AEG BE5014721M, BE5014701M User manual

AEG BE5014721M, BE5014701M User manual
BE5014321
BE5014701
BE5014721
CS Návod k použití
SK Návod na používanie
2
39
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKCE HODIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DOPLŇKOVÉ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpoví‐
dá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací
či chybným používáním. Návod k použití vždy uchová‐
vejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trva‐
lých následků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo du‐
ševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zku‐
šeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem
osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Děti mladší tří
let nesmí být ponechány v blízkosti spotřebiče bez
dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedo‐
volte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu pro‐
vádět jen kvalifikovaná osoba.
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte
se topných těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímá‐
ní příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky.
4
www.aeg.com
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré ko‐
vové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k roz‐
bití skla.
• Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
• K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podob‐
nou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úra‐
zu.
• Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elek‐
trickým proudem.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat
jen kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namonto‐
ván pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným elektri‐
kářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úra‐
zu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napá‐
jecí kabel a síťovou zástrčku. Pro vý‐
měnu napájecího kabelu se obraťte na
servisní středisko nebo elektrikáře.
Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým pro‐
udem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zá‐
suvky až na konci instalace spotřebi‐
če. Po instalaci musí zůstat síťová zá‐
strčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky ta‐
hem za kabel. Vždy tahejte za zá‐
strčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné ze‐
mnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému od‐
pojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
2.2 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popále‐
ní, úrazu elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič používejte v domác‐
nosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
5
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte ná‐
silím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Když je spotřebič v provozu, jeho
dvířka mějte vždy zavřená.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– nepokládejte nádobí či jiné předměty
přímo na dno spotřebiče.
– na dno spotřebiče nepokládejte hliní‐
kovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení vaření nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušen‐
ství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném po‐
vrchu nemají vliv na výkon spotřebiče.
Nejedná se o závadu z hlediska usta‐
novení záruky.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký pekáč / plech. Ovocné šťávy
mohou zanechat trvalé skvrny.
Vaření v páře
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění nebo
poškození spotřebiče.
6
www.aeg.com
• Během vaření v páře neotvírejte
dvířka spotřebiče. Může dojít k úniku
páry.
• Katalytický smalt (je-li součástí výba‐
vy) nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
2.3 Čištění a údržba
2.4 Vnitřní osvětlení
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požá‐
ru nebo poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐
strčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vy‐
chladl. Mohlo by dojít k prasknutí skle‐
něných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované se‐
rvisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho po‐
vrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mo‐
hou způsobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi, drá‐
těnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• V tomto spotřebiči se používají spe‐
ciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte ji pro osvětlení domác‐
nosti.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič od‐
pojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či uduše‐
ní.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste za‐
bránili uvěznění dětí a domácích zvířat
ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
1 Ovladač funkcí trouby
2 3
4
5
6
14
5
13
4
7
3
8
2
12
11
10
1
2 Elektronický programátor
3 Ovladač teploty
4 Zásobník na vodu
5 Gril
6 Zásuvka pečicí sondy
7 Žárovka trouby
8 Ventilátor
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Vypouštěcí hadice
9
11 Ventil pro vypouštění vody
ČESKY
12 Typový štítek
13 Polohy roštů
14 Vstup páry
3.1 Příslušenství trouby
• Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a kolá‐
čové formy, pečeně.
• Plech na pečení
7
Na koláče a sušenky.
• Hluboký pekáč / plech
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
• Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
• Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
prvé. Poté se nové hodnoty času au‐
tomaticky ukládají po pěti sekun‐
dách.
Na displeji se zobrazí nový čas.
4.1 První čištění
• Vyjměte všechno příslušenství a vyjí‐
matelné drážky na rošty (pokud jsou
použity).
• Před prvním použitím spotřebič vyči‐
stěte.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
4.2 Nastavení denního času
Na displeji se objeví
a 12:00. 12 bli‐
ká.
1. Pomocí + nebo - nastavte správnou
hodinu.
2.
3.
4.
Potvrďte stisknutím
. Toto je nut‐
né pouze, když nastavujete čas po‐
prvé. Poté se nové hodnoty času au‐
tomaticky ukládají po pěti sekun‐
dách.
a nasta‐
Na displeji se objeví
vená hodina. 00 bliká.
Pomocí + nebo - nastavte správné
minuty.
Změna denního času
Denní čas lze změnit pouze,
když je spotřebič vypnutý.
Opětovně tiskněte
, dokud nezačne
ukazatel denního času
na displeji bli‐
kat. Pokud chcete nastavit nový čas, po‐
stupujte podle pokynů uvedených v části
„Nastavení denního času“.
4.3 Předehřátí
Předehřátí prázdného spotřebiče ke spá‐
lení zbytkové mastnoty.
1.
2.
3.
Zvolte funkci
a maximální teplotu.
Nechte spotřebič pracovat 45 minut.
Zvolte funkci
a maximální teplotu.
Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Ze spotřebiče může vycházet
zápach a kouř. To je normální jev. Zaji‐
stěte dostatečné větrání.
4.
Potvrďte stisknutím
. Toto je nut‐
né pouze, když nastavujete čas po‐
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Chcete-li spotřebič použít, zatlačte ovla‐
dač. Ovladač se vysune.
8
www.aeg.com
5.1 Zapnutí a vypnutí
spotřebiče
1.
2.
Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
3.
Otočte ovladačem teploty na poža‐
dovanou teplotu.
Pokud chcete spotřebič vypnout,
otočte ovladač funkcí trouby do polo‐
hy vypnuto.
5.2 Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnu‐
to
Spotřebič je vypnutý.
Rychlé zahřátí
Zkracuje dobu rozehřátí.
Pravý horký
vzduch
K pečení masa nebo moučných jídel při stejné teplotě
na několika roštech bez mísení vůní.
Příprava pizzy
K přípravě pizzy, slaného lotrinského nebo jiného ko‐
láče.
Konvenční
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trou‐
by. Horní a dolní topná tělesa pracují současně.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou.
Pracuje pouze dolní topné těleso.
Rozmrazování
K rozmrazování zmrazených jídel.
Gril
Ke grilování malého množství plochých kousků
uprostřed roštu. K opékání topinek.
Velkoplošný
gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství. K
opékání topinek. Pracuje topné těleso plného grilu.
Turbo gril
K pečení velkých kusů masa. Topný článek grilu a ve‐
ntilátor trouby fungují současně, a horký vzduch tak
cirkuluje okolo připravovaného jídla.
Horký vzduch
+ Pára
Příprava jídel v páře.
5.3 Funkce rychlého zahřátí
3.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
1. Nastavte funkci rychlého rozehřátí.
Viz tabulka Funkce trouby.
2.
Otočte ovladačem teploty
požadovanou teplotu.
/
na
4.
Když spotřebič dosáhne nastavené
teploty, ozve se zvukový signál.
Funkce rychlého zahřátí se po
zaznění zvukového signálu nevy‐
pne. Funkci musíte vypnout ruč‐
ně.
Nastavte funkci trouby.
ČESKY
9
5.4 Displej
1 Časovač
7
2 Ukazatel zahřívání / zbytkového te‐
1
2
3
pla
3 Zásobník vody (pouze u vybraných
modelů)
4 Pečicí sonda (pouze u vybraných
modelů)
7
5 Pojistka dveří (pouze u vybraných
6
5
4
modelů)
6 Hodiny / minuty
7 Funkce hodin
5.5 Tlačítka
Tlačítko
,
Funkce
Popis
Hodiny
Nastavení funkce hodin.
Mínus, plus
Slouží k nastavení času.
Minutka
Slouží k nastavení funkce Minutka. Podržením
tohoto tlačítka déle než tři sekundy zapnete či vy‐
pnete osvětlení trouby.
Teplota
Slouží ke kontrole teploty trouby nebo teploty pe‐
čicí sondy (je-li součástí výbavy). Používejte po‐
uze během spuštěné funkce trouby.
5.6 Ukazatel zahřívání /
zbytkového tepla
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
čárky na displeji
se budou postupně
rozsvěcovat. Stavové čárky signalizují
zvyšování nebo snižování teploty trouby.
Když vypnete spotřebič, na displeji se
,
zobrazí ukazatel zbytkového tepla
pokud je teplota uvnitř trouby vyšší než
40 °C. Otočením ovladačem teploty do‐
leva či doprava se na displeji zobrazí te‐
plota trouby.
5.7 Vaření v páře
1.
2.
Nastavte funkci
.
Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete. Naplňte zásobník vodou,
dokud se nerozsvítí kontrolka plného
zásobníku. Maximální objem zásob‐
níku je 900 ml. Vystačí přibližně na
55–60 minut přípravy jídla.
3.
4.
5.
6.
Jako tekutinu používejte pouze
vodu. Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či destilova‐
nou vodu. Nepoužívejte jiné te‐
kutiny.
Nenalévejte do zásobníku na vo‐
du hořlavé kapaliny nebo kapali‐
ny s obsahem alkoholu (grappa,
whisky, koňak apod.).
Zatlačte zásobník na vodu do pů‐
vodní polohy.
Připravte potraviny do správné nád‐
oby.
Nastavte teplotu v rozmezí od 130
do 230 °C. Při teplotách nad 230 °C
nedává vaření a pečení v páře dobré
výsledky.
Po každém dokončení vaření v páře
zásobník vody vyprázdněte.
10 www.aeg.com
UPOZORNĚNÍ
Po každém použití funkce Horký
vzduch + Pára vyčkejte minimál‐
ně 60 minut, abyste zabránili úni‐
ku horké vody z ventilu pro vy‐
pouštění vody.
návod k použití. Spojku (B) nasuňte
na jeden konec vypouštěcí hadice.
A
B
5.8 Kontrolka zásobníku na
vodu
Pokud probíhá vaření v páře, displej zo‐
brazuje kontrolku zásobníku na vodu.
Kontrolka zásobníku na vodu zobrazuje
hladinu vody v nádržce.
•
— Nádržka na vodu je plná. Když
je zásobník na vodu plný, zazní zvu‐
kový signál.
•
— Nádržka na vodu je plná do po‐
loviny.
•
— Nádržka na vodu je prázdná.
Když je nutné doplnit vodu do zásob‐
níku, zazní zvukový signál.
Jestliže do zásobníku nalijete
příliš mnoho vody, přebytečná
voda se vylije bezpečnostní vý‐
pustí na dno trouby.
Vodu odsajte pomocí houbičky
nebo hadříku.
5.9 Vyprázdnění zásobníku na
vodu
Před vyprázdněním zásobníku
na vodu se ujistěte, že je
spotřebič vychladlý.
1.
Připravte vypouštěcí hadici (C), kte‐
rá je součástí stejného balení jako
C
2.
3.
4.
5.
Druhý konec vypouštěcí hadice (C)
umístěte do nádoby. Umístěte jej ní‐
že než vypouštěcí ventil (A).
Otevřete dvířka trouby a spojku (B)
zasuňte do vypouštěcího ventilu (A).
Na spojku při vypouštění zásobníku
na vodu neustále tlačte.
Když voda přestane vytékat, vytáh‐
něte spojku z ventilu.
UPOZORNĚNÍ
Vypuštěnou vodu nepoužívejte
pro opětovné naplnění zásobní‐
ku.
Zásobník může obsahovat určité
množství vody, když se na dis‐
pleji zobrazí
. Vyčkejte, do‐
kud voda z vypouštěcího ventilu
nepřestane vytékat.
6. FUNKCE HODIN
Sym‐
bol
Funkce
Minutka
Denní čas
Trvání
Popis
Slouží k nastavení odpočítávání času.
K nastavení, změně nebo kontrole denního času. Viz
„Nastavení denního času“.
K nastavení potřebné délky provozu spotřebiče. Před
nastavením této funkce nejprve nastavte funkci trouby.
ČESKY
Sym‐
bol
Funkce
Popis
Ukončení
K nastavení doby vypnutí spotřebiče. Před nastavením
této funkce nejprve nastavte funkci trouby. Funkci
Trvání a Ukončení lze použít současně k nastavení
doby, kdy se spotřebič zapne a poté opět vypne (Odlo‐
žený start).
Opětovným stisknutím
te funkci hodin.
změň‐
Pomocí
potvrďte nastavení
funkce hodin nebo počkejte pět
sekund na automatické potvrzení
nastavení.
ka můžete zapnout kdykoliv; i u vypnuté‐
ho spotřebiče.
1.
2.
6.1 Nastavení funkce Trvání
nebo Ukončení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
11
Opakovaně stiskněte
, dokud na
displeji nezačne blikat symbol
nebo
.
Pomocí + nebo - nastavte minuty.
3.
Potvrďte stisknutím
.
Pomocí + nebo - nastavte hodinu.
4.
Potvrďte stisknutím
.
Když nastavená doba uplyne, sym‐
bol
nebo
a nastavený čas
začne blikat. Na dvě minuty zazní
zvukový signál. Spotřebič se vypne.
Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
Ovladačem funkcí trouby otočte do
polohy vypnuto.
Pokud během nastavování času
pro funkci Trvání
stisknete
, spotřebič přejde na nastave‐
ní funkce Ukončení
.
6.2 Nastavení funkce Minutka
Slouží k nastavení odpočítávání času.
Maximální čas, který lze nastavit, je 23
hodiny 59 minut. Tato funkce nemá žá‐
dný vliv na provoz trouby. Funkci Minut‐
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Stiskněte
. Na displeji bliká
a
00.
Funkci Minutka nastavte stisknutím
+ nebo -. Čas se nejprve vypočítá v
minutách a sekundách. Když nasta‐
víte čas delší než 60 minut, zobrazí
. Spotřebič
se na displeji symbol
poté počítá čas v hodinách a minu‐
tách.
Funkce Minutka se po pěti sekun‐
dách spustí automaticky.
Po uplynutí 90 % nastaveného
času zazní zvukový signál.
Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. Na
displeji bliká 00:00 a
. Chcete-li
zvukový signál vypnout, stiskněte li‐
bovolné tlačítko.
Když nastavíte funkci Minutka
spolu s probíhající funkcí Trvání
a Ukončení, zobrazí se na dis‐
.
pleji symbol
6.3 Měřič času
Měřič času můžete použít ke zjištění, jak
dlouho je trouba v provozu. Zapne se ih‐
ned, jak začne trouba hřát.
Měřič času vynulujete stisknutím a pod‐
ržením + a -. Časovač začne opět měřit
čas.
Měřič času nelze použít při spu‐
štěné funkci Trvání
či Ukon‐
čení
.
12 www.aeg.com
7.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne nastave‐
né teploty, spotřebič se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• Teplotu trouby. Viz tabulka pečení ma‐
sa.
• Teplotu sondy ve středu masa. Viz ta‐
bulka pro pečicí sondu.
Používejte pouze pečicí sondu
dodávanou spolu se spotřebičem
nebo originální náhradní díly.
1.
2.
Nastavte funkci trouby a teplotu.
Umístěte hrot pečicí sondy (se sym‐
bolem
na rukojeti) do středu
masa.
6.
7.
8.
9.
kund na automatické uložení nasta‐
vení. Nová výchozí teplota středu
masa se zobrazí během příštího
použití pečicí sondy.
Ujistěte se, že pečicí sonda zůstane
během přípravy jídla zasunutá v ma‐
se a v zásuvce.
Když maso dosáhne nastavené te‐
ploty středu, začne blikat symbol a
teplota pečicí sondy. Na dvě minuty
zazní zvukový signál. Zvukový signál
vypnete otevřením dvířek spotřebiče
nebo stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
Odpojte zástrčku pečicí sondu ze
zásuvky. Vyjměte maso ze spotřebi‐
če.
Vypněte spotřebič.
Když spotřebič poprvé vypočítá‐
vá předběžný čas trvání, na dis‐
pleji bliká symbol -. Když je výpo‐
čet dokončen, na displeji se zo‐
brazí délka přípravy jídla. Výpoč‐
ty probíhají na pozadí během
přípravy jídla a v případě potřeby
dojde k aktualizaci hodnoty času
trvání na displeji.
Teplotu středu masa lze změnit kdykoliv
během přípravy jídla:
1.
3.
Zapojte zástrčku pečicí sondy do zá‐
suvky na přední straně spotřebiče.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy a výchozí teplota středu ma‐
sa. Když pečicí sondu používáte po‐
prvé, výchozí teplota středu masa je
60 °C.
4.
Zatímco bliká
, můžete použít
ovladač teploty ke změně výchozí
teploty středu masa.
5.
Pomocí
uložte novou teplotu
středu masa nebo počkejte 10 se‐
2.
Stiskněte
:
– Jednou - na displeji se zobrazí na‐
stavená teplota středu masa, která
se střídá s aktuální teplotou sondy
ve středu masa každých 10 se‐
kund.
– Dvakrát - na displeji se zobrazí ak‐
tuální teplota trouby, která se
střídá s nastavenou teplotou trou‐
by každých 10 sekund.
– Třikrát - na displeji se zobrazí na‐
stavená teplota trouby.
Pomocí ovladače teploty změňte po‐
žadovanou teplotu.
ČESKY
13
7.2 Teleskopické výsuvy
1.
Pravou i levou teleskopickou výsuvu
úplně vytáhněte.
2.
Na teleskopické výsuvy položte drá‐
těný rošt a opatrně je zasuňte do
spotřebiče.
Před tím, než zavřete dvířka trouby,
se ujistěte, že jste teleskopické vý‐
suvy zcela zasunuli do spotřebiče.
°C
°C
Instalační pokyny pro teleskopic‐
ké výsuvy si uschovejte pro bu‐
doucí použití.
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR
Teleskopické výsuvy nemyjte v
myčce nádobí. Teleskopické vý‐
suvy ničím nemažte.
7.3 Příslušenství pro vaření v
páře
Příslušenství soupravy pro vaření
v páře se nedodává spolu se
spotřebičem. Pro více informací
se obraťte na vašeho místního
prodejce.
Dietní zapékací mísa pro funkce vaření v
páře
• Skleněná mísa (A)
14 www.aeg.com
• Víko (B)
• Hadice (C)
• Tryska pro přímé vaření v páře (D)
• Ocelový rošt (E)
C
Zapékací mísa se skládá ze skleněné
mísy, víka s otvorem pro hadici (C) a
ocelového roštu, který se pokládá na
dno zapékací mísy.
ČESKY
15
Tryska a hadice. „C“ je hadice pro vaření
v páře a „D“ je tryska pro přímé vaření v
páře.
C
D
Vaření v páře v dietní zapékací míse
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř zapéka‐
cí mísy a zakryjte jej víkem. Zasuňte ha‐
dici do speciálního otvoru ve víku dietní
zapékací mísy. Vložte zapékací mísu na
druhou úroveň roštu odspodu. Druhý ko‐
nec hadice zasuňte do vstupu páry (viz
kapitola „Popis spotřebiče“).
Ujistěte se, že hadice není skřípnutá ne‐
bo že se nedotýká horního topného těle‐
sa trouby. Nastavte troubu na funkci
vaření v páře.
Přímé vaření v páře
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř zapéka‐
cí mísy. Přidejte trochu vody. Zasuňte
trysku (D) do hadice (C). Druhý konec
hadice zasuňte do vstupu páry.
Nepoužívejte víko mísy.
Pokud připravujete kuře, kachnu, krůtu,
kůzlečí, velkou rybu nebo podobné jídlo,
zasuňte trysku (D) přímo do duté části
masa. Ujistěte se, že nejsou otvory
ucpané.
16 www.aeg.com
Vložte zapékací mísu na první nebo dru‐
hou úroveň roštu odspodu. Ujistěte se,
že hadice není skřípnutá nebo že se ne‐
dotýká horního topného tělesa trouby.
Nastavte troubu na funkci vaření v páře.
Další informace o vaření v páře najdete
v tabulkách pro vaření v páře v rámci ka‐
pitoly „Tipy a rady“.
Použitá hadice je speciálně na‐
vržená pro přípravu jídel a neob‐
sahuje nebezpečné látky.
Při používání trysky za chodu trouby
buďte opatrní. Když je trouba horká,
vždy pro manipulaci s tryskou používejte
chňapky. Když nepoužíváte parní funkci,
vyndejte vždy trysku z trouby.
Horkou zapékací mísu nepokládejte na
chladné či mokré povrchy.
Do horké zapékací mísy nedávejte stu‐
dené tekutiny.
Zapékací mísu nepokládejte na horkou
varnou desku.
ČESKY
17
Zapékací mísu nemyjte pomocí drátě‐
nek, škrabek či čisticích prášků.
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Dětská bezpečnostní
pojistka
Jestliže je zapnutá funkce dětské pojist‐
ky, troubu nelze ovládat. To proto, aby
se dětem zabránilo v náhodném spuště‐
ní spotřebiče.
Zapnutí či vypnutí funkce dětské
bezpečnostní pojistky:
1. Nenastavujte žádnou funkci trouby.
2. Na dvě sekundy současně stiskněte
a podržte
a +.
3. Zazní zvukový signál. Na displeji se
rozsvítí či zhasne symbol SAFE
(podle toho, zda funkci dětské pojist‐
ky zapnete či vypnete).
8.2 Blokování tlačítek
Vztahuje se na modely s funkcí
pyrolýzy.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby. Funkci blokování
tlačítek můžete zapnout pouze tehdy,
když je spotřebič v provozu.
Zapnutí či vypnutí funkce blokování
tlačítek:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zapněte funkci trouby nebo zvolte
nastavení.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte
a podržte
a +.
4. Zazní zvukový signál. Na displeji se
rozsvítí či zhasne symbol Loc (podle
toho, zda funkci blokování tlačítek
zapnete či vypnete).
Pokud je trouba vybavena funkcí
pyrolytického čištění, dvířka jsou
zamčená a na displeji se zobrazí
.
Spotřebič lze při zapnutém blo‐
kování tlačítek vypnout. Když
spotřebič vypnete, vypne se i
funkce blokování tlačítek.
Když otočíte ovladačem nebo
stisknete jakékoliv tlačítko, na
displeji se zobrazí Loc.
8.3 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době vypne:
• Pokud je spuštěna funkce trouby.
• Pokud nezměníte teplotu trouby.
Teplota trouby
Čas vypnutí
30 - 120 °C
12.5 h
120 - 195 °C
8.5 h
200 - 245 °C
5.5 h
250 - max. hod‐
nota °C
3.0 h
Po automatickém vypnutí spotřebič opět
zprovozníte pomocí kteréhokoli tlačítka.
Funkce automatického vypnutí
funguje u všech funkcí trouby
kromě funkce Trvání, Ukončení,
Odložený start a Pečicí sonda.
8.4 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ve‐
ntilátor se automaticky zapne, aby
18 www.aeg.com
udržoval povrch spotřebiče chladný. Jes‐
tliže spotřebič vypnete, bude chladicí ve‐
ntilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
8.5 Bezpečnostní termostat
pečné přehřátí. Aby se tomu zabránilo,
je tato trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět automa‐
ticky zapne.
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit nebez‐
9. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
9.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
• Čísla poloh roštů.
• Informace o pečicích funkcích, dopo‐
ručené poloze roštů a teplotách pro ty‐
pická jídla.
Teploty a časy pečení v tabul‐
kách jsou pouze orientační. Závi‐
sí na receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
• Spotřebič má pět poloh roštů. Polohy
roštů ve spotřebiči se počítají zdola.
• Tento spotřebič je vybaven speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzdu‐
chu a stálou recyklaci páry. Tento sy‐
stém umožňuje pečení a vaření v
páře, takže jídla jsou uvnitř měkká a
na povrchu mají kůrčičku. Doba peče‐
ní a spotřeba energie jsou sníženy na
minimum.
• Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při otvírání
dvířek spotřebiče během přípravy jídla
vždy odstupte. Kondenzaci snížíte,
když spotřebič vždy před přípravou jí‐
dla na 10 minut předehřejte.
• Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
• Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte hliníko‐
vou fólií. Mohlo by to ovlivnit výsledky
pečení a poškodit smalt.
9.2 Pečení moučníků
• Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou
3/4 času nutného k pečení.
• Jestliže do trouby vložíte dva plechy
na pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
9.3 Pečení masa a ryb
• Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemu‐
sely jít odstranit.
• Před podáváním nechte maso odpočí‐
vat asi 15 minut, a teprve potom ho
krájejte, aby nevytekla šťáva.
• Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik ne‐
kouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
9.4 Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu peče‐
ní, apod.) pro nádobí, recepty a množ‐
ství potravin, které s tímto spotřebičem
používáte.
ČESKY
19
9.5 Tabulka pečení masa a moučných jídel
MOUČNÍKY
DRUH JÍ‐
DLA
Konvenční ohřev
Pravý horký
vzduch
Čas pe‐
čení
[min]
Poznámky
Poloha
roštu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Šlehané re‐
cepty
2
170
3 (2 a 4)
160
45 – 60
V koláčové
formě
Křehké tě‐
sto
2
170
3 (2 a 4)
160
20 – 30
V koláčové
formě
Tvarohový
koláč s pod‐
máslím
1
170
2
165
60 – 80
V koláčové
formě o prů‐
měru 26 cm
Jablečný
dort (jableč‐
ný koláč)
2
170
2 (vlevo a
vpravo)
160
80 – 100 Ve dvou kolá‐
čových for‐
mách o prů‐
měru 20 cm
na tvarova‐
ném roštu1)
Závin
3
175
2
150
60 – 80
Na plechu na
pečení
Marmeládo‐
vý dort
2
170
2 (vlevo a
vpravo)
165
30 – 40
V koláčové
formě o prů‐
měru 26 cm
Piškotový
koláč
2
170
2
160
50 – 60
V koláčové
formě o prů‐
měru 26 cm
Vánoční do‐
rt / bohatý
ovocný dort
2
160
2
150
90 – 120
V koláčové
formě o prů‐
měru 20 cm1)
Švestkový
koláč
1
175
2
160
50 – 60
Ve formě na
chleba1)
Malé koláč‐
ky - na jed‐
né úrovni
3
170
3
140 –
150
20 – 30
Na plechu na
pečení
Malé koláč‐
ky - na dvou
úrovních
-
-
2a4
140 –
150
25 – 35
Na plechu na
pečení
Malé koláč‐
ky - na třech
úrovních
-
-
1, 3 a 5
140 –
150
30 – 45
Na plechu na
pečení
20 www.aeg.com
DRUH JÍ‐
DLA
Konvenční ohřev
Pravý horký
vzduch
Čas pe‐
čení
[min]
Poznámky
Poloha
roštu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Sušenky /
proužky tě‐
sta - na jed‐
né úrovni
3
140
3
140 –
150
30 – 35
Na plechu na
pečení
Sušenky /
proužky tě‐
sta - na
dvou úrov‐
ních
-
-
2a4
140 –
150
35 – 40
Na plechu na
pečení
Sušenky /
proužky tě‐
sta - na
třech úrov‐
ních
-
-
1, 3 a 5
140 –
150
35 – 45
Na plechu na
pečení
Pusinky - na
jedné úrovni
3
120
3
120
80 – 100
Na plechu na
pečení
Pusinky - na
dvou úrov‐
ních
-
-
2a4
120
80 – 100
Na plechu na
pečení1)
Žemle
3
190
3
190
12 – 20
Na plechu na
pečení1)
Banánky na jedné
úrovni
3
190
3
170
25 – 35
Na plechu na
pečení
Banánky na dvou
úrovních
-
-
2a4
170
35 – 45
Na plechu na
pečení
Ploché kolá‐
če s náplní
2
180
2
170
45 – 70
V koláčové
formě o prů‐
měru 20 cm
Bohatý
ovocný ko‐
láč
1
160
2
150
110 –
120
V koláčové
formě o prů‐
měru 24 cm
Piškotový
dort
1
170
2 (vlevo a
vpravo)
160
50 – 60
V koláčové
formě o prů‐
měru 20 cm
1) Předehřát po dobu 10 minut.
ČESKY
21
CHLÉB A PIZZA
DRUH JÍ‐
DLA
Konvenční ohřev
Pravý horký
vzduch
Čas pe‐
čení
[min]
Poznámky
Poloha
roštu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Bílý chléb
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 kusy,
500 g jeden
kus1)
Žitný chléb
1
190
1
180
30 - 45
Ve formě na
chleba
Dalamánky
2
190
2 (2 a 4)
180
25 - 40
6 - 8 dala‐
mánků na
plechu na pe‐
čení1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Na plechu na
pečení nebo
v hlubokém
pekáči / ple‐
chu1)
Čajové ko‐
láčky
3
200
3
190
10 - 20
Na plechu na
pečení1)
1) Předehřát po dobu 10 minut.
NÁKYPY
DRUH JÍ‐
DLA
Konvenční ohřev
Pravý horký
vzduch
Čas pe‐
čení
[min]
Poznámky
Poloha
roštu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Těstovinový
nákyp
2
200
2
180
40 - 50
Ve formě
Zeleninový
nákyp
2
200
2
175
45 - 60
Ve formě
Lotrinský
slaný koláč
1
180
1
180
50 - 60
Ve formě1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Ve formě1)
Zapečené
cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Ve formě1)
1) Předehřát po dobu 10 minut.
22 www.aeg.com
MASO
DRUH JÍ‐
DLA
Konvenční ohřev
Pravý horký
vzduch
Čas pe‐
čení
[min]
Poznámky
Poloha
roštu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Hovězí
2
200
2
190
50 - 70
Na tvarova‐
ném roštu
Vepřové
2
180
2
180
90 - 120
Na tvarova‐
ném roštu
Telecí
2
190
2
175
90 - 120
Na tvarova‐
ném roštu
Anglický
rostbíf, ne‐
propečený
2
210
2
200
50 - 60
Na tvarova‐
ném roštu
Anglický
rostbíf,
středně pro‐
pečený
2
210
2
200
60 - 70
Na tvarova‐
ném roštu
Anglický
rostbíf,
dobře pro‐
pečený
2
210
2
200
70 - 75
Na tvarova‐
ném roštu
Vepřové
plecko
2
180
2
170
120 150
S kůží
Vepřové no‐
žičky
2
180
2
160
100 120
2 kousky
Jehněčí
2
190
2
175
110 130
Kýta
Kuře
2
220
2
200
70 - 85
Celé
Krůta
2
180
2
160
210 240
Celá
Kachna
2
175
2
220
120 150
Celá
Husa
2
175
1
160
150 200
Celá
Králík
2
190
2
175
60 - 80
Naporcovaný
Zajíc
2
190
2
175
150 200
Naporcovaný
Bažant
2
190
2
175
90 - 120
Celý
ČESKY
23
RYBY
DRUH JÍ‐
DLA
Konvenční ohřev
Pravý horký
vzduch
Čas pe‐
čení
[min]
Poznámky
Poloha
roštu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Pstruh / pra‐
žma
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuňák / lo‐
sos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 filetů
9.6 Gril
Prázdnou troubu vždy před
přípravou jídel na tři minut
předehřejte.
Množství
Gril
Čas pečení [min]
DRUH JÍDLA
Kous‐
ky
[g]
Poloha
roštu
Tepl.
[°C]
1. strana
2. strana
Hovězí svíčko‐
vá
4
800
4
max.
12 - 15
12 - 14
Hovězí biftek
4
600
4
max.
10 - 12
6-8
Klobásy
8
-
4
max.
12 - 15
10 - 12
Vepřové kotlety
4
600
4
max.
12 - 16
12 - 14
Kuře (rozkroje‐
né na polovinu)
2
1000
4
max.
30 - 35
25 - 30
Kebaby
4
-
4
max.
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa
4
400
4
max.
12 - 15
12 - 14
Hamburgery
6
600
4
max.
20 - 30
-
Rybí filé
4
400
4
max.
12 - 14
10 - 12
Toasty
4-6
-
4
max.
5-7
-
Topinky
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
9.7 Turbo gril
Hovězí
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Rostbíf nebo ho‐
vězí filet, nepro‐
pečený
na cm tloušť‐
ky
1 nebo 2
190 - 200 1)
5-6
Rostbíf nebo ho‐
vězí filet, středně
propečený
na cm tloušť‐
ky
1 nebo 2
180 - 190 1)
6-8
24 www.aeg.com
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
na cm tloušť‐
ky
1 nebo 2
170 - 180 1)
8 - 10
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Plec, krkovice,
kýta v celku
1 - 1,5 kg
1 nebo 2
160 - 180
90 - 120
Kotlety, žebírka
1 - 1,5 kg
1 nebo 2
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g - 1 kg
1 nebo 2
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g - 1 kg
1 nebo 2
150 - 170
90 - 120
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Telecí pečeně
1 kg
1 nebo 2
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5 - 2 kg
1 nebo 2
160 - 180
120 - 150
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Jehněčí kýta,
jehněčí peče‐
ně
1 - 1,5 kg
1 nebo 2
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1,5 kg
1 nebo 2
160 - 180
40 - 60
Telecí
DRUH JÍDLA
Jehněčí
Drůbež
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Kusy drůbeže
200 - 250 g
každý
1 nebo 2
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
400 - 500 g
každá
1 nebo 2
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1 - 1,5 kg
1 nebo 2
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2 kg
1 nebo 2
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5 - 5 kg
1 nebo 2
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5 - 3,5 kg
1 nebo 2
160 - 180
120 - 150
Krůta
4 - 6 kg
1 nebo 2
140 - 160
150 - 240
ČESKY
25
Ryby (dušené)
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Celá ryba nad
1 kg
1 - 1,5 kg
1 nebo 2
210 - 220
40 - 60
9.8 Rozmrazování
DRUH JÍ‐
DLA
[g]
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas roz‐
mrazování
(min)
Poznámky
Kuře
1000
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrá‐
cený talířek ve velkém
talíři. V polovině doby
obraťte.
Maso
1000
100 - 140
20 - 30
V polovině doby ob‐
raťte.
Maso
500
90 - 120
20 - 30
V polovině doby ob‐
raťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
250
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno
ušlehat, i když jsou v
ní ne zcela rozmraže‐
né kousky.
1400
60
60
-
Zdobený do‐
rt
9.9 Zavařování
Měkké ovoce
ZAVAŘOVÁNÍ
Jahody, borůvky,
maliny, zralý an‐
grešt
Teplota [°C]
Doba zavařování
do začátku perlení
[min]
Následující doba
přípravy při 100
°C [min]
160 – 170
35 – 45
–
Teplota [°C]
Doba zavařování
do začátku perlení
[min]
Následující doba
přípravy při 100
°C [min]
160 – 170
35 – 45
10 – 15
Peckoviny
ZAVAŘOVÁNÍ
Hrušky, kdoule,
švestky
26 www.aeg.com
Zelenina
Teplota [°C]
Doba zavařování
do začátku perlení
[min]
Následující doba
přípravy při 100
°C [min]
Mrkev1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Okurky
160 – 170
50 – 60
–
Smíšená nakláda‐
ná zelenina
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Kedlubny, hrášek,
chřest
160 – 170
50 – 60
15 – 20
ZAVAŘOVÁNÍ
1) Po vypnutí spotřebiče nechte zavařeniny v troubě.
9.10 Sušení - Pravý horký
vzduch
Na rošty trouby položte papír na pečení.
ZELENINA
DRUH JÍDLA
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [h]
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
Polévková ze‐
lenina
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota [°C]
Čas [h]
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
Papriky
OVOCE
DRUH JÍDLA
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Švestky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Meruňky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablečné plát‐
ky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
9.11 Pravý horký vzduch + Pára
MOUČNÍKY
DRUH JÍDLA
Jablečný dort
Poloha ro‐
štu
Tepl. [°C]
Čas pečení
[min]
2
160
60 - 80
Poznámky
V koláčové formě o
průměru 20 cm1)
ČESKY
27
DRUH JÍDLA
Poloha ro‐
štu
Tepl. [°C]
Čas pečení
[min]
Ovocné koláčky
2
175
30 - 40
V koláčové formě o
průměru 26 cm
Ovocný koláč
2
160
80 - 90
V koláčové formě o
průměru 26 cm
Piškotový koláč
2
160
35 - 45
V koláčové formě o
průměru 26 cm
Panettone
2
150 -160
70 - 100
V koláčové formě o
průměru 20 cm1)
Švestkový koláč
2
160
40 - 50
Ve formě na chleba 1)
Malé moučníky
3 (2 a 4)
150 -160
25 - 30
Na plechu na pečení
Sušenky
3 (2 a 4)
150
20 - 35
Na plechu na pečení
2
180 - 200
12 - 20
Na plechu na pečení
3 (2 a 4)
180
15 - 20
Na plechu na pečení
Sladké pečivo
Briošky
Poznámky
1)
1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
CHLÉB A PIZZA
[g]
Poloha ro‐
štu
Tepl. [°C]
Čas pe‐
čení
[min]
Bílý chléb
1000
2
180 - 190
45 - 60
1 - 2 kusy, 500 g
každý1)
Pečivo
500
2 (2 a 4)
190 - 210
20 - 30
6 - 8 dalamánků
na plechu na pe‐
čení1)
Pizza
–
2
200 - 220
20 - 30
Na plechu na pe‐
čení1)
DRUH JÍDLA
Poznámky
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
NÁKYPY
DRUH JÍDLA
Poloha ro‐
štu
Tepl. [°C]
Čas pečení
[min]
Poznámky
Plněná zelenina
1
170 - 180
30 - 40
Ve formě
2
170 - 180
40 - 50
Ve formě
1 (2 a 4)
160 - 170
50 - 60
Ve formě
Lasagne
Zapečené
brambory
28 www.aeg.com
MASO
DRUH JÍ‐
DLA
[g]
Poloha
roštu
Tepl. [°C]
Čas pečení
[min]
Vepřová pe‐
čeně
1000
2
180
90 - 110
Na tvarova‐
ném roštu
Telecí
1000
2
180
90 - 110
Na tvarova‐
ném roštu
Hovězí pe‐
čeně
1000
nepropeče‐
né
2
210
45 - 50
Na tvarova‐
ném roštu
středně pro‐
pečené
2
200
55 - 65
Na tvarova‐
ném roštu
dobře prope‐
čené
2
190
65 - 75
Na tvarova‐
ném roštu
110 - 130
Kýta
Poznámky
Jehněčí
1000
2
175
Kuře
1000
2
200
55 - 65
Celé
Krůta
4000
2
170
180 - 240
Celá
2000 - 2500
2
170 - 180
120 - 150
Celá
Husa
3000
1
160 - 170
150 - 200
Celá
Králík
–
2
170 - 180
60 - 90
Naporcovaný
Kachna
RYBY
[g]
Poloha
roštu
Tepl. [°C]
Čas peče‐
ní [min]
Poznámky
Pstruh
1500
2
180
25 - 35
3 - 4 ryby
Tuňák
1200
2
175
35 - 50
4 - 6 filetů
–
2
200
20 - 30
–
DRUH JÍDLA
Hejk
REGENERACE
Poloha ro‐
štu
Tepl. [°C]
Čas peče‐
ní [min]
Poznámky
Dušená/zapé‐
kaná jídla
2
140
15 - 25
Ohřejte na talíři1)
Těstoviny s
omáčkou
2
140
10 - 15
Ohřejte na talíři1)
Přílohy (např.
rýže, brambory,
těstoviny)
2
140
10 - 15
Ohřejte na talíři1)
Jídla na jeden
talíř
2
140
10 - 15
Ohřejte na talíři1)
Maso
2
140
10 - 15
Ohřejte na talíři1)
DRUH JÍDLA
ČESKY
DRUH JÍDLA
Zelenina
Poloha ro‐
štu
Tepl. [°C]
Čas peče‐
ní [min]
Poznámky
2
140
10 - 15
Ohřejte na talíři1)
29
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
9.12 Pečení v dietní zapékací míse s funkcí Pravý horký vzduch +
Pára
ZELENINA
DRUH JÍDLA
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas pečení [min]
Brokolice, růžičky
2
150
20 - 25
Lilek
2
150
15 - 20
Květák, růžičky
2
150
25 - 30
Rajčata
2
150
15
Bílý chřest
2
150
35 - 45
Zelený chřest
2
150
25 - 35
Cukety, plátky
2
150
20 - 25
Mrkev
2
150
35 - 40
Fenykl
2
150
30 - 35
Kedluben
2
150
25 - 30
Paprika, proužky
2
150
20 - 25
Celer, plátky
2
150
30 - 35
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas pečení [min]
Vařená šunka
2
150
55 - 65
Pošírovaná
kuřecí prsa
2
150
25 - 35
Uzené maso
(vepřová kýta)
2
150
80 - 100
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas pečení [min]
Pstruh
2
150
25 - 30
Losos, filety
2
150
25 - 30
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas pečení [min]
2
150
35 - 40
MASO
DRUH JÍDLA
RYBY
DRUH JÍDLA
PŘÍLOHY
DRUH JÍDLA
Rýže
30 www.aeg.com
DRUH JÍDLA
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas pečení [min]
Neloupané bram‐
bory, střední
2
150
50 - 60
Vařené brambory,
čtvrtky
2
150
35 - 45
Polenta
2
150
40 - 45
9.13 Tabulka pečicí sondy
DRUH JÍDLA
Teplota středu masa [°C]
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Anglický rostbíf, nepropečený
45 - 50
Anglický rostbíf, středně propečený
60 - 65
Anglický rostbíf, dobře propečený
70 - 75
Vepřové plecko
80 - 82
Vepřové nožičky
75 - 80
Jehněčí
70 - 75
Kuře
98
Zajíc
70 - 75
Pstruh / pražma
65 - 70
Tuňák / losos
65 - 70
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
• Přední stranu spotřebiče otřete měk‐
kým hadříkem namočeným v roztoku
teplé vody a mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek trouby čistěte po každém pou‐
žití. Nečistoty se pak snadněji odstra‐
ňují a nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trou‐
by.
• Vyčistěte všechno příslušenství trouby
po každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, neči‐
stěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohli byste
zničit nepřilnavou úpravu.
Spotřebiče z nerezové oceli nebo
hliníku:
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkou houbou. Osušte je měk‐
kým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drá‐
těnky, kyseliny nebo abrazivní
(pískové) prostředky, protože by
mohly poškodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se stej‐
nou opatrností.
ČESKY
10.1 Čištění dveřního těsnění
• Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu
dvířek trouby. Spotřebič nepoužívejte,
je-li těsnění dvířek poškozeno. Kon‐
taktujte autorizované servisní středi‐
sko.
31
• Při čištění těsnění dvířek trouby se řiď‐
te všeobecnými informacemi ohledně
čištění spotřebiče.
10.2 Podpěry roštů
Při čištění bočních stěn můžete drážky
roštů vyjmout.
Vyjmutí podpěr roštů
1. Odtáhněte přední část podpěr roštů
od stěny trouby.
2.
1
Odtáhněte zadní konec podpěr ro‐
štů od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
2
Instalace podpěr roštů
Na dno trouby položte látku, aby‐
ste zabránili poškození žárovky a
skleněného krytu.
Halogenovou žárovku vždy držte
v kusu látky, aby na jejím po‐
vrchu nedošlo ke připálení mast‐
noty.
Podpěry roštů instalujte stejným postu‐
pem v opačném pořadí.
Zakulacené konce podpěr roštů
musejí směřovat dopředu.
10.3 Žárovka trouby
1.
UPOZORNĚNÍ
Při výměně žárovky trouby buďte
opatrní. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
2.
3.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte troubu.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
4.
Skleněným krytem otočte proti smě‐
ru hodinových ručiček a sejměte jej.
Skleněný kryt vyčistěte.
Vyměňte žárovku v troubě za novou
žárovku do trouby odolnou do 300
°C.
Použijte žárovku stejného typu.
Nasaďte skleněný kryt.
10.4 Čištění zásobníku na vodu
UPOZORNĚNÍ
Během procesu čištění nenalé‐
vejte vodu do zásobníku.
32 www.aeg.com
Během procesu čištění může tro‐
chu vody odkapávat ze vstupu
páry do vnitřku trouby. Položte
odkapávací plech na úroveň
přímo pod vstupem páry, abyste
zabránili odkapávání vody na
dno vnitřku trouby.
Po určité době se ve vaší troubě může
usazovat vodní kámen. Zabráníte tomu
čištěním těch částí trouby, které vytvářejí
páru. Po každém vaření v páře vylijte vo‐
du ze zásobníku.
1. Zásobník na vodu naplňte 850 ml
vody a 50 ml kyseliny citronové (pěti
čajovými lžičkami). Vypněte troubu a
počkejte přibližně 60 minut.
2. Zapněte troubu a nastavte funkci
Horký vzduch + Pára . Nastavte te‐
plotu 230 °C. Po 25 minutách troubu
vypněte a nechte ji 15 minut vy‐
chladnout.
3. Zapněte troubu a nastavte funkci
Horký vzduch + Pára . Nastavte te‐
plotu na 130 až 230 °C a po 10 mi‐
4.
5.
nutách troubu vypněte. Nechte ji vy‐
chladnout a pokračujte ve vyprazd‐
ňování zásobníku na vodu (viz „Vy‐
prázdnění zásobníku na vodu“).
Zásobník na vodu vypláchněte a
zbývající usazený vodní kámen v
troubě vyčistěte pomocí hadru.
Rukou vyčistěte vypouštěcí hadici v
roztoku teplé vody s mycím
prostředkem. Z důvodu možného
poškození nepoužívejte kyseliny,
spreje nebo podobné čisticí
prostředky.
Druhy vody
• Měkká voda s nízkým obsahem vodní‐
ho kamene - výrobce ji doporučuje,
protože snižuje počet cyklů čištění.
• Voda z kohoutku - můžete ji používat,
má-li vaše domácí zásobování vodou
čističku nebo demineralizační filtr.
• Tvrdá voda s vysokým obsahem vod‐
ního kamene - nemá žádný vliv na vý‐
kon spotřebiče, ale zvyšuje počet cy‐
klů čištění.
TABULKA OBSAHU VÁPNÍKU UVÁDĚNÁ W.H.O.
(Světová zdravotnická organizace)
Ukládání váp‐
níku
Tvrdost vody
(Francouzské
stupně)
Tvrdost vody
(Německé
stupně)
Klasifikace
vody
Spusťte od‐
vápnění kaž‐
dých
0 - 60 mg / l
0-6
0-3
Neminerální
nebo měkká
75 cyklů - 2,5
měsíce
60 - 120 mg / l
6 - 12
3-7
Středně tvrdá
50 cyklů - 2
měsíce
120 - 180
mg / l
12 - 18
8 - 10
Tvrdá nebo
vápenatá
40 cyklů - 1,5
měsíce
více než 180
mg / l
více než 18
více než 10
Velmi tvrdá
30 cyklů - 1
měsíc
10.5 Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena třemi skleně‐
nými panely. Dvířka trouby a vnitřní skle‐
něné panely lze za účelem čištění de‐
montovat.
POZOR
Spotřebič bez skleněných panelů
nepoužívejte.
Jestliže se pokusíte vytáhnout
skleněné panely před tím, než
odstraníte dvířka trouby, mohou
se dvířka náhle zavřít.
ČESKY
33
Vysazení dvířek trouby a skleněného panelu
1.
Dvířka trouby zcela otevřete a pod‐
ržte oba dveřní závěsy.
2.
Zvedněte a otočte páčky na obou
závěsech.
3.
Přivřete dvířka trouby do první polo‐
hy otevření (do poloviny). Pak
dvířka vytáhněte směrem dopředu z
jejich umístění.
34 www.aeg.com
4.
Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
5.
Uvolněte blokovací systém a vytáh‐
něte skleněné panely.
6.
Otočte dva spojovací díly o 90° a
vytáhněte je z jejich umístění.
7.
Po jednom opatrně nadzdvihněte
(krok 1) a vytáhněte (krok 2) skleně‐
né panely. Začněte od vrchního
panelu.
Skleněné panely omyjte saponáto‐
vou vodou. Skleněné panely pečlivě
osušte.
90°
8.
1
2
ČESKY
35
Nasazení dvířek trouby a skleněného panelu
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše uve‐
dené kroky v opačném pořadí.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
nasadili zpět ve správném pořadí.
Prostřední panel má ozdobný rám. Ob‐
last potisku skla musí směřovat k vnitřní
straně dvířek. Po instalaci se dále ujistě‐
te, že povrch rámu tohoto skleněného
panelu není na potisku skla na dotek
drsný.
Dávejte pozor, abyste prostřední skleně‐
ný panel při zpětné instalaci umístili
správně (viz obrázek).
11. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastave‐
né.
Nastavte hodiny. Viz
„Nastavení denního ča‐
su“.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou
nastavení správná.
Trouba nehřeje.
Funkce automatického
vypnutí je zapnutá.
Viz „Automatické vypnu‐
tí“.
Trouba nehřeje.
Uvolněná pojistka v po‐
jistkové skříňce (vybave‐
ný jistič).
Zkontrolujte pojistku (ji‐
stič). Jestliže jistič vy‐
padne vícekrát, obraťte
se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Žárovka trouby nefungu‐
je.
Žárovka trouby je vadná. Vyměňte žárovku trouby.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy
není správně zasunuta
do zásuvky.
Zástrčku pečicí sondy
zasuňte co nejhlouběji
do zásuvky.
36 www.aeg.com
Problém
Trouba nehřeje. Na dis‐
pleji se zobrazí Demo.
Možná příčina
Je zapnutý režim demo.
Řešení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na displeji se objeví chy‐ Došlo k závadě na elek‐
bový kód.
tronice.
1.
2.
Vypněte spotřebič.
Stiskněte a podržte
tlačítko +.
Když zazní zvukový
signál, otočte ovla‐
dačem funkcí trouby
na první funkci. Na
displeji bliká Demo.
Otočte ovladačem
funkcí trouby do po‐
lohy vypnuto.
Uvolněte tlačítko +.
Otočte ovladačem
teploty po tři sekun‐
dy proti směru hodi‐
nových ručiček.
Třikrát zazní zvuko‐
vý signál. Režim de‐
mo je vypnutý.
Spotřebič vypněte a
znovu zapněte
prostřednictvím do‐
movní pojistky nebo
ochranného spínače
v pojistkové skříňce.
Pokud se chybový
kód opět zobrazí,
obraťte se na autori‐
zované servisní
středisko.
Uvnitř trouby je voda.
Nalili jste do zásobníku
příliš mnoho vody.
Vypněte spotřebič a vo‐
du odsajte pomocí
hadříku nebo houbičky.
Vaření a pečení v páře
nefunguje.
Vodní kámen ucpal ot‐
vor.
Zkontrolujte otvor vstupu
páry. Odstraňte vodní
kámen.
Vyprázdnění zásobníku
na vodu trvá déle než tři
minuty nebo z otvoru
vstupu páry na zásobní‐
ku uniká voda.
Ve spotřebiči je usazený
vodní kámen.
Zkontrolujte zásobník na
vodu. Viz „Čištění zásob‐
níku na vodu“.
Dokončení jídel trvá
příliš dlouho nebo se jí‐
dla připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká
nebo nízká.
Nastavte teplotu podle
potřeby. Řiďte se pokyny
v návodu k použití.
Na jídle a na vnitřní stra‐
ně trouby se usazuje pá‐
ra a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě Po upečení nenechávej‐
příliš dlouho.
te jídla v troubě déle než
15 – 20 minut.
ČESKY
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo na
místní autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
13. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Vestavba
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
37
600
min. 550
20
min. 560
38 www.aeg.com
13.3 Kabel
A
B
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
Průřez kabelu viz celkový příkon (uvede‐
ný na typovém štítku) a uvedená tabul‐
ka:
Celkový příkon
13.2 Elektrická instalace
UPOZORNĚNÍ
Elektrickou instalaci smí provádět
pouze kvalifikovaná osoba.
Výrobce nenese odpovědnost za
úrazy či škody způsobené nedo‐
držením bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitole „Bezpeč‐
nostní informace“.
Průřez kabelu
maximálně
1380 W
3 x 0,75 mm²
maximálně
2300 W
3 x 1 mm²
maximálně
3680 W
3 x 1,5 mm²
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a nulo‐
vý vodič (modrý a hnědý).
Spotřebič se dodává se síťovou zá‐
strčkou a napájecím kabelem.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
SLOVENSKY
39
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČASOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOPLNKOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČO ROBIŤ, KEĎ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám
poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú
život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút
prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
40
41
44
44
45
48
49
54
55
68
73
75
75
40 www.aeg.com
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nespráv‐
nou inštaláciou a používaním. Návod na používanie
uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň
mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalé‐
ho postihnutia.
• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzic‐
kými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento
spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozorom do‐
spelej osoby alebo osoby, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom. Deti do
troch rokov nesmú zostať v blízkosti spotrebiča bez
dozoru.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa
k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju za‐
pnúť.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú
na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov
v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
2.
41
alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské
rukavice.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by
mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie
skla.
Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo prí‐
slušný náhradný diel.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise ale‐
bo kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečen‐
stvu.
Dbajte, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vy‐
pnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo úderu elek‐
trickým prúdom.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE
Tento spotrebič smie nainštalo‐
vať iba kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu do‐
dané so spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a ná‐
bytku.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič nainštalo‐
vaný, sú bezpečné.
• Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo zariade‐
nia rovnakej výšky.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zása‐
hu elektrickým prúdom.
42 www.aeg.com
• Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať vý‐
lučne kvalifikovaný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča zodpove‐
dajú parametrom elektrickej siete. Ak
nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne nainštalova‐
nú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elek‐
trický kábel nie sú poškodené. Ak
chcete vymeniť prívodný elektrický ká‐
bel, kontaktujte servis alebo elektriká‐
ra.
• Nedovoľte, aby sa sieťové káble do‐
stali do kontaktu s dvierkami spotrebi‐
ča najmä vtedy, keď sú dvierka horú‐
ce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a ne‐
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez ná‐
strojov.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii prístup‐
ný.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, neza‐
pájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací kábel. Vž‐
dy ťahajte za zástrčku napájacieho
kábla.
• Použite iba správne izolačné zariade‐
nia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka).
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
izolačné zariadenie, ktoré umožní od‐
pojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť kon‐
taktov izolačného zariadenia musí byť
minimálne 3 mm.
2.2 Používanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popá‐
lenia, zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
• Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.
• Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otvára‐
ní dvierok postupujte opatrne. Môže
dôjsť k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mo‐
kré ruky, ani keď je v kontakte s vo‐
dou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Dvierka musia byť zavreté vždy, keď
je spotrebič v činnosti.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do blízkosti
spotrebiča nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaď‐
te do spotrebiča, do jeho blízkosti, ani
naň.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškode‐
nia spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety
neklaďte priamo na dno spotrebiča.
– na dno spotrebiča nedávajte alobal.
– do horúceho spotrebiča nelejte vo‐
du,
– po ukončení prípravy jedla v rúre ne‐
nechávajte vlhký riad ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní príslu‐
šenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na funkciu spotrebiča. Nie je to
nedostatok, na ktorý sa vzťahuje záru‐
ka.
SLOVENSKY
• Na prípravu vlhkých koláčov používaj‐
te hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôso‐
bujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
Parné pečenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo popálenín
a poškodenia spotrebiča.
• Počas pečenia parou neotvárajte
dvierka spotrebiča. Para môže unik‐
núť.
2.3 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia spotre‐
biča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklené panely môžu
prasknúť.
• Ak sú sklenené panely poškodené, ih‐
neď ich nechajte vymeniť. Kontaktujte
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postu‐
pujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového ma‐
teriálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebi‐
či môžu spôsobiť požiar.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
43
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim prostried‐
kom.
2.4 Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče. Nepouží‐
vajte ich na osvetlenie domácnosti.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred výmenou žiarovky odpojte spo‐
trebič od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými tech‐
nickými údajmi.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia ale‐
bo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zli‐
kvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
44 www.aeg.com
3. POPIS VÝROBKU
1
10 Odtoková rúrka
2 3
4
5
6
14
5
13
4
7
3
8
2
1
12
11
10
9
1 Otočný ovládač funkcií rúry
2 Elektronický programátor
3 Otočný ovládač teploty
4 Zásuvka na vodu
5 Gril
6 Zásuvka teplotnej sondy
7 Osvetlenie rúry
8 Ventilátor
11 Ventil na vypustenie vody
12 Typový štítok
13 Úrovne v rúre
14 Prívod pary
3.1 Príslušenstvo rúry
• Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
• Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
• Pekáč na grilovanie/pečenie
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tu‐
ku.
• Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je jedlo
upečené.
• Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
9 Zasúvacia lišta, vyberateľná
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
2.
4.1 Prvé čistenie
• Vyberte všetko príslušenstvo a vybe‐
rateľné zasúvacie lišty (ak sú k dispo‐
zícii).
• Pred prvým použitím spotrebič vyčisti‐
te.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
4.2 Nastavenie presného času
Na displeji sa zobrazí
a čas 12:00.
12 bliká.
1. Stlačením tlačidla + alebo - nastavte
presný počet hodín.
3.
4.
Nastavenie potvrďte stlačením tla‐
čidla
. Toto je potrebné iba pri pr‐
vom nastavovaní času. Potom sa
nová hodnota času automaticky ulo‐
ží po uplynutí piatich sekúnd.
Na displeji sa zobrazí symbol
a nastavená hodina. Bliká hodnota
00.
Stlačením tlačidla + alebo - nastavte
presný počet minút.
Nastavenie potvrďte stlačením tla‐
čidla
. Toto je potrebné iba pri pr‐
vom nastavovaní času. Potom sa
nová hodnota času automaticky ulo‐
ží po uplynutí piatich sekúnd.
Na displeji sa zobrazí aktuálny na‐
stavený čas.
SLOVENSKY
Zmena presného času
1.
Čas môžete zmeniť iba na vy‐
pnutom spotrebiči.
, až kým
Opakovane stláčajte tlačidlo
na displeji nezačne blikať indikátor pre‐
sného času
. Pri nastavovaní času
postupujte podľa pokynov v časti „Nasta‐
venie presného času“.
4.3 Predhrievanie
2.
45
Nastavte funkciu
a maximálnu te‐
plotu.
Spotrebič nechajte spustený 45 mi‐
nút.
3.
Nastavte funkciu
a maximálnu te‐
plotu.
4. Spotrebič nechajte spustený 15 mi‐
nút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
zápach a dym. Je to normálne. Zabez‐
pečte dostatočné prúdenie vzduchu.
Predhrejte prázdny spotrebič, aby sa
spálil zvyšný tuk.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Ak chcete spotrebič použiť, stlačte ovlá‐
dač. Ovládač sa vysunie.
2.
3.
Ovládač teploty otočte na požadova‐
nú teplotu.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač funkcií rúry do vypnutej po‐
lohy.
5.1 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
1.
Ovládač funkcií rúry otočte na prí‐
slušnú funkciu.
5.2 Funkcie rúry
Funkcia rúry
Poloha Vypnu‐
té
Rýchle zohrie‐
vanie
Použitie
Spotrebič je vypnutý.
Na skrátenie času zohrievania rúry.
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie mäsa alebo pečenie mäsa a múčnych po‐
krmov pri rovnakej teplote na viacerých roštoch bez
prenosu vône.
Pizza
Na prípravu pizze, slaného koláča alebo koláča.
Tradičné peče‐ Na pečenie múčnych pokrmov a mäsa na jednej úrov‐
nie
ni. Horný a dolný ohrevný článok sú zapnuté súčasne.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým alebo prepečeným
korpusom. Zapnutý je iba dolný ohrevný článok.
Rozmrazova‐
nie
Na rozmrazenie zmrazených pokrmov.
46 www.aeg.com
Funkcia rúry
Použitie
Gril
Na grilovanie plochých jedál v menších množstvách
uprostred roštu. Na prípravu hrianok.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách.
Na prípravu hrianok. Pracuje celé ohrevné teleso gri‐
lu.
Turbo gril
Na prípravu veľkých kusov mäsa. Výhrevné teleso gri‐
lu a ventilátor rúry budú v činnosti súčasne, aby sa za‐
bezpečilo prúdenie horúceho vzduchu okolo jedál.
Horúca para
Na prípravu jedál parou.
5.3 Funkcia rýchleho
zohrievania
3.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
1. Nastavte funkciu rýchleho zohrieva‐
nia. Bližšie informácie nájdete v ta‐
buľke funkcií rúry.
2.
Otočte ovládač teploty
príslušnú teplotu.
/
4.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu, zaznie zvukový signál.
Funkcia Rýchle zohrievanie sa
po zaznení zvukového signálu
nevypne. Túto funkciu musíte vy‐
pnúť manuálne.
Nastavte funkciu rúry.
na
5.4 Displej
1 Časomer
2 Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
7
1
2
3
tepla
3 Nádrž na vodu (iba pri vybraných
modeloch)
4 Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
5 Zámok dverí (iba pri vybraných mo‐
deloch)
6 Hodiny/minúty
7
6
5
4
7 Časové funkcie
5.5 Tlačidlá
Tlačidlo
,
Funkcia
Popis
Hodiny
Nastavenie časovej funkcie.
Mínus, plus
Na nastavenie času.
Kuchynský
časomer
Nastavenie funkcie Kuchynský časomer. Ak pod‐
ržíte toto tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, zapnete
alebo vypnete osvetlenie rúry.
Teplota
Na kontrolu teploty v rúre alebo teploty namera‐
nej teplotnou sondou (ak je k dispozícii). Použí‐
vajte iba vtedy, keď je spustená funkcia rúry.
SLOVENSKY
5.6 Ukazovateľ ohrevu a
zvyškového tepla
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na di‐
spleji
sa postupne zobrazujú jedna
po druhej. Čiarky signalizujú, či teplota
rúry stúpa, alebo klesá.
Keď spotrebič vypnete, na displeji sa zo‐
,
brazí ukazovateľ zvyškového tepla
ak je teplota v rúre vyššia ako 40 °C. Ak
chcete na displeji zobraziť teplotu rúry,
otočte ovládačom teploty doľava alebo
doprava.
Ukazovateľ nádržky na vodu zobrazuje
úroveň vody v nádržke.
•
— Nádržka na vodu je plná. Keď
je nádržka plná, zaznie zvukový sig‐
nál.
•
— Nádržka na vodu je poloprázd‐
na.
•
— Nádržka na vodu je prázdna.
Keď treba do nádržky doliať vodu, za‐
znie zvukový signál.
Ak do nádržky nalejete príliš veľa
vody, bezpečnostným kanálikom
vytečie nadbytočná voda na dno
rúry.
Poutierajte vodu špongiou alebo
handrou.
5.7 Parné pečenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nastavte funkciu
.
Zatlačením na kryt otvorte zásuvku
na vodu. Zásuvku na vodu naplňte
vodou – vodu lejte, až kým sa neroz‐
svieti ukazovateľ „Plná nádržka“.
Maximálny objem nádržky na vodu
je 900 ml. Postačuje na približne 55
až 60 minút varenia.
Ako kvapalinu používajte iba vo‐
du. Nepoužívajte filtrovanú (de‐
mineralizovanú) ani destilovanú
vodu. Nepoužívajte iné kvapali‐
ny.
Do zásuvky na vodu nelejte hor‐
ľavé kvapaliny ani alkohol (grap‐
pu, whisky, koňak a pod.).
Zásuvku na vodu zasuňte do jej pô‐
vodnej polohy.
Pripravte pokrm v správnej varnej
nádobe.
Nastavte program na teplotu medzi
130 °C a 230 °C. Pečenie parou ne‐
poskytuje uspokojivé výsledky u te‐
plôt nad 230 °C.
Po dokončení pečenia parou vy‐
prázdnite nádržku na vodu.
VAROVANIE
Po každom použití funkcie Horú‐
ca para počkajte minimálne 60
minút, aby ste zabránili úniku ho‐
rúcej vody z výpustného ventilu
na vodu.
5.8 Ukazovateľ nádržky na
vodu
Keď prebieha parné pečenie, na displeji
sa zobrazí ukazovateľ nádržky na vodu.
47
5.9 Vyprázdnenie nádržky na
vodu
Pred vyprázdňovaním nádržky
na vodu musí byť spotrebič
chladný.
1.
Pripravte si odtokovú rúrku (C), ktorá
sa nachádza v rovnakom balení ako
návod na používanie. Nasaďte prí‐
pojku (B) na jeden koniec odtokovej
rúrky.
A
B
C
2.
3.
4.
5.
Druhý koniec odtokovej rúrky (C)
vložte do vhodnej nádoby. Umiestni‐
te ho nižšie ako výpustný ventil (A).
Otvorte dvierka rúry a zasuňte prí‐
pojku (B) do výpustného ventilu (A).
Pri vypúšťaní nádržky na vodu opa‐
kovane pritláčajte prípojku.
Keď prestane voda tiecť, odpojte prí‐
pojku od ventilu.
48 www.aeg.com
VAROVANIE
Na opätovné naplnenie nádržky
na vodu nepoužívajte vypustenú
vodu.
V nádržke na vodu môže byť ur‐
čité množstvo vody, keď sa na
displeji zobrazuje hlásenie
.
Počkajte, kým voda neprestane
tiecť z ventilu na vypustenie vo‐
dy.
6. ČASOVÉ FUNKCIE
Sym‐
bol
Funkcia
Opis
Kuchynský
časomer
Slúži na nastavenie odpočítavania času.
Presný čas
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu presného času.
Pozrite si časť „Nastavenie presného času“.
Trvanie
Nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
Skôr ako nastavíte túto funkciu, nastavte funkciu rúry.
Koniec
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Skôr
ako nastavíte túto funkciu, nastavte funkciu rúry. Funk‐
cie Trvanie a Koniec môžete použiť súčasne (posunu‐
tý štart) na nastavenie času, kedy sa má spotrebič za‐
pnúť a potom vypnúť.
Časovú funkciu zmeníte opako‐
vaným stláčaním tlačidla
.
Stlačením tlačidla
potvrďte
nastavenie časových funkcií ale‐
bo počkajte 5 sekúnd, kým sa
nastavenie potvrdí automaticky.
7.
Ak stlačíte tlačidlo
počas na‐
stavovania času pre funkciu Tr‐
vanie
, spotrebič prejde na
nastavenie časovej funkcie Ko‐
niec
.
6.1 Nastavenie funkcií Trvanie
alebo Koniec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opakovane stláčajte tlačidlo
, až
kým na displeji nezačne blikať sym‐
alebo
.
bol
Stlačením tlačidla + alebo - nastavte
minúty.
Nastavenie potvrďte stlačením tla‐
čidla
.
Stlačením tlačidla + alebo - nastavte
hodiny.
Nastavenie potvrďte stlačením tla‐
čidla
.
Keď uplynie nastavený čas, začne
blikať symbol
alebo
a nasta‐
vený čas. Dve minúty bude znieť
zvukový signál. Spotrebič sa vypne.
Signál sa vypína stlačením ľubovoľ‐
ného tlačidla.
Otočte otočný ovládač funkcií rúry
do polohy vypnutia.
6.2 Nastavenie kuchynského
časomera
Slúži na nastavenie odpočítavania času.
Maximálne je možné nastaviť čas 23 ho‐
dín a 59 minút. Táto funkcia nemá vplyv
na činnosť rúry. Kuchynský časomer
môžete použiť kedykoľvek, aj keď je spo‐
trebič vypnutý.
1.
2.
Dotknite sa symbolu
. Na displeji
bliká symbol
a symbol 00.
Stlačením tlačidla + alebo - nastavte
kuchynský časomer. Na začiatku sa
čas zobrazuje v minútach a sekun‐
dách. Keď je čas, ktorý nastavujete,
dlhší ako 60 minút, na displeji sa zo‐
. Spotrebič potom
brazí symbol
SLOVENSKY
3.
4.
odpočítava čas v hodinách a minú‐
tach.
Kuchynský časomer sa spustí auto‐
maticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného
času zaznie zvukový signál.
Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Na di‐
spleji bliká hodnota 00:00 a
. Sig‐
nál sa vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
49
6.3 Časomer odpočítavajúci
smerom nahor
Časomer odpočítavajúci smerom nahor
slúži na sledovanie času prevádzky rúry.
Zapne sa okamžite, keď rúra začne zo‐
hrievať.
Ak chcete vynulovať funkciu časomera s
odpočítavaním smerom nahor, stlačte a
podržte tlačidlá + a -. Časovač začne
znova odpočítavať nastavenú dobu.
Časomer odpočítavajúci smerom
nahor nemôžete použiť pri spu‐
stenej časovej funkcii Trvanie
ani Koniec
.
Ak nastavíte kuchynský časomer
pri spustených funkciách Trvanie
alebo Koniec, na displeji sa zo‐
.
brazí symbol
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď mäso dosiahne nastavenú
teplotu, spotrebič sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
• Teplotu rúry. Pozrite si tabuľku peče‐
nia.
• Teplotu vo vnútri mäsa. Pozrite si ta‐
buľku pre teplotnú sondu.
Používajte iba teplotnú sondu
dodanú so spotrebičom alebo
originálne náhradné diely.
1.
2.
3.
Konektor teplotnej sondy zasuňte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
Na displeji sa zobrazuje symbol te‐
plotnej sondy a predvolená teplota
vnútri mäsa. Pri prvom použití teplot‐
nej sondy je predvolená teplota vo
vnútri mäsa 60 °C.
4.
Keď bliká symbol
, pomocou
otočného ovládača môžete zmeniť
predvolenú teplotu vo vnútri mäsa.
5.
Stlačením tlačidla
uložte novú te‐
plotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky. Nová predvolená teplo‐
ta vo vnútri mäsa sa zobrazuje pri
ďalšom použití teplotnej sondy.
Dbajte na to, aby počas pečenia te‐
plotná sonda zostala zapichnutá v
Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zapichnite do stre‐
du mäsa.
6.
50 www.aeg.com
7.
8.
9.
mäse a zapojená v zásuvke na te‐
plotnú sondu.
Keď je teplota vnútri mäsa rovnaká
ako nastavená teplota, rozbliká sa
symbol teploty vnútri mäsa a teplot‐
nej sondy. Dve minúty znie zvukový
signál. Zvukový signál vypnete stla‐
čením tlačidla alebo otvorením dvie‐
rok spotrebiča.
Odpojte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Vyberte mäso zo spotrebi‐
ča.
Spotrebič vypnite.
Keď spotrebič prvýkrát vypočíta
predbežné trvanie pečenia, na
displeji začne blikať symbol -.
Keď výpočet skončí, na displeji
sa zobrazí trvanie pečenia. Vý‐
počty prebiehajú na pozadí po‐
čas pečenia a hodnota trvania
pečenia na displeji sa v prípade
potreby aktualizuje.
Teplotu vo vnútri mäsa môžete zmeniť
kedykoľvek počas pečenia:
1.
2.
Stlačte tlačidlo
:
– Jedenkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vo vnútri mäsa,
ktorá sa mení každých 10 sekúnd
na aktuálnu teplotu vo vnútri mä‐
sa.
– Dvakrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre, ktorá sa
mení každých 10 sekúnd na na‐
stavenú teplotu v rúre.
– Trikrát – na displeji sa zobrazí na‐
stavená teplota v rúre.
Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
7.2 Teleskopické lišty
1.
Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
2.
Drôtený rošt položte na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do rúry.
Pred zatvorením dvierok rúry zatlač‐
te teleskopické lišty úplne do spotre‐
biča.
°C
°C
SLOVENSKY
Inštalačné pokyny pre teleskopic‐
ké lišty si uchovajte pre neskor‐
šie použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete ľah‐
šie zasúvať a vyberať rošty.
POZOR
Teleskopické lišty neumývajte v
umývačke riadu. Teleskopické li‐
šty nemažte.
51
7.3 Príslušenstvo na pečenie
parou
Príslušenstvo na pečenie parou
nie je súčasťou dodávky spotre‐
biča. Ďalšie informácie vám po‐
skytne váš miestny predajca.
Dietetický pekáč na pečenie parou
• Sklenená nádoba (A)
• Veko (B)
• Vstrekovacia trubica (C)
• Dýza na priame pečenie parou (D)
52 www.aeg.com
• Oceľový rošt (E)
C
Pekáč sa skladá zo sklenej nádoby, ve‐
ka s otvorom na vstrekovaciu trubicu (C)
a oceľového roštu, ktorý je potrebné po‐
ložiť na dno pekáča.
Dýza a vstrekovacia trubica. „C“ označu‐
je vstrekovaciu trubicu na pečenie parou,
„D“ označuje dýzu určenú na priame pe‐
čenie parou.
C
D
Pečenie parou v dietetickom pekáči
Jedlo položte na oceľový rošt v pekáči a
zakryte ho vekom. Vstrekovaciu trubicu
zasuňte do špeciálneho otvoru vo veku
dietetického pekáča. Pekáč vložte do rú‐
ry na druhú úroveň odspodu. Druhý ko‐
niec vstrekovacej trubice pripojte k prívo‐
du pary (pozrite si kapitolu „Popis výrob‐
ku”).
Dbajte na to, aby ste nepritlačili vstreko‐
vaciu trubicu. Zároveň sa trubica nesmie
dotýkať ohrevného článku v hornej časti
rúry. Nastavte pečenie parou.
SLOVENSKY
53
Priame pečenie parou
Pokrm položte na oceľový rošt vo vnútri
pekáča. Pridajte trochu vody. Dýzu (D)
pripojte k vstrekovacej trubici (C). Druhý
koniec pripojte k prívodu pary.
Nepoužívajte veko pekáča.
Keď pečiete napríklad kurča, kačku,
morku, kozľacinu alebo veľkú rybu, vlož‐
te dýzu (D) priamo do dutej časti v mäse.
Dbajte na to, aby sa otvory neupchali.
Umiestnite pekáč na prvú alebo druhú
úroveň odspodu. Dbajte na to, aby ste
nepritlačili vstrekovaciu trubicu. Zároveň
sa trubica nesmie dotýkať ohrevného
článku v hornej časti rúry. Nastavte pe‐
čenie parou.
Viac informácií o pečení parou nájdete v
tabuľkách pre pečenie parou v kapitole
„Tipy a rady”.
Vstrekovacia trubica je špeciálne
vyrobená na prípravu jedál a ne‐
obsahuje nebezpečné materiály.
Buďte opatrní pri používaní dýzy, keď je
rúra zapnutá. Keď je rúra horúca, pri ma‐
nipulácii s dýzou vždy používajte chňap‐
ky alebo ochranné rukavice. Keď nepou‐
žívate parnú funkciu, vždy vyberte dýzu
z rúry.
Horúci pekáč neklaďte na studené ani
vlhké povrchy.
54 www.aeg.com
Do horúceho pekáča nelejte studené te‐
kutiny.
Pekáč nepoužívajte na horúcom varnom
povrchu.
Na čistenie pekáča nepoužívajte drsné
čistiace prostriedky, škrabky ani prášky.
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
8.1 Detská poistka
Ak je zapnutá detská poistka, rúru nie je
možné ovládať. Táto funkcia má za úlo‐
hu zabrániť náhodnému zapnutiu spotre‐
biča deťmi.
Aktivovanie a deaktivovanie funkcie
Detská poistka:
1. Nenastavujte funkciu rúry.
2. Súčasne stlačte a dve sekundy pod‐
ržte tlačidlá
a +.
3. Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí alebo zmizne symbol SAFE
(keď zapnete alebo vypnete funkciu
Detská poistka).
8.2 Blokovanie ovládania
Týka sa modelov s funkciou Py‐
rolýza.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry. Bloko‐
vanie ovládania môžete aktivovať iba pri
spustenom spotrebiči.
Zapnutie a vypnutie funkcie blokovania
ovládania:
1. Spotrebič zapnite.
2. Zapnite funkciu alebo nastavenie rú‐
ry.
3. Súčasne stlačte a dve sekundy pod‐
ržte tlačidlá
a +.
SLOVENSKY
4.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí/zmizne symbol Loc (keď ak‐
tivujete alebo deaktivujete funkciu
blokovania ovládania).
Ak má rúra funkciu Pyrolytické či‐
stenie, sú dvierka zablokované a
na displeji sa zobrazí
.
Spotrebič je možné vypnúť, aj
keď je nastavená funkcia bloko‐
vania ovládania. Ak spotrebič vy‐
pnete, funkcia blokovania ovlá‐
dania sa vypne tiež.
Po otočení ovládača alebo stla‐
čení tlačidla sa na displeji zobra‐
zí symbol Loc.
8.3 Automatické vypínanie
Z bezpečnostných dôvodov sa po istom
čase spotrebič vypne:
• Ak je spustená funkcia rúry.
• Ak nezmeníte teplotu rúry.
Teplota v rúre
Čas vypnutia
30 - 120 °C
12.5 h
120 - 195 °C
8.5 h
200 - 245 °C
5.5 h
Teplota v rúre
Čas vypnutia
250 – maximálna
teplota v °C
3.0 h
55
Po automatickom vypnutí spotrebič zno‐
va zapnete stlačením ľubovoľného tlačid‐
la.
Automatické vypnutie funguje so
všetkými funkciami rúry okrem
funkcií Trvanie, Koniec, Odlože‐
nie štartu a Teplotná sonda.
8.4 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udr‐
žal povrch spotrebiča chladný. Po vy‐
pnutí spotrebiča chladiaci ventilátor po‐
kračuje v činnosti dovtedy, kým teplota v
spotrebiči neklesne.
8.5 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť nebez‐
pečné prehriatie. Aby sa tomu predišlo,
rúra je vybavená bezpečnostným termo‐
statom, ktorý preruší dodávku energie.
Po poklese teploty sa rúra opäť automa‐
ticky zapne.
9. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
9.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
• čísla úrovní roštov,
• informácie o funkciách ohrevu, odpo‐
rúčané úrovne a teploty pre typické
jedlá.
Teplota a časy pečenia uvedené
v tabuľke sú iba orientačné. Závi‐
sia od konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých prí‐
sad.
• Spotrebič má päť úrovní roštov. Úrov‐
ne roštov sa číslujú smerom od dna
spotrebiča.
• Spotrebič je vybavený špeciálnym sy‐
stémom, ktorý cirkuluje vzduch a ne‐
ustále recykluje paru. Pomocou tohto
systému môžete variť v parnom pro‐
stredí a uchovať pokrmy mäkké vo
vnútri a chrumkavé na povrchu. Znižu‐
je čas varenia a spotrebu energie na
minimum.
• V spotrebiči alebo na sklenených pa‐
neloch dvierok sa môže kondenzovať
vlhkosť. Je to normálne. Pri otváraní
dvierok počas pečenia vždy ustúpte
od spotrebiča. Ak chcete znížiť kon‐
denzáciu, rúru zapnite 10 minút pred
pečením.
• Po každom použití spotrebič utrite od
vlhkosti
• Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom. Mo‐
hlo by to zmeniť výsledky pečenia a
poškodiť smalt.
56 www.aeg.com
9.2 Pečenie koláčov
• Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlboké‐
ho pekáča trochu vody. Kondenzácii
dymu zabránite, ak vodu pridáte vždy,
keď sa odparí.
• Neotvárajte dvierka rúry pred uplynu‐
tím 3/4 nastaveného času pečenia.
• Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
9.4 Doby pečenia
Doby pečenia závisia od typu pokrmu,
jeho konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča nájdite najvhodnej‐
šie nastavenia (varný stupeň, doba pe‐
čenia, atď.) pre vami používaný kuchyn‐
ský riad, recepty a množstvá.
9.3 Pečenie mäsa a rýb
• Na prípravu nadmerne mastných po‐
krmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu
byť trvalé.
• Pred krájaním mäsa ho nechajte od‐
stáť približne 15 minút, aby z neho ne‐
vytiekla šťava.
9.5 Tabuľka pre pečenie múčnych jedál a mäsa
KOLÁČE
Tradičné pečenie
DRUH JED‐
LA
Teplovzdušné pe‐
čenie
Doba
pečenia
(min.)
Poznámky
Úroveň
v rúre
Teplo‐
ta (°C)
Úroveň
v rúre
Te‐
plota
(°C)
Šľahané ce‐
stá
2
170
3 (2 a 4)
160
45 - 60
Vo forme na
koláče
Linecké ce‐
sto
2
170
3 (2 a 4)
160
20 - 30
Vo forme na
koláče
Tvarohový
koláč
1
170
2
165
60 - 80
V 26 cm for‐
me na koláče
Jablkový ko‐
láč
2
170
2 (vľavo a
vpravo)
160
80 - 100
V dvoch 20
cm formách
na koláče na
drôtenom ro‐
šte1)
Závin
3
175
2
150
60 - 80
Na plechu na
pečenie
Torta s dže‐
mom
2
170
2 (vľavo a
vpravo)
165
30 - 40
V 26 cm for‐
me na koláče
Piškótový
koláč
2
170
2
160
50 - 60
V 26 cm for‐
me na koláče
Vianočná
štóla/Koláč
so sušeným
ovocím
2
160
2
150
90 - 120
V 20 cm for‐
me na kolá‐
če1)
SLOVENSKY
Tradičné pečenie
DRUH JED‐
LA
Teplovzdušné pe‐
čenie
Doba
pečenia
(min.)
57
Poznámky
Úroveň
v rúre
Teplo‐
ta (°C)
Úroveň
v rúre
Te‐
plota
(°C)
Slivkový ko‐
láč
1
175
2
160
50 - 60
Vo forme na
chlieb1)
Drobné pe‐
čivo – jedna
úroveň
3
170
3
140 150
20 - 30
Na plechu na
pečenie
Drobné pe‐
čivo – dve
úrovne
-
-
2a4
140 150
25 - 35
Na plechu na
pečenie
Drobné pe‐
čivo – tri
úrovne
-
-
1, 3 a 5
140 150
30 - 45
Na plechu na
pečenie
Sušienky/
ploché peči‐
vo – jedna
úroveň
3
140
3
140 150
30 - 35
Na plechu na
pečenie
Sušienky/
ploché peči‐
vo – dve
úrovne
-
-
2a4
140 150
35 - 40
Na plechu na
pečenie
Sušienky/
ploché peči‐
vo – tri úrov‐
ne
-
-
1, 3 a 5
140 150
35 - 45
Na plechu na
pečenie
Snehové
pusinky –
jedna úro‐
veň
3
120
3
120
80 - 100
Na plechu na
pečenie
Snehové
pusinky –
dve úrovne
-
-
2a4
120
80 - 100
Na plechu na
pečenie1)
Kysnuté ko‐
láče
3
190
3
190
12 - 20
Na plechu na
pečenie1)
Veterníky –
jedna úro‐
veň
3
190
3
170
25 - 35
Na plechu na
pečenie
Veterníky –
dve úrovne
-
-
2a4
170
35 - 45
Na plechu na
pečenie
Plochý ko‐
láč
2
180
2
170
45 - 70
V 20 cm for‐
me na koláče
58 www.aeg.com
Tradičné pečenie
DRUH JED‐
LA
Teplovzdušné pe‐
čenie
Doba
pečenia
(min.)
Poznámky
Úroveň
v rúre
Teplo‐
ta (°C)
Úroveň
v rúre
Te‐
plota
(°C)
Koláč so su‐
šeným ovo‐
cím
1
160
2
150
110 120
V 24 cm for‐
me na koláče
Viktóriin ko‐
láč
1
170
2 (vľavo a
vpravo)
160
50 - 60
V 20 cm for‐
me na koláče
1) Predhrievajte 10 minút.
CHLIEB A PIZZA
DRUH JED‐
LA
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
Doba
pečenia
(min.)
Poznámky
Úroveň
v rúre
Teplo‐
ta (°C)
Úroveň
v rúre
Teplo‐
ta (°C)
Biely chlieb
1
190
1
190
60 - 70
1 – 2 kusy,
hmotnosť jed‐
ného kusa
500 g1)
Ražný
chlieb
1
190
1
180
30 - 45
Vo forme na
chlieb
Pečivo z
chlebového
cesta
2
190
2 (2 a 4)
180
25 - 40
6 – 8 rožkov v
plechu na pe‐
čenie1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
V plechu na
pečenie alebo
hlbokom pe‐
káči1)
Pagáče
3
200
3
190
10 - 20
Na plechu na
pečenie1)
1) Predhrievajte 10 minút.
ZAPEKANÉ POKRMY
Teplovzdušné pe‐
čenie
Doba pe‐
čenia
Te‐
Teplo‐
Úroveň
(min.)
plota
ta (°C)
v rúre
(°C)
Tradičné pečenie
DRUH JED‐
LA
Úroveň
v rúre
Poznámky
Zapekané
cestoviny
2
200
2
180
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
2
200
2
175
45 - 60
Vo forme
SLOVENSKY
Teplovzdušné pe‐
čenie
Doba pe‐
čenia
Te‐
Teplo‐
Úroveň
(min.)
plota
ta (°C)
v rúre
(°C)
59
Tradičné pečenie
DRUH JED‐
LA
Úroveň
v rúre
Poznámky
Košíčky
1
180
1
180
50 - 60
Vo forme1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Vo forme1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Vo forme1)
1) Predhrievajte 10 minút.
MÄSO
Teplovzdušné pe‐
čenie
Doba pe‐
čenia
Te‐
Teplo‐
Úroveň
(min.)
plota
ta (°C)
v rúre
(°C)
Tradičné pečenie
DRUH JED‐
LA
Úroveň
v rúre
Poznámky
Hovädzie
mäso
2
200
2
190
50 - 70
Na drôtenom
rošte
Bravčové
2
180
2
180
90 - 120
Na drôtenom
rošte
Teľacie mä‐
so
2
190
2
175
90 - 120
Na drôtenom
rošte
Krvavý an‐
glický rozbif
2
210
2
200
50 - 60
Na drôtenom
rošte
Stredne pre‐
pečený an‐
glický rozbif
2
210
2
200
60 - 70
Na drôtenom
rošte
Prepečený
anglický
rozbif
2
210
2
200
70 - 75
Na drôtenom
rošte
Bravčové
pliecko
2
180
2
170
120 150
S kôrkou
Bravčové
koleno
2
180
2
160
100 120
2 kusy
Jahňacie
mäso
2
190
2
175
110 130
Stehno
Kurča
2
220
2
200
70 - 85
Vcelku
Morka
2
180
2
160
210 240
Vcelku
Kačka
2
175
2
220
120 150
Vcelku
60 www.aeg.com
Teplovzdušné pe‐
čenie
Doba pe‐
čenia
Te‐
Teplo‐
Úroveň
(min.)
plota
ta (°C)
v rúre
(°C)
Tradičné pečenie
DRUH JED‐
LA
Úroveň
v rúre
Poznámky
Hus
2
175
1
160
150 200
Vcelku
Králik
2
190
2
175
60 - 80
Porciovaný
Zajac
2
190
2
175
150 200
Porciovaný
Bažant
2
190
2
175
90 - 120
Vcelku
RYBA
Teplovzdušné pe‐
čenie
Doba pe‐
čenia
Te‐
Teplo‐
Úroveň
(min.)
plota
ta (°C)
v rúre
(°C)
Tradičné pečenie
DRUH JED‐
LA
Úroveň
v rúre
Poznámky
Pstruh/praž‐
ma morská
2
190
2
175
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/lo‐
sos
2
190
2
175
35 - 60
4 – 6 filiet
9.6 Gril
Prázdnu rúru predhrievajte 3 mi‐
núty pred pečením.
Množstvo
DRUH JEDLA
Gril
Doba pečenia (min.)
Kusy
(g)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
1. strana
2. strana
Steaky z filiet
4
800
4
max.
12 - 15
12 - 14
Hovädzie stea‐
ky
4
600
4
max.
10 - 12
6-8
Klobásy
8
-
4
max.
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotle‐
ty
4
600
4
max.
12 - 16
12 - 14
Kurča (rozdele‐
né na 2 časti)
2
1000
4
max.
30 - 35
25 - 30
Kebaby
4
-
4
max.
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia
4
400
4
max.
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
4
max.
20 - 30
-
4
400
4
max.
12 - 14
10 - 12
4-6
-
4
max.
5-7
-
Fileta z ryby
Zapekané sen‐
dviče
SLOVENSKY
Množstvo
DRUH JEDLA
Hrianky
Gril
Doba pečenia (min.)
Kusy
(g)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
1. strana
2. strana
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
9.7 Turbo gril
Hovädzie mäso
DRUH JEDLA
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Neprepečený
na cm hrúbky
rozbif alebo fileta
1 alebo 2
190 - 200 1)
5-6
Stredne prepe‐
čený rozbif alebo na cm hrúbky
fileta
1 alebo 2
180 - 190 1)
6-8
Prepečený rozbif
alebo fileta
na cm hrúbky
1 alebo 2
170 - 180 1)
8 - 10
Množstvo
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
DRUH JEDLA
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pliecko, krkovič‐
ka, stehno
1 - 1,5 kg
1 alebo 2
160 - 180
90 - 120
Kotleta, rebierka
1 - 1,5 kg
1 alebo 2
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g – 1 kg
1 alebo 2
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno
(predvarené)
750 g – 1 kg
1 alebo 2
150 - 170
90 - 120
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pečené teľa‐
cie
1 kg
1 alebo 2
160 - 180
90 - 120
Teľacie kole‐
no
1,5 - 2 kg
1 alebo 2
160 - 180
120 - 150
DRUH JEDLA
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Jahňacie
stehno, peče‐
né jahňacie
1 - 1,5 kg
1 alebo 2
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrb‐
át
1 - 1,5 kg
1 alebo 2
160 - 180
40 - 60
Teľacie mäso
DRUH JEDLA
61
Jahňacie
62 www.aeg.com
Hydina
DRUH JEDLA
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Porciovaná
hydina
Porcia 200 –
250 g
1 alebo 2
200 - 220
30 - 50
Kurča, polovi‐
ca
Porcia 400 –
500 g
1 alebo 2
190 - 210
35 - 50
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1,5 kg
1 alebo 2
190 - 210
50 - 70
Kačica
1,5 - 2 kg
1 alebo 2
180 - 200
80 - 100
Hus
3,5 - 5 kg
1 alebo 2
160 - 180
120 - 180
Morka
2,5 - 3,5 kg
1 alebo 2
160 - 180
120 - 150
Morka
4 - 6 kg
1 alebo 2
140 - 160
150 - 240
DRUH JEDLA
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Celá ryba
1 - 1,5 kg
1 alebo 2
210 - 220
40 - 60
Ryba (v pare)
9.8 Rozmrazovanie
DRUH JED‐
LA
(g)
Čas roz‐
Dodatočný čas
mrazovania rozmrazovania
(min.)
(v min.)
Poznámky
Kurča
1000
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na ob‐
rátený tanierik vlože‐
ný do veľkého taniera.
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Mäso
1000
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Mäso
500
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250
30 - 40
10 - 15
-
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výbor‐
ne vyšľahať, aj keď je
čiastočne zamrznutá.
1400
60
60
-
Smotana
Torta
SLOVENSKY
63
9.9 Zaváranie
Mäkké ovocie
ZAVÁRANIE
Teplota (°C)
Čas prípravy, kým
kvapalina neza‐
čne slabo vrieť (v
min.)
Jahody, brusnice,
maliny, zrelé
egreše
160 – 170
35 – 45
–
ZAVÁRANIE
Teplota (°C)
Čas prípravy, kým
kvapalina neza‐
čne slabo vrieť (v
min.)
Ďalej varte pri te‐
plote 100 °C
(min.)
Hrušky, dule, sliv‐
ky
160 – 170
35 – 45
10 – 15
Teplota (°C)
Čas prípravy, kým
kvapalina neza‐
čne slabo vrieť (v
min.)
Ďalej varte pri te‐
plote 100 °C
(min.)
Mrkva 1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Uhorky
160 – 170
50 – 60
–
Miešaná zelenina
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Kaleráb, hrach,
špargľa
160 – 170
50 – 60
15 – 20
Ďalej varte pri te‐
plote 100 °C
(min.)
Kôstkovice
Zelenina
ZAVÁRANIE
1) Po vypnutí spotrebiča nechajte zaváraniny v rúre.
9.10 Sušenie – Teplovzdušné
pečenie
Na rošty v rúre položte papier na peče‐
nie.
ZELENINA
DRUH JEDLA
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas [hod.]
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
Zelenina do
polievky
3
1/4
60 - 70
5-6
Huby
3
1/4
50 - 60
6-8
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
Papriky
64 www.aeg.com
DRUH JEDLA
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
3
1/4
Bylinky
Teplota (°C)
Čas [hod.]
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas [hod.]
OVOCIE
DRUH JEDLA
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marhule
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablkové plát‐
ky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
9.11 Horúca para
KOLÁČE A PEČIVO
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Doba peče‐
nia (min.)
Jablkový koláč
2
160
60 - 80
V 20 cm forme na ko‐
láče1)
Tortičky
2
175
30 - 40
V 26 cm forme na ko‐
láče
Biskupský chle‐
bíček
2
160
80 - 90
V 26 cm forme na ko‐
láče
Piškótový koláč
2
160
35 - 45
V 26 cm forme na ko‐
láče
Panettone
2
150 -160
70 - 100
V 20 cm forme na ko‐
láče1)
Slivkový koláč
2
160
40 - 50
Vo forme na chlieb 1)
Drobné pečivo
3 (2 a 4)
150 -160
25 - 30
Na plechu na pečenie
Sušienky
3 (2 a 4)
150
20 - 35
Na plechu na pečenie
2
180 - 200
12 - 20
Na plechu na peče‐
nie1)
3 (2 a 4)
180
15 - 20
Na plechu na peče‐
nie1)
DRUH JEDLA
Kysnuté koláče
Briošky
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Poznámky
SLOVENSKY
65
CHLIEB A PIZZA
(g)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Doba
pečenia
(min.)
Biely chlieb
1000
2
180 - 190
45 - 60
1 – 2 kusy, 500 g
každý1)
Pečivo
500
2 (2 a 4)
190 - 210
20 - 30
6 – 8 rožkov v ple‐
chu na pečenie1)
Pizza
–
2
200 - 220
20 - 30
Na plechu na pe‐
čenie1)
DRUH JEDLA
Poznámky
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
ZAPEKANÉ POKRMY
DRUH JEDLA
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Doba peče‐
nia (min.)
Poznámky
Plnená zelenina
1
170 - 180
30 - 40
Vo forme
Lasagne
2
170 - 180
40 - 50
Vo forme
1 (2 a 4)
160 - 170
50 - 60
Vo forme
Zapečené ze‐
miaky
MÄSO
(g)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Doba pe‐
čenia
(min.)
Pečené
bravčové
1000
2
180
90 - 110
Na drôtenom
rošte
Teľacie mä‐
so
1000
2
180
90 - 110
Na drôtenom
rošte
Hovädzie
pečené
1000
neprepeče‐
né
2
210
45 - 50
Na drôtenom
rošte
stredne pre‐
pečené
2
200
55 - 65
Na drôtenom
rošte
prepečené
2
190
65 - 75
Na drôtenom
rošte
110 - 130
Stehno
DRUH JED‐
LA
Poznámky
Jahňacie
mäso
1000
2
175
Kurča
1000
2
200
55 - 65
Vcelku
Morka
4000
2
170
180 - 240
Vcelku
Kačka
2000 - 2500
2
170 - 180
120 - 150
Vcelku
3000
1
160 - 170
150 - 200
Vcelku
Hus
66 www.aeg.com
DRUH JED‐
LA
(g)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Doba pe‐
čenia
(min.)
Poznámky
–
2
170 - 180
60 - 90
Porciovaný
Králik
RYBA
(g)
Úroveň
v rúre
Teplota (°C)
Doba pe‐
čenia
(min.)
Poznámky
Pstruh
1500
2
180
25 - 35
3 – 4 ryby
Tuniak
1200
2
175
35 - 50
4 – 6 filiet
Treska
–
2
200
20 - 30
–
DRUH JEDLA
ZOHRIEVANIE V PARE
Úroveň v rú‐
re
Teplota
(°C)
Doba pe‐
čenia
(min.)
Dusené/zape‐
kané jedlá
2
140
15 - 25
Zohrievajte na tanie‐
ri1)
Cestoviny
s omáčkou
2
140
10 - 15
Zohrievajte na tanie‐
ri1)
Prílohy (napr.
ryža, zemiaky a
cestoviny)
2
140
10 - 15
Zohrievajte na tanie‐
ri1)
Jedlá na tanieri
2
140
10 - 15
Zohrievajte na tanie‐
ri1)
Mäso
2
140
10 - 15
Zohrievajte na tanie‐
ri1)
Zelenina
2
140
10 - 15
Zohrievajte na tanie‐
ri1)
DRUH JEDLA
Poznámky
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
9.12 Pečenie v dietetickom pekáči s funkciou Horúca para
ZELENINA
DRUH JEDLA
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Doba pečenia
(min.)
Brokolica, ružičky
2
150
20 - 25
Baklažán
2
150
15 - 20
Karfiol, ružičky
2
150
25 - 30
Rajčiny
2
150
15
Biela špargľa
2
150
35 - 45
SLOVENSKY
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Doba pečenia
(min.)
Zelená špargľa
2
150
25 - 35
Cukiny, nakrájané
na prúžky
2
150
20 - 25
Mrkva
2
150
35 - 40
Fenikel
2
150
30 - 35
Kaleráb
2
150
25 - 30
Paprika, prúžky
2
150
20 - 25
Zeler, plátky
2
150
30 - 35
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Doba pečenia
(min.)
Varená šunka
2
150
55 - 65
Pošírované kura‐
cie prsia
2
150
25 - 35
Údené mäso
(údené bravčové
zadné)
2
150
80 - 100
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Doba pečenia
(min.)
Pstruh
2
150
25 - 30
Lososová fileta
2
150
25 - 30
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Doba pečenia
(min.)
Ryža
2
150
35 - 40
Neošúpané ze‐
miaky, stredné
2
150
50 - 60
Varené zemiaky,
štvrtiny
2
150
35 - 45
Polenta
2
150
40 - 45
DRUH JEDLA
MÄSO
DRUH JEDLA
RYBA
DRUH JEDLA
PRÍLOHY
DRUH JEDLA
9.13 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
DRUH JEDLA
Vnútorná teplota (°C)
Pečené teľacie
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
67
68 www.aeg.com
DRUH JEDLA
Vnútorná teplota (°C)
Krvavý anglický rozbif
45 - 50
Stredne prepečený anglický rozbif
60 - 65
Prepečený anglický rozbif
70 - 75
Bravčové pliecko
80 - 82
Bravčové koleno
75 - 80
Jahňacie mäso
70 - 75
Kurča
98
Zajac
70 - 75
Pstruh/pražma morská
65 - 70
Tuniak/losos
65 - 70
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäk‐
kou tkaninou namočenou v teplej vode
s prídavkom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použi‐
te bežný čistiaci prostriedok.
• Vnútro rúry vyčistite po každom použi‐
tí. Jednoduchšie tak odstránite neči‐
stoty, ktoré sa potom nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciál‐
nym čističom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko prí‐
slušenstvo rúry a nechajte ho us‐
chnúť. Použite mäkkú tkaninu namo‐
čenú v teplej vode s prídavkom čistia‐
ceho prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým po‐
vrchom, nečistite ho agresívnymi pro‐
striedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Mohlo by to poškodiť
nelepivý povrch.
Antikorové alebo hliníkové spo‐
trebiče:
Dvierka rúry čistite iba vlhkou
špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nepoužívajte drôtenku, kyseliny
ani drsné materiály. Mohli by po‐
škodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací
panel rúry.
10.1 Čistenie tesnenia dvierok
• Tesnenie dvierok pravidelne kontroluj‐
te. Tesnenie dvierok je uložené okolo
rámu vnútorného priestoru rúry. Ak je
tesnenie dvierok poškodené, spotrebič
nepoužívajte. Obráťte sa na servisné
stredisko.
• Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok
nájdete vo všeobecných informáciách
o čistení.
10.2 Zasúvacie lišty
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete
vybrať zásuvné lišty.
SLOVENSKY
69
Vyberanie zasúvacích líšt
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2.
1
2
Montáž zasúvacích líšt
3.
Pri montáži zasúvacích líšt zvoľte opač‐
ný postup.
Zaoblené konce zasúvacích líšt
musia smerovať dopredu.
10.3 Osvetlenie rúry
VAROVANIE
Pri výmene žiarovky v rúre postu‐
pujte opatrne. Hrozí nebezpe‐
čenstvo úrazu elektrickým prú‐
dom.
Pred výmenou žiarovky v rúre:
• Vypnite rúru.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
Na dno rúry položte handričku,
aby ste predišli poškodeniu osve‐
tlenia a skleneného krytu.
Halogénovú žiarovku vždy držte
cez tkaninu, aby ste predišli pri‐
páleniu zvyškov mastnoty na žia‐
rovke.
1.
2.
Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
Otočte sklenený kryt doľava a vyber‐
te ho.
Vyčistite sklenený kryt.
4.
Vymeňte žiarovku v rúre za vhodnú
žiarovku odolnú teplote 300 °C.
Použite rovnaký druh žiarovky do rú‐
ry.
Nasaďte sklenený kryt.
10.4 Čistenie nádržky na vodu
VAROVANIE
Počas čistenia nevlievajte vodu
do nádržky na vodu.
V priebehu čistenia môže z prívo‐
du pary kvapkať voda do vnútra
rúry. Na rošt rúry priamo pod prí‐
vod pary položte nádobu na od‐
kvapkávanie, aby ste zabránili
kvapkaniu vody na dno rúry.
Po určitom čase sa môže v rúre nahro‐
madiť vodný kameň. Aby ste tomu pred‐
išli, vyčistite časti rúry, v ktorých sa tvorí
para. Nádržku na vodu vyprázdnite po
každom pečení s parou.
1. Do nádržky na vodu vlejte 850 ml
vody a pridajte 50 ml (päť čajových
lyžičiek) kyseliny citrónovej. Vypnite
rúru a počkajte približne 60 minút.
2. Zapnite spotrebič a nastavte funkciu
Horúca para . Nastavte teplotu 230
70 www.aeg.com
3.
4.
5.
°C. Spotrebič vypnite po 25 minú‐
tach a nechajte ho na 15 minút vy‐
chladnúť.
Zapnite spotrebič a nastavte funkciu
Horúca para . Nastavte teplotu v roz‐
sahu 130 až 230 °C. Po 10 minútach
spotrebič vypnite. Nechajte ho vy‐
chladnúť a potom odstráňte obsah
nádržky (prečítajte si časť „Vyprázd‐
nenie nádržky na vodu“).
Vypláchnite nádržku na vodu a
handričkou vyčistite zvyšky vodného
kameňa v rúre.
Odtokovú rúrku ručne vyčistite te‐
plou vodou so saponátom. Ak chce‐
te zabrániť poškodeniu, nepoužívaj‐
te kyseliny, spreje ani podobné či‐
stiace prostriedky.
Druh vody
• Mäkká voda s nízkym obsahom vápni‐
ka – výrobca odporúča túto možnosť,
pretože znižuje počet čistení.
• Voda z vodovodu – môžete ju použí‐
vať, ak je na prívodnom potrubí na‐
montovaný špeciálny filter alebo
zmäkčovač.
• Tvrdá voda s vysokým obsahom váp‐
nika – neovplyvňuje výkon spotrebiča,
ale zvyšuje počet čistení.
TABUĽKA MNOŽSTVA VÁPNIKA STANOVENÁ ORGANIZÁCIOU WHO
(Svetová zdravotnícka organizácia)
Usadeniny
vápnika
Tvrdosť vody
(Francúzske
stupne)
Tvrdosť vody
(Nemecké
stupne)
Klasifikácia
vody
Odvápnite raz
za
0 – 60 mg/l
0-6
0-3
Veľmi mäkká
75 cyklov –
2,5 mesiaca
60 - 120 mg / l
6 - 12
3-7
Stredná tvr‐
dosť
50 cyklov – 2
mesiace
120 - 180
mg / l
12 - 18
8 - 10
Tvrdá alebo
vápenatá
40 cyklov –
1,5 mesiaca
vyše 180 mg/l
vyše 18
vyše 10
Veľmi tvrdá
30 cyklov – 1
mesiac
10.5 Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry pozostávajú z troch sklene‐
ných panelov. Dvierka rúry a vnútorné
sklenené panely môžete vybrať a vyči‐
stiť.
POZOR
Spotrebič nepoužívajte bez skle‐
nených panelov.
Ak by ste sa pokúšali sklenené
panely vybrať, kým sú dvierka
namontované, mohli by sa dvier‐
ka zatvoriť.
SLOVENSKY
71
Demontáž dvierok rúry a skleneného panelu
1.
Dvierka rúry úplne otvorte a pridržte
závesy dvierok.
2.
Nadvihnite príchytky na oboch záve‐
soch a preklopte ich.
3.
Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej polohe (do polovice otvorené).
Potom ich potiahnite vpred a vyber‐
te z lôžka.
72 www.aeg.com
4.
Dvierka položte na mäkkú tkaninu
na stabilný povrch.
5.
Uvoľnite blokovací systém, aby sa
dali vybrať sklenené panely.
6.
Otočte obidve úchytky o 90° a vy‐
berte ich z ich lôžok.
7.
Opatrne nadvihnite (krok 1) a po
jednom vyberte (krok 2) sklenené
panely. Začnite vrchným panelom.
Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte.
90°
8.
1
2
SLOVENSKY
73
Montáž dvierok a sklenených panelov
Po dokončení čistenia nainštalujte skle‐
nené panely a dvierka rúry. Pri montáži
zvoľte opačný postup.
Dávajte pozor, aby ste sklenené panely
vložili v správnom poradí. Stredný panel
má ozdobný rám. Povrch s potlačou mu‐
sí smerovať do vnútra dvierok. Po inšta‐
lácii skontrolujte, či nie je povrch sklené‐
ho panela na mieste potlače na dotyk
drsný.
Skontrolujte, či ste dali stredný sklenený
panel do správnych lôžok (pozrite si uve‐
dený obrázok).
11. ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodi‐
ny.
Nastavte čas. Pozrite si
časť „Nastavenie pre‐
sného času“.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potreb‐ Skontrolujte, či sú nasta‐
né nastavenia.
venia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Automatické vypínanie je Pozrite si časť „Automa‐
zapnuté.
tické vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Vyhodila sa poistka v po‐ Skontrolujte poistku. Ak
istkovej skrini.
sa poistka vyhodí viac
ako raz, obráťte sa na
kvalifikovaného elektriká‐
ra.
Nesvieti osvetlenie rúry.
Žiarovka rúry je nefunkč‐ Vymeňte žiarovku v rúre.
ná.
Teplotná sonda nefungu‐ Konektor teplotnej sondy Konektor teplotnej sondy
je.
nie je správne nainštalo‐ zasuňte do príslušnej zá‐
vaný do zásuvky.
suvky až na doraz.
74 www.aeg.com
Problém
Rúra sa nezohrieva. Na
displeji sa zobrazí sym‐
bol Demo.
Možná príčina
Je aktivovaný ukážkový
režim.
Riešenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na displeji sa zobrazí
chybový kód.
Došlo k poruche elektro‐
niky.
1.
2.
Spotrebič vypnite.
Stlačte a podržte tla‐
čidlo +.
Keď zaznie zvukový
signál, otočte ovlá‐
dač funkcií rúry na
prvú funkciu. Na di‐
spleji bude blikať
Demo.
Ovládač funkcií rúry
otočte do vypnutej
polohy.
Uvoľnite tlačidlo +.
Ovládač teploty
otočte na tri sekundy
doprava. Akustický
signál zaznie trikrát.
Ukážkový režim sa
vypne.
Pomocou domovej
poistky alebo ističa v
poistkovej skrini vy‐
pnite spotrebič a
znovu ho zapnite.
Ak sa na displeji
znovu zobrazí chy‐
bový kód, obráťte sa
na servisné stredi‐
sko.
Vo vnútri rúry je voda.
V nádržke na vodu je pri‐ Spotrebič vypnite a vodu
veľa vody.
odstráňte handričkou
alebo špongiou.
Nefunguje pečenie v pa‐
re.
Otvory na paru sa up‐
chali vodným kameňom.
Vyprázdnenie nádržky
na vodu trvá dlhšie ako
tri minúty alebo z otvoru
prívodu pary vyteká vo‐
da.
V spotrebiči sa nachádza Skontrolujte nádržku na
vodný kameň.
vodu. Pozrite si časť „Či‐
stenie nádržky na vodu.“
Príprava jedla trvá veľmi
dlho alebo naopak, jedlá
sú hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka
alebo príliš vysoká.
Na jedle a vo vnútri rúry Jedlo ste nechali v rúre
sa zráža para a vytvára
príliš dlho.
sa skondenzovaná voda.
Skontrolujte otvor prívo‐
du pary. Odstráňte vod‐
ný kameň.
V prípade potreby uprav‐
te teplotu. Postupujte
podľa pokynov v návode.
Po skončení pečenia ne‐
nechávajte jedlo v rúre
dlhšie ako 15 – 20 minút.
SLOVENSKY
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo servisné stredi‐
sko.
Údaje potrebné pre autorizované servis‐
né stredisko nájdete na typovom štítku.
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo produktu (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S. N.)
.........................................
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
13. INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Zabudovanie do
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
75
600
min. 550
20
min. 560
76 www.aeg.com
13.3 Kábel
A
B
Typy káblov použiteľných pre montáž
alebo výmenu: H07 RN-F, H05 RN-F,
H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90),
H05 BB-F.
Ohľadne parametrov kábla sa riaďte
podľa celkového príkonu (na typovom
štítku) a údajov v tabuľke:
Celkový výkon
13.2 Elektrická inštalácia
VAROVANIE
Elektrickú inštaláciu môže vyko‐
nať iba kvalifikovaná osoba.
Výrobca nenesie zodpovednosť
v prípade, že nedodržíte bezpeč‐
nostné opatrenia uvedené v kapi‐
tole „Bezpečnostné pokyny“.
Prierez kábla
maximálne
1380 W
3 x 0,75 mm²
maximálne
2300 W
3 x 1 mm²
maximálne
3680 W
3 x 1,5 mm²
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a ne‐
utrálny kábel (modrý a hnedý kábel).
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na
recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických
a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENSKY
77
78 www.aeg.com
SLOVENSKY
79
397323421-A-392013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement