Electrolux EC2640AOW User manual

Electrolux EC2640AOW User manual

EC2640AOW

................................................ .............................................

ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2

LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17

LT ŠALDYMO DĖŽĖ

SKRZYNIOWA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 32

INSTRUKCJA OBSŁUGI 47

2 www.electrolux.com

SISUKORD

1. OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. ESIMENE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

7. PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8. MIDA TEHA, KUI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

9. PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

10. HELID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

11. TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

12. JÄÄTMEKÄITLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

SULLE MÕELDES

Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal

Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.

Teretulemast Electroluxi!

Külastage meie veebisaiti:

Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta: www.electrolux.com

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration

Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.

Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Hoiatus / oluline ohutusinfo.

Üldine info ja nõuanded

Keskkonnainfo

Jäetakse õigus teha muutusi.

EESTI 3

1. OHUTUSINFO

Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget ka‐ sutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate ma‐ sina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetak‐ se või seadme müümise korral, nii et kõik kasu‐ tajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult infor‐ meeritud.

Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ette‐ vaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastuta.

1.1 Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste turvalisus

• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sen‐ soorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid ju‐ hendab seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest vastutab.

Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.

• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.

• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängi‐ vad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi.

• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihen‐ ditega versioon vahetab välja vanema vedru‐ lukustussüsteemiga seadme, siis enne vana seadme äraviskamist veenduge, et lukustus‐ mehhanismi poleks võimalik enam kasutada.

Vastasel juhul võib seade muutuda lapse jaoks surmalõksuks.

1.2 Üldine ohutus

HOIATUS

Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.

• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säili‐ tamiseks.

• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks me‐ haanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahen‐ deid.

• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid

(näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud.

• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.

• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas.

Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist.

Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:

– vältige tuleallikate lähedust,

– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade paikneb.

• Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toite‐ juhtme kahjustamine võib põhjustada lühiü‐ henduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.

HOIATUS

Elektriliste komponentide (toitejuhe, pis‐ tik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehni‐ kult või teenusepakkujalt.

1.

2.

3.

4.

5.

Toitejuhtme pikendamine on keelatud.

Veenduge, et toitepistik ei ole seadme ta‐ gakülje poolt muljutud ega kahjustatud.

Muljutud või kahjustatud toitepistik võib

üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.

Tagage juurdepääs seadme toitepistiku‐ le.

Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmba‐ mise teel.

Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepisti‐ kut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!

6.

Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud).

• See seade on raske. Seda liigutades olge et‐ tevaatlik.

• Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/mär‐ jad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi või külmahaavandeid.

4 www.electrolux.com

• Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet ot‐ sese päikesevalgusega.

• Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks

üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks.

1.3 Igapäevane kasutamine

• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plast‐ massist osadele.

• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikku, sest need võivad plahvatada.

• Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist härmatisevaba seadmega)

• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulata‐ mist uuesti külmutada.

• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toi‐ tu vastavalt toidu tootja juhistele.

• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid ju‐ hiseid.

• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke, kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põh‐ justada plahvatuse, mis omakorda kahjustab seadet.

• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest söömisel külmapõletust tekitada.

1.4 Hooldus ja puhastamine

• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda‐ ge toitepistik pistikupesast lahti.

• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.

• Ärge kasutage seadmest härmatise eemalda‐ miseks terevaid esemeid. Kasutage plastmas‐ sist kaabitsat.

1.5 Paigaldamine

Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid.

• Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see kahjustada pole saanud. Ärge ühendage sea‐ det, kui see on viga saanud. Teatage võimali‐ kest kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel juhul jätke pakend alles.

• On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kaks tundi, et õli saaks kom‐ pressorisse tagasi voolata.

• Seadme ümber peab olema küllaldane õhu‐ ringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuu‐ menemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks, järgige paigaldamisjuhiseid.

• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lä‐ hedal.

• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toi‐ tepistikule oleks olemas juurdepääs.

1.6 Teenindus

• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik.

• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volita‐ tud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult originaal varuosi.

1.7 Keskkonnakaitse

Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle kül‐ mutussüsteemis ega isolatsioonimater‐ jalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisal‐ dab kergestisüttivaid gaase: seade tu‐ leb utiliseerida vastavalt kohaldatavate‐ le määrustele, mille saate oma kohali‐ kust omavalitsusest. Vältige jahutus‐ seadme kahjustamist, eriti taga soojus‐ vaheti läheduses. Selles seadmes ka‐ sutatud materjalid, millel on sümbol

, on korduvkasutatavad.

2. SEADME KIRJELDUS

12

11

10

9

8

7

1

EESTI 5

2

3

4

5

6

1

Kaane käepide

2

Turvalukk

3

Tihend

4

Õhu sisselaskeavad

5

Õhu väljalaskeavad

6

Andmeplaat

7

Traatkorv

8

Klapp: kaane lihtne avamine

9

Ülemine serv

10

Valgustus

11

Jäävalmistaja sahtel

12

Härmatisevaba süsteemi õhu väljalaskeavad

6 www.electrolux.com

3. JUHTPANEEL

1 2 3 4 5

3

4

5

1

2

Temperatuuri reguleerimise nupp

Seadme ON/OFF-nupp

Temperatuuri ja funktsiooni näidik

Kinnitamise nupp

Funktsiooninupp

Liiga kõrge temperatuuri hoiatus

Kui sees, on seade sisse lülitatud ning kui vilgub kiiremini, on Frostmatic sisse lülitatud

Negatiivse temperatuuri indikaator

Temperatuuri indikaator

3.2 Sisselülitamine

Kui ekraan ei hakka pärast pistiku pistikupessa panemist helendama, vajutage seadme SISSE/

VÄLJA-lülitit.

Seadme sisselülitamisel on sees alarmnäidikud, temperatuurinäidik vilgub ja te kuulete helisig‐ naali.

Vajutage kinnitamise nuppu ning helisignaal lüli‐ tub välja (vt jaotist "Liiga kõrge temperatuuri hoiatus" ), ikoon vilgub edasi ning indikaatoril

kuvatakse kõrgeim saavutatud tempera‐ tuur.

Toidu õigeks hoiustamiseks valige öko-režiim, mis tagab järgmise temperatuuri:

-18°C sügavkülmikus

• Enne toiduainete sügavkülmikusse asetamist oodake, kuni sisetemperatuur jõuab -18°C juurde.

• Muu temperatuuri valimiseks vt jaotist "Tem‐ peratuuri reguleerimine".

3.3 Väljalülitamine

Seade lülitatakse välja, kui seadme SISSE/VÄL‐

JA-lülitit vajutada kauem kui 1 sekund.

3.1 Ekraan

Kui sees, on funktsiooni taimer sisse lüli‐ tatud

Kui sees, on lapseluku funktsioon sisse lü‐ litatud

Kui sees, on Frostmatic sisse lülitatud

Kui sees, on joogijahutusfunktsioon sisse lülitatud

Kui sees, on öko-režiim sisse lülitatud

Sel ajal kuvatakse ekraanil temperatuuri pöörd‐ loendus alates -3 -2 -1.

HOIATUS

Ärge asetage ühtegi eset juhtpaneelile, kuna see võib sügavkülmiku välja lülita‐ da.

Seadme eluea pikendamiseks ärge lüli‐ tage seadet 10 minuti jooksul sisse ja välja.

3.4 Temperatuuri reguleerimine

Sügavkülmikul on sümbol , mis tähendab, et see on sobilik värske toidu külmuta‐ miseks ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks. Temperatuuri saab reguleerida vahemikus -15°C kuni -24°C. Soovi‐ tatav on valida sisetemperatuuriks umbes -18°C, mis tagab külmutatud toitude õige külmutamise ja säilitamise.

Temperatuuri saab muuta, vajutades tempera‐ tuuri reguleerimise nuppu.

Temperatuuri reguleerimise nuppu vajutades vil‐ gub näidikul parajasti seadistatud temperatuur ning nuppu uuesti vajutades on seda võimalik muuta.

Valiku saab kinnitada, vajutades kinnitamise nuppu. Temperatuuri indikaator näitab jälle sead‐ me sisetemperatuuri.

Määratud temperatuur saavutatakse 24 tunni pä‐ rast.

Pärast pikka kasutamata perioodi ei ole tempera‐ tuuri uuesti vaja valida, sest see on juba salves‐ tatud.

HOIATUS

Temperatuuri stabiliseerumisaja jooksul pärast külmiku esmast käivitamist ei vasta kuvatav temperatuur valitud tem‐ peratuurile. Sel ajal võib kuvatav tempe‐ ratuur olla teistsugune kui määratud temperatuur.

Erinevuse olemasolu kuvatava tempe‐ ratuuri ja tegeliku temperatuuri vahel on normaalne. Eriti siis, kui:

• hiljuti on valitud uus säte;

• uks on pikka aega lahti olnud;

• seadmesse on pandud sooja toitu.

5°C temperatuuride erinevus on üsna tavaline.

Tavarežiimis töötamisel kuvatakse näidikul kõige soojem sisetemperatuur.

3.5 Funktsioonide menüü

Funktsioonide menüü aktiveerimiseks vajutage funktsiooni nuppu. Funktsioonide kinnitamiseks vajutage kinnitamise nuppu. Kui te mõne sekundi jooksul funktsiooni ei kinnita, väljub ekraan me‐ nüü süsteemist ja naaseb tavarežiimi. Ekraanil on näidatud järgmised funktsioonid:

Liiga kõrge temperatuuri hoiatus

Lapselukufunktsioon

Öko-režiim

Funktsioon Frostmatic

Joogijahutusfunktsioon

3.6 Liiga kõrge temperatuuri hoiatus

Temperatuuri tõusust sügavkülmiku mõnes osas

(näiteks varasema elektrikatkestuse tõttu) annab märku:

• hoiatuse ja sügavkülmuti temperatuuri indi‐ kaatorite vilkumine;

• helisignaal.

Kui normaaltingimused on taastunud:

• helisignaal lülitub välja;

• temperatuurinäit jätkab vilkumist.

EESTI 7

Kui te vajutate signaali väljalülitamiseks kinnita‐ mise nuppu, ilmub mõneks sekundiks indikaatori‐ le kõrgeima vahepeal mõõdetud temperatuuri näit.

Seejärel pöördub ekraan tagasi tavalisele režii‐ mile, kuvades valitud sektsiooni temperatuuri.

Hoiatusfaasi ajal saab heli välja lülitada, vajuta‐ des kinnitamise nuppu.

Võimalikud hoiatuse põhjused:

• Seadmesse on pandud suur kogus värsket toitu.

• Kaas on olnud pikka aega lahti.

• Mõni muu rike süsteemis. Vaadake tabelit

"Veaotsing".

3.7 Lapselukufunktsioon

Lapselukufunktsioon lülitatakse sisse funktsiooni‐ nuppu vajutades (vajadusel mitu korda), kuni il‐ mub vastav ikoon .

Valik tuleb kinnitada, vajutades mõne sekundi jooksul kinnitamise nuppu. Kostab signaal ja ikoon jääb valgustatuks. Sellises olekus ei põh‐ justa nuppude vajutamine mingit muutust nii‐ kaua,kuni funktsioon on sisse lülitatud.

Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajuta‐ des funktsiooni nuppu, kuni vastav ikoon hakkab villkuma, ja seejärel kinnitamise nuppu.

3.8 Öko-režiim

Öko-režiimi saab aktiveerida, vajutades funkt‐ siooni nuppu (vajadusel mitu korda), kuni ilmub vastav ikoon (või -18°C temperatuuri valimi‐ sel).

Valik tuleb kinnitada, vajutades mõne sekundi jooksul kinnitamise nuppu. Kostab signaal ja ikoon jääb valgustatuks.

Sellises olekus valitakse temperatuur automaat‐ selt (-18°C), mis on toiduainete säilitamiseks so‐ bivaim.

Funktsiooni saab igal ajal ka välja lülitada, muu‐ tes külmikus olevat valitud temperatuuri.

3.9 Funktsioon Frostmatic

Sügavkülmikuosa sobib külmutatud ja sügavkül‐ mutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks ning värske toidu külmutamiseks.

Maksimaalne 24 tunni jooksul külmutatava toidu kogus on näidatud seerianumbri plaadil.

Värske toidu külmutamiseks aktiveerige funktsi‐ oon Frostmatic. Vajutage funktsiooni nuppu (va‐ jadusel mitu korda), kuni ekraanile ilmub vastav ikoon .

8 www.electrolux.com

Valik tuleb kinnitada, vajutades mõne sekundi jooksul kinnitamise nuppu. Kostub helisignaal ning ekraanile ilmuvad liikuvad jooned.

Pärast 24-tunnist eeljahutamist asetage toidud sügavkülmikusse.

Külmutamisprotsess kestab 24 tundi. Selle aja sees ärge muid toiduaineid külmikusse asetage.

See funktsioon lülitub 54 tunni pärast automaat‐ selt välja.

Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajuta‐ des funktsiooni nuppu, kuni vastav ikoon hakkab vilkuma, ja seejärel kinnitamise nuppu.

3.10 Joogijahutusfunktsioon

Joogijahutusfunktsiooni kasutatakse kui turva‐ hoiatust, kui külmikusse paigutatakse pudeleid.

Funktsioon aktiveeritakse funktsiooninupu vajutamisel (vajadusel mitu korda), kuni ilmub soovitud ikoon.

Valik tuleb kinnitada, vajutades mõne sekundi jooksul kinnitamise nuppu. Kostab signaal ja ikoon jääb valgustatuks.

Sel juhul käivitub taimer vaikeväärtusega 30 mi‐ nutit, mida saab muuta vahemikus 1 kuni 90 mi‐ nutit; sobiva minutite arvu saate valida, vajutades temperatuuri reguleerimise nuppu.

Valitud aja lõppemist tähistavad järgmised indi‐ kaatorid:

• ekraanil

sümbol vilgub

• ikoon

vilgub

• ikoon vilgub

• kuni kinnitamise nuppu ei ole vajutatud, kos‐ tab helisignaal

Ärge unustage külmikus olevaid pudeleid sealt välja võtta.

Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajuta‐ des funktsiooni nuppu, kuni vastav ikoon hakkab vilkuma, ja seejärel kinnitamise nuppu.

4. ESIMENE KASUTAMINE

4.1 Sisemuse puhastamine

Enne seadme esmakordset kasutamist, peske seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toode‐ tele omast lõhna ja kuivatage seade hoolikalt.

Ärge kasutage pesuvahendeid ja abra‐ siivseid pulbreid, kuna need kahjusta‐ vad sisepindu.

5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

5.1 Värske toidu külmutamine

Sügavkülmiku-osa sobib värske toidu külmutami‐ seks ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks.

Värske toidu külmutamiseks lülitage sisse funkt‐ sioon FROSTMATIC vähemalt 24 tundi enne toi‐ du sügavkülma panemist.

Paigutage külmutatav värske toit sügavkülma alaossa.

24 tunni jooksul külmutatava toidu maksimaalne kogus on määratletud andmesildil, mis asub seadme siseküljel.

Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle aja jook‐ sul ärge muid toiduaineid külmutamiseks lisage.

5.2 Sügavkülmutatud toidu säilitamine

Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaeg‐ set mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt

2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui asetate toiduained seadmesse.

Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voo‐ lukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära pikemalt väärtusest, mis on äratoodud tehnilise iseloomustuse peatükis "tem‐ peratuuri tõusu aeg", peab ülessulanud toiduained koheselt ära tarbima või val‐ mistama ning seejärel uuesti külmuta‐ ma (peale mahajahtumist).

5.3 Säilituskorvid

A B

EESTI 9

Riputage korvid sügavkülmiku ülemise serva kül‐ ge (A) või paigutage seadme sisse (B). Keerake ja fikseerige sangad olenevalt korvi paigutusest, nagu näha joonisel.

200

230

946

1336

1061 1201

1611

Korvid libisevad üksteise sisse.

Piltidelt on näha, kui palju korve eri sügavkülmi‐ kumudelid mahutavad.

Lisakorve saate osta oma kohalikust teenindus‐ keskusest.

5.4 Kiirkülmutuskorv

See korv on ette nähtud toiduainete kiireks kül‐ mutamiseks.

ETTEVAATUST

Kuna korv kaitseb härmatisevaba süs‐ teemi ja aitab tagada seadme tööks va‐ jalikku õhutust, peab seda hoidma joo‐ nisel näidatud kohas ning seda ei tohi eemaldada.

5.5 Turvalukk

Külmikul on spetsiaalne lukk, mis väldib külmiku tahtmatut lukustamist. Lukk on loodud nii, et võtit saab keerata ja kaant sulgeda ainult siis kui pa‐ nete võtme luku sisse vahetult enne seda.

Külmiku sulgemiseks toimige järgnevalt:

1.

lükake võti õrnalt lukuauku.

2.

keerake võtit päripäeva sümboli suunas.

Külmiku avamiseks toimige järgnevalt:

1.

lükake võti õrnalt lukuauku.

2.

keerake võtit vastupäeva sümboli suu‐ nas.

Lisavõtmeid on võimalik osta kohalikust teeninduskeskusest.

HOIATUS

Hoidke võtmed laste ulatusest eemal.

Veenduge, et eemaldate võtme lukust enne vana seadme äraviskamist.

10 www.electrolux.com

5.6 Jää valmistamine

A

B

5.7 Kaane avamine ja sulgemine

Kuna kaas on varustatud spetsiaalse tihkelt sul‐ guva tihendiga, ei ole kohe pärast sulgemist kaant eriti lihtne uuesti avada (sees tekkinud vaakumi tõttu).

• Hoidke jäävalmistajat vertikaalasendis ning täitke see veega kuni jooneni (A) nagu näida‐ tud joonisel.

• Sulgege see korgiga (B) ning sisestage jää‐ valmistaja seadme ülemises osas olevasse hoidikusse.

• Jää kättesaamiseks keerake jäävalmistajat või hoidke seda paar sekundit jooksva vee all.

HOIATUS

Ärge kasutage teravaid asju jää eemal‐ damiseks valmistajast.

Enne kaane avamist oodake mõned minutid.

Vaakumventiil aitab teil kaant avada.

HOIATUS

Ärge kunagi rakendage käepidemele toorest jõudu.

6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

6.1 Näpunäiteid sügavkülmutamiseks

Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaal‐ selt ära kasutada, siinkohal mõned olulised nä‐ punäited:

• maksimaalne toidukogus, mida on võimalik külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud seadme andmeplaadil;

• sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi. Sel ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada;

• külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid ja korralikult puhastatud toiduaineid;

• valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning et se‐ da oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajali‐ kus koguses;

• mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veendu‐ ge, et pakendid oleksid õhukindlad;

• ärge laske värskel külmutamata toidul puutu‐ da vastu juba külmutatud toitu; nii väldite tem‐ peratuuri tõusu viimases;

• lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem kui rasvased; sool vähendab toidu säilivusae‐ ga;

• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast sü‐ gavkülmutusest võtmist, võib põhjustada na‐ hal külmapõletust;

• soovitatakse märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgi‐ da.

6.2 Näpunäiteid sügavkülmutatud toidu säilitamiseks

Selleks, et saada antud seadmelt parimad tule‐ mused, tuleb:

• veenduda, et kaubandusvõrgust hangitud kül‐ mutatud toiduaineid on kaupluses nõueteko‐ haselt säilitatud;

• veenduda, et külmutatud toiduained toimeta‐ takse kauplusest sügavkülmikusse võimalikult lühikese aja jooksul;

• mitte avada ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vältimatult vajalik.

• Kord üles sulanud toit rikneb kiiresti ja seda ei tohi uuesti külmutada.

• Ärge ületage toidu tootja poolt antud säilitu‐ saega.

EESTI 11

7. PUHASTUS JA HOOLDUS

ETTEVAATUST

Enne mistahes hooldustegevust tõm‐ make seadme toitejuhe seinast.

Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust

7.1 Regulaarne puhastamine

ja täitmist korraldama ainult volitatud tehnik.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Lülitage seade välja.

Tõmmake toitepistik pistikupesast välja.

Puhastage seadet ning selle tarvikuid regu‐ laarselt sooja vee ja neutraalse pesuvahen‐ diga. Puhastage kaane tihend ettevaatlikult.

Eemaldage eemaldatav põrand.

Kuivatage seade täielikult.

Paigaldage uuesti eemaldatav põrand.

Lükake toitepistik pistikupessa.

Lülitage seade sisse.

ETTEVAATUST

Ärge kasutage seadme seesmise osa puhastamiseks pesuvahendeid, söövita‐ vaid tooteid, lõhnastatud puhastusva‐ hendeid või poleerimisvaha.

Vältige jahutussüsteemi kahjustusi.

Kompressorit ei ole vaja puhastada.

7.2 Sügavkülmuti sulatamine

Seevastu on selle mudeli sügavkülmiku osa "mit‐ tejäätuvat" tüüpi. See tähendab, et jääkirmet ei teki, kui seade töötab, ei sisemistele seintele ega toidule.

Jääkirme puudumine on tingitud automaatjuhita‐ va ventilaatori poolt liikuma pandud külma õhu pidevast ringlemisest sügavkülmikus.

Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisalda‐ vad kemikaale, mis võivad kahjustada selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovi‐ tatakse puhastada seda seadet väljast ainult sooja veega, millele on lisatud pisut nõudepesu‐ vahendit.

7.3 Seadme mittekasutamise perioodid

3.

4.

Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, siis rakendage järgmisi ohutusmeetmeid:

1.

2.

Lahutage seade vooluvõrgust.

Eemaldage seadmest kõik toiduained.

Puhastage seade ja kõik tarvikud.

Jätke uks lahti, et vältida ebameeldivate lõh‐ nade tekkimist.

Kui seade jääb sisse, siis paluge kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et vältida säi‐ litatava toidu riknemist elektrikatkestuse korral.

12 www.electrolux.com

8. MIDA TEHA, KUI...

Lamp ei põle

Sügavkülmikus on liiga soe

ETTEVAATUST

Enne probleemide lahendamist eemal‐ dage toitejuhe vooluvõrgust.

Käesolevas kasutusjuhendis mitte leidu‐ va tõrke kõrvaldamisega võib tegeleda ainult kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.

Probleem

Seade teeb liiga valju mü‐ ra

Kompressor töötab pide‐ valt

Helisignaal ning vilkuv sig‐ naal

Kaas ei sulgu täielikult

Kaant on raske avada

Võimalik põhjus

Seade ei ole korralikult toesta‐ tud

Tavakasutusel võib seade tuua kuulda‐ vale mõningaid helisid (kompressor, külmutusagensi süsteem).

Lahendus

Veenduge, et seadme asend on stabiilne (kõik neli jalga peavad olema vastu põrandat)

Valige kõrgem temperatuur Temperatuur ei ole õigesti sea‐ distatud.

Kaant on avatud liiga tihti

Külmutamiseks paigutati sead‐ messe korraga liiga suur kogus toiduaineid

Ärge hoidke kaant lahti kauem kui vaja

Kaas ei ole korralikult suletud Veenduge, et kaas sulguks kor‐ ralikult ja et tihendid on kahjus‐ tusteta ja puhtad

Oodake paar tundi, seejärel kontrollige uuesti temperatuuri

Seadmesse paigutatud toit oli liiga soe

Enne toidu hoiustamist laske sel jahtuda toatemperatuurini

Ruumis, kus seade on paigal‐ datud, on temperatuur efektiiv‐ se külmutusprotsessi tagami‐ seks liiga kõrge

Sügavkülmikus on liiga soe

Püüdke vähendada temperatuu‐ ri ruumis, kus seade on paigal‐ datud

Kaane tihendid on määrdunud või kleepuvad

Vt osa "Liiga kõrge temperatuuri hoiatus" jaotises "Juhtpaneel"

Puhastage tihendid

Toiduained blokeerivad kaane Paigutage toiduained õigesti; vt seadme sees asuvat kleebist

Kaane tihendid on määrdunud või kleepuvad

Puhastage tihendid

Klapp on ummistunud

Lamp on ooterežiimis.

Valgusti on rikkis.

Temperatuur ei ole õigesti sea‐ distatud

Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole korralikult suletud

Kontrollige klappi

Sulgege ja avage kaas.

Vt jaotist "Lambi vahetamine"

Valige madalam temperatuur

Veenduge, et kaas sulgub õi‐ gesti ja et tihend on kahjustuste‐ ta ja puhas

EESTI 13

Probleem

Sügavkülmikus on liiga külm

Seade ei tööta üldse.

Võimalik põhjus

Kaant on avatud liiga tihti

Lahendus

Ärge avage kaant nii tihti

Kaas on olnud pikka aega lahti Ärge hoidke kaant lahti kauem kui vaja

Külmutamiseks paigutati sead‐ messe korraga liiga suur kogus toiduaineid

Oodake paar tundi, seejärel kontrollige uuesti temperatuuri.

Pange külmutamiseks seadmes‐ se korraga vähem toiduaineid.

Seadmesse paigutatud toit oli liiga soe

Külmutatavad tooted on paigu‐ tatud üksteisele liiga lähedale

Enne toidu hoiustamist laske sel jahtuda toatemperatuurini.

Paigutage toiduained nii, et külm

õhk pääseks nende vahel ringle‐ ma

Valige kõrgem temperatuur Temperatuur ei ole õigesti sea‐ distatud

Toitepistik ei ole korralikult pis‐ tikupessa ühendatud

Seade ei saa toidet

Seade ei ole sisse lülitunud

Pistikupesas pole voolu (püüd‐ ke ühendada sellesse mõni tei‐ ne seade)

Ühendage toitepistik korralikult pistikupessa

Proovige ühendada pistikupessa elektriline seade

Lülitage seade sisse

Kutsuge elektrik

8.1 Lambipirni vahetamine

Lambi väljavahetamisel:

• eemaldage seade vooluvõrgust

• eemaldage lambi kate kruvikeerajaga nagu näidatud joonisel

• vahetage vana pirn uue vastu, mis on vanaga sarnase võimsusega ja spetsiaalselt koduma‐ sinate jaoks ette nähtud. (maksimumvõimsus on märgitud lambi hajutil)

• paigaldage lambikate ning ühendage seade vooluvõrku

HOIATUS

Kui lambi kate on katki või kadunud, är‐ ge sügavkülmikut kasutage.

14 www.electrolux.com

9. PAIGALDAMINE

9.1 Paigutamine

HOIATUS

Kui kõrvaldate kasutuselt vana seadme, mille uksel on lukk, tuleb see kindlasti kasutuskõlbmatuks muuta, et väikesed lapsed end kappi ei lukustaks.

Seadme pistikule peab olema pärast paigaldamist juurdepääs.

Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva, hästi‐ ventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või kel‐ drisse), kuid parimate säilitamistulemuste saami‐ seks tuleks see panna ruumi, mille ümbritseva

õhu temperatuur vastab seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile:

Ümbritseva õhu temperatuur Kliimak‐ lass

SN

N

ST

T

+10°C kuni + 32°C

+16°C kuni + 32°C

+16°C kuni + 38°C

+16°C kuni + 43°C

9.2 Elektriühendus

Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrolli‐ ge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale.

See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodu‐ ne seinapistik pole maandatud, maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pida‐ des eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.

Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülal‐ toodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võe‐ tud.

See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.

9.3 Nõuded ventilatsioonile

1.

Sügavkülmkast peab olema paigutatud hori‐ sontaalses asendis ja kindlale pinnale. Sea‐ de peab toetuma kõigile neljale jalale.

2.

3.

Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline kaugus oleks 5 cm.

Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte vaheline kaugus oleks 5 cm.

Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane.

10. HELID

Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõ‐ ningaid helisid (kompressor, külmutusagensi süsteem).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

EESTI 15

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

16 www.electrolux.com

SSSRRR!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

11. TEHNILISED ANDMED

Mõõdud

Temperatuuri tõusu aeg

Kõrgus × laius × sügavus (mm):

876 × 1336 × 665

49 tundi

Täiendavad tehnilised andmed on toodud andmesildil, mis asub sead‐ me paremal välisküljel.

12. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse

Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.

Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

LATVIEŠU 17

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3. VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4. PIRMĀ IESLĒGŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

8. KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

9. UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

10. TROKŠŅI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

11. TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad

Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!

Apmeklējiet mūsu mājaslapu:

Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi: www.electrolux.com

Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu: www.electrolux.com/productregistration

Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus: www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.

Vispārīgā informācija un piemēri

Vides informācija

Izmaiņu tiesības rezervētas.

18 www.electrolux.com

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas dēļ pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīs‐ tieties ar visiem tajā ietvertajiem padomiem un brīdinājumiem. Lai nepieļautu nelaimes gadījumu iespējamību un nepareizu ierīces darbību, ir sva‐ rīgi, lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepazītos ar lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet

šos lietošanas norādījumus un sekojiet, lai tie vienmēr atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā tiek pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodroši‐ nāsiet iespēju, ka visi tās lietotāji būs atbilstoši informēti par pareizu un drošu ierīces lietošanu.

Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā rok‐ asgrāmatā minētos piesardzības pasākumus, jo pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies atbildību.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

• Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas per‐ sonas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai piere‐ dzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās per‐ sonas norādījumiem.

Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci.

• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem ne‐ pieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas risks.

• Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontakt‐ spraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, spē‐ lējoties iekļūst ierīcē un tiek pakļauti elektrošo‐ kam vai nosmakšanai.

• Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene), pret šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko durv‐ ju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties no nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek sabojāta.

Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu ierīcē un ie‐ slēgšanos.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS

Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērē‐ jušas.

• Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai mājsaimniecības vajadzībām, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.

• Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus mākslī‐ gus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēšanu.

• Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierī‐ ces, piemēram, saldējuma pagatavošanas ie‐ rīces, ja vien to izmantošanu neparedz ražo‐ tājs.

• Nesabojājiet dzesētāja shēmu.

• Ierīces dzesētāja shēmā ir izobutāns (R600a)

— viegli uzliesmojoša, videi praktiski nekaitīga dabasgāze.

Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet dzesētāja shēmas sastāvdaļas.

Ja dzesētāja shēma tomēr tiek bojāta:

– nepieļaujiet atklātu liesmu un novērsiet ie‐ spējamu aizdegšanās avotu klātbūtni

– rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā ir uzstādīta ierī‐ ce

• Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to ir bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošo‐ ku.

BRĪDINĀJUMS

Lai nepieļautu bīstamību, elektriskās sa‐ stāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli, kontaktdakšu vai kompresoru, drīkst no‐ mainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis vai kvalificēts apkopes speciālists.

4.

5.

1.

2.

3.

Nepagariniet strāvas kabeli.

Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa nevar saspiest vai sabojāt strāvas kabeļa kontaktspraudni. Saspiests vai bojāts kontaktspraudnis var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.

Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces strā‐ vas kabeļa kontaktspraudnim.

Nevelciet strāvas kabeli.

Ja strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir va‐ ļīgs, neievietojiet to sienas kontaktligzdā.

Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegša‐ nos.

6.

Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma spuldzei nav pārsega.

• Šī ierīce ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi.

• Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā ievie‐ totajiem produktiem ar mitrām rokām, jo tas

var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldēju‐ mus.

• Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā pakļauta tiešai saules staru iedarbībai.

• Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spuldzes ir paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimnie‐ cības ierīcēs. Tās nav paredzētas telpas ap‐ gaismojumam.

1.3 Ikdienas lietošana

• Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas da‐ ļām karstus virtuves traukus.

• Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas gā‐ zes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt.

• Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugu‐ rējā sienā esošajai gaisa cirkulācijas atverei.

(Ja ierīce aprīkota ar tehnoloģiju Frost Free)

• Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt.

• Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus produktus atbilstoši produktu ražotāja norādī‐ jumiem.

• Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ietei‐ kumus. Skatiet attiecīgos norādījumus.

• Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirksto‐

šus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi sabojāt ierīci.

• Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lieto‐

šana var izraisīt apdegumus.

1.4 Apkope un tīrīšana

• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

• Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus.

• Nelietojiet asus priekšmetus, lai nokasītu sar‐ mu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.

1.5 Uzstādīšana

Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam, rūpīgi ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās esošos norādījumus.

LATVIEŠU 19

• Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojā‐ ta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatējat bojājumus, nekavējoties ziņojiet par to ierīces tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma materiā‐ lus.

• Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu ieplūst atpakaļ kompresorā.

• Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāci‐ ju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai ierīko‐ tu pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstā‐ dīšanas norādījumus.

• Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem vai plītīm.

• Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas var piekļūt kontaktligzdai.

1.6 Apkope

• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalifi‐ cēts elektriķis vai cita zinoša persona.

• Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu drīkst veikt tikai pilnvarota klientu apkalpošanas cen‐ tra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģi‐ nālas rezerves daļas.

1.7 Apkārtējās vides aizsardzība

Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai izolācijas materiālos nav vielu, kas var negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaim‐ niecības atkritumiem. Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrī‐ vojieties no ierīces atbilstoši spēkā eso‐

šiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesē‐ tājagregāta bojājumus, it īpaši aizmugu‐ rē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces izgatavošanā izmantotie materiāli ir ap‐ zīmēti ar simbolu - tātad tie ir otrrei‐ zēji pārstrādājami.

20 www.electrolux.com

2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

1

12

11

10

9

8

7

1

Vāka rokturis

2

Drošības slēdzene

3

Blīvējums

4

Gaisa ieplūdes atveres

5

Gaisa izplūdes atveres

6

Tehnisko datu plāksnīte

7

Restots grozs

8

Vārsts: viegli atkārtojami atverams vāks

9

Augšējā mala

10

Apgaismojums

11

Nodalījums ledus mašīnai

12

Bezsarmas sistēmas gaisa izplūdes atveres

2

3

4

5

6

3. VADĪBAS PANELIS

1 2 3 4 5

LATVIEŠU 21

3

4

5

1

2

Temperatūras regulēšanas taustiņš

Ierīces ON/OFF taustiņš

Temperatūras un funkciju indikators

Apstiprināšanas taustiņš

Funkciju taustiņš

Brīdinājuma signāls par temperatūras paaugstināšanos

Ja uz ierīces ir izgaismots un ja mirgo ātrāk, Frostmatic funkcija ir ieslēgta

Negatīvās temperatūras indikators

Temperatūras indikators

3.2 Ierīces ieslēgšana

Ja pieslēdzot ledusskapi elektrotīklam, displejs neiedegas, nospiediet ierīces taustiņu Ieslēgt/iz‐ slēgt.

Tiklīdz iekārta ieslēdzas, tā ir signalizācijas režī‐ mā, temperatūras rādījums mirgo un jūs dzirdē‐ siet skaņas signālu.

Nospiediet Apstiprināšanas taustiņu un skaņas signāls tiks izslēgts (skatiet arī sadaļu “Augstas temperatūras brīdinājuma signāls”), ikona vēl arvien mirgos, bet virs indikatora tiks parā‐ dīta augstākā sasniegtā temperatūra.

Pareizai pārtikas uzglabāšanai izvēlieties ekono‐ misko (Eco) funkciju, kas garantē, ka iestatīta šā‐ da temperatūra saldētavā: -18 °C.

• Pirms produktu ievietošanas saldētavā pagai‐ diet, līdz temperatūra tajā nokrītas līdz -18°C.

• Lai izvēlētos citu temperatūru, skatiet sadaļu

„Temperatūras regulēšana”.

3.3 Ierīces izslēgšana

Ierīci var izslēgt, turot ierīces taustiņu Ieslēgt/iz‐ slēgt nospiestu ilgāk par 1 sekundi.

3.1 Displejs

Ja izgaismots, laika slēdža funkcija ieslēg‐ ta

Ja izgaismots, Bērnu drošības funkcija ie‐ slēgta

Ja izgaismots, Frostmatic funkcija ieslēgta

Ja izgaismots, Dzērienu atdzesēšanas funkcija ieslēgta

Ja izgaismots, Ekonomiskā (ECO) režīma funkcijas ieslēgta

Pēc tam tiks parādīta temperatūras atpakaļskaitī‐

šana no -3 -2 -1.

BRĪDINĀJUMS

Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz vadības paneļa, jo tā var nejauši izslēgt saldētavu.

Lai iekārtu varētu ilgāk lietot, neieslē‐ dziet un neizslēdziet saldētavu 10 minū‐

šu laikā.

3.4 Temperatūras regulēšana

Saldētava ir aprīkota ar simbolu , kas nozīmē, ka tā piemērota svaigas pārtikas sa‐ saldēšanai un saldētu vai stipri saldētu produktu ilgstošai uzglabāšanai. Temperatūru var regulēt no -15°C līdz -24°C. Mēs iesakām iekšējās tem‐ peratūras iestatījumu apmēram - 18°C, kas no‐ drošina pareizu sasaldētas pārtikas sasaldēšanu un saglabāšanu.

Temperatūru var regulēt, nospiežot Temperatū‐ ras regulēšanas taustiņu.

Nospiežot Temperatūras regulēšanas taustiņu, iestatītā temperatūra mirgo uz indikatora, nospie‐ žot vēlreiz taustiņu, var izmainīt iestatīto tempe‐ ratūru.

22 www.electrolux.com

Lai apstiprinātu temperatūras izvēli, piespiediet

Apstiprināšanas taustiņu. Temperatūras indika‐ tors rādīs atkal nodalījuma iekšējo temperatūru.

Iestatītā temperatūra tiks sasniegta 24 stundu lai‐ kā.

Pēc ilgāka nelietošanas perioda temperatūru nav nepieciešams iestatīt no jauna, jo tā tiek automā‐ tiski saglabāta.

BRĪDINĀJUMS

Stabilitātes periodā pēc pirmās ieslēg‐

šanas reizes parādītā temperatūra var neatbilst iestatītajai temperatūrai. Šajā laikposmā iespējams, ka parādītā tem‐ peratūra atšķiras no iestatītās tempera‐ tūras.

Atšķirība starp uzrādīto temperatūru un iestatīto temperatūru ir normāla parādī‐ ba. It īpaši, ja:

• nesen izvēlēts jauns iestatījums;

• durvis palikušas atvērtas ilgāku laiku;

• nodalījumā ielikta silta pārtika.

Atšķirības nodalījuma iekšpusē līdz 5°C ir normā‐ la parādība.

Parastas lietošanas laikā indikators rāda nodalī‐ jumā nedaudz augstāku temperatūru.

3.5 Funkciju izvēlne

Piespiežot Funkciju taustiņu, var lietot funkciju iz‐ vēlni. Katru funkciju var apstiprināt, nospiežot

Apstiprināšanas taustiņu. Ja apstiprināšana ne‐ tiek veikta dažu sekunžu laikā, displejs pārslēg‐ sies uz parasto darbības režīmu. Parādītas šā‐ das funkcijas:

Brīdinājuma signāls par temperatūras pa‐ augstināšanos

Bērnu drošības funkcija

Ekonomiskā režīma funkcija

Frostmatic funkcija

Dzērienu atdzesēšanas funkcija

3.6 Brīdinājuma signāls par temperatūras paaugstināšanos

Nodalījuma temperatūras paaugstināšanās (pie‐ mēram, elektrības piegādes pārtraukuma dēļ) tiek norādīta šādi:

• mirgojoši brīdinājuma un saldētavas tempera‐ tūras indikatori

• atskan skaņas signāls

Kad parastais stāvoklis atjaunots:

• akustiskais signāls izslēdzas;

• temperatūras rādījums turpina mirgot.

Nospiežot Apstiprināšanas taustiņu, lai deaktivi‐ zētu brīdinājumu, displejā dažas sekundes būs redzams augstākās nodalījuma temperatūras in‐ dikators.

Pēc tam tā atgriežas pie parastajiem darba ap‐ stākļiem un parāda nodalījumam izvēlēto tempe‐ ratūru.

Brīdinājuma fāzes laikā skaņas signālu var deak‐ tivizēt, nospiežot Apstiprināšanas taustiņu.

Iespējamie trauksmes iemesli:

• Ir ievietots liels svaigas pārtikas daudzums.

• Vāks ir atvērts ilgu laiku.

• Kāds cits sistēmas bojājums. Skatiet tabulu sadaļā “Problēmrisināšana".

3.7 Bērnu aizsardzības funkcija

Bērnu aizsardzības funkcija tiek aktivizēta, no‐ spiežot Funkciju taustiņu (ja nepieciešams, vairā‐ kas reizes), līdz displejā parādās attiecīgā ikona

.

Jums jāapstiprina izvēli, piespiežot Apstiprināša‐ nas taustiņu uz vairākām sekundēm. Dzirdēsiet skaņas signālu un ikona paliks izgaismota. Šādā stāvoklī jebkura iespējamā darbība ar taustiņiem neizraisa nekādas izmaiņas tik ilgi, cik šī funkcija ir aktivizēta.

Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt funkciju, vis‐ pirms nospiežot Funkciju taustiņu, līdz sāk mirgot attiecīgā ikona, un pēc tam Apstiprināšanas tau‐ stiņu.

3.8 Ekonomiskā režīma funkcija

Ekonomiskā režīma funkcija tiek aktivizēta, no‐ spiežot Funkciju taustiņu (ja nepieciešams, vairā‐ kas reizes), līdz displejā parādīsies attiecīgā iko‐ na (vai iestatot temperatūru uz -18°C).

Jums jāapstiprina izvēli, piespiežot Apstiprināša‐ nas taustiņu uz vairākām sekundēm. Dzirdēsiet skaņas signālu un ikona paliks izgaismota.

Šajā stāvoklī tiek automātiski iestatītas izvēlētās temperatūras (-18°C), kas vislabāk piemērotas produktu uzglabāšanai.

Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt funkciju, mai‐ not kāda nodalījuma izvēlēto temperatūru.

3.9 Frostmatic funkcija

Saldētavas nodalījums piemērots komerciāli sa‐ saldētas un stipri sasaldētas pārtikas ilglaicīgai uzglabāšanai un svaigas pārtikas uzglabāšanai.

Maksimāls 24 stundās sasaldējamās pārtikas daudzums norādīts uz sērijas numura plāksnītes.

Lai sasaldētu svaigus produktus, jāaktivizē Frost‐ matic funkcija. Nospiediet funkciju pogu (ja ne‐ pieciešams, vairākas reizes), līdz displejā parādī‐ sies attiecīgā ikona .

Jums jāapstiprina izvēli, piespiežot Apstiprināša‐ nas taustiņu uz vairākām sekundēm. Jūs dzirdē‐ siet skaņas signālu un ekrānā parādīsies animā‐ cija ar līnijām.

Pēc 24 stundu ilgas priekšdzesēšanas, ievietojiet pārtiku saldētavā.

Sasaldēšana ilgst 24 stundas. Šajā laikposmā saldētavā neievietojiet citu pārtiku.

Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 54 stun‐ dām.

Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt funkciju, vis‐ pirms nospiežot Funkciju taustiņu, līdz sāk mirgot attiecīgā ikona, un pēc tam Apstiprināšanas tau‐ stiņu.

3.10 Dzērienu atdzesēšanas funkcija

Dzērienu atdzesēšanas funkcija tiek lietota kā drošības brīdinājums, ievietojot saldētavā pude‐ les. Funkcija tiek aktivizēta, nospiežot Funk‐

LATVIEŠU 23

ciju taustiņu (ja nepieciešams, vairākas reizes), līdz displejā parādās attiecīgā ikona.

Jums jāapstiprina izvēli, piespiežot Apstiprināša‐ nas taustiņu uz vairākām sekundēm. Dzirdēsiet skaņas signālu un ikona paliks izgaismota.

Šajā stāvoklī tā darbosies kā taimeris ar noklusē‐ juma vērtību 30 min. un to var mainīt robežās no

1 līdz 90 min.; nospiežot Temperatūras regulēša‐ nas taustiņu, var izvēlēties arī minūtes.

Iestatītā laika beigās būs šādas norādes:

• indikatorā

sāk mirgot simbols

• sāk mirgot ikona

• sāk mirgot ikona

• skaņas signāls skan līdz piespiežat Apstiprinā‐

šanas taustiņu

Paturiet prātā, ka šajā laikā dzērieni no saldēta‐ vas nodalījuma jāizņem.

Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt funkciju, vis‐ pirms nospiežot Funkciju taustiņu, līdz sāk mirgot attiecīgā ikona, un pēc tam Apstiprināšanas tau‐ stiņu.

4. PIRMĀ IESLĒGŠANA

4.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana

Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes, mazgājiet iekšpusi un iekšējos piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.

Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus pulverus, jo tie sabojās apda‐ ri.

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

5.1 Svaigas pārtikas sasaldēšana

Saldētava ir piemērota svaigu produktu sasaldē‐

šanai un sasaldētu produktu ilgstošai uzglabāša‐ nai.

Lai sasaldētu svaigus produktus, aktivizējiet sa‐ saldēšanas funkciju FROSTMATIC vismaz 24 stundas pirms sasaldēšanai paredzēto produktu ievietošanas saldētavā.

Ievietojiet svaigos produktus apakšējā nodalīju‐ mā.

Maksimālais saldētavā ievietojamo produktu daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir mi‐ nēts tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas ierīces iekšpusē.

Sasaldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā neievie‐ tojiet citus produktus.

5.2 Saldētas pārtikas uzglabāšana

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc ilgstošas le‐ dusskapja neizmantošanas, pirms ievietot nodalī‐ jumā produktus, ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas, iestatot visaugstāko temperatūras iesta‐ tījumu.

24 www.electrolux.com

Ja sākas nejaušs atkausēšanas pro‐ cess, piemēram, elektroenerģijas piegā‐ des pārtraukuma dēļ (ektrības piegādes pārtraukuma laiks ir ilgāks par tehnisko datu plāksnītē minēto uzglabāšanas il‐ gumu elektroenerģijas piegādes pār‐ traukuma gadījumā), atkausētos pro‐ duktus nekavējoties jāizmanto vai jāpa‐ gatavo un pēc to atdzišanas - atkārtoti jāsasaldē.

5.3 Produktu uzglabāšanas grozi

A B

Uzkariniet grozus uz saldētavas augšējās malas

(A) vai novietojiet tos saldētavā (B) Pagrieziet un nofiksējiet rokturus šajās divās pozīcijās, kā tas parādīts attēlā

200

230

946

1336

1061

1201

1611

Grozi tiks iebīdīti viens otrā

Tālāk redzamajos attēlos parādīts, cik daudz gro‐ zu var ievietot dažādā veida saldētavās

Papildu grozus varat iegādāties klientu apkalpo‐

šanas centrā

5.4 Ātrās sasaldēšanas grozi

Šie grozi paredzēti ātrai sasaldēšanai.

UZMANĪBU

Tā kā grozs aizsargā bezsarmas sistē‐ mu un palīdz, lai nodrošinātu ventilāciju pareizai darbībai, tas ir jāuzglabā tur, kur parādīts attēlā, un tas nekad nav noņemams.

5.5 Drošības slēdzene

Lai nepieļautu nejaušu bloķēšanu, saldētava ir aprīkota ar slēdzeni. Slēdzene ir izgatavota tā, lai varat pagriezt atslēgu un tādējādi aizvērtu vāku tikai tad, ja iepriekš ievietojāt slēdzenē atslēgu.

Lai aizvērtu saldētavu, rīkojieties šādi:

1.

2.

ievietojiet saudzīgi atslēgu slēdzenē; pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz simbolam .

Lai atvērtu saldētavu, rīkojieties šādi:

1.

2.

ievietojiet saudzīgi atslēgu slēdzenē; pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz simbolam .

Rezerves atslēgas var iegādāties klien‐ tu apkalpošanas centrā.

5.6 Ledus gabaliņu gatavošana

LATVIEŠU 25

BRĪDINĀJUMS

Glabājiet atslēgas bērniem nepieejamās vietās.

Pirms atbrīvošanās no nolietotās ierīces pārbaudiet, vai izņēmāt no tās atslēgu.

A

B

5.7 Vāka atvēršana un aizvēršana

Tā kā vāks ir aprīkots ar efektīvu blīvējumu, to ir grūti atvērt uzreiz pēc aizvēršanas (vakuuma klātbūtnes dēļ).

• Turiet vertikāli ledus kuba veidotāju un piepil‐ du to ar ūdeni līdz max. iedaļai (A), kas parādī‐ ta attēlā.

• Aizveriet to ar vāciņu (B) un iebīdiet ledus ga‐ baliņu mašīnas turētājā saldētavas augšpusē.

• Lai izņemtu ledus gabaliņus, pagrieziet ledus mašīnu vai turiet to tekošā ūdenī dažas sekun‐ des.

BRĪDINĀJUMS

Nedrīkst izmantot asus priekšmetus le‐ dus mašīnas noņemšanai.

Pirms vāka atkārtotas atvēršanas pagaidiet da‐ žas minūtes. Vakuums palīdzēs jums atvērt vā‐ ku.

BRĪDINĀJUMS

Nevelciet rokturi ar pārmērīgu spēku.

6. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI

6.1 Produktu sasaldēšanas ieteikumi

Lai iegūtu optimālu sasaldēšanas rezultātu, šeit ir daži svarīgi ieteikumi:

• maksimālais produktu daudzums, ko var sa‐ saldēt 24 stundu laikā. ir minēts tehnisko datu plāksnītē;

• sasaldēšanas process ilgst 24 stundas. Šajā laikā nedrīkst pievienot papildu produktus;

• sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes, svaigus un rūpīgi notīrītus produktus;

• sagatavojiet produktus nelielās porcijās, lai paātrinātu sasaldēšanu un pēc tam izmantotu tikai nepieciešamo daudzumu;

• Iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai polietilēna maisiņos un pārbaudiet, vai iesaiņojumi ir gai‐ sa necaurlaidīgi;

• neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai saskar‐ ties ar jau sasaldētiem produktiem, tādējādi nepieļaujot pēdējo temperatūtas paaugstinā‐

šanos;

• liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk nekā tie, kuros ir augsts tauku saturs; Sāls samazi‐ na produktu uzglabāšanas laiku;

• saldētas sulas, tās lietojot uzreiz pēc izņemša‐ nas no saldētavas, var izraisīt ādas apdegu‐ mus;

• lai atcerētos produktu sasaldēšanas laiku, ie‐ teicams to pierakstīt.

6.2 Saldētu produktu uzglabāšanas ieteikumi

Lai iegūtu no šīs iekārtas labāko sniegumu, jums vajadzētu:

• pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie produkti tika pareizi uzglabāti;

• pārbaudīt, vai saldētie produkti tiek ievietoti saldētavā iespējami īsākā laikā posmā;

• neatvērt vai neatstāt vāku biežāk vai ilgāk ne‐ kā tas nepieciešams.

• Tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri bojājas un tos nedrīkst atkārtoti sasaldēt.

26 www.electrolux.com

• Nepārsniedziet produktu ražotāja norādīto uz‐ sglabāšanas laiku.

7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

UZMANĪBU

Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ie‐ rīci no elektrotīkla.

7.1 Periodiska tīrīšana

Šīs ierīces dzsētājagregātā ir ogļūdeņ‐ radis; tādēļ tās apkopi un uzlādēšanu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Izslēdziet ierīci.

Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Regulāri tīriet ierīci un piederumus, izmanto‐ jot siltu ūdeni un neitrālas ziepes. Tīriet sau‐ dzīgi vāka blīvējumu.

Noņemiet nolieto grīdu.

Pilnībā nosusiniet ierīci.

Uzlieciet ventilācijas grīdu.

Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.

Ieslēdziet ierīci.

UZMANĪBU

Lai tīrītu ierīces iekšpusi, nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, abrazīvus pro‐ duktus, tīrīšanas līdzekļus ar augstu aromatizācijas pakāpi vai vasku.

Nesabojājiet atdzesēšanas sistēmu.

Netīriet kompresoru.

7.2 Saldētavas atkausēšana

Šī ledusskapja saldētava ir aprīkota ar funkciju

"No frost. Tas nozīmē, ka, ledusskapim darbojo‐ ties, apsarmojums uz iekšējām sienām un pro‐ duktiem neuzkrājas.

Apsarmojums iekšpusē tiek likvidēts nepārtrauk‐ tas aukstā gaisa plūsmas cirkulācijas dēļ, un to automātiski nodrošina ventilators.

Daudzi virtuves virsmu tīrīšanas līdzekļi satur ķī‐ mikālijas, kas var sabojāt ledusskapja plastma‐ sas daļas. Tādēļ ieteicams ledusskapja korpusu tīrīt tikai ar silta ūdens un tam pievienota šķidra mazgāšanas līdzekļa maisījumu.

7.3 Ierīces ilgstoša neizmantošana

1.

2.

3.

4.

Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus pie‐ sardzības pasākumus: atvienojiet ierīci no elektrotīkla; izņemiet visus produktus; iztīriet ierīci un visus piederumus; lai nepieļautu nepatīkamu aromātu veidoša‐ nos, atstājiet ierīces durvis pusvirus.

Ja ierīce tomēr paliek ieslēgta, palū‐ dziet, lai jūsu prombūtnes laikā kāds pārbauda saldētavu, neļaujot produk‐ tiem sabojāties elektroenerģijas pade‐ ves pārtraukuma gadījumā.

LATVIEŠU 27

8. KO DARĪT, JA ...

Problēmas

Ierīce darbojoties rada troksni

UZMANĪBU

Pirms problēmu risināšanas atvienojiet no strāvas padeves.

Problēmrisināšanu drīkst uzticēt tikai kvalificētam elektriķim vai kompetentai personai.

Iespējamie iemesli

Ierīce nav pareizi novietota

Kompresors darbojas ne‐ pārtraukti

Brīdinājuma skaņas sig‐ nāls un mirgojošs signāls

Vāks pilnībā neaizveras

Vāku ir grūti atvērt

Lampa nedeg

Saldētavā ir pārāk augsta temperatūra

Normālas darbības laikā var dzirdēt da‐ žādas skaņas (kompresora, aukstuma‐ ģenta cirkulācijas).

Risinājums

Pārbaudiet, vai ierīce stāv stabili

(visām četrām kājiņām jābalstās uz grīdas)

Iestatiet augstāku temperatūru Temperatūra nav iestatīta pa‐ reizi.

Vāks tiek atvērts pārāk bieži

Vāks nav pareizi aizvērts

Vienlaikus sasaldēšanai ievie‐ tots liels daudzums produktu

Ierīcē ievietotie produkti bijuši pārāk silti

Vāka blīvējums ir netīrs vai li‐ pīgs

Bloķēts vārsts

Lampa darbojas gaidīšanas re‐ žīmā.

Lampa ir bojāta.

Temperatūra nav pareizi iesta‐ tīta.

Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk nekā tas nepieciešams

Pārbaudiet, vai vāks aizveras pareizi, un durvju blīvējums ir tīrs un nebojāts

Pagaidiet dažas stundas un pēc tam vēlreiz pārbaudiet tempera‐ tūru

Pirms produktu uzglabāšanas ļaujiet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai

Mēģiniet samazināt telpas tem‐ peratūru

Telpā, kurā ir uzstādīta ierīce, temperatūra ir pārāk augsta ie‐ rīces normālai darbībai

Saldētavā esošā temperatūra ir par augstu

Vāka blīvējums ir netīrs vai li‐ pīgs

Vāku bloķē produkti

Skatiet “Pārmērīgas temperatū‐ ras brīdinājums" sadaļā "Vadī‐ bas panelis"

Tīriet vāka blīvējumu

Pārkārtojiet produktus; skatiet ierīcē esošo uzlīmi

Tīriet vāka blīvējumu

Pārbaudiet vārstu

Aizveriet un atveriet durvis.

Informācija sadaļā „Spuldzes maiņa".

Iestatiet zemāku temperatūru

28 www.electrolux.com

Problēmas Iespējamie iemesli

Vāks neaizveras pietiekami cieši vai pareizi

Vāks tiek atvērts pārāk bieži

Vāks ir atvērts ilgu laiku

Vienlaikus sasaldēšanai ievie‐ tots liels daudzums produktu

Ierīcē ievietotie produkti bijuši pārāk silti

Risinājums

Pārbaudiet, vai vāks aizveras pareizi, un durvju blīvējums ir tīrs un nebojāts

Mēģiniet neatvērt vāku par biežu

Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk nekā tas nepieciešams

Pagaidiet dažas stundas un pēc tam vēlreiz pārbaudiet tempera‐ tūru. Nākamo reizi ievietojiet mazāku saldēšanai paredzētu produktu daudzumu.

Pirms produktu uzglabāšanas ļaujiet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai.

Novietojiet produktus tā, lai ne‐ traucētu aukstā gaisa cirkulācijai

Saldētavā ir pārāk zema temperatūra

Ierīce nedarbojas.

Sasaldēšanai paredzētie pro‐ dukti ir novietoti pārāk tuvu viens otram

Temperatūra nav pareizi iesta‐ tīta.

Kontaktdakša nav līdz galam iesprausta elektrotīkla kontakt‐ ligzdā

Saldētava nesaņem elektro‐ enerģiju

Ierīce nav ieslēgta

Sienas kontaktligzdā nav sprie‐ guma (pamēģiniet pievienot tai citu elektroierīci)

8.1 Apgaismojuma spuldzes nomaiņa

Ja nepieciešams nomainīt lampu

Iestatiet augstāku temperatūru

Pievienojiet kontaktdakšu parei‐ zi

Pamēģiniet pievienot šai kon‐ taktligzdai citu elektroierīci

Ieslēdziet ierīci

Izsauciet elektriķi

• atvienojiet ierīci no elektrotīkla

• noņemiet lampas pārsegu ar skrūvgriezi, kā redzams attēlā

• nomainiet veco spuldzi ar jaunu tādas pašas jaudas spuldzi, kas paredzēta izmantošanai mājsaimniecības ierīcēs. (maksimālā jauda norādīta uz lampas)

• nomainiet lampas pārsegu un pievienojiet at‐ pakaļ ierīci strāvai

BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet saldētavu, ja ir bojāts vai nav uzstādīts spuldzes pārsegs.

LATVIEŠU 29

9. UZSTĀDĪŠANA

9.1 Pozicionēšana

BRĪDINĀJUMS

Ja atbrīvojaties no nolietotās ierīces, ku‐ rai ir vāka bloķēšanas mehānisms vai aizkritnis, sabojājiet to, lai bērni nevarē‐ tu saldētavā iesprostoties.

Pēc ierīces uzstādīšanas kontakt‐ spraudnim jābūt ērti pieejamam.

SN

N

ST

T

Šo ierīci var uzstādīt sausās un labi ventilētās tel‐ pās (garāžā vai pagrabā), taču, lai iegūtu optimā‐ lāko rezultātu, uzstādiet to vietā, kuras tempera‐ tūra atbilst ierīces klimatiskajai klasei, kas minēta tehnisko datu plāksnītē:

Klimati‐ skā kla‐ se

Apkārtējās vides temperatūra no +10°C līdz +32 °C no +16°C līdz +32°C no +16°C līdz +38°C no +16°C līdz + 43°C

9.2 Elektriskais savienojums

Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbau‐ diet, vai tehnisko datu plāksnītē minētie spriegu‐ ma un frekvences parametri atbilst mājas elek‐ trotīkla parametriem.

Ierīce jābūt sazemētai. Lai nodrošinātu zemēju‐ mu, strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla kon‐ taktligzda nav iezemēta, iepriekš sazinoties ar kvalificētu speciālistu, pievienojiet ierīcei atseviš‐ ķu, spēkā esošiem noteikumiem atbilstošu zemē‐ jumu.

Ražotājs neuzņemsies atbildību par sekām, kas būs radušās, neievērojot iepriekš minētos norādī‐ jumus.

Ierīce atbilst šādām Eiropas Savienības direktī‐ vām.

9.3 Ventilācijas prasības

1.

Novietojiet saldētavu uz cietas, horizontālas virsmas. Kopusa kājiņām jāsaskaras ar grī‐ du.

2.

3.

Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un aiz‐ mugurējo sienu ir 5 cm.

Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un sānu pusēm ir 5 cm.

Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu ventilā‐ ciju.

10. TROKŠŅI

Normālas darbības laikā var dzirdēt dažādas skaņas (kompresora, aukstumaģenta cirkulāci‐ jas).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

30 www.electrolux.com

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

LATVIEŠU 31

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

11. TEHNISKIE DATI

Izmēri

Uzglabāšanas il‐ gums elektro‐ enerģijas piegā‐ des pārtraukuma gadījumā

Augstums x platums x dziļums

(mm):

876 × 1336 × 665

49 stundas

Papildu tehniskā informācija atrodas ierīces ārējā, labajā pusē izvietotajā tehnisko datu plāksnītē.

12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.

Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

32 www.electrolux.com

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2. GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3. VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4. NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

8. KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

9. ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10. TRIUKŠMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

11. TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

12. APLINKOSAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad: gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos: www.electrolux.com

užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui: www.electrolux.com/productregistration įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui: www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.

Bendroji informacija ir patarimai

Informacija dėl aplinkos apsaugos

Galimi pakeitimai.

LIETUVI Ų 33

1. SAUGOS INFORMACIJA

Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad prie‐ taisas būtų naudojamas pagal paskirtį, prieš jį įrengdami ir įjungdami pirmą kartą, atidžiai per‐ skaitykite šį vadovą, jame esančius patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų atsitikimų itin svarbu, kad visi šio prietaiso naudotojai atidžiai susipažintų su prie‐ taiso veikimo ir saugos funkcijomis. Išsaugokite

šį vadovą ir pasirūpinkite, kad prietaisą perkėlus į kitą vietą arba pardavus būtų pridedama ir jo naudojimo instrukciją; taip užtikrinsite, kad nau‐ jieji jo savininkai galėtų tinkamai susipažinti su prietaiso naudojimu ir sauga.

Norėdami išvengti pavojaus gyvybei ir apsaugoti turtą, privalote imtis šiame vadove nurodytų at‐ sargumo priemonių, nes gamintojas nėra atsa‐ kingas už žalą, atsiradusią dėl neatsargumo.

1.1 Vaikų ir neįgalių žmonių apsaugos priemonės

• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems sau‐ giai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, juti‐ minio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsa‐ kingų asmenų priežiūros ir nurodymų.

Pasirūpinkite vaikų priežiūrą ir neleiskite jiems žaisti su prietaisu.

• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepa‐ siekiamoje vietoje. Yra pavojus uždusti.

• Jei prietaisą ruošiatės išmesti, iš lizdo ištrauki‐ te kištuką, nupjaukite elektros laidą (kuo ar‐ čiau prietaiso), kad vaikai žaisdami nenuken‐ tėtų nuo elektros smūgio, ir nuimkite dureles, kad vaikai negalėtų užsidaryti šaldytuve.

• Jei šiuo prietaisu, kuriame įrengti magnetiniai durelių tarpikliai, pakeičiate seną prietaisą, ku‐ rio durelėse arba dangtyje įrengtas spyruokli‐ nis užraktas (skląstis), prieš išmesdami seną prietaisą būtinai sugadinkite jo spyruoklinį už‐ raktą. Tada jis netaps pavojingais spąstais vaikams.

1.2 Bendri saugos reikalavimai

ĮSPĖJIMAS

Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar įmontuotoje konstrukcijoje.

• Prietaisas yra skirtas maisto produktams ir

(arba) gėrimams laikyti, vadovaujantis šios in‐ strukcijų knygelės nurodymais.

• Atitirpdymo proceso negreitinkite mechani‐ niais prietaisais ar kitais dirbtiniais būdais.

• Šaldomųjų prietaisų viduje nenaudokite jokių kitų elektros prietaisų (pavyzdžiui, ledų gami‐ nimo prietaisų), nebent gamintojas tokius prie‐ taisus patvirtino šiam tikslui.

• Nepažeiskite šaltnešio grandinės.

• Prietaiso šaltnešio grandinėje naudojama šalt‐ nešio medžiaga izobutanas (R600a) – tai gamtinės dujos, labai ekologiškos, tačiau de‐ gios.

Prietaiso gabenimo ir įrengimo metu pasirū‐ pinkite, kad nebūtų pažeista jokia šaltnešio grandinės sudedamoji dalis.

Jeigu pažeista šaltnešio grandinė:

– venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių;

– gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prie‐ taisas.

• Keisti techninius duomenis arba bet kokiu bū‐ du bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavojin‐ ga. Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) galite patirti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS

Kad išvengtumėte pavojų, visus elek‐ tros komponentus (elektros laidą, kištu‐ ką, kompresorių) turi keisti tik įgaliotoji techninės priežiūros įmonė arba kvalifi‐ kuotas techninės priežiūros darbuoto‐ jas.

1.

2.

3.

4.

5.

Draudžiama ilginti elektros maitinimo lai‐ dą.

Pasirūpinkite, kad prietaiso galinė dalis nesulaužytų ar kitaip nepažeistų elektros kištuko. Sulaužytas arba kitaip pažeistas elektros kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Pasirūpinkite, kad bet kada galėtumėte pasiekti prietaiso maitinimo laido kištuką.

Netraukite suėmę už maitinimo laido.

Jei elektros kištuko lizdas blogai priverž‐ tas, į jį maitinimo laido kištuko nekiškite.

Galite patirti elektros smūgį arba kilti gaisras.

34 www.electrolux.com

6.

Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jei jo lemputė neuždengta gaubteliu (jeigu nu‐ matytas).

• Prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant ar perstu‐ miant reikia būti atsargiems.

• Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelieskite jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip galite susibraižyti odą arba ji gali nušalti nuo šerkš‐ no / šaldiklio.

• Pasirūpinkite, kad į prietaisą ilgą laiką ne‐

šviestų tiesioginiai saulės spinduliai.

• Šiame prietaise naudojamos lemputės (jeigu numatytos) yra specialios paskirties, skirtos tik buitiniams prietaisams. Jos nėra tinkamos bui‐ tiniam patalpų apšvietimui.

1.3 Kasdienis naudojimas

• Ant plastikinių prietaiso dalių nestatykite karštų puodų.

• Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių - to‐ kios medžiagos gali sprogti.

• Maisto produktų nedėkite tiesiai priešais oro išleidimo angą, esančią galinėje sienelėje (jei‐ gu prietaisas turi funkciją „be šerkšno“).

• Atitirpdžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai užšaldyti negalima.

• Iš anksto supakuotą užšaldytą maistą laikykite vadovaudamiesi užšaldyto maisto gamintojo instrukcijomis.

• Privaloma tiksliai vadovautis prietaiso gamin‐ tojo rekomendacijomis dėl produktų laikymo.

Skaitykite atitinkamas instrukcijas.

• Į šaldyklės skyrių nedėkite angliarūgštės pri‐ sotintų arba putojančių gėrimų - dėl tokių gė‐ rimų inde susidaro slėgis, todėl indas gali sprogti ir sugadinti prietaisą.

• Jei valgysite ką tik iš prietaiso išimtus ledus ant pagaliuko, galite nušalti.

1.4 Priežiūra ir valymas

• Prieš atlikdami priežiūros ar valymo darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo lizdo.

• Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.

• Nenaudokite aštrių daiktų šerkšnui šalinti.

Naudokite plastikinį grandiklį.

1.5 Įrengimas

Prietaisą prie elektros tinklo prijunkite tiksliai vadovaudamiesi atitinkame para‐ grafe pateiktomis instrukcijomis.

• Prietaisą išpakuokite ir patikrinkite, ar jis nepa‐ žeistas. Jei jis pažeistas, jo nejunkite prie elektros tinklo. Apie galimus pažeidimus ne‐ delsdami praneškite pardavėjui. Jei prietaisas pažeistas, neišmeskite pakuotės.

• Prieš prietaisą prijungiant rekomenduojama palaukti mažiausiai porą valandų, kad alyva galėtų sutekėti į kompresorių.

• Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Pa‐ kankamai gera ventiliacija bus tuo atveju, jei paisysite įrengimo instrukcijų.

• Prietaisą draudžiama statyti arti radiatorių ir vi‐ ryklių.

• Patikrinkite, ar po įrengimo elektros laido kiš‐ tukas yra pasiekiamas.

1.6 Techninė priežiūra

• Visus elektros prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas specialistas.

• Šio gaminio techninę priežiūrą leidžiama atlikti tik įgaliotam techninės priežiūros centrui; gali‐ ma naudoti tik originalias atsargines dalis.

1.7 Aplinkos apsauga

Šiame prietaise - nei jo aušinamosios medžiagos grandinėje, nei izoliacinėse medžiagose - nėra dujų, galinčių pa‐ žeisti ozono sluoksnį. Prietaisą drau‐ džiama išmesti kartu su buitinėmis

šiukšlėmis ir atliekomis. Izoliacinėje pu‐ toje yra degių dujų: prietaisą reikia iš‐ mesti paisant galiojančių reglamentų juos sužinosite vietos valdžios instituci‐ jose. Nepažeiskite aušinamojo įtaiso, ypač galinėje dalyje greta šilumokaičio.

Šiame prietaise naudojamas medžia‐ gas, pažymėtas simboliu , galima perdirbti.

2. GAMINIO APRAŠYMAS

12

11

10

9

8

7

1

LIETUVI Ų 35

2

3

4

5

6

1

Dangčio rankena

2

Saugos užraktas

3

Sandariklis

4

Oro įleidimo angos

5

Oro išleidimo angos

6

Techninių duomenų lentelė

7

Vielinis krepšys

8

Sklendė: lengvai atidengiamas dangtis

9

Viršaus kraštas

10

Apšvietimas

11

Ledo gaminimo įtaiso skyrius

12

Bešerkšnės sistemos oro išleidimo angos

36 www.electrolux.com

3. VALDYMO SKYDELIS

1 2 3 4 5

3

4

5

1

2

Temperatūros reguliavimo mygtukas

Prietaiso ON/OFF mygtukas

Temperatūros ir funkcijų indikatorius

Patvirtinimo mygtukas

Funkcijų mygtukas

Įspėjimas dėl pernelyg aukštos tempera‐ tūros

Jeigu jis rodomas, reiškia, kad prietaisas veikia; jeigu jis žybčioja, reiškia, kad įjungta funkcija „Frostmatic“

Neigiamos temperatūros indikatorius

Temperatūros indikatorius

3.2 Įjungimas

Jeigu įkišus kištuką į elektros lizdą ekranas ne‐ apšviečiamas, paspauskite prietaiso ĮJUNGIMO/

IŠJUNGIMO mygtuką.

Prietaisą įjungus, jis bus įspėjimo būsenoje: žyb‐ čios temperatūros rodmuo ir bus girdimas garso signalas.

Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir garso signa‐ las išsijungs (taip pat žr. skyrių „Įspėjimas dėl pernelyg aukštos temperatūros“); piktograma toliau mirksės, o indikatorius rodys aukš‐ čiausią pasiektą temperatūrą.

Norėdami tinkamai laikyti maisto produktus, pasi‐ rinkite funkciją „Eco Mode“, kuri užtikrina tokią temperatūrą:

-18° C šaldiklyje

• Prieš dėdami naujus produktus į šaldiklio sky‐ rių, palaukite, kol šio skyriaus vidaus tempera‐ tūra pasieks -18 °C.

• Kaip nustatyti kitokią temperatūrą, žr. skyriuje

„Temperatūros reguliavimas“.

3.1 Ekranas

Jeigu jis rodomas, reiškia, kad įjungtas funkcijų laikmatis

Jei rodomas, reiškia, kad įjungta apsau‐ gos nuo vaikų funkcija

Jeigu jis rodomas, reiškia, kad įjungta funkcija „Frostmatic“

Jeigu jis rodomas, reiškia, kad įjungta gė‐ rimų atšaldymo funkcija

Jeigu jis rodomas, reiškia, kad įjungta funkcija „Eco Mode“

3.3 Išjungimas

Prietaisas išjungiamas paspaudus ir ilgiau nei 1 sekundę palaikius nuspaudus prietaiso ĮJUNGI‐

MO/IŠJUNGIMO mygtuką.

Tuo metu bus rodomas atgalinis temperatūros nuostatų skaičiavimas, pradedant nuo -3 -2 -1.

ĮSPĖJIMAS

Ant valdymo skydelio nedėkite jokių daiktų, nes jie gali netyčia išjungti šal‐ diklį.

Norėdami, kad prietaisas tarnautų il‐ giau, neįjunkite ir vėl neišjunkite šaldik‐ lio, kol nepraeis 10 minučių.

3.4 Temperatūros reguliavimas

Šaldiklyje įrengtas simbolis , kuris reiškia, kad jame galima užšaldyti šviežią maistą, taip pat ilgą laiką laikyti šaldytuve ir šaldiklyje už‐

šaldytus produktus. Temperatūrą galima nustaty‐ ti nuo -15 °C iki -24 °C. Rekomenduojame nusta‐ tyti maždaug -18 °C temperatūrą – ji garantuoja tinkamą šaldytų maisto produktų šaldymą ir laiky‐ mą.

Temperatūrą galima reguliuoti spaudžiant tempe‐ ratūros reguliavimo mygtuką.

Paspaudus temperatūros reguliavimo mygtuką, indikatoriuje žybčioja tuo metu esanti temperatū‐ ra; paspaudus šį mygtuką dar kartą, ją galima pakeisti.

Temperatūros nuostata patvirtinama paspau‐ džiant patvirtinimo mygtuką. Temperatūros indi‐ katorius vėl rodo skyriaus viduje esančią tempe‐ ratūrą.

Nustatyta temperatūra pasiekiama per 24 valan‐ das.

Jeigu prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, tempe‐ ratūros iš naujo nustatyti nereikia, nes ji saugo‐ ma atmintyje.

ĮSPĖJIMAS

Įjungus pirmą kartą, stabilizavimo metu rodoma temperatūra gali neatitikti tem‐ peratūros nuostatos. Šio laikotarpio me‐ tu gali būti rodoma kitokia temperatūra nei nustatytoji.

Nustatytos ir rodomos temperatūros vertės gali skirtis – tai normalu. Ypač, kai:

• neseniai buvo nustatyta nauja nuostata;

• ilgą laiką buvo atidarytos durelės;

• į šį skyrių buvo įdėta šiltų maisto produktų.

Skyriuje esanti temperatūra gali skirtis 5 °C – toks skirtumas yra normalus.

Įprasto veikimo metu indikatorius rodo didžiausią skyriaus viduje esančią temperatūrą.

3.5 Funkcijų meniu

Įjungus funkcijų mygtuką, veikia funkcijų meniu.

Kiekvieną funkciją galima patvirtinti paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Jeigu per kelias sekundes nepatvirtinsite, meniu išsijungs ir ekranas grįš į įprastą būseną. Rodomos šios funkcijos:

Įspėjimas dėl pernelyg aukštos tempera‐ tūros

Apsaugos nuo vaikų funkcija

Funkcija „Eco Mode“

Funkcija „Frostmatic“

Gėrimų atšaldymo funkcija

3.6 Įspėjimas dėl pernelyg aukštos temperatūros

Temperatūros padidėjimą (pavyzdžiui, nutrūkus elektros tiekimui) skyrelyje rodo:

LIETUVI Ų 37

• žybčiojantis įspėjamasis ir šaldiklio temperatū‐ ros indikatoriai;

• girdimas garso signalas.

Kai prietaisas vėl veikia įprastai:

• nutyla garso signalas;

• temperatūros rodmuo toliau žybčioja.

Paspaudus patvirtinimo mygtuką įspėjimo išjung‐ ti, temperatūros indikatoriuje kelias sekundes ro‐ doma aukščiausia skyriuje pasiekta temperatūra.

Po to indikatorius vėl rodo pasirinkto skyriaus temperatūrą.

Veikiant įspėjimo režimui, garso signalą galima išjungti paspaudus patvirtinimo mygtuką.

Galimos įspėjimo priežastys:

• Pridėta daug šviežių maisto produktų.

• Dangtis buvo buvo ilgam paliktas atidarytas.

• Bet koks kitas sistemos veikimo sutrikimas.

Žr. lentelę „Trikčių šalinimas“.

3.7 Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija

Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija įjungiama laikant nuspaustą funkcijų mygtuką (jeigu reikia, paspauskite kelis kartus), kol pasirodo atitinkama piktograma .

Pasirinkimą privaloma patvirtinti, per kelias se‐ kundes paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Pasi‐ girs garso signalas, o piktograma toliau švies.

Įjungus šią funkciją, neveikia jokie mygtukai.

Šią funkciją bet kada galima išjungti, laikant nus‐ paudus funkcijų mygtuką, kol pradeda žybčioti atitinkama piktograma, o paskui paspaudžiant patvirtinimo mygtuką.

3.8 Funkcija „Eco Mode“

Funkcija „Eco Mode“ įjungiama laikant nuspaustą funkcijų mygtuką (jeigu reikia, spauskite jį kelis kartus), kol pasirodo atitinkama piktograma

(arba nustačius -18 °C temperatūrą).

Pasirinkimą privaloma patvirtinti, per kelias se‐ kundes paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Pasi‐ girs garso signalas, o piktograma toliau švies.

Esant šiai būsenai, pasirinkta temperatūra nusta‐ toma automatiškai (-18 °C) – tai geriausia tempe‐ ratūra produktams saugoti.

Šią funkciją bet kada galite išjungti, pakeisdami pasirinktą skyriaus temperatūrą.

3.9 Funkcija „Frostmatic“

Šaldiklio skyriuje galima ilgą laiką laikyti pramoni‐ niu būdu užšaldytus ir šaldiklyje užšaldytus mais‐

38 www.electrolux.com

to produktus, o taip pat užšaldyti šviežius maisto produktus.

Maksimalus produktų kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, nurodytas serijos numerio len‐ telėje.

Šviežiems produktams užšaldyti reikia įjungti funkciją „Frostmatic“. Laikykite nuspaustą funk‐ cijų mygtuką (jeigu reikia, spauskite jį kelis kar‐ tus), kol pasirodys atitinkama piktograma .

Pasirinkimą privaloma patvirtinti, per kelias se‐ kundes paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Pasi‐ girs įspėjimo signalas, o ekrane pasirodys ani‐ macinis paveikslėlis su linijomis.

Pasibaigus 24 valandų trukmės pradinio šaldymo laikotarpiui, produktus sudėkite į šaldiklį.

Užšaldymo procesas trunka 24 valandas. Šiuo laikotarpiu į šaldiklį daugiau produktų nedėkite.

Ši funkcija automatiškai nustoja veikti po 54 va‐ landų.

Šią funkciją bet kada galima išjungti, laikant nus‐ paudus funkcijų mygtuką, kol pradeda žybčioti atitinkama piktograma, o paskui paspaudžiant patvirtinimo mygtuką.

3.10 Gėrimų atšaldymo funkcija

Gėrimų atšaldymo funkciją reikia naudoti atsar‐ giai, kai buteliai sudedami į šaldiklio skyrių. Ji įjungiama laikant nuspaudus funkcijų mygtuką

(jeigu reikia, spauskite jį kelis kartus), kol pasiro‐ dys atitinkama piktograma .

Pasirinkimą privaloma patvirtinti, per kelias se‐ kundes paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Pasi‐ girs garso signalas, o piktograma toliau švies.

Esant šiai būsenai, veikia laikmatis, kurio numa‐ tytoji vertė – 30 min.; šią vertę galima keisti 1–90 min. ribose, reikiamą minučių skaičių pasirenkant spaudžiant temperatūros reguliavimo mygtuką.

Pasibaigus nustatytam laikui, rodomi šie indika‐ toriai:

• indikatoriuje

žybčioja simbolis ;

• žybčioja piktograma

;

• žybčioja piktograma ;

• skamba garso signalas, kuris nutildomas pa‐ spaudus patvirtinimo mygtuką.

Nustatytam laikui pasibaigus, iš šaldiklio skyriaus būtinai išimkite gėrimus.

Šią funkciją bet kada galima išjungti, laikant nus‐ paudus funkcijų mygtuką, kol pradeda žybčioti atitinkama piktograma, o paskui paspaudžiant patvirtinimo mygtuką.

4. NAUDOJANTIS PIRMĄKART

4.1 Vidaus valymas

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutraliu muilu nu‐ plaukite prietaiso vidų ir visas vidines dalis - tokiu būdu pašalinsite naujam prietaisui būdingą kva‐ pą; po to, gerai nusausinkite.

Nenaudokite valomųjų priemonių ar ab‐ razyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

5.1 Šviežių maisto produktų užšaldymas

Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius mais‐ to produktus ir juos užšaldytus arba visiškai už‐

šaldytus laikyti ilgą laiką.

Norėdami užšaldyti šviežius maisto produktus, funkciją FROSTMATIC įjunkite mažiausiai 24 va‐ landos prieš dėdami užšaldyti skirtus maisto pro‐ duktus į šaldiklio skyrių.

Užšaldyti skirtus šviežius maisto produktus dėki‐ te į apatinį skyrių.

Maksimalus maisto produktų kiekis, kuris gali bū‐ ti užšaldytas per 24 valandas, yra nurodytas duo‐ menų plokštelėje; ši etiketė yra prietaiso viduje.

Užšaldymo procesas trunka 24 valandas; šio lai‐ kotarpio metu į šaldiklį daugiau produktų nedėki‐ te.

5.2 Užšaldytų produktų laikymas

Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba jei jo ilgai nenaudojote, prieš dėdami produktus į šį skyrių leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2 valandas esant didžiausiai nuostatai.

LIETUVI Ų 39

Atsitiktinio atitirpimo atveju, pavyzdžiui, atsijungus elektros maitinimui, jei maiti‐ nimo nebuvo ilgiau, negu duomenų len‐ telės eilutėje "Produktų išsilaikymo truk‐ mė" nurodyta trukmė, atitirpusius pro‐ duktus reikia nedelsiant suvartoti arba iš karto išvirti / iškepti ir užšaldyti pakarto‐ tinai (ataušinus).

5.3 Produktų laikymo krepšiai

A B

Krepšius pakabinkite prie viršutinio šaldiklio kraš‐ to (A) arba pastatykite šaldiklio viduje (B). Pasu‐ kite ir užfiksuokite rankenas šiomis dviem padėti‐ mis, kaip parodyta paveikslėlyje

200

230

946

1336

1061 1201

1611

Krepšiai įsistatys vienas į kitą.

Paveikslėliuose parodyta, kiek krepšių galima su‐ dėti į įvairių šaldiklių modelių vidų.

Papildomus krepšius galite įsigyti vietos aptarna‐ vimo centre.

5.4 Greitojo užšaldymo krepšys

Šis krepšys skirtas greitai užšaldyti maisto pro‐ duktus.

ATSARGIAI

Kadangi šis krepšys apsaugo bešerkš‐ nę sistemą ir padeda užtikrinti vėdinimą, reikiamą, kad prietaisas tinkamai veiktų, jį reikia laikyti ten, kur parodyta paveik‐ sėlyje, ir niekada neišimti.

5.5 Saugumo užraktas

Siekiant išvengti nenumatyto užsirakinimo, šal‐ diklyje įtaisytas specialus užraktas. Užraktas pa‐ darytas taip, kad, pasukę raktą, uždarysite dangtį, jei prieš tai būsite įkišę raktą į spyną.

Norėdami uždaryti šaldiklį, atlikite šiuos veiks‐ mus:

1.

atsargiai įkiškite raktą į spyną.

2.

Pasukite raktą pagal laikrodžio rodyklę sim‐ bolio kryptimi.

Norėdami atidaryti šaldiklį, atlikite šiuos veiks‐ mus:

1.

atsargiai įkiškite raktą į spyną.

40 www.electrolux.com

2.

pasukite raktą prieš laikrodžio rodyklę sim‐ bolio kryptimi.

Atsarginius raktus galima įsigyti vietos aptarnavimo centre.

ĮSPĖJIMAS

Raktą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prieš išmesdami seną prietaisą, pasirū‐ pinkite, kad raktas būtų ištrauktas iš spynos.

5.6 Ledo kubelių gamyba

A

B

5.7 Dangčio atidarymas ir uždarymas

Kadangi dangtyje įtaisytas sandaraus uždarymo tarpiklis, vos jį uždarius, sunku iš naujo atidaryti

(dėl viduje susidariusio vakuumo).

• Laikydami ledo kubelių gaminimo įtaisą verti‐ kaliai, pripilkite į jį vandens maks. iki paveiks‐ lėlyje pavaizduotos linijos (A).

• Uždenkite jį dangteliu (B) ir įstumkite į ledo ku‐ belių gaminimo įtaiso laikiklį, esantį šaldiklio viršuje.

• Norėdami ledo kubelius išimti, palankstykite ledo kubelių gaminimo įtaisą arba kelioms se‐ kundėms pakiškite jį po tekančiu vandeniu.

ĮSPĖJIMAS

Ledo kubeliams išimti niekada nenau‐ dokite aštrių arba smailų įrankių.

Prieš atidarydami prietaisą, palaukite keletą mi‐ nučių. Dangtį atidarysite vakuuminio vožtuvo pa‐ galba.

ĮSPĖJIMAS

Niekada rankenos netraukite jėga.

6. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.

6.1 Užšaldymo patarimai

Keli patarimai, jei norite pasinaudoti visais užšal‐ dymo proceso teikiamais privalumais:

• maksimalus maisto produktų kiekis, kurį gali‐ ma užšaldyti per 24 valandas. yra nurodytas duomenų lentelėje;

• užšaldymo procesas trunka 24 valandas. už‐

šaldymo metu dėti daugiau produktų negali‐ ma;

• užšaldykite tik aukščiausios kokybės, šviežius ir gerai nuvalytus maisto produktus;

• paruoškite nedideles maisto porcijas, kad jos galėtų greitai ir visiškai užšalti ir kad vėliau ga‐ lėtumėte atitirpdyti tik reikiamą kiekį produktų;

• maisto produktus suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileną; pakuotės turi būti sandarios;

• pasirūpinkite, kad švieži, neužšaldyti maisto produktai nesiliestų su jau užšaldytais produk‐ tais, kitaip gali pakilti pastarųjų produktų tem‐ peratūra;

• liesi maisto produktai laikomi geriau ir ilgiau negu riebūs produktai; druska sumažina mais‐ to produktų laikymo trukmę;

• jei vaisinius ledus valgysite iškart išėmę iš šal‐ dyklės skyriaus, galite nusišaldyti odą;

• rekomenduojame ant kiekvieno paketo nuro‐ dyti užšaldymo datą, kad žinotumėte laikymo trukmę.

6.2 Užšaldyto maisto laikymo patarimai

Tam, kad prietaisas kuo geriau veiktų:

• pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu užšaldyti maisto produktai būtų buvę tinkamai laikyti pa‐ rduotuvėje;

• pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai iš pa‐ rduotuvės į šaldiklį būtų pernešti per kuo trum‐ pesnį laiką;

• nekilnokite dažnai dangčio ir nelaikykite atida‐ rę ilgiau nei būtina.

• Atitirpdyti produktai greitai genda, jų pakartoti‐ nai užšaldyti negalima.

LIETUVI Ų 41

• Neviršykite maisto produktų gamintojo nurody‐ to laikymo trukmės.

7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ATSARGIAI

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išt‐ raukite prietaiso kištuką.

Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniš‐

7.1 Reguliarus valymas

kai prižiūrėti ir užpildyti leidžiama tik įga‐ liotiems technikams.

ATSARGIAI

Nenaudokite dezinfekuojančių, abrazy‐ vinių, stipraus kvapo valymo priemonių arba poliravimo vaško prietaiso vidui va‐ lyti.

Būkite atdargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos.

Kompresoriaus valyti nebūtina.

7.2 Šaldiklio atitirpdymas

Iš kitos pusės, šio modelio šaldyklės skyrius yra

"be šerkšno" tipo. Tai reiškia, kad prietaiso veiki‐ mo metu nei ant sienelių, nei ant maisto produktų

šerkšnas nesiformuoja.

Šerkšnas nesiformuoja todėl, kad šio skyriaus vi‐ duje nenutrūkstamai vyksta šalto oro cirkuliacija; orą cirkuliuoja automatiniu būdu valdomas venti‐ liatorius.

Daugelyje patentuotų virtuvės paviršių valiklių yra chemikalų, kurie gali paveikti arba pažeisti

6.

7.

4.

5.

8.

1.

2.

3.

Išjunkite prietaisą.

Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

Reguliariai valykite prietaisą ir jo priedus šil‐ to vandens ir neutralaus muilo tirpalu. Rū‐ pestingai nuvalykite dangčio tarpiklį.

Nuimkite ventiliuojamą dugną.

Palaukite, kol prietaisas visiškai išdžius.

Įdėkite ventiliuojamą dugną.

Įjunkite maitinimo laido kištuką į elektros liz‐ dą.

Įjunkite prietaisą.

šiame prietaise naudojamas plastmases. Dėl

šios priežasties prietaiso korpuso išorę rekomen‐ duojama valyti šiltu vandeniu su trupučiu plauna‐ mojo skysčio.

7.3 Laikotarpiai, kai prietaisas nenaudojamas

1.

2.

3.

4.

Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, at‐ likite tokius veiksmus: prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo; išimkite visus maisto produktus; prietaisą ir visus priedus nuvalykite; tam, kad nesusidarytų nepageidaujamas kvapas, dangtį palikite atvirą.

Jeigu šaldytuvą paliksite įjungtą, ko nors paprašykite, kad kartkartėmis pa‐ tikrintų, ar dėl elektros maitinimo pertrū‐ kio negenda jame laikomi maisto pro‐ duktai.

42 www.electrolux.com

8. KĄ DARYTI, JEIGU...

ATSARGIAI

Prieš pradėdami šalinti triktis, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Šiame vadove neaprašytų trikčių šalini‐ mą privalo atlikti tik kvalifikuotas elektri‐ kas arba kompetentingas asmuo.

Problema

Prietaisas garsiai veikia

Kompresorius veikia be perstojo

Skamba garso signalas ir žybčioja įspėjimo simbolis

Dangtis iki galo neužsida‐ ro

Dangtis sunkiai atsidaro

Lemputė nešviečia

Šaldiklyje pernelyg aukšta temperatūra

Galima priežastis

Įprastai naudojant prietaisą gali būti gir‐ dimi tam tikri garsai (kompresoriaus vei‐ kimo, šaltnešio cirkuliavimo).

Sprendimas

Prietaisas netinkamai atremtas Patikrinkite, ar prietaisas stabi‐ liai stovi (visos keturios kojelės turi remtis į grindis)

Netinkamai nustatyta tempera‐ tūra.

Nustatykite aukštesnę tempera‐ tūrą

Dažnai atidarinėjamas dangtis Nelaikykite pakelto dangčio il‐ giau nei būtina

Netinkamai uždarytas dangtis Patikrinkite, ar dangtis gerai už‐ sidaro ir ar tarpikliai nepažeisti bei švarūs

Vienu metu įdėta per daug maisto produktų, kuriuos reikia užšaldyti

Palaukite kelias valandas ir dar kartą patikrinkite temperatūrą

Į prietaisą įdėti maisto produk‐ tai buvo per šilti

Patalpos, kurioje stovi prietai‐ sas, temperatūra pernelyg aukšta, kad prietaisas galėtų veiksmingai veikti

Šaldiklyje pernelyg aukšta tem‐ peratūra

Prieš dėdami maisto produktus į prietaisą, palaukite, kol jie atvės iki kambario temperatūros

Pabandykite sumažinti patalpos, kurioje stovi prietaisas, tempera‐ tūrą

Žr. „Įspėjimas dėl per aukštos temperatūros“ skyriuje „Valdymo skydelis“

Nuvalykite dangčio tarpiklius Nešvarūs arba lipnūs dangčio tarpikliai

Maisto produktų pakuotės blo‐ kuoja dangtį

Nešvarūs arba lipnūs dangčio tarpikliai

Tinkamai sudėkite pakuotes; žr.

lipduką ant prietaiso

Nuvalykite dangčio tarpiklius

Užblokuota sklendė

Lemputė veikia parengties reži‐ mu.

Lemputė perdegusi.

Netinkamai nustatyta tempera‐ tūra

Patikrinkite sklendę

Uždarykite ir atidarykite dangtį.

Žr. skyrių „Lemputės keitimas“

Nustatykite žemesnę temperatū‐ rą

Problema

Šaldiklyje per žema tem‐ peratūra

Prietaisas visiškai nevei‐ kia.

8.1 Pakeiskite lemputę

Prireikus paleiskite lemputę:

LIETUVI Ų 43

Galima priežastis Sprendimas

Dangtis nesandariai užsidaro arba netinkamai uždarytas

Patikrinkite, ar dangtis gerai už‐ sidaro ir ar tarpiklis nepažeistas ir švarus

Dažnai atidarinėjamas dangtis Stenkitės dažnai nedarinėti dangčio

Dangtis buvo atidarytas ilgą lai‐ ką

Vienu metu įdėta per daug maisto produktų, kuriuos reikia užšaldyti

Į prietaisą įdėti maisto produk‐ tai buvo per šilti

Užšaldomi produktai sudėti per arti vienas kito

Netinkamai nustatyta tempera‐ tūra

Kištukas netinkamai įkištas į elektros lizdą

Elektros srovė nepasiekia prie‐ taiso

Prietaisas neįjungtas

Elektros lizde nėra įtampos

(pamėginkite į jį įjungti kitą prietaisą)

Nelaikykite pakelto dangčio il‐ giau nei būtina

Palaukite kelias valandas ir dar kartą patikrinkite temperatūrą.

Kitą kartą sudėkite mažesnį už‐

šaldyti skirtų maisto produktų kiekį.

Prieš dėdami maisto produktus į prietaisą, palaukite, kol jie atvės iki kambario temperatūros.

Sudėkite maisto produktus taip, kad aplink juos galėtų cirkuliuoti

šaltas oras

Nustatykite aukštesnę tempera‐ tūrą

Tinkamai įkiškite elektros kištu‐ ką

Pabandykite įjungti kitą elektros prietaisą į šį elektros lizdą

Įjunkite prietaisą

Iškvieskite elektriką

• atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo

• naudodami atsuktuvą, nuimkite lemputės gaubtelį kaip parodyta paveikslėlyje

• seną lemputę pakeiskite nauja, to paties galin‐ gumo, specialiai buitiniams prietaisams skirta lempute. (maksimali galia nurodyta ant lempu‐ tės sklaidytuvo)

• uždėkite lemputės gaubtelį ir vėl prijunkite prietaisą prie elektros tinklo

ĮSPĖJIMAS

Jeigu lemputės gaubtelis pažeistas arba jo visai nėra, šaldiklio nenaudokite.

44 www.electrolux.com

9. ĮRENGIMAS

9.1 Padėties parinkimas

ĮSPĖJIMAS

Jei išmetate seną prietaisą, kurio dang‐ tyje yra užraktas arba skląstis, privalote sugadinti šiuos įtaisus, kad mažamečiai vaikai negalėtų viduje užsitrenkti.

Prietaisą įrengus, jo kištukas turi būti pasiekiamas.

Šis prietaisas gali būti statomas sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje (garaže arba rūsyje), bet, norint, kad jis optimaliai veiktų, geriau jį statyti to‐ se vietose, kur aplinkos temperatūra atitinka kli‐ mato klasę, nurodytą prietaiso duomenų lentelė‐ je:

Aplinkos temperatūra Klimato klasė

SN

N

ST

T nuo +10°C iki 32°C nuo +16 °C iki 32°C nuo +16 °C iki 38°C nuo +16 °C iki 43 °C

9.2 Jungimas prie elektros

Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje nurodyta įtam‐ pa ir dažnis atitinka maitinimo tinkle esančią įtampą ir dažnį.

Prietaisą būtina įžeminti. Šiam tikslui elektros maitinimo kabelio kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų elektros tinklo lizdas neįžemintas, prietaisą prijunkite prie atskiro įžeminimo - paisykite galio‐ jančių reglamentų ir pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.

Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų saugos nuro‐ dymų, gamintojas neprisiima jokios atsakomy‐ bės.

Šis prietaisas atitinka EEB direktyvų reikalavi‐ mus.

9.3 Reikalavimai ventiliacijai

1.

Šaldiklį pastatykite į horizontalią padėtį ant tvirto pagrindo. Prietaisas turi stovėti ant visų keturių kojelių.

2.

3.

Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir galinės sie‐ nos būtų 5 cm tarpas.

Įsitikinkite, kad iš įrenginio šonų būtų palikta po 5 cm tarpą.

Už prietaiso turi būti pakankamas oro srautas.

10. TRIUKŠMAS

Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi tam tikri garsai (kompresoriaus veikimo, šaldomosios medžiagos cirkuliavimo).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

LIETUVI Ų 45

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

46 www.electrolux.com

SSSRRR!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

11. TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys

Produktų išsilai‐ kymo trukmė

Aukštis × plotis × gylis (mm):

876 × 1336 × 665

49 val.

Kiti techniniai duomenys pateikti išori‐ nėje dešinėje prietaiso pusėje esan‐ čioje duomenų lentelėje.

12. APLINKOSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.

Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

POLSKI 47

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2. OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3. PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4. PIERWSZE UŻYCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5. CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

8. CO ZROBIĆ, GDY… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

9. INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

10. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

11. DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

12. OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux!

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:

Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: www.electrolux.com

Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową: www.electrolux.com/productregistration

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.

Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Informacje i wskazówki ogólne

Informacje dot. ochrony środowiska

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

48 www.electrolux.com

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowni‐ ka i bezawaryjnej pracy urządzenia przed insta‐ lacją i pierwszym użyciem należy uważnie prze‐ czytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć nie‐ potrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o za‐ chowanie instrukcji obsługi przez cały czas uży‐ wania urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia.

W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych należy przestrzegać środków ostrożności podanych w niniejszej in‐ strukcji obsługi, gdyż producent nie jest odpowie‐ dzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograni‐ czonych zdolnościach fizycznych, sensorycz‐ nych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzoro‐ wane lub zostaną poinstruowane na temat ko‐ rzystania z tego urządzenia przez osobę od‐ powiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko udu‐ szenia.

• W przypadku utylizacji urządzenia należy wy‐ jąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasi‐ lający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.

• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządzenie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego urządze‐ nia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapo‐ biegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziec‐ ka.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczy‐ szczone.

• Urządzenie jest przeznaczone do przechowy‐ wania żywności i/lub napojów w zwykłych wa‐ runkach domowych, tak jak to opisano w ni‐ niejszej instrukcji obsługi.

• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani żadnych innych sztucznych metod.

• Nie należy stosować innych urządzeń elek‐ trycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producenta.

• Należy zachować ostrożność, aby nie uszko‐ dzić układu chłodniczego.

• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).

Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego.

Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, na‐ leży:

– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu;

– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakie‐ kolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub pora‐ żenie prądem.

OSTRZEŻENIE!

Aby można było uniknąć niebezpie‐ czeństwa, wymiany elementów elek‐ trycznych (przewód zasilający, wtyczka, sprężarka) może dokonać wyłącznie technik autoryzowanego serwisu lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

1.

Nie wolno przedłużać przewodu zasilają‐ cego.

2.

3.

4.

5.

6.

Należy upewnić się, że tylna ścianka urządzenia nie przygniotła ani nie uszko‐ dziła wtyczki przewodu zasilającego.

Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzewać i spowodować po‐ żar.

Należy zapewnić dostęp do wtyczki prze‐ wodu zasilającego urządzenia.

Nie ciągnąć za przewód zasilający.

Jeżeli gniazdo elektryczne jest obluzowa‐ ne, nie wolno wkładać do niego wtyczki przewodu zasilającego. Występuje za‐ grożenie pożarem lub porażeniem prą‐ dem.

Nie wolno używać urządzenia bez klosza żarówki (jeśli występuje) oświetlenia wnętrza.

• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować os‐ trożność podczas jego przenoszenia.

• Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokrymi rę‐ koma, ponieważ może to spowodować uszko‐ dzenie skóry lub odmrożenie.

• Nie należy wystawiać urządzenia na bezpo‐ średnie działanie promieni słonecznych.

• Do oświetlenia urządzenia zastosowano spe‐ cjalne żarówki (jeśli występują) przeznaczone wyłącznie do urządzeń domowych. Nie nadają się one do oświetlania pomieszczeń domo‐ wych.

1.3 Codzienna eksploatacja

• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plasti‐ kowych elementach urządzenia.

• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogą spowodować wybuch.

• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej ściance.

(Jeśli urządzenie jest odszraniane automa‐ tycznie)

• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.

• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instrukcjami jej pro‐ ducenta.

• Należy ściśle stosować się do wskazówek do‐ tyczących przechowywania podanych przez producenta urządzenia. Patrz odpowiednie in‐ strukcje.

• W zamrażarce nie należy przechowywać na‐ pojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie

POLSKI 49

w pojemniku może spowodować ich eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.

• Lody na patyku mogą być przyczyną odmro‐ żeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio po ich wyjęciu z zamrażarki.

1.4 Konserwacja i czyszczenie

• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐ du zasilającego z gniazdka.

• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami.

• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Użyć plastiko‐ wego skrobaka.

1.5 Instalacja

Podłączenie elektryczne należy wyko‐ nać ściśle przestrzegając instrukcji pod‐ anych w odpowiednim rozdziale.

• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w żaden sposób uszkodzone. Nie wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku należy zachować opakowanie.

• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.

• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania.

Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie z poleceniami dotyczący‐ mi instalacji.

• Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu kalo‐ ryferów lub kuchenek.

• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządze‐ nia możliwy był dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.

1.6 Serwis

• Wszelkie prace elektryczne związane z serwi‐ sowaniem urządzenia powinny być przepro‐ wadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.

• Naprawy tego produktu muszą być wykony‐ wane w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

50 www.electrolux.com

1.7 Ochrona środowiska

W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wy‐ rzucać wraz z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy uty‐

2. OPIS URZĄDZENIA

1 lizować zgodnie z obowiązującymi prze‐ pisami, które można uzyskać od władz lokalnych. Należy unikać uszkodzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wymienniku ciepła. Materiały za‐ stosowane w urządzeniu, które są oz‐ naczone symbolem , nadają się do ponownego przetworzenia.

12

11

10

9

8

7

5

6

2

3

4

1

Uchwyt

2

Blokada bezpieczeństwa

3

Uszczelka

4

Otwory wlotowe powietrza

5

Otwory wylotowe powietrza

7

Kosz

8

Zawór ułatwiający otwieranie pokrywy

9

Górna krawędź

10

Oświetlenie

11

Uchwyt na pojemnik do lodu

6

Tabliczka znamionowa

POLSKI

12

Otwory wylotowe powietrza systemu frostfree

51

3. PANEL STEROWANIA

1 2 3 4 5

3

4

1

2

5

Przycisk regulacji temperatury

Przycisk ON/OFF urządzenia

Wskaźnik temperatury i funkcji

Przycisk potwierdzenia

Przycisk funkcyjny

Alarm wysokiej temperatury

Sygnalizuje, że urządzenie jest włączone

(miganie oznacza, że włączona jest funkcja Frostmatic)

Wskaźnik ujemnej temperatury

Wskaźnik temperatury

3.2 Włączanie

Jeśli po włożeniu wtyczki do gniazda zasilania nie włączy się podświetlenie wyświetlacza, nale‐ ży nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.

Bezpośrednio po włączeniu urządzenie przecho‐ dzi w tryb alarmowy – miga wskazanie tempera‐ tury i emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy wcisnąć przycisk potwierdzenia (patrz również część

„Alarm wysokiej temperatury”). Symbol nie przestanie migać, a wskaźnik wskaże naj‐ wyższą osiągniętą temperaturę.

W celu zapewnienia optymalnych warunków przechowywania żywności, należy wybrać tryb energooszczędny, który gwarantuje uzyskanie temperatury

-18°C w komorze zamrażarki.

3.1 Wyświetlacz

Sygnalizuje, że włączony jest zegar funk‐ cji

Sygnalizuje, że włączona jest blokada uruchomienia

Sygnalizuje, że włączona jest funkcja

Frostmatic

Sygnalizuje, że włączona jest funkcja schładzania napojów

Sygnalizuje, że włączony jest tryb ener‐ gooszczędny

• Przed umieszczeniem żywności w komorze zamrażarki, należy odczekać, aż temperatura w jej wnętrzu osiągnie -18°C.

• Aby ustawić inną temperaturę, patrz „Regula‐ cja temperatury”.

3.3 Wyłączanie

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przy‐ cisk WŁ./WYŁ. i przytrzymać go przez ponad 1 sekundę.

W tym czasie na wyświetlaczu pojawi się odli‐ czanie temperatury w kolejności -3 -2 -1.

52 www.electrolux.com

OSTRZEŻENIE!

Nie stawiać żadnych przedmiotów na panelu sterowania, ponieważ mogłoby to spowodować przypadkowe wyłącze‐ nie zamrażarki.

Aby wydłużyć żywotność urządzenia nie należy włączać i wyłączać zamrażarki przed upływem 10 minut.

3.4 Regulacja temperatury

Na zamrażarce znajduje się symbol

, który oznacza, że umożliwia ona zamrażanie świeżej żywności oraz długotrwałe przechowywanie zamrożonych produktów spoży‐ wczych. Temperaturę można regulować w zakre‐ sie od -15°C do -24°C. Zaleca się ustawienie temperatury wewnętrznej na około -18°C. Gwa‐ rantuje to prawidłowe zamrożenie i przechowy‐ wanie zamrożonej żywności.

Temperaturę można regulować naciskając przy‐ cisk regulacji temperatury.

Po naciśnięciu przycisku regulacji temperatury na wyświetlaczu zacznie migać aktualne usta‐ wienie temperatury, które można zmienić ponow‐ nie naciskając przycisk.

Aby potwierdzić ustawienie temperatury, należy nacisnąć przycisk potwierdzenia. Na wyświetla‐ czu ponownie pojawi się aktualna wartość tem‐ peratury w komorze urządzenia.

Ustawiona temperatura zostanie osiągnięta w ciągu 24 godzin.

Ustawienie temperatury zostaje zapamiętane, nie ma zatem konieczności ponownego jej nasta‐ wiania po dłuższej przerwie w pracy urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

W okresie stabilizacji temperatury, przy pierwszym uruchomieniu, wyświetlana wartość temperatury może nie być zgodna z ustawioną. Możliwe jest wów‐ czas, że wskazywana temperatura bę‐ dzie różnić się od ustawionej.

Występowanie różnicy między wyświet‐ laną a ustawioną temperaturą jest zja‐ wiskiem normalnym. W szczególności, gdy:

• niedawno dokonano zmiany ustawień

• drzwi urządzenia były przez dłuższy czas ot‐ warte

• w komorze umieszczono żywność o wyższej temperaturze

Różnica temperatur wewnątrz komory do 5°C jest zjawiskiem normalnym.

W normalnych warunkach pracy wyświetlacz podaje najwyższą temperaturę wewnątrz komo‐ ry.

3.5 Menu funkcji

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego umożliwia przejście do menu funkcji. Potwierdzenie każdej funkcji następuje po naciśnięciu przycisku po‐ twierdzenia. W przypadku braku potwierdzenia po kilku sekundach widok menu zostaje zastą‐ piony standardowymi wskazaniami wyświetlacza.

Wyświetlane są następujące funkcje:

Alarm wysokiej temperatury

Funkcja „Blokada uruchomienia”

Funkcja „Tryb energooszczędny”

Funkcja „Frostmatic”

Funkcja „Chłodzenie napojów”

3.6 Alarm wysokiej temperatury

Wzrost temperatury w komorze (spowodowany na przykład awarią zasilania) jest sygnalizowany poprzez:

• miganie wskaźników alarmu i temperatury za‐ mrażarki

• sygnał dźwiękowy

Po przywróceniu normalnych warunków pracy:

• sygnał dźwiękowy wyłącza się

• nadal miga wskazanie wartości temperatury

Po naciśnięciu przycisku potwierdzenia w celu wyłączenia alarmu wskaźnik temperatury przez kilka sekund wyświetla najwyższą temperaturę, jaka panowała w komorze.

Następnie wskaźnik powraca do normalnego try‐ bu działania, wskazując aktualną temperaturę w wybranej komorze.

Sygnał dźwiękowy alarmu można wyłączyć po‐ przez naciśnięcie przycisku potwierdzenia.

Możliwe przyczyny alarmu:

• W komorze umieszczono dużo świeżej żyw‐ ności.

• Pokrywa była otwarta przez dłuższy czas.

• Inna usterka urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w tabeli „Rozwiązywanie prob‐ lemów”.

3.7 Funkcja „Blokada uruchomienia”

Funkcję blokady uruchomienia włącza się za po‐ mocą przycisku funkcyjnego (w razie potrzeby

należy nacisnąć go kilkakrotnie), aż pojawi się symbol .

Dokonany wybór należy potwierdzić, naciskając w ciągu kilku sekund przycisk potwierdzenia.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a symbol po‐ zostanie widoczny na wyświetlaczu. Podczas działania tej funkcji naciskanie przycisków nie powoduje zmian w pracy urządzenia.

Funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili, na‐ ciskając przycisk funkcyjny, aż zacznie migać odpowiedni symbol, a następnie przycisk po‐ twierdzenia.

3.8 Funkcja „Tryb energooszczędny”

Tryb energooszczędny włącza się poprzez naciś‐ nięcie przycisku funkcyjnego (w razie potrzeby należy nacisnąć go kilkakrotnie), aż na wyświet‐ laczu pojawi się symbol (lub poprzez usta‐ wienie temperatury -18°C).

Dokonany wybór należy potwierdzić, naciskając w ciągu kilku sekund przycisk potwierdzenia.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a symbol po‐ zostanie widoczny na wyświetlaczu.

W tym trybie pracy wybrane temperatury są usta‐ wiane automatycznie (-18°C), aby zapewnić op‐ tymalne warunki przechowywania żywności.

Funkcję można w dowolnej chwili wyłączyć, zmieniając wybraną temperaturę w komorze.

3.9 Funkcja „Frostmatic”

Komora zamrażarki jest przeznaczona do dłu‐ gotrwałego przechowywania żywności nabywa‐ nej jako mrożonki oraz głęboko zamrożonej, a także do zamrażania świeżej żywności.

Informację o maksymalnej ilości żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na tabliczce znamionowej.

W celu zamrożenia świeżej żywności należy włą‐ czyć funkcję „Frostmatic”. Nacisnąć przycisk funkcyjny (w razie potrzeby kilkakrotnie), aż na wyświetlaczu pojawi się symbol .

Dokonany wybór należy potwierdzić, naciskając w ciągu kilku sekund przycisk potwierdzenia.

POLSKI 53

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetla‐ czu pojawi się animacja z liniami.

Produkty należy umieścić w zamrażarce po 24godzinnym okresie chłodzenia wstępnego.

Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym cza‐ sie do zamrażarki nie należy wkładać kolejnej partii żywności.

Funkcja wyłącza się automatycznie po 54 godzi‐ nach.

Funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili, na‐ ciskając przycisk funkcyjny, aż zacznie migać odpowiedni symbol, a następnie przycisk po‐ twierdzenia.

3.10 Funkcja „Chłodzenie Napojów”

Funkcja „Chłodzenie napojów” służy jako sygnał ostrzegawczy w przypadku umieszczenia butelek w komorze zamrażarki. Włącza się ją za pomocą przycisku funkcyjnego (w razie potrzeby należy nacisnąć go kilkakrotnie), aż na wyświetlaczu po‐ jawi się symbol .

Dokonany wybór należy potwierdzić, naciskając w ciągu kilku sekund przycisk potwierdzenia.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a symbol po‐ zostanie widoczny na wyświetlaczu.

W ten sposób włączany jest zegar funkcji, usta‐ wiony domyślnie na 30 minut. Ustawienie to można jednak zmieniać w zakresie od 1 do 90 minut, naciskając przycisk regulacji temperatury.

Po upływie ustawionego czasu pojawią się na‐ stępujące wskazania:

• migający symbol

na wskaźniku

• migający symbol

• migający symbol

• sygnał dźwiękowy, emitowany do czasu naciś‐ nięcia przycisku potwierdzenia

Po włączeniu się alarmu należy wyjąć napoje umieszczone w komorze zamrażarki.

Funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili, na‐ ciskając przycisk funkcyjny, aż zacznie migać odpowiedni symbol, a następnie przycisk po‐ twierdzenia.

4. PIERWSZE UŻYCIE

4.1 Czyszczenie wnętrza

W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urządzenia na‐ leży wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim elementy letnią wodą z łagodnym mydłem, a na‐ stępnie dokładnie je wysuszyć.

Nie należy stosować detergentów ani proszków do szorowania, ponieważ mo‐ gą one uszkodzić powierzchni urządze‐ nia.

54 www.electrolux.com

5. CODZIENNA EKSPLOATACJA

5.1 Zamrażanie świeżej żywności

Komora zamrażarki jest przeznaczona do dłu‐ gotrwałego przechowywania mrożonek, żywnoś‐ ci głęboko zamrożonej oraz do zamrażania świe‐ żej żywności.

W celu zamrożenia świeżej żywności, należy włączyć funkcję FROSTMATIC co najmniej 24 godziny przed umieszczeniem żywności prze‐ znaczonej do zamrożenia w komorze zamrażar‐ ki.

Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w do‐ lnej części komory.

Informacje o maksymalnej ilości żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin podano na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz urządzenia.

Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym cza‐ sie do zamrażarki nie należy wkładać kolejnej partii żywności.

5.2 Przechowywanie zamrożonej żywności

W przypadku pierwszego uruchomienia urządze‐ nia lub po okresie jego nieużywania, przed wło‐

5.3 Koszyki do przechowywania

A B

żeniem żywności do komory zamrażarki należy odczekać co najmniej 2 godziny od włączenia urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy chło‐ dzenia.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego roz‐ mrożenia żywności, spowodowanego na przykład brakiem zasilania przez ok‐ res czasu dłuższy niż podany w para‐ metrach technicznych w punkcie "Czas utrzymywania temperatury bez zasila‐ nia", należy szybko skonsumować roz‐ mrożoną żywność lub niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).

Powiesić koszyki na górnej krawędzi zamrażarki

(A) lub umieścić je w zamrażarce (B). Obrócić i zablokować uchwyty w jednej z dwóch pozycji, jak pokazano na ilustracji.

200

230

946

1336

1061 1201

1611

Koszyki wsuną się w siebie.

Poniższe ilustracje pokazują, ile koszyków moż‐ na umieścić w różnych modelach zamrażarek.

Dodatkowe koszyki można zakupić w miejsco‐ wym punkcie serwisowym.

POLSKI 55

5.4 Kosz do szybkiego zamrażania

Kosz ten jest przeznaczony do szybkiego zamra‐ żania.

UWAGA!

Ponieważ kosz chroni układ Frost-free i pomaga w zapewnieniu prawidłowej wentylacji, powinien zawsze pozosta‐ wać w miejscu wskazanym na rysunku

(nie należy go wyjmować).

5.5 Bezpieczny zamek

Zamrażarka wyposażona jest w specjalny za‐ mek, zabezpieczający przed przypadkowym za‐ mknięciem. Zamek jest zaprojektowany w taki sposób, że klucz można obrócić i tym samym za‐ mknąć pokrywę wyłącznie po uprzednim wciśnię‐ ciu klucza w zamek.

Aby zamknąć zamrażarkę, należy wykonać na‐ stępujące czynności:

1.

delikatnie wcisnąć klucz w zamek.

2.

obrócić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara w stronę symbolu .

Aby otworzyć zamrażarkę, należy wykonać na‐ stępujące czynności:

5.6 Wytwarzanie kostek lodu

1.

2.

delikatnie wcisnąć klucz w zamek.

obrócić klucz w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, w stronę symbolu .

Zapasowe klucze są dostępne w lokal‐ nym punkcie serwisowym.

OSTRZEŻENIE!

Klucze należy przechowywać poza za‐ sięgiem dzieci.

Przed utylizacją starego urządzenia na‐ leży upewnić się, że klucz został wyjęty z zamka.

A

B

5.7 Otwieranie i zamykanie pokrywy

Ponieważ pokrywa wyposażona jest w szczelne zamknięcie, otwarcie jej tuż po zamknięciu nie jest łatwe (z powodu podciśnienia powstającego wewnątrz zamrażarki).

• Trzymając pojemnik do lodu w pozycji piono‐ wej, napełnić go wodą do poziomu oznaczo‐ nego linią (A), widoczną na rysunku.

• Zamknąć pojemnik pokrywką (B) i wsunąć go w uchwyt w pokrywie zamrażarki.

• Aby uwolnić kostki lodu, należy lekko skręcić pojemnik lub umieścić go na kilka sekund pod strumieniem bieżącej wody.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie używać ostrych ani spiczas‐ tych przedmiotów do wyjmowania po‐ jemnika.

Należy odczekać kilka minut przed ponownym otwarciem urządzenia. Zawór ciśnieniowy ułat‐ wia otwarcie pokrywy.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie należy ciągnąć uchwytu po‐ krywy z dużą siłą.

56 www.electrolux.com

6. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI

6.1 Wskazówki dotyczące zamrażania

Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, nale‐ ży skorzystać z poniższych ważnych wskazó‐ wek:

• Maksymalną ilość żywności, którą można za‐ mrozić w ciągu 24 godzin, podano na tablicz‐ ce znamionowej.

• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy wkładać do zamrażarki wię‐ cej żywności przeznaczonej do zamrożenia.

• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczy‐ szczone.

• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później rozmrażać tylko potrzebną ilość.

• Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetyczne zamknięcie.

• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, nie‐ zamrożonej żywności z zamrożonymi produk‐ tami, aby uniknąć wzrostu temperatury pro‐ duktów zamrożonych.

• Produkty niskotłuszczowe przechowują się le‐ piej i dłużej niż o wysokiej zawartości tłuszczu.

Sól powoduje skrócenie okresu przechowywa‐ nia żywności.

• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodować od‐ mrożenia skóry.

• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na każdym opakowaniu w celu kontrolowania dłu‐ gości okresu przechowywania.

6.2 Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności

Aby urządzenie funkcjonowało z najlepszą wy‐ dajnością, należy:

• upewnić się, że mrożonki były odpowiednio przechowywane w sklepie;

• starać się, aby zamrożona żywność była transportowana ze sklepu do zamrażarki w jak najkrótszym czasie;

• nie otwierać zbyt często pokrywy zamrażarki i nie zostawiać jej otwartej dłużej niż jest to ab‐ solutnie konieczne.

• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świe‐ żość i nie może być ponownie zamrażana.

• nie przekraczać okresu przechowywania pod‐ anego przez producenta żywności.

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

UWAGA!

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianie mogą wykonywać wyłącz‐ nie technicy autoryzowanego serwisu.

POLSKI 57

7.1 Okresowe czyszczenie

UWAGA!

Nie wolno używać detergentów, środ‐ ków ściernych, zapachowych środków czyszczących ani past woskowych do czyszczenia wnętrza urządzenia.

Należy chronić układ chłodniczy przed uszkodzeniem.

Nie ma potrzeby czyszczenia obszaru sprężarki.

7.2 Rozmrażanie zamrażarki

Komora zamrażarki w tym modelu jest typu "nofrost" ("bezszronowa"). Oznacza to, że podczas działania urządzenia szron nie gromadzi się na wewnętrznych ściankach ani na żywności.

Jest to możliwe dzięki ciągłej cyrkulacji zimnego powietrza wewnątrz tej komory, co zapewnia au‐ tomatycznie sterowany wentylator.

Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszkodzić

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Wyłączyć urządzenie.

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

Regularnie czyścić urządzenie i elementy dodatkowe ciepłą wodą z łagodnym myd‐ łem. Ostrożnie czyścić uszczelkę pokrywy.

Wyjąć dno zapewniające obieg powietrza.

Dokładnie osuszyć urządzenie.

Założyć dno zapewniające obieg powietrza.

Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Włączyć urządzenie.

tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca się mycie zewnętrznych części urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.

7.3 Przerwy w użytkowaniu urządzenia

2.

3.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, należy wykonać następujące czynności:

1.

odłączyć urządzenie od zasilania

4.

wyjąć wszystkie artykuły spożywcze wyczyścić urządzenie oraz wszystkie akce‐ soria pozostawić pokrywę otwartą, aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów

Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy poprosić kogoś o regularne kon‐ trole, aby uniknąć zepsucia się żywnoś‐ ci w przypadku przerwy w zasilaniu.

8. CO ZROBIĆ, GDY…

UWAGA!

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy wyjąć wtyczkę prze‐ wodu zasilającego z gniazda.

Rozwiązywanie problemów nieuwzględ‐ nionych w tej instrukcji można powierz‐ yć wyłącznie wykwalifikowanemu elek‐ trykowi lub innej kompetentnej osobie.

Podczas normalnego użytkowania urzą‐ dzenia słychać odgłosy jego pracy

(sprężarka, obieg czynnika chłodnicze‐ go).

58 www.electrolux.com

Problem

Sprężarka pracuje w spo‐ sób ciągły

Alarm dźwiękowy i migają‐ cy symbol alarmu

Pokrywa nie zamyka się do końca

Pokrywę jest trudno otwo‐ rzyć

Nie działa oświetlenie

Temperatura wewnątrz za‐ mrażarki jest zbyt wysoka

Prawdopodobna przyczyna

Urządzenie pracuje głośno Urządzenie nie jest prawidłowo ustawione

Rozwiązanie

Sprawdzić, czy urządzenie stoi stabilnie (wszystkie cztery nóżki powinny stać na podłodze)

Ustawić wyższą temperaturę Temperatura nie jest ustawio‐ na prawidłowo.

Pokrywa jest otwierana zbyt często

Pokrywy nie zamknięto prawid‐ łowo

Nie należy pozostawiać pokrywy otwartej dłużej niż to konieczne

Sprawdzić, czy pokrywa zamyka się prawidłowo oraz czy usz‐ czelki są czyste i nieuszkodzone

W urządzeniu umieszczono jednocześnie dużą ilość żyw‐ ności do zamrożenia

Odczekać kilka godzin i ponow‐ nie sprawdzić temperaturę

Włożono zbyt ciepłe potrawy Przed umieszczeniem w urzą‐ dzeniu odczekać, aż żywność ostygnie do temperatury pokojo‐ wej

Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się urządze‐ nie, jest zbyt wysoka dla za‐ pewnienia wydajnej pracy

Temperatura wewnątrz zamra‐ żarki jest zbyt wysoka

Uszczelki pokrywy są brudne lub lepkie

Żywność blokuje pokrywę

Należy spróbować obniżyć tem‐ peraturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie

Patrz „Alarm wysokiej tempera‐ tury„ w rozdziale „Panel stero‐ wania”

Wyczyścić uszczelki pokrywy

Uszczelki pokrywy są brudne lub lepkie

Zawór jest zablokowany

Ułożyć żywność w prawidłowy sposób, zgodnie z naklejką znaj‐ dującą się w urządzeniu

Wyczyścić uszczelki pokrywy

Sprawdzić zawór

Zamknąć i otworzyć pokrywę.

Oświetlenie jest w trybie czu‐ wania.

Żarówka jest przepalona.

Temperatura nie jest prawidło‐ wo ustawiona

Pokrywa nie jest szczelnie za‐ mknięta lub nie została po‐ prawnie zamknięta

Pokrywa jest otwierana zbyt często

Patrz „Wymiana żarówki”.

Ustawić niższą temperaturę

Sprawdzić, czy pokrywa po‐ prawnie się zamyka oraz czy uszczelki są czyste i nieuszko‐ dzone

Nie otwierać zbyt często pokry‐ wy

POLSKI 59

Problem

Temperatura wewnątrz za‐ mrażarki jest zbyt niska

Urządzenie nie działa.

Prawdopodobna przyczyna

Pokrywa pozostawała przez dłuższy czas otwarta

Rozwiązanie

Nie należy pozostawiać pokrywy otwartej dłużej niż to konieczne

W urządzeniu umieszczono jednocześnie dużą ilość żyw‐ ności do zamrożenia

Odczekać kilka godzin i ponow‐ nie sprawdzić temperaturę. Na‐ stępnym razem należy umie‐ szczać jednorazowo mniejsze ilości żywności do zamrożenia.

Włożono zbyt ciepłe potrawy Przed umieszczeniem w urzą‐ dzeniu odczekać, aż żywność ostygnie do temperatury pokojo‐ wej.

Żywność do zamrożenia zosta‐ ła umieszczona zbyt blisko sie‐ bie

Produkty należy rozmieścić w taki sposób, aby zapewnić mię‐ dzy nimi swobodny obieg zimne‐ go powietrza

Ustawić wyższą temperaturę Temperatura nie jest prawidło‐ wo ustawiona

Wtyczki przewodu zasilającego nie włożono prawidłowo do gniazda elektrycznego

Zasilanie nie dociera do urzą‐ dzenia

Włożyć prawidłowo wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda

Spróbować podłączyć inne urzą‐ dzenie do danego gniazda

Włączyć urządzenie Urządzenie nie zostało włączo‐ ne

W gnieździe nie ma napięcia

(należy spróbować podłączyć inne urządzenie do danego gniazda)

Wezwać elektryka

8.1 Wymiana żarówki

Jeśli zajdzie konieczność wymiany żarówki:

• odłączyć urządzenie od zasilania

• wymontować klosz żarówki za pomocą śru‐ bokręta, jak pokazano na rysunku

• wymienić żarówkę na żarówkę o tej samej mo‐ cy, przeznaczoną specjalnie do urządzeń do‐ mowych (maksymalną moc podano na kloszu żarówki)

• zamontować klosz i podłączyć urządzenie do zasilania

OSTRZEŻENIE!

Jeżeli klosz żarówki został uszkodzony lub nie ma go w ogóle, nie należy ko‐ rzystać z zamrażarki.

60 www.electrolux.com

9. INSTALACJA

9.1 Instalacja urządzenia

OSTRZEŻENIE!

W przypadku utylizacji starego urządze‐ nia posiadającego zamek lub rygiel na pokrywie, należy najpierw go uszkodzić, aby dzieci nie mogły zatrzasnąć się wewnątrz.

Należy pozostawić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego po zainstalowa‐ niu urządzenia.

To urządzenie można zainstalować w suchym , dobrze wentylowanym pomieszczeniu (w garażu lub piwnicy), ale optymalne miejsce instalacji te‐ go urządzenia to takie, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

Temperatura otoczenia Klasa kli‐ matycz‐ na

SN

N

ST

T od +10°C do + 32°C od +16°C do + 32°C od +16°C do + 38°C od +16°C do + 43°C

9.2 Przyłącze elektryczne

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elek‐ trycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instalacji za‐ silającej.

Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka prze‐ wodu zasilającego dołączonego do urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasila‐ nia nie jest uziemione, urządzenie należy odręb‐ nie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uz‐ gadniając to z wykwalifikowanym elektrykiem.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw

Unii Europejskiej.

9.3 Wymagania dotyczące wentylacji

1.

Umieścić zamrażarkę poziomo na stabilnej powierzchni. Urządzenie musi się opierać na wszystkich czterech nogach.

2.

3.

Należy upewnić się, że między urządzeniem a ścianą z tyłu jest 5 cm wolnej przestrzeni.

Należy upewnić się, że między urządzeniem a ścianą z boku jest 5 cm wolnej przestrze‐ ni.

Przepływ powietrza za urządzeniem musi być wystarczający.

10. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA

Podczas normalnego działania urządzenia sły‐ chać odgłosy pracy (sprężarka, obieg czynnika chłodniczego).

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

POLSKI 61

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

62 www.electrolux.com

HISSS!

SSSRRR!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

11. DANE TECHNICZNE

Wymiary

Czas utrzymywa‐ nia temperatury bez zasilania

Wysokość × szerokość × głębo‐ kość (mm):

876 × 1336 × 665

49 godz.

Dane techniczne podane są na tab‐ liczce znamionowej znajdującej się z prawej strony na zewnątrz urządze‐ nia.

12. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.

Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko

POLSKI 63

naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project