AEG 1200D-M, 1200D-D, 1200D-W User manual

AEG 1200D-M, 1200D-D, 1200D-W User manual
1200 D
Dunstabzugshaube
Afzuigkap
Hotte aspirante
Cooker Hood
Montage- und Gebrauchsanweisung
Installatie- en gebruksaanwijzing
Manuel de montage et d’utilisation
Operating and Installation Instructions
Geachte klant,
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Let vooral op het hoofdstuk “Veiligheid” op de eerste pagina’s. Bewaar deze gebruiksaanwijzing als naslagwerk. Geef de
gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Afvalverwerking
Verwerken van verpakkingsmateriaal
● De verpakking is geheel recyclebaar, dit is op de folie en
harde schuimdeeltjes aangeduid. Verwerk verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparatuur volgens voorschrift.
● Neem de nationale en regionale voorschriften en de
materiaalaanduiding (gescheiden afval, afvalverzameling,
kringloopstation) in acht.
Aanwijzingen voor de verwerking
● Het apparaat mag niet bij het huishoudelijk afval worden
gedeponeerd.
● Informatie over wanneer en waar het afval wordt opgehaald of kan worden ingeleverd, is verkrijgbaar bij de plaatselijke reinigingsdienst of de gemeente.
● Waarschuwing! Oude apparaten moeten voor verwerking
onbruikbaar worden gemaakt. Verwijder het snoer (nadat
de stekker uit het stopcontact is getrokken of, als er sprake
is van een vaste aansluiting, nadat de aansluiting door een
elektricien is gedemonteerd).
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
Wie aan het milieu denkt, handelt er ook naar...
20
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
Veiligheidsvoorschriften voor de installateur
22
Algemeen
Afzuigen
Circulatielucht
24
Functioneren van de afzuigkap
25
Onderhoud
Metalen vetfilters
Metalen vetfilters verwijderen
Koolfilter
Gloeilamp vervangen
Reiniging
Toebehoren
Klantenservice
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX
26
Technische specificatie
34
Montage
Elektrische aansluiting
Veiligheidsvoorschriften voor de elektricien
Bevestiging aan een keukenkastje
Befestiging an der Wand
35
21
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
l Men raadt aan de vlammen niet onbedekt te laten, om te
voorkomen dat te grote hitte het apparaat kan beschadigen. In het
geval van gas-, olie- of kolenfornuizen moeten open vlammen in
elk geval voorkomen worden.
l Bovendien, wanneer er gefrituurd wordt, moet de friteuse op het
fornuis of op het aanrecht onder controle gehouden worden.
l De olie in de friteuse zou in brand kunnen vliegen door
oververhitting.
l Het gevaar op het in brand vliegen is groter wanneer men met niet
schone olie werkt.
l Men wijst erop dat oververhitting een oorzaak kan zijn van brand.
l Onder de kap dient niet geflamboyeerd te worden.
l Voor welke werkzaamheden aan de kap dan ook, ook als er
bijvoorbeeld een lampje vervangen moet worden, is het
noodzakelijk het apparaat los te maken van het
electriciteitsnet (de schroefzekeringen uit de zekeringenhouder
halen of de automatische schakelaar uitzetten).
l Het is belangrijk de kap geregeld schoon te maken en het filter te
vervangen, als dit niet gebeurt kan het zich vastzetten van vet
brandgevaar opleveren.
Veiligheidsvoorschriften voor de installateur
l De afvoerpijp moet bij de werking als afzuigkap een diameter van
120 mm hebben.
l Wanneer de kookdampen via de buitenmuur worden afgevoerd, heeft u uit onze toebehoren de muurkast MKZ E-nr. 610
899 004 nodig.
l Bij de installatie van de afzuigkap moeten de onderstaande
minimumafstanden van de bovenkant van het fornuis tot de
onderkant van de afzuigkap worden aangehouden:
Elektrisch fornuis
600 mm
Gasfornuis
650 mm
Kolen- of oliekachel
min. 700 mm
l Bij gebruik van de afzuigkap en een vuurhaard in dezelfde
ruimte mag de onderdruk niet hoger dan 4PA (4 x 10-5 bar)
zijn.
22
● De afgevoerde lucht mag niet in schoorstenen of afvoerleidingen
van verbrandingsproducten worden weggeleid. Het is niet
toegestaan de lucht af te voeren in een leiding die dient voor
ventilatie van vertrekken waarin verbrandingsinstallaties zijn
geplaatst.
● Het is wenselijk toestemming van een bevoegd schoorsteenveger
te vragen om afvoerlucht in een buiten gebruik zijnde schoorsteen
of een afvoerleiding van verbrandingsproducten te leiden.
Voor het wegleiden van de afvoerlucht moeten de voorschriften
van de bevoegde instanties altijd in acht genomen worden.
● Als het apparaat gebruikt wordt als afzuigapparaat moet een
voldoende grote ventilatieopening worden voorzien, die ongeveer
even groot is als de afvoeropening.
● In de plaatselijke bouwvoorschriften zijn bepaalde restricties
voorzien voor het gebruik van wasemkappen in combinatie met
apparaten die zijn aangesloten op een schoorsteen, zoals kolen- of
gaskachels, en die in hetzelfde vertrek geïnstalleerd zijn.
● De veiligheid van het gebruik van wasemkappen in combinatie met
apparaten die zijn aangesloten op een schoorsteen wordt alleen
gewaarborgd als het vertrek en/of het appartement van buitenaf
worden gelucht via een geschikte ventilatieopening van ongeveer
500-600 cm2 (gecombineerd systeem lucht/omgeving), om
depressies tijdens de werking van de wasemkap te vermijden.
● Raadpleeg in geval van twijfel een bevoegd schoorsteenveger of
de plaatselijke bouwinspectiedienst.
● Aangezien voor ruimtes waar geen verbrandingsapparaten
genstalleerd zijn, de regel geldt: “uitlaatgat gelijk aan ventilatiegat”,
kan een gat van 500-600 cm2, dus van grotere afmetingen, het
rendement van de afzuiging benadelen.
● Het gebruik als circulatiekap is in de hierboven beschreven situatie
zonder risico en niet gebonden aan de genoemde voorschriften.
● Teneinde een optimale afzuigwerking van de afzuigkap te
bewerkstelligen, dient het afvoerkanaal aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
– korte, rechte stukken
– zo weinig mogelijk bochten
– zo flauw mogelijke bochten
– een zo groot mogelijke diameter (min. Ø120 mm)
● Wanneer het afvoerkanaal niet aan bovenstaande voorwaarden
voldoet, dan dient rekening te worden gehouden met een
drastische capaciteitsvermindering en een verhoogde
geluidsproductie.
23
Algemeen
Afzuigen
l De kap wordt als een afzuigapparaat geleverd en kan ook gebruikt
worden voor een circulatielucht, door een kolenfilter aan te
brengen (speciale accessoire).
l Voor de circulatielucht hebt U mijn originele kolenfilter AEG KFF
nodig (zie de speciale accessoires).
l Het apparaat is voorzien van twee afvoergaten: één aan de
bovenkant (A) en één aan de achterkant (B).
l Om de buis te verbinden moet U mijn bajonetflens C van
Ø120mm op de daarvoor bestemde afvoer monteren (als de
afvoer zich aan de bovenkant bevindt, moet men de flens met de
bijgeleverde schroef monteren, zoals aangegeven op afb. 1. Het
onbenutte gat bedekken met het bajonetdeksel D.
afb. 1
afb. 2
l Waarschuwing! Als u de afvoeropening aan de achterkant B wilt
gebruiken, moet allereerst het sponselement E worden verwijderd
dat de opening afsluit. Afb. 2.
Circulatielucht
l De lucht wordt gefilterd en
teruggevoerd naar de ruimte door
het rooster aan de voorzijde.
l Breng hendel L in positie F — afb.
3.
l Voor de circulatielucht hebt U mijn
originele kolenfilter AEG KF12/13
nodig (zie de speciale accessoires).
afb. 3
24
Functioneren van de afzuigkap
● De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental.
Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met
koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15
minuten aan te laten staan. Aan de voorzijde van de afzuigkap
bevinden zich de volgende schakelaars:
● Lichtschakelaar: Hiermee kan de verlichting van de afzuigkap
worden in- en uitgeschakeld.
● Motorschakelaar: Hiermee kan de afzuigkap worden aan- en
uitgezet en kan de afzuigsnelheid worden geregeld (3 standen).
25
Onderhoud
l Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap dient de afzuigkap van de stroom te worden gehaald.
Metalen vetfilters
l De metalen vetfilters dienen voor het opnemen van vetdeeltjes die
tijdens het koken ontstaan. Ze kunnen zowel bij het afzuigen als bij
het gebruik als circulatiekap worden gebruikt. De metalen vetfilters
dienen om de vier weken te worden verwijderd en in de
vaatwasmachine, c.q. handmatig te worden gereinigd.
Metalen vetfilters verwijderen
l Duw eerst de blokkering Q van het metalen vetfilter N naar
achteren en haal het filter vervolgens naar beneden weg. Afb. 4.
Handmatige reiniging
U kunt het filter ontvetten door
het ca. 1 uur in warm zeepsop te
laten weken en af te spoelen met
heet water.Herhaal dit zonodig
enkele malen. Droog het filter en
plaats het weer in de afzuigkap.
Vaatwasmachine
Plaats het vetfilter in de
vaatwasmachine en stel het programma voor de sterkste
vervuiling en de hoogste temperatuur in (min. 65ºC). Herhaal dit
zonodig enkele malen. Droog het
filter en plaats het weer in de
afzuigkap.
Reiniging in de vaatwasmachine
kan een geringe verkleuring van
het metaal tot gevolg hebben.
Dit heeft geen invloed op de
werking van het filter.
Afb. 4
● Het binnenfilter mag uitsluitend met warm zeepsop worden
gereinigd (gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen,
borstel of schuurmiddel).
26
Koolfilter
● Het koolfilter wordt toegepast wanneer de afzuigkap als
circulatiekap wordt gebruikt.
● In dat geval dient u het originele actieve koolfilter van AEG te
gebruiken (zie onder Toebehoren).
● Het actieve koolfilter schoonmaken/vervangen
In tegenstelling tot andere actieve koolfilters kan dit actieve
koolfilter met LANGE LEVENSDUUR (Toebehoren) worden
schoongemaakt en opnieuw gebruikt. Bij normaal gebruik moet
het filter om de twee maanden worden schoongemaakt. Reinig
het bij voorkeur in de vaatwasmachine bij de hoogste temperatuur en met uw gebruikelijk wasmiddel. Het filter moet
afzonderlijk worden gewassen om te voorkomen dat er
voedseldeeltjes in vastraken, die later een onaangename geur
kunnen veroorzaken. Daarna moet het filter 10 minuten in de
oven worden gedroogd om de koolstof weer te activeren.
Het filter moet na ongeveer 3 jaar worden vervangen, omdat het
geurabsorberend vermogen tegen die tijd is afgenomen.
l Montage
Verwijder de vetfilters, en installeer vervolgens een enkelvoudig
koolstoffilter LONG LIFE S op de achterkant van elk vetfilter, en
zet elk ervan vast met twee metaaldraden Z. Afb. 5.
● Demontage geschiedt in omgekeerde volgorde.
● Wanneer u een nieuw filter bestelt, dient u model en typenummer van de afzuigkap te vermelden. Deze vindt u op het
typeplaatje aan de binnenzijde van de afzuigkap.
● Het koolfilter kunt u bij uw AEG-leverancier bestellen.
S
Z
Afb. 5
27
Waarschuwing
● Het verontachtzamen van de instructies voor het reinigen en
vervangen van de filters kan brand tot gevolg hebben. Houd u
dus aan de gebruiksaanwijzing.
● De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
aan de motor of ten gevolge van brand, wanneer de afzuigkap
niet correct wordt onderhouden of wanneer de veiligheidsvoorschriften niet worden aangehouden.
Gloeilamp vervangen
l
l
l
l
l
28
De wasemkap loskoppelen van de stroom.
Verwijder de vetfilters.
Een defecte lamp door een vergelijkbare vervangen.
Hermonteer de vetfilters.
Voordat u de klantenservice belt omdat de gloeilamp niet brandt,
eerst controleren of deze goed is vastgedraaid.
Reiniging
l Let op: haal de afzuigkap van de stroom voor u met de reiniging begint.
Steek geen scherpe voorwerpen door het beschermingsrooster
van de motor.
● De buitenzijde mag uitsluitend met zeepsop worden gereinigd.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstel of
schuurmiddel.
● De schakelaar en het vetfilter mogen uitsluitend met een
vochtige doek en wat zeepsop worden gereinigd.
● Maak het filter regelmatig schoon en vervang het tijdig.
Wanneer zich veel vet in het filter heeft vastgezet, kan dit
brand veroorzaken.
Toebehoren
Kolenfilter KF 12/13
E-Nr. 942 120 603
Klantenservice
Voor vragen en bij storingen kunt u contact opnemen met
onze klantenservice (zie de lijst met telefoonnummers).
Houd bij het telefoneren de volgende gegevens gereed:
1. Het model
2. Het E-nr.
3. Het F-nr.
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit vindt u aan
de binnenzijde van het apparaat na het verwijderen van het
vetfilter.
Wijzigingen qua constructie en kleuren in het kader van
technische ontwikkelingen voorbehouden.
29
Garantiebepalingen en Service
1. Indien AEG Huishoudelijke Apparaten binnen 12 (twaalf) maanden na
aflevering, onder overlegging van de aankoopfakturen, in kennis wordt gesteld
van gebreken aan de geleverde toestellen die hun oorzaak vinden in materiaalof constructiefouten, verbindt AEG zich genoemde gebreken te herstellen en wel
onder de volgende voorwaarden:
Arbeids-, voorrij- en materiaalkosten zullen de cliënt niet in rekening worden
gebracht; de kosten van een volgens AEG noodzakelijke verzending komen
voor rekening van AEG, mits deze verzending geschiedt in overleg met en
met instemming van AEG.
De garantietijd is beperkt tot 6 maanden, indien het toestel industrieel of in
gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt.
2. Voor hermetisch gesloten koelsystemen (motorcompressor, koellichaam,
koelleiding en condensor) gelden de volgende garantiebepalingen:
Gedurende de eerste 12 maanden na aankoop, volledige garantie, conform
artikel 1.
Gedurende het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop, wordt naast het
arbeidsloon en voorrijkosten resp. 20%, 40%, 60% en 80% van de
materiaalkosten berekend.
Na het vijfde jaar volgt volledige berekening.
3. Indien een binnen de garantietermijn opgetreden defect niet binnen 2 maanden
kan worden hersteld, volgt kosteloze omruiling van het toestel.
4. Alle garantieverplichtingen vervallen:
Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en/of voor andere dan
gewone huishoudelijke doeleinden is gebruikt.
Indien aan het toestel door anderen dan AEG reparaties zijn verricht of
veranderingen zijn aangebracht.
Indien de nummers van het toestel zijn verminkt of verwijderd.
Indien geen fabrieksoriginele onderdelen zijn gemonteerd.
Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet
volgens de voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik,
niet opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen
5. Indien binnen de garantietermijn door AEG reparaties worden verricht, wordt de
oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn, door AEG verricht, en op de hierbij
geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen verleent AEG Huishoudelijke
Apparaten 1 jaar garantie.
Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect
opnieuw optreedt en geen afdoend resultaat van een opnieuw uitvoeren van
een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op
basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
30
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het
bezoek van de technicus zal plaatsvinden.
De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn
uitgevoerd.
Art. 2 a. Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek
uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de
hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting
maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk
worden vastgelegd.
b. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op
verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het
aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de
kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis
van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a. de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b. ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn,
zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting
worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens
het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek
noodzakelijk is, zal:
a. direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een
tweede bezoek worden afgesproken.
b. een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c. voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in
rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek
aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose,
toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte
omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening
dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van
een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
31
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven.
Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie.
Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van
12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek
de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus
te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6
bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de
consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk
worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per produkt te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een
gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond
van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel
bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.
Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met
originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en voorschriften gegarandeerde onderdelen.
* Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
32
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de
volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
tel.(0172) 468 172 (voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
fax.(0172) 468 470
Storingen / reparaties
tel.(0172) 468 300 (voor bezoek servicetechnicus)
fax.(0172) 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E-nr. en F-nr. van uw apparaat bij
de hand. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de afzuigkap, nadat u de
vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren.
E-nr. ......
F-nr. ......
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de
beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen
treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer
hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven.
33
Technische specificatie
Afmetingen
Hoogte x breedte x diepte (in cm)
Totaal vermogen
Ventilatormotor
Verlichting
Lengte van het snoer
34
16,3 x 59,9 x 53,5
200 W
120 W
2 x 40 W
115 cm
Elektrische aansluiting
Veiligheidsvoorschriften voor de elektricien
Controleer voor de aansluiting van de afzuigkap of de spanning die
op het typeplaatje staat aangegeven, overeenkomt met de netspanning. Wanneer de afzuigkap van een snoer met stekker is
voorzien, kan deze op ieder volgens voorschrift geïnstalleerd,
goed toegankelijk stopcontact worden aangesloten.
Indien een vaste aansluiting is vereist, mag de afzuigkap alleen
door een elektricien van een erkend installatiebedrijf worden
aangesloten. Bij de installatie moet een voor alle polen geschikte
scheidingsvoorziening met een minimale contactopening van 3
mm worden aangebracht.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen die
ontstaan doordat voornoemde veiligheidsvoorschriften niet in
acht worden genomen.
Aansluiting
220 – 240 V via een vast snoer met stekker (een vaste aansluiting
mag uitsluitend door een erkende elektricien worden
aangelegd).
35
Bevestiging aan een keukenkastje - Afb. 6
l Boor (2) gaten onderaan het keukenkastje met behulp van de mal
(1).
Maak ALLEEN een gat voor de afvoerpijp (4) als u de wasemkap wilt
gebruiken met afvoer van de lucht naar buiten (3).
l Steek vanuit de binnenkant van het kastje 4 bijgeleverde schroeven
(5) door de gaten heen en schroef ze vast op de betreffende gaten in
de kap.
Afb. 6
36
Befestiging an der Wand - afb. 7
l Markeer de as op de muur (1).
Houd de mal tegen de muur (2).
l Boor 3 gaten van Ø 8 mm (3) in de muur, 2 gaten op de bovenste punten
en 1 naar keuze op één van de onderste punten.
l 3 Wanddübel von Ø 8 mm einsetzen (4).
l Haal 2 schroeven 5 x 45 (5) aan (zonder hen helemaal vast te draaien)
en hang het apparaat eraan.
l Hang het apparaat recht ten opzichte van de muur, door de twee
steunschroeven (7) te draaien.
l Haal de schroeven (8) helemaal aan.
l Steek de derde schroef 5 x 45 in het onderste gat (9) vanuit de
binnenkant van de wasemkap, en haal hem helemaal aan (10).
1c
m
1
5!
3
4
3
5
5
7 9
6
4
4
6
7
8
8
10
2
afb. 7
37
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
LI1M8E
Ed. 07/02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement