Electrolux EOB3430AOX User manual

Electrolux EOB3430AOX User manual
EEB4233
EOB3430
................................................ .............................................
HR PEĆNICA
UPUTE ZA UPORABU
2
SL PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO
23
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKCIJE SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KORIŠTENJE PRIBORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
3
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene
upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju
dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, prepo‐
ručujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nad‐
zora.
1.2 Opća sigurnost
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parno čišćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer
mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
• Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice,
a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice plitica vratite
na mjesto obrnutim redoslijedom.
4
2.
www.electrolux.com
SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE
Ovaj uređaj mora postaviti kvalificirana
osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporu‐
čenih s uređajem.
• Uvijek budite pažljivi kad pomičete uređaj jer
je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizi‐
ni sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti po‐
red uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
natpisnoj pločici s električnim napajanjem.
Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kon‐
taktirajte ovlašteni servis.
• Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje vra‐
ta uređaja, posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod napo‐
nom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena
na takav način da se ne može ukloniti bez
alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Pobrinite se da
nakon postavljanja postoji pristup utikaču.
• Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Koristite samo odgovarajuće uređaje za
izolaciju: automatske sklopke, osigurače (osi‐
gurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), prekida‐
če i sklopnike struje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati izolacijski ure‐
đaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz
električne mreže na svim polovima. Izolacijski
uređaj mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.2 Upotreba
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokira‐
ni.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u ra‐
du. Ne dodirujte grijače u uređaju. Prilikom va‐
đenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
• Budite oprezni kada otvarate vrata uređaja u
radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
• Vrata uređaja uvijek držite zatvorenima kad je
uređaj u radu.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka
koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u
blizinu uređaja kada otvarate vrata.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene za‐
paljivim sredstvima ne stavljajte u, pored ili na
uređaj.
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
HRVATSKI
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje
emajla:
– Ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe
ili druge predmete.
– Ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na
dno uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- ne držite vlažnu hranu i posuđe u uređaju
nakon završetka kuhanja.
- budite oprezni prilikom vađenja ili po‐
stavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na per‐
formanse uređaja. To nije neispravnost u
smislu prava na jamstvo.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu.
Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
2.3 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Postoji opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Uvjerite se da je uređaj hladan. Postoji opas‐
nost od puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada
su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su
teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
5
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju može
uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite sprej za pećnicu, poštujte sigur‐
nosne upute na ambalaži.
• Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom deterdženta.
2.4 Osvijetljenje unutrašnjosti
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi
u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite je za kućno
osvjetljenje.
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
6
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
6 Roštilj
5
7 Svjetlo pećnice
8 Ventilator
6
5
4
11
3
2
9 Nosač police, može se skinuti
10 Nazivna pločica
7
11 Položaji police
8
3.1 Pribor pećnice
1
10
9
1 Regulator funkcija pećnice
2 Indikator snage
3 Elektronski programator
4 Regulator temperature
5 Indikator temperature
• Mreža za pečenje
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje mesa.
• Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
• Plitica za roštiljanje/pečenje
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za
sakupljanje masnoće.
• Sklopive vodilice
Za police i pekače.
4. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
4.1 Početno čišćenje
• Izvadite sav pribor i uklonjive nosače polica
(ako je primjenjivo).
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održa‐
vanje".
4.2 Postavljanje vremena
Prije uključivanja pećnice morate posta‐
viti vrijeme.
Kada pećnicu priključite na dovod električne
energije ili nakon gubitka napajanja, trepće in‐
dikator funkcije vremena.
Pritisnite tipku + ili - za postavljanje točnog
vremena.
Nakon otprilike pet sekundi treperenje prestaje i
na zaslonu se prikazuje postavljeno vrijeme.
Za promjenu vremena pritišćite
sve
dok indikator funkcije vremena ne po‐
čne treptati. Istovremeno ne morate po‐
ili završetak
staviti funkciju trajanje
.
4.3 Predgrijavanje
Predgrijte prazan uređaj kako bi se spalili ostatci
masnoće.
1.
Postavite funkciju
i najvišu temperaturu.
HRVATSKI
2.
3.
4.
5.
Pustite da uređaj radi jedan sat.
Postavite funkciju
i najvišu temperaturu.
Pustite da uređaj radi deset minuta.
Postavite funkciju
i najvišu temperaturu.
7
6. Pustite da uređaj radi deset minuta.
Pribor se može ugrijati više nego je uobičajeno.
Uređaj može ispuštati miris i dim. To je
normalno. Osigurajte da je protok zraka dovoljan.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Za početak korištenja uređaja pritisnite tipku.
Tipka se izvlači.
5.1 Uključivanje i isključivanje uređaja
1.
Okrenite tipku funkcija pećnice na funkciju
pećnice.
2.
3.
Kontrolna žaruljica uključenosti uključuje se
dok uređaj radi.
Okrenite regulator temperature na tempera‐
turu.
Kontrolna žaruljica temperature uključuje se
dok se temperatura u uređaju povećava.
Za isključivanje uređaja, okrenite prekidač
za funkcije pećnice i regulator temperature
okrenite u položaj Off (isključeno).
5.2 Funkcije pećnice
Funkcije pećnice
Primjena
Isključeno
Uređaj je isključen.
Osvijetljenje
unutrašnjosti
Za uključivanje svjetla pećnice bez funkcije pečenja.
Gornji i donji
grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini pećnice. Gornji i donji
grijač rade istovremeno.
Gornji grijač
Za završetak pečenih jela. Radi samo gornji grijač.
Donji grijač
Za pečenje kolača hrskavog donjeg dijela ili korice. Radi samo
donji grijač.
Mali roštilj
Za roštiljanje tankih komada u malim količinama na sredini re‐
šetke. Za pripremu tosta.
Veliki roštilj
Za roštiljanje velikih količina tankih komada hrane. Za pri‐
premu tosta. Uključuje se cijeli roštilj.
Turbo roštilj
Za pečenje velikih komada mesa. Roštilj i ventilator rade
naizmjenično, tako da vrući zrak kruži oko hrane.
Vrući zrak /
Odmrzavanje
Za prženje ili prženje i pečenje hrane za koju je potrebna ista
temperatura na više nivoa, bez miješanja mirisa. / Za otapanje
zamrznutih namirnica. Tipka regulatora temperature mora biti
u položaju isključeno
Pizza program
Za pečenje pizze, quiche ili pite. Roštilj i donji grijač pružaju
izravnu toplinu, a ventilator cirkulira vrući zrak za pečenje piz‐
ze ili pita s nadjevom.
8
www.electrolux.com
6. FUNKCIJE SATA
6.1 Elektronski programator
1
2
3
1 Indikatori funkcija
2 Prikaz vremena
3 Indikatori funkcija
4 Tipka +
5 Tipka za odabir
hr min
6 Tipka -
6
5
4
Funkcija sata
Vrijeme
Zvučni alarm
Trajanje
Završetak
Primjena
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.
Za postavljanje odbrojavanja. Ova funkcija nema utjecaja na rad
pećnice.
Za postavljanje duljine rada pećnice.
Za postavljanje vremena isključivanja pećnice.
Istovremeno možete upotrijebiti funkcije
trajanje
i završetak
za po‐
stavljanje vremena kada se uređaj mora
uključiti te zatim isključiti. Najprije posta‐
, a zatim završetak
.
vite trajanje
3.
6.2 Postavljanje funkcija sata
1.
2.
Za trajanje
i završetak
, postavite
funkciju pećnice i temperaturu. To nije po‐
trebno za zvučni alarm
.
Pritišćite tipku za odabir dok indikator odgo‐
varajuće funkcije sata ne počne treperiti.
4.
5.
S funkcijama trajanje
i završetak
pećnica se automatski isključuje.
Pritisnite tipku za isključivanje signala.
Prekidač za funkcije pećnice i regulator
temperature okrenite u položaj isključeno.
6.3 Poništavanje funkcija sata
1.
hr min
Pritisnite + ili - za postavljanje vremena za
odgovarajuću funkciju sata.
Na zaslonu se prikazuje indikator za
funkciju sata koju ste postavili. Kada po‐
stavljeno vrijeme istekne, indikator treperi i
na dvije minute oglašava se zvučni signal.
2.
Pritišćite tipku za odabir sve dok ne počne
treperiti indikator odgovarajuće funkcije.
Pritisnite i držite pritisnutu tipku -.
Funkcija sata se nakon nekoliko sekundi
isključuje.
HRVATSKI
9
7. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
7.1 Sklopive vodilice
1.
Izvucite desnu i lijevu sklopivu vodilicu.
2.
Žičanu policu stavite na sklopive vodilice i
pažljivo ih gurnite u uređaj.
Prije zatvaranja vrata pećnice sklopive vo‐
dilice obvezno gurnite do kraja u uređaj.
°C
°C
Upute za postavljanje sklopivih vodilica
sačuvajte za daljnju uporabu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete lakše
stavljati i vaditi plitice.
POZOR
Sklopive vodilice nemojte prati u perilici
posuđa. Ne podmazujte sklopive vo‐
dilice.
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Ventilator za hlađenje
8.2 Sigurnosni termostat
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje au‐
tomatski se uključuje kako bi površinu uređaja
održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator
za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne
ohladi.
Neispravan rad uređaja ili neispravne komponen‐
te mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako
bi se to spriječilo, paćnica ima sigurnosni
termostat koji prekida napajanje. Pećnica se au‐
tomatski ponovno uključuje kad temperatura
padne.
10 www.electrolux.com
9. KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
• Uređaj ima pet razina polica. Police brojite od
dna uređaja.
• Uređaj ima poseban sustav koji cirkulira zrak i
konstantno reciklira paru. S tim sustavom
možete kuhati u parnom okolišu i održati hra‐
nu mekanom iznutra a hrskavom izvana. To
smanjuje vrijeme kuhanja i potrošnju energije
na minimum.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na
staklima vrata. To je normalno. Uvijek se
odmaknite od uređaja kad otvarate vrata ure‐
đaja tijekom kuhanja. Za smanjenje konde‐
nzacije, uključite uređaj da radi barem 10
minuta prije kuhanja.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
• Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja
i ne stavljajte aluminijsku goliju na komponen‐
te dok kuhate. Time možete promijeniti re‐
zultate pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.
• Ako koristite dvije plitice istovremeno, ostavite
jednu praznu razinu između njih.
9.2 Pečenje mesa i ribe
• Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu
kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje
mogu biti trajne.
• Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja
tako da se sok ne iscijedi.
• Kako biste spriječili stvaranje prevelike količi‐
ne dima tijekom pečenja, u duboku pliticu do‐
dajte malo vode. Za sprječavanje kondenza‐
cije dima, dodajte vodu svaki put kad ispari.
9.3 Vremena kuhanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i
volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline, vrijeme
kuhanja itd.) za vaše posuđe, recepte i količine
tijekom korištenja uređaja.
9.1 Pečenje kolača
• Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 po‐
stavljenog vremena kuhanja.
9.4 Tablica pečenja kolača i mesa
TORTE
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Recepti s tuče‐
nim tijestom
2
170
3 (2 i 4)
160
45 - 60
U kalupu za tor‐
te
Prhko tijesto
2
170
3 (2 i 4)
160
20 - 30
U kalupu za tor‐
te
Mliječna torta
s maslacem i
sirom
1
170
2
165
60 - 80
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Torta s
jabukama (Pita
s jabukama)
2
170
2 (lijevo i
desno)
160
80 - 100
U dva kalupa za
pečenje torte od
20 cm na žičanoj
polici1)
Štrudl
3
175
2
150
60 - 80
U pekaču za pe‐
civo
Džem-pita
2
170
2 (lijevo i
desno)
165
30 - 40
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Napomena
HRVATSKI
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
11
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Kolač od diza‐
nog tijesta
2
170
2
160
50 - 60
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Božićna torta /
Bogata voćna
torta
2
160
2
150
90 - 120
U kalupu za tor‐
te od 20 cm1)
Kolač od šljiva
1
175
2
160
50 - 60
U plitici za pe‐
čenje kruha1)
Mali kolačići jedna razina
3
170
3
140 150
20 - 30
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići dvije razine
-
-
2i4
140 150
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići tri razine
-
-
1, 3 i 5
140 150
30 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - jedna razi‐
na
3
140
3
140 150
30 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - dvije razine
-
-
2i4
140 150
35 - 40
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - tri razine
-
-
1, 3 i 5
140 150
35 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Puslice - jedna
razina
3
120
3
120
80 - 100
U pekaču za pe‐
civo
Puslice - dvije
razine
-
-
2i4
120
80 - 100
U plitici za pe‐
čenje1)
Žemlje
3
190
3
190
12 - 20
U plitici za pe‐
čenje1)
Ekleri - jedna
razina
3
190
3
170
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Ekleri - dvije
razine
-
-
2i4
170
35 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Voćne pite
2
180
2
170
45 - 70
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Bogata voćna
torta
1
160
2
150
110 - 120
U kalupu za tor‐
te od 24 cm
Victoria sen‐
dvič
1
170
2 (lijevo i
desno)
160
50 - 60
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
1) Predgrijavanje 10 minuta.
Napomena
12 www.electrolux.com
KRUH I PIZZA
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Bijeli kruh
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 komada,
500 g po
komadu1)
Raženi kruh
1
190
1
180
30 - 45
U plitici za pe‐
čenje kruha
Kiflice
2
190
2 (2 i 4)
180
25 - 40
6 - 8 kiflica u
pekaču za peci‐
vo1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
U pekaču za pe‐
civo ili dubokoj
plitici1)
Pšenične po‐
gače
3
200
3
190
10 - 20
U plitici za pe‐
čenje1)
VRSTE JELA
Napomena
1) Predgrijavanje 10 minuta.
PITE
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Pita od prhkog
tijesta s tjeste‐
ninom
2
200
2
180
40 - 50
U kalupu
Pita od prhkog
tijesta s povr‐
ćem
2
200
2
175
45 - 60
U kalupu
Quiches
1
180
1
180
50 - 60
U kalupu1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
Caneloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
1) Predgrijavanje 10 minuta.
MESO
Gornji i donji grijač
VRSTE JELA
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Govedina
2
200
2
190
50 - 70
Na žičanoj polici
Svinjetina
2
180
2
180
90 - 120
Na žičanoj polici
HRVATSKI
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
13
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Teletina
2
190
2
175
90 - 120
Na žičanoj polici
Englesko go‐
veđe pečenje,
slabo pečeno
2
210
2
200
50 - 60
Na žičanoj polici
Englesko go‐
veđe pečenje,
srednje peče‐
no
2
210
2
200
60 - 70
Na žičanoj polici
Englesko go‐
veđe pečenje,
dobro pečeno
2
210
2
200
70 - 75
Na žičanoj polici
Svinjski but
2
180
2
170
120 - 150
S koricom
Svinjske nogi‐
ce
2
180
2
160
100 - 120
2 komada
Janjetina
2
190
2
175
110 - 130
But
Pile
2
220
2
200
70 - 85
Cijelo
Puretina
2
180
2
160
210 - 240
Cijelo
Patka
2
175
2
220
120 - 150
Cijela
Guska
2
175
1
160
150 - 200
Cijela
Zec
2
190
2
175
60 - 80
Razrezan na
komade
Kunić
2
190
2
175
150 - 200
Razrezan na
komade
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Cijeli
VRSTE JELA
RIBA
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Pastrva / ora‐
da
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/losos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileta
9.5 Mali roštilj
Predgrijte praznu pećnicu 10 minuta
prije kuhanja.
Količina
VRSTA JELA
Filetirani odresci
Mali roštilj
Vrijeme kuhanja [min]
Komadi
[g]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
1. strana
2. strana
4
800
4
maks.
12-15
12-14
14 www.electrolux.com
Količina
VRSTA JELA
Mali roštilj
Vrijeme kuhanja [min]
Komadi
[g]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
1. strana
2. strana
Goveđi odresci
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Kobasice
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Kosana svinjetina
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Pile (razrezano na
2 dijela)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Pileća prsa
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Riblji filet
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Tost sendviči
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Tost
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
9.6 Turbo roštilj
Govedina
Količina
Položaj rešetke
Temperatura
[°C]
Vrijeme [min]
Goveđe pečenje ili
file, slabo pečeno
po cm debljine
1
190 - 200 1)
5-6
Goveđe pečenje ili
file, srednje pečeno
po cm debljine
1
180 - 190 1)
6-8
Goveđe pečenje ili
file, dobro pečeno
po cm debljine
1
170 - 180 1)
8 - 10
Količina
Položaj rešetke
Temperatura
[°C]
Vrijeme [min]
Plećka, vrat, but
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet, rebra
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Buncek (prethodno
kuhan)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
VRSTA JELA
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
VRSTA JELA
Teletina
VRSTA JELA
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Teleće pečenje
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Teleća koljenica
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
HRVATSKI
15
Janjetina
VRSTA JELA
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Janeći but, jane‐
će pečenje
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Janeći hrbat
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Perad u
komadima
po 200 - 250 g
1
200 - 220
30 - 50
Pile, polovica
Perad
VRSTA JELA
po 400 - 500 g
1
190 - 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Patka
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Guska
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Riba (na pari)
VRSTA JELA
Cijela riba
9.7 Odmrzavanje
[g]
Vrijeme
odmrzavanja
[min]
Vrijeme daljnjeg
odmrzavanja [min]
Napomene
Pile
1000
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okrenuti
tanjurić postavljen u veliki
tanjur. Preokrenuti kad
prođe pola vremena.
Meso
1000
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kad prođe
pola vremena.
Meso
500
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kad prođe
pola vremena.
Pastrva
150
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
250
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući i kada
je mjestimično još
zamrznuto.
1400
60
60
-
VRSTA JELA
Gateau torta
16 www.electrolux.com
9.8 Sušenje - Vrući zrak
Prekrijte police pećnice pergament papirom za
pečenje
POVRĆE
VRSTA JELA
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [hr]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Gljive
3
1/4
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatura [°C]
Vrijeme [hr]
1 nivo
2 nivoa
Grah
3
Paprike
3
Povrće za juhu
VOĆE
VRSTA JELA
Položaj rešetke
1 nivo
2 nivoa
Šljive
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jabuke izrezane
na ploške
3
1/4
60 - 70
6-8
Kruške
3
1/4
60 - 70
6-9
Podaci o akrilamidima
Važno rema najnovijim znanstvenim
spoznajama, ako hrana puno potamni (naročito
ona koja sadrži škrob), akrilamidi mogu dovesti
zdravlje u opasnost. Stoga preporučujemo da
kuhate na nižim temperaturama i da ne tamnite
previše hranu.
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
• Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom
namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za
čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobi‐
čajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom
za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe pećnice očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite
meku krpu namočenu u toplu vodu sa sred‐
stvom za čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog mate‐
rijala, ne čistite je agresivnim sredstvima,
oštrim predmetima ili u perilici posuđa. Može
uništiti neljepljivu oblogu.
Uređaji od hehrđajućeg čelika ili
aluminija:
Vrata pećnice očistite samo čistom spu‐
žvom. Osušite ih mekom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne materijale jer mogu uzrokova‐
ti oštećenja površine pećnice. Kontrolnu
ploču pećnice očistite na isti način.
10.1 Čišćenje brtve vrata
• Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva vrata
nalazi se oko ruba otvora pećnice. Ne koristite
HRVATSKI
uređaj ako je brtva vrata oštećena. Obratite se
ovlaštenom servisu.
• Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće in‐
formacije o čišćenju.
17
10.2 Vodilice plitica
Vodilice plitica možete ukloniti kako biste očistili
bočne stranice.
Vađenje vodilica plitica
1. Prednji dio vodilice plitice povucite dalje od
bočne stjenke.
2.
1
Stražnji dio vodilice plitice povucite s bočne
stjenke i uklonite ga.
2
Postavljanje vodilica plitica
Vodilice plitica vratite na mjesto obrnutim re‐
doslijedom.
Zaobljeni završeci vodilica plitica moraju
bit okrenuti prema naprijed.
10.3 Strop pećnice
Možete skinuti roštilj kako biste lakše očistili
strop pećnice.
UPOZORENJE
Isključite uređaj prije nego što skidate
roštilj. Provjerite je li uređaj hladan. Po‐
stoji opasnost od opeklina.
1.
Skinite vijke kojima je roštilj pričvršćen. Po
prvi put upotrijebite odvijač.
2.
3.
4.
Pažljivo skinite roštilj.
Očistite strop pećnice mekom krpom,
toplom vodom i sredstvom za čišćenje i pu‐
stite da se osuši.
Roštilj postavite obrnutim redoslijedom.
UPOZORENJE
Provjerite je li roštilj ispravno postavljen
i da neće pasti.
10.4 Svjetlo pećnice
UPOZORENJE
Pazite prilikom zamjene svjetla pećnice.
Postoji opasnost od strujnog udara.
18 www.electrolux.com
Prije zamjene svjetla pećnice:
• Isključite pećnicu.
• Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili
isključite sklopku.
Stavite krpu na dno pećnice kako biste
spriječili oštećenja svjetla pećnice i
staklenog poklopca.
Uvijek držite halogenu žarulju krpom
kako biste spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
1.
2.
3.
4.
Zamijenite svjetlo svjetla pećnice priklad‐
nom žaruljom otpornom na temperaturu do
300 °C.
Koristite istu vrstu svjetla pećnice.
Postavite stakleni poklopac.
10.5 Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice sastoje se od dvije staklene ploče.
Možete skinuti vrata pećnice i unutarnju staklenu
ploču kako biste ih očistili.
Okrenite stakleni poklopac svjetla u smjeru
suprotnom od smjera kazaljke na satu i
skinite ga.
Očistite stakleni poklopac.
Vrata pećnice mogla bi se zatvoriti ako
unutarnju staklenu ploču pokušate
skinuti prije nego skinete vrata pećnice.
Skidanje vrata pećnice i staklene ploče
1.
Potpuno otvorite vrata i držite dvije šarke.
2.
Podignite i okrenite ručice na objema
šarkama.
HRVATSKI
90°
19
3.
Vrata pećnice zatvorite do prvog položaja
(napola). Zatim povucite vrata prema na‐
prijed i izvadite ih iz ležišta.
4.
Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu
mekom krpom.
5.
Otpustite sustav za blokiranje kako biste iz‐
vadili unutarnju staklenu ploču.
6.
Dva pričvrsna elementa okrenite za 90° i iz‐
vucite ih iz ležišta.
20 www.electrolux.com
7.
8.
1
Pažljivo podignite (1. korak) i skinite (2.
korak) staklenu ploču.
Staklenu ploču očistite vodom i sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
2
Postavljanje vrata i staklene ploče
Nakon završetka čišćenja postavite staklenu
ploču i vrata pećnice. Gore opisane korake oba‐
vite obrnutim redoslijedom.
Dio s tiskom mora biti okrenut prema unutrašnjoj
strani vrata. Nakon postavljanja provjerite da po‐
vršina okvira staklene ploče na dijelovima s
tiskom nije gruba na dodir.
Pazite da unutarnje staklo ispravno postavite na
mjesto. Pogledajte ilustraciju.
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Pećnica se ne zagrijava.
Sat nije postavljen.
Postavite sat.
Pećnica se ne zagrijava.
Nisu postavljene potrebne po‐ Provjerite jesu li postavke toč‐
stavke.
ne.
Pećnica se ne zagrijava.
Osigurač u kutiji s osigura‐
čima je pregorio.
Provjerite osigurač. Ako osi‐
gurač i dalje pregara, pozovite
ovlaštenog servisera.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije ispravno.
Zamijenite svjetlo pećnice.
Na zaslonu se prikazuje
12.00.
Došlo je do nestanka struje.
Postavite sat.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
uređaja.
Jelo ste predugo ostavili u
uređaju.
Ne ostavljajte jelo u pećnici
dulje od 15 do 20 minuta
nakon završetka pečenja.
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje, ob‐
ratite se dobavljaču ili servisu.
HRVATSKI
21
Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj
pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem
okviru kućišta uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
12. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
12.1 Ugradnja
548
558
20
min. 550
20
600
min. 560
573
589
A
B
594
5
12.2 Električna instalacija
590
min. 550
20
min. 560
UPOZORENJE
Električnu instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
Proizvođač nije odgovoran ako ne
slijedite sigurnosne mjere opreza iz
poglavlja "Sigurnosne informacije".
Ovaj uređaj opremljen je utikačem i kabelom na‐
pajanja.
12.3 Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu (na
nazivnoj pločici) i tablicu:
22 www.electrolux.com
Ukupna snaga
Presjek kabela
Ukupna snaga
Presjek kabela
maksimum 1380
W
3 x 0.75 mm²
maksimum 3680
W
3 x 1,5 mm²
maksimum 2300
W
3 x 1 mm²
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm
dulji od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).
13. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
SLOVENŠČINA
23
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČASOVNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPORABA DODATNE OPREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
24
25
27
27
28
29
30
31
31
38
41
42
24 www.electrolux.com
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena
navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo
zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposob‐
nostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom
odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni
ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte
se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte
iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
• Naprave ne čistite s paro.
• Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sred‐
stev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
• Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del no‐
silcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce rešetk
namestite v obratnem zaporedju.
SLOVENŠČINA
2.
25
VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je
težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v
bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti nameščene ob
napravah ali enotah z isto višino.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti pooblašče‐
ni serviser ali usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici
za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐
no vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite
na servis ali električarja.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik z vrati na‐
prave, še posebej, ko so vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka izolira‐
nih delov in delov pod električno napetostjo
mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče od‐
straniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐
te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave: od‐
klopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz
nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti izolacijsko na‐
pravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja
na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno razdaljo
3 mm.
2.2 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐
nega udara ali eksplozije.
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez na‐
dzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Naprava se v notranjosti med delovanjem se‐
greje. Ne dotikajte se grelcev v napravi. Pripo‐
močke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice
ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim delova‐
njem bodite previdni. Iz naprave lahko puhne
vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
• Med delovanjem naprave naj bodo vrata zapr‐
ta.
• Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba se‐
stavin z alkoholom lahko povzroči mešanico
alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z
iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postav‐
ljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z
vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na napravi.
26 www.electrolux.com
• Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje bar‐
ve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih predmetov
neposredno na dno naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije neposred‐
no na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo napra‐
vo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v napra‐
vi, ko končate s pripravo hrane.
– Pri odstranjevanju ali nameščanju pripomoč‐
kov bodite previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na zmog‐
ljivost naprave. Garancija tega ne vrednoti kot
pomanjkljivost.
• Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni
sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
2.3 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐
nite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče
steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih
takoj zamenjajte. Obrnite se na servis.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite pre‐
vidni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
• Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko
povzroči požar.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Upo‐
rabljajte samo nevtralne detergente. Za čišče‐
nje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐
bic, topil ali kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice,
upoštevajte varnostna navodila z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s
čistilnimi sredstvi.
2.4 Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena
za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvet‐
ljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz
napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐
te.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci in živali zaprli v napravo.
SLOVENŠČINA
27
3. OPIS IZDELKA
1
2
3
4
6 Žar
5
7 Luč v pečici
8 Ventilator
6
5
4
11
3
2
9 Nosilci rešetk, odstranljivi
10 Ploščica za tehnične navedbe
7
11 Položaji rešetk
8
3.1 Oprema pečice
1
10
9
1 Gumb za funkcije pečice
2 Indikator napajanja
3 Elektronski programator
4 Gumb za nastavitev temperature
5 Indikator temperature
• Rešetka
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
• Posoda za žar / pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje
maščobe.
• Izvlečna vodila
Za rešetke in pladnje.
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
4.1 Prvo čiščenje
• Odstranite vse pripomočke in odstranljive no‐
silce rešetk (če obstajajo).
• Pred prvo uporabo napravo očistite.
Glejte poglavje »Vzdrževanje in čišče‐
nje«.
4.2 Nastavitev časa
Pred uporabo pečice morate nastaviti
čas.
Ko napravo priključite na električno omrežje ali
ko pride do izpada električnega toka, utripa indi‐
kator funkcije Nastavitev ure.
Pritisnite tipko + ali - za nastavitev pravilnega ča‐
sa.
Po približno petih sekundah se utripanje konča,
prikazovalnik pa prikazuje nastavljen čas.
Če želite spremeniti čas, pritiskajte
,
dokler ne začne utripati indikator za
funkcijo Nastavitev ure. Funkcije Traja‐
ali Konec
ne smete nastaviti
nje
sočasno.
4.3 Predgrevanje
Prazno napravo predhodno ogrevajte, da zažge‐
te preostalo maščobo.
28 www.electrolux.com
1.
2.
3.
4.
Nastavite funkcijo
in najvišjo temperatu‐
ro.
Naprava naj deluje eno uro.
Nastavite funkcijo
in najvišjo temperatu‐
ro.
Naprava naj deluje deset minut.
5.
Nastavite funkcijo
in najvišjo temperatu‐
ro.
6. Naprava naj deluje deset minut.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot običajno.
Naprava lahko oddaja neprijetne vonjave in dim.
To je običajno. Poskrbite za zadostno zračenje.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
2.
Za uporabo naprave pritisnite gumb. Gumb iz‐
skoči.
5.1 Vklop in izklop naprave
1.
3.
Obrnite gumb za funkcije pečice na funkcijo
pečice.
Indikator napajanja zasveti, ko naprava de‐
luje.
Obrnite gumb za nastavitev temperature, da
izberete želeno temperaturo.
Indikator temperature zasveti, ko se tempe‐
ratura v napravi povečuje.
Če želite napravo izklopiti, obrnite gumb za
funkcije pečice in gumb za nastavitev tem‐
perature v položaj za izklop.
5.2 Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Položaj za iz‐
klop
Naprava je izklopljena.
Osvetlitev
Za vklop luči v pečici brez funkcije pečice.
Gretje zgoraj in
spodaj
Za peko in pečenje mesa na eni višini pečice. Zgornji in spod‐
nji grelec delujeta sočasno.
Gretje zgoraj
Za dokončevanje že pečenih jedi. Deluje le zgornji grelec.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim ali zapečenim dnom. Deluje le spod‐
nji grelec.
Mali žar
Za peko na žaru majhnih količin ploskih jedi na sredi rešetke.
Za pripravo popečenega kruha (toasta).
Veliki žar
Za peko na žaru večjih količin ploskih jedi. Za pripravo pope‐
čenega kruha (toasta). Deluje celotni grelec za žar.
Infra pečenje
Za peko večjih kosov mesa. Grelec za žar in ventilator pečice
delujeta izmenično ter zagotavljata kroženje vročega zraka
okoli jedi.
Vroči zrak/
Odtaljevanje
Za pečenje ali pečenje mesa in peko peciva z enako tempera‐
turo priprave na več kot eni višini, ne da bi se okusi mešali. /
Za odtaljevanje zamrznjene hrane. Gumb za nastavitev tem‐
perature mora biti v položaju za izklop.
SLOVENŠČINA
Funkcija pečice
29
Uporaba
Program za piz‐
zo
Za pripravo pice, mesnih, zelenjavnih, sirovih ali sadnih pit.
Žar in spodnji grelec zagotavljata neposredno toploto, ventila‐
tor pa omogoča kroženje vročega zraka za peko obloge pice
ali nadeva pite.
6. ČASOVNE FUNKCIJE
6.1 Elektronski programator
1
2
3
1 Indikatorja funkcij
2 Prikazovalnik časa
3 Indikator funkcije
4 Tipka +
5 Izbirna tipka
hr min
6 Tipka -
6
5
4
Časovna funkcija
Uporaba
Nastavitev ure
Za nastavitev, spreminjanje ali preverjanje časa.
Odštevalna ura
Za nastavitev odštevanja časa. Ta funkcija ne vpliva na delovanje
pečice.
Trajanje
Konec
Za nastavitev trajanja delovanja naprave.
Za nastavitev časa izklopa naprave.
Funkciji Trajanje
in Konec
lahko
uporabljate sočasno za nastavitev časa
vklopa in izklopa naprave. Najprej na‐
stavite Trajanje
, nato Konec
.
hr min
6.2 Nastavitev časovnih funkcij
1.
2.
Za funkciji Trajanje
in Konec
nasta‐
vite funkcijo ter temperaturo pečice. To ni
potrebno za odštevalno uro
.
Pritiskajte izbirno tipko, dokler ne začne utri‐
pati indikator želene časovne funkcije.
3.
Pritisnite + ali - za nastavitev časa za želeno
časovno funkcijo.
Na prikazovalniku se prikaže indikator za
nastavljeno časovno funkcijo. Ko se nastav‐
ljen čas izteče, začne utripati indikator in za
dve minuti se oglasi zvočni signal.
30 www.electrolux.com
4.
5.
Pri funkcijah Trajanje
in Konec
se naprava samodejno izklopi.
Pritisnite tipko za izklop signala.
Gumba za nastavitev funkcije in temperatu‐
re obrnite v položaj za izklop.
2.
Pritisnite in držite tipko -.
Časovna funkcija se po nekaj sekundah iz‐
klopi.
6.3 Preklic časovnih funkcij
1.
Pritiskajte izbirno tipko, dokler ne začne utri‐
pati indikator želene funkcije.
7. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
7.1 Izvlečna vodila
1.
Izvlecite desno in levo teleskopsko vodilo.
2.
Na teleskopski vodili namestite rešetko ter
ju previdno potisnite v napravo.
Preden zaprete vrata pečice, preverite, ali
ste teleskopski vodili popolnoma potisnili v
notranjost pečice.
°C
°C
Navodila za namestitev teleskopskih vo‐
dil shranite za poznejšo uporabo.
Teleskopska vodila omogočajo lažje vstavljanje
in odstranjevanje rešetk.
PREVIDNOST!
Teleskopskih vodil ne pomivajte v pomi‐
valnem stroju. Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
SLOVENŠČINA
31
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventila‐
tor za hlajenje, ki ohranja površine naprave hlad‐
ne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje
deluje, dokler se naprava ne ohladi.
prečitev tega ima pečica varnostni termostat, ki
prekine dovod napajalne napetosti. Ko se tempe‐
ratura zniža, se pečica ponovno samodejno vklo‐
pi.
8.2 Varnostni termostat
Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni deli
lahko povzročijo nevarno pregrevanje. Za pre‐
9. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
• Naprava ima pet nivojev za rešetko. Nivoje za
rešetko štejte od spodaj navzgor.
• Naprava ima poseben sistem kroženja zraka,
ki neprestano obnavlja paro. To omogoča pri‐
pravo jedi v vlažnem okolju, zato ostanejo živi‐
la sočna v notranjosti in hrustljava navzven.
Skrajša čas pečenja in zmanjša porabo ener‐
gije na najmanjšo mogočo raven.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih vratih
kondenzira. To je običajno. Če med pripravo
hrane odpirate vrata, se vedno umaknite stran
od naprave. Če želite zmanjšati kondenzacijo,
vklopite napravo 10 minut pred začetkom pri‐
prave hrane.
• Po vsaki uporabi naprave očistite vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte predmetov
neposredno na dno naprave in jih ne prekri‐
vajte z aluminijasto folijo. To lahko spremeni
rezultate pečenja in poškoduje emajl.
9.1 Peka tort
• Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4 časa
pečenja.
• Če uporabljate dva pekača sočasno, med nji‐
ma pustite en nivo prazen.
9.2 Peka mesa in rib
• Če pečete hrano z veliko maščobe, uporabite
globok pekač, da preprečite nastanek made‐
žev, ki jih ni mogoče odstraniti.
• Preden meso razrežete, počakajte približno
15 minut, da sok ne izteče.
• Če želite med pečenjem mesa preprečiti na‐
stanek prevelike količine dima, v globok pekač
nalijte nekaj vode. Za preprečitev kondenzaci‐
je dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.
9.3 Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane, njene
strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek. Pri upo‐
rabi te naprave poiščite nastavitve (nastavitev
gretja, čas priprave itd.), ki najbolj ustrezajo vaši
posodi, receptom in količinam.
9.4 Razpredelnica za peko peciva in pečenje mesa
PECIVO
VRSTA JEDI
Recepti za
umešano testo
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
2
170
3 (2 in 4)
160
Čas pri‐
prave
[min]
45 - 60
Opombe
V tortnem mode‐
lu
32 www.electrolux.com
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pri‐
prave
[min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Kolač iz krhke‐
ga testa
2
170
3 (2 in 4)
160
20 - 30
V tortnem mode‐
lu
Smetanova ali
skutna torta
1
170
2
165
60 - 80
V tortnem mode‐
lu 26 cm
Jabolčna torta
(jabolčna pita)
2
170
2 (levo in
desno)
160
80 - 100
V dveh tortnih
modelih 20 cm
na rešetki1)
Zavitek
3
175
2
150
60 - 80
V pekaču za pe‐
civo
Kolač z mar‐
melado
2
170
2 (levo in
desno)
165
30 - 40
V tortnem mode‐
lu 26 cm
Biskvit
2
170
2
160
50 - 60
V tortnem mode‐
lu 26 cm
Božični kolač/
bogata sadna
torta
2
160
2
150
90 - 120
V tortnem mode‐
lu 20 cm1)
Češpljev kolač
1
175
2
160
50 - 60
V pekaču za
kruh1)
Drobno pecivo
- en nivo
3
170
3
140 150
20 - 30
V pekaču za pe‐
civo
Drobno pecivo
- dva nivoja
-
-
2 in 4
140 150
25 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Drobno pecivo
- trije nivoji
-
-
1, 3 in 5
140 150
30 - 45
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - en nivo
3
140
3
140 150
30 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - dva nivo‐
ja
-
-
2 in 4
140 150
35 - 40
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - trije nivoji
-
-
1, 3 in 5
140 150
35 - 45
V pekaču za pe‐
civo
Poljubčki - en
nivo
3
120
3
120
80 - 100
V pekaču za pe‐
civo
Poljubčki- dva
nivoja
-
-
2 in 4
120
80 - 100
V pekaču za pe‐
civo1)
Žemlje
3
190
3
190
12 - 20
V pekaču za pe‐
civo1)
SLOVENŠČINA
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pri‐
prave
[min]
33
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Ėclair - en nivo
3
190
3
170
25 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Ėclair - dva ni‐
voja
-
-
2 in 4
170
35 - 45
V pekaču za pe‐
civo
Pite
2
180
2
170
45 - 70
V tortnem mode‐
lu 20 cm
Bogata sadna
torta
1
160
2
150
110 - 120
V tortnem mode‐
lu 24 cm
Viktorijin kolač
1
170
2
160
50 - 60
V tortnem mode‐
lu 20 cm
1) Predgretje za 10 minut.
KRUH IN PICA
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pri‐
prave
[min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Beli kruh
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 kosa, 500 g
na kos1)
Rženi kruh
1
190
1
180
30 - 45
V pekaču za
kruh
Žemlje
2
190
2 (2 in 4)
180
25 - 40
6 - 8 žemelj v
pekaču za peci‐
vo1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
V pekaču za pe‐
civo ali globo‐
kem pekaču1)
Čajni kolački
3
200
3
190
10 - 20
V pekaču za pe‐
civo1)
1) Predgretje za 10 minut.
NARASTKI
VRSTA JEDI
Narastek s te‐
steninami
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
2
200
2
180
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
40 - 50
V modelu
34 www.electrolux.com
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
175
45 - 60
V modelu
1
180
50 - 60
V modelu1)
180 190
2
180 190
25 - 40
V modelu1)
180 190
2
180 190
25 - 40
V modelu1)
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Zelenjavni na‐
rastek
2
200
2
Pite (quiche)
1
180
Lazanja
2
Kaneloni
2
1) Predgretje za 10 minut.
MESO
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Govedina
2
200
2
190
50 - 70
Na rešetki
Svinjina
2
180
2
180
90 - 120
Na rešetki
Teletina
2
190
2
175
90 - 120
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, malo
pečen
2
210
2
200
50 - 60
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, srednje
pečen
2
210
2
200
60 - 70
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, dobro
pečen
2
210
2
200
70 - 75
Na rešetki
Svinjsko pleče
2
180
2
170
120 - 150
S kožo
Svinjska krača
2
180
2
160
100 - 120
2 kosa
Jagnjetina
2
190
2
175
110 - 130
Stegno
Piščanec
2
220
2
200
70 - 85
Cel
Puran
2
180
2
160
210 - 240
Cel
Raca
2
175
2
220
120 - 150
Cela
Gos
2
175
1
160
150 - 200
Cela
Zajec
2
190
2
175
60 - 80
Razkosan
Kunec
2
190
2
175
150 - 200
Razkosan
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Cel
SLOVENŠČINA
RIBA
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Postrv/orada
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/losos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 filejev
9.5 Mali žar
Pečico segrevajte 10 minut pred vstav‐
ljanjem živil.
Količina
VRSTA JEDI
Mali žar
Čas pečenja [min]
Kosov
[g]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
1. stran
2. stran
Goveji zrezki
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Biftki
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Klobase
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Svinjski kotleti
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Piščanec (polovi‐
ca)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Piščančje prsi
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Ribji file
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Popečeni obloženi
kruhki
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Popečen kruh
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
9.6 Infra pečenje
Govedina
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura
[°C]
Čas [min]
Goveji zrezek ali file,
manj pečen
na cm debeline
1
190 - 200 1)
5-6
Goveji zrezek ali file,
srednje pečen
na cm debeline
1
180 - 190 1)
6-8
Goveji zrezek ali file,
dobro pečen
na cm debeline
1
170 - 180 1)
8 - 10
1) Pečico predhodno ogrejte.
35
36 www.electrolux.com
Svinjina
Količina
Položaj rešetk
Temperatura
[°C]
Čas [min]
Pleče, vrat, šunka
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet, rebrca
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Svinjska krača
(predhodno kuhana)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
VRSTA JEDI
Teletina
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
Jagnje-stegno,
pečena jagnjeti‐
na
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Jagnječji hrbet
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
Porcije perutnine
200 - 250 g na
osebo
1
200 - 220
30 - 50
Piščanec, polovi‐
ca
400 - 500 g na
osebo
1
190 - 210
35 - 50
Piščanec, pita‐
nec
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Raca
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Gos
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
Pečena riba, ce‐
la
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Pečena teletina
Telečja krača
Jagnjetina
Perutnina
Riba (dušena)
SLOVENŠČINA
37
9.7 Odtaljevanje
VRSTA JEDI
Čas odtalje‐
vanja [min.]
[g]
Dodatni čas odta‐
ljevanja [min.]
Opombe
Piščanec
1000
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na obr‐
njen krožnik, postavljen na
velik krožnik. Obrnite po
polovici časa priprave.
Meso
1000
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici časa
priprave.
Meso
500
90 - 120
20 - 30
Obrnite po polovici časa
priprave.
Postrvi
150
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250
30 - 40
10 - 15
-
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smetano lahko stepete tu‐
di, ko še vedno vsebuje
zmrznjene delce.
1400
60
60
-
Smetana
Torta
9.8 Sušenje - Vroči zrak
Na rešetke položite papir za peko.
ZELENJAVA
VRSTA JEDI
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [h]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Gobe
3
1/4
50 - 60
6-8
Zelišča
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatura [°C]
Čas [h]
1 nivo
2 nivoja
Fižol
3
Paprika
3
Jušna zelenjava
SADJE
VRSTA JEDI
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Slive
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jabolčni krhlji
3
1/4
60 - 70
6-8
Hruške
3
1/4
60 - 70
6-9
Informacije o akrilamidih
Pomembno! Glede na najnovejša znanstvena
dognanja lahko prekomerno zapečena hrana
(zlasti jedi, ki vsebujejo škrob) predstavlja
tveganje za zdravje zaradi akrilamidov. Zato
priporočamo, da hrano pripravljate pri najnižjih
možnih temperaturah in je ne zapečete preveč.
38 www.electrolux.com
10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
• Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, to‐
plo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite obi‐
čajno čistilo.
• Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi.
Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se ta
ne zažge.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim
čistilom za pečice.
• Vso opremo za pečico očistite po vsaki upora‐
bi in pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti prijemanju, ga
ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti
ali v pomivalnem stroju. Lahko uničite premaz
proti prijemanju!
10.1 Čiščenje tesnil vrat
• Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo vrat se
nahaja na okvirju notranjosti pečice. Naprave
ne uporabljajte, če je tesnilo vrat poškodova‐
no. Obrnite se na servisni center.
• Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne infor‐
macije o čiščenju.
10.2 Nosilci rešetk
Za čiščenje stranskih sten lahko odstranite nosil‐
ce rešetk.
Pripomočki iz nerjavnega jekla ali alumi‐
nija:
Vrata pečice čistite le z mokro gobico.
Posušite z mehko krpo.
Ne uporabljajte jeklene volne, kislin ali
grobih materialov, ker lahko poškoduje‐
jo površino pečice. Na enak način oči‐
stite upravljalno ploščo na pečici.
Odstranjevanje nosilcev rešetk
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran
od stranske stene.
2.
1
2
Zadnji del nosilca rešetke potegnite s stran‐
skih sten in ga odstranite.
SLOVENŠČINA
Nameščanje nosilcev rešetk
10.4 Luč v pečici
Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
OPOZORILO!
Pri menjavi žarnice v pečici bodite pre‐
vidni. Obstaja nevarnost električnega
udara.
Zaokroženi konci nosilcev rešetk morajo
gledati naprej.
10.3 Strop pečice
Za preprostejše čiščenje stropa pečice lahko od‐
stranite žar.
OPOZORILO!
Pred odstranitvijo žara izklopite napra‐
vo. Prepričajte se, da je naprava hlad‐
na. Obstaja nevarnost opeklin.
1.
39
Pred zamenjavo žarnice v pečici:
• Izklopite pečico.
• Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami
ali odklopite odklopnik.
Na dno pečice položite krpo, da prepre‐
čite poškodbe luči v pečici in steklenega
pokrova.
Halogensko žarnico vedno prijemajte s
krpo, da se ostanki maščobe ne bi za‐
pekli nanjo.
Odstranite vijak, ki drži žar. Prvič uporabite
izvijač.
Steklen pokrov obrnite v nasprotni smeri ur‐
nega kazalca in ga snemite.
Očistite steklen pokrov.
Zamenjajte žarnico v pečici z ustrezno ža‐
rnico, odporno na toploto 300 °C.
Uporabite enako vrsto žarnice.
Namestite steklen pokrov.
1.
2.
3.
4.
10.5 Čiščenje vrat pečice
2.
3.
4.
Žar previdno povlecite navzdol.
Strop pečice očistite z mehko krpo, toplo vo‐
do in čistilom ter pustite, da se posuši.
Žar namestite v obratnem zaporedju.
Vrata pečice so sestavljena iz dveh steklenih
plošč. Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in
notranje steklene plošče.
Če poskušate odstraniti notranje stekle‐
ne plošče, preden odstranite vrata peči‐
ce, se lahko vrata zaprejo.
OPOZORILO!
Prepričajte se, da je žar pravilno name‐
ščen in ne more pasti dol.
Odstranjevanje vrat pečice in steklene plošče
1.
Vrata odprite do konca in primite tečaja vrat.
40 www.electrolux.com
2.
Dvignite in zavrtite vzvoda na obeh tečajih.
3.
Zaprite vrata pečice do prvega položaja od‐
piranja (do polovice). Potem jih potegnite
naprej in snemite s tečajev.
4.
Vrata položite na mehko krpo na trdno po‐
vršino.
5.
Sprostite sistem zapiranja, da boste lahko
sneli notranjo stekleno ploščo.
SLOVENŠČINA
41
6.
Obrnite zaponki za 90° in ju snemite z nju‐
nega mesta.
7.
Previdno dvignite (1. korak) in odstranite (2.
korak) stekleno ploščo.
Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.
Stekleno ploščo temeljito osušite.
90°
8.
1
2
Nameščanje vrat pečice in steklene plošče
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene plo‐
šče in vrata pečice. Naredite zgornje korake v
obratnem vrstnem redu.
Površina natisa mora biti obrnjena proti notranjo‐
sti vrat. Po namestitvi se prepričajte, da površina
natisa na okvirju steklene plošče ni hrapava na
dotik.
Poskrbite, da bo notranja steklena plošča vstav‐
ljena na pravo mesto. Oglejte si sliko.
11. KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐
stavljene.
Prepričajte se, da so nastavit‐
ve pravilne.
42 www.electrolux.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Sprožila se je varovalka v
omarici za varovalke.
Preverite varovalko. Če se va‐
rovalka sproži več kot enkrat,
se obrnite na usposobljenega
električarja.
Luč v pečici ne deluje.
Žarnica je okvarjena.
Zamenjajte žarnico v pečici.
Na prikazovalniku se prikaže
12.00.
Prišlo je do izpada električne‐
ga toka.
Nastavite uro.
Na živilih in stenah pečice se
nabirata para in kondenz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne pu‐
ščajte v pečici dlje kot 15-20
minut.
Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite
na prodajalca ali na pooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo
na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za teh‐
nične navedbe se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
12. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
12.1 Vgradnja
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
600
min. 550
20
min. 560
SLOVENŠČINA
43
12.3 Kabel
A
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev ali za‐
menjavo: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Za presek kabla si oglejte skupno moč (na plo‐
ščici za tehnične navedbe) in razpredelnico:
B
Skupna moč
12.2 Električna namestitev
OPOZORILO!
Priključitev na električno omrežje mora
izvesti strokovno usposobljena oseba.
Če ne upoštevate varnostnih navodil iz
poglavja »Varnostna navodila«, proizva‐
jalec ne prevzema odgovornosti.
Presek kabla
največ 1380 W
3 x 0,75 mm²
največ 2300 W
3 x 1 mm²
največ 3680 W
3 x 1,5 mm²
Ozemljitveni vodnik (zelen/rumen kabel) mora bi‐
ti 2 cm daljši od faznega in nevtralnega vodnika
(moder in rjav kabel).
Naprava je dostavljena z vtičem in napajalnim
kablom.
13. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
397299001-B-312012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement