Zanussi ZFC631WAP User manual

Zanussi ZFC631WAP User manual
ET
LV
LT
TR
UK
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Kullanma Kılavuzu
Інструкція
Sügavkülmkirst
Horizontālā saldētava
Šaldymo dėžė
Sandık Tipi Dondurucu
Морозильна скриня
ZFC631WAP
2
11
21
31
41
Sisukord
Ohutusinfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käitus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Juhtpaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Esimene kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Igapäevane kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vihjeid ja näpunäiteid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
6
Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Mida teha, kui... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Tehnilised andmed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Paigaldamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Keskkonnainfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget
kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui
paigaldate masina ja kasutate seda esimest
korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on
tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja
ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja
veenduge, et need oleksid alati seadmega
kaasas, kui selle asukohta muudetakse või
seadme müümise korral, nii et kõik kasutajad
oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle
kasutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides
tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastuta.
Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste
turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks
isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse
ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a.
juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või
neid juhendab seadme kasutamisel isik,
kes nende turvalisuse eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega
mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus
kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et
2
mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega
sulgeks end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema
vedrulukustussüsteemiga seadme, siis enne vana seadme äraviskamist veenduge,
et lukustusmehhanismi poleks võimalik
enam kasutada. Vastasel juhul võib seade
muutuda lapse jaoks surmalõksuks.
Üldine ohutus
Hoiatus
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks
säilitamiseks.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks
mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja
ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine
isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist.
Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:
– vältige tuleallikate lähedust,
– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade
paikneb.
www.zanussi.com
• Seadme parameetrite muutmine või selle
mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik.
Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada
lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
Hoiatus Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd
tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud
tehnikult või teenusepakkujalt.
•
•
•
•
1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme
tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik
võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Tagage juurdepääs seadme toitepistikule.
4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmbamise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepistikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud).
See seade on raske. Seda liigutades olge
ettevaatlik.
Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/märjad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi või külmahaavandeid.
Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet
otsese päikesevalgusega.
Selles seadmes kasutatavad lambid (kui
need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks.
Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plastmassist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikku, sest need võivad plahvatada.
• Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist härmatisevaba seadmega)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist uuesti külmutada.
www.zanussi.com
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud
toitu vastavalt toidu tootja juhistele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid juhiseid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud
jooke, kuna see tekitab anumas rõhju, mis
võib põhjustada plahvatuse, mis omakorda
kahjustab seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest
söömisel külmapõletust tekitada.
Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks terevaid esemeid. Kasutage
plastmassist kaabitsat.
Paigaldamine
Tähtis Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt
vastavas alalõigus toodud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see
kahjustada pole saanud. Ärge ühendage
seadet, kui see on viga saanud. Teatage
võimalikest kahjustustest koheselt toote
müüjale. Sel juhul jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kaks tundi, et õli
saaks kompressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane
õhuringlus, selle puudumine toob kaasa
ülekuumenemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks, järgige paigaldamisjuhiseid.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide
lähedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et
toitepistikule oleks olemas juurdepääs.
Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik
või kompetentne isik.
3
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada
tohib ainult originaal varuosi.
Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti
kahjustada võivaid gaase ei selle külmutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides.
Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprü-
giga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt
kohaldatavatele määrustele, mille saate oma
kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti
läheduses. Selles seadmes kasutatud mater, on korduvkasutatajalid, millel on sümbol
vad.
Käitus
Sisselülitamine
Ühendage pistik pistikupessa.
Märgutuli süttib.
Keerake temperatuuriregulaatorit päripäeva.
Reeglina on sobivaim keskmine asend.
Tähtis Kui temperatuur seadmes läheb liiga
kõrgeks, süttib hoiatustuli.
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuurinupp asendisse OFF.
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Seadme kasutamiseks toimige järgmiselt:
• Kõige külmema temperatuuri saamiseks,
suunas.
keerake temperatuurinupp
• Kõige kõrgema temperatuuri saamiseks,
suunas.
keerake temperatuurinupp
Kuid täpset seadet valides tuleks meeles pidada, et seadmes valitsev temperatuur sõltub:
• toa temperatuurist
• kui sageli kaant avatakse
• kui palju toitu seal säilitatakse
• seadme asukohast.
Juhtpaneel
1
2
3
4 Kiirkülmutuse lüliti
5 Temperatuuri regulaator
Kiirkülmutusfunktsioon
Kiirkülmutusfunktsiooni saate sisse lülitada
kiirkülmutuslüliti abil.
Süttib kiirkülmutuse tuli.
Selle funktsiooni saate alati välja lülitada, vajutades kiirkülmutuslülitit. Kiirkülmutuse tuli
kustub.
5
4
1 Märgutuli
2 Kõrge temperatuuri hoiatustuli
3 Kiirkülmutuse tuli
4
Kõrge temperatuuri hoiatus
Hoiatustule süttimine viitab temperatuuri tõusule sügavkülmkastis (nt voolukatkestuse tõttu).
Alarmi ajal ei tohi külmikusse toitu juurde
panna.
www.zanussi.com
Kui normaaltingimused on taastunud lülitub
alarmtuli automaatselt välja.
Esimene kasutamine
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist, peske seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige
vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toodetele omast lõhna ja kuivatage seade hoolikalt.
Tähtis Ärge kasutage pesuvahendeid ja abrasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad sisepindu.
Igapäevane kasutamine
Värske toidu sügavkülmutamine
Sügavkülmuti sobib värske toidu sügavkülmutamiseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks.
Värske toidu kiirkülmutamiseks aktiveerige
funktsioon vähemalt 24 tunniks enne külmutatava toidu sügavkülmutusvahesse asetamist.
Maksimaalne toidukogus, mida on võimalik
24 tunni jooksu külmutada, on ära toodud
andmeplaadil 1)
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: sel ajal ei
tohi lisada külmutamiseks toitu.
Sügavkülmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaegset mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt 2 tundi kõrgemate seadetega
töötada, enne kui asetate toiduained seadmesse.
Tähtis Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks
voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära
pikemalt väärtusest, mis on äratoodud
tehnilise iseloomustuse peatükis
"temperatuuri tõusu aeg", peab ülessulanud
toiduained koheselt ära tarbima või
valmistama ning seejärel uuesti külmutama
(peale mahajahtumist).
Kaane avamine ja sulgemine
Kuna kaas on varustatud spetsiaalse tihkelt
sulguva tihendiga, ei ole kohe pärast sulgemist kaant eriti lihtne uuesti avada (sees tekkinud vaakumi tõttu).
Enne kaane avamist oodake mõned minutid.
Vaakumventiil aitab teil kaant avada.
Hoiatus Ärge kunagi rakendage käepidemele toorest jõudu.
Säilituskorvid
X
Y
Riputage korvid sügavkülmiku ülemise
serva külge (X) või
paigutage seadme
sisse (Y).
Keerake ja fikseerige sangad olenevalt
korvi paigutusest,
nagu näha joonisel.
Piltidelt on näha, kui palju korve eri sügavkülmikumudelid mahutavad.
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
Lisakorve saate osta oma kohalikust teeninduskeskusest.
1) Vaadake "Tehnilised andmed
www.zanussi.com
5
Vihjeid ja näpunäiteid
Näpunäiteid sügavkülmutamiseks
Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaalselt ära kasutada, siinkohal mõned olulised näpunäited:
• maksimaalne toidukogus, mida on võimalik
külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud
seadme andmeplaadil;
• sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi.
Sel ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada;
• külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid
ja korralikult puhastatud toiduaineid;
• valmistage toit ette väikeste portsjonitena,
et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning
et seda oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajalikus koguses;
• mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veenduge, et pakendid oleksid õhukindlad;
• ärge laske värskel külmutamata toidul puutuda vastu juba külmutatud toitu; nii väldite
temperatuuri tõusu viimases;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja
kauem kui rasvased; sool vähendab toidu
säilivusaega;
• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast
sügavkülmutusest võtmist, võib põhjustada
nahal külmapõletust;
• soovitatakse märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgida.
Näpunäiteid sügavkülmutatud toidu
säilitamiseks
Selleks, et saada antud seadmelt parimad tulemused, tuleb:
• veenduda, et kaubandusvõrgust hangitud
külmutatud toiduaineid on kaupluses nõuetekohaselt säilitatud;
• veenduda, et külmutatud toiduained toimetatakse kauplusest sügavkülmikusse võimalikult lühikese aja jooksul;
• mitte avada ust sageli ega jätke seda lahti
kauemaks kui vältimatult vajalik.
• Kord üles sulanud toit rikneb kiiresti ja seda
ei tohi uuesti külmutada.
• Ärge ületage toidu tootja poolt antud säilitusaega.
Puhastus ja hooldus
Ettevaatust Enne mistahes
hooldustegevust tõmmake seadme
toitejuhe seinast.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis on
süsivesinikku; seega peab hooldust ja
täitmist korraldama ainult volitatud tehnik.
Perioodiline puhastamine
1. Lülitage seade välja.
2. Võtke pistik pesast välja.
3. Puhastage seadet ja selle tarvikuid regulaarselt sooja vee ja neutraalse seebiga.
Kaane tihendi puhastamisel olge ettevaatlik.
4. Kuivatage seade korralikult ära.
5. Ühendage toitejuhe pistikusse.
6. Lülitage seade sisse.
6
Ettevaatust Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivseid tooteid, lõhnastatud
puhastusaineid või vahasid seadme
sisemuse puhastamiseks.
Olge ettevaatlik, et mitte vigastada
jahutussüsteemi.
Tähtis Kompressori osa pole vaja puhastada.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad kahjustada
selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovitatakse puhastada seda seadet
väljast ainult sooja veega, millele on lisatud
pisut nõudepesuvahendit.
Sügavkülmuti sulatamine
Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on
10-15 mm.
Kõige parem on külmikut sulatada siis kui
seal pole üldse või on väga vähe toitu.
www.zanussi.com
Jää eemaldamiseks toimige järgnevalt:
1. Lülitage seade välja.
2. Võta külmikust välja toiduained, keera
need ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse kohta.
3. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sulatusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatusveel vanni voolata. Jää kiiremaks eemaldamiseks kasuga kaabitsat.
4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage
korralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi.
5. Lülitage seade sisse.
6. Seadke temperatuurinupp maksimaalse
külmutuse asendisse ja hoidke teda nii
kaks kuni kolm tundi.
7. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduained.
Tähtis Ärge kunagi kasutage teravaid
esemeid jää kraapimiseks kuna niiviisi võite
seadet vigastada. Ärge kasutage
sulatusprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi
vahendeid või muid mooduseid, mida pole
tootja poolt ette nähtud. Temperatuuri tõus
külmutatud toiduainetes võib vähendada
nende kasutusiga.
Seadme seintele koguneva härmatise hulk
suureneb, kui välisõhu niiskusesisaldus on
suur või juhul, kui külmutatav toit ei ole
korralikult pakitud.
Töö vahepealsed ajad
Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, rakendage järgmisi abinõusid:
1. Lülitage seade välja.
2. Võtke pistik pesast välja.
3. Võtke kõik toit välja.
4. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid.
5. Ebameeldivate lõhnade vältimiseks jätke
kaas lahti.
Tähtis Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda
kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees
olev toit voolukatkestuse korral ei rikneks.
Mida teha, kui...
Ettevaatust Enne veaotsingut võtke
pistik pesast välja.
Veaotsingut, mida ei ole antud juhendis
äratoodud, võib läbi viia ainult kvalifitseeritud
elektrik või kompetentne isik.
Probleem
Tähtis Normaalsel kasutamisel on kuulda
mõningast müra (kompressor,
jahutusvedeliku ringlus).
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade tekitab müra.
Seadmel puudub korralik tugi.
Kontrollige, kas seade seisab stabiilselt (kõik neli jalga peavad põrandal olema).
Kompressor töötab pidevalt.
Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.
Määrake kõrgem temperatuur.
Kaant on liiga tihti avatud.
Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui
vaja.
Kaas ei ole korralikult kinni.
Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas.
Samaaegselt pandi seadmesse
suur hulk sügavkülmutamist vajavat toitu.
Oodake mõni tund ja kontrollige
temperatuuri uuesti.
www.zanussi.com
7
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadmesse pandud toit oli liiga
soe.
Laske toidul jahtuda toatemperatuurile, enne kui selle külmikusse
panete.
Ruumi temperatuur, kus seade
asub, on tõhusa töö seisukohalt
liiga kõrge.
Püüdke vähendada selle ruumi
temperatuuri.
Sügavkülmikus on liiga soe.
Vaadake osa "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Seade on äsja sisselülitatud ja
temperatuur pole jõudnud veel
alaneda.
Vaadake osa "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Tooted ei ole korralikult pakendatud.
Pakendage tooted paremini.
Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole
korralikult kinni.
Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas.
Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.
Määrake kõrgem temperatuur.
Vee äravoolu kork ei ole omal kohal.
Paigaldage vee äravoolu kork korrektselt.
Seadmes on liiga palju härmatist.
Eemaldage liigne härmatis.
Kaane tihendid on mustad ja kleepuvad.
Puhastage kaane tihendeid.
Toiduasjad blokeerivad kaane sulgemist.
Paigutage pakendid korrektselt,
vaadake seadmel olevat kleebist.
Kaane tihendid on mustad ja kleepuvad.
Puhastage kaane tihendeid.
Ventiil on blokeerunud.
Kontrollige ventiili.
Lamp ei tööta.
Lamp on katki.
Vaadake osa "Lambi vahetamine".
Sügavkülmikus on liiga
soe.
Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.
Määrake madalam temperatuur.
Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole
korralikult kinni.
Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas.
Enne külmutamist polnud seade
piisavalt maha jahutatud.
Jätke masina mahajahtumiseks piisavalt aega.
Samaaegselt pandi seadmesse
suur hulk sügavkülmutamist vajavat toitu.
Oodake mõni tund ja kontrollige
temperatuuri uuesti. Järgmine kord
pange seadmesse korraga väike
kogus sügavkülmutamist vajavat
toitu.
Seadmesse pandud toit oli liiga
soe.
Laske toidul jahtuda toatemperatuurile, enne kui selle külmikusse
panete.
Kõrge temperatuuri hoiatus on aktiivne.
Seadmes on liiga palju härmatist.
Kaas ei sulgu täielikult.
Kaant on keeruline avada.
8
www.zanussi.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Sügavkülmutatavad tooted on
üksteisele liiga lähedal.
Asetage tooted nii, et külm õhk
saaks nende vahel liikuda.
Kaant on sageli avatud.
Proovige kaant vähem avada.
Kaas on kaua aega lahti olnud.
Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui
vaja.
Sügavkülmikus on liiga
külm.
Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.
Määrake kõrgem temperatuur.
Seade ei tööta üldse. Ei jahutus ega valgustus ei tööta.
Pistik ei ole korralikult pistikupesas.
Ühendage toitepistik korralikult.
Seadmesse ei tule voolu.
Püüdke ühendada pistikupessa
mõni teine elektriseade.
Seade pole sisselülitatud.
Lülitage seade sisse.
Pistikupesas ei ole pinget (püüdke
ühendada sellesse mõni teine
seade).
Kutsuge välja elektrik.
Klienditeenindus
Kui seade ei tööta pärast ülalmainitud asjade
kontrollimist ikka veel korralikult, siis võtke
ühendust lähima teeninduskeskusega.
Kiire teeninduse saamiseks on oluline kohe
ära mainida ka seadme mudel ja seerianumber, mis asuvad seadme garantiisertifikaadil
või seadme andmeplaadil, mille leiate seadme väliselt paremalt küljelt.
2. Vahetage vana lamp uue vastu, mis on
vanaga sarnase võimsusega ja spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette nähtud.
(Maksimumvõimsus on märgitud lambi
kattele.)
3. Ühendage toitejuhe pistikusse.
4. Avage kaas. Veenduge, et lamp süttib
põlema.
Lambi vahetamine
1. Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
Tehnilised andmed
Mõõdud
Kõrgus × laius × sügavus (mm):
876 × 1061 × 665
Temperatuuri tõusu aeg
www.zanussi.com
32 tundi
Täiendavad tehnilised andmed on toodud andmesildil, mis asub seadme paremal välisküljel.
9
Paigaldamine
Paigutamine
Hoiatus Kui kõrvaldate kasutuselt vana
seadme, mille uksel on lukk, tuleb see
kindlasti kasutuskõlbmatuks muuta, et
väikesed lapsed end kappi ei lukustaks.
Tähtis Seadme pistikule peab olema pärast
paigaldamist juurdepääs.
Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži
või keldrisse), kuid parimate säilitamistulemuste saamiseks tuleks see panna ruumi,
mille ümbritseva õhu temperatuur vastab
seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile:
Kliimaklass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pin-
ge ja sagedus vastaksid teie majapidamise
omale.
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul
kui teie kodune seinapistik pole maandatud,
maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui
ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.
Nõuded ventilatsioonile
1. Sügavkülmkast peab olema paigutatud
horisontaalses asendis ja kindlale pinnale. Seade peab toetuma kõigile neljale jalale.
2. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline kaugus oleks 5 cm.
3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte
vaheline kaugus oleks 5 cm.
Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane.
Keskkonnainfo
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
10
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
www.zanussi.com
Saturs
Drošības informācija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lietošana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vadības panelis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirmā ieslēgšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Izmantošana ikdienā _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Noderīgi ieteikumi un padomi _ _ _ _ _ _
11
13
13
14
14
15
Kopšana un tīrīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ko darīt, ja ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehniskie dati _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uzstādīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informācija par ierīces izmantošanas
ekoloģiskajiem aspektiem _ _ _ _ _ _ _ _
15
16
19
19
19
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas
dēļ pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīstieties ar visiem tajā ietvertajiem
padomiem un brīdinājumiem. Lai nepieļautu
nelaimes gadījumu iespējamību un nepareizu
ierīces darbību, ir svarīgi, lai visi šīs ierīces
lietotāji rūpīgi iepazītos ar lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet šos lietošanas norādījumus un sekojiet, lai tie vienmēr
atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā tiek
pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodrošināsiet iespēju, ka visi tās lietotāji būs atbilstoši informēti par pareizu un drošu ierīces lietošanu.
Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā
rokasgrāmatā minētos piesardzības pasākumus, jo pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies atbildību.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
• Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas
personas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai
pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās personas norādījumiem.
Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas
risks.
• Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk
ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu,
ka bērni, spēlējoties iekļūst ierīcē un tiek
pakļauti elektrošokam vai nosmakšanai.
www.zanussi.com
• Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai
vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene),
pret šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko
durvju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties no nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek
sabojāta. Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu
ierīcē un ieslēgšanos.
Vispārīgi drošības norādījumi
Brīdinājums
Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
• Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai mājsaimniecības vajadzībām, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
• Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus
mākslīgus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēšanu.
• Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierīces, piemēram, saldējuma pagatavošanas
ierīces, ja vien to izmantošanu neparedz
ražotājs.
• Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
• Ierīces dzesētāja shēmā ir izobutāns
(R600a) — viegli uzliesmojoša, videi praktiski nekaitīga dabasgāze.
Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet dzesētāja shēmas sastāvdaļas.
Ja dzesētāja shēma tomēr tiek bojāta:
– nepieļaujiet atklātu liesmu un novērsiet
iespējamu aizdegšanās avotu klātbūtni
– rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā ir uzstādīta
ierīce
11
• Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to
ir bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai
elektrošoku.
Brīdinājums Lai nepieļautu bīstamību,
elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli, kontaktdakšu vai kompresoru,
drīkst nomainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis vai kvalificēts apkopes speciālists.
•
•
•
•
1. Nepagariniet strāvas kabeli.
2. Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa nevar saspiest vai sabojāt strāvas
kabeļa kontaktspraudni. Saspiests vai
bojāts kontaktspraudnis var pārkarst
un izraisīt ugunsgrēku.
3. Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces
strāvas kabeļa kontaktspraudnim.
4. Nevelciet strāvas kabeli.
5. Ja strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir
vaļīgs, neievietojiet to sienas kontaktligzdā. Tas var izraisīt elektrošoku vai
aizdegšanos.
6. Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma spuldzei nav pārsega.
Šī ierīce ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi.
Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā
ievietotajiem produktiem ar mitrām rokām,
jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus.
Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā pakļauta
tiešai saules staru iedarbībai.
Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spuldzes
ir paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimniecības ierīcēs. Tās nav paredzētas
telpas apgaismojumam.
Ikdienas lietošana
• Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas
daļām karstus virtuves traukus.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas
gāzes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt.
• Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugurējā sienā esošajai gaisa cirkulācijas atverei. (Ja ierīce aprīkota ar tehnoloģiju
Frost Free)
12
• Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus produktus atbilstoši produktu ražotāja
norādījumiem.
• Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ieteikumus. Skatiet attiecīgos norādījumus.
• Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi sabojāt ierīci.
• Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lietošana var izraisīt apdegumus.
Apkope un tīrīšana
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus.
• Nelietojiet asus priekšmetus, lai nokasītu
sarmu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.
Uzstādīšana
Svarīgi Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam,
rūpīgi ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās
sadaļās esošos norādījumus.
• Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav
bojāta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatējat bojājumus, nekavējoties ziņojiet
par to ierīces tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma materiālus.
• Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu
ieplūst atpakaļ kompresorā.
• Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāciju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai
ierīkotu pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstādīšanas norādījumus.
• Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem
vai plītīm.
• Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas
var piekļūt kontaktligzdai.
Apkope
• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša persona.
• Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu
drīkst veikt tikai pilnvarota klientu apkalpowww.zanussi.com
šanas centra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.
Apkārtējās vides aizsardzība
Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai
izolācijas materiālos nav vielu, kas var
negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības
atkritumiem. Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrīvojieties no ierīces
atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesētājagregāta bojājumus, it īpaši
aizmugurē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces izgatavošanā izmantotie materiāli ir apzī- tātad tie ir otrreizēji pārmēti ar simbolu
strādājami.
Lietošana
Ieslēgšana
Iespraudiet kontaktdakšu sienas elektrotīkla
kontaktligzdā.
Iedegsies indicators.
Pagrieziet temperatūras pārslēgu pulksteņa
rādītāja virzienā.
Vidējais iestatījums parasti ir vispiemērotākais.
Svarīgi Svarīgi - ja temperatūra ierīces
iekšpusē ir pārāk augsta, iedegsies
trauksmes indikators.
Izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras regulatoru stāvoklī OFF.
Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
Lai lietotu ierīci, rīkojieties šādi:
• lai iegūtu minimālu aukstumu, pagrieziet
.
temperaturas regulatoru stāvoklī
• lai iegūtu maksimālu aukstumu, pagrieziet
.
temperaturas regulatoru stāvoklī
Taču, izvēloties temperatūru, atcerieties, ka
tā ir atkarīga no:
• telpas temperatūras
• no tā, cik bieži tiek atvērts vāks
• ledusskapī uzglabāto produktu daudzuma
• ierīces atrašanās vietas.
Vadības panelis
1
2
3
2 Paaugstinātas temperatūras brīdinājuma
indikators
3 Ātrās sasaldēšanas indikators
4 Ātrās sasaldēšanas slēdzis
5 Temperatūras regulators
5
4
Ātrās sasaldēšanas funkcija
Ātrās sasaldēšanas funkciju var aktivizēt, nospiežot ātrās sasaldēšanas slēdzi.
Iedegsies ātrās sasaldēšanas funkcijas indikators.
1 Signāllampiņa
www.zanussi.com
13
Funkciju var deaktivizēt jebkurā laikā, nospiežot ātrās sasaldēšanas slēdzi. Ātrās sasaldēšanas funkcijas indikators nodzisīs.
Augstas temperatūras brīdinājuma signāls
Saldētavas temperatūras paaugstināšanās
(piemēram, elektrības piegādes pārtraukuma
dēļ) tiek norādīta, izmantojot brīdinājuma indikatora iedegšanos.
Brīdinājuma fāzes laikā neievietojiet saldētavā produktus.
Kad atjaunoti normāli apstākļi, brīdinājuma indikators automātiski izdziest.
Pirmā ieslēgšana
Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes,
mazgājiet iekšpusi un iekšējos piederumus ar
remdenu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
Svarīgi Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai
abrazīvus pulverus, jo tie sabojās apdari.
Izmantošana ikdienā
Svaigas pārtikas sasaldēšana
Saldētava ir piemērota svaigu produktu sasaldēšanai un sasaldētu produktu ilgstošai
uzglabāšanai.
Lai sasaldētu svaigus produktus, aktivizējiet
ātrās sasaldēšanas funkciju vismaz 24 stundas pirms sasaldēšanai paredzēto produktu
ievietošanas saldētavā.
Maksimālais saldētavā ievietojamo produktu
daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir
minēts tehnisko datu plāksnītē 2)
Sasaldēšanas process ilgst 24 stundas: šajā
laikā nepievienojiet citus produktus.
Vāka atvēršana un aizvēršana
Tā kā vāks ir aprīkots ar efektīvu blīvējumu,
to ir grūti atvērt uzreiz pēc aizvēršanas (vakuuma klātbūtnes dēļ).
Pirms vāka atkārtotas atvēršanas pagaidiet
dažas minūtes. Vakuums palīdzēs jums atvērt vāku.
Brīdinājums Nevelciet rokturi ar pārmērīgu spēku.
Produktu uzglabāšanas grozi
X
Y
Saldētas pārtikas uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc ilgstošas ledusskapja neizmantošanas, pirms ievietot nodalījumā produktus, ļaujiet ierīcei
darboties vismaz 2 stundas, iestatot visaugstāko temperatūras iestatījumu.
Svarīgi Ja sākas nejaušs atkausēšanas
process, piemēram, elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma dēļ (ektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks par tehnisko datu
plāksnītē minēto uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes pārtraukuma
gadījumā), atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai jāpagatavo un pēc
to atdzišanas - atkārtoti jāsasaldē.
2) Skatiet sadaļu "Tehniskie dati"
14
Uzkariniet grozus uz
saldētavas augšējās
malas (X) vai novietojiet tos saldētavā
(Y).
Pagrieziet un nofiksējiet rokturus šajās
divās pozīcijās, kā
tas parādīts attēlā.
Tālāk redzamajos attēlos parādīts, cik daudz
grozu var ievietot dažāda veida saldētavās.
www.zanussi.com
606
806
946
1061
230
1201
1336
Papildu grozus varat iegādāties tuvākajā servisa centrā.
1611
Noderīgi ieteikumi un padomi
Produktu sasaldēšanas ieteikumi
Lai iegūtu optimālu sasaldēšanas rezultātu,
šeit ir daži svarīgi ieteikumi:
• maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā. ir minēts tehnisko
datu plāksnītē;
• sasaldēšanas process ilgst 24 stundas. Šajā laikā nedrīkst pievienot papildu produktus;
• sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes, svaigus un rūpīgi notīrītus produktus;
• sagatavojiet produktus nelielās porcijās, lai
paātrinātu sasaldēšanu un pēc tam izmantotu tikai nepieciešamo daudzumu;
• Iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai polietilēna
maisiņos un pārbaudiet, vai iesaiņojumi ir
gaisa necaurlaidīgi;
• neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai saskarties ar jau sasaldētiem produktiem, tādējādi nepieļaujot pēdējo temperatūtas paaugstināšanos;
• liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk nekā tie, kuros ir augsts tauku saturs; Sāls
samazina produktu uzglabāšanas laiku;
• saldētas sulas, tās lietojot uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas
apdegumus;
• lai atcerētos produktu sasaldēšanas laiku,
ieteicams to pierakstīt.
Saldētu produktu uzglabāšanas ieteikumi
Lai iegūtu no šīs iekārtas labāko sniegumu,
jums vajadzētu:
• pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie produkti tika pareizi uzglabāti;
• pārbaudīt, vai saldētie produkti tiek ievietoti
saldētavā iespējami īsākā laikā posmā;
• neatvērt vai neatstāt vāku biežāk vai ilgāk
nekā tas nepieciešams.
• Tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri bojājas
un tos nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Nepārsniedziet produktu ražotāja norādīto
uzsglabāšanas laiku.
Kopšana un tīrīšana
Uzmanību Pirms apkopes veikšanas
atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir ogļūdeņradis; tādēļ tās apkopi un uzlādēšanu
drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
Periodiska tīrīšana
1. Izslēdziet ierīci.
www.zanussi.com
2. Atvienojiet spraudkontaktu no kontaktdakšas.
3. Regulāri tīriet ierīci un piederumus, izmantojot siltu ūdeni un neitrālas ziepes.
Tīriet saudzīgi vāka blīvējumu.
4. Pilnībā nosusiniet ierīci.
5. Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
6. Ieslēdziet ierīci.
15
Uzmanību Lai tīrītu ierīces iekšpusi,
nelietojiet mazgāšanas līdzekļus,
abrazīvus produktus, tīrīšanas līdzekļus ar
augstu aromatizācijas pakāpi vai vasku.
Nesabojājiet atdzesēšanas sistēmu.
Svarīgi Netīriet kompresoru.
Daudzi virtuves virsmu tīrīšanas līdzekļi satur
ķīmikālijas, kas var sabojāt ledusskapja plastmasas daļas. Tādēļ ieteicams ledusskapja
korpusu tīrīt tikai ar silta ūdens un tam pievienota šķidra mazgāšanas līdzekļa maisījumu.
Saldētavas atkausēšana
Kad ledus slāņa biezums sasniedz 10-15
mm, atkausējiet saldētavu.
Vislabāk atkausēt saldētavu, ja tajā ir maz
produktu vai to nav vispār.
Lai likvidētu ledu, rīkojieties šādi:
1. Izslēdziet ierīci.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to vairākos avīžu slāņos un novietojiet vēsā
vietā.
3. Atstājiet vāku atvērtu, izņemiet atkausēšanas ūdens izplūdes noslēgu un savāciet izplūdušo ūdeni traukā. Lai ātri notīrītu ledu, lietojiet skrāpi.
4. Kad atkausēšana ir pilnībā pabeigta, izžāvējiet nodalījumu un pieslēdziet ierīci
elektrotīklam.
5. Ieslēdziet ierīci.
6. Iestatiet temperatūras regulatoru tā, lai
iegūtu maksimālu aukstumu un ar šo iestatījumu darbiniet ierīci divas vai trīs stundas.
7. Ielieciet atpakaļ izņemto pārtiku.
Svarīgi Lai notīrītu ledu, nelietojiet asus
metāla rīkus, jo tas var sabojāt ierīci.
Neizmantojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai kādus mākslīgus
līdzekļus, lai paātrinātu atkušanas procesu.
Atkausēšanas laikā temperatūra sasaldētajās
paketēs paaugstinās, tas var saīsināt to
derīguma laiku.
Apledojuma daudzums uz ierīces sienām
palielināsies pie augstāka apkārtējās vides
mitruma un tad, ja saldētā pārtika nav
pienācīgi ietīta.
Ledusskapja ilgstoša neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus
piesardzības pasākumus:
1. Izslēdziet ierīci.
2. Atvienojiet spraudkontaktu no kontaktdakšas.
3. Izņemiet produktus.
4. Atkausējiet un iztīriet ierīci un visus piederumus.
5. Lai nepieļautu nepatīkamu aromātu, atstājiet vāku atvērtu.
Svarīgi Ja neveicat iepriekš minētās
darbības, palūdziet, lai kāds pārbauda
ledusskapi jūsu prombūtnes laikā un novērš
produktu sabojāšanos iespējamā
elektroenerģijas piegādes pātrtraukuma
gadījumā.
Ko darīt, ja ...
Uzmanību Pirms problēmrisināšanas
atvienojiet strāvas padeves
spraudkontaktu no kontaktligzdas.
Problēmrisināšanu saistībā ar jautājumiem,
kas nav ietverti šajā rokasgrāmatā, drīkst
veikt tikai kvalificēts elektriķis.
16
Svarīgi Normālas darbības laikā var dzirdēt
dažas skaņas (kompresors, saldēšanas
šķidruma cirkulācija).
www.zanussi.com
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstīta.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv stabili
(visām četrām kājiņām jābalstās uz
grīdas).
Kompresors darbojas nepārtraukti.
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Vāks tiek atvērts pārāk bieži.
Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk nekā
tas nepieciešams.
Vāks nav pareizi aizvērts.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras pareizi, un blīvējums ir tīrs un nebojāts.
Vienlaikus ievietots liels produktu
daudzums.
Pagaidiet dažas stundas un pēc
tam vēlreiz pārbaudiet temperatūru.
Ledusskapī ievietotie produkti ir
par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas ļaujiet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai.
Telpas, kurā ir uzstādīts ledusskapis, temperatūra ir par augstu.
Mēģiniet samazināt telpas temperatūru.
Saldētavā esošā temperatūra ir
par augstu.
Skatiet sadaļu "Augstas temperatūras brīdinājums".
Ierīce ir nesen ieslēgta, un temperatūra vēl arvien ir par augstu.
Skatiet sadaļu "Augstas temperatūras brīdinājums".
Produkti nav pareizi iesaiņoti.
Iesaiņojiet produktus pareizi.
Vāks nav pareizi vai cieši aizvērts.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras pareizi, un blīvējums ir tīrs un nebojāts.
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Nav pareizi ievietots ūdens izplūdes noslēgs.
Ievietojiet ūdens izplūdes noslēgu
pareizi.
Pārāk liels apsarmojums vai ledus
kārtiņa.
Notīriet apledojumu.
Vāka blīvējums ir netīrs vai lipīgs.
Tīriet vāka blīvējumu.
Vāku bloķē produkti.
Pārkārtojiet produktus; skatiet ierīcē esošo uzlīmi.
Vāka blīvējums ir netīrs vai lipīgs.
Tīriet vāka blīvējumu.
Iededzies augstas temperatūras indikators.
Pārāk liels apsarmojums
vai ledus kārtiņa.
Vāks pilnībā neaizveras.
Vāku ir grūti atvērt.
Bloķēts vārsts.
Pārbaudiet vārstu.
Spuldze nedarbojas.
Spuldze ir bojāta.
Informācija sadaļā "Spuldzes maiņa.
Saldētavā esošā temperatūra ir par augstu.
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet zemāku temperatūru.
Vāks neaizveras pietiekami cieši
vai pareizi.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras pareizi, un durvju blīvējums ir tīrs un nebojāts.
Pirms produktu saldēšanas ierīce
netika pietiekami atdzesēta.
Iepriekšēji atdzesējiet ierīci.
www.zanussi.com
17
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Vienlaikus ievietots liels produktu
daudzums.
Pagaidiet dažas stundas un pēc
tam vēlreiz pārbaudiet temperatūru.
Nākamo reizi ievietojiet mazāku
saldēšanai paredzētu produktu
daudzumu.
Ledusskapī ievietotie produkti ir
par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas ļaujiet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai.
Sasaldēšanai parezdētie produkti
saskaras.
Novietojiet produktus tā, lai netraucētu aukstā gaisa cirkulāciju.
Vāks tiek atvērts pārāk bieži.
Mēģiniet neatvērt vāku par biežu.
Vāks ir atvērts ilgu laiku.
Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk nekā
tas nepieciešams.
Saldētavā esošā temperatūra ir par zemu.
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Ierīce nedarbojas. Nedarbojas atdzesēšanas process un neieslēdzas apgaismojums.
Kontaktdakša nav līdz galam iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā.
Ievietojiet to pareizi.
Ledusskapim netiek piegādāta
elektroenerģija.
Pievienojiet kontaktligzdai citu elektroierīci.
Ierīce neieslēdzas.
Ieslēdziet ierīci.
Sienas kontaktligzdā nav sprieguma (pievienojiet tai citu elektroierīci).
Sazinieties ar elektriķi.
Patērētāja pakalpojumi
Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm ierīce
vēl arvien nedarbojas pareizi, sazinieties ar
vietējo klientu apkalpošanas centru.
Lai nodrošinātu savlaicīgu apkalpošanu, sazinoties ar klientu apkalpošanas centru, ir būtiski norādīt ierīces modeļa nosaukumu un sērijas numuru, kuru var atrast uz garantijas
sertifikāta vai ierīces ārējā, labajā pusē izvietotajā tehnisko datu plāksnītē.
Apgaismojuma spuldzes maiņa
1. Atvienojiet spraudkontaktu no kontaktdakšas.
18
2. Nomainiet veco lampu ar tādas pašas
jaudas lampu, kas paredzēta izmantošanai mājsaimniecības ierīcēs. (maksimālā
jauda norādīta uz lampas pārsega)
3. Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
4. Atveriet vāciņu. Pārliecinieties, ka spuldze ieslēdzas.
www.zanussi.com
Tehniskie dati
Izmēri
Augstums x platums x dziļums (mm):
876 × 1061 × 665
Uzglabāšanas ilgums elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā
32 stundas
Papildu tehniskā informācija atrodas ierīces ārējā, labajā pusē izvietotajā tehnisko datu plāksnītē.
Uzstādīšana
Pozicionēšana
Brīdinājums Ja atbrīvojaties no
nolietotās ierīces, kurai ir vāka
bloķēšanas mehānisms vai aizkritnis,
sabojājiet to, lai bērni nevarētu saldētavā
iesprostoties.
Svarīgi Pēc ierīces uzstādīšanas
kontaktspraudnim jābūt ērti pieejamam.
Šo ierīci var uzstādīt sausās un labi ventilētās
telpās (garāžā vai pagrabā), taču, lai iegūtu
optimālāko rezultātu, uzstādiet to vietā, kuras
temperatūra atbilst ierīces klimatiskajai klasei, kas minēta tehnisko datu plāksnītē:
Klimatiskā klase
Apkārtējās vides temperatūra
SN
no +10°C līdz +32 °C
N
no +16°C līdz +32°C
ST
no +16°C līdz +38°C
T
no +16°C līdz + 43°C
Elektriskais savienojums
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbaudiet, vai tehnisko datu plāksnītē minētie
sprieguma un frekvences parametri atbilst
mājas elektrotīkla parametriem.
Ierīce jābūt sazemētai. Lai nodrošinātu zemējumu, strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš sazinoties ar kvalificētu speciālistu, pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā esošiem noteikumiem
atbilstošu zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par sekām,
kas būs radušās, neievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
Ierīce atbilst šādām Eiropas Savienības direktīvām.
Ventilācijas prasības
1. Novietojiet saldētavu uz cietas, horizontālas virsmas. Kopusa kājiņām jāsaskaras ar grīdu.
2. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un
aizmugurējo sienu ir 5 cm.
3. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un
sānu pusēm ir 5 cm.
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu ventilāciju.
Informācija par ierīces izmantošanas ekoloģiskajiem aspektiem
Simbols uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
www.zanussi.com
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
19
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
20
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
www.zanussi.com
Turinys
Saugos informacija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veikimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valdymo skydelis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naudojantis pirmąkart _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kasdienis naudojimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naudinga informacija ir patarimai. _ _ _ _
21
23
24
24
24
25
Valymas ir priežiūra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ką daryti, jeigu... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Techniniai duomenys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Įrengimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aplinkos apsauga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
27
29
29
30
Galimi pakeitimai.
Saugos informacija
Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad
prietaisas būtų naudojamas pagal paskirtį,
prieš jį įrengdami ir įjungdami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį vadovą, jame esančius
patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų atsitikimų itin
svarbu, kad visi šio prietaiso naudotojai atidžiai susipažintų su prietaiso veikimo ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šį vadovą ir pasirūpinkite, kad prietaisą perkėlus į kitą vietą
arba pardavus būtų pridedama ir jo naudojimo instrukciją; taip užtikrinsite, kad naujieji jo
savininkai galėtų tinkamai susipažinti su prietaiso naudojimu ir sauga.
Norėdami išvengti pavojaus gyvybei ir apsaugoti turtą, privalote imtis šiame vadove nurodytų atsargumo priemonių, nes gamintojas
nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl neatsargumo.
Vaikų ir neįgalių žmonių apsaugos
priemonės
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba
patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Pasirūpinkite vaikų priežiūrą ir neleiskite
jiems žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra pavojus uždusti.
• Jei prietaisą ruošiatės išmesti, iš lizdo ištraukite kištuką, nupjaukite elektros laidą
(kuo arčiau prietaiso), kad vaikai žaisdami
nenukentėtų nuo elektros smūgio, ir nuimwww.zanussi.com
kite dureles, kad vaikai negalėtų užsidaryti
šaldytuve.
• Jei šiuo prietaisu, kuriame įrengti magnetiniai durelių tarpikliai, pakeičiate seną prietaisą, kurio durelėse arba dangtyje įrengtas
spyruoklinis užraktas (skląstis), prieš išmesdami seną prietaisą būtinai sugadinkite
jo spyruoklinį užraktą. Tada jis netaps pavojingais spąstais vaikams.
Bendri saugos reikalavimai
Įspėjimas
Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
• Prietaisas yra skirtas maisto produktams ir
(arba) gėrimams laikyti, vadovaujantis šios
instrukcijų knygelės nurodymais.
• Atitirpdymo proceso negreitinkite mechaniniais prietaisais ar kitais dirbtiniais būdais.
• Šaldomųjų prietaisų viduje nenaudokite jokių kitų elektros prietaisų (pavyzdžiui, ledų
gaminimo prietaisų), nebent gamintojas tokius prietaisus patvirtino šiam tikslui.
• Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
• Prietaiso šaltnešio grandinėje naudojama
šaltnešio medžiaga izobutanas (R600a) –
tai gamtinės dujos, labai ekologiškos, tačiau degios.
Prietaiso gabenimo ir įrengimo metu pasirūpinkite, kad nebūtų pažeista jokia šaltnešio grandinės sudedamoji dalis.
Jeigu pažeista šaltnešio grandinė:
– venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių;
21
– gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi
prietaisas.
• Keisti techninius duomenis arba bet kokiu
būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavojinga. Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir
(arba) galite patirti elektros smūgį.
Įspėjimas Kad išvengtumėte pavojų, visus elektros komponentus (elektros laidą, kištuką, kompresorių) turi keisti tik įgaliotoji techninės priežiūros įmonė arba kvalifikuotas techninės priežiūros darbuotojas.
•
•
•
•
1. Draudžiama ilginti elektros maitinimo
laidą.
2. Pasirūpinkite, kad prietaiso galinė dalis
nesulaužytų ar kitaip nepažeistų elektros kištuko. Sulaužytas arba kitaip pažeistas elektros kištukas gali perkaisti
ir sukelti gaisrą.
3. Pasirūpinkite, kad bet kada galėtumėte
pasiekti prietaiso maitinimo laido kištuką.
4. Netraukite suėmę už maitinimo laido.
5. Jei elektros kištuko lizdas blogai priveržtas, į jį maitinimo laido kištuko nekiškite. Galite patirti elektros smūgį arba kilti gaisras.
6. Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jei
jo lemputė neuždengta gaubteliu (jeigu
numatytas).
Prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant ar perstumiant reikia būti atsargiems.
Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelieskite jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip
galite susibraižyti odą arba ji gali nušalti
nuo šerkšno / šaldiklio.
Pasirūpinkite, kad į prietaisą ilgą laiką nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
Šiame prietaise naudojamos lemputės (jeigu numatytos) yra specialios paskirties,
skirtos tik buitiniams prietaisams. Jos nėra
tinkamos buitiniam patalpų apšvietimui.
Kasdienis naudojimas
• Ant plastikinių prietaiso dalių nestatykite
karštų puodų.
22
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių tokios medžiagos gali sprogti.
• Maisto produktų nedėkite tiesiai priešais
oro išleidimo angą, esančią galinėje sienelėje (jeigu prietaisas turi funkciją „be šerkšno“).
• Atitirpdžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai užšaldyti negalima.
• Iš anksto supakuotą užšaldytą maistą laikykite vadovaudamiesi užšaldyto maisto gamintojo instrukcijomis.
• Privaloma tiksliai vadovautis prietaiso gamintojo rekomendacijomis dėl produktų laikymo. Skaitykite atitinkamas instrukcijas.
• Į šaldyklės skyrių nedėkite angliarūgštės
prisotintų arba putojančių gėrimų - dėl tokių
gėrimų inde susidaro slėgis, todėl indas gali sprogti ir sugadinti prietaisą.
• Jei valgysite ką tik iš prietaiso išimtus ledus
ant pagaliuko, galite nušalti.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros ar valymo darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo lizdo.
• Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
• Nenaudokite aštrių daiktų šerkšnui šalinti.
Naudokite plastikinį grandiklį.
Įrengimas
Svarbu Prietaisą prie elektros tinklo prijunkite
tiksliai vadovaudamiesi atitinkame paragrafe
pateiktomis instrukcijomis.
• Prietaisą išpakuokite ir patikrinkite, ar jis
nepažeistas. Jei jis pažeistas, jo nejunkite
prie elektros tinklo. Apie galimus pažeidimus nedelsdami praneškite pardavėjui. Jei
prietaisas pažeistas, neišmeskite pakuotės.
• Prieš prietaisą prijungiant rekomenduojama
palaukti mažiausiai porą valandų, kad alyva galėtų sutekėti į kompresorių.
• Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera
oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Pakankamai gera ventiliacija bus tuo
atveju, jei paisysite įrengimo instrukcijų.
• Prietaisą draudžiama statyti arti radiatorių ir
viryklių.
www.zanussi.com
• Patikrinkite, ar po įrengimo elektros laido
kištukas yra pasiekiamas.
Techninė priežiūra
• Visus elektros prijungimo darbus turi atlikti
kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas specialistas.
• Šio gaminio techninę priežiūrą leidžiama
atlikti tik įgaliotam techninės priežiūros
centrui; galima naudoti tik originalias atsargines dalis.
medžiagose - nėra dujų, galinčių pažeisti
ozono sluoksnį. Prietaisą draudžiama išmesti
kartu su buitinėmis šiukšlėmis ir atliekomis.
Izoliacinėje putoje yra degių dujų: prietaisą
reikia išmesti paisant galiojančių reglamentų juos sužinosite vietos valdžios institucijose.
Nepažeiskite aušinamojo įtaiso, ypač galinėje
dalyje greta šilumokaičio. Šiame prietaise
naudojamas medžiagas, pažymėtas simboliu
, galima perdirbti.
Aplinkos apsauga
Šiame prietaise - nei jo aušinamosios
medžiagos grandinėje, nei izoliacinėse
Veikimas
Įjungimas
Kištuką įkiškite į lizdą.
Temperatūros reguliatorių pasukite pagal
laikrodžio rodyklę.
Užsidegs atitinkama kontrolinė lemputė.
Dauguma atvejų geriausia nustatyti ties
vidutine nuostata.
Svarbu Jeigu prietaiso viduje temperatūra
per aukšta, užsidegs įspėjamoji lemputė.
Išjungimas
Prietaisą išjungsite, temperatūros reguliatorių
pasukę į padėtį OFF.
Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Prietaisą eksploatuokite tokiu būdu:
• Norėdami nustatyti mažiausią šaldymą,
kryptitemperatūros reguliatorių sukite
mi.
• Norėdami nustatyti didžiausią šaldymą,
kryptitemperatūros reguliatorių sukite
mi.
www.zanussi.com
Tačiau konkrečią nuostatą derėtų išrinkti atsižvelgiant į tai, kad temperatūra prietaiso viduje priklauso nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūra
• kaip dažnai atidaromas šaldymo dėžės
dangtis
• maisto produktų kiekis šaldytuve
• prietaiso pastatymo vieta.
23
Valdymo skydelis
1
2
5
3
4
1 Kontrolinė lemputė
2 Aukštos temperatūros įspėjamoji lemputė
3 Greitojo užšaldymo funkcijos kontrolinė
lemputė
4 Greitojo šaldymo funkcijos jungiklis
5 Temperatūros reguliatorius
Greitojo šaldymo funkcija
Greitojo šaldymo funkciją įjungsite paspaudę
sparčiojo šaldymo jungiklį.
Užsidegs greitojo šaldymo funkcijos lemputė.
Šią funkciją galima bet kuriuo metu išjungti,
paspaudus greitojo šaldymo jungiklį. Greitojo
šaldymo funkcijos lemputė užges.
Aukštos temperatūros įspėjimo signalas
Temperatūros kilimą šaldiklyje (pavyzdžiui,
nutrūkus elektros maitinimui) rodo mirksinti
įspėjamoji lemputė.
Veikiant įspėjamajam signalui, į šaldiklį nedėkite maisto produktų.
Atkūrus normalias sąlygas, įspėjamoji lemputė išsijungia automatiškai.
Naudojantis pirmąkart
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutraliu
muilu nuplaukite prietaiso vidų ir visas vidines
dalis - tokiu būdu pašalinsite naujam prietaisui būdingą kvapą; po to, gerai nusausinkite.
Svarbu Nenaudokite valomųjų priemonių ar
abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.
Kasdienis naudojimas
Šviežių maisto produktų užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius
maisto produktus ir juos užšaldytus arba visiškai užšaldytus laikyti ilgą laiką.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto produktus, sparčiojo užšaldymo funkciją įjunkite ne
mažiau kaip 24 valandas prieš dėdami užšaldyti skirtus maisto produktus į šaldymo kamerą.
Maksimalus maisto produktų kiekis, kuris gali
būti užšaldytas per 24 valandas, yra nurodytas duomenų lentelėje 3)
Užšaldymo procesas trunka 24 valandas: šio
periodo metu į šaldiklį daugiau produktų nedėkite.
3) ˇr. "Techniniai duomenys
24
Užšaldytų produktų laikymas
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba jei jo
ilgai nenaudojote, prieš dėdami produktus į šį
skyrių leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2
valandas esant didžiausiai nuostatai.
Svarbu Atsitiktinio atitirpimo atveju,
pavyzdžiui, atsijungus elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau, negu duomenų
lentelės eilutėje "Produktų išsilaikymo
trukmė" nurodyta trukmė, atitirpusius
produktus reikia nedelsiant suvartoti arba iš
karto išvirti / iškepti ir užšaldyti pakartotinai
(ataušinus).
www.zanussi.com
Dangčio atidarymas ir uždarymas
Kadangi dangtyje įtaisytas sandaraus uždarymo tarpiklis, vos jį uždarius, sunku iš naujo
atidaryti (dėl viduje susidariusio vakuumo).
Prieš atidarydami prietaisą, palaukite keletą
minučių. Dangtį atidarysite vakuuminio vožtuvo pagalba.
Įspėjimas Niekada rankenos netraukite
jėga.
Paveikslėliuose parodyta, kiek krepšių galima
sudėti į įvairių šaldiklių modelių vidų.
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
Produktų laikymo krepšiai
X
Y
Krepšius pakabinkite
prie viršutinio šaldiklio krašto (X) arba
pastatykite šaldiklio
viduje (Y).
Pasukite ir užfiksuokite rankenas šiomis
dviem padėtimis,
kaip parodyta paveikslėlyje.
Papildomus krepšius galite įsigyti vietos aptarnavimo centre.
Naudinga informacija ir patarimai.
Užšaldymo patarimai
Keli patarimai, jei norite pasinaudoti visais užšaldymo proceso teikiamais privalumais:
• maksimalus maisto produktų kiekis, kurį
galima užšaldyti per 24 valandas. yra nurodytas duomenų lentelėje;
• užšaldymo procesas trunka 24 valandas.
užšaldymo metu dėti daugiau produktų negalima;
• užšaldykite tik aukščiausios kokybės, šviežius ir gerai nuvalytus maisto produktus;
• paruoškite nedideles maisto porcijas, kad
jos galėtų greitai ir visiškai užšalti ir kad vėliau galėtumėte atitirpdyti tik reikiamą kiekį
produktų;
• maisto produktus suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileną; pakuotės turi būti sandarios;
www.zanussi.com
• pasirūpinkite, kad švieži, neužšaldyti maisto produktai nesiliestų su jau užšaldytais
produktais, kitaip gali pakilti pastarųjų produktų temperatūra;
• liesi maisto produktai laikomi geriau ir ilgiau
negu riebūs produktai; druska sumažina
maisto produktų laikymo trukmę;
• jei vaisinius ledus valgysite iškart išėmę iš
šaldyklės skyriaus, galite nusišaldyti odą;
• rekomenduojame ant kiekvieno paketo nurodyti užšaldymo datą, kad žinotumėte laikymo trukmę.
Užšaldyto maisto laikymo patarimai
Tam, kad prietaisas kuo geriau veiktų:
• pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu užšaldyti maisto produktai būtų buvę tinkamai
laikyti parduotuvėje;
25
• pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai iš parduotuvės į šaldiklį būtų pernešti per kuo
trumpesnį laiką;
• nekilnokite dažnai dangčio ir nelaikykite atidarę ilgiau nei būtina.
• Atitirpdyti produktai greitai genda, jų pakartotinai užšaldyti negalima.
• Neviršykite maisto produktų gamintojo nurodyto laikymo trukmės.
Valymas ir priežiūra
Atsargiai Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso kištuką.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniškai prižiūrėti ir užpildyti leidžiama tik įgaliotiems technikams.
Reguliarus valymas
1. Išjunkite prietaisą.
2. Maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo
lizdo.
3. Reguliariai valykite prietaisą ir jo priedus
su šilto vandens ir neutralaus muilo tirpalu. Rūpestingai nuvalykite dangčio tarpiklį.
4. Leiskite prietaisui visiškai išdžiūti.
5. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
6. Įjunkite prietaisą.
Atsargiai Nenaudokite dezinfekuojančių,
abrazyvinių, stipraus kvapo valymo
priemonių ar poliravimo vaško prietaiso vidui
valyti.
Žiūrėkite, kad nepažeistumėte aušinamosios
sistemos.
Svarbu Kompresorių valyti nebūtina.
Daugelyje patentuotų virtuvės paviršių valiklių
yra chemikalų, kurie gali paveikti arba pažeisti šiame prietaise naudojamas plastmases.
Dėl šios priežasties prietaiso korpuso išorę
rekomenduojama valyti šiltu vandeniu su trupučiu plaunamojo skysčio.
Šaldiklio atitirpinimas
Atitirpinkite šaldiklį, kai šerkšno sluoksnio storis yra 10-15 mm.
Geriausia šaldiklį atitirpinti, kai jis tuščias arba jame yra nedidelis maisto produktų kiekis.
26
Norėdami pašalinti šerkšną, atlikite tokius
veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite laikomus produktus, suvyniokite
juos keliais sluoksniais į laikraštinį popierių ir padėkite vėsioje vietoje.
3. Palikite dangtį atvirą, iš atitirpusio vandens vamzdžio ištraukite kamštį ir leiskite
vandeniui subėgti į padėklą. Norėdami
greičiau pašalinti ledą, panaudokite grandiklį.
4. Pasibaigus atitirpinimui, kruopščiai nusausinkite vidinius paviršius ir įjunkite į
elektros lizdą.
5. Įjunkite prietaisą.
6. Temperatūros reguliatorių nustatykite į
padėtį, kad būtų šaldoma maksimaliai, ir
leiskite prietaisui veikti šiuo nustatymu
dvi arba tris valandas.
7. Į kamerą sudėkite prieš tai išimtą maistą.
Svarbu Šerkšnui nugrandyti niekada
nenaudokite aštrių metalinių įrankių, nes
galite pažeisti prietaisą. Nenaudokite
mechaninių prietaisų ar kitų nenatūralių būdų
atitirpinimo procesui pagreitinti, išskyrus
rekomenduotinus gamintojo. Dėl pakilusios
užšaldytų maisto produktų temperatūros
įrenginio atitirpinimo metu gali sutrumpėti jų
saugojimo laikas.
Šerkšno ant prietaiso sienelių padaugės dėl
didelės išorinės aplinkos drėgmės ir jeigu
šaldytas maistas nėra tinkamai suvyniotas.
Periodai, kai prietaisas nenaudojamas
Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, atlikite
tokius veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo
lizdo.
www.zanussi.com
3. Išimkite visus maisto produktus
4. Atitirpinkite ir nuvalykite prietaisą ir jo
priedus.
5. Tam, kad nesusidarytų nepageidaujamas
kvapas, dangtį palikite atvirą.
Svarbu Jei šaldytuvas paliekamas įjungtas,
paprašykite, kad kas nors kartkartėmis
patikrintų, ar dėl elektros maitinimo pertrūkio
jame negenda maisto produktai.
Ką daryti, jeigu...
Atsargiai Prieš šalindami sutrikimus
ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo
lizdo.
Tik kvalifikuotas elektrikas arba
kompetentingas asmuo gali atlikti šiame
vadove neaprašytų trikčių šalinimą.
Problema
Svarbu Normalaus prietaiso naudojimo metu
gali būti girdimi kai kurie garsai
(kompresoriaus veikimo, šaltnešio
cirkuliacijos).
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas garsiai veikia.
Netinkamas prietaiso atraminis
pagrindas.
Patikrinkite, ar prietaisas stabiliai
stovi (visos keturios kojelės turi
remtis į grindis).
Kompresorius veikia nepertraukiamai.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Per dažnai atidarinėjamas dangtis.
Nelaikykite pakelto dangčio ilgiau
nei būtina.
Blogai uždarytas dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis gerai užsidaro ir ar tarpikliai nepažeisti ir švarūs.
Vienu metu įdėta pernelyg daug
maisto produktų, kuriuos reikia
užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš naujo
patikrinkite temperatūrą.
Į prietaisą įdėtas maistas pernelyg
šiltas.
Prieš dėdami maistą į prietaisą,
leiskite maistui atvėsti kambario
temperatūroje.
Patalpos, kurioje stovi prietaisas,
temperatūra pernelyg aukšta, kad
prietaisas galėtų našiai veikti.
Pamėginkite sumažinti patalpos,
kurioje stovi prietaisas, temperatūrą.
Šaldiklyje pernelyg aukšta temperatūra.
Žr. "Įspėjimas apie aukštą temperatūrą".
Šaldiklis neseniai įjungtas ir temperatūra tebėra per aukšta.
Žr. "Įspėjimas apie aukštą temperatūrą".
Maisto produktai blogai suvynioti.
Geriau suvyniokite maisto produktus.
Netinkamai arba nesandariai uždarytas dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis gerai užsidaro ir ar tarpikliai nepažeisti ir švarūs.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Dega aukštos temperatūros įspėjamoji lemputė.
Susiformuoja pernelyg
daug šerkšno ir ledo.
www.zanussi.com
27
Problema
Dangtis iki galo neužsidaro.
Dangtis sunkiai atsidaro.
Galima priežastis
Sprendimas
Neteisingai įstatytas vandens nutekėjimo kamštis.
Teisingai įstatykite vandens nutekėjimo kamštį.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno.
Pašalinkite šerkšno perteklių.
Nešvarūs arba glitūs dangčio tarpikliai.
Nuvalykite dangčio sandarinimo
tarpiklius.
Maisto produktų pakuotės blokuoja dangtį.
Teisingai sudėkite pakuotes, žr. lipduką ant prietaiso.
Nešvarūs arba glitūs dangčio tarpikliai.
Nuvalykite dangčio sandarinimo
tarpiklius.
Užsikišęs vožtuvas.
Patikrinkite vožtuvą.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegė.
Žr. "Lemputės keitimas".
Šaldiklyje pernelyg aukšta
temperatūra.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite žemesnę temperatūrą.
Dangtis nesandariai užsidaro arba
netinkamai uždarytas.
Patikrinkite, ar dangtis gerai užsidaro ir ar tarpikliai nepažeisti ir švarūs.
Prieš užšaldymą prietaisas nepakankamai ataušintas.
Leiskite prietaisui pakankamai
ataušti.
Vienu metu įdėta pernelyg daug
maisto produktų, kuriuos reikia
užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš naujo
patikrinkite temperatūrą. Kitą kartą
sudėkite mažesnį užšaldyti skirtų
maisto produktų kiekį.
Į prietaisą įdėtas maistas pernelyg
šiltas.
Prieš dėdami maistą į prietaisą,
leiskite maistui atvėsti kambario
temperatūroje.
Produktai, kuriuos norima užšaldyti, sudėti pernelyg arti vienas kito.
Produktus sudėkite taip, kad aplink
juos galėtų cirkuliuoti šaltas oras.
Dažnai atidarinėjamas dangtis.
Stenkitės dažnai nedarinėti dangčio.
Dangtis buvo atidarytas ilgą laiką.
Nelaikykite pakelto dangčio ilgiau
nei būtina.
Šaldiklyje pernelyg žema
temperatūra.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Prietaisas neveikia. Neveikia šaldymas, neveikia apšvietimas.
Kištukas blogai įkištas į elektros
lizdą.
Elektros kištuką įkiškite tinkamai.
Elektros srovė nepasiekia prietaiso.
Prie šio elektros lizdo pamėginkite
prijungti kitą elektros prietaisą.
Prietaisas neįjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Elektros lizde nėra įtampos (prie
šio lizdo pamėginkite prijungti kitą
prietaisą).
Iškvieskite elektriką.
28
www.zanussi.com
Klientų aptarnavimas
Jeigu po aukščiau minėtų patikrinimų prietaisas veikia netinkamai, susisiekite su artimiausiu techninės priežiūros centru.
Siekiant greito aptarnavimo, kreipiantis būtina
nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį, kuris užrašytas arba ant garantijos pažymėjimo, arba duomenų lentelėje, esančioje
prietaiso išorinėje dešinėje pusėje.
2. Seną lemputę pakeiskite nauja, to paties
galingumo, specialiai buitiniams prietaisams skirta lempute. (didžiausia galia nurodyta ant lemputės gaubtelio)
3. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
4. Atidarykite dangtį. Patikrinkite, ar lemputė
šviečia.
Lemputės pakeitimas
1. Maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo
lizdo.
Techniniai duomenys
Matmenys
Aukštis × plotis × gylis (mm):
Kiti techniniai duomenys pateikti išorinėje
dešinėje prietaiso pusėje esančioje duomenų lentelėje.
876 × 1061 × 665
Produktų išsilaikymo trukmė
32 val.
Įrengimas
Padėties parinkimas
Klimato
klasė
Aplinkos temperatūra
Įspėjimas Jei išmetate seną prietaisą,
kurio dangtyje yra užraktas arba skląstis,
privalote sugadinti šiuos įtaisus, kad
mažamečiai vaikai negalėtų viduje užsitrenkti.
SN
nuo +10°C iki 32°C
N
nuo +16 °C iki 32°C
Svarbu Prietaisą įrengus, jo kištukas turi būti
pasiekiamas.
ST
nuo +16 °C iki 38°C
T
nuo +16 °C iki 43 °C
Šis prietaisas gali būti statomas sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje (garaže arba rūsyje), bet, norint, kad jis optimaliai veiktų, geriau
jį statyti tose vietose, kur aplinkos temperatūra atitinka klimato klasę, nurodytą prietaiso
duomenų lentelėje:
www.zanussi.com
Jungimas prie elektros
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą būtina įžeminti. Šiam tikslui elektros
maitinimo kabelio kištuke įrengtas kontaktas.
Jei namų elektros tinklo lizdas neįžemintas,
29
prietaisą prijunkite prie atskiro įžeminimo paisykite galiojančių reglamentų ir pasitarkite
su kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų saugos nurodymų, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvų reikalavimus.
2. Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir galinės
sienos būtų 5 cm tarpas.
3. Įsitikinkite, kad iš įrenginio šonų būtų palikta po 5 cm tarpą.
Už prietaiso turi būti pakankamas oro srautas.
Reikalavimai ventiliacijai
1. Šaldiklį pastatykite į horizontalią padėtį
ant tvirto pagrindo. Prietaisas turi stovėti
ant visų keturių kojelių.
Aplinkos apsauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis.
Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų
perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą,
jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo
30
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių
sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio
produkto išmetimas. Dėl išsamesnės
informacijos apie šio produkto išmetimą,
prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą,
buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba
parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
www.zanussi.com
İçindekiler
Güvenlik bilgileri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Çalıştırma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kontrol Paneli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
İlk kullanım _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Günlük kullanım _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yararlı ipuçları ve bilgiler _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
33
34
34
34
35
Bakım ve temizlik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Servisi aramadan önce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teknik veriler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montaj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Çevreyle ilgili bilgiler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36
37
39
40
40
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik bilgileri
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı
için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullanmadan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil olmak üzere, dikkatle okuyun. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm kişilerin cihazın kullanımıyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olması önemlidir.
Bu kılavuzu saklayın ve cihaz başka bir yere
taşındığında veya satıldığında beraberinde
verin, böylece cihazı kullanacak diğer kişilerin
de cihazın kullanımı ve güvenlik için yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması
sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmadığından, kendi can ve
mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimatlarındaki uyarıları dikkate alın.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin
güvenliği
• Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gözetim güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından sağlanmadıkça, fiziksel, duyusal veya
zihinsel yeterlilikleri az kişilerce (çocuklar
dahil) veya deneyimi ve bilgisi olmayanlarca kullanılmamalıdır.
Küçük çocuklar, cihazla oynamayacaklarından emin olunması için gözetim altında tutulmalıdır.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun. Boğulma riski söz konusudur.
• Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oynayan çocukları elektrik çarpmaması ve cihazda kilitli kalmamaları için fişini prizden
çekin, elektrik kablosunu kesin (mümkün
www.zanussi.com
olduğunca cihaza yakın kısmından) ve kapağını çıkartın.
• Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu cihaz, kapısında veya kapağında yaylı bir kilit (dil) mekanizması olan eski bir cihazın
yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çıkarmadan önce kilit mekanizmasını kullanılmaz hale getirin. Bu şekilde, çocukların
cihazın içinde kilitli kalarak kendilerine zarar vermelerini önlemiş olursunuz.
Genel emniyet
Uyarı
Cihazın çevresindeki veya ankastre yapıdaki
havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önleyin.
• Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açıklandığı
gibi, normal bir evde kullanılan yiyecek ve/
veya içecekleri muhafaza etmek amacıyla
üretilmiştir.
• Buz çözme sürecini hızlandırmak için mekanik bir aygıt veya başka suni bir yöntem
kullanmayın.
• Üretici firma tarafından onaylanmadığı sürece, diğer elektrikli cihazları (dondurma
yapma makineleri gibi) soğutucu cihazların
içinde kullanmayın.
• Soğutucu devresine zarar vermeyin.
• Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle oldukça dost doğal bir gaz olan ve bununla
birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu izobütan (R600a) bulunmaktadır.
Cihazın nakliyesi ve montajı süresince, hiçbir soğutucu devre bileşeninin hasar görmediğinden emin olun.
31
Eğer soğutucu devre hasar görmüşse:
– Çıplak ateş ve ateşleme kaynaklarını
uzak tutun.
– Cihazın yerleştirildiği odayı iyice havalandırın.
• Bu ürünün özelliklerinde değişiklik yapmak
veya ürünü herhangi bir şekilde değiştirmek tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir hasar kısa devreye, yangına ve/veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
Uyarı Tehlikeden kaçınmak için tüm
elektrikli parçalar (elektrik kablosu, fiş,
kompresör) sertifikalı bir servis yetkilisi veya
kalifiye bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
•
•
•
•
1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkışıp ezilmediğinden veya zarar görmediğinden emin olun. Sıkışıp ezilmiş veya hasar görmüş bir elektrik fişi aşırı
ısınabilir ve bir yangına neden olabilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.
4. Elektrik kablosunu çekmeyin.
5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi takmayın. Elektrik çarpması veya yangın
riski söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının
kapağı (bu özellik varsa) olmadan çalıştırmamalısınız.
Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalıdır.
Elleriniz nemli/ıslak ise, cildiniz tahriş olabileceğinden veya donmaya/soğuk yanığına
neden olabileceğinden dondurucu bölmesinden bir şey çıkarmayın veya içindekilere
dokunmayın.
Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına
maruz bırakmayın.
Bu cihazda kullanılan elektrik ampulleri (bu
özellik varsa) sadece ev cihazlarında kullanılan özel ampullerdir. Bunlar evdeki normal aydınlatma için uygun değildir.
32
Günlük Kullanım
• Sıcak kapları cihazın içindeki plastik parçaların üzerine koymayın.
• Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayın,
çünkü bunlar patlayabilir.
• Gıda ürünlerini doğrudan arka duvardaki
hava çıkışına dayamayın. (Eğer cihaz NoFrost ise)
• Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.
• Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda
üreticisinin talimatlarına göre muhafaza
edin.
• Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine tümüyle uyulmalıdır. İlgili talimatlara bakın.
• Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecekler koymayın, çünkü bu sıvılar bulundukları
kabın içinde basınç oluşturur ve patlayarak
cihazın hasar görmesine neden olabilirler.
• Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarıldığı
anda hemen tüketilirse, don yanıklarına neden olabilir.
Bakım ve temizlik
• Bakımdan önce, cihazı kapatınız ve elektrik
fişini prizden çekiniz.
• Cihazı metal nesneler kullanarak temizlemeyiniz.
• Cihazın buzunu temizlemek için keskin
nesneler kullanmayınız. Plastik bir raspa
kullanınız.
Montaj
Önemli Elektrik bağlantısı için ilgili paragrafta
verilen talimatlara dikkatlice riayet ediniz.
• Cihazı ambalajından çıkartınız ve hasar
olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasar
varsa cihazın fişini prize takmayınız. Olası
hasarları derhal satın aldığınız yere bildiriniz. Böyle bir durumda ambalajı atmayınız.
• Bu yağın kompresöre geri akmasını sağlamak için, cihazın fişini takmadan önce en
az dört saat beklemeniz önerilir.
• Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı olmalıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. Yeterli havalandırma sağlamak için, montajla
ilgili talimatlara uyunuz.
www.zanussi.com
• Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının
yakınına yerleştirilmemelidir.
• Cihaz monte edildikten sonra elektrik prizinin erişilebilir konumda kaldığından emin
olun.
Servis
• Cihazın servis işlemi için yapılması gereken elektrikle ilgili herhangi bir iş, kalifiye
bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
• Bu ürünün servis işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek
parçalar kullanılmalıdır.
Çevre Koruması
Bu cihazın soğutucu devresinde ve yalıtım malzemelerinde ozon tabakasına zarar veren gazlar bulunmaz. Bu cihaz, kentsel
atıklar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar içerir: cihaz, yerel
yetkili makamlarınızdan bilgi edinebileceğiniz
yürürlükteki kanunlara uygun olarak elden çıkartılmalıdır. Soğutma ünitesine, özellikle ısı
eşanjörü yakınındaki kısma zarar gelmesini
simgeönleyin. Bu cihazda kullanılan ve
siyle işaretli olan malzemeler geri dönüşümlüdür.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini
ve bakım süresini ifade eder.
Çalıştırma
Açma
Fişi prize takınız.
Pilot ışık yanacaktır.
Isı ayar düğmesini saat yönünde döndürün.
Bir orta seviye ayarı genelde en uygun
olanıdır.
Önemli Eğer cihazın içindeki sıcaklık çok
yüksekse, Alarm ışığı yanacaktır.
Kapatma
Cihazı kapatmak için, ısı ayar düğmesini OFF
konumuna getiriniz.
Sıcaklık ayarlaması
Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.
Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri yapınız:
• Minimum soğukluk elde etmek için ısı ayar
ayarına doğru getiriniz.
düğmesini
• Maksimum soğukluk elde etmek için ısı
ayarına doğru getiriniz.
ayar düğmesini
www.zanussi.com
Ancak tam ayar, cihazın içindeki sıcaklığın
aşağıdaki hususlara bağlı olduğu dikkate alınarak seçilmelidir:
• Oda sıcaklığı,
• Cihaz kapağını açma sıklığı,
• Cihaza konan yiyecek miktarı,
• Cihazın konumu.
33
Kontrol Paneli
1
2
5
3
4
1 Pilot ışık
2 Yüksek sıcaklık alarmı ışığı
3 Hızlı Dondurma ışığı
4 Hızlı Dondurma düğmesi
Hızlı Dondurma fonksiyonu
Hızlı Dondurma fonksiyonunu Hızlı Dondurma düğmesine basarak aktif hale getirebilirsiniz.
Hızlı Dondurma ışığı yanacaktır.
Hızlı Dondurma düğmesine basmak suretiyle
fonksiyonu istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Hızlı Dondurma ışığı sönecektir.
Yüksek sıcaklık alarmı
Dondurucudaki sıcaklığın artması (örneğin bir
elektrik kesintisinden ötürü), Alarm ışığının
yanması ile belirtilir.
Alarm durumu süresince, dondurucuya yiyecek koymayınız.
Normal çalışma koşullarına yeniden ulaşıldığında, Alarm ışığı otomatik olarak sönecektir.
5 Sıcaklık ayar düğmesi
İlk kullanım
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek için
cihazın iç kısmını ve dahili aksesuarlarını ılık
su ve biraz nötr sabun kullanarak yıkayın ve
daha sonra iyice kurulayın.
Önemli Cihazın kaplamasına zarar verdiklerinden, deterjanları veya aşındırıcı toz temizlik ürünlerini kullanmayın.
Günlük kullanım
Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin dondurulması, dondurulmuş ve derin dondurulmuş
yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, dondurulacak olan yiyecekleri dondurucu bölmesine
yerleştirmeden önce Hızlı dondurma fonksiyonunu en az 24 saat boyunca çalıştırınız.
24 saatte dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı bilgi etiketinde yazılıdır. 4)
Dondurma işlemi 24 saat sürer; bu süre boyunca, dondurulmak üzere başka bir yiyecek
koymayınız.
4) "Teknik veriler" bölümüne bakınız.
34
Donmuş yiyeceklerin muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli bir
süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiyecekleri dondurucuya yerleştirmeden önce cihazı
en az 2 saat en soğuk ayarda çalışmaya bırakın.
Önemli Örneğin bir elektrik kesintisi
yüzünden istenmeden buz çözülürse, eğer
elektrik kesintisi, teknik özellikler bölümünde
"başlatma süresi" kısmında belirtilen süreden
daha uzun sürerse, buzu çözülen yiyecek
hemen tüketilmeli, veya derhal pişirilerek
yeniden dondurulmalıdır (soğuduktan sonra).
www.zanussi.com
Kapağın açılması ve kapatılması
Kapak çok sıkı kapanan bir conta sistemiyle
donatılmış olduğundan, kapattıktan hemen
sonra geri açmak kolay değildir (içinde oluşan
vakumdan ötürü).
Cihazın kapağını tekrar açmadan önce birkaç
dakika bekleyiniz. Vakum valfı kapağı açmanızı kolaylaştıracaktır.
Uyarı Kulpu asla aşırı güç uygulayarak
çekmeyiniz.
Aşağıdaki resimler, farklı dondurucu modellerine kaç tane sepet yerleştirilebileceğini göstermektedir.
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
Muhafaza sepetleri
X
Sepetleri dondurucunun üst kenarına
asın (X) veya dondurucunun içine yerleştirin (Y).
Y
Yetkili servisinizden başka sepetler satın alabilirsiniz.
Bu iki pozisyon için
tutamakları resimde
gösterildiği gibi döndürüp sabitleyin.
Yararlı ipuçları ve bilgiler
Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma işleminde size yardımcı olacak bazı önemli tavsiyeler aşağıda verilmektedir:
• 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı. veri etiketinde belirtilmektedir;
• dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre boyunca, dondurulmak üzere başka bir yiyecek konulmamalıdır;
• sadece birinci kalite, taze ve iyi temizlenmiş yiyecekleri dondurun;
• hızlı ve tamamen donmasını ve buzu eridikten sonra sadece tüketilecek miktarda
tüketilebilmesini sağlamak için yiyecekleri
küçük porsiyonlara bölün;
www.zanussi.com
• yiyecekleri alüminyum folyoya veya polietilene sarın ve bu yaptığınız paketin hava
geçirmez olduğundan emin olun;
• cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini önlemek için taze veya donmamış yiyeceklerin önceden donmuş yiyeceklere temas etmesine izin vermeyin;
• yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere göre
daha iyi ve daha uzun süre muhafaza edilir; tuz, yiyeceğin muhafaza ömrünü kısaltır;
• eğer su buzları dondurucu bölmesinden çıkarıldıktan hemen sonra tüketilirse, ciltte
soğuk yanıklarına neden olabilir;
• yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol
edebilmek amacıyla, her bir yiyecek paketinin üzerine dondurucuya konulma tarihini
yazmanız tavsiye edilir.
35
Donmuş yiyeceklerin muhafazasıyla ilgili
tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek
için, aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:
• Piyasada donmuş halde satılan yiyeceklerin satıcı tarafından uygun şekilde muhafaza edilmiş olduğundan emin olunuz.
• Donmuş yiyeceklerin, yiyecek mağazasından dondurucunuza mümkün olan en kısa
sürede aktarılmasını sağlayınız.
• Cihazın kapağını sıkça açmayınız veya kesinlikle gerekmedikçe açık bırakmayınız.
• Buz çözme işlemi uygulandığında, yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar dondurulamaz.
• Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza sürelerini aşmayınız.
Bakım ve temizlik
Dikkat Herhangi bir bakım işlemi
yapmadan önce, cihazın fişini prizden
çekin.
Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidrokarbonlar içermektedir; dolayısıyla bakım
ve şarj işlemleri sadece yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
Periyodik temizlik
1. Cihazı kapatınız.
2. Cihazın fişini prizden çekiniz.
3. Cihazı ve aksesuarlarını ılık su ve nötr
sabunla düzenli olarak temizleyiniz. Kapak contasını dikkatlice temizleyiniz.
4. Cihazın her yerini iyice kurulayınız.
5. Fişi prize takınız.
6. Cihazı açınız.
Dikkat Cihazın iç kısmını temizlemek
için asla deterjanlar, yüksek derecede
parfümlü temizlik ürünleri veya cilalama
ürünleri kullanmayınız.
Soğutma sistemine zarar vermemeye dikkat
ediniz.
Önemli Kompresör bölgesini temizlemeye
gerek yoktur.
Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu
cihazda kullanılan plastik aksamlara zarar verici kimyasal maddeler içermektedir. Bu yüzden, cihazın dış kasasını sadece içine biraz
deterjan eklenmiş ılık su ile temizlemenizi
tavsiye ederiz.
36
Dondurucunun buzunun çözülmesi
Bu buzun / karın kalınlığı 10-15 mm.'ye ulaştığında dondurucunun buzunu eritiniz.
Dondurucunun buzunu eritmek için en iyi zaman, içinde hiç yiyecek olmadığı veya çok az
olduğu zamandır.
Buzu çıkartmak için, aşağıdaki işlemleri uygulayınız:
1. Cihazı kapatınız.
2. Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarınız, birkaç kat gazete kağıdına sarınız ve serin
bir yere koyunuz.
3. Kapağı açık bırakınız, buz çözme suyu
tahliye kanalının tıpasını çıkartınız ve çözülen buzların suyunu bir kapta toplayınız. Buzları çabuk çıkartmak için bir kazıyıcı kullanınız.
4. Buz çözme işlemi tamamlandığında, iç
kısmı iyice temizleyiniz ve fişi tekrar takınız.
5. Cihazı açınız.
6. Sıcaklık ayar düğmesini maksimum
soğukluk elde edecek şekilde ayarlayınız
ve cihazı bu ayarda iki veya üç saat çalıştırınız.
7. Çıkartmış olduğunuz yiyecekleri tekrar
yerleştiriniz.
www.zanussi.com
Önemli Buzları / karları asla metal nesnelerle
kazımayınız, aksi halde buharlaştırıcıya zarar
verebilirsiniz. Eritme sürecini hızlandırmak
için üretici tarafından önerilenin dışında
mekanik bir alet veya başka suni bir yöntem
kullanmayınız. Buz çözme esnasında
donmuş yiyecek paketlerinin sıcaklığının
artması, bunların güvenli muhafaza ömrünü
kısaltabilir.
Dış ortam nem oranı yüksek olduğunda ve
donmuş gıda düzgün paketlenmediğinde
cihazın duvarlarındaki buzlanma artar.
1.
2.
3.
4.
Cihazı kapatınız.
Cihazın fişini prizden çekiniz.
İçindeki tüm yiyecekleri çıkarınız.
Buz çözme işlemini yapıp, cihazı ve tüm
aksesuarlarını temizleyiniz.
5. Kötü kokuların oluşmasını önlemek için
kapağı açık bırakınız.
Önemli Eğer buzdolabı kapalı tutulacaksa,
bir elektrik kesintisi durumunda içindeki
yiyeceklerin bozulmasını önlemek için
birilerinden ara sıra kontrol etmesini isteyiniz.
Kulanım dışı kalma süreleri
Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa,
aşağıdaki önlemleri alınız:
Servisi aramadan önce
Dikkat Sorunun kaynağını bulmaya
çalışmadan önce, cihazın fişini prizden
çekiniz.
Bu kılavuzda yazılı olmayan bir arıza teşhis
işlemi sadece kalifiye bir elektrikçi veya
uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Sorun
Önemli Normal kullanım esnasında bazı
sesler (kompresörden, soğutucu
devresinden) gelebilir.
Olası sebep
Çözüm
Cihaz gürültülü çalışıyor.
Cihaz düzgün şekilde desteklenmemiştir.
Cihazın sağlam durup durmadığını
kontrol ediniz (dört ayağın tamamı
zemine temas etmelidir).
Kompresör devamlı çalışıyor.
Isı doğru ayarlanmamıştır.
Daha sıcak bir ayar seçiniz.
Kapak çok sık açılıyordur.
Kapağı gerektiğinden daha uzun
süre açık bırakmayınız.
Kapak doğru kapatılmamıştır.
Kapağın doğru kapanıp kapanmadığını ve contaların hasarsız ve temiz olup olmadığını kontrol ediniz.
Dondurulmak üzere büyük miktarda yiyecekler dondurucuya aynı
anda konulmuştur.
Birkaç saat bekleyiniz ve sıcaklığı
tekrar kontrol ediniz.
Cihaza konulan yiyecek çok sıcakken konulmuştur.
Dondurucuya koymadan önce yiyeceğin oda sıcaklığına kadar
soğumasını bekleyiniz.
Cihazın bulunduğu mekanın sıcaklığı, cihazın verimli çalışması
için çok yüksektir.
Cihazın yerleştirildiği mekanın sıcaklığını düşürmeye çalışınız.
Dondurucunun içi çok sıcaktır.
"Yüksek Sıcaklık Alarmı" bölümüne
bakınız.
Yüksek sıcaklık alarm ışığı
yanıyor.
www.zanussi.com
37
Sorun
Olası sebep
Çözüm
Dondurucu kabini kısa bir süre
önce çalıştırılmıştır ve sıcaklık halen çok yüksektir.
"Yüksek Sıcaklık Alarmı" bölümüne
bakınız.
Gıda ürünleri doğru şekilde paketlenmemiştir.
Gıda ürünlerini daha iyi paketleyiniz.
Kapak doğru şekilde kapatılmamıştır veya sıkı bir şekilde oturmamıştır.
Kapağın doğru kapanıp kapanmadığını ve contaların hasarsız ve temiz olup olmadığını kontrol ediniz.
Isı doğru ayarlanmamıştır.
Daha sıcak bir ayar seçiniz.
Su tahliye tıpası doğru bir şekilde
yerleştirilmemiştir.
Su tahliye tıpasını doğru bir şekilde
yerleştiriniz.
Aşırı karlanma vardır.
Aşırı karlanmayı temizleyiniz.
Kapak contaları kirli veya yapışkanımsı hal almıştır.
Kapak contalarını temizleyiniz.
Yiyecek paketleri kapağın kapanmasını engelliyordur.
Paketleri doğru bir şekilde yerleştiriniz, cihazdaki etikete bakınız.
Kapak contaları kirli veya yapışkanımsı hal almıştır.
Kapak contalarını temizleyiniz.
Valf tıkanmıştır.
Valfı kontrol ediniz.
Lamba çalışmıyor.
Lamba arızalıdır.
"Lambanın değiştirilmesi" bölümüne bakınız.
Dondurucunun içi çok sıcak.
Isı doğru ayarlanmamıştır.
Daha düşük bir ısı ayarlayınız.
Kapak doğru şekilde kapatılmamıştır veya yerine tam oturmamıştır.
Kapağın doğru kapanıp kapanmadığını ve contanın hasarsız ve temiz olup olmadığını kontrol ediniz.
Dondurma işlemine başlamadan
önce, cihazın yeterince soğuması
beklenmemiştir.
Cihazı yeterli bir süre ön-soğutma
işlemine tabi tutunuz.
Dondurulmak üzere büyük miktarda yiyecekler dondurucuya aynı
anda konulmuştur.
Birkaç saat bekleyiniz ve sıcaklığı
tekrar kontrol ediniz. Bir dahaki sefere, dondurucuya daha küçük miktarlarda yiyecekleri aynı anda koyunuz.
Cihaza konulan yiyecek çok sıcakken konulmuştur.
Dondurucuya koymadan önce yiyeceğin oda sıcaklığına kadar
soğumasını bekleyiniz.
Dondurucuya konulan yiyecekler
birbirlerine çok yakın yerleştirilmiştir.
Yiyecekleri, soğuk havanın aralarında rahatça dolaşabileceği şekilde yerleştiriniz.
Kapak çok sık açılıyordur.
Kapağı çok sık açmamaya özen
gösteriniz.
Çok fazla kar ve buz var.
Kapak tam olarak kapanmıyor.
Kapak zor açılıyor.
38
www.zanussi.com
Sorun
Olası sebep
Çözüm
Kapak uzunca bir süre açık bırakılmıştır.
Kapağı gerektiğinden daha uzun
süre açık bırakmayınız.
Dondurucunun içi çok
soğuk.
Isı doğru ayarlanmamıştır.
Daha sıcak bir ayar seçiniz.
Cihaz hiç çalışmıyor. Ne
soğutma ne de aydınlatma
sistemi çalışıyor.
Cihazın fişi prize doğru bir şekilde
takılı değildir.
Fişi prize doğru bir şekilde takınız.
Cihaza elektrik gelmiyordur.
Kullanılan prize başka bir cihaz takarak kontrol ediniz.
Cihaz açılmamıştır.
Cihazı açınız.
Elektrik prizinde gerilim yoktur
(prize başka bir cihaz takarak test
ediniz).
Bir elektrikçi çağırınız.
Müşteri Hizmetleri
Eğer yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra cihazınız hala düzgün çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise başvurunuz.
Servisin en hızlı şekilde verilmesi için, garanti
sertifikasında veya cihazın dış sağ tarafında
bulunan bilgi etiketinde yazılı cihaz modelini
ve seri numarasını yetkili servise başvurduğunuzda vermeniz önem arz etmektedir.
2. Lambayı aynı güç değerinde ve özellikle
ev cihazları için tasarlanmış bir lambayla
değiştirin (maksimum güç değeri lamba
kapağında gösterilmiştir).
3. Elektrik fişini prize takın.
4. Kapağı açın. Lambanın yandığından
emin olun.
Lambanın değiştirilmesi
1. Elektrik fişini prizden çekin.
Teknik veriler
Boyutlar
Yükseklik × Genişlik × Derinlik (mm):
876 × 1061 × 665
Başlatma Süresi
www.zanussi.com
Daha fazla teknik bilgiyi, cihazın dış sağ
tarafındaki bilgi etiketinde bulabilirsiniz.
32 saat
39
Montaj
Konumlandırma
Uyarı Eğer kapısında bir kilit veya kilit
dili olan eski bir cihazı elden
çıkarıyorsanız, küçük çocukların cihazın
içinde kilitli kalmasını önlemek için bu kilidi
kullanılamaz hale getiriniz.
Önemli Cihaz monte edildikten sonra fişi
erişilebilir konumda olmalıdır.
Bu cihaz, kuru ve iyi havalandırılan bir yere
(garaj veya kiler) monte edilebilir, ancak en iyi
performansı elde etmek için ortam sıcaklığının cihazın bilgi etiketinde belirtilen iklim
sınıfına uygun olduğu bir yere monte edin:
İklim sınıfı
Ortam sıcaklığı
SN
+10°C ila +32°C
N
+16°C ila +32°C
ST
+16°C ila +38°C
T
+16°C ila +43°C
Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin
evinizin elektrik beslemesi ile aynı olduğundan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun
fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile donatılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, yürürlükteki kanunlara uygun olarak
ve bir uzman teknisyene danışarak cihazı ayrı bir toprak hattına bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmaması halinde sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
Havalandırma gereksinimleri
1. Dondurucuyu, sağlam bir zemin üzerinde
yatay konumda yerleştiriniz. Kabin, dört
ayağının hepsinden destek alıyor olmalıdır.
2. Cihaz ile arkasındaki duvar arasındaki
mesafe 5 cm. olmalıdır.
3. Cihaz ile yan duvarlar arasındaki mesafe
5 cm. olmalıdır.
Cihazın arkasındaki hava akışı yeterli olmalıdır.
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların geri
dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
40
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem
çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün
geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
www.zanussi.com
Зміст
Інформація з техніки безпеки _ _ _ _ _ _
Опис роботи _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Панель керування _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Перше користування _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Щоденне користування _ _ _ _ _ _ _ _ _
Корисні поради _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
43
44
44
45
46
Догляд та чистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Що робити, коли ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технічні дані _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Установка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Екологічні міркування _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
46
47
50
50
51
Може змінитися без оповіщення.
Інформація з техніки безпеки
В інтересах вашої безпеки та для належного використання приладу уважно прочитайте цю інструкцію, включаючи підказки та
застереження, перш ніж встановлювати
його і розпочинати ним користуватися. Аби
уникнути помилкових дій і нещасних випадків необхідно, щоб усі, хто користується
приладом, ретельно ознайомилися з правилами експлуатації і техніки безпеки. Збережіть цю інструкцію і в разі продажу або
передачі приладу іншим особам обов'язково передайте її разом із приладом, щоб усі
користувачі змогли в будь-який час ознайомитися з правилами експлуатації і технікою безпеки.
Задля безпеки життя та майна дотримуйтеся викладених у цій інструкції рекомендацій з техніки безпеки, оскільки компаніявиробник не несе відповідальності за шкоду, що сталася через недотримання цих
рекомендацій.
Безпека дітей і вразливих осіб
• Прилад не призначений для користування ним людьми (в т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями чи недостатнім досвідом та знаннями, якщо їм не було проведено відповідного інструктажу з користування приладом особою, відповідальною за їх безпеку.
Щоб діти не гралися з приладом, вони
мають користуватися ним під наглядом
дорослих.
• Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами. Порушення цієї виwww.zanussi.com
моги може призвести до того, що вони
можуть задихнутися.
• Перш ніж утилізувати прилад, вийміть
вилку з розетки, відріжте кабель (у місці,
яке знаходиться якомога ближче до корпусу) і зніміть дверцята, щоб запобігти
випадкам, коли діти, граючись, отримають електрошок або замкнуться всередині.
• Якщо цей прилад, оснащений магнітним
замком, має замінити старий прилад із
замком на пружині (клямкою), подбайте
про те, щоб вивести з ладу пружину,
перш ніж утилізувати старий прилад. У
такий спосіб ви попередите ситуацію, коли він може стати смертельною пасткою
для дитини.
Загальні правила безпеки
Попередження!
Вентиляційні отвори в корпусі приладу та в
конструкції, що вбудовується, мають бути
відкритими.
• Прилад призначений для зберігання харчових продуктів і напоїв у звичайному
домогосподарстві, як пояснюється в цій
інструкції.
• Не застосовуйте механічні пристрої чи
інші штучні засоби для прискорення процесу розморожування.
• Не використовуйте інші електричні пристрої (наприклад, прилад для виготовлення морозива) всередині холодильника, якщо це не передбачено виробником.
41
• Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту.
• У контурі циркуляції холодоагенту міститься холодоагент ізобутан (R600a) —
природний газ, що майже не шкідливий
для довкілля, проте займистий.
Подбайте, щоб під час транспортування
й установки приладу жоден із компонентів контуру циркуляції холодоагенту не
був пошкоджений.
У разі пошкодження контуру циркуляції
холодоагенту:
– уникайте контакту з відкритим вогнем
або джерелами займання;
– ретельно провітріть приміщення, де
знаходиться прилад.
• З міркувань безпеки не слід змінювати
технічні характеристики приладу чи якимось чином його модифікувати. Будь-яке
пошкодження кабелю може викликати
коротке замикання, пожежу й ураження
електричним струмом.
Попередження! Щоб уникнути нещасних випадків, заміну всіх електричних
компонентів (кабель живлення, вилка, компресор) має виконувати сертифікований
майстер або спеціаліст сервісного центру.
1. Забороняється подовжувати кабель
живлення.
2. Подбайте про те, щоб вилка кабелю
живлення не була роздавлена чи
пошкоджена задньою частиною приладу. Роздавлена чи пошкоджена
вилка кабелю живлення може перегрітися і спричинити пожежу.
3. Подбайте про наявність доступу до
вилки кабелю живлення.
4. Не тягніть за кабель живлення.
5. Не вставляйте вилку в розетку, яка
хитається. Існує ризик ураження
електричним струмом чи виникнення
пожежі.
6. Не можна користуватися приладом
без плафона на лампі (якщо передбачено) для внутрішнього освітлення.
42
• Прилад важкий. Пересувати його слід
обережно.
• Не беріть речі в морозильному відділенні та не торкайтеся до них, якщо ваші руки вологі чи мокрі — це може призвести
до поранення або холодового опіку.
• Не слід надовго залишати прилад під
прямими сонячними променями.
• Скляні лампи в цьому приладі (якщо передбачені) — це спеціальні лампи, призначені лише для побутових приладів.
Вони не придатні для освітлення житлових приміщень.
Щоденне використання
• Не ставте гарячий посуд на пластикові
частини приладу.
• Не зберігайте в приладі займистий газ
або рідини, бо вони можуть вибухнути.
• Не кладіть продукти безпосередньо навпроти отворів для повітря в задній стінці. (Якщо прилад оснащено системою
Frost Free)
• Заморожені продукти після розморожування не можна заморожувати знову.
• Фасовані заморожені продукти зберігайте у відповідності з інструкціями виробника.
• Необхідно чітко дотримуватися рекомендацій виробника приладу щодо зберігання продуктів. Зверніться до відповідних
інструкцій.
• Не розміщуйте газовані або шипучі напої
в морозильному відділенні, бо через підвищення тиску на пляшку вони можуть
вибухнути, що пошкодить прилад.
• Морозиво на паличці спроможне викликати холодові опіки, якщо його їсти прямо з морозильника.
Догляд і чищення
• Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку
з розетки.
• При чищенні не можна користуватися
металевими предметами.
www.zanussi.com
• Не використовуйте гострі предметидля
чищення приладу від льоду. Користуйтеся пластиковим шкребком.
Установка
Важливо! Під час підключення до
електромережі ретельно дотримуйтесь
інструкцій, наведених у відповідному
параграфі.
• Розпакуйте прилад і огляньте на предмет пошкоджень. Не користуйтеся приладом, якщо він пошкоджений. У разі
виявлення пошкоджень негайно повідомте про це торговельний заклад, де
ви придбали прилад. У цьому разі збережіть пакування.
• Рекомендується зачекати щонайменше
чотири години, перш ніж вмикати прилад, з тим щоб масло повернулося до
компресора.
• Повітря має нормально циркулювати довкола приладу; недотримання цієї рекомендації призводить до перегрівання.
Щоб досягти достатньої вентиляції, дотримуйтеся відповідних інструкцій щодо
встановлення.
• Прилад не можна ставити біля батареї
опалення або плити.
• Подбайте про те, щоб до розетки був доступ після встановлення приладу.
кваліфікованим електриком або компетентною особою.
• Технічне обслуговування цього приладу
має здійснюватися лише кваліфікованим
персоналом. Для ремонту необхідно використовувати лише оригінальні запасні
частини.
Захист довкілля
Ні в охолоджувальній системі, ні в ізоляційних матеріалах цього приладу не
міститься газів, які могли б нанести шкоду
озоновому шару. Прилад не можна утилізувати разом з міськими відходами та сміттям. Ізоляційна піна містить займисті гази:
прилад необхідно утилізувати згідно з відповідними нормативними актами, виданими місцевими органами влади. Уникайте
пошкодження холодильного агрегату, особливо в задній частині, поблизу теплообмінника. Матеріали, позначені символом
, підлягають вторинній переробці.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні
(постанова Кабінета Міністрів України
№1057 від 3 грудня 2008р.)
Технічне обслуговування
• Електричні роботи, необхідні для обслуговування приладу, мають виконуватися
Опис роботи
Вмикання
Вставте вилку в розетку в стіні.
Загорається індикатор.
Поверніть регулятор температури за годинниковою стрілкою.
Важливо! Якщо температура всередині
приладу надто висока, загориться
сигнальна лампочка.
www.zanussi.com
Вимикання
Щоб вимкнути прилад, поверніть регулятор температури у положення OFF.
Регулювання температури
Температура регулюється автоматично.
Щоб відрегулювати роботу приладу, зробіть так:
• щоб отримати мінімальне охолодження,
.
поверніть регулятор температури на
43
• щоб забезпечити максимальне охолодження, поверніть регулятор температури
.
на
У більшості випадків найбільше підходить середнє значення.
Однак, встановлюючи певну температуру,
необхідно пам'ятати, що температура всередині приладу залежить від:
• кімнатної температури
• частоти відкривання дверцят
• кількості продуктів усередині відділення
• місцезнаходження приладу.
Панель керування
1
2
5
3
4
1 Індикатор увімкнення
2 Індикатор-попередження про високу
температуру
3 Індикатор швидкого заморожування
Загориться індикатор швидкого заморожування.
Роботу функції швидкого заморожування
можна припинити в будь-який момент, натиснувши перемикач швидкого заморожування. Індикатор швидкого заморожування
згасне.
Сигнал високої температури
Про підвищення температури у морозильнику (наприклад, через перебої в постачанні електроенергії) сигналізує сигнальна
лампочка
Під час сигнальної фази не ставте продукти в морозильник.
Після відновлення звичайних умов сигнальна лампочка згасне автоматично.
4 Увімкнення швидкого заморожування
5 Регулятор температури
Функція швидкого заморожування
Функцію швидкого заморожування можна
активізувати, натиснувши перемикач
швидкого заморожування.
Перше користування
Миття камери
Перш ніж почати користуватися приладом,
помийте його камеру і всі внутрішні аксесуари за допомогою теплої води з нейт44
ральним милом, щоб усунути типовий запах нового приладу, а потім ретельно витріть його.
www.zanussi.com
Важливо! Не застосовуйте детергенти або
абразивні порошки, бо вони можуть пошкодити поверхню.
Щоденне користування
Заморожування свіжих продуктів
Морозильне відділення підходить для заморожування свіжих продуктів та для тривалого зберігання заморожених продуктів і
продуктів глибокої заморозки.
Щоб заморозити свіжі продукти, активуйте
функцію швидкого заморожування принаймні за 24 години до того, як покласти
до морозильника продукти для заморожування.
Максимальна кількість продуктів, які можна
заморозити за 24 години, вказана на табличці з технічними даними 5)
Процес заморожування триває 24 години:
упродовж цього періоду не додавайте нові
продукти для заморожування.
Зберігання заморожених продуктів
Перед тим як завантажувати продукти при
першому увімкненні, а також після тривалого періоду бездіяльності, дайте приладу
попрацювати щонайменше 2 години, встановивши більш холодну температуру.
Важливо! У разі випадкового
розморожування, якщо електропостачання
було відсутнє довше, ніж зазначено у
таблиці технічних характеристик у графі
«rising time», розморожені продукти
необхідно якнайшвидше спожити або
негайно приготувати, охолодити і знову
заморозити.
Відкривання і закривання кришки
Оскільки кришка оснащена системою герметичного закривання, знову відкрити її невдовзі після того, як кришка була закрита,
важко (це пов'язано з тим, що всередині
утворюється вакуум).
Зачекайте кілька хвилин перш ніж знову
відкривати прилад. Вакуумний клапан допоможе вам відкрити кришку.
Попередження! Ніколи не тягніть за
ручку силоміць.
Кошики для зберігання продуктів
X
Y
Навішуйте кошики
на верхню кромку
морозильника (X)
або ставте їх у морозильник (Y).
Для кожного з цих
положень поверніть
і зафіксуйте ручки,
як показано на малюнку.
На наступних малюнках показано, скільки
кошиків можна встановити в морозильниках різних моделей.
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
Додаткові кошики можна придбати в місцевому сервісному центрі.
5) Зверніться до розділу "Технічні дані"
www.zanussi.com
45
Корисні поради
Поради щодо заморожування
Ось кілька важливих підказок, які допоможуть вам одержати найкращі результати
заморожування:
• максимальна кількість продуктів, яку
можна заморозити за 24 год. вказана на
табличці з технічними даними;
• процес заморожування триває 24 години. Упродовж цього періоду не можна
додавати продукти до тих, які вже заморожуються;
• заморожуйте лише продукти найвищої
якості, свіжі і ретельно вимиті;
• готуйте продукти невеликими партіями,
щоб можна було їх швидко і повною мірою заморозити, а потім розморозити
стільки, скільки потрібно;
• загортайте продукти в алюмінієву фольгу або складайте в поліетиленові кульки;
пакування має бути герметичним;
• не давайте незамороженим продуктам
контактувати з уже замороженими; в іншому разі температура останніх підвищиться;
• пласкі продукти зберігаються краще і довше, ніж товсті; сіль зменшує термін зберігання продуктів;
• шматочки льоду, якщо їх проковтнути відразу після того, як продукт був вийнятий з морозильника, можуть викликати
холодовий опік;
• рекомендується вказувати на кожній окремій упаковці дату заморожування, щоб
не перевищувати тривалість зберігання;
Поради щодо зберігання заморожених
продуктів
Щоб отримати найкращі результати, необхідно:
• переконатися, що продукти, які продаються замороженими, адекватно зберігалися в магазині;
• подбати про те, щоб заморожені продукти якнайшвидше були перенесені з продуктового магазину до морозильника;
• не відкривати часто кришку і не залишати її відкритою довше, ніж це абсолютно
необхідно.
• Після розморожування продукти швидко
псуються, і їх не можна заморожувати
знову.
• Не можна зберігати продукти довше, ніж
вказано компанією-виробником продуктів.
Догляд та чистка
Обережно! Перш ніж виконувати
операції з технічного обслуговування,
завжди виймайте вилку з розетки.
У холодильному агрегаті цього приладу містяться вуглеводні; тому технічне
обслуговування та перезарядку його має
виконувати лише кваліфікований майстер.
Періодичне миття
1. Вимкніть прилад.
2. Вийміть вилку з розетки.
3. Регулярно мийте прилад і аксесуари
за допомогою теплої води і нейтраль-
46
ного мила. Ретельно мийте ізоляційний ущільнювач кришки.
4. Повністю висушіть прилад.
5. Включіть прилад у розетку.
6. Увімкніть прилад.
Обережно! Не застосовуйте
детергенти, абразивні речовини,
миючі засоби з сильним запахів парфумів
або поліролі на основі воску для чищення
внутрішньої поверхні приладу.
Дбайте про те, щоб не пошкодити систему
охолодження.
Важливо! Зону компресора мити не
потрібно.
www.zanussi.com
Багато комерційних засобів для чищення
поверхонь містять хімікати, які можуть
пошкодити пластик у цьому приладі. Тому
рекомендується мити корпус ззовні виключно теплою водою з додаванням невеликої кількості рідкого миючого засобу.
Розморожування морозильника
Коли шар інею досягає, приблизно, 10-15
мм в товщину, розморожуйте морозильник.
Найкращий час для розморожування морозильника - тоді, коли в ньому дуже мало
продуктів або їх немає взагалі.
Щоб прибрати іній, дотримуйтеся наведених нижче вказівок:
1. Вимкніть прилад.
2. Вийміть продукти, загорніть їх у декілька газет та покладіть їх у прохолодне
місце.
3. Залишіть кришку відкритою, щоб запобігти утворенню неприємних запахів.
Щоб швидко видалити кригу, користуйтеся шкребком.
4. Коли розморожування завершено, ретельно висушіть внутрішні поверхні і
вставте пробку на місце.
5. Увімкніть прилад.
6. Поставте регулятор температури на
максимальне охолодження і дайте
приладу попрацювати впродовж двохтрьох годин у цьому режимі.
7. Знову покладіть у відділення раніше
вийняті продукти.
Важливо! В жодному разі не
використовуйте металеві предмети для
видалення інею з випарника, тому що це
може пошкодити прилад. Не застосовуйте
механічні пристрої чи інші штучні засоби
для прискорення процесу
розморожування, окрім засобів
рекомендованих виробником. Підвищення
температури упаковок із замороженими
продуктами під час розморожування може
скоротити їх строк зберігання.
Кількість інею на стінках приладу
збільшується, якщо в навколишньому
середовищі наявний високий рівень
вологості та якщо заморожені продукти не
загорнуті належним чином.
Періоди простою
Коли прилад тривалий час не експлуатується, виконайте такі запобіжні дії:
1. Вимкніть прилад.
2. Вийміть вилку з розетки.
3. Вийміть з нього всі продукти.
4. Розморозьте і помийте прилад і всі аксесуари.
5. Залишіть кришку відкритою, щоб запобігти утворенню неприємних запахів.
Важливо! Якщо ви не виключатимете
прилад, то попросіть кого-небудь
періодично перевіряти продукти, які в
ньому знаходяться, на предмет псування
через відключення електроенергії.
Що робити, коли ...
Обережно! Перш ніж намагатися
ліквідувати несправність, відключіть
прилад від розетки.
Усунення проблем, які не передбачені в
цій інструкції, має виконуватися
Проблема
Прилад шумить під час
роботи.
www.zanussi.com
кваліфікованим електриком або
компетентною особою.
Важливо! Під час нормальної роботи
приладу чути певні звуки (звук від роботи
компресора, циркуляції холодоагента).
Можлива причина
Прилад стоїть нестабільно.
Спосіб усунення
Перевірте, чи стабільно стоїть
прилад (усі чотири ніжки повинні
стояти на підлозі).
47
Проблема
Компресор працює без
зупинок.
Світиться сигнальна лампочка високої температури.
Утворюється забагато
криги та інею.
Кришка закрита неповністю.
Кришку важко відкривати.
Лампочка не працює.
48
Можлива причина
Спосіб усунення
Неправильно встановлено температурний режим.
Встановіть вищу температуру.
Кришка відкривалася надто часто.
Не залишайте кришку відкритою
довше, ніж це абсолютно необхідно.
Кришка не закрита належним
чином.
Перевірте, чи добре закрита
кришка, чи не пошкоджені прокладки, чи не забруднилися вони.
У морозильну камеру було одночасно завантажено велику
кількість продуктів, які необхідно заморозити.
Зачекайте кілька годин, а потім
знову перевірте температуру.
Страва, поставлена у прилад,
була недостатньо охолоджена.
Перш ніж ставити страву в морозильник, дайте їй охолонути до
кімнатної температури.
У приміщенні, де знаходиться
прилад, температура надто висока для ефективної роботи морозильника.
Постарайтеся знизити температуру в приміщенні, де стоїть прилад.
Усередині морозильника занадто висока температура.
Зверніться до розділу "Сигнал
високої температури".
Прилад був нещодавно включений, і температура в ньому ще
недостатньо знизилася.
Зверніться до розділу "Сигнал
високої температури".
Продукти не були загорнуті належним чином.
Правильно упаковуйте продукти.
Кришка не була закрита належним чином або закрита нещільно.
Перевірте правильність закриття
кришки, чи не ушкоджені прокладки, чи не забруднилися вони.
Неправильно встановлено температурний режим.
Встановіть вищу температуру.
Пробка системи спуску води неправильно встановлена.
Вставте пробку системи спуску
води належним чином.
Утворюється забагато криги.
Видаліть надмірну кригу.
Прокладки брудні або липкі.
Помийте прокладки кришки.
Пакунки з продуктами заблокували кришку.
Правильно розмістіть пакунки,
див. наліпку на приладі.
Прокладки кришки брудні або
липкі.
Помийте прокладки кришки.
Заблокований клапан.
Перевірте клапан.
Лампочка перегоріла.
Зверніться до розділу "Заміна
лампочки".
www.zanussi.com
Проблема
У морозильнику надто
висока температура.
Можлива причина
Спосіб усунення
Неправильно встановлено температурний режим.
Встановіть нижчу температуру.
Кришка не закривається щільно
або не закрита належним чином.
Перевірте, чи добре закривається кришка, а також чи не пошкоджені та чи чисті прокладки.
Прилад не був попередньо охолоджений достатньою мірою,
перш ніж заморожувати в ньому
продукти.
Попередньо охолодіть прилад
впродовж достатнього часу.
У морозильник була одночасно
покладена велика кількість продуктів, які потрібно заморозити.
Зачекайте кілька годин, а потім
знову перевірте температуру. Наступного разу ставте в прилад
меншу кількість продуктів, які
треба заморозити.
У прилад була поставлена надто тепла страва.
Дайте продуктам охолонути до
кімнатної температури, перш ніж
ставити їх у морозильник.
Продукти, які треба заморозити,
розташовані надто близько
один до одного.
Кладіть продукти так, щоб холодне повітря могло циркулювати
між ними.
Кришку відкривали надто часто.
Намагайтеся не відкривати кришку надто часто.
Кришка була відкритою надто
довго.
Не залишайте кришку відкритою
довше, ніж це потрібно.
Усередині морозильника
надто низька температура.
Неправильно встановлено температурний режим.
Встановіть вищу температуру.
Прилад зовсім не працює. Не працює ні охолодження, ні освітлення.
Кабель живлення не підключений належним чином до розетки.
Вставте вилку кабелю живлення
в розетку належним чином.
У прилад не надходить електроенергія.
Спробуйте включити у розетку інший електроприлад.
Прилад не ввімкнутий.
Увімкніть прилад.
У розетці немає струму (спробуйте включити в неї інший прилад).
Викличте електрика.
Технічне обслуговування
Якщо прилад не працює належним чином
навіть після виконання усіх перевірочних
процедур, зверніться до найближчого сервісного центру.
Щоб отримати швидке обслуговування,
важливо, звертаючись до сервісного центру, назвати модель приладу і його серійний номер. Ці дані можна знайти або в гаwww.zanussi.com
рантійному сертифікаті, або на табличці з
технічними даними, розміщеній зовні з
правого боку приладу.
Заміна лампочки
1. Витягніть штепсельну вилку з електричної розетки.
49
2. Замініть лампу на нову такої самої потужності і спеціально призначену для
побутових приладів. (максимальна потужність зазначена на плафоні)
3. Включіть прилад у розетку.
4. Відкрийте кришку. Переконайтеся, що
лампочка горить.
Технічні дані
Розміри
Висота × Ширина × Глибина (мм):
876 × 1061 × 665
Тривалість виходу в робочий режим
32 год.
Подальша технічна інформація знаходиться на табличці, розташованій зовні на правому боці приладу, на табличці технічних даних.
Установка
Встановлення
Попередження! Якщо ви утилізуєте
старий прилад, який має замок або
засувку на кришці, необхідно подбати про
те, щоб вивести її з ладу, аби діти не
могли замкнутися всередині.
Важливо! Після встановлення приладу
доступ до розетки має залишатися
вільним.
Цей прилад можна встановлювати у сухому, добре провітрюваному приміщенні (гаражі або підвалі). Проте для забезпечення
оптимальної продуктивності його краще
встановити в приміщенні, де температура
відповідає кліматичному класу, вказаному
на табличці з технічними даними.
Кліматичний
клас
Температура навколишнього
середовища
SN
Від +10°C до +32°C
N
Від +16°C до +32°C
ST
Від +16°C до +38°C
T
Від +16°C до +43°C
50
Підключення до електромережі
Перш ніж підключати прилад до електромережі, переконайтеся, що показники напруги і частоти, вказані на табличці з паспортними даними, відповідають показникам мережі у вашому регіоні.
Прилад має бути заземлений. З цією меторю вилка приладу оснащена спеціальним
контактом. Якщо у розетці заземлення немає, заземліть прилад окремо у відповідності до чинних нормативних вимог, проконсультувавшись із кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності у разі
недотримання цих правил техніки безпеки.
Цей прилад відповідає Директивам ЄС .
Вимоги щодо вентиляції
1. Поставте морозильник горизонтально
на тверду поверхню. Прилад має міцно
стояти на всіх своїх чотирьох ніжках.
2. Подбайте про те, щоб відстань між
приладом і стіною позаду становила 5
см.
3. Подбайте про те, щоб відстань між
приладом і бічними стінами становила
5 см.
Позаду приладу має бути достатньо місця
для циркуляції повітря.
www.zanussi.com
Екологічні міркування
Цей символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути до
відповідного пункту збору для переробки
електричного та електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку цього
виробу, Ви допомагаєте попередити
www.zanussi.com
потенційні негативні наслідки для
навколишнього середовища та здоров’я
людини, які могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
51
804180322-A-142012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement