AEG ÖKO_SANTO.SUPER.3274-6.KA, 000.429-1 User manual

AEG ÖKO_SANTO.SUPER.3274-6.KA, 000.429-1 User manual
ÖKO_SANTO SUPER
Kjøleskap
Bruksanvisning
818 16 84-00/5
Kjære kunde,
vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk
det nye kuldeapparatet. Den inneholder viktige informasjoner om sikker
bruk, oppstilling og pleie av apparatet.
Oppbevar bruksanvisningen slik at den kan konsulteres senere. Bruksanvisningen skal gis videre ved et eventuelt videresalg av apparatet.
NB: Denne bruksanvisningen gjelder flere teknisk like modeller med
forskjellig innredning. Følg bare de henvisningene som gjelder din kjøleskapmodell.
Ved hjelp av advarselstrekanten og/eller signalord (Advarsel!, Forsiktig!, OBS!) fremheves informasjoner som er viktige for din egen sikkerhet eller for apparatets funksjonsdyktighet. Det er absolutt nødvendig
at disse overholdes.
0 1. Dette symbolet og tallene forklarer bruken av kjøleskapet skritt for
skritt.
2. .....
1
3
Etter dette tegnet gis det supplerende informasjoner om betjening og
praktisk bruk av apparatet.
2
Kløverbladet kjennetegner tips og infomasjoner angående økonomisk
og miljøvennlig bruk av apparatet.
Forklaringer av fagord som benyttes i bruksanvisningen er å finne helt
til slutt under avsnittet "Fagord".
For ev. forstyrrelser inneholder bruksanvisningen informasjoner om
hvordan kunden kan avhjelpe disse, se avsnittet "Hva må gjøres hvis ...".
Hvis disse informasjonene ikke skulle være tilstrekkelige, står vår kundeservice gjerne til disposisjon.
Trykket på miljøvennlig fremstilt papir
- Hvis man tenker økologisk, handler man også økologisk ...
2
818 16 84-00/5
Innhold
Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Avfallsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Informasjoner om apparatets emballasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Avfallsbehandling av utrangerte apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Transportere maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Transportbeskyttelsen fjernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Oppstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oppstillingssted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøleskapet trenger luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rett opp kjøleskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
Bytte om dørhengslingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Åpne døren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beskrivelse av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøleskapet sett forfra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taster for temperaturinnstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
17
Før førstegangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Førstegangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Stille inn temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
COOLMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
COOLMATIC-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Slå av kjøleskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Innredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flaskehylle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flyttbare dørhyller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flaskeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skuffer og beholdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
818 16 84-00/5
19
19
20
20
20
21
3
Innhold
Riktig lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Avriming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kjøledelen avrimes automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rengjøring og pleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tips om strømsparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hva må gjøres hvis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Avhjelping av forstyrrelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Utskiftning av lampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lyder under drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bestemmelser, standarder, direktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fagord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4
818 16 84-00/5
1 Sikkerhet
Sikkerheten til våre kuldeapparater er i samsvar med anerkjente regler
innen teknikk og med loven om apparatsikkerhet. Allikevel ser vi oss
nødt til å gjøre deg kjent med følgende sikkerhetsinformasjoner:
Korrekt anvendelse
• Kuldeapparatet er bestemt for bruk i husholdninger. Det egner seg til
lagring av matvarer. Hvis apparatet benyttes til et annet formål enn
det tilsiktede eller feilbetjenes, fralegger produsenten seg enhver
ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.
• Av sikkerhetsmessige årsaker er ombygginger eller endringer av kuldeapparatet ikke tillatt.
• Hvis kuldeapparatet skal benyttes i næringsøyemed eller til andre formål enn lagring av matvarer, skal lovbestemmelsene som gjelder for
dette området følges.
Før førstegangs bruk
• Kontroller kuldeapparatet med hensyn til transportskader. Et skadet
apparat må ikke under noen omstendigheter tilkoples! Ta i dette tilfellet kontakt med leverandøren.
Kuldemedium
Apparatet inneholder kuldemediet isobutan (R600a) i kuldemiddelkretsløpet, en naturgass som er svært miljøvennlig, men brennbar.
• Påse ved transport og oppstilling av apparatet at ingen av delene i
kuldemedium–kretsløpet skades.
• Ved skader på kuldemedium–kretsløpet:
– Det er absolutt nødvendig å unngå åpen ild og brannkilder;
– luft godt i rommet som apparatet står i.
Barns sikkerhet
• Emabllasjedeler (f.eks. folier, isopor) kan være farlige for barn. Fare
for kvelning! Hold emballasjematerialet borte fra barn!
• Utrangerte apparater skal gjøres ubrukelige før de kastes. Trekk ut
nettilkoplingsstøpselet, skjær av den elektriske tilførselsledningen,
fjern eller ødelegg eventuelle smekk- eller slålåser. På denne måten
kan det forhindres at barn som leker sperres inne (fare for kvelning)
eller kommer i en annen livsfarlig situasjon.
• Barn er ofte ikke i stand til å vurdere farene som ligger i omgangen
med husholdningsapparater. Sørg derfor for at barn er under oppsyn
og ikke la barn leke med apparatet.
818 16 84-00/5
5
Sikkerhet
Ved vanlig bruk
• Beholdere med brennbare gasser eller væsker kan bli utette under
påvirkning av kulde. Eksplosjonsfare! Oppbevar derfor ikke beholdere
med brennbare stoffer, som f.eks. spraybokser, lighter–etterfyllingspatroner etc. i kuldeapparatet.
• Ikke bruk elektriske apparater (f.eks. elektriske ismaskiner, røreapparater etc.) inne i kuldeapparatet.
• Før rengjøringsarbeider skal apparatet alltid slåes av og støpselet
trekkes ut eller sikringen slåes av hhv. skrues ut.
• Støpselet skal alltid trekkes ut av stikkontakten ved å holde i støpselet,
ikke i kabelen.
Ved forstyrrelser
• Hvis det skulle oppstå en forstyrrelse i apparatet, så slå først opp i
denne bruksanvisningen under "Hva må gjøres hvis ...". Hvis opplysningene som er gitt der ikke er tilstrekkelige, så ikke utfør ytterligere
arbeider selv.
• Kuldeapparater må kun repareres av fagfolk. Det kan oppstå betydelige farer ved usakkyndig utførte reparasjoner. Henvend deg til forhandleren eller til vår kundeservice hvis det er behov for reparasjoner.
6
818 16 84-00/5
Avfallsbehandling
Informasjoner om apparatets emballasje
Alle materialer som er benyttet er miljøvennlige! De kan uten videre
deponeres eller brennes i et avfallsforbrenningsanlegg!
Angående materialene: Kunststoffene kan også resirkuleres og er merket som følger:
>PE< for polyetylen, f.eks. den ytre emballasjen og posene inne i apparatet.
>PS< for skumpolystyren, f.eks. polstringsdelene, prinsipielt KFK–frie.
Kartongdelene er fremstilt av returpapir og bør leveres til papirinnsamlingen igjen.
Avfallsbehandling av utrangerte apparater
Av miljømessige hensyn må kuldeapparater avfallsbehandles på sakkyndig måte. Dette gjelder for det gamle apparatet ditt og – når det en dag
utrangeres – også for det nye.
1
Advarsel! Utrangerte apparater skal gjøres ubrukelige før de kastes.
Trekk ut nettilkoplingsstøpselet, skjær av den elektriske tilførselsledningen, fjern eller ødelegg eventuelle smekk– eller slålåser. På denne
måten kan det forhindres at barn som leker sperres inne (fare for kvelning) eller kommer i en annen livsfarlig situasjon.
Avfallsbehandlingsinformasjoner:
• Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet eller
møbler.
• Kuldemedium–kretsløpet, og spesielt varmeveksleren på baksiden av
apparatet, må ikke skades.
• Informasjoner om avhentingsdatoer eller mottakssteder kan innhentes hos det lokale renovasjonsvesen eller hos kommunen.
818 16 84-00/5
7
Transportere maskinen
Det kreves to personer for å transportere skapet. For å få bedre tak, er
det to grep foran på sokkelen og bak o skapets overkant.
0 1. Ta tak i grepene som vist på figuren og løft skapet.
2. For å skyve skapet ordentlig på plass, trykker du forsiktig øverst på
døren og vipper skapet litt bakover. Dermed overføres tyngden til de
bakre rullene, slik at det er lett å skyve skapet.
Transportbeskyttelsen fjernes
Apparatet og deler av det innvendige utstyret er beskyttet med tanke
på transporten.
0 1. Alle limbånd og polstringsdeler fjernes fra apparatets indre.
3
Eventuelle limrester kan fjernes med rensebensin.
2. Fjern beskyttelsen fra dørtetningen.
8
818 16 84-00/5
Transportbeskyttelsen fjernes
3. Ta ut beskyttelsen på dørhengselet med åpen dør.
4. Skyv sikringsdelene på kanten av
hyllene fram til fortykningen.
5. Trekk hyllene så langt fram at de
kan vippes ned og sikringsdelene
kan tas ut av sporene.
818 16 84-00/5
9
Oppstilling
Oppstillingssted
Apparatet må plasseres i et godt ventilert og tørt rom.
Omgivelsestemperaturen har innvirkning på apparatets strømforbruk
og problemfrie funksjonalitet.
Av denne grunn bør apparatet
– ikke utsettes for direkte solstråling;
– ikke stå i nærheten av varmeapparater, ved siden av en komfyr eller
andre varmekilder;
– kun plasseres på et sted med en omgivelsestemperatur som tilsvarer
den klimaklassen som apparatet er konstruert for.
Klimaklassen er oppført på typeskiltet som befinner seg på venstre side
inne i apparatet.
Tabellen nedenfor viser hvilken omgivelsestemperatur som er tilordnet
til de forskjellige klimaklassene:
Klimaklasse
for en omgivelsestemperatur på
SN
+10 til +32 °C
N
+16 til +32 °C
ST
+18 til +38 °C
T
+18 til +43 °C
Hvis det ikke er til å unngå at apparatet plasseres ved siden av en varmekilde, skal følgende minimumsavstander overholdes på sidene:
– til elektriske komfyrer 3 cm;
– til olje– og kullkomfyrer 30 cm.
Hvis det ikke er mulig å overholde disse avstandene, er det nødvendig
med en varmebeskyttelsesplate mellom komfyren og kuldeapparatet.
10
818 16 84-00/5
Oppstilling
Kjøleskapet trenger luft
Lufttilførselen skjer under døren
gjennom luftspalten i sokkelen, og
luften går opp langs bakveggen. For
at luften skal kunne sirkulere, må
disse lufteåpningene aldri tildekkes
eller endres.
OBS! Hvis kjøleskapet f.eks. settes
under et overskap, må det være en
avstand på minst 10 cm mellom kjøleskapets overkant og skapet over.
Rett opp kjøleskapet
0 1. Skapet må stå vannrett og støtt. Ujevnheter i gulvet utliknes ved å skru
de to stillbare bena foran opp eller ned.
Elektrisk tilkopling
For elektrisk tilkopling er det nødvendig med en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. Elektrisk sikring må være på minst 10 ampere.
Hvis stikkontakten ikke lenger er tilgjengelig etter at apparatet er montert, må et egnet tiltak i den elektriske installasjonen sørge for at apparatet kan frakoples strømnettet (f.eks. sikring, lastskillebryter,
differensialvern eller lignende med en åpningsvidde på minst 3 mm).
0 1. Før apparatet tas i bruk skal det ved hjelp av dets typeskilt kontrolleres
at tilkoplingsspenningen og strømtypen stemmer overens med strømnettets verdier på oppstillingsstedet.
F.eks.: AC 220 ... 240 V 50 Hz eller
220 ... 240 V ~50 Hz
(dvs. 220 til 240 volt vekselstrøm, 50 hertz)
Typeskiltet befinner seg til venstre inne i apparatet.
818 16 84-00/5
11
Bytte om dørhengslingen
Dørhengslingen kan flyttes fra høyre (slik den leveres) til venstre side
dersom oppstillingsstedet krever dette.
1
Advarsel! Kjøleskapet må ikke være tilkoplet strømnettet mens hengslingen flyttes. Trekk ut støpselet først.
0 1. Åpne døren og trekk sokkelristen
forover. Flytt dørhengseldekselet
i sokkelristen fra venstre til høyre.
Lukk døren.
2. Skru ut stjerneskruene med lukket dør fra det nedre dørhengselet
og ta av hengselet som vist.
3. Fjern dørbeslaget fra hengselet
(1, 2). Flytt hengseltappen fra
høyre til venstre hull (3). Sett det
vedlagte dørbeslaget på lagertappen (4, 5).
12
818 16 84-00/5
Bytte om dørhengslingen
4. Ta av dørbeslaget nede til høyre (1).
Flytt dørhengseldekselet fra venstre
til høyre (2). Sett det vedlagte dørbeslaget i døren nede til venstre
(3).
Ta døren forsiktig av og sett den til
side.
5. Flytt den øvre hengseltappen til
venstre.
6. Skyv døren forsiktig på den øvre
hengseltappen og lukk døren.
7. Flytt dørhåndtaket fra venstre til
høyre og tett skruehullene med
de vedlagte dekkpluggene.
818 16 84-00/5
13
8. Sett nedre dørhengsel med hengseltapp i dørens underkant til venstre og skru det fast.
9. Åpne døren og sett på sokkelristen.
Åpne døren
Når døren til skapet lukkes, kan den
ikke åpnes igjen med det samme, da
det oppstår et vakuum som holder
igjen døren til trykket er utliknet. Etter
noen minutter kan døren åpnes igjen.
Hvis skapet er utstyrt med QUICKdøråpner - en integrert åpningsmekanisme i dørhåndtaket - er det alltid
lett å åpne døren.
14
818 16 84-00/5
Beskrivelse av apparatet
Kjøleskapet sett forfra
(forskjellige modeller)
Betjeningspanel
Smør-/osterom med lokk
Dørhyller
Stillbar oppbevaringsboks
Flaskehylle
Frukt-/grønnsakskuffer
Hyller
Flaskeholder
Universalboks
Typeskilt
818 16 84-00/5
15
Beskrivelse av apparatet
Betjeningspanel
1
2
3
4
5
6
Strømlampe (grønn)
PÅ/AV-tast
Temperaturindikator
Taster for temperaturinnstilling
Indikator for innkoplet COOLMATIC-funksjon (gul)
COOLMATIC-tast
Taster for temperaturinnstilling
Temperaturinnstillingen skjer med tastene
“+” (VARMERE) og “-” (KALDERE).
Tastene står i forbindelse med temperaturindikatoren.
• Ved å trykke på en av de to tastene “+” (VARMERE) eller “-”
(KALDERE), endres temperaturindikatoren fra famtisk temperatur
(en lampe lyser) til ønsket temperatur (en lampe blinker).
• For hvert trykk på en av de to tastene flyttes ønsket temperatur ett
indikatorfelt videre.
• Når det ikke trykkes på noen av tastene, går temperaturen etter kort
tid (ca. 5 s) automatisk tilbake til å vise faktisk temperatur.
Ønsket temperatur:
Temperaturen som skal være i kjølerommet kan stilles inn på den temperaturen som vises på indikatoren. Ønsket temperatur vises med blinkende lys.
Faktisk temperatur:
Temperaturindikatoren viser den temperatur som faktisk er i kjølerommet. Faktisk temperatur vises ved at en av lampende lyser fast.
16
818 16 84-00/5
Temperaturindikator
Temperaturindikatoren kan vise ytterligere informasjon.
• Ved normal drift vises den temperatur som faktisk er i kjølerommet
ved at tilsvarende lampe lyser.
• Hvis temperaturen i kjølerommet er høyere enn temperaturindikatorens indikatorområde, er alle lamper i indikatoren slukket.
• Hvis temperaturen i kjølerommet er lavere enn temperaurindikatorens indikatorområde, fortsetter lampen for laveste temperatur (+2 )
å lyse.
• Under temperaturinnstilling blinker den temperatur som er innstilt
for øyeblikket (ønsket temperatur).
• Hvis det er en feil med kjøleskapet, slik at temperaturen ikke lenger
kan vises, blinker alle lamper i indikatoren.
Før førstegangs bruk
La kjøleskapet stå 30 minutter før det tilkoples nettet og før første
gangs bruk dersom det han vært transport stående. Etter liggende
transport må kjøleskapet stå 4 timer, slik at oljen kan renne tilbake til
kompressoren. Ellers kan kompressoren bli skadd.
0 1. Rengjør skapet innvendig og alle utstyrsdeler før skapet tas i bruk første gang (se avsnittet "Rengjøring og pleie").
1
Førstegangs bruk
0 1. Plugg strømledningens støpsel i en stikkontakt.
2. Trykk på PÅ/AV-tasten.
Den grønne strømlampen lyser.
3. Still inn ønsket temperatur for kjølerommet (se avsnittet "Stille inn
temperaturen").
3
Ettersom oppbevaringstemperaturen i kjølerommet nås raskt, kan du
legge inn matvarer så snart du har slått på kjøleskapet.
818 16 84-00/5
17
Stille inn temperaturen
Med tasten “+” (VARMERE) eller “-” (KALDERE) kan du stille inn ønsket
temperatur i kjølerommet.
0 1. Trykk på en av tastene “+” (VARMERE) eller “-” (KALDERE).
Temperaturindikatoren blinker ved valgt ønsket temperatur.
2. For å velge lavere temperatur, trykker du på “+”. For å velge lavere temperatur, trykker du på “-”. Temperaturindikatoren viser omgående den
endrede innstillingen.
For hvert tastetrykk flyttes temperaturen ett indikatorfelt.
NB: Av ernæringsmessig hensyn er +5 °C tilstrekkelig lav oppbevaringstemperatur i kjølerommet.
3
Når tastene slippes etter temperaturinnstilling, skifter temperaturindikatoren etter kort tid (ca. 5 s) til å vise fakatisk temperatur i kjølerommet. Indikatoren går over fra å blinke til å lyse fast.
COOLMATIC
COOLMATIC-tast
Coolmatic-funksjonen egner seg til rask avkjøling av større
varemengder i kjølerommet, f.eks. drikkevarer eller salater
til fest eller høytid.
0 1. Coolmatic-funksjonen slås på ved å trykke på COOLMATIC-tasten. Den
gule indikatoren lyser.
Nå sørger COOLMATIC-funksjonen for intensiv kjøling. Dermed stilles
kjøleskapet automatisk inn på +2 °C. Etter 6 timer slås COOLMATICfunksjonen automatisk av. Den gule indikatoren slukker. Den opprinnelig innstilte temperaturen gjelder igjen, og temperaturindikatoren viser
kjøleromtemperaturen i øyeblikket.
2. Coolmatic-funksjonen kan når som helst avbrytes manuelt med et nytt
trykk på COOLMATIC-tasten. Den gule indikatoren slukker.
18
818 16 84-00/5
Slå av kjøleskapet
0 1. Trykk på PÅ/AV-tasten inntil strømlampen slukker.
NB:
Innstillingen av kjøleskapet kan ikke endres når strømledningen er trukket ut eller ved strømbrudd.
Etter ny tilkopling til strømnettet går kjøleskapet tilbake til den tilstand
det var i før strømmen ble brutt.
Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på lengre tid:
0 1. Slå av kjøleskapet ved å trykke på PÅ/AV-tasten til strømlampen sluk-
ker.
2. Trekk ut strømledningen eller slå av hhv. skru ut sikringen.
3. Rengjør kjøleskapet grundig innvendig (se avsnittet "Rengjøring og
pleie").
4. La deretter døren bli stående åpen, slik at det ikke danner seg lukt.
Innredning
Hyller
Alt etter modell er kjøleskapet utstyrt med glasshyller eller trådhyller.
Glasshyllen over frukt- og grønnsakskuffene må alltid ligge der for at
frukt og grønnsaker skal holde seg frisk lenger.
De øvrige hyllene kan flyttes opp
eller ned:
0 1. Trekk hyllen så langt ut at den kan
vippes opp eller ned og tas ut.
2. Sett den inn i en annen høyde i
omvendt rekkefølge.
818 16 84-00/5
19
Innredning
Innstilling til høye kjølevarer:
0 1. Ta ut fremre halvdel av den
todelte glasshyllen og skyv den
inn i et annet spor. Dermed får du
plass til å stille høye kjølevarer på
hyllen under.
Flaskehylle
0 1. Legg flasker i hyllen med flaske-
halsen vendt ut.
OBS: Det er kun uåpnede flasker
som får oppbevares liggende.
Til oppbevaring av åpnede flasker
kan flaskehillen stilles på skrå.
0 1. Trekk flaskehyllen så langt ut at
den kan svinges opp i forkant og
skyv fremre hyllekant inn i sporet
over.
Flyttbare dørhyller
Dørhyllene kan tas ut og flyttes i døren.
Flaskeholder
På enkelte modeller er det en flaskeholder i flaskerommet. Den hindrer
flasker i å velte og kan flyttes sidelengs.
20
818 16 84-00/5
Skuffer og beholdere
Vario-skuffsett
De to store frukt- og grønnsakskuffene kan deles inn med en stillbar
skillevegg (finnes ikke på alle modeller).
Riktig lagring
Det er ulike temperaturområder i
kjølerommet, fysisk betinget. Det
kaldeste området er på nederste hylle
over frukt- og grønnsakskuffene. De
øvre hyllene og hyllene i døren er
varmere. Plasseringseksempelet ved
siden av viser hvilke steder i kjølerommet som holder egnet temperatur for ulike typer matvarer.
Tips: Matvarene bør alltid tildekkes
eller pakkes inn før de settes inn i
kjøledelen, slik at deres lukt eller
smak ikke overføres til andre matvarer.
For innpakking er følgende egnet:
– Plastposer og –folier av polyetylen;
– kunststoffbeholdere med lokk;
– spesielle hetter av kunststoff med
gummistrikk;
– aluminiumsfolie.
Avriming
Kjøledelen avrimes automatisk
Tineforløpet i kjølerommet starter automatisk så snart kompressoren
stanser.
Tinevannet fanges opp i avløpsrennen i kjølerommets bakvegg og føres
gjennom avløpshullet til oppfangerskålen på kompressoren, der det fordamper.
818 16 84-00/5
21
Rengjøring og pleie
Av hygieniske årsaker bør apparatets indre, inklusive det innvendige
utstyret, rengjøres regelmessig.
1
Advarsel!
• Apparatet må ikke være tilsluttet strømnettet under rengjøringen.
Fare for elektrisk støt! Før rengjøringsarbeidene påbegynnes skal
apparatet slåes av og støpselet trekkes ut eller sikringen slåes av hhv.
skrues ut.
• Apparatet må aldri rengjøres med damprengjøringsapparater. Det kan
komme fuktighet inn i de elektriske komponentene, fare for elektrisk
støt! Varm damp kan føre til skader på kunststoffdelene.
• Ikke bruk avrimingsspray eller andre kunstige stoffer til avriming av
kjøleskapet. De kan være helsefarlige og/eller inneholde stoffer som
skader kunststoffdelene.
• Apparatet må være tørt før det tas i bruk igjen.
OBS!
• Eteriske oljer og organiske løsemidler kan angripe kunststoffdelene,
f.eks.
– saft fra sitron- eller appelsinskall;
– smørsyre;
– rengjøringsmidler som inneholder eddiksyre.
Slike substanser må ikke komme i kontakt med apparatets deler.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler.
0 1. Ta ut de kjølede matvarene. Pakk de matvarene inn i flere lag med
avispapir. Oppbevar alt tildekket på et kjølig sted.
2. Slå av apparatet og trekk ut støpselet eller slå av hhv. skru ut sikringen.
3. Fjern rim med en myk kunststoffskrape, f.eks. en slikkepott. Bruk aldri
harde eller spisse gjenstander.
4. Apparatet og det innvendige utstyret rengjøres med en klut og lunkent
vann. Ta eventuelt i litt vanlig oppvaskmiddel.
5. Tørk deretter over med rent vann og tørk godt etterpå.
6. Smeltevann–avløpshullet på bakveggen av kjøledelen kontrolleres. Hvis
smeltevann–avløpshullet er tilstoppet skal det renses ved hjelp av ståltråd.
Støv på kondensatoren gir redusert kjøleeffekt og økt strømforbruk.
Derfor bør kondensatoren på kjøleskapets bakside årlig rengjøres forsiktig med en myk børste eller støvsuger.
7. Etter at alt er tørt legges matvarene inn igjen og apparatet tas i bruk
igjen.
2
22
818 16 84-00/5
2
Tips om strømsparing
• Ikke plasser apparatet i nærheten av en komfyr, varmovn eller andre
varmekilder. Ved høy omgivelsestemperatur går kompressoren oftere
og i lengre tid.
• Sørg for tilstrekkelig ventilering og avlufting av apparatets sokkel.
Lufteåpningene må ikke tildekkes.
• Ikke sett varm mat inn i apparatet. La den først avkjøle.
• La døren kun stå åpen så lenge det er nødvendig.
• Ikke innstill temperaturen kaldere enn nødvendig.
• Hold alltid kondensatoren på baksiden av kjøleskapet ren.
Hva må gjøres hvis ...
Avhjelping av forstyrrelser
Muligens dreier forstyrrelsen seg kun om en liten feil som kan avhjelpes
på egen hånd ved hjelp av de følgende informasjonene. Ikke gjennomfør ytterligere arbeider hvis de etterfølgende informasjonene ikke hjelper deg videre i et konkret tilfelle.
1
Advarsel! Reparasjoner på kuldeapparatet må kun utføres av fagfolk.
Usakkyndige reparasjoner kan medføre betydelige farer for brukeren. Ta
kontakt med forhandleren eller med vår kundeservice hvis det er nødvendig med en reparasjon.
Feil
Mulig årsak
Løsning
Kjøleskapet er ikke slått på. Slå på kjøleskapet.
Støpselet er ikke plugget i,
eller
det er løst.
Kjøleskapet virker ikke, den
grønne strømlampen og
Sikringen har løst ut eller
temperaturindikatoren er
er defekt.
slukket.
Stikkontakten er defekt.
818 16 84-00/5
Strømledningens støpsel
plugges i.
Kontroller sikringen og
skift den ut ved behov.
Feil på det elektriske anlegget må utbedres av autorisert elektriker.
23
Hva må gjøres hvis ...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Temperaturen er ikke riktig Se avsnittet "Stille inn
innstilt.
temperaturen".
Døren har stått lenge åpen.
Kjøleromtemperaturen er
for lav.
Det er blitt lagt inn større
Trykk på COOLMATIC-tasmengder varme matvarer i
ten.
løpet av de siste 24 timene.
Kjøleskapet står ved siden
av en varmekilde.
Den innvendige belysningen virker ikke.
Se avsnittet "Oppstillingssted".
Lyspæren er defekt.
OBS: Etter 20 minutter slår Se avsnittet "Skifte lysden innvendige belysninpære".
gen seg av automatisk.
Dørtetningen er utett (ev.
Kraftig rimdannelse i kjøleetter bytte av hengslingen
skapet, ev. på dørtetningen.
på døren).
Uvanlig lyd.
Ikke hold døren åpen lenger enn nødvendig.
Varm dørtetningen forsiktig på det utette stedet
med hårføner (ikke varmere enn ca. 50 °C). Trekk
samtidig i den oppvarmede dørtetningen slik at
den får den fasongen den
skal ha for å ligge ordentlig
an.
Kjøleskapet står ikke rett.
Juster de stillbare bena i
forkant.
Kjøleskapet står inntil
veggen eller andre
gjenstander.
Flytt litt på kjøleskapet.
En del, f.eks. et rør, på kjøBøy i så fall denne delen
leskapets bakside berører
forsiktig vekk.
en annen del eller veggen.
Kompressoren starter ikke
omgående etter at du har
trykket på COOLMATICtasten eller endret temperaturinnstillingen.
24
Dette er normalt og slett
ingen feil.
Kompressoren starter av
seg selv etter en stund.
818 16 84-00/5
Hva må gjøres hvis ...
Utskiftning av lampen
3
Av sikkerhetsgrunner slår den innvendige belysningen seg automatisk
av etter 20 minutter med åpen dør. Neste gang døren åpnes, tennes
lyset igjen.
1
Advarsel! Fare for elektrisk støt! Før utskiftning av lampen skal apparatet slåes av og støpselet trekkes ut eller sikringen slåes av hhv. skrues ut.
Lampens data: 220-240 V, max. 20 W, fatning: E 14
OBS!
Ved skifte av lyspære må det settes
inn en ny pære med passende
glassdiameter på minst 18 mm,
slik at gummitetningen tetter
godt.
Ny lyspære fås: I faghandelen eller
fra AEGs kundeservice.
0 1. For å slå av kjøleskapet, må du trykke på PÅ/AV-tasten til strømlampen
slukker.
2. Trekk ut nettledningen eller slå av hhv. skru ut sikringen.
3. For å skifte ut lampen skal krysspor-skruen skrues ut og lampedekselet taes ned og av.
4. Skift ut den defekte lampen.
5. Sett i lampedekselet igjen og skru
inn krysspor-skruen.
818 16 84-00/5
25
Lyder under drift
Følgende lyder er karakteristiske for kuldeapparater:
• Klikkelyd
Når kompressoren kopler inn eller ut, høres det alltid en klikkelyd.
• Summelyd
Så snart kompressoren går, høres det en summelyd.
• Klukke–/sildrelyd
Når kuldemediet strømmer inn i tynne rør kan det høres en klukkeeller sildrelyd. Også etter at kompressoren har koplet ut kan denne
lyden høres i kort tid.
Bestemmelser, standarder, direktiver
Kuldeapparatet er konstruert for bruk i husholdninger og er produsert i
samsvar med de standarder som gjelder for disse apparatene.
Under produksjonen har spesielt de nødvendige tiltakene blitt truffet
som er beskrevet i den tyske apparatsikkerhetsloven (GSG), den tyske
ulykkesforebyggelsesforskriften for kuldeanlegg (VBG 20) og bestemmelsene fra tyske elektroteknikeres forening (VDE).
Kuldekretsløpet er testet med hensyn til tetthet.
;
Dette apparatet er i samsvar med følgende EF-direktiver:
– 73/23/EEC av 19.2.1973 – Lavspenningsdirektiv
– 89/336/EEC av 3.5.1989
(inklusive endringsdirektivet 92/31/EEC) – Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
Fagord
• Kuldemedium
Væske som benyttes for å produsere kulde kalles kuldemedium. Disse
mediene har et relativt lavt kokepunkt, så lavt at varmen i matvarene
som lagres i kuldeapparatet kan få kuldemediet til å koke hhv. fordampe.
• Kuldemedium–kretsløp
Lukket kretsløpsystem som kuldemediet befinner seg i. Kuldemiddelkretsløpet består i alt vesentlig av fordamper, kompressor, kondensator og rørledninger.
26
818 16 84-00/5
• Fordamper
I fordamperen fordamper kuldemediet. Som alle væsker trenger kuldemediet varme for å fordampe. Denne varmen hentes fra apparatets
indre, som på denne måten avkjøles. Av denne grunn er fordamperen
plassert i apparatets indre eller pakket i skum umiddelbart bak den
indre veggen og er dermed ikke synlig.
• Kompressor
Kompressoren ser ut som en liten tønne. Den drives av en innebygget
elektromotor og er plassert bak i apparatets sokkelområde. Kompressorens oppgave er å trekke dampformet kuldemiddel ut av fordamperen, å fortette dette og å lede det videre til kondensatoren.
• Kondensator
Kondensatoren er vanligvis gitterformet. I kondensatoren kondenseres kuldemiddelet som har blitt fortettet i kompressoren. På denne
måten settes det fri varme som avgis til den omgivende luften via
kondensatorens overflate. Kondensatoren er plassert i apparatets sokkel.
Kundeservice
Hvis du ikke finner råd om avhjelping for en forstyrrelse i denne bruksanvisningen, så ta kontakt med forhandleren eller med vår kundeservice. Adresser hhv. telefonnumre er å finne i det vedlagte heftet
"Garantibetingelser/Kundeserviceadresser".
Målrettet reservedelsforberedelse kan spare unødvendig transport og
unødvendige konstnader. Oppgi derfor følgende data for apparatet:
• Modellbetegnelse
• Produkt–nummer (PNC)
• Produksjons-nummer (S–No.)
Disse opplysningene befinner seg på typeskiltet på venstre side inne i
apparatet. For at de skal være raske å finne frem til, anbefaler vi å føre
dem inn her.
Merknad: Ikke berettiget tilkalling av kundeservice må betales av kunden, også under garantitiden.
818 16 84-00/5
27
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
818 1684 – 00/5 - 0300
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement