Zanussi ZFC26400WA User manual

Zanussi ZFC26400WA User manual
ET
LV
LT
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Sügavkülmkirst
Horizontālā saldētava
Šaldymo dėžė
ZFC26400WA
2
11
20
Sisukord
Ohutusjuhised _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käitus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Juhtpaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Esimene kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Igapäevane kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vihjeid ja näpunäiteid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
6
Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Mida teha, kui... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Paigaldamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Tehnilised andmed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Keskkonnainfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusjuhised
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget
kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui
paigaldate masina ja kasutate seda esimest
korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on
tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja
ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja
veenduge, et need oleksid alati seadmega
kaasas, kui selle asukohta muudetakse või
seadme müümise korral, nii et kõik kasutajad
oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle
kasutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastuta.
Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste
turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks
isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse
ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a.
juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või
neid juhendab seadme kasutamisel isik,
kes nende turvalisuse eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega
mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus
kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et
mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega
sulgeks end kappi.
2
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema
vedrulukustussüsteemiga seadme, siis enne vana seadme äraviskamist veenduge, et
lukustusmehhanismi poleks võimalik enam
kasutada. Vastasel juhul võib seade muutuda lapse jaoks surmalõksuks.
Üldine ohutus
Hoiatus
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks
säilitamiseks.
– personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal;
– puhkemajades, hotellides, motellides ja
muudes majutuskohtades;
– hommikusöögiga ööbimiskohtades;
– toitlustust ja sarnast teenust pakkuvates
ettevõtetes.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks
mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja
ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine
isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist.
www.zanussi.com
Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:
– vältige tuleallikate lähedust,
– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade
paikneb.
• Seadme parameetrite muutmine või selle
mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik.
Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada
lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
Hoiatus Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehnikult või teenusepakkujalt.
1.
2.
•
•
•
•
Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
Veenduge, et toitepistik ei ole seadme
tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik
võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Tagage juurdepääs seadme toitepistikule.
4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmbamise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepistikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud).
See seade on raske. Seda liigutades olge
ettevaatlik.
Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/märjad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi või külmahaavandeid.
Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet
otsese päikesevalgusega.
Selles seadmes kasutatavad lambid (kui
need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi
ruumide valgustamiseks.
Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plastmassist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi
või vedelikku, sest need võivad plahvatada.
www.zanussi.com
• Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist härmatisevaba seadmega)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist uuesti külmutada.
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud
toitu vastavalt toidu tootja juhistele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid juhiseid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke, kuna see tekitab anumas rõhju, mis
võib põhjustada plahvatuse, mis omakorda
kahjustab seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest
söömisel külmapõletust tekitada.
Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks terevaid esemeid. Kasutage
plastmassist kaabitsat.
Paigaldamine
Tähtis Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt
vastavas alalõigus toodud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see
kahjustada pole saanud. Ärge ühendage
seadet, kui see on viga saanud. Teatage
võimalikest kahjustustest koheselt toote
müüjale. Sel juhul jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kaks tundi, et õli
saaks kompressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane õhuringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuumenemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks, järgige paigaldamisjuhiseid.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide
lähedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et
toitepistikule oleks olemas juurdepääs.
3
Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik
või kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult originaal varuosi.
Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti
kahjustada võivaid gaase ei selle külmu-
tussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides.
Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt
kohaldatavatele määrustele, mille saate oma
kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti
läheduses. Selles seadmes kasutatud mater, on korduvkasutatajalid, millel on sümbol
vad.
Käitus
Sisselülitamine
Pange toitepistik pistikupessa.
Enne toiduainete sissepanekut keerake temperatuuriregulaator asendisse "täis" ja jätke
seade 24 tunniks ootele, et saavutada õige
temperatuur.
Reguleerige temperatuuriregulaatorit vastavalt säilitatava toidu hulgale.
A
B
C
A Temperatuuriregulaator
B "Poolenisti täis" asend
C "Täis" asend
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuuriregulaator asendisse “OFF”.
Temperatuuri reguleerimine
Seadme sisetemperatuuri juhitakse juhtpaneelil asuva temperatuuriregulaatoriga.
Seadme töölerakendamiseks toimige järgmiselt.
• keerake temperatuuriregulaatorit madalama
sätte suunas, et valida minimaalne külmutustase.
• keerake temperatuuriregulaatorit kõrgema
sätte suunas, et valida maksimaalne külmutustase.
Kui külmutate väiksemat kogust toiduaineid, on sobivaim valik "poolenisti täis".
Kui külmutate suurt hulka toiduaineid, on sobivaim valik "täis".
Juhtpaneel
1
2
3
1 Temperatuuriregulaator
2 Märgutuli
4
3 Kõrge temperatuuri hoiatustuli
Kõrge temperatuuri hoiatus
Hoiatustule süttimine viitab temperatuuri tõusule sügavkülmkastis (nt voolukatkestuse tõttu).
Alarmi ajal ei tohi külmikusse toitu juurde panna.
Kui normaaltingimused on taastunud lülitub
alarmtuli automaatselt välja.
www.zanussi.com
Esimene kasutamine
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist, peske
seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee
ja neutraalse seebiga eemaldamaks uutele
toodetele omast lõhna ja kuivatage seade
hoolikalt.
Tähtis Ärge kasutage pesuvahendeid ja abrasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad sisepindu.
Igapäevane kasutamine
Värske toidu külmutamine
Sügavkülmik sobib värske toidu külmutamiseks ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks.
24 tunni jooksul külmutatava toidu maksimaalne kogus on näidatud andmeplaadil 1)
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle aja
jooksul ärge muid toiduaineid külmutamiseks
lisage.
Külmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaajalist kasutuspausi laske seadmel enne toiduainete sissepanemist vähemalt 24 tundi
seista, seades temperatuuriregulaatori "täis"
asendisse.
Tähtis Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks elektrikatkestuse tõttu,
kui seade on olnud toiteta kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud "tempreatuuri tõusu
aeg" seda lubaks, tuleb sulatatud toit kiiresti
ära tarvitada või koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada (pärast jahtumist).
Kaane avamine ja sulgemine
Kuna kaas on varustatud spetsiaalse tihkelt
sulguva tihendiga, ei ole kohe pärast sulgemist kaant eriti lihtne uuesti avada (sees tekkinud vaakumi tõttu).
Enne kaane avamist oodake mõned minutid.
Vaakumventiil aitab teil kaant avada.
Säilituskorvid
X
Y
Riputage korvid sügavkülmiku ülemise
serva külge (X) või
paigutage seadme
sisse (Y).
Keerake ja fikseerige
sangad olenevalt
korvi paigutusest,
nagu näha joonisel.
Piltidelt on näha, kui palju korve eri sügavkülmikumudelid mahutavad.
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
Lisakorve saate osta oma kohalikust teeninduskeskusest.
Hoiatus Ärge kunagi rakendage käepidemele toorest jõudu.
1) Vt jaotist "Tehnilised andmed"
www.zanussi.com
5
Vihjeid ja näpunäiteid
Näpunäiteid sügavkülmutamiseks
Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaalselt ära kasutada, siinkohal mõned olulised näpunäited:
• maksimaalne toidukogus, mida on võimalik
külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud
seadme andmeplaadil;
• sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi.
Sel ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada;
• külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid
ja korralikult puhastatud toiduaineid;
• valmistage toit ette väikeste portsjonitena,
et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning
et seda oleks hiljem võimalik sulatada ainult
vajalikus koguses;
• mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veenduge, et pakendid oleksid õhukindlad;
• ärge laske värskel külmutamata toidul puutuda vastu juba külmutatud toitu; nii väldite
temperatuuri tõusu viimases;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja
kauem kui rasvased; sool vähendab toidu
säilivusaega;
• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast
sügavkülmutusest võtmist, võib põhjustada
nahal külmapõletust;
• soovitatakse märkida külmutamise kuupäev
igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgida.
Näpunäiteid sügavkülmutatud toidu
säilitamiseks
Selleks, et saada antud seadmelt parimad tulemused, tuleb:
• veenduda, et kaubandusvõrgust hangitud
külmutatud toiduaineid on kaupluses nõuetekohaselt säilitatud;
• veenduda, et külmutatud toiduained toimetatakse kauplusest sügavkülmikusse võimalikult lühikese aja jooksul;
• mitte avada ust sageli ega jätke seda lahti
kauemaks kui vältimatult vajalik.
• Kord üles sulanud toit rikneb kiiresti ja seda
ei tohi uuesti külmutada.
• Ärge ületage toidu tootja poolt antud säilitusaega.
Puhastus ja hooldus
Ettevaatust Enne mistahes
hooldustegevust tõmmake seadme
toitejuhe seinast.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis on
süsivesinikku; seega peab hooldust ja
täitmist korraldama ainult volitatud tehnik.
Perioodiline puhastamine
1. Lülitage seade välja.
2. Võtke pistik pesast välja.
3. Puhastage seadet ja selle tarvikuid regulaarselt sooja vee ja neutraalse seebiga.
Kaane tihendi puhastamisel olge ettevaatlik.
4. Kuivatage seade korralikult ära.
5. Ühendage toitejuhe pistikusse.
6. Lülitage seade sisse.
6
Ettevaatust Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivseid tooteid, lõhnastatud
puhastusaineid või vahasid seadme sisemuse
puhastamiseks.
Olge ettevaatlik, et mitte vigastada
jahutussüsteemi.
Tähtis Kompressori osa pole vaja puhastada.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad kahjustada
selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovitatakse puhastada seda seadet väljast ainult sooja veega, millele on lisatud pisut
nõudepesuvahendit.
Sügavkülmuti sulatamine
Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on
10-15 mm.
Kõige parem on külmikut sulatada siis kui seal
pole üldse või on väga vähe toitu.
www.zanussi.com
Jää eemaldamiseks toimige järgnevalt:
1. Lülitage seade välja.
2. Võta külmikust välja toiduained, keera
need ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse kohta.
3. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sulatusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatusveel vanni voolata. Jää kiiremaks eemaldamiseks kasuga kaabitsat.
4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage
korralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi.
5. Lülitage seade sisse.
6. Seadke temperatuurinupp maksimaalse
külmutuse asendisse ja hoidke teda nii
kaks kuni kolm tundi.
7. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduained.
Tähtis Ärge kunagi kasutage teravaid
esemeid jää kraapimiseks kuna niiviisi võite
seadet vigastada. Ärge kasutage
sulatusprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi
vahendeid või muid mooduseid, mida pole
tootja poolt ette nähtud. Temperatuuri tõus
külmutatud toiduainetes võib vähendada
nende kasutusiga.
Seadme seintele koguneva härmatise hulk
suureneb, kui välisõhu niiskusesisaldus on
suur või juhul, kui külmutatav toit ei ole
korralikult pakitud.
Töö vahepealsed ajad
Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, rakendage järgmisi abinõusid:
1. Lülitage seade välja.
2. Võtke pistik pesast välja.
3. Võtke kõik toit välja.
4. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid.
5. Ebameeldivate lõhnade vältimiseks jätke
kaas lahti.
Tähtis Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda
kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees olev
toit voolukatkestuse korral ei rikneks.
Mida teha, kui...
Ettevaatust Enne veaotsingut võtke
pistik pesast välja.
Veaotsingut, mida ei ole antud juhendis
äratoodud, võib läbi viia ainult kvalifitseeritud
elektrik või kompetentne isik.
Probleem
Tähtis Normaalsel kasutamisel on kuulda
mõningast müra (kompressor, jahutusvedeliku
ringlus).
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade tekitab müra.
Seadmel puudub korralik tugi.
Kontrollige, kas seade seisab stabiilselt (kõik neli jalga peavad põrandal olema).
Kompressor töötab pidevalt.
Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.
Määrake kõrgem temperatuur.
Kaant on liiga tihti avatud.
Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui
vaja.
Kaas ei ole korralikult kinni.
Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas.
Samaaegselt pandi seadmesse
suur hulk sügavkülmutamist vajavat toitu.
Oodake mõni tund ja kontrollige
temperatuuri uuesti.
www.zanussi.com
7
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadmesse pandud toit oli liiga
soe.
Laske toidul jahtuda toatemperatuurile, enne kui selle külmikusse panete.
Ruumi temperatuur, kus seade
asub, on tõhusa töö seisukohalt liiga kõrge.
Püüdke vähendada selle ruumi temperatuuri.
Sügavkülmikus on liiga soe.
Vaadake osa "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Seade on äsja sisselülitatud ja
temperatuur pole jõudnud veel
alaneda.
Vaadake osa "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Tooted ei ole korralikult pakendatud.
Pakendage tooted paremini.
Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole
korralikult kinni.
Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas.
Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.
Määrake kõrgem temperatuur.
Vee äravoolu kork ei ole omal kohal.
Paigaldage vee äravoolu kork korrektselt.
Seadmes on liiga palju härmatist.
Eemaldage liigne härmatis.
Kaane tihendid on mustad ja kleepuvad.
Puhastage kaane tihendeid.
Toiduasjad blokeerivad kaane sulgemist.
Paigutage pakendid korrektselt,
vaadake seadmel olevat kleebist.
Kaane tihendid on mustad ja kleepuvad.
Puhastage kaane tihendeid.
Ventiil on blokeerunud.
Kontrollige ventiili.
Lamp ei tööta.
Lamp on katki.
Vaadake osa "Lambi vahetamine".
Sügavkülmikus on liiga
soe.
Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.
Määrake madalam temperatuur.
Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole
korralikult kinni.
Kontrollige, kas kaas sulgub korralikult ning et tihend oleks terve ja puhas.
Enne külmutamist polnud seade
piisavalt maha jahutatud.
Jätke masina mahajahtumiseks piisavalt aega.
Samaaegselt pandi seadmesse
suur hulk sügavkülmutamist vajavat toitu.
Oodake mõni tund ja kontrollige
temperatuuri uuesti. Järgmine kord
pange seadmesse korraga väike
kogus sügavkülmutamist vajavat
toitu.
Seadmesse pandud toit oli liiga
soe.
Laske toidul jahtuda toatemperatuurile, enne kui selle külmikusse panete.
Kõrge temperatuuri hoiatus
on aktiivne.
Seadmes on liiga palju härmatist.
Kaas ei sulgu täielikult.
Kaant on keeruline avada.
8
www.zanussi.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Sügavkülmutatavad tooted on
üksteisele liiga lähedal.
Asetage tooted nii, et külm õhk
saaks nende vahel liikuda.
Kaant on sageli avatud.
Proovige kaant vähem avada.
Kaas on kaua aega lahti olnud.
Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui
vaja.
Sügavkülmikus on liiga
külm.
Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.
Määrake kõrgem temperatuur.
Seade ei tööta üldse. Ei jahutus ega valgustus ei tööta.
Pistik ei ole korralikult pistikupesas.
Ühendage toitepistik korralikult.
Seadmesse ei tule voolu.
Püüdke ühendada pistikupessa mõni teine elektriseade.
Seade pole sisselülitatud.
Lülitage seade sisse.
Pistikupesas ei ole pinget (püüdke
ühendada sellesse mõni teine
seade).
Kutsuge välja elektrik.
Klienditeenindus
Kui seade ei tööta pärast ülalmainitud asjade
kontrollimist ikka veel korralikult, siis võtke
ühendust lähima teeninduskeskusega.
Kiire teeninduse saamiseks on oluline kohe
ära mainida ka seadme mudel ja seerianumber, mis asuvad seadme garantiisertifikaadil
või seadme andmeplaadil, mille leiate seadme
väliselt paremalt küljelt.
2.
Vahetage vana lamp uue vastu, mis on
vanaga sarnase võimsusega ja spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette nähtud.
(Maksimumvõimsus on märgitud lambi
kattele.)
3. Ühendage toitejuhe pistikusse.
4. Avage kaas. Veenduge, et lamp süttib põlema.
Lambi vahetamine
1. Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
Paigaldamine
Paigutamine
Hoiatus Kui kõrvaldate kasutuselt vana
seadme, mille uksel on lukk, tuleb see
kindlasti kasutuskõlbmatuks muuta, et
väikesed lapsed end kappi ei lukustaks.
www.zanussi.com
Tähtis Seadme pistikule peab olema pärast
paigaldamist juurdepääs.
Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži
või keldrisse), kuid parimate säilitamistule9
muste saamiseks tuleks see panna ruumi,
mille ümbritseva õhu temperatuur vastab
seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile:
Kliimaklass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pinge
ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale.
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui
teie kodune seinapistik pole maandatud,
maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui
ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.
Nõuded ventilatsioonile
1. Sügavkülmkast peab olema paigutatud
horisontaalses asendis ja kindlale pinnale. Seade peab toetuma kõigile neljale jalale.
2. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline kaugus oleks 5 cm.
3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte
vaheline kaugus oleks 5 cm.
Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane.
Tehnilised andmed
Mõõdud
Kõrgus × laius × sügavus (mm):
876 × 946 × 665
Temperatuuri tõusu aeg
32 tundi
Täiendavad tehnilised andmed on toodud
andmesildil, mis asub seadme paremal
välisküljel.
Keskkonnainfo
Sümboliga tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
10
ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või
pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
www.zanussi.com
Saturs
Drošības norādījumi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lietošana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vadības panelis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirmā ieslēgšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Izmantošana ikdienā _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Noderīgi ieteikumi un padomi _ _ _ _ _ _ _
11
13
13
14
14
15
Kopšana un tīrīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ko darīt, ja ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uzstādīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehniskie dati _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informācija par ierīces izmantošanas
ekoloģiskajiem aspektiem _ _ _ _ _ _ _ _
15
16
18
19
19
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības norādījumi
Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas
dēļ pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu
un iepazīstieties ar visiem tajā ietvertajiem padomiem un brīdinājumiem. Lai nepieļautu nelaimes gadījumu iespējamību un nepareizu ierīces darbību, ir svarīgi, lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepazītos ar lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet šos lietošanas
norādījumus un sekojiet, lai tie vienmēr atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā tiek pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodrošināsiet iespēju, ka visi tās lietotāji būs atbilstoši informēti par pareizu un drošu ierīces lietošanu.
Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā
rokasgrāmatā minētos piesardzības pasākumus, jo pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies atbildību.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
• Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas
personas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai
pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās personas norādījumiem.
Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas
risks.
• Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk
ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu,
ka bērni, spēlējoties iekļūst ierīcē un tiek
pakļauti elektrošokam vai nosmakšanai.
www.zanussi.com
• Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai
vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene),
pret šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko
durvju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties no nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek
sabojāta. Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu ierīcē un ieslēgšanos.
Vispārīgi drošības norādījumi
Brīdinājums
Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
• Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu
uzglabāšanai mājsaimniecības un līdzīgām
vajadzībām, piemēram:
– darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās;
– lauku namos un viesu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vietās;
– privāto viesnīcu (Bed and Breakfast) apstākļos;
– sabiedriskās ēdināšanas un līdzīgām nekomerciālām vajadzībām.
• Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus
mākslīgus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēšanu.
• Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierīces, piemēram, saldējuma pagatavošanas
ierīces, ja vien to izmantošanu neparedz ražotājs.
• Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
• Ierīces dzesētāja shēmā ir izobutāns
(R600a) — viegli uzliesmojoša, videi praktiski nekaitīga dabasgāze.
11
Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet dzesētāja shēmas sastāvdaļas.
Ja dzesētāja shēma tomēr tiek bojāta:
– nepieļaujiet atklātu liesmu un novērsiet
iespējamu aizdegšanās avotu klātbūtni
– rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā ir uzstādīta
ierīce
• Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to
ir bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai
elektrošoku.
Brīdinājums Lai nepieļautu bīstamību,
elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli, kontaktdakšu vai kompresoru,
drīkst nomainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis vai kvalificēts apkopes speciālists.
•
•
•
•
1. Nepagariniet strāvas kabeli.
2. Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa nevar saspiest vai sabojāt strāvas
kabeļa kontaktspraudni. Saspiests vai
bojāts kontaktspraudnis var pārkarst un
izraisīt ugunsgrēku.
3. Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces
strāvas kabeļa kontaktspraudnim.
4. Nevelciet strāvas kabeli.
5. Ja strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir
vaļīgs, neievietojiet to sienas kontaktligzdā. Tas var izraisīt elektrošoku vai
aizdegšanos.
6. Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma spuldzei nav pārsega.
Šī ierīce ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi.
Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā ievietotajiem produktiem ar mitrām rokām, jo
tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus.
Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā pakļauta tiešai saules staru iedarbībai.
Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spuldzes
ir paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimniecības ierīcēs. Tās nav paredzētas
telpas apgaismojumam.
Ikdienas lietošana
• Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas
daļām karstus virtuves traukus.
12
• Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas
gāzes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt.
• Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugurējā sienā esošajai gaisa cirkulācijas atverei. (Ja ierīce aprīkota ar tehnoloģiju
Frost Free)
• Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus produktus atbilstoši produktu ražotāja
norādījumiem.
• Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ieteikumus. Skatiet attiecīgos norādījumus.
• Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi sabojāt ierīci.
• Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lietošana var izraisīt apdegumus.
Apkope un tīrīšana
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus.
• Nelietojiet asus priekšmetus, lai nokasītu
sarmu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.
Uzstādīšana
Svarīgi Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam,
rūpīgi ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās
sadaļās esošos norādījumus.
• Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav
bojāta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatējat bojājumus, nekavējoties ziņojiet par
to ierīces tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma materiālus.
• Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu
ieplūst atpakaļ kompresorā.
• Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāciju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai
ierīkotu pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstādīšanas norādījumus.
• Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem
vai plītīm.
• Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas
var piekļūt kontaktligzdai.
www.zanussi.com
Apkope
• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša persona.
• Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu
drīkst veikt tikai pilnvarota klientu apkalpošanas centra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.
Apkārtējās vides aizsardzība
Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai
izolācijas materiālos nav vielu, kas var
negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības
atkritumiem. Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrīvojieties no ierīces atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesētājagregāta bojājumus, it īpaši aizmugurē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces izgatavošanā izmantotie materiāli ir apzīmēti ar
- tātad tie ir otrreizēji pārstrādājasimbolu
mi.
Lietošana
Ierīces ieslēgšana
Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz pilnas
ielādes stāvoklim un ļaujiet ierīcei darboties
24 stundas, lai tiktu sasniegta pareiza temperatūra, un tikai pēc tam ievietojiet tajā pārtiku.
Noregulējiet temperatūras regulatoru atkarībā
no uzglabātās pārtikas daudzuma.
A
B
C
A Temperatūras regulators
B Puses ielādes stāvoklis
C Pilnas ielādes stāvoklis
Ierīces izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras regulatoru “OFF” stāvoklī.
Temperatūras regulēšana
Temperatūru ierīcē regulē ar temperatūras regulatoru, kas atrodas uz vadības paneļa.
Lai lietotu ierīci, rīkojieties šādi:
• lai iegūtu minimālu aukstumu, pagrieziet
temperatūras regulatoru līdz zemākajam
iestatījumam.
• lai iegūtu maksimālu aukstumu, pagrieziet
temperatūras regulatoru līdz augstākajam
iestatījumam.
Ja sasaldēšanai ieliek mazāku pārtikas
apjomu, pusielādes iestatījums ir vispiemērotākais.
Ja sasaldēšanai ieliek lielāku pārtikas apjomu,
pilnas ielādes iestatījums ir vispiemērotākais.
Vadības panelis
1
2
3
1 Temperatūras regulators
2 Signāllampiņa
www.zanussi.com
3 Augstas temperatūras brīdinājuma indikators
Augstas temperatūras brīdinājuma signāls
Saldētavas temperatūras paaugstināšanās
(piemēram, elektrības piegādes pārtraukuma
dēļ) tiek norādīta, izmantojot brīdinājuma indikatora iedegšanos.
Brīdinājuma fāzes laikā neievietojiet saldētavā
produktus.
Kad atjaunoti normāli apstākļi, brīdinājuma indikators automātiski izdziest.
13
Pirmā ieslēgšana
Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes,
mazgājiet iekšpusi un iekšējos piederumus ar
remdenu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
Svarīgi Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai
abrazīvus pulverus, jo tie sabojās apdari.
Izmantošana ikdienā
Svaigas pārtikas saldēšana
Saldētava ir piemērota svaigu produktu sasaldēšanai un sasaldētu produktu ilgstošai uzglabāšanai.
Maksimālais saldētavā ievietojamo produktu
daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir
minēts tehnisko datu plāksnītē 2)
Saldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā neievietojiet citus produktus.
Saldētas pārtikas uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc ilgstošas
ledusskapja neizmantošanas, pirms ievietojat
nodalījumā produktus, ļaujiet ierīcei darboties
vismaz 24 stundas temperatūras regulatoram
atrodoties "saldētava pilnībā piekrauta" pozīcijā.
Svarīgi Ja sākas nejaušs atkausēšanas
process, piemēram, elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma dēļ (elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks par tehnisko datu
plāksnītē minēto uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes pārtraukuma
gadījumā), atkausētos produktus nekavējoties
jāizmanto vai jāpagatavo un pēc to atdzišanas
— atkārtoti jāsasaldē.
Vāka atvēršana un aizvēršana
Tā kā vāks ir aprīkots ar efektīvu blīvējumu, to
ir grūti atvērt uzreiz pēc aizvēršanas (vakuuma klātbūtnes dēļ).
Pirms vāka atkārtotas atvēršanas pagaidiet
dažas minūtes. Vakuums palīdzēs jums atvērt
vāku.
2) Skatiet sadaļu “Tehniskie dati"
14
Brīdinājums Nevelciet rokturi ar pārmērīgu spēku.
Produktu uzglabāšanas grozi
X
Y
Uzkariniet grozus uz
saldētavas augšējās
malas (X) vai novietojiet tos saldētavā
(Y).
Pagrieziet un nofiksējiet rokturus šajās
divās pozīcijās, kā
tas parādīts attēlā.
Tālāk redzamajos attēlos parādīts, cik daudz
grozu var ievietot dažāda veida saldētavās.
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
Papildu grozus varat iegādāties tuvākajā servisa centrā.
www.zanussi.com
Noderīgi ieteikumi un padomi
Produktu sasaldēšanas ieteikumi
Lai iegūtu optimālu sasaldēšanas rezultātu,
šeit ir daži svarīgi ieteikumi:
• maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā. ir minēts tehnisko
datu plāksnītē;
• sasaldēšanas process ilgst 24 stundas. Šajā laikā nedrīkst pievienot papildu produktus;
• sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes, svaigus un rūpīgi notīrītus produktus;
• sagatavojiet produktus nelielās porcijās, lai
paātrinātu sasaldēšanu un pēc tam izmantotu tikai nepieciešamo daudzumu;
• Iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai polietilēna
maisiņos un pārbaudiet, vai iesaiņojumi ir
gaisa necaurlaidīgi;
• neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai saskarties ar jau sasaldētiem produktiem, tādējādi nepieļaujot pēdējo temperatūtas paaugstināšanos;
• liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk nekā tie, kuros ir augsts tauku saturs; Sāls samazina produktu uzglabāšanas laiku;
• saldētas sulas, tās lietojot uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas
apdegumus;
• lai atcerētos produktu sasaldēšanas laiku,
ieteicams to pierakstīt.
Saldētu produktu uzglabāšanas ieteikumi
Lai iegūtu no šīs iekārtas labāko sniegumu,
jums vajadzētu:
• pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie produkti tika pareizi uzglabāti;
• pārbaudīt, vai saldētie produkti tiek ievietoti
saldētavā iespējami īsākā laikā posmā;
• neatvērt vai neatstāt vāku biežāk vai ilgāk
nekā tas nepieciešams.
• Tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri bojājas
un tos nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Nepārsniedziet produktu ražotāja norādīto
uzsglabāšanas laiku.
Kopšana un tīrīšana
Uzmanību Pirms apkopes veikšanas
atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir ogļūdeņradis; tādēļ tās apkopi un uzlādēšanu drīkst
veikt tikai kvalificēti speciālisti.
Periodiska tīrīšana
1. Izslēdziet ierīci.
2. Atvienojiet spraudkontaktu no kontaktdakšas.
3. Regulāri tīriet ierīci un piederumus, izmantojot siltu ūdeni un neitrālas ziepes.
Tīriet saudzīgi vāka blīvējumu.
4. Pilnībā nosusiniet ierīci.
5. Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
6. Ieslēdziet ierīci.
www.zanussi.com
Uzmanību Lai tīrītu ierīces iekšpusi,
nelietojiet mazgāšanas līdzekļus,
abrazīvus produktus, tīrīšanas līdzekļus ar
augstu aromatizācijas pakāpi vai vasku.
Nesabojājiet atdzesēšanas sistēmu.
Svarīgi Netīriet kompresoru.
Daudzi virtuves virsmu tīrīšanas līdzekļi satur
ķīmikālijas, kas var sabojāt ledusskapja plastmasas daļas. Tādēļ ieteicams ledusskapja
korpusu tīrīt tikai ar silta ūdens un tam pievienota šķidra mazgāšanas līdzekļa maisījumu.
Saldētavas atkausēšana
Kad ledus slāņa biezums sasniedz 10-15 mm,
atkausējiet saldētavu.
Vislabāk atkausēt saldētavu, ja tajā ir maz
produktu vai to nav vispār.
Lai likvidētu ledu, rīkojieties šādi:
15
1. Izslēdziet ierīci.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to vairākos avīžu slāņos un novietojiet vēsā
vietā.
3. Atstājiet vāku atvērtu, izņemiet atkausēšanas ūdens izplūdes noslēgu un savāciet izplūdušo ūdeni traukā. Lai ātri notīrītu ledu, lietojiet skrāpi.
4. Kad atkausēšana ir pilnībā pabeigta, izžāvējiet nodalījumu un pieslēdziet ierīci
elektrotīklam.
5. Ieslēdziet ierīci.
6. Iestatiet temperatūras regulatoru tā, lai iegūtu maksimālu aukstumu un ar šo iestatījumu darbiniet ierīci divas vai trīs stundas.
7. Ielieciet atpakaļ izņemto pārtiku.
Svarīgi Lai notīrītu ledu, nelietojiet asus
metāla rīkus, jo tas var sabojāt ierīci.
Neizmantojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai kādus mākslīgus
līdzekļus, lai paātrinātu atkušanas procesu.
Atkausēšanas laikā temperatūra sasaldētajās
paketēs paaugstinās, tas var saīsināt to
derīguma laiku.
Apledojuma daudzums uz ierīces sienām
palielināsies pie augstāka apkārtējās vides
mitruma un tad, ja saldētā pārtika nav
pienācīgi ietīta.
Ledusskapja ilgstoša neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus
piesardzības pasākumus:
1. Izslēdziet ierīci.
2. Atvienojiet spraudkontaktu no kontaktdakšas.
3. Izņemiet produktus.
4. Atkausējiet un iztīriet ierīci un visus piederumus.
5. Lai nepieļautu nepatīkamu aromātu, atstājiet vāku atvērtu.
Svarīgi Ja neveicat iepriekš minētās
darbības, palūdziet, lai kāds pārbauda
ledusskapi jūsu prombūtnes laikā un novērš
produktu sabojāšanos iespējamā
elektroenerģijas piegādes pātrtraukuma
gadījumā.
Ko darīt, ja ...
Uzmanību Pirms problēmrisināšanas
atvienojiet strāvas padeves
spraudkontaktu no kontaktligzdas.
Problēmrisināšanu saistībā ar jautājumiem,
kas nav ietverti šajā rokasgrāmatā, drīkst
veikt tikai kvalificēts elektriķis.
Problēma
Svarīgi Normālas darbības laikā var dzirdēt
dažas skaņas (kompresors, saldēšanas
šķidruma cirkulācija).
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstīta.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv stabili (visām četrām kājiņām jābalstās uz
grīdas).
Kompresors darbojas nepārtraukti.
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Vāks tiek atvērts pārāk bieži.
Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk nekā
tas nepieciešams.
Vāks nav pareizi aizvērts.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras pareizi, un blīvējums ir tīrs un nebojāts.
16
www.zanussi.com
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Vienlaikus ievietots liels produktu
daudzums.
Pagaidiet dažas stundas un pēc
tam vēlreiz pārbaudiet temperatūru.
Ledusskapī ievietotie produkti ir
par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas ļaujiet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai.
Telpas, kurā ir uzstādīts ledusskapis, temperatūra ir par augstu.
Mēģiniet samazināt telpas temperatūru.
Saldētavā esošā temperatūra ir
par augstu.
Skatiet sadaļu "Augstas temperatūras brīdinājums".
Ierīce ir nesen ieslēgta, un temperatūra vēl arvien ir par augstu.
Skatiet sadaļu "Augstas temperatūras brīdinājums".
Produkti nav pareizi iesaiņoti.
Iesaiņojiet produktus pareizi.
Vāks nav pareizi vai cieši aizvērts.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras pareizi, un blīvējums ir tīrs un nebojāts.
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Nav pareizi ievietots ūdens izplūdes noslēgs.
Ievietojiet ūdens izplūdes noslēgu
pareizi.
Pārāk liels apsarmojums vai ledus
kārtiņa.
Notīriet apledojumu.
Vāka blīvējums ir netīrs vai lipīgs.
Tīriet vāka blīvējumu.
Vāku bloķē produkti.
Pārkārtojiet produktus; skatiet ierīcē
esošo uzlīmi.
Vāka blīvējums ir netīrs vai lipīgs.
Tīriet vāka blīvējumu.
Bloķēts vārsts.
Pārbaudiet vārstu.
Spuldze nedarbojas.
Spuldze ir bojāta.
Informācija sadaļā "Spuldzes maiņa.
Saldētavā esošā temperatūra ir par augstu.
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet zemāku temperatūru.
Vāks neaizveras pietiekami cieši
vai pareizi.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras pareizi, un durvju blīvējums ir tīrs un nebojāts.
Pirms produktu saldēšanas ierīce
netika pietiekami atdzesēta.
Iepriekšēji atdzesējiet ierīci.
Vienlaikus ievietots liels produktu
daudzums.
Pagaidiet dažas stundas un pēc
tam vēlreiz pārbaudiet temperatūru.
Nākamo reizi ievietojiet mazāku saldēšanai paredzētu produktu daudzumu.
Ledusskapī ievietotie produkti ir
par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas ļaujiet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai.
Sasaldēšanai parezdētie produkti
saskaras.
Novietojiet produktus tā, lai netraucētu aukstā gaisa cirkulāciju.
Iededzies augstas temperatūras indikators.
Pārāk liels apsarmojums
vai ledus kārtiņa.
Vāks pilnībā neaizveras.
Vāku ir grūti atvērt.
www.zanussi.com
17
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Vāks tiek atvērts pārāk bieži.
Mēģiniet neatvērt vāku par biežu.
Vāks ir atvērts ilgu laiku.
Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk nekā
tas nepieciešams.
Saldētavā esošā temperatūra ir par zemu.
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Ierīce nedarbojas. Nedarbojas atdzesēšanas process
un neieslēdzas apgaismojums.
Kontaktdakša nav līdz galam iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā.
Ievietojiet to pareizi.
Ledusskapim netiek piegādāta
elektroenerģija.
Pievienojiet kontaktligzdai citu elektroierīci.
Ierīce neieslēdzas.
Ieslēdziet ierīci.
Sienas kontaktligzdā nav sprieguma (pievienojiet tai citu elektroierīci).
Sazinieties ar elektriķi.
Patērētāja pakalpojumi
Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm ierīce
vēl arvien nedarbojas pareizi, sazinieties ar
vietējo klientu apkalpošanas centru.
Lai nodrošinātu savlaicīgu apkalpošanu, sazinoties ar klientu apkalpošanas centru, ir būtiski norādīt ierīces modeļa nosaukumu un sērijas numuru, kuru var atrast uz garantijas sertifikāta vai ierīces ārējā, labajā pusē izvietotajā
tehnisko datu plāksnītē.
2.
3.
4.
Nomainiet veco lampu ar tādas pašas
jaudas lampu, kas paredzēta izmantošanai mājsaimniecības ierīcēs. (maksimālā
jauda norādīta uz lampas pārsega)
Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
Atveriet vāciņu. Pārliecinieties, ka spuldze ieslēdzas.
Apgaismojuma spuldzes maiņa
1. Atvienojiet spraudkontaktu no kontaktdakšas.
Uzstādīšana
Pozicionēšana
Brīdinājums Ja atbrīvojaties no
nolietotās ierīces, kurai ir vāka
bloķēšanas mehānisms vai aizkritnis,
18
sabojājiet to, lai bērni nevarētu saldētavā
iesprostoties.
Svarīgi Pēc ierīces uzstādīšanas
kontaktspraudnim jābūt ērti pieejamam.
www.zanussi.com
Šo ierīci var uzstādīt sausās un labi ventilētās
telpās (garāžā vai pagrabā), taču, lai iegūtu
optimālāko rezultātu, uzstādiet to vietā, kuras
temperatūra atbilst ierīces klimatiskajai klasei,
kas minēta tehnisko datu plāksnītē:
Klimatiskā klase
Apkārtējās vides temperatūra
SN
no +10°C līdz +32 °C
N
no +16°C līdz +32°C
ST
no +16°C līdz +38°C
T
no +16°C līdz + 43°C
Elektriskais savienojums
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbaudiet, vai tehnisko datu plāksnītē minētie
sprieguma un frekvences parametri atbilst
mājas elektrotīkla parametriem.
Ierīce jābūt sazemētai. Lai nodrošinātu zemējumu, strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir aprī-
kots ar papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš sazinoties ar kvalificētu speciālistu, pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā esošiem noteikumiem atbilstošu zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par sekām,
kas būs radušās, neievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
Ierīce atbilst šādām Eiropas Savienības direktīvām.
Ventilācijas prasības
1. Novietojiet saldētavu uz cietas, horizontālas virsmas. Kopusa kājiņām jāsaskaras
ar grīdu.
2. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un
aizmugurējo sienu ir 5 cm.
3. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un sānu pusēm ir 5 cm.
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu ventilāciju.
Tehniskie dati
Izmēri
Augstums x platums x dziļums (mm):
876 × 946 × 665
Uzglabāšanas ilgums elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā
32 stundas
Papildu tehniskā informācija atrodas ierīces ārējā, labajā pusē izvietotajā tehnisko
datu plāksnītē.
Informācija par ierīces izmantošanas ekoloģiskajiem aspektiem
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
simbol . Ievietojiet iepakojuma materiālus
atbilstošos konteineros to otrreizējai
pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
www.zanussi.com
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā
ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
19
Turinys
Saugos instrukcija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veikimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valdymo skydelis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naudojantis pirmąkart _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kasdienis naudojimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naudinga informacija ir patarimai. _ _ _ _
20
22
23
23
23
24
Valymas ir priežiūra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ką daryti, jeigu... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Įrengimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Techniniai duomenys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aplinkos apsauga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
26
28
28
29
Galimi pakeitimai.
Saugos instrukcija
Savo saugumui ir taisyklingam naudojimui užtikrinti, prieš įrengdami prietaisą ir prieš naudodami jį pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį
naudotojo vadovą, jame pateiktus patarimus ir
perspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių
klaidų ir nelaimingų atsitikimų, itin svarbu, kad
visi šio prietaiso naudotojai gerai žinotų prietaiso veikimo ir saugos savybes. Išsaugokite
šį vadovą. Jeigu prietaisą pergabenate į kitą
vietą arba parduodate, būtinai pridėkite jo
naudojimo instrukciją, kad naujieji savininkai
galėtų tinkamai susipažinti su prietaiso naudojimu ir sauga.
Norėdami išvengti pavojaus gyvybei ir apsaugoti turtą, privalote imtis šiose naudotojo instrukcijose nurodytų atsargumo priemonių.
Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl
neatsargumo.
Vaikų ir neįgalių žmonių apsaugos
priemonės
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba
patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Pasirūpinkite vaikų priežiūrą ir neleiskite
jiems žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra pavojus uždusti.
• Jei prietaisą ruošiatės išmesti, iš lizdo ištraukite kištuką, nupjaukite elektros laidą
(kuo arčiau prietaiso), kad vaikai žaisdami
nenukentėtų nuo elektros smūgio, ir nuimki20
te dureles, kad vaikai negalėtų užsidaryti
šaldytuve.
• Jei šiuo prietaisu, kuriame įrengti magnetiniai durelių tarpikliai, pakeičiate seną prietaisą, kurio durelėse arba dangtyje įrengtas
spyruoklinis užraktas (skląstis), prieš išmesdami seną prietaisą būtinai sugadinkite
jo spyruoklinį užraktą. Tada jis netaps pavojingais spąstais vaikams.
Bendri saugos reikalavimai
Įspėjimas
Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
• Prietaisas yra skirtas maisto produktams ir
(arba) gėrimams laikyti, vadovaujantis šios
instrukcijų knygelės nurodymais.
– darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui,
parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– kaimo sodybose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose aplinkose;
– viešbučiuose, kuriose siūloma nakvynė
su pusryčiais;
– viešojo maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos aplinkose.
• Atitirpdymo proceso negreitinkite mechaniniais prietaisais ar kitais dirbtiniais būdais.
• Šaldomųjų prietaisų viduje nenaudokite jokių kitų elektros prietaisų (pavyzdžiui, ledų
gaminimo prietaisų), nebent gamintojas tokius prietaisus patvirtino šiam tikslui.
• Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
www.zanussi.com
• Prietaiso šaltnešio grandinėje naudojama
šaltnešio medžiaga izobutanas (R600a) –
tai gamtinės dujos, labai ekologiškos, tačiau degios.
Prietaiso gabenimo ir įrengimo metu pasirūpinkite, kad nebūtų pažeista jokia šaltnešio
grandinės sudedamoji dalis.
Jeigu pažeista šaltnešio grandinė:
– venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių;
– gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi
prietaisas.
• Keisti techninius duomenis arba bet kokiu
būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavojinga. Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir
(arba) galite patirti elektros smūgį.
Įspėjimas Kad išvengtumėte pavojų, visus elektros komponentus (elektros laidą, kištuką, kompresorių) turi keisti tik įgaliotoji techninės priežiūros įmonė arba kvalifikuotas techninės priežiūros darbuotojas.
1.
Draudžiama ilginti elektros maitinimo
laidą.
2. Pasirūpinkite, kad prietaiso galinė dalis
nesulaužytų ar kitaip nepažeistų elektros kištuko. Sulaužytas arba kitaip pažeistas elektros kištukas gali perkaisti ir
sukelti gaisrą.
3. Pasirūpinkite, kad bet kada galėtumėte
pasiekti prietaiso maitinimo laido kištuką.
4. Netraukite suėmę už maitinimo laido.
5. Jei elektros kištuko lizdas blogai priveržtas, į jį maitinimo laido kištuko nekiškite. Galite patirti elektros smūgį arba kilti gaisras.
6. Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jei
jo lemputė neuždengta gaubteliu (jeigu
numatytas).
• Prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant ar perstumiant reikia būti atsargiems.
• Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelieskite jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip
galite susibraižyti odą arba ji gali nušalti
nuo šerkšno / šaldiklio.
www.zanussi.com
• Pasirūpinkite, kad į prietaisą ilgą laiką nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Šiame prietaise naudojamos lemputės (jeigu numatytos) yra specialios paskirties,
skirtos tik buitiniams prietaisams. Jos nėra
tinkamos buitiniam patalpų apšvietimui.
Kasdienis naudojimas
• Ant plastikinių prietaiso dalių nestatykite
karštų puodų.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių tokios medžiagos gali sprogti.
• Maisto produktų nedėkite tiesiai priešais
oro išleidimo angą, esančią galinėje sienelėje (jeigu prietaisas turi funkciją „be šerkšno“).
• Atitirpdžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai
užšaldyti negalima.
• Iš anksto supakuotą užšaldytą maistą laikykite vadovaudamiesi užšaldyto maisto gamintojo instrukcijomis.
• Privaloma tiksliai vadovautis prietaiso gamintojo rekomendacijomis dėl produktų laikymo. Skaitykite atitinkamas instrukcijas.
• Į šaldyklės skyrių nedėkite angliarūgštės
prisotintų arba putojančių gėrimų - dėl tokių
gėrimų inde susidaro slėgis, todėl indas gali
sprogti ir sugadinti prietaisą.
• Jei valgysite ką tik iš prietaiso išimtus ledus
ant pagaliuko, galite nušalti.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros ar valymo darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo lizdo.
• Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
• Nenaudokite aštrių daiktų šerkšnui šalinti.
Naudokite plastikinį grandiklį.
Įrengimas
Svarbu Prietaisą prie elektros tinklo prijunkite
tiksliai vadovaudamiesi atitinkame paragrafe
pateiktomis instrukcijomis.
• Prietaisą išpakuokite ir patikrinkite, ar jis
nepažeistas. Jei jis pažeistas, jo nejunkite
prie elektros tinklo. Apie galimus pažeidi-
21
•
•
•
•
mus nedelsdami praneškite pardavėjui. Jei
prietaisas pažeistas, neišmeskite pakuotės.
Prieš prietaisą prijungiant rekomenduojama
palaukti mažiausiai porą valandų, kad alyva
galėtų sutekėti į kompresorių.
Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera
oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Pakankamai gera ventiliacija bus tuo
atveju, jei paisysite įrengimo instrukcijų.
Prietaisą draudžiama statyti arti radiatorių ir
viryklių.
Patikrinkite, ar po įrengimo elektros laido
kištukas yra pasiekiamas.
Techninė priežiūra
• Visus elektros prijungimo darbus turi atlikti
kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas specialistas.
• Šio gaminio techninę priežiūrą leidžiama atlikti tik įgaliotam techninės priežiūros centrui; galima naudoti tik originalias atsargines
dalis.
Aplinkos apsauga
Šiame prietaise - nei jo aušinamosios
medžiagos grandinėje, nei izoliacinėse
medžiagose - nėra dujų, galinčių pažeisti ozono sluoksnį. Prietaisą draudžiama išmesti kartu su buitinėmis šiukšlėmis ir atliekomis. Izoliacinėje putoje yra degių dujų: prietaisą reikia
išmesti paisant galiojančių reglamentų - juos
sužinosite vietos valdžios institucijose. Nepažeiskite aušinamojo įtaiso, ypač galinėje dalyje greta šilumokaičio. Šiame prietaise naudo,
jamas medžiagas, pažymėtas simboliu
galima perdirbti.
Veikimas
Įjungimas
Įkiškite kištuką į sieninį elektros tinklo lizdą.
Pasukite temperatūros reguliatorių į visiškai
prikrauto šaldiklio padėtį ir prieš dėdami maistą į vidų, palikite prietaisą veikti 24 valandas,
kad būtų pasiekta tinkama temperatūra.
Sureguliuokite temperatūros reguliatorių pagal
laikomo maisto kiekį.
A
B
C
A Temperatūros reguliatorius
B Pusiau prikrauto šaldiklio padėtis
C Visiškai prikrauto šaldiklio padėtis
Temperatūros reguliavimas
Temperatūra prietaise reguliuojama valdymo
skydelyje esančiu temperatūros reguliatoriumi.
Norėdami naudoti prietaisą, atlikite šiuos
veiksmus:
• temperatūros reguliatorių nustatykite ties
mažiausia nuostata, kad šaldoma būtų minimaliai;
• temperatūros reguliatorių nustatykite ties didžiausia nuostata, kad šaldoma būtų maksimaliai.
Jeigu šaldomas mažesnis maisto kiekis,
tinkamiausia yra pusiau prikrauto šaldiklio nuostata.
Jeigu šaldoma daug maisto, tinkamiausia yra
visiškai prikrauto šaldiklio nuostata.
Išjungimas
Prietaisą išjungsite temperatūros reguliatorių
pasukę į padėtį “OFF”.
22
www.zanussi.com
Valdymo skydelis
1
2
3
1 Temperatūros reguliatorius
2 Kontrolinė lemputė
3 Aukštos temperatūros įspėjamoji lemputė
Aukštos temperatūros įspėjimo signalas
Temperatūros kilimą šaldiklyje (pavyzdžiui,
nutrūkus elektros maitinimui) rodo mirksinti
įspėjamoji lemputė.
Veikiant įspėjamajam signalui, į šaldiklį nedėkite maisto produktų.
Atkūrus normalias sąlygas, įspėjamoji lemputė išsijungia automatiškai.
Naudojantis pirmąkart
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutraliu muilu
nuplaukite prietaiso vidų ir visas vidines dalis -
tokiu būdu pašalinsite naujam prietaisui būdingą kvapą; po to, gerai nusausinkite.
Svarbu Nenaudokite valomųjų priemonių ar
abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.
Kasdienis naudojimas
Šviežių maisto produktų užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius
maisto produktus ir ilgai laikyti užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Didžiausias maisto produktų kiekis, kuris gali
būti užšaldytas per 24 valandas, yra nurodytas duomenų lentelėje 3)
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo metu į
šaldiklį negalima dėti daugiau produktų.
Dangčio atidarymas ir uždarymas
Kadangi dangtyje įtaisytas sandaraus uždarymo tarpiklis, vos jį uždarius, sunku iš naujo
atidaryti (dėl viduje susidariusio vakuumo).
Prieš atidarydami prietaisą, palaukite keletą
minučių. Dangtį atidarysite vakuuminio vožtuvo pagalba.
Įspėjimas Niekada rankenos netraukite
jėga.
Užšaldytų produktų laikymas
Prietaisą įjungus pirmą kartą arba po ilgos
pertraukos, prieš sudedant produktus į skyrių,
jį reikia įjungti mažiausiai prieš 24 valandas,
nustačius temperatūros reguliatorių į visiškai
prikrauto šaldiklio padėtį.
Svarbu Atsitiktinio atitirpimo atveju,
pavyzdžiui, atsijungus elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau, negu duomenų
lentelės eilutėje „Produktų išsilaikymo
trukmė“ nurodyta trukmė, atitirpusius
produktus reikia nedelsiant suvartoti arba iš
karto išvirti / iškepti ir užšaldyti pakartotinai
(ataušinus).
3) Žr. „Techniniai duomenys“.
www.zanussi.com
23
Produktų laikymo krepšiai
X
Y
Paveikslėliuose parodyta, kiek krepšių galima
sudėti į įvairių šaldiklių modelių vidų.
606
806
946
1061
230
1201
Krepšius pakabinkite
prie viršutinio šaldiklio krašto (X) arba
pastatykite šaldiklio
viduje (Y).
Pasukite ir užfiksuokite rankenas šiomis
dviem padėtimis,
kaip parodyta paveikslėlyje.
1336
1611
Papildomus krepšius galite įsigyti vietos aptarnavimo centre.
Naudinga informacija ir patarimai.
Užšaldymo patarimai
Keli patarimai, jei norite pasinaudoti visais užšaldymo proceso teikiamais privalumais:
• maksimalus maisto produktų kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas. yra nurodytas duomenų lentelėje;
• užšaldymo procesas trunka 24 valandas.
užšaldymo metu dėti daugiau produktų negalima;
• užšaldykite tik aukščiausios kokybės, šviežius ir gerai nuvalytus maisto produktus;
• paruoškite nedideles maisto porcijas, kad
jos galėtų greitai ir visiškai užšalti ir kad vėliau galėtumėte atitirpdyti tik reikiamą kiekį
produktų;
• maisto produktus suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileną; pakuotės turi būti sandarios;
• pasirūpinkite, kad švieži, neužšaldyti maisto
produktai nesiliestų su jau užšaldytais produktais, kitaip gali pakilti pastarųjų produktų
temperatūra;
• liesi maisto produktai laikomi geriau ir ilgiau
negu riebūs produktai; druska sumažina
maisto produktų laikymo trukmę;
24
• jei vaisinius ledus valgysite iškart išėmę iš
šaldyklės skyriaus, galite nusišaldyti odą;
• rekomenduojame ant kiekvieno paketo nurodyti užšaldymo datą, kad žinotumėte laikymo trukmę.
Užšaldyto maisto laikymo patarimai
Tam, kad prietaisas kuo geriau veiktų:
• pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu užšaldyti maisto produktai būtų buvę tinkamai
laikyti parduotuvėje;
• pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai iš parduotuvės į šaldiklį būtų pernešti per kuo
trumpesnį laiką;
• nekilnokite dažnai dangčio ir nelaikykite atidarę ilgiau nei būtina.
• Atitirpdyti produktai greitai genda, jų pakartotinai užšaldyti negalima.
• Neviršykite maisto produktų gamintojo nurodyto laikymo trukmės.
www.zanussi.com
Valymas ir priežiūra
Atsargiai Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso kištuką.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniškai
prižiūrėti ir užpildyti leidžiama tik įgaliotiems
technikams.
Reguliarus valymas
1. Išjunkite prietaisą.
2. Maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo
lizdo.
3. Reguliariai valykite prietaisą ir jo priedus
su šilto vandens ir neutralaus muilo tirpalu. Rūpestingai nuvalykite dangčio tarpiklį.
4. Leiskite prietaisui visiškai išdžiūti.
5. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
6. Įjunkite prietaisą.
Atsargiai Nenaudokite dezinfekuojančių,
abrazyvinių, stipraus kvapo valymo
priemonių ar poliravimo vaško prietaiso vidui
valyti.
Žiūrėkite, kad nepažeistumėte aušinamosios
sistemos.
Svarbu Kompresorių valyti nebūtina.
Daugelyje patentuotų virtuvės paviršių valiklių
yra chemikalų, kurie gali paveikti arba pažeisti
šiame prietaise naudojamas plastmases. Dėl
šios priežasties prietaiso korpuso išorę rekomenduojama valyti šiltu vandeniu su trupučiu
plaunamojo skysčio.
Šaldiklio atitirpinimas
Atitirpinkite šaldiklį, kai šerkšno sluoksnio storis yra 10-15 mm.
Geriausia šaldiklį atitirpinti, kai jis tuščias arba
jame yra nedidelis maisto produktų kiekis.
Norėdami pašalinti šerkšną, atlikite tokius
veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite laikomus produktus, suvyniokite
juos keliais sluoksniais į laikraštinį popierių ir padėkite vėsioje vietoje.
www.zanussi.com
3.
4.
5.
6.
7.
Palikite dangtį atvirą, iš atitirpusio vandens vamzdžio ištraukite kamštį ir leiskite
vandeniui subėgti į padėklą. Norėdami
greičiau pašalinti ledą, panaudokite grandiklį.
Pasibaigus atitirpinimui, kruopščiai nusausinkite vidinius paviršius ir įjunkite į
elektros lizdą.
Įjunkite prietaisą.
Temperatūros reguliatorių nustatykite į
padėtį, kad būtų šaldoma maksimaliai, ir
leiskite prietaisui veikti šiuo nustatymu dvi
arba tris valandas.
Į kamerą sudėkite prieš tai išimtą maistą.
Svarbu Šerkšnui nugrandyti niekada
nenaudokite aštrių metalinių įrankių, nes
galite pažeisti prietaisą. Nenaudokite
mechaninių prietaisų ar kitų nenatūralių būdų
atitirpinimo procesui pagreitinti, išskyrus
rekomenduotinus gamintojo. Dėl pakilusios
užšaldytų maisto produktų temperatūros
įrenginio atitirpinimo metu gali sutrumpėti jų
saugojimo laikas.
Šerkšno ant prietaiso sienelių padaugės dėl
didelės išorinės aplinkos drėgmės ir jeigu
šaldytas maistas nėra tinkamai suvyniotas.
Periodai, kai prietaisas nenaudojamas
Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, atlikite
tokius veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo
lizdo.
3. Išimkite visus maisto produktus
4. Atitirpinkite ir nuvalykite prietaisą ir jo
priedus.
5. Tam, kad nesusidarytų nepageidaujamas
kvapas, dangtį palikite atvirą.
Svarbu Jei šaldytuvas paliekamas įjungtas,
paprašykite, kad kas nors kartkartėmis
patikrintų, ar dėl elektros maitinimo pertrūkio
jame negenda maisto produktai.
25
Ką daryti, jeigu...
Atsargiai Prieš šalindami sutrikimus
ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo
lizdo.
Tik kvalifikuotas elektrikas arba
kompetentingas asmuo gali atlikti šiame
vadove neaprašytų trikčių šalinimą.
Problema
Svarbu Normalaus prietaiso naudojimo metu
gali būti girdimi kai kurie garsai
(kompresoriaus veikimo, šaltnešio
cirkuliacijos).
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas garsiai veikia.
Netinkamas prietaiso atraminis
pagrindas.
Patikrinkite, ar prietaisas stabiliai
stovi (visos keturios kojelės turi
remtis į grindis).
Kompresorius veikia nepertraukiamai.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Per dažnai atidarinėjamas dangtis.
Nelaikykite pakelto dangčio ilgiau
nei būtina.
Blogai uždarytas dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis gerai užsidaro ir ar tarpikliai nepažeisti ir švarūs.
Vienu metu įdėta pernelyg daug
maisto produktų, kuriuos reikia užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš naujo
patikrinkite temperatūrą.
Į prietaisą įdėtas maistas pernelyg
šiltas.
Prieš dėdami maistą į prietaisą, leiskite maistui atvėsti kambario temperatūroje.
Patalpos, kurioje stovi prietaisas,
temperatūra pernelyg aukšta, kad
prietaisas galėtų našiai veikti.
Pamėginkite sumažinti patalpos, kurioje stovi prietaisas, temperatūrą.
Šaldiklyje pernelyg aukšta temperatūra.
Žr. "Įspėjimas apie aukštą temperatūrą".
Šaldiklis neseniai įjungtas ir temperatūra tebėra per aukšta.
Žr. "Įspėjimas apie aukštą temperatūrą".
Maisto produktai blogai suvynioti.
Geriau suvyniokite maisto produktus.
Netinkamai arba nesandariai uždarytas dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis gerai užsidaro ir ar tarpikliai nepažeisti ir švarūs.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Neteisingai įstatytas vandens nutekėjimo kamštis.
Teisingai įstatykite vandens nutekėjimo kamštį.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno.
Pašalinkite šerkšno perteklių.
Nešvarūs arba glitūs dangčio tarpikliai.
Nuvalykite dangčio sandarinimo tarpiklius.
Maisto produktų pakuotės blokuoja dangtį.
Teisingai sudėkite pakuotes, žr. lipduką ant prietaiso.
Dega aukštos temperatūros
įspėjamoji lemputė.
Susiformuoja pernelyg
daug šerkšno ir ledo.
Dangtis iki galo neužsidaro.
26
www.zanussi.com
Problema
Dangtis sunkiai atsidaro.
Galima priežastis
Sprendimas
Nešvarūs arba glitūs dangčio tarpikliai.
Nuvalykite dangčio sandarinimo tarpiklius.
Užsikišęs vožtuvas.
Patikrinkite vožtuvą.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegė.
Žr. "Lemputės keitimas".
Šaldiklyje pernelyg aukšta
temperatūra.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite žemesnę temperatūrą.
Dangtis nesandariai užsidaro arba
netinkamai uždarytas.
Patikrinkite, ar dangtis gerai užsidaro ir ar tarpikliai nepažeisti ir švarūs.
Prieš užšaldymą prietaisas nepakankamai ataušintas.
Leiskite prietaisui pakankamai
ataušti.
Vienu metu įdėta pernelyg daug
maisto produktų, kuriuos reikia užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš naujo
patikrinkite temperatūrą. Kitą kartą
sudėkite mažesnį užšaldyti skirtų
maisto produktų kiekį.
Į prietaisą įdėtas maistas pernelyg
šiltas.
Prieš dėdami maistą į prietaisą, leiskite maistui atvėsti kambario temperatūroje.
Produktai, kuriuos norima užšaldyti, sudėti pernelyg arti vienas kito.
Produktus sudėkite taip, kad aplink
juos galėtų cirkuliuoti šaltas oras.
Dažnai atidarinėjamas dangtis.
Stenkitės dažnai nedarinėti dangčio.
Dangtis buvo atidarytas ilgą laiką.
Nelaikykite pakelto dangčio ilgiau
nei būtina.
Šaldiklyje pernelyg žema
temperatūra.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Prietaisas neveikia. Neveikia šaldymas, neveikia apšvietimas.
Kištukas blogai įkištas į elektros
lizdą.
Elektros kištuką įkiškite tinkamai.
Elektros srovė nepasiekia prietaiso.
Prie šio elektros lizdo pamėginkite
prijungti kitą elektros prietaisą.
Prietaisas neįjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Elektros lizde nėra įtampos (prie
šio lizdo pamėginkite prijungti kitą
prietaisą).
Iškvieskite elektriką.
Klientų aptarnavimas
Jeigu po aukščiau minėtų patikrinimų prietaisas veikia netinkamai, susisiekite su artimiausiu techninės priežiūros centru.
Siekiant greito aptarnavimo, kreipiantis būtina
nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį, kuris užrašytas arba ant garantijos pažymėjimo, arba duomenų lentelėje, esančioje
prietaiso išorinėje dešinėje pusėje.
www.zanussi.com
Lemputės pakeitimas
1. Maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo
lizdo.
27
3.
4.
2.
sams skirta lempute. (didžiausia galia nurodyta ant lemputės gaubtelio)
Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
Atidarykite dangtį. Patikrinkite, ar lemputė
šviečia.
Seną lemputę pakeiskite nauja, to paties
galingumo, specialiai buitiniams prietai-
Įrengimas
Padėties parinkimas
Įspėjimas Jei išmetate seną prietaisą,
kurio dangtyje yra užraktas arba skląstis,
privalote sugadinti šiuos įtaisus, kad
mažamečiai vaikai negalėtų viduje užsitrenkti.
Svarbu Prietaisą įrengus, jo kištukas turi būti
pasiekiamas.
Šis prietaisas gali būti statomas sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje (garaže arba rūsyje),
bet, norint, kad jis optimaliai veiktų, geriau jį
statyti tose vietose, kur aplinkos temperatūra
atitinka klimato klasę, nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
Klimato
klasė
Aplinkos temperatūra
SN
nuo +10°C iki 32°C
N
nuo +16 °C iki 32°C
ST
nuo +16 °C iki 38°C
T
nuo +16 °C iki 43 °C
įtampa ir dažnis atitinka maitinimo tinkle esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą būtina įžeminti. Šiam tikslui elektros
maitinimo kabelio kištuke įrengtas kontaktas.
Jei namų elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro įžeminimo - paisykite galiojančių reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų saugos nurodymų, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvų reikalavimus.
Reikalavimai ventiliacijai
1. Šaldiklį pastatykite į horizontalią padėtį
ant tvirto pagrindo. Prietaisas turi stovėti
ant visų keturių kojelių.
2. Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir galinės
sienos būtų 5 cm tarpas.
3. Įsitikinkite, kad iš įrenginio šonų būtų palikta po 5 cm tarpą.
Už prietaiso turi būti pakankamas oro srautas.
Jungimas prie elektros
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo,
patikrinkite, ar duomenų lentelėje nurodyta
Techniniai duomenys
Matmenys
Aukštis × plotis × gylis (mm):
876 × 946 × 665
Produktų išsilaikymo trukmė
28
32 val.
Kiti techniniai duomenys pateikti išorinėje
dešinėje prietaiso pusėje esančioje duomenų lentelėje.
www.zanussi.com
Aplinkos apsauga
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų
perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą
ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
www.zanussi.com
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
29
30
www.zanussi.com
www.zanussi.com
31
804180605-A-202013
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement