Victoria sandviç
1
170
1 (sol ve
sağ)
160
50 - 60
20 cm'lik bir kek
kalıbında1)
Tel raf üzerinde
20 cm'lik iki kek
kalıbında1)
1) Fırını 10 dakikalığına önceden ısıtın.
EKMEK VE PİZZA
YEMEĞİN TÜRÜ
Üst + Alt Isıtma
Fanlı pişirme
Pişirme süresi [dk.]
Notlar
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Beyaz ekmek
1
190
1
190
60 - 70
Parça başına 500
gr, 1 - 2 parça1)
Çavdar ekmeği
1
190
1
180
30 - 45
Bir ekmek kalıbında
www.zanussi.com
43
YEMEĞİN TÜRÜ
Üst + Alt Isıtma
Fanlı pişirme
Notlar
Sıcaklık [°C]
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Pişirme tepsisinde
veya derin tavada1)
Yağlı çörekler
3
200
3
190
10 - 20
Kek tepsisinde1)
Pişirme süresi [dk.]
Notlar
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Pişirme süresi [dk.]
Raf konumu
1) Önceden 10 dakika ısıtın.
TURTALAR / BÖREKLER
YEMEĞİN TÜRÜ
Üst + Alt Isıtma
Fanlı pişirme
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Börek
2
200
2
180
40 - 50
Bir kalıpta
Sebzeli tart
2
200
2
175
45 - 60
Bir kalıpta
Kiş
1
180
1
180
50 - 60
Bir kalıpta1)
Lazanya
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Bir kalıpta1)
Cannelloni (içi
malzemeli boru
makarna)
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Bir kalıpta1)
Pişirme süresi [dk.]
Notlar
1) Önceden 10 dakika ısıtın.
ET
YEMEĞİN TÜRÜ
Üst + Alt Isıtma
Fanlı pişirme
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Sığır eti
2
200
2
190
50 - 70
Tel raf üzerinde
Keçi Eti
2
180
2
180
90 - 120
Tel raf üzerinde
Dana eti
2
190
2
175
90 - 120
Tel raf üzerinde
Az pişmiş rozbif
2
210
2
200
50 - 60
Tel raf üzerinde
Orta pişmiş rozbif
2
210
2
200
60 - 70
Tel raf üzerinde
İyi pişmiş rozbif
2
210
2
200
70 - 75
Tel raf üzerinde
Keçi omzu
2
180
2
170
120 - 150
Derili
Keçi incik
2
180
2
160
100 - 120
İki parça
Kuzu Eti
2
190
2
175
110 - 130
But
Tavuk
2
220
2
200
70 - 85
Bütün
Hindi
2
180
2
160
210 - 240
Bütün
Ördek
2
175
2
220
120 - 150
Bütün
Kaz
2
175
1
160
150 - 200
Bütün
44
www.zanussi.com
YEMEĞİN TÜRÜ
Üst + Alt Isıtma
Fanlı pişirme
Pişirme süresi [dk.]
Notlar
175
60 - 80
Parçalar halinde
2
175
150 - 200
Parçalar halinde
2
175
90 - 120
Bütün
Pişirme süresi [dk.]
Notlar
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Tavşan
2
190
2
Yaban tavşanı
2
190
Sülün
2
190
BALIK
YEMEĞİN TÜRÜ
Üst + Alt Isıtma
Fanlı pişirme
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Raf konumu
Sıcaklık [°C]
Alabalık / Çipura
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 balık
Ton balığı / Somon
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileto
Izgara
Pişirmeye başlamadan önce, fırını 10
dakika boş olarak ısıtın.
Miktar
YEMEĞİN TÜRÜ
Izgara
Pişirme süresi [dk.]
Adet
[g]
Raf konumu
Sıcaklık
[°C]
1. taraf
2. taraf
Bonfile
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Biftek
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Sosisler
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Pirzola
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Tavuk (2 parça halinde)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebaplar
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Tavuk göğsü
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Balık filetoları
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Tost sandviçler
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Kızartma
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
Akrilamidler hakkında bilgi
Önemli Bilimsel kaynaklı son bilgilere göre,
yiyecek yüzeyinin kızartılması halinde
(özellikle nişasta içeren ürünlerde),
akrilamidler sağlık için tehlike
yaratabilmektedir. Bu nedenle, mümkün olan
en düşük sıcaklıklarda pişirmenizi ve
yiyeceğin yüzeyini çok fazla kızartmamanızı
tavsiye ederiz.
Bakım ve temizlik
www.zanussi.com
45
Uyarı "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakın.
• Cihazın ön kısmını yumuşak bir bez ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.
• Metal yüzeyleri temizlemek için her zamanki temizlik maddesini kullanın.
• Her kullanımdan sonra fırın tepsisini temizleyin. Bu sayede kirleri daha kolay temizleyebilir ve bunların yanmasını önleyebilirsiniz.
• Zorlu kirleri özel fırın temizleyici ile çıkarın.
• Tüm fırın aksesuarlarını her kullanımdan
sonra temizleyin ve kurumaya bırakın. Ilık
su, deterjan ve yumuşak bir bez kullanın.
• Yapışmaz aksesuarlarınız varsa, bunları
temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri, keskin cisimler veya bulaşık makinesi
kullanmayın. Yapışmaz kaplamaya zarar
verebilir.
Paslanmaz çelik ve alüminyum cihazlar:
Fırın kapısını sadece ıslak bir süngerle temizleyin. Yumuşak bir bezle kurulayın.
Fırın yüzeyine zarar verebileceklerinden bulaşık teli, asit veya aşındırıcı maddeler kullanmayın. Fırının kontrol panelini aynı uyarıları
dikkate alarak temizleyin.
Kapı contalarının temizlenmesi
• Kapı contasını düzenli olarak kontrol edin.
Kapı contası, fırın boşluğunun kasası çevresinde bulunur. Kapı contası hasarlıysa,
cihazı kullanmayın. Yetkili servisi arayın.
• Kapı contasını temizlemek için temizlik
hakkındaki genel bilgilere başvurun.
Raf destekleri
Yan duvarları temizlemek için raf desteklerini
çıkarabilirsiniz.
Raf desteklerinin çıkarılması
2
1
1 Raf desteğinin ön 2 Raf desteğinin arka kısmını yan dukısmını yan duvarvardan uzağa çekip
dan uzağa çekin.
çıkarın.
Raf desteklerinin takılması
Raf desteklerini ters sırayla takın.
Raf desteklerinin yuvarlatılmış kenarları
öne doğru bakmalıdır.
Suyla temizleme
Suyla temizleme prosedürü kalan yağ ve yemek parçalarını fırından arındırmak için buhar
kullanır.
1. Fırının altındaki Suyla temizleme haznesine 300 ml su koyun.
2. Fırın fonksiyonunu ayarlayın
.
3.
4.
5.
6.
Sıcaklığı 90°C'ye ayarlayın.
Cihazı 30 dakika çalıştırın.
Cihazı kapayın ve soğumasını bekleyin.
Cihaz soğuduğunda, fırının iç kısımlarını
bezle temizleyin.
Uyarı Dokunmadan önce cihazın soğuk
olduğundan emin olun. Yanma riski
vardır.
Fırın lambası
Uyarı Fırın lambasını değiştirirken
dikkatli olun. Elektrik çarpması riski
vardır.
Fırın lambasını değiştirmeden önce:
• Fırını kapayın.
• Sigorta kutusundaki sigortaları çıkarın veya
devre kesiciyi devre dışı bırakın.
46
www.zanussi.com
Fırın lambasının ve cam kapağın hasar
görmesini önlemek için fırının altına bir
bez serin.
Yağ kalıntısının lamba üzerinde yanmasını
önlemek için halojen lambayı daima bir bezle
tutun.
1. Çıkarmak için cam kapağı saatin tersi
yönde çevirin.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Fırın lambası ampulünü uygun 300°C ısıya dayanıklı bir fırın lambası ampulüyle
değiştirin.
Aynı tip fırın lambası kullanın.
4. Cam kapağı takın.
3 Fırın kapısını ilk
açılma pozisyonuna
getirin (yarı yarıya).
Daha sonra ileri
doğru çekip kapıyı
yuvasından çıkarın.
4 Kapıyı yumuşak
bir bez üzerinde
sağlam bir yüzeye
koyun.
Fırın kapısının temizlenmesi
Fırın kapısı iki cam panelden oluşur. Temizlemek için fırın kapısını ve iç cam panelini çıkarabilirsiniz.
Fırın kapısını sökmeden iç cam panelleri
çıkarmaya çalışırsanız fırın kapısı kapanabilir.
1 Kapıyı tamamen
2 İki menteşenin
açın ve iki kapı men- üstündeki kolları kalteşesini tutun.
dırın ve çevirin.
90°
5 İç cam paneli çıkarmak için kilitleme
sistemini açın.
1
6 Sabitleyicilerin
ikisini de 90° döndürüp, yuvalarından çıkarın.
2
7 Cam paneli dikkatlice kaldırıp (adım
1) yerinden çıkarın
(adım 2).
Cam paneli sabunlu suyla temizleyin. Cam
paneli dikkatlice kurutun.
Kapının ve cam panelin takılması
www.zanussi.com
Temizleme işlemi bittikten sonra, cam paneli
ve fırın kapısını takın. Yukarıdaki adımları
ters sırayla izleyin.
Ekran baskı bölgesi kapının iç kısmına bakmalıdır. Montajın ardından ekran baskı bölge47
sindeki cam panel çerçevesine ait yüzeyin,
dokunduğunuzda pürüzsüz olduğundan emin
olun.
İç cam paneli yuvasına doğru şekilde oturttuğunuzdan emin olun. Resme bakın.
Servisi aramadan önce
Uyarı "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakın.
Sorun
Muhtemel neden
Çözüm
Fırın ısınmıyor.
Cihaz kapalıdır.
Cihazı etkinleştirin.
Fırın ısınmıyor.
Saat ayarlanmamıştır.
Saati ayarlayın.
Fırın ısınmıyor.
Gerekli ayarlar yapılmamıştır.
Ayarların doğru olduğundan
emin olun.
Fırın ısınmıyor.
Sigorta kutusundaki sigorta atmıştır.
Sigortayı kontrol edin. Sigortanın
birkaç defa atması durumunda,
kalifiye bir elektrikçi çağırın.
Fırın lambası çalışmıyor.
Fırın lambası arızalıdır.
Fırın lambasını değiştirin.
Gösterge ekranında 12.00 görüntüleniyor.
Elektrik kesintisi olmuştur.
Saati ayarlayın.
Yemeklerin üstünde ve fırının
içinde buhar ve su damlacıkları
birikiyor.
Yemek, cihazda çok uzun bir süre bırakılmıştır.
Pişirme işlemi bittikten sonra, yemekleri fırının içerisinde 15 - 20
dakikadan fazla bekletmeyin.
Sorunu gideremediğiniz takdirde, satıcınıza
veya yetkili servise başvurun.
Servisler için gerekli bilgiler bilgi etiketinde
bulunmaktadır. Bilgi etiketi cihazın pişirme
bölümünün ön tarafındadır.
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
.........................................
Ürün numarası (PNC)
.........................................
Seri numarası (S.N.)
.........................................
Teknik veriler
Gerilim
230 V
Frekans
50 Hz
48
www.zanussi.com
Montaj
Uyarı "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakın.
Ankastre Montaj
548
558
20
600
min. 550
20
min. 560
573
589
594
A
5
B
Elektrik bağlantısı
min. 550
590
20
min. 560
Uyarı Elektrik bağlantısı sadece kalifiye
bir kişi tarafından yapılmalıdır.
"Güvenlik Bilgileri" bölümünde açıklanan
güvenlik önlemlerine uymamanız halinde
üretici firma sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, bir elektrik fişi ve elektrik kablosu ile
birlikte teslim edilir.
Kablo
Montaj veya değişime uygun kablo tipleri:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Kablo bölümü için (bilgi etiketindeki) toplam
güce ve tabloya bakın:
Toplam güç
maksimum 1380 W
www.zanussi.com
Kablo bölümü
3 x 0,75 mm²
49
Toplam güç
Kablo bölümü
maksimum 2300 W
3 x 1 mm²
maksimum 3680 W
3 x 1,5 mm²
Fırın kablosu (yeşil/sarı kablo) faz kablolarından ve nötr bağlantı kablolarından (mavi ve
kahverengi kablolar) 2 cm uzun olmalıdır.
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların geri
dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem
çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün
geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
50
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemesi çevre dostu ve geri
dönüştürülebilir özelliktedir. Plastik parçalar
PE, PS vb. uluslararası kısaltmalarla tanımlanmıştır. Ambalaj malzemesini yerel atık yönetimi tesisinde bu amaç için sunulan konteynerlere atın.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
51
397255101-C-242012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement