Electrolux EOC3411AOX Brukermanual

Electrolux EOC3411AOX Brukermanual
EOC3411
................................................ .............................................
NO OVN
BRUKSANVISNING
2
SV INBYGGNADSUGN
BRUKSANVISNING
28
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FØR FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KLOKKEFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BRUKE TILBEHØRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TILLEGGSFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring
gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at
du får gode resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
3
1. SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover
og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap
dersom de har tilsyn av en voksen eller en person som
er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er
varme.
• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
• Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
• Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når
du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
• Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i ste-
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
2.
keovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at
glasset blir matt.
Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta ut
alle deler av ovnen.
Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette
produktet.
For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere hyllestøttene.
Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun
skiftes av et autorisert serviceverksted eller en lignende
kvalifisert person for å unngå fare.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for
å unngå fare for elektrisk støt.
SIKKERHETSANVISNINGER
Elektrisk tilkopling
2.1 Montering
ADVARSEL
Dette produktet må monteres av
en kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
• Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
• Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
• Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile konstruksjoner.
• Sidene på produktet må være på høyde
med produkter eller enheter av samme
høyde.
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av
en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det
ikke er det, må du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en
ødelagt strømkabel.
• Ikke la strømkabler å komme i kontakt
med døren til produktet, spesielt når
døren er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
NORSK
•
•
•
•
•
•
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
Hvis stikkontakten er løs må den ikke
benyttes.
Ikke trekk i strømkabelen når du kobler
fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Lukk ovnsdøren helt før du kobler produktet til strømnettet.
2.2 Bruk
ADVARSEL
Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller eksplosjon.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk. Varm
damp kan strømme ut.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hold alltid døren til produktet lukket
mens produktet er i bruk.
• Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk
av ingredienser som inneholder alkohol
kan føre til en blanding av alkohol og
luft.
5
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av
produktet.
ADVARSEL
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– ikke putt ovnsutstyr eller andre gjenstander i produktet direkte i bunnen av
det.
– ikke legg aluminiumsfolie direkte i
bunnen på produktet.
- Ikke tøm vann direkte inn i det varme
produktet.
- Ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
- Vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. Dette er
ikke en defekt som omfattes av garantilovene.
• Bruk en grill - /stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente
flekker.
2.3 Stell og rengjøring
ADVARSEL
Fare for personskade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart glasspanelene i døren om disse har blitt skadet. Kontakt
servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.
• Gjenværende fett eller mat i produktet
kan forårsake brann.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmid-
6
www.electrolux.com
ler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
• Følge sikkerhetsforskriftene på pakken
hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
Pyrolytisk rengjøring
ADVARSEL
Forbrenningsfare.
• Før du utfører en "pyrolytisk selvrensing"-funksjon eller "første gangs bruk"funksjonen, må du fjerne følgende fra
ovnsrommet:
– Eventuelle overflødige matrester, olje
eller fett søl/avleiringer.
– Alle flyttbare gjenstander (inkludert
hyller, sideskinner osv. levert med
produktet) spesielt superclean-gryter,
panner, brett, kjøkkenutstyr osv.
• Les alle instruksjoner for pyrolytisk rengjøring nøye.
• Hold barn unna produktet når den pyrolytiske rengjøring er i bruk. Produktet
blir svært varmt.
• Pyrolytisk selvrensing er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og konstruksjonsmaterialer, derfor anbefales forbrukere på det sterkeste å:
– Sørg for god ventilasjon under og etter hver pyrolytiske rengjøring.
– Sørg for god ventilasjon under og etter første gangs bruk ved maksimum
temperaturdrift.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra produktet under og etter
hver pyrolytiske rengjøring, og bruk
først maksimal temperatur mot et
godt ventilert område.
• I motsetning til alle mennesker, kan
noen fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som frigis
under rengjøringen av pyrolytiske ovner.
• Små kjæledyr kan også være svært følsomme for temperaturendringer i nærheten av pyrolytiske ovner når det pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet brukes.
• Superclean-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av
den høye temperaturen ved pyrolytisk
rengjøring i pyrolytiske ovner og kan
også være en kilde for et lavt nivå skadelige gasser.
• Røyk som frigis fra alle pyrolytiske ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert spedbarn eller
personer med medisinske tilstander.
2.4 Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenpære som
brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til
vanlig belysning.
ADVARSEL
Fare for elektrisk støt.
• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
2.5 Kassering
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og
dyr stenger seg inne i produktet.
NORSK
7
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1 2
3
7 Ovnslampe
4
8 Vifte
5
6
5
7
4
12
3
9 Varmeelement på bakveggen
10 Uttakbare brettstiger
11 Typeskilt
12 Brettplasseringer
8
2
9
1
11
10
1 Betjeningspanel
2 Bryter til ovnsfunksjonene
3 Elektronisk programmering
4 Termostatbryter
5 Kontakt til kjernetemperatursensor
6 Grill
3.1 Ovnens tilbehør
• Rist
For kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett
Til kaker og kjeks.
• Grill - /stekepanne
Til baking og steking eller som underlag
for å samle fett.
• Steketermometer
For å måle hvor langt maten har kommet i stekeprosessen.
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
4.1 Første gangs rengjøring
• Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstigene (hvis mulig).
• Rengjør produktet før første gangs
bruk.
Se kapitlet "Stell og rengjøring".
4.2 Stille inn aktuelt klokkeslett
Displayet viser
og 12:00. 12 blinker.
1. Trykk + eller - for å stille inn den riktige timen.
2.
Trykk på
for å bekrefte. Dette er
kun nødvendig når du stiller inn tiden
for første gang. Etterpå lagres den
nye tidsverdien automatisk etter fem
sekunder.
Displayet viser
00 blinker.
og innstilt time.
3.
Trykk + eller - for å stille inn riktige minutter.
4.
Trykk på
for å bekrefte. Dette er
kun nødvendig når du stiller inn tiden
for første gang. Senere lagres den
nye tidsverdien automatisk etter fem
sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
Endre aktuelt klokkeslett
Du kan bare endre klokkeslettet
når produktet er avslått.
gjentatte ganger, helt til indiTrykk på
katoren for klokkeslett
blinker i displayet. For å angi den nye tiden, følg prosedyrene i ”Stille inn klokkeslett”.
4.3 Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å brenne av gjenværende fett.
8
www.electrolux.com
1.
2.
3.
Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
La produktet være i bruk i 45 minutter.
Velg ovnsfunksjon
temperatur.
og maksimal
4.
La produktet være i bruk i 15 minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
5. DAGLIG BRUK
2.
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
3.
For å bruke stekeovnen, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
Drei termostatbryteren for å velge en
temperatur.
For å slå av produktet, drei bryteren
for ovnsfunksjoner og termostatbryteren til av-posisjonen.
5.1 Slå produktet på og av
1.
Drei bryteren for ovnsfunksjoner til en
ovnsfunksjon.
5.2 Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er slått av.
Ekte varmluft
For tilberedning av retter som skal ha samme steketemperatur i mer enn én høyde, uten at smaken overføres
rettene imellom.
Over-/undervarme
For å bake eller steke på én høyde i ovnen. Topp og
bunn varmeelementene er i bruk på samme tid.
Min. Grill
Til grilling av flate matvarer i mindre mengder, midt på risten. For å riste brød.
Max. Grill
For grilling av flate matvarer i store mengder. For å riste
brød. Hele grillelementet er i bruk.
Gratinering
med vifte
Steke store kjøttstykker. Her virker grillelementet og
ovnsviften vekselvis, slik at den varme luften sirkulerer
rundt maten.
Pizzafunksjon
For å lage pizza, quiche eller pai.
Kjøtt
For å tilberede svært møre og saftige steker.
Hold varm
For å holde mat varm.
Tine
For å tine frossen mat.
NORSK
Ovnsfunksjon
Pyrolyse
9
Bruksområde
For å rengjøre ovnen. Den høye temperaturen brenner
av gjenværende skitt. Du kan det fjerne det med en klut
når produktet er kaldt.
5.3 Display
1 Tidsur
7
1
2
3
2 Varme opp og restvarmeindikator
3 Vanntank (kun på noen modeller)
4 Steketermometer (kun på noen mo-
deller)
5 Elektronisk dørlås (kun på noen mo-
7
deller)
6 Timer/minutter
7 Klokkefunksjoner
6
5
4
5.4 Knapper
Knapp
Funksjon
Klokke
,
Beskrivelse
For å stille inn en klokkefunksjon.
Minus, pluss
For å stille inn tiden.
5.5 Varme opp og
restvarmeindikator
Hvis du aktiverer ovnsfunksjonen, kommer linjene i displayet
på en etter en.
Linjene viser at ovnstemperaturen øker eller reduseres.
Når du deaktiverer produktet, vil displayet
, hvis temvise restvarmeindikatoren
peraturen i ovnen er høyere enn 40 °C.
Drei temperaturbryteren til høyre eller venstre for å vise ovnstemperaturen i displayet.
6. KLOKKEFUNKSJONER
Symbol
Funksjon
Varselur
Klokkeslett
Beskrivelse
For innstilling av varseluret.
For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er. Se
"Stille inn klokkeslett".
Steketid
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på. Velg
en ovnsfunksjon før du velger denne funksjonen.
Sluttid
For å velge når produktet skal slås av. Velg en ovnsfunksjon før du velger denne funksjonen. Du kan bruke Steketid og Sluttid samtidig (starttidsforvalg) for å velge når
produktet skal slås av og på.
10 www.electrolux.com
Trykk på
gjentatte ganger for å
endre klokkefunksjonen.
varseluret når som helst, selv når produktet er slått av.
1.
Trykk
for å bekrefte innstillingen for klokkefunksjonen, eller
vent i 5 sekunder, da vil innstillingen bekreftes automatisk.
2.
6.1 Stille inn Steketid eller Sluttid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
symbolet
eller
blinker i displayet.
Trykk + eller - for å stille inn minutter.
3.
4.
Trykk på
for å bekrefte.
Trykk + eller - for å stille inn timen.
Trykk på
for å bekrefte.
Når den gitte tiden begynner, vil symbolet
eller
og den gitte tiden
blinke. Lydsignalet vil lyde i to minutter. Produktet slås av. Trykk på en
knapp eller åpne produktets dør for å
stoppe lyden.
Hvis du trykker på knappen
når du stiller inn timer for Steketid
, går produktet til innstillingen
av Sluttid
-funksjonen.
6.2 Stille inn Varseluret
Trykk på
gjentatte ganger, til
eller "00 blinker i displayet.
Trykk på + eller - for å stille inn Varseluret. Først beregnes tiden i minutter
og sekunder. Når du velger en tid
som er lenger enn 60 minutter vil
vises i displayet. Prosymbolet
duktet beregner deretter tiden i timer
og minutter.
Varseluret starter automatisk etter
fem sekunder.
Når den valgte tiden er nådd, lyder et
signal i to minutter. 00.00 og
blinker i displayet. Trykk på en knapp for
å slå av lydsignalet.
Hvis du stiller inn Varseluret når
Steketid
eller Sluttid
er i
bruk, vises symbolet
i displayet.
6.3 Tidsur med opptelling
Bruk Tidsur med opptelling for å overvåke
hvor lang tid ovnen er i bruk. Det starter
straks når ovnen slås på.
For å tilbakestille tidsuret med opptelling,
må du trykke og holde + og - inne. Tidsuret med opptelling starer opptellingen.
Du kan ikke bruke Tidsur med
opptelling når funksjonen Steketid
eller
Sluttid
er i bruk.
Brukes for innstilling av varseluret. Maksimumstiden er 23 timer og 59 minutter.
Denne funksjonen har ingen innvirkning på
bruken av stekeovnen. Du kan stille inn
7. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
7.1 Kjernetemperatursensor
Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet har nådd innstilt
temperatur, slår produktet seg av.
To temperaturer må stilles inn:
• Stekeovnstemperaturen. Se steketabellen.
• Kjernetemperaturen. Se tabell for kjernetemperatursensoren.
Bruk bare kjernetemperatursensoren som følger med produktet eller
originale reservedeler.
1.
2.
Velg ovnsfunksjon og ovnstemperatur.
Sett spissen på kjernetemperatursenpå håndtasoren (med symbolet
ket) midt i kjøttet.
NORSK
8.
9.
11
netemperatur og steketermometer. Et
lydsignal høres i to minutter. Trykk på
en knapp for å slå av lydsignalet.
Ta kjernetemperatursensoren ut av
kontakten. Ta kjøttet ut av produktet.
Slå av produktet.
Hver gang du setter kjernetemperatursensoren i kontakten, må du
stille inn steketid og ferdigtid igjen.
3.
Sett pluggen til kjernetemperatursensoren i kontakten på fronten av produktet. Displayet viser symbolet til
steketermometeret og standard kjernetemperatur. Når du bruker steketermometeret for første gang, er standard kjernetemperatur 60 °C.
4.
Mens
blinker, kan du endre standard kjernetemperatur med temperaturbryteren.
5.
Trykk
for å lagre den nye kjernetemperaturen eller vent i 10 sekunder,
slik at innstillingen lagres automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Forsikre deg om at kjernetemperatursensoren sitter i kjøttet og i stikkontakten under tilberedningen.
Når kjøttet har nådd innstilt kjernetemperatur, blinker symbolet for kjer-
6.
7.
Når produktet kalkulerer foreløpig
steketid for første gang, vil symbolet - blinke i displayet. Displayet
viser varighet på tilberedningsprosessen når beregningen er ferdig.
Beregningene vil kjøre i bakgrunnen under tilberedningen, og steketidsverdien kan oppdateres i displayet hvis nødvendig.
Du kan endre kjernetemperaturen når
som helst i løpet av
tilberedningsprosessen:
1.
2.
Trykk på
:
– Trykk én gang – displayet viser
valgt kjernetemperatur, som endres
hvert 10. sekund til gjeldende kjernetemperatur.
– Trykk to ganger – displayet viser
gjeldende ovnstemperatur, som endres hvert 10. sekund til valgt ovnstemperatur.
– Trykk tre ganger – displayet viser
valgt ovnstemperatur.
Drei termostatbryteren for å endre
temperaturen.
8. TILLEGGSFUNKSJONER
8.1 Barnesikring
Ovnen kan ikke betjenes når barnesikringen er aktivert. Dette er for å sikre at barn
ikke bruker produktet utilsiktet.
Aktivere og deaktivere
barnesikringsfunksjonen:
1. Ikke velg en ovnsfunksjon.
2.
Trykk og hold
og + samtidig i
minst to sekunder.
3.
Et lydsignal vil høres. SAFE og
tennes/slokkes i displayet (når du ak-
tiverer eller deaktiverer barnesikringen).
Hvis ovnen har pyrolytisk rengjøringsfunksjon, er døren låst.
tennes på displayet
SAFE og
når du dreier på en bryter eller
trykker på en knapp.
8.2 Automatisk utkobling
Av sikkerhetsgrunner slår produktet, etter
litt tid, seg av automatisk:
12 www.electrolux.com
• Hvis en ovnsfunksjon er i bruk.
• Hvis du ikke endrer ovnstemperaturen.
Ovnstemperatur
Utkoplingstid
30 - 115 °C
12.5 t
120 - 195 °C
8.5 t
200 - 245 °C
5.5 t
250 - maks °C
3.0 t
Etter en automatisk utkobling, trykk på en
knapp for å slå produktet på igjen.
Automatisk utkopling fungere
sammen med alle ovnsfunksjoner
unntatt Ovnslys, Steketid, Sluttid
og Starttidsforvalg.
8.3 Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften
seg på automatisk for å holde produktets
overflater kalde. Når du slår av produktet,
er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt
ned.
8.4 Sikkerhetstermostat
Feil bruk av produktet eller ødelagte komponenter, kan medføre alvorlig overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen
en sikkerhetstermostat som avbryter
strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på igjen når temperaturen faller.
9. NYTTIGE TIPS OG RÅD
• Produktet har fem bretthøyder. Tell
bretthøydene fra bunnen av produktet.
• Produktet har et spesielt system som
gjør at luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer dampen. Dette systemet gjør
det mulig å tilberede maten med damp,
slik at den blir myk inni og sprø utenpå.
Tilberedningstiden og strømforbruket
reduseres til et minimum.
• Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glasspanelene på døren.
Dette er normalt. Hold alltid litt avstand
fra produktet når du åpner produktets
dør under tilberedning. For å redusere
kondensen, kan du la produktet stå på i
10 minutter før du setter inn maten.
• Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert
bruk av produktet .
• Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter
med aluminiumsfolie under tilberedningen. Det kan endre stekeresultatene og
skade emaljebelegget.
9.1 Bake kaker
• Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er gått.
• Hvis du bruker to stekebrett samtidig,
må du la et nivå skille dem.
9.2 Tilberedning av fisk og kjøtt
• Bruk en langpanne på svært fet mat for
å forhindre at ovnen får permanente
flekker.
• La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
• For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i langpannen. For å unngå røykkondens, tilsett
vann hver gang vannet tørker opp.
9.3 Steketider
Steketider er avhengig av typen mat, konsistens og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på maten
du tilbereder. Finn de beste innstillingene
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du
bruker sammen med dette produktet.
NORSK
13
9.4 Steke- og grilltabell
KAKER
TYPE MATRETT
Over-/Undervarme
Ekte varmluft
TilberedTemp ningstid
[min]
. [°C]
Merknader
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Oppskrifter
med sammenvispete
ingredienser
2
170
3 (2 og 4)
160
45 - 60
I en kakeform
Mørdeig
2
170
3 (2 og 4)
160
20 - 30
I en kakeform
Buttermilkostekake
1
170
2
165
60 - 80
I en kakeform
på 26 cm
Eplekake
(eplepai)
2
170
2 (venstre
og høyre)
160
80 - 100
I to kakeformer på 20 cm
på en rist1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
På et stekebrett
Syltetøyterte
2
170
2 (venstre
og høyre)
165
30 - 40
I en kakeform
på 26 cm
Formkake
2
170
2
160
50 - 60
I en kakeform
på 26 cm
Julekake/
fruktkake
2
160
2
150
90 - 120
I en kakeform
på 20 cm1)
Plommekake
1
175
2
160
50 - 60
I en brødform1)
Små kaker ett nivå
3
170
3
140 150
20 - 30
På et stekebrett
Små kaker to nivåer
-
-
2 og 4
140 150
25 - 35
På et stekebrett
Små kaker tre nivåer
-
-
1, 3 og 5
140 150
30 - 45
På et stekebrett
Kjeks/butterdeig - ett nivå
3
140
3
140 150
30 - 35
På et stekebrett
Kjeks/butterdeig - to nivåer
-
-
2 og 4
140 150
35 - 40
På et stekebrett
Kjeks/butterdeig - tre nivåer
-
-
1, 3 og 5
140 150
35 - 45
På et stekebrett
14 www.electrolux.com
TYPE MATRETT
Over-/Undervarme
Ekte varmluft
TilberedTemp ningstid
[min]
. [°C]
Merknader
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Marengs ett nivå
3
120
3
120
80 - 100
På et stekebrett
Marengs- to
nivåer
-
-
2 og 4
120
80 - 100
På et stekebrett1)
Boller
3
190
3
190
12 - 20
På et stekebrett1)
Eclairs - ett
nivå
3
190
3
170
25 - 35
På et stekebrett
Eclairs- to
nivåer
-
-
2 og 4
170
35 - 45
På et stekebrett
Terter
2
180
2
170
45 - 70
I en kakeform
på 20 cm
Fruktkake
1
160
2
150
110 120
I en kakeform
på 24 cm
Victoriasandwich
1
170
2 (venstre
og høyre)
160
50 - 60
I en kakeform
på 20 cm
1) Forvarmes i 10 minutter.
BRØD OG PIZZA
Over-/undervarme
Ekte varmluft
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Temp
. [°C]
Tilberedningstid
[min]
Formbrød
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 stykker á
500 gr. per
stk.1)
Rugbrød
1
190
1
180
30 - 45
I en brødform
Rundstykker
2
190
2 (2 og 4)
180
25 - 40
6 - 8 rundstykker på et
stekebrett1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
I et stekebrett
eller en grill - /
stekepanne1)
Scones
3
200
3
190
10 - 20
På et stekebrett1)
TYPE MATRETT
1) Forvarmes i 10 minutter.
Merknader
NORSK
15
GRATENGER
TYPE MATRETT
Over-/undervarme
Ekte varmluft
TilberedningsTemp tid [min]
. [°C]
Merknader
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Pasta-flan
2
200
2
180
40 - 50
I en form
Grønnsakspudding
2
200
2
175
45 - 60
I en form
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
I en form1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
I en form1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
I en form1)
1) Forvarmes i 10 minutter.
KJØTT
TYPE MATRETT
Over-/undervarme
Ekte varmluft
TilberedningsTemp tid [min]
. [°C]
Merknader
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Storfekjøtt
2
200
2
190
50 - 70
På en rist
Svinekjøtt
2
180
2
180
90 - 120
På en rist
Kalvekjøtt
2
190
2
175
90 - 120
På en rist
Engelsk
roastbiff,
Lett stekt Rød
2
210
2
200
50 - 60
På en rist
Engelsk
roastbiff,
Medium Rosa
2
210
2
200
60 - 70
På en rist
Engelsk
roastbiff,
godt stekt grå
2
210
2
200
70 - 75
På en rist
Svinebog
2
180
2
170
120 150
Med skorpe
Svineskank
2
180
2
160
100 120
2 stk
Lammekjøtt
2
190
2
175
110 130
Lår
16 www.electrolux.com
TYPE MATRETT
Over-/undervarme
Ekte varmluft
TilberedningsTemp tid [min]
. [°C]
Merknader
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Kylling
2
220
2
200
70 - 85
Hel
Kalkun
2
180
2
160
210 240
Hel
And
2
175
2
220
120 150
Hel
Gås
2
175
1
160
150 200
Hel
Hare
2
190
2
175
60 - 80
Skåret i skiver
Hare
2
190
2
175
150 200
Skåret i skiver
Fasan
2
190
2
175
90 - 120
Hel
FISK
TYPE MATRETT
Over-/undervarme
Ekte varmluft
TilberedningsTemp tid [min]
. [°C]
Merknader
Brettplassering
Temp.
[°C]
Brettplassering
Ørret/brasme
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 fisk
Tunfisk/laks
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileter
9.5 Min. Grill
Forvarm den tomme ovnen i 3 minutter før steking.
Antall
TYPE MATRETT
Min. Grill
Tilberedningstid
[min]
Stykker
[g]
Brettplassering
Temp.
[°C]
1. side
2. side
Fileter
4
800
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Biffer
4
600
4
maks.
10 - 12
6-8
Pølser
8
-
4
maks.
12 - 15
10 - 12
Svinekoteletter
4
600
4
maks.
12 - 16
12 - 14
Kylling (delt i to)
2
1000
4
maks.
30 - 35
25 - 30
Spyd
4
-
4
maks.
10 - 15
10 - 12
Kyllingbryst
4
400
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
4
maks.
20 - 30
-
NORSK
Antall
TYPE MATRETT
Min. Grill
17
Tilberedningstid
[min]
Stykker
[g]
Brettplassering
Temp.
[°C]
1. side
2. side
4
400
4
maks.
12 - 14
10 - 12
Grillsmørbrød
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Ristet brød
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
Fiskefilet
9.6 Gratinering med vifte
Storfekjøtt
TYPE MATRETT
Mengde
Brettplassering
Temperatur
[°C]
Tid [min]
Roastbiff eller filetstek, Lett stekt
- Rød
per cm tykkelse
1
190 - 200 1)
5-6
Roastbiff eller filetstek, medium rosa
per cm tykkelse
1
180 - 190 1)
6-8
Roastbiff eller filet, godt stekt grå
per cm tykkelse
1
170 - 180 1)
8 - 10
Mengde
Brettplassering
Temperatur
[°C]
Tid [min]
Skulder, nakke,
skinke
1 - 1.5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotelett, ribbe
1 - 1.5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Kjøttpudding
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Svineknoke (kokt
på forhånd)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
1) Forvarm ovnen.
Svinekjøtt
TYPE MATRETT
Kalvekjøtt
TYPE MATRETT
Kalvestek
Kalveskanker
Mengde
Brettplassering
Temperatur
[°C]
Tid [min]
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
18 www.electrolux.com
Lammekjøtt
TYPE MATRETT
Mengde
Brettplassering
Temperatur
[°C]
Tid [min]
Lammestek
med ben, lammestek
1 - 1.5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Lammerygg
1 - 1.5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Mengde
Brettplassering
Temperatur
[°C]
Tid [min]
Stykker av
fjærkre
200–250 g
hver
1
200 - 220
30 - 50
Kylling, delt i
to
400–500 g
hver
1
190 - 210
35 - 50
Hel kylling
1 - 1.5 kg
1
190 - 210
50 - 70
And
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2,5–3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Mengde
Brettplassering
Temperatur
[°C]
Tid [min]
1 - 1.5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Fjærkre
TYPE MATRETT
Fisk (dampet)
TYPE MATRETT
Hel fisk
9.7 Tining
[g]
Opptiningstid
[min]
Videre opptiningstid [min]
Merknader
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et
omvendt tefat på en
stor tallerken. Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
1000
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
TYPE MATRETT
NORSK
TYPE MATRETT
Fløte
Bløtkake
19
[g]
Opptiningstid
[min]
Videre opptiningstid [min]
Merknader
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kremfløten kan piskes
når den fremdeles er
en tanke frossen.
1400
60
60
-
9.8 Tørking - ekte varmluft
Legg bakepapir på ovnsristene.
GRØNNSAKER
TYPE MATRETT
Brettplassering
1 høyde
2 høyder
Temperatur
[°C]
Tid [t]
Bønner
3
1/4
60 - 70
6-8
Paprika
3
1/4
60 - 70
5-6
Suppegrønnsaker
3
1/4
60 - 70
5-6
Sjampinjonger
3
1/4
50 - 60
6-8
Urter
3
1/4
40 - 50
2-3
FRUKT
TYPE MATRETT
Brettplassering
1 høyde
2 høyder
Temperatur
[°C]
Tid [t]
Svisker
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Epleskiver
3
1/4
60 - 70
6-8
Pærer
3
1/4
60 - 70
6-9
9.9 Tabell for steketermometer
TYPE MATRETT
Kjernetemperatur [° C]
Kalvestek
75 - 80
Kalveknoke
85 - 90
Engelsk roastbiff, Lett stekt - Rød
45 - 50
Engelsk roastbiff, Medium - Rosa
60 - 65
Engelsk roastbiff, godt stekt - grå
70 - 75
Svinebog
80 - 82
Svineskank
75 - 80
Lammekjøtt
70 - 75
Kylling
98
20 www.electrolux.com
TYPE MATRETT
Kjernetemperatur [° C]
Hare
70 - 75
Ørret/brasme
65 - 70
Tunfisk/laks
65 - 70
10. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
• Rengjør produktets forside med en myk
klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker
du et vanlig vaskemiddel.
• Rengjør ovnsinteriøret etter hver bruk.
På denne måten blir det lettere å fjerne
smuss uten at det brenner seg fast.
• Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
• Rengjør alt ovnstilbehøret etter hver
bruk og la det tørke. Bruk en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan ødelegge
slippbelegget.
Produkter i rustfritt stål eller
aluminium:
Rengjør ovnsdøren kun med en
våt svamp. Tørk den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
slipende rengjøringsmidler, da de
kan skade overflaten. Rengjør ovnens betjeningspanel på samme
måte.
10.1 Stiger
Du kan fjerne brettstigene for å rengjøre
sideveggene.
Å fjerne stigene
1. Trekk den fremre delen av stigen ut fra
sideveggen.
2.
1
2
Trekk den bakre delen av stigen ut
fra veggen og ta den ut.
NORSK
Montere stigene
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
stigene.
Ovnsdøren forblir låst. Så snart produktet
er avkjølt, lyder et lydsignal og døren kan
åpnes.
Under Pyrolytiske rengjøring er
ovnslampen slått av.
De avrundede endene på stigene
må vende fremover.
10.2 Pyrolytisk rengjøring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
21
Husk å rengjøre!
ADVARSEL
Produktet blir svært varmt. Fare
for brannskader.
For å minne deg på at pyrolytisk rengjøring er nødvendig vil PYR blinke i displayet i 10 sekunder etter aktivering og deaktivering av produktet.
OBS
Bruk ikke komfyrtoppen samtidig
med funksjonen Pyrolytisk rengjøring. Dette kan skade produktet.
Påminneren for rengjøring slukkes:
• Etter at funksjonen Pyrolytisk rengjøring
er ferdig
• Hvis du trykker på + og - samtidig,
mens PYR blinker i displayet.
Fjern de uttakkbare brettstigene (hvis
nødvendig) og tilbehør fra produktet.
Se "Fjerne brettstigene".
OBS
Ikke la de uttakbare brettstigene
være i produktet under pyrolytisk
rengjøring. Det er fare for skade.
Fjern det verste smusset manuelt.
Lukk ovnsdøren helt.
Den pyrolytisk rengjøringsprosedyren kan ikke starte mens ovnsdøren er åpen.
Velg funksjonen Pyrolytisk rengjøring.
Se "Ovnsfunksjoner".
Når
blinker, trykk + eller - for å
stille inn nødvendig prosedyre:
– P1 - hvis ovnen ikke er veldig skitten. Prosedyren tar 1 time.
– P2 - hvis ovnen ikke er veldig skitten. Prosedyren tar 1 time og 30
minutter.
Trykk på
for å starte prosedyren.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å
velge starttid for rengjøringen.
Når ovnen står på den innstilte temperaturen, låses døren. Displayet viser
og linjene på varmeindisymbolet
katoren.
For å stoppe Pyrolytisk rengjøring
før den er ferdig, må du dreie bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjon.
Etter at den pyrolytiske selvrengjøringen
er ferdig, viser displayet klokkeslettet.
10.3 Ovnslampe
ADVARSEL
Vær forsiktig når du skifter ovnslampen. Det er fare for elektrisk
støt.
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå av ovnen.
• Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå
av skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av ovnen for å forhindre skade på ovnslyset og glassdekselet.
Bruk alltid en klut når du skal holde halogenlampen, for å forhindre
at fettrester brenner seg fast på
lampen.
1.
2.
3.
4.
Drei glassdekselet mot urviserne for å
ta det av.
Rengjør lampedekselet.
Skift ut lyspæren i ovnslyset med en
egnet varmebestandig, ovnspære
som tåler 300 °C.
Bruk samme type ovnslampe.
Monter glassdekselet.
10.4 Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har fire glasspaneler. Du kan
ta av ovnsdøren og det innvendige dørglasspanelet for å rengjøre det.
22 www.electrolux.com
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis
du prøver å ta ut glasspanelene
før du fjerner ovnsdøren.
OBS
Ikke bruk produktet uten glasspanelene.
Ta av ovnsdøren og glasspanelet
1.
Åpne døren helt, og hold de to dørhengslene.
2.
Løft og drei spakene på de to hengslene.
3.
Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon (halvveis). Trekk så døren utover
og ta den ut av holderen.
NORSK
23
4.
Legg døren på et stabilt underlag,
dekket av et mykt tøystykke.
5.
Frigjør låsesystemet for å fjerne glasspanelene.
6.
Drei de to festene 90° og ta dem ut
av holderne.
7.
Løft (trinn 1) og ta glasspanelene forsiktig ut (trinn 2), en etter en. Begynn
med det øverste panelet.
Rengjør glasspanelene med vann og
såpe. Tørk glasspanelene godt.
90°
8.
1
2
24 www.electrolux.com
Sette inn døren og dørglassene
A
B
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Påse at du setter glasspanelene (A, B og
C) på plass igjen i riktig rekkefølge. Det
midtre panelet (B) har en pynteramme.
Pynterammene må stå inn mot ovnsrommet. Kontroller etter monteringen at overflaten av glasspanelrammen (B) med trykk
ikke er ru når du tar på den.
C
Pass på at du setter det øverste panelet
på riktig plass.
11. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken. Se "Stille inn
klokkeslett".
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger
er ikke valgt.
Sørg for at innstillingene
er riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.
Se "Automatisk utkobling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Deaktivere barnesikringen".
NORSK
Problem
25
Mulig årsak
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen i sikringsskapet
har gått.
Kontroller sikringen. Hvis
sikringen går mer enn én
gang, må du kontakte en
godkjent elektriker.
Ovnslampen virker ikke.
Ovnslampen er defekt.
Skift ovnslampe.
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser C2.
Funksjonene Pyrolyse og Ta steketermometeret ut
Tine er valgt når støpselet av kontakten.
til steketermometeret er i
kontakten.
Displayet viser F102.
Døren er ikke riktig lukket 1.
eller den elektroniske dør- 2.
låsen er defekt.
3.
Ovnen blir ikke varm. Displayet viser Demo.
Demofunksjonen er aktivert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Displayet viser en feilkode.
Det er en elektronisk feil.
1.
2.
Lukk døren helt.
Slå av produktet ved
hjelp av sikringen eller
sikkerhetsbryteren i
sikringsboksen og slå
den på igjen.
Hvis displayet viser
F102 igjen, må du ta
kontakt med et servicesenter.
Slå av produktet.
Trykk og hold knappene +inne.
Når du hører et lydsignal, må du dreie
bryteren for ovnsfunksjoner til den første funksjonen Demo
blinker i displayet.
Drei bryteren for
ovnsfunksjoner til avposisjon.
Slipp knappen +.
Drei bryteren for temperatur med klokken i
tre sekunder. Et lydsignal vil lyde tre ganger. Demofunksjonen
er deaktivert.
Slå av produktet ved
hjelp av sikringen eller
sikkerhetsbryteren i
sikringsboksen og slå
den på igjen.
Hvis displayet viser
en feilmelding igjen,
ta kontakt med et autorisert serviceverksted.
26 www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det legger seg kondenDu har latt retten stå for
svann og damp på maten lenge i ovnen.
og i ovnen.
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller servicesenteret.
Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15-20
minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til produktet. Ikke fjern typeskiltet fra
ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. MONTERING
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
12.1 Innbygging
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
600
min. 550
20
min. 560
NORSK
A
27
Produktet leveres med støpsel og strømledning.
B
12.3 Ledning
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten (på typeskiltet) og til tabellen:
12.2 Elektrisk installasjon
ADVARSEL
Kun en kvalifisert person må utføre den elektriske installasjonen.
Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".
Nominell effekt
Ledningsavsnittet
maks 1380 W
3 x 0.75 mm²
maks 2300 W
3 x 1 mm²
maks 3680 W
3 x 1.5 mm²
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være
ca. 2 cm lenger enn den nøytrale- og fase-ledningen (blå og brune kabler).
13. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke
kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
28 www.electrolux.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANVÄNDA TILLBEHÖREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
33
33
34
35
36
38
38
46
50
52
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
29
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller
mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Endast en behörig person får installera den här produkten och byta kabel.
• Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
grytlappar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
30 www.electrolux.com
• Koppla från strömtillförseln före underhåll.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
• Grövre smuts måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort
från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
• Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta ser-
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
vice eller en elektriker för att ersätta en
skadad nätkabel.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med
produktens lucka, speciellt inte när
luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant
sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Stäng ugnsluckan helt innan du ansluter produkten till elnätet.
2.2 Användning
VARNING
Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.
• Använd denna produkt för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
31
• Produktens lucka ska alltid vara stängd
när produkten är igång.
• Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av
luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.
- lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.
- Ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
- Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är
klar.
- Var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
32 www.electrolux.com
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
•
•
•
Pyrolysrengöring
VARNING
Risk för brännskador.
• Innan du utför en pyrolytisk självrengöringsfunktion eller funktion för Första
användningstillfället ska du ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– Alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– Alla löstagbara föremål (inklusive hyllor, sidoskenor osv. som medföljer
produkten) särskilt kastruller, pannor,
brickor, köksredskap osv. som är behandlade så att mat inte fastnar i
dem.
• Läs noggrant alla anvisningar om Pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när Pyrolysrengöring är igång.
Produkten blir mycket het.
• Pyrolysrengöring är en högtemperaturfunktion som kan avge ångor från matrester och byggnadsmateriel och därför bör användare:
– Tillse god ventilation under och efter
varje Pyrolysrengöring.
– Tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid användning vid maximal temperatur.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från
produktens närhet under och efter
•
Pyrolysrengöringen. Detta gäller även
vid det första användningstillfället av
produkten på maximal temperatur i
ett välventilerat utrymme.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla Pyrolysugnar.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade temperaturändringarna i närheten av alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller, stekpannor, brickor, köksredskap osv. kan
skadas av den höga temperaturen vid
användning av Pyrolytisk rengöring i alla
Pyrolysugnar och kan även vara en källa till skadliga ångor i små mängder.
Ångor som släpps ut från alla Pyrolysugnar/matlagningsrester som beskrivs
är inte skadliga för människor, inklusive
barn eller personer med sjukdom.
2.4 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter.
Får ej användas för belysning i hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
2.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
SVENSKA
33
3. PRODUKTBESKRIVNING
1 2
3
7 Ugnslampa
4
8 Fläkt
5
6
5
7
4
12
3
9 Bakre väggens värmeelement
10 Ugnsstege, löstagbar
11 Typskylt
12 Ugnsnivåer
8
2
9
1
11
10
1 Kontrollpanelen
2 Vred för ugnsfunktionerna
3 Temperatur-/tidsdisplay
4 Temperaturvred
5 Uttag för matlagningstermometern
3.1 Ugnstillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
6 Grillning
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
3.
Tryck på + eller - för att ställa in rätt
minuter.
4.
Tryck på
för att bekräfta. Detta behövs bara när du ställer klockan första
gången. Efteråt sparas den nya tiden
automatiskt efter 5 sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
4.1 Första rengöring
• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
4.2 Ställa in klockan
Displayen visar
och 12:00. 12 blinkar.
1. Tryck på + eller - för att ställa in rätt
timme.
2.
Tryck på
för att bekräfta. Detta behövs bara när du ställer klockan första
gången. Efteråt sparas den nya tiden
automatiskt efter 5 sekunder.
Displayen visar
da tiden. 00 blinkar.
och den inställ-
Ställa om klockan
Du kan endast ställa om klockan
när ugnen är avstängd.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar hur mycket klockan är
blinkar på
displayen. För att ställa in en ny tid, följ
proceduren "Ställa in klockan".
4.3 Bränna ur ugnen
Bränn ur den tomma produkten för att
bränna bort fett.
1.
Välj funktionen
peratur.
och maximal tem-
34 www.electrolux.com
2.
3.
4.
Låt produkten stå på i 45 minuter.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
Låt produkten stå på i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är
helt normalt. Se till att du har tillräckligt
med ventilation.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
2.
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
För att använda produkten, tryck på kontrollvredet. Vredet kommer ut.
3.
Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
För att avaktivera produkten, vrid
funktionsvredet för ugnen till av-läget.
5.1 Sätta på och stänga av
produkten
1.
Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
5.2 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Av-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma tillagningstemperatur, på flera nivåer i ugnen, utan att aromerna blandas.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå. Övre och
undre värmeelementen är igång samtidigt.
Min grill
För att grilla tunna livsmedel i små mängder i mitten på
gallret. För att rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att
rosta bröd. Hela grillen är igång.
Varmluftsgrillning
För tillagning av stora köttstycken. Här verkar grillelement och fläkt växelvis så att den varma luften cirkulerar
runt maträtten.
Pizza/Paj
För att laga pizza, quiche eller paj.
Kött
För tillagning av mycket möra, saftiga stekar.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
SVENSKA
Ugnsfunktioner
Pyrolys
35
Tillämpning
För att rengöra ugnen. Den höga temperaturen bränner
bort resterande smuts. Smutsen kan därefter tas bort
med en trasa när produkten svalnat.
5.3 Display
1 Timer
7
1
2
3
2 Uppvärmnings- och restvärmeindika-
tor
3 Vattentank (endast vissa modeller)
4 Matlagningstermometer (endast vissa
modeller)
7
5 Elektroniskt lucklås (endast vissa mo-
6
5
4
deller)
6 Timmar / minuter
7 Klockfunktioner
5.4 Knappar
Knapp
,
Funktion
Beskrivning
Klocka
För att ställa in en klockfunktion.
Minus, plus
Gör så här för att ställa in tiden.
5.5 Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en.
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar eller minskar.
När du stänger av produkten visar disom
playen indikeringen för restvärme
temperaturen i ugnen är mer än 40 °C.
Vrid temperaturvredet åt vänster eller höger för att visa ugnstemperaturen på displayen.
6. KLOCKFUNKTIONER
Symbol
Funktion
Beskrivning
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning.
Klocka
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se "Ställa
om klockan".
Koktid
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
Välj först en ugnsfunktion innan du ställer in denna funktion.
36 www.electrolux.com
Symbol
Funktion
Beskrivning
Slut
För att ställa in när produkten skall stängas av. Välj först
en ugnsfunktion innan du ställer in denna funktion. Du
kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) för att ställa in när produkten ska sättas på och sedan stängas av.
Tryck på
upprepade gånger
för att ändra klockfunktion.
Tryck på
för att bekräfta klockfunktionens inställningar, eller vänta i 5 sekunder tills inställningen
bekräftas automatiskt.
6.1 Ställa in Koktid eller Sluttid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryck på
flera gånger tills symbolen
eller
blinkar på displayen.
Tryck på + eller - för att ställa in minuterna.
Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på + eller - för att ställa in timmen.
Tryck på
för att bekräfta.
När den inställda tiden tar slut visas
symbolen
eller
och den inställda tiden blinkar. En ljudsignal hörs
i två minuter. Produkten stängs av.
Tryck på valfri knapp eller öppna produktens lucka för att stänga av ljudsignalen.
Om du trycker på
under inställövergår proning av Koktid
dukten till att ställa in funktionen
Sluttid
.
6.2 Ställa in Signalur
Används för att ställa in en tid för nedräkning. Max-tiden är 23 timmar och 59 mi-
nuter. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in
Signalur när som helst, även om produkten är avstängd.
1.
2.
3.
4.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar
och "00" blinkar på
displayen.
Tryck på + eller - för att ställa in Signalur. Tiden beräknas i minuter och
sekunder När tiden du ställt in är längre än 60 minuter visas symbolen
på displayen. Produkten beräknar sedan tiden i timmar och minuter.
Signaluret startar automatiskt efter
fem sekunder.
När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i två minuter. 00:00
och
blinkar på displayen. Tryck på
valfri knapp för att stänga av signalen.
Om du ställer in Signalur och när
Koktid
eller Sluttid
är
igång tänds symbolen
på displayen.
6.3 Tidtagning
Använd tidtagningsfunktionen för att övervaka hur länge ugnen är igång. Den sätts
på så fort ugnen börjar värmas upp.
För att återställa tidtagningsuret, håll inne
+ och -. Timern börjar räkna upp igen.
Du kan inte använda Tidtagning
när funktionen Koktid
eller
Sluttid
är igång.
7. ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
7.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När
SVENSKA
köttet har nått den inställda temperaturen
stängs produkten av.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för matlagningstemperaturen.
6.
7.
Använd endast matlagningstermometern som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1.
2.
Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
Sätt in matlagningstermometerns
spets (med symbolen
på skaftet)
i mitten av köttet.
8.
9.
37
matiskt. Den nya förinställda innertemperaturen kommer att visas nästa
gång matlagningstermometern används.
Kontrollera att matlagningstermometern sitter kvar i köttet och i uttaget
under tillagningen.
När köttet har nått den inställda innertemperaturen blinkar symbolen för innertemperaturen och matlagningstermometern. En ljudsignal hörs i två minuter. Tryck på valfri knapp för att
stänga av signalen.
Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur produkten.
Inaktivera produkten.
Varje gång du sätter i matlagningstermometern i sitt uttag behöver du ställa in Koktid och Sluttid på nytt.
När produkten beräknar föreslagen koktid för första gången blinkar symbolen - på displayen. När
beräkningen är klar visas koktiden
på displayen. Beräkningar utförs i
bakgrunden under tillagningen,
och koktidsvärdet uppdateras på
displayen om nödvändigt.
Du kan ändra innertemperaturen när
som helst under tillagningen:
3.
Sätt in matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
Displayen visar matlagningstermometerns symbol och den förinställda innertemperaturen. När du använder
matlagningstermometern för första
gången är den förinställda temperaturen 60 °C.
4.
När
blinkar kan du vrida på temperaturvredet för att ändra den förinställda temperaturen.
5.
Tryck på
för att spara den nya innertemperaturen, eller vänta i 10 sekunder så sparas inställningen auto-
1.
2.
Tryck på
:
– En tryckning – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var 10:e
sekund till aktuell innertemperatur.
– Två tryckningar – displayen visar
aktuell ugnstemperatur och växlar
var 10:e sekund till vald ugnstemperatur;
– Tre tryckningar – displayen visar
den valda ugnstemperaturen.
Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
38 www.electrolux.com
8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Barnlås
Ugnstemperatur Avstängningstid
När Barnlåset är aktiverat kan ugnen inte
användas. Det skyddar barn från att oavsiktligt slå på produkten.
Aktivera och avaktivera Barnlåset:
1. Ställ inte in någon ugnsfunktion.
2.
3.
Håll inne
kunder.
och + samtidigt i två se-
En ljudsignal hörs. SAFE och
tänds/släcks på displayen (när du aktiverar/avaktiverar Barnlåset).
Om ugnen har funktionen "Pyrolysrengöring" är luckan låst.
SAFE och
tänds på displayen
när man vrider på en ratt eller
trycker på en knapp.
8.2 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stänger produkten av sig
själv efter en viss tid:
• Om en ugnsfunktion är igång.
• Om ugnstemperaturen inte ändras.
Ugnstemperatur Avstängningstid
30 - 115 °C
12.5 tim.
120 - 195 °C
8.5 tim.
200 - 245 °C
5.5 tim.
250 - max °C
3.0 tim.
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda produkten igen.
Den automatiska avstängningen
fungerar med alla ugnsfunktionerna, utom Belysning, Koktid, Sluttid
och Fördröjd start.
8.3 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av produkten fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
8.4 Säkerhetstermostat
Om produkten inte fungerar som den ska
eller om det finns felaktiga komponenter,
kan en farlig överhettning uppstå. För att
förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat som stänger av strömtillförseln.
Ugnen sätts på igen automatiskt när temperaturen sjunker.
9. RÅD OCH TIPS
• Produkten har fem falsnivåer. Räkna
falsnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och återanvänder ångan. Med det här systemet kan
man tillaga i ånga, vilket gör att maten
saftig inuti och krispig på utsidan. Det
gör att tillagningstiden och energiåtgången minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondensera i produkten eller
på ugnsluckans glas. Det är helt normalt. Stå inte för nära produkten när
luckan öppnas under tillagning. För att
minska kondensen kan man låta produkten vara igång i 10 minuter före tillagning.
• Ta bort fukten efter varje användning.
• Sätt ingenting direkt på produktens
botten och lägg heller inget aluminiumfolie på några tillbehör i produkten under tillagning. Detta kan påverka bakningsresultatet och skada emaljen.
9.1 Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till att det finns en ledig falsnivå
mellan dem.
SVENSKA
39
9.2 Tillagning av kött och fisk
9.3 Tillagningstider
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att
ta bort.
• Låt köttet vara i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Tillagningstiderna beror på vilken typ av
mat som ska tillagas samt dess konsistens och volym.
I början rekommenderar vi att man övervakar maten under tillagningen. Hitta de
bästa inställningarna (värme, tillagningstid,
etc.) för dina kokkärl, recept och volymer
när du använder produkten.
9.4 Baknings- och grillningstabell
KAKOR
TYP AV
RÄTT
Över/Undervärme
Varmluft
Tillagningstid
Temp
[min]
Ugnsnivå
[°C]
Anteckningar
Ugnsnivå
Temp
[°C]
Recept där
vispning
ingår
2
170
3 (2 och 4)
160
45 - 60
I en kakform
Mördeg
2
170
3 (2 och 4)
160
20 - 30
I en kakform
Cheese
cake
1
170
2
165
60 - 80
I en kakform
(diameter 26
cm)
Äppelkaka
2
170
2 (vänster
och höger)
160
80 - 100
I två kakformar (20 cm)
på ett galler1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
2
170
2 (vänster
och höger)
165
30 - 40
I en kakform
(diameter 26
cm)
Sockerkaka
2
170
2
160
50 - 60
I en kakform
(diameter 26
cm)
Fruktkaka
2
160
2
150
90 - 120
I en kakform
(diameter 20
cm)1)
Plommontårta
1
175
2
160
50 - 60
I en brödplåt1)
Muffins - en
nivå
3
170
3
140 150
20 - 30
På en bakplåt
Muffins - två
nivåer
-
-
2 och 4
140 150
25 - 35
På en bakplåt
40 www.electrolux.com
TYP AV
RÄTT
Över/Undervärme
Varmluft
Tillagningstid
Temp
[min]
Ugnsnivå
[°C]
Anteckningar
Ugnsnivå
Temp
[°C]
Muffins - tre
nivåer
-
-
1, 3 och 5
140 150
30 - 45
På en bakplåt
Skorpor/kakor - en nivå
3
140
3
140 150
30 - 35
På en bakplåt
Skorpor/kakor - två nivåer
-
-
2 och 4
140 150
35 - 40
På en bakplåt
Skorpor/kakor - tre nivåer
-
-
1, 3 och 5
140 150
35 - 45
På en bakplåt
Maränger en nivå
3
120
3
120
80 - 100
På en bakplåt
Maränger två nivåer
-
-
2 och 4
120
80 - 100
På en bakplåt1)
Bullar
3
190
3
190
12 - 20
På en bakplåt1)
Eclair - en
nivå
3
190
3
170
25 - 35
På en bakplåt
Eclair - två
nivåer
-
-
2 och 4
170
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
2
180
2
170
45 - 70
I en kakform
(diameter 20
cm)
Fruktkaka
1
160
2
150
110 120
I en kakform
(diameter 24
cm)
Tårtbotten
1
170
2 (vänster
och höger)
160
50 - 60
I en kakform
(diameter 20
cm)
1) Förvärm i 10 minuter.
BRÖD OCH PIZZA
TYP AV
RÄTT
Över/Undervärme
Ugnsnivå
Varmluft
Temp
Temp
Ugnsnivå
[°C]
[°C]
Tillagningstid
[min]
Anteckningar
Franskbröd
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 stycken,
500 g per
styck1)
Rågbröd
1
190
1
180
30 - 45
I en brödform
SVENSKA
TYP AV
RÄTT
Över/Undervärme
Ugnsnivå
Varmluft
Temp
Temp
Ugnsnivå
[°C]
[°C]
Tillagningstid
[min]
41
Anteckningar
Franskbullar
2
190
2 (2 och 4)
180
25 - 40
6 - 8 stycken
på en bakplåt1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
På en bakplåt
eller en djup
form1)
Scones
3
200
3
190
10 - 20
På en bakplåt1)
1) Förvärm i 10 minuter.
PAJER
TYP AV
RÄTT
Över/Undervärme
Varmluft
Temp
Ugnsnivå
[°C]
Tillagningstid
[min]
Anteckningar
Ugnsnivå
Temp
[°C]
Pajdeg
2
200
2
180
40 - 50
I en form
Vegetarisk
paj
2
200
2
175
45 - 60
I en form
Quiches
1
180
1
180
50 - 60
I en form1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
I en form1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
I en form1)
Tillagningstid
[min]
Anteckningar
1) Förvärm i 10 minuter.
KÖTT
TYP AV
RÄTT
Över/Undervärme
Varmluft
Ugnsnivå
Temp
[°C]
Temp
Ugnsnivå
[°C]
Nötkött
2
200
2
190
50 - 70
På ett galler
Fläskkött
2
180
2
180
90 - 120
På ett galler
Kalvkött
2
190
2
175
90 - 120
På ett galler
Engelsk
rostbiff, röd
inuti
2
210
2
200
50 - 60
På ett galler
Engelsk
rostbiff, lite
röd inuti
2
210
2
200
60 - 70
På ett galler
42 www.electrolux.com
TYP AV
RÄTT
Över/Undervärme
Varmluft
Temp
Ugnsnivå
[°C]
Tillagningstid
[min]
Anteckningar
Ugnsnivå
Temp
[°C]
Engelsk
rostbiff, inte
röd inuti
2
210
2
200
70 - 75
På ett galler
Fläskbog
2
180
2
170
120 150
Med svål
Fläsklägg
2
180
2
160
100 120
2 stycken
Lamm
2
190
2
175
110 130
Lägg
Kyckling
2
220
2
200
70 - 85
Hel
Kalkon
2
180
2
160
210 240
Hel
Anka
2
175
2
220
120 150
Hel
Gås
2
175
1
160
150 200
Hel
Harsadel
2
190
2
175
60 - 80
Skuren i bitar
Hare
2
190
2
175
150 200
Skuren i bitar
Fasan
2
190
2
175
90 - 120
Hel
FISK
TYP AV
RÄTT
Över/Undervärme
Varmluft
Tillagningstid
Temp
[min]
Ugnsnivå
[°C]
Anteckningar
Ugnsnivå
Temp
[°C]
Laxöring/
havsruda
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 filéer
9.5 Min grill
Förvärm den tomma ugnen i 3 minuter före tillagning.
Mängd
TYP AV RÄTT
Min grill
Tillagningstid [min]
Antal
[g]
Ugnsnivå
Temp
[°C]
1:a sidan
2:a sidan
Filéer
4
800
4
max.
12 - 15
12 - 14
Biffstek
4
600
4
max.
10 - 12
6-8
Korv
8
-
4
max.
12 - 15
10 - 12
SVENSKA
Mängd
TYP AV RÄTT
Antal
Min grill
43
Tillagningstid [min]
[g]
Ugnsnivå
Temp
[°C]
1:a sidan
2:a sidan
Fläskkotletter
4
600
4
max.
12 - 16
12 - 14
Kyckling (delad i
2 delar)
2
1000
4
max.
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
4
max.
10 - 15
10 - 12
Kycklingbröst
4
400
4
max.
12 - 15
12 - 14
Hamburgare
6
600
4
max.
20 - 30
-
Fiskfilé
4
400
4
max.
12 - 14
10 - 12
Varma smörgåsar
4-6
-
4
max.
5-7
-
Rostat bröd
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
9.6 Varmluftsgrillning
Nötkött
Mängd
Ugnsnivå
Temperatur
[°C]
Tid [min]
Engelsk rostbiff
eller filé, röd
per cm höjd
1
190 - 200 1)
5-6
Engelsk rostbiff
eller filé, medium
per cm höjd
1
180 - 190 1)
6-8
Engelsk rostbiff
eller filé, välstekt
per cm höjd
1
170 - 180 1)
8 - 10
TYP AV RÄTT
Mängd
Ugnsnivå
Temperatur
[°C]
Tid [min]
Bog, hals, skinkstek
1 – 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotlett, revbensspjäll
1 – 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
750 g – 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg (lagad i
förväg)
750 g – 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
TYP AV RÄTT
1) Förvärm ugnen.
Fläskkött
Kalvkött
TYP AV
RÄTT
Kalvstek
Mängd
Ugnsnivå
Temperatur
[°C]
Tid [min]
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
44 www.electrolux.com
TYP AV
RÄTT
Mängd
Ugnsnivå
Temperatur
[°C]
Tid [min]
1,5 – 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Mängd
Ugnsnivå
Temperatur
[°C]
Tid [min]
Lammstek
med ben,
lammstek
1 – 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Lammsadel
1 – 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Mängd
Ugnsnivå
Temperatur
[°C]
Tid [min]
Bitar av fågel
200 – 250 g
var
1
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
400 – 500 g
var
1
190 - 210
35 - 50
Kyckling, unghöna
1 – 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Anka
1,5 – 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Kalvlägg
Lamm
TYP AV
RÄTT
Fågel
TYP AV
RÄTT
Gås
3,5 – 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalkon
2,5 – 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalkon
4 – 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Mängd
Ugnsnivå
Temperatur
[°C]
Tid [min]
1 – 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Fisk (ångkokning)
TYP AV
RÄTT
Hel fisk
9.7 Upptining
[g]
Upptiningstid
[min]
Efterupptiningstid [min]
Anteckningar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat
på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
TYP AV
RÄTT
SVENSKA
45
[g]
Upptiningstid
[min]
Efterupptiningstid [min]
Anteckningar
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde även om delar av
den är något frusen.
1400
60
60
-
TYP AV
RÄTT
Grädde
Tårta
9.8 Torkning – Varmluft
Täck ugnsgallret med bakplåtspapper.
GRÖNSAKER
TYP AV
RÄTT
Ugnsnivå
1 nivå
2 nivåer
Temperatur
[°C]
Tid [tim]
Bönor
3
1/4
60 - 70
6-8
Pepparfrukter
3
1/4
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
3
1/4
60 - 70
5-6
Champinjoner
3
1/4
50 - 60
6-8
Örter
3
1/4
40 - 50
2-3
1 nivå
2 nivåer
Temperatur
[°C]
Tid [tim]
Plommon
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Äppelskivor
3
1/4
60 - 70
6-8
Päron
3
1/4
60 - 70
6-9
FRUKT
TYP AV
RÄTT
Ugnsnivå
9.9 Tabell matlagningstermometer
TYP AV RÄTT
Temperatur [°C]
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Engelsk rostbiff, röd inuti
45 - 50
Engelsk rostbiff, lite röd inuti
60 - 65
Engelsk rostbiff, inte röd inuti
70 - 75
Fläskbog
80 - 82
Fläsklägg
75 - 80
46 www.electrolux.com
TYP AV RÄTT
Temperatur [°C]
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
Hare
70 - 75
Laxöring/havsruda
65 - 70
Tonfisk/lax
65 - 70
10. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få
bort smuts och den bränner inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid ren-
göring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan förstöra beläggningen.
Produkter i rostfritt stål eller
aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med
en blöt svamp. Torka med en
mjuk trasa.
Använd inte stålull, syror eller polermedel eftersom de kan skada
ytan i ugnen. Rengör ugnens kontrollpanel med samma försiktighet.
10.1 Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
SVENSKA
2.
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnsstegarnas avrundade ändar
ska peka framåt.
10.2 Pyrolys
VARNING
Produkten blir mycket het. Det
finns risk för att bränna sig.
FÖRSIKTIGHET
Om en häll är installerad med produkten ska den inte användas
samtidigt med Pyrolys-funktionen.
Det kan skada produkten.
2.
3.
4.
5.
Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
Sätta i ugnsstegarna
1.
47
Ta ut de flyttbara ugnsstegarna (i förekommande fall) och tillbehören ur
produkten. Se avsnittet "Ta bort
ugnsstegarna".
FÖRSIKTIGHET
Låt inte de flyttbara ugnsstegarna
vara kvar i produkten under rengöringsproceduren. Risk för skada
föreligger.
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
Stäng ugnsluckan helt.
Rengöringsproceduren kan inte
starta om du inte stänger ugnsluckan.
Ställ in funktionen Pyrolysrengöring.
Se "Ugnsfunktioner".
När
blinkar trycker du på + eller för att ställa in önskad procedur:
– P1 - om ugnen inte är mycket
smutsig. Proceduren tar en timme.
– P2 - om ugnen är mycket smutsig.
Proceduren tar en timme och 30
minuter.
6.
Tryck på
för att starta proceduren.
Du kan använda funktionen Sluttid för
att fördröja rengöringsprocedurens
start.
När ugnen värmts upp till inställd temperatur låses luckan. Symbolen
och staplarna på värmeindikatorn visas på displayen.
För att avaktivera Pyrolysrengöringen innan den är klar, vrid funktionsvredet för ugnen till Av-läget.
När Pyrolysrengöringen är klar visar displayen tiden på dagen. Ugnsluckan förblir
låst. När produkten svalnat igen hörs en
ljudsignal och luckan låses upp.
Under Pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att Pyrolysrengöring behöver utföras blinkar PYR på displayen i 10 sekunder varje gång produkten sätts på och stängs av.
Rengöringspåminnelsen försvinner
från displayen:
• När Pyrolysrengöringen är klar
• Om du trycker på + och - samtidigt
medan PYR blinkar på displayen.
10.3 Ugnslampa
VARNING
Var försiktig när du ska byta ugnslampa. Det finns risk för stöt.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av ugnen.
• Ta ut säkringarna i säkringsskåpet eller
stäng av huvudströmbrytaren.
48 www.electrolux.com
Lägg en trasa på ugnens botten
för att förhindra skada på lampan
eller glasskyddet.
Håll i halogenlampan med en trasa för att förhindra att fett ska
komma på lampan.
1.
2.
3.
4.
Ta bort glasskyddet genom att vrida
det moturs.
Rengör lampglaset.
Sätt i en ny lampa som tål 300 °C och
som är avsedd för ugn.
Använd samma typ av lampa.
Sätt tillbaka lampglaset.
10.4 Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor. Du kan ta
bort ugnsluckan och de inre glasrutorna
för rengöring.
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen
om du försöker ta bort glasrutorna
innan du tagit bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte ugnen utan glasrutorna.
Borttagning av ugnslucka och glasrutor
1.
Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
2.
Lyft och vrid handtagen på gångjärnen.
SVENSKA
90°
49
3.
Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (halvvägs). Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
4.
Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5.
Lossa låssystemet för att ta bort
glasrutorna.
6.
Vrid de två fästanordningarna 90°
och ta bort dem från sina fästen.
50 www.electrolux.com
7.
8.
1
Lyft försiktigt (steg 1) och ta bort
(steg 2) glasrutorna en efter en. Börja
från den övre rutan.
Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutorna
noga.
2
Montering av ugnslucka och glasrutor
A
B
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning.
Var noga med att sätta tillbaka glasrutorna (A, B och C) i rätt ordning. Den mittersta glasrutan (B) har en dekorativ ram. Zonen med screentryck måste vara vänd
mot insidan av ugnsluckan. Efter installationen måste du se till att ytan på glasrutan (B) med zonerna med screenprinting
inte är knottrig när du vidrör den.
C
Se till att du sätter dit det översta glaset
ordentligt på sin plats.
11. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Problem
Ugnen värms inte upp.
Möjlig orsak
Den är avstängd.
Lösning
Aktivera produkten.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
51
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan. Se "Ställa
om klockan".
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning
är aktiverad.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Avaktivera Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen i säkringslådan
har lossnat.
Kontrollera säkringen. Om
säkringen lossnar vid
upprepade tillfällen, kontakta en kvalificerad elektriker.
Ugnsbelysningen fungerar Lampan är trasig.
inte.
Byt lampa.
Pyrolys startar inte. Displayen visar C2.
Pyrolys- eller upptiningsfunktionen är inställd när
kontakten till matlagningstermometern sitter i
uttaget.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
Displayen visar F102.
Luckan är inte helt stängd 1.
eller luckan är defekt.
2.
3.
Ugnen värms inte upp.
Displayen visar Demo.
Demoläget är aktiverat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stäng luckan helt.
Stäng av produkten
via hushållets säkring
eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet
och slå på den igen.
Kontakta kundtjänst
om displayen visar
F102 igen.
Inaktivera produkten.
Håll in knappen +.
När en ljudsignal hörs
vrider du vredet för
ugnsfunktionerna till
den första funktionen.
Demo blinkar på displayen.
Vrid vredet för ugnsfunktionerna till av-läget.
Släpp knappen +.
Vrid vredet för temperaturen medurs i
tre sekunder. Ljudsignalen hörs tre gånger. Demoläget är inaktiverat.
52 www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Displayen visar en felkod.
Det föreligger ett elektroniskt fel.
Lösning
1.
2.
Ånga och kondens stannar i maten och i ugnen.
Stäng av produkten
via hushållets säkring
eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet
och slå på den igen.
Kontakta kundtjänst
om felkoden visas på
displayen igen.
Du lät maten stå för länge Maten ska inte vara kvar i
i ugnen.
ugnen längre än 15-20
minuter efter tillagningen.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den ytt-
re kanten av produktens innanmäte. Avlägsna inte märkskylten från produktutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. INSTALLATION
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
12.1 Inbyggd
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
SVENSKA
600
53
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om säkerhetsföreskrifterna i
kapitlet "Säkerhetsinformation"
inte följs.
min. 550
20
Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.
min. 560
12.3 Kabel
A
Tillämpliga sladdtyper för installation eller
utbyte: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
För sladdelen, se total effekt (på typskylten) och tabellen:
B
Total effekt
Sladdel
max. 1380 W
3 x 0,75 mm²
max. 2300 W
3 x 1 mm²
max. 3 680 W
3 x 1,5 mm²
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
12.2 Elektrisk installation
VARNING
Endast en kvalificerad person får
utföra den elektriska installationen.
13. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
54 www.electrolux.com
SVENSKA
55
397312421-A-232013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement