Electrolux | ERB3200 | User manual | Electrolux ERB3200 Руководство пользователя

Electrolux ERB3200 Руководство пользователя
{JKJLBKMYBR-VJHJPBKMYBR
BYCNHERWBZ GJ "RCGKEFNFWBB
ERB3200
RUS
818 22 55--00/3
1
ERFPFYBZ GJ <TPJGFCYJCNB "RCGKEFNFWBB
Dfi yjdsq [jkjlbkmybr vj;tn j,kflfnm aeyrwbzvb>
rjnjhs[ yt ,skj d Dfitv ghtlsleotv [jkjlbkmybrt.
Gj'njve c yfcnjzotq bycnherwbtq cktletn nofntkmyj
jpyfrjvbnmcz. Bycnherwb/ cktletn cj[hfybnm> lkz
njuj xnj,s t/ vj;yj ,skj djcgjkmpjdfnmcz gjp;t
bkb gthtlfnm t= djpvj;yjve yjdjve dkfltkmwe
[jkjlbkmybrf.
LTNB
"RCGKEFNFWBZ
Dsymnt dbkre bp hjptnrb b j,ht;mnt rf,tkm gbnfybz
rfr vj;yj ,kb;t r pflytq gfytkb [jkjlbkmybrf.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj dct pfvrb b pfo=krb cyzns
c [jkjlbkmybrf dj bp,t;fybt ytcxfcnys[ ckexftd
c vfktymrbvb ltnmvb. Kexit dctuj cyznm ldthm
gjkyjcnm/.
¤
Lfyysq [jkjlbkmybr ghtlyfpyfxty lkz [hfytybz
ghjlernjd gbnfybz d j,sxys[ ,snjds[ eckjdbz[
d cjjndtncndbb c yfcnjzotq bycnherwbtq.
¤
Rfr d [jkjlbkmybrt> nfr b d vjhjpbkmyjv
jnltktybb yt cktletn [hfybnm dphsdjjgfcys[
ufpjd bkb ;blrjcntq> nfr rfr 'nj vj;tn ghbdtcnb
r nhfdvfv b gjdht;ltybzv bveotcndf.
¤
¤
XNJ LTKFNM CJ CNFHSV {JKJLBKMYBRJV
Gjcnfhfqntcm yt gjdhtlbnm cbcntve j[kf;ltybz
[jkjlbkmybrf. Bpjkzwbz b cbcntvf j[kf;ltybz
vjuen cjlth;fnm d ct,t dhtlyst lkz jpjyyjq
j,jkjxrb vfnthbfks. Gj 'njq ;t ghbxbyt [jkjlbkmybr
cktletn clfnm yf cjjndtncnde/obq geyrn enbkbpfwbb.
R hfcgjkj;tyysv dyenhb b d pflytq xfcnb
[jkjlbkmybrf ltnfkzv cbcntvs j[kf;ltybz ytkmpz
ghbrfcfnmcz jcnhsvb ghtlvtnfvb. D ckexft
djpybryjdtybz ghj,jbys d cbcntvt j[kf;ltybz
[jkjlbkmybr gjdhtlbncz b [hfyzobtcz d y=v
ghjlerns ghblen d ytujlyjcnm.
¤
D vjhjpbkmyjv jnltktybb yt cktletn [hfybnm
ufpbhjdfyys[ yfgbnrjd bkb ,enskjr c ;blrjcnm/
> nfr rfr ,enskrb vjuen nhtcyenm.
¤
{jkjlbkmybr nz;=ksq> tuj rhfz bkb dscnegf/obt
xfcnb vjuen jrfpfnmcz jcnhsvb. Ghb gthtvtotybb
[jkjlbkmybrf cktletn cj,k/lfnm jcnjhj;yjcnm
b gjkmpjdfnmcz pfobnysvb gthxfnrfvb.
Gjpf,jnmntcm j njv> xnj,s ltnb yt buhfkb c
htuekznjhfvb b dyenhtyybvb ltnfkzvb
[jkjlbkmybrf.
DYBVFYBT% d Dfitv yjdjv [jkjlbkmybrt dhtlyst
lkz jpjyyjq j,jkjxrb vfnthbfks jncencnde/n. D
bycnherwbb bvttncz ,jktt gjlhj,yfz byajhvfwbz.
Byajhvfwbz> rfcf/ofzcz clfxb cnfhjuj [jkjlbkmybrf
d geyrn enbkbpfwbb> vj;tn ,snm gjkextyf d
cjjndtncnde/ob[ bycnfywbz[> jndtxf/ob[ pf
j,hf,jnre jn[jljd.
CJLTH:FYBT
Dyenhtyytt ghjcnhfycndj vjhjpbkmybrf
9
GHFRNBXTCRBT CJDTNS
Cjdtns gj 'rjyjvbb 'ythubb
"rjkjubz
J[hfyf jrhe;f/otq chtls
9
9
10
10
E{JL
Cyznbt dtynbkzwbjyyjq hti=nrb
Xbcnrf
Pfvtyf kfvgjxrb dyenhtyytuj jcdtotybz
Tckb [jkjlbkmybr yt bcgjkmpetncz
Hfpvjhf;bdfybt vjhjpbkmybrf
Hfpvjhf;bdfybt [jkjlbkmybrf
10
10
10
10
11
11
11
D CKEXFT DJPYBRYJDTYBZ
YTBCGHFDYJCNB
Ufhfynbz
Nt[j,cke;bdfybt b pfgxfcnb
12
7
7
6
NT{YBXTCRBT LFYYST
13
6
6
7
8
8
8
8
VJYNF:
Hfcgfrjdrf
Nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs
Xbcnrf gthtl yfxfkjv 'rcgkefnfwbb
Ecnfyjdrf
Gjlrk/xtybt gbnfybz
Bpvtytybt cnjhjys jnrhsdfybz ldthb
14
ERFPFYBZ GJ <TPJGFCYJCNB "
RCGKEFNFWBB
Xnj ltkfnm cj cnfhsv [jkjlbkmybrjv
2
2
CJLTH:FYBT
2
JGBCFYBT {JKJLBKMYBRF
Rjynhjkmyfz gfytkm
3
3
GTHTL YFXFKJV "RCGKEFNFWBB
4
"RCGKEFNFWBZ {JKJLBKMYBRF
Drk/xtybt gbnfybz b htuekbhjdfybt
ntvgthfnehs
Jnrk/xtybt gbnfybz
Ntvgthfnehf dyenhb [jkjlbkmybrf
Bpvthtybt ntvgthfnehs
Fdfhbqysq cbuyfk b lheubt aeyrwbb
Dyenhtyytt ghjcnhfycndj [jkjlbkmybrf
4
"RCGKEFNFWBZ VJHJPBKMYBRF
Drk/xtybt gbnfybz b htuekbhjdfybt
ntvgthfnehs
Jnrk/xtybt gbnfybz
Fdfhbqysq cbuyfk b lheubt aeyrwbb
Pfvjhf;bdfybt ghjlernjd
Ntvgthfnehf dyenhb vjhjpbkmybrf
Chjrb [hfytybz ghjlernjd
Hfpvjhf;bdfybt
4
4
5
5
5
6
2
14
14
14
15
16
Electrolux 818 22 55-00/3
JGBCFYBT {JKJLBKMYBRF-VJHJPBKMYBRF
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8.
cntrkzyyfz gjkrf
gjkrf lkz ,enskjr
zobrb lkz [hfytybz jdjotq
jnltktybt lkz vfckf
ldthyjt jnltktybt
jnltktybt lkz zbw
yb;yzz gjkrf
Ïîäíîñ äëÿ çàìîðàæèâàíèÿ +
Frrevekznjh [jkjlf
9 zobr vjhjpbkmybrf
10 dtynbkzwbjyyfz hti=nrf
6
2
5
1
1
3
3
7
9
8
9
9
9
10
RJYNHJKMYFZ GFYTKM
5
A
B C
DE
*
- 18
ACTION COOL
F
G
ACTION
ACTION FREEZE
H
I J
K L
F Dsrk/xfntkm gbnfybz [jkjlbkmybrf
Bcgjkmpetncz lkz drk/xtybz b dsrk/xtybz
[jkjlbkmybrf.
G Lbcgktq nthvjvtnhf
Gjrfpsdftn chtly// ntvgthfnehe
vjhjpbkmybrf.
D Lbcgktq nthvjvtnhf
Gjrfpsdftn chtly// ntvgthfnehe
[jkjlbkmybrf.
Y Htuekznjh ntvgthfnehs # nthvjcnfn
Bcgjkmpetncz lkz htuekbhjdfybz ntvgthfnehs.
dyenhb
dyenhb
C Htuekznjh ntvgthfnehs # nthvjcnfn
Bcgjkmpetncz lkz htuekbhjdfybz ntvgthfnehs.
I Ryjgrf ,scnhjuj pfvjhf;bdfybz
Bcgjkmpetncz lkz drk/xtybz b dsrk/xtybz aeyrwbb
,scnhjuj pfvjhf;bdfybz.
D Ryjgrf ,scnhjuj j[kf;ltybz
Bcgjkmpetncz lkz drk/xtybz b dsrk/xtybz aeyrwbb
,scnhjuj j[kf;ltybz.
J :=knfz cbuyfkmyfz kfvgjxrf
Ujhbn ghb drk/x=yyjv ht;bvt
pfvjhf;bdfybz.
E :=knfz cbuyfkmyfz kfvgjxrf
Ujhbn ghb drk/x=yyjv ht;bvt ,scnhjuj j[kf;ltybz.
R Ryjgrf c,hjcf fdfhbqyjuj pderjdjuj cbuyfkf
Bcgjkmpetncz lkz dsrk/xtybz fdfhbqyjuj pderjdjuj
cbuyfkf.
F Dsrk/xfntkm gbnfybz vjhjpbkmybrf
Bcgjkmpetncz lkz drk/xtybz b dsrk/xtybz
vjhjpbkmybrf.
,scnhjuj
L Rhfcyfz cbuyfkmyfz kfvgjxrf
Vbuftn d ckexft drk/xtybz fdfhbqyjuj cbuyfkf.
3
Electrolux 818 22 55-00/3
GTHTL YFXFKJV "RCGKEFNFWBB
Ecnfyjdbnt [jkjlbkmybr yf vtcnj b dsgjkybnt
xbcnre jgbcfyysv d hfpltkt VJYNF: j,hfpjv.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj hfcgjkj;tyysq pf
[jkjlbkmybrjv ikfyu nfkjq djls dtl=n d
bcgfhbntkmysq gjlljy.
Gthtl ntv rfr dcnfdbnm dbkre d hjptnre b drk/xbnm
[jkjlbkmybr d gthdsq hfp> tve cktletn lfnm
jncnjznmcz d ntxtybt ghb,kbpbntkmyj 30 vbyen bkb
;t d ntxtybt 4 xfcjd d ckexft nhfycgjhnbhjdrb
[jkjlbkmybrf yf ,jre> lkz njuj xnj,s ;blrjcnm
cbcntvs j[kf;ltybz ecgtkf c,fkfycbhjdfnmcz. D
ghjnbdyjv ckexft rjvghtccjh [jkjlbkmybrf vj;tn
gjdhtlbnmcz.
"RCGKEFNFWBZ {JKJLBKMYBRF
DRK?XTYBT GBNFYBZ B HTUEKBHJDFYBT NTVGTHFNEHS
Drk/xtybt gbnfybz%
{jkjlbkmybr drk/xftncz c gjvjom/ dsrk/xfntkz
gbnfybz.
Htuekbhjdfybt ntvgthfnehs%
Yf;bvfqnt yf ryjgre lj nt[ gjh> gjrf yf lbcgktt
yt pfvbuftn pyfxtybt> cjjndtncnde/ott ;tkftvjq
ntvgthfneht !ntvgthfnehf vj;tn ,snm jnhtuekbhjdfyf
jn }1·C lj }9·C@.
Lkz gjdsitybt ntvgthfnehs yf;bvfqnt yf }> yf
gjyb;tybz yf - .
Gjckt ecnfyjdrb ntvgthfnehs yf lbcgktt ujhbn
j,jpyfxtybt - lj nt[ gjh> gjrf ntvgthfnehf yt
jgecnbncz lj }9·C bkb yb;t.
5
- 18
5
- 18
5
- 18
Gjckt dscnfdktybz ntvgthfnehs [jkjlbkmybre
cktletn lfnm gjhf,jnfnm d ntxtybt cenjr> lkz njuj
xnj,s ntvgthfnehf ecgtkf c,fkfycbhjdfnmcz. Ghb
drk/xtybb [jkjlbkmybrf gjckt gththsdf d
'rcgkefnfwbb d 'njv ytn ytj,[jlbvjcnb> nfr rfr
ntvgthfnehf fdnjvfnbxtcrb ecnfyfdkbdftncz yf njn
ehjdtym> yf rjnjhjv jyf ,skj lj dsrk/xtybz.
JNRK?XTYBT GBNFYBZ
{jkjlbkmybr dsrk/xftncz c gjvjom/ dsrk/xfntkz
gbnfybz. Lkz njuj xnj,s dsrk/xtybt ghjbpjikj ,tp
gjvt[> ryjgre cktletn lth;fnm d yf;fnjv gjkj;tybb
d ntxtybt ghb,kbpbntkmyj jlyjq ctreyls.
Yfghz;tybt gjkyjcnm/ jnrk/xtyj jn
[jkjlbkmybrf njulf> rjulf dbkrf dsyenf bp
hjptnrb bkb rjulf ghtlj[hfybntkm dsdthyen
bp 'ktrnhbxtcrjuj obnf. Ghb dsybvfybb
dbkrb bp hjptnrb nzyenm cktletn pf dbkre>
f yt pf ghjdjl.
4
Electrolux 818 22 55-00/3
NTVGTHFNEHF DYENHB {JKJLBKMYBRF
Gjl[jlzotq ntvgthfnehjq dyenhb [jkjlbkmybrf
zdkztncz }5·C. <jktt ybprfz ntvgthfnehf vj;tn
ghbdtcnb r pfvthpfyb/ ghjlernjd c dscjrbv
cjlth;fybtv ;blrjcnb d ckexft b[ gjvtotybz d
cfvst [jkjlyst vtcnf dyenhb [jkjlbkmybrf. Cfvst
[jkjlyst b cfvst n=gkst vtcnf d [jkjlbkmybrt
bpj,hf;tys yf hbceyrt. Vzcyst> hs,yst b vjkjxyst
ghjlerns cktletn gjvtofnm d cfvst [jkjlyst
vtcnf !-@.
+
+
+
-
+
BPVTHTYBT NTVGTHFNEHS
D ckexft bpvthtybz ntvgthfnehs dyenhb [jkjlbkmybrf
j,sxysv nthvjvtnhjv tuj cktletn gjcnfdbnm d
cnfrfy djls d wtynht [jkjlbkmybrf. D 'njv ckexft
gjrfpsdftvfz bv ntvgthfnehf yfb,jktt cjjndtncndetn
ntvgthfneht [hfybvs[ d [jkjlbkmybrt ghjlernjd.
Nthvjvtnh yt cktletn gjldtibdfnm bkb rkfcnm yf
gjkre.
Gjktpyst cjdtns%
¤
Ghjlerns ljk;ys ,snm hfpkj;tys d [jkjlbkmybrt
jnltkmyj lheu jn lheuf nfrbv j,hfpjv> xnj,s
djple[ vju cdj,jlyj wbhrekbhjdfnm vt;le
ybvb.
¤
Ghjlerns yt ljk;ys rfcfnmcz gfytkb j[kf;ltybz
d pflytq cntyrt [jkjlbkmybrf> nfr rfr jyb vjuen
ghb 'njv pfv=hpyenm.
¤
Yb d rjtv ckexft yt gjvtofqnt d [jkjlbkmybr
n=gks[ ghjlernjd. Ghjlerns ljk;ys cyfxfkf
jcnsnm lj rjvyfnyjq ntvgthfnehs.
¤
Dct ghjlerns ljk;ys ,snm yflkt;fobv j,hfpjv
egfrjdfys dj bp,t;fybt gthtlfxb drecjd b
pfgf[jd.
FDFHBQYSQ CBUYFK B LHEUBT AEYRWBB
Fdfhbqysq cbuyfk jnrhsnjq ldthb
Tckb ldthm [jkjlbkmybrf yf[jlbncz d jnrhsnjv
gjkj;tybb ,jktt 5 vbyen> hfplf=ncz pderjdjq
cbuyfk b rhfcyfz cbuyfkmyfz kfvgjxrf yfxbyftn
vbufnm. Lkz njuj xnj,s dsrk/xbnm pderjdjq cbuyfk>
yf;vbnt yf ryjgre tuj c,hjcf. Rhfcyfz cbuyfkmyfz
kfvgjxrf dsrk/xftncz ghb pfrhsdfybb ldthb.
5
- 18
A
- 18
Aeyrwbz ,scnhjuj j[kf;ltybz
Lfyyfz aeyrwbz vj;tn ,snm bcgjkmpjdfyf lkz
jlyjdhtvtyyjuj j[kf;ltybz ,jkmijuj rjkbxtcndf
ghjlernjd. Ghb drk/xtybb lfyyjq aeyrwbb
ntvgthfnehf ecnfyfdkbdftncz yf }2·C. Ghb 'njv
pfujhftncz ;=knfz cbuyfkmyfz kfvgjxrf> f yf lbcgktt
dblyj j,jpyfxtybt F. Aeyrwbz ,scnhjuj j[kf;ltybz
fdnjvfnbxtcrb jnrk/xftncz gj bcntxtybt
ghb,kbpbntkmyj 6 xfcjd> f ntvgthfnehf gjcntgtyyj
djpdhfoftncz yf ecnfyjdktyysq lj 'njuj ehjdtym.
Lkz njuj xnj,s jnrk/xbnm aeyrwb/ ,scnhjuj
j[kf;ltybz dhexye/> cktletn to= hfp yf;fnm yf
ryjgre.
5
Electrolux 818 22 55-00/3
DYENHTYYTT GHJCNHFYCNDJ {JKJLBKMYBRF
Zobr lkz [hfytybz jdjotq hfpltk=y yf ytcrjkmrj
jnltktybq lkz [hfytybz hfpkbxys[ dblkjd jdjotq.
Gjkrb b ldthyst jnltktybz kturj cybvf/ncz> b[
vj;yj vtyznm vtcnfvb. Ytrjnjhst gjkrb cktletn
cyfxfkf ghbgjlyznm c pflytq xfcnb> lkz njuj xnj,s
b[ vj;yj ,skj dsnzyenm yf ct,z.
Gjkre yfl yb;ybv ldthysv jnltktybtv b jnltktybtv
lkz [hfytybz jdjotq yt cktletn gthtcnfdkznm> nfr
rfr jyf j,tcgtxbdftn ghfdbkmye/ wbhrekzwb/ djple[f
dyenhb [jkjlbkmybrf. Gjkrb c gjlyznsv rhftv
cktletn ecnfyfdkbdfnm gjlyznsv rhftv r pflytq
cntyrt [jkjlbkmybrf> lkz njuj xnj,s [hfybvst
ghjlerns yt rfcfkbcm gfytkb j[kf;ltybz.
"RCGKEFNFWBZ VJHJPBKMYBRF
DRK?XTYBT GBNFYBZ B HTUEKBHJDFYBT NTVGTHFNEHS
Drk/xtybt gbnfybz%
Vjhjpbkmybr drk/xftncz c gjvjom/ dsrk/xfntkz
gbnfybz. Tckb ntvgthfnehf dyenhb vjhjpbkmybrf
yf[jlbncz ghb 'njv yf ehjdyt rjvyfnyjq> hfplf=ncz
pderjdjq cbuyfk> rjnjhsq cktletn jnrk/xbnm
gjchtlcndjv yf;fnbz yf ryjgre tuj c,hjcf.
Htuekbhjdfybt ntvgthfnehs%
Yf;bvfqnt yf ryjgre lj nt[ gjh> gjrf yf lbcgktt
yt pfvbuftn pyfxtybt> cjjndtncnde/ott ;tkftvjq
ntvgthfneht !ntvgthfnehf vj;tn ,snm jnhtuekbhjdfyf
jn -15·C lj -24·C@.
Lkz gjdsitybt ntvgthfnehs yf;bvfqnt yf }> yf
gjyb;tybz yf - .
Gjckt ecnfyjdrb ntvgthfnehs lbcgktq gjrfpsdftn
pyfxtybt ntvgthfnehs d lfyysq vjvtyn.
5
- 18
5
20
5
- 18
Gjckt dscnfdktybz ntvgthfnehs vjhjpbkmybre
cktletn lfnm gjhf,jnfnm d ntxtybt cenjr> lkz njuj
xnj,s ntvgthfnehf ecgtkf c,fkfycbhjdfnmcz. Ghb
drk/xtybb vjhjpbkmybrf gjckt gththsdf d
'rcgkefnfwbb d 'njv ytn ytj,[jlbvjcnb> nfr rfr
ntvgthfnehf fdnjvfnbxtcrb ecnfyfdkbdftncz yf njn
ehjdtym> yf rjnjhjv jyf ,skj lj dsrk/xtybz.
JNRK?XTYBT GBNFYBZ
Vjhjpbkmybr dsrk/xftncz c gjvjom/ dsrk/xfntkz
gbnfybz. Lkz njuj xnj,s dsrk/xtybt ghjbpjikj ,tp
gjvt[> ryjgre cktletn lth;fnm d yf;fnjv gjkj;tybb
d ntxtybt ghb,kbpbntkmyj jlyjq ctreyls.
5
- 18
Yfghz;tybt gjkyjcnm/ jnrk/xtyj jn
vjhjpbkmybrf njulf> rjulf dbkrf dsyenf bp
hjptnrb bkb rjulf ghtlj[hfybntkm dsdthyen
bp 'ktrnhbxtcrjuj obnf. Ghb dsybvfybb
dbkrb bp hjptnrb nzyenm cktletn pf dbkre>
f yt pf ghjdjl.
6
Electrolux 818 22 55-00/3
FDFHBQYSQ CBUYFK B LHEUBT AEYRWBB
Fdfhbqysq cbuyfk jnrhsnjq ldthb
Tckb ldthm vjhjpbkmybrf yf[jlbncz d jnrhsnjv
gjkj;tybb ,jktt 1 vbyens> hfplf=ncz pderjdjq
cbuyfk b rhfcyfz cbuyfkmyfz kfvgjxrf yfxbyftn
vbufnm. Lkz njuj xnj,s dsrk/xbnm pderjdjq cbuyfk>
yf;vbnt yf ryjgre tuj c,hjcf. Pderjdjq cbuyfk
hfplf=ncz c gthbjlbxyjcnm/ d jlye vbyene lj nt[
gjh> gjrf ldthm yt jrf;tncz pfrhsnf. Rhfcyfz
cbuyfkmyfz kfvgjxrf dsrk/xftncz ghb pfrhsdfybb
ldthb.
5
- 18
5
- 11
5
- 11
Fdfhbqysq cbuyfk ntvgthfnehs
Tckb d vjhjpbkmybrt ckbirjv ntgkj> hfplf=ncz
pderjdjq cbuyfk b rhfcyfz cbuyfkmyfz kfvgjxrf
yfxbyftn vbufnm. Jlyjdhtvtyyj c 'nbv vbuftn
pyfxtybt ntvgthfnehs yf lbcgktt. Lkz njuj xnj,s
dsrk/xbnm pderjdjq cbuyfk> yf;vbnt yf ryjgre tuj
c,hjcf. Gjrfpfybt ntvgthfnehs nfr;t gthtcnfytn
vbufnm. Rhfcyfz cbuyfkmyfz kfvgjxrf gjufcytn>
rjulf ntvgthfnehf dyenhb vjhjpbkmybrf jgecnbncz
yb;t -11·C. Gjcnfhfqntcm dszcybnm ghbxbye gjlyznbz
ntvgthfnehs. Cv. hfpltk D CKEXFT DJPYBRYJDTYBZ
YTBCGHFDYJCNB.
Gfvznm ntvgthfnehs
Gfvznm ntvgthfnehs abrcbhetn chf,fnsdfybt
fdfhbqyjuj cbuyfkf cktle/obv j,hfpjv% rjulf
gjckt chf,fnsdfybz fdfhbqyjuj cbuyfkf ntvgthfnehf
cyjdf jgecrftncz yb;t -11·C> pderjdjq cbuyfk dsrk/xftncz. Gfvznm ntvgthfnehs erfpsdftn yf nj> xnj
fdfhbqysq cbuyfk chf,jnfk> n.t. gjrfpfybt
ntvgthfnehyjuj lbcgktz b rhfcyfz fdfhbqyfz kfvgjxrf
vbuf/n. Ghb yf;fnbb yf ryjgre c,hjcf lbcgktq
gjrfpsdftn cfve/ dscjre/ ntvgthfnehe d vjvtyn
chf,fnsdfybz fdfhbqyjuj cbuyfkf> f vbufybt
ntvgthfnehyjuj lbcgktz ghtrhfoftncz. Yf jcyjdfybb
gjrfpfybz ntvgthfnehyjuj lbcgktz vj;yj ghbyznm
htitybt j njv> ghbujlys kb ghjlerns r
bcgjkmpjdfyb/.
Ghb,k. -12·C% ,jkmie/ xfcnm ghjlernjd vj;yj
cyjdf pfvjhjpbnm. Vjhj;tyjt jxtym xedcndbntkmyj
r gthtvtyfv ntvgthfnehs> gj'njve tuj ye;yj
ytvtlktyyj egjnht,bnm d gboe.
NT{J<CKE:BDFYBT B PFGFCYST XFCNB
Pf nt[j,cke;bdfybtv b pfgxfcnzvb j,hfofqntcm d
egjkyjvjxtyye/ yf nt[j,cke;bdfybt abhve.
Df;ytqibt pfgfcyst xfcnb r lfyyjq ,snjdjq
vfibyt vjuen ,snm ghbj,htntys d ntxtybt 10 ktn
gjckt njuj> rfr jyf cyznf c ghjbpdjlcndf.
Jn -9·C lj -2·C% pfvjhj;tyyst gjkeaf,hbrfns b
cdt;bt ghjlerns cktletn ghbujnjdbnm b kb,j
egjnht,bnm d gboe> kb,j cyjdf pfvjhjpbnm e;t d
ghbujnjdktyyjv dblt. Jnnfzdibt vjhcrbt ghjlerns
gjdnjhyjve pfvjhf;bdfyb/ djj,ot yt gjlkt;fn.
UFHFYNBZ
Ufhfynbqyst eckjdbz ghbdtltys d jnltkmyjq nf,kbwt.
Ddble ytghthsdyjuj hfpdbnbz yfitq ghjlerwbb
jcnfdkztv pf cj,jq ghfdj yf dytctybt bpvtytybq.
Cjukfcyj Pfrjye «J pfobnt ghfd gjnht,bntktq»>
ghb yfheitybb ecnfyjdktyys[ ghfdbk
bcgjkmpjdfybz dhtl> ghbxby=yysq dcktlcndbt nfrb[
yfheitybq> yt djpvtoftncz b nht,jdfybz gj
ytljcnfnrfv> djpybribv d htpekmnfnt nfrb[
yfheitybq> yt eljdktndjhz/ncz.
Tckb Ds j,hfoftntcm d cthdbcysq wtynh gj
gjdjle jlyjq bp nfrb[ ytbcghfdyjcntq bkb d
htpekmnfnt ytcj,k/ltybz ghfdbk 'rcgkefnfwbb> nj>
lf;t d gthbjl ltqcndbz ufhfynbb> Dfv> djpvj;yj>
ghbl=ncz jgkfnbnm dspjd cgtwbfkbcnf.
7
Electrolux 818 22 55-00/3
PFVJHF:BDFYBT
Tckb d ntxtybt 24 xfcjd pfvjhf;bdf/ncz njkmrj
kbim yt,jkmibt rjkbxtcndf ghjlernjd> d yf;fnbb yf
ryjgre ,scnhjuj pfvjhf;bdfybz ytn ytj,[jlbvjcnb.
D ghjnbdyjv ckexft yf ryjgre cktletn yf;fnm
ghb,kbpbntkmyj pf cenrb lj gjvtotybz
pfvjhf;bdftvs[ ghjlernjd d vjhjpbkmybr.
5
A
Ht;bv ,scnhjuj pfvjhf;bdfybz fdnjvfnbxtcrb dsrk/xftncz xthtp 48 xfcjd gjckt yf;fnbz yf ryjgre.
Tuj vj;yj dsrk/xbnm b hfymit gjchtlcndjv
gjdnjhyjuj yf;fnbz yf ryjgre.
:=knfz cbuyfkmyfz kfvgjxrf ujhbn dc= dhtvz ghb
drk/x=yyjv ht;bvt pfvjhf;bdfybz. Gjrfpfybt F yf
lbcgktt erfpsdftn yf drk/x=yysq ht;bv
pfvjhf;bdfybz.
Gjktpyst cjdtns gj pfvjhf;bdfyb/%
¤
Pfvjhf;bdftvst ghjlerns cktletn rkfcnm yf
dth[y// gjkre bkb yf yf[jlzoe/cz
ytgjchtlcndtyyj gjl ytq gjkre.
¤
Ghjlerns cktletn rkfcnm ghzvj yf gjkre lkz
pfvjhf;bdfybz.
¤
Ghjlerns cktletn hfcgjkfufnm nfrbv j,hfpjv>
xnj,s djple[ vju cdj,jlyj wbhrekbhjdfnm
vt;le ybvb.
¤
Pfvjhf;bdftvst ghjlerns yt ljk;ys rfcfnmcz
e;t pfvjhj;tyys[> nfr rfr pfvjhj;tyysq ghjlern
vj;tn d 'njv ckexft xfcnbxyj hfpvjhjpbnmcz.
¤
Gjckt njuj rfr cdt;bt ghjlerns jrf;encz
gjkyjcnm/ pfvjhj;tys> b[ cktletn gjkj;bnm rfr
vj;yj ,jktt gkjnyj lheu r lheue> lkz njuj
xnj,s jyb yt hfpvjhf;bdfkbcm d ntxtybt rfr
vj;yj ,jktt ghjljk;bntkmyjuj dhtvtyb>
yfghbvth> d ckexft j,hsdf d gjlfxt gbnfybz.
¤
Yt pfvjhf;bdfqnt ckbirjv ,jkmijuj rjkbxtcndf
g h j l e r nj d
jlyjdhtvtyyj.
Vjoyjcnm
pfvjhf;bdfybz vjhjpbkmybrf erfpfyf d nf,kbwt
c nt[ybxtcrbvb lfyysvb.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj vjhjpbkmybr
hf,jnftn b xnj ntvgthfnehf lth;bncz yf
ecnfyjdktyyjv ehjdyt d ntxtybt cenjr gjckt
gthdjuj drk/xtybz. Njkmrj gjckt 'njuj
vjhjpbkmybr vj;yj bcgjkmpjdfnm lkz
pfvjhf;bdfybz cdt;b[ ghjlernjd.
CHJRB {HFYTYBZ GHJLERNJD
Cj,k/lfqnt chjrb [hfytybz regktyys[ d vfufpbyt
pfvjhj;tyys[ ghjlernjd.
Pvjhj;tyyst ljvf ghjlerns% ;bhyst b cjk=yst
ghjlerns vjuen [hfybnmcz d vjhjpbkmybrt yt ,jktt
nh=[ vtczwtd. Dfh=yst ghjlerns b ghjlerns c
yt,jkmibv cjlth;fybtv ;bhf [hfybncz d
vjhjpbkmybrt lj gjkeujlf. Gjcnyst ghjlerns b
zujls [hfyzncz d vjhjpbkmybrt lj ujlf.
NTVGTHFNEHF DYENHB VJHJPBKMYBRF
Lkz njuj xnj,s ghjlerns [hfybkbcm rfr vj;yj
ljkmit> ntvgthfnehf dyenhb vjhjpbkmybrf ljk;yf
,snm -18·C bkb yb;t. J,hfnbnt dybvfybt yf nj> xnj
gj vtht cyb;tybz ntvgthfnehs gjnht,ktybt gbnfybz
djphfcnftn.
HFPVJHF:BDFYBT
Lbcgktq nthvjvtnhf gjrfpsdftn ntvgthfnehe d
cfvjq n=gkjq njxrt dyenhb vjhjpbkmybrf. Lkz njuj
xnj,s bpvthbnm ntvgthfnehe j,sxysv nthvjvtnhjv>
tuj cktletn gjvtcnbnm vt;le pfvjhj;tyysvb
ghjlernfvb> lkz njuj xnj,s jy gjrfpsdfk b[
ltqcndbntkmye/ ntvgthfnehe. D ckexft bpvthtybz
ntvgthfnehs rfrbv-kb,j bysv j,hfpjv gjrfpfybt
jrfpsdftncz ytcrjkmrj ,jktt dscjrbv.
Ghjlerns kexit dctuj hfpvjhf;bdfnm d [jkjlbkmybrt
d uke,jrjq nfhtkrt> lkz njuj xnj,s nf/ofz ;blrjcnm
yt ghjntrkf dj dyenhtyytt ghjcnhfycndj
[jkjlbkmybrf. Lkz ,scnhjuj hfpvjhf;bdfybz
ghjlernjd b[ vj;yj gjvtcnbnm d rjvyfnye/
ntvgthfnehe bkb d [jkjlye/ djle. D ckexft
hfpvjhf;bdfybz ghjlernjd d vbrhjdjkyjdjq gtxb
cktletn cj,k/lfnm erfpfybz t= bpujnjdbntktq.
8
Electrolux 818 22 55-00/3
DYENHTYYTT GHJCNHFYCNDJ VJHJPBKMYBRF
Zobrb vjhjpbkmybrf
Zobrb lkz [hfytybz ghjlernjd gjvjuf/n ,scnhj
yfqnb ye;ysq ghjlern. Lkz edtkbxtybz j,(=vf
dyenhtyytuj ghjcnhfycndf vjhjpbkmybrf zobrb vj;yj
dsyenm b gjkj;bnm ghjlerns ghzvj yf gjkrb. Yf dct
gjkrb pf bcrk/xtybtv dth[ytq ghjlerns vj;yj
rkfcnm nfrbv j,hfpjv> xnj,s jyb dscnegfkb pf rhfq
gjkrb yf 20 vv> lkz vfrcbvfkmyjuj bcgjkmpjdfybz
dyenhtyytuj ghjcnhfycndf vjhjpbkmybrf.
Yb;ybq zobr dsybvfnm bp vjhjpbkmybrf yt cktletn>
nfr rfr tuj ghbcencndbt ytj,[jlbvj lkz yflkt;fotq
wbhrekzwbb djple[f.
Gjlyjc lkz pfvjhf;bdfybz
Gjlyjc lkz pfvjhf;bdfybz bcgjkmpetncz lkz
pfvjhf;bdfybz> yfghbvth> zujl b bkb jdjotq.
Ghjlerns pfvjhf;bdf/ncz ghb,kbpbntkmyj pf xtnsht
xfcf> gjckt xtuj b[ vj;yj egfrjdfnm j,sxysv
j,hfpjv. Nfr rfr zujls pfvjhj;tys gj jnltkmyjcnb>
jyb yt ghbvthpf/n lheu r lheue b b[ vj;yj
dsybvfnm bp egfrjdrb d ye;yjv rjkbxtcndt.
Frrevekznjh [jkjlf
Frrevekznjh [jkjlf ghtljndhfoftn hfpvjhf;bdfybt
ghjlernjd d ntxtybt ,jktt lkbntkmyjuj dhtvtyb>
yfghbvth> d ckexft j,hsdf d gjlfxt gbnfybz. Lkz
njuj xnj,s frrevekznjh [jkjlf aeyrwbjybhjdfk
yfb,jktt 'aatrnbdyj> tuj cktletn gjvtcnbnm gthtl
gjlyjcjv lkz pfvjhf;bdfybz.
Ghb hfpvjhf;bdfybb vjhjpbkmybrf frrevekznjh
[jkjlf cktletn gjvtcnbnm ghzvj yf pfvjhj;tyyst
ghjlerns> lkz njuj xnj,s jyb cj[hfyzkbcm d
p f v j h j ;t y y j v d b l t d n t x t y b t , j k t t
ghjljk;bntkmyjuj dhtvtyb.
Gjcelf lkz ghbujnjdktybz ktlzys[ re,brjd
Gjcele lkz ghbujnjdktybz ktlzys[ re,brjd cktletn
pfgjkyznm djljq yt ,jktt xtv yf nhb xtndthnb> nfr
rfr djlf ghb pfvthpfybb hfcibhztncz. Ktlzyst
re,brb dsybvf/ncz gjchtlcndjv jcnjhj;yjuj
cub,fybz gjcels. Ghb ckbirjv ljkujv [hfytybb
ktlzyst re,brb dscs[f/n b b[ drec e[eliftncz>
gj'njve cnfhst re,brb kexit elfkbnm bp gjcels
b ghbujnjdbnm yjdst.
GHFRNBXTCRBT CJDTNS
CJDTNS GJ "RJYJVBB "YTHUBB
¤
Vtcnj hfcgjkj;tybz [jkjlbkmybrf cktletn
nofntkmyj ds,hfnm cjukfcyj erfpfybzv>
ghbdtl=yysv d hfpltkt VJYNF:. Ghfdbkmyj
ecnfyjdktyysq [jkjlbkmybr gjnht,kztn vtymit
'ythubb.
¤
Yt jnrhsdfqnt ldthtq [jkjlbkmybrf ,tp
ytj,[jlbvjcnb b yt lth;bnt b[ ckbirjv ljkuj
d jnrhsnjv gjkj;tybb.
¤
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthb [jkjlbkmybrf
gkjnyj pfrhsns.
¤
Pfvjhj;tyyst ghjlerns cktletn hfpvjhf;bdfnm
d [jkjlbkmybrt> nfr rfr b[ [jkjl cyb;ftn
gjnht,ktybt 'ythubb [jkjlbkmybrf.
¤
Hfcgjkj;tyyst pf [jkjlbkmybrjv rjvghtccjh b
cbcntve j[kf;ltybz cktletn xbcnbnm gsktcjcjv
ghb,kbpbntkmyj hfp d ujl.
9
¤
Gthtl ntv rfr gjvtcnbnm ghjlerns d vjhjpbkmybr>
j[kflbnt b[ d [jkjlbkmybrt.
¤
Dj bp,t;fybt j,hfpjdfybz bpkbiytuj rjkbxtcndf
ktlzyjuj rjyltycfnf ghjlerns cktletn nofntkmyj
egfrjdsdfnm.
¤
Ghb pfvjhf;bdfybb ghjlernjd cktletn nofntkmyj
cj,k/lfnm erfpfybz> ghbdtl=yyst d hfpltkt
PFVJHF:BDFYBT> lkz njuj xnj,s vjhjpbkmybr
hfc[jljdfk vbybvfkmyjt rjkbxtcndj 'ythubb.
¤
D ckbirjv ybprjq ntvgthfneht dyenhb
vjhjpbkmybrf ytn ytj,[jlbvjcnb. Gj[jlzofz
ntvgthfnehf yf[jlbncz d ghtltkf[ jn -18·C lj 20·C.
¤
Rjulf ckjq ktlzyjuj rjyltycfnf ljcnbuytn 3 - 5
vv> vjhjpbkmybr cktletn hfpvjhjpbnm.
¤
Eljcnjdthmntcm d wtkjcnyjcnb
egkjnybntkmyjq ghjrkflrb ldthb.
b
xbcnjnt
Electrolux 818 22 55-00/3
"RJKJUBZ
J{HFYF JRHE:F?OTQ CHTLS
¤
Bpjkzwbz b [kfljfutyn [jkjlbkmybrf yt cjlth;fn
dhtlys[ lkz jpjyyjq j,jkjxrb vfnthbfkjd.
¤
¤
Dct egfrjdjxyst vfnthbfks [jkjlbkmybrf
gjlkt;fn gjdnjhyjve bcgjkmpjdfyb/.
Rfr egfrjdjxyst vfnthbfks> nfr b cnfhst
[jkjlbkmybrb b vjhjpbkmybrb cktletn ljcnfdkznm
yf geyrn enbkbpfwbb dnjhbxyjuj cshmz.
Ljgjkybntkmye/ byajhvfwb/ vj;yj gjkexbnm e
jndtxf/ob[ pf j,hf,jnre jn[jljd bycnfywbq bkb
e ghjlfdwf [jkjlbkmybrf.
¤
Rjycnherwbz [jkjlbkmybrf nfrjdf> xnj jy kturj
ltvjynbhetncz lkz enbkbpfwbb.
¤
Ghjlerns cktletn [hfybnm d ,fyrf[ b egfrjdrf[>
rjnjhst vj;yj bcgjkmpjdfnm ytjlyjrhfnyj.
¤
Lkz xbcnrb [jkjlbkmybrf cktletn bcgjkmpjdfnm
vzurbt vj/obt chtlcndf.
¤
Cj,k/lfqnt cjdtns gj 'rjyjvbb 'ythubb.
E{JL
CYZNBT DTYNBKZWBJYYJQ HTI+NRB
Dtynbkzwbjyye/ hti=nre vj;yj cyznm> yfghbvth>
lkz j,ktxtybz xbcnrb [jkjlbkmybrf. Lkz njuj xnj,s
cyznm hti=nre> gjnzybnt t= yf ct,z nfr> xnj,s jyf
jno=kryekfcm c abrcfnjhjd.
XBCNRF
{jkjlbkmybr cktletn htuekzhyj xbcnbnm. Gthtl
dsgjkytybtv xbcnrb [jkjlbkmybrf tuj cktletn
dsrk/xbnm b dsyenm dbkre bp hjptnrb bkb ;t
dsdthyenm ghtlj[hfybntkm. Dsybvf/obtcz ltnfkb
cktletn dsyenm b dsvsnm dhexye/. Dyenhtyybt b
yfhe;yst gjdth[yjcnb> f nfr;t egkjnybntkmye/
ghjrkflre ldthb [jkjlbkmybrf cktletn nofntkmyj
ghjnthtnm vzurjq nhzgrjq> cvjxtyyjq n=gkjq djljq
c lj,fdktybtv chtlcndf lkz hexyjuj vsnmz gjcels.
Yt pfrhsdfqnt ldthb lj nt[ gjh> gjrf dyenhtyybt
gjdth[yjcnb [jkjlbkmybr yt dscj[yen gjkyjcnm/.
Rfyfk lkz cnjrf nfkjq djls dyenhb [jkjlbkmybrf
cktletn gthbjlbxtcrb xbcnbnm. D ckexft pfcjhtybz
rfyfk cktletn ghjqnb ytjcnhsv gkfcnvfccjdsv
ghtlvtnjv.
Lkz njuj xnj,s [jkjlbkmybr yt wfhfgfk
gjk> ghb gthtvtotybb tuj cktletn gjlybvfnm
pf gthtlybq rhfq.
PFVTYF
KFVGJXRB
JCDTOTYBZ
DYENHTYYTUJ
Kfvgjxrf dyenhtyytuj jcdtotybz [jkjlbkmybrf
drk/xftncz fdnjvfnbxtcrb ghb jnrhsdfybb ldthb.
Gthtl dsgjkytybtv pfvtys kfvgjxrb dbkre cktletn
dsyenm bp hjptnrb.
Yt rfcfqntcm cntrkf kfvgjxrb gfkmwfvb. Ufkjutyyst
kfvgs dtcmvf xedcndbntkmys r bvt/otvecz yf
gfkmwf[ ;bhe. J,ht;mnt egfrjdre kfvgjxrb nfrbv
j,hfpjv> xnj,s jnrhsnsv jrfpfkcz t= wjrjkm.
Ecnfyjdbnt kfvgjxre yf vtcnj> lth;f t= ghb 'njv
pf egfrjdre. Bcgjkmpeqnt zhre/ ufkjutyye/ kfvgjxre
ybprjuj lfdktybz> wjrjkm G4> yfghz;tybt 12 D> c
ekmnhfabjktnjdsv ,kjrbhjdfybtv> yjvbyfkmyfz
vjoyjcnm 20 Dn.
10
Electrolux 818 22 55-00/3
RJULF {JKJLBKMYBR YT BCGJKMPETNCZ
Dsrk/xbnt [jkjlbkmybr b dsymnt dbkre bp hjptnrb
bkb ;t dsdthybnt ghtlj[hfybntkm. Xbcnrf
[jkjlbkmybrf dsgjkyztncz nfr> rfr jgbcfyj d
cjjndtncnde/otv hfpltkt. Dj bp,t;fybt j,hfpjdfybz
ytghbznyjuj pfgf[f ldthm [jkjlbkmybrf cktletn
jcnfdbnm d ghbjnrhsnjv gjkj;tybb.
HFPVJHF:BDFYBT VJHJPBKMYBRF
D ghjwtcct hfpvjhf;bdfybz bcgjkmpjdfybt
atyf lkz ceirb djkjc bkb lheub[
yfuhtdfntkmys[ ecnhjqcnd yt ljgecrftncz.
Gthtuhtd vj;tn gjdhtlbnm dyenhtyybt
gkfcnvfccjdst ltnfkb vjhjpbkmybrf>
dcktlcndbt xtuj djlf vj;tn gjgfcnm yf tuj
'ktrnhbxtcrbt ltnfkb. "nj vj;tn ghbdtcnb r
elfhe njrjv.
Yf gjkrf[ b d dth[ytq xfcnb vjhjpbkmybrf j,hfpetncz
ytrjnjhjt rjkbxtncdj ktlzyjuj rjyltycfnf. Rjulf
njkobyf tuj ckjz ljcnbuytn 3 - 5 vv> vjhjpbkmybr
cktletn hfpvjhjpbnm.
Dsymnt bp vjhjpbkmybrf zobrb. Gjcnfdmnt zobrb
lheu yf lheuf> hfpdthyed lkz 'njuj rf;lsq dnjhjq
zobr yf 90 uhflecjd. Zobrb vj;yj yfrhsnm
ufptnyjq ,evfujq bkb jltzkjv. Pfvjhj;tyyst
ghjlerns ljk;ys ,snm gkjnyj ghb;fns lheu r
lheue b gjkj;tys d ghj[kflyjt vtcnj> yfghbvth>
d [jkjlbkmybr.
Lkz ecrjhtybz ghjwtccf hfpvjhf;bdfybz d
vjhjpbkmybr vj;yj gjcnfdbnm cjcel c ujhzxtq !yj
yt rbgzotq@ djljq.
Dsldbymnt ;=kj, lkz cnjrf nfkjq djls b gjlcnfdmnt
gjl ytuj yb;ybq zobr vjhjpbkmybrf> lkz njuj xnj,s
d ytuj cntrfkf djlf. Lkz njuj xnj,s jcdj,jlbnm
ljcnfnjxyjt lkz 'njuj ghjcnhfycndj> cybvbnt
dtynbkzwbjyye/ hti=nre.
Gj vtht nfzybz kmlf tuj vj;yj elfkznm c gjvjom/
gkfcnvfccjdjq bkb lthtdzyyjq kjgfnrb. Yb d rjtv
ckexft yt bcgjkmpeqnt jcnhs[ bkb wfhfgf/ob[
ghtlvtnjd.
Gjckt hfpvjhf;bdfybz dsnhbnt vjhjpbkmybr yfce[j
b pfldbymnt ;=kj, lkz cnjrf nfkjq djls yf vtcnj.
Drk/xbnt vjhjpbkmybr b gjkj;bnt d ytuj ghjlerns.
HFPVJHF:BDFYBT {JKJLBKMYBRF
Hfpvjhf;bdfybt [jkjlbkmybrf ghjbc[jlbn
fdnjvfnbxtcrb rf;lsq hfp> rjulf rjvghtccjh dsrk/xftncz. Lkz njuj xnj,s ghtljndhfnbnm j,hfpjdfybt
bpkbiytuj rjkbxtcndf ktlzyjuj rjyltycfnf%
¤
gjvtofqnt d [jkjlbkmybr njkmrj jcnsdibt
ghjlerns&
¤
yt jnrhsdfqnt ldthb ,tp ytj,[jlbvjcnb b yt
lth;bnt t= ckbirjv ljkuj d jnrsnjv gjkj;tybb&
¤
yt rkflbnt ghjlernjd dgkjnye/ r pflytq cntyrt
dyenhtyytuj ghjcnhfycndf [jkjlbkmybrf.
11
Electrolux 818 22 55-00/3
D CKEXFT DJPYBRYJDTYBZ YTBCGHFDYJCNB
Ghbxbyf ytbcghfdyjcnb vj;tn jrfpfnmcz yfcnjkmrj ghjcnjq> xnj t= vj;yj ecnhfybnm cfvjcnjzntkmyj. Gthtl
ntv rfr j,hfnbnmcz d egjkyjvjxtyye/ yf nt[j,cke;bdfybt b htvjyn abhve> dybvfntkmyj ghjxbnfqnt
yb;tghbdtl=yyst erfpfybz.
Ghj,ktvf
Djpvj;yfz ghbxbyf b t= ecnhfytybt
Yf lbcgktt ntvgthfnehs dblyj
j,jpyfxtybt « »> bkb ;t ;=knfz b rhfcyfz
cbuyfkmyst kfvgjxrb vbuf/n jlyjdhtvtyyj
Ytbcghfdyjcnm d bpvthtybb ntvgthfnehs. J,hfnbntcm
d egjkyjvjxtyye/ yf nt[j,cke;bdfybt b htvjyn
abhve. !Cbcntvf j[kf;ltybz j,tcgtxbdftn
yflkt;foe/ ntvgthfnehe ghjlernjd> jlyfrj
bpvthtybt ntvgthfnehs yt aeyrwbjybhetn.@
Hfplf=ncz pderjdjq cbuyfk> rhfcyfz kfvgjxrf
vbuftn !d vjhjpbkmybrt ckbirjv ntgkj@
Djpvj;yj> xnj vjhjpbkmybr njkmrj xnj drk/x=y b
to= yt ecgtk ljcnfnjxyj j[kflbnmcz> cv. cjjndtncnde/
obq hfpltk. Ldthm vjukf ,snm jcnfdktyf d jnrhsnjv
gjkj;tybb ljcnfnjxyj yfljkuj lkz chf,fnsdfybz
fdfhbqyjuj cbuyfkf.
D [jkjlbkmybrt ckbirjv ntgkj
Ecnfyjdbnt ,jktt ybpre/ ntvgthfnehe.
Hfcgjkj;bnt ghjlerns dyenhb [jkjlbkmybrf
yflkt;fobv j,hfpjv - cv. cjjndtncnde/obq hfpltk.
Hfcgjkj;bnt ghjlerns nfrbv j,hfpjv> xnj,s djple[
vju cdj,jlyj wbhrekbhjdfnm vt;le ybvb.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.
D [jkjlbkmybrt ckbirjv [jkjlyj
Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Jdjob b kturj pfvthpf/obt ghjlerns vjukb
jrfpfnmcz gjvtotys yf ckbirjv [jkjlye/ gjkre.
Cv. hfpltk Ntvgthfnehf dyenhb [jkjlbkmybrf.
Gj j[kflbnkmyjq gfytkb dyenhb [jkjlbkmybrf
ntx=n djlf
"nj zdkztncz yjhvfkmysv zdktybtv. D ghjwtcct
fdnjvfnbxtcrjuj hfpvjhf;bdfybz j,hfpe/obqcz yf
gjdth[yjcnb j[kflbntkmyjq gfytkb rjyltycfn nftn.
D [jkjlbkmybr ntx=n djlf
Ghjxbcnbnt rfyfk b jndthcnbt lkz cnjrf nfkjq djls
b eljcnjdthmntcm d njv> xnj gjvto=yyst d
[jkjlbkmybr ghjlerns yt ghtgzncnde/n cnjre djls
d rfyfk.
Djlf ntx=n yf gjk
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj yf[jlzobqcz pf
[jkjlbkmybrjv ikfyu lkz cnjrf nfkjq djls dtl=n
d bcgfhbntkmysq gjlljy. Cv. hfpltk Gthtl yfxfkjv
'rcgkefnfwbb.
D vjhjpbkmybrt ckbirjv ntgkj
Ecnfyjdbnt ,jktt ybpre/ ntvgthfnehe.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.
Gjvto=yyst d vjhjpbkmybr ghjlerns vjukb
jrfpfnmcz ckbirjv n=gksvb. Gjlj;lbnt ytcrjkmrj
xfcjd b cyjdf ghjdthmnt ntvgthfnehe.
Hfcgjkj;bnt ghjlerns nfrbv j,hfpjv> xnj,s djple[
vju cdj,jlyj wbhrekbhjdfnm vt;le ybvb.
D vjhjpbkmybrt ckbirjv [jkjlyj
Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Ghjdthmnt> yt drk/x=y kb ht;bv pfvjhf;bdfybz.
Lbcgktq nthvjvtnhf gjrfpsdftn cfve/ dscjre/
ntvgthfnehe dyenhb vjhjpbkmybrf.
Hfc[j;ltybt vt;le gjrfpfybtv nthvjvtnhf b
bpvthtyyjq bysv j,hfpjv ntvgthfnehjq zdkztncz
yjhvfkmysv.
12
Electrolux 818 22 55-00/3
<jkmijt rjkbxtcndj rjyltycfnf b kmlf
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.
Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Rjvghtccjh ytghthsdyj hf,jnftn
Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.
{jkjlbkmybr djj,ot yt hf,jnftn>
j[kf;ltybt> jcdtotybt b cbuyfkmyst
kfvgjxrb yt drk/xf/ncz
Dbkrf yt dcnfdktyf d hjptnre.
Ghtlj[hfybntkm gthtujhtk.
Yf [jkjlbkmybr yt gjcnegftn gbnfybt !ghjdthmnt
hjptnre c gjvjom/ rfrjuj-kb,j byjuj 'ktrnhbxtcrjuj
ecnhjqcndf@.
{jkjlbkmybr ckbirjv ievbn
Cbcntvf j[kf;ltybz ytcrjkmrj ievbn ghb hf,jnt d
ghjwtcct wbhrekzwbb [kfljfutynf d cbcntvt
j[kf;ltybz. Ghb drk/xtybb b dsrk/xtybb
rjvghtccjhf cksibncz gjo=krbdfybt.
Tckb iev rf;tncz ckbirjv cbkmysv%
jcnjhj;yj jnjuybnt nhe,s rjvghtccjhf pf
[jkjlbkmybrjv> nfr xnj,s jyb yt rfcfkbcm lheu
lheuf&
djpvj;yj jndfkbdibtcz ghjrkflrb vt;le nhe,fvb
b pflytq gfytkm/ [jkjlbkmybrf cktletn ecnfyjdbnm
yf vtcnj.
Cj,k/lfqnt erfpfybz> ghbdtl=yyst d hfpltkt
VJYNF:.
J,hsd d gjlfxt gbnfybz
Yt jnrhsdfqnt ldthtq [jkjlbkmybrf ,tp
ytj,[jlbvjcnb. D ckexft ghjljk;bntkmyjuj j,hsdf
d gjlfxt gbnfybz ghjlerns cktletn gj djpvj;yjcnb
gthtkj;bnm d hf,jnf/obq [jkjlbkmybr.
Tckb gjckt j,hsdf d gjlfxt gbnfybz ghjlerns gjght;ytve nd=hlst> b[ vj;yj cyjdf pfvjhjpbnm.
Tckb ghjlerns hfpvjhjpbkbcm> yj dsukzlzn b gf[yen
rfr cdt;bt> b[ cktletn ytvtlktyyj ghbujnjdbnm b
kb,j egjnht,bnm d gboe> kb,j pfvjhjpbnm d
ghbujnjdktyyjv dblt.
Tckb ytbcghfdyjcnm yt elf=ncz ecnhfybnm
d s i t e rf p f y y s v j , h f p j v > j , h f n b n t c m d
egjkyjvjxtyye/ yf nt[j,cke;bdfybt b htvjyn
abhve.
NT{YBXTCRBT LFYYST
Vjltkm
ERB3200
+vrjcnm ytnnj%
[jkjlbkmybr
vjhjpbkmybr
178 k
124 k
Ibhbyf
Dscjnf
Uke,byf
595 vv
1800 vv
600 vv
Gjnht,ktybt 'ythubb
350 rDn d ujl
13
"ythutnbxtcrbq rkfcc
A
Yjvbyfkmyfz vjoyjcnm
160 Dn
Dtc
88 ru
Vjoyjcnm pfvjhf;bdfybz
12 ru d cenrb
Rjkbxtcndj rjvghtccjhjd
2
Electrolux 818 22 55-00/3
VJYNF:
HFCGFRJDRF
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj [jkjlbkmybr yt gjdhtlbkcz
d ghjwtcct nhfycgjhnbhjdrb. J djpvj;ys[
gjdht;ltybz[ cktletn ytvtlktyyj cjj,obnm
ghjlfdwe. Egfrjdjxyst vfnthbfks cktletn clfnm d
geyrn enbkbpfwbb dnjhbxyjuj cshmz. Byajhvfwb/
j, 'njv vj;yj gjkexbnm e cjjndtncnde/ob[
bycnfywbq bkb e ghjlfdwf [jkjlbkmybrf.
Yt lfdfqnt ltnzv buhfnm c egfrjdjxysvb
vfnthbfkfvb. Gjkb'nbktyjdfz gk=yrf vj;tn
jrfpfnmcz jgfcyjq lkz ;bpyb.
NHFYCGJHNBHJDJXYST JGJHS
Rktqre/ ktyne b nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs cktletn
elfkbnm%
¤
¤
¤
c njhwjd ldthtq
c dyenhtyytq cnjhjys gtntkm
c gjkjr
Lkz njuj xnj,s elfkbnm nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs
cntrkzyyjq
gjkrb>
c y f x fkf
gjnzybnt
nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs dgth=l> f pfntv jgjhs
dvtcnt c gjkrjq nfr;t dgth=l lj nt[ gjh> gjrf gjkrf
yt jcnfyjdbncz. Djpmvbntcm pf pflybq rhfq gjkrb
gjnzybnt gjkre dvtcnt c jgjhfvb dgth=l nfr> xnj,s
gjkre vj;yj ,skj yfrkjybnm b cyznm jgjhs.
Gjl [jkjlbkmybrfvb ytrjnjhs[ vjltktq bvttncz
pderjbpjkzwbjyyfz gjleirf> rjnjhe/ elfkznm yt
cktletn.
XBCNRF GTHTL YFXFKJV "RCGKEFNFWBB
Gthtl yfxfkjv 'rcgkefnfwbb [jkjlbkmybr cktletn
dsvsnm bpyenhb vzurjq nhzgrjq> cvjxtyyjq d n=gkjq
djlt c lj,fdktybtv chtlcndf lkz hexyjuj vsnmz
gjcels.
ECNFYJDRF
Lkz njuj xnj,s [jkjlbkmybr aeyrwbjybhjdfk
yflkt;fobv j,hfpjv> eljcnjdthmntcm d njv> xnj%
¤
[jkjlbkmybr ecnfyjdkty d ce[jv ghj[kflyjv
vtcnt ,tp gjgflfybz yf ytuj ghzvjuj cjkytxyjuj
cdtnf&
¤
[jkjlbkmybr ecnfyjdkty dlfkb jn bcnjxybrjd
ntgkf> nfrb[ rfr gkbnf bkb gjceljvjtxyfz
vfibyf&
¤
ntvgthfnehf d gjvtotybb yf[jlbncz d ghtltkf[
jn }16·C lj }32·C&
¤
[jkjlbkmybr ecnfyjdkty ghzvj b cnjbn yf dct[
xtnsh=[ yj;rf[. {jkjlbkmybr yt ljk;ty ,snm
ghbckjy=y r cntyt. Dscjnf yj;tr vj;tn ,snm ghb
ytj,[jlbvjcnb jnhtuekbhjdfyf c gjvjom/
ghbkfuftvjuj r [jkjlbkmybre htuekbhjdjxyjuj
rk/xf&
¤
djple[ cdj,jlyj
[jkjlbkmybrf&
¤
dtynbkzwbjyyst rfyfks pf b gjl [jkjlbkmybrjv
ybxtv yt pfrhsns. Yfl [jkjlbkmybrjv ljk;yj
,snm yt vtytt 200 cv2 cdj,jlyjuj ghjcnhfycndf
kb,j f@ ghzvj yfl [jkjlbkmybrjv> kb,j b@ pf
wbhrekbhetn
djrheu
14
Electrolux 818 22 55-00/3
[jkjlbkmybrjv b yfl ybv> d 'njv ckexft
hfccnjzybt jn pflytq gfytkb [jkjlbkmybrf lj
cntys ljk;yj ,snm yt vtytt 50 vv.
Tckb [jkjlbkmybr cnjbn d euke gtnkzvb r cntyt>
vt;le cntyjq b [jkjlbkmybrjv ljk;yj ,snm yt
vtytt 10 vv cdj,jlyjuj ghjcnhfycndf> lkz njuj
xnj,s ldthm jnrhsdfkfcm ljcnfnjxyj ibhjrj lkz
dsldb;tybz gjkjr.
a)
b)
50m
Когда
холодильник
и
морозильник
спариваются,
дистанция
между
ними
контролируется посредством приклеивания к
одной из промежуточных сторон, так как это
изображено
на
рисунке,
маленьких
пластмассовых деталей, которые вы сможете
найти в одном из пакетов комплекта.
GJLRK?XTYBT GBNFYBZ
{jkjlbkmybr cktletn gjlrk/xbnm r pfptvk=yyjq
hjptnrt.
Yfghz;tybt% 230 D.
Ghtlj[hfybntkm% 10 F.
Ytj,[jlbvst lfyyst ghbdtltys yf nf,kbxrt c
nt[ybxtcrbvb lfyysvb [jkjlbkmybrf> rjnjhfz
hfcgjkj;tyf dyenhb ytuj c ktdjq cnjhjys.
15
Electrolux 818 22 55-00/3
BPVTYTYBT CNJHJYS JNRHSDFYBZ LDTHB
1
1.
Pfrhjqnt [jkjlbkmybr b dsymnt dbkre bp
hjptnrb.
2.
Cybvbnt dtynbkzwbjyye/ hti=nre. Yf hti=nrt
bvttncz c(=vyfz ltnfkm> rjnjhe/ cktletn
cyznm b ecnfyjdbnm yf ghjnbdjgjkj;yjq cnjhjyt.
2
3.
Lkz njuj xnj,s gjkj;bnm [jkjlbkmybr yf ,jr>
gjl ytuj htrjvtyletncz gjlkj;bnm rfre/yb,elm vzure/ gjlrkflre> lkz njuj xnj,s pf
ytuj ,skj pfntv ktuxt dpznmcz ghb gjlyznbb
tuj j,hfnyj d dthnbrfkmyjt gjkj;tybt.
3
4.
Jndthybnt dbyns yb;ytq gtnkb b cybvbnt
yb;y// ldthm. Dsdthybnt cnth;tym dth[ytq
gtnkb b cybvbnt dth[y// ldthm.
5.
Ghjvt;enjxyfz ,fkrf% dsymnt gkfcnvfccjdst
pfukeirb c gjvjom/ ljhyf. Gthtcnfdmnt chtly// gtnk/ yf ghjnbdjgjkj;ye/ cnjhjye.
Dshjdyzqnt dsitlitt bp jndthcnbq gtnkb
djkjryj b dcnfdmnt d jndthcnbz yjdst pfukeirb.
6.
Gthtdthybnt j,jheljdfybt ldthb d
ghjnbdjgjkj;yjt gjkj;tybt. Dcnfdmnt yjde/
pfukeire d jndthcnbt yb;ytq ldthb.
7.
Ecnfdyjdbnt dth[y// ldthm yf vtcnj b pfrhtgbnt
cnth;tym dth[ytq gtnkb. Ecnfyjdbnt yb;y//
ldthm yf vtcnj. Ecnfyjdbnt cnth;tym yb;ytq
gtnkb d ghjnbdjgjkj;yjt gjkj;tybt. Ecnfyjdbnt
yb;y// gtnk/ yf vtcnj. Djpvj;ysq pfpjh
cktletn elfkbnm gjchtlcndjv htuekbhjdfybz
dscjns yb;ytq gtnkb ghbkfuftvsv r
[jkjlbkmybre htuekbhjdjxysv rk/xjv.
Pfabrcbheqnt gjkj;tybt ldthb rjynhzotq
ufqrjq.
8.
9.
4
5
6
Ecnfyjdbnt dtynbkzwbjyye/ hti=nre j,hfnyj
yf vtcnj. Gthtcnfdmnt ldthye/ hexre yf
ghjnbdjgjkj;ye/
cnjhjye.
D s y mn t
gkfcnvfccjdst pfukeirb dbynjd> bcgjkmpez
lkz 'njuj ghb ytj,[jlbvjcnb gkjcre/ jnd=hnre>
b cybvbnt hexre. Jcnjhj;yj dlfdbnt
gkfcnvfccjdst pfukeirb yf ghjnbdjgjkj;yjq
cnjhjyt djdyenhm c gjvjom/ ljhyf. Dcnfdmnt
hexre d j,hfpjdfdibtcz jndthcnbz. Tckb
pfdbyxbdfybt jceotcndkztncz herfvb> gjdthybnt
dbyns yf gfhe j,jhjnjd gthtl rhtgktybtv
hexrb. Dcnfdmnt ghbkfuftvst gkfcnvfccjdst
pfukeirb d gecnst jndthcnbz lkz hexrb yf
ghjnbdjgjkj;yjq cnjhjyt.
Gthtcnfyjdrf ldthyjq hexrb yf ghjnbdjgjkj;ye/ cnjhjye% Dsdthybnt rhtg=;yst dbyns
hexrb. Gjdthybnt hexre yf gjk-j,jhjnf b
pfrhtgbnt t= yf ghjnbdjgjkj;yjq cnjhjyt
ldthb.
7
Ecnfyjdbnt [jkjlbkmybr j,hfnyj d dthnbrfkmyjt
gjkj;tybt. Eljcnjdthmntcm d njv> xnj jy
dshjdyty gj ujhbpjynfkb. Cv. erfpfybz>
ghbdtl=yyst d hfpltkt Ecnfyjdrf.
16
Electrolux 818 22 55-00/3
Electrolux 818 22 55-00/3
Electrolux 818 22 55-00/3
Electrolux 818 22 55-00/3
Ãðóïïà Ýëåêòðîëþêñ - êðóïíåéøèé â ìèðå ïðîèçâîäèòåëü òåõíèêè äëÿ êóõíè, ðàáîò ïî äîìó è âíå äîìà. Åæåãîäíî
â áîëåå ÷åì 150 ñòðàíàõ ìèðà ïðîäàåòñÿ áîëåå 55 ìèëëèîíîâ èçäåëèé Ýëåêòðîëþêñ (òàêèõ êàê õîëîäèëüíèêè,
êóõîííûå ïëèòû, ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ïûëåñîñû, áåíçîïèëû è ãàçîíîêîñèëêè) íà ñóììó îêîëî 14 ìèëëèàðäîâ
äîëëàðîâ ÑØÀ.
MARIESTAD DT--AV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising