Electrolux EC2640AOW User manual

Electrolux EC2640AOW User manual
EC2640AOW
..................................................
ET SÜGAVKÜLMKIRST
LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA
LT ŠALDYMO DĖŽĖ
...............................................
KASUTUSJUHEND
2
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37
2
www.electrolux.com
SISUKORD
OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ESIMENE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MIDA TEHA, KUI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HELID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
JÄÄTMEKÄITLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
3
OHUTUSINFO
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget ka‐
sutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja
hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate ma‐
sina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida
asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik
seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult
selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need
juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati
seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetak‐
se või seadme müümise korral, nii et kõik kasu‐
tajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul
selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult infor‐
meeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb
kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ette‐
vaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud
kahjustuste eest tootja ei vastuta.
LASTE JA RISKIRÜHMA
KUULUVATE INIMESTE
TURVALISUS
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks
isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sen‐
soorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja
teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul,
kui nende üle teostab järelvalvet või neid ju‐
hendab seadme kasutamisel isik, kes nende
turvalisuse eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega
mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus
kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast
välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult
seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängi‐
vad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks
end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihen‐
ditega versioon vahetab välja vanema vedru‐
lukustussüsteemiga seadme, siis enne vana
seadme äraviskamist veenduge, et lukustus‐
mehhanismi poleks võimalik enam kasutada.
Vastasel juhul võib seade muutuda lapse
jaoks surmalõksuks.
ÜLDINE OHUTUS
HOIATUS
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva
kui ka sisseehitatud seadme puhul.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide
selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säili‐
tamiseks.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks me‐
haanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahen‐
deid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid
(näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei ole
vastavat sobivust otseselt kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine
isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu,
kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb
vältida jahutusaine süsteemi komponentide
kahjustamist.
Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:
– vältige tuleallikate lähedust,
– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade
paikneb.
• Seadme parameetrite muutmine või selle mis
tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toite‐
juhtme kahjustamine võib põhjustada lühiü‐
henduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
HOIATUS
Elektriliste komponentide (toitejuhe, pis‐
tik, kompressor) asendustööd tuleb ohu
vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehni‐
kult või teenusepakkujalt.
Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
Veenduge, et toitepistik ei ole seadme ta‐
gakülje poolt muljutud ega kahjustatud.
Muljutud või kahjustatud toitepistik võib
üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Tagage juurdepääs seadme toitepistiku‐
le.
4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmba‐
mise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepisti‐
kut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti
katteta (kui see on ette nähtud).
• See seade on raske. Seda liigutades olge et‐
tevaatlik.
• Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas
olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/mär‐
jad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi
või külmahaavandeid.
1.
2.
4
www.electrolux.com
• Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet ot‐
sese päikesevalgusega.
• Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need
on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks
üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide
valgustamiseks.
menemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks,
järgige paigaldamisjuhiseid.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lä‐
hedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toi‐
tepistikule oleks olemas juurdepääs.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
TEENINDUS
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plast‐
massist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi
või vedelikku, sest need võivad plahvatada.
• Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas
asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist
Frost Free-seadmega)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulata‐
mist uuesti külmutada.
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toi‐
tu vastavalt toidu tootja juhistele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid
hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid ju‐
hiseid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke,
kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põh‐
justada plahvatuse, mis omakorda kahjustab
seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest
söömisel külmapõletust tekitada.
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd
peab teostama kvalifitseeritud elektrik või
kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volita‐
tud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib
ainult originaal varuosi.
HOOLDUS JA PUHASTAMINE
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda‐
ge toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemalda‐
miseks terevaid esemeid. Kasutage plastmas‐
sist kaabitsat.
PAIGALDAMINE
Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt
vastavas alalõigus toodud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see
kahjustada pole saanud. Ärge ühendage sea‐
det, kui see on viga saanud. Teatage võimali‐
kest kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel
juhul jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist
oodata vähemalt kaks tundi, et õli saaks kom‐
pressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane õhu‐
ringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuu‐
KESKKONNAKAITSE
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti
kahjustada võivaid gaase ei selle kül‐
mutussüsteemis ega isolatsioonimater‐
jalides. Seadet ei tohi likvideerida koos
muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisal‐
dab kergestisüttivaid gaase: seade tu‐
leb utiliseerida vastavalt kohaldatavate‐
le määrustele, mille saate oma kohali‐
kust omavalitsusest. Vältige jahutus‐
seadme kahjustamist, eriti taga soojus‐
vaheti läheduses. Selles seadmes ka‐
sutatud materjalid, millel on sümbol
, on korduvkasutatavad.
EESTI
5
SEADME KIRJELDUS
1
2
12
3
11
10
4
9
8
5
7
6
1 Kaane käepide
7 Traatkorv
2 Turvalukk
8 Klapp: kaane lihtne avamine
3 Tihend
9 Ülemine serv
4 Õhu sisselaskeavad
10 Valgustus
5 Õhu väljalaskeavad
11 Jäävalmistaja sahtel
6 Andmeplaat
12 Härmatisevaba süsteemi õhu väljalaskeavad
6
www.electrolux.com
JUHTPANEEL
1
2
1 Temperatuuri reguleerimise nupp
2 Seadme ON/OFF-nupp
3
4
5
EKRAAN
3 Temperatuuri ja funktsiooni näidik
4 Kinnitamise nupp
5 Funktsiooninupp
Liiga kõrge temperatuuri hoiatus
Kui sees, on funktsiooni taimer sisse lüli‐
tatud
Kui sees, on seade sisse lülitatud ning
kui vilgub kiiremini, on Frostmatic sisse
lülitatud
Kui sees, on lapseluku funktsioon sisse lü‐
litatud
Negatiivse temperatuuri indikaator
Kui sees, on Frostmatic sisse lülitatud
Temperatuuri indikaator
Kui sees, on joogijahutusfunktsioon sisse
lülitatud
Kui sees, on öko-režiim sisse lülitatud
SISSELÜLITAMINE
Kui ekraan ei hakka pärast pistiku pistikupessa
panemist helendama, vajutage seadme SISSE/
VÄLJA-lülitit.
Seadme sisselülitamisel on sees alarmnäidikud,
temperatuurinäidik vilgub ja te kuulete helisig‐
naali.
Vajutage kinnitamise nuppu ning helisignaal lüli‐
tub välja (vt jaotist "Liiga kõrge temperatuuri
vilgub edasi ning indikaatoril
hoiatus" ), ikoon
kuvatakse kõrgeim saavutatud tempera‐
tuur.
Toidu õigeks hoiustamiseks valige öko-režiim,
mis tagab järgmise temperatuuri:
-18°C sügavkülmikus
• Enne toiduainete sügavkülmikusse asetamist
oodake, kuni sisetemperatuur jõuab -18°C
juurde.
• Muu temperatuuri valimiseks vt jaotist "Tem‐
peratuuri reguleerimine".
VÄLJALÜLITAMINE
Seade lülitatakse välja, kui seadme SISSE/VÄL‐
JA-lülitit vajutada kauem kui 1 sekund.
Sel ajal kuvatakse ekraanil temperatuuri pöörd‐
loendus alates -3 -2 -1.
HOIATUS
Ärge asetage ühtegi eset juhtpaneelile,
kuna see võib sügavkülmiku välja lülita‐
da.
Seadme eluea pikendamiseks ärge lüli‐
tage seadet 10 minuti jooksul sisse ja
välja.
TEMPERATUURI REGULEERIMINE
Sügavkülmikul on sümbol
, mis
tähendab, et see on sobilik värske toidu külmuta‐
miseks ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu
pikaajaliseks säilitamiseks. Temperatuuri saab
reguleerida vahemikus -15°C kuni -24°C. Soovi‐
tatav on valida sisetemperatuuriks umbes -18°C,
mis tagab külmutatud toitude õige külmutamise
ja säilitamise.
Temperatuuri saab muuta, vajutades tempera‐
tuuri reguleerimise nuppu.
Temperatuuri reguleerimise nuppu vajutades vil‐
gub näidikul parajasti seadistatud temperatuur
ning nuppu uuesti vajutades on seda võimalik
muuta.
EESTI
Valiku saab kinnitada, vajutades kinnitamise
nuppu. Temperatuuri indikaator näitab jälle sead‐
me sisetemperatuuri.
Määratud temperatuur saavutatakse 24 tunni pä‐
rast.
Pärast pikka kasutamata perioodi ei ole tempera‐
tuuri uuesti vaja valida, sest see on juba salves‐
tatud.
HOIATUS
Temperatuuri stabiliseerumisaja jooksul
pärast külmiku esmast käivitamist ei
vasta kuvatav temperatuur valitud tem‐
peratuurile. Sel ajal võib kuvatav tempe‐
ratuur olla teistsugune kui määratud
temperatuur.
Erinevuse olemasolu kuvatava tempe‐
ratuuri ja tegeliku temperatuuri vahel on
normaalne. Eriti siis, kui:
• hiljuti on valitud uus säte;
• uks on pikka aega lahti olnud;
• seadmesse on pandud sooja toitu.
5°C temperatuuride erinevus on üsna tavaline.
Tavarežiimis töötamisel kuvatakse näidikul kõige
soojem sisetemperatuur.
FUNKTSIOONIDE MENÜÜ
Funktsioonide menüü aktiveerimiseks vajutage
funktsiooni nuppu. Funktsioonide kinnitamiseks
vajutage kinnitamise nuppu. Kui te mõne sekundi
jooksul funktsiooni ei kinnita, väljub ekraan me‐
nüü süsteemist ja naaseb tavarežiimi. Ekraanil
on näidatud järgmised funktsioonid:
Liiga kõrge temperatuuri hoiatus
Lapselukufunktsioon
Öko-režiim
Funktsioon Frostmatic
Joogijahutusfunktsioon
LIIGA KÕRGE TEMPERATUURI
HOIATUS
Temperatuuri tõusust sügavkülmiku mõnes osas
(näiteks varasema elektrikatkestuse tõttu) annab
märku:
• hoiatuse ja sügavkülmuti temperatuuri indi‐
kaatorite vilkumine;
• helisignaal.
Kui normaaltingimused on taastunud:
• helisignaal lülitub välja;
7
• temperatuurinäit jätkab vilkumist.
Kui te vajutate signaali väljalülitamiseks kinnita‐
mise nuppu, ilmub mõneks sekundiks indikaatori‐
le kõrgeima vahepeal mõõdetud temperatuuri
näit.
Seejärel pöördub ekraan tagasi tavalisele režii‐
mile, kuvades valitud sektsiooni temperatuuri.
Hoiatusfaasi ajal saab heli välja lülitada, vajuta‐
des kinnitamise nuppu.
Võimalikud hoiatuse põhjused:
• Seadmesse on pandud suur kogus värsket
toitu.
• Kaas on olnud pikka aega lahti.
• Mõni muu rike süsteemis. Vaadake tabelit
"Veaotsing".
LAPSELUKUFUNKTSIOON
Lapselukufunktsioon lülitatakse sisse funktsiooni‐
nuppu vajutades (vajadusel mitu korda), kuni il‐
mub vastav ikoon
.
Valik tuleb kinnitada, vajutades mõne sekundi
jooksul kinnitamise nuppu. Kostab signaal ja
ikoon jääb valgustatuks. Sellises olekus ei põh‐
justa nuppude vajutamine mingit muutust nii‐
kaua,kuni funktsioon on sisse lülitatud.
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajuta‐
des funktsiooni nuppu, kuni vastav ikoon hakkab
villkuma, ja seejärel kinnitamise nuppu.
ÖKO-REŽIIM
Öko-režiimi saab aktiveerida, vajutades funkt‐
siooni nuppu (vajadusel mitu korda), kuni ilmub
(või -18°C temperatuuri valimi‐
vastav ikoon
sel).
Valik tuleb kinnitada, vajutades mõne sekundi
jooksul kinnitamise nuppu. Kostab signaal ja
ikoon jääb valgustatuks.
Sellises olekus valitakse temperatuur automaat‐
selt (-18°C), mis on toiduainete säilitamiseks so‐
bivaim.
Funktsiooni saab igal ajal ka välja lülitada, muu‐
tes külmikus olevat valitud temperatuuri.
FUNKTSIOON FROSTMATIC
Sügavkülmikuosa sobib külmutatud ja sügavkül‐
mutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks ning
värske toidu külmutamiseks.
Maksimaalne 24 tunni jooksul külmutatava toidu
kogus on näidatud seerianumbri plaadil.
Värske toidu külmutamiseks aktiveerige funktsi‐
oon Frostmatic. Vajutage funktsiooni nuppu (va‐
jadusel mitu korda), kuni ekraanile ilmub vastav
.
ikoon
8
www.electrolux.com
Valik tuleb kinnitada, vajutades mõne sekundi
jooksul kinnitamise nuppu. Kostub helisignaal
ning ekraanile ilmuvad liikuvad jooned.
Pärast 24-tunnist eeljahutamist asetage toidud
sügavkülmikusse.
Külmutamisprotsess kestab 24 tundi. Selle aja
sees ärge muid toiduaineid külmikusse asetage.
See funktsioon lülitub 54 tunni pärast automaat‐
selt välja.
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajuta‐
des funktsiooni nuppu, kuni vastav ikoon hakkab
vilkuma, ja seejärel kinnitamise nuppu.
JOOGIJAHUTUSFUNKTSIOON
Joogijahutusfunktsiooni kasutatakse kui turva‐
hoiatust, kui külmikusse paigutatakse pudeleid.
Funktsioon
aktiveeritakse funktsiooninupu
vajutamisel (vajadusel mitu korda), kuni ilmub
soovitud ikoon.
Valik tuleb kinnitada, vajutades mõne sekundi
jooksul kinnitamise nuppu. Kostab signaal ja
ikoon jääb valgustatuks.
Sel juhul käivitub taimer vaikeväärtusega 30 mi‐
nutit, mida saab muuta vahemikus 1 kuni 90 mi‐
nutit; sobiva minutite arvu saate valida, vajutades
temperatuuri reguleerimise nuppu.
Valitud aja lõppemist tähistavad järgmised indi‐
kaatorid:
• ekraanil
sümbol vilgub
• ikoon
• ikoon
vilgub
vilgub
• kuni kinnitamise nuppu ei ole vajutatud, kos‐
tab helisignaal
Ärge unustage külmikus olevaid pudeleid sealt
välja võtta.
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajuta‐
des funktsiooni nuppu, kuni vastav ikoon hakkab
vilkuma, ja seejärel kinnitamise nuppu.
EESTI
ESIMENE KASUTAMINE
SISEMUSE PUHASTAMINE
Enne seadme esmakordset kasutamist, peske
seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee ja
neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toode‐
tele omast lõhna ja kuivatage seade hoolikalt.
Ärge kasutage pesuvahendeid ja abra‐
siivseid pulbreid, kuna need kahjusta‐
vad sisepindu.
9
10 www.electrolux.com
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
VÄRSKE TOIDU KÜLMUTAMINE
Sügavkülmiku-osa sobib värske toidu külmutami‐
seks ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu
pikaajaliseks säilitamiseks.
Värske toidu külmutamiseks lülitage sisse funkt‐
sioon FROSTMATIC vähemalt 24 tundi enne toi‐
du sügavkülma panemist.
Paigutage külmutatav värske toit sügavkülma
alaossa.
24 tunni jooksul külmutatava toidu maksimaalne
kogus on määratletud andmesildil, mis asub
seadme siseküljel.
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle aja jook‐
sul ärge muid toiduaineid külmutamiseks lisage.
2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui
asetate toiduained seadmesse.
Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voo‐
lukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära
pikemalt väärtusest, mis on äratoodud
tehnilise iseloomustuse peatükis "tem‐
peratuuri tõusu aeg", peab ülessulanud
toiduained koheselt ära tarbima või val‐
mistama ning seejärel uuesti külmuta‐
ma (peale mahajahtumist).
SÜGAVKÜLMUTATUD TOIDU
SÄILITAMINE
Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaeg‐
set mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt
SÄILITUSKORVID
A
Riputage korvid sügavkülmiku ülemise serva kül‐
ge (A) või paigutage seadme sisse (B). Keerake
ja fikseerige sangad olenevalt korvi paigutusest,
nagu näha joonisel.
B
946
1061
1201
230
200
1336
1611
Korvid libisevad üksteise sisse.
Piltidelt on näha, kui palju korve eri sügavkülmi‐
kumudelid mahutavad.
Lisakorve saate osta oma kohalikust teenindus‐
keskusest.
EESTI
11
KIIRKÜLMUTUSKORV
See korv on ette nähtud toiduainete kiireks kül‐
mutamiseks.
ETTEVAATUST
Kuna korv kaitseb härmatisevaba süs‐
teemi ja aitab tagada seadme tööks va‐
jalikku õhutust, peab seda hoidma joo‐
nisel näidatud kohas ning seda ei tohi
eemaldada.
TURVALUKK
2.
Külmikul on spetsiaalne lukk, mis väldib külmiku
tahtmatut lukustamist. Lukk on loodud nii, et võtit
saab keerata ja kaant sulgeda ainult siis kui pa‐
nete võtme luku sisse vahetult enne seda.
Külmiku sulgemiseks toimige järgnevalt:
1. lükake võti õrnalt lukuauku.
2.
keerake võtit päripäeva sümboli suunas.
Külmiku avamiseks toimige järgnevalt:
1. lükake võti õrnalt lukuauku.
keerake võtit vastupäeva sümboli
nas.
suu‐
Lisavõtmeid on võimalik osta kohalikust
teeninduskeskusest.
HOIATUS
Hoidke võtmed laste ulatusest eemal.
Veenduge, et eemaldate võtme lukust
enne vana seadme äraviskamist.
JÄÄ VALMISTAMINE
A
B
KAANE AVAMINE JA SULGEMINE
Kuna kaas on varustatud spetsiaalse tihkelt sul‐
guva tihendiga, ei ole kohe pärast sulgemist
kaant eriti lihtne uuesti avada (sees tekkinud
vaakumi tõttu).
Enne kaane avamist oodake mõned minutid.
Vaakumventiil aitab teil kaant avada.
HOIATUS
Ärge kunagi rakendage käepidemele
toorest jõudu.
• Hoidke jäävalmistajat vertikaalasendis ning
täitke see veega kuni jooneni (A) nagu näida‐
tud joonisel.
• Sulgege see korgiga (B) ning sisestage jää‐
valmistaja seadme ülemises osas olevasse
hoidikusse.
• Jää kättesaamiseks keerake jäävalmistajat või
hoidke seda paar sekundit jooksva vee all.
HOIATUS
Ärge kasutage teravaid asju jää eemal‐
damiseks valmistajast.
12 www.electrolux.com
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
NÄPUNÄITEID
SÜGAVKÜLMUTAMISEKS
Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaal‐
selt ära kasutada, siinkohal mõned olulised nä‐
punäited:
• maksimaalne toidukogus, mida on võimalik
külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud
seadme andmeplaadil;
• sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi. Sel
ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada;
• külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid ja
korralikult puhastatud toiduaineid;
• valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et
see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning et se‐
da oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajali‐
kus koguses;
• mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veendu‐
ge, et pakendid oleksid õhukindlad;
• ärge laske värskel külmutamata toidul puutu‐
da vastu juba külmutatud toitu; nii väldite tem‐
peratuuri tõusu viimases;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem
kui rasvased; sool vähendab toidu säilivusae‐
ga;
• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast sü‐
gavkülmutusest võtmist, võib põhjustada na‐
hal külmapõletust;
• soovitatakse märkida külmutamise kuupäev
igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgi‐
da.
NÄPUNÄITEID
SÜGAVKÜLMUTATUD TOIDU
SÄILITAMISEKS
Selleks, et saada antud seadmelt parimad tule‐
mused, tuleb:
• veenduda, et kaubandusvõrgust hangitud kül‐
mutatud toiduaineid on kaupluses nõueteko‐
haselt säilitatud;
• veenduda, et külmutatud toiduained toimeta‐
takse kauplusest sügavkülmikusse võimalikult
lühikese aja jooksul;
• mitte avada ust sageli ega jätke seda lahti
kauemaks kui vältimatult vajalik.
• Kord üles sulanud toit rikneb kiiresti ja seda ei
tohi uuesti külmutada.
• Ärge ületage toidu tootja poolt antud säilitu‐
saega.
EESTI
13
PUHASTUS JA HOOLDUS
ETTEVAATUST
Enne mistahes hooldustegevust tõm‐
make seadme toitejuhe seinast.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis
on süsivesinikku; seega peab hooldust
ja täitmist korraldama ainult volitatud
tehnik.
REGULAARNE PUHASTAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ETTEVAATUST
Ärge kasutage seadme seesmise osa
puhastamiseks pesuvahendeid, söövita‐
vaid tooteid, lõhnastatud puhastusva‐
hendeid või poleerimisvaha.
Vältige jahutussüsteemi kahjustusi.
Kompressorit ei ole vaja puhastada.
SÜGAVKÜLMUTI SULATAMINE
Seevastu on selle mudeli sügavkülmiku osa "mit‐
tejäätuvat" tüüpi. See tähendab, et jääkirmet ei
teki, kui seade töötab, ei sisemistele seintele ega
toidule.
Jääkirme puudumine on tingitud automaatjuhita‐
va ventilaatori poolt liikuma pandud külma õhu
pidevast ringlemisest sügavkülmikus.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisalda‐
vad kemikaale, mis võivad kahjustada selles
seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovi‐
tatakse puhastada seda seadet väljast ainult
sooja veega, millele on lisatud pisut nõudepesu‐
vahendit.
SEADME MITTEKASUTAMISE
PERIOODID
Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, siis
rakendage järgmisi ohutusmeetmeid:
1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2.
3.
4.
Lülitage seade välja.
Tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
Puhastage seadet ning selle tarvikuid regu‐
laarselt sooja vee ja neutraalse pesuvahen‐
diga. Puhastage kaane tihend ettevaatlikult.
Eemaldage eemaldatav põrand.
Kuivatage seade täielikult.
Paigaldage uuesti eemaldatav põrand.
Lükake toitepistik pistikupessa.
Lülitage seade sisse.
Eemaldage seadmest kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks lahti, et vältida ebameeldivate lõh‐
nade tekkimist.
Kui seade jääb sisse, siis paluge kellelgi
seda aeg-ajalt kontrollida, et vältida säi‐
litatava toidu riknemist elektrikatkestuse
korral.
14 www.electrolux.com
MIDA TEHA, KUI...
ETTEVAATUST
Enne probleemide lahendamist eemal‐
dage toitejuhe vooluvõrgust.
Käesolevas kasutusjuhendis mitte leidu‐
va tõrke kõrvaldamisega võib tegeleda
ainult kvalifitseeritud elektrik või pädev
isik.
Tavakasutusel võib seade tuua kuulda‐
vale mõningaid helisid (kompressor,
külmutusagensi süsteem).
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade teeb liiga valju mü‐
ra
Seade ei ole korralikult toesta‐
tud
Veenduge, et seadme asend on
stabiilne (kõik neli jalga peavad
olema vastu põrandat)
Kompressor töötab pide‐
valt
Temperatuur ei ole õigesti sea‐ Valige kõrgem temperatuur
distatud.
Kaant on avatud liiga tihti
Ärge hoidke kaant lahti kauem
kui vaja
Kaas ei ole korralikult suletud
Veenduge, et kaas sulguks kor‐
ralikult ja et tihendid on kahjus‐
tusteta ja puhtad
Külmutamiseks paigutati sead‐ Oodake paar tundi, seejärel
messe korraga liiga suur kogus kontrollige uuesti temperatuuri
toiduaineid
Seadmesse paigutatud toit oli
liiga soe
Enne toidu hoiustamist laske sel
jahtuda toatemperatuurini
Ruumis, kus seade on paigal‐
datud, on temperatuur efektiiv‐
se külmutusprotsessi tagami‐
seks liiga kõrge
Püüdke vähendada temperatuu‐
ri ruumis, kus seade on paigal‐
datud
Helisignaal ning vilkuv sig‐ Sügavkülmikus on liiga soe
naal
Vt osa "Liiga kõrge temperatuuri
hoiatus" jaotises "Juhtpaneel"
Kaas ei sulgu täielikult
Kaane tihendid on määrdunud
või kleepuvad
Puhastage tihendid
Toiduained blokeerivad kaane
Paigutage toiduained õigesti; vt
seadme sees asuvat kleebist
Kaane tihendid on määrdunud
või kleepuvad
Puhastage tihendid
Klapp on ummistunud
Kontrollige klappi
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage kaas.
Valgusti on rikkis.
Vt jaotist "Lambi vahetamine"
Kaant on raske avada
Lamp ei põle
Sügavkülmikus on liiga
soe
Temperatuur ei ole õigesti sea‐ Valige madalam temperatuur
distatud
Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole Veenduge, et kaas sulgub õi‐
korralikult suletud
gesti ja et tihend on kahjustuste‐
ta ja puhas
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Kaant on avatud liiga tihti
Ärge avage kaant nii tihti
Kaas on olnud pikka aega lahti
Ärge hoidke kaant lahti kauem
kui vaja
15
Külmutamiseks paigutati sead‐ Oodake paar tundi, seejärel
messe korraga liiga suur kogus kontrollige uuesti temperatuuri.
toiduaineid
Pange külmutamiseks seadmes‐
se korraga vähem toiduaineid.
Seadmesse paigutatud toit oli
liiga soe
Enne toidu hoiustamist laske sel
jahtuda toatemperatuurini.
Külmutatavad tooted on paigu‐
tatud üksteisele liiga lähedale
Paigutage toiduained nii, et külm
õhk pääseks nende vahel ringle‐
ma
Sügavkülmikus on liiga
külm
Temperatuur ei ole õigesti sea‐ Valige kõrgem temperatuur
distatud
Seade ei tööta üldse.
Toitepistik ei ole korralikult pis‐
tikupessa ühendatud
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa
Seade ei saa toidet
Proovige ühendada pistikupessa
elektriline seade
Seade ei ole sisse lülitunud
Lülitage seade sisse
Pistikupesas pole voolu (püüd‐ Kutsuge elektrik
ke ühendada sellesse mõni tei‐
ne seade)
LAMBIPIRNI VAHETAMINE
Lambi väljavahetamisel:
• eemaldage seade vooluvõrgust
• eemaldage lambi kate kruvikeerajaga nagu
näidatud joonisel
• vahetage vana pirn uue vastu, mis on vanaga
sarnase võimsusega ja spetsiaalselt koduma‐
sinate jaoks ette nähtud. (maksimumvõimsus
on märgitud lambi hajutil)
• paigaldage lambikate ning ühendage seade
vooluvõrku
HOIATUS
Kui lambi kate on katki või kadunud, är‐
ge sügavkülmikut kasutage.
16 www.electrolux.com
PAIGALDAMINE
PAIGUTAMINE
HOIATUS
Kui kõrvaldate kasutuselt vana seadme,
mille uksel on lukk, tuleb see kindlasti
kasutuskõlbmatuks muuta, et väikesed
lapsed end kappi ei lukustaks.
Seadme pistikule peab olema pärast
paigaldamist juurdepääs.
Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva, hästi‐
ventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või kel‐
drisse), kuid parimate säilitamistulemuste saami‐
seks tuleks see panna ruumi, mille ümbritseva
õhu temperatuur vastab seadme andmeplaadil
toodud kliimaklassile:
Kliimak‐
lass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
ELEKTRIÜHENDUS
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrolli‐
ge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja
sagedus vastaksid teie majapidamise omale.
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel
on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodu‐
ne seinapistik pole maandatud, maandage seade
eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pida‐
des eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülal‐
toodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võe‐
tud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.
NÕUDED VENTILATSIOONILE
Sügavkülmkast peab olema paigutatud hori‐
sontaalses asendis ja kindlale pinnale. Sea‐
de peab toetuma kõigile neljale jalale.
2. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline
kaugus oleks 5 cm.
3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte
vaheline kaugus oleks 5 cm.
Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane.
1.
EESTI
17
HELID
Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõ‐
ningaid helisid (kompressor, külmutusagensi
süsteem).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
18 www.electrolux.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Kõrgus × laius × sügavus (mm):
876 × 1336 × 665
Temperatuuri
tõusu aeg
49 tundi
Täiendavad tehnilised andmed on
toodud andmesildil, mis asub sead‐
me paremal välisküljel.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
19
SATURS
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIRMĀ IESLĒGŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROKŠŅI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
22
23
26
27
29
30
31
33
34
35
35
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu
profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad
Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
20 www.electrolux.com
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas dēļ
pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas
reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīs‐
tieties ar visiem tajā ietvertajiem padomiem un
brīdinājumiem. Lai nepieļautu nelaimes gadījumu
iespējamību un nepareizu ierīces darbību, ir sva‐
rīgi, lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepazītos ar
lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet
šos lietošanas norādījumus un sekojiet, lai tie
vienmēr atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā
tiek pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodroši‐
nāsiet iespēju, ka visi tās lietotāji būs atbilstoši
informēti par pareizu un drošu ierīces lietošanu.
Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā rok‐
asgrāmatā minētos piesardzības pasākumus, jo
pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies
atbildību.
BĒRNU UN NESPĒJĪGU CILVĒKU
DROŠĪBA
• Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas per‐
sonas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai piere‐
dzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci
bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās per‐
sonas norādījumiem.
Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem ne‐
pieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas risks.
• Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontakt‐
spraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet
strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un
noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, spē‐
lējoties iekļūst ierīcē un tiek pakļauti elektrošo‐
kam vai nosmakšanai.
• Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai
vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene),
pret šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko durv‐
ju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties no
nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek sabojāta.
Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu ierīcē un ie‐
slēgšanos.
VISPĀRĪGI DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
BRĪDINĀJUMS
Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērē‐
jušas.
• Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu
uzglabāšanai mājsaimniecības vajadzībām, kā
aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
• Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus mākslī‐
gus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēšanu.
• Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierī‐
ces, piemēram, saldējuma pagatavošanas ie‐
rīces, ja vien to izmantošanu neparedz ražo‐
tājs.
• Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
• Ierīces dzesētāja shēmā ir izobutāns (R600a)
— viegli uzliesmojoša, videi praktiski nekaitīga
dabasgāze.
Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet
dzesētāja shēmas sastāvdaļas.
Ja dzesētāja shēma tomēr tiek bojāta:
– nepieļaujiet atklātu liesmu un novērsiet ie‐
spējamu aizdegšanās avotu klātbūtni
– rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā ir uzstādīta ierī‐
ce
• Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to ir
bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt
īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošo‐
ku.
BRĪDINĀJUMS
Lai nepieļautu bīstamību, elektriskās sa‐
stāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli,
kontaktdakšu vai kompresoru, drīkst no‐
mainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis
vai kvalificēts apkopes speciālists.
Nepagariniet strāvas kabeli.
Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa
nevar saspiest vai sabojāt strāvas kabeļa
kontaktspraudni. Saspiests vai bojāts
kontaktspraudnis var pārkarst un izraisīt
ugunsgrēku.
3. Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces strā‐
vas kabeļa kontaktspraudnim.
4. Nevelciet strāvas kabeli.
5. Ja strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir va‐
ļīgs, neievietojiet to sienas kontaktligzdā.
Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegša‐
nos.
6. Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma
spuldzei nav pārsega.
• Šī ierīce ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi.
• Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā ievie‐
totajiem produktiem ar mitrām rokām, jo tas
1.
2.
LATVIEŠU
21
var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldēju‐
mus.
• Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā pakļauta tiešai
saules staru iedarbībai.
• Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spuldzes ir
paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimnie‐
cības ierīcēs. Tās nav paredzētas telpas ap‐
gaismojumam.
tu pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstā‐
dīšanas norādījumus.
• Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem vai
plītīm.
• Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas
var piekļūt kontaktligzdai.
IKDIENAS LIETOŠANA
• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalifi‐
cēts elektriķis vai cita zinoša persona.
• Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu drīkst
veikt tikai pilnvarota klientu apkalpošanas cen‐
tra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģi‐
nālas rezerves daļas.
• Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas da‐
ļām karstus virtuves traukus.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas gā‐
zes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt.
• Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugu‐
rējā sienā esošajai gaisa cirkulācijas atverei.
(Ja ierīce ir aprīkota ar tehnoloģiju Frost Free)
• Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus
produktus atbilstoši produktu ražotāja norādī‐
jumiem.
• Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ietei‐
kumus. Skatiet attiecīgos norādījumus.
• Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirksto‐
šus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi
sabojāt ierīci.
• Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lieto‐
šana var izraisīt apdegumus.
APKOPE UN TĪRĪŠANA
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no elektrotīkla.
• Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus.
• Nelietojiet asus priekšmetus, lai nokasītu sar‐
mu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.
UZSTĀDĪŠANA
Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam, rūpīgi
ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās
sadaļās esošos norādījumus.
• Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojā‐
ta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatējat
bojājumus, nekavējoties ziņojiet par to ierīces
tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma materiā‐
lus.
• Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt
vismaz četras stundas, lai eļļa varētu ieplūst
atpakaļ kompresorā.
• Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāci‐
ju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai ierīko‐
APKOPE
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai
izolācijas materiālos nav vielu, kas var
negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci
nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaim‐
niecības atkritumiem. Izolācijas slānis
satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrī‐
vojieties no ierīces atbilstoši spēkā eso‐
šiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesē‐
tājagregāta bojājumus, it īpaši aizmugu‐
rē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces
izgatavošanā izmantotie materiāli ir ap‐
- tātad tie ir otrrei‐
zīmēti ar simbolu
zēji pārstrādājami.
22 www.electrolux.com
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
12
3
11
10
4
9
8
5
7
6
1 Vāka rokturis
7 Restots grozs
2 Drošības slēdzene
8 Vārsts: viegli atkārtojami atverams vāks
3 Blīvējums
9 Augšējā mala
4 Gaisa ieplūdes atveres
10 Apgaismojums
5 Gaisa izplūdes atveres
11 Nodalījums ledus mašīnai
6 Tehnisko datu plāksnīte
12 Bezsarmas sistēmas gaisa izplūdes atveres
LATVIEŠU
23
VADĪBAS PANELIS
1
2
1 Temperatūras regulēšanas taustiņš
2 Ierīces ON/OFF taustiņš
3
4
5
DISPLEJS
3 Temperatūras un funkciju indikators
4 Apstiprināšanas taustiņš
5 Funkciju taustiņš
Brīdinājuma signāls par temperatūras
paaugstināšanos
Ja izgaismots, laika slēdža funkcija ieslēg‐
ta
Ja uz ierīces ir izgaismots un ja mirgo
ātrāk, Frostmatic funkcija ir ieslēgta
Ja izgaismots, Bērnu drošības funkcija ie‐
slēgta
Negatīvās temperatūras indikators
Ja izgaismots, Frostmatic funkcija ieslēgta
Temperatūras indikators
Ja izgaismots, Dzērienu atdzesēšanas
funkcija ieslēgta
Ja izgaismots, Ekonomiskā (ECO) režīma
funkcijas ieslēgta
IERĪCES IESLĒGŠANA
Ja pieslēdzot ledusskapi elektrotīklam, displejs
neiedegas, nospiediet ierīces taustiņu Ieslēgt/iz‐
slēgt.
Tiklīdz iekārta ieslēdzas, tā ir signalizācijas režī‐
mā, temperatūras rādījums mirgo un jūs dzirdē‐
siet skaņas signālu.
Nospiediet Apstiprināšanas taustiņu un skaņas
signāls tiks izslēgts (skatiet arī sadaļu “Augstas
vēl
temperatūras brīdinājuma signāls”), ikona
arvien mirgos, bet virs indikatora
tiks parā‐
dīta augstākā sasniegtā temperatūra.
Pareizai pārtikas uzglabāšanai izvēlieties ekono‐
misko (Eco) funkciju, kas garantē, ka iestatīta šā‐
da temperatūra
saldētavā: -18 °C.
• Pirms produktu ievietošanas saldētavā pagai‐
diet, līdz temperatūra tajā nokrītas līdz -18°C.
• Lai izvēlētos citu temperatūru, skatiet sadaļu
„Temperatūras regulēšana”.
IERĪCES IZSLĒGŠANA
Ierīci var izslēgt, turot ierīces taustiņu Ieslēgt/iz‐
slēgt nospiestu ilgāk par 1 sekundi.
Pēc tam tiks parādīta temperatūras atpakaļskaitī‐
šana no -3 -2 -1.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz
vadības paneļa, jo tā var nejauši izslēgt
saldētavu.
Lai iekārtu varētu ilgāk lietot, neieslē‐
dziet un neizslēdziet saldētavu 10 minū‐
šu laikā.
TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA
Saldētava ir aprīkota ar simbolu
,
kas nozīmē, ka tā piemērota svaigas pārtikas sa‐
saldēšanai un saldētu vai stipri saldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai. Temperatūru var regulēt
no -15°C līdz -24°C. Mēs iesakām iekšējās tem‐
peratūras iestatījumu apmēram - 18°C, kas no‐
drošina pareizu sasaldētas pārtikas sasaldēšanu
un saglabāšanu.
Temperatūru var regulēt, nospiežot Temperatū‐
ras regulēšanas taustiņu.
Nospiežot Temperatūras regulēšanas taustiņu,
iestatītā temperatūra mirgo uz indikatora, nospie‐
žot vēlreiz taustiņu, var izmainīt iestatīto tempe‐
ratūru.
24 www.electrolux.com
Lai apstiprinātu temperatūras izvēli, piespiediet
Apstiprināšanas taustiņu. Temperatūras indika‐
tors rādīs atkal nodalījuma iekšējo temperatūru.
Iestatītā temperatūra tiks sasniegta 24 stundu lai‐
kā.
Pēc ilgāka nelietošanas perioda temperatūru nav
nepieciešams iestatīt no jauna, jo tā tiek automā‐
tiski saglabāta.
BRĪDINĀJUMS
Stabilitātes periodā pēc pirmās ieslēg‐
šanas reizes parādītā temperatūra var
neatbilst iestatītajai temperatūrai. Šajā
laikposmā iespējams, ka parādītā tem‐
peratūra atšķiras no iestatītās tempera‐
tūras.
Atšķirība starp uzrādīto temperatūru un
iestatīto temperatūru ir normāla parādī‐
ba. It īpaši, ja:
• nesen izvēlēts jauns iestatījums;
• durvis palikušas atvērtas ilgāku laiku;
• nodalījumā ielikta silta pārtika.
Atšķirības nodalījuma iekšpusē līdz 5°C ir normā‐
la parādība.
Parastas lietošanas laikā indikators rāda nodalī‐
jumā nedaudz augstāku temperatūru.
FUNKCIJU IZVĒLNE
Piespiežot Funkciju taustiņu, var lietot funkciju iz‐
vēlni. Katru funkciju var apstiprināt, nospiežot
Apstiprināšanas taustiņu. Ja apstiprināšana ne‐
tiek veikta dažu sekunžu laikā, displejs pārslēg‐
sies uz parasto darbības režīmu. Parādītas šā‐
das funkcijas:
Brīdinājuma signāls par temperatūras pa‐
augstināšanos
Bērnu drošības funkcija
Ekonomiskā režīma funkcija
Frostmatic funkcija
Dzērienu atdzesēšanas funkcija
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS PAR
TEMPERATŪRAS
PAAUGSTINĀŠANOS
Nodalījuma temperatūras paaugstināšanās (pie‐
mēram, elektrības piegādes pārtraukuma dēļ)
tiek norādīta šādi:
• mirgojoši brīdinājuma un saldētavas tempera‐
tūras indikatori
• atskan skaņas signāls
Kad parastais stāvoklis atjaunots:
• akustiskais signāls izslēdzas;
• temperatūras rādījums turpina mirgot.
Nospiežot Apstiprināšanas taustiņu, lai deaktivi‐
zētu brīdinājumu, displejā dažas sekundes būs
redzams augstākās nodalījuma temperatūras in‐
dikators.
Pēc tam tā atgriežas pie parastajiem darba ap‐
stākļiem un parāda nodalījumam izvēlēto tempe‐
ratūru.
Brīdinājuma fāzes laikā skaņas signālu var deak‐
tivizēt, nospiežot Apstiprināšanas taustiņu.
Iespējamie trauksmes iemesli:
• Ir ievietots liels svaigas pārtikas daudzums.
• Vāks ir atvērts ilgu laiku.
• Kāds cits sistēmas bojājums. Skatiet tabulu
sadaļā “Problēmrisināšana".
BĒRNU AIZSARDZĪBAS FUNKCIJA
Bērnu aizsardzības funkcija tiek aktivizēta, no‐
spiežot Funkciju taustiņu (ja nepieciešams, vairā‐
kas reizes), līdz displejā parādās attiecīgā ikona
.
Jums jāapstiprina izvēli, piespiežot Apstiprināša‐
nas taustiņu uz vairākām sekundēm. Dzirdēsiet
skaņas signālu un ikona paliks izgaismota. Šādā
stāvoklī jebkura iespējamā darbība ar taustiņiem
neizraisa nekādas izmaiņas tik ilgi, cik šī funkcija
ir aktivizēta.
Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt funkciju, vis‐
pirms nospiežot Funkciju taustiņu, līdz sāk mirgot
attiecīgā ikona, un pēc tam Apstiprināšanas tau‐
stiņu.
EKONOMISKĀ REŽĪMA FUNKCIJA
Ekonomiskā režīma funkcija tiek aktivizēta, no‐
spiežot Funkciju taustiņu (ja nepieciešams, vairā‐
kas reizes), līdz displejā parādīsies attiecīgā iko‐
(vai iestatot temperatūru uz -18°C).
na
Jums jāapstiprina izvēli, piespiežot Apstiprināša‐
nas taustiņu uz vairākām sekundēm. Dzirdēsiet
skaņas signālu un ikona paliks izgaismota.
Šajā stāvoklī tiek automātiski iestatītas izvēlētās
temperatūras (-18°C), kas vislabāk piemērotas
produktu uzglabāšanai.
Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt funkciju, mai‐
not kāda nodalījuma izvēlēto temperatūru.
FROSTMATIC FUNKCIJA
Saldētavas nodalījums piemērots komerciāli sa‐
saldētas un stipri sasaldētas pārtikas ilglaicīgai
uzglabāšanai un svaigas pārtikas uzglabāšanai.
LATVIEŠU
Maksimāls 24 stundās sasaldējamās pārtikas
daudzums norādīts uz sērijas numura plāksnītes.
Lai sasaldētu svaigus produktus, jāaktivizē Frost‐
matic funkcija. Nospiediet funkciju pogu (ja ne‐
pieciešams, vairākas reizes), līdz displejā parādī‐
sies attiecīgā ikona
.
Jums jāapstiprina izvēli, piespiežot Apstiprināša‐
nas taustiņu uz vairākām sekundēm. Jūs dzirdē‐
siet skaņas signālu un ekrānā parādīsies animā‐
cija ar līnijām.
Pēc 24 stundu ilgas priekšdzesēšanas, ievietojiet
pārtiku saldētavā.
Sasaldēšana ilgst 24 stundas. Šajā laikposmā
saldētavā neievietojiet citu pārtiku.
Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 54 stun‐
dām.
Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt funkciju, vis‐
pirms nospiežot Funkciju taustiņu, līdz sāk mirgot
attiecīgā ikona, un pēc tam Apstiprināšanas tau‐
stiņu.
DZĒRIENU ATDZESĒŠANAS
FUNKCIJA
Dzērienu atdzesēšanas funkcija tiek lietota kā
drošības brīdinājums, ievietojot saldētavā pude‐
les. Funkcija
tiek aktivizēta, nospiežot Funk‐
ciju taustiņu (ja nepieciešams, vairākas reizes),
līdz displejā parādās attiecīgā ikona.
Jums jāapstiprina izvēli, piespiežot Apstiprināša‐
nas taustiņu uz vairākām sekundēm. Dzirdēsiet
skaņas signālu un ikona paliks izgaismota.
Šajā stāvoklī tā darbosies kā taimeris ar noklusē‐
juma vērtību 30 min. un to var mainīt robežās no
1 līdz 90 min.; nospiežot Temperatūras regulēša‐
nas taustiņu, var izvēlēties arī minūtes.
Iestatītā laika beigās būs šādas norādes:
• indikatorā
sāk mirgot simbols
• sāk mirgot ikona
• sāk mirgot ikona
• skaņas signāls skan līdz piespiežat Apstiprinā‐
šanas taustiņu
Paturiet prātā, ka šajā laikā dzērieni no saldēta‐
vas nodalījuma jāizņem.
Iespējams jebkurā laikā deaktivizēt funkciju, vis‐
pirms nospiežot Funkciju taustiņu, līdz sāk mirgot
attiecīgā ikona, un pēc tam Apstiprināšanas tau‐
stiņu.
25
26 www.electrolux.com
PIRMĀ IESLĒGŠANA
IERĪCES IEKŠPUSES TĪRĪŠANA
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu,
pirms ierīces pirmās lietošanas reizes, mazgājiet
iekšpusi un iekšējos piederumus ar remdenu
ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai
abrazīvus pulverus, jo tie sabojās apda‐
ri.
LATVIEŠU
27
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
SVAIGAS PĀRTIKAS
SASALDĒŠANA
Saldētava ir piemērota svaigu produktu sasaldē‐
šanai un sasaldētu produktu ilgstošai uzglabāša‐
nai.
Lai sasaldētu svaigus produktus, aktivizējiet sa‐
saldēšanas funkciju FROSTMATIC vismaz 24
stundas pirms sasaldēšanai paredzēto produktu
ievietošanas saldētavā.
Ievietojiet svaigos produktus apakšējā nodalīju‐
mā.
Maksimālais saldētavā ievietojamo produktu
daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir mi‐
nēts tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas ierīces
iekšpusē.
Sasaldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā neievie‐
tojiet citus produktus.
jumā produktus, ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2
stundas, iestatot visaugstāko temperatūras iesta‐
tījumu.
Ja sākas nejaušs atkausēšanas pro‐
cess, piemēram, elektroenerģijas piegā‐
des pārtraukuma dēļ (ektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks par tehnisko
datu plāksnītē minēto uzglabāšanas il‐
gumu elektroenerģijas piegādes pār‐
traukuma gadījumā), atkausētos pro‐
duktus nekavējoties jāizmanto vai jāpa‐
gatavo un pēc to atdzišanas - atkārtoti
jāsasaldē.
SALDĒTAS PĀRTIKAS
UZGLABĀŠANA
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc ilgstošas le‐
dusskapja neizmantošanas, pirms ievietot nodalī‐
PRODUKTU UZGLABĀŠANAS GROZI
A
Uzkariniet grozus uz saldētavas augšējās malas
(A) vai novietojiet tos saldētavā (B) Pagrieziet un
nofiksējiet rokturus šajās divās pozīcijās, kā tas
parādīts attēlā
B
946
1061
1201
230
200
1336
1611
Grozi tiks iebīdīti viens otrā
Tālāk redzamajos attēlos parādīts, cik daudz gro‐
zu var ievietot dažādā veida saldētavās
Papildu grozus varat iegādāties klientu apkalpo‐
šanas centrā
28 www.electrolux.com
ĀTRĀS SASALDĒŠANAS GROZI
Šie grozi paredzēti ātrai sasaldēšanai.
UZMANĪBU
Tā kā grozs aizsargā bezsarmas sistē‐
mu un palīdz, lai nodrošinātu ventilāciju
pareizai darbībai, tas ir jāuzglabā tur,
kur parādīts attēlā, un tas nekad nav
noņemams.
DROŠĪBAS SLĒDZENE
2.
Lai nepieļautu nejaušu bloķēšanu, saldētava ir
aprīkota ar slēdzeni. Slēdzene ir izgatavota tā, lai
varat pagriezt atslēgu un tādējādi aizvērtu vāku
tikai tad, ja iepriekš ievietojāt slēdzenē atslēgu.
Lai aizvērtu saldētavu, rīkojieties šādi:
1. ievietojiet saudzīgi atslēgu slēdzenē;
2. pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāju kustības
virzienā līdz simbolam .
Lai atvērtu saldētavu, rīkojieties šādi:
1. ievietojiet saudzīgi atslēgu slēdzenē;
pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam līdz simbolam .
Rezerves atslēgas var iegādāties klien‐
tu apkalpošanas centrā.
BRĪDINĀJUMS
Glabājiet atslēgas bērniem nepieejamās
vietās.
Pirms atbrīvošanās no nolietotās ierīces
pārbaudiet, vai izņēmāt no tās atslēgu.
LEDUS GABALIŅU GATAVOŠANA
A
B
VĀKA ATVĒRŠANA UN
AIZVĒRŠANA
Tā kā vāks ir aprīkots ar efektīvu blīvējumu, to ir
grūti atvērt uzreiz pēc aizvēršanas (vakuuma
klātbūtnes dēļ).
Pirms vāka atkārtotas atvēršanas pagaidiet da‐
žas minūtes. Vakuums palīdzēs jums atvērt vā‐
ku.
• Turiet vertikāli ledus kuba veidotāju un piepil‐
du to ar ūdeni līdz max. iedaļai (A), kas parādī‐
ta attēlā.
• Aizveriet to ar vāciņu (B) un iebīdiet ledus ga‐
baliņu mašīnas turētājā saldētavas augšpusē.
• Lai izņemtu ledus gabaliņus, pagrieziet ledus
mašīnu vai turiet to tekošā ūdenī dažas sekun‐
des.
BRĪDINĀJUMS
Nedrīkst izmantot asus priekšmetus le‐
dus mašīnas noņemšanai.
BRĪDINĀJUMS
Nevelciet rokturi ar pārmērīgu spēku.
LATVIEŠU
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
PRODUKTU SASALDĒŠANAS
IETEIKUMI
Lai iegūtu optimālu sasaldēšanas rezultātu, šeit
ir daži svarīgi ieteikumi:
• maksimālais produktu daudzums, ko var sa‐
saldēt 24 stundu laikā. ir minēts tehnisko datu
plāksnītē;
• sasaldēšanas process ilgst 24 stundas. Šajā
laikā nedrīkst pievienot papildu produktus;
• sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes, svaigus
un rūpīgi notīrītus produktus;
• sagatavojiet produktus nelielās porcijās, lai
paātrinātu sasaldēšanu un pēc tam izmantotu
tikai nepieciešamo daudzumu;
• Iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai polietilēna
maisiņos un pārbaudiet, vai iesaiņojumi ir gai‐
sa necaurlaidīgi;
• neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai saskar‐
ties ar jau sasaldētiem produktiem, tādējādi
nepieļaujot pēdējo temperatūtas paaugstinā‐
šanos;
• liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk nekā
tie, kuros ir augsts tauku saturs; Sāls samazi‐
na produktu uzglabāšanas laiku;
• saldētas sulas, tās lietojot uzreiz pēc izņemša‐
nas no saldētavas, var izraisīt ādas apdegu‐
mus;
• lai atcerētos produktu sasaldēšanas laiku, ie‐
teicams to pierakstīt.
SALDĒTU PRODUKTU
UZGLABĀŠANAS IETEIKUMI
Lai iegūtu no šīs iekārtas labāko sniegumu, jums
vajadzētu:
• pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie produkti
tika pareizi uzglabāti;
• pārbaudīt, vai saldētie produkti tiek ievietoti
saldētavā iespējami īsākā laikā posmā;
• neatvērt vai neatstāt vāku biežāk vai ilgāk ne‐
kā tas nepieciešams.
• Tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri bojājas un
tos nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Nepārsniedziet produktu ražotāja norādīto uz‐
sglabāšanas laiku.
29
30 www.electrolux.com
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
UZMANĪBU
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ie‐
rīci no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir ogļūdeņ‐
radis; tādēļ tās apkopi un uzlādēšanu
drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
PERIODISKA TĪRĪŠANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UZMANĪBU
Lai tīrītu ierīces iekšpusi, nelietojiet
mazgāšanas līdzekļus, abrazīvus pro‐
duktus, tīrīšanas līdzekļus ar augstu
aromatizācijas pakāpi vai vasku.
Nesabojājiet atdzesēšanas sistēmu.
Netīriet kompresoru.
SALDĒTAVAS ATKAUSĒŠANA
Šī ledusskapja saldētava ir aprīkota ar funkciju
"No frost. Tas nozīmē, ka, ledusskapim darbojo‐
ties, apsarmojums uz iekšējām sienām un pro‐
duktiem neuzkrājas.
Apsarmojums iekšpusē tiek likvidēts nepārtrauk‐
tas aukstā gaisa plūsmas cirkulācijas dēļ, un to
automātiski nodrošina ventilators.
Daudzi virtuves virsmu tīrīšanas līdzekļi satur ķī‐
mikālijas, kas var sabojāt ledusskapja plastma‐
sas daļas. Tādēļ ieteicams ledusskapja korpusu
tīrīt tikai ar silta ūdens un tam pievienota šķidra
mazgāšanas līdzekļa maisījumu.
IERĪCES ILGSTOŠA
NEIZMANTOŠANA
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus pie‐
sardzības pasākumus:
1. atvienojiet ierīci no elektrotīkla;
2. izņemiet visus produktus;
3.
4.
Izslēdziet ierīci.
Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Regulāri tīriet ierīci un piederumus, izmanto‐
jot siltu ūdeni un neitrālas ziepes. Tīriet sau‐
dzīgi vāka blīvējumu.
Noņemiet nolieto grīdu.
Pilnībā nosusiniet ierīci.
Uzlieciet ventilācijas grīdu.
Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
Ieslēdziet ierīci.
iztīriet ierīci un visus piederumus;
lai nepieļautu nepatīkamu aromātu veidoša‐
nos, atstājiet ierīces durvis pusvirus.
Ja ierīce tomēr paliek ieslēgta, palū‐
dziet, lai jūsu prombūtnes laikā kāds
pārbauda saldētavu, neļaujot produk‐
tiem sabojāties elektroenerģijas pade‐
ves pārtraukuma gadījumā.
LATVIEŠU
31
KO DARĪT, JA ...
UZMANĪBU
Pirms problēmu risināšanas atvienojiet
no strāvas padeves.
Problēmrisināšanu drīkst uzticēt tikai
kvalificētam elektriķim vai kompetentai
personai.
Normālas darbības laikā var dzirdēt da‐
žādas skaņas (kompresora, aukstuma‐
ģenta cirkulācijas).
Problēmas
Iespējamie iemesli
Risinājums
Ierīce darbojoties rada
troksni
Ierīce nav pareizi novietota
Pārbaudiet, vai ierīce stāv stabili
(visām četrām kājiņām jābalstās
uz grīdas)
Kompresors darbojas ne‐
pārtraukti
Temperatūra nav iestatīta pa‐
reizi.
Iestatiet augstāku temperatūru
Vāks tiek atvērts pārāk bieži
Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk
nekā tas nepieciešams
Vāks nav pareizi aizvērts
Pārbaudiet, vai vāks aizveras
pareizi, un durvju blīvējums ir
tīrs un nebojāts
Vienlaikus sasaldēšanai ievie‐
tots liels daudzums produktu
Pagaidiet dažas stundas un pēc
tam vēlreiz pārbaudiet tempera‐
tūru
Ierīcē ievietotie produkti bijuši
pārāk silti
Pirms produktu uzglabāšanas
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai
Telpā, kurā ir uzstādīta ierīce, Mēģiniet samazināt telpas tem‐
temperatūra ir pārāk augsta ie‐ peratūru
rīces normālai darbībai
Brīdinājuma skaņas sig‐
nāls un mirgojošs signāls
Saldētavā esošā temperatūra ir Skatiet “Pārmērīgas temperatū‐
par augstu
ras brīdinājums" sadaļā "Vadī‐
bas panelis"
Vāks pilnībā neaizveras
Vāka blīvējums ir netīrs vai li‐
pīgs
Tīriet vāka blīvējumu
Vāku bloķē produkti
Pārkārtojiet produktus; skatiet
ierīcē esošo uzlīmi
Vāka blīvējums ir netīrs vai li‐
pīgs
Tīriet vāka blīvējumu
Bloķēts vārsts
Pārbaudiet vārstu
Vāku ir grūti atvērt
Lampa nedeg
Saldētavā ir pārāk augsta
temperatūra
Lampa darbojas gaidīšanas re‐ Aizveriet un atveriet durvis.
žīmā.
Lampa ir bojāta.
Informācija sadaļā „Spuldzes
maiņa".
Temperatūra nav pareizi iesta‐
tīta.
Iestatiet zemāku temperatūru
32 www.electrolux.com
Problēmas
Iespējamie iemesli
Risinājums
Vāks neaizveras pietiekami
cieši vai pareizi
Pārbaudiet, vai vāks aizveras
pareizi, un durvju blīvējums ir
tīrs un nebojāts
Vāks tiek atvērts pārāk bieži
Mēģiniet neatvērt vāku par biežu
Vāks ir atvērts ilgu laiku
Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk
nekā tas nepieciešams
Vienlaikus sasaldēšanai ievie‐
tots liels daudzums produktu
Pagaidiet dažas stundas un pēc
tam vēlreiz pārbaudiet tempera‐
tūru. Nākamo reizi ievietojiet
mazāku saldēšanai paredzētu
produktu daudzumu.
Ierīcē ievietotie produkti bijuši
pārāk silti
Pirms produktu uzglabāšanas
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
Sasaldēšanai paredzētie pro‐
dukti ir novietoti pārāk tuvu
viens otram
Novietojiet produktus tā, lai ne‐
traucētu aukstā gaisa cirkulācijai
Saldētavā ir pārāk zema
temperatūra
Temperatūra nav pareizi iesta‐
tīta.
Iestatiet augstāku temperatūru
Ierīce nedarbojas.
Kontaktdakša nav līdz galam
iesprausta elektrotīkla kontakt‐
ligzdā
Pievienojiet kontaktdakšu parei‐
zi
Saldētava nesaņem elektro‐
enerģiju
Pamēģiniet pievienot šai kon‐
taktligzdai citu elektroierīci
Ierīce nav ieslēgta
Ieslēdziet ierīci
Sienas kontaktligzdā nav sprie‐ Izsauciet elektriķi
guma (pamēģiniet pievienot tai
citu elektroierīci)
APGAISMOJUMA SPULDZES
NOMAIŅA
Ja nepieciešams nomainīt lampu
• atvienojiet ierīci no elektrotīkla
• noņemiet lampas pārsegu ar skrūvgriezi, kā
redzams attēlā
• nomainiet veco spuldzi ar jaunu tādas pašas
jaudas spuldzi, kas paredzēta izmantošanai
mājsaimniecības ierīcēs. (maksimālā jauda
norādīta uz lampas)
• nomainiet lampas pārsegu un pievienojiet at‐
pakaļ ierīci strāvai
BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet saldētavu, ja ir bojāts vai nav
uzstādīts spuldzes pārsegs.
LATVIEŠU
33
UZSTĀDĪŠANA
POZICIONĒŠANA
BRĪDINĀJUMS
Ja atbrīvojaties no nolietotās ierīces, ku‐
rai ir vāka bloķēšanas mehānisms vai
aizkritnis, sabojājiet to, lai bērni nevarē‐
tu saldētavā iesprostoties.
Pēc ierīces uzstādīšanas kontakt‐
spraudnim jābūt ērti pieejamam.
Šo ierīci var uzstādīt sausās un labi ventilētās tel‐
pās (garāžā vai pagrabā), taču, lai iegūtu optimā‐
lāko rezultātu, uzstādiet to vietā, kuras tempera‐
tūra atbilst ierīces klimatiskajai klasei, kas minēta
tehnisko datu plāksnītē:
Klimati‐
skā kla‐
se
Apkārtējās vides temperatūra
SN
no +10°C līdz +32 °C
N
no +16°C līdz +32°C
ST
no +16°C līdz +38°C
T
no +16°C līdz + 43°C
ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbau‐
diet, vai tehnisko datu plāksnītē minētie spriegu‐
ma un frekvences parametri atbilst mājas elek‐
trotīkla parametriem.
Ierīce jābūt sazemētai. Lai nodrošinātu zemēju‐
mu, strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots
ar papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla kon‐
taktligzda nav iezemēta, iepriekš sazinoties ar
kvalificētu speciālistu, pievienojiet ierīcei atseviš‐
ķu, spēkā esošiem noteikumiem atbilstošu zemē‐
jumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par sekām, kas
būs radušās, neievērojot iepriekš minētos norādī‐
jumus.
Ierīce atbilst šādām Eiropas Savienības direktī‐
vām.
VENTILĀCIJAS PRASĪBAS
1.
2.
Novietojiet saldētavu uz cietas, horizontālas
virsmas. Kopusa kājiņām jāsaskaras ar grī‐
du.
Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un aiz‐
mugurējo sienu ir 5 cm.
Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un sānu
pusēm ir 5 cm.
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu ventilā‐
ciju.
3.
34 www.electrolux.com
TROKŠŅI
Normālas darbības laikā var dzirdēt dažādas
skaņas (kompresora, aukstumaģenta cirkulāci‐
jas).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
LATVIEŠU
HISSS!
35
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
TEHNISKIE DATI
Izmēri
Augstums x platums x dziļums
(mm):
876 × 1336 × 665
Uzglabāšanas il‐
gums elektro‐
enerģijas piegā‐
des pārtraukuma
gadījumā
Papildu tehniskā informācija atrodas
ierīces ārējā, labajā pusē izvietotajā
tehnisko datu plāksnītē.
49 stundas
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
simbol
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
36 www.electrolux.com
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
kopā ar
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
37
TURINYS
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIUKŠMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APLINKOSAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
40
41
44
45
47
48
49
51
52
53
53
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
38 www.electrolux.com
SAUGOS INFORMACIJA
Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad prie‐
taisas būtų naudojamas pagal paskirtį, prieš jį
įrengdami ir įjungdami pirmą kartą, atidžiai per‐
skaitykite šį vadovą, jame esančius patarimus ir
įspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir
nelaimingų atsitikimų itin svarbu, kad visi šio
prietaiso naudotojai atidžiai susipažintų su prie‐
taiso veikimo ir saugos funkcijomis. Išsaugokite
šį vadovą ir pasirūpinkite, kad prietaisą perkėlus į
kitą vietą arba pardavus būtų pridedama ir jo
naudojimo instrukciją; taip užtikrinsite, kad nau‐
jieji jo savininkai galėtų tinkamai susipažinti su
prietaiso naudojimu ir sauga.
Norėdami išvengti pavojaus gyvybei ir apsaugoti
turtą, privalote imtis šiame vadove nurodytų at‐
sargumo priemonių, nes gamintojas nėra atsa‐
kingas už žalą, atsiradusią dėl neatsargumo.
VAIKŲ IR NEĮGALIŲ ŽMONIŲ
APSAUGOS PRIEMONĖS
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems sau‐
giai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, juti‐
minio arba protinio neįgalumo arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsa‐
kingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Pasirūpinkite vaikų priežiūrą ir neleiskite jiems
žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepa‐
siekiamoje vietoje. Yra pavojus uždusti.
• Jei prietaisą ruošiatės išmesti, iš lizdo ištrauki‐
te kištuką, nupjaukite elektros laidą (kuo ar‐
čiau prietaiso), kad vaikai žaisdami nenuken‐
tėtų nuo elektros smūgio, ir nuimkite dureles,
kad vaikai negalėtų užsidaryti šaldytuve.
• Jei šiuo prietaisu, kuriame įrengti magnetiniai
durelių tarpikliai, pakeičiate seną prietaisą, ku‐
rio durelėse arba dangtyje įrengtas spyruokli‐
nis užraktas (skląstis), prieš išmesdami seną
prietaisą būtinai sugadinkite jo spyruoklinį už‐
raktą. Tada jis netaps pavojingais spąstais
vaikams.
BENDRI SAUGOS REIKALAVIMAI
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės
angos, esančios prietaiso korpuse ar įmontuotoje
konstrukcijoje.
• Prietaisas yra skirtas maisto produktams ir
(arba) gėrimams laikyti, vadovaujantis šios in‐
strukcijų knygelės nurodymais.
• Atitirpdymo proceso negreitinkite mechani‐
niais prietaisais ar kitais dirbtiniais būdais.
• Šaldomųjų prietaisų viduje nenaudokite jokių
kitų elektros prietaisų (pavyzdžiui, ledų gami‐
nimo prietaisų), nebent gamintojas tokius prie‐
taisus patvirtino šiam tikslui.
• Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
• Prietaiso šaltnešio grandinėje naudojama šalt‐
nešio medžiaga izobutanas (R600a) – tai
gamtinės dujos, labai ekologiškos, tačiau de‐
gios.
Prietaiso gabenimo ir įrengimo metu pasirū‐
pinkite, kad nebūtų pažeista jokia šaltnešio
grandinės sudedamoji dalis.
Jeigu pažeista šaltnešio grandinė:
– venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių;
– gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prie‐
taisas.
• Keisti techninius duomenis arba bet kokiu bū‐
du bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavojin‐
ga. Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti
trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) galite
patirti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte pavojų, visus elek‐
tros komponentus (elektros laidą, kištu‐
ką, kompresorių) turi keisti tik įgaliotoji
techninės priežiūros įmonė arba kvalifi‐
kuotas techninės priežiūros darbuoto‐
jas.
1.
2.
3.
4.
5.
Draudžiama ilginti elektros maitinimo lai‐
dą.
Pasirūpinkite, kad prietaiso galinė dalis
nesulaužytų ar kitaip nepažeistų elektros
kištuko. Sulaužytas arba kitaip pažeistas
elektros kištukas gali perkaisti ir sukelti
gaisrą.
Pasirūpinkite, kad bet kada galėtumėte
pasiekti prietaiso maitinimo laido kištuką.
Netraukite suėmę už maitinimo laido.
Jei elektros kištuko lizdas blogai priverž‐
tas, į jį maitinimo laido kištuko nekiškite.
Galite patirti elektros smūgį arba kilti
gaisras.
LIETUVIŲ
Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jei jo
lemputė neuždengta gaubteliu (jeigu nu‐
matytas).
Prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant ar perstu‐
miant reikia būti atsargiems.
Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelieskite
jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip galite
susibraižyti odą arba ji gali nušalti nuo šerkš‐
no / šaldiklio.
Pasirūpinkite, kad į prietaisą ilgą laiką ne‐
šviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
Šiame prietaise naudojamos lemputės (jeigu
numatytos) yra specialios paskirties, skirtos tik
buitiniams prietaisams. Jos nėra tinkamos bui‐
tiniam patalpų apšvietimui.
6.
•
•
•
•
KASDIENIS NAUDOJIMAS
• Ant plastikinių prietaiso dalių nestatykite
karštų puodų.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių - to‐
kios medžiagos gali sprogti.
• Maisto produktų nedėkite tiesiai priešais oro
išleidimo angą, esančią galinėje sienelėje (jei‐
gu prietaisas turi funkciją „be šerkšno“).
• Atitirpdžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai
užšaldyti negalima.
• Iš anksto supakuotą užšaldytą maistą laikykite
vadovaudamiesi užšaldyto maisto gamintojo
instrukcijomis.
• Privaloma tiksliai vadovautis prietaiso gamin‐
tojo rekomendacijomis dėl produktų laikymo.
Skaitykite atitinkamas instrukcijas.
• Į šaldyklės skyrių nedėkite angliarūgštės pri‐
sotintų arba putojančių gėrimų - dėl tokių gė‐
rimų inde susidaro slėgis, todėl indas gali
sprogti ir sugadinti prietaisą.
• Jei valgysite ką tik iš prietaiso išimtus ledus
ant pagaliuko, galite nušalti.
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
• Prieš atlikdami priežiūros ar valymo darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido
kištuką iš maitinimo lizdo.
• Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
• Nenaudokite aštrių daiktų šerkšnui šalinti.
Naudokite plastikinį grandiklį.
ĮRENGIMAS
Prietaisą prie elektros tinklo prijunkite
tiksliai vadovaudamiesi atitinkame para‐
grafe pateiktomis instrukcijomis.
39
• Prietaisą išpakuokite ir patikrinkite, ar jis nepa‐
žeistas. Jei jis pažeistas, jo nejunkite prie
elektros tinklo. Apie galimus pažeidimus ne‐
delsdami praneškite pardavėjui. Jei prietaisas
pažeistas, neišmeskite pakuotės.
• Prieš prietaisą prijungiant rekomenduojama
palaukti mažiausiai porą valandų, kad alyva
galėtų sutekėti į kompresorių.
• Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera oro
cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Pa‐
kankamai gera ventiliacija bus tuo atveju, jei
paisysite įrengimo instrukcijų.
• Prietaisą draudžiama statyti arti radiatorių ir vi‐
ryklių.
• Patikrinkite, ar po įrengimo elektros laido kiš‐
tukas yra pasiekiamas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
• Visus elektros prijungimo darbus turi atlikti
kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas
specialistas.
• Šio gaminio techninę priežiūrą leidžiama atlikti
tik įgaliotam techninės priežiūros centrui; gali‐
ma naudoti tik originalias atsargines dalis.
APLINKOS APSAUGA
Šiame prietaise - nei jo aušinamosios
medžiagos grandinėje, nei izoliacinėse
medžiagose - nėra dujų, galinčių pa‐
žeisti ozono sluoksnį. Prietaisą drau‐
džiama išmesti kartu su buitinėmis
šiukšlėmis ir atliekomis. Izoliacinėje pu‐
toje yra degių dujų: prietaisą reikia iš‐
mesti paisant galiojančių reglamentų juos sužinosite vietos valdžios instituci‐
jose. Nepažeiskite aušinamojo įtaiso,
ypač galinėje dalyje greta šilumokaičio.
Šiame prietaise naudojamas medžia‐
, galima
gas, pažymėtas simboliu
perdirbti.
40 www.electrolux.com
GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
12
3
11
10
4
9
8
5
7
6
1 Dangčio rankena
7 Vielinis krepšys
2 Saugos užraktas
8 Sklendė: lengvai atidengiamas dangtis
3 Sandariklis
9 Viršaus kraštas
4 Oro įleidimo angos
10 Apšvietimas
5 Oro išleidimo angos
11 Ledo gaminimo įtaiso skyrius
6 Techninių duomenų lentelė
12 Bešerkšnės sistemos oro išleidimo angos
LIETUVIŲ
41
VALDYMO SKYDELIS
1
2
1 Temperatūros reguliavimo mygtukas
2 Prietaiso ON/OFF mygtukas
3
4
5
EKRANAS
3 Temperatūros ir funkcijų indikatorius
4 Patvirtinimo mygtukas
5 Funkcijų mygtukas
Įspėjimas dėl pernelyg aukštos tempera‐
tūros
Jeigu jis rodomas, reiškia, kad įjungtas
funkcijų laikmatis
Jeigu jis rodomas, reiškia, kad prietaisas
veikia; jeigu jis žybčioja, reiškia, kad
įjungta funkcija „Frostmatic“
Jei rodomas, reiškia, kad įjungta apsau‐
gos nuo vaikų funkcija
Neigiamos temperatūros indikatorius
Jeigu jis rodomas, reiškia, kad įjungta
funkcija „Frostmatic“
Temperatūros indikatorius
Jeigu jis rodomas, reiškia, kad įjungta gė‐
rimų atšaldymo funkcija
Jeigu jis rodomas, reiškia, kad įjungta
funkcija „Eco Mode“
ĮJUNGIMAS
IŠJUNGIMAS
Jeigu įkišus kištuką į elektros lizdą ekranas ne‐
apšviečiamas, paspauskite prietaiso ĮJUNGIMO/
IŠJUNGIMO mygtuką.
Prietaisą įjungus, jis bus įspėjimo būsenoje: žyb‐
čios temperatūros rodmuo ir bus girdimas garso
signalas.
Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir garso signa‐
las išsijungs (taip pat žr. skyrių „Įspėjimas dėl
pernelyg aukštos temperatūros“); piktograma
toliau mirksės, o indikatorius
rodys aukš‐
čiausią pasiektą temperatūrą.
Norėdami tinkamai laikyti maisto produktus, pasi‐
rinkite funkciją „Eco Mode“, kuri užtikrina tokią
temperatūrą:
-18° C šaldiklyje
• Prieš dėdami naujus produktus į šaldiklio sky‐
rių, palaukite, kol šio skyriaus vidaus tempera‐
tūra pasieks -18 °C.
• Kaip nustatyti kitokią temperatūrą, žr. skyriuje
„Temperatūros reguliavimas“.
Prietaisas išjungiamas paspaudus ir ilgiau nei 1
sekundę palaikius nuspaudus prietaiso ĮJUNGI‐
MO/IŠJUNGIMO mygtuką.
Tuo metu bus rodomas atgalinis temperatūros
nuostatų skaičiavimas, pradedant nuo -3 -2 -1.
ĮSPĖJIMAS
Ant valdymo skydelio nedėkite jokių
daiktų, nes jie gali netyčia išjungti šal‐
diklį.
Norėdami, kad prietaisas tarnautų il‐
giau, neįjunkite ir vėl neišjunkite šaldik‐
lio, kol nepraeis 10 minučių.
TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS
Šaldiklyje įrengtas simbolis
, kuris
reiškia, kad jame galima užšaldyti šviežią maistą,
taip pat ilgą laiką laikyti šaldytuve ir šaldiklyje už‐
šaldytus produktus. Temperatūrą galima nustaty‐
ti nuo -15 °C iki -24 °C. Rekomenduojame nusta‐
tyti maždaug -18 °C temperatūrą – ji garantuoja
tinkamą šaldytų maisto produktų šaldymą ir laiky‐
mą.
42 www.electrolux.com
Temperatūrą galima reguliuoti spaudžiant tempe‐
ratūros reguliavimo mygtuką.
Paspaudus temperatūros reguliavimo mygtuką,
indikatoriuje žybčioja tuo metu esanti temperatū‐
ra; paspaudus šį mygtuką dar kartą, ją galima
pakeisti.
Temperatūros nuostata patvirtinama paspau‐
džiant patvirtinimo mygtuką. Temperatūros indi‐
katorius vėl rodo skyriaus viduje esančią tempe‐
ratūrą.
Nustatyta temperatūra pasiekiama per 24 valan‐
das.
Jeigu prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, tempe‐
ratūros iš naujo nustatyti nereikia, nes ji saugo‐
ma atmintyje.
ĮSPĖJIMAS
Įjungus pirmą kartą, stabilizavimo metu
rodoma temperatūra gali neatitikti tem‐
peratūros nuostatos. Šio laikotarpio me‐
tu gali būti rodoma kitokia temperatūra
nei nustatytoji.
Nustatytos ir rodomos temperatūros
vertės gali skirtis – tai normalu. Ypač,
kai:
• neseniai buvo nustatyta nauja nuostata;
• ilgą laiką buvo atidarytos durelės;
• į šį skyrių buvo įdėta šiltų maisto produktų.
Skyriuje esanti temperatūra gali skirtis 5 °C –
toks skirtumas yra normalus.
Įprasto veikimo metu indikatorius rodo didžiausią
skyriaus viduje esančią temperatūrą.
FUNKCIJŲ MENIU
Įjungus funkcijų mygtuką, veikia funkcijų meniu.
Kiekvieną funkciją galima patvirtinti paspaudžiant
patvirtinimo mygtuką. Jeigu per kelias sekundes
nepatvirtinsite, meniu išsijungs ir ekranas grįš į
įprastą būseną. Rodomos šios funkcijos:
Įspėjimas dėl pernelyg aukštos tempera‐
tūros
Apsaugos nuo vaikų funkcija
Funkcija „Eco Mode“
Funkcija „Frostmatic“
Gėrimų atšaldymo funkcija
ĮSPĖJIMAS DĖL PERNELYG
AUKŠTOS TEMPERATŪROS
Temperatūros padidėjimą (pavyzdžiui, nutrūkus
elektros tiekimui) skyrelyje rodo:
• žybčiojantis įspėjamasis ir šaldiklio temperatū‐
ros indikatoriai;
• girdimas garso signalas.
Kai prietaisas vėl veikia įprastai:
• nutyla garso signalas;
• temperatūros rodmuo toliau žybčioja.
Paspaudus patvirtinimo mygtuką įspėjimo išjung‐
ti, temperatūros indikatoriuje kelias sekundes ro‐
doma aukščiausia skyriuje pasiekta temperatūra.
Po to indikatorius vėl rodo pasirinkto skyriaus
temperatūrą.
Veikiant įspėjimo režimui, garso signalą galima
išjungti paspaudus patvirtinimo mygtuką.
Galimos įspėjimo priežastys:
• Pridėta daug šviežių maisto produktų.
• Dangtis buvo buvo ilgam paliktas atidarytas.
• Bet koks kitas sistemos veikimo sutrikimas.
Žr. lentelę „Trikčių šalinimas“.
APSAUGOS NUO VAIKŲ UŽRAKTO
FUNKCIJA
Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija įjungiama
laikant nuspaustą funkcijų mygtuką (jeigu reikia,
paspauskite kelis kartus), kol pasirodo atitinkama
piktograma
.
Pasirinkimą privaloma patvirtinti, per kelias se‐
kundes paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Pasi‐
girs garso signalas, o piktograma toliau švies.
Įjungus šią funkciją, neveikia jokie mygtukai.
Šią funkciją bet kada galima išjungti, laikant nus‐
paudus funkcijų mygtuką, kol pradeda žybčioti
atitinkama piktograma, o paskui paspaudžiant
patvirtinimo mygtuką.
FUNKCIJA „ECO MODE“
Funkcija „Eco Mode“ įjungiama laikant nuspaustą
funkcijų mygtuką (jeigu reikia, spauskite jį kelis
kartus), kol pasirodo atitinkama piktograma
(arba nustačius -18 °C temperatūrą).
Pasirinkimą privaloma patvirtinti, per kelias se‐
kundes paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Pasi‐
girs garso signalas, o piktograma toliau švies.
Esant šiai būsenai, pasirinkta temperatūra nusta‐
toma automatiškai (-18 °C) – tai geriausia tempe‐
ratūra produktams saugoti.
Šią funkciją bet kada galite išjungti, pakeisdami
pasirinktą skyriaus temperatūrą.
FUNKCIJA „FROSTMATIC“
Šaldiklio skyriuje galima ilgą laiką laikyti pramoni‐
niu būdu užšaldytus ir šaldiklyje užšaldytus mais‐
LIETUVIŲ
to produktus, o taip pat užšaldyti šviežius maisto
produktus.
Maksimalus produktų kiekis, kurį galima užšaldyti
per 24 valandas, nurodytas serijos numerio len‐
telėje.
Šviežiems produktams užšaldyti reikia įjungti
funkciją „Frostmatic“. Laikykite nuspaustą funk‐
cijų mygtuką (jeigu reikia, spauskite jį kelis kar‐
.
tus), kol pasirodys atitinkama piktograma
Pasirinkimą privaloma patvirtinti, per kelias se‐
kundes paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Pasi‐
girs įspėjimo signalas, o ekrane pasirodys ani‐
macinis paveikslėlis su linijomis.
Pasibaigus 24 valandų trukmės pradinio šaldymo
laikotarpiui, produktus sudėkite į šaldiklį.
Užšaldymo procesas trunka 24 valandas. Šiuo
laikotarpiu į šaldiklį daugiau produktų nedėkite.
Ši funkcija automatiškai nustoja veikti po 54 va‐
landų.
Šią funkciją bet kada galima išjungti, laikant nus‐
paudus funkcijų mygtuką, kol pradeda žybčioti
atitinkama piktograma, o paskui paspaudžiant
patvirtinimo mygtuką.
GĖRIMŲ ATŠALDYMO FUNKCIJA
Gėrimų atšaldymo funkciją reikia naudoti atsar‐
giai, kai buteliai sudedami į šaldiklio skyrių. Ji
įjungiama laikant nuspaudus funkcijų mygtuką
(jeigu reikia, spauskite jį kelis kartus), kol pasiro‐
.
dys atitinkama piktograma
Pasirinkimą privaloma patvirtinti, per kelias se‐
kundes paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Pasi‐
girs garso signalas, o piktograma toliau švies.
Esant šiai būsenai, veikia laikmatis, kurio numa‐
tytoji vertė – 30 min.; reikiamas minučių skaičius
pasirenkamas spaudžiant temperatūros regulia‐
vimo mygtuką.
Pasibaigus nustatytam laikui, rodomi šie indika‐
toriai:
• indikatoriuje
žybčioja simbolis ;
• žybčioja piktograma
• žybčioja piktograma
;
;
• skamba garso signalas, kuris nutildomas pa‐
spaudus patvirtinimo mygtuką.
Nustatytam laikui pasibaigus, iš šaldiklio skyriaus
būtinai išimkite gėrimus.
Šią funkciją bet kada galima išjungti, laikant nus‐
paudus funkcijų mygtuką, kol pradeda žybčioti
atitinkama piktograma, o paskui paspaudžiant
patvirtinimo mygtuką.
43
44 www.electrolux.com
NAUDOJANTIS PIRMĄKART
VIDAUS VALYMAS
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, drungnu
vandeniu ir nedideliu kiekiu neutraliu muilu nu‐
plaukite prietaiso vidų ir visas vidines dalis - tokiu
būdu pašalinsite naujam prietaisui būdingą kva‐
pą; po to, gerai nusausinkite.
Nenaudokite valomųjų priemonių ar ab‐
razyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.
LIETUVIŲ
45
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ŠVIEŽIŲ MAISTO PRODUKTŲ
UŽŠALDYMAS
UŽŠALDYTŲ PRODUKTŲ
LAIKYMAS
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius mais‐
to produktus ir juos užšaldytus arba visiškai už‐
šaldytus laikyti ilgą laiką.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto produktus,
funkciją FROSTMATIC įjunkite mažiausiai 24 va‐
landos prieš dėdami užšaldyti skirtus maisto pro‐
duktus į šaldiklio skyrių.
Užšaldyti skirtus šviežius maisto produktus dėki‐
te į apatinį skyrių.
Maksimalus maisto produktų kiekis, kuris gali bū‐
ti užšaldytas per 24 valandas, yra nurodytas duo‐
menų plokštelėje; ši etiketė yra prietaiso viduje.
Užšaldymo procesas trunka 24 valandas; šio lai‐
kotarpio metu į šaldiklį daugiau produktų nedėki‐
te.
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba jei jo ilgai
nenaudojote, prieš dėdami produktus į šį skyrių
leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2 valandas
esant didžiausiai nuostatai.
Atsitiktinio atitirpimo atveju, pavyzdžiui,
atsijungus elektros maitinimui, jei maiti‐
nimo nebuvo ilgiau, negu duomenų len‐
telės eilutėje "Produktų išsilaikymo truk‐
mė" nurodyta trukmė, atitirpusius pro‐
duktus reikia nedelsiant suvartoti arba iš
karto išvirti / iškepti ir užšaldyti pakarto‐
tinai (ataušinus).
PRODUKTŲ LAIKYMO KREPŠIAI
A
Krepšius pakabinkite prie viršutinio šaldiklio kraš‐
to (A) arba pastatykite šaldiklio viduje (B). Pasu‐
kite ir užfiksuokite rankenas šiomis dviem padėti‐
mis, kaip parodyta paveikslėlyje
B
946
1061
1201
230
200
1336
1611
Krepšiai įsistatys vienas į kitą.
Paveikslėliuose parodyta, kiek krepšių galima su‐
dėti į įvairių šaldiklių modelių vidų.
Papildomus krepšius galite įsigyti vietos aptarna‐
vimo centre.
46 www.electrolux.com
GREITOJO UŽŠALDYMO KREPŠYS
Šis krepšys skirtas greitai užšaldyti maisto pro‐
duktus.
ATSARGIAI
Kadangi šis krepšys apsaugo bešerkš‐
nę sistemą ir padeda užtikrinti vėdinimą,
reikiamą, kad prietaisas tinkamai veiktų,
jį reikia laikyti ten, kur parodyta paveik‐
sėlyje, ir niekada neišimti.
SAUGUMO UŽRAKTAS
Siekiant išvengti nenumatyto užsirakinimo, šal‐
diklyje įtaisytas specialus užraktas. Užraktas pa‐
darytas taip, kad, pasukę raktą, uždarysite
dangtį, jei prieš tai būsite įkišę raktą į spyną.
Norėdami uždaryti šaldiklį, atlikite šiuos veiks‐
mus:
1. atsargiai įkiškite raktą į spyną.
2. Pasukite raktą pagal laikrodžio rodyklę sim‐
bolio kryptimi.
Norėdami atidaryti šaldiklį, atlikite šiuos veiks‐
mus:
1.
2.
atsargiai įkiškite raktą į spyną.
pasukite raktą prieš laikrodžio rodyklę sim‐
bolio kryptimi.
Atsarginius raktus galima įsigyti vietos
aptarnavimo centre.
ĮSPĖJIMAS
Raktą laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Prieš išmesdami seną prietaisą, pasirū‐
pinkite, kad raktas būtų ištrauktas iš
spynos.
LEDO KUBELIŲ GAMYBA
A
B
• Laikydami ledo kubelių gaminimo įtaisą verti‐
kaliai, pripilkite į jį vandens maks. iki paveiks‐
lėlyje pavaizduotos linijos (A).
• Uždenkite jį dangteliu (B) ir įstumkite į ledo ku‐
belių gaminimo įtaiso laikiklį, esantį šaldiklio
viršuje.
• Norėdami ledo kubelius išimti, palankstykite
ledo kubelių gaminimo įtaisą arba kelioms se‐
kundėms pakiškite jį po tekančiu vandeniu.
ĮSPĖJIMAS
Ledo kubeliams išimti niekada nenau‐
dokite aštrių arba smailų įrankių.
DANGČIO ATIDARYMAS IR
UŽDARYMAS
Kadangi dangtyje įtaisytas sandaraus uždarymo
tarpiklis, vos jį uždarius, sunku iš naujo atidaryti
(dėl viduje susidariusio vakuumo).
Prieš atidarydami prietaisą, palaukite keletą mi‐
nučių. Dangtį atidarysite vakuuminio vožtuvo pa‐
galba.
ĮSPĖJIMAS
Niekada rankenos netraukite jėga.
LIETUVIŲ
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
UŽŠALDYMO PATARIMAI
Keli patarimai, jei norite pasinaudoti visais užšal‐
dymo proceso teikiamais privalumais:
• maksimalus maisto produktų kiekis, kurį gali‐
ma užšaldyti per 24 valandas. yra nurodytas
duomenų lentelėje;
• užšaldymo procesas trunka 24 valandas. už‐
šaldymo metu dėti daugiau produktų negali‐
ma;
• užšaldykite tik aukščiausios kokybės, šviežius
ir gerai nuvalytus maisto produktus;
• paruoškite nedideles maisto porcijas, kad jos
galėtų greitai ir visiškai užšalti ir kad vėliau ga‐
lėtumėte atitirpdyti tik reikiamą kiekį produktų;
• maisto produktus suvyniokite į aliuminio foliją
arba polietileną; pakuotės turi būti sandarios;
• pasirūpinkite, kad švieži, neužšaldyti maisto
produktai nesiliestų su jau užšaldytais produk‐
tais, kitaip gali pakilti pastarųjų produktų tem‐
peratūra;
• liesi maisto produktai laikomi geriau ir ilgiau
negu riebūs produktai; druska sumažina mais‐
to produktų laikymo trukmę;
• jei vaisinius ledus valgysite iškart išėmę iš šal‐
dyklės skyriaus, galite nusišaldyti odą;
• rekomenduojame ant kiekvieno paketo nuro‐
dyti užšaldymo datą, kad žinotumėte laikymo
trukmę.
UŽŠALDYTO MAISTO LAIKYMO
PATARIMAI
Tam, kad prietaisas kuo geriau veiktų:
• pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu užšaldyti
maisto produktai būtų buvę tinkamai laikyti pa‐
rduotuvėje;
• pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai iš pa‐
rduotuvės į šaldiklį būtų pernešti per kuo trum‐
pesnį laiką;
• nekilnokite dažnai dangčio ir nelaikykite atida‐
rę ilgiau nei būtina.
• Atitirpdyti produktai greitai genda, jų pakartoti‐
nai užšaldyti negalima.
• Neviršykite maisto produktų gamintojo nurody‐
to laikymo trukmės.
47
48 www.electrolux.com
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ATSARGIAI
Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išt‐
raukite prietaiso kištuką.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniš‐
kai prižiūrėti ir užpildyti leidžiama tik įga‐
liotiems technikams.
REGULIARUS VALYMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ATSARGIAI
Nenaudokite dezinfekuojančių, abrazy‐
vinių, stipraus kvapo valymo priemonių
arba poliravimo vaško prietaiso vidui va‐
lyti.
Būkite atdargūs, kad nepažeistumėte
aušinimo sistemos.
Kompresoriaus valyti nebūtina.
ŠALDIKLIO ATITIRPDYMAS
Iš kitos pusės, šio modelio šaldyklės skyrius yra
"be šerkšno" tipo. Tai reiškia, kad prietaiso veiki‐
mo metu nei ant sienelių, nei ant maisto produktų
šerkšnas nesiformuoja.
Šerkšnas nesiformuoja todėl, kad šio skyriaus vi‐
duje nenutrūkstamai vyksta šalto oro cirkuliacija;
orą cirkuliuoja automatiniu būdu valdomas venti‐
liatorius.
Daugelyje patentuotų virtuvės paviršių valiklių
yra chemikalų, kurie gali paveikti arba pažeisti
šiame prietaise naudojamas plastmases. Dėl
šios priežasties prietaiso korpuso išorę rekomen‐
duojama valyti šiltu vandeniu su trupučiu plauna‐
mojo skysčio.
Išjunkite prietaisą.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros
lizdo.
Reguliariai valykite prietaisą ir jo priedus šil‐
to vandens ir neutralaus muilo tirpalu. Rū‐
pestingai nuvalykite dangčio tarpiklį.
Nuimkite ventiliuojamą dugną.
Palaukite, kol prietaisas visiškai išdžius.
Įdėkite ventiliuojamą dugną.
Įjunkite maitinimo laido kištuką į elektros liz‐
dą.
Įjunkite prietaisą.
LAIKOTARPIAI, KAI PRIETAISAS
NENAUDOJAMAS
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, at‐
likite tokius veiksmus:
1. prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo;
2. išimkite visus maisto produktus;
3. prietaisą ir visus priedus nuvalykite;
4. tam, kad nesusidarytų nepageidaujamas
kvapas, dangtį palikite atvirą.
Jeigu šaldytuvą paliksite įjungtą, ko
nors paprašykite, kad kartkartėmis pa‐
tikrintų, ar dėl elektros maitinimo pertrū‐
kio negenda jame laikomi maisto pro‐
duktai.
LIETUVIŲ
49
KĄ DARYTI, JEIGU...
ATSARGIAI
Prieš pradėdami šalinti triktis, ištraukite
kištuką iš elektros lizdo.
Šiame vadove neaprašytų trikčių šalini‐
mą privalo atlikti tik kvalifikuotas elektri‐
kas arba kompetentingas asmuo.
Įprastai naudojant prietaisą gali būti gir‐
dimi tam tikri garsai (kompresoriaus vei‐
kimo, šaltnešio cirkuliavimo).
Problema
Galima priežastis
Prietaisas garsiai veikia
Prietaisas netinkamai atremtas Patikrinkite, ar prietaisas stabi‐
liai stovi (visos keturios kojelės
turi remtis į grindis)
Sprendimas
Kompresorius veikia be
perstojo
Netinkamai nustatyta tempera‐
tūra.
Nustatykite aukštesnę tempera‐
tūrą
Dažnai atidarinėjamas dangtis
Nelaikykite pakelto dangčio il‐
giau nei būtina
Netinkamai uždarytas dangtis
Patikrinkite, ar dangtis gerai už‐
sidaro ir ar tarpikliai nepažeisti
bei švarūs
Vienu metu įdėta per daug
maisto produktų, kuriuos reikia
užšaldyti
Palaukite kelias valandas ir dar
kartą patikrinkite temperatūrą
Į prietaisą įdėti maisto produk‐
tai buvo per šilti
Prieš dėdami maisto produktus į
prietaisą, palaukite, kol jie atvės
iki kambario temperatūros
Patalpos, kurioje stovi prietai‐
sas, temperatūra pernelyg
aukšta, kad prietaisas galėtų
veiksmingai veikti
Pabandykite sumažinti patalpos,
kurioje stovi prietaisas, tempera‐
tūrą
Skamba garso signalas ir
žybčioja įspėjimo simbolis
Šaldiklyje pernelyg aukšta tem‐ Žr. „Įspėjimas dėl per aukštos
peratūra
temperatūros“ skyriuje „Valdymo
skydelis“
Dangtis iki galo neužsida‐
ro
Nešvarūs arba lipnūs dangčio
tarpikliai
Nuvalykite dangčio tarpiklius
Maisto produktų pakuotės blo‐
kuoja dangtį
Tinkamai sudėkite pakuotes; žr.
lipduką ant prietaiso
Nešvarūs arba lipnūs dangčio
tarpikliai
Nuvalykite dangčio tarpiklius
Užblokuota sklendė
Patikrinkite sklendę
Dangtis sunkiai atsidaro
Lemputė nešviečia
Šaldiklyje pernelyg aukšta
temperatūra
Lemputė veikia parengties reži‐ Uždarykite ir atidarykite dangtį.
mu.
Lemputė perdegusi.
Žr. skyrių „Lemputės keitimas“
Netinkamai nustatyta tempera‐
tūra
Nustatykite žemesnę temperatū‐
rą
50 www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Dangtis nesandariai užsidaro
arba netinkamai uždarytas
Patikrinkite, ar dangtis gerai už‐
sidaro ir ar tarpiklis nepažeistas
ir švarus
Dažnai atidarinėjamas dangtis
Stenkitės dažnai nedarinėti
dangčio
Dangtis buvo atidarytas ilgą lai‐ Nelaikykite pakelto dangčio il‐
ką
giau nei būtina
Vienu metu įdėta per daug
maisto produktų, kuriuos reikia
užšaldyti
Palaukite kelias valandas ir dar
kartą patikrinkite temperatūrą.
Kitą kartą sudėkite mažesnį už‐
šaldyti skirtų maisto produktų
kiekį.
Į prietaisą įdėti maisto produk‐
tai buvo per šilti
Prieš dėdami maisto produktus į
prietaisą, palaukite, kol jie atvės
iki kambario temperatūros.
Užšaldomi produktai sudėti per Sudėkite maisto produktus taip,
arti vienas kito
kad aplink juos galėtų cirkuliuoti
šaltas oras
Šaldiklyje per žema tem‐
peratūra
Netinkamai nustatyta tempera‐
tūra
Nustatykite aukštesnę tempera‐
tūrą
Prietaisas visiškai nevei‐
kia.
Kištukas netinkamai įkištas į
elektros lizdą
Tinkamai įkiškite elektros kištu‐
ką
Elektros srovė nepasiekia prie‐ Pabandykite įjungti kitą elektros
taiso
prietaisą į šį elektros lizdą
Prietaisas neįjungtas
Įjunkite prietaisą
Elektros lizde nėra įtampos
(pamėginkite į jį įjungti kitą
prietaisą)
Iškvieskite elektriką
PAKEISKITE LEMPUTĘ
Prireikus paleiskite lemputę:
• atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo
• naudodami atsuktuvą, nuimkite lemputės
gaubtelį kaip parodyta paveikslėlyje
• seną lemputę pakeiskite nauja, to paties galin‐
gumo, specialiai buitiniams prietaisams skirta
lempute. (maksimali galia nurodyta ant lempu‐
tės sklaidytuvo)
• uždėkite lemputės gaubtelį ir vėl prijunkite
prietaisą prie elektros tinklo
ĮSPĖJIMAS
Jeigu lemputės gaubtelis pažeistas arba
jo visai nėra, šaldiklio nenaudokite.
LIETUVIŲ
ĮRENGIMAS
PADĖTIES PARINKIMAS
ĮSPĖJIMAS
Jei išmetate seną prietaisą, kurio dang‐
tyje yra užraktas arba skląstis, privalote
sugadinti šiuos įtaisus, kad mažamečiai
vaikai negalėtų viduje užsitrenkti.
Prietaisą įrengus, jo kištukas turi būti
pasiekiamas.
Šis prietaisas gali būti statomas sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje (garaže arba rūsyje), bet,
norint, kad jis optimaliai veiktų, geriau jį statyti to‐
se vietose, kur aplinkos temperatūra atitinka kli‐
mato klasę, nurodytą prietaiso duomenų lentelė‐
je:
Klimato
klasė
Aplinkos temperatūra
SN
nuo +10°C iki 32°C
N
nuo +16 °C iki 32°C
ST
nuo +16 °C iki 38°C
T
nuo +16 °C iki 43 °C
JUNGIMAS PRIE ELEKTROS
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo,
patikrinkite, ar duomenų lentelėje nurodyta įtam‐
pa ir dažnis atitinka maitinimo tinkle esančią
įtampą ir dažnį.
Prietaisą būtina įžeminti. Šiam tikslui elektros
maitinimo kabelio kištuke įrengtas kontaktas. Jei
namų elektros tinklo lizdas neįžemintas, prietaisą
prijunkite prie atskiro įžeminimo - paisykite galio‐
jančių reglamentų ir pasitarkite su kvalifikuotu
elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų saugos nuro‐
dymų, gamintojas neprisiima jokios atsakomy‐
bės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvų reikalavi‐
mus.
REIKALAVIMAI VENTILIACIJAI
1.
2.
3.
Šaldiklį pastatykite į horizontalią padėtį ant
tvirto pagrindo. Prietaisas turi stovėti ant
visų keturių kojelių.
Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir galinės sie‐
nos būtų 5 cm tarpas.
Įsitikinkite, kad iš įrenginio šonų būtų palikta
po 5 cm tarpą.
Už prietaiso turi būti pakankamas oro srautas.
51
52 www.electrolux.com
TRIUKŠMAS
Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi tam
tikri garsai (kompresoriaus veikimo, šaldomosios
medžiagos cirkuliavimo).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
LIETUVIŲ
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
53
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys
Aukštis × plotis × gylis (mm):
876 × 1336 × 665
Produktų išsilai‐
kymo trukmė
49 val.
Kiti techniniai duomenys pateikti išori‐
nėje dešinėje prietaiso pusėje esan‐
čioje duomenų lentelėje.
APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
ženklu
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
54 www.electrolux.com
LIETUVIŲ
55
www.electrolux.com/shop
804180227-A-492011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement