Electrolux ECN21105W User manual

Electrolux ECN21105W User manual

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obs

ł

ugi manual de instruções návod na používanie bruksanvisning

Οριζόντιος καταψύκτης

Zamra

ż

arka skrzyniowa

Arca congeladora

Truhlicová mrazni

č

ka

Frysbox

ECN21105W

2

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Μοιραστείτε τη φιλοσοφία μας στο www.electrolux.com

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας

Λειτουργία

Πίνακας χειριστηρίων

Πρώτη χρήση

Καθημερινή χρήση

Χρήσιμες συμβουλές

2

4

5

5

5

7

Φροντίδα και καθάρισμα

Τι να κάνετε αν...

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση

Περιβαλλοντικά θέματα

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση

7

8

11

11

12

Πληροφορίες ασφαλείας

Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφα‐

λιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάστα‐

ση και την πρώτη χρήση της συσκευής, δια‐

βάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρή‐

στη, συμπεριλαμβανομένων των συμβου‐

λών και των προειδοποιήσεών του. Για την

αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων,

είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνω‐

ρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρα‐

κτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδη‐

γίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν

με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει

κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι σω‐

στά ενημερωμένος για τη συσκευή και την

ασφάλεια.

Για την ασφάλεια της ζωής και της περιου‐

σίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυτών των

οδηγιών χρήσης επειδή ο κατασκευαστής

δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προ‐

κληθούν από παραλείψεις.

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρή‐

ση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων

των παιδιών) με μειωμένη σωματική ή

πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπει‐

ρίας και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπο‐

νται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη

χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυ‐

νο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε

να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη

συσκευή.

• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας

μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος

ασφυξίας.

• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το

φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την

πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο

μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή) και

αφαιρέστε την πόρτα για να την αποφυγή

ηλεκτροπληξίας ή παγίδευσης μέσα στη

συσκευή παιδιών που παίζουν.

• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνη‐

τικά λάστιχα πόρτας, θα αντικαταστήσει

μια παλαιότερη συσκευή με μάνδαλο

στην πόρτα ή το καπάκι, μην παραλείψετε

να καταστρέψετε το μάνδαλο προτού

απορρίψετε την παλαιά συσκευή. Με αυ‐

τό τον τρόπο θα αποτρέψετε τη μετατρο‐

πή του ψυγείου σε θανάσιμη παγίδα για

παιδιά.

Γενική ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ Μη φράζετε τα ανοίγματα

εξαερισμού.

• Η συσκευή προορίζεται για τη φύλαξη

τροφίμων ή/και αναψυκτικών σε ένα συν‐

ηθισμένο νοικοκυριό όπως εξηγείται σε

αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση

της διαδικασίας ξεπαγώματος.

• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συ‐

σκευές (όπως παγωτομηχανές) στο εσω‐

τερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός αν είναι

εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό από τον

κατασκευαστή.

• Μην προκαλείτε ζημιά στο ψυκτικό υγρό.

electrolux

3

• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που πε‐

ριέχεται στο κύκλωμα του ψυκτικού

υγρού της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέ‐

ριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής

συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύ‐

φλεκτο.

Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της

συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλεί‐

ται ζημιά σε κανένα εξάρτημα του κυκλώ‐

ματος του ψυκτικού υγρού.

Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα του

ψυκτικού υγρού:

– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις

πηγές ανάφλεξης

– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο

βρίσκεται η συσκευή

• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χα‐

ρακτηριστικών ή τροποποίηση αυτού του

προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν το καλώ‐

διο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί

να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε ηλεκτρικό

εξάρτημα (ηλεκτρικό καλώδιο, φις, συ‐

μπιεστής) πρέπει να αντικατασταθεί

από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο σέρ‐

βις ή από καταρτισμένο προσωπικό

σέρβις.

1. Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι δυνα‐

τό να επιμηκυνθεί.

2. Προσέξτε να μη συνθλιφτεί ή να μην

υποστεί ζημιά το φις τροφοδοσίας

από την πλάτη της συσκευής. Το φις

του ηλεκτρικού καλωδίου που έχει

συνθλιφτεί ή υποστεί ζημιά ενδέχεται

να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει

πυρκαγιά.

3. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φθάσετε

το φις τροφοδοσίας της συσκευής.

4. Μην τραβάτε το φις τροφοδοσίας.

5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλαρή,

μην εισαγάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυ‐

νος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης

πυρκαγιάς.

6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμο‐

ποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμ‐

πτήρα

1)

του εσωτερικού φωτός.

• Η συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να δί‐

νετε προσοχή κατά τη μεταφορά της.

1) Εάν προβλέπεται κάλυμμα λαμπτήρα

2) Αν η συσκευή δεν συγκεντρώνει πάγο

• Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμε‐

να στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα χέρια

σας είναι νωπά/βρεγμένα επειδή μπορεί

να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή

κρυοπαγήματα.

• Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της

συσκευής στο απευθείας ηλιακό φως.

Καθημερινή χρήση

• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα

πλαστικά μέρη της συσκευής.

• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά

στη συσκευή επειδή μπορεί να εκραγούν.

• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας πά‐

νω στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα.

2)

• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να

καταψύχονται και πάλι αφού αποψυ‐

χθούν.

• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατε‐

ψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες

του κατασκευαστή για κατεψυγμένα τρό‐

φιμα.

• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συ‐

στάσεις αποθήκευσης των παρασκευα‐

στών της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχε‐

τικές οδηγίες.

• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον

καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση

στο δοχείο, το οποίο μπορεί να εκραγεί,

προκαλώντας ζημιές στη συσκευή.

• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπορεί

να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο

εάν καταναλωθούν απευθείας από τη συ‐

σκευή.

Φροντίδα και καθαρισμός

• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιή‐

στε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις

τροφοδοσίας από την πρίζα. Εάν δεν

μπορείτε να πλησιάσετε την πρίζα, δια‐

κόψτε την παροχή ρεύματος.

• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά

αντικείμενα.

• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα

για να αφαιρείτε τον πάγο από τη συ‐

σκευή. Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύστρα.

4

electrolux

Εγκατάσταση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη σύνδεση του

ηλεκτρικού ακολουθήστε προσεκτικά τις

οδηγίες που δίνονται στην αντίστοιχη

παράγραφο.

• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε

αν έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη

συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέ‐

ρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέ‐

ρος όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σε αυ‐

τή την περίπτωση, φυλάξτε τη συσκευα‐

σία.

• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχιστον

τέσσερις ώρες προτού συνδέσετε τη συ‐

σκευή, ώστε το έλαιο να επιστρέψει και

πάλι στο συμπιεστή.

• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλοφο‐

ρία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Δια‐

φορετικά θα προκληθεί υπερθέρμανση.

Για την επίτευξη επαρκούς κυκλοφορίας

αέρα ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες

της εγκατάστασης.

• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται

κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρνους.

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβα‐

ση στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατά‐

σταση της συσκευής.

Σέρβις

• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτού‐

νται για το σέρβις της συσκευής θα πρέ‐

Λειτουργία

Ενεργοποίηση

Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.

Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας δε‐

ξιόστροφα.

Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία.

Θα ανάψει η λυχνία συναγερμού.

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, περι‐

στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέ‐

ση OFF.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακο‐

λουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

• περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας

στη θέση για ελάχιστη ψύξη.

• περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας

στη θέση για μέγιστη ψύξη.

πει να εκτελούνται από επαγγελματία

ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτι‐

σμένο άτομο.

• Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επισκευά‐

ζεται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρ‐

βις, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται

μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια τα

οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά

στο στρώμα του όζοντος, είτε στο κύ‐

κλωμα ψυκτικού υγρού ή στα μονωτικά

υλικά της. Η συσκευή δε θα πρέπει να

απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορ‐

ρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει

εύφλεκτα αέρια: Η συσκευή θα πρέπει

να απορρίπτεται σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς που θα λάβετε

από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να

προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονά‐

δα, ειδικά στο πίσω μέρος κοντά στον

εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που

χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή

και σημειώνονται με το σύμβολο εί‐

ναι ανακυκλώσιμα.

Πιο κατάλληλη είναι συνήθως μια με‐

σαία ρύθμιση.

Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση πρέπει να επι‐

λεγεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρα‐

σία στο εσωτερικό της συσκευής εξαρτάται

από:

• τη θερμοκρασία δωματίου

• πόσο συχνά ανοίγει το καπάκι

• την ποσότητα των τροφίμων που αποθη‐

κεύονται

electrolux

5

• τη θέση της συσκευής.

Πίνακας χειριστηρίων

1 2 3

4

1 Λυχνία συναγερμού υψηλής θερμοκρα‐

σίας

2 Ενδεικτική λυχνία

3 Λυχνία Action Freeze (Ταχεία κατάψυ‐

ξη)

4 Διακόπτης Action Freeze (Ταχεία κατά‐

ψυξη)

και επαναρρύθμιση συναγερμού

Λειτουργία Action Freeze (Ταχεία

κατάψυξη)

Εάν πατήσετε το διακόπτη Action Freeze

(Ταχεία κατάψυξη), μπορείτε να ενεργο‐

ποιήσετε τη λειτουργία Action Freeze (Τα‐

χεία κατάψυξη).

Πρώτη χρήση

Καθάρισμα του εσωτερικού

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για

πρώτη φορά, πλύντε το εσωτερικό και όλα

τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και

λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε

την τυπική μυρωδιά των καινούριων προϊό‐

ντων και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.

Καθημερινή χρήση

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος

για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και τη

μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων

και βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων.

Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενερ‐

γοποιήστε τη λειτουργία Action Freeze (Τα‐

χεία κατάψυξη) τουλάχιστον 24 ώρες πριν

από την τοποθέτηση τροφίμων στο θάλαμο

του καταψύκτη.

3) Ανατρέξτε στα "Τεχνικά στοιχεία"

Θα ανάψει η λυχνία Action Freeze (Ταχεία

κατάψυξη).

Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα με‐

τά από 52 ώρες.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουρ‐

γία οποιαδήποτε στιγμή εάν πατήσετε το

διακόπτη Action Freeze . Η λυχνία Action

Freeze θα σβήσει.

Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας

Η αύξηση της θερμοκρασίας του καταψύκτη

(για παράδειγμα λόγω διακοπής ρεύματος)

υποδεικνύεται από τα εξής:

• ενεργοποίηση της λυχνίας συναγερμού

• ενεργοποίηση βομβητή.

Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ο βομ‐

βητής μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώ‐

ντας το διακόπτη επαναρρύθμισης συν‐

αγερμού.

Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, μην το‐

ποθετείτε τρόφιμα στον καταψύκτη.

Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κανονι‐

κής λειτουργίας, η λυχνία συναγερμού σβή‐

νει αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε απορρυ‐

παντικά ή σκόνες που χαράζουν διότι κατα‐

στρέφουν το φινίρισμα.

Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί

να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην

πινακίδα χαρακτηριστικών

3)

Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες:

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μην

προσθέτετε άλλα τρόφιμα στον καταψύκτη.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από

μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοπο‐

6

electrolux

θετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συ‐

σκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχι‐

στον 2 ώρες σε υψηλότερες ρυθμίσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σε περίπτωση κατά λάθος

απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση

διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν

κομμένο για περισσότερο από την τιμή που

αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών

χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος

ανόδου", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει

να καταναλωθούν σύντομα ή να

μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να

καταψυχθούν και πάλι (μετά την ψύξη).

Ημερολόγιο κατάψυξης

X

Y

Τα καλάθια θα εισαχθούν το ένα μέσα στο άλλο.

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ο αριθμός

των καλαθιών που μπορούν να τοποθετη‐

θούν στο εσωτερικό διαφόρων μοντέλων

καταψύκτη.

595 795 935 1050

Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς

τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.

Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους

αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους

τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πό‐

σο ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του

εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης εξαρ‐

τάται από την ποιότητα των τροφίμων και

την επεξεργασία τους πριν την κατάψυξή

τους.

Άνοιγμα και κλείσιμο καπακιού

Το καπάκι διαθέτει λάστιχο για ερμητική

σφράγιση και συνεπώς δεν μπορείτε να το

ανοίξετε εύκολα αμέσως μόλις το κλείσετε

(λόγω του κενού που σχηματίζεται στο εσω‐

τερικό).

Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ανοίξετε ξανά το

καπάκι της συσκευής. Η βαλβίδα κενού

διευκολύνει το άνοιγμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τραβάτε ποτέ

τη λαβή με υπερβολική δύναμη.

Καλάθια αποθήκευσης

Κρεμάστε τα καλάθια στο άνω άκρο του κα‐

ταψύκτη (X) ή τοποθετήστε τα στο εσωτερι‐

κό του καταψύκτη (Y). Περιστρέψτε και στε‐

ρεώστε τις λαβές για αυτές τις δύο θέσεις όπως φαίνεται στην εικόνα.

230

1190 1325 1600

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα καλάθια

από το τοπικό κέντρο σέρβις.

Κλειδαριά ασφαλείας

Ο καταψύκτης διαθέτει ειδική κλειδαριά, για

να αποτρέπεται η τυχαία ασφάλιση της συ‐

σκευής. Η κλειδαριά έχει σχεδιαστεί με τέ‐

τοιο τρόπο, ώστε το καπάκι να κλείνει περι‐

στρέφοντας το κλειδί εφόσον έχετε προη‐

γουμένως πιέσει το κλειδί μέσα στην κλει‐

δαριά.

Για να κλείσετε τον καταψύκτη, ακολουθή‐

στε τα παρακάτω βήματα:

1. πιέστε χωρίς δύναμη το κλειδί μέσα στην

κλειδαριά.

2. περιστρέψτε το κλειδί δεξιόστροφα προς

το σύμβολο .

Για να ανοίξετε τον καταψύκτη, ακολουθή‐

στε τα παρακάτω βήματα:

1. πιέστε χωρίς δύναμη το κλειδί μέσα στην

κλειδαριά.

2. περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα

προς το σύμβολο .

electrolux

7

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μπορείτε να προμηθευτείτε

ανταλλακτικά κλειδιά από το τοπικό κέντρο

σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Φυλάσσετε τα

κλειδιά μακριά από τα παιδιά.

Χρήσιμες συμβουλές

Συμβουλές κατάψυξης

Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε

στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης, ακο‐

λουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές:

• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπο‐

ρεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες. αναγρά‐

φεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων;

• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δε

θα πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα

για κατάψυξη;

• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,

φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα;

• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερί‐

δες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και

πλήρης κατάψυξή του και το μεταγενέ‐

στερο ξεπάγωμα μόνο της απαιτούμενης

ποσότητας;

• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή

πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι

οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς;

• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα

τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κα‐

τεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποτρέπε‐

ται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύ‐

τερων;

• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύ‐

τερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα

λιπαρά; το αλάτι μειώνει τη δυνατή διάρ‐

κεια αποθήκευσης των τροφίμων;

Φροντίδα και καθάρισμα

ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από οποιαδήποτε

εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη

συσκευή από την πρίζα.

Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάν‐

θρακες στην ψυκτική μονάδα της; Οι

εργασίες συντήρησης και επαναφόρτι‐

σης θα πρέπει επομένως να πραγμα‐

τοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημέ‐

νους τεχνικούς.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το κλει‐

δί από την κλειδαριά πριν από την

απόρριψη της παλιάς συσκευής.

• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως

μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη,

μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα

εγκαύματα από πάγο;

• είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία

κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να

μπορείτε να συνάγετε το χρόνο αποθή‐

κευσης;

Συμβουλές για την αποθήκευση

κατεψυγμένων τροφίμων

Για βέλτιστη απόδοση της συσκευής αυτής:

• βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης

των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπο‐

ρίου ήταν κατάλληλες στο κατάστημα

αγοράς,

• βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν μεταφερθεί ταχύτατα από το κατά‐

στημα αγοράς στον καταψύκτη,

• μην ανοίγετε το καπάκι συχνά και μην το

αφήνετε ανοικτό για μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα από ό,τι είναι απολύτως απα‐

ραίτητο.

• Μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώ‐

νονται γρήγορα και δεν μπορούν να κα‐

ταψυχθούν ξανά.

• Μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης

που υποδεικνύεται από τους παρασκευα‐

στές των τροφίμων.

Τακτικός καθαρισμός

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από

την πρίζα.

3. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και τα

εξαρτήματα με ζεστό νερό και ουδέτερο

σαπούνι. Καθαρίστε προσεκτικά το λά‐

στιχο στο καπάκι.

4. Σκουπίστε πλήρως τη συσκευή.

5. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρί‐

ζα.

6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

8

electrolux

ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε

απορρυπαντικά, λειαντικά προϊόντα,

ιδιαίτερα αρωματισμένα προϊόντα

καθαρισμού ή γυαλιστικά με κερί για τον

καθαρισμό του εσωτερικού της

συσκευής.

Προστατεύστε το σύστημα ψύξης από

τυχόν ζημιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο χώρος του συμπιεστή δεν

χρειάζεται καθαρισμό.

Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για την

κουζίνα περιέχουν χημικά που μπορούν να

προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα πλαστικά

που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή.

Για το λόγο αυτό συστήνεται το εξωτερικό

περίβλημα της συσκευής να καθαρίζεται μό‐

νο με χλιαρό νερό αφού προσθέσετε και λί‐

γο υγρό για τα πιάτα.

Απόψυξη του καταψύκτη

Κάντε απόψυξη του καταψύκτη όταν το

στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 10-15 mm.

Η καλύτερη περίοδος για την απόψυξη του

καταψύκτη είναι όταν περιέχει λίγα ή καθό‐

λου τρόφιμα.

Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ακολουθήστε

την παρακάτω διαδικασία:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα,

τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και το‐

ποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.

3. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, αφαιρέστε το

πώμα από την αποστράγγιση νερού

απόψυξης και συλλέξτε το νερό σε ένα

δίσκο. Χρησιμοποιήστε μια ξύστρα για

να αφαιρέσετε γρήγορα τον πάγο.

4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, στεγνώ‐

στε καλά το εσωτερικό και τοποθετήστε

ξανά το πώμα.

Τι να κάνετε αν...

ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την αντιμετώπιση

προβλημάτων, αποσυνδέστε το φις

τροφοδοσίας από την πρίζα.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που

δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο

θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από

επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κα‐

τάλληλα καταρτισμένο άτομο.

5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

6. Επιλέξτε την κατάλληλη θέση για το ρυθ‐

μιστή θερμοκρασίας, ώστε να επιτευχθεί

μέγιστη ψύξη και αφήστε τη συσκευή να

λειτουργήσει για περίπου δύο ή τρεις ώρες σε αυτήν τη ρύθμιση.

7. Τοποθετήστε ξανά στο θάλαμο τα τρό‐

φιμα που είχατε αφαιρέσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ

αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για την

απόξεση του πάγου, καθώς μπορεί να

προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Μη

χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή

διαφορετικά τεχνητά μέσα για την

επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώματος

από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των

συσκευασιών κατεψυγμένων τροφίμων

κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να

οδηγήσει σε μείωση της διάρκειας

αποθήκευσης των τροφίμων με ασφάλεια.

Περίοδοι εκτός λειτουργίας

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για με‐

γάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις

ακόλουθες προφυλάξεις:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από

την πρίζα.

3. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.

4. Κάντε απόψυξη και καθαρίστε τη συ‐

σκευή και όλα τα εξαρτήματα.

5. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, ώστε να απο‐

φευχθούν δυσάρεστες οσμές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εάν ο θάλαμος πρόκειται να

παραμείνει ενεργοποιημένος, ζητήστε από

κάποιο άτομο να ελέγχει το θάλαμο ανά

τακτά διαστήματα, ώστε να μη χαλάσουν τα

τρόφιμα στο εσωτερικό σε περίπτωση

διακοπής ρεύματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κατά τη λειτουργία της

συσκευής ακούγονται συγκεκριμένοι

θόρυβοι (θόρυβος συμπιεστή και θόρυβος

κυκλοφορίας υγρού). Οι θόρυβοι αυτοί δεν

υποδεικνύουν κάποιο πρόβλημα. Η

συσκευή λειτουργεί κανονικά.

electrolux

9

Έχει ανάψει η λυχνία συν‐

αγερμού υψηλής θερμοκρα‐

σίας.

Πρόβλημα

Η συσκευή κάνει θόρυβο.

Ο συμπιεστής λειτουργεί

συνεχώς.

Υπάρχει πολύ πάγος.

Το καπάκι δεν κλείνει πλή‐

ρως.

Πιθανή αιτία

Η συσκευή δεν στηρίζεται σω‐

στά.

Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ‐

μοκρασία.

Έχετε ανοίξει πολύ συχνά το κα‐

πάκι.

Το καπάκι δεν κλείνει σωστά.

Τοποθετήσατε ταυτόχρονα με‐

γάλες ποσότητες τροφίμων για

κατάψυξη.

Τα τρόφιμα που τοποθετήσατε

στη συσκευή είχαν υψηλή θερ‐

μοκρασία.

Η θερμοκρασία στο χώρο εγκα‐

τάστασης της συσκευής είναι πο‐

λύ υψηλή, με αποτέλεσμα η λει‐

τουργία της να μην είναι αποτε‐

λεσματική.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό

του καταψύκτη είναι πολύ υψη‐

λή.

Ο θάλαμος ενεργοποιήθηκε

πρόσφατα και η θερμοκρασία εί‐

ναι ακόμη πολύ υψηλή.

Τα προϊόντα δεν είναι συσκευα‐

σμένα σωστά.

Το καπάκι δεν κλείνει καλά ή ερ‐

μητικά.

Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ‐

μοκρασία.

Δεν έχει τοποθετηθεί το πώμα

αποστράγγισης νερού.

Υπάρχει υπερβολικός πάγος.

Ελέγξτε εάν το καπάκι κλείνει καλά

και εάν το λάστιχο είναι καθαρό

και σε καλή κατάσταση.

Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρα‐

σία.

Τοποθετήστε σωστά το πώμα

αποστράγγισης νερού.

Απομακρύνετε τον υπερβολικό

πάγο.

Καθαρίστε το λάστιχο στο καπάκι.

Το λάστιχο στο καπάκι έχει ακα‐

θαρσίες ή κολλάει.

Οι συσκευασίες τροφίμων εμπο‐

δίζουν το καπάκι.

Το καπάκι ανοίγει δύσκολα. Το λάστιχο στο καπάκι έχει ακα‐

θαρσίες ή κολλάει.

Ο λαμπτήρας δεν λειτουρ‐

γεί.

Η βαλβίδα είναι φραγμένη.

Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματι‐

κός.

Επίλυση

Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι στα‐

θερή (και τα τέσσερα πόδια πρέ‐

πει να βρίσκονται στο δάπεδο).

Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρα‐

σία.

Μην αφήνετε το καπάκι ανοικτό

για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι

είναι απολύτως απαραίτητο.

Ελέγξτε εάν το καπάκι κλείνει καλά

και εάν το λάστιχο είναι καθαρό

και σε καλή κατάσταση.

Περιμένετε μερικές ώρες και, στη

συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη θερμο‐

κρασία.

Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να

αποκτήσουν θερμοκρασία δωμα‐

τίου πριν τα αποθηκεύσετε.

Μειώστε τη θερμοκρασία στο χώ‐

ρο εγκατάστασης της συσκευής.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Συν‐

αγερμός υψηλής θερμοκρασίας".

Ανατρέξτε στην ενότητα "Συν‐

αγερμός υψηλής θερμοκρασίας".

Συσκευάστε σωστά τα προϊόντα.

Τοποθετήστε τις συσκευασίες σω‐

στά. Ανατρέξτε στο αυτοκόλλητο

που υπάρχει στη συσκευή.

Καθαρίστε το λάστιχο στο καπάκι.

Ελέγξτε τη βαλβίδα.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικα‐

τάσταση του λαμπτήρα".

10

electrolux

Πρόβλημα

Η θερμοκρασία στο εσωτε‐

ρικό του καταψύκτη είναι

πολύ υψηλή.

Πιθανή αιτία

Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ‐

μοκρασία.

Επίλυση

Ρυθμίστε χαμηλότερη θερμοκρα‐

σία.

Το καπάκι δεν κλείνει ερμητικά ή

σωστά.

Η πρόψυξη της συσκευής πριν

από την κατάψυξη δεν ήταν

επαρκής.

Τοποθετήσατε ταυτόχρονα με‐

γάλες ποσότητες τροφίμων για

κατάψυξη.

Τα τρόφιμα που τοποθετήσατε

στη συσκευή είχαν υψηλή θερ‐

μοκρασία.

Τα προϊόντα για κατάψυξη έχουν

τοποθετηθεί πολύ κοντά το ένα

στο άλλο.

Έχετε ανοίξει πολύ συχνά το κα‐

πάκι.

Έχετε αφήσει το καπάκι ανοικτό

για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ελέγξτε εάν το καπάκι κλείνει καλά

και εάν το λάστιχο είναι καθαρό

και σε καλή κατάσταση.

Ψύξτε τη συσκευή για το κατάλλη‐

λο χρονικό διάστημα.

Περιμένετε μερικές ώρες και, στη

συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη θερμο‐

κρασία. Την επόμενη φορά τοπο‐

θετήστε μικρότερες ποσότητες

τροφίμων για κατάψυξη.

Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να

αποκτήσουν θερμοκρασία δωμα‐

τίου πριν τα αποθηκεύσετε.

Τοποθετήστε τα προϊόντα με τέ‐

τοιο τρόπο, ώστε να κυκλοφορεί

κρύος αέρας ανάμεσά τους.

Προσπαθήστε να ανοίγετε το κα‐

πάκι λιγότερο συχνά.

Μην αφήνετε το καπάκι ανοικτό

για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι

είναι απολύτως απαραίτητο.

Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρα‐

σία.

Η θερμοκρασία στο εσωτε‐

ρικό του καταψύκτη είναι

πολύ χαμηλή.

Η συσκευή δεν λειτουργεί

καθόλου. Δεν λειτουργεί ού‐

τε η ψύξη ούτε ο φωτισμός.

Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ‐

μοκρασία.

Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά

στην πρίζα.

Συνδέστε σωστά το φις τροφοδο‐

σίας.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με

ρεύμα.

Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιη‐

μένη.

Δεν υπάρχει τάση ρεύματος

στην πρίζα (επιχειρήστε να συν‐

δέσετε μια άλλη συσκευή στην

πρίζα).

Σέρβις

Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη λειτουργεί

σωστά μετά τους παραπάνω ελέγχους, επι‐

κοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρ‐

βις.

Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, δηλώστε το μο‐

ντέλο και τον αριθμό σειράς της συσκευής

σας. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο

πιστοποιητικό εγγύησης ή στην πινακίδα

χαρακτηριστικών στην εξωτερική δεξιά

πλευρά της συσκευής.

Επιχειρήστε να συνδέσετε μια άλ‐

λη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολό‐

γο.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα

1. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από

την πρίζα.

2. Αντικαταστήστε το μεταχειρισμένο λαμ‐

πτήρα με ένα νέο λαμπτήρα ίδιας ισχύος

(η μέγιστη ισχύς αναγράφεται στο κά‐

λυμμα του λαμπτήρα).

3. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρί‐

ζα.

4. Ανοίξτε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι ο

λαμπτήρας ανάβει.

electrolux

11

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφαιρείτε το

κάλυμμα του λαμπτήρα κατά την

αντικατάσταση.

Μη χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη

εάν το κάλυμμα του λαμπτήρα έχει φθα‐

ρεί ή λείπει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όγκος (μικτός) Λίτρα 213

Όγκος (καθα‐

ρός)

Ονομαστική

ισχύς

χι‐

λιο‐

στά

Λίτρα 210 Πλάτος χι‐

λιο‐

στά

Βατ

(W)

100

Ύψος

Βάθος χι‐

λιο‐

στά

Τάση Volt 230 Βάρος κι‐

λά

876

795

665

39

Χρόνος ανόδου

Κατανάλωση ενέρ‐

γειας

Χωρητικότητα κατά‐

ψυξης

Κλιματική κατηγορία ώρες kWh/24 ώρες kg/24 ώρες

28

0,78

14

SN-T

Περισσότερα τεχνικά στοιχεία παρέχονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών στην εξωτε‐

ρική δεξιά πλευρά της συσκευής.

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την

απόρριψη μιας παλιάς συσκευής με

κλειδαριά ή μάνδαλο στο καπάκι,

βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα αυτά δεν

λειτουργούν, ώστε να αποφευχθεί ο

κίνδυνος παγίδευσης παιδιών στο

εσωτερικό της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μετά την εγκατάσταση της

συσκευής, η πρόσβαση στο φις πρέπει να

είναι ελεύθερη.

Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντι‐

στοιχεί στην κλιματική κατηγορία που υπο‐

δεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών

της συσκευής:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος Κλιματική

κατηγο‐

ρία

SN

N

+10°C έως + 32°C

+16°C έως + 32°C

Κλιματική

κατηγο‐

ρία

ST

T

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+16°C έως + 38°C

+16°C έως + 43°C

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η

τάση και η συχνότητα που αναγράφονται

στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών

αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παρο‐

χής σας.

Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις του

καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή

γι' αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν είναι

γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια με‐

μονωμένη γείωση σύμφωνα με τους τρέχο‐

ντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω

προφυλάξεων ασφαλείας, ο Κατασκευα‐

στής δε φέρει καμία ευθύνη.

12

electrolux

Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακό‐

λουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.

Απαιτήσεις εξαερισμού

1. Τοποθετήστε τον καταψύκτη σε οριζό‐

ντια θέση και σε σταθερή επιφάνεια. Ο

θάλαμος πρέπει να στηρίζεται και στα

τέσσερα πόδια.

2. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα

στη συσκευή και τον πίσω τοίχο είναι 5 cm.

Περιβαλλοντικά θέματα

Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη

συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει

να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως

οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει

να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο

συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό

διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην

αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών

συνεπειών για το περιβάλλον και την

ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν

διαφορετικά να προκληθούν από

ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του

προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες

πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση

του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το

δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική

σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών

απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου

αγοράσατε το προϊόν.

3. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα

στη συσκευή και τα πλαϊνά τμήματα εί‐

ναι 5 cm.

Η ροή αέρα πίσω από τη συσκευή πρέπει

να είναι επαρκής.

electrolux

13

Electrolux. Thinking of you.

Aby dowiedzie ć si ę wi ę cej o naszej filozofii, odwied ź nasz ą stron ę internetow ą www.electrolux.com

Spis tre

ś

ci

Informacje dotycz ą ce bezpiecze ń stwa

Eksploatacja

Panel sterowania

Pierwsze u ż ycie

Codzienna eksploatacja

13

15

16

16

16

Przydatne rady i wskazówki

Konserwacja i czyszczenie

Co zrobi ć , gdy…

Dane techniczne

Instalacja

Ochrona ś rodowiska

17

18

19

21

22

22

Mo ż e ulec zmianie bez powiadomienia

Informacje

ą

ce bezpiecze

ń

stwa

W celu zapewnienia bezpiecze ń stwa u ż ytkownika i bezawaryjnej pracy urz ą dzenia przed instalacj ą i pierwszym u ż yciem nale ż y uwa ż nie przeczyta ć instrukcj ę obs ł ugi, zwracaj ą c szczególn ą uwag ę na wskazówki oraz ostrze ż enia. Wszyscy u ż ytkownicy urz ą dzenia powinni pozna ć zasady jego bezpiecznej obs ł ugi. Pozwoli to unikn ąć niepotrzebnych pomy ł ek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obs ł ugi przez ca ł y czas u ż ywania urz ą dzenia oraz przekazanie jej kolejnemu u ż ytkownikowi w razie odst ą pienia lub sprzeda ż y urz ą dzenia.

W celu unikni ę cia szkód na zdrowiu i ż yciu osób oraz szkód materialnych nale ż y przestrzega ć ś rodków ostro ż no ś ci podanych w niniejszej instrukcji obs ł ugi, gdy ż producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.

• Opakowanie nale ż y przechowywa ć w miejscu niedost ę pnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

• W przypadku utylizacji urz ą dzenia nale ż y wyj ąć wtyczk ę z gniazdka, odci ąć przewód zasilaj ą cy (jak najbli ż ej urz ą dzenia) i odkr ę ci ć drzwi, aby uchroni ć bawi ą ce si ę dzieci przed pora ż eniem pr ą dem lub przed zamkni ę ciem si ę w ś rodku urz ą dzenia.

• Je ś li to urz ą dzenie zawieraj ą ce magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zast ą pi ć urz ą dzenie z blokad ą spr ęż ynow ą (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego urz ą dzenia do utylizacji nale ż y usun ąć blokad ę . Zapobiegnie to przypadkowemu uwi ę zieniu dziecka.

Ogólne zasady bezpiecze ń stwa

Uwaga!

Nie zas ł ania ć otworów wentylacyjnych.

Bezpiecze ń stwo dzieci i osób upo ś ledzonych

• Niniejsze urz ą dzenie nie jest przeznaczone do u ż ytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolno ś ciach fizycznych, sensorycznych czy umys ł owych, a tak ż e nieposiadaj ą ce wiedzy lub do ś wiadczenia w u ż ytkowaniu tego typu urz ą dze ń , chyba, ż e b ę d ą one nadzorowane lub zostan ą poinstruowane na temat korzystania z tego urz ą dzenia przez osob ę odpowiedzialn ą za ich bezpiecze ń stwo.

Dzieci nale ż y pilnowa ć , aby mie ć pewno ść , ż e nie bawi ą si ę urz ą dzeniem.

• Urz ą dzenie jest przeznaczone do przechowywania ż ywno ś ci i/lub napojów w zwyk ł ych warunkach domowych zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obs ł ugi.

• Do przy ś pieszenia procesu rozmra ż ania nie wolno u ż ywa ć urz ą dze ń mechanicznych ani ż adnych innych sztucznych metod.

• Nie wolno stosowa ć innych urz ą dze ń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewn ą trz urz ą dze ń ch ł odniczych, je ś li nie zosta ł y one zaakceptowane do tego celu do tego celu przez producenta.

14

electrolux

• Nale ż y uwa ż a ć , aby nie uszkodzi ć uk ł adu ch ł odniczego.

• W uk ł adzie ch ł odniczym urz ą dzenia znajduje si ę czynnik ch ł odniczy izobutan

(R600a), ekologiczny gaz naturalny, lecz ł atwopalny.

Nale ż y upewni ć si ę , ż e podczas transportu i instalacji urz ą dzenia nie zosta ł y uszkodzone ż adne elementy uk ł adu ch ł odniczego.

Je ś li uk ł ad ch ł odniczy zosta ł uszkodzony, nale ż y:

– unika

– dok dyfikacje urz ł ą cego mog onu, ą arka) mog ą ł w którym znajduje si

• Zmiany parametrów lub jakiekolwiek mozagro laj ż ź ą róde zap cznie przez technika autoryzowanego serwisu lub w przez wykwalifikowany personel techniczny.

omienia oraz innych adnie przewietrzy enie. Uszkodzenia przewodu zasiar i/lub pora

Ostrze

tryczne (przewód zasilaj spr wy ż ęż łą ł ł ć otwartego p

ż

ż dzenia stanowi

spowodowa enie pr

enie!

ą ę ć

zosta

pomieszczenie,

urz dem.

ć ą ą ć dzenie.

ą potencjalne

zwarcie, po-

Wszelkie elementy elekcy, wtyczka,

wymienione ż arki wilgotnymi lub mokrymi r gdy ż mo ż e to spowodowa skóry lub odmro ż enie.

ć ę koma,

uszkodzenie

• Nie nale ż y wystawia ć urz ą dzenia na bezpo ś rednie dzia ł anie promieni s ł onecznych.

Codzienna eksploatacja

• Nie wolno stawia ć gor ą cych naczy ń na plastikowych elementach urz ą dzenia.

• Nie wolno przechowywa ć ł atwopalnych gazów ani p ł ynów w urz ą dzeniu, poniewa ż mog ą spowodowa ć wybuch.

• Nie wolno umieszcza ć ż ywno ś ci bezpoś rednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej ś ciance.

5)

• Mro ż onek nie wolno ponownie zamra ż a ć po rozmro ż eniu.

• Zapakowan ą zamro ż on ą ż ywno ść nale ż y przechowywa ć zgodnie z instrukcjami jej producenta.

• Nale ż y ś ci ś le stosowa ć si ę do wskazówek dotycz ą cych przechowywania podanych przez producenta urz ą dzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.

• W zamra ż arce nie nale ż y przechowywa ć napojów gazowanych, poniewa ż du ż e ci ś nienie w pojemniku mo ż e spowodowa ć ich eksplozj ę i w rezultacie uszkodzenie urz ą dzenia.

• Lody na patyku mog ą by ć przyczyn ą odmro ż e ń w przypadku konsumpcji bezpoś rednio po ich wyj ę ciu z zamra ż arki.

1. Nie wolno przed ł u ż a ć przewodu zasilaj ą cego.

2. Nale ż y upewni ć si ę , ż e wtyczka przewodu zasilaj ą cego nie jest zmia ż d ż ona ani uszkodzona przez tyln ą ś ciank ę urz ą dzenia. Zmia ż d ż ona lub uszkodzona wtyczka mo ż e si ę przegrzewa ć i spowodowa ć po ż ar.

3. Nale ż y zapewni ć dost ę p do wtyczki przewodu zasilaj ą cego.

4. Nie wolno ci ą gn ąć za przewód zasilaj ą cy.

5. Je ż eli gniazdo jest poluzowane, nie wolno pod łą cza ć do niego wtyczki przewodu zasilaj ą cego. Wyst ę puje niebezpiecze ń stwo pora ż enia pr ą dem lub po ż aru.

6. Nie wolno u ż ywa ć urz ą dzenia bez nał o ż onej os ł ony o ś wietlenia

4)

wewn ę trznego.

• Urz ą dzenie jest ci ęż kie. Przy jego przemieszczaniu nale ż y zachowa ć ostro ż no ść .

• Nie wolno usuwa ć ani dotyka ć przedmiotów znajduj ą cych si ę w komorze zamra-

Konserwacja i czyszczenie

• Przed przeprowadzeniem konserwacji nale ż y wy łą czy ć urz ą dzenie i wyj ąć wtyczk ę przewodu zasilaj ą cego z gniazdka. Je ś li brak dost ę pu do gniazdka zasilaj ą cego, nale ż y przerwa ć dop ł yw pr ą du.

• Nie wolno czy ś ci ć urz ą dzenia metalowymi przedmiotami.

• Nie wolno u ż ywa ć ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urz ą dzenia. Stosowa ć plastykow ą skrobaczk ę .

Instalacja

Wa ż ne!

Pod łą czenie elektryczne nale ż y wykona ć ś ci ś le przestrzegaj ą c instrukcji podanych w odpowiednim rozdziale.

4) Je ś li urz ą dzenie posiada os ł on ę o ś wietlenia

5) Je ś li urz ą dzenie posiada system Frost Free (nie wymaga rozmra ż ania)

electrolux

15

• Rozpakowa ć urz ą dzenie i sprawdzi ć , czy nie jest w ż aden sposób uszkodzone. Nie wolno pod łą cza ć urz ą dzenia, je ś li jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia nale ż y natychmiast zg ł osi ć sprzedawcy. W tym przypadku nale ż y zachowa ć opakowanie.

• Zaleca si ę odczekanie co najmniej czterech godzin przed pod łą czeniem urz ą dzenia, aby olej móg ł sp ł yn ąć z powrotem do spr ęż arki.

• Nale ż y zapewni ć odpowiedni ą wentylacj ę ze wszystkich stron urz ą dzenia. Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby zapewni ć odpowiedni ą wentylacj ę , nale ż y post ę powa ć zgodnie z poleceniami dotycz ą cymi instalacji.

• Urz ą dzenia nie nale ż y stawia ć w pobli ż u kaloryferów lub kuchenek.

• Nale ż y zadba ć o to, aby po instalacji urz ą dzenia mo ż liwy by ł dost ę p do wtyczki przewodu zasilaj ą cego.

Serwis

• Wszelkie prace elektryczne zwi ą zane z serwisowaniem urz ą dzenia powinny by ć przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inn ą kompetentn ą osob ę .

• Naprawy tego produktu musz ą by ć wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nale ż y stosowa ć wy łą cznie oryginalne cz ęś ci zamienne.

Ochrona ś rodowiska

W obiegu czynnika ch ł odniczego ani w materia ł ach izolacyjnych urz ą dzenia nie ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urz ą dzenia nie nale ż y wyrzuca ć wraz z odpadami komunalnymi i ś mieciami. Pianka izolacyjna zawiera ł atwopalne gazy: urz ą dzenie nale ż y utylizowa ć zgodnie z obowi ą zuj ą cymi przepisami, które mo ż na uzyska ć od w ł adz lokalnych. Nale ż y unika ć uszkodzenia uk ł adu ch ł odniczego, szczególnie z ty ł u przy wymienniku ciep ł a. Materia ł y zastosowane w urz ą dzeniu, które s ą oznaczone symbolem , nadaj ą si ę do ponownego przetworzenia.

Eksploatacja

W łą czanie

Umie ś ci ć wtyczk ę przewodu zasilaj ą cego w gniazdku.

Obróci ć pokr ę t ł o regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

W łą czy si ę lampka kontrolna.

W łą czy si ę lampka alarmowa.

Wy łą czanie

Aby wy łą czy ć urz ą dzenie, nale ż y obróci ć pokr ę t ł o regulacji temperatury do pozycji OFF.

Regulacja temperatury

Temperatura jest regulowana automatycznie.

Aby korzysta ć z urz ą dzenia nale ż y post ę powa ć w nast ę puj ą cy sposób:

• obróci ć pokr ę t ł o regulacji temperatury w stron ę , aby uzyska ć minimalne ch ł odzenie.

• obróci ć pokr ę t ł o regulacji temperatury w stron ę , aby uzyska ć maksymalne ch ł odzenie.

Ustawienie ś rednie jest zazwyczaj najbardziej odpowiednie.

Dok ł adne ustawienie temperatury nale ż y wybra ć , bior ą c pod uwag ę fakt, ż e temperatura wewn ą trz urz ą dzenia zale ż y od:

• temperatury w pomieszczeniu

• cz ę sto ś ci otwierania pokrywy

• ilo ś ci przechowywanej ż ywno ś ci

• lokalizacji urz ą dzenia.

16

electrolux

Panel sterowania

1 2 3

4

1 Lampka alarmowa wysokiej temperatury

2 Lampka kontrolna

3 Action Freeze lampka

4 prze łą cznik Action Freeze i zerowanie alarmu

Action Freeze Funkcja

Funkcj ę Action Freeze mo ż na w łą czy ć naciskaj ą c prze łą cznik Action Freeze.

W łą czy si ę lampka kontrolna Action Freeze.

Pierwsze u

ż

ycie

Czyszczenie wn ę trza

W celu usuni ę cia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urz ą dzenia nale ż y wymy ć jego wn ę trze i znajduj ą ce si ę w nim elementy letni ą wod ą z ł agodnym myd ł em, a nast ę pnie dok ł adnie je wysuszy ć .

Codzienna eksploatacja

Mro ż enie ś wie ż ej ż ywno ś ci

Komora zamra ż arki jest przeznaczona do d ł ugotrwa ł ego przechowywania mro ż onek, ż ywno ś ci g łę boko zamro ż onej oraz do mroż enia ś wie ż ej ż ywno ś ci.

W celu zamro ż enia ś wie ż ej ż ywno ś ci, nale ż y w łą czy ć funkcj ę Action Freeze co najmniej 24 godziny przed umieszczeniem ż ywno ś ci przeznaczonej do zamro ż enia w komorze zamra ż arki.

Maksymaln ą ilo ść ż ywno ś ci, jak ą mo ż na zamrozi ć w ci ą gu 24 godzin podano na

tabliczce znamionowej

6)

Proces zamra ż ania trwa 24 godziny: w tym czasie do zamra ż arki nie nale ż y wk ł ada ć kolejnej partii ż ywno ś ci.

Funkcja wy łą cza si ę automatycznie po 52 godzinach.

Funkcj ę mo ż na wy łą czy ć w dowolnej chwili naciskaj ą c prze łą cznik Action Freeze . Wy łą czy si ę lampka kontrolna Action Freeze.

Alarm wysokiej temperatury

Wzrost temperatury w zamra ż arce (spowodowany na przyk ł ad awari ą zasilania) jest sygnalizowany poprzez

• w łą czenie si ę lampki alarmowej

• sygna ł akustyczny.

W trakcie alarmu, sygna ł akustyczny mo ż na wy łą czy ć naciskaj ą c przycisk zerowania alarmu.

Podczas fazy alarmowej nie nale ż y umieszcza ć ż ywno ś ci w zamra ż arce.

Po przywróceniu normalnych warunków lampka alarmowa wy łą czy si ę automatycznie.

Wa ż ne!

Nie nale ż y stosowa ć detergentów ani proszków do szorowania, poniewa ż mog ą one uszkodzi ć powierzchni urz ą dzenia.

Przechowywanie zamro ż onej ż ywno ś ci

W przypadku pierwszego uruchomienia urz ą dzenia lub po okresie jego nieu ż ywania, przed w ł o ż eniem ż ywno ś ci do komory zamra ż arki nale ż y odczeka ć co najmniej 2 godziny od w łą czenia urz ą dzenia przy ustawieniu wy ż szej mocy ch ł odzenia.

Wa ż ne!

Je ż eli dojdzie do przypadkowego rozmro ż enia ż ywno ś ci, spowodowanego na przyk ł ad brakiem zasilania przez okres czasu d ł u ż szy ni ż podany w parametrach technicznych w punkcie "Czas utrzymywania temperatury bez zasilania", nale ż y szybko skonsumowa ć rozmro ż on ą ż ywno ść lub niezw ł ocznie podda ć j ą obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozi ć (po ostudzeniu).

6) Patrz "Dane techniczne"

electrolux

17

Kalendarz zamra ż ania

595 795 935 1050

230

Symbole przedstawiaj ą ró ż ne rodzaje mroż onej ż ywno ś ci.

Liczby wskazuj ą okres przechowywania w miesi ą cach odpowiedni dla danego rodzaju ż ywno ś ci. To, czy zastosowanie ma wy ż sza, czy ni ż sza warto ść wskazanego okresu przechowywania zale ż y od jako ś ci ż ywno ś ci i stopnia przetworzenia przed zamro ż eniem.

Otwieranie i zamykanie pokrywy

Poniewa ż pokrywa wyposa ż ona jest w szczelne zamkni ę cie, otwarcie jej tu ż po zamkni ę ciu nie jest ł atwe (z powodu podci ś nienia powstaj ą cego wewn ą trz zamra ż arki).

Nale ż y odczeka ć kilka minut przed ponownym otwarciem urz ą dzenia. Zawór ci ś nieniowy u ł atwia otwarcie pokrywy.

Ostrze ż enie!

Nigdy nie nale ż y ci ą gn ąć uchwytu pokrywy z du żą si łą .

Koszyki do przechowywania

Powiesi ć koszyki na górnej kraw ę dzi zamraż arki (X) lub umie ś ci ć je w zamra ż arce (Y).

Obróci ć i zablokowa ć uchwyty w jednej z dwóch pozycji zgodnie z ilustracj ą .

X

Y

1190 1325 1600

Dodatkowe koszyki mo ż na zakupi ć w lokalnym punkcie serwisowym.

Bezpieczny zamek

Zamra ż arka wyposa ż ona jest w specjalny zamek, zabezpieczaj ą cy przed przypadkowym zamkni ę ciem. Zamek jest zaprojektowany w taki sposób, ż e klucz mo ż na obróci ć i tym samym zamkn ąć pokryw ę wy łą cznie po uprzednim wci ś ni ę ciu klucza w zamek.

Aby zamkn ąć zamra ż ark ę , nale ż y wykona ć nast ę puj ą ce czynno ś ci:

1. delikatnie wcisn ąć klucz w zamek.

2. obróci ć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara w stron ę symbolu .

Aby otworzy ć zamra ż ark ę , nale ż y wykona ć nast ę puj ą ce czynno ś ci:

1. delikatnie wcisn ąć klucz w zamek.

2. obróci ć klucz w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, w stron ę symbolu

.

Wa ż ne!

Zapasowe klucze s ą dost ę pne w lokalnym punkcie serwisowym.

Ostrze ż enie!

Klucze nale ż y przechowywa ć poza zasi ę giem dzieci.

Przed utylizacj ą starego urz ą dzenia nale ż y upewni ć si ę , ż e klucz zosta ł wyj ę ty z zamka.

Koszyki wsun ą si ę w siebie.

Poni ż sze ilustracje pokazuj ą , ile koszyków mo ż na umie ś ci ć w ró ż nych modelach zamra ż arek.

Przydatne rady i wskazówki

Wskazówki dotycz ą ce zamra ż ania

Aby uzyska ć najlepsze wyniki zamra ż ania, nale ż y skorzysta ć z poni ż szych wa ż nych wskazówek:

• Maksymaln ą ilo ść ż ywno ś ci, któr ą mo ż na zamrozi ć w ci ą gu 24 godzin, podano na tabliczce znamionowej.

18

electrolux

• Proces zamra ż ania trwa 24 godziny. W tym czasie nie nale ż y wk ł ada ć do zamraż arki wi ę cej ż ywno ś ci przeznaczonej do zamro ż enia.

• Nale ż y zamra ż a ć tylko artyku ł y spo ż ywcze najwy ż szej jako ś ci, ś wie ż e i dok ł adnie oczyszczone.

• Ż ywno ść nale ż y dzieli ć na ma ł e porcje, aby móc j ą szybko zupe ł nie zamrozi ć , a póź niej rozmra ż a ć tylko potrzebn ą ilo ść .

• Ż ywno ść nale ż y pakowa ć w foli ę aluminiow ą lub polietylenow ą zapewniaj ą c ą hermetyczne zamkni ę cie.

• Nie dopuszcza ć do stykania si ę ś wie ż ej, niezamro ż onej ż ywno ś ci z zamro ż onymi produktami, aby unikn ąć wzrostu temperatury produktów zamro ż onych.

• Produkty niskot ł uszczowe przechowuj ą si ę lepiej i d ł u ż ej ni ż o wysokiej zawarto ś ci t ł uszczu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania ż ywno ś ci.

• Spo ż ywanie sorbetu bezpo ś rednio po wyj ę ciu z komory zamra ż arki mo ż e spowodowa ć odmro ż enia skóry.

Konserwacja i czyszczenie

Uwaga!

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, nale ż y od łą czy ć urz ą dzenie od zasilania.

Uk ł ad ch ł odniczy urz ą dzenia zawiera w ę glowodory. Prace konserwacyjne i uzupe ł nianie mog ą wykonywa ć wy łą cznie technicy autoryzowanego serwisu.

Okresowe czyszczenie

1. Wy łą czy ć urz ą dzenie.

2. Nale ż y wyj ąć wtyczk ę z kontaktu.

3. Regularnie czy ś ci ć urz ą dzenie i elementy dodatkowe ciep łą wod ą i ł agodnym mydł em. Uszczelk ę pokrywy nale ż y czy ś ci ć ostro ż nie.

4. Dok ł adnie wysuszy ć urz ą dzenie.

5. Umie ś ci ć wtyczk ę w gniazdku.

6. W łą czy ć urz ą dzenie.

Uwaga!

Nie wolno u ż ywa ć detergentów, ś rodków ś ciernych, zapachowych ś rodków czyszcz ą cych lub past woskowych do czyszczenia wn ę trza urz ą dzenia.

Nale ż y chroni ć system ch ł odz ą cy przed uszkodzeniem.

• Zaleca si ę umieszczanie daty zamro ż enia na ka ż dym opakowaniu w celu kontrolowania d ł ugo ś ci okresu przechowywania.

Wskazówki dotycz ą ce przechowywania zamro ż onej ż ywno ś ci

Aby urz ą dzenie funkcjonowa ł o z najlepsz ą wydajno ś ci ą , nale ż y:

• upewni ć si ę , ż e mro ż onki by ł y odpowiednio przechowywane w sklepie;

• stara ć si ę , aby zamro ż ona ż ywno ść by ł a transportowana ze sklepu do zamra ż arki w jak najkrótszym czasie;

• nie otwiera ć zbyt cz ę sto pokrywy zamraż arki i nie zostawia ć jej otwartej d ł u ż ej ni ż jest to absolutnie konieczne.

• Po rozmro ż eniu ż ywno ść szybko traci ś wie ż o ść i nie mo ż e by ć ponownie zamraż ana.

• nie przekracza ć okresu przechowywania podanego przez producenta ż ywno ś ci.

Wa ż ne!

Nie ma potrzeby czyszczenie obszaru spr ęż arki.

Niektóre kuchenne ś rodki czyszcz ą ce zawieraj ą substancje chemiczne, które mog ą uszkodzi ć tworzywo zastosowane w urz ą dzeniu. Z tego wzgl ę du zaleca si ę mycie zewn ę trznych cz ęś ci urz ą dzenia ciep łą wod ą z niewielk ą ilo ś ci ą p ł ynu do mycia naczy ń .

Rozmra ż anie zamra ż arki

Zamra ż ark ę nale ż y rozmra ż a ć , gdy warstwa szronu ma grubo ść 10-15 mm.

Najlepszym momentem na rozmra ż anie zamra ż arki jest czas, kiedy nie zawiera ż ywno ś ci lub zawiera jej niewiele.

Aby usun ąć szron nale ż y:

1. Wy łą czy ć urz ą dzenie.

2. Usun ąć wszelk ą przechowywan ą ż ywno ść , zawin ąć j ą w kilka warstw gazet i umie ś ci ć w ch ł odnym miejscu.

3. Pozostawi ć pokryw ę otwart ą , wyj ąć zatyczk ę z otworu odp ł ywowego aby wod ę z odszraniania zebra ć w podstawionej tacy. U ż y ć skrobaczki, aby przyspieszy ć usuwanie lodu.

electrolux

19

4. Po zako ń czeniu rozmra ż ania, dok ł adnie wysuszy ć wn ę trze i w ł o ż y ć zatyczk ę na miejsce.

5. W łą czy ć urz ą dzenie.

6. Przekr ę ci ć regulator temperatury w celu uzyskania maksymalnego ch ł odzenia i pozostawi ć takie ustawienie przez dwie trzy godziny.

7. Umie ś ci ć w zamra ż arce wcze ś niej wyj ę t ą ż ywno ść .

Wa ż ne!

Nigdy nie u ż ywa ć ostrych metalowych narz ę dzi do usuwania szronu, poniewa ż grozi to uszkodzeniem urz ą dzenia.

Do przy ś pieszenia procesu rozmra ż ania nie wolno u ż ywa ć urz ą dze ń mechanicznych ani ż adnych innych sztucznych metod oprócz tych, które s ą zalecane przez producenta.

Wzrost temperatury zamro ż onych artyku ł ów ż ywno ś ciowych, podczas rozmra ż ania, mo ż e spowodowa ć skrócenie czasu ich przechowywania.

Okresy przerw w eksploatacji urz ą dzenia

Je ś li urz ą dzenie nie jest u ż ywane przez d ł ugi czas, nale ż y wykona ć nast ę puj ą ce czynno ś ci:

1. Wy łą czy ć urz ą dzenie.

2. Wyj ąć wtyczk ę z kontaktu.

3. Wyj ąć wszystkie artyku ł y spo ż ywcze.

4. Rozmrozi ć i wyczy ś ci ć urz ą dzenie oraz wszystkie elementy.

5. Pozostawi ć pokryw ę otwart ą , aby zapobiec powstaniu przykrych zapachów.

Wa ż ne!

Je ś li urz ą dzenie pozostanie w łą czone, nale ż y poprosi ć kogo ś o regularne sprawdzanie, aby unikn ąć zepsucia si ę ż ywno ś ci w przypadku przerwy w zasilaniu.

Co zrobi

ć

, gdy…

Uwaga!

Przed przyst ą pieniem do usuni ę cia problemu nale ż y wyj ąć wtyczk ę z gniazdka.

Usuwanie problemów nieuwzgl ę dnionych w niniejszej instrukcji mo ż na powierzy ć wy łą cznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej osobie.

Problem

Urz ą dzenie g ł o ś no pracuje.

Wa ż ne!

Praca urz ą dzenia wi ąż e si ę z wyst ę powaniem pewnych d ź wi ę ków (praca spr ęż arki i d ź wi ę k pompowanego czynnika ch ł odniczego). Nie jest to usterka, lecz normalna praca urz ą dzenia.

Prawdopodobna przyczyna

Urz ą dzenie nie jest prawid ł owo ustawione.

Rozwi ą zanie

Nale ż y sprawdzi ć , czy urz ą dzenie stoi stabilnie (wszystkie cztery nogi powinny dotyka ć pod ł ogi).

Ustawi ć wy ż sz ą temperatur ę .

Spr ęż arka pracuje bezustannie.

Temperatura nie jest prawid ł owo ustawiona.

Pokrywa jest otwierana zbyt cz ę sto.

Pokrywa nie zosta ł a prawid ł owo zamkni ę ta.

W urz ą dzeniu umieszczono naraz du żą ilo ść ż ywno ś ci do przechowywania.

Ż ywno ść umieszczona w urz ą dzeniu jest zbyt ciep ł a.

Nie nale ż y pozostawia ć pokrywy otwartej d ł u ż ej ni ż to konieczne.

Sprawdzi ć , czy pokrywa poprawnie si ę zamyka oraz czy uszczelki s ą czyste i nieuszkodzone.

Odczeka ć kilka godzin i ponownie sprawdzi ć temperatur ę .

Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje si ę urz ą dzenie, jest zbyt wysoka dla zapewnienia wydajnej pracy.

Przed umieszczeniem w urz ą dzeniu odczeka ć , a ż ż ywno ść ostygnie do temperatury pokojowej.

Nale ż y spróbowa ć obni ż y ć temperatur ę w pomieszczeniu, w którym znajduje si ę urz ą dzenie.

20

electrolux

Problem

W łą czy ł a si ę lampka alarmowa wysokiej temperatury.

Prawdopodobna przyczyna

Temperatura wewn ą trz zamraż arki jest zbyt wysoka.

ą zanie

Patrz "Alarm wysokiej temperatury".

Rozwi

W urz ą dzeniu jest za du ż o szronu i lodu.

Urz ą dzenie zosta ł o niedawno w łą czone i temperatura jest wci ąż zbyt wysoka.

Ż ywno ść nie zosta ł a poprawnie zapakowana.

Pokrywa nie jest szczelna lub nie zosta ł a poprawnie zamkni ę ta.

Patrz "Alarm wysokiej temperatury".

Nale no ść ż

.

y dok ł adniej zapakowa ć

Ustawi ć wy ż sz ą temperatur ę .

ż yw-

Sprawdzi ć , czy pokrywa poprawnie si ę zamyka oraz czy uszczelki s ą czyste i nieuszkodzone.

Temperatura nie jest prawid ł owo ustawiona.

Zatyczka otworu odp ł ywowego odszraniania nie jest prawid ł owo w ł o ż ona.

Za du ż o szronu.

Umie

Usun ś ci ąć ć woru odp

prawid ł ł owo zatyczk ę otywowego odszraniania.

nadmiar szronu.

Pokrywa nie zamyka si ę do ko ń ca.

Pokryw rzy ć .

Nie dzia soka.

ę ł

trudno otwoa o ś wietlenie.

Temperatura wewn ą trz zamra ż arki jest zbyt wy-

Uszczelki pokrywy s ą brudne lub lepkie.

Ż ywno ść blokuje pokryw ę .

Wyczy ś ci ć uszczelki pokrywy.

U ł o ż y ć ż ywno ść w prawid ł owy sposób, patrz: nalepka w urz ą dzeniu.

Wyczy ś ci ć uszczelki pokrywy.

Uszczelki pokrywy s ą brudne lub lepkie.

Zawór jest zablokowany.

Ż arówka jest uszkodzona.

Temperatura nie jest prawid ł owo ustawiona.

Sprawdzi

Patrz "Wymiana

Ustawi ć ć

ni

zawór.

ż sz ą ż arówki".

temperatur ę .

Pokrywa nie jest szczelnie zamkni ę ta lub nie zosta ł a poprawnie zamkni ę ta.

Przed zamra ż aniem ś wie ż ych produktów urz ą dzenie nie zosta ł o dostatecznie sch ł odzone.

W urz ą dzeniu umieszczono naraz du żą ilo ść ż ywno ś ci do przechowywania.

Sprawdzi ć , czy pokrywa poprawnie si ę zamyka oraz czy uszczelki s ą czyste i nieuszkodzone.

Sch ł adza ć urz ą dzenie przez odpowiedni czas.

Ż

Ż ywno ywno cz ę sto.

ść ść

umieszczona w urz dzeniu jest zbyt ciep

do zamro ż ł a.

enia zosta

Pokrywa jest otwierana zbyt ą ł umieszczona zbyt blisko siebie.

a

Odczeka ć kilka godzin i ponownie sprawdzi ć temperatur ę . Nast ę pnym razem nale ż y umieszcza ć jednorazowo mniejsze ilo ś ci ż ywno ś ci do zamro ż enia.

Przed umieszczeniem w urz ą dzeniu odczeka ć , a ż ż ywno ść ostygnie do temperatury pokojowej.

Nale ż y rozmie ś ci ć ż ywno ść w taki sposób, aby zimne powietrze mog ł o swobodnie cyrkulowa ć .

Nale ż y otwiera ć pokryw ę jak najrzadziej.

electrolux

21

Problem

Temperatura wewn ą trz zamra ż arki jest zbyt niska.

Urz ą dzenie nie dzia ł a. Nie dzia ł a ch ł odzenie ani o ś wietlenie.

Wymiana ż arówki

Prawdopodobna przyczyna

Pokrywa pozosta ł a przez d ł u ż szy czas otwarta.

Temperatura nie jest prawid ł owo ustawiona.

Serwis

Je ś li urz ą dzenie nie dzia ł a poprawnie po wykonaniu powy ż szych czynno ś ci, nale ż y skontaktowa ć si ę z najbli ż szym autoryzowanym serwisem.

Aby uzyska ć szybk ą pomoc serwisow ą , nale ż y podczas zg ł aszania problemu poda ć model i numer seryjny urz ą dzenia, które mo ż na znale źć w umowie gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na zewn ę trznej prawej stronie urz ą dzenia.

Rozwi ą zanie

Nie nale ż y pozostawia ć pokrywy otwartej d ł u ż ej ni ż to konieczne.

Ustawi ć wy ż sz ą temperatur ę .

Wtyczka przewodu zasilaj ą cego nie zosta ł a w ł a ś ciwie umieszczona w gniazdku.

Zasilanie nie dociera do urz ą dzenia.

Prawid przewodu zasilaj ku.

Nale urz ą ż ł owo umie ą y spróbowa ś cego w gniazdć ci ć wtyczk

pod łą czy ę ć inne dzenie do danego gniazdka.

Urz ą dzenie nie zosta ł o w łą czone. W łą czy ć urz ą dzenie.

W gniazdku nie ma napi ę cia (nale ż y spróbowa ć pod łą czy ć inne urz ą dzenie do danego gniazdka).

Nale ż y wezwa ć elektryka.

4. Zainstalowa ć klosz ż arówki.

1. Nale ż y wyj ąć wtyczk ę z kontaktu.

2. Zdj ąć klosz ż arówki.

3. Wymieni ć star ą ż arówk ę na now ą o takiej samej mocy (maksymaln ą moc podano na kloszu ż arówki).

Ostrze

klosza ż

ż enie!

Nie nale arówki w czasie wymiany.

Je ż eli klosz ż arówki zosta ł uszkodzony lub nie ma go w ogóle, nie nale ż y korzysta ć z zamra ż arki.

ż y zdejmowa ć

Dane techniczne

Pojemno ść

(ca ł kowita) litrów 213 Wysoko ść mm 876 Czas utrzymywania temperatury bez zasilania

Pobór energii godzin 28

Pojemno ść

(netto)

Znamionowy pobór mocy

Napi ę cie litrów 210 Szeroko ść

W 100 G łę boko ść

V 230 Masa mm 795 mm 665 Wydajno ść zamra ż ania

Klasa klimatyczna kWh/24 godz kg/24 godz

0,78

14 kg 39 SN-T

Dane techniczne podane s ą na tabliczce znamionowej znajduj ą cej si ę z prawej strony na zewn ą trz urz ą dzenia.

22

electrolux

Instalacja

Instalacja urz ą dzenia

Ostrze ż enie!

W przypadku utylizacji starego urz ą dzenia posiadaj ą cego zamek lub rygiel na pokrywie, nale ż y najpierw go uszkodzi ć , aby dzieci nie mog ł y zatrzasn ąć si ę wewn ą trz.

Wa ż ne!

Nale ż y pozostawi ć dost ę p do wtyczki przewodu zasilaj ą cego po zainstalowaniu urz ą dzenia.

To urz ą dzenie mo ż na zainstalowa ć w gara ż u lub piwnicy, ale optymalne miejsce instalacji tego urz ą dzenia to takie, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urz ą dzenia:

Temperatura otoczenia

SN

N

ST

T

Klasa klimatyczna

+10°C do 32°C

+16°C do + 32°C

+16°C do + 38°C

+16°C do + 43°C

Przy łą cze elektryczne

Przed pod łą czeniem urz ą dzenia do sieci elektrycznej nale ż y sprawdzi ć , czy napi ę cie

Ochrona

ś

rodowiska

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ż e tego produktu nie wolno traktowa ć tak, jak innych odpadów domowych. Nale ż y odda ć go do w ł a ś ciwego punktu skupu surowców wtórnych zajmuj ą cego si ę z ł omowanym sprz ę tem elektrycznym i elektronicznym. W ł a ś ciwa utylizacja i z ł omowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wp ł ywu z ł omowanych produktów na ś rodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyska ć szczegó ł owe dane dotycz ą ce mo ż liwo ś ci recyklingu niniejszego urz ą dzenia, nale ż y skontaktowa ć si ę z lokalnym urz ę dem miasta, s ł u ż bami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zosta ł zakupiony.

oraz cz ę stotliwo ść podane na tabliczce znamionowej odpowiadaj ą parametrom domowej instalacji zasilaj ą cej.

Urz ą dzenie musi by ć uziemione. Wtyczka przewodu zasilaj ą cego do łą czonego do urz ą dzenia posiada styk uziemiaj ą cy . Je ś li gniazdko zasilania nie jest uziemione, urz ą dzenie nale ż y odr ę bnie uziemi ć zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniaj ą c to z wykwalifikowanym elektrykiem.

Producent nie ponosi ż adnej odpowiedzialno ś ci w przypadku nieprzestrzegania powy ż szych wskazówek dotycz ą cych bezpiecze ń stwa.

Niniejsze urz ą dzenie spe ł nia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.

Wymagania dotycz ą ce wentylacji

1. Umie ś ci ć zamra ż ark ę poziomo na stabilnej powierzchni. Urz ą dzenie musi si ę opiera ć na wszystkich czterech nogach.

2. Nale ż y upewni ć si ę , ż e mi ę dzy urz ą dzeniem a ś cian ą z ty ł u jest 5 cm wolnej przestrzeni.

3. Nale ż y upewni ć si ę , ż e mi ę dzy urz ą dzeniem a ś cian ą z boku jest 5 cm wolnej przestrzeni.

Przep ł yw powietrza za urz ą dzeniem musi by ć wystarczaj ą cy.

electrolux

23

Electrolux. Thinking of you.

Saiba mais sobre a nossa filosofia em www.electrolux.com

Índice

Informações de segurança

Funcionamento

Painel de controlo

Primeira utilização

Utilização diária

Sugestões e conselhos úteis

23

25

26

26

26

27

Manutenção e limpeza

O que fazer se…

Dados técnicos

Instalação

Preocupações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio

28

29

31

32

32

Informações de segurança

Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.

Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.

• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.

• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.

Segurança geral

Cuidado

Mantenha as aberturas de ventilação sem obstruções.

• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.

• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.

• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.

• Não danifique o circuito refrigerante.

24

electrolux

• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.

Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.

Se o circuito refrigerante se danificar:

– evite chamas livres e fontes de ignição

– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra

• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.

Advertência

Qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem de ser substituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.

1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.

2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.

3. Certifique-se de que consegue alcan-

çar a ficha do aparelho.

4. Não puxe o cabo de alimentação.

5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não introduza a ficha de alimentação. Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.

6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada

7)

iluminação interior.

• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.

• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.

• Evite a exposição prolongada do aparelho

à luz solar directa.

Utilização diária

• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.

• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.

• Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na ventilação traseira.

8)

• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.

• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.

• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.

• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.

• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.

Limpeza e manutenção

• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Se não conseguir alcançar a tomada, corte a fonte de alimentação.

• Não limpe o aparelho com objectos de metal.

• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.

Instalação

Importante

Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas no parágrafo específico.

• Retire o aparelho da embalagem e verifique se tem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu. Nesse caso, guarde a embalagem.

• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.

7) Se a tampa da lâmpada tiver

8) Se o aparelho não criar gelo

electrolux

25

• Deve haver uma circulação de ar adequada em torno do aparelho, caso contrário, resulta em sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as instru-

ções relativas à instalação.

• O aparelho não pode estar situado perto de radiadores ou fogões.

• Certifique-se de que a ficha de alimenta-

ção fica acessível após a instalação do aparelho.

Assistência

• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a assistência da máquina devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.

• Este aparelho deve ser reparado por um

Centro de assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças originais.

Funcionamento

Ligar

Introduza a ficha na tomada.

Rode o regulador da temperatura para a direita.

A respectiva lâmpada de controlo acende-

-se.

A luz de alarme acende-se.

Desligar

Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição OFF.

Regulação da temperatura

A temperatura é regulada automaticamente.

Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:

• rode o regulador de temperatura para para obter a frescura mínima.

• rode o regulador de temperatura para para obter a frescura máxima.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo são recicláveis.

Normalmente, uma definição média é a mais adequada.

No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:

• temperatura ambiente

• frequência de abertura da tampa

• quantidade de alimentos conservados

• localização do aparelho.

26

electrolux

Painel de controlo

1 2 3

4

1 Luz de alarme de temperatura elevada

2 Luz de controlo

3 Action Freeze luz

4 Action Freeze botão e reposição do alarme

Action Freeze função

Poderá activar a função Action Freeze premindo o botão Action Freeze.

A luz Action Freeze acendender-se-á.

Primeira utilização

Limpeza do interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.

Utilização diária

Congelação de alimentos frescos

O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.

Para congelar alimentos frescos active a fun-

ção Action Freeze, pelo menos, 24 horas antes de colocar os alimentos no compartimento congelador.

A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na

placa de características

9)

O processo de congelação dura 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.

Esta função pára automaticamente após 52 horas.

É possível desactivar a função em qualquer altura, premindo o botão Action Freeze . A luz Action Freeze apagar-se-á.

Alarme de temperatura elevada

Um aumento na temperatura no congelador

(por exemplo, devido a uma falha de alimentação) é indicado através de:

• activação da luz de alarme

• aviso sonoro.

Durante a fase de alarme, o aviso sonoro pode ser desligado premindo o botão de reposição do alarme.

Durante a fase de alarme não introduza alimentos congelador.

Quando as condições normais forem restabelecidas, a luz de alarme desliga-se automaticamente.

Importante

Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.

Armazenamento de alimentos congelados

Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.

Importante

Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na tabela de características técnicas em "tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).

9) Consulte os "Dados técnicos"

electrolux

27

Calendário de congelação

595 795 935 1050

230

Os símbolo indicam diferentes tipos de alimentos congelados.

Os números indicam os tempos de armazenamento em meses para os respectivos tipos de alimentos congelados. A validade do valor superior ou inferior do tempo de armazenamento indicado depende da qualidade dos alimentos e do tratamento antes da congelação.

Abrir e fechar a tampa

Uma vez que a tampa está equipada com uma junta de fecho estanque, não é fácil abri-

-la logo após a ter fechado (devido ao vácuo formado no interior).

Aguarde alguns minutos antes de voltar a abrir o aparelho. A válvula de vácuo ajuda-o a abrir a tampa.

Advertência

Nunca utilize demasiada força para puxar a pega.

Cestos de armazenamento

Pendure os cestos no rebordo superior do congelador (X) o coloque-os no interior deste

(Y). Rode e fixe as pegas para estas duas posições, como ilustrado na imagem.

X

Y

1190 1325 1600

Pode adquirir cestos adicionais junto do

Centro de Assistência local.

Bloqueio de segurança

O congelador está equipado com uma fechadura especial para evitar um bloqueio acidental. A fechadura foi concebida de forma a que a chave possa rodar e fechar a tampa apenas que tiver empurrado previamente a chave para dentro da fechadura.

Para fechar o congelador execute os seguintes passos:

1. Insira a chave suavemente na fechadura.

2. rode a chave para a direita, em direcção do símbolo .

Para abrir o congelador execute os seguintes passos:

1. Insira a chave suavemente na fechadura.

2. rode a chave para a esquerda, em direc-

ção do símbolo .

Importante

Pode encontrar chaves sobressalentes no Centro de Assistência local.

Advertência

Mantenha a chave fora do alcance das crianças.

Não se esqueça de retirar a chave da fechadura antes de eliminar o aparelho antigo.

Os cestos engatam uns nos outros.

As imagens seguintes mostram quantos cestos podem ser colocados no interior dos vários modelos de congeladores.

Sugestões e conselhos úteis

Conselhos para a congelação

Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação, eis alguns conselhos importantes:

• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;

28

electrolux

• o processo de congelação demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;

• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;

• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade necessária;

• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;

• não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;

• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;

• a água congela, se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do congelador, pode possivelmente causar queimaduras de gelo na pele;

• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento;

Conselhos para o armazenamento de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:

• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;

• tenha a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo mais curto possível;

• não abra a tampa muitas vezes nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.

• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser congelados.

• Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

Manutenção e limpeza

Cuidado

Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.

Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.

Limpeza periódica

1. Desligue o aparelho.

2. Desligue a ficha da tomada.

3. Limpe o aparelho e os acessórios regularmente com água morna e detergente neutro. Limpe a junta da tampa com cuidado.

4. Seque bem o aparelho.

5. Ligue a ficha do aparelho à tomada de alimentação.

6. Ligue o aparelho.

Cuidado

Não limpe o interior do aparelho com detergentes, produtos abrasivos, produtos de limpeza demasiado perfumados ou ceras de polir.

Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.

Importante

Não é necessário limpar a área do compressor.

Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.

Descongelar o congelador

Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de

10-15 mm.

A melhor altura para descongelar o congelador é quando este tem poucos ou nenhuns alimentos no interior.

Para remover o gelo, execute estes passos:

1. Desligue o aparelho.

electrolux

29

2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.

3. Deixe a tampa aberta, retire o tampão do orifício de descarga da água de descongelação e recolha a água descongelada nim tabuleiro. Utilize um raspador para remover o gelo rapidamente.

4. Quando a descongelação estiver concluída, seque o interior minuciosamente e volte a colocar a ficha.

5. Ligue o aparelho.

6. Defina o regulador de temperatura para obter a frescura máxima e coloque o aparelho em funcionamento durante duas ou três horas com esta definição.

7. Coloque no compartimento os alimentos previamente retirados.

Importante

Nunca utilize objectos de metal afiados para raspar o gelo, pois pode danificar o aparelho. Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação além daqueles recomendados pelo fabricante. Um aumento de temperatura das embalagens de alimentos congelados, durante a descongelação, pode encurtar a vida útil de armazenamento.

Períodos de inactividade

Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precau-

ções:

1. Desligue o aparelho.

2. Desligue a ficha da tomada.

3. Retire todos os alimentos.

4. Descongele e limpe o aparelho e todos os acessórios.

5. Deixe a tampa aberta para evitar a formação de odores desagradáveis.

Importante

Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.

O que fazer se…

Cuidado

Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.

A resolução de problemas que não se encontram no manual só deve ser efectuada por um electricista qualificado ou uma pessoa competente.

Problema

O aparelho faz barulho.

O compressor funciona continuamente.

Importante

O funcionamento do aparelho é acompanhado de alguns sons (som do compressor e de circulação). Isto é um funcionamento normal e não representa qualquer falha.

Possível causa

O aparelho não está apoiado correctamente.

Solução

Verifique se o aparelho está estável

(os quatro pés devem estar no chão).

A temperatura não está regulada correctamente.

Defina uma temperatura mais elevada.

A tampa foi aberta muitas vezes.

Não deixe a tampa aberta mais tempo do que o necessário.

A tampa não está bem fechada correctamente.

Verifique se a tampa fecha bem e se as juntas estão limpas e não estão danificadas.

Aguarde algumas horas e volte a verificar a temperatura.

Foram colocadas grandes quantidades de alimentos para serem congelados ao mesmo tempo.

Os alimentos colocados no aparelho estavam demasiado quentes.

Deixe que os alimentos arrefeçam

à temperatura ambiente antes de os guardar.

30

electrolux

Problema Possível causa

A temperatura do compartimento onde se encontra o aparelho está demasiado elevada para um funcionamento eficiente.

Está demasiado quente no interior do congelador.

Tente baixar a temperatura do compartimento onde se encontra o aparelho.

Solução

A luz de alarme de temperatura elevada está acesa.

Existe demasiado gelo.

O armário foi ligado recentemente e a temperatura está ainda demasiado elevada.

Os produtos não estão embalados correctamente.

A tampa não foi fechada correctamente ou não fecha de modo estanque.

A temperatura não está regulada correctamente.

O tampão de drenagem da água não está colocado correctamente.

Existe demasiado gelo.

Consulte "Alarme de temperatura elevada".

Consulte "Alarme de temperatura elevada".

Embale os produtos correctamente.

Verifique se a tampa fecha bem e se as juntas estão limpas e não estão danificadas.

Defina uma temperatura mais elevada.

Coloque o tampão de drenagem da água na posição correcta.

A tampa fecha completamente.

Os alimentos colocados no aparelho estavam demasiado quentes.

Os produtos a congelar foram colocados muito perto uns dos outros.

Elimine o excesso de gelo.

As juntas da tampa estão sujas ou pegajosas.

A tampa está bloqueada por embalagens de alimentos.

Limpe as juntas da tampa.

Acondicione as embalagens de forma correcta, consulte o autocolante no aparelho.

Limpe as juntas da tampa.

É difícil abrir a tampa.

As juntas da tampa estão sujas ou pegajosas.

A válvula está bloqueada.

A lâmpada não funciona.

A lâmpada está defeituosa.

Está demasiado quente no interior do congelador.

A temperatura não está regulada correctamente.

A tampa não fecha de forma estanque ou não está fechada correctamente.

Antes da congelação, o aparelho não foi suficientemente pré-refrigerado.

Foram colocadas grandes quantidades de alimentos para serem congelados ao mesmo tempo.

Verifique a válvula.

Consulte "Substituir a lâmpada".

Defina uma temperatura mais baixa.

Verifique se a tampa fecha bem e se a junta está limpa e não está danificada.

Deixe o aparelho pré-refrigerar o tempo suficiente.

Aguarde algumas horas e volte a verificar a temperatura. Da próxima vez coloque menos alimentos para congelar ao mesmo tempo.

Deixe que os alimentos arrefeçam

à temperatura ambiente antes de os guardar.

Coloque os produtos de forma a que o ar frio possa circular por eles.

electrolux

31

Problema

Está demasiado frio no interior do congelador.

O aparelho não funciona.

Nem a refrigeração, nem a iluminação funcionam.

Possível causa Solução

A tampa foi aberta muitas vezes.

Tente não abrir a tampa muitas vezes.

A tampa foi deixada aberta durante muito tempo.

A temperatura não está regulada correctamente.

A ficha não está bem inserida na tomada.

Não deixe a tampa aberta mais tempo do que o necessário.

Defina uma temperatura mais elevada.

Insira a ficha correctamente na tomada.

A corrente eléctrica não chega ao aparelho.

O aparelho não está ligado.

Não existe tensão na tomada

(tente ligar outro aparelho à tomada).

Assistência Técnica

Se o seu aparelho continuar a não funcionar correctamente depois de ter efectuado as verificações acima mencionadas, contacte o

Centro de Assistência local.

Para obter um serviço rápido, é essencial que especifique o modelo e o número de série do seu aparelho, os quais podem ser encontrados quer no certificado de garantia, quer na placa de características localizada no lado direito exterior do aparelho.

Tente ligar outro aparelho eléctrico

à tomada.

Ligue o aparelho.

Chame um electricista.

3. Ligue a ficha do aparelho à tomada de alimentação.

4. Abra a tampa. Certifique-se de que a lâmpada se acende.

Substituir a lâmpada

1. Desligue a ficha da tomada.

2. Substitua a lâmpada usada pela nova lâmpada com a mesma potência (a potência máxima está indicada na tampa da lâmpada).

Advertência

Não retire a cobertura da lâmpada na altura da substituição.

Não opere o congelador se a cobertura da lâmpada estiver danificada ou em falta.

Dados técnicos

Volume (bruto) Litros 213 Altura mm 876

Litros 210 Largura mm 795 Volume (líquido)

Potência nominal

Tensão

Watt

Volts

100

230

Profundidade

Peso mm

Kg

665

39

Tempo de arranque horas 28

Consumo de energia kWh/24h 0,78

Capacidade de congelação

Classe climática kg/24h 14

SN-T

Outras informações técnicas encontram-se na placa de características no lado direito externo do aparelho.

32

electrolux

Instalação

Posicionamento

Advertência

Se for eliminar um aparelho velho que tem um bloqueio ou um fecho na tampa, certifique-se de que este não funciona para evitar que as crianças fiquem trancadas lá dentro.

Importante

O aparelho deverá ter a ficha acessível após a instalação.

Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe climática indicada na placa de dados do aparelho:

Temperatura ambiente Classe climática

SN

N

ST

T

+10°C a +32°C

+16°C a +32°C

+16°C a +38°C

+16°C a +43°C

Ligação eléctrica

Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados

Preocupações ambientais

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto.

Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

correspondem à fonte de alimentação doméstica.

O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.

O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.

Este aparelho cumpre com as directivas.

E.E.C.

Requisitos de ventilação

1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre os quatro pés.

2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e a parede traseira é de 5 cm.

3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os lados é de 5 cm.

O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser suficiente.

electrolux

33

Obsah

Bezpe č nostné pokyny

Prevádzka

Ovládací panel

Prvé použitie

Každodenné používanie

Užito č né rady a tipy

Electrolux. Thinking of you.

Viac o nás na www.electrolux.com

33

35

35

36

36

37

Ošetrovanie a č istenie

Č o robi ť , ke ď ...

Technické údaje

Inštalácia

38

39

41

41

Otázky ochrany životného prostredia 41

Bezpe

č

nostné pokyny

V záujme vlastnej bezpe č nosti a na zabezpe č enie správneho používania si pred nain-

štalovaním a prvým použitím spotrebi č a starostlivo pre č ítajte tento návod na používanie vrátane tipov a upozornení. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbyto č ným chybám a úrazom zaru č ilo, že všetci užívatelia tohto spotrebi č a budú podrobne oboznámení s jeho obsluhou a s bezpe č nostnými pokymni.

Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa vždy nachádzali pri spotrebi č i, aj po pres ť ahovaní alebo predaji inej osobe, a aby bol každý, kto ho používa po celú dobu jeho životnosti, riadne informovaný o používaní a bezpe č nosti spotrebi č a.

Dodržiavajte tieto bezpe č nostné pokyny na ochranu zdravia, života a majetku, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalos ť ou.

Bezpe č nos ť detí a zranite ľ ných osôb

• Tento spotrebi č nie je ur č ený pre osoby

(vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnos ť ami, ani pre osoby s nedostato č nými skúsenos ť ami a vedomos ť ami, ak nie je zabezpeč ený doh ľ ad alebo pou č enie o bezpe č nom používaní spotrebi č a zo strany osoby zodpovednej za ich bezpe č nos ť .

Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte ma ť istotu, že sa nebudú so spotrebi č om hra ť .

• Všetky obaly odstrá ň te z dosahu detí. Hrozí riziko zadusenia.

• Ak spotrebi č likvidujete, vytiahnite zástr č ku spotrebi č a z elektrickej zásuvky, odrežte pripojovací kábel (pod ľ a možnosti č o najbližšie k spotrebi č u) a demontujte dvierka, aby deti pri hre nemohol zasiahnu ť elektrický prúd a aby sa nemohli zatvori ť vnútri spotrebi č a.

• Ak má tento spotrebi č s magnetickými tesneniami dvierok nahradi ť starší spotrebi č s pružinovým uzáverom (príchytkou dvierok) na dvierkach alebo na veku, pred likvidáciou starého spotrebi č a poško ď te zatvárací mechanizmus tak, aby bol nefunk č ný.

Predídete tak uviaznutiu hrajúcich sa detí v spotrebi č i.

Všeobecné bezpe č nostné pokyny

Pozor

Vetracie otvory nezakrývajte a udržiavajte ich bez prekážok.

• Spotrebi č je ur č ený na uchovávanie potravín a nápojov v bežnej domácnosti, ako sa vysvet ľ uje v návode na použitie.

• Na urých ľ ovanie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani umelé prostriedky.

• Vnútri chladiacich spotrebi č ov nepoužívajte iné elektrické spotrebi č e (ako sú výrobníky zmrzliny), ak nie sú schválené na tento

ú č el výrobcom.

• Nepoškodzuje chladiaci okruh.

34

electrolux

• Chladiaci okruh spotrebi č a obsahuje izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je však hor ľ avý.

Po č as prepravy a inštalácie spotrebi č a dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu č as ť chladiaceho okruhu.

Ak sa chladiaci okruh poškodil:

– nepribližujte sa s otvoreným oh ň om ani so zápalnými zdrojmi

– dokonale vyvetrajte miestnos ť so spotrebi č om

• Je nebezpe č né upravova ť technické vlastnosti alebo akoko ľ vek meni ť tento spotrebi č . Akéko ľ vek poškodenie prípojného kábla môže spôsobi ť krátke spojenie, ohe ň a úraz elektrickým prúdom.

Varovanie

Akýko ľ vek elektrický komponent (sie ť ový kábel, zástr č ka, kompresor) musí vymie ň a ť autorizovaný servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný personál.

1. Napájací kábel sa nesmie predlžova ť .

2. Dbajte na to, aby zástr č ka a napájací kábel za spotrebi č om neboli stla č ené a aby sa nepoškodili. Pritla č ená alebo poškodená sie ť ová zástr č ka sa môže prehria ť a spôsobi ť požiar.

3. Zabezpe č te, aby ste mali vždy vo ľ ný prístup k zásuvke elektrickej siete.

4. Ne ť ahajte za napájací elektrický kábel.

5. Ak je elektrická zásuvka uvo ľ nená, zástr č ku nezapájajte. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

6. Spotrebi č nesmiete používa ť , ak chýba kryt osvetlenia

10) vnútorného osvetlenia.

• Spotrebi č je ť ažký. Pri jeho premiest ň ovaní postupujte opatrne.

• Z mraziaceho priestoru ni č nevyberajte ani sa ni č oho nedotýkajte, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože to môže spôsobi ť poranenie kože ruky alebo mrazové popáleniny.

• Vyhýbajte sa dlhodobému vystaveniu spotrebi č a priamemu slne č nému svetlu.

Každodenné používanie

• Nekla ď te horúce hrnce na plastové diely spotrebi č a.

• Neuchovávajte v spotrebi č i hor ľ avý plyn ani tekutinu, pretože môžu explodova ť .

• Potraviny nekla ď te priamo na otvor na vývod vzduchu na zadnej stene.

11)

• Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znova zmrazova ť .

• Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.

• Odporú č ania výrobcu spotrebi č a na uchovávanie potravín sa musia striktne dodržiava ť . Pozri príslušné pokyny.

• Do mraziaceho priestoru nekla ď te sýtené ani šumivé nápoje, pretože v nádobách vzniká tlak, ktorý môže spôsobi ť ich explóziu a tá spôsobí poškodenie spotrebič a.

• Zmrzlina môže spôsobi ť mrazové popáleniny, ak sa konzumuje priamo po vybratí zo spotrebi č a.

Starostlivos ť a č istenie

• Pred vykonávaním údržby spotrebi č vypnite a vytiahnite jeho zástr č ku zo zásuvky elektrickej siete. Ak nemôžete vytiahnu ť zástr č ku zo zásuvky elektrickej siete, odpojte elektrické napájanie v domácnosti.

• Pri č istení spotrebi č a nepoužívajte kovové predmety.

• Na odstra ň ovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú

škrabku.

Inštalácia

Dôležité upozornenie

Pri elektrickom zapájaní dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v príslušnom odseku.

• Spotrebi č rozba ľ te a skontrolujte, č i nie sú vidite ľ né poškodenia. Spotrebi č nepripájajte, ak je poškodený. Prípadné poškodenia okamžite nahláste v mieste, kde ste si spotrebi č zakúpili. V takomto prípade si odložte obal.

• Pred zapojením spotrebi č a do elektrickej siete sa odporú č a po č ka ť aspo ň štyri hodiny, aby olej stiekol spä ť do kompresora.

• Okolo spotrebi č a musí by ť zabezpe č ené dostato č né vetranie, v opa č nom prípade hrozí prehrievanie. Aby ste dosiahli dostato č né vetranie, ria ď te sa pokynmi na in-

štaláciu.

10) Ak sa má používa ť kryt lampy

11) Ak je spotrebi č beznámrazový

electrolux

35

• Spotrebi č sa nesmie umiest ň ova ť v blízkosti radiátorov alebo sporákov.

• Dbajte na to, aby bola sie ť ová zástr č ka po nainštalovaní spotrebi č a prístupná.

Servis

• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách spotrebi č a musí vykona ť kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená osoba.

• Servis tohto výrobku musí vykonáva ť autorizované servisné stredisko. Musia sa používa ť výhradne originálne náhradné dielce.

Ochrana životného prostredia

Chladiaci okruh ani izola č né materiály spotrebi č a neobsahujú plyny, ktoré by

Prevádzka

Zapínanie

Zasu ň te zástr č ku do zásuvky elektrickej siete.

Oto č te regulátor teploty smerom vpravo.

Kontrolka elektrického napájania sa rozsvieti.

Rozsvieti sa výstražná kontrolka.

Vypínanie

Pri vypínaní spotrebi č a oto č te regulátor teploty do polohy OFF.

Regulácia teploty

Teplota sa reguluje automaticky.

Pri prevádzkovaní spotrebi č a postupujte takto:

• oto č ením regulátora teploty smerom k dosiahnete minimálne chladenie.

• oto č ením regulátora teploty smerom k dosiahnete maximálne chladenie.

Ovládací panel

1 2 3

4

1 Výstražná kontrolka zvýšenia teploty mohli poškodi ť ozónovú vrstvu. Spotrebi č sa nesmie likvidova ť spolo č ne s komunálnym ani domovým odpadom. Penová izolácia obsahuje hor ľ avé plyny: spotrebi č sa musí likvidova ť v súlade s platnými predpismi, ktoré vám na požiadanie poskytnú miestne orgány. Dávajte pozor, aby sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane blízko výmenníka tepla. Materiály použité v tomto spotrebi č i ozna č ené symbolom

sú recyklovate ľ né.

Stredné nastavenie je vo všeobecnosti najvhodnejšie.

Presné nastavenie si treba vybera ť s prihliadnutím na skuto č nos ť , že teplota v spotrebi č i závisí od:

• teplota v miestnosti

• frekvencie otvárania veka

• množstva uchovávaných potravín

• umiestnenia spotrebi č a.

2 Kontrolka napájania

3 Action Freeze kontrolka

4 Action Freeze spína č a zrušenie alarmu

Action Freeze Funkcia

Funkciu Action Freeze môžete aktivova ť stlač ením spína č a Action Freeze.

Rozsvieti sa kontrolka Action Freeze.

Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodinách.

36

electrolux

Funkciu možno zruši ť kedyko ľ vek stla č ením spína č a Action Freeze . Kontrolka Action Freeze zhasne.

Alarm pri zvýšení vnútornej teploty

Zvýšenie teploty vnútri mrazni č ky (napríklad následkom prerušenia dodávky elektriny) indikuje:

• zapnutie výstražnej kontrolky

Prvé použitie

Č istenie interiéru

Pred prvým použitím spotrebi č a umyte jeho vnútro a všetky jeho diely vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach nového spotrebi č a a potom všetky povrchy dôkladne osušte.

Každodenné používanie

Zmrazovanie č erstvých potravín

Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie č erstvých potravín a na uchovávanie mrazených a hlboko zmrazených potravín po dlhší č as.

Pri zmrazovaní č erstvých potravín aktivujte funkciu Action Freeze najmenej 24 hodín pred vložením zmrazovaných potravín do mraziaceho priestoru.

Maximálne množstvo potravín, ktoré sa dá zmrazi ť po č as 24 hodín, je uvedené na

výrobnom štítku

12)

Zmrazovanie trvá 24 hodín: v tomto č ase nepridávajte iné zmrazované potraviny.

Skladovanie mrazených potravín

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po ur č itom č ase mimo prevádzky nechajte spotrebi č pred vložením potravín beža ť najmenej

2 hodiny s najvyššími nastaveniami.

Dôležité upozornenie

V prípade neúmyselného rozmrazenia potravín, napríklad v dôsledku výpadku napájacieho napätia, za predpokladu, že doba výpadku energie bola dlhšia ako údaj uvedený v technických údajoch pod položkou

"akumula č ná doba", treba rozmrazené potraviny č o najskôr spotrebova ť alebo uvari ť a až potom znova zmrazi ť (po ochladení).

• zvuk bzu č iaka.

Po č as fázy alarmu možno bzu č iak vypnú ť stla č ením spína č a zrušenia alarmu.

Po č as fázy alarmu do mrazni č ky nevkladajte potraviny.

Po obnovení normálnych podmienok kontrolka alarmu zhasne automaticky.

Dôležité upozornenie

Nepoužívajte abrazívne č istiace prostriedky ani prášky, pretože by poškodili povrch.

Kalendár zmrazovania

Tieto symboly ozna č ujú rôzne druhy mrazených potravín.

Č ísla indikujú dobu skladovania príslušných druhov potravín v mesiacoch. To, č i platí horný alebo dolný limit uvádzaných dôb skladovania, závisí od kvality potravín a od ich úpravy pred zmrazovaním.

Otvorenie a zatvorenie veka

Vzh ľ adom na to, že je veko vybavené dobre priliehajúcim tesnením, jeho otvorenie krátko po predchádzajúcom zatvorení bude namáhavé (následkom vytvorenia vákua vnútri spotrebi č a).

Pred opätovným otvorením veka spotrebi č a po č kajte nieko ľ ko minút. Vákuový ventil vám pomôže pri otváraní veka.

Varovanie

Nikdy na ť ahajte rukovä ť príliš silno.

Skladovacie košíky

Zaveste košíky na horný okraj mrazni č ky (X) alebo ich vložte do vnútra mrazni č ky (Y).

Oto č te a upevnite rukoväte pre tieto dve polohy, ako je zobrazené na obrázku.

12) Pozrite č as ť "Technické údaje"

electrolux

37

1190

X

1325

Y

Košíky sa zasunú jeden do druhého.

Na nasledujúcich obrázkoch vidno, ko ľ ko ko-

šíkov možno vloži ť do vnútra rôznych modelov mrazni č iek.

230

595 795 935

1600

1050

Bezpe č nostný zámok

Mrazni č ka je vybavená špeciálnym zámkom, aby sa predišlo náhodnému zamknutiu. Zámok je navrhnutý tak, aby sa k ľ ú č dal oto č i ť a tým zatvori ť zámok iba vtedy, ak ste predtým vsunuli k ľ ú č do zámku.

Pri zamknutí mrazni č ky postupujte nasledovne:

1. opatrne vsu ň te k ľ ú č do zámku.

2. oto č te k ľ ú č smerom vpravo, až do polohy symbolu .

Aby ste mrazni č ku odomkli, postupujte nasledovne:

1. opatrne vsu ň te k ľ ú č do zámku.

2. oto č te k ľ ú č smerom v ľ avo, až do polohy symbolu .

Dôležité upozornenie

Náhradné k ľ ú č e môžete získa ť v servisnom stredisku.

Varovanie

K ľ ú č e odložte mimo dosahu detí.

Pri likvidácii spotrebi č a, pred jeho odovzdaním do zberného strediska vyberte k ľ ú č zo zámku.

Ď alšie košíky si môžete kúpi ť v miestnom servisnom stredisku.

Užito

č

né rady a tipy

Rady na zmrazovanie

Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádzame nieko ľ ko dôležitých rád:

• maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmrazi ť za 24 hodín. sa uvádza na typovom štítku;

• zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto č ase sa nesmú pridáva ť žiadne ď alšie potraviny na zmrazovanie;

• Zmrazujte iba potraviny špi č kovej kvality, č erstvé a dôkladne vy č istené;

• potraviny naporcujte na malé porcie, aby sa mohli rýchlo a úplne zmrazi ť a aby ste neskôr mohli odmrazi ť iba potrebné množstvo;

• Potraviny zaba ľ te do alobalu alebo do polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli zabalené vzduchotesne;

• Nedovo ľ te, aby sa č erstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, predídete tak zvýšeniu ich teploty;

• chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie ako tu č né; so ľ skracuje dobu skladovate ľ nosti potravín;

• zmrzliny konzumované bezprostredne po vybraní z mraziaceho priestoru môžu spôsobi ť popálenie kože mrazom;

• odporú č a sa ozna č i ť každé balenie dátumom zmrazovania, aby ste mohli presne sledova ť dobu uchovávania;

Rady na uchovávanie mrazených potravín

Aby ste maximálne využili možnosti tohto spotrebi č a:

• presved č ite sa, že maloobchodný predajca adekvátne skladuje komer č né mrazené potraviny;

• dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli z predajne potravín do mrazni č ky pod ľ a možnosti č o najrýchlejšie;

38

electrolux

• veko neotvárajte č asto, ani ho nenechávajte otvorené dlhšie, ako je to nevyhnutné.

• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nesmú sa znova zmrazova ť .

Ošetrovanie a

č

istenie

Pozor

Pred akouko ľ vek údržbou spotrebi č odpojte od elektrickej siete.

Tento spotrebi č obsahuje uh ľ ovodíky v chladiacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu a plnenie chladiaceho okruhu vykonáva ť výhradne autorizovaní technici.

Pravidelné č istenie

1. Vypnite spotrebi č .

2. Vytiahnite zástr č ku zo zásuvky elektrickej siete.

3. Spotrebi č a príslušenstvo pravidelne umývajte teplou vodou s prídavkom neutrálneho saponátu. Starostlivo o č istite aj tesnenie veka.

4. Spotrebi č dôkladne osušte.

5. Zapojte zástr č ku spotrebi č a do zásuvky elektrickej siete.

6. Zapnite spotrebi č .

Pozor

Na č istenie vnútorného povrchu spotrebi č a nepoužívajte č istiace prostriedky, abrazívne alebo vo ň avé č istiace prostriedky, ani leštidlá obsahujúce vosk.

Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

Dôležité upozornenie

Oblas ť kompresora nemusíte č isti ť .

Mnohé zna č kové č isti č e kuchynských povrchov obsahujú chemikálie, ktoré môžu pôsobi ť agresívne/poškodi ť plasty použité v tomto spotrebi č i. Z tohto dôvodu sa odporú č a č isti ť vonkajší kryt tohto spotrebi č a iba teplou vodou s malým množstvom umývacieho prostriedku.

Odmrazovanie mrazni č ky

Ke ď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 10-15 mm, mrazni č ku odmrazte.

Najvhodnejšou dobou na odmrazenie mrazni č ky je, ke ď v nej nie sú potraviny alebo ich je málo.

Pri odstra ň ovaní námrazy vykonajte nasledujúce kroky:

• Neprekra č ujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín.

1. Vypnite spotrebi č .

2. Vyberte všetky skladované potraviny, zaba ľ te ich do nieko ľ kých vrstiev novinového papiera a uložte na studenom mieste.

3. Nechajte veko otvorené, vytiahnite vie č ko z odtokového kanálika a zachy ť te rozmrazenú vodu v miske. Na rýchle odstránenie ľ adu použite škrabku.

4. Po ukon č ení odmrazovania vnútro osu-

šte a zasu ň te zástr č ku do zásuvky elektrickej siete.

5. Zapnite spotrebi č .

6. Nastavte regulátor teploty na maximálne chladenie a nechajte spotrebi č v č innosti pri tomto nastavení približne dve až tri hodiny.

7. Vložte spä ť potraviny, ktoré ste predtým vybrali.

Dôležité upozornenie

Na odstra ň ovanie námrazy nikdy nepoužívajte ostré kovové predmety, pretože by ste nimi mohli spotrebi č poškodi ť . Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické prostriedky, ani iné zariadenia, ktoré nie sú odporú č ané výrobcom. Po č as odmrazovania spotrebi č a stúpne teplota balí č kov zmrazených jedál a preto sa môže skráti ť ich trvanlivos ť .

Obdobia mimo prevádzky

Ak sa spotrebi č po dlhší č as nepoužíva, potrebné sú nasledujúce preventívne opatrenia:

1. Vypnite spotrebi č .

2. Vytiahnite zástr č ku zo zásuvky elektrickej siete.

3. Vyberte všetky potraviny.

4. Odmrazte a vy č istite spotrebi č a všetky č asti príslušenstva.

5. Veko nechajte otvorené, aby ste predišli tvorbe nepríjemného pachu.

Dôležité upozornenie

Ak sa chladni č ka ponecháva zapnutá, požiadajte niekoho, aby ju raz za č as skontroloval a zabránil tak znehodnoteniu potravín v prípade výpadku napájania.

electrolux

39

Č

o robi

ť

, ke

ď

...

Pozor

Pred odstra ň ovaním problémov odpojte spotrebi č od elektrickej siete.

Opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, smie vykonáva ť výhradne vy-

školený elektrikár alebo technik.

Problém

Nadmerná hlu č nos ť spotrebi č a.

Dôležité upozornenie

Po č as bežnej prevádzky chladni č ka vydáva zvuky

(kompresor, chladiaci okruh).

č ina

Spotrebi č nestojí pevne na podklade.

Možná prí Riešenie

Skontrolujte, č i spotrebi č stabilne stojí (všetky the štyri noži č ky musia prilieha ť k podlahe).

Nie je správne nastavená teplota. Nastavte vyššiu teplotu.

Kompresor pracuje nepretržite.

Svieti výstražná kontrolka zvýšenia teploty.

Príliš ve ľ a námrazy a ľ adu.

Príliš č asto ste otvárali veko.

Veko sa nezatvára správne.

Veko nenechávajte otvorené dlh-

šie, ako je to nevyhnutné.

Skontrolujte, č i veko správne dolieha a č i nie je poškodené alebo

špinavé tesnenie.

Po č kajte nieko ľ ko hodín a potom opä ť skontrolujte teplotu.

Naraz bolo vložené príliš ve ľ ké množstvo zmrazovaných potravín.

Potraviny vložené do spotrebi č a boli príliš teplé.

Teplota miestnosti, kde sa nachádza spotrebi č , je príliš vysoká pre efektívnu prevádzku.

Pred uložením nechajte potraviny vychladnú ť so spotrebi

na izbovú teplotu.

Skúste zníži č ť teplotu v miestnosti om.

V mrazni č ke je príliš teplo.

Mrazni č ka bola zapnutá iba nedávno a teplota je ešte stále vysoká.

Potraviny nie sú správne zabalené.

Veko sa nezatvára správne alebo neprilieha.

Pozrite č as ť "Alarm pri zvýšení vnútornej teploty".

Pozrite č as ť "Alarm pri zvýšení vnútornej teploty".

Lepšie zaba ľ te potraviny.

Skontrolujte, č i veko správne dolieha a č i nie je poškodené alebo

špinavé tesnenie.

Nie je správne nastavená teplota. Nastavte vyššiu teplotu.

Nie je správne umiestnený uzáver odtokového kanálika.

Príliš ve ľ a námrazy a ľ adu.

Vložte uzáver odtokového kanálika správnym spôsobom.

Odstrá ň te nadbytok námrazy.

Veko nie je úplne zatvorené.

O č istite tesnenie veka.

Veko sa ť ažko otvára.

Tesnenie veka je špinavé alebo lepkavé.

Balí č ky potravín bránia zatvoreniu veka.

Tesnenie veka je špinavé alebo lepkavé.

Ventil je zablokovaný.

Balí č ky uložte správne, pozrite štítok spotrebi č a.

O č istite tesnenie veka.

Skontrolujte ventil.

40

electrolux

Problém

Nesvieti žiarovka.

V mrazni č ke je príliš vysoká teplota.

Možná prí č ina

Žiarovka je vypálená.

Pozri č as ť

Riešenie

"Výmena žiarovky".

Nie je správne nastavená teplota. Nastavte nižšiu teplotu.

Veko neprilieha alebo nie je správne zatvorené.

Pred zmrazovaním nebol spotrebi č dobre vychladený.

Naraz bolo vložené príliš ve ľ ké množstvo zmrazovaných potravín.

Skontrolujte, č i veko správne dolieha a č i nie je poškodené alebo

špinavé tesnenie.

Nechajte, aby sa spotrebi č chladil dostato č ne dlho.

Po č kajte nieko ľ ko hodín a potom opä ť skontrolujte teplotu. Nabudúce vložte na zmrazovanie naraz menšie množstvo potravín.

Potraviny vložené do spotrebi boli príliš teplé.

č a

Zmrazované potraviny sú uložené príliš blízkos ť pri sebe.

Pred uložením nechajte potraviny vychladnú ť na izbovú teplotu.

Potraviny ukladajte tak, aby okolo nich mohol cirkulova ť studený vzduch.

Veko bolo č asto otvorené.

Snažte sa neotvára ť veko prísliš č asto.

Veko ostalo otvorené dlhú dobu.

Veko nenechávajte otvorené dlh-

šie, ako je to nevyhnutné.

Nie je správne nastavená teplota. Nastavte vyššiu teplotu.

V mrazni č ke je príliš nízka teplota.

Spotrebi č vôbec nepracuje. Nefunguje chladenie ani osvetlenie.

Zástr č ka nie je správne zasunutá do zásuvky elektrickej siete.

Pripojte správne sie ť ovú zástr č ku.

Zákaznícke centrum

Ak spotrebi č

Elektrická energia sa nedostáva do spotrebi č a.

Spotrebi č sa nezapne.

V sie ť ovej zásuvke nie je žiadne napätie (skúste do nej pripoji ť iný spotrebi č ).

napriek hore popísaným kontrolám nefunguje bezchybne, zavolajte servisné stredisko.

Na zaru č enie rýchlej opravy bude nevyhnutné, aby ste uviedli model a sériové č íslo vášho spotrebi č a, ktoré nájdete na záru č nom liste, ako aj na výrobnom štítku nachádzajúcom sa na vonkajšej strane spotrebi č a vpravo.

Výmena žiarovky

1. Vytiahnite zástr č ku zo zásuvky elektrickej siete.

2. Vyme ň te vypálenú žiarovku za novú s rovnakým výkonom (maximálny výkon je na kryte žiarovky).

Skúste pripoji ť iné elektrické zariadenie k sie ť ovej zásuvke.

Zapnite spotrebi č .

Zavolajte elektrikára.

3. Zapojte zástr č ku spotrebi č a do zásuvky elektrickej siete.

4. Otvorte veko. Skontrolujte, č i sa žiarovka rozsvietila.

Varovanie

Pri výmene kryt osvetlenia nevyberajte.

Mrazni č ku nepoužívajte, ak je kryt osvetlenia poškodený alebo ak chýba.

electrolux

41

Technické údaje

Objem (hrubý) Litre 213 Výška

Litre 210 Šírka Vnútorný objem

Elektrický výkon

Elektrické napätie

Watt

Volty

100

230

H ĺ bka

Hmotnos ť mm 876 mm 795 mm 665 kg 39

Akumula č ná doba

Spotreba energie

Kapacita zmrazovania

Klimatická trieda hodín 28 kWh/24h 0,78 kg/24h 14

SN-T

Podrobné technické údaje sú uvedené na typovom štítku na vonkajšej strane spotrebi č a vpravo.

Inštalácia

Výber miesta

Varovanie

Pri likvidácii starého spotrebi č a s uzáverom alebo západkou na veku musíte zabezpe č i ť , aby bol nepoužite ľ ný a predchádza ť tak hrozbe, že sa v ň om zatvoria malé deti.

Dôležité upozornenie

Zástr č ka spotrebi č a musí po inštalácii zosta ť prístupná.

Tento spotrebi č môžete nainštalova ť v garáži alebo v pivnici, ale na dosiahnutie optimálnej výkonnosti ho nainštalujte v miestnosti, kde teplota prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na výrobnom štítku spotrebi č a:

Okolitá teplota

N

ST

T

Klimatická trieda

SN +10 °C až +32 °C

+16 °C až +32 °C

+16 °C až +38 °C

+16 °C až +43 °C

Zapojenie do elektrickej siete

Pred pripojením sa presved č ite, č i napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú napätiu vašej domácej siete.

Spotrebi č musí by ť uzemnený. Napájací elektrický kábel je na tento ú č el vybavený príslušným kontaktom. Ak domáca sie ť ová zásuvka nie je uzemnená, spotrebi č pripojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Pora ď te sa s kvalifikovaným elektrikárom.

Výrobca odmieta akúko ľ vek zodpovednos ť pri nedodržaní hore uvedených bezpe č nostných opatrení.

Tento spotrebi č vyhovuje nasledujúcim smerniciam. ES.

Požiadavky na vetranie

1. Mrazni č ku položte vo vodorovnej polohe na pevnú podlahu. Spotrebi č musí stá ť na všetkých štyroch noži č kách.

2. Skontrolujte, č i je vo ľ ný priestor medzi spotrebi č om a stenou za ním 5 cm.

3. Skontrolujte, č i je vo ľ ný priestor medzi spotrebi č om a stenami po bokoch 5 cm.

Za spotrebi č om musí by ť zabezpe č ené dostato č né prúdenie vzduchu.

Otázky ochrany životného prostredia

Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záru č nom liste znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádza ť ako s komunálnym odpadom.

Namiesto toho je potrebné ho odovzda ť do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z elektrozariadení za ú č elom jeho ď alšieho

42

electrolux zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predaj ň a uskuto čň uje spätný odber.

Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľ udské zdravie.

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.

Electrolux. Thinking of you.

Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Innehåll

Säkerhetsinformation

Användning

43

45

Kontrollpanel 45

När maskinen används första gången 46

Daglig användning

Råd och tips

46

47

Underhåll och rengöring

Om maskinen inte fungerar

Tekniska data

Installation

Miljöskydd electrolux

43

47

48

50

51

51

Säkerhetsinformation

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda kylen/frysen på korrekt sätt

är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder kylen/frysen första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder kylen/frysen har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med kylen/frysen om den flyttas eller säljs, så att alla som använder kylen/ frysen får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.

För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.

Säkerhet för barn och handikappade

• Denna kyl/frys är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör alltid övervakas när de använder kylen/frysen för att säkerställa att de inte leker med den.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.

• När du skall kassera kylen/frysen: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära kylen/frysen som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.

• Om denna kyl/frys, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre kyl/frys som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla kylen/ frysen. Då finns det ingen risk att kylen/frysen blir en dödsfälla för barn.

Allmän säkerhet

Försiktighet

Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras eller täpps igen.

• Kylen/frysen är avsedd för förvaring av matvaror och drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.

• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.

• Använd inga andra elektriska apparater inne i kylen/frysen, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.

• Var noga med att inte skada kylkretsen.

44

electrolux

• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.

Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av kylen/frysen.

Om kylkretsen skadas:

– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor

– ventilera noga rummet där kylen/frysen står

• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

Varning

Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endats bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.

1. Nätkabeln får inte förlängas.

2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av kylens/frysens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.

3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när kylen/frysen har installerats.

4. Dra inte i nätkabeln.

5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.

6. Kylen/frysen får inte användas utan att lampglaset

13)

sitter på plats över den inre belysningen.

• Denna kyl/frys är tung. Var försiktig när du flyttar den.

• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.

• Se till att kylen/frysen inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.

Daglig användning

• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i kylen/ frysen.

• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i kylen/frysen eftersom de kan explodera.

• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen.

14)

13) I förekommande fall.

14) Om kylen/frysen är frostfri.

• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.

• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.

• Följ noga rekommendationerna om förvaring från kylens/frysens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.

• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada frysen.

• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.

Skötsel och rengöring

• Stäng av frysen och koppla loss den från eluttaget före underhåll. Slå ifrån med huvudströmbrytaren om du inte kommer åt eluttaget.

• Rengör inte frysen med metallföremål.

• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från frysen. Använd i stället en plastskrapa.

Installation

Viktigt

Följ noga anvisningarna i avsnittet för elektrisk anslutning.

• Packa upp kylen/frysen och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte kylen/frysen om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.

• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan frysboxen ansluts till elnätet, så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.

• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt frysboxen, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ tillämpliga installationsanvisningar.

• Frysboxen får inte placeras nära värmeelement eller spisar.

• Säkerställ att stickkontakten är åtkomlig efter installation av frysboxen.

Service

• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på kylen/frysen skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.

electrolux

45

• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.

Miljöskydd

Denna kyl/frys innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret.

Kylen/frysen får inte kasseras tillsam-

Användning

Sätta på kylboxen

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Vrid temperaturreglaget medurs.

Nätindikatorn tänds.

Larmkontrollampan tänds.

Stänga av frysboxen

För att stänga av frysboxen, vrid temperaturreglaget till OFF-läget.

Temperaturreglering

Temperaturen regleras automatiskt.

Gör på följande sätt för att reglera frysboxen:

• vrid temperaturreglaget mot för att erhålla låga kylnivåer.

• vrid temperaturreglaget mot

för att erhålla höga kylnivåer.

En medelhög inställning är i regel bäst.

mans med det vanliga hushållsavfallet.

Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: kylen/frysen skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn.

Material i denna kyl/frys som är märkta med symbolen kan återvinnas.

Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i frysboxen beror på:

• rumstemperaturen

• hur ofta locket öppnas

• mängden matvaror som förvaras

• frysboxens placering.

Kontrollpanel

1 2 3

4

1 Larmkontrollampa vid för hög temperatur

2 Nätindikator

3 Action Freeze - kontrollampa

4 Action Freeze - knapp och Återställ larm

Action Freeze-funktionen

Du kan aktivera Action Freeze-funktionen genom att trycka på Action Freeze-knappen.

Kontrollampan för Action Freeze tänds.

Denna funktion stängs av automatiskt efter

52 timmar.

Det går att avaktivera funktionen när som helst genom att trycka på Action Freeze . Indikeringen Action Freeze slocknar.

Larm vid för hög temperatur

En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på grund av ett strömavbrott) indikeras genom att:

• larmkontrollampan tänds,

• en ljudsignal avges.

Under larmperioden kan ljudsignalen stängas av genom att trycka på knappen Återställ larm.

Lägg inte in mat i frysboxen under larmperioden.

När normala förhållanden har återställts slocknar larmkontrollampan automatiskt.

46

electrolux

När maskinen används första gången

Invändig rengöring

Innan du använder kyl-frysen första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutralt handdiskmedel för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.

Viktigt

Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar kyl-frysens ytfinish.

Daglig användning

Infrysning av färsk mat

Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.

För att frysa in färsk mat, låt Action Freezefunktionen vara aktiverad i minst 24 timmar innan du lägger in maten som skall frysas i frysfacket.

Den största mängd mat som kan frysas inom

24 timmar anges på

typskylten

15)

Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in annan mat som skall frysas in under denna period.

Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt kylen/frysen stå på i minst två timmar med en hög inställning innan du lägger in några matvaror.

Viktigt

I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Stigtid", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

Fryskalender

Öppna och stänga locket

Eftersom locket har en tätt åtsittande tätning

är det inte så lätt att öppna direkt efter stängning (på grund av vakuumet som bildas på insidan).

Vänta några minuter innan du öppnar frysboxen igen. Vakuumventilen hjälper dig att

öppna locket.

Varning

Dra aldrig i handtaget med

överdriven kraft.

Förvaringskorgar

Häng korgarna på frysens övre kant (X) eller placera dem inuti frysen (Y). Vänd och fixera handtagen för dessa två positioner såsom visas i figuren.

X

Y

Korgarna glider in i varandra.

Följande figurer visar hur många korgar som kan placeras i de olika frysmodellerna.

Symbolerna visar olika typer av infrysta matvaror.

Siffrorna anger förvaringstiden i månader för de olika typerna av infrysta matvaror. Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig beror på matvarans kvalitet och behandling före infrysningen.

15) Se avsnittet "Tekniska data".

electrolux

47

230

595

1190

795

1325

935

1600

1050

Du kan köpa ytterligare korgar hos vår lokala serviceavdelning.

Säkerhetslås

Frysen är utrustad med ett säkerhetslås för att undvika oavsiktlig låsning. Låset är konstruerat på så sätt att du kan vrida nyckeln

Råd och tips

Tips om infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:

• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.

• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.

• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.

• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.

• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna

är lufttäta.

• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.

• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.

Underhåll och rengöring

Försiktighet

Koppla loss kylen/frysen från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.

Kylenheten i denna kyl/frys innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får och stänga locket endast om du dessförinnan sätter i nyckeln i låset.

Gör så här för att stänga frysen:

1. Sätt försiktigt i nyckeln i låset.

2. Vrid nyckeln medurs mot symbolen .

Gör så här för att öppna frysen:

1. Sätt försiktigt i nyckeln i låset.

2. Vrid nyckeln moturs mot symbolen .

Viktigt

Reservnycklar finns att köpa hos vår lokala serviceavdelning.

Varning

Håll nyckeln utom räckhåll för barn.

Var noga med att avlägsna nyckeln från låset innan du kasserar den gamla frysen.

• Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.

• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

Tips om förvaring av fryst mat

Observera följande för att utnyttja frysboxens prestanda på bästa sätt:

• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.

• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.

• Öppna inte locket för ofta och låt det inte stå öppet längre tid än absolut nödvändigt.

• När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.

• Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.

därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

Regelbunden rengöring

1. Stäng av frysboxen.

2. Koppla loss frysboxen från eluttaget.

48

electrolux

3. Rengör regelbundet frysboxen och tillbehören med varmt vatten och neutral såpa. Rengör locktätningen noga.

4. Torka frysboxen noga.

5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

6. Sätt på frysboxen.

Försiktighet

Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra frysboxen invändigt.

Undvik att skada kylsystemet.

Viktigt

Kompressorområdet behöver inte rengöras.

Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i kylen/frysen. Vi rekommenderar därför att kylens/frysens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.

Avfrostning av frysen

Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 10-15 mm.

Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den innehåller lite eller ingen mat alls.

Utför följande steg för att avlägsna frosten:

1. Stäng av frysboxen.

2. Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.

3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen från tömningshålet och samla upp allt avfrostningsvatten på en bricka. Använd en skrapa för att snabbt ta bort is.

4. När avfrostningen är klar, torka noga av insidan och anslut sedan frysboxen till eluttaget.

5. Sätt på frysboxen.

6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och låt frysboxen stå i två eller tre timmar med denna inställning.

7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.

Viktigt

Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa av frost eftersom frysboxen kan skadas. Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. En temperaturstigning hos frysta matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras utan säkerhetsrisk.

Långa uppehåll

Följ nedanstående anvisningar om frysboxen inte skall användas under en längre tidsperiod:

1. Stäng av frysboxen.

2. Koppla loss frysboxen från eluttaget.

3. Plocka ur alla matvaror.

4. Avfrosta och rengör frysboxen och alla tillbehör.

5. Låt luckan stå öppen för att undvika obehagliga lukter.

Viktigt

Om frysboxen lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.

Om maskinen inte fungerar

Försiktighet

Skilj frysboxen från elnätet innan felsökning utförs.

Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Problem

Frysboxen bullrar.

Viktigt

Frysboxen avger vissa ljud under drift

(kompressor och cirkulation). Detta är normalt under drift och innebär inte att något

är fel.

Möjlig orsak

Frysboxen står ojämnt.

Åtgärd

Kontrollera att frysboxen står stadigt (alla fyra fötterna skall ha kontakt med golvet).

Temperaturen är felaktigt inställd.

Ställ in en högre temperatur.

Kompressorn arbetar hela tiden.

Locket har öppnats för ofta.

Låt inte locket stå öppet längre tid

än nödvändigt.

electrolux

49

Problem

Larmkontrollampan för

"Hög temperatur" är tänd.

Möjlig orsak Åtgärd

Locket är inte stängt ordentligt.

Kontrollera att locket stänger ordentligt och att tätningarna är oskadda och rena.

Stora mängder mat har samtidigt lagts i för infrysning.

Alltför varm mat har lagts in i frysboxen.

Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.

Låt mat kallna till rumstemperatur före infrysning.

Temperaturen i rummet där frysboxen står är alltför hög för effektiv drift.

Det är för varmt inuti frysen.

Försök att sänka temperaturen i rummet där frysboxen är placerad.

Frysboxen har nyligen slagit på och temperaturen är fortfarande för hög.

Produkter är inte korrekt förpackade.

Se avsnittet "Larm vid för hög temperatur".

Se avsnittet "Larm vid för hög temperatur".

Förpacka produkterna bättre.

Det har bildats för mycket frost och is.

Locket stänger inte ordentligt eller sluter inte tätt.

Kontrollera att locket stänger ordentligt och att tätningarna är oskadda och rena.

Temperaturen är felaktigt inställd.

Ställ in en högre temperatur.

Vattentömningspluggen är inte korrekt positionerad.

Matförpackningar blockerar locket.

Positionera vattentömningspluggen på rätt sätt.

Locket stänger inte helt.

Det har bildats för mycket frost.

Avlägsna överflödig frost.

Lockets tätningar är smutsiga eller klibbiga.

Rengör lockets tätningar.

Arrangera förpackningarna på rätt sätt, se dekalen i frysboxen.

Rengör lockets tätningar.

Locket är svårt att öppna.

Lockets tätningar är smutsiga eller klibbiga.

Belysningen fungerar inte.

Ventilen är blockerad.

Glödlampan är trasig.

Kontrollera ventilen.

Se avsnittet "Byte av glödlampan".

Det är för varmt inuti frysen.

Temperaturen är felaktigt inställd.

Ställ in en lägre temperatur.

Locket sluter inte tätt eller är inte stängt ordentligt.

Kontrollera att locket stänger ordentligt och att tätningarna är oskadda och rena.

Förkyl frysboxen tillräckligt länge.

Frysboxen har inte förkylts tillräckligt före infrysning.

Stora mängder mat har samtidigt lagts i för infrysning.

Alltför varm mat har lagts in i frysboxen.

Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Lägg in mindre mängder mat för infrysning nästa gång.

Låt mat kallna till rumstemperatur före infrysning.

50

electrolux

Problem

Frysboxen fungerar inte alls. Varken kylning eller belysning fungerar.

Möjlig orsak

Produkter som skall frysas in har placerats för nära varandra.

Frysboxen får ingen ström.

Åtgärd

Placera produkterna så att kalluft kan cirkulera mellan dem.

Locket har öppnats för ofta.

Försök att inte öppna locket för ofta.

Locket har stått öppet för länge.

Låt inte locket stå öppet längre tid

än nödvändigt.

Det är för kallt inuti frysen.

Temperaturen är felaktigt inställd.

Ställ in en högre temperatur.

Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.

Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.

Frysboxen är inte påslagen.

Eluttaget är strömlöst (prova med att ansluta en annan apparat till eluttaget).

Prova med att ansluta en annan elektrisk apparat till eluttaget.

Sätt på frysboxen.

Tillkalla en elektriker.

4. Öppna locket. Kontrollera att belysningen tänds.

Kundtjänst

Kontakta vår lokala serviceavdelning om frysboxen fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.

För att erhålla snabb service är det viktigt att du uppger frysboxens modellbeteckning och serienummer. Dessa uppgifter finner du på garantisedeln eller på typskylten som sitter på höger sida utanpå frysboxen.

Byte av glödlampan

1. Koppla loss frysboxen från eluttaget.

2. Byt ut den gamla glödlampan mot en ny lampa med samma effekt (max. effekt anges på lampglaset).

3. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Varning

Avlägsna inte lampglaset vid tidpunkten för byte.

Använd inte frysboxen om lampglaset är skadat eller saknas.

Tekniska data

Volym (brutto) liter 213 Höjd mm 876 Temperaturökningstid

Energiförbrukning timmar 28

Volym (netto)

Märkeffekt liter 210 Bredd

Watt 100 Djup mm 795 mm 665 Fryskapacitet kWh/24 timmar kg/24 timmar

0,78

14

Spänning Volt 230 Vikt Kg 39 Klimatklass SN-T

Ytterligare teknisk information finns på typskylten som sitter på höger sida utanpå frysboxen.

electrolux

51

Installation

Placering

Varning

Om du kasserar en gammal frysbox som har ett lås eller spärr i dörren måste du göra låsanordningen obrukbar för att förhindra att barn blir instängda i frysboxen.

Viktigt

När frysboxen har installerats skall stickkontakten vara åtkomlig.

Frysboxen kan installeras i ett garage eller källare, men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten.

Omgivningstemperatur Klimatklass

SN

N

ST

T

+10°C till + 32°C

+16°C till + 32°C

+16°C till + 38°C

+16°C till + 43°C

Elektrisk anslutning

Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överens-

Miljöskydd

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

stämmer med de värden som anges på typskylten.

Kylen/frysen måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta

ändamål. Om nätspänningsmatningen inte

är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta kylen/frysen till en separat jord enligt gällande bestämmelser.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Denna kyl/frys uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.

Ventilationskrav

1. Placera frysboxen i horisontell position på en plan och stabil yta. Frysboxen måste stå stadigt på alla fyra fötterna.

2. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme bakom frysboxen.

3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme på frysboxens sidor.

Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.

www.electrolux.com

www.electrolux.gr

www.electrolux.pl

Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite: www.electrolux.pt

www.electrolux.sk

För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på: www.electrolux.se

820419346-00-022009

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement