Zanussi | ZEE6140FXA | User manual | ZANUSSI ZEE6140FXA Korisnički priručnik

HR
NL
FR
DE
RU
SL
Upute za uporabu
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Инструкция по
эксплуатации
Navodila za uporabo
Ploča za kuhanje
Kookplaat
Table de cuisson
Kochfeld
Варочная панель
Kuhalna plošča
ZEE6140
2
11
21
31
41
52
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
6
6
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute
uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili
osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Djeca mlađa od 3
godine ne smiju se ostaviti bez nadzora u blizini uređaja.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Opća sigurnost
• Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Ne dodirujte grijače.
2
www.zanussi.com
• Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko
upravljanje.
• Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.
• Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.
• Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
• Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce
ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi
se izbjegla opasnost.
• Na mjestima gdje je uređaj direktno priključen na električno
napajanje, potreban je prekidač čiji su svi polovi izolirani
razmakom između kontakata. Mora se jamčiti potpuno iskopčavanje u skladu s uvjetima navedenima u kategoriji prenapona III. Kabel uzemljenja je izuzet iz ovoga.
• Kada provlačite električni kabel, pobrinite se da kabel ne
može doći u direktni kontakt (na primjer koristeći izolacijsku
gipku cijev) s dijelovima koji mogu doseći temperature veće
za 50°C od sobne temperature.
Sigurnosne upute
Instalacija
Upozorenje Ovaj uređaj mora postaviti
kvalificirana osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem.
www.zanussi.com
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je
težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom za
brtvljenje kako biste spriječili bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
3
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način se sprječava
pad vrućeg posuđa kada se vrata ili prozor
otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor, između dna uređaja i gornje ladice, dovoljan za cirkulaciju
zraka.
• Dno uređaja može postati vruće. Preporučamo da ispod uređaja postavite nezapaljivu pregradnu ploču kako biste
spriječili pristup donjoj strani.
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Opasnost od požara i
strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu mora izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li
uređaj isključen iz električne mreže.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli zapletu.
• Provjerite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruje vrući uređaj ili
vruće posuđe kada priključujete uređaj na
utičnice u blizini
• Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili utikača (ako postoji) mogu prouzročiti pregrijavanja priključka.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
• Koristite spojnice na kabelu.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili
kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
• Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje
uređaja iz električne mreže na svim
polovima. Izolacijski uređaj mora imati
kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
4
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Upotreba
Upozorenje Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
• Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se zagrijati.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Nemojte koristiti uređaj kao radnu površinu ili za čuvanje stvari.
• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono može
prskati.
Upozorenje Opasnost od požara ili
eksplozije.
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane
predmete držite dalje od masti i ulja kad
kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim temperaturama nego ulje koje se koristi prvi put.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima ne stavljajte u
uređaj, pored ili na njega.
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Nemojte dopustiti da posuđe presuši.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe na padnu na uređaj. Površina se može oštetiti.
www.zanussi.com
• Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Ne dozvolite da kisele tekućine, na primjer
vinski ocat, limunov sok ili sredstvo za
uklanjanje kamenca, dođu u kontakt s
pločom. To može uzrokovati matirane
mrlje.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralna sredstva za čiš-
ćenje. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Odlaganje
Upozorenje Opasnost od ozljede ili
gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
Servis
• Za popravak uređaja kontaktirajte servis.
Preporučujemo korištenje isključivo originalnih rezervnih dijelova.
Opis proizvoda
Izgled površine za kuhanje
1
2
145 mm
180 mm
1 Jednostruka zona kuhanja 1000 W
2 Jednostruka zona kuhanja 2000 W
3
180 mm
145 mm
4
6
5 Jednostruka zona kuhanja 1500 W
6 Jednostruka zona kuhanja 1500 W
5
Upravljački gumbi električnih zona
kuhanja
Simbol
Funkcija
0
položaj "OFF"
(Isključeno)
www.zanussi.com
3 Regulatori
4 Indikator snage
Simbol
Funkcija
1
minimalna toplina
6
maksimalna toplina
5
Svakodnevna uporaba
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Za uključivanje i povećavanje stupnja topline
okrenite regulator u smjeru suprotno od
kazaljke na satu. Za smanjenje stupnja
topline okrenite regulator u smjeru kazaljke
na satu. Za isključivanje okrenite regulator
na 0.
Indikatorsko svjetlo aktivira se kada se
uključi bilo koje od polja i ostaje uključeno
dok se polja ne isključe.
Prije prve uporabe
Stavite posudu s vodom na svaku zonu
kuhanja, postavite maksimalni položaj i pustite da uređaj radi 10 min. Na taj će se način sagorjeti svi ostaci prljavštine u uređaju.
Nakon toga, neka uređaj radi u minimalnom
položaju 20 minuta. Tijekom tog razdoblja
može se osjetiti neugodan miris i pojaviti
dim. To je normalno. Osigurajte dovoljan
protok zraka.
Nakon ovog zahvata očistite uređaj mekom
krpom namočenom u toplu vodu.
Brza grijaća ploča
Crvena točka u sredini ploče označava brzu
grijaču ploču. Brza grijaća ploča zagrijava se
brže od običnih ploča.
Crvena ploča je obojana na površini i nakon
nekog vremena se može izbrisati. To nema
nikakav utjecaj na učinkovitost uređaja.
Prilikom prvog korištenja brza grijača ploča
se može dimiti i imati miris. Dim i miris nestaju nakon nekog vremena.
Korisni savjeti i preporuke
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Suđe za kuhanje
• Dno posuđa za kuhanje treba biti što
je moguće deblje i ravnije.
Upozorenje Provjerite da posude ne
prekrivaju upravljačko područje.
Ušteda energije
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
• Posuđe za kuhanje postavite na čvrste grijaće ploče prije uključivanja.
• Grijaće ploče isključite prije završetka
kuhanja, da iskoristite preostalu
toplinu.
• Za zadovoljavajuće rezultate, dno posude mora biti istih dimenzija (ili neznatno veće) od grijaće ploče.
Nemojte koristiti manje posude.
Primjeri načina kuhanja
Postavka
topline:
Koristite za:
1
Držanje na toplom
2
Lagano vrenje
3
Vrenje
4
Pečenje / završno pečenje
5
Priprema za ključanje
6
Priprema za ključanje / brzo prženje / prženje
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Očistite uređaj nakon svake uporabe.
Uvijek koristite posuđe za kuhanje s čistim
dnom.
6
Upozorenje Prije bilo kakvog
održavanja ili čišćenja morate isključiti
ploču za kuhanje iz napajanja.
www.zanussi.com
Ploču za kuhanje je najbolje očistiti dok
je još topla jer se tada prljavština može
lakše ukloniti nego kad se ohladi.
Upozorenje Oštra i gruba sredstva za
čišćenje oštećuju uređaj.
Za vašu sigurnost, nemojte čistiti ovaj
uređaj parnim čistačima ili čistačima pod
visokim tlakom.
Nehrđajući čelik može potamniti ako je
izložen prekomjernoj toplini. Zbog toga ne
smijete kuhati u kamenom, zemljanom ili posuđu od lijevanog željeza.
Ogrebotine ili tamne mrlje ne utječu na
rad uređaja.
2. Očistite uređaj vlažnom krpom i s malo
sredstva za čišćenje.
3. Zagrijte grijaču ploču na nisku temperaturu i ostavite da se osuši.
4. Za održavanje grijaćih ploča, s vremena
na vrijeme utrljajte malo strojnog ulja pa
uglačajte s papirnatim ubrusom.
Važno Za rubove od nehrđajućeg čelika na
ploči za kuhanje koristite sredstva za
čišćenje nehrđajućeg čelika.
Rub ploče od nehrđajućeg čelika može
donekle izgubiti boju uslijed toplinskog
opterećenja.
Uklanjanje prljavštine:
1. Za uklanjanje prljavštine koristite fini
prašak ili jastučiće za ribanje.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi.
• Provjerite osigurač u električnoj instalaciji kućanstva u kutiji s osiguračima. Ako osigurači stalno izbacuju, obratite se ovlaštenom
električaru.
Zona kuhanja se ne grije.
• Provjerite je li uređaj priključen na napajanje i je li električno napajanje uključeno.
• Provjerite jeste li okrenuli odgovarajući regulator.
• Provjerite osigurač u električnoj instalaciji kućanstva u kutiji s osiguračima. Ako osigurači stalno izbacuju, obratite se ovlaštenom
električaru.
Učinkovitost ploče za kuhanje
nije zadovoljavajuća.
•
•
•
•
Provjerite je li ploča za kuhanje čista i suha.
Provjerite odgovara li veličina posuđa veličini zone kuhanja.
Provjerite je li dno posuđa ravno.
Provjerite odgovara li stupanj kuhanja vrsti kuhanja.
Ako postoji pogreška, najprije pokušajte
sami pronaći rješenje. Ako ne možete sami
pronaći rješenje problema, obratite se dobavljaču ili najbližoj servisnoj službi.
Ako ste nepravilno rukovali uređajem ili
postavljanje nije izvršio registrirani tehničar, rad servisera službe za kupce ili dobavljača neće biti besplatan, čak ni za
vrijeme jamstvenog roka.
www.zanussi.com
Ovi podaci su potrebni za brzu i učinkovitu pomoć. Ovi podaci dostupni su na
isporučenoj nazivnoj pločici.
• Opis modela .................
• Broj proizvoda (PNC) .................
• Serijski broj (S.N.) .................
Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Na raspolaganju su u servisnom centru i trgovinama s originalnim rezervnim
dijelovima.
7
Naljepnice u vrećici s priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što je
prikazano dolje:
A
B
C
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
A) Nalijepite na jamstveni list i pošaljite ovaj
dio (ako je primjenjivo)
B) Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte
ovaj dio (ako je primjenjivo)
C) Nalijepite na knjižicu s uputama
Postavljanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Postavljanje
Upozorenje Pažljivo pročitajte i slijedite
upute. Postoji opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
• Provjerite da na uređaju nema oštećenja
nastalih u prijevozu. Ne priključujte oštećeni uređaj. Ako je potrebno, kontaktirajte
prodavača.
• Ugradbeene uređaje instalirajte tek nakon
što ste ih postavili u odgovarajuće ormariće i radne površine. Provjerite da su
ugradbeni ormarići i površine u skladu sa
standardima.
• Pridržavajte se svih zakona i normi koje
vrijede u zemlji u kojoj uređaj koristite (sigurnosnih normi, normi recikliranja, pravila
8
o sigurnosti rada s električnim uređajima
itd.)!
Upozorenje Opasnost od ozljeda
uzrokovanih električnom strujom.
• Stezaljka električnog priključka je pod naponom.
• Isključite napon sa stezaljke mrežnog
priključka.
• Ako je pričvrsni nosač pored priključnog
bloka, ne dozvolite da priključni kabel dođe u kontakt s rubom nosača.
Spajanje na električnu mrežu
• Provjerite jesu li nazivni napon i vrsta napajanja na nazivnoj pločici u skladu s naponom i snagom lokalne mreže.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
• Provjerite može li se utičnici lako pristupiti
nakon postavljanja.
www.zanussi.com
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
• Postoji opasnost od požara ako se uređaj
priključuje produžnim kabelom, adapterom
ili višestrukom priključnicom. Provjerite je
li priključak uzemljenja u skladu sa standardima i propisima.
• Ne dozvolite da se kabel napajanja zagrije
na temperaturu višu od 90° C.
Obavezno priključite plavi neutralni kabel na
stezaljku označenu slovom "N". Smeđi (ili crni) kabel faze priključite na stezaljku sa
slovom "L". Kabel faze uvijek mora biti
priključen.
Spojni kabel
Upotrebljavajte isključivo spojni kabel
H05V2V2-F T90 ili odgovarajuće vrste.
Provjerite je li presjek kabela u skladu s naponom i radnom temperaturom. Žuto-zelena
žica uzemljenja mora biti otprilike 2 cm dulja
od smeđe (ili crne) žice faze.
Ugradnja
min. 650 mm
Pozor Uređaj postavite isključivo na
ravnu površine.
Mogućnosti ugradnje
Na kuhinjski element s vratima
Ploča koja se postavlja ispod ploče za
kuhanje mora se lako uklanjati i omogućavati jednostavan pristup u slučaju intervencije
servisa.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
a) Ploča koja se može skinuti
b) Mjesto za priključke
Kuhinjski element s pećnicom
Spajanje na električnu mrežu ploče za
kuhanje i pećnice mora se postaviti odvojeno radi sigurnosnih razloga i radi
omogućavanja jednostavnog uklanjanja pećnice iz kuhinjskog elementa.
min. 55 mm
470 mm
30 mm
550 mm
A
B
A) isporučena brtva
B) isporučeni nosači
www.zanussi.com
9
Tehnički podaci
Dimenzije ploče za kuhanje
Dimenzije otvora za ploču
Širina:
580 mm
Širina:
550 mm
Duljina:
500 mm
Duljina:
470 mm
Električna snaga
Prednja lijeva zona kuhanja 180 mm
1.5 kW
Prednja desna zona kuhanja 145 mm
1.5 kW
Stražnja lijeva zona kuhanja 145 mm
1.0 kW
Stražnja desna zona kuhanja 180 mm
2.0 kW
UKUPNA SNAGA
6.0 kW
Električno napajanje
230 V ~ 50 / 60 Hz
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja,
kao i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
10
Pakiranje
Materijali za pakiranje su prihvatljivi za
okoliš i mogu se reciklirati. Plastične
komponente posebno su označene:
>PE<,>PS< itd. Bacite materijale za
pakiranje u kućanski otpad na odgovarajućem lokalnom odlagalištu.
www.zanussi.com
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _
11
12
15
15
16
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Probleemoplossing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische informatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
17
18
20
20
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar
de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Kinderen jonger dan
3 jaar moeten niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat
worden gelaten.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij
aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
www.zanussi.com
11
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet
tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een
deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
• Als het apparaat direct op de voeding wordt aangesloten, is er
een scheidingsschakelaar met een contactopening nodig op alle
polen. Complete afsluiting overeenkomstig de voorwaarden gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet worden gegarandeerd. De aardekabel is hiervan uitgesloten.
• let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de kabel niet direct in contact komt (bijvoorbeeld bij gebruik met isolatiehoes)
met onderdelen die temperaturen kunnen bereiken van 50°C hoger dan kamertemperatuur.
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
12
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
www.zanussi.com
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een deur
of onder een raam. Dit voorkomt dat hete
pennen van het apparaat vallen als de deur
of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen
de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant
kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geinstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
(indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming
wordt geïnstalleerd.
Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast
door trekken.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met de service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte
van 3 mm.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen
of als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
13
Waarschuwing! Brand- of
explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie
als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt
gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen
of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv. azijn,
citroensap of reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in aanraking
14
komen met de kookplaat. Hierdoor kunnen
doffe plekken ontstaan.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid
voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
Servicedienst
• Contact opnemen met de klantenservice
voor reparatie van het apparaat. Wij raden
uitsluitend het gebruik van originele onderdelen aan.
www.zanussi.com
Beschrijving van het product
Indeling kookplaat
1
2
145 mm
180 mm
1 Enkele kookzone 1000 W
2 Enkele kookzone 2000 W
3
180 mm
145 mm
4
6
3 Bedieningsknoppen
4 Stroomindicatielampje
5 Enkele kookzone 1500 W
6 Enkele kookzone 1500 W
5
Bedieningsknoppen elektrische
kookzones
Symbool
Functie
0
uit-stand
Symbool
Functie
1
minimale warmte
6
maximale warmte
Dagelijks gebruik
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Om de temperatuur in te schakelen en de instelling te verhogen de knop linksom draaien.
Draai de knop naar rechts om de kookstand te
verlagen. Draai de knop naar 0 om het apparaat uit te schakelen.
Het controlelampje gaat branden als een of
beide kookzones wordt ingeschakeld, en blijft
branden tot de kookzones worden uitgeschakeld.
Voor het eerste gebruik van het apparaat
Plaats kookgerei met water op elke kookzone,
stel de maximale stand in en laat het apparaat
10 minuten werken. Dit is om restanten van
het apparaat te verbranden. Laat hierna het
www.zanussi.com
apparaat 20 minuten werken in de laagste
stand. Tijdens deze periode kan er een nare
geur en rook optreden. Dit is normaal. Zorg
dat er voldoende luchtcirculatie is.
Nadien reinigt u het apparaat met een zachte
doek die in warm water is gedrenkt.
Snelkookplaat
De rode stip in het midden van de plaat toont
aan dat de plaat een snelkookplaat is. Een
snelkookplaat wordt sneller warm dan normale
platen.
De snelkookplaat is op het oppervlak aangebracht en kan na enige tijd losraken. Dit heeft
geen effect op de werking van het apparaat.
De snelkookplaat kan roken en een geur verspreiden bij het eerste gebruik. De rook en
geur verdwijnen na een tijdje.
15
Nuttige aanwijzingen en tips
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Pannen
• De bodem van de pan moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Waarschuwing! Zorg dat de potten de
bedieningszone niet bedekken.
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
• Zet de pan op de vaste kookplaat voordat u deze inschakelt.
• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de vaste kookplaat uit, om gebruik te maken van de restwarmte.
• Voor goede resultaten moet de bodem
van de pannen dezelfde afmeting hebben als de vaste kookplaat (of iets groter zijn). Gebruik geen kleinere pannen.
Voorbeelden van kooktoepassingen
Warmte
instelling:
Gebruik om:
1
Warm te houden
2
Zachtjes sudderen
3
Sudderen
4
Frituren / gratineren
5
Aan de kook brengen
6
Aan de kook brengen / snel frituren /
heet frituren
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
Waarschuwing! Trek voordat u de
kookplaat gaat schoonmaken altijd eerst
de stekker uit het stopcontact en laat de
kookplaat afkoelen
De kookplaat kan het beste worden
schoongemaakt als hij nog warm is;
etensresten kunnen gemakkelijker verwijderd
worden als ze nog warm zijn
Waarschuwing! Scherpe voorwerpen
en schurende reinigingsmiddelen
beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een
stoomstraal- of hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen verboden.
Het roestvrij staal kan beschadigen als het te
heet wordt. Daarom moet u ook niet koken met
16
grillstenen, aardewerk potten of pannen van
gietijzer.
Krassen of donkere vlekken hebben geen
invloed op de werking van het apparaat.
Verwijderen van vuil:
1. Gebruik fijn schuurpoeder of een schuursponsje om het vuil te verwijderen.
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Verwarm de kookplaat op een lage temperatuur en laat deze opdrogen.
4. Om de kookplaten te onderhouden kunt u
af en toe een beetje naaimachineolie aanbrengen en dit afvegen met absorberend
papier.
Belangrijk! Gebruik voor de roestvrijstalen
randen van de kookplaat een speciaal
reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
De roestvrijstalen rand van de plaat kan
iets verkleuren als gevolg van thermische
belasting.
www.zanussi.com
Probleemoplossing
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat werkt helemaal niet.
• Controleer de zekering van de stroomvoorziening in de stoppenkast
van het huis. Neem contact op met een bevoegde elektricien als de
zekering steeds doorbrandt.
De kookzone wordt niet warm.
• Controleer of het apparaat goed is aangesloten en de elektriciteit is
ingeschakeld.
• Controleer of u aan de juiste regelknop draait.
• Controleer de zekering van de stroomvoorziening in de stoppenkast
van het huis. Neem contact op met een bevoegde elektricien, als de
zekering steeds doorbrandt.
De kookplaat functioneert niet
naar tevredenheid.
• Zorg ervoor dat de kookplaat schoon en droog is.
• Zorg ervoor dat het kookgerei de juiste maat heeft voor de kookzone.
• Zorg ervoor dat het kookgerei een vlakke bodem heeft.
• Zorg ervoor dat de warmte-instelling correct is voor het soort bereiding.
www.zanussi.com
17
Als er een storing optreedt, probeer dan eerst
zelf een oplossing voor het probleem te vinden. Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of
de serviceafdeling.
• Productnummer (PNC) .............
• Serienummer (S.N.)..............
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Deze zijn verkrijgbaar bij onze klantenservice
en erkende winkels met reserveonderdelen.
Als u het apparaat verkeerd heeft gebruikt, of als de installatie niet is uitgevoerd door een erkende monteur, dan is het
bezoek van de klantenservicemonteur of van
uw leverancier mogelijk niet gratis, zelfs niet in
de garantieperiode.
Labels meegeleverd in de zak met
accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder weergegeven:
Deze gegevens zijn nodig om u snel en
goed te kunnen helpen. Deze gegevens
vindt u op het typeplaatje.
• Modelbeschrijving ............
A
B
C
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
A) Plak de sticker op de garantiekaart en verstuur dit deel (indien van toepassing)
B) Plak de sticker op de garantiekaart en bewaar dit deel (indien van toepassing)
C) Plak de sticker op het instructieboekje.
Montage
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Montage
Waarschuwing! Neem de instructies
zorgvuldig door en volg ze op. Risico op
letsel of beschadiging van het apparaat.
18
• Zorg dat er geen transportschade aan het
apparaat is. Sluit geen beschadigd apparaat
aan. Indien nodig, neem contact op met de
leverancier.
• Installeer inbouwapparaten alleen nadat u
het apparaat in de conrrecte inbouweenheden en werkoppervlakten hebt gemonteerd.
www.zanussi.com
Zorg dat de inbouweenheden en oppervlakten voldoen aan de normen.
• Houd u aan alle wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het
land waar het apparaat wordt gebruikt (veiligheidsvoorschriften, recyclingvoorschriften,
veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
elektrische installaties, enz.)
Waarschuwing! Risico op letsel door
elektrische stroom.
schikt is voor het voltage en de bedrijfstemperatuur. De geel/groene aardedraad moet ongeveer 2 cm langer zijn dan de bruine (of
zwarte) fasedraad.
Inbouw
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
• De netaansluiting staat onder stroom.
• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
• Als de bevestigingssteun zich in de buurt
van het aansluitblok bevindt, controleer dan
altijd of de aansluitkabel niet in aanraking
komt met de rand van de bevestigingssteun.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
• Zorg er voor dat het aangegeven voltage en
het type stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en stroomtype van
uw lokale stroomleverancier.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat verbinding maakt met een verlengkabel, een adapter of een meervoudige aansluiting. Zorg ervoor dat de aarde-aansluiting overeenkomt
met de normen en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer worden
dan 90° C.
Zorg ervoor dat u de blauwe neutrale kabel
aansluit op de aansluiting met de letter "N" erop. Sluit de bruine (of zwarte) fasekabel aan
op de aansluiting met de letter "L". Zorg dat de
fasekabel altijd verbinding maakt.
Aansluitkabel
Gebruik alleen een aansluitkabel van het type
H05V2V2-F T90 of een soortgelijk type. Zorg
ervoor dat de doorsnede van het snoer gewww.zanussi.com
30 mm
550 mm
A
B
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
Let op! Installeer het apparaat alleen op
een werkblad met een plat oppervlak.
Mogelijkheden voor inbouw
Keukenmeubel met deur
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat
moet eenvoudig te verwijderen zijn en eenvoudig toegang bieden indien technische hulp nodig is.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
a) Verwijderbaar paneel
b) Ruimte voor aansluitingen
19
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke verwijdering van de oven uit het meubel
mogelijk te maken, moeten de elektrische aansluitingen van de kookplaat en de oven afzonderlijk geïnstalleerd worden.
Technische informatie
Afmetingen kookplaat
Inbouwafmetingen kookplaat
Breedte:
580 mm
Breedte:
550 mm
Lengte:
500 mm
Lengte:
470 mm
Vermogen
Voorste linkerkookzone 180 mm
1.5 kW
Voorste rechterkookzone 145 mm
1.5 kW
Achterste linkerkookzone 145 mm
1.0 kW
Achterste recherkookzone 180 mm
2.0 kW
TOTAAL VERMOGEN
6.0 kW
Elektrische voeding
230 V ~ 50 / 60 Hz
Milieubescherming
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool niet
weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt
of neem contact op met de gemeente.
20
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<,
etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
www.zanussi.com
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
22
25
25
26
26
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ 27
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
Caracteristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 30
En matière de protection de l'environnement
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour
vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et
l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par
une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants de
moins de 3 ans ne doivent pas être laissés sans surveillance à
proximité de l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
www.zanussi.com
21
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant
son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou
un système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger.
• Si l'appareil est relié directement à l'alimentation électrique, installez un sectionneur avec une ouverture de contact. Il est indispensable de garantir une déconnexion complète conformément
aux conditions de surtension de catégorie III. Le fil de terre n'est
pas concerné.
• Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation, assurez-vous
qu'il n'entre pas en contact direct (par exemple, à l'aide d'un
manchon isolant) avec des parties pouvant atteindre des températures supérieures de 50 °C à la température ambiante.
Instructions de sécurité
Installation
Avertissement L'appareil doit être
installé uniquement par un professionnel
qualifié.
22
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
www.zanussi.com
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez la distance minimale requise
avec les autres appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Portez toujours
des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil de
la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Nous vous recommandons d'installer
un panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou
la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil
ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises électriques situées à proximité.
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé.
Un câble d'alimentation lâche et inapproprié
ou une fiche (si présente) non serrée peuwww.zanussi.com
•
•
•
•
•
vent être à l'origine d'une surchauffe des
bornes.
Assurez-vous qu'une protection anti-électrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation.
Contactez le service après-vente ou un
électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés du
support), un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez les emballages, les étiquettes et les films de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles
sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de
travail ni comme plan de stockage.
• Lorsque vous versez un aliment dans de
l'huile chaude, elle peut éclabousser.
23
Avertissement Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les
flammes ou les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous vous en
servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion
spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à
température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil,
ni sur celui-ci.
Avertissement Risque
d'endommagement de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
24
• Ne laissez pas de liquides acides, tels que
du vinaigre, du jus de citron ou du produit
détartrant, entrer en contact avec la table de
cuisson. Cela peut provoquer l'apparition de
taches mates.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de dommage de
l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer, de solvants
ou d'objets métalliques.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
Maintenance
• Contactez le service après-vente pour faire
réparer l'appareil. N'utilisez que des pièces
de rechange d'origine.
www.zanussi.com
Description de l'appareil
Description de la table de cuisson
1
2
145 mm
180 mm
1 Zone de cuisson simple à 1000 W
2 Zone de cuisson simple à 2000 W
3
180 mm
145 mm
4
6
3 Manettes de commande
4 Voyant de mise sous tension
5 Zone de cuisson simple à 1500 W
6 Zone de cuisson simple à 1500 W
5
Manettes de commande des zones de
cuisson électriques
Symbole
Fonction
0
position Arrêt
Symbole
Fonction
1
chaleur minimale
6
chaleur maximale
Utilisation quotidienne
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Pour mettre en fonctionnement la zone de
cuisson et augmenter le niveau de cuisson,
tournez la manette dans le sens des aiguilles
d'une montre. Pour diminuer la température,
tournez la manette dans le sens des aiguilles
d'une montre. Pour mettre à l'arrêt la zone de
cuisson, positionnez la manette sur 0.
Le voyant de fonctionnement s'allume dès l'activation de l'une des zones de cuisson, et reste
allumé jusqu'à ce que les zones de cuisson
soient mises à l'arrêt.
Avant la première utilisation
Placez un récipient contenant de l'eau sur chaque zone de cuisson, réglez sur la position
maximale et laissez l'appareil fonctionner pendant 10 minutes. Cela permet d'éliminer tout
résidu de l'appareil. Faites ensuite fonctionner
www.zanussi.com
l'appareil sur la position minimale pendant
20 minutes. Pendant cette période, il se peut
qu'une odeur et de la fumée se dégagent.
C'est normal. Assurez-vous que la ventilation
est suffisante.
Après cette opération, nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau tiède.
Plaque de cuisson rapide
Un point rouge au milieu de la plaque montre
une plaque à chauffage rapide. Une plaque à
chauffage rapide chauffe plus vite que les plaques classiques.
Le point rouge est peint sur la surface et peut
disparaître après quelque temps. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
La plaque à chauffage rapide peut fumer et
produire une odeur quand on l'utilise pour la
première fois. La fumée et l'odeur se dissiperont après quelque temps.
25
Conseils utiles
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Récipient de cuisson
• Le fond du récipient de cuisson doit
être lisse, propre et sec, aussi plat et
épais que possible avant chaque utilisation.
Avertissement Assurez-vous que les
récipients ne couvrent pas la zone de
commande.
Économie d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle
pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci
en fonctionnement.
• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson
avant la fin du temps de cuisson pour
utiliser la chaleur résiduelle.
• Pour obtenir des résultats satisfaisants,
le fond des casseroles doit être du même diamètre (ou légèrement plus
grand) que celui des plaques de cuisson. N'utilisez pas des casseroles plus
petites.
Exemples de cuisson
Niveau
de réglage
:
Utilisation :
1
Maintien au chaud
2
Faire mijoter doucement
3
Faire mijoter
4
Faire frire / gratiner
5
Porte à ébullition
6
Bouillir / Saisir / Frire
Entretien et nettoyage
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson
dont le fond est propre et sec, lisse et plat.
Avertissement Avant toute opération
d'entretien ou de nettoyage, vous devez
impérativement débrancher électriquement la
table de cuisson.
Il est préférable de nettoyer la table de
cuisson lorsqu'elle est encore chaude.
Éliminer les taches incrustées est en effet plus
facile lorsque les zones sont encore chaudes
que lorsqu'elles sont froides.
Avertissement Les objets pointus/
tranchants et les produits de nettoyage
abrasifs peuvent endommager l'appareil.
26
Par mesure de sécurité, il est interdit de
nettoyer l'appareil avec un appareil à jet de
vapeur ou à haute pression.
L'acier inoxydable peut ternir s'il est trop
chauffé. Gardez à l'esprit que vous ne devez
pas cuisiner avec des plats en terre cuite ou
en fonte.
Les égratignures ou les taches sombres
n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.
Nettoyage des salissures :
1. Utilisez une poudre fine à récurer ou un
tampon à récurer pour enlever les salissures.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide légèrement imbibé de détergent.
3. Allumez la plaque à faible température et
laissez sécher.
www.zanussi.com
4.
Afin de maintenir les plaques de cuisson
en bon état, frottez-les de temps à autre
avec un peu d'huile pour machine à coudre, puis nettoyez avec un papier absorbant.
Le bord en inox de la zone de cuisson
peut être légèrement décoloré en raison
de la charge thermique.
Important Pour les bords en inox de la table
de cuisson, utilisez un produit de nettoyage
pour acier inoxydable.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause et solution possibles
L'appareil ne fonctionne pas du
tout.
• Vérifiez le fusible du système électrique de l'habitation dans la boîte
à fusibles. Si les fusibles grillent de manière répétée, faites appel à
un électricien agréé.
La zone de cuisson ne chauffe
pas.
• Vérifiez que l'appareil est bien branché et allumé.
• Assurez-vous d'avoir utilisé la bonne manette de commande.
• Vérifiez le fusible du système électrique de l'habitation dans la boîte
à fusibles. Si les fusibles grillent de manière répétée, faites appel à
un électricien agréé.
L'efficacité de la table de cuisson
n'est pas satisfaisante.
• Assurez-vous que la table de cuisson est propre et sèche.
• Assurez-vous que le diamètre du récipient de cuisson utilisé est
adapté à la zone de cuisson.
• Assurez-vous que le fond du récipient de cuisson utilisé est parfaitement plat.
• Assurez-vous que le niveau de cuisson utilisé est adapté au type de
préparation.
www.zanussi.com
27
Certaines anomalies de fonctionnement peuvent dépendre d'opérations d'entretien non
correctes ou d'oubli et peuvent être résolues à
l'aide des indications fournies dans le tableau,
sans faire appel à un service après-vente. Si
l'anomalie persiste, contactez votre magasin
vendeur ou votre service après-vente.
Si un problème résulte d'une mauvaise
utilisation ou si l'installation de l'appareil
n'a pas été réalisée par un professionnel qualifié, le déplacement du technicien du service
après vente ou du revendeur peut être facturé
même en cours de garantie.
adaptée. Ces données figurent sur la plaque signalétique fournie.
• Description du modèle ............
• Référence produit (PNC) ............
• Numéro de série (S.N.) ............
Utilisez exclusivement des pièces d'origine
certifiées constructeur. Elles sont disponibles
auprès de votre service après-vente.
Étiquettes fournies dans le sachet des
accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme indiqué ci-dessous :
Ces informations sont nécessaires pour
pouvoir vous offrir une aide rapide et
A
B
C
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
A) Collez-la sur la carte de garantie et envoyez cette partie (le cas échéant)
B) Collez-la sur la carte de garantie et conservez cette partie (le cas échéant)
C) Collez-la sur la notice d'utilisation
Installation
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Installation
Avertissement Veuillez lire
attentivement les instructions et les suivre
scrupuleusement. Vous risqueriez de vous
blesser ou d'endommager l'appareil.
28
• Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez pas un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez votre magasin vendeur.
• N'utilisez des appareils encastrables
qu'après les avoir installés dans des meubles d'encastrement et sous des plans de
travail appropriés. Assurez-vous que les
www.zanussi.com
meubles d'encastrement et les plans de travail sont conformes aux normes et réglementations.
• Respectez les directives et les normes en
vigueur dans le pays où vous utiliserez l'appareil (réglementations relatives à la sécurité, au recyclage, à la sécurité des appareils
électriques, etc.)
Avertissement Risque de choc
électrique.
câble de terre jaune/vert doit être plus long
d'environ 2 cm que le câble de phase marron
(ou noir).
Encastrement
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
30 mm
550 mm
• La borne d'alimentation est sous tension.
• Mettez la borne d'alimentation hors tension.
• Si la patte de scellement se trouve à proximité du répartiteur, assurez-vous que le câble d'alimentation n'entre pas en contact
avec le bord de la patte.
Branchement électrique
• Vérifiez que la tension nominale et le type
d'alimentation figurant sur la plaque signalétique correspondent aux valeurs d'alimentation locales.
• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
• Assurez-vous que la prise de courant est
accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide
d'un prolongateur, d'un adaptateur ni d'une
prise multiple (risque d'incendie). Assurezvous que le raccordement à la terre est conforme aux normes et réglementations.
• Le câble d'alimentation ne doit pas être exposé à une température supérieure à 90 °C.
Assurez-vous de connecter le câble neutre
bleu à la borne portant la lettre « N ». Connectez le câble de phase marron (ou noir) à la
borne portant la lettre « L ». Le câble de phase
doit rester connecté en permanence.
Cordon d'alimentation
Utlisez uniquement un câble de connexion de
type H05V2V2-F T90 ou équivalent. Assurezvous que la section du câble convient à la tension et à la température de fonctionnement. Le
www.zanussi.com
A
B
A) joint fourni
B) équerres fournies
Attention Installez l'appareil uniquement
sur un plan de travail dont la surface est
plane.
Possibilités d'insertion
Élément de cuisine avec porte
Le panneau installé sous la table de cuisson
doit être facilement amovible et facile d'accès
au cas où une intervention technique serait nécessaire.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
a) Panneau amovible
b) Espace pour les branchements
29
Au-dessus d'un four
Les branchements électriques de la table de
cuisson et du four doivent être installés sépa-
rément pour des raisons de sécurité et pour
permettre de retirer facilement le four de l'ensemble.
Caracteristiques techniques
Dimensions de la table de
cuisson
Largeur :
580 mm
Dimensions de la niche
d'encastrement de la table de
cuisson
Longueur :
500 mm
Largeur :
550 mm
Longueur :
470 mm
Puissance électrique
Zone de cuisson avant gauche 180 mm
1.5 kW
Zone de cuisson avant droite 145 mm
1.5 kW
Zone de cuisson arrière gauche 145 mm
1.0 kW
Zone de cuisson arrière droite 180 mm
2.0 kW
PUISSANCE TOTALE
6.0 kW
Alimentation électrique
230 V ~ 50 / 60 Hz
En matière de protection de l'environnement
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement
et à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
30
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants
en plastique sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
www.zanussi.com
Inhalt
Sicherheitsinformationen _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _
31
33
35
35
36
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fehlersuche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36
37
38
40
40
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig
die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen.
Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von
Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige Erfahrung im
Umgang mit solchen Geräten bedient werden, wenn sie dabei
von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder unter 3 Jahren
dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts aufhalten.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne
Aufsicht erfolgen.
www.zanussi.com
31
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während
des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld
ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme
mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese
heiß werden können.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten
Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.
• Ist das Gerät direkt an die Stromversorgung angeschlossen,
wird ein allpoliger Netztrennschalter mit einem Kontaktabstand
benötigt. Es muss eine vollständige Trennung entsprechend der
Überspannungskategorie III gewährleistet sein. Dies gilt nicht für
das Erdungskabel.
• Wenn Sie das Netzkabel verlegen, achten Sie darauf, dass es
keinen direkten Kontakt mit Teilen hat, die Temperaturen erreichen können, die mehr als 50 °C über der Raumtemperatur liegen. Verwenden Sie ansonsten Isolierschläuche.
32
www.zanussi.com
Sicherheitshinweise
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte Fachkraft
darf den elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten
und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen
durch Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster geöffnet
wird.
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem
Geräteboden und der oberen Schublade ein
ausreichender Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte
unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
www.zanussi.com
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten
muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder
ggf. der Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete Netzkabel oder
Netzstecker verwendet werden, kann der
Anschluss überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Kabel zugentlasten.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich
zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit
einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens
3 mm ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen
(Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber und Schutzfolie (falls vorhanden).
33
• Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten
oder nassen Händen oder wenn es mit
Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann dieses spritzen.
Warnung! Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren
Temperaturen eher einen Brand verursachen als frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf
dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.
Warnung! Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf
das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die Oberfläche könnte beschädigt werden.
34
• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein,
wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Lassen Sie keine säurehaltigen Flüssigkeiten wie Essig, Zitronensaft oder kalklösende
Reinigungsmittel mit dem Kochfeld in Berührung kommen. Diese könnten matte Flecken verursachen.
Reinigung und Pflege
Warnung! Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Abnutzung des Oberflächenmaterials zu
verhindern.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- oder
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich
an die zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
Kundendienst
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts
an den Kundendienst. Wir empfehlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
www.zanussi.com
Gerätebeschreibung
Kochfeldanordnung
1
2
145 mm
180 mm
1 Einkreis-Kochzone 1000 W
2 Einkreis-Kochzone 2000 W
3
180 mm
145 mm
4
6
3 Kochzonen-Einstellknöpfe
4 Betriebs-Kontrolllampe
5 Einkreis-Kochzone 1500 W
6 Einkreis-Kochzone 1500 W
5
Kochzonen-Schalter
Symbol
Funktion
Symbol
Funktion
1
Niedrigste Kochstufe
0
Position „Aus“
6
Höchste Kochstufe
Täglicher Gebrauch
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Drehen Sie zum Einschalten und Erhöhen der
Kochstufe den Schalter entgegen dem Uhrzeigersinn. Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um die Kochstufe zu verringern. Drehen Sie den Schalter auf 0, um die Kochzone
auszuschalten.
Die Betriebs-Kontrolllampe leuchtet, sobald eine der Kochzonen eingeschaltet wird und
leuchtet solange, bis die Kochzonen ausgeschaltet werden.
Vor der ersten Inbetriebnahme
Stellen Sie Kochgeschirr mit Wasser auf jede
Kochzone, stellen Sie die höchste Kochstufe
ein und lassen Sie das Gerät 10 Minuten eingeschaltet. Auf diese Weise werden die Rückstände im Gerät verbrannt. Lassen Sie dann
das Gerät auf der niedrigsten Kochstufe 20
www.zanussi.com
Minuten eingeschaltet. Während dieser Zeit
kann es zu Geruchs- und Rauchentwicklung
kommen. Das ist normal. Sorgen Sie für eine
ausreichende Belüftung.
Reinigen Sie das Gerät nach diesem Vorgang
mit einem weichen, in warmem Wasser angefeuchteten Tuch.
Blitzkochzone
Die Blitzkochzone ist mit einem roten Punkt in
ihrer Mitte gekennzeichnet. Sie heizt sich
schneller als herkömmliche Kochzonen auf.
Der rote Punkt ist auf die Kochzone gemalt
und kann sich nach einiger Zeit lösen. Dies hat
jedoch keine Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
Beim ersten Gebrauch der Blitzkochzone können sich Rauch und Gerüche entwickeln. Diese nehmen nach einiger Zeit ab.
35
Praktische Tipps und Hinweise
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Kochgeschirr
• Der Boden des Kochgeschirrs sollte so
dick und flach wie möglich sein.
Warnung! Achten Sie darauf, dass die
Töpfe nicht das Bedienfeld berühren.
Energie sparendes Kochen
• Verschließen Sie das Kochgeschirr,
wenn möglich, immer mit einem Deckel.
• Stellen Sie das Kochgeschirr auf die
Kochzone und schalten Sie diese erst
dann ein.
• Kochzonen vor dem Ende der Garzeit
ausschalten, um die Restwärme zu nutzen.
• Für zufrieden stellende Ergebnisse sollte der Topfboden die gleiche Größe
wie die Kochzone haben, oder etwas
größer sein. Verwenden Sie keine kleineren Töpfe.
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Kochstufe:
Verwendung:
1
Warmhalten
2
Sanftes Köcheln
3
Köcheln
4
Braten/Bräunen
5
Zum Kochen bringen
6
Zum Kochen bringen/Schnell-Braten/Frittieren
Reinigung und Pflege
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des
Kochgeschirrs sauber ist.
Warnung! Trennen Sie vor Reinigungsoder Wartungsarbeiten das Kochfeld
immer vom Netz.
Das Kochfeld lässt sich am einfachsten
reinigen, solange es noch warm ist; auf
diese Weise können Speisereste leichter entfernt werden.
Warnung! Scharfe Gegenstände und
scheuernde Reinigungsmittel können das
Gerät beschädigen.
Reinigen Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht mit einem
Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger.
Edelstahl kann anlaufen, wenn es zu stark erhitzt wird. Verwenden Sie zum Kochen keine
Topfsteine, Römertöpfe oder Gusseisenplatten.
36
Kratzer oder dunkle Flecken beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts
nicht.
Entfernen von Verunreinigungen:
1. Verschmutzungen können mit feinem
Scheuerpulver oder einem Scheuerschwämmchen entfernt werden.
2. Feuchten Sie ein Tuch mit etwas Reinigungsmittel an und wischen Sie damit
nach.
3. Heizen Sie anschließend die Kochplatte
leicht auf und lassen Sie sie trocknen.
4. Zur Pflege der Kochplatten von Zeit zu
Zeit ein wenig Nähmaschinenöl auf den
Platten verreiben und dann mit saugfähigem Papier polieren.
Wichtig! Für Edelstahlkochmulden verwenden
Sie bitte ein handelsübliches Reinigungsmittel
für Edelstahl.
Der Edelstahlrahmen der Kochplatte kann
sich aufgrund der Hitzebelastung leicht
verfärben.
www.zanussi.com
Fehlersuche
Problem
Mögliche Ursache und Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
• Sehen Sie im Sicherungskasten nach, ob die Sicherung des Geräts
ausgelöst hat. Wenn die Sicherung öfter auslöst, wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Die Kochzone heizt nicht auf.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und die Stromversorgung
eingeschaltet sind.
• Drehen Sie den richtigen Kochzonenknopf.
• Sehen Sie im Sicherungskasten nach, ob die Sicherung des Geräts
ausgelöst hat. Wenn die Sicherung öfter auslöst, wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Die Heizleistung des Kochfelds
ist nicht zufriedenstellend.
• Vergewissern Sie sich, dass das Kochfeld sauber und trocken ist.
• Kontrollieren Sie, ob das Kochgeschirr die für die Kochzone passende Größe hat.
• Verwenden Sie ausschließlich Kochgeschirr mit ebenen Böden.
• Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Kochart geeignet ist.
www.zanussi.com
37
Wenn ein Problem vorliegt, versuchen Sie zunächst, die Ursache des Problems herauszufinden und das Problem selbst zu beheben.
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder
an den Kundendienst.
Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben oder es nicht von einer autorisierten
Fachkraft angeschlossen wurde, kann auch
während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr anfallen.
Halten Sie folgende Angaben bereit, damit Ihr Anliegen schnell und ordnungsA
gemäß bearbeitet werden kann. Die erforderlichen Angaben finden Sie auf dem
Typenschild.
• Modell ............
• Produktnummer (PNC) ............
• Seriennummer (S.N.) ............
Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile. Diese sind beim Kundendienst und autorisierten Ersatzteilhändlern erhältlich.
Im Zubehörbeutel mitgelieferte
Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt,
an:
B
C
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
A) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
verschicken Sie diesen Teil (falls vorhanden)
B) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
behalten Sie diesen Teil (falls vorhanden)
C) Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsanleitung
Montage
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Montage
Warnung! Lesen Sie die
Gebrauchsanleitung sorgfältig und folgen
Sie den Anweisungen. Es besteht
Verletzungsgefahr und das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim
Transport nicht beschädigt wurde. Schlie38
ßen Sie das Gerät nicht an, wenn Beschädigungen festzustellen sind. Wenden Sie sich
bei Bedarf an den Lieferanten.
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau
in bzw. unter normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben
werden. Achten Sie darauf, dass die Einbauschränke und Arbeitsplatten den Normen entsprechen.
www.zanussi.com
• Halten Sie unbedingt alle geltenden Vorschriften und Normen (Sicherheitsvorschriften, Vorschriften zum Recycling, Vorschriften zur elektrischen Sicherheit usw.) des
Landes ein, in dem Sie das Gerät verwenden.
Warnung! Es besteht Verletzungsgefahr
durch Stromschläge.
• Die Netzanschlussklemme liegt an Spannung.
• Die Netzanschlussklemme muss spannungsfrei gemacht werden.
• Wenn sich die Montagehalterung in der Nähe der Klemmenleiste befindet, sorgen Sie
dafür, dass das Netzanschlusskabel nie in
Kontakt mit der Kante der Halterung kommt.
Elektrischer Anschluss
• Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und -frequenz in Ihrer Region mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät von der Spannungsversorgung zu trennen. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
• Es besteht Brandgefahr, wenn das Gerät
mit einem Verlängerungskabel, Adapter
oder an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen wird. Stellen Sie sicher, dass die
Masseverbindung den Normen und Vorschriften entspricht.
• Das Netzkabel darf nicht heißer als 90 °C
werden.
Schließen Sie den blauen Nullleiter an die mit
„N“ gekennzeichnete Klemme an. Schließen
Sie das braune (oder schwarze) Phasenkabel
an die mit „L“ gekennzeichnete Klemme an.
Lassen Sie das Phasenkabel stets angeschlossen.
www.zanussi.com
Anschlusskabel
Verwenden Sie nur ein Anschlusskabel vom
Typ H05V2V2-F T90 o. ä. Vergewissern Sie
sich, dass der Kabelquerschnitt für die Spannung und Arbeitstemperatur geeignet ist. Der
gelb-grüne Erdleiter muss ca. 2 cm länger als
der braune (bzw. schwarze) Phasenleiter sein.
Einbau
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
30 mm
550 mm
A
B
A) Mitgelieferte Dichtung
B) Mitgelieferte Halterungen
Vorsicht! Montieren Sie das Gerät nur in
einer flachen Arbeitsplatte.
Einbaumöglichkeiten
Unterbaumöbel mit Tür
Die unter dem Kochfeld eingebaute Platte
muss sich leicht entfernen lassen und einen
einfachen Zugang im Fall einer notwendigen
Reparatur ermöglichen.
39
b) Raum für Anschlüsse
30 mm
Unterbaumöbel mit Backofen
A
60 mm
Kochfeld und Backofen müssen aus Sicherheitsgründen über separate elektrische Anschlüsse verfügen. Der Backofen muss sich
leicht aus dem Unterbauschrank entfernen lassen.
min 20 mm
(max 150 mm)
B
a) Entfernbare Platte
Technische Daten
Abmessungen des Kochfelds
Breite:
550 mm
Breite:
580 mm
Länge
470 mm
Länge
500 mm
Abmessungen der
Kochfeldaussparung
Elektrische Leistung
Kochzone vorne links 180 mm
1.5 kW
Kochzone vorne rechts 145 mm
1.5 kW
Kochzone hinten links 145 mm
1.0 kW
Kochzone hinten rechts 180 mm
2.0 kW
Gesamte Leistungsaufnahme
6.0 kW
Spannungsversorgung
230 V ~, 50 / 60 Hz
Umwelttipps
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
40
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen
wie z. B. >PE<,>PS< usw. gekennzeichnet.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei
den kommunalen Entsorgungsstellen in den
dafür vorgesehenen Behältern.
www.zanussi.com
Содержание
Сведения по технике безопасности _ _
Указания по безопасности _ _ _ _ _ _ _
Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ежедневное использование _ _ _ _ _ _
Полезные советы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
43
45
45
46
Уход и очистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Поиск и устранение неисправностей _
Установка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технические данные _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Охрана окружающей среды _ _ _ _ _ _
47
47
49
50
51
Право на изменения сохраняется.
Сведения по технике безопасности
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель
не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было
у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
ВНИМАНИЕ! Существует риск удушья, получения травм
или стойких нарушений нетрудоспособности.
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше
8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным
опытом или знаниями только при условии нахождения
под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
• Не позволяйте детям играть с прибором. Запрещается оставлять детей в возрасте до 3 лет без присмотра вблизи
прибора.
• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости
детей.
• Не подпускайте детей и домашних животных к прибору,
когда он работает или остывает. Доступные для контакта
части прибора сохраняют высокую температуру.
www.zanussi.com
41
• Если прибор оснащен функцией «Защита от детей», рекомендуется включить эту функцию.
• Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
Общие правила техники безопасности
• Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации. Не прикасайтесь к нагревательным элементам.
• Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего
таймера или отдельной системы дистанционного управления.
• Оставление на варочной панели продуктов, готовящихся
на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару.
• Ни в коем случае не пытайтесь залить пламя водой; вместо этого выключите прибор и накройте пламя, например,
крышкой или противопожарным одеялом.
• Не используйте варочные панели для хранения каких-либо предметов.
• Не используйте пароочистители для очистки прибора.
• Не следует класть на варочную поверхность металлические предметы, такие, как ножи, вилки, ложки и крышки,
так как они могут нагреваться.
• В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем,
авторизованным сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
• В случае фиксированного подсоединения прибора к сети
необходимо использование всеполюсного размыкателя (с
заземлением) с размыканием всех контактов. Должно
быть гарантировано полное размыкание контактов в соответствии с условиями, предусмотренными для случаев
42
www.zanussi.com
перенапряжения категории III. Провод заземления необязательно должен отвечать данному требованию.
• При прокладке сетевого кабеля позаботьтесь (например,
применив изоляционный рукав), чтобы он не соприкасался с деталями, температура которых может превысить
комнатную более, чем на 50°C.
Указания по безопасности
Установка
ВНИМАНИЕ! Установка прибора
должна осуществляться только
квалифицированным персоналом!
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, если он имеет повреждения.
• Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
• Выдерживайте минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели.
• Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при
его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.
• Поверхности срезов столешницы необходимо покрыть герметиком во избежание их разбухания под воздействием
влаги.
• Защитите днище прибора от пара и
влаги.
• Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами. Это позволит избежать падения с прибора кухонной посуды при открывании двери или окна.
• В случае установки прибора над выдвижными ящиками убедитесь, что
между днищем прибора и верхним ящиком имеется достаточное для вентиляции пространство.
• Дно прибора сильно нагревается. Рекомендуется разместить под прибором
пожаробезопасную разделительную
www.zanussi.com
прокладку для предотвращения доступа прибору снизу.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ! Существует риск
пожара и поражения электрическим
током.
• Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
• Прибор должен быть заземлен.
• Перед выполнением каких-либо операций по чистке прибора или по уходу за
ним его следует отключить от сети
электропитания.
• Используйте соответствующий электросетевой кабель.
• Не допускайте спутывания электропроводов.
• При подключении прибора к розеткам,
расположенным на близком от него
расстоянии, убедитесь, что сетевой
шнур или вилка (если это применимо к
данному прибору) не касается горячего
прибора или горячей посуды.
• Убедитесь в правильности установки
прибора. Неплотно зафиксированный
сетевой шнур или вилка (если это применимо к данному прибору), которая
неплотно держится в розетке, может
привести к перегреву контактов.
• Позаботьтесь об установке защиты от
поражения электрическим током.
• Сетевой шнур не должен быть туго натянут.
43
• Следите за тем, чтобы не повредить
вилку (если это применимо к данному
прибору) и сетевой кабель. Для замены
сетевого кабеля обратитесь в сервисный центр или к электрику.
• Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты.
Устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
• Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели,
плавкие предохранители (резьбовые
плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты
от тока утечки и пускатели.
Эксплуатация
ВНИМАНИЕ! Существует риск
травмы, ожога или поражения
электрическим током.
• Перед первым использованием удалите всю упаковку, наклейки и защитную
пленку (если она имеется).
• Используйте прибор в жилых помещениях.
• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Не оставляйте прибор без присмотра
во время его работы.
• При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками. Не касайтесь
прибора, если на него попала вода.
• Не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль. Они могут
сильно нагреться.
• После каждого использования выключайте конфорки.
• Не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или подставки для
каких-либо предметов.
• Помещение продуктов в горячее масло
может привести к его разбрызгиванию.
44
ВНИМАНИЕ! Существует опасность
возгорания или взрыва.
• При нагреве жиры и масла могут выделять легковоспламеняющиеся пары. Не
допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании для приготовления жиров и масел.
• Образуемые сильно нагретым маслом
пары могут привести самопроизвольному возгоранию.
• Использованное масло может содержать остатки продуктов, что может привести к его возгоранию при более низких температурах по сравнению с маслом, которое используется в первый
раз.
• Не кладите на прибор, рядом с ним или
внутрь него легковоспламеняющиеся
материалы или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися веществами.
ВНИМАНИЕ! Существует риск
повреждения прибора.
• Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду.
• Не позволяйте жидкости полностью выкипать из посуды.
• Не допускайте падения на поверхность
прибора каких-либо предметов или кухонной посуды. Это может привести к
ее повреждению.
• Не включайте конфорки без кухонной
посуды или с пустой кухонной посудой.
• Не кладите на прибор алюминиевую
фольгу.
• Не допускайте попадания на варочную
панель едких жидкостей, например, уксуса, лимонного сока или средств для
удаления накипи. Это может привести к
появлению матовых пятен.
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ! Существует риск
повреждения прибора.
www.zanussi.com
• Во избежание повреждения покрытия
варочной панели производите его регулярную очичтку.
• Не используйте для очистки прибора
подаваемую под давлением воду или
пар.
• Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте
абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические
предметы.
Утилизация
• Для получения информации о том, как
надлежит утилизировать данный прибор, обратитесь в местные муниципальные органы власти.
• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в сервисный центр. Мы рекомендуем использовать только фирменные запасные части.
ВНИМАНИЕ! Существует опасность
травмы или удушья.
Описание изделия
Функциональные элементы варочной панели
1
2
145 mm
180 mm
1 Одноконтурная конфорка 1000 Вт
2 Одноконтурная конфорка 2000 Вт
3
180 mm
145 mm
4
6
3 Ручки управления
4 Индикатор мощности
5 Одноконтурная конфорка 1500 Вт
6 Одноконтурная конфорка 1500 Вт
5
Ручки выбора режимов работы
конфорок
Символ
Функция
0
Положение «Выкл»
Символ
Функция
1
минимальная тепловая мощность
6
максимальная тепловая мощность
Ежедневное использование
ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения
по технике безопасности».
www.zanussi.com
Для включения прибора и увеличения
степени нагрева вращайте ручку управления против часовой стрелки. Для сниже45
ния степени нагрева вращайте ручку
управления по часовой стрелке. Чтобы
выключить прибор, установите ручку на
"0".
Индикатор сети загорается при включении любой из конфорок и горит до тех
пор, пока конфорки не будут выключены.
Перед первым использованием
Поставьте на каждую конфорку кухонную
посуду, наполненную водой, выберите
максимальный уровень нагрева и дайте
прибору поработать в течение 10 минут.
Эта процедура требуется для того, чтобы
в приборе выгорели посторонние вещества, оставшиеся после его производства. После этого переведите прибор на
минимальную мощность на 20 минут. В
это время может появиться неприятный
запах и дым. Это нормально. Убедитесь,
что в помещении имеется достаточная
циркуляция воздуха.
После данной операции очистите прибор
мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде.
Экспресс-конфорка
Экспресс-конфорка отмечена красной
точкой в середине конфорки. Экспрессконфорка нагревается быстрее, чем обычные конфорки.
Красная точка нанесена на поверхность
краской и может через некоторое время
стереться. Это не влияет на работу прибора.
При первом включении экспресс-конфорки может появиться дым и запах. Дым и
запах исчезнут через некоторое время.
Полезные советы
ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения
по технике безопасности».
иметь такой же диаметр (или немного больше), что и металлическая конфорка. Не используйте кастрюли с дном меньшего диаметра.
Кухонная посуда
• Днище посуды должно быть как
можно более толстым и плоским.
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что
кастрюли не накрывают панель
управления.
Экономия электроэнергии
• По возможности всегда накрывайте
посуду крышкой.
• Прежде чем включить металлическую конфорку, поставьте на нее
посуду.
• Чтобы использовать остаточное
тепло, выключайте металлические
конфорки до завершения приготовления блюд.
• Чтобы результата был удовлетворительным, дно кастрюли должно
46
Примеры использования варочной
панели
Положение регулятора
температуры:
Назначение:
1
Поддержание в теплом состоянии
2
Спокойное медленное кипение
3
Медленное кипение
4
Жарение / подрумянивание
5
Доведение до кипения
6
Доведение до кипения / жарение
на большом огне / глубокое прожаривание
www.zanussi.com
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения
по технике безопасности».
Производите чистку прибора после каждого применения.
Всегда используйте посуду с чистым днищем.
ВНИМАНИЕ! Перед выполнением
каких-либо операций по чистке или
техническому обслуживанию прибора
следует отключить его от сети
электропитания.
Варочную панель лучше всего чистить, пока она еще не остыла, так в
этом случае брызги продуктов удалять с
нее значительно легче, чем в холодном
состоянии.
ВНИМАНИЕ! Острые предметы и
абразивные чистящие средства могут
повредить прибор.
Из соображений Вашей безопасности
запрещена очистка прибора от
загрязнений с помощью пароструйных
аппаратов или устройств мойки под
давлением.
Под воздействием высокой температуры
нержавеющая сталь может потускнеть.
Поэтому запрещается использовать для
приготовления пищи глиняную или керамическую посуду, а также чугунные подставки.
Царапины или темные пятна не оказывают никакого влияния на работу
прибора.
Удаление загрязнений:
1. Для удаления загрязнений используйте мелкозернистый чистящий порошок или чистящую губку.
2. Чистить прибор следует влажной
тряпкой с небольшим количеством
моющего средства.
3. Прогрейте конфорку на низкой температуре и дайте ей высохнуть.
4. Для поддержания конфорок в надлежащем состоянии периодически натирайте их небольшим количеством машинного масла, протирая после этого
впитывающей бумажной салфеткой.
ВАЖНО! Для чистки кромок из
нержавеющей стали используйте
чистящие средства для нержавеющей
стали.
Кромка конфорки из нержавеющей
стали может немного изменить свой
цвет из-за тепловой нагрузки.
Поиск и устранение неисправностей
Неисправность
Возможная причина и способ ее устранения
Прибор не работает.
• Проверьте предохранитель домашней электросети на распределительном щите. Если предохранитель срабатывает
несколько раз подряд, обратитесь к квалифицированному
электрику.
Конфорка не нагревается.
• Убедитесь, что прибор подключен к электросети, а подача
электроэнергии не отключена.
• Убедитесь, что Вы поворачиваете нужную ручку управления.
• Проверьте предохранитель домашней электросети на распределительном щите. Если предохранитель срабатывает
несколько раз подряд, обратитесь к квалифицированному
электрику.
www.zanussi.com
47
Неисправность
Возможная причина и способ ее устранения
Качество работы варочной панели не отвечает ожиданиям.
• Убедитесь, что варочная панель чистая и сухая.
• Проверьте соответствие размеров кухонной посуды и конфорки.
• Убедитесь, что посуда имеет плоское дно.
• Убедитесь, что установленная степень нагрева подходит
для выбранного блюда.
В случае неисправности сначала попытайтесь самостоятельно найти решение
проблемы. Если вам не удалось самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь к продавцу или в местный авторизованный сервисный центр.
Если прибор эксплуатировался неправильно или установка была выполнена не сертифицированным специалистом, посещение техника сервисного
центра или поставщика может оказаться
платным даже во время гарантийного
срока.
Чтобы быстро получить надлежащую
помощь, необходимо предоставить
A
Наклейки, вложенные в пакет с
принадлежностями
Приклейте самоклеющиеся наклейки, как
указано ниже:
B
C
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
A) Приклейте на гарантийный талон и отправьте (если применимо)
B) Приклейте на гарантийный талон и сохраните (если применимо)
48
следующие данные. Они приведены на
табличке с техническими данными.
• Название модели .................
• Номер изделия (PNC) .................
• Серийный номер (S.N.) .................
Следует использовать только оригинальные запасные части. Их можно приобрести в сервисном центре и авторизованных магазинах запчастей.
C) Приклейте на инструкцию по
эксплуатации
www.zanussi.com
Установка
ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения
по технике безопасности».
Установка
ВНИМАНИЕ! Внимайте прочитайте и
точно соблюдайте данное
руководство. Существует риск получения
травм или выхода прибора из строя.
• Убедитесь, что прибор не был поврежден в ходе транспортировки. Не подключайте поврежденный прибор. При
необходимости обратитесь к поставщику.
• Подключение встраиваемых приборов
можно производить лишь после их
встраивания в мебель и столешницы.
Убедитесь, что мебель и столешницы
отвечают требованиям соответствующих стандартов.
• Неукоснительно соблюдайте соответствующие стандарты и нормы (требования техники безопасности, правила и
порядок утилизации, правила техники
электробезопасности и т.д.), действующие в стране, на территории которой
используется прибор.
ВНИМАНИЕ! Опасность поражения
электрическим током.
• Клеммная колодка находится под напряжением.
• Обесточьте клеммную колодку.
• Если фиксирующий кронштейн расположен рядом с клеммной колодкой,
убедитесь в том, что соединительный
кабель не находится в контакте с краем
кронштейна.
Подключение к электросети
• Проверьте, чтобы напряжение и тип
электропитания, указанные на табличке
с техническими характеристиками, соответствовали напряжению и типу электропитания в местной электросети.
www.zanussi.com
• Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
• Убедитесь, что после установки к вилке
имеется доступ.
• Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания.
Всегда беритесь за саму вилку.
• Существует опасность возгорания в
случае подключения прибора через удлинитель, переходник или тройник.
Убедитесь, что заземление отвечает
действующим нормам и правилам.
• На всем протяжении сетевого кабеля
ни один из его участков не должен подвергаться нагреву более 90°C.
Убедитесь, что голубой провод нейтрали
подключен к контакту клемммной колодки, помеченному буквой «N». Подключите
коричневый (или черный) фазовый провод к контакту клеммной колодки, помеченному буквой «L». Фазовый провод всегда должен быть подключен.
Сетевой кабель
Используйте только сетевой кабель
H05V2V2-F T90 или его эквивалент. Удостоверьтесь, что провод имеет сечение,
допускающее его использование при данном напряжении и рабочей температуре.
Желто-зеленый провод заземления должен быть примерно на 2 см длиннее коричневого (или черного) провода, идущего на фазу.
Встраивание
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
30 mm
550 mm
49
30 mm
A
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
B
A) идущая в комплекте герметизирующая
прокладка
B) идущие в комплекте крепежные скобы
a) Съемная панель
b) Пространство для подключения проводов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Варочную
панель следует встраивать только в
столешницу с ровной поверхностью.
Кухонный шкаф с духовым шкафом
Возможности встраивания
Кухонный шкаф с дверцей
Панель, установленная под варочной панелью, должна легко сниматься для обеспечения доступа к узлам, нуждающимся в
техническом обслуживании.
Из соображений безопасности, а также
для упрощения процедуры извлечения
духового шкафа из шкафа, электрические
соединения для варочной панели и духового шкафа должны быть выполнены раздельно.
Технические данные
Размеры варочной панели
Ширина:
550 мм
Ширина:
580 мм
Длина:
470 мм
Длина:
500 мм
Размеры выреза для
варочной поверхности
Электрическая мощность
Передняя левая конфорка 180 мм
1.5 кВт
Передняя правая конфорка 145 мм
1.5 кВт
Задняя левая конфорка 145 мм
1.0 кВт
Задняя правая конфорка 180 мм
2.0 кВт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ
6.0 кВт
Электропитание
230 В ~ 50 / 60 Гц
50
www.zanussi.com
Охрана окружающей среды
Материалы с символом следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие контейнеры
для сбора вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке вторичного
www.zanussi.com
сырья или обратитесь в свое
муниципальное управление.
Упаковочные материалы
Упаковка изготовлена из экологичных
материалов и может быть повторно
переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого они изготовлены: >PE< (полиэтилен), >PS< (полистирол) и т.п. Упаковочные материалы
следует выбрасывать как бытовые отходы в соответствующие контейнеры местных служб по утилизации отходов.
51
Vsebina
Navodila za varno uporabo _ _ _ _ _ _ _
Varnostna navodila _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis izdelka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vsakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _
Koristni namigi in nasveti _ _ _ _ _ _ _ _
52
53
55
56
56
Vzdrževanje in čiščenje _ _ _ _ _ _ _ _ _
Odpravljanje težav _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Namestitev _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnične informacije _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Skrb za varstvo okolja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
56
57
58
60
60
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Navodila za varno uporabo
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo,
nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
Opozorilo! Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne
okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo. Otroci, mlajši od
treh let, se ne smejo zadrževati v bližini naprave brez nadzora.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
52
www.zanussi.com
Splošna varnostna navodila
• Naprava in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Ne dotikajte se grelcev.
• Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali ločenim
sistemom za daljinsko upravljanje.
• Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem brez nadzora
je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
• Ognja nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite
napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom ali požarno
odejo.
• Ne shranjujte predmetov na kuhalnih površinah.
• Naprave ne čistite s paro.
• Ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice
in pokrovke na površino kuhalne plošče, ker se lahko segrejejo.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščena servisna služba ali druga
strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
• Kjer je naprava priključena neposredno na omrežno napetost,
je potrebno večpolno izolacijsko stikalo z razmakom med kontakti. Zagotoviti je treba popoln odklop v skladu s pogoji, navedenimi v kategoriji prenapetosti III. Ozemljitveni kabel ne
spada zraven.
• Pri speljevanju priključnega kabla pazite, da ta ne pride v neposredni stik (na primer uporaba izolacijskih cevi) z deli, ki
lahko dosežejo temperature, več kot 50 °C višje od sobne
temperature.
Varnostna navodila
Namestitev
Opozorilo! To napravo lahko namesti
le strokovno usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
www.zanussi.com
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
53
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pri premikanju naprave bodite previdni,
ker je težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroči nabrekanja.
• Spodnjo stran naprave zaščitite pred paro
in vlago.
• Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali
pod okna. Na ta način preprečite, da bi vroča posoda padla z naprave, ko odprete
vrata ali okno.
• Če napravo namestite nad predale, mora
biti razmak med spodnjim delom naprave
in zgornjim predalom dovolj velik za kroženje zraka.
• Spodnji del naprave se lahko segreje. Priporočamo, da pod napravo namestite nevnetljivo ločevalno ploščo za preprečitev
dostopa do spodnjega dela.
Priključitev na električno napetost
Opozorilo! Nevarnost požara in
električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Pred katerimkoli posegom se prepričajte,
da naprava ni priključena na električno
omrežje.
• Uporabite pravi električni priključni kabel.
• Napajalni kabel se ne sme zaplesti.
• Poskrbite, da se napajalni kabel ali vtič (če
obstaja) ne dotika vroče naprave ali posode, ko napravo vključite v bližnje vtičnice.
• Naprava mora biti nameščena pravilno.
Zaradi slabo pritrjenega in napačnega napajalnega kabla ali vtiča (če obstaja) se
lahko pregreje priključek.
• Poskrbite za namestitev zaščite pred udarom.
• Kabel zaščitite pred natezno obremenitvijo.
54
• Pazite, da ne poškodujete vtiča (če obstaja) ali kabla. Za zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na servis ali električarja.
• Električna napeljava mora imeti izolacijsko
napravo, ki omogoča odklop naprave z
omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava
mora imeti med posameznimi kontakti minimalno razdaljo 3 mm.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
Uporaba
Opozorilo! Nevarnost poškodbe,
opeklin ali električnega udara.
• Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo, etikete in zaščitno folijo (če obstaja).
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez
nadzora.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami
ali ko je v stiku z vodo.
• Na kuhališča ne odlagajte pribora ali pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
• Kuhališče po uporabi »izklopite«.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali za odlaganje.
• Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
Opozorilo! Obstaja nevarnost požara
ali eksplozije.
• Maščobe in olja lahko ob segrevanju sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali segretih predmetov ne približujte maščobam in
olju, ko kuhate z njimi.
• Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja, lahko povzročijo nepričakovan vžig.
• Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo ostanke hrane, lahko povzročijo požar pri nižjih
temperaturah od prvič uporabljenih olj.
www.zanussi.com
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
Opozorilo! Obstaja nevarnost škode na
napravi.
• Vroče posode ne postavljajte na upravljalno ploščo.
• Ne dovolite, da iz posode povre vsa tekočina.
• Pazite, da predmeti ali posode ne padejo
na napravo. Lahko se poškoduje površina.
• Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo ali
brez posode.
• Na napravo ne dajajte aluminijaste folije.
• Ne dovolite, da bi kisle tekočine, npr. kis,
limonin sok ali sredstva za odstranjevanje
vodnega kamna, prišle v stik s ploščo.
Lahko se pojavijo motni madeži.
Nega in čiščenje
Opozorilo! Obstaja nevarnost škode na
napravi.
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega curka in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralne detergente.
Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
Odstranjevanje
Opozorilo! Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
• Za informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na servis.
Priporočamo le uporabo originalnih nadomestnih delov.
Opis izdelka
Razporeditev kuhalnih površin
1
2
145 mm
180 mm
1 Enojno kuhališče 1000 W
2 Enojno kuhališče 2000 W
3
180 mm
145 mm
4
6
5 Enojno kuhališče 1500 W
6 Enojno kuhališče 1500 W
5
Upravljalni gumbi za električno kuhališče
Simbol
Funkcija
0
Položaj za izklop
www.zanussi.com
3 Upravljalni gumbi
4 Indikator napajanja
Simbol
Funkcija
1
Najnižja stopnja gretja
55
Simbol
Funkcija
6
Najvišja stopnja gretja
Vsakodnevna uporaba
Opozorilo! Oglejte si poglavja o
varnosti.
Za vklop in višanje stopnje kuhanja zavrtite
gumb v levo. Za nižanje stopnje kuhanja zavrtite gumb v desno. Za izklop zavrtite gumb
v položaj 0.
Kontrolna lučka se vklopi, ko je vključeno
vsaj eno izmed kuhališč, ter sveti, dokler kuhališče ni izključeno.
Pred prvo uporabo
Na vsako kuhališče postavite posodo z vodo, nastavite najvišjo temperaturo in pustite,
da naprava deluje 10 minut. Na ta način
zgorijo nečistoče. Po tem naj naprava 20 minut deluje pri najnižji temperaturi. V tem ča-
su se lahko ustvarijo neprijetne vonjave in
dim. To je običajno. Poskrbite za zadostno
zračenje.
Po končanem postopku napravo očistite z
mehko krpo, namočeno v toplo vodo.
Hitra kuhalna plošča
Rdeča pika na sredini kuhalne plošče označuje hitro ploščo. Hitra kuhalna plošča se segreje hitreje od običajnih plošč.
Rdeča pika je narisana na površini in se po
določenem času lahko izbriše. To ne vpliva
na delovanje naprave.
Ob prvi uporabi lahko hitra kuhalna plošča
ustvarja dim in neprijetne vonjave. Dim in
vonjave sčasoma izginejo.
Koristni namigi in nasveti
Opozorilo! Oglejte si poglavja o
varnosti.
Posoda
• Za zadovoljive rezultate morajo imeti
dna posod enake mere (ali malce
večje) kot kuhališča. Ne uporabljajte
manjše posode.
• Dno posode mora biti čim bolj debelo
in ravno.
Primeri kuhanja
Opozorilo! Pazite, da posoda ne bo
pokrivala upravljalnega področja.
Nastavitev gretja
:
Uporaba:
1
Ohranjanje toplote
2
Nežno počasno kuhanje
3
Počasno kuhanje
4
Cvrenje / porjavenje
Varčevanje z energijo
• Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
• Pred vklopom posodo postavite na
kuhališče.
• Ugasnite kuhališče, še preden se kuhanje zaključi, da izkoristite akumulirano toploto.
5
Vrenje
6
Vrenje / hitro cvrenje / globoko
cvrenje
Vzdrževanje in čiščenje
Opozorilo! Oglejte si poglavja o
varnosti.
56
Ploščo po vsaki uporabi očistite.
Vedno uporabljajte posodo s čistim dnom.
www.zanussi.com
Opozorilo! Pred vsakim vzdrževanjem
ali čiščenjem morate kuhalno ploščo
izključiti iz električnega omrežja.
Priporočamo, da površino kuhalne plošče očistite, dokler je še topla, saj je polito tekočino laže očistiti, ko še ni ohlajena.
Opozorilo! Ostri predmeti in abrazivna
čistilna sredstva poškodujejo ploščo.
Za čiščenje naprave zaradi varnosti ne
uporabljajte parnih čistilnikov ali
visokotlačnih naprav.
Nerjavno jeklo lahko potemni, če se preveč
segreje. Zato odsvetujemo kuhanje v keramični, lončeni ali litoželezni posodi.
Praske ali temni madeži ne vplivajo na
delovanje naprave.
Odstranjevanje umazanije:
1. Za odstranjevanje umazanije uporabite
nežno čistilno sredstvo ali gobico.
2. Napravo očistite z vlažno krpo in majhno
količino čistilnega sredstva.
3. Ploščo nastavite na nizko temperaturo in
jo pustite, da se posuši.
4. Plošče vzdržujte tako, da jih občasno
namažete z malo olja za šivalne stroje in
zloščite z vpojnim papirjem.
Pomembno! Za robove kuhalne plošče iz
nerjavnega jekla uporabljajte čistilo za
nerjavno jeklo.
Rob plošče iz nerjavnega jekla se lahko
malo obarva zaradi toplotnih obremenitev.
Odpravljanje težav
Težava
Možen vzrok in rešitev
Naprava ne deluje.
• Preverite varovalko električnega omrežja v stanovanju v omarici
z varovalkami. Če varovalka ponovno pregori, pokličite pooblaščenega električarja.
Kuhališče se ne segreje.
• Prepričajte se, da je naprava priključena in električno napajanje
vklopljeno.
• Preverite, ali ste obrnili pravi upravljalni gumb.
• Preverite varovalko električnega omrežja v stanovanju v omarici
z varovalkami. Če varovalka ponovno pregori, pokličite pooblaščenega električarja.
Učinkovitost kuhalne plošče ni
zadovoljiva.
•
•
•
•
www.zanussi.com
Kuhalna plošča mora biti čista in suha.
Preverite, ali velikost posode ustreza velikosti kuhališča.
Preverite, ali ima posoda ravno dno.
Preverite, ali stopnja kuhanja ustreza vrsti kuhanja.
57
Če pride do napake, le-to poskusite najprej
odpraviti sami. Če sami ne najdete rešitve,
se po pomoč obrnite na pooblaščenega prodajalca ali na lokalnega serviserja.
Podatki, ki so potrebni za hitro in pravilno pomoč. Ti podatki so na voljo na ploščici za tehnične navedbe.
• Opis modela .................
• Številka izdelka (PNC) .................
• Serijska številka (S.N.) .................
Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
Na voljo so v pooblaščenem servisnem centru in preverjeni trgovini z nadomestnimi deli.
Če aparata niste uporabljali pravilno ali
namestitve ni izvedla pristojna oseba,
vam lahko pooblaščeni prodajalec ali servisna služba svoje delo zaračunata, tudi med
garancijskim obdobjem.
Nalepke so vstavljene v vrečko z opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano spodaj:
A
B
C
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
A) Prilepite na garancijski list in pošljite ta
del (če je na voljo)
B) Prilepite na garancijski list in obdržite ta
del (če je na voljo)
C) Prilepite na navodila za uporabo
Namestitev
Opozorilo! Oglejte si poglavja o
varnosti.
Namestitev
Opozorilo! Skrbno preberite in
upoštevajte navodila. Obstaja nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb naprave.
• Prepričajte se, da med prevozom ni prišlo
do poškodb naprave. Ne priključite poškodovane naprave. Po potrebi se obrnite na
dobavitelja.
58
• Vgradne naprave lahko priključite šele po
vgradnji v ustrezne vgradne enote in delovne površine. Vgradne enote in delovne
površine morajo ustrezati standardom.
• Upoštevajte trenutno veljavne odredbe in
standarde v državi, kjer napravo uporabljate (varnostne standarde, standarde v
zvezi z odstranjevanjem, električne varnostne standarde itd.)!
Opozorilo! Nevarnost poškodb z
električnim tokom.
www.zanussi.com
• Naprava je še vedno pod električno napetostjo.
• Z naprave odklopite fazno napetost.
• Če je pritrdilni nosilec v bližini priključnice,
se priključni kabel ne sme dotikati roba
nosilca.
Priključitev na električno napetost
• Prepričajte se, da se nazivna napetost in
tip moči na ploščici za tehnične navedbe
ujemata z napetostjo in močjo vašega krajevnega omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
• Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite
za vtič.
• Ko za priključitev naprave uporabljate kabelski podaljšek, adapter ali povezavo z
več priključki, obstaja nevarnost požara.
Preverite, ali ozemljitvena povezava ustreza standardom in predpisom.
• Ne pustite, da se napajalni kabel segreje
na temperaturo, višjo od 90 °C.
Poskrbite, da bo modri nevtralni kabel priključen na priključnico, na kateri je črka »N«.
Rjav (ali črn) fazni kabel priključite na priključnico, na kateri je črka »L«. Fazni kabel
naj bo ves čas priključen.
Priključni kabel
Uporabite izključno kabel tipa H05V2V2-F
T90 ali enakovrednega. Prerez kabla mora
ustrezati napetosti in obratovalni temperaturi. Rumeno-zeleni ozemljitveni vodnik mora
biti približno 2 cm daljši od rjavega (ali črnega) faznega vodnika.
Vgradnja
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
30 mm
550 mm
A
B
A) priloženo tesnilo
B) priloženi nosilci
Previdnost! Napravo namestite le na
delovno površino z ravno podlago.
Možnosti vgradnje
Kuhinjski element z vrati
Plošča, nameščena pod kuhinjsko ploščo,
mora biti preprosto odstranljiva, omogočati
mora dostop v primeru tehničnega posega.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
a) Odstranljiva plošča
b) Prostor za priključke
Kuhinjski element s pečico
Električni priključek kuhalne plošče in pečice
je treba namestiti ločeno, tako zaradi varnosti kot tudi enostavnega odstranjevanja pečice iz kuhinjskega elementa.
www.zanussi.com
59
Tehnične informacije
Dimenzije kuhalne plošče
Širina:
550 mm
Širina:
580 mm
Dolžina:
470 mm
Dolžina:
500 mm
Dimenzije izreza za kuhalno
ploščo
Moč
Sprednje levo kuhališče, 180 mm
1.5 kW
Sprednje desno kuhališče, 145 mm
1.5 kW
Zadnje levo kuhališče, 145 mm
1.0 kW
Zadnje desno kuhališče, 180 mm
2.0 kW
SKUPNA MOČ
6.0 kW
Električno napajanje
230 V ~ 50 / 60 Hz
Skrb za varstvo okolja
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
60
Embalažni material
Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih
materialov in jo lahko reciklirate. Plastični sestavni deli so označeni z oznakami:
>PE<, >PS< itd. Embalažni material odstranite kot gospodinjske odpadke v zbirnem
mestu za odpadke v vašem kraju oz. najbližji
okolici.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
61
62
www.zanussi.com
www.zanussi.com
63
397335901-A-432013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising