Electrolux ERES31800X Brugermanual

Electrolux ERES31800X Brugermanual
Bruksanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Kylskåp
Jääkaappi
Kjøleskap
Køleskab
ERES31800W, ERES31800X
We were thinking of you
when we made this product
Velkommen i Electrolux´ verden
Tak fordi du valgte et førsteklasses produkt, som du forhåbentlig får stor glæde
af fremover. Vores ambition er at tilbyde en bred vifte af produkter, som forenkler
dit liv. Du kan se nogle eksempler på forsiden af denne brugsanvisning. Vi håber,
du vil bruge nogle minutter på at læse denne vejledning igennem, så du kan
udnytte de fordele, som din nyerhvervelse byder på. Til gengæld kan vi love dig
et produkt, der er særdeles brugervenligt og giver tryghed i hverdagen.
God fornøjelse!
78
Følgende symboler bruges i denne vejledning
Vigtige oplysninger vedrørende personlig sikkerhed og oplysninger
om, hvordan det undgås at beskadige apparatet
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Destruktion af gamle skabe
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor
produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
79
INFORMATION OM SIKKERHED
Deres nye køleskab kan have andre
Børn
funktioner end den tidligere
model.Gennemlæs omhyggeligt denne
brugsanvisning for at lære, hvordan
skabet virker og om plejen af det. Gem
denne brugsanvisning. Den vil være
uundværlig, hvis skabet senere
sælges, eller foræres til andre.
· Vær opmærksom på at små børn
ikke leger med skabet og
kontrolknapperne, eller det indvendige
i skabet
Anvendelse
· Formålet med skabet er at
opbevare almindelige madvarer til
husholdningen, som omtalt i denne
vejledning.
· Skabet er beregnet til opbevaring af
madvarer og fremstilling af koldt vand
med eller uden kulsyre til normal
husholdningsbrug i overensstemmelse
med denne brugsanvisning.
Hvis gasflasken anvendes til andre
formål end det tilsigtede, eller hvis den
påfyldes af en ikke-kvalificeret person,
bortfalder alle garantier automatisk. For
at garantere en korrekt funktion skal
der anvendes en Electrolux-cylinder.
· Opbevar ikke eksplosive gasser
eller væsker i køle-/svaleskabet . De
kan eksplodere og medføre skader på
personer eller ejendom.
· Anvend ikke skarpe genstande på
kølesystemet på bagsiden og
indvendigt i skabet. Hvis kølesystemet
punkteres, bliver skabet beskadiget,
og madvarerne i skabet ødelagt.
· Kanter og dele, man normalt ikke
kommer til, kan være meget skarpe.
Vær forsigtig ved flytning at skabet.
Anvend altid handsker.
80
Indhold
Destruktion af gamle skabe . . . . . . 79
INFORMATION OM SIKKERHED . . 80
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Inden skabet tages i
anvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Slukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Funktionsknappen . . . . . . . . . . . . . . 83
Vælg/Sluk/Tænd . . . . . . . . . . . . . . . 84
Indstilling af temperatur . . . . . . . . . 84
Omgivelsestemperaturer . . . . . . . . . 84
Børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Indkøbsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Funktion til hurtig nedkøling af drikkevarer Drinks chill. . . . . . . . . . . . . 85
Øko funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Brug af køleskabet . . . . . . . . . . . . . . 85
Indstilling af temperatur . . . . . . . . . 85
Holiday Funktion "H" . . . . . . . . . . . . 85
Alarm for åben dør . . . . . . . . . . . . . . 86
Betjening (vanddispenser) . . . . . . . . 86
Skabets indvendige dele . . . . . . . . . 87
Demontering af flaske- og
dåseholder . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
RÅD OG VEJLEDNING . . . . . . . . . 89
Energibesparelse . . . . . . . . . . . . . . 89
Skabet og miljøet . . . . . . . . . . . . . . . 89
Beskyt miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . 89
Afmontering af ventilationsristen . . . 89
81
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Beskyttelse og rengøring af
vanddispenseren . . . . . . . . . . . . 90
Service under drift . . . . . . . . . . . . . . 90
Afrimning af køleskabet . . . . . . . . . . 92
Udskiftning af lampe i toppanelet . . 92
Udskiftning af kulfilter . . . . . . . . . . . . 92
Når skabet ikke skal anvendes . . . . 92
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . 99
HVIS SKABET IKKE
FUNGERER TILFREDSSTILLENDE 93
TEKNINSK INFORMATION . . . . . . 95
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Tilladt vandtryk (for at
sikre korrekt drift) . . . . . . . . . . . 96
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Fjern transportsikringerne . . . . . . . 96
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Tilslutning af vandslange . . . . . . . . 97
Installation af kulfilter . . . . . . . . . . . 97
Tilslutningsledningen . . . . . . . . . . . 98
Placering af skabet . . . . . . . . . . . . . 98
Når vandsystemet startes
første gang . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . 100
Garanti/Kundeservice . . . . . . . . . . 102
EUROPÆISK GARANTI . . . . . . . . . 104
www.electrolux.com . . . . . . . . . . . 106
BRUK
Inden skabet tages i anvendelse
Anbring skabet, som omtalt i afsnittet
"Placering af skabet".
Kontroller, at afrimningsslangen er
placeret over drypbeholderen på
skabets bagside. Og at
drænageslangen er tilsluttet boksen.
Se billedet.
Inden stikket sættes i stikkontakten for
første gang, skal man lade skabet stå
oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren
kan beskadiges. Dette giver olien mulig
for at returnere til kompressoren.
Betjeningspanel
A B
C
D E
A - Apparatets Tænd-/Slukknap
B - Temperature regulation button
C - Temperatur- og funktionsindikator
D - Funktionsknap
E - Confirmation button
82
Display
Alarm ved for høj temperatur og
alarm for åben dør.
Lyser når børnesikringen er
tilkoblet
Viser omgivelsestemperaturen
Lyser når indkøbsfunktionen er
tilkoblet.
Positiv temperaturindikator
Negativ temperaturindikator
Temperaturindikator
Lyser når Drinks chill funktionen er
tilkoblet
Lyser når øko funktionen er
tilkoblet
Drift
Hvis displayet ikke lyser, når stikket
sættes i stikkontakten, tryk på
knappen (A), for at tænde apparat.
Vælg Øko funktionen for at opnå den
bedste opbevaring. Ved Øko funktion
er følgende Temperaturer garanteret:
omtrent +5°C i køleskabet.
· Se afsnittet " Temperaturindstilling"
for at ændre temperaturen.
Vigtigt
Hvis døren står på klem i nogle
minutter, vil lyset i skabet slukke
automatisk. Når døren lukkes og
åbnes igen, tænder lyset igen i
skabet.
Slukning
Sluk skabet ved at trykke på knap (A) i
mindst 1 sekund. Displayet viser
nedtælling og slukker.
83
Funktionsknappen
Funktionsknappen D indeholder alle de
funktioner skabet kan indstilles til.
Når en funktion er valgt med knap D,
skal den bekræftes med knap E. Hvis
den valgte funktion ikke bekræftes i
løbet af nogle få sekunder vil skabet gå
tilbage til den tidligere indstillede
funktion
Følgende funktioner kan indstilles:
• Vælg/Sluk/Tænd for køleskabet
Omgivelsestemperatur
Børnesikring
Indkøbsfunktion
Øko funktion
Drinks chill funktion
Vælg/Sluk/Tænd
Indstilling af temperatur
Temperaturen kan indstilles ved at
trykke på knap (B) for den ønskede
temperatur.
Ved tryk på tasten B blinker den
aktuelle temperaturindstilling på
indikatoren, og hvis der igen trykkes på
tasten B, er det muligt at ændre den.
Valg af temperatur bekræftes enten
med tryk på tasten E (summeren lyder)
eller ved at vente et par sekunder
(summeren lyder ikke). Indikatoren
viser igen temperaturen inde i rummet.
Den nye valgte temperatur skal være
nået indenfor 24 timer.
Hvis skabet ikke har været brugt i
længere tid, og skal køre igen på den
tidligere indstillede temperatur, er det
ikke nødvendigt at vælge temperatur
igen. Den sidst indstillede temperatur
er lagret.
Vigtigt
Når skabet tændes første gang, kan
displayet ikke korrespondere med
den indstillede temperatur. I
stabiliseringsperioden er det muligt at
displayet viser en anden temperatur
end den indstillede.
Omgivelsestemperaturer
Omgivelsestemperatur vises ved at
trykke på knap (D) indtil symbolet for
omgivelsestemperatur
ses i
displayet. Ved denne indstilling er den
valgte temperatur omgivelsestemperaturen. Bekræft indstillingen ved at
trykke på knap (E) indenfor få
sekunder. Alarmen lyder og symbolet
lyser.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
Børnesikring
Børnesikring aktiveres ved at trykke
på knap (D) indtil symbolet for
børnesikring
ses i displayet.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder.
Alarmen lyder og symbolet lyser.
Så længe denne funktion er aktiveret,
sker der ingen ændringer i
indstillingerne, ligegyldigt hvilke
knapper der trykkes på.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
Indkøbsfunktion
Hvis I skal sætte store mængder
varme fødevarer i køleskabet, efter I
har været på indkøb, anbefales det at
aktivere Indkøbsfunktionen for at køle
varerne hurtigere og undgå at opvarme
de andre fødevarer i køleskabet.
Indkøbsfunktionen aktiveres ved at
trykke på knap (D) indtil symbolet for
indkøbsfunktion
ses i displayet.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E)
indenfor få sekunder. Alarmen lyder
og symbolet lyser.
Funktionen slukkes automatisk efter
cirka 6 timer.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
84
Funktion til hurtig nedkøling af
drikkevarer Drinks chill.
Funktionen Quick Chill gør det muligt
hurtigt at afkøle dåser og flasker ved at
tvinge kold luft ind.
Anbring drikkevarerne på Quick
Chill-hylden, og åbn lufthåndtaget
maksimalt. Quick Chill-funktionen
aktiveres, ved at der trykkes på
knappen D (om nødvendigt flere
gange), indtil det tilsvarende ikon ses.
.
Når afkølingen er færdig, deaktiveres
funktionen ved at der trykkes på tasten
D, indtil det tilsvarende ikon blinker,
herefter trykkes der på tasten E, og
lufthåndtaget indstilles til minimum.
Funktionen slukkes automatisk efter
cirka 6 timer.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
Øko funktion
Øko funktionen aktiveres ved at
trykke på knap (D) indtil symbolet for
Øko funktion
ses i displayet.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder.
Alarmen lyder og symbolet lyser.
På denne indstilling er temperaturerne
automatisk indstillet På +5ºC og -18ºC.
De bedste temperaturer til køling og
frysning af madvarer.
Funktionen frakobles, når
temperaturen i køle- og/eller frysedelen
ændres.
Brug af køleskabet
Indstilling af temperatur
Temperaturen i køleskabet kan
reguleres imellem +2°C og +8°C.
Ved normal brug vises temperaturen
inde i køleskabet
Vigtigt
Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem vist og indstillet
temperatur. Det kan f.eks. være hvis:
- Der for nylig er valgt en ny indstilling
- Døren har stået åben i længere tid
- Der er sat varm mad ind i skabet.
Holiday Funktion "H"
I Holiday funktionen er temperaturen
+15ºC. Funktionen giver mulighed for
at holde køleskabets dør lukket i en
længere periode, uden der dannes
dårlig lugt i skabet. (F.eks. i
sommerferien)
Feriefunktionen kan justeres med tryk
på tasten B. Ved tryk på tasten B
blinker den aktuelle
temperaturindstilling på indikatoren.
Tryk igen på tasten B. Når bogstavet
.H. ses på displayet, bekræftes
temperaturvalget enten med tryk på
tasten E (summeren høres) eller ved at
vente et par sekunder (summeren
høres ikke).
Nu er køleskabet i "ferie-"funktion I
den energibesparende modus, og
indikatoren viser bogstavet H.
Vigtigt
Køleskabet skal være tomt, når det
sættes i Holiday funktion.
85
Alarm for åben dør
Der høres en alarm, hvis døren er åben
i ca. 5 minutter.
Døralarm vises på følgende måde:
- Symbol
Tryk på knappen (E) for at frakoble
alarmen.
Når skabet er i normal drift, (døren er
lukket):
- stopper alarmen.
blinker
Betjening (vanddispenser)
H
I
M
L
N
J
K
H. Gul indikatorlampe
Lyser, når låsefunktionen er aktiveret.
- Slukker indikatorlampen, der angiver,
at vandfilteret skal skiftes.
I. Knap til kulsyreholdigt vand
- Anvendes for at vælge kulsyreholdigt
vand.
- Til til- og frakobling af låsefunktionen.
K. Gul indikatorlampe
Lyser, når vandfiltret skal skiftes.
J. Knap til almindeligt vand
- Anvendes for at vælge almindeligt
vand.
- Til at tænde/slukke
baggrundsbelysningen.
Vanddispenserens funktioner
Låsefunktion:
Låsefunktionen er aktiveret fra
fabrikken.
Midlertidig oplåsning:
Hold knappen (I) eller (J) indtrykket i
ca. 3 sekunder, indtil den gule
indikatorlampe (H) slukkes. Efter
anvendelse aktiveres låsefunktionen
automatisk igen efter ca. 3 sekunder.
Permanent oplåsning:
Hold knapperne (I) og (J) indtrykket
samtidigt i ca. 3 sekunder. Når
L. Tapning af vand
Aktiveres, når et glas eller lignende
trykkes opad mod lugen.
M. Luge
N. Lyset
enheden er låst op, lyser knappen (I)
eller (J).
Sådan aktiveres låsefunktionen:
Hold knapperne (I) og (J) indtrykket
samtidigt i ca. 3 sekunder. Når
enheden er aktiveret, lyser den gule
indikatorlampe (H).
86
Valg og tapning af vand:
Typen af vand vælges ved, at man
inden tapningen enten trykker på
knappen for kulsyreholdigt vand (I) eller
knappen for almindeligt vand (J). Det
aktuelle valg angives, ved at den
respektive knap lyser. Du kan skifte
vandtype, mens der tappes vand.
Tapningen sker, ved at man trykker et
glas eller en beholder op mod lugen
(M). Tapningen stoppes ved at føre
glasset eller beholderen væk fra lugen
(M). Eventuelle dråber og spild
opsamles i dråbeskålen nederst på
vanddispenseren. Samtidig med at
man holder op med at tappe
kulsyreholdigt vand, sker der en kort
efterskylning. Dråbeskålen kan klikkes
af og tømmes efter behov.
Belysning:
Vanddispenserens belysning (N)
tændes automatisk, når du tapper
vand.
Permanent belysning:
1. Kontroller, at vanddispenseren er lås
op.
2. Hold derefter knappen for
almindeligt vand (J) indtrykket i ca. 3
sekunder, indtil lyset tændes.
Lampen lyser derefter med ca. 50% af
fuld styrke.
Slukning af belysningen:
1. Kontroller, at vanddispenseren er lås
op.
2. Hold derefter knappen for
almindeligt vand (J) indtrykket i ca. 3
sekunder, indtil lampen slukkes.
87
Indikatorlampe for vandfilter:
Vanddispenseren er udstyret med en
indikatorlampe (K), der viser, når
vandfilteret skal skiftes. Når
indikatorlampen lyser konstant, er
vandfilteret udnyttet ca. 80% af filterets
forventede levetid. I denne tilstand
anbefales det at købe et nyt filter. Når
indikatorlampen blinker, er vandfilteret
udnyttet 100% af sin levetid. Udskift
straks filteret.
Efter at filterpatronen er skiftet (se
afsnittet "Service under drift"), kan
indikatorlampen slukkes ved at holde
knappen for almindeligt vand (J)
indtrykket i ca. 3 sekunder, indtil
indikatorlampen slukkes.
Skabets indvendige dele
Hylderne og rummene i døren kan
flyttes og let ændres.
Nogle hylder skal løftes op mod
bagkanten for, at man kan tage dem
ud.
Hylder med høj kant bør anbringes
med den høje kant bagerst i skabet.
Grønsagsskuffen har en
ventilationsliste for at øge
luftcirkulationen og mindske risikoen
for kondens.
nedkøling af en dåse eller flaske bør
placeringen af varen centreres foran
gitteret for at opnå den bedste
køleeffekt.
Flaskestøtten foldes ud, når en stor
flaske nedkøles.
For beskrivelse af start og stop af
funktionen se under rubrik
Hurtignedkøling (Quick Chill).
Grønsagsskuffen har to flytbare
inddelingsplader med fem forskellige
valgmuligheder for at adskille
forskellige grønsager.
Hurtignedkølingshylde
Den fladere hurtignedkølingshylde kan
placeres i et af de øverste spor. For at
opnå den bedst mulige funktion skal
hylden placeres i andet spor ovenfra.
Demontering af flaske- og dåseholder
Tag hurtignedkølingshylden med
holderen ud af skabet.
For at løsne holderen fra hylden bøj
hagerne, som omslutter hyldens
bagkant.
Flaske- og dåseholder
Flaske- og dåseholderen er flytbar
sideværts for at opnå en mere fleksibel
placering af dåser og flasker foran
gitteret. For at lette sideværts flytning
af holderen, tryk hylden bagud. Ved
88
RÅD OG VEJLEDNING
Energibesparelse
· Vær omhyggelig med placering af
skabet. Se afsnittet "Placering". Hvis
det placeres korrekt vil skabet forbruge
mindst energi.
· Undgå at åbne skabet unødvendigt
og i for lang tid af gangen.
· Kontrollér jævnligt om døren er
lukket.
· Optø frosne madvarer i køleskabet.
Kulden fra de frosne varer "anvendes" i
køleskabet.
· Støvsug kompressoren og
kølesystemet bag på skabet ca. en
gang om året.
· Lad varme madvarer køle ned inden
de anbringes i køleskabet.
· Kontroller at dørpakningen altid er hel
og ren.
Skabet og miljøet
· Isolationen i skabet og kølemidlet i
skabet vil ikke beskadige ozonlaget.
· Al indpakningsmateriale kan
genbruges.
· Skabet er designet til let at kunne
demonteres og efterfølgende
genanvendes.
Beskyt miljøet
· Aflever indpakningsmateriale,
kasserede køleskabe og frysere på en
genbrugsstation. Kontakt evt.
kommunen for yderligere information.
· Opbevar madvarer i beholdere, der
kan genanvendes. Begræns brugen af
engangsmaterialer så meget som
muligt.
89
· Ved rengøring af skabet anvendes en
mild opløsning af håndopvaskemiddel.
· Følg anvisningerne i afsnittet
"Energibesparelse".
VEDLIGEHOLDELSE
Afmontering af ventilationsristen
Vær forsigtig med vandslangen
gennem gangløbet, når du fjerner og
sætter ventilationsgitteret på igen.
Døren skal være åben, når
ventilationsristen afmonteres. Træk den
øverste kant af risten udad/nedad.
Træk så lige ud i risten for helt at fjerne
den.
Rengøring
Rengør skabet med jævne mellemrum.
Sluk for strømmen til skabet . Eller
alternativt tag sikringen ud.
Rengøring indvendigt
Tag alle løse dele ud, og vask dem af i
hånden. Rengøring indvendigt og
udvendigt samt af dørpakningen,
foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt
håndopvaskemiddel i lunkent vand.
Luk ikke døren før skabet er helt tørt
indvendig.
Dispenserens dråbeskål kan rengøres i
en lunken opløsning af mildt
opvaskemiddel og vand.
Rengøring udvendigt
Brug vand og et neutralt
rengøringsmiddel til rengøring af
dørens rustfri ydre, da døren er belagt
med en speciel overflade- behandling,
der forebygger fingeraftryk. Brug ikke
stærke rengøringsmidler.
Afmontér ventilationsristen (se afsnittet
"Afmontering af ventilationsristen") og
støvsug under skabet. Træk skabet ud
fra væggen og støvsug bag skabet,
kølesystemet og kompressoren.
Hvis systemet ikke skal anvendes i
længere tid, anbefales det at
afmontere et evt. vandfilter og tømme
det for vand. Anbring filteret i en
plastpose, som lukkes. Opbevar filteret
i en fryser. Afbryd apparatets
vandtilslutning.
Når produktet tages i drift igen, skal
systemet skylles grundigt igennem, så
mindst tre liter vand tappes ud. Inden
et evt. vandfilter monteres igen, skal
alle dele af filteret vær fuldstændigt
optøede.
Hvis der er behov for at rense systemet
vandførende dele indvendigt, bestilles
et fornødent rensesæt via Electrolux
Service A/S på Telefon 70 11 74 00
eller via vores hjemmeside på
www.electrolux.dk
Service under drift
Ved flytning af skabet, bør man løfte
det i forkanten for at undgå at
beskadige gulvet.
Beskyttelse og rengøring af
vanddispenseren
Der må under ingen omstændigheder
anvendes slibende og/eller aggressive
rengøringsmidler.
Rengør efter behov dispenserens og
vandbeholderens yderside, dvs. de
dele der er tilgængelige, med en blød
klud og varmt vand.
Sådan skiftes vandfilteret:
Placer et stykke husholdningspapir
eller en karklud i rummet under filteret.
Afmonter filteret ved at dreje det i urets
retning. Der løber lidt vand ud. Tør
vandet op, og monter det nye filter.
Se afsnittet "Når vandsystemet startes
første gang".
Det er ikke nødvendigt at slå
vandtilslutningen fra ved udskiftning af
filter.
Erstatningsfiltre bestilles: Private hos
nærmeste forhandler eller på telefon
86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88
77 55.
Se afsnittet "Service og reservedele".
90
Sådan udskiftes gaspatronen:
Afmonter gaspatronen, og flyt
adapteren over på den nye patron.
Se forhandlerliste over gaspatroner på
www.electrolux.dk
Afrimning af køleskabet
Køleskabet afrimer automatisk, hver
gang kompressoren stopper.
Frostdannelsen kan begrænses ved:
· ikke at anbringe varme madvarer i
skabet.
· ikke at åbne døren unødvendigt
eller holde
den åben i for lang tid
Nye kulfiltre kan købes hos den lokale
forhandler. Filteret er placeret bag
gitteret og bliver tilgængeligt ved at
åbne lemmen. Gitteret åbnes ved
samtidigt at trykke palen til højre for
gitteret (1) ind og dreje lemmen udad
(2). Kulfilteret trækkes derefter ud af
det spor, som kulfilteret løber i (3).
Det nye kulfilter monteres derefter i
samme spor. Filtrene bør behandles
forsigtigt, så der ikke løsnes spåner fra
overfladen
1
Udskiftning af lampe i toppanelet
Lyset tænder automatisk, når døren
åbnes. Inden udskiftning af pæren,
skal man tage stikket ud af
stikkontakten.
Adskil lampen ved at sætte en
skruetrækker ind i fordybningen på
lampeindsatsen.
Saml en ny lampe ved at føre den ind i
en centreret position og trykke, indtil
den klikker på plads.
Anvend en halogenpære af samme
type max 20 W.
Udskiftning af kulfilter
For at opnå den bedst mulige funktion
skal kulfilteret udskiftes en gang om
året ved normal anvendelse.
91
2
3
Når skabet ikke skal anvendes
Sluk for strømmen til skabet . Eller
alternativt tag sikringen ud.
Rengør skabet som omtalt i afsnittet
"Rengøring" . Luk ikke døren, da dette
vil medføre, at der dannes en muggen
lugt inde i skabet.
Hvis skabet skal stå tændt, så spørg
en nabo eller en bekendt om at se
efter det en gang i mellem, for at
forhindre madvarerne i skabet i at blive
ødelagt i tilfælde af strømsvigt.
Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende
Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette selv. For
at undgå unødvendigt servicebesøg, bør nedenstående vejledning gennemlæses
og følges.
Problem
Mulig årsag / Løsning
" " ses på
temperaturdisplayet.
Der er opstået en fejl i måling af
temperaturen. Tilkald en servicetekniker.
(Kølesystemet vil fortsat holde varerne kolde,
men temperaturindstillingen virker ikke).
Der er for varmt i køleskabet.
Indstil til en lavere temperatur.
Anbring madvarerne på den rigtige plads i
køleskabet. Se afsnittet om "Temperaturen
inde i køleskabet".
Fordel madvarerne således at den kolde luft
frit kan cirkulere omkring dem.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Der er for koldt i køleskabet.
Indstil en højere temperatur.
Grøntsager og andre varer der let fryser kan
have været på en hylde, der er "for kold". Se
afsnittet "Temperaturen i køleskabet".
Der løber vand ud på gulvet.
Anbring tøvandsslangerna på bagsiden af
skabet, over drypbakken. Se afsnittet "Inden
skabet tages i anvendelse".
Kompressoren kører uafbrudt.
Indstil en højere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Skabet virker ikke. Kølingen
eller interiørlampen virker ikke.
Ingen af indikatorlamperne
lyser.
Der er ikke tændt for skabet.
Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at
tilslutte et andet elektrisk apparat til
stikkontakten).
Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten
Der er gået en sikring.
92
Lydniveauet i skabet er for højt. Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra sig.
En pulserende lyd høres, når kølemidlet
pumpes rundt i kølerørene. En tikkende lyd
kan høres fra termostaten, når kompressoren
tænder og slukker. Lydniveauet afhænger af
betjeningen af skabet.
Hvis du mener, at lydniveauet ikke er korrekt:
Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet.
Kontrollér at de ikke rører hinanden.
Hvis et mellemstykke (mellem skabets væg
og rørerne) har løsnet sig, sættes det på
plads igen.
Følg nøje vejledningerne i afsnittet “Placering
af skabet”.
Strømsvigt
Åben ikke skabet unødvendigt, undtagen, i
tilfælde, hvor en strømafbrydelse varer for
længe. Flyt madvarerne til et andet skab. I
tilfælde, hvor de frosne varer stadig er hårde
efter en strømafbrydelse, kan de straks
nedfryses igen. Hvis madvarerne har været
optøet men stadig er friske kan de stadig
anvendes, men skal tilberedes inden de
spises eller nedfryses.
For lidt kulsyre i vandet
For lavt indkommende vandtryk.
Tap en større mængde kulsyreholdigt vand.
(Ca. 1 liter)
Der er næsten ikke mere kulsyre. Skift
gasflaske.
For høj opbevaringstemperatur. Sænk
temperaturen i skabet.
For meget kulsyre i vandet
Spæd med almindeligt vand. (Se afsnittet
"Funktioner for vanddispenseren")
Ingen kulsyre
Gasflasken er tom. Skift gasflaske.
Tap en større mængde kulsyreholdigt vand.
(Ca. 1 liter)
For lavt indkommende vandtryk.
93
Meget lavt vandtryk
Afmonter og rens sien i tilslutningsventilen.
Aflejringer i vandet. Skift filter eller installer
forfilter.
Der kommer kun gas ved
tapning
For højt indkommende vandtryk. Installer en
trykbegrænser.
Momentan kapacitet overskredet. Vent 10
min.
Vanddispenserens lampe
blinker
Lækage i vandtilslutningen. Afhjælp lækage,
og tøm boksen ved at trække den røde prop
ud.
Se billedet ved "Tilslutning af vandslange".
Indikatorlampe blinker
Filteret er slidt. Skift filter.
Indikatorlampe lyser konstant
gult
80% af filterkapaciteten er opbrugt. Køb et
nyt filter.
Tapningen afbrydes efter et
stykke tid
Maks. tid på 2 minutter er opnået. Tap på
igen.
TEKNISK INFORMATION
Modell
ERES31800W
ERES31800X
Nettovolym kyl l
311
Energiförbrukning kWh/år
173
Dimension mm
Höjd
1800
Bredd
595
Djup
650
94
Tilladt vandtryk (for at sikre korrekt drift)
Systemets samlede produktion kan variere afhængigt af lokale vandforhold
og/eller vandtryk.
Tilslut ikke produktet til vand i lokaler, hvor den omgivende temperatur
kan falde til under frysepunktet. Produktet skal altid tilsluttes drikkevandsforsyningen. Produktet skal altid tilsluttes koldtvands- forsyningen.
Lavest tilladte vandtryk:
2,5 bar (250kPa)
Spørg din installatør, om
vandtrykket er under 2,5 bar.
Højst tilladte vandtryk:
5 bar (500kPa)
Ved vandtryk over 5 bar skal
der monteres en reduktionsventil (fås i specialforretninger)
INSTALLATION
Udpakning
Kontroller at produktet er ubeskadiget,
og at alle dele er medleveret.
Eventuelle transportskader, fra en
transport som De ikke selv har
foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra
modtagelsen
transportsikringen fremad, indtil
transportsikringen kan fjernes.
Placer indpakningsmaterialet så små
børn ikke kan komme til skade med
det under leg.
Fjern transportsikringerne
Fjern tapen og transportsikringerne fra
· dørenes indersider
· hylderne
Fjern transportsikringerne fra
glashylderne ved at skubbe sikringerne
fremad langs hylderne, indtil de
stopper ved forkanten af hylderne. Tag
i bagkanten af hylden og træk
95
Rengøring
Rengør skabet indvendigt med lunkent
vand og lidt mildt håndopvaskemiddel
på en blød klud.
Tilslutning af vandslange
Vandtilslutningen kobles til en vandhane med udvendigt gevind
(3/4 tomme). Arbejdet bør udføres af
en kyndig VVS-installatør. Skabet skal
tilsluttes via en tilslutningshane. På
markedet findes der forskellige typegodkendte haner og muffer. Vandslangen må ikke være knækket, klemt
eller bøjet.
udført, og at der ikke forekommer
utætheder i tilslutningen til skabets
vandventil eller til vandhanen. Samt at
de 4 afstandsstykker sidder korrekt (se
billedet).
Vi anbefaler, at produktet placeres på
en afløbsmåtte, der er beregnet til
køle-/fryseskabe, for at gøre det
nemmere at opdage eventuelle
utætheder. Du kan købe en
afløbsmåtte hos din forhandler.
Installation af kulfilter
Hvis du skal bruge en længere
vandslange end den medfølgende,
skal du anvende følgende komplette
VDE-godkendte tilkoblingsslange 150
38 85-02/0, som kan købes i
specialforretninger.
Ved levering af kulfilteret er det placeret
i en plastpose for at sikre filtrets levetid.
Filtret skal placeres bag gitteret, før
skabet startes.
Gitteret åbnes ved samtidigt at trykke
palen til højre for gitteret (1) ind og
dreje lemmen udad (2). Kulfilteret
monteres derefter i det spor, der findes
i bagkanten av lemmen (3).
Filtrene bør behandles forsigtigt, så der
ikke løsnes spåner fra overfladen.
1
Inden skabet tages i brug og placeres
på sin endelige plads, skal du sørge
for, at vandtilslutningen er korrekt
96
2
3
Tilslutningsledningen
Træk ikke stikket ud ved at hive i
ledningen, vær akstra opmærksom når
skabet trækkes ud af skabet.
· En ødelagt ledning kan forårsag
kortslutning og brand.
· Hvis tilslutningsledningen til
produktet beskadiges, må det kun
byttes af leverandøren, autoriseret
servicevirksomhed eller en behørig
person for at undgå fare.
Placering af skabet
Når to skabe opstilles parvis, skal de to
afstandsstykker, der medfølger i
plastposen, limes fast mellem skabene
som vist på billedet.
OBS! Skabet er tungt, beskyt gulvet
efter behov.
Kontrollér at tilslutningsledning og/eller
stikkontakten ikke er ødelagt eller i
klemme bak skabets bagvæg.
· en øbelagt tilslutningsledning og
stikkontakten kan overophede og
forårsake brand.
97
Stil ikke produktet eller andre tunge
ting ovenpå ledningen.
· der er risiko for kortslutning og
brand.
Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis
stik- kontaken er ødelagt.
· der er risiko for kortslutning og
brand.
For at sikre at skabet fungerer som det
skal, bør man sikre at:
· skabet placeres på et tørt, koldt
sted, der ikke er udsat for direkte
sollys.
· skabet ikke er anbragt i nærheden
af en varmekilde, fx et komfur eller
opvaskemaskine.
· skabet står oprejst og hviler på alle
fire fødder/hjul. Skabet bør ikke læne
op ad en væg. Om nødvendigt
indstilles fødderne med den
medfølgende indstillingsnøgle.
· Luftcirkulationen omkring skabet
skal være god, luftkanalerne under og
bag skabet skal være frie og ikke
blokerede. Ventilationsåbningen over
skabet skal være mindst 4 cm.
Ventilationsåbningen kan enten
placeres
a) direkte over skabet eller
b) oven for overskabet. Pladsen
bagved overskabet skal da være
mindst 50 mm dyb.
Hvis luften hindres af f.eks. gitter, kan
pladsen øges nogle cm.
Klimaklasse
med omgivelsestemperaturer på
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+18°C til +38°C
T
+18°C til +43°C
Kontrollér at drænslangen på bagsiden
af skabet er nede i drypbakken.
a)
b)
50mm
Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og
den hængslede side vender ind mod
væggen, skal der være en afstand på
mindst 230 mm mellem væggen og
skabet for at døren skal kunne åbnes
tilstrækkeligt til at hylderne kan tages
ud.
El-stikket skal være tilgængeligt efter
produktets installation.
Når vandsystemet startes første gang
Når produktet er korrekt tilsluttet til
ejendommens vandforsyning, skal du
gøre følgende:
· skabet placeres på et sted, hvor
omgivelses- temperatur svarer til den
klimaklasse*, som skabet er
konstrueret til.
* Se typeskiltet, som findes inde i
skabet.
Tabel viser, hvilke omgivelsestemperaturer der gælder for de
forskellige klimaklasser.
Åbn hanen på vandtilslutningen, og
start produktet. Vandsystemets
hovedventil åbnes, og systemet fyldes.
Vent i 5 minutter.
98
Pak det medfølgende filter ud, og tilslut
det på følgende måde: OBS: Vandfilter
skal ikke monteres i DK
- Fjern filtrets beskyttelseslås og før
filtrets tilslutningsdel op i filterrummet,
og drej som vist på billedet (1), indtil
filteret sidder fast, og hælen på
filterpatronen er placeret midt for
mærket på plastkappen. Se også
billedet samt anvisningen på
indersiden af servicelugen.
1
2
- Lås vanddispenseren op. Se afsnittet
"Funktioner for vanddispenseren".
Vælg kulsyreholdigt vand, og tap ca.
1,5 liter vand. I starten kan der komme
en del luft.
Tilslut den medfølgende gasspatron på
følgende måde:
- Fjern gaspatronens beskyttelseslås,
og skru gaspatronen fast i den til
formålet beregnede adapter (3), der er
monteret i ventilen. Benyt kun
håndkraft, ikke værktøj.
3
4
- Placer gaspatronen med adapteren i
ventilen, og sørg for, at ventilbøjlens
hakker befinder sig under adapterens
modstand (5). Slå derefter bøjlens arm
op (6) i en ubrudt bevægelse. Se
billedet samt anvisningen på
indersiden af servicelugen.
5
6
- Lås vanddispenseren op, og tap
yderligere ca. 1,5 liter vand af
systemet, eller indtil der vises tegn på
kulsyreholdigt vand i vanddispenseren.
- Systemet er nu klar til brug. For at
opnå den bedst mulige ydelse med
produktet, bør du vente, indtil den
indstillede driftstemperatur er nået.
Lav temperatur giver mere kulsyre, høj
temperatur giver mindre kulsyre.
Omhængning af dør
Det er ikke muligt at omhænge døren.
Vandledningen går via hængslet til
vanddispenseren. Yderligere
oplysninger kan fås hos forhandleren.
Elektrisk tilslutning
Tilslut skabet til en jordet stikkontakt.
Spænding: 230 V.
Sikring: 10 A.
Der henvises til mærkepladen på
venstre inderside i skabet.
99
Garanti/Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler /
Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang
udbedres vederlagsfrit fejl og mangler
ved dette produkt iht. reglerne omkring
reklamationsret.
Service indenfor reklamationsperioden
udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i
afsnittet "Service og reservedele".
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i
Danmark afhjælpes fabrikations- og
materialefejl, der konstateres ved
apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder
særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner
det nødvendigt, at produktet i
ndsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke:
Afhjælpning af fejl, mangler eller
skader, der direkte eller indirekte kan
tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert
tilslutning eller opstil-ling, ændringer i
produktets elektriske/mekaniske dele,
fejl i forsyningsnettes
elektriske
installationer eller defekte sikringer.
Reklamationsretten
dækker
ikke
uberettiget tilkald af service eller tilkald,
hvor der ikke er fejl eller mangler ved
det leverede produkt.
reklamationsretten, vil der blive udstedt
fak-tura for et servicebesøg - også
under reklamationsperioden - iht.
lovgivningen.
Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid.
Den aktuelle pris kan til enhver tid
oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager
Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende
overfor den forhandler, hvor produktet
er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig
som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om
produktansvar". Denne lov gælder for
skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den
pågældende skade skyldes et eller
flere af følgende forhold:
· At produktets installation ikke er
udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
· At produktet er anvendt til andet
formål end beskrevet.
· At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler
ikke er blevet fulgt.
· At en reparation er foretaget af andre
end vor autoriserede serviceorganisation.
· At der er brugt uoriginale reservedele.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af
100
· At skaden er en transportskade, som
måtte være opstået ved en senere
transport
f.eks ved flytning eller
videresalg.
· At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund
fornuft.
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller
Fax 87 40 36 01
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og
forhandlere bestiller på telefon
45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også
bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
EUROPÆISK GARANTI
Electrolux yder garanti på dette
apparat i de lande, der står på listen
bagest i denne vejledning, og i den
periode, der er fremgår af apparatets
garantibevis eller ifølge lovens
krav.Hvis De flytter fra et af landene
på listen til et andet land på listen,
følger garantien med, dog med
følgende forbehold:· Startdatoen for garantien er den
dato, hvor apparatet oprindelig blev
købt. Der skal fremvises gyldig
kvittering for købet, udstedt af den
forhandler, som apparatet er købt
hos.
101
· Mht. arbejdsløn og reservedele
dækker garantien på apparatet det
tidsrum og i det omfang, som gælder
for den pågældende model eller
produktgruppe i det nye opholdsland.
· Garantien er personlig og dækker
kun apparatets oprindelige køber.
Den kan ikke overdrages til en anden
bruger.
· Apparatet skal installeres og
anvendes i overensstemmelse med
den vejledning, som Electrolux har
udgivet, og det må kun bruges i
husholdningen, dvs. ikke til
erhvervsmæssige formål.
· Ved installationen skal alle
gældende love og bestemmelser i det
nye opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske
Garanti påvirker ikke de rettigheder,
De evt. har ifølge loven.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
102
103
p
t
b
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 9377837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
104
105
106
107
www.electrolux.com
www.electrolux.se
www.electrolux.fi
www.electrolux.no
www.electrolux.dk
8184016-01/5 07122006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement