ZANUSSI ZFC321WAA Ohjekirja

ZANUSSI ZFC321WAA Ohjekirja
FI
PT
SV
Käyttöohje
Manual de instruções
Bruksanvisning
Säiliöpakastin
Arca congeladora
Frysbox
ZFC321WAA
2
11
21
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ensimmäinen käyttökerta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
4
5
6
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Käyttöhäiriöt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja
oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se
kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai
henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä
laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke
pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman
läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
2
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai
kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai
muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta)
jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan
hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse
vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai
muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista.
Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1.
2.
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt
tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja
aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin
ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa
pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus1) puuttuu.
• Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava
varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai
märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
• Tämän laitteen hehkulamput2) ovat erityisiä lamppua,
joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa,
sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 3)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun
ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia
juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevessä
kappaleessa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi
jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa
esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja
jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee
noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimermen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
kityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
1) Mikäli lampussa on suojus.
2) Mikäli laitteessa on lamppu.
3) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free-malli.
3
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Merkkivalo syttyy.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään.
Tärkeää Jos laitteen sisälämpötila on liian korkea,
hälytysmerkkivalo syttyy.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon OFF.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• lämpötilaa säädetään lämpimimmälle asetukselle kääntämällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
• lämpötilaa säädetään kylmimmälle asetukselle kääntä.
mällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• kuinka usein kantta avataan
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Käyttöpaneeli
1
2
3
4 Pikapakastuksen kytkin
5 Lämpötilan säädin
Pikapakastustoiminto
Pikapakastus käynnistetään painamalla pikapakastuksen
kytkintä.
Merkkivalo syttyy.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa painamalla
pikapakastuksen kytkintä. Pikapakastuksen merkkivalo
sammuu.
5
4
1 Merkkivalo
2 Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
3 Pikapakastuksen merkkivalo
Korkean lämpötilan hälytys
Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi), hälytysmerkkivalo syttyy.
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan aikana.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytysmerkkivalo sammuu automaattisesti.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki
kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypil-
4
lisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita,
sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, aktivoi pikapakastustoiminto vähintään 24 tunniksi, ennen kuin laitat pakastettavat ruoat pakastimeen.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen 4)
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Odota muutama minuutti, ennen kuin avaat kannen uudelleen. Tyhjiöventtiili auttaa kannen avautumisessa.
Varoitus! Älä koskaan vedä kahvasta kovalla voimalla.
Säilytyskorit
Aseta korit pakastimeen. Korit liukuvat toistensa sisään.
X
Y
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään
kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään
kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on
käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen
ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
Pakastetuotteiden kalenteri
Kiinnitä korit pakastimen
yläreunaan.
Käännä ja kiinnitä kahvat
näihin kahteen asentoon
(X) ja (Y) kuvan osoittamalla tavalla.
Seuraavasta kuvasta näet, kuinka monta koria voidaan
asettaa sisäkkäin eri pakastinmalleissa.
606
806
946
1061
230
1201
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Sovelletaanko vaihteluvälin alempaa vai
ylempää arvoa, riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä ennen pakastamista.
1336
1611
Voit ostaa lisäkoreja paikallisesta valtuutetusta huoltoliikkeestä.
Kannen avaaminen ja sulkeminen
Koska kannessa on tiukasti sulkeutuva tiiviste, se ei avaudu helposti uudelleen heti sulkemisen jälkeen (sisäpuolelle muodostuvan imun vuoksi).
4) Katso Tekniset tiedot.
5
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja
elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti
ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain
tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea
jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset.
Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina,
ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan
suorituskyvyn:
• tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty
oikein;
• laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti
ostoksilla käynnin jälkeen;
• älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti, eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Katkaise virta laitteesta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Puhdista pakastin ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet
säännöllisesti ja lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella. Puhdista kannen tiiviste huolellisesti.
Kuivaa pakastin kauttaaltaan.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Kytke virta laitteeseen.
Huomio Älä käytä pakastimen sisäpuolen
puhdistukseen voimakkaita tai hankaavia
puhdistusaineita, voimakastuoksuisia tuotteita tai
kiillotusaineita.
Ehkäise jäähdytysjärjestelmän vioittuminen.
Tärkeää Kompressorialuetta ei tarvitse puhdistaa.
6
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä
syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Pakastimen sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
10-15 mm.
Pakastin on paras sulattaa silloin, kun siinä on vain vähän
ruokaa.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne
paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä kansi auki, irrota sulamisveden poistoputken
tulppa ja anna kaiken sulamisveden kertyä alustalle.
Poista jää nopeasti kaapimen avulla.
4. Kun pakastin on sulanut, kuivaa sisäpinnat huolellisesti ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.
5. Kytke virta laitteeseen.
6.
7.
Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon ja anna laitteen käydä 2-3 tuntia tällä asetuksella.
Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja
huurteen poistoon, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
keinotekoisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää niiden turvallista
säilytysaikaa.
1.
2.
3.
4.
5.
Katkaise virta laitteesta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen varusteet.
Jätä kansi auki, jotta pakastimeen ei jää epämiellyttäviä hajuja.
Tärkeää Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika
ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita
seuraavat toimenpiteet:
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin
aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä
käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Ongelma
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin
toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen
Tarkista, että laite on tukevasti paikallaan (kaikki neljä jalkaa koskevat lattiaan)
Kompressori käy jatkuvasti
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein
Säädä lämpötila korkeammaksi
Kansi on avattu liian usein
Älä pidä kantta auki pitempään kuin on
tarpeen
Kansi ei ole kunnolla kiinni
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla
ja että tiiviste on ehjä ja puhdas
Pakastimeen on asetettu suuria määriä
elintarvikkeita samanaikaisesti
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen
Ruoka on asetettu laitteeseen liian
lämpimänä
Anna ruokien jäähtyä huoneenlämpötilaan ennen pakastamista
Huoneen lämpötila on liian korkea,
jotta laite voisi toimia tehokkaasti
Yritä laskea huonelämpötilaa tiloissa,
joihin kodinkone on sijoitettu
Pakastimen sisällä on liian lämmintä
Katso kohta Korkean lämpötilan hälytys
Pakastin on juuri kytketty päälle, ja
lämpötila on vielä liian korkea
Katso kohta Korkean lämpötilan hälytys
Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo palaa
7
Ongelma
Laitteessa on liikaa huurretta ja
jäätä
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Elintarvikkeita ei ole pakattu kunnolla
Pakkaa tuotteet huolellisemmin
Kantta ei ole suljettu kunnolla tai se ei
sulkeudu tiiviisti
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla
ja että tiiviste on ehjä ja puhdas
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein
Säädä lämpötila korkeammaksi
Veden poistoputken tulppaa ei ole ase- Aseta veden poistoputken tulppa oikein
tettu oikein
Kansi ei sulkeudu kokonaan
Kantta on vaikea avata
Pakastimen sisällä on liian lämmintä
Huurretta muodostuu runsaasti
Poista liika huurre
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai tahmeat
Puhdista kannen tiivisteet
Pakkaukset estävät kannen sulkeutumisen
Järjestä pakasteet oikealla tavalla, tarkista ohjeet laitteeseen kiinnitetystä tarrasta
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai tahmeat
Puhdista kannen tiivisteet
Venttiili on tukossa
Tarkista venttiili
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein
Säädä lämpötila alhaisemmaksi
Kansi ei sulkeudu tiukasti, tai sitä ei
ole suljettu kunnolla
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla
ja että tiiviste on ehjä ja puhdas
Laitetta ei ole esijäähdytetty riittävästi
ennen pakastusta
Esijäähdytä pakastinta tarpeeksi kauan
Pakastimeen on asetettu suuria määriä
elintarvikkeita samanaikaisesti
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen Sijoita seuraavalla kerralla
pakastimeen pienempiä ruokamääriä yhdellä kertaa
Ruoka on asetettu laitteeseen liian
lämpimänä
Anna ruoan jäähtyä huonelämpötilaan
ennen pakastamista.
Pakastettavat elintarvikkeet ovat liian
lähellä toisiaan
Aseta tuotteet siten, että kylmä ilma pääsee kiertämään niiden ympärillä
Kansi on avattu liian usein
Yritä olla avaamatta kantta usein
Kantta on pidetty auki pitkän aikaa
Älä pidä kantta auki pitempään kuin on
tarpeen
Pakastimen sisällä on liian kylmä Lämpötilaa ei ole säädetty oikein
Säädä lämpötila korkeammaksi
Laite ei toimi lainkaan Sekä jäähdytys että valot ovat poissa toiminnasta
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa
Kytke pistoke kunnolla pistorasiaan
Laite ei saa virtaa
Testaa virtalähde kytkemällä siihen toinen sähkölaite
8
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitetta ei ole kytketty päälle
Kytke virta laitteeseen
Pistorasiassa ei ole jännitettä (testaa
pistorasia kytkemällä siihen jokin toinen sähkölaite).
Ota yhteys sähköasentajaan
Asiakaspalvelu
Jotta saisit laitteen huolletuksi mahdollisimman nopeasti,
on ehdottoman tärkeää, että kerrot laitteen mallin ja sarjanumeron, jotka löytyvät joko takuutodistuksesta tai laitteen
ulkopinnassa oikealla puolella olevasta arvokilvestä.
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
Tilavuus (brutto)
litraa
213
korkeus
mm
868
Käyttöönottoaika
tuntia
28
Tilavuus (netto)
litraa
210
leveys
mm
806
Energiankulutus
kWh/24 t
0,814
Nimellisteho
wattia
100
syvyys
mm
665
Pakastusteho
kg/24 t
14
Jännite
V
230
Paino
kg
39
Ilmastoluokka
SN-NST-T
Muut tekniset tiedot on ilmoitettu laitteen ulkopinnassa oikealla puolella sijaitsevassa arvokilvessä.
Asennus
Sijoittaminen
Ilmaa koskeva luokitus
Varoitus! Jos poistat käytöstä vanhan laitteen, jonka
kansi on varustettu lukolla tai salvalla, riko lukko,
jotta pikkulapset eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään.
T
Tärkeää Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Sähköliitäntä
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan
(autotalliin tai kellariin), mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
määritettyä ilmaa koskevaa luokitusta:
Ilmaa koskeva luokitus
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C - +32 °C
N
+16 °C - +32 °C
ST
+16 °C - +38 °C
Ympäristön lämpötila
+16 °C - +43 °C
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite
erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli
edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
9
Ilmanvaihtovaatimukset
1.
2.
Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnalle.
Laitteen kaikkien neljän jalan tulee olla tukevasti lattiassa.
Varmista, että laitteen ja takana olevan seinän välinen rako on 5 cm.
3.
Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien seinien
välinen rako on 5 cm.
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli ,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen
10
jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä
josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Painel de controlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
13
13
14
14
15
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15
16
19
19
20
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as
pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados
quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o
cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Advertência
Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho
ou na estrutura integrada, sem obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou
bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim
pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este
produto. Quaisquer danos no cabo poderão provocar
um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
11
Advertência A substituição de qualquer componente
eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
1.
Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada
ou danificada pela parte traseira do aparelho.
Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha.
Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada5) de iluminação interior.
• Esta máquina é pesada. Tenha cuidado quando a deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
• Lâmpadas 6)utilizadas neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para aparelhos domésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do
aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de
ar na ventilação traseira. 7)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser
recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
5) Se estiver prevista uma tampa de lâmpada.
6) Se as lâmpadas estiverem previstas.
7) Se o aparelho for Frost Free.
12
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de
gelos se forem consumidos imediatamente depois de
retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e desligue a
ficha de alimentação eléctrica da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para retirar o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas no parágrafo
específico.
• Retire o aparelho da embalagem e verifique se tem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu. Nesse caso, guarde a embalagem.
• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.
• Deve haver uma circulação de ar adequada em torno
do aparelho, caso contrário, resulta em sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as
instruções relativas à instalação.
• O aparelho não pode estar situado perto de radiadores
ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por
um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá
utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A
espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o apa-
relho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite
danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na
parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais
são
utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
recicláveis.
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
A luz piloto acende-se.
Rode o regulador da temperatura para a direita.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
Importante Se a temperatura no interior do aparelho
estiver demasiado elevada, a luz de alarme acende-se.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura
para a posição OFF.
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para
para obter a
frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para
para obter a
frescura máxima.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo
em conta que a temperatura dentro do aparelho depende
da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da tampa
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Painel de controlo
1
2
3
5 Regulador de temperatura
Função Congelação Rápida
Pode activar a função Congelação Rápida premindo o botão de Congelação Rápida.
A luz de Congelação Rápida acende-se.
É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo
o botão de Congelação Rápida. A luz da função Congelação Rápida apaga-se.
Alarme de temperatura elevada
5
1
2
3
4
4
Luz piloto
Luz de alarme de temperatura elevada
Luz de Congelação Rápida
Botão de Congelação Rápida
Um aumento na temperatura no congelador (por exemplo,
devido a uma falha de alimentação) é indicado pela activação da luz de alarme.
Durante a fase de alarme não introduza alimentos congelador.
Quando as condições normais forem restabelecidas, a luz
de alarme desliga-se automaticamente.
13
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e
sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um
produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois
estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo
prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função de congelação rápida, pelo menos, 24 horas antes de colocar os
alimentos no compartimento congelador.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características 8)
O processo de congelação dura 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem
utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação
estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na
tabela de características técnicas em "tempo de reinício",
os alimentos descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois,
novamente congelados (depois de arrefecerem).
Os símbolos apresentam diferentes tipos de alimentos
congelados
Os números indicam os tempos de armazenamento em
meses para os respectivos tipos de alimentos congelados.
A validade dos limites superior ou inferior do tempo de
armazenamento indicado depende da qualidade dos alimentos e do tratamento antes da congelação.
Abrir e fechar a tampa
Uma vez que a tampa está equipada com uma junta de fecho estanque, não é fácil abri-la logo após a ter fechado
(devido ao vácuo formado no interior).
Aguarde alguns minutos antes de voltar a abrir o aparelho. A válvula de vácuo ajuda-o a abrir a tampa.
Advertência Nunca utilize demasiada força para puxar a pega.
Cestos de armazenamento
Coloque os cestos no interior do congelador. Os cestos
engatam uns nos outros.
X
Y
Calendário de alimentos congelados
Pendure os cestos no rebordo superior do congelador.
Rode e fixe as pegas para
estas duas posições (X) e
(Y), como ilustrado na
imagem.
As imagens seguintes mostram quantos cestos podem ser
colocados no interior dos vários modelos de congeladores.
8) Consulte os "Dados técnicos"
14
606
806
946
1061
230
1201
1336
Pode adquirir cestos adicionais junto do Centro de Assistência local.
1611
Sugestões e conselhos úteis
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação,
eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24 horas. Não
devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e
extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para
permitir que sejam rápida e completamente congeladas
e para tornar possível subsequentemente descongelar
apenas a quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e descongelados
entrem em contacto com os alimentos já congelados,
evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o tempo
de armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida imediatamente após
a remoção do compartimento do congelador, poderá
causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o
tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo
vendedor;
• tenha a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo
mais curto possível;
• não abra a tampa muitas vezes nem a deixe aberta mais
tempo do que o necessário.
• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser congelados.
• Não exceda o período de armazenamento indicado pelo
fabricante de alimentos.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desligue a ficha da tomada.
Limpe o aparelho e os acessórios regularmente com
água morna e detergente neutro. Limpe a junta da
tampa com cuidado.
Seque bem o aparelho.
Ligue a ficha do aparelho à tomada de alimentação.
Ligue o aparelho.
Desligue o aparelho.
15
Cuidado Não limpe o interior do aparelho com
detergentes, produtos abrasivos, produtos de
limpeza demasiado perfumados ou ceras de polir.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de
arrefecimento.
6.
Importante Não é necessário limpar a área do compressor.
Importante Nunca utilize objectos de metal afiados para
raspar o gelo, pois pode danificar o aparelho. Não utilize
um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de descongelação além daqueles
recomendados pelo fabricante. Um aumento de
temperatura das embalagens de alimentos congelados,
durante a descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas
contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos
usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que
a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Descongelar o congelador
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 10-15 mm.
A melhor altura para descongelar o congelador é quando
este tem poucos ou nenhuns alimentos no interior.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em
várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.
3. Deixe a tampa aberta, retire o tampão do orifício de
descarga da água de descongelação e recolha a água
descongelada nim tabuleiro. Utilize um raspador para remover o gelo rapidamente.
4. Quando a descongelação estiver concluída, seque o
interior minuciosamente e volte a colocar a ficha.
5. Ligue o aparelho.
7.
Defina o regulador de temperatura para obter a frescura máxima e coloque o aparelho em funcionamento durante duas ou três horas com esta definição.
Coloque no compartimento os alimentos previamente retirados.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos,
observe as seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho.
2. Desligue a ficha da tomada.
3. Retire todos os alimentos.
4. Descongele e limpe o aparelho e todos os acessórios.
5. Deixe a tampa aberta para evitar a formação de odores desagradáveis.
Importante Se o armário for mantido ligado, peça a
alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que
os alimentos no interior se estraguem em caso de falha
eléctrica.
O que fazer se…
Cuidado Antes da resolução de problemas, retire a
ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no
manual só deve ser efectuada por um electricista
qualificado ou uma pessoa competente.
Problema
Importante Existem alguns ruídos durante a utilização
normal (compressor, circulação de refrigerante).
Possível causa
Solução
O aparelho faz barulho.
O aparelho não está apoiado correctamente.
Verifique se o aparelho está estável (os
quatro pés devem estar no chão).
O compressor funciona continuamente.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais quente.
A tampa foi aberta muitas vezes.
Não deixe a tampa aberta mais tempo
do que o necessário.
16
Problema
A luz de alarme de temperatura
elevada está acesa.
Existe demasiado gelo.
Possível causa
Solução
A tampa não está fechada correctamente.
Verifique se a tampa fecha bem e se as
juntas estão limpas e não estão danificadas.
Foram colocadas grandes quantidades
de alimentos a serem congelados ao
mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a verificar a temperatura.
Os alimentos colocados no aparelho
estavam demasiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à
temperatura ambiente antes de os guardar.
A temperatura da divisão onde se encontra o aparelho está demasiado elevada para um funcionamento eficiente.
Tente baixar a temperatura na divisão
onde se encontra o aparelho.
Está demasiado quente no interior do
congelador.
Consulte "Alarme de temperatura elevada".
O móvel foi ligado recentemente e a
temperatura está ainda demasiado elevada.
Consulte "Alarme de temperatura elevada".
Os produtos não estão embalados cor- Embale os produtos correctamente.
rectamente.
A tampa não foi fechada correctamente Verifique se a tampa fecha bem e se as
ou não fecha de forma estanque.
juntas estão limpas e não estão danificadas.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais quente.
O tampão de drenagem da água não
está colocado correctamente.
Coloque o tampão de drenagem da água
na posição correcta.
A tampa não fecha completamen- Existe demasiado gelo.
te.
É difícil abrir a tampa.
Está demasiado quente no interior do congelador.
Elimine o excesso de gelo.
As juntas da tampa estão sujas ou pegajosas.
Limpe as juntas da tampa.
A tampa está bloqueada por embalagens de alimentos.
Acondicione as embalagens de forma
correcta, consulte o autocolante no aparelho.
As juntas da tampa estão sujas ou pegajosas.
Limpe as juntas da tampa.
A válvula está bloqueada.
Verifique a válvula.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais baixa.
A tampa não fecha de forma estanque
ou não está fechada correctamente.
Verifique se a tampa fecha bem e se a
junta está limpa e não está danificada.
17
Problema
Possível causa
Solução
Antes da congelação, o aparelho não
foi suficientemente pré-refrigerado.
Deixe o aparelho pré-refrigerar o tempo
suficiente.
Foram colocadas grandes quantidades
de alimentos a serem congelados ao
mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a verificar a temperatura. Da próxima vez, coloque menores quantidades de alimentos
a serem congelados ao mesmo tempo.
Os alimentos colocados no aparelho
estavam demasiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à
temperatura ambiente antes de os guardar.
Os produtos a serem congelados estão Coloque os produtos de forma a que o
colocados demasiado perto uns dos
ar frio possa circular entre eles.
outros.
A tampa foi aberta muitas vezes.
Tente não abrir a tampa muitas vezes.
A tampa foi deixada aberta durante
muito tempo.
Não deixe a tampa aberta mais tempo
do que o necessário.
Está demasiado frio no interior
do congelador.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais quente.
O aparelho não funciona. Nem a
refrigeração, nem a iluminação
funcionam.
A ficha de alimentação eléctrica não
está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha de alimentação eléctrica
correctamente à tomada.
A corrente eléctrica não chega ao aparelho.
Tente ligar outro aparelho eléctrico à tomada.
O aparelho não está ligado.
Ligue o aparelho.
Não existe tensão na tomada (tente ligar outro aparelho à tomada).
Contacte um electricista.
Assistência Técnica
Se o seu aparelho continuar a não funcionar correctamente depois de ter efectuado as verificações acima mencionadas, contacte o Centro de Assistência local.
Para obter um serviço rápido, é essencial que especifique
o modelo e o número de série do seu aparelho, os quais
18
podem ser encontrados quer no certificado de garantia,
quer na placa de características localizada no lado direito
exterior do aparelho.
Dados técnicos
Volume (bruto)
Litros
213
Altura
mm
868
Tempo de reinício
horas
28
Volume (líquido)
Litros
210
Largura
mm
806
Consumo de energia
kWh/24h
0,814
Potência nominal
Watts
100
Profundidade
mm
665
Capacidade de congelação
kg/24h
14
Tensão
Volts
230
Peso
Kg
39
Classe climática
SN-N-ST-T
Outras informações técnicas encontram-se na placa de características no lado direito externo do aparelho.
Instalação
Posicionamento
Advertência Se for eliminar um aparelho velho que
tem um bloqueio ou um fecho na tampa, certifiquese de que este não funciona para evitar que as crianças
fiquem trancadas lá dentro.
Importante O aparelho deverá ter a ficha acessível após a
instalação.
Este aparelho pode ser instalado num ambiente interior
seco e com boa ventilação (garagem ou cave) mas, para
um desempenho óptimo, instale este aparelho num local
onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as normas actuais,
consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Requisitos de ventilação
1.
Coloque o congelador na horizontal sobre uma superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre
os quatro pés.
2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e a parede traseira é de 5 cm.
3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os lados é de 5 cm.
O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser
suficiente.
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
19
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
20
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
Innehåll
Säkerhetsinformation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kontrollpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
När maskinen används första gången _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
23
23
23
24
25
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Om maskinen inte fungerar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
26
28
28
29
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda
produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första
gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är
det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten
om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om
hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte
för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om
de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten
för att säkerställa att de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från
eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten
som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att
bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar,
skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren
obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då
finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för
barn.
Allmän säkerhet
Varning
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller
drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts
för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel.
Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under
transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande
källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka
modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt,
kompressor) får endast bytas ut av en certifierad
serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för
att undvika fara.
1.
Nätkabeln får inte förlängas.
21
2.
Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av
produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst.
Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampskydd sitter på plats9) över den inre
belysningen.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i
dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan
leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
• Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken
under långa perioder.
• Lamporna10)som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i
produkten. De lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten
eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den
bakre väggen.11)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då
kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
9) Om produkten har ett lampskydd.
10) Om produkten har en lampa.
11) Om produkten är frostfri.
22
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från
produkten. Använd en plastskrapa.
Installation
Viktigt Följ noga anvisningarna i avsnittet för elektrisk
anslutning.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har
några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den
är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan produkten ansluts till elnätet, så att oljan kan rinna
tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig
ventilation, följ tillämpliga installationsanvisningar.
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller
spisar.
• Säkerställ att stickkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra
service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen
eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans
med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från
de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten,
särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna
kan återvinnas.
produkt som är märkta med symbolen
Användning
Sätta på frysboxen
En medelhög inställning är i regel bäst.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Nätindikatorn tänds.
Vrid temperaturreglaget medurs.
Viktigt Om temperaturen i produkten blir för hög tänds
larmlampan.
Stänga av frysboxen
För att stänga av frysboxen, vrid temperaturreglaget till
OFF-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera frysboxen:
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla höga
kylnivåer.
Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till
att temperaturen inne i frysboxen beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta locket öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• frysboxens placering
Kontrollpanel
1
2
3
5 Temperaturreglage
Funktionen Fast Freezing
Du kan aktivera funktionen Fast Freezing genom att trycka
på Fast Freezing-knappen.
Kontrollampan för Fast Freezing tänds.
Du kan när som helst stänga av funktionen genom att
trycka på Fast Freezing-knappen. Kontrollampan för Fast
Freezing släcks.
Larm vid för hög temperatur
5
1
2
3
4
4
Nätindikator
Larmlampa vid för hög temperatur
Kontrollampa för Fast Freezing
Knapp för Fast Freezing
En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på grund av ett
strömavbrott) indikeras genom att larmkontrollampan
tänds.
Lägg inte in mat i frysboxen under larmperioden.
När normala förhållanden har återställts slocknar larmlampan automatiskt.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess
insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska
lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
23
Daglig användning
Infrysning av färska livsmedel
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel
och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.
För att frysa in färsk mat, låt funktionen Fast Freezing vara
aktiverad i minst 24 timmar innan du lägger in maten som
skall frysas i frysfacket.
Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar
anges på typskylten.12)
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in andra
livsmedel som skall frysas under denna period.
Vänta några minuter innan du öppnar frysboxen igen. Vakuumventilen hjälper dig att öppna locket.
Varning Dra aldrig i handtaget med överdriven kraft.
Förvaringskorgar
Placera korgarna i frysboxen. Korgarna glider in i varandra.
X
Y
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge,
låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in
några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under
Temperaturökningstid, måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan
frysas in på nytt (när maten har kallnat).
Häng korgarna på frysbox- Vänd och fixera handtagen
ens övre kant.
för dessa två positioner,
(X) och (Y), såsom visas i
figuren.
Kalender för frysta livsmedel
Följande figurer visar hur många korgar som kan placeras
i de olika frysmodellerna.
606
806
946
1061
230
1201
Symbolerna visar olika typer av infrysta matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader för de olika typerna av infrysta matvaror. Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig beror på
matvarans kvalitet och behandling före infrysningen.
Öppna och stänga locket
Eftersom locket har en tätt åtsittande tätning är det inte så
lätt att öppna direkt efter stängning (på grund av vakuumet
som bildas på insidan).
12) Se avsnittet "Tekniska data".
24
1336
1611
Du kan köpa ytterligare korgar hos vår lokala serviceavdelning.
Råd och tips
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat
som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög
kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och
fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka
ut och tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan
infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i
den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt
förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket,
orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på
varje separat förpackning så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja frysboxens prestanda på
bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så
snabbt som möjligt.
• Öppna inte locket för ofta och låt det inte stå öppet
längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får
inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget
innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stäng av frysboxen.
Koppla loss frysboxen från eluttaget.
Rengör regelbundet frysboxen och tillbehören med
varmt vatten och neutral såpa. Rengör locktätningen
noga.
Torka frysboxen noga.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Sätt på frysboxen.
Försiktighet Använd aldrig skarpa rengöringsmedel,
skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att rengöra frysboxen invändigt.
Undvik att skada kylsystemet.
Viktigt Kompressorområdet behöver inte rengöras.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten.
Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast
rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Avfrostning av frysen
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka
10-15 mm.
Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den innehåller lite
eller ingen mat alls.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av frysboxen.
2. Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval
plats.
3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen från tömningshålet och samla upp allt avfrostningsvatten på en
bricka. Använd en skrapa för att snabbt ta bort is.
4. När avfrostningen är klar, torka noga av insidan och
anslut sedan frysboxen till eluttaget.
5. Sätt på frysboxen.
25
6.
7.
Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och låt
frysboxen stå i två eller tre timmar med denna inställning.
Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade
ut.
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa av
frost eftersom frysboxen kan skadas. Använd inga
mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda
upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av
tillverkaren. En temperaturstigning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras
utan säkerhetsrisk.
1.
2.
3.
4.
5.
Stäng av frysboxen.
Koppla loss frysboxen från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta och rengör frysboxen och alla tillbehör.
Låt luckan stå öppen för att undvika obehagliga lukter.
Viktigt Om frysboxen lämnas påslagen, be någon titta till
den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i
händelse av strömavbrott.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om frysboxen inte skall användas under en längre tidsperiod:
Om maskinen inte fungerar
Försiktighet Koppla loss frysboxen från eluttaget
innan felsökning utförs.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person
får utföra felsökning som inte beskrivs i denna
bruksanvisning.
Problem
Viktigt Frysboxen avger vissa ljud under normal
användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera att produkten står stadigt
(alla fyra fötterna ska ha kontakt med
golvet).
Kompressorn arbetar hela tiden.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Locket har öppnats för ofta.
Låt inte locket stå öppet längre tid än
nödvändigt.
Locket är inte ordentligt stängt.
Kontrollera att det går att stänga locket
ordentligt och att tätningarna är oskadda
och rena.
Stora mängder mat har lagts in samtidigt för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt maten svalna till rumstemperatur
före infrysning.
Temperaturen i rummet där produkten
står är alltför hög för effektiv drift.
Försök att sänka temperaturen i rummet
där produkten är placerad.
Det är för varmt inuti frysen.
Se avsnittet "Larm vid för hög temperatur".
Varningslampan för "Hög temperatur" är tänd.
26
Problem
Det har bildats för mycket frost
och is.
Möjlig orsak
Produkten har nyligen satts på och
temperaturen är fortfarande för hög.
Se avsnittet "Larm vid för hög temperatur".
Matvarorna är inte korrekt inpackade.
Packa in matvarorna ordentligt.
Locket går inte att stänga ordentligt eller så sluter det inte tätt.
Kontrollera att det går att stänga locket
ordentligt och att tätningarna är oskadda
och rena.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Vattentömningspluggen är inte korrekt
isatt.
Sätt i vattentömningspluggen på rätt
sätt.
Det går inte att stänga locket helt. Det har bildats för mycket frost.
Locket är svårt att öppna.
Det är för varmt inuti frysen.
Det är för kallt inuti frysen.
Åtgärd
Avlägsna överflödig frost.
Lockets tätningar är smutsiga eller
klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Matförpackningar blockerar locket.
Placera förpackningarna på rätt sätt, se
dekalen i produkten.
Lockets tätningar är smutsiga eller
klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Ventilen är blockerad.
Kontrollera ventilen.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Locket sluter inte tätt eller är inte ordentligt stängt.
Kontrollera att det går att stänga locket
ordentligt och att tätningarna är oskadda
och rena.
Produkten har inte kylts ned tillräckligt
före infrysning.
Kyl ned produkten under tillräckligt lång
tid.
Stora mängder mat har lagts in samtidigt för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Lägg in mindre
mängder mat för infrysning nästa gång.
Alltför varm mat har lagts in i produkten.
Låt maten svalna till rumstemperatur
före infrysning.
Produkter som ska frysas in har placerats för nära varandra.
Placera produkterna så att kalluft kan
cirkulera mellan dem.
Locket har öppnats för ofta.
Försök att inte öppna locket för ofta.
Locket har stått öppet för länge.
Låt inte locket stå öppet längre tid än
nödvändigt.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Produkten fungerar inte alls. Var- Stickkontakten sitter inte ordentligt i
ken kylning eller belysning funeluttaget.
gerar.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
27
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten får ingen ström.
Prova med att ansluta en annan elektrisk
apparat till eluttaget.
Produkten är inte på.
Sätt på produkten.
Eluttaget är strömlöst (prova med att
Tillkalla en behörig elektriker.
ansluta en annan apparat till eluttaget).
Kundtjänst
uppgifter finner du på garantisedeln eller på typskylten
som sitter på höger sida utanpå frysboxen.
Kontakta vår lokala serviceavdelning om frysboxen fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.
För att erhålla snabb service är det viktigt att du uppger
frysboxens modellbeteckning och serienummer. Dessa
Tekniska data
Volym (brutto)
Liter
213
Höjd
mm
868
Temperaturökningstid
timmar
28
Volym (netto)
Liter
210
Bredd
mm
806
Energiförbrukning
kWh/dygn
0,814
Märkeffekt
Watt
100
Djup
mm
665
Infrysningskapacitet
kg/dygn
14
Nätspänning
Volt
230
Vikt
kg
39
Klimatklass
SN-NST-T
Ytterligare teknisk information finns på typskylten som sitter utanpå produkten på höger sida.
Installation
Placering
Klimatklass
Varning Om du kasserar en gammal produkt som
har ett lås eller spärr i dörren måste du göra
låsanordningen obrukbar för att förhindra att barn blir
instängda i produkten.
Viktigt När produkten har installerats skall stickkontakten
vara åtkomlig.
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion bör
den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som
är angiven på typskylten:
Klimatklass
SN
28
Omgivningstemperatur
+10 °C till + 32 °C
Omgivningstemperatur
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden
som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för
CE-märkning.
Ventilationskrav
1.
Placera frysboxen i horisontell position på en plan
och stabil yta. Frysboxen måste stå stadigt på alla
fyra fötterna.
2.
Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme bakom frysboxen.
3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme på frysboxens sidor.
Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.
Miljöskydd
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
29
30
31
804180075-A-142011
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement