Electrolux EC2640AOW User manual

Electrolux EC2640AOW User manual
EC2640AOW
CS
ET
LT
PL
Truhlicová mraznička
Sügavkülmkirst
Šaldymo dėžė
Zamrażarka skrzyniowa
Návod k použití
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
Instrukcja obsługi
2
17
32
47
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. PROVOZ.............................................................................................................6
4. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ........................................................................................8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 8
6. TIPY A RADY................................................................................................... 10
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 11
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 12
9. INSTALACE......................................................................................................14
10. ZVUKY............................................................................................................15
11. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 16
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické
ani jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny
výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
•
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
ČESKY
•
•
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento
plyn je hořlavý.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
•
5
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
2.4 Vnitřní osvětlení
•
Typ žárovky použitý v tomto spotřebiči
není vhodný pro osvětlení místností.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
6
www.electrolux.com
3. PROVOZ
3.1 Ovládací panel
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Tlačítko regulace teploty
2 Tlačítko ON/OFF
3 Displej
4 Tlačítko OK
5 Tlačítko Mode
3.2 Displej
3.3 Zapnutí spotřebiče
Zapojte spotřebič do zásuvky.
Kontrolka výstrahy
Kontrolka ON/OFF
Když je funkce ActionFreeze
zapnutá, tato kontrolka bliká.
Kontrolka záporné teploty
Kontrolka teploty
Funkce časovače
Funkce ChildLock
Funkce ActionFreeze
Funkce DrinksChill
Funkce EcoMode
Seznam funkcí zobrazuje
všechny dostupné možnosti.
Počet ikon zobrazených na
displeji se může lišit v
závislosti konkrétních
specifikacích spotřebiče.
1. Pokud displej nesvítí, stiskněte
tlačítko ON/OFF.
Ihned po zapnutí se spotřebič
nachází v režimu výstrahy.
Kontrolka teploty bliká a zní zvuková
signalizace.
2. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím tlačítka OK. (viz rovněž
část „Výstraha vysoké teploty“)
bliká a ukazatel
Ikona
nejvyšší dosaženou teplotu.
zobrazuje
Pro správné uložení potravin vyberte
funkci EcoMode, která je zárukou
nastavení následující teploty -18 °C v
mrazničce.
Před vložením potravin do
mrazicího oddílu počkejte,
dokud teplota uvnitř oddílu
nedosáhne -18 °C.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
3.4 Vypnutí spotřebiče
Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka
ON/OFF na více než jednu sekundu.
Zobrazí odpočet začínající od 3 -2 -1.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Nepokládejte na ovládací
panel žádné předměty,
jelikož by mohlo dojít k
náhodnému vypnutí
mrazničky.
Delší životnost spotřebiče
zajistíte tím, že mrazničku
nebudete opakovaně
zapínat a vypínat v rozmezí
alespoň 10 minut.
3.5 Regulace teploty
Teplotu lze nastavit v rozsahu -15 °C až
-24 °C. Doporučujeme nastavit vnitřní
teplotu na cca -18 °C, která je optimální
pro správné zmražení potravin a jejich
uchovávání.
1. Po stisknutí tlačítka regulace teploty
na displeji bliká aktuální nastavení
teploty.
2. Teplotu změníte opětovným
stisknutím tlačítka regulace teploty.
3. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24
hodin.
Po dlouhé odstávce spotřebiče není
nutné znovu nastavovat teplotu, neboť
zůstává uložena.
3.6 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v oddílu mrazničky
(například z důvodu výpadku proudu) je
signalizováno:
•
•
blikajícími kontrolkami výstrahy a
ukazateli teploty mrazničky;
zvukovým signálem.
Možné příčiny výstrahy:
•
•
•
velké množství vložených čerstvých
potravin;
víko bylo otevřené dlouho;
jakákoliv jiná závada systému (viz
„Odstraňování závad“).
Stisknutím tlačítka OK resetujte výstrahu.
Zvukový signál se vypne.
Na displeji
se na několik sekund
zobrazí nejvyšší dosažená teplota v
7
oddílu. Poté opět zobrazuje nastavenou
teplotu.
Ukazatel výstrahy bude stále blikat,
dokud nedojde k obnovení normálních
provozních podmínek.
3.7 Funkce ActionFreeze
Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání
zakoupených zmrazených a
hlubokozmrazených potravin a
zmrazování čerstvých potravin.
Po předchlazení v délce 24 hodin vložte
potraviny do mrazničky.
Zmrazovací proces trvá 24 hodin. V této
době nedávejte do mrazničky jiné
potraviny. Maximální množství potravin,
které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno
na typovém štítku.
1. Funkci ActionFreeze zapnete
stisknutím tlačítka Mode (popřípadě
několikrát), dokud se nezobrazí
.
příslušná ikona
2. K potvrzení volby stiskněte na
několik sekund tlačítko OK.
Zazní zvukový signál a na displeji
zůstane zobrazeno
.
Funkce se automaticky vypne za 52
hodin.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka Mode, dokud se
nerozbliká příslušná ikona, a
následovným stisknutím tlačítka OK.
3.8 Funkce ChildLock
1. Funkce dětské bezpečnostní pojistky
se zapíná stisknutím tlačítka Mode
(popřípadě několikrát).
Zobrazí se příslušná ikona .
2. K potvrzení volby stiskněte na
několik sekund tlačítko OK.
Zazní zvukový signál a ikona zůstane
svítit. Nyní jsou všechny funkce po
stisknutí tlačítek zablokovány tak dlouho,
dokud je funkce dětské pojistky zapnutá.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka Mode, dokud se
nerozbliká příslušná ikona, a
následovným stisknutím tlačítka OK.
8
www.electrolux.com
3.9 Funkce DrinksChill
Funkce DrinksChill se používá jako
bezpečnostní varování při vložení lahví
do oddílu mrazničky.
1. Zapněte stisknutím tlačítka Mode
(popřípadě několikrát), dokud se
nezobrazí příslušná ikona .
2. K potvrzení volby stiskněte na
několik sekund tlačítko OK.
Zazní zvukový signál a zobrazí se ikona
.
3. Stisknutím tlačítka regulace teploty
změňte hodnotu časovače z
výchozího nastavení 30 min.
Časovač lze nastavit v rozsahu od 1
do 90 min.
Uplynutí zvolené doby je indikováno
následovně:
bliká symbol
;
•
na displeji
•
ikona
•
•
ikona
bliká;
zní zvukový signál, dokud nestisknete
tlačítko OK.
bliká;
V tomto okamžiku je nutné nápoje z
oddílu mrazničky vyjmout.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka Mode, dokud se
nerozbliká příslušná ikona, a
následovným stisknutím tlačítka OK.
3.10 Funkce EcoMode
Nyní se automaticky nastaví zvolené
teploty (-18 °C) k vytvoření nejlepších
podmínek pro uložení potravin.
1. Funkce EcoMode se zapíná
stisknutím tlačítka Mode (popřípadě
několikrát) nebo nastavením teploty
na -18 °C.
Zobrazí se příslušná ikona .
2. K potvrzení volby stiskněte na
několik sekund tlačítko OK.
Zazní zvukový signál a ikona zůstane
svítit.
Funkci je možné kdykoli vypnout změnou
zvolené teploty v oddílu.
4. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
4.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo abrazivní
prášky, které mohou
poškodit povrch spotřebiče.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
1) Viz „Technické údaje“
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit během 24 hodin,
je uvedeno na typovém štítku. 1)
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
ČESKY
5.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny na vyšší nastavení.
POZOR!
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je uvedeno v
tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo
ihned uvařit či upéct a potom
opět zmrazit (po ochlazení).
5.3 Otevírání a zavírání víka
POZOR!
Nikdy za držadlo netahejte
silou.
Protože je víko opatřeno vzduchotěsným
těsněním, není snadné je krátce po
zavření znovu otevřít (je to důsledek
podtlaku, který se uvnitř vytvoří při
ochlazení). Několik minut počkejte, než
spotřebič znovu otevřete.
Při otevírání víka vám pomůže vakuový
ventil.
5.4 Bezpečnostní zámek
9
Náhradní klíče můžete
zakoupit v nejbližším
autorizovaném servisním
středisku.
VAROVÁNÍ!
Klíč uschovejte mimo dosah
dětí.
Před likvidací starého
spotřebiče nezapomeňte
vytáhnout klíč ze zámku.
5.5 Kalendář pro zmrazování
Symboly ukazují různé druhy
zmrazených potravin.
Čísla udávají dobu uskladnění v
měsících pro příslušné druhy
zmrazených potravin. Zda platí horní
nebo dolní hodnota uvedeného času
skladování, závisí na kvalitě potravin a
jejich zpracování před zmrazením.
5.6 Úložné koše
Koše zavěšujte na horní okraj mrazničky
(A) nebo je vložte dovnitř mrazničky (B).
Držadla otočte do jedné z těchto dvou
poloh a zajistěte podle obrázku.
A
B
Mraznička je opatřena speciálním
zámkem, který zabraňuje neúmyslnému
uzamčení. Zámek je zkonstruován tak,
abyste mohli otočit klíčem a zamknout
víko pouze pokud jste předtím zatlačili
klíč do zámku.
1. Chcete-li mrazničku uzamknout,
opatrně vsuňte klíč do zámku a
otočte ve směru hodinových ručiček
k symbolu .
2. Chcete-li mrazničku odemknout,
opatrně vsuňte klíč do zámku a
otočte proti směru hodinových
ručiček k symbolu
.
Následující obrázky ukazují, kolik košů
lze umístit do různých modelů mrazniček.
Koše do sebe zapadají.
10
www.electrolux.com
946
1061
POZOR!
Jelikož je koš chráněn
beznámrazovým systémem
a pomáhá zajišťovat
ventilaci pro správný chod
spotřebiče, je nutné jej
udržovat na zobrazeném
místě a nikdy jej nevyjímat.
1201
230
200
1336
1611
Další koše můžete zakoupit v nejbližším
autorizovaném servisním středisku.
5.7 Koš pro rychlé zmrazení
Tento koš je určen k rychlému
zmrazování.
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Tipy pro zmrazování
potravin
•
•
K dosažení dokonalého zmrazovacího
procesu vám nabízíme následující rady:
•
•
•
•
Maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku.
Zmrazovací proces trvá 24 hodin. V
této době nepřidávejte žádné další
potraviny ke zmrazení.
Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
Připravte potraviny v malých porcích,
aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a
•
•
•
bylo pak možné rozmrazit pouze
požadované množství.
Zabalte potraviny do alobalu nebo
polyetylénu a přesvědčte se, že jsou
balíčky vzduchotěsné.
Čerstvé, nezmrazené potraviny se
nesmí dotýkat již zmrazených
potravin, protože by zvýšily jejich
teplotu.
Libové potraviny vydrží uložené déle
a v lepším stavu, než tučné; sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin.
Vodové zmrzliny mohou při
konzumaci okamžitě po vyjmutí z
mrazicího oddílu způsobit v ústech a
na pokožce popáleniny mrazem.
Doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
ČESKY
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
6.2 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu
zakoupeného spotřebiče dodržujte
následující podmínky:
•
vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladovány;
•
•
•
•
11
zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
neotvírejte víko často, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Pravidelné čištění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
K čištění vnitřních stěn
mrazničky nepoužívejte
saponáty, abrazivní prášky
ani podobné výrobky, silně
parfémované čisticí
prostředky nebo vosková
leštidla.
Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
Není nutné čistit prostor
kompresoru.
1. Vypněte spotřebič.
2. Pravidelně myjte spotřebič a
příslušenství vlažnou vodou a
neutrálním čisticím prostředkem.
Těsnění víka čistěte opatrně.
3. Odstraňte odvětrávané dno.
4. Spotřebič důkladně vysušte.
5. Namontujte odvětrávané dno.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
7. Zapněte spotřebič.
7.2 Odmrazování mrazničky
Tento spotřebič je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace
chladného vzduchu uvnitř oddílu
automaticky řízeným ventilátorem.
POZOR!
Řada prostředků na čistění
povrchů v kuchyni obsahuje
chemikálie, které mohou
poškodit umělou hmotu
použitou v tomto spotřebiči.
Doporučujeme proto čistit
povrch spotřebiče pouze
teplou vodou s trochou
tekutého mycího prostředku
na nádobí.
7.3 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Spotřebič vypněte a odpojte od
síťového napájení.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Víko nechejte otevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič
zapnutý, požádejte někoho,
aby jej občas zkontroloval,
zda se uchovávaný obsah
nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
12
www.electrolux.com
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte zástrčku do jiné
zásuvky. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐ Zkontrolujte stabilní polohu
staven.
spotřebiče.
Je spuštěna optická či zvu‐ Spotřebič byl zapnut ne‐
ková výstraha.
dávno nebo teplota ve
spotřebiči je ještě příliš vy‐
soká.
Viz „Výstraha vysoké teplo‐
ty“, a pokud problém stále
přetrvává, obraťte se na
nejbližší autorizované se‐
rvisní středisko.
Kontrolka napájení bliká.
Při měření teploty došlo k
chybě nebo spotřebič ne‐
funguje správně.
Obraťte se na autorizova‐
né servisní středisko.
Víko není zcela zavřené.
Obaly potravin blokují víko. Uspořádejte obaly správ‐
ně, viz nálepka v mraznič‐
ce.
Víko mrazničky se obtížně
otevírá.
Těsnění víka je znečištěné Vyčistěte těsnění víka.
nebo lepkavé.
Ventil je zablokovaný.
Zkontrolujte ventil.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Pro‐
voz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin
ke zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a
pak znovu zkontrolujte te‐
plotu.
Teplota v místnosti je příliš Viz tabulka klimatické třídy
vysoká.
na typovém štítku.
Vložili jste příliš teplé jídlo.
Nechte potraviny vychlad‐
nout na teplotu místnosti a
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
ČESKY
Problém
13
Možná příčina
Řešení
Víko není řádně zavřeno.
Zkontrolujte, zda je víko
dobře zavřené a těsnění je
nepoškozené a čisté.
Funkce ActionFreeze je
zapnutá.
Viz „Funkce ActionFreeze“.
Po stisknutí ActionFreeze Toto je normální jev, který
nebo po změně teploty se nepřestavuje poruchu
kompresor nespustí okam‐ spotřebiče.
žitě.
Kompresor se spouští až
po určité době.
Teplotu nelze nastavit.
Funkce ActionFreeze je
zapnutá.
Viz „Funkce ActionFreeze“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplo‐
tu.
Víko není správně
zavřeno.
Viz „Otevírání a zavírání
víka“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Nechte potraviny vychlad‐
nout na teplotu místnosti,
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Vložili jste příliš velké
množství lahví najednou.
Ukládejte do spotřebiče
menší množství potravin.
Otvírali jste často víko.
Víko otevírejte jen v
případě potřeby.
Funkce ActionFreeze je
zapnutá.
Viz „Funkce ActionFreeze“.
Potraviny ke zmrazení jsou Zkontrolujte, zda ve
položeny příliš těsně u se‐ spotřebiči může dobře ob‐
be.
íhat chladný vzduch.
8.2 Servis
Projevuje-li se závada i po provedení
výše uvedených úkonů, zavolejte do
nejbližšího autorizovaného servisního
střediska.
Ke zrychlení servisní služby je důležité
sdělit při žádosti model a sériové číslo
svého spotřebiče (tyto údaje jsou
uvedeny na záručním listě nebo na
typovém štítku, umístěném na vnější
pravé straně spotřebiče).
8.3 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Při výměně kryt žárovky
nevyhazujte. Nepoužívejte
mrazničku, pokud je kryt
žárovky poškozen nebo
zcela chybí.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Použitou žárovku vyměňte za novou
o stejném výkonu a určenou pouze
pro použití v domácích spotřebičích
(maximální výkon je uveden na krytu
žárovky).
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
14
www.electrolux.com
4. Otevřete víko. Přesvědčte se, že se
osvětlení rozsvítí.
9. INSTALACE
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Umístění
POZOR!
Jestliže likvidujete starý
spotřebič se zámkem nebo
západkou na víku, musíte ho
znehodnotit tak, aby se malé
děti nemohly uvnitř zavřít.
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
Síťová zástrčka musí být po
instalaci volně přístupná.
9.2 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
ČESKY
9.3 Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
10. ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
15
1. Postavte mrazničku do vodorovné
polohy na pevný povrch. Skříň musí
stát na všech čtyřech nožičkách.
2. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
stěnou za ním byla volná vzdálenost
5 cm.
3. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
předměty po stranách byla volná
vzdálenost 5 cm.
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
16
www.electrolux.com
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
11. TECHNICKÉ INFORMACE
11.1 Technické údaje
Výška
mm
876
Šířka
mm
1336
Hloubka
mm
667,5
Skladovací doba při poruše
hodin
49
Napětí
V
230 - 240
Frekvence
Hz
50
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
straně spotřebiče a na energetickém
štítku.
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
EESTI
17
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 18
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 19
3. KASUTAMINE.................................................................................................. 20
4. ESIMENE KASUTAMINE................................................................................. 23
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 23
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................25
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 25
8. VEAOTSING.....................................................................................................26
9. PAIGALDAMINE...............................................................................................28
10. HELID............................................................................................................. 29
11. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 30
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
18
1.
www.electrolux.com
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– Talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides
kauplustes või kontorites
– Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka
sisseehitatud seadme puhul.
Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi ega muid vahendeid – kasutage ainult
tooja soovitatud tarvikuid.
Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks mõeldud
osades elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja poolt
spetsiaalselt soovitatud.
EESTI
•
•
•
•
19
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud elektrik!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Enne seadme vooluvõrku ühendamist
oodake vähemalt 4 tundi. See on
vajalik selleks, et õli saaks
kompressorisse tagasi valguda.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või külma kohta, näiteks
soojustamata ruumi, garaaži või
keldrisse.
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Puhastus ja hooldus
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Olge ettevaatlik külmutusagensi
süsteemiga – see on õrn.
Külmutusagens sisaldab isobutaani
(R600a), mis on suhteliselt
keskkonnaohutu gaas. Siiski on see
tuleohtlik.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
2.4 Sisevalgusti
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
Selle seadme valgusti tüüp ei sobi
eluruumide valgustamiseks.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
3. KASUTAMINE
3.1 Juhtpaneel
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Temperatuuri reguleerimise nupp
2 ON/OFF-nupp
EESTI
21
3 Ekraan
4 OK-nupp
5 Mode-nupp
3.2 Ekraan
Toidu õigeks hoiustamiseks valige
EcoMode-funktsioon, millega tagatakse
sügavkülmikus -18°C temperatuur.
Hoiatusindikaator
Funktsiooni ON/OFF indikaator
Kui ActionFreeze-funktsioon
on sees, siis indikaator
vilgub.
Negatiivse temperatuuri indikaator
Temperatuuri indikaator
Taimeri funktsioon
ChildLock-funktsioon
ActionFreeze-funktsioon
DrinksChill-funktsioon
EcoMode-funktsioon
Funktsioonide loendis on
näha kõik võimalikud
valikud. Sõltuvalt seadme
tehnilistest omadustest võib
ekraanil kuvatavate ikoonide
arv olla erinev.
3.3 Sisselülitamine
Pange seadme pistik pistikupessa.
1. Kui ekraan ei sütti, vajutage nuppu
ON/OFF.
Kui seade sisse lülitatakse, on see
hoiatusrežiimis.
Temperatuurinäit vilgub ja kõlab signaal.
2. Signaali väljalülitamiseks vajutage
nuppu OK . (vt ka jaotist "Kõrge
temperatuuri hoiatus")
Ikoon
vilgub ja indikaator
näitab
kõrgeimat saavutatud temperatuuri.
Enne toiduainete
sügavkülmikusse asetamist
oodake, kuni
sisetemperatuur jõuab -18°C
juurde.
Muu temperatuuri valimiseks vt jaotist
"Temperatuuri reguleerimine".
3.4 Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks vajutage üle 1
sekundi nuppu ON/OFF.
Kuvatakse pöördloendus 3 -2 -1.
HOIATUS!
Ärge asetage ühtegi eset
juhtpaneelile, kuna see võib
sügavkülmiku välja lülitada.
Seadme eluea
pikendamiseks ärge lülitage
seadet 10 minuti jooksul
sisse ja välja.
3.5 Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri saab reguleerida
vahemikus -15°C kuni -24°C. Soovitatav
on valida sisetemperatuuriks umbes
-18°C, mis tagab külmutatud toitude õige
külmutamise ja säilitamise.
1. Vajutage temperatuuriregulaatorit,
kuni ekraanil hakkab vilkuma
olemasolev temperatuuriseade.
2. Temperatuuri muutmiseks vajutage
uuesti temperatuuriregulaatorit.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Valitud temperatuur saavutatakse 24
tunni jooksul.
Pärast pikka kasutamata perioodi ei ole
temperatuuri uuesti vaja valida, sest see
on juba salvestatud.
22
www.electrolux.com
3.6 Kõrge temperatuuri hoiatus
Temperatuuri tõusust külmiku sektsioonis
(näiteks varasema elektrikatkestuse
tõttu) annab märku:
•
•
hoiatuse ja temperatuuri indikaatorite
vilkumine;
helisignaal.
Võimalikud hoiatuse põhjused:
•
•
•
seadmesse on pandud suur kogus
värsket toitu;
kaas on olnud pikka aega lahti;
mõni muu süsteemirike (vt
"Veaotsing").
Vajutage hoiatuse lähtestamiseks nuppu
OK .
Helisignaal lülitub välja.
Sektsioonis saavutatud kõrgeima
temperatuuri näit ilmub mõneks
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada,
vajutades nuppu Mode, kuni vastav
ikoon hakkab villkuma, ja seejärel
kinnitamise nuppu OK.
3.8 ChildLock-funktsioon
1. Lapsluku saab sisse lülitada,
vajutades nuppu Mode (vajadusel
mitu korda).
Ilmub vastav ikoon .
2. Kinnitage valik, vajutades mõne
sekundi jooksul kinnitamise nuppu
OK.
Kostab signaal ja ikoon jääb
valgustatuks. Sellises olekus ei põhjusta
nuppude vajutamine mingit muutust
niikaua, kuni funktsioon on sisse
lülitatud.
. Seejärel
sekundiks indikaatorile
kuvatakse taas valitud temperatuur.
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada,
vajutades funktsiooni nuppu Mode, kuni
vastav ikoon hakkab villkuma, ja seejärel
kinnitamise nuppu OK.
Hoiatuse indikaator jätkab vilkumist
normaaltingimuste taastumiseni.
3.9 DrinksChill-funktsioon
3.7 ActionFreeze-funktsioon
DrinksChill-funktsiooni kasutatakse kui
turvahoiatust, kui sügavkülmikusse
paigutatakse pudeleid.
Sügavkülmikuosa sobib külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks ning värske toidu
külmutamiseks.
Pange toit sügavkülmikusse pärast
seadme 24-tunnist eelnevat jahutamist.
Külmutamisprotsess kestab 24 tundi.
Selle aja sees ärge muid toiduaineid
külmikusse asetage. Maksimaalne 24
tunni jooksul külmutatava toidu kogus on
näidatud seerianumbri plaadil.
1. ActionFreeze-funktsiooni
sisselülitamiseks vajutage nuppu
Mode (vajadusel mitu korda), kuni
ilmub vastav ikoon
.
2. Kinnitage valik, vajutades mõne
sekundi jooksul kinnitamise nuppu
OK.
Kõlab helisignaal ja
jääb ekraanile.
See funktsioon lülitub 52 tunni pärast
automaatselt välja.
1. Lülitage sisse, vajutades nuppu
Mode (vajadusel mitu korda), kuni
ekraanile ilmub vastav ikoon .
2. Kinnitage valik, vajutades mõne
sekundi jooksul kinnitamise nuppu
OK.
Kostab helisignaal ja ilmub ikoon .
3. Taimeri vaikeväärtuse (30 min)
muutmiseks vajutage
temperatuuriregulaatorit.
Taimeri muutmise vahemik on 1 kuni
90 min.
Valitud aja lõppemist tähistavad
järgmised indikaatorid:
•
indikaatoril
•
ikoon
•
•
ikoon
vilgub;
kuni kinnitamise nuppu OK ei ole
vajutatud, kostab helisignaal.
sümbol
vilgub;
vilgub;
Ärge unustage külmikus olevaid pudeleid
sealt välja võtta.
EESTI
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada,
vajutades nuppu Mode, kuni vastav
ikoon hakkab villkuma, ja seejärel
kinnitamise nuppu OK.
3.10 EcoMode-funktsioon
Sellises olekus valitakse temperatuur
automaatselt (-18°C), mis on toiduainete
säilitamiseks sobivaim.
1. Funktsioon EcoMode lülitatakse
sisse funktsiooninuppu Mode
23
vajutades (vajadusel mitu korda) või
valides temperatuuriks -18°C.
Ilmub vastav ikoon .
2. Valik tuleb kinnitada, vajutades mõne
sekundi jooksul kinnitamise nuppu
OK.
Kostab signaal ja ikoon jääb
valgustatuks.
Funktsiooni saab igal ajal ka välja
lülitada, muutes külmikus olevat valitud
temperatuuri.
4. ESIMENE KASUTAMINE
4.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid
või abrasiivpulbreid, mis
võivad seadme viimistluskihti
kahjustada.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Värske toidu külmutamine
Sügavkülmikuosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
24 tunni jooksul külmutatava toidu
maksimaalne kogus on näidatud
andmeplaadil. 1)
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle
aja jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
5.2 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel vähemalt 2 tundi suuremal
võimsusel töötada, enne kui
sügavkülmikuosasse toiduaineid asetate.
1) Vt jaotist "Tehnilised andmed"
ETTEVAATUST!
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"tempreatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
5.3 Kaane avamine ja
sulgemine
ETTEVAATUST!
Ärge kunagi tõmmake
käepidet äkilise jõuga.
Kuna kaas on varustatud tihedalt sulguva
tihendiga, ei ole kiire avamine pärast
sulgemist lihtne (sees on tekkinud
vaakum). Enne uuesti avamist oodake
mõni minut.
24
www.electrolux.com
Vaakumventiil teeb kaane avamise
lihtsamaks.
A
B
5.4 Turvalukk
Külmiku juurde kuulub spetsiaalne lukk,
mis hoiab ära seadme kogemata
lukustamise. Lukk on välja töötatud
selliselt, et võtit saab keerata ja kaant
sulgeda ainult siis, kui olete võtme enne
lukuauku lükanud.
1. Külmiku lukustamiseks lükake võti
õrnalt lukuauku ja keerake võtit
suunas.
päripäeva sümboli
2. Külmiku lukust avamiseks lükake võti
õrnalt lukuauku ja keerake võtit
vastupäeva sümboli
Piltidelt on näha, kui palju korve eri
sügavkülmikumudelid mahutavad.
Korvid libisevad üksteise sisse.
946
1061
1201
230
200
suunas.
Varuvõtmed on saadaval
kohalikus
teeninduskeskuses.
HOIATUS!
Hoidke võtmed lastele
kättesaamatus kohas.
Enne vana seadme
äraviskamist võtke võti
kindlasti eest ära.
5.5 Külmutuskalender
1336
1611
Lisakorve saate osta oma kohalikust
teeninduskeskusest.
5.7 Kiirkülmutuskorv
See korv on ette nähtud toiduainete
kiireks külmutamiseks.
Sümbolid tähistavad eri tüüpi külmutatud
toiduaineid.
Numbrid tähistavad külmutatavate
toiduainete jaoks sobivat säilitusaega
kuudes. See, kas kõige pikem ja kõige
lühem säilitusaeg kindla toiduaine puhul
kehtib, sõltub toidu kvaliteedist ja
külmutamiseelsest töötlusest.
5.6 Säilituskorvid
Riputage korvid sügavkülmiku ülemise
serva külge (A) või paigutage seadme
sisse (B). Keerake ja fikseerige sangad
olenevalt korvi paigutusest, nagu näha
joonisel.
ETTEVAATUST!
Kuna korv kaitseb
härmatisevaba süsteemi ja
aitab tagada seadme tööks
vajalikku õhutust, peab seda
hoidma joonisel näidatud
kohas ning seda ei tohi
eemaldada.
EESTI
25
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
Sügavkülmutamise kõige tõhusamaks
kasutamiseks järgige paari soovitust:
•
•
•
•
•
•
Toidu maksimaalne kogus, mida võib
24 tunni jooksul külmutada, on toodud
seadme andmesildil.
Külmutamisprotsess kestab 24 tundi.
Selle aja vältel ei tohiks seadmesse
toiduaineid lisada.
Külmutage ainult kvaliteetset, värsket
ja korralikult puhastatud toitu.
Jagage toiduained väiksemateks
portsjoniteks, et see kiiresti läbi
külmuks ja et hiljem saaksite ainult
vajaliku koguse üles sulatada.
Mässige toit fooliumisse või
polüetüleenkilesse ja veenduge, et
pakend on õhukindel.
Ärge pange värsket külmutamata toitu
külmutatud toidu vastu, kuna vastasel
korral külmutatud toidu temperatuur
tõuseb.
•
•
•
Lahjad toiduained säilivad paremini ja
kauem kui rasvased toiduained, sool
vähendab toidu säilitusaega.
Jäätunud toidu tarbimine kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist võib
põhjustada naha külmakahjustusi.
Säilitusaja jälgimiseks on soovitav
igale säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
6.2 Nõuandeid külmutatud toidu
säilitamiseks
Parima tööjõudluse tagamiseks peaksite:
•
•
•
•
•
veenduma, et poest ostetud
külmutatud toiduaineid säilitatakse
juhiseid järgides;
panema külmutatud toidu pärast
ostmist võimalikult kiirelt
sügavkülmikusse;
mitte avama sügavkülmiku ust sageli
ega jätma ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
Ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada.
Ärge ületage toidu tootja poolt
määratletud säilitusaega.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Eemaldage seade
vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
Ärge kasutage seadme
seesmise osa
puhastamiseks
pesuvahendeid, söövitavaid
tooteid, lõhnastatud
puhastusvahendeid või
poleerimisvaha.
Vältige jahutussüsteemi
kahjustusi.
Kompressorit ei ole vaja
puhastada.
1. Lülitage seade välja.
2. Puhastage seadet ning selle tarvikuid
regulaarselt sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
Puhastage kaane tihend
ettevaatlikult.
3. Eemaldage eemaldatav põrand.
4. Kuivatage seade täielikult.
26
www.electrolux.com
5. Paigaldage uuesti eemaldatav
põrand.
6. Ühendage toitepistik pistikupessa.
7. Lülitage seade sisse.
7.2 Sügavkülmiku sulatamine
Teie seade on härmatisevaba. See
tähendab, et kasutamise käigus ei teki
härmatist ei seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
Härmatise puudumise tagab
automaatselt juhitav ventilaator, mis
paneb külma õhu seadme sees ringlema.
7.3 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1. Lülitage seade välja ja lahutage
seade elektrivõrgust.
2. Eemaldage kõik toiduained.
3. Puhastage seade ja kõik tarvikud.
4. Jätke uks lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
ETTEVAATUST!
Paljud spetsiaalsed
köögipindade
puhastusvahendid
sisaldavad kemikaale, mis
mõjutavad/kahjustavad
seadmes kasutatatud
plastmaterjale. Seetõttu on
soovitatav seadme
välispinda puhastada ainult
sooja veega, kuhu on lisatud
väike kogust
nõudepesuvahendit.
Kui seade jääb sisse, siis
paluge kellelgi seda aegajalt kontrollida, et vältida
säilitatava toidu riknemist
elektrikatkestuse korral.
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korra‐
likult pistikupessa.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage seade teise pis‐
tikupessa. Võtke ühendust
kvalifitseeritud elektrikuga.
Seade teeb liiga valju mü‐
ra.
Seade ei ole paigutatud ta‐ Kontrollige, kas seade
sapinnaliselt.
paikneb stabiilselt.
EESTI
27
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Seade on hiljuti sisse lülita‐ Vt Jaotist "Kõrge tempera‐
tud või on temperatuur
tuuri hoiatus" ja kui pro‐
seadmes veel liiga kõrge.
bleem ei kao, pöörduge lä‐
himasse volitatud teenin‐
duskeskusse.
Toiteindikaatori tuli vilgub.
Temperatuuri mõõtmisel
on tekkinud tõrge või ei
tööta seade õigesti.
Pöörduge teeninduskes‐
kusse.
Kaas ei sulgu täielikult.
Toiduained blokeerivad
kaane.
Paigutage toiduained õi‐
gesti; vt seadme sees asu‐
vat kleebist.
Kaant on raske avada.
Kaane tihendid on määrdu‐ Puhastage tihendid.
nud või kleepuvad.
Klapp on ummistunud.
Kontrollige klappi.
Lamp ei põle.
Lamp on rikkis.
Vt jaotist "Lambi vahetami‐
ne".
Kompressor töötab pide‐
valt.
Temperatuur on valesti va‐ Vt jaotist "Kasutamine".
litud.
Külmutamiseks paigutati
seadmesse korraga liiga
suur kogus toiduaineid.
Oodake paar tundi, seejä‐
rel kontrollige uuesti tem‐
peratuuri.
Toa temperatuur on liiga
kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud toit Enne toidu hoiustamist las‐
oli liiga soe.
ke sel jahtuda toatempera‐
tuurini.
Kaas ei ole korralikult sule‐ Veenduge, et kaas sulguks
tud.
korralikult ja et tihendid on
kahjustusteta ja puhtad.
Funktsioon ActionFreeze
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon ActionFree‐
ze".
Kompressor ei hakka kohe See on normaalne, viga ei
tööle pärast ActionFreeze- ole.
lüliti vajutamist või pärast
temperatuuri muutmist.
Kompressor käivitub mõne
aja pärast.
Temperatuuri ei saa mää‐
rata.
Funktsioon ActionFreeze
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon ActionFree‐
ze".
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam
temperatuur.
Seadme kaas ei ole korrali‐ Vt jaotist "Kaane avamine
kult kinni.
ja sulgemine".
28
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Mõne toiduaine tempera‐
tuur on liiga kõrge.
Laske toidul jahtuda toa‐
temperatuurini, enne kui
selle seadmesse panete.
Samaaegselt on külmikus‐
se pandud liiga palju toi‐
duaineid.
Ärge pange külmikusse sa‐
maaegselt liiga palju toi‐
duaineid.
Kaant on avatud liiga tihti.
Avage kaas ainult vajadu‐
sel.
Funktsioon ActionFreeze
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon ActionFree‐
ze".
Külmutatavad tooted on
paigutatud üksteisele liiga
lähedale.
Veenduge, et seadmes on
tagatud külma õhu ringlus.
8.2 Klienditeenindus
Kui seade ei hakka tööle ka pärast
loetletud punktide kontrollimist, pöörduge
lähimasse volitatud teeninduskeskusse.
Kiire teeninduse saamiseks on oluline, et
abi küsimisel teaksite oma seadme
mudelit või seerianumbrit; need andmed
leiate garantiikaardilt või seadme
parempoolsel välisküljel olevalt
andmesildilt.
1. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
2. Asendage lamp uue, sama võimsa ja
spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette
nähtud lambiga (maksimaalne
võimsus on märgitud lambi kattele).
3. Ühendage toitepistik pistikupessa.
4. Avage kaas. Veenduge, et lamp
süttib.
8.3 Lambi asendamine
HOIATUS!
Asendamise ajal ärge
eemaldage lambi katet. Kui
lambi kate on katki või
kadunud, ärge
sügavkülmikut kasutage.
9. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Paigaldamine
ETTEVAATUST!
Kui te soovite ära visata
seadet, millel on kaanel lukk
või riiv, peate te selle
kindlasti kasutuskõlbmatuks
tegema, et ära hoida laste
kogemata seadmesse
lõksujäämist.
EESTI
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Klii‐
mak‐
lass
Ümbritseva õhu tempera‐
tuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole,
võivad mõne mudeli töös
tekkida probleemid. Õige töö
on tagatud ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui
te pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima teeninduskeskuse
poole.
Pärast seadme paigaldamist
peab pistik jääma
kättesaadavaks.
9.2 Elektriühendus
•
•
•
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EMÜ direktiividele.
9.3 Ventilatsiooninõuded
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
1. Asetage külmik tasasele pinnale
horisontaalasendisse. Korpus peab
toetuma kõigile neljale tugijalale.
2. Jälgige, et seadme ja tagaseina
vahele jääks 5 cm vaba ruumi.
3. Jälgige, et seadme ja külgmiste
seinte vahele jääb 5 cm vaba ruumi.
10. HELID
Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõningaid helisid (kompressor,
külmutusagensi süsteem).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
29
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
30
www.electrolux.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
11. TEHNILISED ANDMED
11.1 Tehnilised andmed
Kõrgus
mm
876
Laius
mm
1336
Sügavus
mm
667,5
Temperatuuri tõusu aeg
Tundi
49
CLICK!
BRRR!
CRACK!
EESTI
Pinge
Volti
230 - 240
Sagedus
Hz
50
31
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme välisküljel,
ja energiasildil.
12. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
32
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 33
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..................................................................................34
3. NAUDOJIMAS.................................................................................................. 36
4. NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ.......................................................................... 38
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 38
6. PATARIMAI...................................................................................................... 40
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 41
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 42
9. ĮRENGIMAS......................................................................................................44
10. TRIUKŠMAS...................................................................................................45
11. TECHNINĖ INFORMACIJA............................................................................ 46
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
33
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės
angos, esančios prietaiso korpuse ar įmontuotoje
konstrukcijoje.
Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite
jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus
gamintojo rekomenduojamas.
Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto produktų
laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos
rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite
šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba
metalinių grandyklių.
Šiame prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiomis
varančiosiomis dujomis.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Palaukite bent 4 valandas prieš
jungdami prietaisą į elektros tinklą.
Per tą laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
Šio prietaiso galinė pusė privalo būti
atremta į sieną.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite šio prietaiso ten, kur yra
daug drėgmės arba šalta, pavyzdžiui,
•
priestatuose, garažuose ar vyno
rūsiuose.
Kai prietaisą perkeliate, jį kelkite už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotąjį techninio aptarnavimo centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
LIETUVIŲ
•
•
•
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį arba
sukelti gaisrą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
naudoti prietaise galima.
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte
šaltnešio grandinės. Joje yra
izobutano (R600a) – tai gamtinės
dujos, kurios visiškai nedaro žalos
aplinkai. Šios dujos lengvai
užsiliepsnoja.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gaivinančių gėrimų. Kitaip gėrimo
indas bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
•
35
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojamas lemputės
tipas netinka namų patalpų
apšvietimui
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
36
www.electrolux.com
3. NAUDOJIMAS
3.1 Valdymo skydelis
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Temperatūros reguliavimo mygtukas
2 Mygtukas ON/OFF
3 Rodinys
4 Mygtukas OK
5 Mygtukas Mode
3.2 Rodinys
3.3 Įjungimas
Prijunkite prietaisą prie maitinimo tinklo
lizdo.
Įspėjamasis indikatorius
Indikatorius ON/OFF
Kai funkcija ActionFreeze
įjungta, šis indikatorius
mirksi.
Neigiamos temperatūros indikatorius
Temperatūros indikatorius
Laikmačio funkcija
Funkcija ChildLock
Funkcija ActionFreeze
Funkcija DrinksChill
Funkcija EcoMode
Funkcijų sąraše parodytos
visos galimos parinktys.
Atsižvelgiant į prietaisų
atskirus techninius
duomenis, ekrane rodomų
piktogramų skaičius gali
skirtis.
1. Jeigu ekranas nešviečia, spauskite
mygtuką ON/OFF.
Kai tik prietaisas įsijungia, jis
veikiaįspėjamuoju režimu.
Mirksi temperatūra ir girdimas įspėjimo
signalas.
2. Norėdami išjungti garso signalą,
spauskite mygtuką OK. (taip pat žr.
skyrių „Įspėjimas apie aukštą
temperatūrą“)
ir indikatorius
Mirksi piktograma
rodo šilčiausią pasiektą temperatūrą.
Tinkamas maisto laikymui pasirinkite
funkciją EcoMode, kuri užtikrins, kad
šaldiklyje būtų nustatyta -18 °C
temperatūra.
Prieš dėdami naujus
produktus į šaldiklio skyrių,
palaukite, kol šio skyriaus
vidaus temperatūra pasieks
-18 °C.
Kaip nustatyti kitokią temperatūrą, žr.
skyriuje „Temperatūros reguliavimas“.
3.4 Išjungimas
Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
mygtuką ON/OFF ilgiau nei 1 sekundę.
Bus rodoma atgalinė atskaita 3–2–1.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS!
Ant valdymo skydelio
nedėkite jokių daiktų, nes jie
gali netyčia išjungti šaldiklį.
Norėdami, kad prietaisas
tarnautų ilgiau, neįjunkite ir
vėl neišjunkite šaldiklio, kol
nepraeis 10 minučių.
3.5 Temperatūros reguliavimas
Temperatūrą galima nustatyti nuo -15 °C
iki -24 °C. Rekomenduojame nustatyti
maždaug -18 °C temperatūrą – ji
garantuoja tinkamą šaldytų maisto
produktų šaldymą ir laikymą.
1. Spauskite temperatūros reguliavimo
mygtuką, kad indikatoriuje mirksėtų
esamos temperatūros nuostata.
2. Vėl spauskite temperatūros
reguliavimo mygtuką, kad
pakeistumėte temperatūrą.
3. Paspauskite mygtuką OK, kad
patvirtintumėte.
Nustatyta temperatūra pasiekiama per
24 valandas.
Jeigu prietaisas ilgą laiką nenaudojamas,
temperatūros iš naujo nustatyti nereikia,
nes ji saugoma atmintyje.
3.6 Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros
Temperatūros padidėjimą (pavyzdžiui,
nutrūkus elektros tiekimui) skyrelyje rodo:
•
•
mirksintis įspėjamasis ir temperatūros
indikatoriai;
girdimas įspėjamasis signalas.
Galimos įspėjimo priežastys:
•
•
•
pridėta daug šviežių maisto produktų;
dangtis buvo buvo ilgam paliktas
atidarytas;
kitas sistemos defektas (žr. „Trikčių
šalinimas“).
Spauskite mygtuką OK , kad atkurtumėte
įspėjimo signalą.
Įspėjamasis signalas išsijungia.
Kelias sekundes indikatoriuje
rodoma aukščiausia skyriuje pasiekta
37
temperatūra. Po to vėl rodoma nustatyta
temperatūra.
Įspėjamasis indikatorius mirksi tol, kol
darbo sąlygos tampa įprastos.
3.7 Funkcija ActionFreeze
Šaldiklio skyriuje galima ilgą laiką laikyti
pramoniniu būdu užšaldytus ir šaldiklyje
užšaldytus maisto produktus, o taip pat
užšaldyti šviežius maisto produktus.
Įdėkite maistą į šaldiklį, iš anksto 24
valandas atvėsinę prietaisą.
Užšaldymo procesas trunka 24 valandas.
Šiuo laikotarpiu į šaldiklį daugiau
produktų nedėkite. Maksimalus produktų
kiekis, kurį galima užšaldyti per 24
valandas, nurodytas serijos numerio
lentelėje.
1. Norėdami įjungti funkciją
ActionFreeze, laikykite nuspaustą
mygtuką Mode (jeigu reikia,
spauskite jį kelis kartus), kol
.
pasirodys atitinkama piktograma
2. Pasirinkimą patvirtinkite per kelias
sekundes paspaudę mygtuką OK.
Girdėsite garso signalą ir ekrane liks
.
Ši funkcija automatiškai išsijungia po 52
valandų.
Šią funkciją bet kada galima išjungti,
laikant nuspaudus mygtuką Mode, kol
pradeda mirksėti atitinkama piktograma,
o paskui paspaudžiant mygtuką OK.
3.8 Funkcija ChildLock
1. Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija
įjungiama paspaudus mygtuką Mode
(jeigu reikia, kelis kartus).
Rodoma atitinkama piktograma .
2. Pasirinkimą patvirtinkite per kelias
sekundes paspaudę mygtuką OK.
Pasigirs garso signalas, o piktograma
toliau švies. Įjungus šią funkciją, neveikia
jokie mygtukai.
Šią funkciją bet kada galima išjungti,
laikant nuspaudus mygtuką Mode, kol
pradeda mirksėti atitinkama piktograma,
o paskui paspaudžiant OK mygtuką.
38
www.electrolux.com
3.9 Funkcija DrinksChill
Nustatytam laikui pasibaigus, iš šaldiklio
skyriaus būtinai išimkite gėrimus.
Funkcija DrinksChill naudojama kaip
įspėjimas dėl saugos dedant butelius į
šaldiklio skyrių.
1. Įjunkite, paspaudę mygtuką Mode
(jeigu reikia, spauskite jį kelis kartus),
kol pasirodys atitinkama piktograma
.
2. Pasirinkimą patvirtinkite per kelias
sekundes paspaudę mygtuką OK.
Pasigirs garso signalas ir bus rodoma
piktograma .
3. Spauskite temperatūros reguliavimo
mygtuką, kad pakeistumėte laikmačio
vertę iš numatytosios 30 min.
Laikmatį galima pakeisti nuo 1 iki 90
min.
Pasibaigus nustatytam laikui, rodomi šie
indikatoriai:
•
indikatoriuje
mirksi simbolis
;
;
•
mirksi piktograma
•
•
mirksi piktograma ;
skamba garso signalas, kuris
nutildomas paspaudus OK mygtuką.
Šią funkciją bet kada galima išjungti,
laikant nuspaudus mygtuką Mode, kol
pradeda mirksėti atitinkama piktograma,
o paskui paspaudžiant mygtuką OK.
3.10 Funkcija EcoMode
Esant šiai būsenai, pasirinkta
temperatūra nustatoma automatiškai (-18
°C) – tai geriausia temperatūra
produktams saugoti.
1. Funkcija EcoMode įjungiama
paspaudus mygtuką Mode (jeigu
reikia, kelis kartus) arba nustačius
-18 °C temperatūrą.
Rodoma atitinkama piktograma .
2. Pasirinkimą privaloma patvirtinti, per
kelias sekundes paspaudžiant
mygtuką OK.
Pasigirs garso signalas, o piktograma
toliau švies.
Šią funkciją bet kada galite išjungti,
pakeisdami pasirinktą skyriaus
temperatūrą.
4. NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
4.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
PERSPĖJIMAS!
Nenaudokite valomųjų
priemonių ar šveičiamųjų
miltelių, nes jie pažeis
dangą.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
1) Žr. „Techniniai duomenys“.
Didžiausias maisto produktų kiekis, kuris
gali būti užšaldytas per 24 valandas, yra
nurodytas duomenų lentelėje. 1)
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo
metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
LIETUVIŲ
5.2 Užšaldytų produktų
laikymas
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba
jei jo ilgai nenaudojote, prieš dėdami
produktus į šį skyrių leiskite prietaisui
veikti mažiausiai 2 valandas esant
didžiausiai nuostatai.
PERSPĖJIMAS!
Atsitiktinio atitirpimo atveju,
pavyzdžiui, atsijungus
elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau,
negu duomenų lentelės
eilutėje „Produktų
išsilaikymo trukmė“ nurodyta
trukmė, atitirpusius
produktus reikia nedelsiant
suvartoti arba iš karto išvirti /
iškepti ir užšaldyti
pakartotinai (ataušinus).
Atsarginius raktus galima
įsigyti vietos techninės
priežiūros centre.
ĮSPĖJIMAS!
Raktus laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Prieš išmesdami seną
prietaisą, pasirūpinkite, kad
raktas būtų ištrauktas iš
spynos.
5.5 Užšaldymo kalendorius
Šie simboliai vaizduoja įvairias užšaldytų
produktų rūšis.
Skaičiai rodo atitinkamų užšaldytų
produktų rūšių laikymo laiką mėnesiais.
Kuri nurodyto laiko vertė – didesnė arba
mažesnė – galioja, priklauso nuo maisto
produktų kokybės ir jų apdorojimo prieš
užšaldant.
5.3 Dangčio atidarymas ir
uždarymas
PERSPĖJIMAS!
Niekada rankenos netraukite
jėga.
5.6 Produktų laikymo krepšiai
Kadangi dangtyje įtaisytas sandaraus
uždarymo tarpiklis, vos jį uždarius, sunku
iš naujo atidaryti (dėl viduje susidariusio
vakuumo). Prieš atidarydami prietaisą,
palaukite keletą minučių.
Vakuuminis vožtuvas padės lengviau
atidaryti dangtį.
Krepšius pakabinkite prie viršutinio
šaldiklio krašto (A) arba pastatykite
šaldiklio viduje (B). Pasukite ir
užfiksuokite rankenas šiomis dvejomis
padėtimis kaip parodyta paveikslėlyje.
A
B
5.4 Saugumo užraktas
Siekiant išvengti nenumatyto
užsirakinimo, šaldiklyje įtaisytas
specialus užraktas. Užraktas padarytas
taip, kad, pasukę raktą, uždarysite
dangtį, jei prieš tai būsite įkišę raktą į
spyną.
1. Norėdami užrakinti šaldiklį, švelniai
įkiškite raktą ir pasukite jį pagal
laikrodžio rodyklę link simbolio .
2. Norėdami atidaryti šaldiklį, švelniai
įkiškite raktą ir pasukite jį prieš
laikrodžio rodyklę link simbolio
39
.
Paveikslėliuose parodyta, kiek krepšių
galima sudėti į įvairių šaldiklių modelių
vidų.
Krepšiai įsistatys vienas į kitą.
40
www.electrolux.com
946
1061
PERSPĖJIMAS!
Kadangi šis krepšys
apsaugo bešerkšnę sistemą
ir padeda užtikrinti vėdinimą,
reikiamą, kad prietaisas
tinkamai veiktų, jį reikia
laikyti ten, kur parodyta
paveikslėlyje, ir niekada
neišimti.
1201
230
200
1336
1611
Papildomus krepšius galite įsigyti vietos
techninės priežiūros centre.
5.7 Greito užšaldymo krepšys
Šis krepšys skirtas greitai užšaldyti
maisto produktus.
6. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
6.1 Užšaldymo patarimai
•
Norėdami kuo tinkamiau užšaldyti maisto
produktus, vadovaukitės šiais patarimais:
•
•
•
•
Didžiausias leistinas maisto produktų,
kuriuos galima užšaldyti per 24
valandas, kiekis nurodytas techninių
duomenų lentelėje.
Užšaldymo procesas trunka 24
valandas. Šiuo metu į šaldiklį daugiau
produktų dėti negalima.
Užšaldykite tik aukščiausios kokybės,
šviežius ir gerai nuvalytus maisto
produktus.
•
•
Paruoškite nedideles maisto porcijas,
kad jos galėtų greitai ir visiškai užšalti
ir kad vėliau galėtumėte atitirpdyti tik
reikiamą kiekį produktų.
Maisto produktus sandariai įvyniokite į
aliuminio foliją arba polietileną.
Pasirūpinkite, kad švieži, neužšaldyti
maisto produktai nesiliestų su jau
užšaldytais produktais, kitaip gali
pakilti pastarųjų produktų
temperatūra.
Liesus maisto produktus šaldiklyje
galima laikyti tinkamiau ir ilgiau;
sūdytų produktų trumpesnė laikymo
trukmė.
Jei vaisinius ledus valgysite iškart
išėmę iš šaldiklio skyriaus, galite
nusišaldyti odą.
LIETUVIŲ
•
Rekomenduojame ant kiekvieno
paketo nurodyti užšaldymo datą, kad
žinotumėte laikymo trukmę.
6.2 Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
Norėdami kuo geriau panaudoti prietaisą,
turite:
•
įsitikinti, ar pramoniniu būdu užšaldyti
maisto produktai buvo tinkamai
laikomi parduotuvėje;
•
•
•
•
Atitirpdyti maisto produktai greitai
genda; juos pakartotinai užšaldyti
draudžiama.
Neviršykite maisto produktų gamintojo
nurodyto laikymo trukmės.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Reguliarus valymas
PERSPĖJIMAS!
Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso
kištuką.
Nenaudokite
dezinfekuojančių,
abrazyvinių, stipraus kvapo
valymo priemonių arba
poliravimo vaško prietaiso
vidui valyti.
Būkite atdargūs, kad
nepažeistumėte aušinimo
sistemos.
Kompresoriaus valyti
nebūtina.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Reguliariai valykite prietaisą ir jo
priedus šilto vandens ir neutralaus
muilo tirpalu.
Rūpestingai nuvalykite dangčio
tarpiklį.
3. Nuimkite ventiliuojamą dugną.
4. Palaukite, kol prietaisas visiškai
išdžius.
5. Įdėkite ventiliuojamą dugną.
6. Įjunkite maitinimo laido kištuką į
elektros lizdą.
7. Įjunkite prietaisą.
41
pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai
iš parduotuvės į šaldiklį būtų pernešti
per kuo trumpesnį laiką;
nekilnokite dažnai dangčio ir
nelaikykite atidarę ilgiau nei būtina.
7.2 Šaldiklio atitirpdymas
Jūsų prietaisas yra bešerkšnis. Tai
reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei
ant sienelių, nei ant maisto produktų
šerkšnas nesiformuoja.
Šerkšnas nesiformuoja todėl, kad šio
skyriaus viduje nenutrūkstamai vyksta
šalto oro cirkuliacija; orą cirkuliuoja
automatiniu būdu valdomas
ventiliatorius.
PERSPĖJIMAS!
Daugelyje patentuotų
virtuvės paviršių valiklių yra
chemikalų, kurie gali paveikti
arba pažeisti šiame prietaise
naudojamas plastmases. Dėl
šios priežasties prietaiso
korpuso išorę
rekomenduojama valyti šiltu
vandeniu su trupučiu
plaunamojo skysčio.
7.3 Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo
elektros maitinimo.
2. Išimkite visus maisto produktus
3. Išvalykite prietaisą ir visus priedus
4. Tam, kad nesusidarytų
nepageidaujamas kvapas, dangtį
palikite atvirą.
42
www.electrolux.com
Jeigu šaldytuvą paliksite
įjungtą, ko nors paprašykite,
kad kartkartėmis patikrintų,
ar dėl elektros maitinimo
pertrūkio negenda jame
laikomi maisto produktai.
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas
netinkamai įjungtas į elek‐
tros tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite kištuką į
maitinimo tinklo lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite kitą elektros lizdą.
Kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Prietaisas veikia triukšmin‐ Prietaisas netinkamai pa‐
gai.
statytas.
Patikrinkite, ar prietaisas
stabiliai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdi‐
nis įspėjamasis signalas.
Kamera neseniai buvo
Žr. „Aukštos temperatūros
įjungta ar temperatūra prie‐ įspėjimo signalas“ ir, jeigu
taise tebėra per aukšta.
problema vis dar kartojasi,
kreipkitės į artimiausią įga‐
liotąjį techninio aptarnavi‐
mo centrą.
Mirksi maitinimo indikato‐
riaus lemputė.
Matuojant temperatūrą įvy‐ Kreipkitės į artimiausią įga‐
ko klaida arba prietaisas
liotąjį aptarnavimo centrą.
netinkamai veikia.
Dangtis iki galo neužsida‐
ro.
Maisto produktų pakuotės
blokuoja dangtį.
Dangtis sunkiai atsidaro.
Nešvarūs arba glitūs dang‐ Nuvalykite dangčio tarpik‐
čio tarpikliai.
lius.
Taisyklingai sudėkite pa‐
kuotes, žr. lipduką ant prie‐
taiso.
Užsikišęs vožtuvas.
Patikrinkite vožtuvą.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Žr. skyrių „Lemputės keiti‐
mas“.
Kompresorius veikia be
perstojo.
Netinkamai nustatyta tem‐
peratūra.
Skaitykite skyrių „Naudoji‐
mas“.
LIETUVIŲ
Problema
43
Galima priežastis
Sprendimas
Vienu metu įdėta pernelyg
daug maisto produktų, ku‐
riuos reikia užšaldyti.
Palaukite kelias valandas ir
dar kartą patikrinkite tem‐
peratūrą.
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokš‐
telėje.
Į prietaisą įdėtas maistas
pernelyg šiltas.
Prieš dėdami maisto pro‐
duktus į prietaisą, palauki‐
te, kol jie atvės iki kamba‐
rio temperatūros.
Blogai uždarytas dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis ge‐
rai užsidaro ir ar tarpikliai
nepažeisti ir švarūs.
Įjungta funkcija Action‐
Freeze.
Žr. „Funkcija ActionFree‐
ze“.
Paspaudus jungiklį Action‐ Tai normalu ir ne sutriki‐
Freeze arba pakeitus tem‐ mas.
peratūrą, kompresorius įsi‐
jungia ne iš karto.
Kompresorius įsijungia po
kurio laiko.
Nepavyksta nustatyti tem‐
peratūros.
Įjungta funkcija Action‐
Freeze.
Žr. „Funkcija ActionFree‐
ze“.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Nustatyta netinkama tem‐
peratūra.
Nustatykite aukštesnę arba
žemesnę temperatūrą.
Netaisyklingai uždarytas
dangtis.
Žr. „Dangčio atidarymas ir
uždarymas“.
Maisto produktų tempera‐
tūra per aukšta.
Prieš įdėdami maisto pro‐
duktą, palaukite, kol jis at‐
vės iki kambario tempera‐
tūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu laikykite ma‐
žiau maisto produktų.
Dažnai atidarinėjamas
dangtis.
Dangtį atidarykite tik jei rei‐
kia.
Įjungta funkcija Action‐
Freeze.
Žr. „Funkcija ActionFree‐
ze“.
Produktai, kuriuos norima
užšaldyti, sudėti pernelyg
arti vienas kito.
Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
8.2 Klientų aptarnavimas
Jeigu po minėtų patikrinimų prietaisas
veikia netinkamai, susisiekite su
artimiausiu įgaliotuoju techninio
aptarnavimo centru.
Siekiant greito aptarnavimo, kreipiantis
būtina nurodyti savo prietaiso modelį ir
44
www.electrolux.com
serijos numerį, kuris užrašytas arba ant
garantijos pažymėjimo, arba duomenų
lentelėje, esančioje prietaiso išorinėje
dešinėje pusėje.
8.3 Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Keisdami lemputę,
nenuimkite lemputės
gaubtelio. Jeigu lemputės
gaubtelis pažeistas arba jo
visai nėra, šaldiklio
nenaudokite.
technikai skirta lempute (didžiausias
galingumas nurodytas ant lemputės
gaubto).
3. Įjunkite maitinimo laido kištuką į
elektros lizdą.
4. Atidarykite dangtį. Įsitikinkite, ar
lemputė šviečia.
1. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros lizdo.
2. Seną lemputę pakeiskite nauja, to
paties galingumo ir specialiai buitinei
9. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Viršijus nustatytas ribas, kai
kurių rūšių modeliuose gali
būti veikimo sutrikimų.
Tinkamas veikimas
garantuojamas tik tuo atveju,
jeigu nebus viršytos
nustatytos temperatūros
ribos. Kilus kokių nors
abejonių dėl to, kur įrengti
prietaisą, kreipkitės į
pardavėją, mūsų klientų
aptarnavimo tarnybą arba
artimiausią techninės
priežiūros centrą
9.1 Padėties parinkimas
PERSPĖJIMAS!
Jei išmetate seną prietaisą,
kurio dangtyje yra užraktas
arba skląstis, privalote
sugadinti šiuos įtaisus, kad
mažamečiai vaikai negalėtų
viduje užsitrenkti.
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
Prietaisą įrengus, jo kištukas
turi būti pasiekiamas.
9.2 Elektros prijungimas
•
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Šis prietaisas turi būti įžemintas. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
LIETUVIŲ
•
•
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
9.3 Reikalavimai ventiliacijai
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
10. TRIUKŠMAS
Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi tam tikri garsai (kompresoriaus veikimo,
šaldomosios medžiagos cirkuliavimo).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
45
1. Šaldiklį pastatykite į horizontalią
padėtį ant tvirto pagrindo. Prietaisas
turi stovėti ant visų keturių kojelių.
2. Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir
galinės sienos būtų 5 cm tarpas.
3. Įsitikinkite, kad iš įrenginio šonų būtų
palikta po 5 cm tarpą.
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
46
www.electrolux.com
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
11. TECHNINĖ INFORMACIJA
11.1 Techniniai duomenys
Aukštis
mm
876
Plotis
mm
1336
Ilgis
mm
667,5
Saugus laikas dingus elektrai
Valandos
49
Įtampa
Voltai
230–240
Dažnis
Hz
50
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra prietaiso išorinėje
pusėje, ir energijos plokštelėje.
12. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
POLSKI
47
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 48
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 49
3. EKSPLOATACJA..............................................................................................51
4. PIERWSZE UŻYCIE.........................................................................................54
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 54
6. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 56
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 57
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 58
9. INSTALACJA.................................................................................................... 60
10. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA...............................................................................61
11. DANE TECHNICZNE......................................................................................62
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
48
1.
www.electrolux.com
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
49
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dostarczoną wraz z
urządzeniem.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
•
•
•
•
•
jest ono ciężkie. Zawsze używać
rękawic ochronnych.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Odczekać co najmniej 4 godziny
przed podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Tył urządzenia musi znajdować się
przy ścianie.
Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
50
www.electrolux.com
•
•
Nie instalować urządzenia w
miejscach wilgotnych lub chłodnych,
takich jak przybudówki, garaże,
winiarnie.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
2.3 Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba, że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
Zawiera on izobutan (R600a), który
jest gazem ziemnym spełniającym
wymogi dotyczące ochrony
środowiska. Gaz ten jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
2.4 Wewnętrzne oświetlenie
•
Typ oświetlenia zastosowanego w
urządzeniu nie jest odpowiedni do
oświetlania pomieszczeń domowych
POLSKI
2.5 Konserwacja i czyszczenie
•
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń i
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
•
•
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
3. EKSPLOATACJA
3.1 Panel sterowania
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Przycisk regulacji temperatury
2 Przycisk ON/OFF
3 Wyświetlacz
3.2 Wyświetlacz
51
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
4 Przycisk OK
5 Przycisk Mode
Wskaźnik alarmu
Wskaźnik ON/OFF
Gdy funkcja ActionFreeze
jest włączona, ten wskaźnik
miga.
52
www.electrolux.com
Wskaźnik ujemnej temperatury
Wskaźnik temperatury
Funkcja minutnika
Funkcja ChildLock
3.4 Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć
przycisk ON/OFF przez co najmniej
1 sekundę.
Wyświetlone zostanie odliczanie 3 -2 -1.
OSTRZEŻENIE!
Nie stawiać żadnych
przedmiotów na panelu
sterowania, ponieważ
mogłoby to spowodować
przypadkowe wyłączenie
zamrażarki.
Aby wydłużyć żywotność
urządzenia nie należy
włączać i wyłączać
zamrażarki przed upływem
10 minut.
Funkcja ActionFreeze
Funkcja DrinksChill
Funkcja EcoMode
Lista funkcji obejmuje
wszystkie możliwe opcje.
Liczba symboli na
wyświetlaczu może się
różnić w zależności od
specyfikacji danego
urządzenia.
3.3 Włączanie
Włożyć wtyczkę urządzenia do gniazda
elektrycznego.
1. Jeśli wyświetlacz nie zaświeci się,
nacisnąć przycisk ON/OFF.
Bezpośrednio po włączeniu
urządzenia jest ono w trybie alarmu.
Miga wskazanie temperatury i emitowany
jest sygnał dźwiękowy.
2. Aby włączyć sygnał dźwiękowy,
nacisnąć przycisk OK. (Patrz także
rozdział „Alarm wysokiej
temperatury”)
Miga symbol
, a wskaźnik
pokazuje najwyższą osiągniętą
temperaturę.
Aby zapewnić prawidłowe
przechowywanie żywności, wybrać
funkcję EcoMode, która zapewni
ustawienie temperatury -18°C w
zamrażarce.
Przed umieszczeniem
żywności w komorze
zamrażarki, należy
odczekać, aż temperatura
wewnątrz osiągnie -18°C.
Aby ustawić inną temperaturę, patrz
„Regulacja temperatury”.
3.5 Regulacja temperatury
Temperaturę można regulować w
zakresie od -15°C do -24°C. Zaleca się
ustawienie temperatury wewnętrznej na
około -18°C. Gwarantuje to prawidłowe
zamrożenie i przechowywanie
zamrożonej żywności.
1. Nacisnąć przycisk regulacji
temperatury, na wskaźniku zacznie
migać aktualne ustawienie
temperatury.
2. Ponownie nacisnąć przycisk regulacji
temperatury, aby zmienić
temperaturę.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby
potwierdzić.
Urządzenie osiągnie ustawioną
temperaturę w ciągu 24 godzin.
Temperatura zostaje zapamiętana, nie
ma zatem konieczności ponownego jej
nastawiania po dłuższej przerwie w pracy
urządzenia.
3.6 Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze
(spowodowany na przykład awarią
zasilania) jest sygnalizowany poprzez:
•
•
miganie wskaźników alarmu i
temperatury;
sygnał dźwiękowy.
Możliwe przyczyny alarmu:
POLSKI
•
•
•
w komorze umieszczono dużo świeżej
żywności;
pokrywa była otwarta przez dłuższy
czas;
inne usterki systemu (patrz
„Rozwiązywanie problemów”).
Nacisnąć przycisk OK , aby wyłączyć
alarm.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Na wskaźniku
na kilka sekund
pojawi się najwyższa temperatura
osiągnięta w komorze. Następnie
powróci do wskazywania ustawionej
temperatury.
Wskaźnik alarmu miga aż do chwili
przywrócenia normalnych warunków.
3.7 Funkcja ActionFreeze
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
żywności nabywanej jako mrożonki oraz
głęboko zamrożonej, a także do
zamrażania świeżej żywności.
Umieścić żywność w zamrażarce po
wstępnym schłodzeniu jej przez 24
godziny.
Proces zamrażania trwa 24 godziny. W
tym czasie do zamrażarki nie należy
wkładać kolejnej partii żywności.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej.
1. Aby włączyć funkcję ActionFreeze,
nacisnąć przycisk Mode (w razie
potrzeby kilkakrotnie), aż na
53
3.8 Funkcja ChildLock
1. Blokadę uruchomienia włącza się za
pomocą przycisku Mode (naciskając
kilkakrotnie w razie potrzeby).
Pojawi się odpowiedni symbol .
2. Dokonany wybór należy potwierdzić,
naciskając w ciągu kilku sekund
przycisk OK.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a
symbol pozostanie widoczny na
wyświetlaczu. Podczas działania tej
funkcji naciskanie przycisków nie
powoduje zmian w pracy urządzenia.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej
chwili, naciskając przycisk Mode, aż
zacznie migać odpowiedni symbol, a
następnie przycisk OK.
3.9 Funkcja DrinksChill
Funkcja DrinksChill służy jako sygnał
ostrzegawczy w przypadku umieszczenia
butelek w komorze zamrażarki.
1. Aby włączyć, nacisnąć przycisk
Mode (w razie potrzeby kilkakrotnie),
aż na wyświetlaczu pojawi się
symbol .
2. Dokonany wybór należy potwierdzić,
naciskając w ciągu kilku sekund
przycisk OK.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i pojawi
się symbol .
3. Ponownie nacisnąć przycisk regulacji
temperatury, aby zmienić wartość
minutnika z domyślnych 30 minut.
Wartość minutnika można zmieniać
w przedziale od 1 do 90 minut.
wyświetlaczu pojawi się symbol
.
2. Dokonany wybór należy potwierdzić,
naciskając w ciągu kilku sekund
przycisk OK.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a
Po upływie ustawionego czasu pojawią
się następujące wskazania:
symbol
pozostanie podświetlony.
Funkcja wyłącza się automatycznie po
52 godzinach.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej
chwili, naciskając przycisk Mode, aż
zacznie migać odpowiedni symbol, a
następnie przycisk OK.
•
na wskaźniku
•
miga symbol
miga symbol
•
•
miga symbol ;
sygnał dźwiękowy, emitowany do
czasu naciśnięcia przycisku OK.
;
Po włączeniu się alarmu należy wyjąć
napoje umieszczone w komorze
zamrażarki.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej
chwili, naciskając przycisk Mode, aż
;
54
www.electrolux.com
zacznie migać odpowiedni symbol, a
następnie przycisk OK.
3.10 Funkcja EcoMode
W tym trybie pracy wybrane temperatury
są ustawiane automatycznie (-18°C), aby
zapewnić optymalne warunki
przechowywania żywności.
1. Funkcję EcoMode włącza się za
pomocą przycisku Mode (naciskając
kilkakrotnie w razie potrzeby) lub
ustawiając temperaturę -18°C.
Pojawi się odpowiedni symbol .
2. Dokonany wybór należy potwierdzić,
naciskając w ciągu kilku sekund
przycisk OK.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a
symbol pozostanie widoczny na
wyświetlaczu.
Funkcję można w dowolnej chwili
wyłączyć, zmieniając wybraną
temperaturę w komorze.
4. PIERWSZE UŻYCIE
4.1 Czyszczenie wnętrza
UWAGA!
Nie należy stosować silnych
detergentów ani materiałów
ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
Informacja o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, znajduje się na tabliczce
znamionowej. 1)
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
1) Patrz „Dane techniczne”.
5.2 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z wyższym
ustawieniem.
UWAGA!
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego
na przykład awarią zasilania,
jeśli awaria zasilania trwała
dłużej niż podano w tabeli
danych technicznych w
punkcie „czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować,
po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
POLSKI
5.3 Otwieranie i zamykanie
pokrywy
UWAGA!
Nigdy nie należy ciągnąć
uchwytu pokrywy z dużą
siłą.
Ponieważ pokrywa wyposażona jest w
szczelne zamknięcie, otwarcie jej tuż po
zamknięciu nie jest łatwe (z powodu
podciśnienia powstającego wewnątrz
zamrażarki). Należy odczekać kilka minut
przed ponownym otwarciem urządzenia.
Zawór ciśnieniowy ułatwia otwarcie
pokrywy.
5.4 Bezpieczny zamek
Zamrażarka wyposażona jest w
specjalny zamek, zabezpieczający przed
przypadkowym zamknięciem. Zamek jest
zaprojektowany w taki sposób, że klucz
można obrócić i tym samym zamknąć
pokrywę wyłącznie po uprzednim
wciśnięciu klucza w zamek.
55
Liczby wskazują okres przechowywania
w miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju produktów spożywczych. To, czy
zastosowanie ma wyższa czy niższa
wartość wskazanego okresu
przechowywania, zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed
zamrożeniem.
5.6 Koszyki do
przechowywania
Powiesić koszyki na górnej krawędzi
zamrażarki (A) lub umieścić je w
zamrażarce (B). Obrócić i zablokować
uchwyty w jednej z dwóch pozycji, jak
pokazano na ilustracji.
A
B
1. Aby zamknąć zamrażarkę, ostrożnie
włożyć klucz do zamka i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
do symbolu .
2. Aby otworzyć zamrażarkę, ostrożnie
włożyć klucz do zamka i obrócić
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara do symbolu
.
Zapasowe klucze są
dostępne w lokalnym
punkcie serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Klucze należy
przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Przed utylizacją starego
urządzenia należy upewnić
się, że klucz został wyjęty z
zamka.
Poniższe ilustracje pokazują, ile
koszyków można umieścić w różnych
modelach zamrażarek.
Koszyki wsuną się w siebie.
946
1061
1201
230
200
1336
1611
Dodatkowe koszyki można zakupić w
miejscowym punkcie serwisowym.
5.5 Kalendarz zamrażania
5.7 Kosz szybkiego zamrażania
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Kosz ten jest przeznaczony do szybkiego
zamrażania.
56
www.electrolux.com
UWAGA!
Ponieważ kosz chroni układ
Frost free i pomaga w
zapewnieniu prawidłowej
wentylacji, powinien zawsze
pozostawać w miejscu
wskazanym na ilustracji (nie
należy go wyjmować).
6. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Wskazówki dotyczące
zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki
zamrażania, należy korzystać z
poniższych wskazówek:
•
•
•
•
•
•
Maksymalna ilość żywności, jaką
można zamrozić w ciągu 24 godzin,
jest podana na tabliczce
znamionowej.
Proces zamrażania trwa 24 godziny.
W tym czasie do zamrażarki nie
należy wkładać kolejnej partii
żywności.
Należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże
i dokładnie oczyszczone.
Żywność należy dzielić na małe
porcje w celu przyspieszenia
zamrażania i zwiększenia
skuteczności procesu oraz w celu
umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości.
Żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne
zamknięcie.
Nie dopuszczać do stykania się
świeżej, nie zamrożonej żywności z
zamrożonymi produktami, aby
uniknąć podniesienia temperatury
zamrożonych produktów.
•
•
•
Produkty niskotłuszczowe
przechowują się lepiej i przez dłuższy
czas, niż te o dużej zawartości
tłuszczu. Sól powoduje skrócenie
okresu przechowywania żywności.
Spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry.
Zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
6.2 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
•
•
•
•
•
upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie;
starać się, aby zamrożona żywność
była transportowana ze sklepu do
zamrażarki w jak najkrótszym czasie;
nie otwierać zbyt często pokrywy
zamrażarki i nie zostawiać jej otwartej
dłużej niż jest to absolutnie
konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
POLSKI
57
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Nie wolno używać
detergentów, środków
ściernych, zapachowych
środków czyszczących ani
past woskowych do
czyszczenia wnętrza
urządzenia.
Należy chronić układ
chłodniczy przed
uszkodzeniem.
Nie ma potrzeby
czyszczenia obszaru
sprężarki.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Regularnie czyścić urządzenie i
elementy dodatkowe ciepłą wodą z
łagodnym mydłem.
Ostrożnie czyścić uszczelkę
pokrywy.
3. Wyjąć dno zapewniające obieg
powietrza.
4. Dokładnie osuszyć urządzenie.
5. Założyć dno zapewniające obieg
powietrza.
6. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
7. Włączyć urządzenie.
7.2 Rozmrażanie zamrażarki
Jest to urządzenie typu bezszronowego.
Podczas działania urządzenia szron nie
gromadzi się na wewnętrznych
ściankach ani na żywności.
Szron nie osadza się dzięki ciągłej
cyrkulacji zimnego powietrza wewnątrz
komory, którą wywołuje automatycznie
sterowany wentylator.
UWAGA!
Niektóre kuchenne środki
czyszczące zawierają
substancje chemiczne, które
mogą uszkodzić tworzywa
sztuczne zastosowane w
urządzeniu. Z tego względu
zaleca się mycie
zewnętrznych części
urządzenia ciepłą wodą z
niewielką ilością płynu do
mycia naczyń.
7.3 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od
źródła zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria
4. Pozostawić pokrywę otwartą, aby
zapobiec powstaniu przykrych
zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie
włączone, należy poprosić
kogoś o regularne kontrole,
aby uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
58
www.electrolux.com
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy...
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilają‐ Włożyć prawidłowo wtycz‐
cego nie włożono prawidło‐ kę do gniazda elektryczne‐
wo do gniazda elektrycz‐
go.
nego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć do innego
gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektry‐
kiem.
Urządzenie pracuje głoś‐
no.
Urządzenie nie stoi stabil‐
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy
lub wizualny.
Urządzenie zostało nie‐
dawno włączone lub tem‐
peratura w urządzeniu jest
wciąż zbyt wysoka.
Zapoznać się z punktem
„Alarm wysokiej temperatu‐
ry” i jeśli problem występu‐
je nadal, skontaktować się
z najbliższym punktem ser‐
wisowym.
Miga kontrolka zasilania.
Wystąpił błąd pomiaru tem‐ Skontaktować się z najbliż‐
peratury lub urządzenie nie szym autoryzowanym
działa prawidłowo.
punktem serwisowym.
Pokrywa nie zamyka się do Żywność blokuje pokrywę.
końca.
Ułożyć żywność w prawid‐
łowy sposób, zgodnie z na‐
klejką znajdującą się w
urządzeniu.
Pokrywę trudno otworzyć.
Uszczelki pokrywy są za‐
brudzone lub lepkie.
Wyczyścić uszczelki pokry‐
wy.
Zawór jest zablokowany.
Sprawdzić zawór.
Nie działa oświetlenie.
Żarówka jest przepalona.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Sprężarka pracuje w spo‐
sób ciągły.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploata‐
cja”.
W urządzeniu umieszczo‐
no naraz dużą ilość żyw‐
ności do zamrożenia.
Odczekać kilka godzin i
ponownie sprawdzić tem‐
peraturę.
POLSKI
Problem
59
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest zbyt wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycz‐
nej na tabliczce znamiono‐
wej.
Włożono zbyt ciepłe potra‐
wy.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidłowo
pokrywy.
Sprawdzić, czy pokrywa
prawidłowo się zamyka
oraz czy uszczelki są czys‐
te i nieuszkodzone.
Włączona jest funkcja Ac‐
tionFreeze.
Patrz „Funkcja ActionFree‐
ze”.
Sprężarka nie uruchamia
Jest to normalne zjawisko,
się natychmiast po naciś‐
które nie oznacza usterki.
nięciu ActionFreeze lub
zmianie ustawienia tempe‐
ratury.
Sprężarka rozpoczyna pra‐
cę dopiero po pewnym
czasie.
Nie można ustawić tempe‐
ratury.
Patrz „Funkcja ActionFree‐
ze”.
Włączona jest funkcja Ac‐
tionFreeze.
Temperatura w urządzeniu Nie ustawiono prawidłowo
jest zbyt niska lub zbyt wy‐ regulatora temperatury.
soka.
Ustawić wyższą/niższą
temperaturę.
Pokrywa nie została pra‐
widłowo zamknięta.
Patrz „Otwieranie i zamy‐
kanie pokrywy”.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.
Włożono jednocześnie
zbyt wiele produktów.
Ograniczyć ilość jedno‐
cześnie wkładanych pro‐
duktów.
Pokrywa jest otwierana
zbyt często.
Otwierać pokrywę tylko
wtedy, gdy jest to koniecz‐
ne.
Włączona jest funkcja Ac‐
tionFreeze.
Patrz „Funkcja ActionFree‐
ze”.
Żywność do zamrożenia
umieszczono zbyt blisko
siebie.
Zapewnić obieg zimnego
powietrza w urządzeniu.
60
www.electrolux.com
8.2 Serwis
Jeśli po wykonaniu powyższych
czynności urządzenie nadal nie działa
prawidłowo, należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Aby uzyskać szybką pomoc serwisową,
należy podczas zgłaszania problemu
podać model i numer seryjny urządzenia,
które można znaleźć w umowie
gwarancyjnej lub na tabliczce
znamionowej umieszczonej na
zewnętrznej prawej stronie urządzenia.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
2. Wymienić starą żarówkę na nową o
takiej samej mocy i przeznaczoną
wyłącznie do urządzeń domowych
(maksymalną moc podano na kloszu
żarówki).
3. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
4. Otworzyć pokrywę. Sprawdzić, czy
oświetlenie włącza się.
8.3 Wymiana oświetlenia
OSTRZEŻENIE!
Nie należy zdejmować
klosza żarówki podczas
wymiany. Jeżeli klosz
żarówki został uszkodzony
lub nie ma go w ogóle, nie
należy korzystać z
zamrażarki.
9. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Ustawianie
UWAGA!
W przypadku utylizacji
starego urządzenia
posiadającego zamek lub
rygiel na pokrywie, należy
najpierw go uszkodzić, aby
dzieci nie mogły zatrzasnąć
się wewnątrz.
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do 32°C
N
od +16°C do 32°C
ST
od +16°C do 38°C
T
od +16°C do 43°C
POLSKI
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo
w temperaturze spoza
podanego zakresu.
Prawidłowe działanie jest
gwarantowane tylko w
podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym
Należy umożliwić dostęp do
wtyczki przewodu
zasilającego po
zainstalowaniu urządzenia.
9.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
•
•
9.3 Wymagania dotyczące
wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
1. Umieścić zamrażarkę poziomo na
stabilnej powierzchni. Urządzenie
musi się opierać na wszystkich
czterech nogach.
2. Należy upewnić się, że między
urządzeniem a ścianą z tyłu jest 5 cm
wolnej przestrzeni.
3. Należy upewnić się, że między
urządzeniem a ścianą z boku jest 5
cm wolnej przestrzeni.
10. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
61
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
62
www.electrolux.com
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
11. DANE TECHNICZNE
11.1 Dane techniczne
Wysokość
mm
876
Szerokość
mm
1336
Głębokość
mm
667,5
Czas utrzymywania temperatury
Godz.
49
CLICK!
BRRR!
CRACK!
POLSKI
Napięcie
V
230 - 240
Częstotliwość
Hz
50
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej na zewnątrz
63
urządzenia oraz na etykiecie z
oznaczeniem klasy energetycznej.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
804181310-A-092016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement