Electrolux EOB5450AOX User manual

Electrolux EOB5450AOX User manual
EOB5450AOX
.......................................................... .......................................................
HU SÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
www.electrolux.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ÓRAFUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TARTOZÉKOK HASZNÁLATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TOVÁBBI FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MIT TEGYEK, HA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ÜZEMBE HELYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes
szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.RegisterElectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
3
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mel‐
lékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy haszná‐
lat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További
tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és is‐
meretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy
felügyelete mellett használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel. 3 évnél fia‐
talabb gyermekeket tilos felügyelet nélkül hagyni a készülék köz‐
elében.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készülék‐
től működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék
elérhető részei forróak.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor cél‐
szerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
• A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét csak
képesített személy végezheti el.
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse
meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből
kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai
edényfogó kesztyűt.
• A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
4
www.electrolux.com
• A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
• Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sü‐
tőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a fel‐
ületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
• A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a há‐
tulját húzza el az oldalfaltól. A polcvezető síneket a kiszereléssel
ellentétes sorrendben tegye vissza.
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a hivatalos
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek ki
kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
• Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki
van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.
2.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
VIGYÁZAT
A készüléket csak képesített személy
helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi
kesztyűt.
• Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál
fogva.
• Tartsa meg a minimális távolságot a többi ké‐
szüléktől és egységtől.
• A készüléket biztonságos szerkezetek alá és
mellé helyezze.
• A készüléket azonos magasságú készülékek
vagy egységek mellett helyezze el.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást szakkép‐
zett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
• Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbí‐
tó kábelt.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a háló‐
zati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cse‐
rére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy
villanyszerelőhöz.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne ér‐
jenek hozzá a készülék ajtajához, különösen
akkor, ha az forró.
• A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek
érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy
szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azo‐
kat.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
MAGYAR
• Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése la‐
za, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hoz‐
zá.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatla‐
kozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugó‐
nál fogva húzza ki.
• Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést al‐
kalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megsza‐
kítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csava‐
ros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és vé‐
dőrelét.
• Az elektromos készüléket egy szigetelőberen‐
dezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi,
hogy minden ponton leválassza a készüléket
az elektromos hálózatról. A szigetelőberende‐
zésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolság‐
gal kell rendelkeznie.
2.2 Használat
VIGYÁZAT
Sérülés-, égés-, áramütés- és robba‐
násveszély.
• A készüléket háztartási környezetben hasz‐
nálja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jel‐
lemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai
nincsenek-e lezárva.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet
nélkül hagyni.
• Minden használat után kapcsolja ki a készülé‐
ket.
• Körültekintően járjon el, ha működés közben
kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távoz‐
hat a készülékből.
• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel,
vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munka- vagy táro‐
lófelületként.
• Működés közben mindig tartsa csukva a ké‐
szülék ajtaját.
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alko‐
holtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőele‐
gyet hozhatnak létre.
• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne
legyen a készülék közelében, amikor kinyitja
az ajtót.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
5
VIGYÁZAT
A készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• A zománc elszíneződésének vagy károsodá‐
sának megakadályozása érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat köz‐
vetlenül a készülék sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– Ne engedjen vizet a forró készülékbe.
– A főzés befejezése után ne tárolja a nedves
edényeket vagy az ételt a készülékben.
– A tartozékok kivételekor vagy berakásakor
óvatosan járjon el.
• A zománc elszíneződése nincs hatással a ké‐
szülék teljesítményére. Ez a garanciajog
szempontjából nem számít hibának.
• A nagy nedvességtartalmú sütemények eseté‐
ben mély tepsit használjon a sütéshez. A gyü‐
mölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
2.3 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT
Személyi sérülés, tűz vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csat‐
lakozóaljzatból.
• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskü‐
lönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák
eltörnek.
• A sütőajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul
cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a ké‐
szülékről. Az ajtó nehéz!
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldó‐
szert vagy fém tárgyat.
• Amennyiben tűzhelytisztító aeroszolt használ,
tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltünte‐
tett biztonsági utasításokat.
• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha
van) semmilyen mosószerrel.
6
www.electrolux.com
2.4 Belső világítás
2.5 Ártalmatlanítás
• Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú,
amely kizárólag háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására ne hasz‐
nálja.
VIGYÁZAT
Vigyázat! Áramütés-veszély.
• A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati du‐
gaszt a hálózati aljzatból.
• Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki
jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadá‐
lyozza gyermekek és kedvenc állatok készü‐
lékben rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
7 Sütőlámpa
5
8 Ventilátor
6
5
7
4
11
3
8
2
1
10
9
1 Sütőfunkciók szabályozógombja
2 Bekapcsolás-visszajelző
3 Elektronikus programkapcsoló
4 Hőmérséklet-szabályozó gomb
5 Hőmérséklet-visszajelző
9 Polctartó, eltávolítható
10 Adattábla
11 Polcszintek
3.1 Sütő tartozékai
• Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedé‐
nyekhez.
• Sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.
• Sütő tepsi
Tortákhoz és süteményekhez. Sütemények és
húsok sütéséhez, illetve zsírfelfogó edény‐
ként.
• Teleszkópos sütősín
Polcokhoz és tálcákhoz.
6 Grill
4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
4.1 Kezdeti tisztítás
• Vegyen ki minden tartozékot és kivehető polc‐
tartót (ha van).
• Az első használat előtt tisztítsa meg a készü‐
léket.
Olvassa el az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
MAGYAR
4.2 Az óra beállítása
7
4.3 Előmelegítés
A sütő működtetése előtt be kell állíta‐
nia az órát.
Üres készülékkel végezzen előmelegítést, hogy
kiégesse a visszamaradt zsírt.
Amikor a készüléket az elektromos hálózatra
csatlakoztatja, illetve áramszünetet követően az
Óra funkció szimbóluma villogni kezd.
A + vagy - gombot nyomja meg a pontos idő be‐
állítására.
1.
2.
3.
4.
5.
Állítsa be a
funkciót és a maximális hő‐
mérsékletet.
Hagyja egy óráig működni a készüléket.
Állítsa be a
funkciót és a maximális hő‐
mérsékletet.
Hagyja tíz percig működni a készüléket.
Állítsa be a
funkciót és a maximális hő‐
mérsékletet.
6. Hagyja tíz percig működni a készüléket.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a tartozékok.
Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez nor‐
mális jelenség. Gondoskodjon a megfelelő légá‐
ramlásról.
Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás
megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt mutat‐
ja.
Az idő módosításához nyomja le több‐
gombot, amíg az Óra funkció
ször a
visszajelzője villogni nem kezd. Tilos az
Időtartam
vagy Befejezés
funk‐
ciót ugyanarra az időre beállítani.
5. NAPI HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
2.
A készülék használatához nyomja meg a gom‐
bot. A gomb kiugrik.
5.1 A készülék be- és kikapcsolása
1.
3.
A sütőfunkciók gombját forgassa el a kívánt
sütőfunkció kiválasztásához.
Működés közben a bekapcsolás-visszajelző
világít.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gom‐
bot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
Amíg a készülék hőmérséklete emelkedik, a
hőmérséklet-visszajelző világít.
A készülék kikapcsolásához forgassa kikap‐
csolt állásba a sütőfunkciók gombját és a
hőmérséklet-szabályzót.
5.2 Sütőfunkció
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A készülék kikapcsolt állapotban van.
Sütővilágítás
A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata nélkül.
8
www.electrolux.com
Sütőfunkció
Alkalmazás
Alsó + felső sü‐
tés
Egyetlen sütőszinten történő sütéshez. Egyidejűleg működik a
felső és az alsó fűtőelem.
Felső fűtés
Főzött ételek befejezéséhez. Csak a felső fűtőelem működik.
Alsó sütés
Ropogós vagy kérges aljú sütemények készítéséhez. Csak az
alsó fűtőelem működik.
Grill
A polc közepén elhelyezett kis mennyiségű, lapos étel grillezé‐
séhez. Pirítós készítéséhez.
Gyors grillezés
Nagyobb mennyiségű lapos élelmiszer grillezéséhez. Pirítós
készítéséhez. A teljes grillező elem működik.
Turbógrill
Nagyobb húsdarabok elkészítéséhez. A grillező elem és a sü‐
tőventilátor egyszerre üzemel és keringeti a forró levegőt az
étel körül.
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok /
Kiolvasztás
Többféle étel egyszerre való sütése azonos hőmérsékleten, a
sütő több szintjén anélkül, hogy az egyik átvenné a másik za‐
matát. / Fagyasztott étel felengedéséhez. A hőmérséklet-sza‐
bályozó gombnak kikapcsolt állásban kell lennie
Pizzasütés
Pizza, quiche vagy pite készítéséhez. A grillező és az alsó
elem közvetlenül sugározza a hőt, a ventilátor pedig a forró le‐
vegő keringetésével biztosítja, hogy a pizzafeltét, illetve a pite
tölteléke megsüljön.
6. ÓRAFUNKCIÓK
6.1 Elektronikus programkapcsoló
1
2
3
1 Funkciók visszajelzői
2 Időkijelző
3 Funkció visszajelző
4 + gomb
5 Kiválasztó gomb
hr min
6 - gomb
6
5
Óra funkció
4
Alkalmazás
Óra
A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellenőrzéséhez.
Percszámláló
Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs hatással a sü‐
tő működésére.
MAGYAR
Óra funkció
Alkalmazás
Időtartam
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a készü‐
lék.
Befejezés
Segítségével beállítható, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.
Egyidejűleg használhatja az Időtartam
és a Befejezés
funkciót annak
beállítására, hogy mikor kapcsoljon beés ki a készülék. Először az Időtartamot
, majd a Befejezést
állítsa be.
3.
6.2 Az óra funkciók beállítása
1.
2.
9
Az időtartam
és a Befejezés
funkció‐
khoz állítson be egy sütőfunkciót és egy hő‐
mérsékletet. Ez nem szükséges a Perc‐
számláló funkcióhoz.
Nyomja meg többször a Kiválasztó gombot,
amíg a kívánt óra funkció visszajelzője vil‐
logni nem kezd.
4.
5.
A szükséges óra funkció idejének beállítá‐
sához nyomja meg a + vagy - gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a beállítani kí‐
vánt óra funkció visszajelzője. Ha a beállí‐
tott idő letelik, a visszajelző villogni kezd, és
két percig hangjelzés hallható.
Az Időtartam
és a Befejezés
funkciók használatakor a sütő automati‐
kusan kikapcsol.
A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg egy
gombot.
Forgassa kikapcsolt állásba a sütőfunkciók
vezérlőgombját és a hőmérséklet-szabály‐
zót.
6.3 Az órafunkciók törlése
1.
hr min
2.
7. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
Annyiszor nyomja meg a Kiválasztó gom‐
bot, amíg a kívánt funkció visszajelzője vil‐
logni nem kezd.
Tartsa nyomva a - gombot.
Az óra funkció kijelzése néhány másodperc
múlva eltűnik.
10
www.electrolux.com
7.1 Teleszkópos sütősín
1.
Húzza ki a jobb és a bal oldali teleszkópos
sütősíneket.
2.
Helyezze a huzalpolcot a teleszkópos sütő‐
sínekre, majd óvatosan tolja be a sütő bel‐
sejébe.
Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze,
hogy a teleszkópos sütősíneket ütközésig a
helyükre tolta-e.
°C
°C
Későbbi használatra őrizze a teleszkó‐
pos sütősínek szerelési útmutatóját.
A teleszkópos sütősínek segítségével könnyeb‐
ben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat.
FIGYELEM
A teleszkópos sütősíneket tilos moso‐
gatógépben tisztítani! A teleszkópos sü‐
tősíneket tilos kenni (zsírozni)!
8. TOVÁBBI FUNKCIÓK
8.1 Hűtőventilátor
Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor auto‐
matikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a ké‐
szülék felületeit. Amikor kikapcsolja a készüléket,
a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a ké‐
szülék le nem hűl.
8.2 Biztonsági termosztát
A készülék nem megfelelő használata vagy a ré‐
szegységek meghibásodása veszélyes túlmele‐
gedést okozhat. Ennek megakadályozása céljá‐
ból a sütő biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hő‐
mérséklet csökkenése után automatikusan újra
bekapcsol.
MAGYAR
11
9. HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
9.1 Az ajtó belső oldala
Bizonyos modelleknél az ajtó belső oldalán az
alábbiakat találja:
• a polcszintek számát.
• tájékoztatást a sütőfunkciókról, a polcszintek
ajánlott számát, valamint a tipikus edények‐
hez való hőmérsékletet.
A táblázatban szereplő hőmérsékleti ér‐
tékek és sütési időtartamok csak tájé‐
koztatásként szolgálnak. A valós érté‐
kek a receptektől, a felhasznált összete‐
vők minőségétől és mennyiségétől füg‐
genek.
• A sütőben öt polcszint található. A polcszintek
számozása a sütő aljától felfelé történik.
• A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva,
ami keringeti a levegőt, és a gőzt folyamato‐
san visszavezeti. A rendszerrel egyszerre pá‐
rolhat és süthet, így az elkészített ételek belül
puhák, kívül pedig ropogósak lesznek. Mini‐
málisra csökkenti a sütési időt és az energia‐
fogyasztást.
• A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy
az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Min‐
dig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés
közben kinyitja a készülék ajtaját. A párale‐
csapódás csökkentése érdekében a sütés
megkezdése előtt 10 percig üzemeltesse a
készüléket.
• Törölje le a nedvességet a készülék minden
használata után.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a
sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne ta‐
karja le sütés közben alufóliával. Ez hatással
lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a
sütő zománcozását.
9.2 Sütemények sütése
• Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési
idő 3/4-e el nem telt.
• Ha egyszerre két sütő tálcát használ, legyen
egy üres szint közöttük.
9.3 Húsok és halak sütése
• Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon
mély tepsit, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltok‐
tól, amelyek esetleg rá is éghetnek.
• Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés
előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
• Hússütés közben a túlzott füstképződés meg‐
előzése érdekében öntsön egy kis vizet a
mély tepsibe. A füst lecsapódásának megelő‐
zése érdekében mindig pótolja az elpárolgott
vizet.
9.4 Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától, annak álla‐
gától és mennyiségétől függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben.
Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérsékletbeállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, recept‐
jeihez és mennyiségeihez, miközben használja a
készüléket.
9.5 Tészta- és hússütési táblázat
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Habos süte‐
mények
2
170
3 (2 és 4)
160
45 - 60
Tortasütő formá‐
ban
Linzertészta
2
170
3 (2 és 4)
160
20 - 30
Tortasütő formá‐
ban
12
www.electrolux.com
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Kefires sajttor‐
ta
1
170
2
165
60 - 80
26 cm-es torta‐
sütő formában
Almatorta (al‐
más pite)
2
170
2 (bal és
jobb)
160
80 - 100
Két darab 20
cm-es sütőfor‐
mában a huzal‐
polcon1)
Rétes
3
175
2
150
60 - 80
Sütő tálcán
Gyümölcstorta
2
170
2 (bal és
jobb)
165
30 - 40
26 cm-es torta‐
sütő formában
Piskótatészta
2
170
2
160
50 - 60
26 cm-es torta‐
sütő formában
Karácsonyi
torta/gyü‐
mölcstorta
gazdagon
2
160
2
150
90 - 120
20 cm-es torta‐
sütő formában1)
Szilvatorta
1
175
2
160
50 - 60
Kenyérsütő for‐
mában1)
Aprósütemény
– egy szinten
3
170
3
140 150
20 - 30
Sütő tálcán
Aprósütemény
– két szinten
-
-
2 és 4
140 150
25 - 35
Sütő tálcán
Aprósütemény
– három szin‐
ten
-
-
1, 3 és 5
140 150
30 - 45
Sütő tálcán
Keksz / omlós
tészták – egy
szinten
3
140
3
140 150
30 - 35
Sütő tálcán
Keksz / omlós
tészták – két
szinten
-
-
2 és 4
140 150
35 - 40
Sütő tálcán
Keksz / omlós
tészták – há‐
rom szinten
-
-
1, 3 és 5
140 150
35 - 45
Sütő tálcán
Habcsók – egy
szinten
3
120
3
120
80 - 100
Sütő tálcán
Habcsók – két
szinten
-
-
2 és 4
120
80 - 100
Sütő tálcán1)
Molnárka
3
190
3
190
12 - 20
Sütő tálcán1)
MAGYAR
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
13
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
170
25 - 35
Sütő tálcán
2 és 4
170
35 - 45
Sütő tálcán
180
2
170
45 - 70
20 cm-es torta‐
sütő formában
1
160
2
150
110 - 120
24 cm-es torta‐
sütő formában
1
170
2 (bal és
jobb)
160
50 - 60
20 cm-es torta‐
sütő formában
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Képviselőfánk
– egy szinten
3
190
3
Képviselőfánk
– két szinten
-
-
Tortalapok
2
Gyümölcstorta
gazdagon
Lekváros pis‐
kóta
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
KENYÉR ÉS PIZZA
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Fehér kenyér
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 darab, 500
g/db1)
Rozskenyér
1
190
1
180
30 - 45
Kenyérsütő for‐
mában
Zsemle
2
190
2 (2 és 4)
180
25 - 40
6 - 8 db a sütő
tálcán1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Sütő tálcán vagy
mély tepsiben1)
Pogácsák
3
200
3
190
10 - 20
Sütő tálcán1)
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
TÉSZTAFÉLÉK
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Vajastésztakosárka
2
200
2
180
40 - 50
Formában
Zöldséges pite
2
200
2
175
45 - 60
Formában
14
www.electrolux.com
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
180
50 - 60
Formában1)
2
180 190
25 - 40
Formában1)
2
180 190
25 - 40
Formában1)
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Quiche
1
180
1
Lasagne
2
180 190
Cannelloni
2
180 190
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
HÚS
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Marhahús
2
200
2
190
50 - 70
Huzalpolcon
Sertés
2
180
2
180
90 - 120
Huzalpolcon
Borjú
2
190
2
175
90 - 120
Huzalpolcon
Angol marha‐
sült, véresen
2
210
2
200
50 - 60
Huzalpolcon
Angol marha‐
sült, közep‐
esen átsütve
2
210
2
200
60 - 70
Huzalpolcon
Angol marha‐
sült, jól átsütve
2
210
2
200
70 - 75
Huzalpolcon
Sertéslapocka
2
180
2
170
120 - 150
Bőrös
Sertéscsülök
2
180
2
160
100 - 120
2 db
Bárány
2
190
2
175
110 - 130
Comb
Csirke
2
220
2
200
70 - 85
egészben
Pulyka
2
180
2
160
210 - 240
egészben
Kacsa
2
175
2
220
120 - 150
egészben
Liba
2
175
1
160
150 - 200
egészben
Nyúlhús
2
190
2
175
60 - 80
feldarabolva
Vadnyúl
2
190
2
175
150 - 200
feldarabolva
Fácán
2
190
2
175
90 - 120
egészben
MAGYAR
15
HAL
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
175
40 - 55
3 - 4 hal
175
35 - 60
4 - 6 filé
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Pisztráng/ten‐
geri keszeg
2
190
2
Tonhal/lazac
2
190
2
9.6 Grill
Melegítse elő az üres sütőt 3 percig a
sütés előtt.
Mennyiség
ÉTEL TÍPUSA
Grill
Sütési idő [perc]
Darab
[g]
Polcmagas‐
ság
Hőmérs.
[°C]
Első oldal
Második ol‐
dal
Filészeletek
4
800
4
maximá‐
lis
12 - 15
12 - 14
Bifsztek
4
600
4
maximá‐
lis
10 - 12
6-8
Kolbászok
8
-
4
maximá‐
lis
12 - 15
10 - 12
Sertésborda
4
600
4
maximá‐
lis
12 - 16
12 - 14
Csirke (félbe vág‐
va)
2
1000
4
maximá‐
lis
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
4
maximá‐
lis
10 - 15
10 - 12
Csirkemell
4
400
4
maximá‐
lis
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
4
maximá‐
lis
20 - 30
-
Halfilé
4
400
4
maximá‐
lis
12 - 14
10 - 12
Melegszendvics
4-6
-
4
maximá‐
lis
5-7
-
Pirítós
4-6
-
4
maximá‐
lis
2-4
2-3
16
www.electrolux.com
9.7 Infrasütés
Marhahús
ÉTEL TÍPUSA
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet
[°C]
Idő [perc]
Marhasült vagy -sz‐
elet, véresen
vastagság (cm)
szerint
1 vagy 2
190 - 200 1)
5-6
Marhasült vagy -sz‐
elet, közepesen
vastagság (cm)
szerint
1 vagy 2
180 - 190 1)
6-8
Marhasült vagy -sz‐
elet, átsütve
vastagság (cm)
szerint
1 vagy 2
170 - 180 1)
8 - 10
ÉTEL TÍPUSA
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet
[°C]
Idő [perc]
Lapocka, tarja, son‐
ka
1 - 1,5 kg
1 vagy 2
160 - 180
90 - 120
1) Melegítse elő a sütőt.
Sertés
Borda, karaj
1 - 1,5 kg
1 vagy 2
170 - 180
60 - 90
Fasírt
750 g - 1 kg
1 vagy 2
160 - 170
50 - 60
Sertés csülök (elő‐
főzött)
750 g - 1 kg
1 vagy 2
150 - 170
90 - 120
Borjú
ÉTEL TÍPUSA
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [perc]
Borjú roston
1 kg
1 vagy 2
160 - 180
90 - 120
Borjúcsülök
1,5 - 2 kg
1 vagy 2
160 - 180
120 - 150
Bárány
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [perc]
Báránycsülök,
bárány roston
ÉTEL TÍPUSA
1 - 1,5 kg
1 vagy 2
150 - 170
100 - 120
Báránygerinc
1 - 1,5 kg
1 vagy 2
160 - 180
40 - 60
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [perc]
Egyenként
200-250 g-os
1 vagy 2
200 - 220
30 - 50
Egyenként 400–
500 g
1 vagy 2
190 - 210
35 - 50
Csirke, jérce
1 - 1,5 kg
1 vagy 2
190 - 210
50 - 70
Kacsa
1,5 - 2 kg
1 vagy 2
180 - 200
80 - 100
Szárnyasok
ÉTEL TÍPUSA
Baromfi részek
Fél csirke
MAGYAR
ÉTEL TÍPUSA
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [perc]
3,5 - 5 kg
1 vagy 2
160 - 180
120 - 180
Pulyka
2,5 - 3,5 kg
1 vagy 2
160 - 180
120 - 150
Pulyka
4 - 6 kg
1 vagy 2
140 - 160
150 - 240
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [perc]
1 - 1,5 kg
1 vagy 2
210 - 220
40 - 60
Liba
17
Hal (párolt)
ÉTEL TÍPUSA
Hal egészben
9.8 Kiolvasztás
[g]
Kiolvasztási
időtartam
[perc]
További kiolvasz‐
tási időtartam
[perc]
Megjegyzések
Csirke
1000
100 - 140
20 - 30
Tegye a csirkét egy lefor‐
dított csészealjra egy nagy
tányérba. Félidőben fordít‐
sa meg.
Hús
1000
100 - 140
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Hús
500
90 - 120
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Pisztráng
150
25 - 35
10 - 15
-
Eper
300
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
250
30 - 40
10 - 15
-
2 x 200
80 - 100
10 - 15
A tejszín akkor is jól felver‐
hető, ha kissé még fagyos.
1400
60
60
-
ÉTEL TÍPUSA
Tejszín
Krémes torta
9.9 Aszalás – Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Takarja le a sütő polcait sütőpapírral.
ZÖLDSÉG
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [óra]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Gomba
3
1/4
50 - 60
6-8
Fűszernövény
3
1/4
40 - 50
2-3
1 szint
2 szint
Bab
3
Paprika
3
Leveszöldség
18
www.electrolux.com
GYÜMÖLCS
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [óra]
1/4
60 - 70
8 - 10
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
1 szint
2 szint
Szilva
3
Sárgabarack
3
Almaszeletek
Körte
10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
• A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres
puha ruhával tisztítsa meg.
• A fém felületek megtisztítását végezze a szo‐
kásos tisztítószerrel.
• Minden használat után alaposan tisztítsa meg
a sütő belsejét. Ily módon könnyen el tudja tá‐
volítani a szennyeződéseket, és azok később
nem égnek rá a felületre.
• A makacs szennyeződéseket az erre a célra
kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel tisztít‐
sa meg.
• Minden használat után tisztítsa és szárítsa
meg a sütő tartozékait. Meleg vízzel és tisztí‐
tószerrel megnedvesített puha kendőt hasz‐
náljon.
• Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik,
ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel,
éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben.
Tönkreteheti a teflon bevonatot!
Rozsdamentes acél vagy alumínium ké‐
szülékek:
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot használjon. Puha ronggyal tö‐
rölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot, sav‐
tartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét.
A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen elővi‐
gyázatosan tisztítsa meg.
10.1 Az ajtótömítések megtisztítása
• Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés álla‐
potát. Az ajtótömítés a sütőtér kereténél talál‐
ható. Ne használja a készüléket, ha az ajtótö‐
mítés sérült. Forduljon márkaszervizhez.
• Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd a
tisztításról szóló általános részben.
10.2 Polcvezető sínek
A polctartók kiszerelhetőek az oldalfalak tisztítá‐
sához.
MAGYAR
19
A polcvezető sínek eltávolítása
1. Húzza el a polcvezető sín elejét az oldalfal‐
tól.
2.
1
2
A polcvezető sínek behelyezése
A polcvezető síneket a kiszereléssel ellentétes
sorrendben tegye vissza.
A polcvezető sínek kerekített végeinek
a sütő eleje felé kell mutatniuk.
2.
3.
4.
A sütő tetejének könnyebb tisztításához a grille‐
ző elem eltávolítható.
VIGYÁZAT
A grillező elem eltávolítása előtt kap‐
csolja ki a készüléket. Ellenőrizze, hogy
lehűlt-e már a készülék. Égésveszély!
Csavarozza ki a rácsot rögzítő csavart. A
legelső alkalommal használjon csavarhúzót.
Óvatosan húzza lefelé a rácsot.
Meleg vizes és mosószeres puha törlőken‐
dővel tisztítsa meg a sütő tetejét, majd
hagyja megszáradni.
A grillező elemet az ellenkező sorrend be‐
tartásával kell visszaszerelni.
VIGYÁZAT
A grillező elem visszahelyezése után el‐
lenőrizze, hogy a megfelelő helyre tettee azt vissza, illetve hogy szilárdan áll-e.
10.3 A sütő mennyezete
1.
Húzza el a polcvezető sín hátulját az oldal‐
faltól, majd vegye ki.
10.4 Sütőlámpa
VIGYÁZAT
Legyen óvatos, amikor a sütőlámpát
cseréli. Áramütés veszélye áll fenn.
A sütőlámpa cseréje előtt:
• Kapcsolja ki a sütőt.
• Vegye ki a biztosítékokat a biztosítékdoboz‐
ból, vagy kapcsolja ki a megszakítót.
Tegyen egy textíliát a sütő aljára, és ez‐
zel védje a sütőlámpát és az üvegbúrát.
A zsírmaradék ráégésének elkerülésére
mindig kendővel fogja meg a halogéniz‐
zót.
1.
Az üvegbúra eltávolításához fordítsa azt az
óramutató járásával ellentétes irányba.
20
www.electrolux.com
2.
3.
4.
Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
Cserélje ki a sütő izzóját egy megfelelő, 300
°C-ig hőálló sütőizzóra.
Használjon az eredetivel megegyező típusú
sütőlámpa izzót.
Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
10.5 A sütőajtó tisztítása
A sütő ajtaja három üvegtáblából áll. A sütőajtó
és belső üveglapjai a tisztításhoz kivehetőek.
A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy próbál‐
ja kiszerelni az üveglapokat, hogy a sü‐
tő ajtaja nincs leszerelve.
A sütőajtó és az üveglap leszerelése
1.
2.
3.
Nyissa ki teljesen az ajtót, és keresse meg
az ajtó jobb oldalán lévő zsanért.
Húzza meg a feszítő alkatrészt, amíg az vis‐
szaugrik.
A benyomott alkatrészt tartsa az egyik ke‐
zével. A másik kezével egy csavarhúzó se‐
gítségével emelje fel és fordítsa el a jobb
oldali zsanérkart.
MAGYAR
21
4.
Keresse meg az ajtó bal oldalán lévő zsa‐
nért.
5.
Emelje meg és fordítsa el a bal oldali zsa‐
néron lévő kart.
6.
Csukja vissza a sütőajtót az első nyitási po‐
zícióig (félig). Ezután húzza előre és emelje
ki az ajtót a helyéről.
22
www.electrolux.com
7.
Helyezze az ajtót egy stabil felületre leterí‐
tett puha ruhára.
8.
Oldja ki a reteszelőrendszert az üveglapok
kiszereléséhez.
9.
A két rögzítőt forgassa el 90°-kal, majd húz‐
za ki azokat a helyükről.
90°
10. Az üveglapokat egyenként, óvatosan emel‐
je fel (1. lépés), és távolítsa el (2. lépés). A
felső üveglappal kezdje.
11. Tisztítsa meg az üveglapokat mosószeres
vízzel. Óvatosan szárítsa meg az ajtó üveg‐
lapjait.
1
2
MAGYAR
23
A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése
A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapo‐
kat és a sütőajtót a helyére. Ismételje meg fordí‐
tott sorrendben a fenti lépéseket.
Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat megfelelő
sorrendben tegye vissza. A második lapnak dísz‐
kerete van. Az üveglap filmnyomott oldalának az
ajtó belseje felé kell néznie. Győződjön meg ar‐
ról, hogy behelyezés után az üveglap kerete a
filmnyomott részeken nem érdes felületű-e, ami‐
kor hozzáér.
Ellenőrizze, hogy a középső üvegtáblát megfe‐
lelően helyezte-e az ágyazatba (lásd az ábrát).
11. MIT TEGYEK, HA...
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges
beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégezte-e
a szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
A biztosítékdobozban kioldott
a biztosíték.
Ellenőrizze a biztosítékot. Ha
a biztosíték többször is kiold,
forduljon szakképzett villany‐
szerelőhöz.
Nem működik a sütőlámpa.
Hibás a sütőlámpa.
Cserélje ki a sütőlámpát.
A kijelzőn a következő látha‐
tó: 12.00
Áramkimaradás volt.
Állítsa be az órát.
Gőz- és páralecsapódás ész‐
lelhető az ételen és a sütőtér‐
ben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A sütés befejezése után leg‐
feljebb 15-20 percig hagyhatja
bent az ételt a sütőben.
Ha nem talál egyedül megoldást a problémára,
forduljon a márkakereskedőhöz vagy a márka‐
szervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok az
adattáblán találhatóak. Az adattábla a készülék
belső terének elülső keretén található.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
24
www.electrolux.com
12. MŰSZAKI ADATOK
Üzemi feszültség
220 - 240V
Frekvencia
50 / 60 Hz
13. ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
13.1 Beépítés
548
558
20
min. 550
20
600
min. 560
573
589
A
B
594
5
590
min. 550
20
min. 560
13.2 Elektromos üzembe helyezés
VIGYÁZAT
Az elektromos üzembe helyezést csak
képesített személy végezheti el.
A gyártó semmilyen felelősséget nem
nem vállal, ha a „Biztonsági informáci‐
ók” c. fejezetben található óvintézkedé‐
seket nem tartja be.
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel
kerül szállításra.
13.3 Kábel
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez használ‐
ható vezetéktípusok: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
MAGYAR
A vezeték szükséges keresztmetszete az össz‐
teljesítmény (lásd az adattáblán) és az alábbi
táblázat alapján állapítható meg:
Összteljesítmény
Vezeték keresztmet‐
szet
maximum 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximum 2300 W
3 x 1 mm²
Összteljesítmény
maximum 3680 W
25
Vezeték keresztmet‐
szet
3 x 1,5 mm²
A középső (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel hos‐
szabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék és bar‐
na vezeték).
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
. Újrahasznosításhoz tegye
hasznosítsa újra:
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
26
www.electrolux.com
MAGYAR
27
397326861-A-412013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement