ZANUSSI ZHP615X Brugermanual
Köksfläkt
Kjøkkenvifte
Emhætte
Liesituuletin
ZHP 637
ZHP 613
ZHP 631
ZHP 615
HANDBOK FÖR INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL
HÅNDBOK FOR INSTALLASJON, BRUK OG VEDLIKEHOLD
VEJLEDNING FOR INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE
ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OPAS
Bäste kund,
Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning
kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i
många år.
INNEHÅLL
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
4
EGENSKAPER
5
INSTALLATION
6
ANVÄNDNING
8
UNDERHÅLL
8
SE
3
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
INSTALLATION
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på
felaktig eller olämplig installation.
• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är
650 mm.
• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den
som anges på märkskylten inuti köksfläkten.
• För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger
effektiv jordning.
• Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en
diameter på minst 120 mm. Anslutningsröret skall hållas
så kort som möjligt.
• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder
förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).
• Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska
spisar (t.ex. gasspisar) måste tillräcklig ventilation
garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av
förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med
direkt anslutning mot ytterluft för att garantera inflöde
av friskluft.
650 mm min.
ANVÄNDNING
• Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning,
för att eliminera köksos.
• Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det
avsedda.
• Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten
är i drift.
• Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets
undersida och inte tränger upp längs dess sidor.
• Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning:
Överhettad olja kan fatta eld.
• Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer
som inte är insatta i korrekt användning.
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller
handikappade personer utan övervakning.
• Små barn skall hållas under övervakning så att de inte
kan leka med apparaten.
UNDERHÅLL
• Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan
något underhållsarbete utförs.
• Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall.
• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt
flytande diskmedel.
SE
4
EGENSKAPER
Mått
175
ø 120
280
0÷152
L
Typ av köksfläkt
L
45
448
50
498
55
548
60
598
70
698
80
798
90
898
Komponenter
12e
8
12a
Ref.
12a
12e
1
20
SE
Ref. Mängd Produkt Komponenter
1
1 Fläkthus, komplett med: manöverpanel,
belysning, fläkt, filter
8
1 riktbart luftutloppsgaller
20
1 täcksektion
Antal Installationskomponenter
4 skruvar 4,2 x 44,4
2 skruvar 2,9 x 9,5
Antal Dokumentation
1 bruksanvisning
5
INSTALLATION
Borrning av hål i fästytan och montering av köksfläkten
SKRUVMONTERING
• Fästytan för köksfläkten skall befinna sig 135
mm högre än överskåpens bottenyta.
• Borra hålen i fästytan med en ø 4,5 mm borr
och med hjälp av borrmallen som medföljer.
• Skär ut ett hål, ø 125 mm, i fästytan, med hjälp
av borrmallen som medföljer.
• Fixera med hjälp av de 4 skruvarna 12a (4,2 x
44,4) som medföljer.
.
12a
135
125
MONTERING MED SNABBFÄSTE
• Köksfläkten kan installerad direkt på bottenytan
av överskåp (minst 650 mm ovanför spisytan)
med hjälp av snabbfästen.
• Skär ut ett hål i överskåpets undersida, så som
framgår av figuren.
• Skjut in köksfläkten tills sidofästena snäpper på
plats.
• Fixera köksfläkten i detta läge genom att dra åt
skruvarna Vf från köksfläktens undersida.
Typ av köksfläkt
L1
45
352
50
402
55
452
60
502
70
602
80
702
264
15
L1
90
802
Vf
SE
6
TÄCKSEKTION
• Utrymmet mellan fläkten och bakväggen kan
stängas med den medföljande täcksektionen 20
och skruvarna.
20
Anslutningar
ANSLUTNING AV RECIRKULATIONSVERSION
• Skär ett hål, ø 125 mm i överskåpet ovanför
fläkten.
• Anslut fläkthusets utlopp till överdelen av
överskåpet med slang eller rör, ø 120 mm.
Installatören kan fritt välja mellan de båda
typerna.
• Fixera röret med hjälp av lämpliga rörklämmor
(medföljer ej).
• Fixera det riktbara utloppsgallret 8 på
recirkulationsluftutloppet med hjälp av 2
skruvar 12e (2,9 x 9,5) som medföljer.
• Kontrollera att filtret med aktivt kol har satts in.
12e
8
125
9
ANSLUTNING AV VERSION MED FRÅNLUFTKANAL
Vid installation av versionen med frånluftkanal, anslut köksfläkten till skorstenen med slang rör, ø
120 mm. Installatören kan fritt välja mellan de båda typerna.
• Fixera röret med hjälp av lämpliga rörklämmor
(medföljer ej).
• Ta bort eventuella filter med aktivt kol.
ø 120
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Anslut köksfläkten till matningsnätet via en tvåpolig brytare med ett kontaktavstånd på minst 3
mm.
• Första gången utdragsmodulen öppnas efter installation av fläkten, dra ut den med ett fast grepp
tills ett klickande ljud hörs.
SE
7
ANVÄNDNING
Manöverpanel
L
M-V
3
2
1
0
0
1
L
Ljus
Tänder och släcker belysningen
M
Motor
Startar och stoppar fläktmotorn
V
Varvtal
Ställer in fläktens varvtal:
1. Lågt varvtal. Används för att ge kontinuerlig och tyst luftväxling vid matlagning
som avger lätt os.
2. Medelhögt varvtal, lämpligt för de flesta driftsförhållanden - optimerat
förhållande mellan luftflöde och ljudnivå.
3. Max fläktvarvtal. Används vid matlagning som avger kraftigt os och för
långkok.
UNDERHÅLL
Fettfilter
RENGÖRING AV SJÄLVBÄRANDE FETTFILTER AV METALL
• Filtren måste rengöras med ett intervall på
2 månader. Rengör oftare vid intensiv
användning. Filtren kan diskas i maskin.
• Ta ut filtren ett i taget, efter att ha lossat
respektive fäste. Diska filtren. Var noga
med att inte bocka dem. Låt dem torka före
återmontering.
• Vid återmontering av filter, var noga med
att handtaget vänds utåt.
SE
8
Luktfilter (recirkulationsversion)
BYTE AV FILTER MED AKTIVT KOL
• Filtren är inte diskbara och kan inte förnyas. De
måste bytas med ett intervall på ca. 4 månader,
oftare vid intensiv användning.
• Ta bort metallfettfiltren eller öppna
filterhållargallret.
• Ta bort det förbrukade filtret med aktivt kol
genom att lossa fästkrokarna.
• Montera de nya filtren genom att haka fast dem
i sina hållare.
• Sätt tillbaka fettfiltren av metall, eller stäng
filterhållargallret.
Belysning
BYTE AV LAMPA
40 W glödlampor.
• Ta bort metallfettfiltren eller öppna
filterhållargallret.
• Skruva ur glödlamporna och ersätt dem med nya
med samma data.
• Sätt tillbaka fettfiltren av metall, eller stäng
filterhållargallret.
SE
9
Kjære kunde,
Hvis du følger anbefalingene i denne instruksjonshåndboken,
vil utstyret ha en konstant høy ytelse og gi effektiv bruk i mange
år fremover.
INNHOLD
ANBEFALINGER OG FORSLAG
11
EGENSKAPER
12
INSTALLASJON
13
BRUK
15
VEDLIKEHOLD
15
SE
10
ANBEFALINGER OG FORSLAG
INSTALLASJON
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle
skader som oppstår som følge av feil eller ufullstendig
montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og
viftehetten er 650 mm.
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med
spenningen som er angitt på merkeplaten på innsiden av hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen
garanterer tilstrekkelig jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en
minimumsdiameter på 120 mm. Trekkanalens rute må være
så kort som mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med
forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater
(f.eks. gassapparater), må det sørges for tilstrekkelig lufting i
rommet for å hindre tilbakestrømning av avgass. Kjøkkenet
må ha en direkte åpning til fri luft for å garantere tilførsel av
ren luft.
650 mm min.
BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å
motvirke lukter på kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.
• Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes,
og ikke sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk:
overopphetet olje kan ta fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått
opplæring i korrekt bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige
personer uten tilsyn.
• Unge barn må ha tilsyn slik at de ikke finner på å leke med
apparatet.
VEDLIKEHOLD
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres
vedlikeholdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid.
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende
rensemiddel.
NO
11
EGENSKAPER
Dimensjoner
175
ø 120
280
0÷152
L
Hettetype
L
45
448
50
498
55
548
60
598
70
698
80
798
90
898
Komponenter
12e
8
12a
1
20
NO
Ref.
1
8
20
Ant. Produktkomponenter
1 Hettedel, komplett med: Kontroller, Lys Vifte,
Filtre
1 Luftavløpsgitter
1 Låseelement
Ref.
12a
12e
Ant. Installasjonskomponenter
4 Skruer 4,2 x 44,4
2 Skruer 2,9 x 9,5
Ant. Dokumentasjon
1 Instruksjonshåndbok
12
INSTALLASJON
Bore støtteflaten og montere hetten
MONTERING MED SKRUER
• Hettens støtteflate må være 135 mm over
veggenhetenes bunnflate.
• Bor støtten med et bor med diameter på 4,5 mm,
og bruk den medfølgende boremalen.
• Skjær ut et hull med en diameter på 125 mm på
støtteflaten, og bruk den medfølgende
boremalen.
• Fest med de 4 medfølgende skruene 12a (4,2 x 44,4).
12a
135
125
MONTERING MED SIDESTØTTER
• Hetten kan monteres direkte på veggenhetenes
bunnflate (min. 650 mm over kabinplaten) ved
hjelp av sidestøtter.
• Skjær ut en passende åpning i bunnflaten på
veggenheten, som vist i illustrasjonen.
• Før inn hetten inntil sidestøttene smekker på
plass.
• Lås fast i stillingen ved å stramme skruene Vf
fra hettens underside.
Hettetype
L1
45
352
50
402
55
452
60
502
70
602
80
702
264
15
L1
90
802
Vf
NO
13
LÅSEELEMENT
• Rommet mellom kanten på hetten og bakveggen
kan lukkes ved å bruke det medfølgende element
20, med skruene som er beregnet for dette.
20
Tilkoblinger
LUFTAVLØP MED RESIRKULERINGSVERSJON
• Skjær et hull med en diameter på 125 mm i
veggenheten over hetten.
• Fest utløpet på hettedelen til øvre del av
veggenheten ved hjelp av et ubøyelig eller
fleksibelt rør med en diameter på 120 mm. Røret
velges av montøren.
• Fest røret i stillingen med et tilstrekkelig antall
rørklemmer (følger ikke med).
• Fest retningsgitteret 8 på luftavløpet med de 2
skruene 12e (2,9 x 9,5) som følger med.
• Kontroller at de aktiverte kullfiltrene er montert.
12e
8
125
9
LUFTAVLØP MED KANALSYSTEM
Ved montering av kanalsystemversjonen, kobles hetten til røykkanalen med et fleksibelt eller
ubøyelig rør med en diameter på 120 mm. Det er opp til montøren å velge dette.
• Fest røret i stillingen med et tilstrekkelig antall
rørklemmer (følger ikke med).
• Fjern eventuelle aktiverte kullfiltre.
ø 120
ELEKTRISK TILKOBLING
• Koble hetten til nettet via en topolet bryter med en kontaktavstand på minst 3 mm.
• Når skyveren åpnes for første gang etter montering av hetten, trekk den raskt ut til den klikker.
NO
14
BRUK
Kontrollpanel
L
M-V
3
2
1
0
0
1
L
Lys
Slår lyssystemet av og på
M
Motor
Slår viftemotoren av og på
V
Hastighet
Angir driftshastigheten på viften:
1. Lav hastighet, brukes for en kontinuerlig og stille luftutveksling når det oppstår
lett damp.
2. Middels hastighet, passer for de fleste bruksforhold med det optimale forhold
mellom behandlet luft og støynivå.
3. Maksimal hastighet, brukes for å eliminere det høyeste utslippet av kokedamp,
inkludert lange perioder.
VEDLIKEHOLD
Fettfiltre
RENGJØRING AV SELVSTØTTENDE FETTFILTRE AV METALL
• Filtrene må rengjøres annenhver måned, eller
oftere ved mye bruk, og kan vaskes i
oppvaskmaskin.
• Fjern ett filter om gangen, etter demontering av
festelementene.
• Vask filtrene, og pass på at de ikke bøyes. La
dem tørke før de monteres igjen.
• Når de monteres igjen, må håndtaket være synlig
på utsiden.
NO
15
Luktfiltre (resirkuleringsversjon)
SKIFTE UT AKTIVERTE KULLFILTRE
• Disse filtrene kan ikke vaskes eller regenereres,
og de må skiftes ut ca. hver fjerde måned, eller
oftere ved særlig mye bruk.
• Fjern metallfettfiltrene, eller åpne filtergitteret.
• Fjern de mettede, aktiverte kullfiltrene ved å
løsne festekrokene.
• Monter de nye filtrene ved å hekte dem på plass.
• Monter metallfettfiltrene igjen, eller lukk
filtergitteret.
Belysning
UTSKIFTING AV LYS
40 W glødelys
• Fjern metallfettfiltrene, eller åpne filtergitteret.
• Skru ut lyspærene og sett inn nye med samme
egenskaper.
• Monter metallfettfiltrene igjen, eller lukk
filtergitteret
NO
16
Kære kunde,
Hvis anbefalingerne i denne Brugervejledning følges, vil dette
apparat være i stand til at fungere effektivt og arbejde med en
konstant høj ydelse mange år fremover.
INDHOLD
RÅD OG ANVISNINGER
18
APPARATBESKRIVELSE
19
INSTALLATION
20
ANVENDELSE
22
VEDLIGEHOLDELSE
22
DK
17
RÅD OG ANVISNINGER
INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
skader, der skyldes ukorrekt eller forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem
komfurets top og emhættens underside er 650 mm.
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den
spænding, der er angivet mærkepladen, der sidder på inde
i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at
elforsyningen er forsynet med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør
med en min.-diameter på 120 mm. Afstanden fra
emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører
forbrændingsgasser ud i det fri (oliefyr, brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikkeelektriske apparater (f.eks. gaskomfur, gaskogeblus), skal
det sikres, at lufttilgangen til rummet er tilstrækkelig, så
aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en
åbning, der har direkte forbindelse til det fri, så der er
sikret en tilstrækkelig mængde ren luft.
650 mm min.
ANVENDELSE
- Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte
i køkkener i private husholdninger.
- Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er
konstrueret.
- Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens
den anvendes.
- Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod
bunden af panden/gryden – de må ikke nå ud over kanten
af bunden.
- Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn:
kogende varm olie kan sprøjte ind i flammerne.
- Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som
ikke ved, hvordan den betjenes.
- Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre
børn eller svækkede personer uden opsyn.
- Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
VEDLIGEHOLDELSE
- Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der
slukkes for det eller stikket skal tages ud af stikkontakten.
- Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval.
- Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et
neutralt flydende rengøringsmiddel.
DK
18
APPARATBESKRIVELSE
Dimensioner
175
ø 120
280
0÷152
L
Emhættetype
L
45
448
50
498
55
548
60
598
70
698
80
798
90
898
Komponenter
12e
8
12a
Ref. Antal Produktkomponenter
12a
4 Skruer 4,2 x 44,4
12e
2 Skruer 2,9 x 9,5
1
20
DK
Ref. Antal Produktkomponenter
1
1 Selve
emhætten
forsynet
med
betjeningspanel,belysning,filtre
8
1 Rist med retningsindstilling for luftaftræk
20
1 Closing element
Antal Dokumentation
1 Brugervejledning
19
INSTALLATION
Boring af huller i monteringspladen og montering af emhætten
MONTERING MED SKRUER
• Undersiden af emhættens monteringsplade skal
være 135 mm over vægskabenes bundflader.
• Under anvendelse af boreskabelonen bores
hullerne i monteringspladen med et 4,5 mm bor.
• Under anvendelse af boreskabelonen skæres et
Ø125 mm hul i monteringspladen.
• Emhætten fastgøres ved brug af de 4 skruer 12a
(4,2 x 44,4).
12a
135
125
MONTERING MED SNAP-ON-LÅSE
• Emhætten kan også monteres direkte i bunden
af et af vægskabene (min. 650 mm over
komfurtoppen) ved hjælp af snap-on-låse i
siderne.
• Udskær en måltilpasset åbning i bundpladen i
vægskabet som vist på fig.
• Skub emhætten op i udskæringen indtil snapon-låsene i siderne går ind på plads.
• Når den er på plads, fastlåses den ved at
tilspænde de 2 skruer Vf fra undersiden.
Emhættetype
L1
45
352
50
402
55
452
60
502
70
602
80
702
264
15
L1
90
802
Vf
DK
20
LUKKEELEMENT
• Åbningen mellem emhættens bagkant og
væggen kan lukkes ved at montere
lukkeelementet 20 ved hjælp af de skruer, der
medfølger til dette formål.
20
Tilslutninger
VERSION MED RECIRKULATION AF LUFTEN
• Udskær et hul med Ø125 mm i vægskabet over
emhætten.
• Forbind emhætteenhedens udblæsningsstuds til
hullet i vægskabets topplade ved hjælp af en
flexslange eller et hordt rør, Ø120 mm – valget
er op til den, der opsætter emhætten.
• Fastgør røret/slangen ved hjælp af et antal
rørklips/en slangebinder (medfølger ikke).
• Fastskru den retningsbestemte udblæsningsrist
8 over recirkulations-luftåbningen med de 2
skruer 12e (2,9 x 9,5).
• Kontrollér, at kulfiltrene sidder i emhætten.
12e
8
125
9
VERSION FORBUNDET TIL AFTRÆKSKANAL
Når aftrækskanal-versionen opsættes, forbindes emhætteenheden til kanalen med en flexslange eller
et hårdt rør, Ø120 mm – valget er op til den, der opsætter emhætten.
• Fastgør røret/slangen ved hjælp af et antal
rørklips/en slangebinder (medfølger ikke).
• Fjern eventuelt isatte kulfiltre.
ø 120
EL-TILSLUTNING
• Tilslut emhætten til lysnettet via en stikkontakt eller lad en fagmand opsætte en fast tilslutning.
DK
21
ANVENDELSE
Betjeningspanel
L
M-V
3
2
1
0
0
1
L
Lys
Tænder og slukker for den indbyggede belysning
M
Motor
Tænder og slukker for udsugningsmotoren
V
Hastighed Indstiller udsugningsmotorens hastighed:
1. Lav hastighed – Anvendes til konstant og lydsvag luftudsugning ved lugt- og
dampsvag madlavning.
2. Mellem-hastighed – Egner sig til de fleste madlavningsforhold og giver et
optimalt forhold mellem udsugning og støj.
3. Maksimal hastighed – Bruges til at fjerne kraftig damp og lugt under
madlavning, også i længere perioder
VEDLIGEHOLDELSE
Fedtfiltre
RENGØRING AF METALKASSETTE-FEDTFILTRE
• Filtrene skal rengøres hver anden måned
ved almindelig brug og oftere, hvis de
jævnligt udsættes for specielt kraftig brug
– de kan vaskes i en opvaskemaskine.
• Fjern filtrene et ad gangen ved at frigøre
deres låseenheder.
• Vask filtrene – pas på ikke at komme til at
bøje dem. Lad dem tørre inden de monteres
igen.
• Når filtrene monteres igen, skal man sikre
sig, at fingerhullet sidder på ydersiden.
DK
22
Lugtfiltre ( Recirkulations-version)
UDSKIFTNING AF KULFILTRE
• Filterene kan ikke vaskes eller regenereres, og
det skal udskiftes ca. hver fjerde måned ved
almindelig brug eller oftere, hvis det udsættes
for kraftig brug.
• Fjern fedtfilterkassetterne eller åbn risten, der
fastholder filtrene.
• Fjern de mættede kulfiltre ved at udløse
holdekrogene.
• Sæt de nye på ved at hægte dem ind på plads
• Sæt fedtfilterkassetterne på plads eller luk risten,
der fastholder filtrene.
Belysning
UDSKIFTNING AF PÆRE
40 W glødepære.
• Fjern fedtfilterkassetterne eller åbn risten, der
fastholder filtrene.
• Skru pærerne og udskift dem med pærer af
samme type.
• Sæt fedtfilterkassetterne på plads eller luk risten,
der fastholder filtrene.
DK
23
Hyvä asiakas
Tämän ohjekäsikirjan suosituksia noudattamalla saat laitteestasi
parhaan mahdollisen hyödyn ja varmistat, että se toimii
tehokkaasti useita vuosia.
SISÄLTÖ
SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET
25
MITAT JA OSAT
26
ASENNUS
27
KÄYTTÖ
29
HUOLTO
29
FI
24
SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET
ASENNUS
• Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta
asennuksesta aiheutuvista vahingoista
• Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on
650 mm.
• Tarkista, että käytettävän sähköverkon jännite vastaa
liesikuvun sisäpuolella olevaan arvokilpeen merkittyä
jännitettä.
• Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Yhdistä liesituuletin hormiin putkella, jonka halkaisija on
vähintään 120 mm. Hormiin menevän putken on oltava
mahdollisimman lyhyt.
• Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat,
tulisijat, jne.).
• Mikäli liesituuletinta käytetään muiden kuin sähkölaitteiden
(esim. kaasuhella) yhteydessä, on huolehdittava
työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta, etteivät poistettavat
kaasut pääse virtaamaan takaisin työskentelytilaan. Keittiössä
on oltava ilmanvaihtoaukko puhdasta tuloilmaa varten.
650 mm min.
KÄYTTÖ
• Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
• Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin,
mihin se on suunniteltu.
• Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen alle liesituulettimen
ollessa käynnissä.
• Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain astian
pohjaan eikä sen reunoille.
• Syviä paistinpannuja on paiston aikana koko ajan pidettävä
silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
• Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan
käyttöön, eivät saa käyttää liesituuletinta.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
HUOLTO
• Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ennen hoitoa.
• Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan kuluttua.
• Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla ja miedolla,
nestemäisellä pesuaineella.
FI
25
MITAT JA OSAT
Mitat
175
ø 120
280
0÷152
L
Malli
L
45
448
50
498
55
548
60
598
70
698
80
798
90
898
Osat
12e
8
12a
Pos. Määrä Asennustarvikkeet
12a
4 Ruuvi 4,2 x 44,4
12e
2 Ruuvi 2,9 x 9,5
1
20
FI
Pos. Määrä Tuotteen osat
1
1 Liesituulettimen koneisto: säätimet, valo,
puhallin, suodattimet
8
1 Poistoilmasäleikkö
20
1 Päätyelementti
Määrä Kirjallisuus
1 Ohjekäsikirja
26
ASENNUS
Reikien poraaminen asennuspintaan ja liesituulettimen kiinnitys
RUUVIEN KIINNITYS
• Liesituulettimen tukitason on oltava 135 mm
kaapiston pohjatason yläpuolella.
• Poraa tukitasoa ø 4.5 mm poranterällä käyttäen
apuna laitteen mukana toimitettua porausmallia.
• Leikkaa ø 125 mm reikä tukitasoon käyttäen
hyväksi laitteen mukana toimitettua
porausmallia.
• Kiinnitä tukitaso laitteen mukana toimitetuilla
neljällä ruuvilla 12a (4,2 x 44,4).
12a
135
125
PIKAKIINNITYS
• Liesituuletin voidaan asentaa myös suoraan
kaapiston pohjaan (vähintään. 650 mm
liesitason yläpuolelle) pikakiinnitteisillä
sivutuilla.
• Leikkaa ohjeen mukaan aukko kaapiston
pohjaan.
• Työnnä liesituuletin aukkoon niin, että sivutuet
napsahtavat kiinni
• Lukitse liesituuletin paikalleen kiristämällä
ruuvit Vf liesituulettimen alapuolelta.
Malli
L1
45
352
50
402
55
452
60
502
70
602
80
702
264
15
L1
90
802
Vf
FI
27
PÄÄTYELEMENTTI
- Liesituulettimen takareunan ja seinän väliin
jäävä rako voidaan peittää laitteen mukana
toimitetulla elementillä 20, joka kiinnitetään
mukana toimitetuilla ruuveilla.
20
Liitäntäputket
HUONETILAAN PUHALTAVA MALLI
• Leikkaa ø 125 mm aukko kaapistoon ylätasoon
liesituulettimen yläpuolelle.
• Yhdistä liesituulettimen koneiston poistoilmaaukko kaapiston ylätasoon leikattuun aukkoon
oman valintasi mukaan joko jäykällä tai
taipuisalla ø120 mm putkella.
• Kiinnitä putki paikalleen käyttäen riittävästi
putkenkiinnittimiä (eivät sisälly toimitukseen).
• Kiinnitä poistoilmasäleikkö 8 poistoilmaaukkoon laitteen mukana toimitetuilla kahdella
ruuvilla 12e (2,9 x 9,5).
• Varmista, että aktiivihiilisuodattimet ovat
paikallaan.
12e
8
125
9
HORMILIITÄNTÄINEN MALLI
Tämä malli asennetaan liittämällä koneisto hormiin oman valintasi mukaan joko taipuisalla tai jäykällä
ø 120 mm putkella.
• Asenna ilmanvaihtoputki riittävällä määrällä
putkenkiinnittimiä (eivät sisälly toimitukseen).
• Poista mahdolliset aktiivihiilisuodattimet.
ø 120
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Liitä liesituuletin verkkovirtaan kaksinapaisella virtakatkaisimella, jonka koskettimien väli on
vähintään 3 mm.
• Kun avaat ulosvedettävän lipan ensimmäisen kerran liesituulettimen asennuksen jälkeen, vetäise
sitä voimakkaasti niin, että se naksahtaa aukiasentoon.
FI
28
KÄYTTÖ
Ohjauspaneeli
L
M-V
3
2
1
0
0
1
L
Valo
Sytyttää ja sammuttaa valaisimen.
M
Moottori
Käynnistää ja pysäyttää puhaltimen.
V
Nopeus
Säätää puhaltimen toimintanopeuden seuraavasti:
1. Hidas Käytetään, kun ruoanlaitosta tuleva käry on vähäistä.
2. Keskinopea Keskinopea ilmanvaihto soveltuu useimpiin ruoanlaittotilanteisiin
ja sen melutaso on alhainen.
3. Huippunopea Huippunopeaa ilmanvaihtoa käytetään poistamaan runsaimmat
ja sitkeimmät käryt.
HUOLTO
Rasvasuodattimet
METALLISTEN RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS
• Suodattimet on puhdistettava aina
vähintään kahden kuukauden käytön
jälkeen tai useammin, jos laitetta käytetään
erittäin paljon. Suodattimet voi pestä
astianpesukoneessa.
• Poista yksi suodatin kerrallaan avaamalla
sen kiinnittimet.
• Pese suodattimet varoen taivuttamasta
niitä. Anna suodattimien kuivua ennen
takaisinasennusta.
• Varmista suodattimia takaisin asentaessasi,
että suodattimen kahva jää näkyviin.
FI
29
Hajusuodattimet (Huoneilmaan puhaltava malli)
AKTIIVIHIILISUODATTIMIEN VAIHTO
• Hiilisuodatinta ei voi pestä eikä käyttää
uudelleen, vaan se on vaihdettava uuteen noin
neljän kuukauden välein tai useamminkin, jos
liesituuletinta käytetään erittäin paljon.
• Poista metalliset rasvasuodattimet tai avaa
suodattimien kiinnitysritilä.
• Poista likaantunut aktiivihiilisuodatin avaamalla
kiinnityskoukut.
• Kiinnitä
uusi
suodatin
paikalleen
kiinnityskoukuilla.
• Vaihda uudet metalliset rasvasuodattimet tai
sulje kiinnitysritilä.
Valo
LAMPUN VAIHTO
40 W hehkulamppu
• Poista rasvasuodattimet tai avaa suodattimien
kiinnitysritilä.
• Kierrä hehkulamput irti ja aseta tilalle uudet
vastaavanlaiset.
• Pane metalliset rasvasuodattimet takaisin
paikoilleen tai sulje suodattimien kiinnitysritilä.
FI
30
Denna apparat uppfyller rådets direktiv 73/23/EEG (Lågspänningsdirektivet) samt följande
europanormer: Rådets direktiv 89/336/EEG (EMC-direktivet) och rådets direktiv 93/68/EEG (ECmärkning).
Dette utstyret oppfyller de europeiske bestemmelsene vedrørende lavspenning, EØF-direktiv 73/
23 om elektrisk sikkerhet, og følgende europeiske bestemmelser: EØF-direktiv 89/336 om
elektromagnetisk kompatibilitet og EØF-direktiv 93/68 om CE-merking.
Dette apparat er i overensstemmelse med de europæiske lavspændingsregulativer, EF Direktiv
73/ 23 om elektrisk sikkerhed, og med følgende andre EU regulativer: EF Direktiv 89/ 336 om
elektromagnetisk kompatibilitet og EF Direktiv 93/ 68 om CE-mærkning. .
Tämä laite täyttää seuraavat eurooppalaiset sähköturvallisuusvaatimukset: pienjännitedirektiivi 73/
23/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 89/336/ETY sekä EC-merkintää
koskeva direktiivi 93/68/ETY.
436001733 01 - 030402
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising