Electrolux EOC3430COX Používateľská príručka

Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Electrolux EOC3430COX Používateľská príručka | Manualzz
EOC3430
................................................ .............................................
SK RÚRA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
SL PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO
27
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ČASOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DOPLNKOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ČO ROBIŤ, KEĎ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia
odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si
pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
3
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte pri‐
ložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody
a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Ná‐
vod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste
doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postih‐
nutia.
• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmy‐
slovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len vtedy,
ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo osoby, ktorá je zodpo‐
vedná za ich bezpečnosť.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebi‐
ču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú ho‐
rúce.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba kvalifiko‐
vaná osoba.
• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú
teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vybe‐
raní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy
používajte kuchynské rukavice.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
• Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
4
www.electrolux.com
• Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostried‐
ky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať po‐
vrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
• Vyliate zvyšky sa musia pred pyrolytickým čistením odstrániť. Z
rúry vyberte všetky súčasti.
• Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť
zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a
vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
• Dbajte, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby
bolo vylúčené nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom.
2.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE
Tento spotrebič smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepouží‐
vajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so
spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy
opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdiale‐
nosť od iných spotrebičov a nábytku.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa
ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpeč‐
né.
• Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené
spotrebiče alebo zariadenia rovnakej výšky.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elek‐
trickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do elek‐
trickej siete smie vykonať výlučne kvalifikova‐
ný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na ty‐
povom štítku spotrebiča zodpovedajú parame‐
trom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elek‐
trikára.
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzem‐
nenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžo‐
vacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický
kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť
prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis
alebo elektrikára.
• Nedovoľte, aby sa sieťové káble dostali do
kontaktu s dvierkami spotrebiča najmä vtedy,
keď sú dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom elektric‐
kých častí pod napätím a neizolovaných častí
treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť
bez nástrojov.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci in‐
štalácie. Uistite sa, že napájací elektrický ká‐
bel je po inštalácii prístupný.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte
do nej sieťovú zástrčku.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete ne‐
ťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zá‐
strčku napájacieho kábla.
• Použite iba správne izolačné zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka).
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolač‐
né zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotre‐
biča od elektrickej siete na všetkých póloch.
SLOVENSKY
Vzdialenosť kontaktov izolačného zariadenia
musí byť minimálne 3 mm.
• Skôr ako zapojíte spotrebič do elektrickej sie‐
te, úplne zatvorte dvierka rúry.
2.2 Používanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom alebo výbu‐
chu.
• Tento spotrebič používajte v domácom pro‐
stredí.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spo‐
trebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvie‐
rok postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku
horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky,
ani keď je v kontakte s vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo
odkladací povrch.
• Dvierka musia byť zavreté vždy, keď je spo‐
trebič v činnosti.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím
prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť
zmes alkoholu so vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do blízkosti spotrebiča
nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknu‐
té horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča,
do jeho blízkosti, ani naň.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spo‐
trebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene far‐
by smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety neklaď‐
te priamo na dno spotrebiča.
– na dno spotrebiča nedávajte alobal.
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– po ukončení prípravy jedla v rúre nenechá‐
vajte vlhký riad ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
postupujte opatrne.
5
• Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na
funkciu spotrebiča. Nie je to nedostatok, na
ktorý sa vzťahuje záruka.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký
pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny, ktoré
môžu byť trvalé.
2.3 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požia‐
ru alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje
riziko, že sklené panely môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely poškodené, ihneď ich
nechajte vymeniť. Kontaktujte servisné stredi‐
sko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli
opotrebeniu povrchového materiálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu
spôsobiť požiar.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepouží‐
vajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpú‐
šťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavaj‐
te bezpečnostné pokyny na obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite
žiadnym čistiacim prostriedkom.
Pyrolytické čistenie
VAROVANIE
Riziko popálenín.
• Pred vykonaním funkcie Pyrolytického samo‐
čistenia alebo funkcie Prvé použitie odstráňte
z vnútra rúry:
– Všetky zvyšky jedla, oleja alebo tuku a iné
nečistoty.
– Všetky vyberateľné predmety (vrátane ro‐
štov, bočných zásuvných mriežok a pod.,
ktoré boli dodané s produktom), predovšet‐
kým však teflónové hrnce, panvice, pekáče,
nástroje a pod.
• Podrobne si prečítajte všetky pokyny týkajúce
sa pyrolytického čistenia.
6
www.electrolux.com
• Keď je spustené pyrolytické čistenie, nepú‐
šťajte deti k spotrebiču. Spotrebič sa veľmi zo‐
hreje.
• Pyrolytické čistenie je proces využívajúci veľ‐
mi vysokú teplotu, pri ktorom môže dôjsť k
tvorbe dymu zo zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto spotrebiteľom dôrazne odpo‐
rúčame:
– V priebehu pyrolytického čistenia a po ňom
zabezpečte dobré vetranie.
– Počas prvého použitia pri maximálnej teplo‐
te a po ňom zabezpečte dobré vetranie.
– V priebehu pyrolytického čistenia sa domá‐
ce zvieratá (najmä vtáky) nesmú dostať do
blízkeho okolia spotrebiča a pri prvom pou‐
žití funkcie pyrolytického čistenia alebo ma‐
ximálnej teploty zabezpečte dostatočné ve‐
tranie.
• Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré vtáky a
plazy extrémne citlivé na prípadné výpary
vznikajúce počas čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
• Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi citlivé na lo‐
kálne zmeny teploty v blízkosti všetkých pyro‐
lytických rúr počas programu pyrolytického sa‐
močistenia.
• Nelepivé povrchy hrncov, panvíc, plechov, ku‐
chynského riadu a pod. môžu byť poškodené
vysokou teplotou pri pyrolytickom čistení vo
všetkých pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých výparov.
• Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo všet‐
kých pyrolytických rúr/zvyškov po varení, nie
sú škodlivé pre ľudí vrátane dojčiat a ľudí so
zdravotnými problémami.
2.4 Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka používa‐
ná v tomto spotrebiči je určená len pre domá‐
ce spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektric‐
kým prúdom.
• Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od
zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými technickými
údajmi.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udu‐
senia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebi‐
či.
3. POPIS VÝROBKU
1
2
2 Elektronický programátor
3
3 Ovládač teploty
4 Gril
5 Osvetlenie rúry
4
5
5
4
9
3
6
2
1
6 Ventilátor
7 Zasúvacia lišta, vyberateľná
8 Typový štítok
9 Úrovne v rúre
3.1 Príslušenstvo rúry
8
7
1 Ovládač funkcií rúry
• Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené
pokrmy.
SLOVENSKY
• Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
• Pekáč na grilovanie/pečenie
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo
ako nádoba na zachytávanie tuku.
7
• Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
času. Potom sa nová hodnota času automa‐
ticky uloží po uplynutí piatich sekúnd.
Na displeji sa zobrazí aktuálny nastavený
čas.
4.1 Prvé čistenie
• Vyberte všetko príslušenstvo a vyberateľné
zasúvacie lišty (ak sú k dispozícii).
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čiste‐
nie“.
4.2 Nastavenie presného času
Na displeji sa zobrazí
a čas 12:00. 12 bliká.
1. Stlačením tlačidla + alebo - nastavte presný
počet hodín.
2.
3.
4.
Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
.
Toto je potrebné iba pri prvom nastavovaní
času. Potom sa nová hodnota času automa‐
ticky uloží po uplynutí piatich sekúnd.
a na‐
Na displeji sa zobrazí symbol
stavená hodina. Bliká hodnota 00.
Stlačením tlačidla + alebo - nastavte presný
počet minút.
Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
.
Toto je potrebné iba pri prvom nastavovaní
Zmena presného času
Čas môžete zmeniť iba na vypnutom
spotrebiči.
, až kým na di‐
Opakovane stláčajte tlačidlo
spleji nezačne blikať indikátor presného času
. Pri nastavovaní času postupujte podľa pokynov
v časti „Nastavenie presného času“.
4.3 Predhrievanie
Predhrejte prázdny spotrebič, aby sa spálil zvyš‐
ný tuk.
1.
2.
3.
Nastavte funkciu
a maximálnu teplotu.
Spotrebič nechajte spustený 45 minút.
Nastavte funkciu
a maximálnu teplotu.
Spotrebič nechajte spustený 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než zvyčaj‐
ne. Spotrebič môže produkovať zápach a dym.
Je to normálne. Zabezpečte dostatočné prúdenie
vzduchu.
4.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Ak chcete spotrebič použiť, stlačte ovládač.
Ovládač sa vysunie.
5.1 Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1.
Ovládač funkcií rúry otočte na príslušnú
funkciu.
2.
3.
Ovládač teploty otočte na požadovanú te‐
plotu.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač
funkcií rúry do vypnutej polohy.
8
www.electrolux.com
5.2 Funkcie rúry
Funkcia rúry na pečenie
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Teplovzdušné pe‐
čenie
Na pečenie mäsa alebo pečenie mäsa a múčnych pokrmov pri
rovnakej teplote na viacerých roštoch, bez premiešania chutí.
Tradičné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni. Horné aj dol‐
né výhrevné teleso pracujú súčasne.
Gril
Na grilovanie plochých jedál v menších množstvách uprostred ro‐
štu. Na prípravu hrianok.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách. Na prípravu
hrianok. Pracuje celé výhrevné teleso grilu.
Turbo gril
Na pečenie veľkých kusov mäsa. Striedavo pracuje výhrevné te‐
leso grilu a ventilátor rúry, ktorý zabezpečuje cirkuláciu horúceho
vzduchu okolo pokrmu.
Pizza
Na prípravu pizze, quiche alebo koláča.
Mäso
Na prípravu veľmi jemných a šťavnatých pečených mäsových je‐
dál.
Uchovať teplé
Na uchovanie teploty pokrmov.
Rozmrazovanie
Na rozmrazenie zmrazených pokrmov.
Pyrolýza
Na čistenie rúry. Vysoká teplota spáli zvyškové nečistoty. Po vy‐
chladnutí spotrebiča ich môžete zotrieť handričkou.
5.3 Displej
1 Časomer
2 Ukazovateľ ohrevu a zvyškového tepla
7
1
2
3
3 Nádrž na vodu (iba pri vybraných modeloch)
4 Teplotná sonda (iba pri vybraných mode‐
loch)
5 Zámok dverí (iba pri vybraných modeloch)
6 Hodiny/minúty
7
7 Časové funkcie
5.4 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Opis
Hodiny
Na nastavenie časovej funkcie.
,
Mínus, plus
Na nastavenie času.
6
5
4
SLOVENSKY
5.5 Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na displeji
sa postupne zobrazujú jedna po druhej. Čiarky
signalizujú, či teplota rúry stúpa, alebo klesá.
9
Keď spotrebič vypnete, na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla
, ak je teplota v
rúre vyššia ako 40 °C. Ak chcete na displeji zo‐
braziť teplotu rúry, otočte ovládačom teploty do‐
ľava alebo doprava.
6. ČASOVÉ FUNKCIE
Symbol
Funkcia
Opis
Kuchynský časo‐ Slúži na nastavenie odpočítavania času.
mer
Presný čas
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu presného času. Pozrite si
časť „Nastavenie presného času“.
Trvanie
Nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke. Skôr ako na‐
stavíte túto funkciu, nastavte funkciu rúry.
Koniec
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Skôr ako nastaví‐
te túto funkciu, nastavte funkciu rúry. Funkcie Trvanie a Koniec
môžete použiť súčasne (posunutý štart) na nastavenie času, kedy
sa má spotrebič zapnúť a potom vypnúť.
Časovú funkciu zmeníte opakovaným
stláčaním tlačidla
.
Stlačením tlačidla
potvrďte nastave‐
nie časových funkcií alebo počkajte 5
sekúnd, kým sa nastavenie potvrdí au‐
tomaticky.
6.1 Nastavenie funkcií Trvanie alebo
Koniec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opakovane stláčajte tlačidlo
, až kým na
displeji nezačne blikať symbol
alebo
.
Stlačením tlačidla + alebo - nastavte minúty.
Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
.
Stlačením tlačidla + alebo - nastavte hodiny.
Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
.
Keď uplynie nastavený čas, začne blikať
a
a nastavený čas. Dve mi‐
symbol
núty bude znieť zvukový signál. Spotrebič
sa vypne. Zvukový signál vypnete stlačením
tlačidla alebo otvorením dvierok spotrebiča.
Ak stlačíte tlačidlo
počas nastavo‐
vania času pre funkciu Trvanie
,
spotrebič prejde na nastavenie časovej
funkcie Koniec
.
6.2 Nastavenie časomera
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Maxi‐
málne je možné nastaviť 23 hodiny a 59 minút.
Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. Časo‐
mer môžete použiť kedykoľvek, aj keď je spotre‐
bič vypnutý.
1.
2.
3.
4.
Opakovane stláčajte tlačidlo
, až kým na
displeji nezačne blikať a 00.
Stlačením tlačidla + alebo - nastavte časo‐
mer. Na začiatku sa čas zobrazuje v minú‐
tach a sekundách. Keď je čas, ktorý nasta‐
vujete, dlhší ako 60 minút, na displeji sa zo‐
. Spotrebič potom odpočí‐
brazí symbol
tava čas v hodinách a minútach.
Časomer sa spustí automaticky po piatich
sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve mi‐
núty zvukový signál. Na displeji bliká hodno‐
ta 00:00 a . Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
Ak nastavíte časomer pri spustených
funkciách Trvanie
alebo Koniec
, na displeji sa zobrazí symbol .
10 www.electrolux.com
6.3 Časomer odpočítavajúci smerom
nahor
+ a -. Časovač začne znova odpočítavať nasta‐
venú dobu.
Časomer odpočítavajúci smerom nahor
nemôžete použiť pri spustenej časovej
funkcii Trvanie
ani Koniec
.
Časomer odpočítavajúci smerom nahor slúži na
sledovanie času prevádzky rúry. Zapne sa okam‐
žite, keď rúra začne zohrievať.
Ak chcete vynulovať funkciu časomera s odpočí‐
tavaním smerom nahor, stlačte a podržte tlačidlá
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Teleskopické lišty
1.
Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú lištu.
2.
Drôtený rošt položte na teleskopické lišty a
opatrne ich zasuňte do rúry.
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte tele‐
skopické lišty úplne do spotrebiča.
°C
°C
Inštalačné pokyny pre teleskopické lišty
si uchovajte pre neskoršie použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete ľahšie zasú‐
vať a vyberať rošty.
POZOR
Teleskopické lišty neumývajte v umý‐
vačke riadu. Teleskopické lišty nemaž‐
te.
SLOVENSKY
11
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
8.1 Detská poistka
Ak je zapnutá detská poistka, rúru nie je možné
ovládať. Táto funkcia má za úlohu zabrániť ná‐
hodnému zapnutiu spotrebiča deťmi.
Zapnutie a vypnutie funkcie Detská poistka:
1. Nenastavujte funkciu rúry.
2. Súčasne stlačte a dve sekundy podržte tla‐
čidlá
a +.
3. Zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobra‐
zí alebo zmizne SAFE a
(keď zapnete
alebo vypnete funkciu Detská poistka).
Ak má rúra funkciu Pyrolytické čistenie,
sú dvierka uzamknuté.
Po otočení ovládača alebo stlačení tla‐
čidla sa na displeji zobrazí SAFE a
.
8.2 Automatické vypínanie
Z bezpečnostných dôvodov sa po istom čase
spotrebič vypne:
• Ak je spustená funkcia rúry.
• Ak nezmeníte teplotu rúry.
Teplota rúry
Čas vypnutia
30 - 115 °C
12.5 h
120 - 195 °C
8.5 h
Teplota rúry
Čas vypnutia
200 - 245 °C
5.5 h
250 – max. °C
3.0 h
Po automatickom vypnutí spotrebič znova za‐
pnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Automatické vypnutie funguje so všet‐
kými funkciami rúry okrem funkcií Osve‐
tlenie rúry, Trvanie, Koniec a Posunutý
štart.
8.3 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky sa akti‐
vuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spo‐
trebiča chladný. Po vypnutí spotrebiča chladiaci
ventilátor pokračuje v činnosti dovtedy, kým te‐
plota v spotrebiči neklesne.
8.4 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné prehriatie.
Aby sa tomu predišlo, rúra je vybavená bezpeč‐
nostným termostatom, ktorý preruší dodávku
energie. Po poklese teploty sa rúra opäť automa‐
ticky zapne.
9. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
• Spotrebič má päť úrovní roštov. Úrovne roštov
sa číslujú smerom od dna spotrebiča.
• Spotrebič je vybavený špeciálnym systémom,
ktorý cirkuluje vzduch a neustále recykluje pa‐
ru. Pomocou tohto systému môžete variť v
parnom prostredí a uchovať pokrmy mäkké vo
vnútri a chrumkavé na povrchu. Znižuje čas
varenia a spotrebu energie na minimum.
• V spotrebiči alebo na sklenených paneloch
dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť. Je to
normálne. Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. Ak chcete znížiť
kondenzáciu, rúru zapnite 10 minút pred pe‐
čením.
• Po každom použití spotrebič utrite od vlhkosti
• Neumiestňujte predmety priamo na dno rúry
ani neprikrývajte časti rúry alebo jej príslušen‐
stvo alobalom. Mohlo by to zmeniť výsledky
pečenia a poškodiť smalt.
9.1 Pečenie koláčov
• Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím 3/4
nastaveného času pečenia.
• Ak pri pečení používate súčasne dva plechy,
nechávajte medzi nimi jednu voľnú úroveň.
9.2 Pečenie mäsa a rýb
• Na prípravu nadmerne mastných pokrmov
použite hlboký pekáč, aby ste predišli vytvore‐
niu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.
• Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť pri‐
bližne 15 minút, aby z neho nevytiekla šťava.
12 www.electrolux.com
• Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš
mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča
trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite, ak
vodu pridáte vždy, keď sa odparí.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri používa‐
ní spotrebiča nájdite najvhodnejšie nastavenia
(varný stupeň, doba pečenia, atď.) pre vami pou‐
žívaný kuchynský riad, recepty a množstvá.
9.3 Doby pečenia
Doby pečenia závisia od typu pokrmu, jeho kon‐
zistencie a objemu.
9.4 Tabuľka pre pečenie múčnych jedál a mäsa
KOLÁČE
Tradičné pečenie
DRUH JEDLA
Úroveň
v rúre
Teplovzdušné peče‐
nie
Teplota Úroveň v rú‐ Teplota
(°C)
re
(°C)
Doba pe‐
čenia
(min.)
Poznámky
Šľahané cestá
2
170
3 (2 a 4)
160
45 - 60
Vo forme na ko‐
láče
Linecké cesto
2
170
3 (2 a 4)
160
20 - 30
Vo forme na ko‐
láče
Tvarohový ko‐
láč
1
170
2
165
60 - 80
V 26 cm forme
na koláče
Jablkový koláč
2
170
2 (vľavo a
vpravo)
160
80 - 100
V dvoch 20 cm
formách na kolá‐
če na drôtenom
rošte1)
Závin
3
175
2
150
60 - 80
Na plechu na
pečenie
Torta s dže‐
mom
2
170
2 (vľavo a
vpravo)
165
30 - 40
V 26 cm forme
na koláče
Piškótový ko‐
láč
2
170
2
160
50 - 60
V 26 cm forme
na koláče
Vianočná štó‐
la/Koláč so su‐
šeným ovocím
2
160
2
150
90 - 120
V 20 cm forme
na koláče1)
Slivkový koláč
1
175
2
160
50 - 60
Vo forme na
chlieb1)
Drobné pečivo
– jedna úroveň
3
170
3
140 150
20 - 30
Na plechu na
pečenie
Drobné pečivo
– dve úrovne
-
-
2a4
140 150
25 - 35
Na plechu na
pečenie
Drobné pečivo
– tri úrovne
-
-
1, 3 a 5
140 150
30 - 45
Na plechu na
pečenie
SLOVENSKY
Tradičné pečenie
DRUH JEDLA
Úroveň
v rúre
Teplovzdušné peče‐
nie
Teplota Úroveň v rú‐ Teplota
(°C)
re
(°C)
Doba pe‐
čenia
(min.)
13
Poznámky
Sušienky/plo‐
ché pečivo –
jedna úroveň
3
140
3
140 150
30 - 35
Na plechu na
pečenie
Sušienky/plo‐
ché pečivo –
dve úrovne
-
-
2a4
140 150
35 - 40
Na plechu na
pečenie
Sušienky/plo‐
ché pečivo – tri
úrovne
-
-
1, 3 a 5
140 150
35 - 45
Na plechu na
pečenie
Snehové pu‐
sinky – jedna
úroveň
3
120
3
120
80 - 100
Na plechu na
pečenie
Snehové pu‐
sinky – dve
úrovne
-
-
2a4
120
80 - 100
Na plechu na
pečenie1)
Kysnuté kolá‐
če
3
190
3
190
12 - 20
Na plechu na
pečenie1)
Veterníky –
jedna úroveň
3
190
3
170
25 - 35
Na plechu na
pečenie
Veterníky –
dve úrovne
-
-
2a4
170
35 - 45
Na plechu na
pečenie
Plochý koláč
2
180
2
170
45 - 70
V 20 cm forme
na koláče
Koláč so suše‐
ným ovocím
1
160
2
150
110 - 120
V 24 cm forme
na koláče
Viktóriin koláč
1
170
2 (vľavo a
vpravo)
160
50 - 60
V 20 cm forme
na koláče
1) Predhrievajte 10 minút.
CHLIEB A PIZZA
Tradičné pečenie
DRUH JEDLA
Úroveň
v rúre
Teplovzdušné peče‐
nie
Teplota Úroveň v rú‐ Teplota
(°C)
re
(°C)
Doba pe‐
čenia
(min.)
Poznámky
Biely chlieb
1
190
1
190
60 - 70
1 – 2 kusy,
hmotnosť jedné‐
ho kusa 500 g1)
Ražný chlieb
1
190
1
180
30 - 45
Vo forme na
chlieb
14 www.electrolux.com
Tradičné pečenie
DRUH JEDLA
Úroveň
v rúre
Teplovzdušné peče‐
nie
Teplota Úroveň v rú‐ Teplota
(°C)
re
(°C)
Doba pe‐
čenia
(min.)
Poznámky
Pečivo z chle‐
bového cesta
2
190
2 (2 a 4)
180
25 - 40
6 – 8 rožkov v
plechu na peče‐
nie1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
V plechu na pe‐
čenie alebo
hlbokom peká‐
či1)
Pagáče
3
200
3
190
10 - 20
Na plechu na
pečenie1)
1) Predhrievajte 10 minút.
ZAPEKANÉ POKRMY
Tradičné pečenie
DRUH JEDLA
Úroveň
v rúre
Teplovzdušné peče‐
nie
Teplota Úroveň v rú‐ Teplota
(°C)
re
(°C)
Doba pe‐
čenia
(min.)
Poznámky
Zapekané ce‐
stoviny
2
200
2
180
40 - 50
Vo forme
Zapekaná ze‐
lenina
2
200
2
175
45 - 60
Vo forme
Košíčky
1
180
1
180
50 - 60
Vo forme1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Vo forme1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Vo forme1)
Doba pe‐
čenia
(min.)
Poznámky
1) Predhrievajte 10 minút.
MÄSO
Tradičné pečenie
DRUH JEDLA
Úroveň
v rúre
Teplovzdušné peče‐
nie
Teplota Úroveň v rú‐ Teplota
(°C)
re
(°C)
Hovädzie mä‐
so
2
200
2
190
50 - 70
Na drôtenom ro‐
šte
Bravčové
2
180
2
180
90 - 120
Na drôtenom ro‐
šte
Teľacie mäso
2
190
2
175
90 - 120
Na drôtenom ro‐
šte
SLOVENSKY
Teplovzdušné peče‐
nie
Tradičné pečenie
DRUH JEDLA
Úroveň
v rúre
Teplota Úroveň v rú‐ Teplota
(°C)
re
(°C)
Doba pe‐
čenia
(min.)
15
Poznámky
Krvavý anglic‐
ký rozbif
2
210
2
200
50 - 60
Na drôtenom ro‐
šte
Stredne prepe‐
čený anglický
rozbif
2
210
2
200
60 - 70
Na drôtenom ro‐
šte
Prepečený an‐
glický rozbif
2
210
2
200
70 - 75
Na drôtenom ro‐
šte
Bravčové
pliecko
2
180
2
170
120 - 150
S kôrkou
Bravčové kole‐
no
2
180
2
160
100 - 120
2 kusy
Jahňacie mäso
2
190
2
175
110 - 130
Stehno
Kurča
2
220
2
200
70 - 85
Vcelku
Morka
2
180
2
160
210 - 240
Vcelku
Kačka
2
175
2
220
120 - 150
Vcelku
Hus
2
175
1
160
150 - 200
Vcelku
Králik
2
190
2
175
60 - 80
Porciovaný
Zajac
2
190
2
175
150 - 200
Porciovaný
Bažant
2
190
2
175
90 - 120
Vcelku
Doba pe‐
čenia
(min.)
Poznámky
RYBA
Teplovzdušné peče‐
nie
Tradičné pečenie
DRUH JEDLA
Úroveň
v rúre
Teplota Úroveň v rú‐ Teplo‐
(°C)
re
ta (°C)
Pstruh/pražma
morská
2
190
2
175
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/losos
2
190
2
175
35 - 60
4 – 6 filiet
9.5 Gril
Prázdnu rúru predhrievajte 10 minút
pred pečením.
Množstvo
DRUH JEDLA
Gril
Doba pečenia (min.)
Kusy
(g)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
1. strana
2. strana
Steaky z filiet
4
800
4
max.
12-15
12-14
Hovädzie steaky
4
600
4
max.
10-12
6-8
Klobásy
8
-
4
max.
12-15
10-12
16 www.electrolux.com
Množstvo
DRUH JEDLA
Gril
Doba pečenia (min.)
Kusy
(g)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
1. strana
2. strana
Bravčové kotlety
4
600
4
max.
12-16
12-14
Kurča (rozdelené
na 2 časti)
2
1000
4
max.
30-35
25-30
Kebaby
4
-
4
max.
10-15
10-12
Kuracie prsia
4
400
4
max.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
max.
20-30
-
Fileta z ryby
4
400
4
max.
12-14
10-12
Zapekané sendvi‐
če
4-6
-
4
max.
5-7
-
Hrianky
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
9.6 Turbo gril
Hovädzie mäso
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Hovädzie pečené
alebo fileta
DRUH JEDLA
na cm hrúbky
1
190 - 200 1)
5-6
Stredne prepečený
rozbif alebo fileta
na cm hrúbky
1
180 - 190 1)
6-8
Hovädzie pečené
alebo fileta
na cm hrúbky
1
170 - 180 1)
8 - 10
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pliecko, krkovička,
stehno
1 – 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotleta, rebierka
1 – 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g – 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno
(predvarené)
750 g – 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
DRUH JEDLA
Teľacie mäso
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pečené teľacie
DRUH JEDLA
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
SLOVENSKY
17
Jahňacie mäso
DRUH JEDLA
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Jahňacie stehno,
pečené jahňacie
1 – 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrbát
1 – 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
DRUH JEDLA
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Porciovaná hydi‐
na
Každá 200 – 250
g
1
200 - 220
30 - 50
Kurča, polovica
Každá 400 – 500
g
1
190 - 210
35 - 50
Kurčatá, vykŕme‐
né
1 – 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Kačka
1,5 – 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Hydina
Hus
3,5 – 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Morka
2,5 – 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Morka
4 – 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Množstvo
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
1 – 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Ryba (v pare)
DRUH JEDLA
Celá ryba
9.7 Rozmrazovanie
DRUH JEDLA
(g)
Čas rozmra‐
zovania
(min.)
Dodatočný čas
rozmrazovania (v
min.)
Poznámky
Kurča
1000
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obrátený
tanierik vložený do veľké‐
ho taniera. Po uplynutí po‐
lovice času obráťte.
Mäso
1000
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
500
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250
30 - 40
10 - 15
-
10 - 15
Smotana sa dá výborne
vyšľahať, aj keď je čiastoč‐
ne zamrznutá.
Smotana
2 x 200
80 - 100
18 www.electrolux.com
DRUH JEDLA
Torta
(g)
Čas rozmra‐
zovania
(min.)
Dodatočný čas
rozmrazovania (v
min.)
Poznámky
1400
60
60
-
9.8 Sušenie – Teplovzdušné pečenie
Na rošty v rúre položte papier na pečenie.
ZELENINA
DRUH JEDLA
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas [hod.]
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Huby
3
1/4
50 - 60
6-8
Bylinky
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas [hod.]
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
Papriky
Zelenina do poli‐
evky
OVOCIE
DRUH JEDLA
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marhule
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablkové plátky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou tka‐
ninou namočenou v teplej vode s prídavkom
čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite bežný
čistiaci prostriedok.
• Vnútro rúry vyčistite po každom použití. Jed‐
noduchšie tak odstránite nečistoty, ktoré sa
potom nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čisti‐
čom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko príslušen‐
stvo rúry a nechajte ho uschnúť. Použite mäk‐
kú tkaninu namočenú v teplej vode s prídav‐
kom čistiaceho prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrchom,
nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrý‐
mi predmetmi ani v umývačke riadu. Mohlo by
to poškodiť nelepivý povrch.
Antikorové alebo hliníkové spotrebiče:
Dvierka rúry čistite iba vlhkou špongiou.
Vysušte ich mäkkou handričkou.
Nepoužívajte drôtenku, kyseliny ani drs‐
né materiály. Mohli by poškodiť povrch
rúry. S rovnakou obozretnosťou čistite
aj ovládací panel rúry.
SLOVENSKY
19
10.1 Zasúvacie lišty
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať
zásuvné lišty.
Vyberanie zasúvacích líšt
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od
bočnej steny.
2.
1
2
Montáž zasúvacích líšt
3.
Pri montáži zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Zaoblené konce zasúvacích líšt musia
smerovať dopredu.
10.2 Pyrolytické čistenie
4.
POZOR
Ak je so spotrebičom nainštalovaný var‐
ný panel, nepoužívajte ho zároveň s
funkciou Pyrolytické čistenie. Spôsobilo
by to poškodenie spotrebiča.
2.
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné vodiace
lišty (ak je to možné) a príslušenstvo. Prečí‐
tajte si časť Vyberanie vodiacich líšt.
POZOR
Vyberateľné vodiace lišty nesmú zostať
v spotrebiči počas funkcie Pyrolytické
čistenie. Hrozí riziko poškodenia.
Hrubé nečistoty odstráňte ručne.
Dvierka rúry dôkladne zatvorte.
Proces pyrolytického čistenia sa nemô‐
že začať, ak nezatvoríte dvierka rúry.
Nastavte funkciu Pyrolytické čistenie. Bližšie
informácie nájdete v časti „Funkcie rúry“.
5.
Keď bliká symbol
, stlačením tlačidla +
alebo - nastavte potrebný postup:
– P1 – ak rúra nie je veľmi znečistená. Pro‐
ces trvá 1 h.
– P2 – ak je rúra viac znečistená. Proces
trvá 1 h 30 min.
6.
Stlačte tlačidlo
, aby sa proces spustil.
Funkciu Koniec môžete použiť na posunutie
štartu čistenia.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu, dvier‐
ka sa zablokujú. Na displeji sa zobrazí sym‐
a čiarky ukazovateľa ohrevu.
bol
VAROVANIE
Spotrebič sa veľmi zohrieva. Hrozí riziko
popálenia.
1.
Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej steny a
lišty vyberte.
Ak chcete zastaviť funkciu Pyrolytické
čistenie pred dokončením, otočte ovlá‐
dač funkcií rúry do polohy vypnutia.
Po ukončení pyrolytického čistenia sa na displeji
zobrazí presný čas. Dvierka rúry sú zablokova‐
20 www.electrolux.com
né. Keď spotrebič vychladne, zaznie zvukový
signál a dvierka sa odblokujú.
Na dno rúry položte handričku, aby ste
predišli poškodeniu osvetlenia a sklene‐
ného krytu.
Halogénovú žiarovku vždy držte cez
tkaninu, aby ste predišli pripáleniu zvy‐
škov mastnoty na žiarovke.
Počas pyrolytického čistenia je osvetle‐
nie rúry vypnuté.
Pripomienka čistenia
Po každom zapnutí a vypnutí spotrebiča bude na
displeji 10 sekúnd blikať symbol PYR ako pripo‐
mienka, že je potrebné vykonať pyrolytické čiste‐
nie.
Pripomienka čistenia zhasne:
• Po ukončení funkcie pyrolytického čistenia
• Ak naraz stlačíte tlačidlá + a -, kým na displeji
bliká symbol PYR.
10.3 Osvetlenie rúry
VAROVANIE
Pri výmene žiarovky v rúre postupujte
opatrne. Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Pred výmenou žiarovky v rúre:
• Vypnite rúru.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo
prerušte elektrický obvod.
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
Vyčistite sklenený kryt.
Vymeňte žiarovku v rúre za vhodnú žiarov‐
ku odolnú teplote 300 °C.
Použite rovnaký druh žiarovky do rúry.
Nasaďte sklenený kryt.
1.
2.
3.
4.
10.4 Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry sa skladajú zo štyroch sklenených
panelov. Dvierka rúry a vnútorné sklenené pane‐
ly môžete vybrať a vyčistiť.
Ak by ste sa pokúšali sklenené panely
vybrať, kým sú dvierka namontované,
mohli by sa dvierka zatvoriť.
POZOR
Spotrebič nepoužívajte bez sklenených panelov.
Demontáž dvierok rúry a skleneného panelu
1.
Úplne otvorte dvierka a uchopte oba závesy
dvierok.
SLOVENSKY
21
2.
Nadvihnite páčky na oboch závesoch a pre‐
klopte ich.
3.
Dvierka rúry privrite, aby zostali v prvej po‐
lohe (do polovice otvorené). Potom ich po‐
tiahnite vpred a vyberte z lôžka.
4.
Dvierka položte na mäkkú tkaninu na stabil‐
ný povrch.
5.
Uvoľnite blokovací systém, aby sa dali vy‐
brať sklenené panely.
22 www.electrolux.com
6.
Otočte obidve úchytky o 90° a vyberte ich z
ich lôžok.
7.
Opatrne nadvihnite (krok 1) a po jednom
vyberte (krok 2) sklenené panely. Začnite
vrchným panelom.
Panely umyte vodou s prídavkom saponá‐
tu. Sklenené panely opatrne osušte.
90°
8.
1
2
Montáž dvierok a sklenených panelov
A
B
C
Po dokončení čistenia nainštalujte sklenené pa‐
nely a dvierka rúry. Pri montáži zvoľte opačný
postup.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A, B a C)
namontovali späť v správnom poradí. Stredný
panel (B) má ozdobný rám. Povrch s potlačou
musí smerovať do vnútra dvierok. Po montáži
skontrolujte, či nie je povrch skleného panela (B)
na mieste potlače na dotyk drsný.
Uistite sa, že ste vrchný panel namontovali do lô‐
žok správne.
SLOVENSKY
23
11. ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Spotrebič je vypnutý.
Zapnite spotrebič.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas. Pozrite si časť
„Nastavenie presného času“.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastavenia
správne.
Rúra sa nezohrieva.
Automatické vypínanie je za‐
pnuté.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Vypnutie funk‐
cie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Vyhodila sa poistka v poistko‐ Skontrolujte poistku. Ak sa
vej skrini.
poistka vyhodí viac ako raz,
obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nesvieti osvetlenie rúry.
Žiarovka rúry je nefunkčná.
Vymeňte žiarovku v rúre.
Funkcia Pyrolýzy sa nespú‐
šťa. Na displeji sa zobrazuje
symbol C3.
Dvierka nie sú úplne zatvore‐
né alebo majú pokazený zá‐
mok.
Zatvorte dvierka úplne.
Na displeji sa zobrazuje sym‐
bol F102.
Dvierka nie sú úplne zatvore‐
né alebo majú pokazený zá‐
mok.
1.
2.
3.
Zatvorte dvierka úplne.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo ističa v poistko‐
vej skrini vypnite spotre‐
bič a znovu ho zapnite.
Ak sa na displeji znova
zobrazí F102, obráťte sa
na autorizované servisné
stredisko.
24 www.electrolux.com
Problém
Rúra sa nezohrieva. Na di‐
spleji sa zobrazuje symbol
Demo.
Možná príčina
Riešenie
Je aktivovaný ukážkový re‐
žim.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na displeji sa zobrazí chybo‐
vý kód.
Došlo k poruche elektroniky.
1.
2.
Na jedle a vo vnútri rúry sa
zráža para a vytvára sa skon‐
denzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Ak problém nedokážete odstrániť sami, obráťte
sa na predajcu alebo servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné stredi‐
sko nájdete na typovom štítku. Typový štítok sa
Spotrebič vypnite.
Stlačte a podržte tlačidlo
+.
Keď zaznie zvukový sig‐
nál, otočte ovládač funk‐
cií rúry na prvú funkciu.
Na displeji bude blikať
Demo.
Ovládač funkcií rúry
otočte do vypnutej polo‐
hy.
Uvoľnite tlačidlo +.
Ovládač teploty otočte
trikrát doprava. Akustický
signál zaznie trikrát.
Ukážkový režim sa vy‐
pne.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo ističa v poistko‐
vej skrini vypnite spotre‐
bič a znovu ho zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na servisné stre‐
disko.
Po skončení pečenia nene‐
chávajte jedlo v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
nachádza na prednom ráme vnútorného priesto‐
ru spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z vnú‐
torného priestoru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
SLOVENSKY
25
13. INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
A
13.1 Zabudovanie do
548
558
B
20
573
589
13.2 Elektrická inštalácia
594
5
VAROVANIE
Elektrickú inštaláciu môže vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Výrobca nenesie zodpovednosť v prípa‐
de, že nedodržíte bezpečnostné opatre‐
nia uvedené v kapitole „Bezpečnostné
pokyny“.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zá‐
strčkou a káblom.
590
min. 550
20
min. 560
13.3 Kábel
Typy káblov použiteľných pre montáž alebo vý‐
menu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Ohľadne parametrov kábla sa riaďte podľa celko‐
vého príkonu (na typovom štítku) a údajov v ta‐
buľke:
Celkový výkon
600
min. 550
20
min. 560
Prierez kábla
maximálne 1380
W
3 x 0,75 mm²
maximálne 2300
W
3 x 1 mm²
maximálne 3680
W
3 x 1,5 mm²
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel) musí byť o
2 cm dlhší ako fázový a neutrálny kábel (modrý a
hnedý kábel).
26 www.electrolux.com
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte
na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENŠČINA
27
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČASOVNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPORABA DODATNE OPREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
28
29
31
31
32
33
34
35
36
43
47
49
49
28 www.electrolux.com
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena
navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo
zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposob‐
nostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom
odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni
ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le stro‐
kovno usposobljena oseba.
• Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte
se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte
iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
• Naprave ne čistite s paro.
• Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sred‐
stev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
• Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito tekočino. Iz
pečice odstranite vse dele.
SLOVENŠČINA
29
• Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del no‐
silcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce rešetk
namestite v obratnem zaporedju.
• Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da pre‐
prečite možnost udara električnega toka.
2.
VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je
težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v
bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti nameščene ob
napravah ali enotah z isto višino.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti pooblašče‐
ni serviser ali usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici
za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐
no vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite
na servis ali električarja.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik z vrati na‐
prave, še posebej, ko so vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka izolira‐
nih delov in delov pod električno napetostjo
mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče od‐
straniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐
te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave: od‐
klopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz
nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti izolacijsko na‐
pravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja
na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno razdaljo
3 mm.
• Preden napravo priključite na električno om‐
režje, povsem zaprite vrata pečice.
2.2 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐
nega udara ali eksplozije.
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez na‐
dzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim delova‐
njem bodite previdni. Iz naprave lahko puhne
vroč zrak.
30 www.electrolux.com
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
• Med delovanjem naprave naj bodo vrata zapr‐
ta.
• Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba se‐
stavin z alkoholom lahko povzroči mešanico
alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z
iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postav‐
ljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z
vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje bar‐
ve emajla:
– ne postavljajte posode ali drugih predmetov
neposredno na dno naprave.
– ne postavljajte aluminijaste folije neposred‐
no na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo napra‐
vo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v napra‐
vi, ko končate s pripravo hrane.
– Pri odstranjevanju ali nameščanju pripomoč‐
kov bodite previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na zmog‐
ljivost naprave. Garancija tega ne vrednoti kot
pomanjkljivost.
• Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni
sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
2.3 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐
nite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče
steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih
takoj zamenjajte. Obrnite se na servis.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite pre‐
vidni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
• Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko
povzroči požar.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Upo‐
rabljajte samo nevtralne detergente. Za čišče‐
nje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐
bic, topil ali kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice,
upoštevajte varnostna navodila z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s
čistilnimi sredstvi.
Pirolitično čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin.
• Pred pirolitičnim samočiščenjem ali prvo upo‐
rabo iz pečice odstranite naslednje:
– vse večje ostanke hrane, olje ali razlito ma‐
ščobo / usedline,
– vse odstranljive predmete (vključno z rešet‐
kami, stranskimi vodili itd., priloženimi izdel‐
ku), še posebej vso posodo s premazom
proti prijemanju, pladnje, pripomočke itd.
• Pazljivo preberite vsa navodila za pirolitično
čiščenje.
• Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci ne za‐
držujejo v bližini naprave. Naprava se močno
segreje.
• Pirolitično čiščenje je visokotemperaturno de‐
lovanje, pri katerem se lahko sproščajo hlapi
iz ostankov pečenja in konstrukcijskih materia‐
lov, zaradi tega močno priporočamo, da po‐
trošnik naredi naslednje:
– Med in po vsakem pirolitičnem čiščenju po‐
skrbite za dobro prezračevanje.
– Med prvo uporabo pri najvišji temperaturi in
po njej zagotovite dobro prezračevanje.
– Med in po pirolitičnem čiščenju odstranite
živali (še posebej ptice) iz okolice naprave
in delovanje pri najvišji temperaturi uporabi‐
te v dobro prezračevanem prostoru.
• Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in plazilci
lahko izredno občutljivi na morebitne hlape, ki
se sproščajo med čiščenjem pirolitičnih pečic.
• Majhne domače živali so prav tako lahko ob‐
čutljive na krajevne temperaturne spremembe
v bližini vseh pirolitičnih pečic med izvajanjem
programa samodejnega pirolitičnega čiščenja.
• Površine proti prijemanju na loncih, ponvah,
pekačih, posodah itd. lahko poškodujejo viso‐
ke temperature pri pirolitičnem čiščenju vseh
pirolitičnih pečic in so lahko tudi vir nizke stop‐
nje škodljivih hlapov.
SLOVENŠČINA
• Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih pečic/os‐
tankov hrane, kot je opisano, niso škodljivi za
ljudi, vključno z dojenčki ali osebami z zdrav‐
stvenimi težavami.
2.4 Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena
za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvet‐
ljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara.
31
• Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐
te.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci in živali zaprli v napravo.
• Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz
napajanja.
3. OPIS IZDELKA
1
2
5 Luč v pečici
3
6 Ventilator
7 Nosilci rešetk, odstranljivi
8 Ploščica za tehnične navedbe
4
5
5
4
9
3
6
2
1
8
7
1 Gumb za funkcije pečice
2 Elektronski programator
3 Gumb za nastavitev temperature
4 Žar
9 Položaji rešetk
3.1 Oprema pečice
• Rešetka
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač
Za kolače in piškote.
• Posoda za žar / pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje
maščobe.
• Izvlečna vodila
Za rešetke in pladnje.
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Glejte poglavje »Vzdrževanje in čišče‐
nje«.
4.1 Prvo čiščenje
4.2 Nastavitev časa
• Odstranite vse pripomočke in odstranljive no‐
silce rešetk (če obstajajo).
• Pred prvo uporabo napravo očistite.
Na prikazovalniku se prikažeta
in 12:00. 12
utripa.
1. Pritisnite + ali -, da nastavite pravo uro.
32 www.electrolux.com
2.
3.
4.
Za potrditev pritisnite
. To je potrebno le
ob prvem nastavljanju časa. Potem se nova
časovna vrednost samodejno shrani po pe‐
tih sekundah.
in
Na prikazovalniku sta prikazana
nastavljena ura. 00 utripa.
Pritisnite + ali -, da nastavite prave minute.
Za potrditev pritisnite
. To je potrebno le
ob prvem nastavljanju časa. Potem se nova
časovna vrednost samodejno shrani po pe‐
tih sekundah.
Na prikazovalniku se prikaže nov čas.
Spreminjanje nastavljenega časa
Čas lahko spreminjate samo, če je na‐
prava izklopljena.
sa upoštevajte postopek, ki je opisan v »Nastavi‐
tev časa«.
4.3 Predgrevanje
Prazno napravo predhodno ogrevajte, da zažge‐
te preostalo maščobo.
1.
2.
3.
Nastavite funkcijo
in najvišjo temperatu‐
ro.
Naprava naj deluje 45 minut.
Nastavite funkcijo
in najvišjo temperatu‐
ro.
4. Naprava naj deluje 15 minut.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot običajno.
Naprava lahko oddaja neprijetne vonjave in dim.
To je običajno. Poskrbite za zadostno zračenje.
, dokler na prikazovalniku ne utripa
Pritiskajte
. Pri nastavljanju novega ča‐
indikator za čas
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Za uporabo naprave pritisnite gumb. Gumb iz‐
skoči.
2.
3.
Obrnite gumb za nastavitev temperature, da
nastavite temperaturo.
Če želite izklopiti napravo, obrnite gumb za
funkcije pečice v položaj za izklop.
5.1 Vklop in izklop naprave
1.
Obrnite gumb za funkcije pečice na funkcijo
pečice.
5.2 Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Položaj za izklop
Naprava je izklopljena.
Vroči zrak
Za pečenje ali pečenje mesa in peko peciva z enako temperaturo
priprave na več kot eni višini, ne da bi se okusi mešali.
Gretje zgoraj in
spodaj
Za peko in pečenje mesa na eni višini pečice. Zgornji in spodnji
grelec delujeta sočasno.
Mali žar
Za peko na žaru majhnih količin ploskih jedi na sredi rešetke. Za
pripravo popečenega kruha (toasta).
Veliki žar
Za peko na žaru večjih količin ploskih jedi. Za pripravo popečene‐
ga kruha (toasta). Deluje celotni grelec za žar.
SLOVENŠČINA
Funkcija pečice
33
Uporaba
Infra pečenje
Za peko večjih kosov mesa. Grelec za žar in ventilator pečice de‐
lujeta izmenično ter zagotavljata kroženje vročega zraka okoli je‐
di.
Program za pizzo
Za pripravo pice, mesnih, zelenjavnih, sirovih ali sadnih pit.
Meso
Za pripravo zelo mehke in sočno pečene hrane.
Ohrani toploto
Za ohranjanje tople hrane.
Odtaljevanje
Za odtaljevanje zamrznjene hrane.
Piroliza
Za čiščenje pečice. Pri visoki temperaturi zgori preostala umaza‐
nija. Odstranite jo lahko s krpo, ko je naprava hladna.
5.3 Prikazovalnik
1 Programska ura
2 Indikator segrevanja in akumulirane toplote
7
1
2
3
3 Posoda za vodo (le izbrani modeli)
4 Sonda za meso (le izbrani modeli)
5 Zapora vrat (le izbrani modeli)
6 Ure/minute
7
7 Časovne funkcije
6
5
4
5.4 Tipke
Tipka
Funkcija
Opis
Ura
,
Za nastavitev časovne funkcije.
Minus, plus
Za nastavitev časa.
5.5 Indikator segrevanja in
akumulirane toplote
Ko vklopite funkcijo pečice, ena za drugo zasve‐
tijo črtice na prikazovalniku
. Črtice prikazuje‐
jo naraščanje ali padanje temperature pečice.
Ko izklopite napravo, se na prikazovalniku prika‐
, če je tem‐
že indikator akumulirane toplote
peratura v pečici višja od 40 °C. Obrnite gumb za
nastavitev temperature levo ali desno za prikaz
temperature pečice na prikazovalniku.
6. ČASOVNE FUNKCIJE
Simbol
Funkcija
Odštevalna ura
Opis
Za nastavitev odštevanja časa.
34 www.electrolux.com
Simbol
Funkcija
Opis
Nastavitev ure
Za nastavitev, spreminjanje ali preverjanje časa. Glejte »Nastavi‐
tev časa«.
Trajanje
Konec
Pritiskajte
funkcije.
Za nastavitev trajanja delovanja naprave. Preden nastavite to
funkcijo, nastavite funkcijo pečice.
Za nastavitev časa izklopa naprave. Preden nastavite to funkcijo,
nastavite funkcijo pečice. Funkciji Trajanje in Konec lahko upo‐
rabljate sočasno (časovni zamik) za nastavitev časa vklopa in iz‐
klopa naprave.
za spremembo časovne
Pritisnite
, da potrdite nastavitve ča‐
sovnih funkcij, ali počakajte pet sekund,
da se nastavitve samodejno potrdijo.
6.1 Nastavljanje funkcije Trajanje ali
Konec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pritiskajte
, dokler na prikazovalniku ne
začne utripati simbol
ali
.
Pritisnite + ali -, da nastavite minute.
Za potrditev pritisnite
.
Pritisnite + ali -, da nastavite uro.
Za potrditev pritisnite
.
Ko se nastavljen čas konča, utripata simbol
ali
in nastavljen čas. Za dve minuti
se oglasi zvočni signal. Naprava se izklopi.
Pritisnite tipko ali odprite napravo, da izklo‐
pite zvočni signal.
Če pritisnete
med nastavljanjem ča‐
sa za Trajanje
, naprava preide na
nastavitev funkcije Konec
.
6.2 Nastavitev odštevalne ure
Za nastavitev odštevanja časa. Najdaljši čas, ki
ga lahko nastavite, je 23 ur in 59 minut. Ta funk‐
cija ne vpliva na delovanje pečice. Odštevalno
uro lahko nastavite kadarkoli, tudi ko je naprava
izklopljena.
7. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
1.
2.
3.
4.
Pritiskajte
, dokler na prikazovalniku ne
začneta utripati in 00.
Pritisnite + ali -, da nastavite odštevalno uro.
Najprej se čas izračuna v minutah in sekun‐
dah. Ko je čas, ki ga nastavite, daljši od 60
minut, se na prikazovalniku prikaže simbol
. Naprava nato izračuna čas v urah in
minutah.
Odštevalna ura se samodejno zažene po
petih sekundah.
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal
deluje dve minuti. Na prikazovalniku utripata
00:00 in . Pritisnite tipko za izklop signa‐
la.
Če funkcijo Odštevalna ura nastavite,
ko deluje funkcija Trajanje
ali Ko‐
nec
, se na prikazovalniku prikaže
simbol .
6.3 Števec časa
Števec časa uporabite za nastavitev časa delo‐
vanja pečice. Vklopi se ob začetku segrevanja
pečice.
Za ponastavitev števca časa pritisnite in držite
tipki + in -. Programska ura začne znova prište‐
vati.
Števca časa ne morete uporabiti med
izvajanjem funkcije Trajanje
ali Ko‐
nec
.
SLOVENŠČINA
35
7.1 Izvlečna vodila
1.
Izvlecite desno in levo teleskopsko vodilo.
2.
Na teleskopski vodili namestite rešetko ter
ju previdno potisnite v napravo.
Preden zaprete vrata pečice, preverite, ali
ste teleskopski vodili popolnoma potisnili v
notranjost pečice.
°C
°C
Navodila za namestitev teleskopskih vo‐
dil shranite za poznejšo uporabo.
PREVIDNOST!
Teleskopskih vodil ne pomivajte v pomi‐
valnem stroju. Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
Teleskopska vodila omogočajo lažje vstavljanje
in odstranjevanje rešetk.
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Varovalo za otroke
Ko je vklopljena funkcija Varovalo za otroke, pe‐
čice ne morete upravljati. To pa zato, da se pre‐
pričate, da otroci ne bodo po nesreči vklopili na‐
pravo.
Vklop in izklop funkcije varovala za otroke:
1. Ne nastavite funkcije pečice.
2.
Hkrati za dve sekundi pritisnite in držite
in +.
3.
Oglasi se zvočni signal. Na prikazovalniku
se prikažeta ali izgineta z njega SAFE in
(ko vklopite ali izklopite varovalo za otroke).
Če ima pečica funkcijo Pirolitično čišče‐
nje, so vrata zaklenjena.
Ko obrnete gumb ali pritisnete tipko, se
na prikazovalniku prikažeta SAFE in
.
36 www.electrolux.com
8.2 Samodejni izklop
8.3 Ventilator za hlajenje
Iz varnostnih razlogov se naprava po določenem
času izklopi:
• če deluje funkcija pečice,
• če ne spremenite temperature pečice.
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventila‐
tor za hlajenje, ki ohranja površine naprave hlad‐
ne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje
deluje, dokler se naprava ne ohladi.
Temperatura pečice
Čas izklopa
30 - 115 °C
12.5 h
120 - 195 °C
8.5 h
200 - 245 °C
5.5 h
250 - največ °C
3.0 h
Po samodejnem izklopu pritisnite tipko za ponov‐
ni vklop naprave.
8.4 Varnostni termostat
Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni deli
lahko povzročijo nevarno pregrevanje. Za pre‐
prečitev tega ima pečica varnostni termostat, ki
prekine dovod napajalne napetosti. Ko se tempe‐
ratura zniža, se pečica ponovno samodejno vklo‐
pi.
Samodejni izklop deluje pri vseh funkci‐
jah pečice, razen pri funkcijah Osvetli‐
tev, Trajanje, Konec in Zamik vklopa.
9. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
• Naprava ima pet nivojev za rešetko. Nivoje za
rešetko štejte od spodaj navzgor.
• Naprava ima poseben sistem kroženja zraka,
ki neprestano obnavlja paro. To omogoča pri‐
pravo jedi v vlažnem okolju, zato ostanejo živi‐
la sočna v notranjosti in hrustljava navzven.
Skrajša čas pečenja in zmanjša porabo ener‐
gije na najmanjšo mogočo raven.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih vratih
kondenzira. To je običajno. Če med pripravo
hrane odpirate vrata, se vedno umaknite stran
od naprave. Če želite zmanjšati kondenzacijo,
vklopite napravo 10 minut pred začetkom pri‐
prave hrane.
• Po vsaki uporabi naprave očistite vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte predmetov
neposredno na dno naprave in jih ne prekri‐
vajte z aluminijasto folijo. To lahko spremeni
rezultate pečenja in poškoduje emajl.
9.1 Peka tort
• Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4 časa
pečenja.
• Če uporabljate dva pekača sočasno, med nji‐
ma pustite en nivo prazen.
9.2 Peka mesa in rib
• Če pečete hrano z veliko maščobe, uporabite
globok pekač, da preprečite nastanek made‐
žev, ki jih ni mogoče odstraniti.
• Preden meso razrežete, počakajte približno
15 minut, da sok ne izteče.
• Če želite med pečenjem mesa preprečiti na‐
stanek prevelike količine dima, v globok pekač
nalijte nekaj vode. Za preprečitev kondenzaci‐
je dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.
9.3 Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane, njene
strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek. Pri upo‐
rabi te naprave poiščite nastavitve (nastavitev
gretja, čas priprave itd.), ki najbolj ustrezajo vaši
posodi, receptom in količinam.
SLOVENŠČINA
37
9.4 Razpredelnica za peko peciva in pečenje mesa
PECIVO
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pri‐
prave
[min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Recepti za
umešano testo
2
170
3 (2 in 4)
160
45 - 60
V tortnem mode‐
lu
Kolač iz krhke‐
ga testa
2
170
3 (2 in 4)
160
20 - 30
V tortnem mode‐
lu
Smetanova ali
skutna torta
1
170
2
165
60 - 80
V tortnem mode‐
lu 26 cm
Jabolčna torta
(jabolčna pita)
2
170
2 (levo in
desno)
160
80 - 100
V dveh tortnih
modelih 20 cm
na rešetki1)
Zavitek
3
175
2
150
60 - 80
V pekaču za pe‐
civo
Kolač z mar‐
melado
2
170
2 (levo in
desno)
165
30 - 40
V tortnem mode‐
lu 26 cm
Biskvit
2
170
2
160
50 - 60
V tortnem mode‐
lu 26 cm
Božični kolač/
bogata sadna
torta
2
160
2
150
90 - 120
V tortnem mode‐
lu 20 cm1)
Češpljev kolač
1
175
2
160
50 - 60
V pekaču za
kruh1)
Drobno pecivo
- en nivo
3
170
3
140 150
20 - 30
V pekaču za pe‐
civo
Drobno pecivo
- dva nivoja
-
-
2 in 4
140 150
25 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Drobno pecivo
- trije nivoji
-
-
1, 3 in 5
140 150
30 - 45
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - en nivo
3
140
3
140 150
30 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - dva nivo‐
ja
-
-
2 in 4
140 150
35 - 40
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - trije nivoji
-
-
1, 3 in 5
140 150
35 - 45
V pekaču za pe‐
civo
38 www.electrolux.com
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pri‐
prave
[min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Poljubčki - en
nivo
3
120
3
120
80 - 100
V pekaču za pe‐
civo
Poljubčki- dva
nivoja
-
-
2 in 4
120
80 - 100
V pekaču za pe‐
civo1)
Žemlje
3
190
3
190
12 - 20
V pekaču za pe‐
civo1)
Ėclair - en nivo
3
190
3
170
25 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Ėclair - dva ni‐
voja
-
-
2 in 4
170
35 - 45
V pekaču za pe‐
civo
Pite
2
180
2
170
45 - 70
V tortnem mode‐
lu 20 cm
Bogata sadna
torta
1
160
2
150
110 - 120
V tortnem mode‐
lu 24 cm
Viktorijin kolač
1
170
2 (levo in
desno)
160
50 - 60
V tortnem mode‐
lu 20 cm
1) Predgretje za 10 minut.
KRUH IN PICA
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pri‐
prave
[min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Beli kruh
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 kosa, 500 g
na kos1)
Rženi kruh
1
190
1
180
30 - 45
V pekaču za
kruh
Žemlje
2
190
2 (2 in 4)
180
25 - 40
6 - 8 žemelj v
pekaču za peci‐
vo1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
V pekaču za pe‐
civo ali globo‐
kem pekaču1)
Čajni kolački
3
200
3
190
10 - 20
V pekaču za pe‐
civo1)
1) Predgretje za 10 minut.
SLOVENŠČINA
NARASTKI
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
180
40 - 50
V modelu
2
175
45 - 60
V modelu
180
1
180
50 - 60
V modelu1)
2
180 190
2
180 190
25 - 40
V modelu1)
2
180 190
2
180 190
25 - 40
V modelu1)
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Narastek s te‐
steninami
2
200
2
Zelenjavni na‐
rastek
2
200
Pite (quiche)
1
Lazanja
Kaneloni
1) Predgretje za 10 minut.
MESO
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Govedina
2
200
2
190
50 - 70
Na rešetki
Svinjina
2
180
2
180
90 - 120
Na rešetki
Teletina
2
190
2
175
90 - 120
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, malo
pečen
2
210
2
200
50 - 60
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, srednje
pečen
2
210
2
200
60 - 70
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, dobro
pečen
2
210
2
200
70 - 75
Na rešetki
Svinjsko pleče
2
180
2
170
120 - 150
S kožo
Svinjska krača
2
180
2
160
100 - 120
2 kosa
Jagnjetina
2
190
2
175
110 - 130
Stegno
Piščanec
2
220
2
200
70 - 85
Cel
Puran
2
180
2
160
210 - 240
Cel
Raca
2
175
2
220
120 - 150
Cela
Gos
2
175
1
160
150 - 200
Cela
Zajec
2
190
2
175
60 - 80
Razkosan
39
40 www.electrolux.com
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
175
150 - 200
Razkosan
175
90 - 120
Cel
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Kunec
2
190
2
Fazan
2
190
2
RIBA
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Postrv/orada
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/losos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 filejev
9.5 Mali žar
Pečico segrevajte 10 minut pred vstav‐
ljanjem živil.
Količina
VRSTA JEDI
Mali žar
Čas pečenja [min]
Kosov
[g]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
1. stran
2. stran
Goveji zrezki
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Biftki
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Klobase
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Svinjski kotleti
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Piščanec (polovi‐
ca)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Piščančje prsi
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Ribji file
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Popečeni obloženi
kruhki
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Popečen kruh
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
9.6 Infra pečenje
Govedina
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura
[°C]
Čas [min]
Goveji zrezek ali file,
manj pečen
na cm debeline
1
190 - 200 1)
5-6
SLOVENŠČINA
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura
[°C]
Čas [min]
Goveji zrezek ali file,
srednje pečen
na cm debeline
1
180 - 190 1)
6-8
Goveji zrezek ali file,
dobro pečen
na cm debeline
1
170 - 180 1)
8 - 10
Količina
Položaj rešetk
Temperatura
[°C]
Čas [min]
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet, rebrca
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Svinjska krača
(predhodno kuhana)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
1) Pečico predhodno ogrejte.
Svinjina
VRSTA JEDI
Pleče, vrat, šunka
Teletina
VRSTA JEDI
Pečena teletina
Telečja krača
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Jagnjetina
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
Jagnje-stegno,
pečena jagnjeti‐
na
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Jagnječji hrbet
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Perutnina
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
Porcije perutnine
200 - 250 g na
osebo
1
200 - 220
30 - 50
Piščanec, polovi‐
ca
400 - 500 g na
osebo
1
190 - 210
35 - 50
Piščanec, pita‐
nec
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Raca
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Gos
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
41
42 www.electrolux.com
Riba (dušena)
VRSTA JEDI
Količina
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [min]
Pečena riba, ce‐
la
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
9.7 Odtaljevanje
[g]
Čas odtalje‐
vanja [min.]
Dodatni čas odta‐
ljevanja [min.]
Opombe
Piščanec
1000
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na obr‐
njen krožnik, postavljen na
velik krožnik. Obrnite po
polovici časa priprave.
Meso
1000
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici časa
priprave.
Meso
500
90 - 120
20 - 30
Obrnite po polovici časa
priprave.
Postrvi
150
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250
30 - 40
10 - 15
-
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smetano lahko stepete tu‐
di, ko še vedno vsebuje
zmrznjene delce.
1400
60
60
-
VRSTA JEDI
Smetana
Torta
9.8 Sušenje - Vroči zrak
Na rešetke položite papir za peko.
ZELENJAVA
VRSTA JEDI
Položaj rešetk
Temperatura [°C]
Čas [h]
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Gobe
3
1/4
50 - 60
6-8
Zelišča
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatura [°C]
Čas [h]
1 nivo
2 nivoja
Fižol
3
Paprika
Jušna zelenjava
SADJE
VRSTA JEDI
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Slive
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
SLOVENŠČINA
Položaj rešetk
VRSTA JEDI
Temperatura [°C]
Čas [h]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
6-9
1 nivo
2 nivoja
Jabolčni krhlji
3
Hruške
3
43
10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
• Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, to‐
plo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite obi‐
čajno čistilo.
• Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi.
Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se ta
ne zažge.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim
čistilom za pečice.
• Vso opremo za pečico očistite po vsaki upora‐
bi in pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti prijemanju, ga
ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti
ali v pomivalnem stroju. Lahko uničite premaz
proti prijemanju!
Pripomočki iz nerjavnega jekla ali alumi‐
nija:
Vrata pečice čistite le z mokro gobico.
Posušite z mehko krpo.
Ne uporabljajte jeklene volne, kislin ali
grobih materialov, ker lahko poškoduje‐
jo površino pečice. Na enak način oči‐
stite upravljalno ploščo na pečici.
10.1 Nosilci rešetk
Za čiščenje stranskih sten lahko odstranite nosil‐
ce rešetk.
Odstranjevanje nosilcev rešetk
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran
od stranske stene.
2.
1
2
Zadnji del nosilca rešetke potegnite z za‐
dnjega dela stranskih sten in ga odstranite.
44 www.electrolux.com
Nameščanje nosilcev rešetk
Med pirolitičnim čiščenjem luč v pečici
ne sveti.
Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
Zaokroženi konci nosilcev rešetk morajo
gledati naprej.
10.2 Pirolitično čiščenje
OPOZORILO!
Naprava se močno segreje. Obstaja ne‐
varnost opeklin.
PREVIDNOST!
Če je nad napravo nameščena tudi ku‐
halna plošča, te ne uporabljajte sočas‐
no s funkcijo Pirolitično čiščenje. To lah‐
ko poškoduje napravo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Iz pečice odstranite odstranljive nosilce za
rešetke (če obstajajo) in opremo. Glejte
»Odstranjevanje nosilcev za rešetke«.
PREVIDNOST!
Odstranljivi nosilci za rešetke naj ne os‐
tanejo v napravi med pirolitičnim čišče‐
njem. Obstaja nevarnost poškodbe.
Najhujšo umazanijo odstranite ročno.
Povsem zaprite vrata pečice.
Pirolitično čiščenje se ne more začeti,
če ne zaprete vrat pečice.
Nastavite funkcijo Pirolitično čiščenje. Oglej‐
te si »Funkcije pečice«.
Ko utripa
, pritisnite + ali -, da nastavite
potreben postopek:
– P1 - če pečica ni zelo umazana. Posto‐
pek traja 1 uro.
– P2 - če je pečica bolj umazana. Postopek
traja 1 uro in 30 min.
Pritisnite
za začetek postopka. Za zamik
začetka čiščenja lahko uporabite funkcijo
Konec.
Ko pečica doseže nastavljeno temperaturo,
se vrata zaklenejo. Na prikazovalniku so pri‐
in stolpci prikaza gretja.
kazani simbol
Če želite zaustaviti pirolitično čiščenje,
preden se konča, obrnite gumb za funk‐
cije pečice v položaj za izklop.
Po zaključku pirolitičnega čiščenja se na prikazo‐
valniku prikaže ura. Vrata pečice ostanejo zakle‐
njena. Ko se naprava ponovno ohladi, se oglasi
zvočni signal in vrata se odklenejo.
Opomnik za čiščenje
Opomnik vas opozarja na potrebno pirolitično
čiščenje. 10 sekund po vsakem vklopu in izklopu
naprave na prikazovalniku utripa PYR.
Opomnik za čiščenje ugasne:
• Po koncu funkcije pirolitičnega čiščenja.
• Če sočasno pritisnete »+« in »-«, medtem ko
na prikazovalniku utripa PYR.
10.3 Luč v pečici
OPOZORILO!
Pri menjavi žarnice v pečici bodite pre‐
vidni. Obstaja nevarnost električnega
udara.
Pred zamenjavo žarnice v pečici:
• Izklopite pečico.
• Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami
ali odklopite odklopnik.
Na dno pečice položite krpo, da prepre‐
čite poškodbe luči v pečici in steklenega
pokrova.
Halogensko žarnico vedno prijemajte s
krpo, da se ostanki maščobe ne bi za‐
pekli nanjo.
1.
2.
3.
4.
Steklen pokrov obrnite v nasprotni smeri ur‐
nega kazalca in ga snemite.
Očistite steklen pokrov.
Zamenjajte žarnico v pečici z ustrezno ža‐
rnico, odporno na toploto 300 °C.
Uporabite enako vrsto žarnice.
Namestite steklen pokrov.
10.4 Čiščenje vrat pečice
Vrata pečice so sestavljena iz štirih steklenih
plošč. Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in
notranje steklene plošče.
Če poskušate odstraniti steklene plo‐
šče, preden odstranite vrata pečice, se
lahko vrata zaprejo.
PREVIDNOST!
Naprave ne uporabljajte brez steklenih plošč.
SLOVENŠČINA
45
Odstranjevanje vrat pečice in steklene plošče
1.
Vrata odprite do konca in primite tečaja vrat.
2.
Dvignite in zavrtite vzvoda na obeh tečajih.
3.
Zaprite vrata pečice do prvega položaja od‐
piranja (do polovice). Potem jih potegnite
naprej in snemite s tečajev.
46 www.electrolux.com
4.
Vrata položite na mehko krpo na trdno po‐
vršino.
5.
Sprostite sistem zapiranja, da boste lahko
odstranili steklene plošče.
6.
Obrnite zaponki za 90° in ju snemite z nju‐
nega mesta.
7.
Previdno dvignite (1. korak) in snemite (2.
korak) steklene plošče eno za drugo. Začni‐
te z zgornjo ploščo.
Steklene plošče očistite z vodo in milom.
Temeljito jih osušite.
90°
8.
1
2
SLOVENŠČINA
47
Namestitev vrat pečice in steklenih plošč
A
B
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene plo‐
šče in vrata pečice. Ponovite zgornje korake v
obratnem zaporedju.
Pazite, da steklene plošče (A, B in C) namestite
nazaj v pravem zaporedju. Srednja plošča (B)
ima okrasni okvir. Površina natisa mora biti obr‐
njena proti notranjosti vrat. Po namestitvi se pre‐
pričajte, da površina natisa na okvirju steklene
plošče (B) ni hrapava na dotik.
C
Poskrbite, da bo zgornja plošča vstavljena na
pravo mesto.
11. KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro. Glejte »Nasta‐
vitev časa«.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐
stavljene.
Prepričajte se, da so nastavit‐
ve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni izklop.
Glejte »Samodejni izklop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke je Glejte »Izklop varovala za
vklopljena.
otroke«.
48 www.electrolux.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Sprožila se je varovalka v
omarici za varovalke.
Preverite varovalko. Če se va‐
rovalka sproži več kot enkrat,
se obrnite na usposobljenega
električarja.
Luč v pečici ne deluje.
Žarnica je okvarjena.
Zamenjajte žarnico v pečici.
Piroliza se ne začne. Na pri‐
kazovalniku se prikaže C3.
Vrata niso povsem zaprta ali
pa je okvarjena zapora vrat.
Povsem zaprite vrata.
Na prikazovalniku se prikaže
F102.
Vrata niso povsem zaprta ali
pa je okvarjena zapora vrat.
1.
2.
3.
Pečica se ne segreje. Na pri‐ Vklopljen je predstavitveni na‐ 1.
kazovalniku se prikaže Demo. čin.
2.
3.
4.
5.
6.
Na prikazovalniku se prikaže
koda o napaki.
Elektronska okvara.
1.
2.
Na živilih in stenah pečice se
nabirata para in kondenz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Povsem zaprite vrata.
Izklopite napravo z glav‐
no varovalko ali zaščit‐
nim stikalom v omarici z
varovalkami in jo ponov‐
no vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže F102,
se obrnite na servisni
center.
Izklopite napravo.
Pritisnite in držite tipko +.
Ko se oglasi zvočni sig‐
nal, obrnite gumb za
funkcije pečice na prvo
funkcijo. Na prikazovalni‐
ku utripa Demo.
Obrnite gumb za funkcije
pečice v položaj za iz‐
klop.
Spustite tipko +.
Trikrat obrnite gumb za
nastavitev temperature v
smeri urnega kazalca.
Trikrat se oglasi zvočni
signal. Predstavitveni na‐
čin je izklopljen.
Izklopite napravo z glav‐
no varovalko ali zaščit‐
nim stikalom v omarici z
varovalkami in jo ponov‐
no vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na
servisni center.
Po zaključku peke jedi ne pu‐
ščajte v pečici dlje kot 15-20
minut.
SLOVENŠČINA
Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite
na prodajalca ali na pooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo
na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za teh‐
nične navedbe se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave. Ploščice za tehnične naved‐
be ne odstranjujte iz notranjosti naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
12. TEHNIČNI PODATKI
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
13. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
13.1 Vgradnja
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
49
600
min. 550
20
min. 560
50 www.electrolux.com
A
Naprava je dostavljena z vtičem in napajalnim
kablom.
B
13.3 Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev ali za‐
menjavo: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Za presek kabla si oglejte skupno moč (na plo‐
ščici za tehnične navedbe) in razpredelnico:
Skupna moč
13.2 Električna namestitev
OPOZORILO!
Priključitev na električno omrežje mora
izvesti strokovno usposobljena oseba.
Če ne upoštevate varnostnih navodil iz
poglavja »Varnostna navodila«, proizva‐
jalec ne prevzema odgovornosti.
Presek kabla
največ 1380 W
3 x 0,75 mm²
največ 2300 W
3 x 1 mm²
največ 3680 W
3 x 1,5 mm²
Ozemljitveni vodnik (zelen/rumen kabel) mora bi‐
ti 2 cm daljši od faznega in nevtralnega vodnika
(moder in rjav kabel).
14. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
51
397310951-A-122013
www.electrolux.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement