Zanussi | ZFC321WBB | Basic Guide | ZANUSSI ZFC321WBB Basic Guide

HR
FR
PT
FI
SV
Upute za uporabu
Notice d'utilisation
Manual de instruções
Käyttöohje
Bruksanvisning
Škrinja za zamrzavanje
Congélateur
Arca congeladora
Säiliöpakastin
Frysbox
ZFC321WBB
2
8
13
18
23
Ovaj Kratki vodič za korisnika sadrži sve osnovne činjenice o vašem novom proizvodu i lak
je za uporabu. Electrolux želi svoju potrošnju papira, koja se odnosi na upute za uporabu,
smanjiti za otprilike 30%, što će pomoći poštedjeti 12.000 stabala svake godine. Kratki vodič
za korisnika jedan je od mnogih koraka koje Elektrolux poduzima za okoliš. To može biti i
mali korak, ali čineći malo učinit ćete puno.
Kompletne upute za uporabu možete naći na www.electrolux.com
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja
ispravne uporabe, prije postavljanja i prve
uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute
sadržane u ovom priručniku, uključujući
savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle ne‐
potrebne greške i nezgode, važno je osigu‐
rati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro
upoznate s njegovim načinom rada i sigur‐
nosnim pitanjima. Spremite ove upute i osi‐
gurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog
prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe
koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova rad‐
na vijeka prikladno informirane o načinu
uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim
pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete na‐
stale zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti,
odnosno bez potrebnog iskustva i znanja,
osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu
uređaja osoba odgovorna za njihovu si‐
gurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel
(što bliže uređaju) i demontirajte vrata
kako biste spriječili da djeca za vrijeme
igre zadobiju električni udar ili da se zatvo‐
re u uređaju.
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama
na vratima zamijeniti stariji uređaj s bra‐
2
vom na vratima ili poklopcu, svakako one‐
sposobite bravu prije zbrinjavanja starog
uređaja. To će spriječiti da uređaj postane
smrtonosna klopka za djecu.
Opća sigurnost
Pozor Održavajte otvore za ventilaciju
čistima.
• Uređaj je namijenjen isključivo za kori‐
štenje u kućanstvu.
• Uređaj je namijenjen za čuvanje namirnica
i/ili pića u kućanstvu kao što je opisano u
ovoj knjižici uputa.
• Nemojte koristiti mehanička pomagala ni
bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje
procesa otapanja.
• Nemojte koristiti električne uređaje (npr.
aparati za pravljenje sladoleda) u ure‐
đajima za hlađenje, osim ako ih je proiz‐
vođač odobrio za tu namjenu.
• Nemojte oštetiti rashladni krug.
• Rashladni krug uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja
osigurajte se da se ne ošteti nijedna
komponenta rashladnog kruga.
Ako se rashladni krug ošteti:
– izbjegavajte otvorenu vatru i izvore vatre
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se
nalazi uređaj
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene spe‐
cifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo
oštećenje kabela moglo bi prouzročiti
kratki spoj, požar i/ili električni udar.
Upozorenje Sve električne komponente
(električni kabel, utikač, kompresor)
mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalifici‐
rani tehničar.
1. Električni kabel se ne smije produža‐
vati.
2. Provjerite je li stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač se može pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite da imate pristup do električ‐
nog utikača uređaja.
4. Nemojte povlačiti električni kabel.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena za
zid, nemojte utaknuti utikač. Postoji
opasnost od električnog udara ili poža‐
ra.
6. Ne smijete uključivati uređaj bez
poklopca žarulje 1) unutrašnje rasvjete.
• Ovaj uređaj je vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
• Nemojte vaditi niti dirati dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/
mokre, jer bi to moglo prouzročiti ogrebo‐
tine na koži ili smrzotine.
• Izbjegavajte produženo izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na plastič‐
ne dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodi‐
rati.
• Nemojte stavljati hranu izravno na otvor
zraka na stražnjoj stijenci. 2)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu
u skladu s uputama proizvođača zaleđene
hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvo‐
đača što se tiče čuvanja hrane.
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića
u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak
na spremnik koji ih sadrži, što bi moglo do‐
vesti do eksplozije i oštećenja uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzoti‐
ne ako se konzumiraju izravno iz uređaja.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog na‐
pajanja.
• Prije prvog korištenja uređaja operite unu‐
trašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom
i neutralnim sapunom kako biste uklonili ti‐
pičan miris novog proizvoda, zatim dobro
osušite.
• Nemojte čistiti uređaj metalnim
predmetima.
• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični
strugač.
• Nikada nemojte koristiti fen za kosu ili neki
drugi uređaj za grijanje za ubrzavanje
odleđivanja. Prevelika toplina može oštetiti
plastičnu unutrašnjost, a vlaga može pro‐
drijeti u električni sustav koji je pod napo‐
nom.
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućem odlomku.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
oštećen. Odmah javite eventualne štete tr‐
govini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju
nemojte baciti ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate
najmanje četiri sata prije spajanja uređaja,
kako bi omogućili povrat ulja u kompresor.
1) Ako je poklopac žarulje predviđen
2) Ako je uređaj Frost Free
3
• Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja,
u suprotnome se uređaj pregrijava. Slijedi‐
te upute vezane uz postavljanje kako biste
postigli dostatan stupanj ventilacije.
• Uređaj treba biti udaljen od zida, tako da
se poklopac može potpuno otvoriti.
• Uređaj se ne smije postavljati pored ra‐
dijatora ili štednjaka.
• Uvjerite se da je nakon postavljanja ure‐
đaja električni utikač dostupan.
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za ser‐
visiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalifi‐
cirani električar ili kompetentna osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom kru‐
gu niti u materijalu koji služi za izolaciju. Ure‐
đaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim
otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s
važećim propisima koje možete dobiti od
lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashlad‐
nu jedinicu, naročito stražnji dio pored
izmjenjivača topline. Materijali korišteni na
ovom uređaju koji su označeni simbolom
mogu se reciklirati.
Rad uređaja
Uključivanje
Namještanje temperature
Stavite utikač u utični‐
cu.
Okrenite regulator
temperature u smjeru
kazaljke na satu.
Upalit će se kontrolno
svjetlo.
Upalit će se svjetlo
alarma.
Temperatura se automatski podešava.
Za uključivanje uređaja postupite na slijedeći
način:
• okrenite regulator temperature prema
za postizanje najnižeg stupnja hladnoće;
• okrenite regulator temperature prema
za postizanje najvišeg stupnja hladnoće.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj OFF.
4
Središnje su postavke općenito
najprikladnije.
Upravljačka ploča
1
2
3
Upalit će se svjetlo brzog zamrzavanja.
Funkcija se automatski zaustavlja nakon 52
sata.
Funkciju možete deaktivirati u bilo kom tre‐
nutku pritiskom na prekidač za brzo zamrza‐
vanje. Svjetlo brzog zamrzavanja će se uga‐
siti.
Alarm za visoku temperaturu
5
4
1
2
3
4
Indikatorsko svjetlo
Svjetlo alarma za visoku temperaturu
Svjetlo brzog zamrzavanja
Prekidač za brzo zamrzavanje
Prekidač za reset alarma
5 Regulator temperature
Porast temperature u zamrzivaču (na
primjer, zbog nestanka struje) pokazuje
paljenje svjetla alarma.
Nemojte stavljati hranu u zamrzivač dok traje
faza alarma.
Kada se vrate normalni uvjeti, svjetlo alarma
će se automatski isključiti.
Funkcija brzog zamrzavanja
Funkciju brzog zamrzavanja možete aktivi‐
rati pritiskom na prekidač za brzo zamrza‐
vanje.
Svakodnevna uporaba
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za dugo‐
trajno zamrzavanje svježe hrane i za čuvanje
zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica, uključite
funkciju brzog zamrzavanja najmanje 24 sa‐
ta prije stavljanja namirnica u zamrzivač.
Maksimalna količina hrane koju možete
zamrznuti u 24 sata navodi se na nazivnoj
pločici 3)
Postupak zamrzavanja traje 24 sata: za
vrijeme tog razdoblja nemojte zamrzavati
druge namirnice.
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja,
na primjer uslijed prekida dovoda električne
energije, ako je napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme odgovora",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati, ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Čuvanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
3) Pogledajte: "Tehnički podaci"
5
Čišćenje i održavanje
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
4.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni teh‐
ničar.
5.
6.
Odmrzavanje zamrzivača
Odmrznite zamrzivač kad sloj inja dostigne
debljinu od otprilike 10-15 mm.
Najbolji trenutak za odmrzavanje zamrzivača
jest kad u njemu nema hrane ili je ima vrlo
malo.
Da bi uklonili inje, obavite ove postupke:
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite sve pohranjene namirnice,
umotajte ih u nekoliko slojeva novinskog
papira i stavite na hladno mjesto.
3. Ostavite poklopac otvoren, izvadite čep iz
ispusta odleđene vode i sakupite svu
7.
odleđenu vodu u neku pliticu. Koristite
strugač da bi brzo uklonili led.
Kad je odmrzavanje završeno, detaljno
osušite unutrašnjost i vratite čep na
mjesto.
Uključite uređaj.
Postavite regulator temperature na posti‐
zanje maksimalne hladnoće i ostavite
uređaj raditi dva ili tri sata na toj postavci.
Vratite prethodno izvađenu hranu u
odjeljak.
Važno Ni u kom slučaju nemojte koristiti
metalni alat za struganje inja, jer bi mogli
oštetiti uređaj. Nemojte koristiti mehaničke
sprave ni bilo kakva umjetna sredstva da bi
ubrzali postupak otapanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač. Povišenje
temperature zamrznutih pakovanja hrane za
vrijeme odmrzavanja uređaja može skratiti
njihov rok trajanja.
Tehnički podaci
Dimenzije
visina × širina × dubina (mm):
876 × 795 × 665
Vrijeme odgovo‐
ra
28 sati
Ostale tehničke informacije se
nalaze na nazivnoj pločici na desnoj
vanjskoj strani uređaja.
Postavljanje
Pozicioniranje
Ovaj uređaj možete postaviti u garaži ili u
podrumu, no za optimalnu djelotvornost po‐
stavite ga na mjestu gdje prostorna tempe‐
ratura odgovara klimatskoj klasi naznačenoj
na nazivnoj pločici uređaja.
Klimatsk
a klasa
Sobna temperatura
SN
+10°C do + 32°C
N
+16°C do + 32°C
ST
+16°C do + 38°C
T
+16°C do + 43°C
Uvjeti ventilacije
1. Stavite zamrzivač u vodoravan položaj na
čvrstoj površini. Ormarić uređaja mora
stajati na sve četiri nožice.
6
2. Uvjerite da između uređaja i stražnjeg zi‐
da ima 5 cm slobodnog prostora.
3. Uvjerite da sa strane uređaja ima 5 cm
slobodnog prostora.
Strujanje zraka iza uređaja mora biti dostat‐
no.
Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da na‐
pon i frekvencija na nazivnoj pločici odgova‐
raju električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utič‐
nica nije uzemljena, spojite uređaj na od‐
vojeno uzemljenje u skladu s važećim propi‐
sima, pritom se obraćajući kvalificiranom
električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu
poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim EU. di‐
rektivama.
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
7
Ce Guide d'utilisation, simple à utiliser, vous procure des informations, nécessaires à l'utilisation de votre nouvel
appareil. Electrolux souhaite réduire de 30 % sa consommation de papier concernant ses notices d'utilisation, ce qui
permettra de sauvegarder 12 000 arbres par an. Ce Guide d'utilisation n'est autre qu'une des nombreuses mesures
adoptées par Electrolux en faveur de l'environnement. Une petite mesure qui permettra d'obtenir de grands résultats.
Pour vous procurer la notice d'utilisation originale, rendez-vous sur www.electrolux.com
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil.
Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne,
veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette
notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la
porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux
enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
8
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de ventilation
ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation
d'aliments et/ou de boissons dans le cadre d'un usage
domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres
moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants
sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de
l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon
d'alimentation, prise, compresseur) doivent être
remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un
électricien spécialisé.
1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise
de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur
de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée,
ne la branchez pas dans la prise murale. Risque
d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 4)pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux
rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans
l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie
d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 5)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments préemballés conformément
aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le compartiment congélateur, car la
pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait
le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil
hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
Si la prise électrique n'est pas accessible, coupez le
courant.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec
de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du " neuf ", puis séchez soigneusement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche
de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques ou agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La chaleur excessive
pourrait endommager le revêtement plastique interne
et l'humidité pourrait s'introduire dans le système
électrique.
Pose
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
le paragraphe correspondant.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé.
Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, conservez l'emballage.
• Avant de brancher votre appareil, laissez-le au moins
4 heures au repos afin de permettre à l'huile de refluer
dans le compresseur.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.
• L'appareil doit être installé loin du mur pour permettre
l'ouverture totale du couvercle.
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
4) Si le diffuseur est prévu
5) Si l'appareil est sans givre
9
• Assurez-vous que la prise principale est accessible
une fois l'appareil installé.
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets
urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux
règlements applicables disponibles auprès des autorités
locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi
Fonctionnement
Mise en marche
Réglage de la température
Branchez l'appareil à une
prise murale.
Tournez le thermostat dans
le sens des aiguilles d'une
montre.
Le voyant s'allume.
Le voyant Alarme s'allume.
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le thermostat vers
pour obtenir moins de
froid.
• tournez le thermostat vers
pour obtenir plus de
froid.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le thermostat sur
la position OFF.
Bandeau de commande
1
2
3
Touche Arrêt alarme
5 Thermostat
Fonction Congélation Rapide
5
1
2
3
4
10
Voyant
voyant Alarme haute température
Voyant de congélation rapide
Touche de congélation rapide
4
Pour activer la fonction Congélation Rapide, appuyez sur
la touche Congélation Rapide.
Le voyant de congélation rapide s'allume.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52
heures.
Il est possible de désactiver la fonction à n'importe quel
moment en appuyant sur la touche Congélation rapide.
Le voyant de congélation rapide s'éteint.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le congélateur
(par exemple à cause d'une panne de courant) est indiquée par l'allumage du voyant Alarme
Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun aliment à
l'intérieur du congélateur.
Une fois rétablies les conditions normales de fonctionnement, le voyant Alarme s'éteint automatiquement.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Conservation des aliments congelés
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des
denrées fraîches et conserver des aliments surgelés ou
congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, activez la fonction Congélation Rapide au moins 24 heures avant de placer les
denrées à congeler dans le compartiment congélateur.
La quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique 6)
Le processus de congélation prend 24 heures : vous ne
devez ajouter aucune autre denrée à congeler au cours de
cette période.
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le
thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ,
avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple
à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus
longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section Caractéristiques
techniques, consommez les aliments décongelés le plus
rapidement possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Dégivrage du congélateur
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche
de givre est d'environ 10-15 mm.
Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque
l'appareil est peu chargé (ou vide).
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci
dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Maintenez le couvercle ouvert. Ôtez le bouchon de la
gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage. Placez
un récipient dessous pour récupérer l'eau de dégivrage. Vous pouvez accélérer le dégivrage en retirant
4.
5.
6.
7.
la couche de glace avec précaution à l'aide d'une
spatule en plastique prévue à cet effet.
Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
Mettez l'appareil en marche.
Réglez le thermostat pour obtenir un réglage de froid
maximum et faites fonctionner l'appareil pendant
deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
Replacez les produits surgelés ou congelés dans le
compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre
objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche
de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement
l'évaporateur. N'utilisez aucun autre dispositif mécanique
ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par
le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
6) Consultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"
11
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) :
876 × 795 × 665
Temps de montée en
température
28 heures
Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur la plaque signalétique située sur le
côté droit à l'extérieur de l'appareil.
Installation
Emplacement
Cet appareil peut être installé dans un garage ou une cave.
Cependant, pour une performance optimale, installez
l'appareil dans un endroit où la température ambiante
correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Ventilation
1. Placez l'appareil parfaitement d'aplomb sur une surface plane et solide. L'appareil doit reposer sur ses
quatre pieds.
2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le mur
arrière.
3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les côtés.
La circulation d'air derrière l'appareil doit être suffisante.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité susmentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
12
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Este Manual do Utilizador Rápido contém todos os factos básicos sobre o seu novo produto e é simples de utilizar. A
Electrolux pretende diminuir o consumo de papel relacionado com os manuais de utilizador em 30%, o que ajudará
a poupar 12.000 árvores todos os anos. O Manual de Utilizador Rápido é um dos muitos passos dados pela Electrolux
para preservar o ambiente. Poderá ser um pequeno passo, mas fazendo pouco consegue-se alcançar muito.
Encontrará um Manual do Utilizador completo em www.electrolux.com
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde
estas instruções e certifique-se de que elas acompanham
o aparelho em caso de transferência ou venda, para que
todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por
omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte
o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e
retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
• O aparelho foi concebido exclusivamente para utilização doméstica.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/
ou bebidas numa casa normal, como explicado neste
manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este
fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito
refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de ventilação sem
obstruções.
13
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer danos
no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio
e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo
de alimentação, ficha, compressor) tem de ser substituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou
danificada pela parte traseira do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer
e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta,
não introduza a ficha de alimentação. Existe um
risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada 7) da iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos molhadas, pois
pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico
do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de
ar na ventilação traseira. 8)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser
recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas.
7) Se a tampa da lâmpada estiver prevista
8) Se o aparelho não criar gelo
14
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de
gelos se forem consumidos imediatamente depois de
retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a
ficha da tomada.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o
interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico
de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do
aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Nunca utilize um secador de cabelo ou outro aparelho
de aquecimento para acelerar a descongelação. O calor
excessivo pode danificar o interior de plástico e a humidade pode entrar no sistema eléctrico tornando-o
activo.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas no parágrafo
específico.
• Retire o aparelho da embalagem e verifique se tem
danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu. Nesse caso, guarde a
embalagem.
• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.
• Deve haver uma circulação de ar adequada em torno
do aparelho, caso contrário, resulta em sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as
instruções relativas à instalação.
• O aparelho deve ser colocado afastado da parede para
permitir que a tampa abra totalmente.
• O aparelho não pode estar situado perto de radiadores
ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a assistência da máquina devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• Este aparelho deve ser reparado por um Centro de assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças originais.
rante como nos materiais de isolamento. O aparelho não
deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.
A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o
aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas
aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais.
Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente
na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrige-
Funcionamento
Ligar
Regulação da temperatura
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador da temperatura para a direita.
A respectiva lâmpada de
controlo acende-se.
A luz de alarme acende-se.
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para
para obter a
frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para
para obter a
frescura máxima.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição OFF.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
Painel de controlo
1
2
3
5 Regulador da temperatura
Função de congelação rápida
Pode activar a função de congelação rápida premindo o
respectivo botão.
A lâmpada de congelação rápida acende-se.
A função pára automaticamente após 52 horas.
É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo
o botão de congelação rápida. A lâmpada de congelação
rápida apaga-se.
5
1
2
3
4
4
Indicador luminoso
Luz de alarme de temperatura elevada
Lâmpada de congelação rápida
Botão de congelação rápida
Botão de reiniciação do alarme
Alarme de temperatura elevada
Um aumento na temperatura no congelador (por exemplo,
devido a uma falha de alimentação) é indicado pela activação da luz de alarme.
Durante a fase de alarme não introduza alimentos congelador.
Quando as condições normais forem restabelecidas, a luz
de alarme desliga-se automaticamente.
15
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo
prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função de congelação rápida, pelo menos, 24 horas antes de colocar os
alimentos no compartimento congelador.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características 9)
O processo de congelação dura 24 horas: durante este
período, não introduza novos alimentos a congelar.
mento, deixe o aparelho em funcionamento durante no
mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação
estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado
na tabela de características técnicas em "tempo de
reinício", os alimentos descongelados têm de ser
consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente
e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem
utilização, antes de colocar os produtos no comparti-
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
4.
5.
6.
Descongelar o congelador
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 10-15 mm.
A melhor altura para descongelar o congelador é quando
este tem poucos ou nenhuns alimentos no interior.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em
várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.
3. Deixe a tampa aberta, retire o tampão do orifício de
descarga da água de descongelação e recolha a água
7.
descongelada nim tabuleiro. Utilize um raspador para
remover o gelo rapidamente.
Quando a descongelação estiver concluída, seque o
interior minuciosamente e volte a colocar a ficha.
Ligue o aparelho.
Defina o regulador de temperatura para obter a frescura máxima e coloque o aparelho em funcionamento
durante duas ou três horas com esta definição.
Coloque no compartimento os alimentos previamente retirados.
Importante Nunca utilize objectos de metal afiados para
raspar o gelo, pois pode danificar o aparelho. Não utilize
um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de descongelação além daqueles
recomendados pelo fabricante. Um aumento de
temperatura das embalagens de alimentos congelados,
durante a descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Dados técnicos
Dimensões
Altura × Largura × Profundidade (mm):
876 × 795 × 665
Tempo de arranque
28 horas
9) Consulte os "Dados técnicos"
16
Outras informações técnicas encontram-se na
placa de características no lado direito externo
do aparelho.
Instalação
Posicionamento
Este aparelho pode ser instalado numa garagem ou cave,
mas para um óptimo funcionamento instale o aparelho
num local onde a temperatura ambiente corresponda à
classe climática indicada na placa de características do
aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a 32°C
N
+16°C a 32°C
ST
+16°C a 38°C
T
+16°C a +43°C
Requisitos de ventilação
1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre
os quatro pés.
2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e a parede traseira é de 5 cm.
3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os
lados é de 5 cm.
O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser
suficiente.
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de
alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este
fim. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não
estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as normas actuais,
consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas CEE.
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
17
Tämä helppokäyttöinen pikaopas sisältää kaikki uuden laitteesi perustiedot. Electrolux haluaa vähentää käyttöohjeisiin
liittyvää paperin kulutusta noin 30 %, mikä auttaa säästämään vuosittain 12 000 puuta. Pikaoppaat ovat eräs niistä
monista keinoista, joiden avulla Electrolux suojelee ympäristöä. Tämä yksittäinen teko voi tuntua pieneltä, mutta pienistä
puroista muodostuu suuri joki.
Täydellinen käyttöohje löytyy osoitteesta www.electrolux.com.
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja
oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se
kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset
ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai
henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä
laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke
pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman
läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos
entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko
jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
18
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen
kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai
muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta)
jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan
hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse
vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai
muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt
tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja
aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin
ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa
pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus 10) on irrotettu.
• Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava
varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai
märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa,
sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 11)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun
ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia
juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta lämmityslaitetta sulatuksen nopeuttamiseen. Liiallinen kuumuus voi vahingoittaa muovisia sisäpintoja ja kosteutta voi päästä sähköjärjestelmään.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevessä
kappaleessa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia, ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on sijoitettava tarpeeksi kauaksi seinästä, jotta
kansi voidaan avata täysin auki.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
10) Mikäli varusteena
11) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
19
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja
jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja
kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Lämpötilan säätäminen
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään.
Merkkivalo syttyy.
Hälytysmerkkivalo syttyy.
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• lämpötilaa säädetään lämpimimmälle asetukselle
kääntämällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
• lämpötilaa säädetään kylmimmälle asetukselle kääntämällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
.
Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon OFF.
Käyttöpaneeli
1
5
1
2
3
4
2
3
4
Merkkivalo
Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
Pikapakastusvalo
Pikapakastuskytkin
Hälytyksen nollauspainike
5 Lämpötilan säädin
Pikapakastus
Pikapakastus käynnistetään painamalla pikapakastuskytkintä.
Pikapakastuksen merkkivalo syttyy.
Pikapakastus kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta
52 tunnin kuluttua.
Toiminto voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla
pikapakastuskytkintä. Pikapakastuksen merkkivalo sammuu.
Korkean lämpötilan hälytys
Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi), hälytysmerkkivalo syttyy.
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan aikana.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytysmerkkivalo sammuu automaattisesti.
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
20
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, aktivoi pikapakastustoiminto vähintään 24 tunniksi, ennen kuin laitat pakastettavat ruoat pakastimeen.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen 12)
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään
kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Pakastimen sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
10-15 mm.
Pakastin on paras sulattaa silloin, kun siinä on vain vähän
ruokaa.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne
paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä kansi auki, irrota sulamisveden poistoputken
tulppa ja anna kaiken sulamisveden kertyä alustalle.
Poista jää nopeasti kaapimen avulla.
4. Kun pakastin on sulanut, kuivaa sisäpinnat huolellisesti ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.
5. Kytke virta laitteeseen.
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon ja anna laitteen käydä 2-3 tuntia tällä asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja
huurteen poistoon, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
keinotekoisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää niiden turvallista
säilytysaikaa.
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus x leveys x syvyys (mm):
876 × 795 × 665
Käyttöönottoaika
28 tuntia
Muut tekniset tiedot on annettu laitteen ulkopinnassa oikealla puolella sijaitsevassa arvokilvessä.
Asennus
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa autotalliin tai kellariin, mutta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi laite on suositeltavaa asentaa paikkaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
12) Katso Tekniset tiedot.
21
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C - 32 °C
N
+16 °C - 32 °C
ST
+16 °C - 38 °C
T
+16 °C - 43 °C
Ilmanvaihtovaatimukset
1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnalle.
Laitteen kaikkien neljän jalan tulee olla tukevasti lattiassa.
2. Varmista, että laitteen ja takana olevan seinän välinen
rako on 5 cm.
3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien seinien
välinen rako on 5 cm.
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli
edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen
22
jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä
josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Denna snabbguide innehåller alla basfakta om din nya produkt och är enkel att använda. Electrolux har som målsättning
att minska företagets förbrukning av papper till bruksanvisningar med cirka 30 %, vilket kommer att rädda 12.000 träd
varje år. Snabbguiden är en av många åtgärder som Electrolux vidtar för att värna om miljön. Det må vara ett litet steg,
men genom att bidra med lite åstadkommer vi mycket.
En komplett bruksanvisning är tillgänglig på www.electrolux.com
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda
kylen/frysen på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant
läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder kylen/frysen
första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder kylen/frysen har god
kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
kylen/frysen om den flyttas eller säljs, så att alla som använder kylen/frysen får korrekt säkerhetsinformation och
information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar
inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna kyl/frys är inte avsedd att användas av personer
(även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om
de inte instrueras och övervakas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder kylen/frysen
för att säkerställa att de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera kylen/frysen: koppla loss den från
eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära kylen/frysen
som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att
bli innestängda.
• Om denna kyl/frys, som har magnetiska dörrtätningar,
skall ersätta en äldre kyl/frys som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren
obrukbar innan du kasserar den gamla kylen/frysen.
Då finns det ingen risk att kylen/frysen blir en dödsfälla
för barn.
• Denna produkt är endast avsedd för användning i hemmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och
drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts
för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel.
Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas
under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande
källor
– ventilera noga rummet där produkten står
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras eller täpps igen.
23
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka
modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av
produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten
har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst.
Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att lampglaset
13) sitter på plats över den inre belysningen.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i
dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan
leda till hudsår eller frost/frysskador.
• Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken
under långa perioder.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i frysboxen
eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den
bakre väggen. 14)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i
produkten eftersom detta skapar ett tryck i behållaren
som då kan explodera och skada produkten.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras
direkt från produkten.
13) I förekommande fall.
14) Om produkten är frostfri
24
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget
före underhåll.
• Innan du använder produkten första gången, rengör
insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och lite neutral såpa för att ta bort den typiska lukten
hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från
produkten. Använd en plastskrapa.
• Använd aldrig en hårtork eller andra värmegenererande
apparater för att påskynda avfrostningen. För hög värme kan skada plastdelarna inne i produkten, och fukt
kan tränga in i det elektriska systemet och göra det
strömförande.
Installation
Viktigt Följ noga anvisningarna i avsnittet för elektrisk
anslutning.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har
några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den
är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall
förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna
tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig
ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• Placera produkten på tillräckligt avstånd från väggen
så att locket kan öppnas helt.
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller
spisar.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har
installerats.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra
service på kylen/frysen skall utföras av en behörig
elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får
användas.
Miljöskydd
Denna kyl/frys innehåller inte, varken i kylkretsen
eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan
skada ozonlagret. Kylen/frysen får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmate-
rialet innehåller brandfarliga gaser: kylen/frysen skall
därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan
erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada
kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna kyl/frys som är märkta med symbolen kan
återvinnas.
Användning
Sätta på frysboxen
Temperaturreglering
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs.
Nätindikatorn tänds.
Larmkontrollampan tänds.
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera produkten:
• vrid temperaturreglaget mot för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla höga
kylnivåer.
Stänga av produkten
En medelhög inställning är i regel bäst.
För att stänga av produkten,
vrid temperaturreglaget till OFF-läget.
Kontrollpanel
1
2
3
5 Temperaturreglage
Funktionen Fast Freezing
Du kan aktivera funktionen Fast Freezing genom att trycka
på Fast Freezing-knappen.
Kontrollampan för Fast Freezing tänds.
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar.
Du kan när som helst stänga av funktionen genom att
trycka på Fast Freezing-knappen. Kontrollampan för Fast
Freezing släcks.
5
1
2
3
4
4
Nätindikator
Larmkontrollampa vid för hög temperatur
Kontrollampa för Fast Freezing
Knapp för Fast Freezing
Återställ larm-knapp
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på grund av ett
strömavbrott) indikeras genom att larmkontrollampan
tänds.
Lägg inte in mat i frysboxen under larmperioden.
När normala förhållanden har återställts slocknar larmlampan automatiskt.
Daglig användning
Infrysning av färska livsmedel
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel
och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.
För att frysa in färsk mat, låt funktionen Fast Freezing vara
aktiverad i minst 24 timmar innan du lägger in maten som
skall frysas i frysfacket.
25
Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar
anges på typskylten 15)
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in andra
livsmedel som skall frysas under denna period.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge,
låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in
några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid
ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under
Temperaturökningstid, måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan
frysas in på nytt (när maten har kallnat).
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget
innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av
en auktoriserad servicetekniker.
Avfrostning av frysen
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka
10-15 mm.
Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den innehåller lite
eller ingen mat alls.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av frysboxen.
2. Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera lager
med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen från tömningshålet och samla upp allt avfrostningsvatten på en
bricka. Använd en skrapa för att snabbt ta bort is.
4. När avfrostningen är klar, torka noga av insidan och
anslut sedan frysboxen till eluttaget.
5. Sätt på frysboxen.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och låt
frysboxen stå i två eller tre timmar med denna inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade
ut.
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa
av frost eftersom frysboxen kan skadas. Använd inga
mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda
upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av
tillverkaren. En temperaturstigning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras
utan säkerhetsrisk.
Tekniska data
Mått
Höjd × Bredd × Djup (mm):
876 × 795 × 665
Temperaturökningstid
28 timmar
Installation
Placering
Produkten kan installeras i ett garage eller källare, men
för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som
har samma omgivningstemperatur som överensstämmer
med klimatklassen som är angiven på typskylten:
15) Se avsnittet "Tekniska data".
26
Ytterligare teknisk information finner du på
typskylten som sitter på höger sida utanpå
produkten.
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Ventilationskrav
1. Placera frysboxen i horisontell position på en plan
och stabil yta. Frysboxen måste stå stadigt på alla fyra
fötterna.
2. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme bakom frysboxen.
3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme på frysboxens
sidor.
Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med frysboxens
märkdata som anges på typskylten.
Frysboxen måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta frysboxen till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna frysbox uppfyller kraven enligt gällande EG-direktiv för CE-märkning.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
27
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.zanussi.pt
www.zanussi.com
820419265-00-072009
www.zanussi.com.hr
Download PDF

advertising