Electrolux EC4200ADW1 User manual

Electrolux EC4200ADW1 User manual
EC4200ADW1
................................................
ET SÜGAVKÜLMKIRST
LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA
LT ŠALDYMO DĖŽĖ
.............................................
KASUTUSJUHEND
2
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KÄITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ESIMENE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
MIDA TEHA, KUI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MÜRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSJUHISED
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget ka‐
sutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja
hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate ma‐
sina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida
asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik
seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult
selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need
juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati
seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetak‐
se või seadme müümise korral, nii et kõik kasu‐
tajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul
selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult infor‐
meeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb
kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ette‐
vaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud
kahjustuste eest tootja ei vastuta.
1.1 Laste ja riskirühma kuuluvate
inimeste turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks
isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sen‐
soorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja
teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul,
kui nende üle teostab järelvalvet või neid ju‐
hendab seadme kasutamisel isik, kes nende
turvalisuse eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega
mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus
kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast
välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult
seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängi‐
vad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks
end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihen‐
ditega versioon vahetab välja vanema vedru‐
lukustussüsteemiga seadme, siis enne vana
seadme äraviskamist veenduge, et lukustus‐
mehhanismi poleks võimalik enam kasutada.
Vastasel juhul võib seade muutuda lapse
jaoks surmalõksuks.
1.2 Üldine ohutus
HOIATUS
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva
kui ka sisseehitatud seadme puhul.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide
selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säili‐
tamiseks.
– personalile mõeldud köökides kauplustes,
kontorites ja mujal;
– puhkemajades, hotellides, motellides ja
muudes majutuskohtades;
– hommikusöögiga ööbimiskohtades;
– toitlustust ja sarnast teenust pakkuvates et‐
tevõtetes.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks me‐
haanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahen‐
deid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid
(näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei ole
vastavat sobivust otseselt kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine
isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu,
kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb
vältida jahutusaine süsteemi komponentide
kahjustamist.
Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:
– vältige tuleallikate lähedust,
– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade
paikneb.
• Seadme parameetrite muutmine või selle mis
tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toite‐
juhtme kahjustamine võib põhjustada lühiü‐
henduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
HOIATUS
Elektriliste komponentide (toitejuhe, pis‐
tik, kompressor) asendustööd tuleb ohu
vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehni‐
kult või teenusepakkujalt.
1.
2.
3.
4.
5.
Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
Veenduge, et toitepistik ei ole seadme ta‐
gakülje poolt muljutud ega kahjustatud.
Muljutud või kahjustatud toitepistik võib
üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
Tagage juurdepääs seadme toitepistiku‐
le.
Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmba‐
mise teel.
Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepisti‐
kut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!
4
www.electrolux.com
Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti
katteta (kui see on ette nähtud).
See seade on raske. Seda liigutades olge et‐
tevaatlik.
Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas
olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/mär‐
jad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi
või külmahaavandeid.
Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet ot‐
sese päikesevalgusega.
Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need
on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks
üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide
valgustamiseks.
6.
•
•
•
•
1.3 Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plast‐
massist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi
või vedelikku, sest need võivad plahvatada.
• Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas
asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist
härmatisevaba seadmega)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulata‐
mist uuesti külmutada.
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toi‐
tu vastavalt toidu tootja juhistele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid
hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid ju‐
hiseid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke,
kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põh‐
justada plahvatuse, mis omakorda kahjustab
seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest
söömisel külmapõletust tekitada.
1.4 Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda‐
ge toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemalda‐
miseks terevaid esemeid. Kasutage plastmas‐
sist kaabitsat.
1.5 Paigaldamine
Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt
vastavas alalõigus toodud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see
kahjustada pole saanud. Ärge ühendage sea‐
det, kui see on viga saanud. Teatage võimali‐
kest kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel
juhul jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist
oodata vähemalt kaks tundi, et õli saaks kom‐
pressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane õhu‐
ringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuu‐
menemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks,
järgige paigaldamisjuhiseid.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lä‐
hedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toi‐
tepistikule oleks olemas juurdepääs.
1.6 Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd
peab teostama kvalifitseeritud elektrik või
kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volita‐
tud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib
ainult originaal varuosi.
1.7 Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti
kahjustada võivaid gaase ei selle kül‐
mutussüsteemis ega isolatsioonimater‐
jalides. Seadet ei tohi likvideerida koos
muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisal‐
dab kergestisüttivaid gaase: seade tu‐
leb utiliseerida vastavalt kohaldatavate‐
le määrustele, mille saate oma kohali‐
kust omavalitsusest. Vältige jahutus‐
seadme kahjustamist, eriti taga soojus‐
vaheti läheduses. Selles seadmes ka‐
sutatud materjalid, millel on sümbol
, on korduvkasutatavad.
EESTI
2. SEADME KIRJELDUS
1
6
5
2
4
3
1 Kaane käepide
4 Sulatusvee äravooluava
2 Andmeplaat
5 Klapp: kaane lihtne avamine
3 Juhtpaneel ja temperatuuriregulaator
6 Sisevalgustus
5
6
www.electrolux.com
3. KÄITUS
3.1 Sisselülitamine
A
B
Pange toitepistik pistikupessa.
Enne toiduainete sissepanekut keerake tempera‐
tuuriregulaator asendisse "täis" ja jätke seade 24
tunniks ootele, et saavutada õige temperatuur.
Reguleerige temperatuuriregulaatorit vastavalt
säilitatava toidu hulgale.
C
A Temperatuuriregulaator
B "Poolenisti täis" asend
C "Täis" asend
3.2 Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuuri‐
regulaator asendisse “OFF”.
3.3 Temperatuuri reguleerimine
Seadme sisetemperatuuri juhitakse juhtpaneelil
asuva temperatuuriregulaatoriga.
Seadme töölerakendamiseks toimige järgmiselt.
• keerake temperatuuriregulaatorit madalama
sätte suunas, et valida minimaalne külmutus‐
tase.
• keerake temperatuuriregulaatorit kõrgema sät‐
te suunas, et valida maksimaalne külmutusta‐
se.
Kui külmutate väiksemat kogust toiduai‐
neid, on sobivaim valik "poolenisti täis".
Kui külmutate suurt hulka toiduaineid,
on sobivaim valik "täis".
4. JUHTPANEEL
1
2
3
3 Kõrge temperatuuri hoiatustuli
4.1 Kõrge temperatuuri hoiatus
1 Temperatuuriregulaator
Hoiatustule süttimine viitab temperatuuri tõusule
sügavkülmkastis (nt voolukatkestuse tõttu).
Alarmi ajal ei tohi külmikusse toitu juurde panna.
Kui normaaltingimused on taastunud lülitub
alarmtuli automaatselt välja.
2 Märgutuli
5. ESIMENE KASUTAMINE
5.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist, peske
seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee ja
neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toode‐
tele omast lõhna ja kuivatage seade hoolikalt.
Ärge kasutage pesuvahendeid ja abra‐
siivseid pulbreid, kuna need kahjusta‐
vad sisepindu.
EESTI
7
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
6.1 Värske toidu külmutamine
6.3 Kaane avamine ja sulgemine
Sügavkülmik sobib värske toidu külmutamiseks
ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu pikaa‐
jaliseks säilitamiseks.
24 tunni jooksul külmutatava toidu maksimaalne
kogus on näidatud andmeplaadil 1)
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle aja jook‐
sul ärge muid toiduaineid külmutamiseks lisage.
Kuna kaas on varustatud spetsiaalse tihkelt sul‐
guva tihendiga, ei ole kohe pärast sulgemist
kaant eriti lihtne uuesti avada (sees tekkinud
vaakumi tõttu).
Enne kaane avamist oodake mõned minutid.
Vaakumventiil aitab teil kaant avada.
6.2 Külmutatud toidu säilitamine
HOIATUS
Ärge kunagi rakendage käepidemele
toorest jõudu.
Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaja‐
list kasutuspausi laske seadmel enne toiduainete
sissepanemist vähemalt 24 tundi seista, seades
temperatuuriregulaatori "täis" asendisse.
Sulatamisprotsessi tahtmatul käivitumi‐
sel, näiteks elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta kauem kui tehni‐
liste andmete tabelis toodud "temprea‐
tuuri tõusu aeg" seda lubaks, tuleb sula‐
tatud toit kiiresti ära tarvitada või kohe‐
selt küpsetada ja seejärel uuesti külmu‐
tada (pärast jahtumist).
6.4 Säilituskorvid
A
606
Riputage korvid sügavkülmiku ülemise serva kül‐
ge (A) või paigutage seadme sisse (B). Keerake
ja fikseerige sangad olenevalt korvi paigutusest,
nagu näha joonisel.
B
806
946
1061
230
1201
1336
1) Vt jaotist "Tehnilised andmed"
1611
Korvid libisevad üksteise sisse.
Piltidelt on näha, kui palju korve eri sügavkülmi‐
kumudelid mahutavad.
Lisakorve saate osta oma kohalikust teenindus‐
keskusest.
8
www.electrolux.com
7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
7.1 Näpunäiteid sügavkülmutamiseks
Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaal‐
selt ära kasutada, siinkohal mõned olulised nä‐
punäited:
• maksimaalne toidukogus, mida on võimalik
külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud
seadme andmeplaadil;
• sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi. Sel
ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada;
• külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid ja
korralikult puhastatud toiduaineid;
• valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et
see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning et se‐
da oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajali‐
kus koguses;
• mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veendu‐
ge, et pakendid oleksid õhukindlad;
• ärge laske värskel külmutamata toidul puutu‐
da vastu juba külmutatud toitu; nii väldite tem‐
peratuuri tõusu viimases;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem
kui rasvased; sool vähendab toidu säilivusae‐
ga;
• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast sü‐
gavkülmutusest võtmist, võib põhjustada na‐
hal külmapõletust;
• soovitatakse märkida külmutamise kuupäev
igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgi‐
da.
7.2 Näpunäiteid sügavkülmutatud
toidu säilitamiseks
Selleks, et saada antud seadmelt parimad tule‐
mused, tuleb:
• veenduda, et kaubandusvõrgust hangitud kül‐
mutatud toiduaineid on kaupluses nõueteko‐
haselt säilitatud;
• veenduda, et külmutatud toiduained toimeta‐
takse kauplusest sügavkülmikusse võimalikult
lühikese aja jooksul;
• mitte avada ust sageli ega jätke seda lahti
kauemaks kui vältimatult vajalik.
• Kord üles sulanud toit rikneb kiiresti ja seda ei
tohi uuesti külmutada.
• Ärge ületage toidu tootja poolt antud säilitu‐
saega.
8. PUHASTUS JA HOOLDUS
ETTEVAATUST
Enne mistahes hooldustegevust tõm‐
make seadme toitejuhe seinast.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis
on süsivesinikku; seega peab hooldust
ja täitmist korraldama ainult volitatud
tehnik.
8.1 Perioodiline puhastamine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lülitage seade välja.
Võtke pistik pesast välja.
Puhastage seadet ja selle tarvikuid regu‐
laarselt sooja vee ja neutraalse seebiga.
Kaane tihendi puhastamisel olge ettevaatlik.
Kuivatage seade korralikult ära.
Ühendage toitejuhe pistikusse.
Lülitage seade sisse.
ETTEVAATUST
Ärge kasutage pesuaineid, abrasiivseid
tooteid, lõhnastatud puhastusaineid või
vahasid seadme sisemuse puhastami‐
seks.
Olge ettevaatlik, et mitte vigastada jahu‐
tussüsteemi.
Kompressori osa pole vaja puhastada.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisalda‐
vad kemikaale, mis võivad kahjustada selles
seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovi‐
tatakse puhastada seda seadet väljast ainult
sooja veega, millele on lisatud pisut nõudepesu‐
vahendit.
EESTI
9
8.2 Sügavkülmuti sulatamine
8.3 Töö vahepealsed ajad
Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on
10-15 mm.
Kõige parem on külmikut sulatada siis kui seal
pole üldse või on väga vähe toitu.
Jää eemaldamiseks toimige järgnevalt:
1. Lülitage seade välja.
2. Võta külmikust välja toiduained, keera need
ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse koh‐
ta.
3. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sula‐
tusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatus‐
veel vanni voolata. Jää kiiremaks eemalda‐
miseks kasuga kaabitsat.
4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage kor‐
ralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi.
5. Lülitage seade sisse.
6. Seadke temperatuurinupp maksimaalse kül‐
mutuse asendisse ja hoidke teda nii kaks
kuni kolm tundi.
7. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduai‐
ned.
Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, raken‐
dage järgmisi abinõusid:
1. Lülitage seade välja.
2. Võtke pistik pesast välja.
3. Võtke kõik toit välja.
4. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid.
5. Ebameeldivate lõhnade vältimiseks jätke
kaas lahti.
Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda
kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et
sees olev toit voolukatkestuse korral ei
rikneks.
Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid
jää kraapimiseks kuna niiviisi võite sea‐
det vigastada. Ärge kasutage sulatus‐
protsessi kiirendamiseks mehhaanilisi
vahendeid või muid mooduseid, mida
pole tootja poolt ette nähtud. Tempera‐
tuuri tõus külmutatud toiduainetes võib
vähendada nende kasutusiga.
Seadme seintele koguneva härmatise
hulk suureneb, kui välisõhu niiskusesi‐
saldus on suur või juhul, kui külmutatav
toit ei ole korralikult pakitud.
9. MIDA TEHA, KUI...
ETTEVAATUST
Enne veaotsingut võtke pistik pesast
välja.
Veaotsingut, mida ei ole antud juhendis
äratoodud, võib läbi viia ainult kvalifit‐
seeritud elektrik või kompetentne isik.
Normaalsel kasutamisel on kuulda mõ‐
ningast müra (kompressor, jahutusve‐
deliku ringlus).
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade tekitab müra.
Seadmel puudub korralik tugi.
Kontrollige, kas seade seisab
stabiilselt (kõik neli jalga peavad
põrandal olema).
Kompressor töötab pide‐
valt.
Temperatuur ei ole õigesti sea‐ Määrake kõrgem temperatuur.
distatud.
10 www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Kaant on liiga tihti avatud.
Ärge jätke kaant lahti kauemaks
kui vaja.
Kaas ei ole korralikult kinni.
Kontrollige, kas kaas sulgub kor‐
ralikult ning et tihend oleks terve
ja puhas.
Samaaegselt pandi seadmes‐ Oodake mõni tund ja kontrollige
se suur hulk sügavkülmutamist temperatuuri uuesti.
vajavat toitu.
Seadmesse pandud toit oli liiga Laske toidul jahtuda toatempe‐
soe.
ratuurile, enne kui selle külmi‐
kusse panete.
Ruumi temperatuur, kus seade Püüdke vähendada selle ruumi
asub, on tõhusa töö seisuko‐
temperatuuri.
halt liiga kõrge.
Kõrge temperatuuri hoia‐
tus on aktiivne.
Seadmes on liiga palju
härmatist.
Sügavkülmikus on liiga soe.
Vaadake osa "Kõrge tempera‐
tuuri hoiatus".
Seade on äsja sisselülitatud ja
temperatuur pole jõudnud veel
alaneda.
Vaadake osa "Kõrge tempera‐
tuuri hoiatus".
Tooted ei ole korralikult paken‐ Pakendage tooted paremini.
datud.
Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole Kontrollige, kas kaas sulgub kor‐
korralikult kinni.
ralikult ning et tihend oleks terve
ja puhas.
Temperatuur ei ole õigesti sea‐ Määrake kõrgem temperatuur.
distatud.
Vee äravoolu kork ei ole omal
kohal.
Paigaldage vee äravoolu kork
korrektselt.
Seadmes on liiga palju härma‐
tist.
Eemaldage liigne härmatis.
Kaane tihendid on mustad ja
kleepuvad.
Puhastage kaane tihendeid.
Toiduasjad blokeerivad kaane
sulgemist.
Paigutage pakendid korrektselt,
vaadake seadmel olevat klee‐
bist.
Kaane tihendid on mustad ja
kleepuvad.
Puhastage kaane tihendeid.
Ventiil on blokeerunud.
Kontrollige ventiili.
Lamp ei tööta.
Lamp on katki.
Vaadake osa "Lambi vahetami‐
ne".
Sügavkülmikus on liiga
soe.
Temperatuur ei ole õigesti sea‐ Määrake madalam temperatuur.
distatud.
Kaas ei sulgu täielikult.
Kaant on keeruline avada.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
11
Lahendus
Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole Kontrollige, kas kaas sulgub kor‐
korralikult kinni.
ralikult ning et tihend oleks terve
ja puhas.
Enne külmutamist polnud sea‐
de piisavalt maha jahutatud.
Jätke masina mahajahtumiseks
piisavalt aega.
Samaaegselt pandi seadmes‐ Oodake mõni tund ja kontrollige
se suur hulk sügavkülmutamist temperatuuri uuesti. Järgmine
vajavat toitu.
kord pange seadmesse korraga
väike kogus sügavkülmutamist
vajavat toitu.
Seadmesse pandud toit oli liiga Laske toidul jahtuda toatempe‐
soe.
ratuurile, enne kui selle külmi‐
kusse panete.
Sügavkülmutatavad tooted on
üksteisele liiga lähedal.
Asetage tooted nii, et külm õhk
saaks nende vahel liikuda.
Kaant on sageli avatud.
Proovige kaant vähem avada.
Kaas on kaua aega lahti olnud. Ärge jätke kaant lahti kauemaks
kui vaja.
Sügavkülmikus on liiga
külm.
Temperatuur ei ole õigesti sea‐ Määrake kõrgem temperatuur.
distatud.
Seade ei tööta üldse. Ei
jahutus ega valgustus ei
tööta.
Pistik ei ole korralikult pistiku‐
pesas.
Ühendage toitepistik korralikult.
Seadmesse ei tule voolu.
Püüdke ühendada pistikupessa
mõni teine elektriseade.
Seade pole sisselülitatud.
Lülitage seade sisse.
Pistikupesas ei ole pinget
(püüdke ühendada sellesse
mõni teine seade).
Kutsuge välja elektrik.
9.1 Klienditeenindus
Kui seade ei tööta pärast ülalmainitud asjade
kontrollimist ikka veel korralikult, siis võtke ühen‐
dust lähima teeninduskeskusega.
Kiire teeninduse saamiseks on oluline kohe ära
mainida ka seadme mudel ja seerianumber, mis
asuvad seadme garantiisertifikaadil või seadme
andmeplaadil, mille leiate seadme väliselt pare‐
malt küljelt.
9.2 Lambi asendamine
1.
2.
3.
4.
Tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
Vahetage vana lamp uue vastu, mis on va‐
naga sarnase võimsusega ja spetsiaalselt
kodumasinate jaoks ette nähtud (Maksi‐
mumvõimsus on märgitud lambi kattele.)
Lükake toitepistik pistikupessa.
Avage kaas. Kontrollige, kas lamp läheb põ‐
lema.
12 www.electrolux.com
HOIATUS
Asendamise ajal ärge eemaldage lambi
katet.
Kui lambi kate on katki või kadunud, är‐
ge sügavkülmikut kasutage.
10. PAIGALDAMINE
10.1 Paigutamine
HOIATUS
Kui kõrvaldate kasutuselt vana seadme,
mille uksel on lukk, tuleb see kindlasti
kasutuskõlbmatuks muuta, et väikesed
lapsed end kappi ei lukustaks.
Seadme pistikule peab olema pärast
paigaldamist juurdepääs.
Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva, hästi‐
ventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või kel‐
drisse), kuid parimate säilitamistulemuste saami‐
seks tuleks see panna ruumi, mille ümbritseva
õhu temperatuur vastab seadme andmeplaadil
toodud kliimaklassile:
Kliimak‐
lass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
10.2 Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrolli‐
ge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja
sagedus vastaksid teie majapidamise omale.
11. MÜRA
Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõ‐
ningaid helisid (kompressor, külmutusagensi
süsteem).
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel
on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodu‐
ne seinapistik pole maandatud, maandage seade
eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pida‐
des eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülal‐
toodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võe‐
tud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.
10.3 Nõuded ventilatsioonile
Sügavkülmkast peab olema paigutatud hori‐
sontaalses asendis ja kindlale pinnale. Sea‐
de peab toetuma kõigile neljale jalale.
2. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline
kaugus oleks 5 cm.
3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte
vaheline kaugus oleks 5 cm.
Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane.
1.
EESTI
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
13
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
14 www.electrolux.com
12. TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Kõrgus × laius × sügavus (mm):
876 × 1336 × 665
Temperatuuri
tõusu aeg
31 tundi
Täiendavad tehnilised andmed on
toodud andmesildil, mis asub sead‐
me paremal välisküljel.
13. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
15
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIRMĀ IESLĒGŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROKŠŅI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
18
19
19
20
20
21
21
22
25
26
27
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu
profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad
Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
16 www.electrolux.com
1.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas dēļ
pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas
reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīs‐
tieties ar visiem tajā ietvertajiem padomiem un
brīdinājumiem. Lai nepieļautu nelaimes gadījumu
iespējamību un nepareizu ierīces darbību, ir sva‐
rīgi, lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepazītos ar
lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet
šos lietošanas norādījumus un sekojiet, lai tie
vienmēr atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā
tiek pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodroši‐
nāsiet iespēju, ka visi tās lietotāji būs atbilstoši
informēti par pareizu un drošu ierīces lietošanu.
Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā rok‐
asgrāmatā minētos piesardzības pasākumus, jo
pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies
atbildību.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku
drošība
• Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas per‐
sonas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai piere‐
dzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci
bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās per‐
sonas norādījumiem.
Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem ne‐
pieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas risks.
• Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontakt‐
spraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet
strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un
noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, spē‐
lējoties iekļūst ierīcē un tiek pakļauti elektrošo‐
kam vai nosmakšanai.
• Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai
vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene),
pret šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko durv‐
ju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties no
nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek sabojāta.
Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu ierīcē un ie‐
slēgšanos.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu
uzglabāšanai mājsaimniecības un līdzīgām va‐
jadzībām, piemēram:
– darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos
un citās darba vietās;
– lauku namos un viesu lietošanai viesnīcās,
moteļos un citās dzīvojamās vietās;
– privāto viesnīcu (Bed and Breakfast) apstā‐
kļos;
– sabiedriskās ēdināšanas un līdzīgām neko‐
merciālām vajadzībām.
• Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus mākslī‐
gus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēšanu.
• Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierī‐
ces, piemēram, saldējuma pagatavošanas ie‐
rīces, ja vien to izmantošanu neparedz ražo‐
tājs.
• Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
• Ierīces dzesētāja shēmā ir izobutāns (R600a)
— viegli uzliesmojoša, videi praktiski nekaitīga
dabasgāze.
Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet
dzesētāja shēmas sastāvdaļas.
Ja dzesētāja shēma tomēr tiek bojāta:
– nepieļaujiet atklātu liesmu un novērsiet ie‐
spējamu aizdegšanās avotu klātbūtni
– rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā ir uzstādīta ierī‐
ce
• Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to ir
bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt
īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošo‐
ku.
BRĪDINĀJUMS
Lai nepieļautu bīstamību, elektriskās sa‐
stāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli,
kontaktdakšu vai kompresoru, drīkst no‐
mainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis
vai kvalificēts apkopes speciālists.
1.
2.
BRĪDINĀJUMS
Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērē‐
jušas.
3.
4.
5.
Nepagariniet strāvas kabeli.
Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa
nevar saspiest vai sabojāt strāvas kabeļa
kontaktspraudni. Saspiests vai bojāts
kontaktspraudnis var pārkarst un izraisīt
ugunsgrēku.
Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces strā‐
vas kabeļa kontaktspraudnim.
Nevelciet strāvas kabeli.
Ja strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir va‐
ļīgs, neievietojiet to sienas kontaktligzdā.
LATVIEŠU
•
•
•
•
Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegša‐
nos.
6. Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma
spuldzei nav pārsega.
Šī ierīce ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi.
Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā ievie‐
totajiem produktiem ar mitrām rokām, jo tas
var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldēju‐
mus.
Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā pakļauta tiešai
saules staru iedarbībai.
Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spuldzes ir
paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimnie‐
cības ierīcēs. Tās nav paredzētas telpas ap‐
gaismojumam.
1.3 Ikdienas lietošana
• Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas da‐
ļām karstus virtuves traukus.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas gā‐
zes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt.
• Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugu‐
rējā sienā esošajai gaisa cirkulācijas atverei.
(Ja ierīce aprīkota ar tehnoloģiju Frost Free)
• Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus
produktus atbilstoši produktu ražotāja norādī‐
jumiem.
• Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ietei‐
kumus. Skatiet attiecīgos norādījumus.
• Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirksto‐
šus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi
sabojāt ierīci.
• Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lieto‐
šana var izraisīt apdegumus.
1.4 Apkope un tīrīšana
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no elektrotīkla.
• Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus.
• Nelietojiet asus priekšmetus, lai nokasītu sar‐
mu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.
1.5 Uzstādīšana
Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam, rūpīgi
ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās
sadaļās esošos norādījumus.
17
• Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojā‐
ta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatējat
bojājumus, nekavējoties ziņojiet par to ierīces
tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma materiā‐
lus.
• Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt
vismaz četras stundas, lai eļļa varētu ieplūst
atpakaļ kompresorā.
• Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāci‐
ju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai ierīko‐
tu pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstā‐
dīšanas norādījumus.
• Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem vai
plītīm.
• Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas
var piekļūt kontaktligzdai.
1.6 Apkope
• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalifi‐
cēts elektriķis vai cita zinoša persona.
• Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu drīkst
veikt tikai pilnvarota klientu apkalpošanas cen‐
tra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģi‐
nālas rezerves daļas.
1.7 Apkārtējās vides aizsardzība
Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai
izolācijas materiālos nav vielu, kas var
negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci
nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaim‐
niecības atkritumiem. Izolācijas slānis
satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrī‐
vojieties no ierīces atbilstoši spēkā eso‐
šiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesē‐
tājagregāta bojājumus, it īpaši aizmugu‐
rē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces
izgatavošanā izmantotie materiāli ir ap‐
- tātad tie ir otrrei‐
zīmēti ar simbolu
zēji pārstrādājami.
18 www.electrolux.com
2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
6
5
2
4
3
1 Vāka rokturis
4 Atkausētā ūdens savākšanas tekne
2 Tehnisko datu plāksnīte
5 Vārsts: viegla vāka atkārtota atvēršana
3 Vadības panelis un temperatūras regulators
6 Apgaismojums (lampa)
LATVIEŠU
19
3. LIETOŠANA
3.1 Ieslēgšana
A
B
Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
Pagrieziet temperatūras regulatoru pilnas ielādes
stāvoklī un ļaujiet ierīcei darboties 24 stundas,
līdz tiek sasniegta pārtikas ievietošanai atbilstoša
temperatūra.
Noregulējiet temperatūras regulatoru atbilstoši
uzglabātās pārtikas daudzumam.
C
A Temperatūras regulators
B Pus ielādes stāvoklis
C Pilnas ielādes stāvoklis
3.2 Ierīces izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras regulato‐
ru “OFF” stāvoklī.
3.3 Temperatūras regulēšana
Temperatūru ierīcē regulē ar temperatūras regu‐
latoru, kas atrodas uz vadības paneļa.
Lai lietotu ierīci, rīkojieties šādi:
• lai iegūtu minimālu aukstumu, pagrieziet tem‐
peratūras regulatoru līdz zemākajam iestatīju‐
mam.
• lai iegūtu maksimālu aukstumu, pagrieziet
temperatūras regulatoru līdz augstākajam ies‐
tatījumam.
Ja sasaldēšanai ieliek mazāku pārtikas
apjomu, pusielādes iestatījums ir vispie‐
mērotākais.
Ja sasaldēšanai ieliek lielāku pārtikas
apjomu, pilnas ielādes iestatījums ir vis‐
piemērotākais.
4. VADĪBAS PANELIS
1
2
3
1 Temperatūras regulators
2 Signāllampiņa
3 Augstas temperatūras brīdinājuma indika‐
tors
4.1 Augstas temperatūras
brīdinājuma signāls
Saldētavas temperatūras paaugstināšanās (pie‐
mēram, elektrības piegādes pārtraukuma dēļ)
tiek norādīta, izmantojot brīdinājuma indikatora
iedegšanos.
Brīdinājuma fāzes laikā neievietojiet saldētavā
produktus.
Kad atjaunoti normāli apstākļi, brīdinājuma indi‐
kators automātiski izdziest.
20 www.electrolux.com
5. PIRMĀ IESLĒGŠANA
5.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu,
pirms ierīces pirmās lietošanas reizes, mazgājiet
iekšpusi un iekšējos piederumus ar remdenu
ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai
abrazīvus pulverus, jo tie sabojās apda‐
ri.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
6.1 Svaigas pārtikas saldēšana
6.3 Vāka atvēršana un aizvēršana
Saldētava ir piemērota svaigu produktu sasaldē‐
šanai un sasaldētu produktu ilgstošai uzglabāša‐
nai.
Maksimālais saldētavā ievietojamo produktu
daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir mi‐
nēts tehnisko datu plāksnītē 2)
Saldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā neievieto‐
jiet citus produktus.
Tā kā vāks ir aprīkots ar efektīvu blīvējumu, to ir
grūti atvērt uzreiz pēc aizvēršanas (vakuuma
klātbūtnes dēļ).
Pirms vāka atkārtotas atvēršanas pagaidiet da‐
žas minūtes. Vakuums palīdzēs jums atvērt vā‐
ku.
BRĪDINĀJUMS
Nevelciet rokturi ar pārmērīgu spēku.
6.2 Saldētas pārtikas uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc ilgstošas le‐
dusskapja neizmantošanas, pirms ievietojat no‐
dalījumā produktus, ļaujiet ierīcei darboties vis‐
maz 24 stundas temperatūras regulatoram atro‐
doties "saldētava pilnībā piekrauta" pozīcijā.
Ja sākas nejaušs atkausēšanas pro‐
cess, piemēram, elektroenerģijas piegā‐
des pārtraukuma dēļ (elektrības piegā‐
des pārtraukuma laiks ir ilgāks par teh‐
nisko datu plāksnītē minēto uzglabāša‐
nas ilgumu elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā), atkausētos pro‐
duktus nekavējoties jāizmanto vai jāpa‐
gatavo un pēc to atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.
6.4 Produktu uzglabāšanas grozi
A
2) Skatiet sadaļu “Tehniskie dati"
B
Uzkariniet grozus uz saldētavas augšējās malas
(A) vai novietojiet tos saldētavā (B). Pagrieziet
un nofiksējiet rokturus šajās divās pozīcijās, kā
tas parādīts attēlā.
LATVIEŠU
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
21
Grozi tiks iebīdīti viens otrā.
Tālāk redzamajos attēlos parādīts, cik daudz gro‐
zu var ievietot dažāda veida saldētavās.
Papildu grozus varat iegādāties tuvākajā servisa
centrā.
7. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
7.1 Produktu sasaldēšanas ieteikumi
Lai iegūtu optimālu sasaldēšanas rezultātu, šeit
ir daži svarīgi ieteikumi:
• maksimālais produktu daudzums, ko var sa‐
saldēt 24 stundu laikā. ir minēts tehnisko datu
plāksnītē;
• sasaldēšanas process ilgst 24 stundas. Šajā
laikā nedrīkst pievienot papildu produktus;
• sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes, svaigus
un rūpīgi notīrītus produktus;
• sagatavojiet produktus nelielās porcijās, lai
paātrinātu sasaldēšanu un pēc tam izmantotu
tikai nepieciešamo daudzumu;
• Iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai polietilēna
maisiņos un pārbaudiet, vai iesaiņojumi ir gai‐
sa necaurlaidīgi;
• neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai saskar‐
ties ar jau sasaldētiem produktiem, tādējādi
nepieļaujot pēdējo temperatūtas paaugstinā‐
šanos;
• liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk nekā
tie, kuros ir augsts tauku saturs; Sāls samazi‐
na produktu uzglabāšanas laiku;
• saldētas sulas, tās lietojot uzreiz pēc izņemša‐
nas no saldētavas, var izraisīt ādas apdegu‐
mus;
• lai atcerētos produktu sasaldēšanas laiku, ie‐
teicams to pierakstīt.
7.2 Saldētu produktu uzglabāšanas
ieteikumi
Lai iegūtu no šīs iekārtas labāko sniegumu, jums
vajadzētu:
• pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie produkti
tika pareizi uzglabāti;
• pārbaudīt, vai saldētie produkti tiek ievietoti
saldētavā iespējami īsākā laikā posmā;
• neatvērt vai neatstāt vāku biežāk vai ilgāk ne‐
kā tas nepieciešams.
• Tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri bojājas un
tos nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Nepārsniedziet produktu ražotāja norādīto uz‐
sglabāšanas laiku.
8. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
UZMANĪBU
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ie‐
rīci no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir ogļūdeņ‐
radis; tādēļ tās apkopi un uzlādēšanu
drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
8.1 Periodiska tīrīšana
1.
2.
3.
4.
Izslēdziet ierīci.
Atvienojiet spraudkontaktu no kontaktdak‐
šas.
Regulāri tīriet ierīci un piederumus, izmanto‐
jot siltu ūdeni un neitrālas ziepes. Tīriet sau‐
dzīgi vāka blīvējumu.
Pilnībā nosusiniet ierīci.
22 www.electrolux.com
5.
6.
Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
Ieslēdziet ierīci.
UZMANĪBU
Lai tīrītu ierīces iekšpusi, nelietojiet
mazgāšanas līdzekļus, abrazīvus pro‐
duktus, tīrīšanas līdzekļus ar augstu
aromatizācijas pakāpi vai vasku.
Nesabojājiet atdzesēšanas sistēmu.
Netīriet kompresoru.
Daudzi virtuves virsmu tīrīšanas līdzekļi satur ķī‐
mikālijas, kas var sabojāt ledusskapja plastma‐
sas daļas. Tādēļ ieteicams ledusskapja korpusu
tīrīt tikai ar silta ūdens un tam pievienota šķidra
mazgāšanas līdzekļa maisījumu.
8.2 Saldētavas atkausēšana
Kad ledus slāņa biezums sasniedz 10-15 mm,
atkausējiet saldētavu.
Vislabāk atkausēt saldētavu, ja tajā ir maz pro‐
duktu vai to nav vispār.
Lai likvidētu ledu, rīkojieties šādi:
1. Izslēdziet ierīci.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to vairā‐
kos avīžu slāņos un novietojiet vēsā vietā.
3. Atstājiet vāku atvērtu, izņemiet atkausēša‐
nas ūdens izplūdes noslēgu un savāciet iz‐
plūdušo ūdeni traukā. Lai ātri notīrītu ledu,
lietojiet skrāpi.
4. Kad atkausēšana ir pilnībā pabeigta, izžāvē‐
jiet nodalījumu un pieslēdziet ierīci elektrotī‐
klam.
5. Ieslēdziet ierīci.
6. Iestatiet temperatūras regulatoru tā, lai iegū‐
tu maksimālu aukstumu un ar šo iestatījumu
darbiniet ierīci divas vai trīs stundas.
7.
Ielieciet atpakaļ izņemto pārtiku.
Lai notīrītu ledu, nelietojiet asus metāla
rīkus, jo tas var sabojāt ierīci. Neizman‐
tojiet ražotāja neieteiktas mehāniskas
ierīces vai kādus mākslīgus līdzekļus, lai
paātrinātu atkušanas procesu. Atkausē‐
šanas laikā temperatūra sasaldētajās
paketēs paaugstinās, tas var saīsināt to
derīguma laiku.
Apledojuma daudzums uz ierīces sie‐
nām palielināsies pie augstāka apkārtē‐
jās vides mitruma un tad, ja saldētā pār‐
tika nav pienācīgi ietīta.
8.3 Ledusskapja ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus pie‐
sardzības pasākumus:
1. Izslēdziet ierīci.
2. Atvienojiet spraudkontaktu no kontaktdak‐
šas.
3. Izņemiet produktus.
4. Atkausējiet un iztīriet ierīci un visus piederu‐
mus.
5. Lai nepieļautu nepatīkamu aromātu, atstājiet
vāku atvērtu.
Ja neveicat iepriekš minētās darbības,
palūdziet, lai kāds pārbauda ledusskapi
jūsu prombūtnes laikā un novērš pro‐
duktu sabojāšanos iespējamā elektro‐
enerģijas piegādes pātrtraukuma gadī‐
jumā.
9. KO DARĪT, JA ...
UZMANĪBU
Pirms problēmrisināšanas atvienojiet
strāvas padeves spraudkontaktu no
kontaktligzdas.
Problēmrisināšanu saistībā ar jautāju‐
miem, kas nav ietverti šajā rokasgrāma‐
tā, drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
Normālas darbības laikā var dzirdēt da‐
žas skaņas (kompresors, saldēšanas
šķidruma cirkulācija).
LATVIEŠU
23
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstīta.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv stabili
(visām četrām kājiņām jābalstās
uz grīdas).
Kompresors darbojas ne‐
pārtraukti.
Temperatūra nav pareizi iesta‐
tīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Vāks tiek atvērts pārāk bieži.
Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk
nekā tas nepieciešams.
Vāks nav pareizi aizvērts.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras
pareizi, un blīvējums ir tīrs un
nebojāts.
Vienlaikus ievietots liels pro‐
duktu daudzums.
Pagaidiet dažas stundas un pēc
tam vēlreiz pārbaudiet tempera‐
tūru.
Ledusskapī ievietotie produkti
ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
Telpas, kurā ir uzstādīts ledus‐
skapis, temperatūra ir par
augstu.
Mēģiniet samazināt telpas tem‐
peratūru.
Iededzies augstas tempe‐
ratūras indikators.
Pārāk liels apsarmojums
vai ledus kārtiņa.
Vāks pilnībā neaizveras.
Vāku ir grūti atvērt.
Saldētavā esošā temperatūra ir Skatiet sadaļu "Augstas tempe‐
par augstu.
ratūras brīdinājums".
Ierīce ir nesen ieslēgta, un
temperatūra vēl arvien ir par
augstu.
Skatiet sadaļu "Augstas tempe‐
ratūras brīdinājums".
Produkti nav pareizi iesaiņoti.
Iesaiņojiet produktus pareizi.
Vāks nav pareizi vai cieši aiz‐
vērts.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras
pareizi, un blīvējums ir tīrs un
nebojāts.
Temperatūra nav pareizi iesta‐
tīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Nav pareizi ievietots ūdens iz‐
plūdes noslēgs.
Ievietojiet ūdens izplūdes noslē‐
gu pareizi.
Pārāk liels apsarmojums vai le‐ Notīriet apledojumu.
dus kārtiņa.
Vāka blīvējums ir netīrs vai li‐
pīgs.
Tīriet vāka blīvējumu.
Vāku bloķē produkti.
Pārkārtojiet produktus; skatiet
ierīcē esošo uzlīmi.
Vāka blīvējums ir netīrs vai li‐
pīgs.
Tīriet vāka blīvējumu.
Bloķēts vārsts.
Pārbaudiet vārstu.
24 www.electrolux.com
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Spuldze nedarbojas.
Spuldze ir bojāta.
Informācija sadaļā "Spuldzes
maiņa.
Saldētavā esošā tempera‐ Temperatūra nav pareizi iesta‐
tūra ir par augstu.
tīta.
Iestatiet zemāku temperatūru.
Vāks neaizveras pietiekami
cieši vai pareizi.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras
pareizi, un durvju blīvējums ir
tīrs un nebojāts.
Pirms produktu saldēšanas ie‐
rīce netika pietiekami atdzesē‐
ta.
Iepriekšēji atdzesējiet ierīci.
Vienlaikus ievietots liels pro‐
duktu daudzums.
Pagaidiet dažas stundas un pēc
tam vēlreiz pārbaudiet tempera‐
tūru. Nākamo reizi ievietojiet
mazāku saldēšanai paredzētu
produktu daudzumu.
Ledusskapī ievietotie produkti
ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
Sasaldēšanai parezdētie pro‐
dukti saskaras.
Novietojiet produktus tā, lai ne‐
traucētu aukstā gaisa cirkulāciju.
Vāks tiek atvērts pārāk bieži.
Mēģiniet neatvērt vāku par bie‐
žu.
Vāks ir atvērts ilgu laiku.
Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk
nekā tas nepieciešams.
Saldētavā esošā tempera‐ Temperatūra nav pareizi iesta‐
tūra ir par zemu.
tīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Ierīce nedarbojas. Nedar‐
bojas atdzesēšanas pro‐
cess un neieslēdzas ap‐
gaismojums.
Kontaktdakša nav līdz galam
iesprausta elektrotīkla kontakt‐
ligzdā.
Ievietojiet to pareizi.
Ledusskapim netiek piegādāta
elektroenerģija.
Pievienojiet kontaktligzdai citu
elektroierīci.
Ierīce neieslēdzas.
Ieslēdziet ierīci.
Sienas kontaktligzdā nav sprie‐ Sazinieties ar elektriķi.
guma (pievienojiet tai citu elek‐
troierīci).
9.1 Patērētāja pakalpojumi
Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm ierīce vēl
arvien nedarbojas pareizi, sazinieties ar vietējo
klientu apkalpošanas centru.
Lai nodrošinātu savlaicīgu apkalpošanu, sazino‐
ties ar klientu apkalpošanas centru, ir būtiski no‐
rādīt ierīces modeļa nosaukumu un sērijas numu‐
ru, kuru var atrast uz garantijas sertifikāta vai ie‐
rīces ārējā, labajā pusē izvietotajā tehnisko datu
plāksnītē.
LATVIEŠU
25
9.2 Apgaismojuma spuldzes nomaiņa
1.
2.
3.
4.
Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Nomainiet veco lampu ar jaunu tādas pašas
jaudas lampu, kas paredzēta izmantošanai
mājsaimniecības ierīcēs. (maksimālā jauda
norādīta uz lampas)
Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
Atveriet vāku. Pārliecinieties, vai lampa ie‐
slēdzas.
BRĪDINĀJUMS
Nenoņemiet spuldzes pārsegu nomai‐
ņas laikā.
Nelietojiet saldētavu, ja ir bojāts vai nav
uzstādīts spuldzes pārsegs.
10. UZSTĀDĪŠANA
10.1 Pozicionēšana
BRĪDINĀJUMS
Ja atbrīvojaties no nolietotās ierīces, ku‐
rai ir vāka bloķēšanas mehānisms vai
aizkritnis, sabojājiet to, lai bērni nevarē‐
tu saldētavā iesprostoties.
Pēc ierīces uzstādīšanas kontakt‐
spraudnim jābūt ērti pieejamam.
Šo ierīci var uzstādīt sausās un labi ventilētās tel‐
pās (garāžā vai pagrabā), taču, lai iegūtu optimā‐
lāko rezultātu, uzstādiet to vietā, kuras tempera‐
tūra atbilst ierīces klimatiskajai klasei, kas minēta
tehnisko datu plāksnītē:
Klimati‐
skā kla‐
se
Apkārtējās vides temperatūra
SN
no +10°C līdz +32 °C
N
no +16°C līdz +32°C
ST
no +16°C līdz +38°C
T
no +16°C līdz + 43°C
10.2 Elektriskais savienojums
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbau‐
diet, vai tehnisko datu plāksnītē minētie spriegu‐
ma un frekvences parametri atbilst mājas elek‐
trotīkla parametriem.
Ierīce jābūt sazemētai. Lai nodrošinātu zemēju‐
mu, strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots
ar papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla kon‐
taktligzda nav iezemēta, iepriekš sazinoties ar
kvalificētu speciālistu, pievienojiet ierīcei atseviš‐
ķu, spēkā esošiem noteikumiem atbilstošu zemē‐
jumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par sekām, kas
būs radušās, neievērojot iepriekš minētos norādī‐
jumus.
Ierīce atbilst šādām Eiropas Savienības direktī‐
vām.
10.3 Ventilācijas prasības
Novietojiet saldētavu uz cietas, horizontālas
virsmas. Kopusa kājiņām jāsaskaras ar grī‐
du.
2. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un aiz‐
mugurējo sienu ir 5 cm.
3. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un sānu
pusēm ir 5 cm.
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu ventilā‐
ciju.
1.
26 www.electrolux.com
11. TROKŠŅI
Normālas darbības laikā var dzirdēt dažādas
skaņas (kompresora, aukstumaģenta cirkulāci‐
jas).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
LATVIEŠU
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
27
CRACK!
12. TEHNISKIE DATI
Izmēri
Augstums x platums x dziļums
(mm):
876 × 1336 × 665
Uzglabāšanas il‐
gums elektro‐
enerģijas piegā‐
des pārtraukuma
gadījumā
Papildu tehniskā informācija atrodas
ierīces ārējā, labajā pusē izvietotajā
tehnisko datu plāksnītē.
31 stundas
13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
simbol
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
28 www.electrolux.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEIKIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIUKŠMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
31
32
32
33
33
34
34
35
38
39
40
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
29
SAUGOS INSTRUKCIJA
Savo saugumui ir taisyklingam naudojimui užtik‐
rinti, prieš įrengdami prietaisą ir prieš naudodami
jį pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo
vadovą, jame pateiktus patarimus ir perspėjimus.
Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų
atsitikimų, itin svarbu, kad visi šio prietaiso nau‐
dotojai gerai žinotų prietaiso veikimo ir saugos
savybes. Išsaugokite šį vadovą. Jeigu prietaisą
pergabenate į kitą vietą arba parduodate, būtinai
pridėkite jo naudojimo instrukciją, kad naujieji sa‐
vininkai galėtų tinkamai susipažinti su prietaiso
naudojimu ir sauga.
Norėdami išvengti pavojaus gyvybei ir apsaugoti
turtą, privalote imtis šiose naudotojo instrukcijose
nurodytų atsargumo priemonių. Gamintojas neat‐
sako už žalą, atsiradusią dėl neatsargumo.
1.1 Vaikų ir neįgalių žmonių apsaugos
priemonės
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems sau‐
giai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, juti‐
minio arba protinio neįgalumo arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsa‐
kingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Pasirūpinkite vaikų priežiūrą ir neleiskite jiems
žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepa‐
siekiamoje vietoje. Yra pavojus uždusti.
• Jei prietaisą ruošiatės išmesti, iš lizdo ištrauki‐
te kištuką, nupjaukite elektros laidą (kuo ar‐
čiau prietaiso), kad vaikai žaisdami nenuken‐
tėtų nuo elektros smūgio, ir nuimkite dureles,
kad vaikai negalėtų užsidaryti šaldytuve.
• Jei šiuo prietaisu, kuriame įrengti magnetiniai
durelių tarpikliai, pakeičiate seną prietaisą, ku‐
rio durelėse arba dangtyje įrengtas spyruokli‐
nis užraktas (skląstis), prieš išmesdami seną
prietaisą būtinai sugadinkite jo spyruoklinį už‐
raktą. Tada jis netaps pavojingais spąstais
vaikams.
• Prietaisas yra skirtas maisto produktams ir
(arba) gėrimams laikyti, vadovaujantis šios in‐
strukcijų knygelės nurodymais.
– darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui,
parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– kaimo sodybose, viešbučiuose, moteliuose
ir kitose gyvenamosiose aplinkose;
– viešbučiuose, kuriose siūloma nakvynė su
pusryčiais;
– viešojo maitinimo ir panašiose ne mažmeni‐
nės prekybos aplinkose.
• Atitirpdymo proceso negreitinkite mechani‐
niais prietaisais ar kitais dirbtiniais būdais.
• Šaldomųjų prietaisų viduje nenaudokite jokių
kitų elektros prietaisų (pavyzdžiui, ledų gami‐
nimo prietaisų), nebent gamintojas tokius prie‐
taisus patvirtino šiam tikslui.
• Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
• Prietaiso šaltnešio grandinėje naudojama šalt‐
nešio medžiaga izobutanas (R600a) – tai
gamtinės dujos, labai ekologiškos, tačiau de‐
gios.
Prietaiso gabenimo ir įrengimo metu pasirū‐
pinkite, kad nebūtų pažeista jokia šaltnešio
grandinės sudedamoji dalis.
Jeigu pažeista šaltnešio grandinė:
– venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių;
– gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prie‐
taisas.
• Keisti techninius duomenis arba bet kokiu bū‐
du bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavojin‐
ga. Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti
trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) galite
patirti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte pavojų, visus elek‐
tros komponentus (elektros laidą, kištu‐
ką, kompresorių) turi keisti tik įgaliotoji
techninės priežiūros įmonė arba kvalifi‐
kuotas techninės priežiūros darbuoto‐
jas.
1.2 Bendri saugos reikalavimai
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės
angos, esančios prietaiso korpuse ar įmontuotoje
konstrukcijoje.
1.
2.
Draudžiama ilginti elektros maitinimo lai‐
dą.
Pasirūpinkite, kad prietaiso galinė dalis
nesulaužytų ar kitaip nepažeistų elektros
kištuko. Sulaužytas arba kitaip pažeistas
elektros kištukas gali perkaisti ir sukelti
gaisrą.
30 www.electrolux.com
Pasirūpinkite, kad bet kada galėtumėte
pasiekti prietaiso maitinimo laido kištuką.
4. Netraukite suėmę už maitinimo laido.
5. Jei elektros kištuko lizdas blogai priverž‐
tas, į jį maitinimo laido kištuko nekiškite.
Galite patirti elektros smūgį arba kilti
gaisras.
6. Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jei jo
lemputė neuždengta gaubteliu (jeigu nu‐
matytas).
Prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant ar perstu‐
miant reikia būti atsargiems.
Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelieskite
jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip galite
susibraižyti odą arba ji gali nušalti nuo šerkš‐
no / šaldiklio.
Pasirūpinkite, kad į prietaisą ilgą laiką ne‐
šviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
Šiame prietaise naudojamos lemputės (jeigu
numatytos) yra specialios paskirties, skirtos tik
buitiniams prietaisams. Jos nėra tinkamos bui‐
tiniam patalpų apšvietimui.
3.
•
•
•
•
1.3 Kasdienis naudojimas
• Ant plastikinių prietaiso dalių nestatykite
karštų puodų.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių - to‐
kios medžiagos gali sprogti.
• Maisto produktų nedėkite tiesiai priešais oro
išleidimo angą, esančią galinėje sienelėje (jei‐
gu prietaisas turi funkciją „be šerkšno“).
• Atitirpdžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai
užšaldyti negalima.
• Iš anksto supakuotą užšaldytą maistą laikykite
vadovaudamiesi užšaldyto maisto gamintojo
instrukcijomis.
• Privaloma tiksliai vadovautis prietaiso gamin‐
tojo rekomendacijomis dėl produktų laikymo.
Skaitykite atitinkamas instrukcijas.
• Į šaldyklės skyrių nedėkite angliarūgštės pri‐
sotintų arba putojančių gėrimų - dėl tokių gė‐
rimų inde susidaro slėgis, todėl indas gali
sprogti ir sugadinti prietaisą.
• Jei valgysite ką tik iš prietaiso išimtus ledus
ant pagaliuko, galite nušalti.
1.4 Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros ar valymo darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido
kištuką iš maitinimo lizdo.
• Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
• Nenaudokite aštrių daiktų šerkšnui šalinti.
Naudokite plastikinį grandiklį.
1.5 Įrengimas
Prietaisą prie elektros tinklo prijunkite
tiksliai vadovaudamiesi atitinkame para‐
grafe pateiktomis instrukcijomis.
• Prietaisą išpakuokite ir patikrinkite, ar jis nepa‐
žeistas. Jei jis pažeistas, jo nejunkite prie
elektros tinklo. Apie galimus pažeidimus ne‐
delsdami praneškite pardavėjui. Jei prietaisas
pažeistas, neišmeskite pakuotės.
• Prieš prietaisą prijungiant rekomenduojama
palaukti mažiausiai porą valandų, kad alyva
galėtų sutekėti į kompresorių.
• Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera oro
cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Pa‐
kankamai gera ventiliacija bus tuo atveju, jei
paisysite įrengimo instrukcijų.
• Prietaisą draudžiama statyti arti radiatorių ir vi‐
ryklių.
• Patikrinkite, ar po įrengimo elektros laido kiš‐
tukas yra pasiekiamas.
1.6 Techninė priežiūra
• Visus elektros prijungimo darbus turi atlikti
kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas
specialistas.
• Šio gaminio techninę priežiūrą leidžiama atlikti
tik įgaliotam techninės priežiūros centrui; gali‐
ma naudoti tik originalias atsargines dalis.
1.7 Aplinkos apsauga
Šiame prietaise - nei jo aušinamosios
medžiagos grandinėje, nei izoliacinėse
medžiagose - nėra dujų, galinčių pa‐
žeisti ozono sluoksnį. Prietaisą drau‐
džiama išmesti kartu su buitinėmis
šiukšlėmis ir atliekomis. Izoliacinėje pu‐
toje yra degių dujų: prietaisą reikia iš‐
mesti paisant galiojančių reglamentų juos sužinosite vietos valdžios instituci‐
jose. Nepažeiskite aušinamojo įtaiso,
ypač galinėje dalyje greta šilumokaičio.
Šiame prietaise naudojamas medžia‐
, galima
gas, pažymėtas simboliu
perdirbti.
LIETUVIŲ
2. GAMINIO APRAŠYMAS
1
6
5
2
4
3
1 Dangčio rankena
4 Atitirpusio vandens surinkimo piltuvas
2 Techninių duomenų lentelė
5 Vožtuvas: paprasta atidaryti dangtį
3 Valdymo skydelis ir temperatūros reguliato‐
6 Lemputė
rius
31
32 www.electrolux.com
3. VEIKIMAS
3.1 Įjungimas
A
B
Įkiškite kištuką į sieninį elektros tinklo lizdą.
Pasukite temperatūros reguliatorių į visiškai pri‐
krauto šaldiklio padėtį ir prieš dėdami maistą į
vidų, palikite prietaisą veikti 24 valandas, kad
būtų pasiekta tinkama temperatūra.
Sureguliuokite temperatūros reguliatorių pagal
laikomo maisto kiekį.
C
A Temperatūros reguliatorius
B Pusiau prikrauto šaldiklio padėtis
C Visiškai prikrauto šaldiklio padėtis
3.2 Išjungimas
Prietaisą išjungsite temperatūros reguliatorių pa‐
sukę į padėtį “OFF”.
3.3 Temperatūros reguliavimas
Temperatūra prietaise reguliuojama valdymo
skydelyje esančiu temperatūros reguliatoriumi.
Norėdami naudoti prietaisą, atlikite šiuos veiks‐
mus:
• temperatūros reguliatorių nustatykite ties ma‐
žiausia nuostata, kad šaldoma būtų minima‐
liai;
• temperatūros reguliatorių nustatykite ties di‐
džiausia nuostata, kad šaldoma būtų maksi‐
maliai.
Jeigu šaldomas mažesnis maisto kiekis,
tinkamiausia yra pusiau prikrauto šaldik‐
lio nuostata.
Jeigu šaldoma daug maisto, tinkamiau‐
sia yra visiškai prikrauto šaldiklio nuo‐
stata.
4. VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
1 Temperatūros reguliatorius
2 Kontrolinė lemputė
3 Aukštos temperatūros įspėjamoji lemputė
4.1 Aukštos temperatūros įspėjimo
signalas
Temperatūros kilimą šaldiklyje (pavyzdžiui, nu‐
trūkus elektros maitinimui) rodo mirksinti įspėja‐
moji lemputė.
Veikiant įspėjamajam signalui, į šaldiklį nedėkite
maisto produktų.
Atkūrus normalias sąlygas, įspėjamoji lemputė
išsijungia automatiškai.
LIETUVIŲ
33
5. NAUDOJANTIS PIRMĄKART
5.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, drungnu
vandeniu ir nedideliu kiekiu neutraliu muilu nu‐
plaukite prietaiso vidų ir visas vidines dalis - tokiu
būdu pašalinsite naujam prietaisui būdingą kva‐
pą; po to, gerai nusausinkite.
Nenaudokite valomųjų priemonių ar ab‐
razyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
6.1 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius mais‐
to produktus ir ilgai laikyti užšaldytus arba visiš‐
kai užšaldytus.
Didžiausias maisto produktų kiekis, kuris gali būti
užšaldytas per 24 valandas, yra nurodytas duo‐
menų lentelėje 3)
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo metu į šal‐
diklį negalima dėti daugiau produktų.
6.3 Dangčio atidarymas ir uždarymas
Kadangi dangtyje įtaisytas sandaraus uždarymo
tarpiklis, vos jį uždarius, sunku iš naujo atidaryti
(dėl viduje susidariusio vakuumo).
Prieš atidarydami prietaisą, palaukite keletą mi‐
nučių. Dangtį atidarysite vakuuminio vožtuvo pa‐
galba.
ĮSPĖJIMAS
Niekada rankenos netraukite jėga.
6.2 Užšaldytų produktų laikymas
Prietaisą įjungus pirmą kartą arba po ilgos per‐
traukos, prieš sudedant produktus į skyrių, jį rei‐
kia įjungti mažiausiai prieš 24 valandas, nusta‐
čius temperatūros reguliatorių į visiškai prikrauto
šaldiklio padėtį.
Atsitiktinio atitirpimo atveju, pavyzdžiui,
atsijungus elektros maitinimui, jei maiti‐
nimo nebuvo ilgiau, negu duomenų len‐
telės eilutėje „Produktų išsilaikymo truk‐
mė“ nurodyta trukmė, atitirpusius pro‐
duktus reikia nedelsiant suvartoti arba iš
karto išvirti / iškepti ir užšaldyti pakarto‐
tinai (ataušinus).
6.4 Produktų laikymo krepšiai
A
3) Žr. „Techniniai duomenys“.
B
Krepšius pakabinkite prie viršutinio šaldiklio kraš‐
to (A) arba pastatykite šaldiklio viduje (B). Pasu‐
kite ir užfiksuokite rankenas šiomis dviem padėti‐
mis, kaip parodyta paveikslėlyje.
34 www.electrolux.com
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
Krepšiai įsistatys vienas į kitą.
Paveikslėliuose parodyta, kiek krepšių galima su‐
dėti į įvairių šaldiklių modelių vidų.
Papildomus krepšius galite įsigyti vietos aptarna‐
vimo centre.
7. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
7.1 Užšaldymo patarimai
Keli patarimai, jei norite pasinaudoti visais užšal‐
dymo proceso teikiamais privalumais:
• maksimalus maisto produktų kiekis, kurį gali‐
ma užšaldyti per 24 valandas. yra nurodytas
duomenų lentelėje;
• užšaldymo procesas trunka 24 valandas. už‐
šaldymo metu dėti daugiau produktų negali‐
ma;
• užšaldykite tik aukščiausios kokybės, šviežius
ir gerai nuvalytus maisto produktus;
• paruoškite nedideles maisto porcijas, kad jos
galėtų greitai ir visiškai užšalti ir kad vėliau ga‐
lėtumėte atitirpdyti tik reikiamą kiekį produktų;
• maisto produktus suvyniokite į aliuminio foliją
arba polietileną; pakuotės turi būti sandarios;
• pasirūpinkite, kad švieži, neužšaldyti maisto
produktai nesiliestų su jau užšaldytais produk‐
tais, kitaip gali pakilti pastarųjų produktų tem‐
peratūra;
• liesi maisto produktai laikomi geriau ir ilgiau
negu riebūs produktai; druska sumažina mais‐
to produktų laikymo trukmę;
• jei vaisinius ledus valgysite iškart išėmę iš šal‐
dyklės skyriaus, galite nusišaldyti odą;
• rekomenduojame ant kiekvieno paketo nuro‐
dyti užšaldymo datą, kad žinotumėte laikymo
trukmę.
7.2 Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
Tam, kad prietaisas kuo geriau veiktų:
• pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu užšaldyti
maisto produktai būtų buvę tinkamai laikyti pa‐
rduotuvėje;
• pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai iš pa‐
rduotuvės į šaldiklį būtų pernešti per kuo trum‐
pesnį laiką;
• nekilnokite dažnai dangčio ir nelaikykite atida‐
rę ilgiau nei būtina.
• Atitirpdyti produktai greitai genda, jų pakartoti‐
nai užšaldyti negalima.
• Neviršykite maisto produktų gamintojo nurody‐
to laikymo trukmės.
8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ATSARGIAI
Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išt‐
raukite prietaiso kištuką.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniš‐
kai prižiūrėti ir užpildyti leidžiama tik įga‐
liotiems technikams.
8.1 Reguliarus valymas
1.
2.
3.
4.
Išjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo liz‐
do.
Reguliariai valykite prietaisą ir jo priedus su
šilto vandens ir neutralaus muilo tirpalu. Rū‐
pestingai nuvalykite dangčio tarpiklį.
Leiskite prietaisui visiškai išdžiūti.
LIETUVIŲ
5.
6.
Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
Įjunkite prietaisą.
5.
6.
ATSARGIAI
Nenaudokite dezinfekuojančių, abrazy‐
vinių, stipraus kvapo valymo priemonių
ar poliravimo vaško prietaiso vidui valy‐
ti.
Žiūrėkite, kad nepažeistumėte aušina‐
mosios sistemos.
7.
Kompresorių valyti nebūtina.
Daugelyje patentuotų virtuvės paviršių valiklių
yra chemikalų, kurie gali paveikti arba pažeisti
šiame prietaise naudojamas plastmases. Dėl
šios priežasties prietaiso korpuso išorę rekomen‐
duojama valyti šiltu vandeniu su trupučiu plauna‐
mojo skysčio.
8.2 Šaldiklio atitirpinimas
Atitirpinkite šaldiklį, kai šerkšno sluoksnio storis
yra 10-15 mm.
Geriausia šaldiklį atitirpinti, kai jis tuščias arba ja‐
me yra nedidelis maisto produktų kiekis.
Norėdami pašalinti šerkšną, atlikite tokius veiks‐
mus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite laikomus produktus, suvyniokite
juos keliais sluoksniais į laikraštinį popierių
ir padėkite vėsioje vietoje.
3. Palikite dangtį atvirą, iš atitirpusio vandens
vamzdžio ištraukite kamštį ir leiskite vande‐
niui subėgti į padėklą. Norėdami greičiau
pašalinti ledą, panaudokite grandiklį.
4. Pasibaigus atitirpinimui, kruopščiai nusau‐
sinkite vidinius paviršius ir įjunkite į elektros
lizdą.
35
Įjunkite prietaisą.
Temperatūros reguliatorių nustatykite į pa‐
dėtį, kad būtų šaldoma maksimaliai, ir leiski‐
te prietaisui veikti šiuo nustatymu dvi arba
tris valandas.
Į kamerą sudėkite prieš tai išimtą maistą.
Šerkšnui nugrandyti niekada nenaudo‐
kite aštrių metalinių įrankių, nes galite
pažeisti prietaisą. Nenaudokite mecha‐
ninių prietaisų ar kitų nenatūralių būdų
atitirpinimo procesui pagreitinti, išskyrus
rekomenduotinus gamintojo. Dėl pakilu‐
sios užšaldytų maisto produktų tempe‐
ratūros įrenginio atitirpinimo metu gali
sutrumpėti jų saugojimo laikas.
Šerkšno ant prietaiso sienelių padaugės
dėl didelės išorinės aplinkos drėgmės ir
jeigu šaldytas maistas nėra tinkamai su‐
vyniotas.
8.3 Periodai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, atlikite to‐
kius veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo liz‐
do.
3. Išimkite visus maisto produktus
4. Atitirpinkite ir nuvalykite prietaisą ir jo prie‐
dus.
5. Tam, kad nesusidarytų nepageidaujamas
kvapas, dangtį palikite atvirą.
Jei šaldytuvas paliekamas įjungtas, pa‐
prašykite, kad kas nors kartkartėmis pa‐
tikrintų, ar dėl elektros maitinimo pertrū‐
kio jame negenda maisto produktai.
9. KĄ DARYTI, JEIGU...
ATSARGIAI
Prieš šalindami sutrikimus ištraukite
maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
Tik kvalifikuotas elektrikas arba kompe‐
tentingas asmuo gali atlikti šiame vado‐
ve neaprašytų trikčių šalinimą.
Normalaus prietaiso naudojimo metu
gali būti girdimi kai kurie garsai (kom‐
presoriaus veikimo, šaltnešio cirkuliaci‐
jos).
36 www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Prietaisas garsiai veikia.
Netinkamas prietaiso atraminis Patikrinkite, ar prietaisas stabi‐
pagrindas.
liai stovi (visos keturios kojelės
turi remtis į grindis).
Kompresorius veikia ne‐
pertraukiamai.
Neteisingai nustatyta tempera‐
tūra.
Nustatykite aukštesnę tempera‐
tūrą.
Per dažnai atidarinėjamas
dangtis.
Nelaikykite pakelto dangčio il‐
giau nei būtina.
Blogai uždarytas dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis gerai už‐
sidaro ir ar tarpikliai nepažeisti ir
švarūs.
Vienu metu įdėta pernelyg
daug maisto produktų, kuriuos
reikia užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatūrą.
Į prietaisą įdėtas maistas per‐
nelyg šiltas.
Prieš dėdami maistą į prietaisą,
leiskite maistui atvėsti kambario
temperatūroje.
Patalpos, kurioje stovi prietai‐
sas, temperatūra pernelyg
aukšta, kad prietaisas galėtų
našiai veikti.
Pamėginkite sumažinti patalpos,
kurioje stovi prietaisas, tempera‐
tūrą.
Dega aukštos temperatū‐
ros įspėjamoji lemputė.
Sprendimas
Šaldiklyje pernelyg aukšta tem‐ Žr. "Įspėjimas apie aukštą tem‐
peratūra.
peratūrą".
Šaldiklis neseniai įjungtas ir
Žr. "Įspėjimas apie aukštą tem‐
temperatūra tebėra per aukšta. peratūrą".
Susiformuoja pernelyg
daug šerkšno ir ledo.
Dangtis iki galo neužsida‐
ro.
Dangtis sunkiai atsidaro.
Lemputė nešviečia.
Maisto produktai blogai suvy‐
nioti.
Geriau suvyniokite maisto pro‐
duktus.
Netinkamai arba nesandariai
uždarytas dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis gerai už‐
sidaro ir ar tarpikliai nepažeisti ir
švarūs.
Neteisingai nustatyta tempera‐
tūra.
Nustatykite aukštesnę tempera‐
tūrą.
Neteisingai įstatytas vandens
nutekėjimo kamštis.
Teisingai įstatykite vandens nu‐
tekėjimo kamštį.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno.
Pašalinkite šerkšno perteklių.
Nešvarūs arba glitūs dangčio
tarpikliai.
Nuvalykite dangčio sandarinimo
tarpiklius.
Maisto produktų pakuotės blo‐
kuoja dangtį.
Teisingai sudėkite pakuotes, žr.
lipduką ant prietaiso.
Nešvarūs arba glitūs dangčio
tarpikliai.
Nuvalykite dangčio sandarinimo
tarpiklius.
Užsikišęs vožtuvas.
Patikrinkite vožtuvą.
Lemputė perdegė.
Žr. "Lemputės keitimas".
LIETUVIŲ
37
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Šaldiklyje pernelyg aukšta
temperatūra.
Neteisingai nustatyta tempera‐
tūra.
Nustatykite žemesnę temperatū‐
rą.
Dangtis nesandariai užsidaro
arba netinkamai uždarytas.
Patikrinkite, ar dangtis gerai už‐
sidaro ir ar tarpikliai nepažeisti ir
švarūs.
Prieš užšaldymą prietaisas ne‐
pakankamai ataušintas.
Leiskite prietaisui pakankamai
ataušti.
Vienu metu įdėta pernelyg
daug maisto produktų, kuriuos
reikia užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatūrą.
Kitą kartą sudėkite mažesnį už‐
šaldyti skirtų maisto produktų
kiekį.
Į prietaisą įdėtas maistas per‐
nelyg šiltas.
Prieš dėdami maistą į prietaisą,
leiskite maistui atvėsti kambario
temperatūroje.
Produktai, kuriuos norima už‐
Produktus sudėkite taip, kad
šaldyti, sudėti pernelyg arti vie‐ aplink juos galėtų cirkuliuoti šal‐
nas kito.
tas oras.
Dažnai atidarinėjamas dangtis. Stenkitės dažnai nedarinėti
dangčio.
Dangtis buvo atidarytas ilgą lai‐ Nelaikykite pakelto dangčio il‐
ką.
giau nei būtina.
Šaldiklyje pernelyg žema
temperatūra.
Neteisingai nustatyta tempera‐
tūra.
Prietaisas neveikia. Nevei‐ Kištukas blogai įkištas į elek‐
kia šaldymas, neveikia ap‐ tros lizdą.
švietimas.
Nustatykite aukštesnę tempera‐
tūrą.
Elektros kištuką įkiškite tinka‐
mai.
Elektros srovė nepasiekia prie‐ Prie šio elektros lizdo pamėgin‐
taiso.
kite prijungti kitą elektros prietai‐
są.
Prietaisas neįjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Elektros lizde nėra įtampos
(prie šio lizdo pamėginkite pri‐
jungti kitą prietaisą).
Iškvieskite elektriką.
9.1 Klientų aptarnavimas
Jeigu po aukščiau minėtų patikrinimų prietaisas
veikia netinkamai, susisiekite su artimiausiu tech‐
ninės priežiūros centru.
Siekiant greito aptarnavimo, kreipiantis būtina
nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį,
kuris užrašytas arba ant garantijos pažymėjimo,
arba duomenų lentelėje, esančioje prietaiso išori‐
nėje dešinėje pusėje.
38 www.electrolux.com
9.2 Lemputės keitimas
1.
2.
3.
4.
Ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo liz‐
do.
Seną lemputę pakeiskite nauja, to paties
galingumo, specialiai buitiniams prietaisams
skirta lempute. (didžiausia galia nurodyta
ant lemputės gaubtelio)
Maitinimo laido kištuką įjunkite į elektros tin‐
klo lizdą.
Atidarykite dangtį. Patikrinkite, ar lemputė
šviečia.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami lemputę, nenuimkite lemputės
gaubtelio.
Šaldiklio nenaudokite, jei pažeistas arba
visai nėra lemputės gaubtelio.
10. ĮRENGIMAS
10.1 Padėties parinkimas
ĮSPĖJIMAS
Jei išmetate seną prietaisą, kurio dang‐
tyje yra užraktas arba skląstis, privalote
sugadinti šiuos įtaisus, kad mažamečiai
vaikai negalėtų viduje užsitrenkti.
Prietaisą įrengus, jo kištukas turi būti
pasiekiamas.
Šis prietaisas gali būti statomas sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje (garaže arba rūsyje), bet,
norint, kad jis optimaliai veiktų, geriau jį statyti to‐
se vietose, kur aplinkos temperatūra atitinka kli‐
mato klasę, nurodytą prietaiso duomenų lentelė‐
je:
Klimato
klasė
Aplinkos temperatūra
SN
nuo +10°C iki 32°C
N
nuo +16 °C iki 32°C
ST
nuo +16 °C iki 38°C
T
nuo +16 °C iki 43 °C
10.2 Jungimas prie elektros
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo,
patikrinkite, ar duomenų lentelėje nurodyta įtam‐
pa ir dažnis atitinka maitinimo tinkle esančią
įtampą ir dažnį.
Prietaisą būtina įžeminti. Šiam tikslui elektros
maitinimo kabelio kištuke įrengtas kontaktas. Jei
namų elektros tinklo lizdas neįžemintas, prietaisą
prijunkite prie atskiro įžeminimo - paisykite galio‐
jančių reglamentų ir pasitarkite su kvalifikuotu
elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų saugos nuro‐
dymų, gamintojas neprisiima jokios atsakomy‐
bės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvų reikalavi‐
mus.
10.3 Reikalavimai ventiliacijai
Šaldiklį pastatykite į horizontalią padėtį ant
tvirto pagrindo. Prietaisas turi stovėti ant
visų keturių kojelių.
2. Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir galinės sie‐
nos būtų 5 cm tarpas.
3. Įsitikinkite, kad iš įrenginio šonų būtų palikta
po 5 cm tarpą.
Už prietaiso turi būti pakankamas oro srautas.
1.
LIETUVIŲ
11. TRIUKŠMAS
Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi tam
tikri garsai (kompresoriaus veikimo, šaldomosios
medžiagos cirkuliavimo).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
39
40 www.electrolux.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
12. TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys
Aukštis × plotis × gylis (mm):
876 × 1336 × 665
Produktų išsilai‐
kymo trukmė
31 val.
Kiti techniniai duomenys pateikti išori‐
nėje dešinėje prietaiso pusėje esan‐
čioje duomenų lentelėje.
13. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
ženklu
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
LIETUVIŲ
41
42 www.electrolux.com
LIETUVIŲ
43
804180552-A-192013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement