Electrolux EOB3311AOX User manual

Electrolux EOB3311AOX User manual
EOB3311
................................................ .............................................
HR PEĆNICA
UPUTE ZA UPORABU
2
ET AHI
KASUTUSJUHEND
23
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKCIJE SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KORIŠTENJE PRIBORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.RegisterElectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
3
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene
upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Djeca mlađa od 3 go‐
dine ne smiju se ostaviti bez nadzora u blizini uređaja.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju
dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, prepo‐
ručujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nad‐
zora.
1.2 Opća sigurnost
• Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čiš‐
ćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer
mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
4
www.electrolux.com
• Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice,
a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice plitica vratite
na mjesto obrnutim redoslijedom.
• Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je prepo‐
ručena za ovaj uređaj.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servis
ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi se
izbjegla opasnost.
• Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste
isključili mogućnost strujnog udara.
2.
SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE
Ovaj uređaj mora postaviti kvalificirana
osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporu‐
čenih s uređajem.
• Uvijek budite pažljivi kad pomičete uređaj jer
je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizi‐
ni sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti po‐
red uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
natpisnoj pločici s električnim napajanjem.
Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kon‐
taktirajte ovlašteni servis.
• Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje vra‐
ta uređaja, posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod napo‐
nom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena
na takav način da se ne može ukloniti bez
alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Pobrinite se da
nakon postavljanja postoji pristup utikaču.
• Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Koristite samo odgovarajuće uređaje za
izolaciju: automatske sklopke, osigurače (osi‐
gurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), prekida‐
če i sklopnike struje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati izolacijski ure‐
đaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz
električne mreže na svim polovima. Izolacijski
uređaj mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
HRVATSKI
2.2 Upotreba
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokira‐
ni.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok je
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
• Vrata uređaja uvijek držite zatvorenima kad je
uređaj u radu.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka
koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u
blizinu uređaja kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili
na uređaj.
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje
emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe
ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno
uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- ne držite vlažnu hranu i posuđe u uređaju
nakon završetka kuhanja.
- budite oprezni prilikom vađenja ili po‐
stavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na per‐
formanse uređaja. To nije neispravnost u
smislu prava na jamstvo.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu.
Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
5
2.3 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Postoji opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Uvjerite se da je uređaj hladan. Postoji opas‐
nost od puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada
su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su
teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju može
uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite sprej za pećnicu, poštujte sigur‐
nosne upute na ambalaži.
• Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom deterdženta.
2.4 Osvijetljenje unutrašnjosti
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi
u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite je za kućno
osvjetljenje.
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
6
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
7 Roštilj
5
8 Svjetlo pećnice
6
7
5
4
12
3
2
9 Ventilator
10 Nosač police, može se skinuti
11 Nazivna pločica
8
12 Položaji police
9
3.1 Pribor pećnice
1
11
10
1 Regulator funkcija pećnice
2 Indikator snage
3 Elektronski programator
4 Regulator temperature
5 Indikator temperature
• Mreža za pečenje
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje mesa.
• Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
• Plitica za roštiljanje/pečenje
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za
sakupljanje masnoće.
• Sonda za pečenje mesa
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
6 Utičnica sonde za pečenje mesa
4. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Za promjenu trenutnog vremena isto‐
vremeno pritišćite tipke + i - dok me za‐
trepće indikator vremena. Istovremeno
ne smijete postaviti funkciju Zvučni
alarm.
4.1 Početno čišćenje
• Izvadite sav pribor i uklonjive nosače polica
(ako je primjenjivo).
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održa‐
vanje".
4.2 Postavljanje vremena
Prije uključivanja pećnice morate
namjestiti vrijeme.
Kada pećnicu priključite na dovod električne
energije ili nakon gubitka napajanja, trepće in‐
dikator funkcije vremena.
Pritisnite tipku + ili - za namještanje točnog
vremena.
Nakon otprilike pet sekundi treptanje prestaje i
na zaslonu se prikazuje postavljeno vrijeme.
4.3 Predgrijavanje
Zagrijte prazni uređaj kako bi izgorjele preostale
masnoće.
1.
2.
3.
4.
5.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
Pustite neka uređaj radi jedan sat.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
Pustite neka uređaj radi deset minuta.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
6. Pustite neka uređaj radi deset minuta.
Dodatna oprema se može zagrijati više nego ina‐
če. Uređaj može ispuštati miris i dim. To je
normalno. Osigurajte dovoljan protok zraka.
HRVATSKI
7
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Za početak korištenja uređaja pritisnite tipku.
Tipka se izvlači.
5.1 Uključivanje i isključivanje uređaja
1.
Okrenite tipku funkcija pećnice na funkciju
pećnice.
2.
3.
Kontrolna žaruljica uključenosti uključuje se
dok uređaj radi.
Okrenite regulator temperature na tempera‐
turu.
Kontrolna žaruljica temperature uključuje se
dok se temperatura u uređaju povećava.
Za isključivanje uređaja, okrenite prekidač
za funkcije pećnice i regulator temperature
okrenite u položaj Off (isključeno).
5.2 Funkcije pećnice
Funkcije pećnice
Primjena
Isključeno
Uređaj je isključen.
Osvijetljenje
unutrašnjosti
Za uključivanje svjetla pećnice bez funkcije pečenja.
Gornji i donji
grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini pećnice. Gornji i donji
grijač rade istovremeno.
Gornji grijač
Za završetak pečenih jela. Radi samo gornji grijač.
Donji grijač
Za pečenje kolača hrskavog donjeg dijela ili korice. Radi samo
donji grijač.
Mali roštilj
Za roštiljanje tankih komada u malim količinama na sredini re‐
šetke. Za pripremu tosta.
Veliki roštilj
Za roštiljanje velikih količina tankih komada hrane. Za pri‐
premu tosta. Uključuje se cijeli roštilj.
Turbo roštilj
Za pečenje velikih komada mesa. Roštilj i ventilator rade
naizmjenično, tako da vrući zrak kruži oko hrane.
Vrući zrak /
Odmrzavanje
Za prženje ili prženje i pečenje hrane za koju je potrebna ista
temperatura na više nivoa, bez miješanja mirisa. / Za otapanje
zamrznutih namirnica. Tipka regulatora temperature mora biti
u položaju isključeno
Pizza program
Za pečenje pizze, quiche ili pite. Roštilj i donji grijač pružaju
izravnu toplinu, a ventilator cirkulira vrući zrak za pečenje piz‐
ze ili pita s nadjevom.
5.3 Elektronski programator
8
www.electrolux.com
1
2
3
4
1 Indikator zvučnog alarma
2 Zaslon vremena
3 Indikator funkcije vremena
4 Indikator sonde za pečenje mesa
5 Tipka +
6 Tipka -
6
5
6. FUNKCIJE SATA
6.1 Postavljanje zvučnog alarma
2.
Ovu funkciju upotrebljavajte za postavljanje
vremena odbrojavanja. Maksimalno vrijeme koje
možete postaviti je 2 sata i 30 minuta. Ova
funkcija nema utjecaja na rad pećnice.
1. Pritišćite + ili - za postavljanje potrebnog
vremena.
3.
Zvučni alarm pokreće se automatski nakon
pet sekundi.
Kad je vrijeme proteklo, oglašava se zvučni
signal. Za isključivanje signala pritisnite
tipku.
7. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
1.
Postavite vrh sonde za pečenje mesa (sa
simbolom
na ručici) u središte mesa.
2.
Postavite utikač sonde za pečenje mesa u
utičnicu na prednjoj strani uređaja. Simbol
sonde za pečenje mesa
trepće na
zaslonu.
7.1 Sonda za pečenje mesa
Sonda za pečenje mjeri temperaturu jezgre
mesa.
Mogu se postaviti dvije temperature:
• Temperatura pećnice. Pogledajte tablicu za
pečenje.
• Temperatura sonde. Pogledajte tablicu za
sondu za pečenje mesa.
Koristite samo sondu za pečenje isporu‐
čenu s uređajem ili originalne
zamjenske dijelove.
UPOZORENJE
Budite pažljivi kada vadite vrh i utikač
sonde za pečenje mesa. Sonda za pe‐
čenje mesa je vruća. Postoji opasnost
od opeklina.
HRVATSKI
3.
4.
5.
6.
Pritisnite tipku + ili — za postavljanje tempe‐
rature sonde. Temperaturu možete postaviti
u rasponu od 30 °C do 99 °C.
Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
Provjerite ostaje li sonda za pečenje mesa
tijekom pečenja u mesu i utaknuta u utični‐
cu.
Kad meso dosegne postavljenu temperaturu
sonde, oglašava se zvučni signal. Za
isključivanje signala pritisnite tipku.
9
Isključite uređaj.
Utikač sonde za pečenje mesa izvucite iz
utičnice. Izvadite meso iz uređaja.
Ako niste zadovoljni time kako je meso pečeno,
ponovite gore navedene korake i postavite višu
temperaturu jezgre.
7.
8.
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Ventilator za hlađenje
8.2 Sigurnosni termostat
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje au‐
tomatski se uključuje kako bi površinu uređaja
održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator
za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne
ohladi.
Neispravan rad uređaja ili neispravne komponen‐
te mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako
bi se to spriječilo, paćnica ima sigurnosni
termostat koji prekida napajanje. Pećnica se au‐
tomatski ponovno uključuje kad temperatura
padne.
9. KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
• Uređaj ima pet razina polica. Police brojite od
dna uređaja.
• Uređaj ima poseban sustav koji cirkulira zrak i
konstantno reciklira paru. S tim sustavom
možete kuhati u parnom okolišu i održati hra‐
nu mekanom iznutra a hrskavom izvana. To
smanjuje vrijeme kuhanja i potrošnju energije
na minimum.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na
staklima vrata. To je normalno. Uvijek se
odmaknite od uređaja kad otvarate vrata ure‐
đaja tijekom kuhanja. Za smanjenje konde‐
nzacije, uključite uređaj da radi barem 10
minuta prije kuhanja.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
• Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja
i ne stavljajte aluminijsku goliju na komponen‐
te dok kuhate. Time možete promijeniti re‐
zultate pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.
9.1 Pečenje kolača
• Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 po‐
stavljenog vremena kuhanja.
• Ako koristite dvije plitice istovremeno, ostavite
jednu praznu razinu između njih.
9.2 Pečenje mesa i ribe
• Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu
kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje
mogu biti trajne.
• Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja
tako da se sok ne iscijedi.
• Kako biste spriječili stvaranje prevelike količi‐
ne dima tijekom pečenja, u duboku pliticu do‐
dajte malo vode. Za sprječavanje kondenza‐
cije dima, dodajte vodu svaki put kad ispari.
9.3 Vremena kuhanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i
volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline, vrijeme
kuhanja itd.) za vaše posuđe, recepte i količine
tijekom korištenja uređaja.
10 www.electrolux.com
9.4 Tablica pečenja kolača i mesa
TORTE
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Recepti s tuče‐
nim tijestom
2
170
3 (2 i 4)
160
45 - 60
U kalupu za tor‐
te
Prhko tijesto
2
170
3 (2 i 4)
160
20 - 30
U kalupu za tor‐
te
Kolač sa sirom
i maslacem
1
170
2
165
60 - 80
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Torta s
jabukama (Pita
s jabukama)
2
170
2 (lijevo i
desno)
160
80 - 100
U dva kalupa za
pečenje torte od
20 cm na mreži
za pečenje1)
Štrudl
3
175
2
150
60 - 80
U pekaču za pe‐
civo
Džem-pita
2
170
2 (lijevo i
desno)
165
30 - 40
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Kolač od diza‐
nog tijesta
2
170
2
160
50 - 60
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Božićna torta /
Bogata voćna
torta
2
160
2
150
90 - 120
U kalupu za tor‐
te od 20 cm1)
Kolač od šljiva
1
175
2
160
50 - 60
U kalupu za pe‐
čenje kruha1)
Mali kolačići jedna razina
3
170
3
140 150
20 - 30
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići dvije razine
-
-
2i4
140 150
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići tri razine
-
-
1, 3 i 5
140 150
30 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - jedna razi‐
na
3
140
3
140 150
30 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - dvije razine
-
-
2i4
140 150
35 - 40
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - tri razine
-
-
1, 3 i 5
140 150
35 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Poljupci - jed‐
na razina
3
120
3
120
80 - 100
U pekaču za pe‐
civo
Napomena
HRVATSKI
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
11
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Poljupci - dvije
razine
-
-
2i4
120
80 - 100
U pekaču za pe‐
civo1)
Žemlje
3
190
3
190
12 - 20
U pekaču za pe‐
civo1)
Ekleri - jedna
razina
3
190
3
170
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Ekleri - dvije
razine
-
-
2i4
170
35 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Voćne pite
2
180
2
170
45 - 70
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Bogata voćna
torta
1
160
2
150
110 - 120
U kalupu za tor‐
te od 24 cm
Victoria sen‐
dvič
1
170
2 (lijevo i
desno)
160
50 - 60
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Napomena
1) Predgrijanje 10 minuta.
KRUH I PIZZA
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Bijeli kruh
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 komada,
500 g po
komadu1)
Raženi kruh
1
190
1
180
30 - 45
U kalupu za pe‐
čenje kruha
Kiflice
2
190
2 (2 i 4)
180
25 - 40
6 - 8 kiflica u
pekaču za peci‐
vo1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
U pekaču za pe‐
civo ili dubokoj
plitici1)
Pšenične po‐
gače
3
200
3
190
10 - 20
U pekaču za pe‐
civo1)
VRSTE JELA
1) Predgrijanje 10 minuta.
Napomena
12 www.electrolux.com
PITE
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Pita od prhkog
tijesta s tjeste‐
ninom
2
200
2
180
40 - 50
U kalupu
Pita od prhkog
tijesta s povr‐
ćem
2
200
2
175
45 - 60
U kalupu
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
U kalupu1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
Caneloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
Napomena
1) Predgrijanje 10 minuta.
MESO
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Govedina
2
200
2
190
50 - 70
Na mreži za pe‐
čenje
Svinjetina
2
180
2
180
90 - 120
Na mreži za pe‐
čenje
Teletina
2
190
2
175
90 - 120
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
slabo pečeno
2
210
2
200
50 - 60
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
srednje peče‐
no
2
210
2
200
60 - 70
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
dobro pečeno
2
210
2
200
70 - 75
Na mreži za pe‐
čenje
Svinjski but
2
180
2
170
120 - 150
S koricom
Svinjske nogi‐
ce
2
180
2
160
100 - 120
2 komada
Janjetina
2
190
2
175
110 - 130
Noga
Pile
2
220
2
200
70 - 85
Cijelo
Puretina
2
180
2
160
210 - 240
Cijela
VRSTE JELA
HRVATSKI
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Patka
2
175
2
220
120 - 150
Cijela
Guska
2
175
1
160
150 - 200
Cijela
Zec
2
190
2
175
60 - 80
Razrezan na
komade
Kunić
2
190
2
175
150 - 200
Razrezan na
komade
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Cijela
VRSTE JELA
13
RIBA
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Pastrva / ora‐
da
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/losos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileta
9.5 Mali roštilj
Predgrijte praznu pećnicu 3 minute prije
kuhanja.
Količina
VRSTE JELA
Mali roštilj
Vrijeme kuhanja [min]
Komadi
[g]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
1. strana
2. strana
Filetirani odresci
4
800
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Goveđi odresci
4
600
4
maks.
10 - 12
6-8
Kobasice
8
-
4
maks.
12 - 15
10 - 12
Svinjski kotleti
4
600
4
maks.
12 - 16
12 - 14
Pile (razrezano na
2 dijela)
2
1000
4
maks.
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
4
maks.
10 - 15
10 - 12
Pileća prsa
4
400
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
4
maks.
20 - 30
-
Riblji filet
4
400
4
maks.
12 - 14
10 - 12
Tost sendviči
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Tost
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
14 www.electrolux.com
9.6 Turbo roštilj
Govedina
Količina
Položaj rešetke
Temperatura
[°C]
Vrijeme [min]
Goveđe pečenje ili
file, slabo pečeno
po cm debljine
1 ili 2
190 - 200 1)
5-6
Goveđe pečenje ili
file, srednje pečeno
po cm debljine
1 ili 2
180 - 190 1)
6-8
Goveđe pečenje ili
file, dobro pečeno
po cm debljine
1 ili 2
170 - 180 1)
8 - 10
Količina
Položaj rešetke
Temperatura
[°C]
Vrijeme [min]
Plećka, vrat, but
1 - 1,5 kg
1 ili 2
160 - 180
90 - 120
Kotlet, rebra
1 - 1,5 kg
1 ili 2
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g – 1 kg
1 ili 2
160 - 170
50 - 60
Buncek (prethodno
kuhan)
750 g – 1 kg
1 ili 2
150 - 170
90 - 120
VRSTE JELA
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
VRSTE JELA
Teletina
VRSTE JELA
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Teleće pečenje
1 kg
1 ili 2
160 - 180
90 - 120
Teleća koljenica
1,5 - 2 kg
1 ili 2
160 - 180
120 - 150
VRSTE JELA
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Janjeći but,
janjeće pečenje
1 - 1,5 kg
1 ili 2
150 - 170
100 - 120
Janeći hrbat
1 - 1,5 kg
1 ili 2
160 - 180
40 - 60
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Perad u
komadima
po 200 - 250 g
1 ili 2
200 - 220
30 - 50
Pile, polovica
Janjetina
Perad
VRSTE JELA
po 400 - 500 g
1 ili 2
190 - 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš
1 - 1,5 kg
1 ili 2
190 - 210
50 - 70
Patka
1,5 - 2 kg
1 ili 2
180 - 200
80 - 100
Guska
3,5 - 5 kg
1 ili 2
160 - 180
120 - 180
HRVATSKI
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Puretina
VRSTE JELA
2,5 - 3,5 kg
1 ili 2
160 - 180
120 - 150
Puretina
4 - 6 kg
1 ili 2
140 - 160
150 - 240
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
1 - 1,5 kg
1 ili 2
210 - 220
40 - 60
15
Riba (na pari)
VRSTE JELA
Cijela riba
9.7 Odmrzavanje
VRSTA JELA
Vrijeme
odmrzavanja
[min]
[g]
Vrijeme daljnjeg
odmrzavanja [min]
Napomene
Pile
1000
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okrenuti
tanjurić postavljen u veliki
tanjur. Preokrenuti kad
prođe pola vremena.
Meso
1000
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kad prođe
pola vremena.
Meso
500
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kad prođe
pola vremena.
Pastrva
150
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
250
30 - 40
10 - 15
-
Krema
Gateau torta
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući i kada
je mjestimično još
zamrznuto.
1400
60
60
-
9.8 Sušenje - Vrući zrak
Prekrijte police pećnice pergament papirom za
pečenje
POVRĆE
VRSTA JELA
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [hr]
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Gljive
3
1/4
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
3
1/4
40 - 50
2-3
1 nivo
2 nivoa
Grah
3
Paprike
Povrće za juhu
16 www.electrolux.com
VOĆE
VRSTA JELA
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [hr]
1/4
60 - 70
8 - 10
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
1 nivo
2 nivoa
Šljive
3
Marelice
3
Jabuke izrezane
na ploške
Kruške
9.9 Tablica sonde za pečenje mesa
VRSTA JELA
Temperatura jezgre [°C]
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica
85 - 90
Englesko goveđe pečenje, slabo pečeno
45 - 50
Englesko goveđe pečenje, srednje pečeno
60 - 65
Englesko goveđe pečenje, dobro pečeno
70 - 75
Svinjski but
80 - 82
Svinjska koljenica
75 - 80
Janjetina
70 - 75
Pile
98
Zec
70 - 75
Pastrva / orada
65 - 70
Tuna / losos
65 - 70
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
• Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom
namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za
čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobi‐
čajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom
za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe pećnice očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite
meku krpu namočenu u toplu vodu sa sred‐
stvom za čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog mate‐
rijala, ne čistite je agresivnim sredstvima,
oštrim predmetima ili u perilici posuđa. Može
uništiti neljepljivu oblogu.
Uređaji od hehrđajućeg čelika ili
aluminija:
Vrata pećnice očistite samo čistom spu‐
žvom. Osušite ih mekom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne materijale jer mogu uzrokova‐
ti oštećenja površine pećnice. Kontrolnu
ploču pećnice očistite na isti način.
HRVATSKI
17
10.1 Čišćenje brtve vrata
10.2 Nosači polica
• Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva vrata
nalazi se oko ruba otvora pećnice. Ne koristite
uređaj ako je brtva vrata oštećena. Obratite se
ovlaštenom servisu.
• Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće in‐
formacije o čišćenju.
Vodilice polica možete ukloniti kako biste očistili
bočne stjenke.
Vađenje vodilica plitica
1. Prednji dio nosača police povucite dalje od
bočne stijenke.
2.
1
Stražnji dio nosača police povucite s bočne
stijenke i uklonite ga.
2
Postavljanje nosača polica
Nosače polica vratite na mjesto obrnutim re‐
doslijedom.
Zaobljeni krajevi nosača polica moraju
biti okrenuti prema naprijed.
10.3 Strop pećnice
Možete skinuti roštilj kako biste lakše očistili
strop pećnice.
UPOZORENJE
Isključite uređaj prije nego što skidate
roštilj. Provjerite je li uređaj hladan. Po‐
stoji opasnost od opeklina.
1.
Skinite vijke kojima je roštilj pričvršćen. Po
prvi put upotrijebite odvijač.
2.
3.
4.
Pažljivo skinite roštilj.
Očistite strop pećnice mekom krpom,
toplom vodom i sredstvom za čišćenje i pu‐
stite da se osuši.
Roštilj postavite obrnutim redoslijedom.
UPOZORENJE
Provjerite je li roštilj ispravno postavljen
i da neće pasti.
18 www.electrolux.com
10.4 Svjetlo pećnice
UPOZORENJE
Pazite prilikom zamjene svjetla pećnice.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Prije zamjene svjetla pećnice:
• Isključite pećnicu.
• Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili
isključite sklopku.
Stavite krpu na dno pećnice kako biste
spriječili oštećenja svjetla pećnice i
staklenog poklopca.
Uvijek držite halogenu žarulju krpom
kako biste spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
1.
2.
3.
4.
Očistite stakleni poklopac.
Zamijenite svjetlo svjetla pećnice priklad‐
nom žaruljom otpornom na temperaturu do
300 °C.
Koristite istu vrstu svjetla pećnice.
Postavite stakleni poklopac.
10.5 Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice sastoje se od tri staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče možete
skinuti kako biste ih očistili.
POZOR
Uređaj ne upotrebljavajte bez staklenih
ploča.
Vrata pećnice bi se mogla zatvoriti ako
staklene ploče pokušate skinuti prije ne‐
go skinete vrata pećnice.
Okrenite stakleni poklopac svjetla u smjeru
suprotnom od smjera kazaljke na satu i
skinite ga.
Skidanje vrata pećnice i staklene ploče
1.
Do kraja otvorite vrata i pridržite dvije šarke.
2.
Podignite i okrenite poluge na objema
šarkama.
HRVATSKI
90°
19
3.
Vrata pećnice zatvorite do prvog položaja
(napola). Zatim povucite vrata prema na‐
prijed i izvadite ih iz ležišta.
4.
Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu
mekom krpom.
5.
Otpustite sustav za blokiranje kako biste iz‐
vadili staklene ploče.
6.
Dva pričvrsna elementa okrenite za 90° i iz‐
vucite ih iz ležišta.
20 www.electrolux.com
7.
8.
1
Pažljivo podignite (1. korak) i uklonite jednu
po jednu staklenu ploču (2. korak). Krenite
od gornje ploče.
Staklene ploče očistite vodom i sapunicom.
Pažljivo osušite staklene ploče.
2
Postavljanje vrata i staklene ploče
Kada je čišćenje završeno, postavite staklene
ploče i vrata pećnice. Gore opisane korake oba‐
vite obrnutim redoslijedom.
Pazite da staklene ploče vratite ispravnim re‐
doslijedom. Srednja staklena ploča ima ukrasni
okvir. Dio s tiskom mora biti okrenut prema unu‐
trašnjoj strani vrata. Nakon postavljanja provjeri‐
te da površina okvira staklene ploče na
dijelovima s tiskom nije gruba na dodir.
Provjerite je li srednja staklena ploča pravilno po‐
stavljena u ležište (pogledajte sliku).
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Pećnica se ne zagrijava.
Sat nije podešen.
Podesite sat.
Pećnica se ne zagrijava.
Nisu postavljene potrebne po‐ Provjerite jesu li postavke toč‐
stavke.
ne.
Pećnica se ne zagrijava.
Osigurač u kutiji s osigura‐
čima je pregorio.
Provjerite osigurač. Ako osi‐
gurač i dalje pregara, pozovite
kvalificiranog električara.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije ispravno.
Zamijenite svjetlo pećnice.
Na zaslonu se prikazuje F11.
Sonda za pečenje mesa je u
kratkom spoju ili utikač sonde
za pečenje mesa nije dobro
utaknut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa do kraja umetnite u utič‐
nicu na prednjem dijelu ure‐
đaja.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
uređaja.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Ne ostavljajte jelo u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta nakon
dovršetka pečenja.
HRVATSKI
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje, ob‐
ratite se dobavljaču ili servisu.
21
Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj
pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem
okviru kućišta uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
12. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
12.1 Ugradnja
548
558
20
600
min. 550
20
min. 560
573
589
A
B
594
5
590
min. 550
20
min. 560
12.2 Električna instalacija
UPOZORENJE
Električnu instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
Proizvođač nije odgovoran ako ne
slijedite sigurnosne mjere opreza iz
poglavlja "Sigurnosne informacije".
Ovaj uređaj opremljen je utikačem i kabelom na‐
pajanja.
22 www.electrolux.com
12.3 Kabel
Ukupna snaga
Vrste kabela primjenjivih za montažu ili zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu (na
nazivnoj pločici) i tablicu:
Ukupna snaga
maksimalno 1380
W
Presjek kabela
3 x 0,75 mm²
Presjek kabela
maksimalno 2300
W
3 x 1 mm²
maksimalno 3680
W
3 x 1,5 mm²
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm
dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).
13. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
EESTI
23
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KELLA FUNKTSIOONID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARVIKUTE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISAFUNKTSIOONID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIDA TEHA, KUI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
27
27
28
29
29
30
30
37
41
42
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.RegisterElectrolux.com
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
24 www.electrolux.com
1. OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev ju‐
hend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või
ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke
juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning
samuti füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kogemuste
ja teadmisteta isikud juhul, kui neid valvab täiskasvanud inimene
või nende turvalisuse eest vastutav isik.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida. Alla kolmeaastased lap‐
sed tuleb seadmest eemal hoida.
• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab
või maha jahtub. Katmata osad on kuumad.
• Kui seadmel on olemas lapselukk, soovitame selle sisse lülitada.
• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldus‐
toiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
• Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult kvalifitseeri‐
tud elektrik!
• Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge puudutage küt‐
teelemente seadmes. Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
• Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
• Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid
puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad
klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda.
EESTI
25
• Ahjuriiuli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt riiulitoe esiots
ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Paigaldage ahju‐
riiuli toed tagasi vastupidises järjekorras.
• Kasutage ainult selle seadme jaoks ette nähtust toidutermomee‐
trit.
• Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja va‐
hetada tootja, volitatud hooldekeskuse või lihtsalt kvalifitseeritud
isiku poolt.
• Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti vahe‐
tamist kindlasti välja lülitada.
2.
OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS
Seadet tohib paigaldada ainult kvalifit‐
seeritud elektrik!
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega ka‐
sutada.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldus‐
juhiseid.
• Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik,
sest see on raske. Kasutage alati kaitsekin‐
daid.
• Ärge kunagi tõmmake seadet käepidemest.
• Tagage minimaalne kaugus muudest seadme‐
test ja mööbliesemetest.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate
konstruktsioonide alla ja kõrvale.
• Seadme küljed peavad jääma vastu teiste sa‐
ma kõrgusega seadmete külgi.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab teostama kvalifit‐
seeritud elektrik.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised
parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele.
Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendus‐
kaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks
võtke ühendust teeninduskeskusega.
• Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu seadme
ust, eriti siis, kui uks on kuum.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema
kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma
tööriistadeta.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepisti‐
kut pange.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaa‐
blist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
• Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid:
kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed
tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varusta‐
da mitmepooluselise isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahe‐
mik peab olema vähemalt 3 mm.
26 www.electrolux.com
2.2 Kasutamine
HOIATUS
Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või
plahvatuse oht!
• Kasutage seda seadet ainult kodustes tingi‐
mustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõ‐
kestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
• Lülitage seade välja pärast igakordset kasuta‐
mist.
• Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaat‐
lik. Välja võib paiskuda tulist õhku.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega või ju‐
hul, kui seade on kontaktis veega.
• Äge suruge avatud uksele.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukoha‐
na.
• Hoidke seadme ust alati kinni, kui see ei tööta.
• Seadme ust avades olge ettevaatlik. Alkoholi
sisaldavate komponentide kasutamise tagajär‐
jel võib alkohol õhuga seguneda.
• Kui avate ukse, vältige ahju läheduses säde‐
meid või lahtist leeki.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määr‐
dunud esemeid seadmesse, selle lähedusse
või peale.
HOIATUS
Seadme vigastamise või kahjustamise
oht!
• Emaili kahjustumise või värvi muutumise ära
hoidmiseks:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi esemeid
vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult
seadme põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult kuuma sead‐
messe;
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu ahjus pä‐
rast toiduvalmistamise lõppu;
– olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldami‐
sel ettevaatlik.
• Emaili värvi muutumine ei mõjuta seadme
tööd. Tegemist ei ole defektiga garantii seisu‐
kohast.
• Niiskete kookide puhul kasutage sügavat pan‐
ni. Puuviljamahlad tekitavad püsivaid plekke.
2.3 Hooldus ja puhastus
HOIATUS
Vigastuse, tulekahju või seadme kah‐
justamise oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda‐
ge toitepistik pistikupesast lahti.
• Veenduge, et seade on maha jahtunud.
Klaaspaneelid võivad puruneda.
• Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see
kohe välja vahetada. Pöörduge teeninduskes‐
kusse.
• Olge ukse seadmest eemaldamisel ettevaat‐
lik. Uks on raske!
• Puhastage seadet regulaarselt, et vältida plii‐
dipinna materjali kahjustumist.
• Seadmesse jäänud rasv või toit võib põhjusta‐
da tulekahju.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasu‐
tage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge
kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐
me, lahusteid ega metallist esemeid.
• Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil ole‐
vaid ohutusjuhiseid.
• Katalüütilise emaili (kui see on olemas) pu‐
hastamisel ärge kasutage mingeid pesuaineid.
2.4 Sisevalgusti
• Selles seadmes kasutatav valgustipirn või ha‐
logeenlamp on mõeldud kasutamiseks ainult
kodumasinates. Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS
Elektrilöögi oht!
• Enne lambi asendamist ühendage seade voo‐
luvõrgust lahti.
• Kasutage ainult ühesuguste tehniliste näitaja‐
tega lampe.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja vi‐
sake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
EESTI
27
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
3
4
7 Grill
5
8 Ahjuvalgusti
6
7
5
4
12
3
2
9 Ventilaator
10 Ahjuriiuli tugi, eemaldatav
11 Andmesilt
8
12 Ahjutasandid
9
3.1 Ahju tarvikud
1
11
10
1 Ahju funktsioonide nupp
2 Toiteindikaator
3 Elektronprogrammeerija
4 Temperatuuri nupp
5 Temperatuuri indikaator
• Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele, praadidele.
• Küpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
• Grill/küpsetuspann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva kogu‐
miseks.
• Toidutermomeeter
Toidu küpsetusastme mõõtmiseks.
6 Toidutermomeetri pesa
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
Olemasoleva kellaaja muutmiseks vaju‐
tage samaaegselt nuppe "+" ja "- ", kuni
kellaaja indikaator hakkab vilkuma. Är‐
ge valige samal ajal alarmkella funkt‐
siooni.
4.1 Esmane puhastamine
• Eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad ah‐
juriiuli toed (kui need on olemas).
• Enne esmakordset kasutamist tuleb seade pu‐
hastada.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
4.2 Kellaaja seadmine
Enne ahju kasutamist peate määrama
kellaaja.
Ahju toitevõrku ühendamisel või pärast elektrikat‐
kestust hakkab kellaaja funktsiooni indikaator vil‐
kuma.
Õige aja valimiseks vajutage nuppe + või -.
Umbes viie sekundi pärast vilkumine lakkab ja
ekraanil kuvatakse määratud kellaaeg.
4.3 Eelkuumutus
Eelkuumutage tühja seadet, et põletada ära al‐
lesjäänud rasv.
1.
2.
3.
4.
5.
Valige funktsioon
ja maksimaalne tem‐
peratuur.
Laske seadmel tund aega töötada.
Valige funktsioon
ja maksimaalne tem‐
peratuur.
Laske seadmel kümme minutit töötada.
Valige funktsioon
ja maksimaalne tem‐
peratuur.
6. Laske seadmel kümme minutit töötada.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks minna.
Seade võib väljastada lõhna ja tossu. See on
normaalne. Veenduge, et õhk saab piisavalt liik‐
uda.
28 www.electrolux.com
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
Seadme kasutamiseks vajutage nuppu. Nupp tu‐
leb välja.
5.1 Seadme sisse- ja väljalülitamine
1.
Ahju funktsiooni valimiseks keerake ahju‐
funktsioonide nuppu.
2.
3.
Seadme töötamise ajal toiteindikaator põ‐
leb.
Temperatuuri valimiseks keerake tempera‐
tuuri nuppu.
Temperatuuri indikaator süttib, kui tempera‐
tuur seadmes tõuseb.
Seadme väljalülitamiseks keerake ahju‐
funktsioonide nupp ja temperatuuri nupp
väljas-asendisse.
5.2 Ahju funktsioonid
Ahju funktsioon
Rakendus
Välja lülitatud
Seade on välja lülitatud.
Sisevalgustus
Ahjuvalgusti aktiveerimiseks ilma küpsetusfunktsioonita.
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
Ahju ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks. Ülemised ja
alumised kütteelemendid töötavad samaaegselt.
Ülemine kuu‐
mutus
Kasutamiseks küpsetamise lõppfaasis. Töötab ainult ülemine
kütteelement.
Alumine kuu‐
mutus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks. Töötab ainult alumi‐
ne kütteelement.
Grill
Lamedate toiduainete grillimiseks väikeses koguses riiuli kes‐
kel. Röstimiseks.
Kiirgrill
Lamedate toiduainete suures mahus grillimiseks. Röstimiseks.
Kogu grillelement töötab.
Turbogrill
Suurte lihatükkide küpsetamiseks. Grillelement ja ahju venti‐
laator töötavad vaheldumisi, pannes kuuma õhu ümber toidu
pöörlema.
Pöördõhk /
Sulatamine
Ühesuguse küpsetustemperatuuriga toitude küpsetamiseks
või röstimiseks ja küpsetamiseks rohkem kui ühel ahjutasandil,
ilma maitsete segunemiseta. / Külmutatud toidu sulatamiseks.
Temperatuuri reguleerimisnupp peab olema väljas-asendis.
Pitsarežiim
Pitsa, piruka või quiche'i küpsetamiseks. Grill- ja alumine küt‐
teelement annavad otsest kuumust ja ventilaator keerutab
kuuma õhku, et küpsetada pitsakate või pirukatäidis.
5.3 Elektronprogrammeerija
EESTI
1
2
3
4
29
1 Alarmkella indikaator
2 Kellaaja näidik
3 Kellaaja funktsiooni indikaator
4 Toidutermomeetri indikaator
5 Nupp +
6 Nupp -
6
5
6. KELLA FUNKTSIOONID
6.1 Alarmkella seadistamine
2.
Kasutage seda funktsiooni pöördloendusaja sea‐
distamiseks. Maksimaalne määratav aeg on 2
kuni 30 minutit. See funktsioon ei mõjuta ahju
tööd.
1. Puudutage järjest + või - vajaliku aja valimi‐
seks.
3.
Alarmkell hakkab automaatselt tööle viie se‐
kundi pärast.
Kui aeg on täis, kõlab helisignaal. Vajutage
nuppu, et signaal välja lülitada.
7. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
7.1 Toidutermomeeter
Toidutermomeeter mõõdab liha sisetemperatuu‐
ri.
Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri.
• Ahju temperatuur. Vt küpsetustabelit.
• Toidu sisetemperatuur. Vt toidutermomeetri
tabelit.
Kasutage ainult seadmega kaasasole‐
vat toidutermomeetrit ja originaaltarvi‐
kuid.
HOIATUS
Olge ettevaatlik, kui eemaldate toiduter‐
momeetri otsa ja pistikut. Toidutermo‐
meeter on tuline. Põletusoht!
1.
Suruge toidutermomeetri ots (sümboliga
käepidemel) liha keskele.
2.
3.
Pistke toidutermomeetri pistik seadme esi‐
küljel olevasse pessa. Toidutermomeetri
sümbol
vilgub ekraanil.
Sisetemperatuuri valimiseks vajutage nuppu
+ või —. Temperatuuri saate valida vahemi‐
kus 30 °C kuni 99 °C.
30 www.electrolux.com
4.
5.
6.
Määrake ahju funktsioon ja ahju tempera‐
tuur.
Küpsetamise ajal peab toidutermomeeter
olema liha sees ja teine ots vastavas pesas.
Kui liha saavutab määratud sisetemperatuu‐
ri, siis kostab helisignaal. Vajutage nuppu,
et signaal välja lülitada.
Lülitage seade välja.
Eemaldage toidutermomeetri pistik pesast.
Võtke liha ahjust välja.
Kui liha ei ole küpsenud teie ootuste kohaselt, lä‐
bige uuesti ülaltoodud sammud ja määrake kõr‐
gem sisetemperatuur.
7.
8.
8. LISAFUNKTSIOONID
8.1 Jahutusventilaator
8.2 Ohutustermostaat
Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator auto‐
maatselt sisse, et hoida seadme pinnad jaheda‐
na. Kui lülitate seadme välja, jääb jahutusventi‐
laator tööle, kuni temperatuur on seadmes piisa‐
valt alanenud.
Seadme vale kasutamine või katkised osad või‐
vad põhjustada ohtlikku ülekuumenemist. Selle
ärahoidmiseks on ahjul olemas ohutustermos‐
taat, mis katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui temperatuur on
langenud.
9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
• Seadmes on viis riiulitasandit. Alustage tasan‐
dite arvestamist alati seadme põhjast.
• Seadmes on õhuringlust ja pidevat aururing‐
lust tekitav erisüsteem. See võimaldab toitu
valmistada aurukeskkonnas, mis hoiab toidu
seest pehme ja pealt krõbedana. Ahjus ringlev
õhk kiirendab toidu küpsemist ja vähendab
energiatarvet miinimumini.
• Niiskus võib kondenseeruda seadmesse või
selle klaaspaneelidele. See on normaalne. Kui
avate ahju ukse toidu valmistamise ajal, hoi‐
duge alati tahapoole. Kondenseerumise vä‐
hendamiseks laske ahjul enne küpsetamise
alustamist 10 minutit töötada.
• Kuivatage ahjust niiskus iga kord pärast sead‐
me kasutamist.
• Küpsetades ärge pange nõusid otse ahju põh‐
jale ega katke ahju osi fooliumiga kinni. See
võib muuta küpsetamise tulemusi ja kahjusta‐
da ahjuemaili.
9.1 Kookide küpsetamine
• Ärge avage ahjuust enne kui ¾ küpsetusajast
on möödunud.
• Kui kasutate samaaegselt kahte küpsetus‐
plaati, hoidke nende vahele jääv ahjutasand
tühi.
9.2 Liha ja kala küpsetamine
• Väga rasvaste toitude küpsetamisel kasutage
sügavat panni, et vältida ahju püsivate plekki‐
de tekkimist.
• Et mahl lihast välja ei valguks, laske prael en‐
ne lahtilõikamist umbes 15 minutit seista.
• Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju suitsu ei
tuleks, kallake sügavasse panni veidi vett.
Suitsu kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
9.3 Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu tüübist,
konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel seadme tööd.
Leidke selle seadme kasutamisel parimad sea‐
ded (soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne) oma
keedunõudele, retseptidele ja kogustele.
EESTI
31
9.4 Küpsetamise ja röstimise tabel
KOOGID
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
160
45 - 60
Koogivormis
3 (2 ja 4)
160
20 - 30
Koogivormis
2
165
60 - 80
26 cm koogivor‐
mis
170
2 (vasak ja
parem)
160
80 - 100
Kahes 20 cm
koogivormis
traatrestil1)
3
175
2
150
60 - 80
Küpsetusplaadil
Keedisekook
2
170
2 (vasak ja
parem)
165
30 - 40
26 cm koogivor‐
mis
Keeks
2
170
2
160
50 - 60
26 cm koogivor‐
mis
Jõulukook /
rikkaliku puu‐
viljatäidisega
kook
2
160
2
150
90 - 120
20 cm koogivor‐
mis1)
Ploomikook
1
175
2
160
50 - 60
Leivavormis1)
Väikesed koo‐
gid - ühel ta‐
sandil
3
170
3
140 150
20 - 30
Küpsetusplaadil
Väikesed koo‐
gid - kahel ta‐
sandil
-
-
2 ja 4
140 150
25 - 35
Küpsetusplaadil
Väikesed koo‐
gid - kolmel ta‐
sandil
-
-
1, 3 ja 5
140 150
30 - 45
Küpsetusplaadil
Küpsised/soo‐
lapulgad - ühel
tasandil
3
140
3
140 150
30 - 35
Küpsetusplaadil
Küpsised/soo‐
lapulgad - ka‐
hel tasandil
-
-
2 ja 4
140 150
35 - 40
Küpsetusplaadil
Küpsised/soo‐
lapulgad - kol‐
mel tasandil
-
-
1, 3 ja 5
140 150
35 - 45
Küpsetusplaadil
TOIDU TÜÜP
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Vahustatud
road
2
170
3 (2 ja 4)
Muretainas
2
170
Peti-juustu‐
kook
1
170
Õunakook (õu‐
napirukas)
2
Struudel
32 www.electrolux.com
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
120
80 - 100
Küpsetusplaadil
2 ja 4
120
80 - 100
Küpsetusplaa‐
dil1)
190
3
190
12 - 20
Küpsetusplaa‐
dil1)
3
190
3
170
25 - 35
Küpsetusplaadil
Ekleerid - ka‐
hel tasandil
-
-
2 ja 4
170
35 - 45
Küpsetusplaadil
Plaadikoogid
2
180
2
170
45 - 70
20 cm koogivor‐
mis
Rikkaliku puu‐
viljatäidisega
kook
1
160
2
150
110 - 120
24 cm koogivor‐
mis
Victoria kook
1
170
2 (vasak ja
parem)
160
50 - 60
20 cm koogivor‐
mis
TOIDU TÜÜP
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Beseed - ühel
tasandil
3
120
3
Beseed - kahel
tasandil
-
-
Kuklid
3
Ekleerid - ühel
tasandil
1) Eelsoojendage 10 minutit.
SAI, LEIB JA PITSA
TOIDU TÜÜP
Tavaline küpsetami‐
ne
Pöördõhuga küpseta‐
mine
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
190
60 - 70
1-2 tk, 500 g/tk1)
1
180
30 - 45
Leivavormis
190
2 (2 ja 4)
180
25 - 40
6-8 kuklit küpse‐
tusplaadil1)
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Küpsetusplaadil
või sügaval pan‐
nil1)
3
200
3
190
10 - 20
Küpsetusplaa‐
dil1)
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Sai
1
190
1
Rukkileib
1
190
Kuklid
2
Pitsa
Karaskid
1) Eelsoojendage 10 minutit.
EESTI
33
LAHTISED PIRUKAD
TOIDU TÜÜP
Tavaline küpsetami‐
ne
Pöördõhuga küpseta‐
mine
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
180
40 - 50
Vormis
175
45 - 60
Vormis
1
180
50 - 60
Vormis1)
180 190
2
180 190
25 - 40
Vormis1)
180 190
2
180 190
25 - 40
Vormis1)
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Pastakook
2
200
2
Juurviljakook
2
200
2
Quiche
1
180
Lasanje
2
Cannelloni
2
1) Eelsoojendage 10 minutit.
LIHA
TOIDU TÜÜP
Tavaline küpsetami‐
ne
Pöördõhuga küpseta‐
mine
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Veiseliha
2
200
2
190
50 - 70
Ahjurestil
Sealiha
2
180
2
180
90 - 120
Ahjurestil
Vasikaliha
2
190
2
175
90 - 120
Ahjurestil
Inglise rostbiif,
väheküps
2
210
2
200
50 - 60
Ahjurestil
Inglise rostbiif,
poolküps
2
210
2
200
60 - 70
Ahjurestil
Inglise rostbiif,
täisküps
2
210
2
200
70 - 75
Ahjurestil
Sea abatükk
2
180
2
170
120 - 150
Kamaraga
Sea sääretükk
2
180
2
160
100 - 120
2 tükki
Lambaliha
2
190
2
175
110 - 130
Kints
Kana
2
220
2
200
70 - 85
Terve
Kalkun
2
180
2
160
210 - 240
Terve
Part
2
175
2
220
120 - 150
Terve
Hani
2
175
1
160
150 - 200
Terve
Küülik
2
190
2
175
60 - 80
Tükkideks lõiga‐
tuna
Metsjänes
2
190
2
175
150 - 200
Tükkideks lõiga‐
tuna
Faasan
2
190
2
175
90 - 120
Terve
34 www.electrolux.com
KALA
TOIDU TÜÜP
Tavaline küpsetami‐
ne
Pöördõhuga küpseta‐
mine
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
175
40 - 55
3-4 kala
175
35 - 60
4-6 fileed
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Forell/merilati‐
kas
2
190
2
Tuunikala/lõhe
2
190
2
9.5 Grill
Enne küpsetamist eelkuumutage tühja
ahju umbes 3 minutit.
Kogus
TOIDU TÜÜP
Grill
Küpsetusaeg [min]
Tükki
[g]
Ahju tasand
Temp
[°C]
1. külg
2. külg
Sisefilee
4
800
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Biifsteek
4
600
4
maks.
10 - 12
6-8
Vorstid
8
-
4
maks.
12 - 15
10 - 12
Seakarbonaad
4
600
4
maks.
12 - 16
12 - 14
Kana (pooleks lõi‐
gatuna)
2
1000
4
maks.
30 - 35
25 - 30
Kebabid
4
-
4
maks.
10 - 15
10 - 12
Kanarind
4
400
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
4
maks.
20 - 30
-
Kalafilee
4
400
4
maks.
12 - 14
10 - 12
Röstitud sändvitšid
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Röstleib/-sai
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
9.6 Turbogrill
Veiseliha
TOIDU TÜÜP
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur
[°C]
Aeg [min]
Rostbiif või filee, vä‐
heküps
paksuse cm
kohta
1 või 2
190 - 200 1)
5-6
Rostbiif või filee,
poolküps
paksuse cm
kohta
1 või 2
180 - 190 1)
6-8
Rostbiif või filee,
täisküps
paksuse cm
kohta
1 või 2
170 - 180 1)
8 - 10
1) Eelsoojendage ahi.
EESTI
Sealiha
TOIDU TÜÜP
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur
[°C]
Aeg [min]
Abatükk, kael, kints
1 - 1,5 kg
1 või 2
160 - 180
90 - 120
Karbonaad, ribi‐
praad
1 - 1,5 kg
1 või 2
170 - 180
60 - 90
Pikkpoiss
750 g - 1 kg
1 või 2
160 - 170
50 - 60
Seakoot (eelvalmis‐
tatud)
750 g - 1 kg
1 või 2
150 - 170
90 - 120
Vasikaliha
TOIDU TÜÜP
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur [°C]
Aeg [min]
Röstitud vasikali‐
ha
1 kg
1 või 2
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
1 või 2
160 - 180
120 - 150
TOIDU TÜÜP
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur [°C]
Aeg [min]
Lambakoot, lam‐
bapraad
1 - 1,5 kg
1 või 2
150 - 170
100 - 120
Lamba seljatükk
1 - 1,5 kg
1 või 2
160 - 180
40 - 60
Vasikakoot
Lambaliha
Linnuliha
TOIDU TÜÜP
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur [°C]
Aeg [min]
Linnuliha portsjo‐
nitükid
200–250 g/tk
1 või 2
200 - 220
30 - 50
Pool kana
400–500 g/tk
1 või 2
190 - 210
35 - 50
Kana, broiler
1 - 1,5 kg
1 või 2
190 - 210
50 - 70
Part
1,5 - 2 kg
1 või 2
180 - 200
80 - 100
Hani
3,5 - 5 kg
1 või 2
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2,5 - 3,5 kg
1 või 2
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4 - 6 kg
1 või 2
140 - 160
150 - 240
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur [°C]
Aeg [min]
1 - 1,5 kg
1 või 2
210 - 220
40 - 60
Kala (aurutatud)
TOIDU TÜÜP
Kala, terve
35
36 www.electrolux.com
9.7 Sulatus
TOIDU TÜÜP
Sulatuse aeg
[min]
[g]
Täiendav sulatus‐
aeg [min]
Märkused
Kana
1000
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suurele tal‐
drikule kummulikeeratud
alustassi peale. Pöörake
poole aja möödudes.
Liha
1000
100 - 140
20 - 30
Pöörake poole aja möödu‐
des.
Liha
500
90 - 120
20 - 30
Pöörake poole aja möödu‐
des.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Maasikad
300
30 - 40
10 - 20
-
Või
250
30 - 40
10 - 15
-
Koor
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Rõõska koort saab vahus‐
tada ka siis, kui selles on
külmunud tükke.
1400
60
60
-
Kreemikook
9.8 Kuivatamine - Pöördõhk
Katke ahjuriiulid küpsetuspaberiga.
KÖÖGIVILI
TOIDU TÜÜP
Ahju tasand
Temperatuur [°C]
Aeg [h]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Seened
3
1/4
50 - 60
6-8
Ürdid
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatuur [°C]
Aeg [h]
1 tasand
2 tasandit
Oad
3
Piprad
3
Supiköögivili
PUUVILI
TOIDU TÜÜP
Ahju tasand
1 tasand
2 tasandit
Ploomid
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikoosid
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Õunaviilud
3
1/4
60 - 70
6-8
Pirnid
3
1/4
60 - 70
6-9
EESTI
37
9.9 Toidutermomeetri tabel
TOIDU TÜÜP
Sisetemperatuur [°C]
Röstitud vasikaliha
75 - 80
Vasikakoot
85 - 90
Inglise rostbiif, väheküps
45 - 50
Inglise rostbiif, poolküps
60 - 65
Inglise rostbiif, täisküps
70 - 75
Sea abatükk
80 - 82
Sea sääretükk
75 - 80
Lambaliha
70 - 75
Kana
98
Jänes
70 - 75
Forell/merilatikas
65 - 70
Tuunikala/lõhe
65 - 70
10. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
• Puhastage seadme esikülge pehme lapiga
ning sooja vee ja pesuvahendiga.
• Kasutage metallpindade puhastamiseks tava‐
list puhastusainet.
• Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutus‐
korda. Nii saate mustust hõlpsamini eemalda‐
da ja see ei kõrbe kinni.
• Eemaldage tugev mustus spetsiaalset ahjupu‐
hastit kasutades.
• Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahju‐
tarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage peh‐
met lappi sooja vee ja puhastusvahendiga.
• Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis ärge
puhastage neid intensiivsete puhastusainete‐
ga või teravaservaliste esemetega ega nõude‐
pesumasinas. See võib kahjustada teflonka‐
tet.
Roostevabast terasest või alumiiniumist
seadmed
Puhastage ahjuust ainult niiske käsna‐
ga. Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need või‐
vad ahju pinda kahjustada. Puhastage
ahju juhtpaneeli, järgides samu ettevaa‐
tusabinõusid.
10.1 Uksetihendi puhastamine
• Kontrollige uksetihendit korrapäraselt. Ukseti‐
hend asub ahjuõõne raami ümber. Ärge kasu‐
tage seadet, kui uksetihend on kahjustatud.
Pöörduge teeninduskeskusse.
• Teavet uksetihendi puhastamise kohta lugege
puhastamise üldteabe osast.
10.2 Ahjuriiuli toed
Külgseinte puhastamiseks saate ahjuriiuli toed
eemaldada.
38 www.electrolux.com
Ahjuriiuli tugede eemaldamine
1. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa külgseina kül‐
jest lahti.
2.
1
2
Ahjuriiuli tugede paigaldamine
Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi vastupidises jär‐
jekorras.
Ahjuriiuli tugede ümarad otsad peavad
olema suunatud ettepoole.
2.
3.
4.
Ahju lae hõlpsamaks puhastamiseks võite võre
eemaldada.
HOIATUS
Enne võre eemaldamist lülitage seade
välja. Veenduge, et seade on maha jah‐
tunud. Põletusoht!
Eemaldage kruvi, mis võret kinni hoiab. Esi‐
mesel korral kasutage kruvikeerajat.
Tõmmake võre ettevaatlikult alla.
Puhastage ahju lage soojas nõudepesuvees
niisutatud pehme lapiga ja laske seejärel
kuivada.
Paigaldage võre tagasi vastupidises järje‐
korras.
HOIATUS
Veenduge, et võre on korralikult kinnita‐
tud ega saa lahti tulla.
10.3 Ahju lagi
1.
Tõmmake ahjuriiuli toe tagaosa külgseina
küljest lahti ja eemaldage tugi.
10.4 Ahjuvalgusti
HOIATUS
Olge ahjuvalgusti vahetamisel ettevaat‐
lik. Elektrilöögioht!
Enne ahjuvalgusti pirni vahetamist tehke
järgmised toimingud
• Lülitage ahi välja.
• Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või lülitage
kaitselüliti välja.
Ahjuvalgusti pirni ja klaaskatte vigasta‐
mise ärahoidmiseks asetage ahjupõran‐
dale riidest lapp.
Hoidke halogeenlampi alati riidega, et
lambile ei sattuks rasvajääke.
1.
Klaaskatte eemaldamiseks keerake seda
vastupäeva.
EESTI
2.
3.
4.
Puhastage klaaskate.
Asendage ahjuvalgusti pirn vastava 300 °C
kuumakindla ahjuvalgusti pirniga.
Kasutage sama tüüpi ahjuvalgusti pirni.
Paigaldage klaaskate.
39
ETTEVAATUST
Ärge kasutage seadet ilma klaaspanee‐
lideta.
Kui te üritate klaaspaneele eemaldada
ajal, mil ust pole eest ära võetud, võib
see sulguda.
10.5 Ahjuukse puhastamine
Ahjuuksel on kolm klaaspaneeli. Puhastamiseks
saate ahjuukse ja seesmised klaaspaneelid ee‐
maldada.
Ahjuukse ja klaaspaneeli eemaldamine
1.
Tehke uks täielikult lahti ja võtke ukse hin‐
gedest kinni.
2.
Tõstke hingede hoovad üles ja keerake
neid.
40 www.electrolux.com
90°
3.
Sulgege ahjuuks esimesse avamise asen‐
disse (poole peale). Seejärel tõmmake ust
ettepoole ja tõstke välja.
4.
Asetage uks tasasele, pehme riidega kae‐
tud pinnale.
5.
Vabastage lukustussüsteem klaaspaneeli‐
de eemaldamiseks.
6.
Keerake mõlemat fiksaatorit 90° võrra ja
võtke need pesadest välja.
EESTI
7.
8.
1
41
Tõstke ükshaaval ettevaatlikult klaaspanee‐
lid (1. samm) ja eemaldage need (2.
samm). Alustage pealmisest paneelist.
Puhastage klaaspaneele seebiveega. Kui‐
vatage klaaspaneele hoolikalt.
2
Ahju ukse ja klaaspaneeli paigaldamine
Pärast puhastamist paigutage klaaspaneelid ja
ahju uks tagasi kohale. Korrake ülaltoodud sam‐
me vastupidises järjestuses.
Jälgige, et paneksite klaaspaneelid tagasi õiges
järjekorras. Keskmisel klaaspaneelil on dekora‐
tiivraam. Trükitud pind peab jääma ukse sisemi‐
sele poolele. Pärast paigaldamist veenduge, et
klaaspaneeli raami pind ei oleks kirja piirkonnas
puudutades kare.
Veenduge, et keskmine klaaspaneel oleks pai‐
galdatud õigesti (vt joonist).
11. MIDA TEHA, KUI...
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Seade on välja lülitatud.
Käivitage seade.
Ahi ei kuumene.
Kella pole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seaded pole määra‐ Veenduge, et seaded on õi‐
tud.
ged.
Ahi ei kuumene.
Elektrikilbis on kaitse vallan‐
dunud.
Kontrollige kaitset. Kui kaitse
vallandub korduvalt, siis võtke
ühendust kvalifitseeritud elek‐
trikuga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Ahjuvalgusti on rikkis.
Asendage ahjuvalgusti.
Ekraanil kuvatakse F11.
Toidutermomeetris on lühis
või ei ole toidutermomeetri
pistik kindlalt pistikupesas.
Pange toidutermomeetri pistik
seadme eesosas asuvasse
pesasse – nii kaugele kui see
läheb.
42 www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Toidule ja ahju koguneb auru
ning kondensvett.
Lahendus
Toit on jäänud liiga kauaks
ahju.
Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, pöördu‐
ge edasimüüja või teeninduskeskuse poole.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust hiljemalt
15-20 minuti pärast välja võt‐
ta.
Teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt.
See andmesilt asub ees ahjuõõne raami esikül‐
jel.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
12. PAIGALDAMINE
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
12.1 Paigutamine mööblisse
548
558
20
600
min. 550
20
min. 560
573
589
A
B
594
5
590
min. 550
20
min. 560
12.2 Elektriühendus
HOIATUS
Elektriühendusi tohib teostada ainult
kvalifitseeritud elektrik.
Tootja ei vastuta tagajärgede eest, kui
te ei järgi jaotises "Ohutusinfo" toodud
ettevaatusabinõusid.
EESTI
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik.
12.3 Kaabel
Kaablitüübid, mis sobivad paigaldamiseks või
asendamiseks: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt kogu‐
võimsust (andmesildilt) ja järgmist tabelit.
Koguvõimsus
maksimaalne
1380 W
Kaabli ristlõige
Koguvõimsus
43
Kaabli ristlõige
maksimaalne
2300 W
3 x 1 mm²
maksimaalne
3680 W
3 x 1,5 mm²
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel) peab ole‐
ma 2 cm pikem kui faasi- ja nullkaablid (sinine ja
pruun kaabel).
3 x 0,75 mm²
13. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
397312371-A-342013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement