AEG A82300HNW0 User manual
FI
IT
SV
Käyttöohje
Säiliöpakastin
Istruzioni per l’uso
Congelatore a pozzo
Bruksanvisning
Frysbox
2
17
34
A82300HNW0
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................................ 3
2. TURVALLISUUSOHJEET........................................................................................... 4
3. KÄYTTÖ..................................................................................................................... 6
4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA..............................................................................8
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 8
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..........................................................................................10
7. HOITO JA PUHDISTUS...........................................................................................11
8. VIANMÄÄRITYS.......................................................................................................12
9. ASENNUS................................................................................................................ 14
10. ÄÄNET................................................................................................................... 15
11. TEKNISET TIEDOT................................................................................................16
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen
tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Jos laitteessa on jääpalakone tai vesiautomaatti, täytä
ne ainoastaan juomavedellä.
Jos laite vaatii vesiliitännän, liitä se ainoastaan
juomavesiverkostoon.
Syöttöveden paineen tulee olla välillä (minimi- ja
maksimiarvo) 1 bar (0,1 MPa) ja 10 bar (1 MPa)
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin
kytket laitteen sähköverkkoon. Täten
öljy virtaa takaisin kompressoriin.
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.
• Laitteen takaosa on asetettava seinää
kohden.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin
tai kylmiin tiloihin, kuten
rakennustelineisiin, autotalliin tai
viinikellariin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
SUOMI
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Varo, ettei jäähdytysputkisto
vaurioidu. Se sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöön
yhteensopiva maakaasu. Kyseinen
kaasu on syttyvää.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
5
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
2.4 Sisävalo
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi ei sovi huoneiden
valaistukseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
6
www.aeg.com
3. KÄYTTÖ
3.1 Käyttöpaneeli
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Lämpötilan säätöpainike
2 ON/OFF -painike
3 Näyttö
4 OK -painike
5 Mode -painike
3.2 Näyttö
3.3 Laitteen käynnistäminen
Kiinnitä laitteen pistoke pistorasiaan.
Hälytyksen merkkivalo
ON/OFF -merkkivalo
Kun toiminto FROSTMATIC
on päällä, tämä merkkivalo
vilkkuu.
Negatiivisen lämpötilan merkki
Lämpötilanäyttö
Ajastintoiminto
ChildLock -toiminto
FROSTMATIC -toiminto
DrinksChill -toiminto
EcoMode -toiminto
Toimintoluettelo osoittaa
kaikki mahdolliset
lisätoiminnot. Näytössä
näkyvien kuvakkeiden määrä
voi vaihdella laitteen
yksittäisten määrityksien
mukaan.
1. Jos näyttö ei syty, paina ON/OFFpainiketta.
Laite on hälytystilassa heti sen päälle
kytkemisen jälkeen.
Lämpötila vilkkuu ja äänimerkki kuuluu.
2. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla OK-painiketta. (katso
myös osio "Korkean lämpötilan
hälytys")
Kuvake
vilkkuu ja merkkivalo
osoittaa korkeimman saavutetun
lämpötilan.
Elintarvikkeiden oikeaa säilyttämistä
varten valitse EcoMode-toiminto, joka
takaa pakastimen -18 °C lämpötilaasetuksen.
Odota, että pakastimen
sisälämpötila on -18 °C,
ennen kuin laitat
elintarvikkeet pakastimeen.
Jos haluat valita eri lämpötilan, katso
kohtaa "Lämpötilan säätäminen".
3.4 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Sammuta laite painamalla ON/OFFpainiketta yli 1 sekunnin ajan.
Näytössä näkyy ajanlaskenta 3 -2 -1.
SUOMI
VAROITUS!
Älä aseta mitään esineitä
käyttöpaneelin päälle, koska
pakastin voi vahingossa
kytkeytyä pois toiminnasta.
Laitteen pitkän käyttöiän
takaamiseksi pakastinta ei
saa kytkeä toimintaan ja pois
toiminnasta 10 minuutin
aikana.
3.5 Lämpötilan säätäminen
Lämpötilaa voidaan säätää välillä -15 °C
ja -24 °C. Suositeltava sisälämpötila on
noin -18 °C, joka takaa pakasteiden
oikeaoppisen pakastuksen ja
säilyttämisen.
1. Paina lämpötilan säätöpainiketta niin,
että nykyinen lämpötila-asetus
vilkkuu näytössä.
2. Muuta lämpötilaa painamalla
lämpötilan säätöpainiketta
uudelleen.
3. Vahvista OK-painikkeella.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Pitkän käyttämättä olon jälkeen
lämpötilaa ei tarvitse asettaa uudelleen,
se pysyy muistissa.
3.6 Korkean lämpötilan hälytys
Pakastinosaston lämpötilan nouseminen
liian korkeaksi (esimerkiksi sähkökatkon
vuoksi) ilmaistaan seuraavasti:
• hälytyksen ja lämpötilan merkkien
vilkkuminen
• kuuluu äänimerkki.
Mahdolliset hälytyksien syyt:
• laitteeseen on asetettu suuri määrä
tuoreita elintarvikkeita
• kantta on pidetty auki pitkän aikaa
• muu järjestelmän vika (katso
"Vianmääritys").
Voit nollata hälytyksen painamalla OK painiketta.
Äänimerkki sammuu.
Korkein saavutettu lämpötila tulee
näkyviin näyttöön
joidenkin
sekuntien ajaksi. Tämän jälkeen näytössä
näkyy uudelleen asetuslämpötila.
7
Hälytyksen merkkivalo vilkkuu edelleen,
kunnes normaalit olosuhteet palautuvat.
3.7 FROSTMATIC -toiminto
Pakastinosasto soveltuu
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen ja tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen.
Aseta elintarvikkeet pakastimeen, kun
laite on esijäähtynyt 24 tunnin ajan.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Älä lisää ruokia pakastimeen tämän ajan
kuluessa. 24 tunnin sisällä pakastettavien
tuotteiden enimmäismäärä on mainittu
laitteen arvokilvessä.
1. Kytke FROSTMATIC-toiminto päälle
painamalla Mode-painiketta
(tarvittaessa useita kertoja), kunnes
-kuvake tulee näkyviin.
2. Valinta on vahvistettava painamalla
OK-painiketta muutaman sekunnin
kuluessa.
Kuulet äänimerkin ja
jää näkyviin
näyttöön.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä
milloin tahansa painamalla Modepainiketta, kunnes vastaava kuvake alkaa
vilkkua. Paina lopuksi OK-painiketta.
3.8 ChildLock -toiminto
1. Lapsilukkotoiminto otetaan käyttöön
painamalla Mode-painiketta
(tarvittaessa useamman kerran).
Vastaava kuvake
tulee näkyviin.
2. Vahvista valinta painamalla OKpainiketta muutaman sekunnin
kuluessa.
Laitteesta kuuluu äänimerkki ja kuvake
jää palamaan. Lapsilukon ollessa
käytössä mitään toimintoa ei voi
muuttaa.
Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä
milloin tahansa painamalla Modepainiketta, kunnes vastaava kuvake alkaa
vilkkua. Paina lopuksi OK-painiketta.
8
www.aeg.com
3.9 DrinksChill -toiminto
DrinksChill-toimintoa on käytettävä
turvatoimintona, kun pakastimeen
laitetaan pulloja.
1. Toiminto otetaan käyttöön
painamalla Mode-painiketta
(tarvittaessa useita kertoja), kunnes
vastaava -kuvake tulee näkyviin.
2. Vahvista valinta painamalla OKpainiketta muutaman sekunnin
kuluessa.
Laitteesta kuuluu äänimerkki ja kuvake tulee näkyviin.
3. Muuta ajastimen 30 minuutin
oletusarvoa painamalla lämpötilan
säätöpainiketta.
Ajastimen aika-asetusta voidaan
säätää välillä 1 - 90 min.
Valitun ajan kuluttua näkyvät seuraavat
ilmoitukset:
• näytössä
• kuvake
vilkkuu symboli
vilkkuu
• kuvake vilkkuu
• laitteesta kuuluu äänimerkki, kunnes
OK-painiketta painetaan.
Silloin on muistettava ottaa juomat
pakastimesta.
Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä
milloin tahansa painamalla Modepainiketta, kunnes vastaava kuvake alkaa
vilkkua. Paina lopuksi OK-painiketta.
3.10 EcoMode -toiminto
Tässä tilassa lämpötila säätyy
automaattisesti pakasteille parhaiten
sopivaan säilytyslämpötilaan (-18 °C).
1. EcoMode-toiminto kytketään
toimintaan painamalla Modepainiketta (tarvittaessa useita kertoja)
tai asettamalla lämpötilaksi -18 °C.
Vastaava kuvake
tulee näkyviin.
2. Valinta on vahvistettava painamalla
OK-painiketta muutaman sekunnin
kuluessa.
Laitteesta kuuluu äänimerkki ja kuvake
jää palamaan.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin
tahansa muuttamalla osaston valittua
lämpötilaa.
4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
4.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita
tai hankaavia jauheita, sillä
ne vahingoittavat pintoja.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
1) Katso Tekniset tiedot
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen. 1)
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
SUOMI
5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden
tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
HUOMIO!
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
5.3 Kannen avaaminen ja
sulkeminen
HUOMIO!
Älä koskaan vedä kahvasta
kovalla voimalla.
Koska kannessa on tiukasti sulkeutuva
tiiviste, se ei avaudu helposti uudelleen
heti sulkemisen jälkeen (sisäpuolelle
muodostuvan imun vuoksi). Odota
muutama minuutti, ennen kuin avaat
kannen uudelleen.
Tyhjiöventtiili auttaa kannen
avautumisessa.
Vara-avaimia voi tilata tai
ostaa valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
VAROITUS!
Pidä avaimet poissa lasten
ulottuvilta.
Muista poistaa avain lukosta,
ennen kuin hävität vanhan
laitteen.
5.5 Pakastuskalenteri
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin
elintarvikeryhmän säilytysaikaa
kuukausina. Säilytysajan alemman vai
ylemmän arvon käyttäminen riippuu
elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä
ennen pakastamista.
5.6 Säilytyskorit
Aseta korit pakastimen yläreunaan (A) tai
laita ne pakastimen sisään (B). Käännä ja
kiinnitä korien kahvat sijoitustapaa
vastaavaan asentoon kuvan mukaisesti.
A
B
5.4 Turvalukko
Pakastimessa on erityislukko, joka estää
tahattoman lukituksen. Lukko on
suunniteltu siten, että voit kääntää
avainta ja siten sulkea kannen vain, jos
olet ensin työntänyt avaimen lukkoon.
1. Lukitse pakastin painamalla
lukituksen avainta kevyesti ja
kääntämällä avainta myötäpäivään
symboliin päin.
2. Avaa pakastin painamalla lukituksen
avainta kevyesti ja kääntämällä
avainta vastapäivään symboliin
päin.
9
Seuraavasta kuvasta näet, kuinka monta
koria voidaan asettaa sisäkkäin eri
pakastinmalleissa.
Korit liukuvat toistensa sisään.
10
www.aeg.com
946
1061
1201
230
200
1336
1611
Voit hankkia lisäkoreja valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
5.7 Pikapakastuskori
5.8 Jääkuutioiden
valmistaminen
VAROITUS!
Älä koskaan irrota
jääkuutioita terävillä tai
teräväkärkisillä välineillä.
1. Pidä jääkuutioastiaa pystysuorassa ja
täytä se vedellä maksimimerkintään
(A) saakka kuvan mukaisesti.
A
Tämä kori on tarkoitettu
pikapakastamiseen.
B
2. Sulje se kannella (B) ja liu'uta se
jääkuutioastian pidikkeeseen
pakastimen yläosaan.
3. Irrota jääkuutiot kääntämällä
jääkuutioastiaa tai pitämällä sitä
juoksevan veden alla muutaman
sekunnin ajan.
HUOMIO!
Kori suojaa
pikapakastusjärjestelmää ja
auttaa varmistamaan
toiminnan kannalta vaaditun
ilmankierron, se tulee pitää
aina kuvan mukaisessa
kohdassa eikä sitä saa
koskaan poistaa.
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Pakastusohjeita
Seuraavassa on joitakin ohjeita
tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.
• Ruokien pakastuminen kestää 24
tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei
saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se
pakastuu nopeasti ja täydellisesti.
SUOMI
•
•
•
•
•
Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain
tarvitsemasi määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita
tuotteita, jotta niiden lämpötila ei
nouse.
Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät
paremmin ja pitempään rasvaisiin
ruokiin verrattuna. Suola vähentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
Jos jääpaloja nautitaan suoraan
pakastimesta otettuina, ne voivat
aiheuttaa kylmävammoja.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
11
6.2 Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Älä avaa kantta usein äläkä pidä sitä
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Älä käytä pakastimen
sisäpuolen puhdistukseen
voimakkaita tai hankaavia
puhdistusaineita,
voimakastuoksuisia tuotteita
tai kiillotusaineita.
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Kompressorialuetta ei
tarvitse puhdistaa.
1. Kytke laite pois toiminnasta.
2. Puhdista pakastin ja siihen kuuluvat
lisätarvikkeet säännöllisesti ja
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
Puhdista kannen tiiviste huolellisesti.
3. Irrota poistoputken tulppa.
4. Kuivaa pakastin kauttaaltaan.
5. Asenna poistoputken tulppa.
6. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
7. Kytke laitteeseen virta.
7.2 Pakastimen sulattaminen
Kodinkoneesi on huurtumaton Frost Free
-malli. Tämä merkitsee sitä, että
huurretta ei muodostu laitteen toiminnan
aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
Huurtumattomuus perustuu
automaattisesti ohjattuun puhaltimeen,
joka kierrättää kylmää ilmaa jatkuvasti
osaston sisällä.
HUOMIO!
Monet keittiön pintojen
puhdistusaineet sisältävät
kemikaaleja, jotka voivat
vahingoittaa laitteen
muoviosia. Tästä syystä
laitteen ulkopintojen
puhdistuksessa on
suositeltavaa käyttää vain
lämmintä vettä ja hieman
käsitiskiainetta.
7.3 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1. Katkaise virta laitteesta ja irrota
laitteen verkkojohto pistorasiasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
12
www.aeg.com
3. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
4. Jätä kansi auki, jotta pakastimeen ei
jää epämiellyttäviä hajuja.
Jos jätät laitteen päälle,
pyydä jotakin toista henkilöä
tarkistamaan kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta
ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kiinnitä pistoke toiseen pistorasiaan. Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Pakastin on juuri kytketty
päälle tai laitteen lämpötila
on liian korkea.
Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys" ja jos ongelma toistuu, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun huoltopalveluun.
Virran merkkivalo vilkkuu.
Lämpötilaan mittauksessa on Ota yhteyttä valtuutettuun
tapahtunut virhe tai laite ei
huoltoliikkeeseen.
toimi oikein.
Kansi ei sulkeudu kokonaan.
Pakkaukset estävät kannen
sulkeutumisen.
Kantta on vaikea avata.
Kannen tiivisteet ovat likaiset Puhdista kannen tiivisteet.
tai tahmeat.
Kompressori käy jatkuvasti.
Järjestä pakasteet oikealla
tavalla. Katso pakastimessa
olevaa tarraa.
Venttiili on tukossa.
Tarkista venttiili.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Pakastimeen on pantu suuria Odota muutama tunti ja tarmääriä elintarvikkeita sama- kista lämpötila uudelleen.
naikaisesti.
SUOMI
Ongelma
13
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko arvokilvestä.
Ruoka on asetettu laitteeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Kansi ei ole kunnolla kiinni.
Tarkista, että kansi sulkeutuu
kunnolla ja tiiviste on ehjä ja
puhdas.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Kompressori ei käynnisty heti Tämä on normaalia, eikä tar- Kompressori käynnistyy jonFROSTMATIC-painikkeen
koita vikaa.
kin ajan kuluttua.
painamisen tai lämpötilan
muuttamisen jälkeen.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Laitteen lämpötila on liian al- Lämpötilaa ei ole säädetty
hainen tai korkea.
oikein.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Kansi ei ole kunnolla kiinni.
Katso osio "Kannen avaaminen ja sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin
asetat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Kantta on avattu liian usein.
Avaa kansi vain tarvittaessa.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Pakastettavat elintarvikkeet
ovat liian lähellä toisiaan.
Tarkista kylmän ilman kierto.
8.2 Kuluttajaneuvonta
Jos kodinkone ei edellä mainittujen
tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota
yhteys lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jotta saisit laitteen huolletuksi
mahdollisimman nopeasti, on
ehdottoman tärkeää, että kerrot laitteen
mallin ja sarjanumeron, jotka löytyvät
joko takuutodistuksesta tai laitteen
ulkopinnassa oikealla puolella olevasta
arvokilvestä.
8.3 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen
LED-sisävalo.
14
www.aeg.com
VAROITUS!
Älä poista lampun suojusta
vaihdon aikana. Älä käytä
pakastinta, jos lampun
suojus on viallinen tai sitä ei
ole.
3. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
4. Avaa kansi. Tarkista, että valo syttyy.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Vaihda palaneen lampun tilalle
samantehoinen uusi lamppu
(maksimiteho on merkitty lampun
suojukseen), joka on tarkoitettu
kodinkoneisiin.
9. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
9.1 Sijoittaminen
HUOMIO!
Jos poistat käytöstä vanhan
laitteen, jonka kansi on
varustettu lukolla tai salvalla,
riko lukko, jotta pikkulapset
eivät voi jäädä loukkuun
laitteen sisään.
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän huoltopalvelun
puoleen.
Pistokkeen on oltava
helposti ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
9.2 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää EECdirektiivien vaatimukset.
SUOMI
9.3 Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon
tukevalle pinnalle. Laitteen kaikkien
neljän jalan tulee olla tukevasti
lattiassa.
2. Varmista, että laitteen ja takana
olevan seinän välinen rako on 5 cm.
3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla
olevien seinien välinen rako on 5 cm.
10. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
15
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
16
www.aeg.com
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
11. TEKNISET TIEDOT
11.1 Tekniset tiedot
Korkeus
mm
876
Leveys
mm
1336
Syvyys
mm
667,5
Käyttöönottoaika
tuntia
49
Jännite
V
230 - 240
Taajuus
Hz
50
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä kaikki materiaalit, joissa on
symboli . Hävitä kaikki
pakkausmateriaalit oikeaoppisesti
ympäristön ja tulevien sukupolvien
suojelemiseksi. Symbolilla
merkittyjä
sähkölaitteita ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana. Hävitä kaikki
sähkölaitteet soveltuvissa paikallisissa
jätekeräyksissä, paikallisen jätepalvelun
avulla tai viemällä ne kierrätyskeskuksiin.
ITALIANO
17
INDICE
1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.................................................................... 18
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA....................................................................................19
3. USO DELL'APPARECCHIATURA........................................................................... 21
4. PRIMO UTILIZZO..................................................................................................... 24
5. UTILIZZO QUOTIDIANO........................................................................................ 24
6. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI...................................................................... 26
7. PULIZIA E CURA...................................................................................................... 27
8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI...............................................................................27
9. INSTALLAZIONE..................................................................................................... 30
10. RUMORI................................................................................................................. 31
11. DATI TECNICI....................................................................................................... 32
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per
fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che
vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali
apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente
manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra
apparecchiatura.
Visitate il nostro sito web per:
Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie,
ottenere informazioni sull'assistenza:
www.aeg.com/webselfservice
Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registeraeg.com
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.
Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza
Informazioni e suggerimenti generali
Informazioni sull'ambiente
Con riserva di modifiche.
18
1.
www.aeg.com
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non
è responsabile se un'installazione ed un uso non
corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni.
Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come
riferimento futuro.
1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono
essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della
portata dei bambini.
1.2 Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e
applicazioni simili, tra cui:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro
– clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali
Verificare che le aperture di ventilazione, sia
sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso,
non siano ostruite.
Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali
non raccomandati dal produttore allo scopo di
accelerare il processo di sbrinamento.
ITALIANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19
Non danneggiare il circuito refrigerante.
Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno
dei comparti di conservazione degli alimenti, ad
eccezione di quelli consigliati dal costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e
morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare
prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od
oggetti metallici.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un tecnico
autorizzato o da una persona qualificata per evitare
situazioni di pericolo.
Se l'apparecchiatura è dotata di un distributore di
ghiaccio o di acqua, riempirli solo con acqua potabile.
Se l'apparecchiatura richiedere un collegamento
idrico, collegarla solo all'acqua potabile.
La pressione dell'acqua in ingresso (minima e
massima) deve essere compresa tra 1 bar (0,1 MPa) e
10 bar (1 MPa)
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
AVVERTENZA!
L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da
personale qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura
•
•
•
•
dato che è molto pesante. Indossare
sempre guanti di sicurezza.
Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno
all'apparecchiatura.
Attendere almeno 4 ore prima di
collegare l'apparecchiatura
all'alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire
nuovamente nel compressore.
Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
La superficie posteriore
dell'apparecchiatura deve essere
appoggiata alla parete.
20
www.aeg.com
• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura
in luoghi troppo umidi o freddi, come
aggiunte strutturali, garage o cantine.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
2.2 Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta dei dati corrispondano
a quelli dell'impianto. In caso
contrario, contattare un elettricista.
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di
alimentazione, il compressore).
Contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato o un elettricista per
sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve
rimanere sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
2.3 Utilizzo
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni, scottature
o scosse elettriche.
• Non apportare modifiche alle
specifiche di questa apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
specificamente consentito dal
produttore.
Fare attenzione a non danneggiare il
circuito refrigerante. Esso contiene
isobutano (R600a), un gas naturale
con un alto livello di compatibilità
ambientale, tuttavia il gas è
infiammabile.
Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
Non appoggiare oggetti
incandescenti sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
Non introdurre bevande analcoliche
nel vano congelatore. Si verrà a creare
una pressione nel contenitore della
bevanda.
Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani
bagnate o umide.
Non ricongelare del cibo
precedentemente scongelato.
Attenersi alle istruzioni per la
conservazione riportate sulla
confezione del cibo surgelato.
2.4 Luce interna
• Il tipo di lampadina utilizzata per
questa apparecchiatura non può
essere utilizzato per l'illuminazione
domestica
2.5 Pulizia e cura
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o
danneggiare
l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
ITALIANO
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici
rimangano chiusi all’interno
dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su
come smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
2.6 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
3. USO DELL'APPARECCHIATURA
3.1 Pannello dei comandi
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Tasto regolazione temperatura
2 Tasto ON/OFF
3 Display
3.2 Display
4 Tasto OK
5 Tasto Mode
Spia temperatura
Funzione Timer
Funzione ChildLock
Funzione FROSTMATIC
Spia allarme
Funzione DrinksChill
Spia ON/OFF
Funzione EcoMode
Quando la funzione
FROSTMATIC è attiva,
questa spia lampeggia.
Spia di temperatura negativa
21
22
www.aeg.com
L'elenco delle funzioni
mostra tutte le opzioni
possibili. A seconda delle
specifiche delle
apparecchiature, il numero
di icone mostrato sul display
può variare.
3.3 Accensione
Collegare l'apparecchiatura alla presa
elettrica.
1. Se il display non si illumina, premere
il tasto ON/OFF.
All'accensione, l'apparecchiatura è in
modalità allarme.
La temperatura lampeggia e un segnale
acustico suona.
2. Per spegnere il segnale acustico,
premere il tasto OK. (vedere anche la
sezione "Allarme di alta
temperatura")
lampeggia e l'indicatore
L'icona
mostra la temperatura massima
raggiunta.
Per una corretta conservazione degli
alimenti, selezionare la funzione
EcoMode che garantisce che per il
congelatore venga impostata la
temperatura seguente di -18°C.
Attendere che il vano
congelatore abbia raggiunto
la temperatura di -18 °C
prima di introdurvi gli
alimenti.
Per selezionare una temperatura diversa,
vedere "Regolazione della temperatura".
3.4 Spegnimento
Per spegnere l'apparecchiatura premere
il tasto ON/OFF per più di 1 secondo.
Viene visualizzato un conto alla rovescia
3 -2 -1.
AVVERTENZA!
Non appoggiare oggetti sul
pannello comandi perché
potrebbero inavvertitamente
spegnere il congelatore.
Per prolungare la durata
dell'apparecchiatura, evitare
di accendere e spegnere il
congelatore prima che siano
trascorsi 10 minuti.
3.5 Regolazione della
temperatura
La temperatura può essere regolata fra i
-15°C e i -24°C. Si raccomanda di
impostare una temperatura interna di
circa -18°C per garantire un
congelamento efficace e una corretta
conservazione dei surgelati.
1. Premere il tasto di regolazione della
temperatura in modo che l'attuale
impostazione lampeggi
sull'indicatore.
2. Premere nuovamente il tasto di
regolazione della temperatura in
modo da cambiare la temperatura.
3. Premere il tasto OK per confermare.
La temperatura impostata verrà
raggiunta entro 24 ore.
Dopo un lungo periodo di interruzione
del funzionamento, non è necessario
impostare nuovamente la temperatura
perché il valore rimane memorizzato.
3.6 Allarme di alta
temperatura
L'eventuale aumento di temperatura in
un vano (per esempio a causa di
un'interruzione della corrente elettrica) è
segnalato come segue:
• l'allarme e gli indicatori di
temperatura lampeggiano;
• viene emesso un segnale acustico.
Possibili cause di allarme:
• è stato introdotto un grande
quantitativo di alimenti;
• il coperchio è rimasto aperto a lungo;
• si è verificata un'altra anomalia del
sistema (vedere "Risoluzione dei
problemi").
ITALIANO
Premere il tasto OK per resettare
l'allarme.
Il segnale acustico si spegne.
La temperatura più alta raggiunta nel
vano compare sull'indicatore
per
alcuni secondi. Quindi viene nuovamente
visualizzata la temperatura impostata.
La spia di allarme continua a
lampeggiare fino al ripristino delle
condizioni normali.
3.7 Funzione FROSTMATIC
Il vano congelatore è adatto al
congelamento di cibi freschi e alla
conservazione a lungo termine di
alimenti congelati e surgelati.
Introdurre gli alimenti nel congelatore
dopo aver raffreddato l'apparecchiatura
per 24 ore.
Il processo di congelamento dura 24 ore;
finché non è concluso, non aggiungere
altro cibo nel congelatore. La quantità
massima di alimenti congelabile in 24 ore
è riportata sulla targhetta di
identificazione.
1. Per attivare la funzione FROSTMATIC
premere il tasto Mode
(ripetutamente) finché non appare
.
l'icona corrispondente
2. Confermare la selezione premendo
entro alcuni secondi il tasto OK.
Si avverte un segnale acustico e nel
.
display rimane
Questa funzione si interrompe in modo
automatico dopo 52 ore.
È possibile disattivare la funzione in
qualsiasi momento premendo il tasto
Mode finché lampeggia il simbolo
corrispondente e quindi premendo il
tasto OK.
3.8 Funzione ChildLock
1. La funzione Sicurezza bambini viene
attivata premendo il tasto Mode
(ripetutamente se necessario).
Appare il simbolo corrispondente .
2. Confermare la selezione premendo
entro alcuni secondi il tasto OK.
Si avverte un segnale acustico e il
simbolo rimane acceso. Con questa
23
funzione attiva, l'azionamento di
qualunque tasto non produce alcun
effetto.
È possibile disattivare la funzione in
qualsiasi momento premendo il tasto
Mode finché lampeggia il simbolo
corrispondente e quindi premendo il
tasto OK.
3.9 Funzione DrinksChill
La funzione DrinksChill è da utilizzare
come avviso di sicurezza quando si
introducono bottiglie nel vano
congelatore per raffreddarle
rapidamente.
1. Attivare premendo il tasto Mode
(molte volte se necessario) finché non
appare l'icona corrispondente .
2. Confermare la selezione premendo
entro alcuni secondi il tasto OK.
Si avverte un segnale acustico e appare
l'icona .
3. Premere il tasto di regolazione della
temperatura per cambiare il valore
del timer rispetto al valore
predefinito di 30 minuti.
Il valore del timer si può cambiare da
1 a 90 minuti.
Al termine del tempo selezionato
appaiono le indicazioni seguenti:
• sull'indicatore
simbolo
• il simbolo
lampeggia il
;
lampeggia;
lampeggia;
• il simbolo
• si attiva un allarme acustico finché si
mantiene premuto il tasto OK.
A questo punto occorre rimuovere le
bottiglie contenute nel vano
congelatore.
È possibile disattivare la funzione in
qualsiasi momento premendo il tasto
Mode finché lampeggia il simbolo
corrispondente e quindi premendo il
tasto OK.
3.10 Funzione EcoMode
Con questa funzione attiva, sono
automaticamente impostate le
condizioni ottimali per la conservazione
degli alimenti (temperatura -18 °C).
24
www.aeg.com
1. La funzione EcoMode si attiva
premendo il tasto Mode (se
necessario più volte) oppure
impostando la temperatura su -18°C.
Appare il simbolo corrispondente .
2. Confermare la selezione premendo
entro alcuni secondi il tasto OK.
Si avverte un segnale acustico e il
simbolo rimane acceso.
È possibile disattivare la funzione in
qualsiasi momento modificando la
temperatura selezionata nel vano.
4. PRIMO UTILIZZO
4.1 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per
la prima volta, lavare l'interno e gli
accessori con acqua tiepida e sapone
neutro per eliminare il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare
accuratamente.
ATTENZIONE!
Non usare detergenti
corrosivi o polveri abrasive
che possano danneggiare la
finitura.
5. UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
5.1 Congelamento di alimenti
freschi
Lo scomparto congelatore è adatto al
congelamento di alimenti freschi e alla
conservazione a lungo termine di
alimenti congelati e surgelati.
La quantità massima di cibo che può
essere congelata in 24 ore è riportata
sulla targhetta del modello. 1)
Il processo di congelamento dura 24 ore:
non aggiungere altri alimenti da
congelare per tutta la durata del
processo.
5.2 Conservazione dei
surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione
l'apparecchiatura per almeno 2 ore con
una regolazione alta prima di introdurre
gli alimenti.
1) Vedere la sezione "Dati tecnici"
ATTENZIONE!
Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di
durata superiore al "tempo
di risalita" indicato nella
tabella dei dati tecnici, il
cibo scongelato deve essere
consumato rapidamente o
cucinato immediatamente e
quindi ricongelato (dopo il
raffreddamento).
5.3 Apertura e chiusura del
coperchio
ATTENZIONE!
Non tirare la maniglia con
una forza eccessiva
Poiché il coperchio è provvisto di una
guarnizione ermetica, è difficile riaprirlo
poco dopo la chiusura (a causa del vuoto
che si forma all'interno) Attendere alcuni
minuti prima di riaprire l'apparecchiatura
La valvola antivuoto faciliterà l'apertura
del coperchio
5.4 Funzione Sicurezza
Bambini
ITALIANO
Il congelatore è dotato di uno speciale
dispositivo di blocco che evita la chiusura
accidentale del congelatore. Il
dispositivo di blocco è progettato in
modo da permettere di girare la chiave e
chiudere il coperchio solo se è stata
precedentemente inserita la chiave
all'interno del dispositivo.
1. Per bloccare il congelatore inserire
delicatamente la chiave nel
dispositivo di bloccaggio e girare la
chiave in senso orario verso il
simbolo .
2. Per aprire il congelatore inserire
delicatamente la chiave nel
dispositivo di bloccaggio e girare la
chiave in senso antiorario verso il
simbolo
.
Chiavi di riserva sono
disponibili presso il centro di
assistenza locale.
AVVERTENZA!
Tenere le chiavi fuori della
portata dei bambini.
Assicurarsi di estrarre la
chiave dal dispositivo di
bloccaggio prima di smaltire
l'apparecchiatura al termine
della sua vita utile.
5.5 Calendario di
congelamento
I simboli mostrano i diversi tipi di cibi
congelati.
I numeri indicano i mesi di conservazione
dei tipi di surgelati corrispondenti. La
validità dei tempi di conservazione
dipende dalla qualità degli alimenti e dal
loro trattamento prima del
congelamento.
5.6 Cestelli
Appendere i cestelli al bordo superiore
del congelatore (A) o collocarli al suo
interno (B). Ruotare e fissare le maniglie
per queste due posizioni, seguendo le
indicazioni della figura.
A
25
B
Le figure seguenti mostrano il numero di
cestelli che è possibile collocare nei vari
modelli del congelatore.
I cestelli possono scorrere l'uno
nell'altro.
946
1061
1201
230
200
1336
1611
È possibile acquistare cestelli aggiuntivi
presso il Centro di Assistenza locale.
5.7 Cestello di congelamento
rapido
Questo cestello è utilizzabile per la
funzione di congelamento rapido.
26
www.aeg.com
ATTENZIONE!
Per garantire un'efficace
protezione del sistema Frost
Free e contribuire a
mantenere una ventilazione
ottimale, è necessario
posizionare il cestello come
indicato in figura senza mai
spostarlo.
5.8 Produzione di cubetti di
ghiaccio
AVVERTENZA!
Non utilizzare oggetti
appuntiti o affilati per
estrarre il produttore di
ghiaccio.
A
B
2. Chiuderlo con il coperchio (B) e
inserirlo nell'apposita sede nella
parte superiore del vano
congelatore.
3. Per estrarre i cubetti di ghiaccio,
ruotare il produttore di ghiaccio o
tenerlo sotto l'acqua corrente per
alcuni secondi.
1. Tenere il produttore di ghiaccio in
verticale e riempirlo con acqua fino
alla linea max (A) indicata in figura.
6. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
6.1 Consigli per il
congelamento
Alcuni suggerimenti per sfruttare al
meglio il processo di congelamento:
• La quantità massima di alimenti
congelabile in 24 ore è riportata sulla
targhetta del modello.
• Il processo di congelamento dura 24
ore; finché non è concluso, non
aggiungere altro cibo da congelare.
• Congelare solo alimenti freschi, di
ottima qualità e accuratamente lavati.
• Dividere gli alimenti in piccole
porzioni, in modo da facilitare un
congelamento rapido e consentire lo
scongelamento solo della quantità
necessaria.
• Avvolgere gli alimenti in pellicola di
alluminio o politene in modo da
evitare il contatto con l'aria.
• Non disporre gli alimenti freschi a
contatto con quelli già congelati, per
evitare l'innalzamento della
temperatura di questi ultimi.
• Gli alimenti magri si conservano
meglio e più a lungo di quelli ricchi di
grassi. Il sale riduce la durata di
conservazione dell'alimento.
• I ghiaccioli, se consumati appena
prelevati dal vano congelatore,
possono causare ustioni da freddo.
• È consigliabile riportare su ogni
confezione la data di congelamento,
in modo da poter controllare il tempo
di conservazione.
6.2 Consigli per la
conservazione dei surgelati
Per ottenere risultati ottimali è
consigliabile:
• controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo;
• accertarsi che il tempo di
trasferimento dei surgelati dal punto
vendita al congelatore domestico sia
il più breve possibile;
• Non aprire frequentemente o limitare
il più possibile il tempo di apertura
del coperchio.
ITALIANO
• Una volta scongelati, gli alimenti si
deteriorano rapidamente e non
possono essere ricongelati.
27
• Non superare la durata di
conservazione indicata sulla
confezione.
7. PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
L'assenza di brina è dovuta alla
circolazione continua di aria fredda
all'interno del vano mossa da una
ventola ad azionamento automatico.
7.1 Pulizia periodica
ATTENZIONE!
Molti detergenti per cucina
contengono agenti chimici
che possono intaccare/
danneggiare le parti in
plastica di questa
apparecchiatura. Si
consiglia, perciò, di pulire il
rivestimento esterno usando
solo acqua calda e una
piccola quantità di detersivo
liquido per piatti.
ATTENZIONE!
Prima di qualsiasi intervento
di manutenzione, estrarre la
spina dalla presa.
Non usare detersivi, prodotti
abrasivi, prodotti con forti
profumazioni o cere
lucidanti per pulire l'interno
dell'apparecchiatura.
Evitare di danneggiare il
sistema refrigerante.
Non è necessario pulire
l'area del compressore.
1. Spegnere l'apparecchiatura.
2. Lavare regolarmente
l'apparecchiatura e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
Pulire accuratamente la guarnizione
del coperchio.
3. Rimuovere la base con le aperture.
4. Asciugare perfettamente
l'apparecchiatura.
5. Installare la base con le aperture.
6. Inserire la spina nella presa.
7. Accendere l’apparecchiatura.
7.3 Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le
seguenti precauzioni:
1. Spegnere l'apparecchiatura e
scollegare l'apparecchiatura
dall'allacciamento elettrico.
2. Estrarre tutti gli alimenti
3. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori
4. Lasciare il coperchio aperto per
evitare la formazione di odori
sgradevoli
7.2 Sbrinamento del
congelatore
L'apparecchiatura è "frost free". Ciò
significa che non si forma brina durante il
normale funzionamento sulle pareti
interne dell'apparecchiatura o sugli
alimenti.
8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Se l'apparecchiatura rimane
accesa, farla controllare
periodicamente per evitare
che gli alimenti si
deteriorino in caso di
interruzione della corrente
elettrica.
28
www.aeg.com
8.1 Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.
L'apparecchiatura è spenta.
Accendere l’apparecchiatura.
La spina non è inserita corInserire correttamente la spirettamente nella presa di ali- na nella presa di alimentamentazione.
zione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
L'apparecchiatura è rumoro- L'apparecchiatura non è apsa.
poggiata in modo corretto.
Collegare a una presa di alimentazione diversa. Rivolgersi ad un elettricista qualificato.
Controllare se l'apparecchiatura è appoggiata in modo
stabile.
L'allarme acustico o visivo è
attivo.
L'apparecchiatura è stata ac- Fare riferimento alla guida
cesa da poco o la tempera- "Allarme di alta temperatutura è ancora troppo alta.
ra" e se il problema persiste
contattare il Centro di Assistenza autorizzato più vicino.
La spia dell'alimentazione
lampeggia.
Si è verificato un errore durante la misurazione della
temperatura oppure l'apparecchiatura non funziona
correttamente.
Il coperchio non si chiude
completamente.
Le confezioni di surgelati im- Disporre i surgelati in modo
pediscono la chiusura del
appropriato; fare riferimento
coperchio.
all'adesivo all'interno dell'apparecchiatura.
Il coperchio si apre con difficoltà.
Le guarnizioni del coperchio Pulire le guarnizioni del cosono sporche o appiccicose. perchio.
Il compressore rimane sempre in funzione.
Contattare il Centro di Assistenza autorizzato più vicino.
La valvola è bloccata.
Controllare la valvola.
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento al capitolo
"Uso dell'apparecchiatura".
Sono stati introdotti insieme
molti alimenti da surgelare
contemporaneamente.
Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.
La temperatura ambiente è
troppo alta.
Fare riferimento al grafico
della classe climatica sulla
targhetta dei dati.
ITALIANO
Problema
29
Causa possibile
Soluzione
Gli alimenti introdotti nell'apparecchiatura erano
troppo caldi.
Prima di introdurre alimenti
nel congelatore, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Il coperchio non è perfettamente chiuso.
Controllare che il coperchio
si chiuda perfettamente e
che le guarnizioni siano integre e pulite.
La funzione FROSTMATIC è
attiva.
Fare riferimento a "funzione
FROSTMATIC".
Il compressore non si avvia
immediatamente dopo avere premuto il tasto FROSTMATIC, oppure dopo avere
cambiato la temperatura.
Ciò è normale, non si è verificato alcun errore.
Il compressore si avvia dopo
un certo periodo di tempo.
Impossibile impostare la
temperatura.
La funzione FROSTMATIC è
attiva.
Fare riferimento a "funzione
FROSTMATIC".
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è troppo bassa/troppo alta.
Il regolatore della temperatura non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
Il coperchio non è perfettamente chiuso.
Fare riferimento a "Apertura
e chiusura del coperchio".
La temperatura degli alimen- Prima di mettere a conservati è troppo alta.
re gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti un poco alla volta.
Il coperchio viene aperto fre- Aprire il coperchio solo se
quentemente
necessario.
La funzione FROSTMATIC è
attiva.
Fare riferimento a "funzione
FROSTMATIC".
Gli alimenti da congelare so- Adottare le misure necessano troppo vicini tra loro.
rie per garantire una corretta
circolazione dell'aria fredda.
8.2 Servizio di assistenza
Se le soluzioni precedentemente
indicate non consentono di risolvere il
problema, rivolgersi al Centro di
Assistenza autorizzato più vicino.
Per accelerare i tempi di intervento, è
essenziale specificare al momento della
richiesta il modello e il numero di serie
dell'apparecchiatura, riportati sul
certificato di garanzia o sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno destro.
30
www.aeg.com
8.3 Sostituzione della
lampadina
L'apparecchiatura è dotata
di una lampadina interna a
LED a lunga durata.
potenza massima è indicata sul
coprilampada) concepita in modo
specifico per elettrodomestici.
3. Inserire la spina nella presa.
4. Aprire il coperchio. Controllare che la
lampada si accenda.
AVVERTENZA!
Non rimuovere il
coprilampada. Non
accendere il congelatore se
il coprilampada manca o è
danneggiato.
1. Scollegare la spina dalla presa di
corrente.
2. Sostituire la lampadina con una
nuova della stessa potenza (la
9. INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
9.1 Posizionamento
ATTENZIONE!
Qualora occorra ritirare
dall'uso un'apparecchiatura
con serratura, si raccomanda
di rendere quest'ultima
inservibile per evitare che i
bambini possano chiudersi
all'interno.
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui
temperatura ambiente corrisponda alla
classe climatica indicata sulla targhetta
dei dati del modello:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
Da +10°C a +32°C
N
Da +16°C a +32°C
ST
Da +16°C a +38°C
T
Da +16°C a + 43°C
In alcuni modelli potrebbero
verificarsi delle anomalie se
non si rispettano le
temperature indicate. Il
corretto funzionamento può
essere garantito solo nel
rispetto delle temperature
indicate. In caso di dubbi sul
luogo di installazione
dell'apparecchiatura,
contattare il venditore, il
nostro Centro di Assistenza
o il rivenditore più vicino
La spina
dell'apparecchiatura deve
essere accessibile dopo
l'installazione.
9.2 Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare
che la tensione e la frequenza
riportate sulla targhetta dei dati
corrispondano a quelle dell'impianto
domestico.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra. La spina del cavo
di alimentazione è dotata di un
apposito contatto. Se la presa di
corrente dell'impianto domestico non
è collegata a terra, allacciare
l'apparecchiatura a una presa di terra
separata in conformità alle norme in
ITALIANO
vigore, rivolgendosi a un elettricista
qualificato.
• Il produttore declina ogni
responsabilità qualora le suddette
precauzioni di sicurezza non vengano
rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
9.3 Requisiti di ventilazione
1. Posizionare il congelatore in piano su
una pavimentazione solida
L'apparecchiatura deve essere in
appoggio su tutti i piedini.
2. Lasciare una distanza libera di
almeno 5 cm tra il lato posteriore
dell'apparecchiatura e la parete.
3. Lasciare una distanza libera di
almeno 5 cm ai lati
dell'apparecchiatura.
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura
deve essere sufficiente.
10. RUMORI
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del
circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
31
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
32
www.aeg.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
11. DATI TECNICI
11.1 Dati tecnici
Altezza
mm
876
Larghezza
mm
1336
Profondità
mm
667,5
Tempo di risalita
Ore
49
Tensione
Volt
230 - 240
Frequenza
Hz
50
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato interno
dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei
valori energetici.
12. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Riciclare tutti i materiali contrassegnati
dal simbolo . Smaltire in modo
adeguato tutti i materiali da imballaggio
e contribuire alla protezione
dell'ambiente e delle future generazioni.
Non smaltire la strumentazione elettrica
contrassegnata col simbolo insieme ai
normali rifiuti domestici. Smaltire tutti i
ITALIANO
beni elettrici tramite i sistemi di raccolta
locali, oppure presso l'autorità locale o
presso i centri di riciclaggio.
33
34
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 35
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................................................................36
3. ANVÄNDNING........................................................................................................ 38
4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN............................................. 40
5. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................40
6. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 42
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 43
8. FELSÖKNING.......................................................................................................... 43
9. INSTALLATION....................................................................................................... 46
10. BULLER...................................................................................................................47
11. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................48
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
35
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i
produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för
att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
36
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Om produkten är försedd med en ismaskin eller
vattenmaskin ska de endast fyllas med vatten.
Om produkten kräver en vattenanslutning ska den
endast anslutas till en tillförselslang med drickbart
vatten.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 1 bar (0,1 MPa) och 10 bar (1 MPa)
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vänta minst 4 timmar innan du
ansluter produkten till eluttaget.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produktens bakre yta måste ställas
mot väggen.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Montera inte den här produkten i
områden som är för fuktiga eller för
kalla, som t.ex. byggnadsförråd,
garage eller vinkällare.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
SVENSKA
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas som är
miljöanpassad i hög grad. Denna gas
är lättantändlig.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
37
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frusna maten.
2.4 Inre belysning
• Lamptypen i den här produkten är
inte lämplig som rumsbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
38
www.aeg.com
3. ANVÄNDNING
3.1 Kontrollpanel
1
2
3
4
5
Mode
OK
1 Temperaturregleringsknapp
2 ON/OFF-knapp
3 Display
4 OK-knapp
5 Mode-knapp
3.2 Displej
3.3 Slå på
Sätt i produktens stickkontakt ordentligt i
eluttaget.
Larmindikering
ON/OFF-kontrollampa
När FROSTMATICfunktionen är aktiverad
blinkar denna indikering.
Negativ temperaturindikering
Temperaturdisplay
Timerfunktion
ChildLock-funktion
FROSTMATIC-funktion
DrinksChill-funktion
EcoMode-funktion
Alla möjliga alternativ visas i
listan över funktioner.
Antalet symboler som visas
på displayen skiljer sig åt
beroende på produktens
enskilda specifikationer.
1. Tryck på ON/OFF-knappen om
displayen inte tänds.
Så snart som produkten slås på är
den i larmläge.
Temperaturen blinkar och en signal
ljuder.
2. Tryck på OK-knappen för att stänga
av signalen. (se även avsnitt ”Larm
vid för hög temperatur”)
Symbolen
blinkar och kontrollampan
visar den varmaste temperaturen
som nåtts.
För korrekt förvaring av matvarorna ska
EcoMode-funktionen väljas som
säkerställer att en temperatur på -18 °C i
frysen ställs in.
Vänta tills temperaturen når
-18 °C i frysen innan du
lägger in matvaror.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om
du vill välja en annan temperatur.
3.4 Stänga av
Stäng av produkten genom att trycka på
ON/OFF-knappen längre än en sekund.
En nedräkning från 3 -2 -1 visas.
SVENSKA
VARNING!
Placera inga föremål på
kontrollpanelen eftersom
det kan leda till att frysen av
misstag stängs av.
Frysen håller längre om den
inte stängs av inom 10
minuter från det den har
slagits på.
3.5 Temperaturreglering
Temperaturen kan ställas in på mellan
-15 °C och -24 °C. Vi rekommenderar att
temperaturen ställs in på cirka -18 °C,
vilket garanterar korrekt infrysning och
förvaring av frysta matvaror.
1. När du trycker på
temperaturregleringsknappen blinkar
den aktuella temperaturinställningen
på displayen.
2. Tryck på
temperaturregleringsknappen igen
för att ändra temperatur.
3. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
Den inställda temperaturen uppnås inom
24 timmar.
Om produkten har stått oanvänd en
längre tid behöver du inte ställa in
temperaturen på nytt, eftersom den
sparar inställningen.
3.6 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i produkten (t.ex.
på grund av ett strömavbrott) indikeras
genom att:
• kontrollamporna för larm och
frystemperatur blinkar
• ljudsignalen ljuder.
Möjliga orsaker till larmet:
• en stor mängd färska matvaror har
lagts in
• locket har stått öppet en lång stund
• annat feltillstånd i systemet
(se ”Felsökning”).
Tryck på OK -knappen för att återställa
larmet.
Ljudsignalen stängs av.
39
Den högsta temperaturen som uppnåtts
i frysen visas på displayen
i några
sekunder. Därefter visas återigen den
inställda temperaturen.
Kontrollampan för larm fortsätter att
blinka tills normala förhållanden råder
igen.
3.7 FROSTMATIC-funktion
Frysen är lämplig för infrysning av färska
matvaror och långvarig förvaring av frysta
och djupfrysta matvaror.
Lägg in matvaror i frysen efter att den
förkylts i 24 timmar.
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg
inte in andra matvaror i frysen under
denna period. Den största mängden mat
som kan frysas in på 24 timmar anges på
typskylten.
1. Aktivera FROSTMATIC-funktionen
genom att trycka på Mode-knappen
(flera gånger vid behov) tills
motsvarande symbol visas
.
2. Bekräfta valet genom att trycka på
OK-knappen inom några sekunder.
förblir tänd
Du hör ljudsignalen och
på displayen.
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar.
Du kan när som helst stänga av
funktionen genom att trycka på Modeknappen tills motsvarande symbol blinkar
och sedan trycka på OK-knappen.
3.8 ChildLock-funktion
1. Barnlås-funktionen aktiveras när du
trycker på Mode-knappen (flera
gånger om det behövs).
Motsvarande symbol visas .
2. Bekräfta valet genom att trycka på
OK-knappen inom några sekunder.
Du hör en ljudsignal och symbolen förblir
tänd. Så länge funktionen är aktiverad
ändras inga inställningar om någon
trycker på knapparna.
Du kan när som helst stänga av
funktionen genom att trycka på Modeknappen tills motsvarande symbol börjar
att blinka och sedan trycka på OKknappen.
40
www.aeg.com
3.9 DrinksChill-funktion
Funktionen DrinksChill är avsedd att
användas som en säkerhetsvarning när
flaskor läggs in i frysen för kylning.
1. Aktivera genom att trycka på Modeknappen (flera gånger vid behov) tills
motsvarande symbol visas .
2. Bekräfta valet genom att trycka på
OK-knappen inom några sekunder.
Du hör en ljudsignal och symbolen
visas.
3. Tryck på
temperaturregleringsknappen för att
ändra timervärdet från
standardvärdet 30 min.
Timern kan ändras från 1 till 90 min.
När den inställda tiden löper ut visas
följande indikeringar:
• på displayen
• symbolen
blinkar symbolen
blinkar
• symbolen blinkar
• en ljudsignal avges tills OK-knappen
trycks in.
Var noga med att då plocka ut flaskorna
ur frysen.
Du kan när som helst stänga av
funktionen genom att trycka på Modeknappen tills motsvarande symbol blinkar
och sedan trycka på OK-knappen.
3.10 EcoMode-funktion
I detta läge ställs temperaturen in
automatiskt på de bästa förhållandena
(-18 °C) för förvaring av matvaror.
1. EcoMode-funktionen aktiveras
genom att trycka på Mode-knappen
(flera gånger om det behövs) eller
genom att ställa in temperaturen på
-18 °C.
Motsvarande symbol visas .
2. Du måste bekräfta valet genom att
trycka på OK-knappen inom några
sekunder.
Du hör en ljudsignal och symbolen förblir
tänd.
Du kan när som helst stänga av
funktionen genom att ändra den inställda
temperaturen i kylen.
4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
4.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inga starka
rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
1) Se avsnittet "Tekniska data"
Den största mängden matvaror som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten. 1)
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
SVENSKA
minst 2 timmar med en hög inställning
innan du lägger in några matvaror.
FÖRSIKTIGHET!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
5.3 Öppna och stänga locket
VARNING!
Håll nycklarna utom räckhåll
för barn.
Var noga med att avlägsna
nyckeln från låset innan du
kasserar den gamla frysen
5.5 Fryskalender
Symbolerna visar olika typer av infrysta
matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader
för de olika typerna av infrysta matvaror.
Huruvida den längsta eller kortaste
förvaringstiden för en viss matvara är
giltig beror på matvarans kvalitet och
behandling före infrysningen.
FÖRSIKTIGHET!
Dra aldrig i handtaget med
överdriven kraft.
Eftersom locket har en tätt åtsittande
tätning är det inte så lätt att öppna direkt
efter stängning (på grund av vakuumet
som bildas på insidan). Vänta några
minuter innan du öppnar produkten
igen.
5.6 Förvaringskorgar
Häng korgarna på frysens övre kant (A)
eller placera dem inuti frysen (B). Vänd
och fixera handtagen för dessa två
positioner såsom visas på bilden.
Vakuumventilen hjälper dig att öppna
locket.
A
B
5.4 Säkerhetslås
Frysen är utrustad med ett säkerhetslås
för att undvika oavsiktlig inlåsning av
personer. Låset är konstruerat på så sätt
att du kan vrida nyckeln och stänga
locket endast om du dessförinnan sätter i
nyckeln i låset
1. Lås frysen genom att försiktigt trycka
in nyckeln i låset och vrida den
medurs mot symbolen .
2. Öppna frysen genom att försiktigt
trycka in nyckeln i låset och vrida den
moturs mot symbolen
.
Reservnycklar finns att köpa
hos vår lokala
serviceavdelning
41
Följande bilder visar hur många korgar
som kan placeras i de olika
frysmodellerna.
Korgarna glider in i varandra.
946
1061
1201
230
200
1336
1611
Du kan köpa ytterligare korgar hos vår
lokala serviceavdelning.
42
www.aeg.com
5.7 Fast Freezing-korg
Denna korg är avsedd för snabb
infrysning.
5.8 Göra istärningar
VARNING!
Använd aldrig vassa eller
spetsiga verktyg för att ta
loss ismaskinen.
1. Håll ismaskinen vertikalt och fyll den
med vatten upp till MAX-linjen (A) i
figuren.
A
B
FÖRSIKTIGHET!
Eftersom korgen skyddar
Frost Free-systemet och
säkerställer tillräcklig
ventilation för korrekt drift
måste den vara placerad
såsom figuren visar och får
aldrig avlägsnas.
2. Sätt på locket (B) och för in
ismaskinen i hållaren längst upp i
frysen.
3. För att lossa isbitarna, vrid på
istillverkaren eller håll den under
rinnande vatten några sekunder.
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Tips för infrysning
Här följer några tips som hjälper dig att
använda infrysningsfunktionen på bästa
sätt:
• Den största mängd mat som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar.
Ytterligare livsmedel som skall frysas
in bör inte läggas in under denna
period.
• Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för
en snabbare och fullständig
infrysning. Sedan kan du dessutom
plocka ut och tina endast den mängd
du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller
lägg den i plastpåsar, och se till att
förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat för att
temperaturen inte skall öka i den
infrysta maten.
• Magra matvaror håller sig bättre och
längre än feta. Salt minskar
livslängden på matvaror.
• Isglass kan, om den konsumeras
direkt från frysfacket, orsaka
frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
6.2 Tips för förvaring av fryst
mat
Observera följande för att utnyttja
produktens prestanda på bästa sätt:
SVENSKA
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt;
• Öppna inte locket för ofta och låt det
inte stå öppet längre tid än absolut
nödvändigt
43
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Använd aldrig skarpa
rengöringsmedel,
skurpulver, parfymerade
rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att
rengöra produkten invändigt
Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet
Kompressorområdet
behöver inte rengöras.
1. Stäng av produkten.
2. Rengör regelbundet produkten och
tillbehören med varmt vatten och
neutral såpa.
Rengör locktätningen noga.
3. Avlägsna det ventilerade golvet.
4. Torka produkten noga.
5. Sätt tillbaka det ventilerade golvet på
plats.
6. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
7. Sätt på produkten.
7.2 Avfrostning av frysen
Din produkt är frostfri. Detta innebär att
det inte bildas någon frost under drift,
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
varken på innerväggarna eller
matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en
kontinuerlig cirkulation av kalluft, som
genereras av en automatiskt kontrollerad
fläkt, inne i frysavdelningen.
FÖRSIKTIGHET!
Många produkter för
rengöring av köksytor
innehåller kemikalier som
kan skada
plastkomponenterna i
produkten. Vi
rekommenderar därför att
produktens ytterhölje endast
rengörs med varmt vatten
och en liten mängd milt
diskmedel.
7.3 Långa uppehåll i använding
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1. Stäng av produkten och koppla loss
den från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror
3. Rengör produkten och alla tillbehör
4. Låt locket stå öppet för att undvika
obehagliga lukter
Om produkten lämnas
påslagen, be någon titta till
den då och då så att inte
varorna i den förstörs i
händelse av strömavbrott.
44
www.aeg.com
8.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten har stängts av.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut till ett annat eluttag.
Kontakta en behörig elektriker.
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Skåpet har nyligen slagits på Se "Larm vid hög temperaeller temperaturen i produk- tur" och om problemet
ten är för hög.
kvarstår, kontakta närmaste
auktoriserade serviceverkstad.
Strömindikatorlampan blinkar.
Ett fel har uppstått vid mätning av temperaturen eller
så fungerar inte produkten
som den ska.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Det går inte att stänga locket helt.
Matförpackningar blockerar
locket.
Arrangera förpackningarna
på rätt sätt. Se dekalen i produkten.
Locket är svårt att öppna.
Lockets tätningar är smutsiga eller klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Ventilen är blockerad.
Kontrollera ventilen.
Temperatur är felaktigt inställd.
Se kapitlet "Drift".
Kompressorn är kontinuerligt i drift.
Stora mängder mat har lagts Vänta några timmar och konin samtidigt för infrysning.
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Locket är inte stängt ordent- Kontrollera att locket stängs
ligt.
ordentligt och att tätningarna är oskadda och rena.
Funktionen FROSTMATIC är
på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
SVENSKA
45
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kompressorn startar inte
omedelbart när FROSTMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indike- Kompressorn startar efter en
rar inte att något fel har upp- stund.
stått.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC är
på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Temperaturen i produkten är Temperaturen är felaktigt in- Ställ in en högre/lägre temför låg/hög.
ställd.
peratur.
Locket är inte riktigt stängd.
Se "Öppna och stänga locket".
Produktens temperatur är för Låt matvarornas temperatur
hög.
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem.
Många produkter har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre produkter för
förvaring samtidigt.
Locket har öppnats för ofta.
Öppna locket bara när det
behövs.
Funktionen FROSTMATIC är
på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Produkter som ska frysas in
har placerats för nära varandra.
Se till att kalluft kan cirkulera
i produkten.
8.2 Kundtjänst
Kontakta vår service om produkten
fortfarande inte fungerar korrekt efter
ovanstående kontroller.
För att erhålla snabb service är det viktigt
att du uppger frysboxens
modellbeteckning och serienummer.
Dessa uppgifter finner du på
garantisedeln eller på typskylten som
sitter på höger sida utanpå produkten.
8.3 Byte av lampan
Kylskåpet har en
innerbelysning bestående av
en LED-lampa med lång
livslängd.
VARNING!
Se till att lampglaset sätts
tillbaka efter byte av lampa.
Använd inte frysboxen om
lampglaset är skadat eller
saknas.
1. Koppla bort produkten från
eluttaget.
2. Byt ut den gamla lampan mot en ny
lampa med samma effekt och som är
särskilt utformad för produkten (max.
effekt anges på lampglaset).
3. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
4. Öppna locket. Kontrollera att
belysningen tänds.
46
www.aeg.com
9. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Placering
FÖRSIKTIGHET!
Om du kasserar en gammal
frysbox som har ett lås eller
spärr i dörren måste du göra
låsanordningen obrukbar för
att förhindra att barn blir
instängda i produkten
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
temperaturområdet. Korrekt
funktion kan endast
garanteras inom angivet
temperaturområde. Om du
är osäker på var du ska
installera produkten kan du
kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter
När kylskåpet har installerats
skall stickkontakten vara
åtkomlig
9.2 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
9.3 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
1. Placera frysboxen horisontell på en
plan och stabil yta Frysboxen måste
stå stadigt på alla fyra fötterna
2. Se till att det är minst 5 cm fritt
utrymme bakom produkten
3. Se till att det är minst 5 cm fritt
utrymme på produktens sidor.
SVENSKA
10. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
47
48
www.aeg.com
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
11. TEKNISK INFORMATION
11.1 Tekniska data
Höjd
mm
876
Bredd
mm
1336
Djup
mm
667,5
Temperaturökningstid
Timmar
49
Nätspänning
Volt
230 - 240
Frekvens
Hz
50
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter på utsidan av
produkten, samt på energietiketten.
12. MILJÖSKYDD
Återvinn allt material som markerats med
symbolen . Kassera allt
förpackningsmaterial på lämpligt sätt
och för att skydda miljön och framtida
generationer. Släng inte elektrisk
utrustning som är märkt med symbolen
*
tillsammans med det allmänna
hushållsavfallet. Avyttra alla elektriska
produkter på de kommunala eller
kommersiella återvinningscentralerna.
SVENSKA
49
50
www.aeg.com
SVENSKA
51
804181342-A-162016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement