SILENTIC DD8694-M Brugermanual
DD8694-M
DK
SE
NO
FI
EMHÆTTE
SPISFLÄKT
KJØKKENVIFTE
LIESITUULETIN
BRUGSVEJLEDNING
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
2
14
26
38
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt
det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange
år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for,
til at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt
fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder,
du ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
INDHOLD
INDHOLD
4
5
7
10
11
RÅD OG ANVISNINGER
APPARATBESKRIVELSE
INSTALLATION
BRUG
VEDLIGEHOLDELSE
3
RÅD OG ANVISNINGER
4
RÅD OG ANVISNINGER
Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet. Der fremstilles muligvis enkelte dele af tilbehøret, der ikke vedrører jeres apparat.
INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens
underside er 650 mm (nogle modeller kan installeres lavere, jævnfør afsnittene
vedrørende ydre mål og installation).
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er angivet mærkepladen, der sidder på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet
med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør med en min.-diameter
på 120 mm. Afstanden fra emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i det fri
(olie-fyr, brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater (f.eks.
gaskomfur, gaskogeblus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet er tilstrækkelig, så aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en åbning, der
har direkte forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig mængde ren
luft.
ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte i køkkener i private husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod bunden af panden/gryden – de må ikke nå ud over kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm olie
kan sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan den
betjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede
personer uden opsyn.
• Undlad at flambere retter under emhætten; der opstår ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte
psykiske, sensoriske eller sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring eller
til-strækkeligt kendskab, med mindre de overvåges eller oplæres i brug af apparatet af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med apparatet.
VEDLIGEHOLDELSE
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller
stikket skal tages ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval (Brandbare)
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengøring s-middel.
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal
Symbolet i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
5
APPARATBESKRIVELSE
APPARATBESKRIVELSE
Dimensioner
����
����
����� �����
APPARATBESKRIVELSE
6
Komponenter
Ref.Stk.
1
1
2
1
2.1 1
2.2 1
9
1
10 1
14.1 2
15
1
Ref.Stk.
7.2.1 2
7.3 1
11 6
12a 6
12c 6
Produktets komponenter
Emhættens hoveddel inkl.: Betjeningsanordninger, lys, ventilatorenhed, filtre
Teleskopaftræk bestående af:
Øverste aftræk
Nederste aftræk
Passtykke ø 150-120 mm
Sidestykke med ventil
Forlænger til luftudstrømnings overgangsstykke
Luftudstrømnings overgangsstykke
Installationsdele
Beslag til befæstigelse af øverste aftræk
Støttebeslag til overgangsstykket
Forankringer
Skruer 4,2 x 44,4
Skruer 2,9 x 9,5
��
����
���
���
�����
�
��
���
���
�
���
��
���
Stk.
1
Dokumentation
Brugerhåndbog
�
��
7
INSTALLATION
INSTALLATION
���
Boring i væg og fastgørelse af beslag
��������
���
��� ���
���
��
�
�����
���
På væggen skal der afmærkes:
• en lodret linje op til loftet eller den øverste grænse, i midten af emhættens monteringsområde;
• en vandret linje mindst 450 mm over kogepladen.
• Placér beslaget 7.2.1 som vist, d.v.s. 1-2 mm fra loftet eller den øverste grænse, og stil dets
midte (indskæringer) på lige linje med den lodrette referencelinje.
• Afmærk midten af hullerne i beslaget.
• Placér beslaget 7.2.1 som vist, X mm under det første beslag (X=højden på det øverste aftræk, der følger med), og stil dets midte (indskæringer) på lige linje med den lodrette referencelinje.
• Afmærk midten af hullerne i beslaget.
• Afmærk som vist en reference 116 mm fra den lodrette referencelinje, 590 mm over den
vandrette referencelinje.
• Gør det samme på den anden side.
• Bor et hul med ø 8 mm på de afmærkede steder.
• Sæt forankringerne 11 i hullerne.
• Fastgør det nederste beslag 7.2.1 ved hjælp af de medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4 ).
• Fastgør det øverste beslag 7.2.1 og overgangsstykkets støttebeslag 7.3 ved hjælp af de 2
medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4).
• Skru de 2 medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4) fast i hullerne til fastgøring af emhættens hoveddel, hvorved der skal sikres en afstand på 5-6 mm mellem væggen og skruens hoved.
8
INSTALLATION
Montering af emhætte
• Inden man hænger emhætten op, skal man
stramme de to skruer Vr, som sidder i hættens
ophængningspunkter.
• Hæng emhætten op på de forberedte skruer
12a.
• Stram ophængningsskruerne 12a helt til.
• Ved at dreje på skruerne Vr nivelleres emhætten.
��
���
Tilslutninger
VERSION FORBUNDET TIL AFTRÆKSKANAL
Når aftrækskanal-versionen opsættes, forbindes
emhætteenheden til kanalen med en flexslange
eller et hårdt rør, Ø150 eller 120 mm – valget er
op til den, der opsætter emhætten.
Tilslutning af rør på ø 150
• Indsæt studsen på ø 150 10 på emhættens
udsugningshul.
• Spænd røret fast med specielle rørklemmer.
Disse medleveres ikke.
Tilslutning af rør på ø 120
• Ved tilslutning af rør på ø120 mm, indsættes
reduktionsstudsen 9 på studsen ø 150, som er
monteret tidligere.
• Spænd røret fast med specielle rørklemmer.
Disse medleveres ikke.
• I begge tilfælde skal man fjerne eventuelle
lugtabsorberende kulfiltre.
�����
�����
�
��
��
9
INSTALLATION
LUFTAFTRÆK TIL EMHÆTTE MED RECIRKULATION
• Før overgangsstykkets forlængere 14.1 ind på
siden af over-gangsstykket 15.
• Før overgangsstykket 15 ind i støttebeslaget
7.3, og spær det fast med en skrue.
• Sørg for at udgangen på overgangsstykkets
forlængere 14.1 befinder sig ud for aftrækkets
mundinger, både vandret og lod-ret. • Forbind overgangsstykket 15 til emhættens
hoveddels udgang ved hjælp af et rør eller
en flexslange med ø150, som det på-hviler
installatøren at vælge.
• Sørg for, at lugtfiltret med aktivt kul er monteret.
����
���
��
�����
ELTILSLUTNING
• Tilslut emhætten til elnettet, idet der indsættes
en topolet afbryder med en kontaktafstand på
mindst 3 mm.
• Fjern fedtfiltrene (se afsnittet ”Vedligeholdelse”)
og kontroller, at eltilslutningens kabelklemme
er korrekt indsat i udsugningsgruppens stik.
Montering af aftræk
Øverste del af aftrækskanalen
• Skub de to sideflapper lidt ud, sæt dem fast
bag ved beslagene 7.2.1, og luk dem til igen,
helt til stoppet.
• Fastgør dem på siden af beslagene ved hjælp
af de 4 medfølgende skruer 12c (2,9 x 9,5
).
• Sørg for at udgangen på overgangsstykkets
forlængere befinder sig ud for aftrækkets
mundinger.
Sænk aftrækskanalen
• Udvid let de to sider på aftrækket og hægt
dem mellem det øverste aftræk og væggen,
idet der skal sørges for, at de sidder godt.
• Fastgør den nederste del lateralt til emhætten
ved hjælp af de 2 skruer 12c (2,9 x 9,5), der
medfølger.
�����
���
���
�
���
���
���
�
BRUG
10
BRUG
�
Tast
�
�
Funktion
�
�
�
Display
A
Tænder og slukker udsugningsmotoren ved den Viser den indstillede hastighed.
første hastighed.
B
Nedsætter driftshastigheden.
Viser den indstillede hastighed.
C
Sætter driftshastigheden op.
Viser den indstillede hastighed.
D
Aktiverer den intensive hastighed fra hvilken Viser skiftevist HI og den resterende tid en
som helst hastighed, også når motoren er gang i sekundet.
slukket. Denne hastighed er tidsindstillet til 5
minutter, hvorefter systemet går tilbage til den
sidste indstillede hastighed. Er i stand til at
klare selv den kraftigste os fra madlavningen.
Hvis der trykkes på denne tast i cirka 3 sekunder, mens filteralarmen er i gang, tilbagestilles
alarmen. Denne signalgivning er kun synlig, når
motoren er slukket.
E
Delay-funktion
Aktiverer automatisk slukning med en forsin- Viser driftshastigheden, mens prikken nekelse på 20 minutter. Velegnet til at fjerne derst til højre og den resterende tid blinker
den tilbageværende lugt fuldstændigt. Kan skiftevist.
aktiveres fra en hvilken som helst position
og inaktiveres ved at trykke på tasten eller
slukke motoren.
Alarmen for filtrene med aktivt kul aktiveres/
inaktiveres ved at trykke og holde tasten trykket
nede i cirka 5 sekunder, når alle belastninger
er slukket (motor + lys).
F
F Giver besked om, at fedtfiltrene af metal
skal skylles. Alarmen går i gang, når emhætten har været i funktion i 100 timer.
C Giver besked om, at filtrene med aktivt kul
skal udskiftes samt at fedtfiltrene af metal
skal skylles. Alarmen går i gang, når emhætten har været i funktion i 200 timer.
Tænder og slukker for belysningssystemet med
maksimal styrke.
- 2 blink ordlyden C: Alarm for filtre med
aktivt kul aktiveret
- 1 blink ordlyden C: Alarm for filtre med
aktivt kul inaktiveret
11
VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring af Komfortpanelerne
• Åbn Komfortpanelet ved at trække i det.
• Kobl panelet fra emhættens hoveddel ved at forskyde fastgøringstappens særlige greb.
• Komfortpanelet må under ingen omstændigheder
vaskes i opvaskemaskine.
• Rens det udvendigt med en fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel.
• Rens det ligeledes indvendigt med en fugtig klud
og et mildt rengøringsmiddel; der må ikke anvendes
våde klude eller svampe, og heller ikke vandstråler;
undlad at bruge slibende midler.
• Når arbejdet er udført, skal panelet sættes på
emhættens hoveddel og lukkes igen.
Fedtfiltre af metal
De kan også vaskes i opvaskemaskine, og de skal
ren-ses, hver gang ordlyden F vises på skærmen eller
mindst hver 2. måned ved almindelig anvendelse,
helst oftere ved intensiv anvendelse.
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten D, indtil skærmen slukkes.
Rengøring af filtre
• Åbn Komfortpanelet ved at trække i det.
• Fjern filtrene enkeltvist ved at presse dem mod
enhe-dens bagside og samtidigt trække dem nedad.
• Skyl filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre,
før de sættes på plads igen. (Det kan forekomme,
at filt-rets farve med tiden ændres på overfladen,
men dette påvirker ikke dets funktionsdygtighed
på nogen må-de).
• Sæt dem på plads igen, og sørg for, at håndtaget
ven-der mod den synlige yderside.
• Luk Komfortpanelet igen.
VEDLIGEHOLDELSE
12
Lugtfilter med aktivt kul (Filtrerende version)
Det kan hverken vaskes eller gendannes, og det skal udskiftes, når ordlyden C vises på skærmen eller mindst hver 4. måned. Alarmsignaleringen skal aktiveres på forhånd.
Aktivering af alarmsignalet
• På emhætter af den filtrerende version aktiveres alarmsignalet for mætning af filtret ved
installationen eller senere.
• Tryk på tasten E i 5 sekunder (Delay), indtil der vises en bekræftelse på skærmen:
•
2 blink ordlyden C - Alarm for mætning af filtret med aktivt kul AKTIVERET
•
1 blink ordlyden C - Alarm for mætning af filtret med aktivt kul INAKTIVERET.
UDSKIFTNING AF LUGTFILTRET MED AKTIVT KUL
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten D, indtil skærmen slukkes.
Udskiftning af filter
• Åbn Komfortpanelerne ved at trække i dem.
• Fjern fedtfiltrene af metal.
• Fjern det mættede luftfilter med aktivt kul ved
at indvirke på de dertil beregnede hager.
• Sæt det nye filter fast i dets sæde.
• Sæt fedtfiltrene af metal på plads igen.
• Luk Komfortpanelerne til igen.
Lys
UDSKIFTNING AF LYS
20 W halogenlys.
• Fjern de 2 skruer, som fastholder fatningen og
tag den ud af emhætten.
• Tag pæren ud af fatningen.
• Skift den ud med en ny af samme slags, idet
man sørger for at indsætte de to spidser korrekt
i fatningen.
• Montér fatningen igen ved hjælp af de to
skruer.
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många
år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter.
Vänligen ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för
att hålla dina AEG-produkter snygga och i perfekt skick.
Du hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats
och tillverkats med högsta kvalitetskrav. Allt från köksredskap för specialister till bestickkorgar, flaskställ och tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
INNEHÅLL 14
INNEHÅLL
16
17
19
22
23
RREKOMMENDATIONER OCH TIPS
EGENSKAPER
INSTALLATION
ANVÄNDING
UNDERHÅLL
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
15
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är
möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din appa-rat.
INSTALLATION
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig
installation.
• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm (vissa modeller kan installeras på en lägre höjd, se avsnitten mått och installa-tion).
• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten inuti köksfläkten.
• För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning.
• Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en diameter på minst 120
mm. Anslutningsröret skall hållas så kort som möjligt.
• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från
pannor, eldstäder etc.).
• Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gas-spisar)
måste tillräcklig ventilation garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av
förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med direkt anslutning mot
ytterluft för att garantera inflöde av friskluft.
ANVÄNDNING
• Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning, för att eliminera köksos.
• Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.
• Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.
• Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets undersida och inte
tränger upp längs dess sidor.
• Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning: Överhettad olja kan
fatta eld.
• Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer som inte är insat-ta i
korrekt användning.
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade per-soner
utan övervakning.
• Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för eldsvåda
• Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med ned-satta
fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet
och kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade om användningen
av apparaten av personer ansvariga för deras säker-het.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
UNDERHÅLL
• Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något un-derhållsarbete utförs.
• Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall (Risk för eldsvåda).
• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sop-hämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
16
EGENSKAPER
EGENSKAPER
Mått
����
����
����� �����
EGENSKAPER
17
Komponenter
Ref.Antal Produktkomponenter
1
1
Köksfläkthus, komplett med: manöveranordningar, lampa, fläkt, filter
2
1
Teleskopisk skorsten bestående av:
2.1 1
Överdel
2.2 1
Underdel
9
1
Reduktionsfläns ø 150-120 mm
10 1
Fläns ø 150 med backventil
14.1 2
Anslutningsstycke för luftutsläpp
15 1
Luftutsläppsgrenrör
Ref.Antal
7.3 1
7.2.1 2
11 6
12a 6
12c 6
Installationskomponenter
Luftutsläppsgrenrörs konsol
Fästvinklar för övre skorstensdel
Väggpluggar
Skruvar 4,2 x 44,4
Skruvar 2,9 x 9,5
��
����
���
���
�����
�
��
���
���
�
���
��
Antal Dokumentation
1
Bruksanvisning
���
�
��
18
INSTALLATION
INSTALLATION
���
Borrning i väggen och fastsättning av konsoler
��������
���
��� ���
���
��
�
�����
���
Markering på vägg:
• Ett vertikalt streck upp till taket eller max. gränsen, i mitten av köksfläktens monteringsområde.
• Ett horisontellt streck 450 mm ovanför tillagningshällen.
• Placera konsolen 7.2.1 1-2 mm från taket eller den övre gränsen enligt anvisningarna. Ställ in
konsolens mitt (hack) på det vertikala referensstrecket.
• Markera konsolens hål.
• Placera konsolen 7.2.1 X mm under den första konsolen (X = höjd för medföljande övre skorsten) enligt anvisningarna.Ställ in konsolens mitt(hack)på det vertikala referensstrecket.
• Markera konsolens hål.
• Markera en referenspunkt 116 mm från det vertikala referensstrecket och 590 mm ovanför
det horisontella referensstrecket enligt anvisningarna.
• Upprepa detta moment på den motsatta sidan.
• Borra 8 mm hål i de markerade punkterna.
• Sätt in expansionspluggarna 11 i hålen.
• Fäst den nedre konsolen 7.2.1 med de medföljande skruvarna 12a (4,2 x 44,4).
• Sätt ihop den övre konsolen 7.2.1 och stödkonsolen 7.3 med de medföljande två skruvarna
12a (4,2 x 44,4).
• Skruva fast de två medföljande skruvarna 12a (4,2 x 44,4) i hålen för fastsättning av köksfläktsstommen.Se till att lämna ett utrymme på 5-6 mm mellan väggen och skruvhuvudet.
19
INSTALLATION
Montering av köksfläktsstomme
• Innan du hakar fast köksfläktsstommen, skruva
fast de 2 skruvarna Vr som sitter i upphängningspunkterna på köksfläktsstommen.
• Haka fast köksfläktsstommen i de förberedda
12a skruvarna.
• Skruva fast 12a stödskruvarna.
• Skruva på skruvarna Vr för att nivellera köksfläktsstommen.
��
���
Anslutningar
LUFTUTSLÄPP SUGANDE VERSION
För installation i sugande version anslut fläktkåpan till utgångsrörsystemet med ett styv eller
böjlig slang med en diameter på 150 eller 120
mm, valet lämnas åt installatören.
Anslutning till slang med ø 150
• Sätt i flänsen ø 150 10 på utgången av
köksfläktsstommen.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor.
Nödvändigt material medföljer inte.
Anslutning till slang med ø 120
• För anslutning med en slang med 120 mm
diameter, sätt i reduktionsflänsen 9 på den
tidigare installerade ø 150 flänsen.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor.
Nödvändigt material medföljer inte.
• I båda fallen avlägsna eventuella luktfilter
med aktivt kol.
�����
�����
�
��
��
20
INSTALLATION
KOLFILTER
• För in förlängningsstyckena 14.1 i grenröret
15.
• Sätt i anslutningen 15 i stödkonsolen 7.3 och
fäst den med en skruv.
• Kontrollera att förlängningsstyckna sitter
horisontelt och vertikalt uppriktade. Om så
inte är fallet justera detta.
• Anslut grenröret 15 till köksfläkten genom
att anvä’nda en fast eller en flexibel
slang.
• Montera dit kolfilter
����
���
��
�����
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Anslut fläktkåpan till eluttaget och installera
en tvåpolig brytare med en öppning på minst
3 mm emellan kontakterna.
• Avlägsna fettfiltren (se avsnitt “Underhåll”)
och se till att nätsladdens kontaktdon är rätt
isatt i fläktens uttag
Montering av skorsten
Övre skorsten
• För försiktigt två motstående sidor av den övre
skorstensdelen utåt och haka dem på fästena
7.2.1. Se till att de sitter ordentligt.
• Fixera sidorna mot fästena med hjälp av de
4 skruvarna 12c som medföljer.
• Kontrollera att förlängningsstyckna sitter
horisontelt och vertikalt uppriktade. Om så
inte är fallet justera detta.
Undre skorsten
• Vik lätt ut de två sidflikarna på skorstenen,
haka fast dem emellan den övre skorstenen
och väggen och stäng dem på nytt ända till
stoppet.
• Fäst den undre delen på sidan av köksfläktsstommen med 2 medföljande skruvar 12c (2,9
x 9,5).
�����
���
���
�
���
���
���
�
ANVÄNDING
21
ANVÄNDING
�
Knapp
�
�
Funktion
�
�
�
Display
A
Slår på och stänger av utsugningsmotorn vid Visar den inställda hastigheten
den första hastigheten.
B
Sänker motorhastigheten.
Visar den inställda hastigheten
C
Ökar motorhastigheten.
Visar den inställda hastigheten
D
Aktiverar den Intensiva hastigheten från vilken Visar växelvis HI och den återstående tiden
hastighet som helst även från avstängd motor. en gång per sekund.
Denna hastighet är tidsinställd på 5 minuter,
när denna tid förflutit återgår systemet till den
tidigare inställda hastigheten. Lämplig att hålla
stånd mot max. spridning av matos.
Larmet återställs genom att trycka på knappen
i cirka 3 sekunder under pågående filterlarm.
Dessa meddelanden är enbart synliga med
avstängd motor.
E
Funktion Delay
Aktiverar den automatiska avstängningen Visar motorhastigheten och punkten i den
försenad med 20’. Lämpligt för att komplet- nedre delen till höger blinkar växelvis med
tera avlägsnandet av resterande matos. Den den återstående tiden.
kan aktiveras från vilket läge som helst, den
disaktiveras genom att trycka på knappen eller
genom att stänga av motorn.
Genom att hålla knappen intryckt i cirka 5
sekunder, när alla belastningar är avstängda
(Motor+Belysning), Aktiveras / Avaktiveras
larmet för filter med aktivt kol.
F
F signalerar nödvändigheten att diska
metallfettfiltren. Larmet träder i funktion
efter 100 timmar av effektivt arbete av
köksfläkten.
C signalerar nödvändigheten att byta filtren
med aktivt kol och att även metallfettfiltren måste diskas. Larmet träder i funktion
efter 200 timmar av effektivt arbete av
köksfläkten.
Tänder och släcker belysningen med max.
intensitet.
- 2 Blinkningar C larm för filter med aktivt
kol aktiverat
- 1 Blinkning C larm för filter med aktivt
kol disaktiverat
22
UNDERHÅLL
UNDERHÅLL
Rengöring av Confortpanel
• Öppna Confortpanelen genom att dra i den.
• Haka av panelen från köksfläktsstommen genom att
skjuta fäststiftets spak.
• Confortpanelen får absolut inte diskas i diskmaskin.
• Rengör den utvändigt med en fuktig trasa och
diskmedel.
• Rengör den även invändigt med en fuktigt trasa och
diskmedel; använd inte blöta trasor eller svampar, inte
heller vattenstrålar; använd inte slipande ämnen.
• Efter avslutat moment haka fast panelen på köksfläktsstommen och stäng den igen.
Metallfettfilter
Dessa kan även diskas i diskmaskin, de ska diskas när
F visas på displayen eller minst varannan månad cirka
eller oftare vid intensiv användning.
Återställning av larmsignal
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen D tills displayen släcks.
Rengöring av filter
• Öppna Comfortpanelen genom att dra i den.
• Ta bort ett filter åt gången, tryck dem bakåt och
dra dem samtidigt nedåt.
• Diska filtren utan att böja dem. Låt filtren torka
före återmonteringen. (En eventuell färgförändring
på fil-trets övre yta, som kan inträffa med tiden,
reducerar absolut inte filtrets effektivitet.)
• Montera filtren på nytt. Se till att handtaget vänder
mot den synliga utsidan.
• Stäng Comfortpanelen på nytt.
UNDERHÅLL
23
Luktfilter med aktivt kol (Filtrerande version)
Filtret kan inte diskas eller regenereras. Filtret ska bytas när symbolen C visas på displayen eller
minst var 4:e månad. Larmsignaleringen ska först aktiveras.
Aktivering av larmsignal
• På köksfläktarna i filtrerande version, ska larmet för mättade filter aktiveras vid installationsögonblicket eller därefter.
• Håll knappen E (Delay) intryckt i 5 sekunder tills bekräftelsen visas på displayen:
• 2 blinkningar med bokstaven C - Larm för mättat luktfilter med aktivt kol AKTIVERAT
• 1 blinkning med bokstaven C - Larm för mättat luktfilter med aktivt kol DISAKTIVERAT.
BYTE AV LUKTFILTER MED AKTIVT KOL
Återställning av larmsignal
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen D tills displayen släcks.
Byte av filter
• Öppna Comfortpanelerna genom att dra i
dem.
• Avlägsna metallfettfiltren.
• Ta bort det mättade luktfiltret med aktivt
kol genom att lossa hakarna.
• Montera det nya filtret genom att haka fast
det i sätet.
• Montera metallfettfiltren på nytt.
• Stäng Comfortpanelerna på nytt.
Belysning
BYTE AV LAMPA
Halogenlampor, 20W
• Ta bort de två skruvarna som fäster lamphållaren och dra ut den ur köksfläkten.
• Dra ut lampan ur hållaren.
• Byt ut lampan mot en ny med samma
egenskaper. Sätt in de två piggarna korrekt
i hållarens säte.
• Montera hållaren på nytt med de två skruvarna.
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette
produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom
funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har
full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av
produktet.
TILBEHØR OG FORBRUKSVARER
I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEGproduktene skal holde seg plettfrie og fungere perfekt.
Sammen med et bredt spekter av tilbehør designet og utviklet etter høye kvalitetsstandarder, fra spesialkasseroller
til bestikk-kurver, fra flaskeholdere til poser for ømfintlige
tekstiler…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
INNHOLD 25
INNHOLD
28
29
31
34
35
ANBEFALINGER OG FORSLAG
EGENSKAPER
INSTALLASJON
BRUK
VEDLIKEHOLD
ANBEFALINGER OG FORSLAG
26
ANBEFALINGER OG FORSLAG
Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan
finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin.
INSTALLASJON
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader
som opp-står som følge av feil eller ufullstendig montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er
650 med mer (noen modeller kan installeres lavere, se avsnittene Mål
og Installasjon).
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen
som er angitt på merkeplaten på innsiden av hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garanterer tilstrek-kelig jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en minimumsdiame-ter på 120 mm. Trekkanalens rute må være så kort som
mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks.
gassap-parater), må det sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å
hindre tilbake-strømning av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åpning til fri luft for å garan-tere tilførsel av ren luft.
BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke
lukter på kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.
•Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke
sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje
kan ta fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i korrekt bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer
uten tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren.
• Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte
psykis-ke evner og ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til appara-tet, hvis de ikke er under oppsyn eller opplæring av
personer ansvarlige for de-res sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med
apparatet.
VEDLIKEHOLD
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlikeholdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid (Brannrisiko).
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel.
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjons-selskapet eller forretningen der du anskaffet det.
27
EGENSKAPER
EGENSKAPER
Dimensjoner
����
����
����� �����
EGENSKAPER
28
Deler
Ref.Antall Produktets deler
1
1
Kjøkkenviftens hoveddel komplett med:
Kontroller, lys, vifteenhet, filtre.
2
1
Uttrekkbart røkrør; består av:
2.1 1
Øverste røkrør
2.2 1
Nederste røkrør
9
1
Reduksjonsflens med en diameter på 150120 mm
10 1
Flens med ventil
14.1 2
Forlengelsesledning for luftutløpskopling
15 1
Luftutløpskopling
Ref.Antall
7.2.1 2
7.3 1
1
6
12a 6
12c 6
Installasjonsdeler
Festekonsoller til øverste røkrør
Festekonsoll til kopling
Ekspansjonsplugger
Skruer 4,2 x 44,4
Skruer 2,9 x 9,5
��
����
���
���
�����
�
��
���
���
�
���
��
���
Antall Dokumentasjon
1
Bruksveiledning
�
��
29
INSTALLASJON
INSTALLASJON
���
Boring av hull i veggen og festing av konsollene
��������
���
��� ���
���
��
�
�����
���
Tegn opp følgende på veggen:
• En vertikal linje helt opp til taket eller til den øverste grensen, på midten av området hvor
kjøkkenviften skal monteres.
• En horisontal linje min. 450 mm over platetoppen.
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist 1-2 mm fra taket eller den øverste grensen. Sentrer midten
(hakkene) på den vertikale referanselinjen.
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist X mm under den første konsollen (X = høyden på det øverste
røkrøret som følger med). Sentrer midten (hakkene) på den vertikale referanselinjen.
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Merk av et referansepunkt som vist 116 mm fra den vertikale referanselinjen og 590 mm over
den horisontale referanselinjen.
• Gjenta dette arbeidet på motsatt side.
• Bor hull med en diameter på 8 mm i de avmerkede punktene.
• Sett ekspansjonspluggene 11 inn i hullene.
• Fest den nederste konsollen 7.2.1 med skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med.
• Fest den øverste konsollen 7.2.1 sammen med festekonsollen til koplingen 7.3 med de to
skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med.
• Skru inn de to skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med i hullene for å feste kjøkkenviftens
hoveddel. La det være et mellomrom på 5-6 mm mellom veggen og skruehodet.
30
INSTALLASJON
Montering av kjøkkenviftens hoveddel
• Før du hekter på kjøkkenviftens hoveddel, må du
stramme de to skruene Vr som er plassert på
hektepunktene til kjøkkenviftens hoveddel.
• Hekt kjøkkenviftens hoveddel på skruene
12a.
• Stram til skruene 12a.
• Skru på skruene Vr for å nivellere kjøkkenviftens
hoveddel.
��
���
Tilkoplinger
LUFTUTLØP FOR SUGEVERSJON
For installasjon av kjøkkenviften i sugeversjon må
du kople kjøkkenviften til utløpsrøret med et rør
eller en slange med en diameter på 150 eller 120
mm (etter eget valg).
Tilkopling av rør med en diameter på 150 mm
• Før flensen med en diameter på 150 mm 10
inn på utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig materiale følger ikke med.
Tilkopling av rør med en diameter på 120 mm
• For tilkopling av rør med en diameter på 120
mm må du føre inn reduksjonsflensen 9 på
flensen med en diameter på 150 mm som du
allerede har montert.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig materiale følger ikke med
• I begge tilfellene må du fjerne eventuelle aktive
kullfiltre.
�����
�����
�
��
��
31
INSTALLASJON
Luftutløp for filtreringsversjon
• Før forlengelsesledningene for koplingen 14.1
inn på kopling-en 15 fra siden.
• Før koplingen 15 inn på festekonsollen 7.3,
og fest den med en skrue.
• Forsikre deg om at åpningene til forlengelsesledningene for koplingen 14.1 passer inn
i åpningene til røkrøret både horison-talt og
vertikalt.
• Kople koplingen 15 til utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel med et rør eller en slange med
en diameter på 150 mm (etter eget valg). • Kontroller at det aktive kullfilteret er montert.
����
���
��
�����
ELEKTRISK TILKOPLING
• Kople kjøkkenviften til strømnettet med en
topolet bryter med en kontaktåpning på
minst 3 mm.
• Fjern fettfiltrene (se avsnittet Vedlikehold)
og kontroller at koplingsstykket til nettkabelen er korrekt innført i stikkontakten til
sugesystemet.
Montering av røkrøret
Øverste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene og hekt
dem på bak konsollene 7.2.1. Lukk kantene
deretter helt igjen.
• Fest kantene på sidene av konsollene med de
fire skruene 12c (2,9 x 9,5) som følger med.
• Forsikre deg om at åpningene til forlengelsesledningen for koplingen passer inn i
åpningene til røkrøret.
Nederste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene av røkrøret
og hekt dem på mellom det øverste røkrøret
og veggen. Lukk kantene deretter helt igjen.
• Fest den nederste siden til kjøkkenviftens
hoveddel fra siden med de to skruene 12c
(2,9 x 9,5) som følger med.
�����
���
���
�
���
���
���
�
BRUK
32
BRUK
�
Knapp
�
�
Funksjon
�
�
�
Display
A
Slår sugemotoren på og av ved den første Viser den innstilte hastigheten.
hastigheten.
B
Reduserer driftshastigheten.
Viser den innstilte hastigheten.
C
Øker driftshastigheten.
Viser den innstilte hastigheten.
D
Aktiverer den intensive hastigheten fra hvilken Viser enten HI eller den resterende tiden en
som helst hastighet eller fra avslått motor. gang i sekundet.
Kjøkkenviften fungerer med den intensive
hastigheten i 5 minutter. Når tiden er utløpt
går systemet automatisk tilbake til den tidligere innstilte hastigheten. Egnet til å fjerne
mye os.
Trykker du på knappen i ca. 3 sekunder når
alarm for filtre er i gang, tilbakestilles alarmen. Disse signaleringene er kun synlige når
motoren er slått av.
E
F Signalerer at de metalliske fettfiltrene
må vaskes. Alarmsignalet gis etter at kjøkkenviften har fungert i 100 timer.
C Signalerer at de aktive kullfiltrene må
byttes ut og at de metalliske fettfiltrene
må vaskes. Alarmsignalet gis etter at kjøkkenviften har fungert i 200 timer.
Forsinkelsesfunksjon
Aktiverer den automatiske slukkingen med en Viser driftshastigheten, og enten punktet
forsinkelse på 20 minutter. Egnet for å fjerne nede til høyre eller den resterende tiden
resterende lukt helt. Kan aktiveres fra hvilken blinker.
som helst posisjon. Kan deaktiveres ved å trykke
på knappen eller ved å slå av motoren.
Hvis du holder knappen inntrykt i ca. 5 sekunder - C blinker to ganger: Alarm for aktive
når både motor og lys er slått av, aktiveres/ kullfiltre er aktivert
deaktiveres alarmen for de aktive kullfiltrene. .- C blinker én gang: Alarm for aktive kullfiltre er deaktivert.
F
Tenner og slukker belysningen med maks
styrke.
33
VEDLIKEHOLD
VEDLIKEHOLD
Rengjøring av Confort Panel
• Trekk i Confort Panel for å åpne det.
• Hekt panelet av kjøkkenviftens hoveddel ved å la
festestiftens spake gli.
• Confort Panel skal ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
• Rengjør det utvendig med en fuktig klut og flytende
nøytralt vaskemiddel.
• Rengjør det også innvendig med en fuktig klut og
nøytralt vaskemiddel. Ikke bruk våte kluter eller svamper, heller ikke vannstråler. Ikke bruk slipemidler.
• Når rengjøringen er utført må du hekte panelet tilbake
på kjøkkenviftens hoveddel og lukke det igjen.
Metalliske fettfiltre
Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskinen. De må vaskes når F dukker opp på displayet, eller ca. hver andre
måned eller oftere, avhengig av bruksforholdene.
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Slå av belysningen og sugemotoren.
• Trykk på knappen D helt til displayet slukkes.
Rengjøring av filtrene
• Trekk i Comfort Panel for å åpne det.
• Fjern filtrene ett av gangen ved å skyve dem mot baksiden av enheten og samtidig trekke dem nedover.
• Vask filtrene. Pass på at du ikke bøyer dem. La dem
tørke før du monterer dem igjen. At filterets overflate
endrer farge (noe som kan skje over tid) virker ikke
negativt inn på filterets effektivitet.
• Gjenmonter filtrene. Pass på at håndtaket er rettet
mot den synlige utsiden.
• Lukk igjen Comfort Panel
VEDLIKEHOLD
34
Aktive kullfiltre (filtreringsversjon)
Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres. Det skal byttes ut når symbolet C dukker opp
på displayet, eller minst hver fjerde måned. Alarmsignalet må aktiveres på forhånd.
Aktivering av alarmsignalet
• For kjøkkenviften i filtreringsversjon skal alarmsignalet for mettede filtre aktiveres når kjøkkenviften installeres eller senere.
• Trykk på knappen E (forsinkelse) i 5 sekunder helt til bekreftelsen dukker opp på displayet:
•
2 blink, skriften C - Alarmsignalet for mettet, aktivt kullfilter er AKTIVERT.
•
1 blink, skriften C - Alarmsignalet for mettet, aktivt kullfilter er DEAKTIVERT.
BYTTE AV DET AKTIVE KULLFILTERET
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Slå av belysningen og sugemotoren.
• Trykk på knappen D helt til displayet slukkes.
Bytte av filteret
• Trekk i Comfort Panel for å åpne dem.
• Ta ut de metalliske fettfiltrene.
• Fjern det mettede aktive kullfilteret ved å gripe inn
på de dertil bestemte krokene.
• Hekt det nye filteret på i dets sete.
• Gjenmonter de metalliske fettfiltrene.
• Lukk igjen Comfort Panel.
Belysning
BYTTE AV LYSPÆRENE
Halogenpærer på 20 W
• Ta ut de to skruene som fester belysningsstøtten
og trekk den ut fra kjøkkenviften.
• Ta lyspæren ut fra støtten.
• Bytt lyspæren ut med en av samme type. Pass på
at du fører de to pluggene korrekt inn i støttens
sete.
• Monter støtten igjen og fest den med de to skruene.
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille
huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy
tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne
kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden laatustandardien
mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden
lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä keittoastioita,
ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä, erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
SISÄLTÖ 36
SISÄLTÖ
40
41
43
46
47
OHJEET JA SUOSITUKSET
MITAT JA OSAT
ASENNUS
KÄYTTÖ
HUOLTO
OHJEET JA SUOSITUKSET
37
OHJEET JA SUOSITUKSET
Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että
teksti käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät kuulu valitsemaanne tuulettimeen.
ASENNUS
• Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutu-vista vahingoista
• Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650 mm (jotkut
mallit voidaan asentaa alemmas, katso mittoja ja asennusta koskevia kappalei-ta).
• Tarkista, että käytettävän sähköverkon jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella
olevaan arvokilpeen merkittyä jännitettä.
• Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Yhdistä liesituuletin hormiin putkella, jonka halkaisija on vähintään 120 mm.
Hormiin menevän putken on oltava mahdollisimman lyhyt.
• Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
• Mikäli liesituuletinta käytetään muiden kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella) yhteydessä, on huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta,
etteivät poistettavat kaasut pääse virtaamaan takaisin työskentelytilaan.
Keittiössä on oltava ilmanvaihtoaukko puhdasta tuloilmaa varten.
KÄYTTÖ
• Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
• Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on
suunniteltu.
• Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen alle liesituulettimen ollessa käynnis-sä.
• Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen
reu-noille.
• Syviä paistinpannuja on paiston aikana koko ajan pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
• Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa
käyttää liesituuletinta.
• Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia: tulipalon vaara
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden psyykkinen,
aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista
kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
val-mentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä.
• Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
HUOLTO
• Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ennen hoitoa.
• Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan kuluttua (Tulipalovaara).
• Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla ja miedolla, nestemäisellä pesuaineella.
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteeSymboli nä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmis-tamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutuk-set, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjäte-huoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
38
MITAT JA OSAT
MITAT JA OSAT
Mitat
����
����
����� �����
MITAT JA OSAT 39
Osat
ViiteLkm Tuotteen osat
1
1
Liesituulettimen koneisto: säätimet, valo,
puhallin, suodattimet
2
1
Jatkettavan ilmanvaihtoputken osat:
2.1 1
Yläosa
2.2 1
Alaosa
9
1
Supistusputki 150- 120 mm
10 1
Laippa ø 150 suuntaisventtiilillä
14.1 2
Ilmanvaihtoputken haarakappaleen jatke
15 1
Ilmanvaihtoputken haarakappale
ViiteLkm
7.2.1 2
7.3 1
11 6
12a 6
12c 6
Asennuksen osat
Ilmanvaihtoputken yläosan kannattimet
Ilmanvaihtoputken haarakappaleen tuki
Tulppa
Ruuvi 4,2 x 44,4
Ruuvi 2,9 x 9,5
��
����
���
���
�����
�
��
���
���
�
���
��
Lkm
1
Asiakirjat
Käyttöohjeet
���
�
��
40
ASENNUS
Seinän poraus ja tukien kiinnittäminen
���
ASENNUS
��������
���
��� ���
���
��
�
�����
���
Merkitse seinään:
• Liesituulettimen asennuskohdan keskelle pystysuora viiva kattoon tai ylärajaan saakka.
• Vaakasuora viiva vähintään 450 mm keittotason yläpuolelle.
• Aseta tuki 7.2.1 kuvan mukaisesti 1-2 mm katosta tai ylärajasta, kohdista sen keskus (mer-kit)
viitelinjan kohdalle.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Aseta tuki 7.2.1 kuvan mukaisesti ensimmäisen tuen alapuolelle, X mm: n etäisyydelle siitä (X
=toimitetun ylähormin korkeus) ja kohdista sen keskus (merkit) viitelinjan kohdalle.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Merkitse kuvan mukaisesti viitepiste 116 mm: n etäisyydelle pystysuorasta viitelinjasta ja 590
mm: n etäisyydelle vaakasuorasta viitelinjasta.
• Toista toimenpide toiselle puolelle
• Tee merkittyihin kohtiin reiät, Ø 8 mm.
• Laita ruuviankkurit 11 reikiin.
• Kiinnitä alempi tuki 7.2.1 toimitetuilla ruuveilla 12a (4,2 x 44,4).
• Kiinnitä ylempi tuki 7.2.1 ja liitoksen tuki 7.3 kahdella ruuvilla 12a (4,2 x 44,4).
• Ruuvaa kaksi ruuvia 12a (4,2 x 44,4) liesituulettimen kiinnitysreikiin, jätä 5-6 mm tilaa seinän ja ruuvin kannan väliin.
41
ASENNUS
Liesituulettimen rungon kokoaminen
• Ennen rungon kiinnittämistä on kiristettävä
rungon kiinnityskohtien kaksi ruuvia Vr.
• Kiinnitä runko ruuveihin 12a.
• Kiristä tukiruuvit 12a.
• Tasapainota liesituulettimen runko ruuveilla
Vr.
��
���
Liitännät
IMUVERSION ILMAN ULOSTULO
Imuversio asennetaan liittämällä liesituuletin ilman
ulostuloon jäykällä tai taipuisalla putkella ø150 tai
120 mm, asentajan valinnan mukaan.
Putkiliitäntä ø 150
• Laita laippa 10, ø 150, liesituulettimen rungon
ulostuloon
• Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei
kuulu toimitukseen.
Putkiliitäntä ø 120
• Jos käytät putkea ø 120 mm, laita kavennuslaippa
9 asentamaasi laippaan ø 150.
• Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei
kuulu toimitukseen.
• Molemmissa tapauksissa mahdolliset aktiivihiilisuodattimet täytyy poistaa.
�����
�����
�
��
��
42
ASENNUS
Suodatusversion ilman ulostulo
• Laita liitoksen 15 sivuille liitoksen jatko-osat
14.1.
• Aseta liitos 15 tukeen 7.3 ja kiinnitä se ruuvilla.
• Varmista, että liitoksen jatko-osien 14.1
ulostulo on hormin aukkojen kohdalla sekä
vaakasuorassa että pystysuorassa.
• Liitä liitos 15 liesituulettimen rungon ulostuloaukkoon asentajan valitseman putken tai
letkun avulla, Ø 150 mm tai 120 mm.
• Varmista, että aktiivihiilisuodatin on paikallaan.
����
���
��
�����
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Liitä liesituuletin sähköverkkoon turvakytkimen kautta, jonka kontaktien väli on
ainakin 3 mm.
• Poista rasvasuodattimet (katso kappaletta
“Huolto”) ja varmista, että virtajohdon liitin
on kunnolla kiinni imulaitteessa.
Hormin kokoaminen
Ylempi hormi
• Levitä hieman sivujen reunoja, kiinnitä ne
tukiin 7.2.1 ja sulje ne.
• Kiinnitä tukien reunat neljällä ruuvilla 12c
(2,9 x 9,5).
• Varmista, että liitoksen jatko-osien ulostulo
on hormin aukkojen kohdalla.
Alempi hormi
• Levitä hormin sivuosia hieman, kiinnitä ne
ylemmän hormin ja seinän väliin ja työnnä
ne kiinni.
• Kiinnitä alaosa sivuilta runkoon kahdella toimitetulla 12c ruuvilla (2,9 x 9,5).
�����
���
���
�
���
���
���
�
KÄYTTÖ
43
KÄYTTÖ
�
Painike
�
�
Toiminto
�
�
�
Näyttö
A
Sytyttää ja sammuttaa imumoottorin ensim- Näyttää asetetun nopeuden
mäisellä nopeudella.
B
Alentaa käyttönopeutta.
Näyttää asetetun nopeuden
C
Lisää käyttönopeutta.
Näyttää asetetun nopeuden
D
Aktivoi tehonopeuden mistä tahansa nopeudes- Näyttää vuorotellen HI ja jäljellä olevan ajan
ta tai moottorin ollessa sammutettu, tämä kerran sekunnissa.
nopeus on ajastettu 5 minuutiksi ja tämän ajan
kuluttua järjestelmä palaa aiemmin asetettuun
nopeuteen. Soveltuu käytettäväksi kun savua
on paljon.
Jos suodattimien hälytys on toiminnassa, hälytyksen voi kuitata painamalla painiketta noin 3
sekunnin ajan. Ilmoitukset ovat näkyvissä vain
moottorin ollessa sammutettu.
E
Ajastustoiminto
Aktivoi automaattisen ajastetun sammumisen Näyttää käyttönopeuden ja oikealla alhaalla
20 minuutin kuluttua. Sopii jäljelle jääneiden oleva piste vilkkuu vuorotellen jäljellä olevan
hajujen poistamiseen. Voidaan aktivoida missä ajan kanssa.
tahansa asennossa. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla painiketta tai sammuttamalla
moottori.
Jos pidät painiketta painettuna noin 5 sekuntia kun kaikki toiminnot (moottori ja valot)
on sammutettu, aktivoit tai poistat käytöstä
aktiivihiilisuodattimen hälytyksen.
F
F Osoittaa, että metalliset rasvasuodattimet
täytyy pestä. Hälytys käynnistyy liesituulettimen 100 käyttötunnin jälkeen.
C Osoittaa, että aktiivihiilisuodattimet täytyy
vaihtaa ja metalliset rasvasuodattimet täytyy
pestä. Hälytys käynnistyy liesituulettimen 200
käyttötunnin jälkeen.
Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen suurimmalla teholla.
- 2 vilkutusta C aktiivihiilisuodattimien
hälytys aktiivinen
- 1 vilkutus C aktiivihiilisuodattimen hälytys
pois käytöstä
44
HUOLTO
HUOLTO
Confort Panel - osien puhdistus
• Avaa Confort Panel -osat kevyesti ulospäin vetämällä.
• Irrota osat tuulettimesta siirtämällä kiinnitystapin
vipua.
• Confort panel -osia ei missään tapauksessa saa pestä
astianpesukoneessa.
• Puhdista osat ulkopuolelta kostealla liinalla ja miedolla
pesuaineella.
• Puhdista osat myös sisäpuolelta kostealla liinalla
ja miedolla pesuaineella. Älä käytä puhdistukseen
märkiä liinoja tai pesusieniä, kuluttavia pesuaineita,
älä myöskään puhdista osia juoksevan veden alla.
• Puhdistettuasi osat aseta ne uudelleen paikoilleen ja
sulje ne.
Metalliset rasvasuodattimet
Voidaan pestä myös astianpesukoneessa. Ne täytyy pestä
kun näyttöön tulee F tai vähintään 2 käyttökuukauden
välein tai useammin, jos niitä käytetään paljon.
Hälytyksen kuittaus
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta D kunnes näyttö sammuu.
Suodattimien puhdistus
• Avaa paneeli vetämällä sitä.
• Poista suodattimet yksi kerrallaan työntämällä niitä
ryhmän takaosaan päin ja vetämällä samalla alas.
• Pese suodattimet, mutta varo, ettet taita niitä. Anna
niiden kuivua ennen kuin laitat ne takaisin paikoilleen.
(Mahdollinen suodattimen pinnan värin muuttuminen
ajan myötä ei vaikuta sen toimintatehoon.)
• Asenna ne paikoilleen niin että kahva on näkyvissä
ulkopuolella.
• Sulje paneeli.
HUOLTO
45
Aktiivihiilihajusuodatin (Suodatinversio)
Suodatinta ei voi pestä eikä uudistaa, se täytyy vaihtaa kun näyttöön tulee C tai vähintään 4
kuukauden välein. Hälytys täytyy ensin aktivoida.
Hälytyksen aktivoiminen
• Liesituulettimien suodatinversiossa suodattimien täyttymisen hälytys täytyy aktivoida asennusvaiheessa tai myöhemmin.
• Pidä painiketta E (Delay) painettuna 5 sekuntia, kunnes näyttöön tulee vahvistus:
• Kirjain C vilkkuu 2 kertaa – Aktiivihiilisuodattimen hälytys on AKTIVOITU.
• Kirjain C vilkkuu 1 kerran - Aktiivihiilisuodattimen hälytys on POISTETTU KÄYTÖSTÄ.
AKTIIVIHIILIHAJUSUODATTIMEN VAIHTAMINEN
Hälytyksen kuittaus
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta D kunnes näyttö sammuu.
Suodattimen vaihtaminen
• Avaa paneelit vetämällä niitä.
• Poista metalliset rasvasuodattimet.
• Poista aktiivihiilihajusuodatin irrottamalla se
koukuista.
• Asenna uusi suodatin paikalleen kiinnittämällä
se koukkuihin.
• Asenna paikoilleen metalliset rasvasuodattimet.
• Sulje paneelit.
Valaistus
LAMPPUJEN VAIHTO
Halogeenilamput, 20 W
• Irrota kaksi ruuvia, jotka pitävät kiinni valon
tukea ja poista tuki liesituulettimesta.
• Ota lamppu irti tuesta.
• Vaihda lamppu uuteen samanlaiseen lamppuun.
Varmista, että koskettimet ovat kunnolla kiinni
tuessa.
• Laita tuki paikalleen ja kiinnitä se kahdella
ruuvilla.
www.aeg-electrolux.com/shop
436005172_02 - 101122
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising