Electrolux EC2640AOW User manual

Electrolux EC2640AOW User manual
EC2640AOW
CS
ET
LV
PL
Truhlicová mraznička
Sügavkülmkirst
Horizontālā saldētava
Zamrażarka skrzyniowa
Návod k použití
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Instrukcja obsługi
2
18
33
49
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. PROVOZ.............................................................................................................6
4. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ........................................................................................8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 8
6. TIPY A RADY................................................................................................... 10
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 11
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 12
9. INSTALACE......................................................................................................14
10. ZVUKY............................................................................................................15
11. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 16
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické
ani jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny
výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Pokud je spotřebič vybaven výrobníkem ledu nebo
dávkovačem vody, plňte je pouze pitnou vodou.
Pokud spotřebič vyžaduje vodovodní přípojku, připojte
jej pouze ke zdroji pitné vody.
Hodnota vstupního tlaku vody (minimální a maximální)
musí být v rozmezí 1 bar (0,1 MPa) a 10 bar (1 MPa).
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
•
•
•
•
•
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento
plyn je hořlavý.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
•
•
•
•
•
•
5
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
2.4 Vnitřní osvětlení
•
Typ žárovky použitý v tomto spotřebiči
není vhodný pro osvětlení místností.
2.5 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
6
www.electrolux.com
•
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
•
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. PROVOZ
3.1 Ovládací panel
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Tlačítko regulace teploty
2 Tlačítko ON/OFF
3 Displej
3.2 Displej
4 Tlačítko OK
5 Tlačítko Mode
Seznam funkcí zobrazuje
všechny dostupné možnosti.
Počet ikon zobrazených na
displeji se může lišit v
závislosti konkrétních
specifikacích spotřebiče.
Kontrolka výstrahy
3.3 Zapnutí spotřebiče
Kontrolka ON/OFF
Zapojte spotřebič do zásuvky.
Když je funkce ActionFreeze
zapnutá, tato kontrolka bliká.
Kontrolka záporné teploty
Kontrolka teploty
Funkce časovače
Funkce ChildLock
Funkce ActionFreeze
Funkce DrinksChill
Funkce EcoMode
1. Pokud displej nesvítí, stiskněte
tlačítko ON/OFF.
Ihned po zapnutí se spotřebič
nachází v režimu výstrahy.
Kontrolka teploty bliká a zní zvuková
signalizace.
2. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím tlačítka OK. (viz rovněž
část „Výstraha vysoké teploty“)
Ikona
bliká a ukazatel
nejvyšší dosaženou teplotu.
zobrazuje
Pro správné uložení potravin vyberte
funkci EcoMode, která je zárukou
nastavení následující teploty -18 °C v
mrazničce.
ČESKY
Před vložením potravin do
mrazicího oddílu počkejte,
dokud teplota uvnitř oddílu
nedosáhne -18 °C.
•
7
zvukovým signálem.
Možné příčiny výstrahy:
•
velké množství vložených čerstvých
potravin;
víko bylo otevřené dlouho;
jakákoliv jiná závada systému (viz
„Odstraňování závad“).
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
•
•
3.4 Vypnutí spotřebiče
Stisknutím tlačítka OK resetujte výstrahu.
Zvukový signál se vypne.
Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka
ON/OFF na více než jednu sekundu.
Zobrazí odpočet začínající od 3 -2 -1.
UPOZORNĚNÍ!
Nepokládejte na ovládací
panel žádné předměty,
jelikož by mohlo dojít k
náhodnému vypnutí
mrazničky.
Delší životnost spotřebiče
zajistíte tím, že mrazničku
nebudete opakovaně
zapínat a vypínat v rozmezí
alespoň 10 minut.
3.5 Regulace teploty
Teplotu lze nastavit v rozsahu -15 °C až
-24 °C. Doporučujeme nastavit vnitřní
teplotu na cca -18 °C, která je optimální
pro správné zmražení potravin a jejich
uchovávání.
1. Po stisknutí tlačítka regulace teploty
na displeji bliká aktuální nastavení
teploty.
2. Teplotu změníte opětovným
stisknutím tlačítka regulace teploty.
3. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24
hodin.
Po dlouhé odstávce spotřebiče není
nutné znovu nastavovat teplotu, neboť
zůstává uložena.
3.6 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v oddílu mrazničky
(například z důvodu výpadku proudu) je
signalizováno:
•
blikajícími kontrolkami výstrahy a
ukazateli teploty mrazničky;
se na několik sekund
Na displeji
zobrazí nejvyšší dosažená teplota v
oddílu. Poté opět zobrazuje nastavenou
teplotu.
Ukazatel výstrahy bude stále blikat,
dokud nedojde k obnovení normálních
provozních podmínek.
3.7 Funkce ActionFreeze
Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání
zakoupených zmrazených a
hlubokozmrazených potravin a
zmrazování čerstvých potravin.
Po předchlazení v délce 24 hodin vložte
potraviny do mrazničky.
Zmrazovací proces trvá 24 hodin. V této
době nedávejte do mrazničky jiné
potraviny. Maximální množství potravin,
které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno
na typovém štítku.
1. Funkci ActionFreeze zapnete
stisknutím tlačítka Mode (popřípadě
několikrát), dokud se nezobrazí
příslušná ikona
.
2. K potvrzení volby stiskněte na
několik sekund tlačítko OK.
Zazní zvukový signál a na displeji
zůstane zobrazeno
.
Funkce se automaticky vypne za 52
hodin.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka Mode, dokud se
nerozbliká příslušná ikona, a
následovným stisknutím tlačítka OK.
8
www.electrolux.com
3.8 Funkce ChildLock
1. Funkce dětské bezpečnostní pojistky
se zapíná stisknutím tlačítka Mode
(popřípadě několikrát).
Zobrazí se příslušná ikona .
2. K potvrzení volby stiskněte na
několik sekund tlačítko OK.
Zazní zvukový signál a ikona zůstane
svítit. Nyní jsou všechny funkce po
stisknutí tlačítek zablokovány tak dlouho,
dokud je funkce dětské pojistky zapnutá.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka Mode, dokud se
nerozbliká příslušná ikona, a
následovným stisknutím tlačítka OK.
3.9 Funkce DrinksChill
Funkce DrinksChill se používá jako
bezpečnostní varování při vložení lahví
do oddílu mrazničky.
1. Zapněte stisknutím tlačítka Mode
(popřípadě několikrát), dokud se
nezobrazí příslušná ikona .
2. K potvrzení volby stiskněte na
několik sekund tlačítko OK.
Zazní zvukový signál a zobrazí se ikona
.
3. Stisknutím tlačítka regulace teploty
změňte hodnotu časovače z
výchozího nastavení 30 min.
Časovač lze nastavit v rozsahu od 1
do 90 min.
Uplynutí zvolené doby je indikováno
následovně:
•
na displeji
•
ikona
bliká symbol
;
•
•
bliká;
ikona
zní zvukový signál, dokud nestisknete
tlačítko OK.
bliká;
V tomto okamžiku je nutné nápoje z
oddílu mrazničky vyjmout.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka Mode, dokud se
nerozbliká příslušná ikona, a
následovným stisknutím tlačítka OK.
3.10 Funkce EcoMode
Nyní se automaticky nastaví zvolené
teploty (-18 °C) k vytvoření nejlepších
podmínek pro uložení potravin.
1. Funkce EcoMode se zapíná
stisknutím tlačítka Mode (popřípadě
několikrát) nebo nastavením teploty
na -18 °C.
Zobrazí se příslušná ikona .
2. K potvrzení volby stiskněte na
několik sekund tlačítko OK.
Zazní zvukový signál a ikona zůstane
svítit.
Funkci je možné kdykoli vypnout změnou
zvolené teploty v oddílu.
4. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
4.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo abrazivní
prášky, které mohou
poškodit povrch spotřebiče.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
ČESKY
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
víko pouze pokud jste předtím zatlačili
klíč do zámku.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit během 24 hodin,
je uvedeno na typovém štítku. 1)
1. Chcete-li mrazničku uzamknout,
opatrně vsuňte klíč do zámku a
otočte ve směru hodinových ručiček
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
5.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny na vyšší nastavení.
POZOR!
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je uvedeno v
tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo
ihned uvařit či upéct a potom
opět zmrazit (po ochlazení).
5.3 Otevírání a zavírání víka
POZOR!
Nikdy za držadlo netahejte
silou.
Protože je víko opatřeno vzduchotěsným
těsněním, není snadné je krátce po
zavření znovu otevřít (je to důsledek
podtlaku, který se uvnitř vytvoří při
ochlazení). Několik minut počkejte, než
spotřebič znovu otevřete.
Při otevírání víka vám pomůže vakuový
ventil.
5.4 Bezpečnostní zámek
Mraznička je opatřena speciálním
zámkem, který zabraňuje neúmyslnému
uzamčení. Zámek je zkonstruován tak,
abyste mohli otočit klíčem a zamknout
1) Viz „Technické údaje“
9
k symbolu .
2. Chcete-li mrazničku odemknout,
opatrně vsuňte klíč do zámku a
otočte proti směru hodinových
ručiček k symbolu
.
Náhradní klíče můžete
zakoupit v nejbližším
autorizovaném servisním
středisku.
UPOZORNĚNÍ!
Klíč uschovejte mimo dosah
dětí.
Před likvidací starého
spotřebiče nezapomeňte
vytáhnout klíč ze zámku.
5.5 Kalendář pro zmrazování
Symboly ukazují různé druhy
zmrazených potravin.
Čísla udávají dobu uskladnění v
měsících pro příslušné druhy
zmrazených potravin. Zda platí horní
nebo dolní hodnota uvedeného času
skladování, závisí na kvalitě potravin a
jejich zpracování před zmrazením.
5.6 Úložné koše
Koše zavěšujte na horní okraj mrazničky
(A) nebo je vložte dovnitř mrazničky (B).
Držadla otočte do jedné z těchto dvou
poloh a zajistěte podle obrázku.
10
www.electrolux.com
A
POZOR!
Jelikož je koš chráněn
beznámrazovým systémem
a pomáhá zajišťovat
ventilaci pro správný chod
spotřebiče, je nutné jej
udržovat na zobrazeném
místě a nikdy jej nevyjímat.
B
Následující obrázky ukazují, kolik košů
lze umístit do různých modelů mrazniček.
Koše do sebe zapadají.
946
1061
1201
230
200
1336
1611
5.8 Tvorba kostek ledu
UPOZORNĚNÍ!
K vyjmutí výrobníku kostek
ledu nikdy nepoužívejte
ostré nebo špičaté nástroje.
1. Výrobník kostek ledu držte svisle a
naplňte jej vodou až po maximální
hladinu (A) zobrazenou na obrázku.
A
Další koše můžete zakoupit v nejbližším
autorizovaném servisním středisku.
5.7 Koš pro rychlé zmrazení
Tento koš je určen k rychlému
zmrazování.
B
2. Uzavřete jej víčkem (B) a zasuňte jej
do příslušného držáku ve vrchní části
mrazničky.
3. Kostky ledu uvolníte tak, že misku
výrobníku kostek ledu ohnete nebo
na ni necháte několik sekund téct
vodu.
6. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Tipy pro zmrazování
potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího
procesu vám nabízíme následující rady:
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku.
Zmrazovací proces trvá 24 hodin. V
této době nepřidávejte žádné další
potraviny ke zmrazení.
Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
Připravte potraviny v malých porcích,
aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a
bylo pak možné rozmrazit pouze
požadované množství.
Zabalte potraviny do alobalu nebo
polyetylénu a přesvědčte se, že jsou
balíčky vzduchotěsné.
Čerstvé, nezmrazené potraviny se
nesmí dotýkat již zmrazených
potravin, protože by zvýšily jejich
teplotu.
Libové potraviny vydrží uložené déle
a v lepším stavu, než tučné; sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin.
Vodové zmrzliny mohou při
konzumaci okamžitě po vyjmutí z
mrazicího oddílu způsobit v ústech a
na pokožce popáleniny mrazem.
•
6.2 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu
zakoupeného spotřebiče dodržujte
následující podmínky:
•
•
•
•
•
vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladovány;
zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
neotvírejte víko často, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Pravidelné čištění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
K čištění vnitřních stěn
mrazničky nepoužívejte
saponáty, abrazivní prášky
ani podobné výrobky, silně
parfémované čisticí
prostředky nebo vosková
leštidla.
Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
Není nutné čistit prostor
kompresoru.
1. Vypněte spotřebič.
11
Doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
2. Pravidelně myjte spotřebič a
příslušenství vlažnou vodou a
neutrálním čisticím prostředkem.
Těsnění víka čistěte opatrně.
3. Odstraňte odvětrávané dno.
4. Spotřebič důkladně vysušte.
5. Namontujte odvětrávané dno.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
7. Zapněte spotřebič.
7.2 Odmrazování mrazničky
Tento spotřebič je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace
chladného vzduchu uvnitř oddílu
automaticky řízeným ventilátorem.
12
www.electrolux.com
POZOR!
Řada prostředků na čistění
povrchů v kuchyni obsahuje
chemikálie, které mohou
poškodit umělou hmotu
použitou v tomto spotřebiči.
Doporučujeme proto čistit
povrch spotřebiče pouze
teplou vodou s trochou
tekutého mycího prostředku
na nádobí.
1. Spotřebič vypněte a odpojte od
síťového napájení.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Víko nechejte otevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
7.3 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Pokud necháte spotřebič
zapnutý, požádejte někoho,
aby jej občas zkontroloval,
zda se uchovávaný obsah
nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.
Zásuvka není pod prou‐
dem.
Zasuňte zástrčku do jiné
zásuvky. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Spotřebič je hlučný.
Je spuštěna optická či zvu‐ Spotřebič byl zapnut ne‐
ková výstraha.
dávno nebo teplota ve
spotřebiči je ještě příliš vy‐
soká.
Viz „Výstraha vysoké teplo‐
ty“, a pokud problém stále
přetrvává, obraťte se na
nejbližší autorizované ser‐
visní středisko.
Kontrolka napájení bliká.
Při měření teploty došlo k
chybě nebo spotřebič ne‐
funguje správně.
Obraťte se na autorizo‐
vané servisní středisko.
Víko není zcela zavřené.
Obaly potravin blokují víko. Uspořádejte obaly
správně, viz nálepka v
mrazničce.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Víko mrazničky se obtížně
otevírá.
Těsnění víka je znečištěné Vyčistěte těsnění víka.
nebo lepkavé.
13
Řešení
Ventil je zablokovaný.
Zkontrolujte ventil.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Pro‐
voz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin
ke zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a
pak znovu zkontrolujte te‐
plotu.
Teplota v místnosti je příliš Viz tabulka klimatické třídy
vysoká.
na typovém štítku.
Vložili jste příliš teplé jídlo.
Nechte potraviny vychladn‐
out na teplotu místnosti a
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Víko není řádně zavřeno.
Zkontrolujte, zda je víko
dobře zavřené a těsnění je
nepoškozené a čisté.
Funkce ActionFreeze je
zapnutá.
Viz „Funkce ActionFreeze“.
Po stisknutí ActionFreeze Toto je normální jev, který
nebo po změně teploty se nepřestavuje poruchu
kompresor nespustí okam‐ spotřebiče.
žitě.
Kompresor se spouští až
po určité době.
Teplotu nelze nastavit.
Funkce ActionFreeze je
zapnutá.
Viz „Funkce ActionFreeze“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplo‐
tu.
Víko není správně
zavřeno.
Viz „Otevírání a zavírání
víka“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Nechte potraviny vychladn‐
out na teplotu místnosti,
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Vložili jste příliš velké
množství lahví najednou.
Ukládejte do spotřebiče
menší množství potravin.
Otvírali jste často víko.
Víko otevírejte jen v
případě potřeby.
Funkce ActionFreeze je
zapnutá.
Viz „Funkce ActionFreeze“.
14
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Potraviny ke zmrazení jsou Zkontrolujte, zda ve
položeny příliš těsně u
spotřebiči může dobře obí‐
sebe.
hat chladný vzduch.
8.2 Servis
Projevuje-li se závada i po provedení
výše uvedených úkonů, zavolejte do
nejbližšího autorizovaného servisního
střediska.
Ke zrychlení servisní služby je důležité
sdělit při žádosti model a sériové číslo
svého spotřebiče (tyto údaje jsou
uvedeny na záručním listě nebo na
typovém štítku, umístěném na vnější
pravé straně spotřebiče).
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Použitou žárovku vyměňte za novou
o stejném výkonu a určenou pouze
pro použití v domácích spotřebičích
(maximální výkon je uveden na krytu
žárovky).
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
4. Otevřete víko. Přesvědčte se, že se
osvětlení rozsvítí.
8.3 Výměna žárovky
UPOZORNĚNÍ!
Při výměně kryt žárovky
nevyhazujte. Nepoužívejte
mrazničku, pokud je kryt
žárovky poškozen nebo
zcela chybí.
9. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Umístění
POZOR!
Jestliže likvidujete starý
spotřebič se zámkem nebo
západkou na víku, musíte ho
znehodnotit tak, aby se malé
děti nemohly uvnitř zavřít.
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
ČESKY
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
Síťová zástrčka musí být po
instalaci volně přístupná.
9.2 Připojení k elektrické síti
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
•
•
9.3 Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
1. Postavte mrazničku do vodorovné
polohy na pevný povrch. Skříň musí
stát na všech čtyřech nožičkách.
2. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
stěnou za ním byla volná vzdálenost
5 cm.
3. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
předměty po stranách byla volná
vzdálenost 5 cm.
10. ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
15
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
16
www.electrolux.com
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
11. TECHNICKÉ INFORMACE
11.1 Technické údaje
Výška
mm
876
Šířka
mm
1336
Hloubka
mm
667,5
Skladovací doba při poruše
hodin
49
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ČESKY
Napětí
V
230 - 240
Frekvence
Hz
50
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
17
straně spotřebiče a na energetickém
štítku.
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
18
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 19
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 20
3. KASUTAMINE.................................................................................................. 22
4. ESIMENE KASUTAMINE................................................................................. 24
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 24
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................26
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 27
8. VEAOTSING.....................................................................................................28
9. PAIGALDAMINE...............................................................................................30
10. HELID............................................................................................................. 31
11. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 32
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
19
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– Talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides
kauplustes või kontorites
– Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka
sisseehitatud seadme puhul.
Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi ega muid vahendeid – kasutage ainult
tooja soovitatud tarvikuid.
Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks mõeldud
osades elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja poolt
spetsiaalselt soovitatud.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Kui seadme juurde kuulub jäävalmistaja või
veeautomaat, täitke see ainult joogiveega.
Kui seade eeldab ühendust veevärgiga, kasutage
ainult joogivee-varustust.
Sissetuleva vee surve (minimaalne ja maksimaalne)
peab olema vahemikus 1 baari (0,1 MPa) kuni 10
baari (1 MPa)
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud elektrik!
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Enne seadme vooluvõrku ühendamist
oodake vähemalt 4 tundi. See on
vajalik selleks, et õli saaks
kompressorisse tagasi valguda.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
•
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või külma kohta, näiteks
soojustamata ruumi, garaaži või
keldrisse.
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
EESTI
•
•
•
•
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
•
•
•
2.4 Sisevalgusti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Olge ettevaatlik külmutusagensi
süsteemiga – see on õrn.
Külmutusagens sisaldab isobutaani
(R600a), mis on suhteliselt
keskkonnaohutu gaas. Siiski on see
tuleohtlik.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Selle seadme valgusti tüüp ei sobi
eluruumide valgustamiseks.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
21
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
22
www.electrolux.com
3. KASUTAMINE
3.1 Juhtpaneel
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Temperatuuri reguleerimise nupp
2 ON/OFF-nupp
3 Ekraan
4 OK-nupp
5 Mode-nupp
3.2 Ekraan
3.3 Sisselülitamine
Pange seadme pistik pistikupessa.
Hoiatusindikaator
Funktsiooni ON/OFF indikaator
Kui ActionFreeze-funktsioon
on sees, siis indikaator
vilgub.
Negatiivse temperatuuri indikaator
Temperatuuri indikaator
Taimeri funktsioon
ChildLock-funktsioon
ActionFreeze-funktsioon
1. Kui ekraan ei sütti, vajutage nuppu
ON/OFF.
Kui seade sisse lülitatakse, on see
hoiatusrežiimis.
Temperatuurinäit vilgub ja kõlab signaal.
2. Signaali väljalülitamiseks vajutage
nuppu OK . (vt ka jaotist "Kõrge
temperatuuri hoiatus")
vilgub ja indikaator
näitab
Ikoon
kõrgeimat saavutatud temperatuuri.
Toidu õigeks hoiustamiseks valige
EcoMode-funktsioon, millega tagatakse
sügavkülmikus -18°C temperatuur.
Enne toiduainete
sügavkülmikusse asetamist
oodake, kuni
sisetemperatuur jõuab -18°C
juurde.
DrinksChill-funktsioon
Muu temperatuuri valimiseks vt jaotist
"Temperatuuri reguleerimine".
EcoMode-funktsioon
3.4 Väljalülitamine
Funktsioonide loendis on
näha kõik võimalikud
valikud. Sõltuvalt seadme
tehnilistest omadustest võib
ekraanil kuvatavate ikoonide
arv olla erinev.
Seadme väljalülitamiseks vajutage üle 1
sekundi nuppu ON/OFF.
Kuvatakse pöördloendus 3 -2 -1.
EESTI
HOIATUS!
Ärge asetage ühtegi eset
juhtpaneelile, kuna see võib
sügavkülmiku välja lülitada.
Seadme eluea
pikendamiseks ärge lülitage
seadet 10 minuti jooksul
sisse ja välja.
23
Hoiatuse indikaator jätkab vilkumist
normaaltingimuste taastumiseni.
3.7 ActionFreeze-funktsioon
Sügavkülmikuosa sobib külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks ning värske toidu
külmutamiseks.
3.5 Temperatuuri reguleerimine
Pange toit sügavkülmikusse pärast
seadme 24-tunnist eelnevat jahutamist.
Temperatuuri saab reguleerida
vahemikus -15°C kuni -24°C. Soovitatav
on valida sisetemperatuuriks umbes
-18°C, mis tagab külmutatud toitude õige
külmutamise ja säilitamise.
Külmutamisprotsess kestab 24 tundi.
Selle aja sees ärge muid toiduaineid
külmikusse asetage. Maksimaalne 24
tunni jooksul külmutatava toidu kogus on
näidatud seerianumbri plaadil.
1. Vajutage temperatuuriregulaatorit,
kuni ekraanil hakkab vilkuma
olemasolev temperatuuriseade.
2. Temperatuuri muutmiseks vajutage
uuesti temperatuuriregulaatorit.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
1. ActionFreeze-funktsiooni
sisselülitamiseks vajutage nuppu
Mode (vajadusel mitu korda), kuni
Valitud temperatuur saavutatakse 24
tunni jooksul.
Pärast pikka kasutamata perioodi ei ole
temperatuuri uuesti vaja valida, sest see
on juba salvestatud.
3.6 Kõrge temperatuuri hoiatus
Temperatuuri tõusust külmiku sektsioonis
(näiteks varasema elektrikatkestuse
tõttu) annab märku:
•
•
hoiatuse ja temperatuuri indikaatorite
vilkumine;
helisignaal.
Võimalikud hoiatuse põhjused:
•
•
•
seadmesse on pandud suur kogus
värsket toitu;
kaas on olnud pikka aega lahti;
mõni muu süsteemirike (vt
"Veaotsing").
Vajutage hoiatuse lähtestamiseks nuppu
OK .
Helisignaal lülitub välja.
Sektsioonis saavutatud kõrgeima
temperatuuri näit ilmub mõneks
sekundiks indikaatorile
. Seejärel
kuvatakse taas valitud temperatuur.
.
ilmub vastav ikoon
2. Kinnitage valik, vajutades mõne
sekundi jooksul kinnitamise nuppu
OK.
Kõlab helisignaal ja
jääb ekraanile.
See funktsioon lülitub 52 tunni pärast
automaatselt välja.
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada,
vajutades nuppu Mode, kuni vastav
ikoon hakkab villkuma, ja seejärel
kinnitamise nuppu OK.
3.8 ChildLock-funktsioon
1. Lapsluku saab sisse lülitada,
vajutades nuppu Mode (vajadusel
mitu korda).
Ilmub vastav ikoon .
2. Kinnitage valik, vajutades mõne
sekundi jooksul kinnitamise nuppu
OK.
Kostab signaal ja ikoon jääb
valgustatuks. Sellises olekus ei põhjusta
nuppude vajutamine mingit muutust
niikaua, kuni funktsioon on sisse
lülitatud.
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada,
vajutades funktsiooni nuppu Mode, kuni
vastav ikoon hakkab villkuma, ja seejärel
kinnitamise nuppu OK.
24
www.electrolux.com
3.9 DrinksChill-funktsioon
DrinksChill-funktsiooni kasutatakse kui
turvahoiatust, kui sügavkülmikusse
paigutatakse pudeleid.
1. Lülitage sisse, vajutades nuppu
Mode (vajadusel mitu korda), kuni
ekraanile ilmub vastav ikoon .
2. Kinnitage valik, vajutades mõne
sekundi jooksul kinnitamise nuppu
OK.
Kostab helisignaal ja ilmub ikoon .
3. Taimeri vaikeväärtuse (30 min)
muutmiseks vajutage
temperatuuriregulaatorit.
Taimeri muutmise vahemik on 1 kuni
90 min.
Valitud aja lõppemist tähistavad
järgmised indikaatorid:
sümbol
vilgub;
•
indikaatoril
•
ikoon
•
•
ikoon
vilgub;
kuni kinnitamise nuppu OK ei ole
vajutatud, kostab helisignaal.
vilgub;
Ärge unustage külmikus olevaid pudeleid
sealt välja võtta.
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada,
vajutades nuppu Mode, kuni vastav
ikoon hakkab villkuma, ja seejärel
kinnitamise nuppu OK.
3.10 EcoMode-funktsioon
Sellises olekus valitakse temperatuur
automaatselt (-18°C), mis on toiduainete
säilitamiseks sobivaim.
1. Funktsioon EcoMode lülitatakse
sisse funktsiooninuppu Mode
vajutades (vajadusel mitu korda) või
valides temperatuuriks -18°C.
Ilmub vastav ikoon .
2. Valik tuleb kinnitada, vajutades mõne
sekundi jooksul kinnitamise nuppu
OK.
Kostab signaal ja ikoon jääb
valgustatuks.
Funktsiooni saab igal ajal ka välja
lülitada, muutes külmikus olevat valitud
temperatuuri.
4. ESIMENE KASUTAMINE
4.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid
või abrasiivpulbreid, mis
võivad seadme viimistluskihti
kahjustada.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Värske toidu külmutamine
Sügavkülmikuosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
24 tunni jooksul külmutatava toidu
maksimaalne kogus on näidatud
andmeplaadil. 1)
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle
aja jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
5.2 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
1) Vt jaotist "Tehnilised andmed"
EESTI
seadmel vähemalt 2 tundi suuremal
võimsusel töötada, enne kui
sügavkülmikuosasse toiduaineid asetate.
ETTEVAATUST!
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"tempreatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
5.3 Kaane avamine ja
sulgemine
ETTEVAATUST!
Ärge kunagi tõmmake
käepidet äkilise jõuga.
Kuna kaas on varustatud tihedalt sulguva
tihendiga, ei ole kiire avamine pärast
sulgemist lihtne (sees on tekkinud
vaakum). Enne uuesti avamist oodake
mõni minut.
HOIATUS!
Hoidke võtmed lastele
kättesaamatus kohas.
Enne vana seadme
äraviskamist võtke võti
kindlasti eest ära.
5.5 Külmutuskalender
Sümbolid tähistavad eri tüüpi külmutatud
toiduaineid.
Numbrid tähistavad külmutatavate
toiduainete jaoks sobivat säilitusaega
kuudes. See, kas kõige pikem ja kõige
lühem säilitusaeg kindla toiduaine puhul
kehtib, sõltub toidu kvaliteedist ja
külmutamiseelsest töötlusest.
5.6 Säilituskorvid
Riputage korvid sügavkülmiku ülemise
serva külge (A) või paigutage seadme
sisse (B). Keerake ja fikseerige sangad
olenevalt korvi paigutusest, nagu näha
joonisel.
Vaakumventiil teeb kaane avamise
lihtsamaks.
A
B
5.4 Turvalukk
Külmiku juurde kuulub spetsiaalne lukk,
mis hoiab ära seadme kogemata
lukustamise. Lukk on välja töötatud
selliselt, et võtit saab keerata ja kaant
sulgeda ainult siis, kui olete võtme enne
lukuauku lükanud.
1. Külmiku lukustamiseks lükake võti
õrnalt lukuauku ja keerake võtit
päripäeva sümboli
suunas.
2. Külmiku lukust avamiseks lükake võti
õrnalt lukuauku ja keerake võtit
vastupäeva sümboli
Piltidelt on näha, kui palju korve eri
sügavkülmikumudelid mahutavad.
Korvid libisevad üksteise sisse.
946
1061
1201
230
200
suunas.
Varuvõtmed on saadaval
kohalikus
teeninduskeskuses.
25
1336
1611
26
www.electrolux.com
Lisakorve saate osta oma kohalikust
teeninduskeskusest.
5.8 Jääkuubikute valmistamine
HOIATUS!
Ärge kasutage teravaid asju
jää eemaldamiseks
valmistajast.
5.7 Kiirkülmutuskorv
See korv on ette nähtud toiduainete
kiireks külmutamiseks.
1. Hoidke jäävalmistajat
vertikaalasendis ning täitke see
veega kuni jooneni (A) nagu näidatud
joonisel.
A
B
ETTEVAATUST!
Kuna korv kaitseb
härmatisevaba süsteemi ja
aitab tagada seadme tööks
vajalikku õhutust, peab seda
hoidma joonisel näidatud
kohas ning seda ei tohi
eemaldada.
2. Sulgege see korgiga (B) ning
sisestage jäävalmistaja seadme
ülemises osas olevasse hoidikusse.
3. Jää kättesaamiseks keerake
jäävalmistajat või hoidke seda paar
sekundit jooksva vee all.
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
Sügavkülmutamise kõige tõhusamaks
kasutamiseks järgige paari soovitust:
•
•
•
•
Toidu maksimaalne kogus, mida võib
24 tunni jooksul külmutada, on toodud
seadme andmesildil.
Külmutamisprotsess kestab 24 tundi.
Selle aja vältel ei tohiks seadmesse
toiduaineid lisada.
Külmutage ainult kvaliteetset, värsket
ja korralikult puhastatud toitu.
Jagage toiduained väiksemateks
portsjoniteks, et see kiiresti läbi
•
•
•
•
•
külmuks ja et hiljem saaksite ainult
vajaliku koguse üles sulatada.
Mässige toit fooliumisse või
polüetüleenkilesse ja veenduge, et
pakend on õhukindel.
Ärge pange värsket külmutamata toitu
külmutatud toidu vastu, kuna vastasel
korral külmutatud toidu temperatuur
tõuseb.
Lahjad toiduained säilivad paremini ja
kauem kui rasvased toiduained, sool
vähendab toidu säilitusaega.
Jäätunud toidu tarbimine kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist võib
põhjustada naha külmakahjustusi.
Säilitusaja jälgimiseks on soovitav
igale säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
EESTI
27
6.2 Nõuandeid külmutatud toidu
säilitamiseks
•
Parima tööjõudluse tagamiseks peaksite:
mitte avama sügavkülmiku ust sageli
ega jätma ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
•
Ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada.
Ärge ületage toidu tootja poolt
määratletud säilitusaega.
•
•
veenduma, et poest ostetud
külmutatud toiduaineid säilitatakse
juhiseid järgides;
panema külmutatud toidu pärast
ostmist võimalikult kiirelt
sügavkülmikusse;
•
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Eemaldage seade
vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
Ärge kasutage seadme
seesmise osa
puhastamiseks
pesuvahendeid, söövitavaid
tooteid, lõhnastatud
puhastusvahendeid või
poleerimisvaha.
Vältige jahutussüsteemi
kahjustusi.
Kompressorit ei ole vaja
puhastada.
1. Lülitage seade välja.
2. Puhastage seadet ning selle tarvikuid
regulaarselt sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
Puhastage kaane tihend
ettevaatlikult.
3. Eemaldage eemaldatav põrand.
4. Kuivatage seade täielikult.
5. Paigaldage uuesti eemaldatav
põrand.
6. Ühendage toitepistik pistikupessa.
7. Lülitage seade sisse.
7.2 Sügavkülmiku sulatamine
Teie seade on härmatisevaba. See
tähendab, et kasutamise käigus ei teki
härmatist ei seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
Härmatise puudumise tagab
automaatselt juhitav ventilaator, mis
paneb külma õhu seadme sees ringlema.
ETTEVAATUST!
Paljud spetsiaalsed
köögipindade
puhastusvahendid
sisaldavad kemikaale, mis
mõjutavad/kahjustavad
seadmes kasutatatud
plastmaterjale. Seetõttu on
soovitatav seadme
välispinda puhastada ainult
sooja veega, kuhu on lisatud
väike kogust
nõudepesuvahendit.
7.3 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1. Lülitage seade välja ja lahutage
seade elektrivõrgust.
2. Eemaldage kõik toiduained.
3. Puhastage seade ja kõik tarvikud.
4. Jätke uks lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
Kui seade jääb sisse, siis
paluge kellelgi seda aegajalt kontrollida, et vältida
säilitatava toidu riknemist
elektrikatkestuse korral.
28
www.electrolux.com
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korra‐
likult pistikupessa.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage seade teise pis‐
tikupessa. Võtke ühendust
kvalifitseeritud elektrikuga.
Seade teeb liiga valju
müra.
Seade ei ole paigutatud ta‐ Kontrollige, kas seade pai‐
sapinnaliselt.
kneb stabiilselt.
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Seade on hiljuti sisse lülita‐ Vt Jaotist "Kõrge tempera‐
tud või on temperatuur
tuuri hoiatus" ja kui pro‐
seadmes veel liiga kõrge.
bleem ei kao, pöörduge lä‐
himasse volitatud teenin‐
duskeskusse.
Toiteindikaatori tuli vilgub.
Temperatuuri mõõtmisel
on tekkinud tõrge või ei
tööta seade õigesti.
Pöörduge teeninduske‐
skusse.
Kaas ei sulgu täielikult.
Toiduained blokeerivad
kaane.
Paigutage toiduained õi‐
gesti; vt seadme sees asu‐
vat kleebist.
Kaant on raske avada.
Kaane tihendid on määrdu‐ Puhastage tihendid.
nud või kleepuvad.
Klapp on ummistunud.
Kontrollige klappi.
Lamp ei põle.
Lamp on rikkis.
Vt jaotist "Lambi vaheta‐
mine".
Kompressor töötab pide‐
valt.
Temperatuur on valesti va‐ Vt jaotist "Kasutamine".
litud.
Külmutamiseks paigutati
seadmesse korraga liiga
suur kogus toiduaineid.
Oodake paar tundi, seejär‐
el kontrollige uuesti tem‐
peratuuri.
Toa temperatuur on liiga
kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud toit Enne toidu hoiustamist
oli liiga soe.
laske sel jahtuda toatem‐
peratuurini.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
29
Lahendus
Kaas ei ole korralikult sule‐ Veenduge, et kaas sulguks
tud.
korralikult ja et tihendid on
kahjustusteta ja puhtad.
Funktsioon ActionFreeze
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Action‐
Freeze".
Kompressor ei hakka kohe See on normaalne, viga ei
tööle pärast ActionFreeze- ole.
lüliti vajutamist või pärast
temperatuuri muutmist.
Kompressor käivitub mõne
aja pärast.
Temperatuuri ei saa määr‐
ata.
Funktsioon ActionFreeze
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Action‐
Freeze".
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam
temperatuur.
Seadme kaas ei ole korrali‐ Vt jaotist "Kaane avamine
kult kinni.
ja sulgemine".
Mõne toiduaine tempera‐
tuur on liiga kõrge.
Laske toidul jahtuda toa‐
temperatuurini, enne kui
selle seadmesse panete.
Samaaegselt on külmi‐
kusse pandud liiga palju
toiduaineid.
Ärge pange külmikusse sa‐
maaegselt liiga palju toi‐
duaineid.
Kaant on avatud liiga tihti.
Avage kaas ainult vajadu‐
sel.
Funktsioon ActionFreeze
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Action‐
Freeze".
Külmutatavad tooted on
paigutatud üksteisele liiga
lähedale.
Veenduge, et seadmes on
tagatud külma õhu ringlus.
8.2 Klienditeenindus
Kui seade ei hakka tööle ka pärast
loetletud punktide kontrollimist, pöörduge
lähimasse volitatud teeninduskeskusse.
Kiire teeninduse saamiseks on oluline, et
abi küsimisel teaksite oma seadme
mudelit või seerianumbrit; need andmed
leiate garantiikaardilt või seadme
parempoolsel välisküljel olevalt
andmesildilt.
8.3 Lambi asendamine
HOIATUS!
Asendamise ajal ärge
eemaldage lambi katet. Kui
lambi kate on katki või
kadunud, ärge
sügavkülmikut kasutage.
1. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
2. Asendage lamp uue, sama võimsa ja
spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette
30
www.electrolux.com
nähtud lambiga (maksimaalne
võimsus on märgitud lambi kattele).
3. Ühendage toitepistik pistikupessa.
4. Avage kaas. Veenduge, et lamp
süttib.
9. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Paigaldamine
ETTEVAATUST!
Kui te soovite ära visata
seadet, millel on kaanel lukk
või riiv, peate te selle
kindlasti kasutuskõlbmatuks
tegema, et ära hoida laste
kogemata seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Pärast seadme paigaldamist
peab pistik jääma
kättesaadavaks.
9.2 Elektriühendus
•
•
•
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EMÜ direktiividele.
Kliima‐
klass
Ümbritseva õhu tempera‐
tuur
9.3 Ventilatsiooninõuded
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole,
võivad mõne mudeli töös
tekkida probleemid. Õige töö
on tagatud ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui
te pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima teeninduskeskuse
poole.
1. Asetage külmik tasasele pinnale
horisontaalasendisse. Korpus peab
toetuma kõigile neljale tugijalale.
2. Jälgige, et seadme ja tagaseina
vahele jääks 5 cm vaba ruumi.
3. Jälgige, et seadme ja külgmiste
seinte vahele jääb 5 cm vaba ruumi.
EESTI
10. HELID
Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõningaid helisid (kompressor,
külmutusagensi süsteem).
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
31
32
www.electrolux.com
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
11. TEHNILISED ANDMED
11.1 Tehnilised andmed
Kõrgus
mm
876
Laius
mm
1336
Sügavus
mm
667,5
Temperatuuri tõusu aeg
Tundi
49
Pinge
Volti
230 - 240
Sagedus
Hz
50
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme välisküljel,
ja energiasildil.
12. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
33
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................34
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................35
3. LIETOŠANA......................................................................................................37
4. PIRMĀ IESLĒGŠANA.......................................................................................39
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 39
6. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 41
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................42
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 43
9. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................45
10. TROKŠŅI........................................................................................................46
11. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA............................................................................ 47
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
34
1.
www.electrolux.com
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās
– Viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
Sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
Nelietojiet ražotāja neieteiktas mehāniskas ierīces vai
citus līdzekļus atkušanas procesa paātrināšanai.
Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas paredzētajos
nodalījumos elektroierīces, ja vien to izmantošanu
neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
35
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai
neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Ja ierīce ir aprīkota ar ledus mašīnu vai ūdens
dozatoru, uzpildiet tos tikai ar dzeramo ūdeni.
Ja ierīci nepieciešams pieslēgt ūdens piegādes
avotam, pieslēdziet to tikai dzeramā ūdens padevei.
Ūdens pievada spiedienam (minimālajam un
maksimālajam) ir jābūt no 1 bāra (0,1 MPa) līdz 10
bāriem (1 MPa)
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Nogaidiet vismaz četras stundas,
pirms pieslēdzat ierīci pie elektrības
padeves. Tas nepieciešams, lai ļautu
eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Ierīces aizmugurējā virsma jānovieto
pret sienu.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
•
•
Neuzstādiet ierīci vietās, kas ir pārāk
mitras vai pārāk aukstas, piemēram,
piebūvēs, garāžās vai vīna pagrabos.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
36
www.electrolux.com
•
•
•
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
kontaktspraudni.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
•
•
2.4 Iekšējais apgaismojums
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
dzesētāja shēmu. Tas satur izobutānu
(R600a), dabasgāzi, kas ir videi
praktiski nekaitīga. Šī gāze uzliesmo.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Šajā ierīcē esošā lampa nav
paredzēta telpu apgaismojumam
mājsaimniecībā.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
LATVIEŠU
37
3. LIETOŠANA
3.1 Vadības panelis
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Temperatūras regulēšanas taustiņš
2 ON/OFF taustiņš
3 Displejs
4 OK taustiņš
5 Mode taustiņš
3.2 Displejs
3.3 Ierīces ieslēgšana
Pievienojiet ierīci kontaktligzdai.
Brīdinājuma indikators
ON/OFF indikators
Kad ir ieslēgta ActionFreeze
funkcija, mirgo šis indikators.
Negatīvās temperatūras indikators
Temperatūras indikators
Taimera funkcija
ChildLock funkcija
ActionFreeze funkcija
DrinksChill funkcija
EcoMode funkcija
Funkciju saraksts attēlo
visas pieejamās iespējas.
Atkarībā no konkrētās ierīces
specifikācijām displejā
attēloto ikonu skaits var
atšķirties.
1. Ja displejs neizgaismojas, nospiediet
ON/OFF pogu.
Kad ierīce ieslēdzas, tā ir brīdinājuma
režīmā.
Mirgo temperatūra un atskan skaņas
signāls.
2. Lai izslēgtu skaņas signālu,
nospiediet OK pogu. (skatiet arī
sadaļu "Paaugstinātas temperatūras
brīdinājums")
ikona, un
indikators rāda
Mirgo
vissiltāko sasniegto temperatūru.
Lai pareizi uzglabātu pārtiku, izvēlieties
EcoMode funkciju, kas garantē -18 °C
temperatūras iestatīšanu saldētavā.
Pirms produktu ievietošanas
saldētavā pagaidiet, līdz
temperatūra tajā nokrītas līdz
-18 °C.
Lai izvēlētos citu temperatūru, skatiet
sadaļu “Temperatūras regulēšana”.
3.4 Ierīces izslēgšana
Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ON/OFF
pogu uz ilgāk nekā 1 sekundi.
Tiek attēlota 3-2-1 laika atskaite.
38
www.electrolux.com
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojiet nekādus
priekšmetus uz vadības
paneļa, jo tā var nejauši
izslēgt saldētavu.
Lai iekārtu varētu ilgāk lietot,
neieslēdziet un neizslēdziet
saldētavu 10 minūšu laikā.
3.5 Temperatūras regulēšana
Temperatūru var regulēt no -15°C līdz
-24°C. Mēs iesakām iekšējās
temperatūras iestatījumu apmēram 18°C, kas nodrošina pareizu sasaldētas
pārtikas sasaldēšanu un saglabāšanu.
1. Nospiediet temperatūras regulēšanas
pogu, lai indikatorā sāktu mirgot
pašreizējais temperatūras
iestatījums.
2. Nospiediet temperatūras regulēšanas
pogu vēlreiz, lai izmainītu
temperatūru.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu
OK.
Iestatītā temperatūra tiks sasniegta 24
stundu laikā.
Pēc ilgāka nelietošanas perioda
temperatūru nav nepieciešams iestatīt no
jauna, jo tā tiek automātiski saglabāta.
3.6 Paaugstinātas
temperatūras brīdinājuma
signāls
Nodalījuma temperatūras
paaugstināšanās (piemēram, elektrības
piegādes pārtraukuma dēļ) tiek norādīta
šādi:
•
•
mirgojoši brīdinājuma un
temperatūras indikatori;
atskan skaņas signāls.
Iespējamie trauksmes iemesli:
•
•
•
ir ievietots liels svaigas pārtikas
daudzums;
vāks ir atvērts ilgu laiku;
citi sistēmas defekti (skatiet sadaļu
"Problēmrisināšana").
Nospiediet OK pogu, lai atiestatītu
brīdinājumu.
Skaņas signāls izslēdzas.
indikatorā uz dažām sekundēm
parādās visaugstākā nodalījumā
sasniegtā temperatūra. Pēc tam atkal
parādās iestatītā temperatūra.
Brīdinājuma indikators turpina mirgot, līdz
atjaunojas normālais režīms.
3.7 ActionFreeze funkcija
Saldētavas nodalījums piemērots
komerciāli sasaldētas un stipri
sasaldētas pārtikas ilglaicīgai
uzglabāšanai un svaigas pārtikas
uzglabāšanai.
Ievietojiet produktus saldētavā pēc tam,
kad ierīce ir tikusi atdzesēta 24 stundas.
Sasaldēšanas process ilgst 24 stundas.
Šajā laikposmā saldētavā neievietojiet
citu pārtiku. Maksimāls 24 stundās
sasaldējamās pārtikas daudzums
norādīts uz sērijas numura plāksnītes.
1. Lai aktivizētu ActionFreeze funkciju,
nospiediet Mode pogu (vairākas
reizes, ja nepieciešams), līdz
.
parādās attiecīgā ikona
2. Apstipriniet izvēli, nospiežot OK pogu
dažu sekunžu laikā.
Atskanēs skaņas signāls, un uz displeja
paliks
.
Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 52
stundām.
Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt
funkciju, vispirms nospiežot Mode
taustiņu, līdz sāk mirgot attiecīgā ikona,
un pēc tam OK taustiņu.
3.8 ChildLock funkcija
1. Bērnu drošības funkciju aktivizē,
nospiežot Mode pogu (vairākas
reizes, ja nepieciešams).
Parādās attiecīgā ikona .
2. Apstipriniet izvēli, nospiežot OK pogu
dažu sekunžu laikā.
Dzirdēsiet skaņas signālu un ikona paliks
izgaismota. Šādā stāvoklī jebkura
iespējamā darbība ar taustiņiem
neizraisa nekādas izmaiņas tik ilgi, cik šī
funkcija ir aktivizēta.
LATVIEŠU
Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt
funkciju, vispirms nospiežot Mode
taustiņu, līdz sāk mirgot attiecīgā ikona,
un pēc tam OK taustiņu.
•
3.9 DrinksChill funkcija
Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt
funkciju, vispirms nospiežot Mode
taustiņu, līdz sāk mirgot attiecīgā ikona,
un pēc tam OK taustiņu.
Paturiet prātā, ka šajā laikā dzērieni no
saldētavas nodalījuma jāizņem.
DrinksChill funkcija tiek lietota kā
drošības brīdinājums, saldētavas
nodalījumā ievietojot pudeles.
1. Lai aktivizētu, nospiediet Mode pogu
(ja nepieciešams, vairākas reizes),
līdz displejā parādīsies attiecīgā
ikona .
2. Apstipriniet izvēli, nospiežot OK pogu
dažu sekunžu laikā.
Dzirdēsiet skaņas signālu, un parādīsies
ikona.
3. Nospiediet temperatūras regulēšanas
pogu, lai izmainītu taimera vērtību no
standarta 30 minūšu iestatījuma.
Taimeri var iestatīt no 1 līdz 90
minūtēm.
Iestatītā laika beigās būs šādas norādes:
•
indikatorā
•
mirgo ikona
•
mirgo ikona
sāk mirgot simbols
39
skaņas signāls skan, līdz piespiežat
OK taustiņu.
;
;
;
3.10 EcoMode funkcija
Šajā stāvoklī tiek automātiski iestatītas
izvēlētās temperatūras (-18°C), kas
vislabāk piemērotas produktu
uzglabāšanai.
1. EcoMode funkciju aktivizē, nospiežot
Mode pogu (vairākas reizes, ja
nepieciešams) vai iestatot -18°C
temperatūru.
Parādās attiecīgā ikona .
2. Jums jāapstiprina izvēle, dažu
sekunžu laikā piespiežot OK taustiņu.
Dzirdēsiet skaņas signālu un ikona paliks
izgaismota.
Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt
funkciju, mainot kāda nodalījuma izvēlēto
temperatūru.
4. PIRMĀ IESLĒGŠANA
4.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Nelietojiet mazgāšanas
līdzekļus vai abrazīvus
pulverus, jo tie sabojās
apdari.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Svaigas pārtikas
sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
1) Skatiet sadaļu “Tehniskie dati"
Maksimālais saldētavā ievietojamo
produktu daudzums, ko var sasaldēt 24
stundu laikā, ir minēts tehnisko datu
plāksnītē. 1)
Sasaldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā
neievietojiet citus produktus.
40
www.electrolux.com
5.2 Saldētas pārtikas
uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietojat nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot visaugstāko temperatūru.
UZMANĪBU!
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma dēļ
(elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks
par tehnisko datu plāksnītē
minēto uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā),
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.
5.3 Vāka atvēršana un
aizvēršana
2. Lai atvērtu saldētavu, uzmanīgi
ievietojiet atslēgu slēdzenē un
pagrieziet atslēgu pretēji
pulksteņrādītāja virzienam uz simbola
pusi.
Rezerves atslēgas var
iegādāties klientu
apkalpošanas centrā.
BRĪDINĀJUMS!
Glabājiet atslēgu bērniem
nepieejamā vietā.
Pirms atbrīvošanās no
nolietotās ierīces pārbaudiet,
vai izņēmāt no tās atslēgu.
5.5 Sasaldēšanas kalendārs
Simboli parāda dažādus sasaldēto
produktu veidus.
Skaitļi norāda uz attiecīgo saldēto
produktu uzglabāšanas laiku mēnešos.
Norādīto uzglabāšanas laiku lielākās vai
mazākās vērtības ir atkarīgas no
produktu kvalitātes un apstrādes pirms
sasaldēšanas.
UZMANĪBU!
Nevelciet rokturi ar
pārmērīgu spēku
Tā kā vāks ir aprīkots ar efektīvu
blīvējumu, to ir grūti atvērt uzreiz pēc
aizvēršanas (vakuuma klātbūtnes dēļ).
Pirms vāka atkārtotas atvēršanas
pagaidiet dažas minūtes.
Vakuuma vārsts palīdzēs jums atvērt
vāku.
5.4 Drošības slēdzene
5.6 Produktu uzglabāšanas
grozi
Uzkariniet grozus uz saldētavas
augšējās malas (A) vai novietojiet tos
saldētavā (B). Pagrieziet un nofiksējiet
rokturus šajās divās pozīcijās, kā tas
parādīts attēlā.
A
B
Lai nepieļautu nejaušu bloķēšanu,
saldētava ir aprīkota ar slēdzeni.
Slēdzene ir izgatavota tā, lai varat
pagriezt atslēgu un tādējādi aizvērtu
vāku tikai tad, ja iepriekš ievietojāt
slēdzenē atslēgu.
1. Lai aizslēgtu saldētavu, uzmanīgi
ievietojiet atslēgu slēdzenē un
pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja
virzienā uz simbola
pusi.
Tālāk redzamajos attēlos parādīts, cik
daudz grozu var ievietot dažāda veida
saldētavās.
Grozi tiks iebīdīti viens otrā.
LATVIEŠU
946
1061
1201
5.8 Ledus gabaliņu gatavošana
BRĪDINĀJUMS!
Nedrīkst izmantot asus
priekšmetus ledus mašīnas
noņemšanai.
230
200
1336
41
1611
1. Turiet vertikāli ledus kuba veidotāju
un piepildiet to ar ūdeni līdz max.
iedaļai (A), kas parādīta attēlā.
Papildu grozus varat iegādāties tuvākajā
servisa centrā.
A
5.7 Ātrās sasaldēšanas grozs
Šis grozs paredzēts ātrai sasaldēšanai.
B
2. Aizveriet to ar vāciņu (B) un iebīdiet
ledus gabaliņu mašīnas turētājā
saldētavas augšpusē.
3. Lai izņemtu ledus gabaliņus,
pagrieziet ledus mašīnu vai turiet to
tekošā ūdenī dažas sekundes.
UZMANĪBU!
Tā kā grozs aizsargā
bezsarmas sistēmu un
palīdz nodrošināt ventilāciju
pareizai darbībai, tas ir
jāuzglabā tur, kur parādīts
attēlā, un tas nekad nav
noņemams.
6. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ieteikumi produktu
sasaldēšanai
Lai iegūtu optimālu sasaldēšanas
rezultātu, šeit ir daži ieteikumi:
•
•
•
•
Maksimālais pārtikas daudzums, ko
var sasaldēt 24 stundu laikā, ir
norādīts tehnisko datu plāksnītē.
Sasaldēšanas process ilgst 24
stundas. Šajā laikā nedrīkst pievienot
papildu produktus.
Sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes,
svaigus un rūpīgi notīrītus produktus.
Sagatavojiet produktus nelielās
porcijās, lai paātrinātu sasaldēšanu
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
un pēc tam izmantotu tikai
nepieciešamo daudzumu.
Iesaiņojiet produktus alumīnija folijā
vai polietilēna maisiņos un pārbaudiet,
vai iesaiņojumi ir gaisa necaurlaidīgi.
Neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai
saskarties ar jau sasaldētiem
produktiem, kuru temperatūra tādējādi
var paaugstināties.
Liesi produkti uzglabājas labāk nekā
trekni produkti; sāls samazina pārtikas
uzglabāšanas ilgumu.
Saldētas sulas, tās lietojot uzreiz pēc
izņemšanas no saldētavas, var izraisīt
ādas apdegumus.
Lai atcerētos produktu sasaldēšanas
laiku, ieteicams to pierakstīt uz katra
individuālā iepakojuma.
•
•
•
•
•
pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie
produkti tika pareizi uzglabāti;
pārbaudīt, vai saldētie produkti tiek
ievietoti saldētavā iespējami īsākā
laikā posmā;
nevērt un neatstāt vāku atvērtā
stāvoklī bieži vai ilgāk nekā tas
nepieciešams.
Tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri
bojājas un tos nedrīkst atkārtoti
sasaldēt.
Nepārsniedziet produktu ražotāja
norādīto uzglabāšanas laiku.
6.2 Ieteikumi saldētu produktu
uzglabāšanai
Lai iegūtu no šīs iekārtas labāko
sniegumu, Jums vajadzētu:
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Pirms apkopes veikšanas
atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
Lai tīrītu ierīces iekšpusi,
nelietojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvus
produktus, tīrīšanas līdzekļus
ar augstu aromatizācijas
pakāpi vai vasku.
Nesabojājiet atdzesēšanas
sistēmu.
Netīriet kompresoru.
1. Izslēdziet ierīci.
2. Regulāri tīriet ierīci un piederumus,
izmantojot siltu ūdeni un neitrālas
ziepes.
Tīriet saudzīgi vāka blīvējumu.
3. Noņemiet ventilācijas grīdu.
4. Pilnībā nosusiniet ierīci.
5. Uzlieciet ventilācijas grīdu.
6. Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai.
7. Ieslēdziet ierīci.
7.2 Saldētavas atkausēšana
Jūsu ierīcei ir bezsarmas funkcija. Tas
nozīmē, ka, saldētavai darbojoties,
apsarmojums uz iekšējām sienām un
produktiem neveidojas.
Apsarmojums iekšpusē neveidojas, jo
ventilators automātiski nodrošina
nepārtrauktu aukstā gaisa plūsmas
cirkulāciju.
UZMANĪBU!
Daudzi virtuves virsmu
tīrīšanas līdzekļi satur
ķimikālijas, kas var sabojāt
ledusskapja plastmasas
daļas. Tādēļ ieteicams
ierīces korpusu tīrīt tikai ar
silta ūdens un tam
pievienota šķidra
mazgāšanas līdzekļa
maisījumu.
LATVIEŠU
7.3 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
43
4. Lai nepieļautu nepatīkamu aromātu,
atstājiet vāku atvērtu.
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no
elektrotīkla.
2. Izņemiet produktus
3. Iztīriet ierīci un visus piederumus
Ja ierīce tomēr paliek
ieslēgta, palūdziet, lai kāds
pārbauda saldētavu, neļaujot
produktiem sabojāties
elektroenerģijas padeves
pārtraukuma gadījumā.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav pareizi
Pareizi ievietojiet kontakt‐
pievienota elektrotīkla kon‐ dakšu kontaktligzdā.
taktligzdai.
Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.
Pievienojiet ierīci citai kon‐
taktligzdai. Sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstī‐
ta.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv
stabili.
Redzama vai dzirdama
trauksme.
Ierīce ir nesen ieslēgta, vai Skatiet sadaļu "Paaugsti‐
temperatūra tajā ir par
nātas temperatūras brīdi‐
augstu.
nājuma signāls" un, ja
problēma atkārtojas, sazi‐
nieties ar vietējo autorizēto
servisa centru.
Mirgo jaudas indikators.
Temperatūras mērījumos ir Sazinieties ar pilnvarotu
ieviesusies kļūme, vai ier‐ servisa centru.
īce nedarbojas pareizi.
Vāks pilnībā neaizveras.
Vāku bloķē produkti.
Vāku ir grūti atvērt.
Vāka blīvējums ir netīrs vai Notīriet vāka blīvējumu.
lipīgs.
Pārkārtojiet produktus;
skatiet ierīcē esošo uzlīmi.
Bloķēts vārsts.
Pārbaudiet vārstu.
Lampa nedeg.
Lampa ir bojāta.
Skatiet sadaļu "Lampas
nomainīšana".
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Temperatūra ir iestatīta ne‐ Skatiet sadaļu "Lietošana".
pareizi.
44
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Vienlaikus sasaldēšanai ie‐ Pagaidiet dažas stundas
vietots liels daudzums pro‐ un pēc tam vēlreiz pārbau‐
duktu.
diet temperatūru.
Telpas temperatūra ir pār‐
āk augsta.
Skatiet klimata klases tab‐
ulu uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Vāks nav pareizi aizvērts.
Pārbaudiet, vai vāks aizve‐
ras pareizi, un durvju blīvē‐
jums ir tīrs un nebojāts.
Ir aktivizēta ActionFreeze
funkcija.
Skatiet sadaļu "Funkcija
ActionFreeze".
Kompresors nesāk darbo‐ Tas ir normāli. Kļūda nav
ties uzreiz pēc Action‐
radusies.
Freeze nospiešanas vai
pēc temperatūras mainīša‐
nas.
Kompresors sāk darboties
pēc kāda laika posma.
Nevar iestatīt temperatūru.
Skatiet sadaļu "Funkcija
ActionFreeze".
Ir aktivizēta ActionFreeze
funkcija.
Temperatūra ierīcē ir pārāk Temperatūras regulators
zema/augsta.
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Vāks nav pareizi aizvērts.
Skatiet sadaļu "Vāka atvēr‐
šana un aizvēršana".
Produktu temperatūra ir
pārāk augsta.
Ļaujiet produkta tempera‐
tūrai nokristies līdz telpas
temperatūrai pirms to nov‐
ietojiet uzglabāšanai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts
pārāk daudz produktu.
Glabājiet mazāk produktu
vienlaicīgi.
Vāks tiek atvērts pārāk bie‐ Atveriet vāku tikai tad, ja
ži.
tas ir nepieciešams.
Ir aktivizēta ActionFreeze
funkcija.
Skatiet sadaļu "Funkcija
ActionFreeze".
Sasaldēšanai paredzētie
produkti saskaras.
Pārliecinieties, vai ierīcē
notiek aukstā gaisa cirkulā‐
cija.
8.2 Patērētāja pakalpojumi
Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm
ierīce vēl arvien nedarbojas pareizi,
sazinieties ar vietējo autorizēto klientu
apkalpošanas centru.
Lai nodrošinātu savlaicīgu apkalpošanu,
sazinoties ar klientu apkalpošanas
centru, ir būtiski norādīt ierīces modeļa
nosaukumu un sērijas numuru, kuru var
atrast uz garantijas sertifikāta vai ierīces
LATVIEŠU
ārējā, labajā pusē izvietotajā tehnisko
datu plāksnītē.
8.3 Lampas maiņa
BRĪDINĀJUMS!
Nenoņemiet spuldzes
pārsegu nomaiņas laikā.
Nelietojiet saldētavu, ja ir
bojāts vai nav uzstādīts
spuldzes pārsegs.
45
(maksimālā jauda norādīta uz
spuldzes pārsega).
3. Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai.
4. Atveriet vāciņu. Pārliecinieties, vai
lampa ieslēdzas.
1. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
2. Nomainiet veco spuldzi ar jaunu
tādas pašas jaudas spuldzi, kas
paredzēta mājsaimniecībā
9. UZSTĀDĪŠANA
Ierīces izmantošana ārpus
noteiktā temperatūras
diapazona var radīt darbības
problēmas dažiem
modeļiem. Pareizu ierīces
darbību var garantēt,
izmantojot to tikai noteiktajā
temperatūras diapazonā. Ja
jums ir kādas šaubas par
ierīces uzstādīšanas vietu,
lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju, mūsu klientu
apkalpošanas centru vai
tuvāko servisa centru.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Novietojums
UZMANĪBU!
Ja atbrīvojaties no nolietotās
ierīces, kurai ir vāka
bloķēšanas mehānisms vai
aizkritnis, sabojājiet to, lai
bērni nevarētu saldētavā
iesprostoties.
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
Klima‐
tiskā
klase
Apkārtējās vides tempera‐
tūra
SN
no +10 °C līdz +32 °C
N
no +16 °C līdz +32 °C
ST
no +16 °C līdz 38 °C
T
no +16 °C līdz 43 °C
Pēc ierīces uzstādīšanas
kontaktspraudnim jābūt ērti
pieejamam.
9.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
46
www.electrolux.com
•
•
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst EEK direktīvām.
Direktīvas.
1. Novietojiet saldētavu uz cietas,
horizontālas virsmas. Korpusa
kājiņām jāsaskaras ar grīdu.
2. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci
un aizmugurējo sienu ir 5 cm.
3. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci
un sānu pusēm ir 5 cm.
9.3 Ventilācijas prasības
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.
10. TROKŠŅI
Normālas darbības laikā var dzirdēt dažādas skaņas (kompresora, aukstumaģenta
cirkulācijas).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
LATVIEŠU
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
47
CRACK!
11. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
11.1 Tehniskie dati
Augstums
mm
876
Platums
mm
1336
Dziļums
mm
667,5
Uzglabāšanas ilgums elektroenerģi‐
jas piegādes pārtraukuma gadījumā
Stundas
49
Spriegums
Volti
230 - 240
Frekvence
Hz
50
Tehniskā informācija atrodama uz
tehnisko datu plāksnītes ierīces ārpusē
un uz elektroenerģijas datu plāksnītes.
12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu
. Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
48
www.electrolux.com
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
simbolu
, kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
POLSKI
49
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 50
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 52
3. EKSPLOATACJA..............................................................................................53
4. PIERWSZE UŻYCIE.........................................................................................56
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 56
6. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 58
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 59
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 60
9. INSTALACJA.................................................................................................... 63
10. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA...............................................................................64
11. DANE TECHNICZNE......................................................................................65
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
50
1.
www.electrolux.com
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
51
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Jeśli urządzenie wyposażono w kostkarkę do lodu lub
dozownik wody, należy je napełniać wyłącznie wodą
pitną.
Jeśli urządzenie wymaga podłączenia do sieci
wodociągowej, należy podłączyć je wyłącznie do
źródła wody pitnej.
Ciśnienie doprowadzanej wody (minimalne i
maksymalne) musi mieścić się w granicach od 1 bara
(0,1 MPa) do 10 barów (1 MPa).
52
www.electrolux.com
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dostarczoną wraz z
urządzeniem.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Zawsze używać
rękawic ochronnych.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Odczekać co najmniej 4 godziny
przed podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Tył urządzenia musi znajdować się
przy ścianie.
Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
Nie instalować urządzenia w
miejscach wilgotnych lub chłodnych,
takich jak przybudówki, garaże,
winiarnie.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
•
•
•
•
2.3 Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba, że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
Zawiera on izobutan (R600a), który
jest gazem ziemnym spełniającym
wymogi dotyczące ochrony
środowiska. Gaz ten jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
•
•
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
•
•
2.4 Wewnętrzne oświetlenie
•
Typ oświetlenia zastosowanego w
urządzeniu nie jest odpowiedni do
oświetlania pomieszczeń domowych
•
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń i
uszkodzeniem urządzenia.
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
3. EKSPLOATACJA
3.1 Panel sterowania
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Przycisk regulacji temperatury
53
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
2 Przycisk ON/OFF
54
www.electrolux.com
3 Wyświetlacz
4 Przycisk OK
3.2 Wyświetlacz
Wskaźnik alarmu
Wskaźnik ON/OFF
Gdy funkcja ActionFreeze
jest włączona, ten wskaźnik
miga.
Wskaźnik ujemnej temperatury
Wskaźnik temperatury
Funkcja minutnika
Funkcja ChildLock
Funkcja ActionFreeze
Funkcja DrinksChill
Funkcja EcoMode
Lista funkcji obejmuje
wszystkie możliwe opcje.
Liczba symboli na
wyświetlaczu może się
różnić w zależności od
specyfikacji danego
urządzenia.
3.3 Włączanie
Włożyć wtyczkę urządzenia do gniazda
elektrycznego.
1. Jeśli wyświetlacz nie zaświeci się,
nacisnąć przycisk ON/OFF.
Bezpośrednio po włączeniu
urządzenia jest ono w trybie alarmu.
Miga wskazanie temperatury i emitowany
jest sygnał dźwiękowy.
2. Aby włączyć sygnał dźwiękowy,
nacisnąć przycisk OK. (Patrz także
rozdział „Alarm wysokiej
temperatury”)
5 Przycisk Mode
Miga symbol
, a wskaźnik
pokazuje najwyższą osiągniętą
temperaturę.
Aby zapewnić prawidłowe
przechowywanie żywności, wybrać
funkcję EcoMode, która zapewni
ustawienie temperatury -18°C w
zamrażarce.
Przed umieszczeniem
żywności w komorze
zamrażarki, należy
odczekać, aż temperatura
wewnątrz osiągnie -18°C.
Aby ustawić inną temperaturę, patrz
„Regulacja temperatury”.
3.4 Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć
przycisk ON/OFF przez co najmniej
1 sekundę.
Wyświetlone zostanie odliczanie 3 -2 -1.
OSTRZEŻENIE!
Nie stawiać żadnych
przedmiotów na panelu
sterowania, ponieważ
mogłoby to spowodować
przypadkowe wyłączenie
zamrażarki.
Aby wydłużyć żywotność
urządzenia nie należy
włączać i wyłączać
zamrażarki przed upływem
10 minut.
3.5 Regulacja temperatury
Temperaturę można regulować w
zakresie od -15°C do -24°C. Zaleca się
ustawienie temperatury wewnętrznej na
około -18°C. Gwarantuje to prawidłowe
zamrożenie i przechowywanie
zamrożonej żywności.
1. Nacisnąć przycisk regulacji
temperatury, na wskaźniku zacznie
POLSKI
55
migać aktualne ustawienie
temperatury.
2. Ponownie nacisnąć przycisk regulacji
temperatury, aby zmienić
temperaturę.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby
potwierdzić.
Proces zamrażania trwa 24 godziny. W
tym czasie do zamrażarki nie należy
wkładać kolejnej partii żywności.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej.
Urządzenie osiągnie ustawioną
temperaturę w ciągu 24 godzin.
1. Aby włączyć funkcję ActionFreeze,
nacisnąć przycisk Mode (w razie
potrzeby kilkakrotnie), aż na
Temperatura zostaje zapamiętana, nie
ma zatem konieczności ponownego jej
nastawiania po dłuższej przerwie w pracy
urządzenia.
3.6 Alarm wysokiej temperatury
wyświetlaczu pojawi się symbol
.
2. Dokonany wybór należy potwierdzić,
naciskając w ciągu kilku sekund
przycisk OK.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a
Wzrost temperatury w komorze
(spowodowany na przykład awarią
zasilania) jest sygnalizowany poprzez:
symbol
Funkcja wyłącza się automatycznie po
52 godzinach.
•
Możliwe przyczyny alarmu:
Funkcję można wyłączyć w dowolnej
chwili, naciskając przycisk Mode, aż
zacznie migać odpowiedni symbol, a
następnie przycisk OK.
•
3.8 Funkcja ChildLock
•
•
•
miganie wskaźników alarmu i
temperatury;
sygnał dźwiękowy.
w komorze umieszczono dużo świeżej
żywności;
pokrywa była otwarta przez dłuższy
czas;
inne usterki systemu (patrz
„Rozwiązywanie problemów”).
Nacisnąć przycisk OK , aby wyłączyć
alarm.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
na kilka sekund
Na wskaźniku
pojawi się najwyższa temperatura
osiągnięta w komorze. Następnie
powróci do wskazywania ustawionej
temperatury.
Wskaźnik alarmu miga aż do chwili
przywrócenia normalnych warunków.
3.7 Funkcja ActionFreeze
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
żywności nabywanej jako mrożonki oraz
głęboko zamrożonej, a także do
zamrażania świeżej żywności.
Umieścić żywność w zamrażarce po
wstępnym schłodzeniu jej przez 24
godziny.
pozostanie podświetlony.
1. Blokadę uruchomienia włącza się za
pomocą przycisku Mode (naciskając
kilkakrotnie w razie potrzeby).
Pojawi się odpowiedni symbol .
2. Dokonany wybór należy potwierdzić,
naciskając w ciągu kilku sekund
przycisk OK.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a
symbol pozostanie widoczny na
wyświetlaczu. Podczas działania tej
funkcji naciskanie przycisków nie
powoduje zmian w pracy urządzenia.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej
chwili, naciskając przycisk Mode, aż
zacznie migać odpowiedni symbol, a
następnie przycisk OK.
3.9 Funkcja DrinksChill
Funkcja DrinksChill służy jako sygnał
ostrzegawczy w przypadku umieszczenia
butelek w komorze zamrażarki.
1. Aby włączyć, nacisnąć przycisk
Mode (w razie potrzeby kilkakrotnie),
56
www.electrolux.com
aż na wyświetlaczu pojawi się
symbol .
2. Dokonany wybór należy potwierdzić,
naciskając w ciągu kilku sekund
przycisk OK.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i pojawi
się symbol .
3. Ponownie nacisnąć przycisk regulacji
temperatury, aby zmienić wartość
minutnika z domyślnych 30 minut.
Wartość minutnika można zmieniać
w przedziale od 1 do 90 minut.
Po upływie ustawionego czasu pojawią
się następujące wskazania:
•
miga symbol
na wskaźniku
;
;
•
miga symbol
•
•
miga symbol ;
sygnał dźwiękowy, emitowany do
czasu naciśnięcia przycisku OK.
Po włączeniu się alarmu należy wyjąć
napoje umieszczone w komorze
zamrażarki.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej
chwili, naciskając przycisk Mode, aż
zacznie migać odpowiedni symbol, a
następnie przycisk OK.
3.10 Funkcja EcoMode
W tym trybie pracy wybrane temperatury
są ustawiane automatycznie (-18°C), aby
zapewnić optymalne warunki
przechowywania żywności.
1. Funkcję EcoMode włącza się za
pomocą przycisku Mode (naciskając
kilkakrotnie w razie potrzeby) lub
ustawiając temperaturę -18°C.
Pojawi się odpowiedni symbol .
2. Dokonany wybór należy potwierdzić,
naciskając w ciągu kilku sekund
przycisk OK.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a
symbol pozostanie widoczny na
wyświetlaczu.
Funkcję można w dowolnej chwili
wyłączyć, zmieniając wybraną
temperaturę w komorze.
4. PIERWSZE UŻYCIE
4.1 Czyszczenie wnętrza
UWAGA!
Nie należy stosować silnych
detergentów ani materiałów
ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
1) Patrz „Dane techniczne”.
Informacja o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, znajduje się na tabliczce
znamionowej. 1)
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
POLSKI
5.2 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z wyższym
ustawieniem.
UWAGA!
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego
na przykład awarią zasilania,
jeśli awaria zasilania trwała
dłużej niż podano w tabeli
danych technicznych w
punkcie „czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować,
po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
5.3 Otwieranie i zamykanie
pokrywy
UWAGA!
Nigdy nie należy ciągnąć
uchwytu pokrywy z dużą
siłą.
Ponieważ pokrywa wyposażona jest w
szczelne zamknięcie, otwarcie jej tuż po
zamknięciu nie jest łatwe (z powodu
podciśnienia powstającego wewnątrz
zamrażarki). Należy odczekać kilka minut
przed ponownym otwarciem urządzenia.
do symbolu .
2. Aby otworzyć zamrażarkę, ostrożnie
włożyć klucz do zamka i obrócić
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara do symbolu
.
Zapasowe klucze są
dostępne w lokalnym
punkcie serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Klucze należy
przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Przed utylizacją starego
urządzenia należy upewnić
się, że klucz został wyjęty z
zamka.
5.5 Kalendarz zamrażania
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania
w miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju produktów spożywczych. To, czy
zastosowanie ma wyższa czy niższa
wartość wskazanego okresu
przechowywania, zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed
zamrożeniem.
Zawór ciśnieniowy ułatwia otwarcie
pokrywy.
5.6 Koszyki do
przechowywania
5.4 Bezpieczny zamek
Powiesić koszyki na górnej krawędzi
zamrażarki (A) lub umieścić je w
zamrażarce (B). Obrócić i zablokować
uchwyty w jednej z dwóch pozycji, jak
pokazano na ilustracji.
Zamrażarka wyposażona jest w
specjalny zamek, zabezpieczający przed
przypadkowym zamknięciem. Zamek jest
zaprojektowany w taki sposób, że klucz
można obrócić i tym samym zamknąć
pokrywę wyłącznie po uprzednim
wciśnięciu klucza w zamek.
57
1. Aby zamknąć zamrażarkę, ostrożnie
włożyć klucz do zamka i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
58
www.electrolux.com
A
UWAGA!
Ponieważ kosz chroni układ
Frost free i pomaga w
zapewnieniu prawidłowej
wentylacji, powinien zawsze
pozostawać w miejscu
wskazanym na ilustracji (nie
należy go wyjmować).
B
Poniższe ilustracje pokazują, ile
koszyków można umieścić w różnych
modelach zamrażarek.
Koszyki wsuną się w siebie.
946
1061
1201
230
200
1336
1611
Dodatkowe koszyki można zakupić w
miejscowym punkcie serwisowym.
5.8 Przygotowywanie kostek
lodu
OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie używać ostrych
ani spiczastych przedmiotów
do wyjmowania pojemnika.
1. Trzymając pojemnik do lodu w
pozycji pionowej, napełnić go wodą
do poziomu oznaczonego linią (A),
widoczną na ilustracji.
A
5.7 Kosz szybkiego zamrażania
Kosz ten jest przeznaczony do szybkiego
zamrażania.
B
2. Zamknąć pojemnik pokrywką (B) i
wsunąć go w uchwyt w pokrywie
zamrażarki.
3. Aby uwolnić kostki lodu, należy lekko
skręcić pojemnik lub umieścić go na
kilka sekund pod strumieniem
bieżącej wody.
6. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
POLSKI
6.1 Wskazówki dotyczące
zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki
zamrażania, należy korzystać z
poniższych wskazówek:
•
•
•
•
•
•
•
Maksymalna ilość żywności, jaką
można zamrozić w ciągu 24 godzin,
jest podana na tabliczce
znamionowej.
Proces zamrażania trwa 24 godziny.
W tym czasie do zamrażarki nie
należy wkładać kolejnej partii
żywności.
Należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże
i dokładnie oczyszczone.
Żywność należy dzielić na małe
porcje w celu przyspieszenia
zamrażania i zwiększenia
skuteczności procesu oraz w celu
umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości.
Żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne
zamknięcie.
Nie dopuszczać do stykania się
świeżej, nie zamrożonej żywności z
zamrożonymi produktami, aby
uniknąć podniesienia temperatury
zamrożonych produktów.
Produkty niskotłuszczowe
przechowują się lepiej i przez dłuższy
•
•
6.2 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
•
•
•
•
•
upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie;
starać się, aby zamrożona żywność
była transportowana ze sklepu do
zamrażarki w jak najkrótszym czasie;
nie otwierać zbyt często pokrywy
zamrażarki i nie zostawiać jej otwartej
dłużej niż jest to absolutnie
konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
59
czas, niż te o dużej zawartości
tłuszczu. Sól powoduje skrócenie
okresu przechowywania żywności.
Spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry.
Zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Nie wolno używać
detergentów, środków
ściernych, zapachowych
środków czyszczących ani
past woskowych do
czyszczenia wnętrza
urządzenia.
Należy chronić układ
chłodniczy przed
uszkodzeniem.
Nie ma potrzeby
czyszczenia obszaru
sprężarki.
1. Wyłączyć urządzenie.
60
www.electrolux.com
2. Regularnie czyścić urządzenie i
elementy dodatkowe ciepłą wodą z
łagodnym mydłem.
Ostrożnie czyścić uszczelkę
pokrywy.
3. Wyjąć dno zapewniające obieg
powietrza.
4. Dokładnie osuszyć urządzenie.
5. Założyć dno zapewniające obieg
powietrza.
6. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
7. Włączyć urządzenie.
7.3 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od
źródła zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria
4. Pozostawić pokrywę otwartą, aby
zapobiec powstaniu przykrych
zapachów.
7.2 Rozmrażanie zamrażarki
Jest to urządzenie typu bezszronowego.
Podczas działania urządzenia szron nie
gromadzi się na wewnętrznych
ściankach ani na żywności.
Szron nie osadza się dzięki ciągłej
cyrkulacji zimnego powietrza wewnątrz
komory, którą wywołuje automatycznie
sterowany wentylator.
Jeśli urządzenie pozostanie
włączone, należy poprosić
kogoś o regularne kontrole,
aby uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
UWAGA!
Niektóre kuchenne środki
czyszczące zawierają
substancje chemiczne, które
mogą uszkodzić tworzywa
sztuczne zastosowane w
urządzeniu. Z tego względu
zaleca się mycie
zewnętrznych części
urządzenia ciepłą wodą z
niewielką ilością płynu do
mycia naczyń.
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy...
Problem
Prawdopodobna przyc‐
zyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przyc‐
zyna
61
Rozwiązanie
Wtyczki przewodu zasilają‐ Włożyć prawidłowo
cego nie włożono prawidło‐ wtyczkę do gniazda elek‐
wo do gniazda elektrycz‐
trycznego.
nego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć do innego
gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wyk‐
walifikowanym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głoś‐
no.
Urządzenie nie stoi stabil‐
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy
lub wizualny.
Urządzenie zostało nie‐
dawno włączone lub tem‐
peratura w urządzeniu jest
wciąż zbyt wysoka.
Zapoznać się z punktem
„Alarm wysokiej temperatu‐
ry” i jeśli problem wystę‐
puje nadal, skontaktować
się z najbliższym punktem
serwisowym.
Miga kontrolka zasilania.
Wystąpił błąd pomiaru tem‐ Skontaktować się z naj‐
peratury lub urządzenie nie bliższym autoryzowanym
działa prawidłowo.
punktem serwisowym.
Pokrywa nie zamyka się do Żywność blokuje pokrywę.
końca.
Ułożyć żywność w prawid‐
łowy sposób, zgodnie z na‐
klejką znajdującą się w ur‐
ządzeniu.
Pokrywę trudno otworzyć.
Uszczelki pokrywy są zab‐
rudzone lub lepkie.
Wyczyścić uszczelki pokry‐
wy.
Zawór jest zablokowany.
Sprawdzić zawór.
Nie działa oświetlenie.
Żarówka jest przepalona.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Sprężarka pracuje w spo‐
sób ciągły.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatac‐
ja”.
W urządzeniu umieszczo‐ Odczekać kilka godzin i
no naraz dużą ilość żywno‐ ponownie sprawdzić tem‐
ści do zamrożenia.
peraturę.
Temperatura w pomieszc‐
zeniu jest zbyt wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycz‐
nej na tabliczce znamiono‐
wej.
Włożono zbyt ciepłe potra‐
wy.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
62
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przyc‐
zyna
Rozwiązanie
Nie zamknięto prawidłowo
pokrywy.
Sprawdzić, czy pokrywa
prawidłowo się zamyka or‐
az czy uszczelki są czyste i
nieuszkodzone.
Włączona jest funkcja Ac‐
tionFreeze.
Patrz „Funkcja Action‐
Freeze”.
Sprężarka nie uruchamia
się natychmiast po naciś‐
nięciu ActionFreeze lub
zmianie ustawienia tem‐
peratury.
Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza usterki.
Sprężarka rozpoczyna
pracę dopiero po pewnym
czasie.
Nie można ustawić tem‐
peratury.
Włączona jest funkcja Ac‐
tionFreeze.
Patrz „Funkcja Action‐
Freeze”.
Temperatura w urządzeniu Nie ustawiono prawidłowo
jest zbyt niska lub zbyt wy‐ regulatora temperatury.
soka.
Ustawić wyższą/niższą
temperaturę.
Pokrywa nie została prawi‐ Patrz „Otwieranie i zamy‐
dłowo zamknięta.
kanie pokrywy”.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.
Włożono jednocześnie
zbyt wiele produktów.
Ograniczyć ilość jednoc‐
ześnie wkładanych produk‐
tów.
Pokrywa jest otwierana
zbyt często.
Otwierać pokrywę tylko
wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Włączona jest funkcja Ac‐
tionFreeze.
Patrz „Funkcja Action‐
Freeze”.
Żywność do zamrożenia
umieszczono zbyt blisko
siebie.
Zapewnić obieg zimnego
powietrza w urządzeniu.
8.2 Serwis
Jeśli po wykonaniu powyższych
czynności urządzenie nadal nie działa
prawidłowo, należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Aby uzyskać szybką pomoc serwisową,
należy podczas zgłaszania problemu
podać model i numer seryjny urządzenia,
które można znaleźć w umowie
gwarancyjnej lub na tabliczce
znamionowej umieszczonej na
zewnętrznej prawej stronie urządzenia.
POLSKI
8.3 Wymiana oświetlenia
OSTRZEŻENIE!
Nie należy zdejmować
klosza żarówki podczas
wymiany. Jeżeli klosz
żarówki został uszkodzony
lub nie ma go w ogóle, nie
należy korzystać z
zamrażarki.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
2. Wymienić starą żarówkę na nową o
takiej samej mocy i przeznaczoną
wyłącznie do urządzeń domowych
9. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo
w temperaturze spoza
podanego zakresu.
Prawidłowe działanie jest
gwarantowane tylko w
podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym
9.1 Ustawianie
UWAGA!
W przypadku utylizacji
starego urządzenia
posiadającego zamek lub
rygiel na pokrywie, należy
najpierw go uszkodzić, aby
dzieci nie mogły zatrzasnąć
się wewnątrz.
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do 32°C
N
od +16°C do 32°C
ST
od +16°C do 38°C
T
od +16°C do 43°C
63
(maksymalną moc podano na kloszu
żarówki).
3. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
4. Otworzyć pokrywę. Sprawdzić, czy
oświetlenie włącza się.
Należy umożliwić dostęp do
wtyczki przewodu
zasilającego po
zainstalowaniu urządzenia.
9.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
64
www.electrolux.com
•
•
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
1. Umieścić zamrażarkę poziomo na
stabilnej powierzchni. Urządzenie
musi się opierać na wszystkich
czterech nogach.
2. Należy upewnić się, że między
urządzeniem a ścianą z tyłu jest 5 cm
wolnej przestrzeni.
3. Należy upewnić się, że między
urządzeniem a ścianą z boku jest 5
cm wolnej przestrzeni.
9.3 Wymagania dotyczące
wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
10. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
POLSKI
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
11. DANE TECHNICZNE
11.1 Dane techniczne
Wysokość
mm
876
Szerokość
mm
1336
Głębokość
mm
667,5
Czas utrzymywania temperatury
Godz.
49
Napięcie
V
230 - 240
Częstotliwość
Hz
50
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej na zewnątrz
urządzenia oraz na etykiecie z
oznaczeniem klasy energetycznej.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
65
66
www.electrolux.com
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
*
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
POLSKI
67
804181164-A-282015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement