McCulloch | TrimMac 210, 21cc | User manual | McCulloch TrimMac 210, 21cc Handleiding

McCulloch TrimMac 210, 21cc Handleiding
IDENTIFICATIE (WAS IS WAT?)
Benzinetank
Hulphandgreep
AAN/UIT
(ON/OFF)
schakelaar
Choke
Handleiding
Steel
Gasklepbediening
Moersleutel
Afstelling hulphandgreep
Geluiddemper
Starthandvat
Graskantmaaier-bescherming
Trimmer--kop
Ontstekingsknop
VERKLARING SYMBOLEN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
WAARSCHUWING! Deze trimmer kan gevaarlijk zijn! Onzorgvuldig of
oneigenlijk gebruik kan ernstige of zelfs dodelijke ongelukken tot gevolg hebben.
Alvorens de trimmer te gebruiken dient u de gebruikershandleiding te lezen en deze te
begrijpen.
Gebruik nooit snijbladen met dit stuk gereedschap.
WAARSCHUWING! Het trimmerkoord kan objecten met grote snelheid
wegslingeren. U kunt worden verblind of letsel oplopen. U dient altijd oogbescherming
te dragen.
Gebruik altijd:
Oorbescherming
Gehoorbescherming
De hulphandgreep mag alleen beneden de pijl zijn geplaatst.
De gebruiker van het apparaat dient ervoor te zorgen dat niemand binnen een straal van
15 meter komt terwijl het apparaat in werking is. Wanneer er meerdere gebruikers binnen
hetzelfde gebied werken, dient een veiligheidsafstand van minstens 15 meter te worden
aangehouden.
Geluidsdrukniveau op 7,5 meter
Gebruik alleen ongelode benzine of gelode benzine van hoge kwaliteit en tweetaktolie
gemengd op een verhouding 2,5%.
AAN/UIT--schakelaar motor.
Geluidskrachtniveau
Maximumsnelheid van output--as, rpm
57
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING:
Wanneer u
tuingereedschap gebruikt, dient u altijd
basisveiligheidsvoorschriften te volgen om
brandgevaar en de kans op ernstig letsel te
verkleinen. Lees en volg alle instructies.
Dit stuk gereedschap kan gevaarlijk zijn!De
gebruiker is verantwoordelijk voor het volgen
van de instructies en waarschuwingen op het
apparaat en in de handleiding. Voordat u het
apparaat gebruikt, dient u de gehele
gebruikershandleiding te lezen! Zorg ervoor
dat u volledig bekend bent met de bediening
en het correct gebruik van het apparaat.
Beperk het gebruik van het apparaat tot
gebruikers
die
de
instructies
en
waarschuwingen op het apparaat en in de
handleiding lezen, begrijpen en zullen
opvolgen. Sta nooit toe dat kinderen dit
apparaat gebruiken.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
VEILIGHEIDSINFORMATIE
OP HET APPARAAT
GEVAAR: Gebuik nooit hulpstukken
met snijbladen, draden of andere hulpstukken
die niet bedoeld zijn voor dit apparaat. Dit
apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met
een trimmerkoord. Het gebruik van andere
accessoires of hulpstukken zal de kans op
letsel groter maken.
WAARSCHUWING:
Het
trimmerkoord slingert objecten met grote
snelheid weg. U en anderen kunnen worden
verblind/letsel
oplopen.
Draag
een
veiligheidsbril en beenbescherming. Houd
lichaamsdelen uit de buurt van het roterende
koord.
Veiligheidsbril of gelijkwaardige
oogbescherming
Gevarenzone
Laarzen
15 meter
Houd kinderen, omstanders en dieren op een
afstand van 15 meter. Indien iemand u nadert,
dient u het apparaat onmiddellijk te stoppen.
Indien er zich situaties voordoen die niet in
deze handleiding staan beschreven, dient u
voorzichtig te zijn en verstandig te handelen.
Indien u assistentie nodig heeft, dient u
contact op te nemen met uw dealer.
VEILIGHEID VOOR GEBRUIKER
S Draag toepasselijke kleding. Draag altijd
een
veiligheidsbril
of
vergelijkbare
oogbescherming tijdens de bediening of het
verrichten van onderhoud op uw apparaat
(er zijn veiligheidsbrillen beschikbaar). De
oogbescherming moet worden gemarkeerd
met Z87.
S Draag altijd een gezichts-- of stofmasker als
er werk met veel stof moet worden gedaan.
S Draag altijd een lange broek van zware
uitvoering, lange mouwen, laarzen en
handschoenen.
Het
dragen
van
veiligheidsbeschermers voor de benen
wordt aanbevolen.
S Draag altijd voetbescherming.
Geen
sandalen dragen of met blote voeten
werken. Blijf op afstand van de
ronddraaiende lijn.
S Bind haar vast boven de schouders. Maak
losse kleding vast of trek het uit, of trek
kleding uit met loshangende bandjes,
riempjes, kwastjes enz. Deze kunnen door
bewegende onderdelen worden gegrepen.
S Het lichaam volledig bedekt houden biedt
ook bescherming tegen puin en delen van
giftige planten die door de ronddraaiende lijn
worden rondgeworpen.
S Blijf op uw hoede. Gebruik dit apparaat niet
als u moe, ziek of opgewonden bent, of
onder de invloed bent van alcohol, drugs of
medicijnen. Let er steeds op wat u doet, en
gebruik uw gezonde verstand.
S Draag oorbescherming.
S Start of draai de motor nooit binnen een
afgesloten ruimte of gebouw. Het inademen
van uitlaatgassen kan dodelijk zijn.
S Zorg dat er geen olie en brandstof op de
handgrepen komt.
VEILIGHEID BIJ APPARAAT /
ONDERHOUD
S Koppel de bougie los alvorens u onderhoud
pleegt, behalve bij het afstellen van de
carburator.
S Controleer op beschadigde of losse
onderdelen en vervang deze, telkens
voordat u het apparaat gebruikt. Controleer
op brandstoflekken en repareer deze,
telkens voordat u het apparaat gebruikt.
Zorg dat het apparaat in een goede staat
van onderhoud blijft.
S Voordat u het apparaat gebruikt, dient u de
onderdelen van de trimmer--kop te
vervangen die zijn gekerfd, gebarsten of op
een andere manier zijn beschadigd.
58
S Onderhoud het apparaat volgens de
aanbevolen procedures. Houd de snijlijn
altijd op de juiste lengte.
S Gebruik uitsluitend lijn van 2 mm in diameter
van het McCulloch®--merk. Gebruik nooit
draad, touw, koord enz.
S Installeer de vereiste afschermkap op de
juiste manier voordat het apparaat wordt
gebruikt.
Gebruik
uitsluitend de
gespecificeerde snijkop; wees er zeker van
dat deze op de juiste wijze geïnstalleerd is
en stevig vastgemaakt zit.
S Zorg ervoor dat het apparaat is
geassembleerd zoals in deze handleiding is
aangegeven.
S Bij het afstellen van de carburator moet de
onderkant van het apparaat ondersteund
zijn om te voorkomen dat het koord met een
object in contact kan komen.
S Houd anderen uit de buurt wanneer u de
carburator afstelt.
S Gebruik alleen de accessoires en
reserveonderdelen die door McCulloch®
worden aanbevolen.
S Alle onderhoud en service die niet in deze
handleiding wordt behandeld moet worden
uitgevoerd
door
een
erkende
service--dealer.
VEILIGHEID BIJ BRANDSTOF
S U dient brandstof buiten te mengen en bij te
vullen.
S Houd het uit de buurt van vonken of vuur.
S Gebruik een container die goedgekeurd is
voor gebruik met brandstof.
S U mag niet roken in de buurt van brandstof
of het apparaat en mag dit ook niet toestaan.
S Vermijd morsen van brandstof of olie.
Verwijder gemorste brandstof alvorens de
motor te starten.
S Ga op een afstand van tenminste 3 meter
van de brandstofplaats staan voordat u de
motor start.
S Stop de motor en sta deze toe af te koelen
voordat u de brandstofdop verwijdert.
S Bewaar benzine altijd in een container die
goedgekeurd is voor ontvlambare vloeistoffen.
VEILIGHEID BIJ MAAIEN
WAARSCHUWING: Controleer de
omgeving alvorens het apparaat te gebruiken.
Verwijder alle objecten (stenen, gebroken glas,
spijkers, draad, enz.) die kunnen worden
weggeslingerd door of verward kunnen raken in
het koord. Harde objecten kunnen de
trimmer--kop beschadigen en kunnen worden
weggeslingerd waardoor ernstig letsel kan
ontstaan.
S U dient het apparaat alleen te gebruiken
voor bijknippen, maaien en opvegen. U mag
het niet gebruiken voor het bijknippen van
S
S
S
S
S
randen, snoeien of het bijknippen van een
heg.
Zorg dat u stevig staat en uw evenwicht niet
verliest. Probeer niet met het apparaat
boven iets uit te reiken.
Houd uw gehele lichaam uit de buurt van de
demper en het roterende koord. Houd de
motor beneden uw middel. Een hete
geluiddemper kan ernstige brandwonden
veroorzaken.
Snijd vanaf uw rechterkant naar uw
linkerkant. Links van de afschermkap
snijden gooit afval weg van de gebruiker.
Uitsluitend gebruiken bij daglicht of good
kunstlicht.
Uitsluitend gebruiken voor werk dat in dit
instructieboekje wordt behandeld.
VERVOER EN OPSLAG
S Geef de motor de gelegenheid af te koelen
en maak het apparaat stevig vast alvorens u
het opslaat of vervoert.
S Leeg de benzinetank alvorens het apparaat
weg te zetten of te vervoeren. Maak de
overgebleven brandstof in de carburator op
door de motor te starten en deze te laten
draaien totdat hij stopt.
S Bewaar het apparaat en de brandstof in een
ruimte waar de brandstofdampen niet in
contact kunnen komen met vonken of open
vuur van boilers, elektrische motoren of
schakelaar, ovens, enz.
S Sla het apparaat zo op dat de
koordbegrenzer niet per ongeluk letsel kan
veroorzaken. Het apparaat kan aan de steel
worden opgehangen.
S Sla het apparaat buiten het bereik van
kinderen op.
EXTRA AANDACHT: Blootstelling aan
trilling door langdurig gebruik van door
benzine aangedreven handgereedschap kan
schade veroorzaken aan bloedvaten of
zenuwen in vingers, handen en gewrichten
van mensen die gevoelig zijn voor ontregeling
van de bloedsomloop of abnormale
zwellingen. Langdurig gebruik in koud weer is
in verband gebracht met schade aan
bloedvaten
bij
mensen
zonder
gezondheidsproblemen.
Indien
er
symptomen optreden zoals gevoelloosheid,
pijn, krachtverlies, verandering in kleur of
samenstelling van de huid, of verlies van het
gevoel in vingers, handen of gewrichten, dient
u op te houden met het gebruik van dit
gereedschap en een arts te raadplegen. Een
anti-vibratiesysteem garandeert niet dat deze
problemen niet zullen voorkomen. Gebruikers
die krachtig gereedschap onophoudelijk en
regelmatig gebruiken dienen hun gezondheid
en de toestand van het stuk gereedschap
zorgvuldig in de gaten te houden.
59
ASSEMBLEREN
WAARSCHUWING:
Zorg ervoor
dat uw apparaat op de juiste wijze is
geassembleerd en dat alle sluitingen stevig
dicht zitten.
Onderzoek de onderdelen op beschadiging.
Beschadigde onderdelen niet gebruiken.
Het is normaal als het brandstoffilter ratelt in
een lege brandstoftank.
Brandstof of olieresidu op de geluiddemper
aantreffen is normaal, vanwege de door de
fabrikant gemaakte carburatorafstellingen en
uitgevoerde tests.
DE HANDGREEP AFSTELLEN
WAARSCHUWING:
Bij
het
bijstellen van de handgreep moet u ervoor
zorgen dat deze tussen de trekker en de
veiligheidssticker
blijft
zitten.
De
hulphandgreep mag alleen beneden de pijl
zijn geplaatst.
1. Draai de vleugelmoer op de handgreep
los.
2. Draai de handgreep op de stang totdat hij
rechtop staat, en draai de vleugelmoer
weer vast.
DE GRASKANTMAAIER-BESCHERMING BEVESTIGEN
WAARSCHUWING:
De
graskantmaaierbescherming moet op de
juiste manier worden bevestigd. De
graskantmaaierbescherming
geeft
gedeeltelijke bescherming tegen het risico dat
objecten naar de gebruiker en anderen
kunnen worden geslingerd en is uitgerust met
een lijnbegrenzerblad die het overtollige deel
van het koord afsnijdt. De lijnbegrenzerblad
(aan
de
onderkant
van
de
graskantmaaierbescherming) is scherp en u
kunt zich eraan snijden.
1. Verwijder de moer van de beschermkap.
2. Plaats de beugel in de sleuf op de
beschermkap.
3. Draai de beschermkap totdat de bout door
het gat in de beugel gaat.
4. Draai de moer er weer op en schroef hem
stevig vast met de bijgeleverde
moersleutel.
Beschermkap
Sleuf
Beugel
Lijnbegrenzerblad
Moer
BEDIENING
WAARSCHUWING:
Alvorens u
begint, dient u de informatie met betrekking tot
brandstof in de veiligheidsvoorschriften te
lezen. Indien u de veiligheidsvoorschriften
niet begrijpt, dient u uw apparaat niet te
voorzien van brandstof. Neem contact op met
een erkende servicedealer.
MOTOR VAN BRANDSTOF
VOORZIEN
WAARSCHUWING: Verwijder de
brandstofdop langzaam bij het opvullen met
brandstof.
Deze motor werkt gegarandeerd op ongelode
benzine. Voor gebruik dient de benzine te
worden gemengd met motorolie van goede
kwaliteit
voor
luchtgekoelde
tweetaktmotoren. Door ons wordt de olie van
McCulloch® aanbevolen, gemengd op een
verhouding 40:1 (2,5%). Een verhouding van
40:1 wordt verkregen door 5 liter ongelode
benzine te mengen met 0,125 liter olie.
GEBRUIK GEEN olie voor auto’s of boten.
Deze soorten olie beschadigen de motor. Bij
het mengen van brandstof moeten de op de
oliecontainer gedrukte instructies worden
opgevolgd. Nadat olie aan de benzine is
toegevoegd, moet de container kortstondig
worden geschud om te verzekeren dat de
brandstofgrondig vermengd wordt. Lees altijd
de veiligheidsvoorschriften over brandstof en
volg ze op, voordat u uw apparaat van
brandstof voorziet.
BELANGRIJK
Ervaring leert dat met alcohol gemengde
brandstoffen (gasohol genaamd of met behulp
van ethanol of methanol) kunnen tijdens de
opslag vocht aantrekken, hetgeen tijdens
opslag leidt tot de scheiding van het
brandstofmengsel en de vorming van zuren.
Zuurhoudend gas kan tijdens de opslag het
brandstofsysteem
van
een
motor
beschadigen. Om motorproblemen te
60
vermijden, dient u het brandstofsysteem leeg
te maken voordat u het apparaat voor 30
dagen of meer opslaat. Laat de brandstoftank
leeglopen, start de motor en laat deze lopen
totdat de brandstofleidingen en de carburator
leeg zijn. Gebruik in het volgende seizoen
nieuwe
brandstof.
Gebruik
nooit
reinigingsproducten voor motor of carburator
in de brandstoftank, anders kan er
permanente schade ontstaan.
UW APPARAAT STOPPEN
Om de motor te stoppen beweegt u de
AAN/UIT--schakelaar op de UIT--stand.
UW APPARAAT STARTEN
WAARSCHUWING:
De
trimmer--kop zal draaien terwijl u de motor
start. Vermijd alle contact met de
geluiddemper. Een hete geluiddemper kan
ernstige brandwonden veroorzaken.
EEN KOUDE MOTOR STARTEN (of
starten na branstrof bijvullen)
Startpositie
7. Zodra de motor een geluid geeft alsof het
probeert te starten, zet u de choke op
HALVE CHOKE.
8. Trek hard aan het startkoord totdat de
motor loopt, maar trek niet vaker dan 6
keer. Als de motor na 6 keer trekken nog
niet gestart is (op de HALVE
CHOKE--stand), zet u de choke op de
OPEN CHOKE--stand en drukt u 6 keer op
de aanslagpatroon. Houd de trekker van
de regelklep ingedrukt en trek nogmaals 2
keer aan het startkoord. Zet de choke op
de HALVE CHOKE--stand en trek aan het
startkoord totdat de motor draait, maar
trek niet vaker dan 6 keer. LET OP: Als
de motor nog steeds niet start, is hij
waarschijnlijk verzopen. Ga naar EEN
VERZOPEN MOTOR STARTEN.
9. Nadat de motor gestart is moet u hem 10
seconden lang laten draaien, en daarna
de choke op CHOKE AF. Laat het
apparaat
30 seconden lang op de
CHOKE AF--stand lopen, voordat de
regelkleptrekker wordt losgelaten. LET
OP: Als de motor afslaat met de choke op
de CHOKE AF--stand, moet de choke op
de HALVE CHOKE--stand worden gezet
en aan het koord worden getrokken totdat
de motor loopt, maar niet vaker dan 6 keer
trekken.
EEN WARME MOTOR STARTEN
Starthandvat
Choke
Ontstekingsknop
Geluiddemper
1. Plaats het apparaat op een vlakke
ondergrond.
2. Zet de AAN/UIT--schakelaar op de
AAN--stand.
3. Druk langzaam 6 maal op de
ontstekingsknop.
4. Zet de choke in de stand FULL CHOKE.
5. Knijp de gasklepbediening in en houdt
deze ingeknepen gedurende alle
resterende stappen.
6. Trek hard aan de hendel van het
startkoord totdat de motor een geluid geeft
alsof hij probeert te starten, maar trek niet
vaker dan 6 keer aan het koord.
1. Zet de AAN/UIT--schakelaar op de
AAN--stand.
2. Zet de choke op de HALVE
CHOKE--stand.
3. Houd de trekker van de regelklep
ingedrukt. Houd de regelkleptrekker
volledig ingedrukt totdat de motor soepel
loopt.
4. Trek hard aan het startkoord totdat de
motor loopt, maar trek niet vaker dan 5
keer.
5. Laat de motor 15 seconden lang lopen en
zet de choke daarna op de CHOKE
AF--stand.
LET OP: Als de motor niet start, moet
nogmaals 5 keer aan het startkoord worden
getrokken. Als de motor nog steeds niet loopt,
is het waarschijnlijk verzopen.
EEN VERZOPEN MOTOR STARTEN
Een verzopen motor kan worden gestart door
de choke op de CHOKE AF--stand te zetten,
en daarna aan het koord te trekken om
overtollige brandstof uit de motor te
verwijderen. Het kan nodig zijn verscheidene
keren aan de starthendel te trekken; dit hangt
ervan af hoe erg de motor verzopen is.
Als het apparaat nog steeds niet start,
raadpleegt
u
de
PROBLEEM-OPLOSSINGSTABEL.
61
BEDIENINGSPOSITIE
IN GEBRUIK--STAND
DRAAG ALTIJD:
Gehoor-bescherming
Oogbescherming
Lange broek
Stevige schoenen
enz.), die de snijkop kunnen beschadigen, in
de lijn verward kunnen raken of kunnen
worden omhooggeworpen, hetgeen ernstig
gevaar oplevert.
S De tip van de lijn is wat snijdt. U krijgt de
beste prestatie en minimale slijtage van de
lijn door de lijn niet te dichtbij het snijgebied
te brengen. De goede en verkeerde
manieren worden hieronder getoond.
Tip van de lijn is
wat snijdt
Dichtbij het snijgebied
te brengen
Goed
Verkeerd
Maai van rechts naar links.
WAARSCHUWING: Draag altijd
oogbescherming en gehoorbescherming.
Nooit boven de snijkop leunen. Stenen of
afval kunnen afketsen of in de ogen of het
gezicht terechtkomen en blindheid of andere
ernstige verwondingen veroorzaken.
De motor niet op een hogere snelheid draaien
dan noodzakelijk is. De snijlijn snijdt het
doelmatigst als de motor niet op volle toeren
draait. Op lagere snelheden maakt de motor
minder lawaai en is er minder vibratie. De
snijlijn gaat langer mee en het is minder
waarschijnlijk dat het op de spoel wordt
”vastgelast”.
Laat de regelkleptrekker altijd los en zet de
motor terug op stationair draaien als er niet
gesnoeid wordt.
De motor stoppen:
S Laat de trekker van de regelklep los.
S Zet de AAN/UIT--schakelaar op de
UIT--stand.
HET TRIMMER--LIJN
DOORSCHUIVEN
U kunt het lijn doorschuiven door de
onderkant van de trimmer--kop op de grond te
tikken terwijl de motor op vol vermogen draait.
De metalen koordbegrenzer aan de
onderkant van de afscherming zal het lijn op
de juiste lengte afsnijden.
WAARSCHUWING:
Gebruik uit-sluitend de ronde lijn van 2 mm diameter.
Andere maten en vormen lijn gaan niet op de
juiste manier vooruit en resulteren in het
onjuist functioneren van de snijkop of kunnen
ernstige verwonding veroorzaken. Gebruik
geen andere materialen zoals draad, touw,
koord enz. Draad kan afbreken tijdens het
snoeien en kan een gevaarlijke projectiel
worden, dat ernstig letsel kan veroorzaken.
SNIJMETHODEN
S De lijn snijdt gras en onkruid met gemak bij
muren, schuttingen en rondom bomen en in
bloemtuintjes, maar hij kan ook de dunne
schors van bomen en struiken aftrekken en
schuttingen beschadigen.
S Voor snoeien of afsnijden moet op lager dan
volle toeren worden gedraaid om de
levensduur van de lijn te verlengen en
slijtage aan de snijkop te verminderen, en
vooral:
S tijdens lichte snijwerkzaamheden;
S nabij voorwerpen waar de lijn zich
omheen kan wikkelen, zoals paaltjes,
boompjes of schuttingdraad;
S Gebruik vol toerental om goed en schoon
werk te kunnen leveren bij het maaien of
aanvegen.
SNOEIEN -- Houd de onderkant van de
snijkop ongeveer 80 mm boven de grond en
onder een bepaalde hoek. Laat alleen de tip
van de lijn de grond raken. Forceer de snijlijn
niet in het werkgebied.
Snoeien
80 mm boven
de grond
SCALPEREN -- De scalperen--techniek snijdt
ongewenste plantengroei tot aan de grond af.
Houd de onderkant van de snijkop ongeveer
80 mm en onder een bepaalde hoek boven de
grond. Laat de tip van de lijn de grond raken
rondom bomen, palen, monumenten enz.
Deze techniek verhoogt de slijtage op de lijn.
Scalperen
WAARSCHUWING: Gebruik de
minimumsnelheid en breng de lijn niet te
dichtbij wanneer rondom harde voorwerpen
wordt gesnoeid (stenen, grind, schuttingpalen
62
MAAIEN -- Uw snoeier is ideaal voor maaien,
op plaatsen waar gewone grasmaaiers niet
kunnen komen. In de maaistand moet de lijn
evenwijdig aan de grond worden gehouden.
Druk de kop niet in de grond, aangezien dit de
grond kan ”scalperen” en het apparaat kan
beschadigen.
AANVEGEN -- De waaierende actie van de
ronddraaiende lijn kan worden gebruikt om
losse afval uit een gebied weg te blazen. Houd
de lijn evenwijdig aan, en boven de
oppervlakte van het gebied, en zwaai het
apparaat van de ene naar de andere kant.
Aanvegen
Maaien
ONDERHOUD
WAARSCHUWING:
Koppel de
bougie los alvorens u onderhoud pleegt,
behalve bij het afstellen van de carburator.
CONTROLEER
OP
LOSSE
BEVESTIGINGEN EN ONDERDELEN
S
S
S
S
S
Bougiezitting
Luchtfilter
Ombouwschroeven
Hulphandgreepschroef
Afval--afschermkap
CONTROLEER OP BESCHADIGDE
OF VERSLETEN ONDERDELEN
Voor vervanging van beschadigde/versleten
onderdelen, dient u naar een erkende
servicedealer te gaan.
S AAN/UIT--schakelaar. Verzeker dat de
AAN/UIT--schakelaar goed werkt door de
regelklep op de UIT--stand te zetten. Wees
er zeker van dat de motor stopt; start de
motor daarna opnieuw en ga door.
S Brandstoftank. U dient het apparaat niet
verder te gebruiken indien de brandstoftank
beschadigd is of lekt.
S Graskantmaaierbescherming -- het appar-aat niet langer gebruiken als de
graskantmaaierbescherming beschadigd is.
APPARAAT REINIGEN & LABELS
S Inspecteer het gehele apparaat na elk
gebruik op losse of beschadigde
onderdelen. Reinig het apparaat en de
labels met een vochtige doek en een mild
reinigingsmiddel.
S Wrijf het apparaat af met een schone droge
doek.
LUCHTFILTER REINIGEN
Door een vuil luchtfilter worden de prestaties
van de motor minder en nemen het
brandstofgebruik en de uitstoot van
schadelijke gassen toe. Reinig het altijd na 5
gebruiksuren.
1. Reinig het deksel en het gebied
daaromheen om te voorkomen dat vuil in
de carburatorkamer terechtkomt wanneer
het deksel wordt verwijderd.
2. Verwijder de onderdelen op de
aangegeven manier.
LET OP: U mag het filter niet reinigen in
benzine of een ander ontvlambaar
oplosmiddel. Indien u dit doet kan er
brandgevaar ontstaan of een uitstoot van
schadelijke dampen worden geproduceerd.
3. Was het filter met water en zeep.
4. Geef het filter de gelegenheid om te
drogen.
5. Giet een paar druppels olie op het filter;
druk het filter samen om de olie te
distribueren.
6. Onderdelen vervangen.
Luchtfilter
Schroef
Deksel
DE BOUGIE VERVANGEN
Vervang de bougie elk jaar, om te verzekeren
dat de motor gemakkelijker start en
beterdraait. Stel de elektrodenafstand in op
0,6 mm. De ontstekingstijd is vastgesteld, en
kan niet worden bijgesteld.
1. Draai de afdekkap van de bougie en trek
hem eraf.
2. Haal de bougie uit de cilinder en gooi hem
weg.
3. Vervangen
met
de
Champion
RCJ--6Y--bougie en vastdraaien met een 19
mm in bussleutel.
4. Zet de afdekkap op de bougie terug.
63
ONDERHOUD
DE LIJN VERVANGEN
1. Zet de schakelaar in de stand OFF of UIT.
2. Koppel het verbindingssnoer met de
bougie los.
3. Verwijder de spoel door stevig aan de
ontgrendelknop te trekken. Reinig het
volledige oppervlak van de naaf en de
spoel. Vervang de spoel door een vooraf
opgewonden spoel, of snij twee stukken
lijn met een diameter van 2 mm van het
merk McCullochr af op een lengte van 6
meter.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
draad, kabel, snoer, enz., dat af kan breken en
een gevaarlijk projectiel kan worden.
4. Stop de uiteinden van het lijn ongeveer 1
cm in de kleine opening binnenin de spoel.
Kleine
opening
Spoel
Koordinkeping
CARBURATOR AFSTELLEN
WAARSCHUWING:
Houd
omstanders op een afstand wanneer
bijstellingen aan de stationair lopen--snelheid
worden gemaakt. Tijdens het grootste deel
van deze procedure zal de kop van de trimmer
draaien. Draag uw beschermende uitrusting
en
neem
alle
veiligheidsvoor-zorgsmaatregelen in acht.
De carburator is zorgvuldig op de fabriek
ingesteld. Bijstelling(en) van de stationaire
snelheid kunnen noodzakelijk zijn, als u een of
meer van de volgende condities waarneemt:
S De motor loopt niet stationair wanneer de
gasklepbediening wordt losgelaten.
Ondersteun het apparaat terwijl bijstellingen
worden gemaakt, zodat het snijhulpstuk van
de grond af is en geen contact met enig
voorwerp maakt. Houd het apparaat met de
handen vast terwijl u hem laat draaien en
bijstellingen maakt. Houd alle lichaamsdelen
weg van de snijhulpstukken en de
geluiddemper.
De stationaire loopsnelheid bijstellen
Naaf
Koorduitgangen
5. Wikkel het lijn gelijkmatig en strak op de
spoel. Wikkel het lijn in de richting van de
pijlen op de spoel.
6. Druk het lijn in de inkepingen, waarbij er 7
– 12 cm onopgewonden lijn over moet
blijven.
7. Plaats het lijn in de koorduitgangen in de
naaf, zoals aangegeven in de afbeelding.
8. Lijn de inkepingen uit ten opzichte van de
koorduitgangen.
9. Druk de spoel in de naaf totdat deze op zijn
plaats schiet.
10. Trek aan het lijn dat uit de naaf steekt om
deze los te maken uit de inkeping.
Laat de motor stationair lopen. Stel de
stationaire loopsnelheid bij, totdat de motor
loopt zonder afslaat (stationair lopen was te
laag).
S Draai de schroef voor stationair lopen
rechtsom om de motorsnelheid te verhogen
als de motor afslaat.
S Draai de schroef voor stationair lopen
linksom om de motorsnelheid te verlagen.
Schroef
voor
stationaire
snelheid
Deksel
Als u meer hulp nodig hebt of niet zeker weet
hoe u deze procedure uit moet voeren, contact
opnemen met erkende servicedealer.
64
OPSLAAN
WAARSCHUWING:
Volbrengen
na elk gebruik:
S Geef de motor de gelegenheid af te koelen en
maak het apparaat stevig vast alvorens u het
opslaat of vervoert.
S Bewaar het apparaat en de brandstof in een
goedgeventileerde
ruimte
waar
de
brandstofdampen niet in contact kunnen
komen met vonken of open vuur van boilers,
elektrische motoren of schakelaar, ovens,
enz.
S Leeg de benzinetank alvorens het apparaat
weg te zetten of te vervoeren.
S Bewaar het apparaat en de brandstof buiten
het bereik van kinderen.
S Bewaar het apparaat met alle afscherming op
zijn plaats. Plaats het apparaat zo dat het niet
per ongeluk persoonlijk letsel kan
veroorzaken.
OPSLAG AAN HET EIND VAN HET
SEIZOEN
Maak het apparaat klaar voor opslag aan het
eind van het seizoen, of als het 30 dagen of
langer niet gebruikt gaat worden.
Doe het volgende als uw apparaat langere tijd
moet worden opgeslagen:
S Maak het gehele apparaat schoon alvorens
het voor langere tijd op te bergen.
S Sla het op in een schoon en droog gebied.
S Smeer
de
uitwendige
metalen
oppervlakken licht in met olie.
BUITENOPPERVLAKKEN
S Indien uw apparaat gedurende enige tijd zal
worden opgeslagen, dient u het eerst grondig
te reinigen. Bewaar het in een droge
omgeving.
S SBreng een klein beetje olie aan op metalen
buitenoppervlakken.
MOTOR
S Verwijder de bougie en giet 1 theelepel
tweetaktolie
voor
(luchtgekoelde)
tweetaktmotoren in de bougie--opening. Trek
langzaam 8 tot 10 maal aan het startkoord om
de olie te verdelen.
S Vervang de bougie door een nieuwe van het
aanbevolen type en warmtebereik.
S Reinig het luchtfilter
S Controleer het gehele apparaat op losse
schroeven, moeren en bouten. Vervang alle
beschadigde,
gebroken
of
versleten
onderdelen.
S Start elk seizoen met alleen verse brandstof
die de juiste verhouding van benzine en olie
heeft.
OVERIG
S Bewaar geen benzine gedurende meerdere
seizoenen.
S Vervang uw benzinecontainer indien deze
begint te roesten.
65
PROBLEMEN OPLOSSEN--TABEL
WAARSCHUWING: Koppel de bougie los alvorens u onderhoud pleegt, behalve bij
het afstellen van de carburator.
PROBLEEM
De motor start
niet.
REDEN
OPLOSSING
1. AAN/UIT--schakelaar op de
UIT--stand.
2. Motor verzopen.
3. Brandstoftank leeg.
4. Bougie vonkt niet.
5. Brandstof bereikt de
carburator niet.
Motor loopt
stationair niet
goed.
6. Carburetor moet worden
bijgesteld.
1. Carburetor moet worden
bijgesteld.
2. Krukaspakkingen versleten.
3. Lage compressie.
Motor accelereert niet, heeft
geen kracht, of
slaat ar onder
belasting.
1. Vuil luchtfilter.
2. Vuile bougie.
3. Carburetor moet worden
bijgesteld.
4. Opgehoopte koolstof.
5. Lage compressie.
Motor rookt
erg.
Motor
wordt
heet.
1. Zet de AAN/UIT--schakelaar op de
AAN--stand.
2. Zie de “Start Instructies” op Bediening.
3. Tank opvullen met juiste
brandstofmengsel.
4. Nieuwe bougie inzetten.
5. Controleer op vuile brandstof filter;
vervangen. Controleer op geknikte
of gespleten brandstof leiding;
repareren of vervangen.
6. Contact opnemen met erkende
servicedealer.
1. Zie de “Carburetor afstellingen” op
Onderhoud.
2. Contact opnemen met erkende
servicedealer.
3. Contact opnemen met erkende
servicedealer.
1. Luchtfilter schoonmaken of
vervangen.
2. Bougie schoonmaken of vervangen;
afstand opnieuw instellen.
3. Contact opnemen met erkende
servicedealer.
4. Contact opnemen met erkende
servicedealer.
5. Contact opnemen met erkende
servicedealer.
1. Chokehendelgedeeltelijk open. 1. Chokehendel bijstellen.
2. Brandstofmengsel onjuist.
2. Brandstoftank leegmaken en
opnieuw vullen met juiste brandstof
mengsel.
3. Vuile luchtfilter.
3. Luchtfilter schoonmaken of
vervangen
4. Carburetor moet worden
4. Contact opnemen met erkende
bijgesteld.
servicedealer.
1. Brandstoftank leegmaken en
1. Brandstofmengsel onjuist.
opnieuw vullen met juiste brandstof
mengsel.
2.
Vervangen
met de juiste bougie.
2. Verkeerde bougie.
3.
Contact
opnemen met erkende
3. Carburetor moet worden
servicedealer.
bijgesteld.
4. Contact opnemen met erkende
4. Koolstof toename.
servicedealer.
66
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
met betrekking tot 2000/14/EC
EC-- verklaring van conformiteit met betrekking tot 2000/14/EC
De ondergetekende, Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, U.S.A..,
Telefoon: +1 903 223 4100, verklaart hierbij als haar exclusieve verantwoordelijkheid dat
het model TrimMac 210 trimmer van McCulloch werd beoordeeld volgens Addendum
V van de RICHTLJIN, en vanaf serienummers 2001--305N00001 en verdergend voldoet
aan de voorwaarden van de RICHTLIJN. De snijbreedte is 457 mm. De gemeten
geluidssterkte is 104 dB en de gegarandeerde geluidssterkte is 112 dB.
Texarkana 17--12--01
Michael S Bounds, Directeur
Veiligheid & Normen
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
met betrekking tot 98/37/EC
EC-- verklaring van conformiteit (Richtlijn 98/37/EC, Annex II, A) (Alleen van
toepassing in Europa)
De ondergetekende, Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, V.S., Tel:
+1 903 223 4100, verklaren onder geheel eigen verantwoording dat de model TrimMac
210 trimmer van McCulloch uit de serienummer 2001--305N00001 en verder, de
voorzieningen in de RICHTLIJNEN:
98/37/EC (machinerie) en 89/336/EEC
(elektromagnetische compatibiliteit) volgt, met inbegrip van de amendmenten en
overeenstemming is met de volgende normen: EN 292-- 2, prEN 31806 en CISPR 12.
SMP, het Swedish Machinery Testing Institute, Fyrisborgsgatan 3 S--754 50 Uppsala,
Zweden, het vrijwillige goedkeuring van het type uitgevoerd. Het certificaat heeft het
nummer: SEC/95/284.
Texarkana 17--12--01
Michael S Bounds, Directeur
Veiligheid & Normen
67
TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL: TrimMac 210
MOTOR
Verplaatsing, cm3
Maximum motorvermogen, gemeten in
volgens ISO 8893, kW
ROTATIESNELHEDEN MOTOR
Bij maximum motorvermogen
Aanbevolen maximumsnelheid
Aanbevolen vrijloopsnelheid
BRANDSTOF-- EN SMERINGSSYSTEEM
Capaciteit benzinetank, cm3
Brandstofverbruik bij maximum motorvermogen,
gemeten volgens ISO 8893, g/h
Specifiek brandstofverbruik bij max. motorvermogen,
gemeten volgens ISO 8893, g/kWh
GEWICHT
Zonder maaihulpstuk of afscherming, lege tank, kg
MAAIHULPSTUK
Trimmer--kop, nummer
GELUIDSNIVEAU’S (octaafbandanalyse 100-- 10000 Hz 1/3 octaaf)
GELUIDSDRUKNIVEAU’S gemeten volgens ISO 7917
Vrijloop, dB(A)
Vol vermogen, dB (A)
GELUIDSNIVEAU’S gemeten volgens ISO 10884
Vrijloop, dB(A)
Vol vermogen, dB(A)
TRILLINGEN gemeten volgens ISO 7916
VOORSTE HANDGREEP
Vrijloop, m/s2
Vol vermogen, m/s2
ACHTERSTE HANDGREEP
Vrijloop, m/s2
Vol vermogen, m/s2
PRODUCTIEJAAR:
ADRES FABRIKANT
2004
EOPI Italy
Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868
68
21
0,5
8000
8000
4000
340
313
782
3,1
#530095968
84
94
92
104
5,4
13,6
4,6
6,3
EOPI Italy
Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868
Visit our website at www.electrolux.com/mcculloch
Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Home Products, Inc. manufacture
products for a number of well--known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.
Copyright E2004 Electrolux Home Products, Inc.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold
each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising