Electrolux ECN21103W User manual

Electrolux ECN21103W User manual
brugsanvisning
käyttöohje
Οδηγίες Χρήσης
bruksanvisning
manual de instruções
bruksanvisning
Kummefryser
Säiliöpakastin
Οριζόντιος καταψύκτης
Fryseboks
Arca congeladora
Frysbox
ECN21103W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
Indhold
Om sikkerhed
Betjening
Betjeningspanel
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
2
4
4
5
5
6
Vedligeholdelse og rengøring
Når der opstår fejl
Tekniske data
Installation
Skån miljøet
6
7
9
9
10
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres og
tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå
unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at
sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt
fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er
fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning
for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for
eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne,
eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan
betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der
er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud
af kontakten, klip netledningen af (så tæt
på apparatet som muligt) og fjern døren,
så børn ikke kan få elektrisk stød eller
smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås
med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg
for at ødelægge fjederlåsen på det gamle
apparat, inden du kasserer det. Det sikrer,
at det ikke kan blive en dødsfælde for et
barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må
ikke blokeres.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne
brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er
godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med
høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog
brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og
installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
electrolux 3
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret montør.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller
beskadiget af apparatets bagpanel. Et
klemt eller beskadiget stik kan blive
overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets netstik er let at
komme til.
4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk
stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis
lampedækslet ikke sidder på 1) den
indvendige pære.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af apparatet.
• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
• Undgå at udsætte skabet for direkte sollys
i længere tid.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 2)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante
vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i
frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige
apparatet.
1) Hvis der er lampedæksel på
2) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet,
og stikket tages ud af kontakten. Sluk på
ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan
komme til stikkontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i det pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til det sted, hvor det
er købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst fire timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for
at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer
eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
4 electrolux
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der
kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes i hen-
hold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved
siden af varmeveksleren. De materialer i
apparatet, der er mærket med symbolet
, kan genvanvendes.
Betjening
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret.
Kontrollampen tændes.
Advarselslampen tændes.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen på OFF.
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod
for at vælge minimal køling.
• Drej termostatknappen mod
for at vælge maksimal køling.
Når den præcise indstilling vælges, skal man
dog huske på, at temperaturen i apparatet
afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit låget åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Betjeningspanel
1
2
3
4
1
2
3
4
Advarselslampe for høj temperatur
Kontrollampe
Action Freeze lampe
Action Freeze knap
og nulstilling af alarm
Action Freeze Funktion
Action Freeze-funktionen slås til ved at trykke
på Action Freeze-knappen.
Action Freeze-lampen tændes.
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Funktionen kan slås fra når som helst ved at
trykke på Action Freeze-knappen. Action
Freeze-lampen slukkes.
Alarm for høj temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på
grund af strømsvigt) vises ved at:
• advarselslampen tændes
• alarmen lyder.
Mens alarmen lyder, kan den afbrydes ved at
trykke på knappen til nulstilling af alarm.
Mens alarmen lyder, må der ikke lægges
mad i fryseren.
electrolux 5
Advarselslampen slukkes automatisk, når
forholdene igen er normale.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af
nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
Daglig brug
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Inden indfrysning af friske madvarer startes
Action Freeze-funktionen mindst 24 før madvarerne lægges i fryseren.
Den maksimale mængde madvarer, der kan
indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på typepladen . 3)
Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum
må der ikke lægges andre madvarer i, som
skal fryses.
afgør, om det højeste eller laveste tal for opbevaringstid gælder.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal
det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Frysekurve
Hægt kurvene på fryserens overkant (X), eller
stil dem i fryseren (Y). Drej håndtagene og
sæt dem fast i de to stillinger, som vist på
tegningen.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end den
angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Åbning og lukning af låget
Låget er forsynet med en tætsluttende pakning, og derfor er det svært at åbne igen, hvis
det lige har været åbnet (fordi der dannes
undertryk i fryseren).
Vent nogle minutter med at åbne apparatet
igen. Vakuumventilen gør det lettere at åbne
låget.
Advarsel Træk aldrig meget kraftigt i
grebet.
X
Y
Freezing Calender (frysekalender)
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen
3) Se under "Tekniske specifikationer"
Kurvene sættes ned i hinanden.
Følgende tegninger viser, hvor mange kurve
der kan stå i de forskellige frysermodeller.
6 electrolux
595
795
935
1050
230
1190
1325
1600
Ekstra kurve kan bestilles hos Electrolux Service A/S.
Sikkerhedslås
Fryseren er forsynet med særlig lås for at sikre, at låget ikke kan låses utilsigtet. Låsen er
udformet, så nøglen kun kan drejes i låsen
(så låget låses), hvis den først trykkes ind i
låsen.
Gør følgende for at lukke fryseren:
1. Sæt forsigtigt nøglen i låsen.
2. Drej nøglen med uret, mod symbolet .
Gør følgende for at åbne fryseren:
1. Sæt forsigtigt nøglen i låsen.
2. Drej nøglen mod uret, mod symbolet .
Vigtigt Ekstra nøgler fås hos Electrolux
Servic A/S.
Advarsel Opbevar nøglen utilgængeligt
for børn.
Sørg for at tage nøglen ud af låsen, inden
det gamle apparat kasseres.
Nyttige oplysninger og råd
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan fryseafdelingen udnyttes bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn fremgår af typeskiltet.
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind.
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte.
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også
hurtigt optø netop den mængde, du skal
bruge.
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt.
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger
i dem.
• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige. Salt nedsætter madens holdbarhed.
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
Sådan udnyttes fryseafdelingen bedst muligt:
• Kontrollér, at købte dybfrostvarer har været korrekt opbevaret i forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem hurtigst
muligt, og læg dem i fryseren.
• Åbn låget så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor
kun udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
1. Sluk for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Rengør jævnligt apparat og tilbehørsdele
med varmt vand og neutral sæbe. Rengør lågets pakning omhyggeligt.
4. Tør apparatet grundigt af.
electrolux 7
5. Sæt stikket i stikkontakten.
6. Tænd for apparatet.
Bemærk Brug ikke sulfosæbe,
skurepulver/skuresvampe, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller
voksprodukter til indvendig rengøring af
apparatet.
Undgå at beskadige kølesystemet.
Vigtigt Det er ikke nødvendigt at rengøre
kompressorområdet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat
lidt opvaskemiddel.
Afrimning af fryser
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
10-15 mm tykt.
Det er mest praktisk at afrime, når fryseren er
tom eller kun indeholder få madvarer.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind
i flere lag avispapir, og læg dem et koldt
sted.
3. Lad låget stå åbent, tag proppen ud af
afløbet til afrimningsvand, og opsaml afrimningsvandet i en bakke. Brug en skraber til hurtigt at fjerne isen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet
grundigt af indvendig, og proppen sættes
i igen.
5. Tænd for apparatet.
6. Sæt termostatknappen på højeste trin,
og lad apparatet stå på denne indstilling
i to-tre timer.
7. Læg madvarerne på plads igen.
Vigtigt Brug aldrig skarpe metalgenstande til
at skrabe rim af. Det kan beskadige
apparatet. Brug ikke mekaniske redskaber
eller andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen, med mindre de er
anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er steget under
afrimningen, kan det forkorte deres
holdbarhed.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Tag al maden ud.
4. Afrim og rengør apparatet og alt tilbehør.
5. Lad låget stå åbent for at forebygge ubehagelig lugt.
Vigtigt Hvis der skal være tændt for skabet:
Bed nogen se til det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet, hvis der har
været strømsvigt.
Når der opstår fejl
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand.
Problem
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke fast.
Se efter, om apparatet står stabilt
(alle fire fødder skal hvile på gulvet).
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Låget er blevet åbnet for tit.
Lad ikke låget stå åbent længere
end nødvendigt.
Låget er ikke rigtigt lukket.
Kontrollér, at låget slutter tæt, og at
pakningen er intakt og ren.
8 electrolux
Problem
Mulig årsag
Løsning
Der er lagt store mængder mad til Vent nogle timer, og kontrollér så
indfrysning på én gang.
temperaturen igen.
Advarselslampen for høj
temperatur lyser.
Madvarerne var for varme, da de
blev lagt i.
Lad madvarerne komme ned på
stuetemperatur, før de lægges i.
Temperaturen i det lokale, hvor
apparatet står, er for høj til, at det
kan fungere effektivt.
Prøv at sænke temperaturen i det
lokale, hvor apparatet står.
Der er for varmt i fryseren.
Se "Alarm for høj temperatur".
Der er tændt for apparatet for ny- Se "Alarm for høj temperatur".
lig, og temperaturen er stadig for
høj.
Der er for meget rim.
Madvarerne er ikke pakket godt
nok ind.
Pak madvarerne bedre ind.
Låget er ikke rigtigt lukket eller
slutter ikke tæt.
Kontrollér, at låget slutter tæt, og at
pakningen er intakt og ren.
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Proppen til afløbet er ikke sat rig- Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
tigt i.
Låget lukker ikke helt.
Der er for meget rim.
Fjern rim, der blokerer låget.
Lågets pakninger er snavsede el- Rengør lågets pakninger.
ler klæbrige.
Madvarer blokerer låget.
Låget er svært at åbne.
Pæren lyser ikke.
Flyt rundt på pakkerne. Se mærkaten i apparatet.
Lågets pakninger er snavsede el- Rengør lågets pakninger.
ler klæbrige.
Ventilen er blokeret.
Kontrollér ventilen.
Pæren er sprunget.
Se "Udskiftning af pære".
Der er for varmt i fryseren. Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en lavere temperatur.
Låget slutter ikke tæt eller er ikke Kontrollér, at låget slutter tæt, og at
rigtigt lukket.
pakningen er intakt og ren.
Der var ikke tilstrækkelig koldt i
apparatet før indfrysningen.
Lad apparatet køle ned tilstrækkeligt længe.
Der er lagt store mængder mad til Vent nogle timer, og kontrollér så
indfrysning på én gang.
temperaturen igen. Læg mindre
mængder i ad gangen, næste
gang du indfryser madvarer.
Madvarerne var for varme, da de
blev lagt i.
Lad madvarerne komme ned på
stuetemperatur, før de lægges i.
De madvarer, der skal indfryses,
ligger for tæt op ad hinanden.
Fordel madvarerne, så den kolde
luft kan cirkulere frit imellem dem.
Låget er blevet åbnet for tit.
Undgå at åbne låget så tit.
Låget har stået åbent i længere
tid.
Lad ikke låget stå åbent længere
end nødvendigt.
Der er for koldt i fryseren. Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
electrolux 9
Problem
Mulig årsag
Løsning
Apparatet virker slet ikke. Stikket er ikke sat rigtigt i kontak- Sæt stikket rigtigt i stikkontakten.
ten.
Hverken køling eller lys
virker.
Der kommer ikke strøm til apparatet.
Prøv at sætte et andet el-apparat
til stikkontakten.
Der er ikke tændt for apparatet.
Tænd for apparatet.
Der er ingen strøm på stikkontak- Tilkald en elektriker.
ten (prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat i stikkontakten).
3. Sæt stikket i stikkontakten.
4. Åbn låget. Se efter, at lampen lyser.
Kundeservice
Hvis apparatet stadig ikke virker som det
skal, når du har undersøgt ovenstående:
Kontakt nærmeste servicecenter.
For at få hurtig service er det vigtigt, at du
opgiver apparatets model og serienummer.
Det finder du på garantibeviset eller på typeskiltet, der sidder udvendig på højre side af
apparatet.
Udskiftning af pære
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Erstat den defekte pære med en ny pære
med samme effekt (maks. styrke fremgår
af lampedækslet).
Advarsel Fjern ikke lampedækslet, når
pæren skiftes.
Fryseren må ikke startes, hvis lampedækslet mangler eller er defekt.
Tekniske data
Rumfang (brutto)
Liter
213
Højde
mm
876
Temperaturstignings- timer
tid
26
Rumfang (netto)
Liter
210
Bredde
mm
795
Energiforbrug
kWh/
døgn
0,938
Oplyst effekt/
forbrug
Watt
90
Dybde
mm
665
Indfrysningskapacitet
kg/døgn
14
Spænding
Volt
230
Vægt
Kg
39
Klimaklasse
SN
Yderligere tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet udvendig på apparatets højre side.
Installation
Placering
Advarsel Hvis du kasserer et ældre
apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på låget: Sørg for at
ødelægge den, så børn ikke kan komme
til at smække sig inde.
Vigtigt Der skal være adgang til stikket efter
installationen.
Apparatet kan opstilles i en garage eller kælder, men fungerer bedst, hvis det står et
sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer
til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
10 electrolux
Klimaklasse
Omgivende temperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes
apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til at
forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
Krav til lufttilførsel
1. Placer fryseren vandret på et fast underlag. Alle fire fødder skal hvile på gulvet.
2. Sørg for, at apparatets bagside er mindst
5 cm fra væggen.
3. Sørg for, at apparatets sider er mindst 5
cm fra vægge/skabe.
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
bag apparatet.
electrolux 11
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Käyttö
Käyttöpaneeli
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
11
13
13
14
14
15
Hoito ja puhdistus
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristönsuojelu
15
16
19
19
19
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot
sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta
osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla
tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina
laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle
uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista
käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö
valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä
antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen lii-
täntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen
vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen
kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen
ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä
tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten
laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä tähän
tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin
tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on
sijoitettu
12 electrolux
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut
virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon
ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on
helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon
vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus 4) on irrotettu.
• Laite on painava, ja sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi
aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän
ilmanvaihtoaukkoa vasten. 5)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai
poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
4) Mikäli varusteena
5) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja,
jos ne nautitaan suoraan pakastimesta
otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta,
kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta. Jos pistorasia ei ole ulottuvilla, katkaise virransyöttö päävirtakytkimestä.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä
esineitä. Käytä muovista kaavinta.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevessä kappaleessa annettuja
ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita
mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa
pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii
virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole.
Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
electrolux 13
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä
eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua
laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto
sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen
käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt,
symbolilla
merkityt materiaalit ovat
kierrätettäviä.
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään.
Merkkivalo syttyy.
Hälytysmerkkivalo syttyy.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä
lämpötilan säädin asentoon OFF.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• lämpötilaa säädetään lämpimimmälle asetukselle kääntämällä lämpötilan säädintä
.
kohti asetusta
• lämpötilaa säädetään kylmimmälle asetukselle kääntämällä lämpötilan säädintä kohti
.
asetusta
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat
siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• kuinka usein kantta avataan
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Käyttöpaneeli
1
2
3
4
1
2
3
4
Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
Merkkivalo
Action Freeze merkkivalo
Action Freeze kytkimellä
ja hälytyksen nollaus
Action Freeze Toiminta
Voit aktivoida toiminnon Action Freeze painamalla painiketta Action Freeze.
Merkkivalo Action Freeze syttyy.
Pikapakastus kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä milloin tahansa painamalla Action Freeze -toiminnon
kytkintä. Merkkivalo Action Freeze sammuu.
Korkean lämpötilan hälytys
Kun lämpötila kohoaa pakastimessa (esimerkiksi sähkökatkon aikana):
• hälytysmerkki valo syttyy
• kuuluu merkkiääni.
Summeri voidaan kytkeä pois hälytysvaiheen
aikana painamalla hälytyksen nollauspainiketta.
14 electrolux
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan aikana.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytysmerkkivalo sammuu automaattisesti.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella
poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen
hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi Action
Freeze-toiminto vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden laittamista pakastinosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen 6)
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai
pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna
laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan
suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö
on ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Sovelletaanko
vaihteluvälin alempaa vai ylempää arvoa riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä ennen pakastamista.
Kannen avaaminen ja sulkeminen
Koska kannessa on tiukasti sulkeutuva tiiviste, se ei avaudu helposti uudelleen heti sulkemisen jälkeen (sisäpuolelle muodostuvan
imun vuoksi).
Odota muutama minuutti, ennen kuin avaat
kannen uudelleen. Tyhjiöventtiili auttaa kannen avautumisessa.
Varoitus! Älä koskaan vedä kahvasta
kovalla voimalla.
Säilytyskorit
Aseta korit pakastimen yläreunaan (X) tai sijoita ne pakastimen sisään (Y). Käännä ja
kiinnitä kahvat näihin kahteen asentoon kuvan osoittamalla tavalla.
X
Y
Pakastuskalenteri
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
6) Katso Tekniset tiedot
Korit liukuvat toistensa sisään.
Seuraavasta kuvasta näet, kuinka monta koria voidaan asettaa sisäkkäin eri pakastinmalleissa.
electrolux 15
595
795
935
1050
230
1190
1325
1600
Voit ostaa lisäkoreja paikallisesta valtuutetusta huoltoliikkeestä.
Turvalukko
Pakastimessa on erityislukko, joka estää tahattoman lukituksen. Lukko on suunniteltu
siten, että voit kääntää avainta ja siten sulkea
kannen vain, jos olet ensin työntänyt avaimen
lukkoon.
Sulje pakastin seuraavasti:
1. Työnnä avain varovasti lukkoon.
2. Käännä avainta myötäpäivään kohti merkkiä.
Avaa pakastin seuraavasti:
1. Työnnä avain varovasti lukkoon.
2. Käännä avainta vastapäivään kohti merkkiä.
Tärkeää Vara-avaimia voi tilata tai ostaa
valtuutetusta huoltoliikkeestä.
Varoitus! Pidä avain poissa lasten
ulottuvilta.
Muista poistaa avain lukosta, ennen kuin
hävität vanhan laitteen.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen
arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit
myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi
määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa kantta usein äläkä pidä sitä auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä
sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen puhdistus- ja huoltotöiden
aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön
16 electrolux
saa suorittaa ainoastaan valtuutettu
huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Puhdista pakastin ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet säännöllisesti lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella. Puhdista kannen
tiiviste huolellisesti.
4. Kuivaa pakastin kauttaaltaan.
5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
6. Kytke virta laitteeseen.
Huomio Älä käytä pakastimen
sisäpuolen puhdistukseen voimakkaita
tai hankaavia puhdistusaineita,
voimakastuoksuisia tuotteita tai
kiillotusaineita.
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Tärkeää Kompressorialuetta ei tarvitse
puhdistaa.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen
ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Pakastimen sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin 10-15 mm.
Pakastin on paras sulattaa silloin, kun siinä
on vain vähän ruokaa.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet,
kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita
viileään paikkaan.
3. Jätä kansi auki, irrota sulamisveden poistoputken tulppa ja anna kaiken sulamisveden kertyä alustalle. Poista jää nopeasti
kaapimen avulla.
4. Kun pakastin on sulanut, kuivaa sisäpinnat huolellisesti ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.
5. Kytke virta laitteeseen.
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon ja anna laitteen käydä
2-3 tuntia tällä asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä
metallityökaluja huurteen poistoon, koska ne
voivat vahingoittaa laitetta. Älä yritä
nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
keinotekoisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään. Pakasteiden
lämpötilan nouseminen sulatuksen aikana
voi lyhentää niiden turvallista säilytysaikaa.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Ota kaikki ruoat pois.
4. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen
varusteet.
5. Jätä kansi auki, jotta pakastimeen ei jää
epämiellyttäviä hajuja.
Tärkeää Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä
jotakin henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole
mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan
tehtäväksi.
Häiriö
Laite on äänekäs.
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Mahdollinen syy
Laite ei ole kunnolla tuettu.
Korjaustoimenpide
Tarkasta, että laite seisoo vakaasti
(kaikki neljä jalkaa ovat lattialla).
electrolux 17
Häiriö
Kompressori käy jatkuvasti.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein. Säädä lämpötila korkeammaksi.
Kantta on avattu liian usein.
Älä pidä kantta auki pitempään
kuin on tarpeen.
Kansi ei ole kunnolla kiinni.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja tiivisteet ovat ehjät ja puhtaat.
Pakastimeen on pantu suuria
määriä elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
Ruoka on pantu pakastimeen
liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastimista.
Huoneen lämpötila on liian korkea Yritä laskea sen huoneen lämpötipakastimen tehokkaaseen toilaa, johon pakastin on sijoitettu.
mintaan.
Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo palaa.
Huurretta ja jäätä muodostuu runsaasti.
Pakastimen sisällä on liian lämmintä.
Katso kohta Korkean lämpötilan
hälytys.
Pakastin on juuri kytketty päälle,
ja lämpötila on vielä liian korkea.
Katso kohta Korkean lämpötilan
hälytys.
Elintarvikkeita ei ole pakattu kunnolla.
Pakkaa tuotteet paremmin.
Kantta ei ole suljettu kunnolla tai
se ei sulkeudu tiiviisti.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja tiivisteet ovat ehjät ja puhtaat.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein. Säädä lämpötila korkeammaksi.
Veden poistoputken tulppaa ei
ole asetettu oikein.
Kansi ei sulkeudu kokonaan.
Kantta on vaikea avata.
Aseta veden poistoputken tulppa
oikein.
Pakastimessa on liikaa huurretta. Poista liika huurre.
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai
tahmeat.
Puhdista kannen tiivisteet.
Elintarvikepakkaukset estävät
kannen sulkeutumisen.
Järjestä pakasteet oikealla tavalla.
Katso pakastimessa olevaa tarraa.
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai
tahmeat.
Puhdista kannen tiivisteet.
Venttiili on tukossa.
Tarkista venttiili.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta Lampun vaihtaminen.
Pakastimen sisällä on
liian lämmintä.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein. Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Kansi ei sulkeudu tiukasti, tai sitä
ei ole suljettu kunnolla.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja tiiviste on ehjä ja puhdas.
Pakastinta on esijäähdytettävä
riittävästi ennen pakastusta.
Esijäähdytä pakastinta tarpeeksi
kauan.
18 electrolux
Häiriö
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Pakastimeen on pantu suuria
määriä elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen. Sijoita seuraavalla kerralla pakastimeen pienempiä ruokamääriä yhdellä kertaa.
Ruoka on pantu pakastimeen
liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastimista.
Pakastettavat elintarvikkeet ovat
liian lähellä toisiaan.
Sijoittele tuotteet siten, että kylmä
ilma pääsee kiertämään niiden ympärillä.
Kantta on avattu liian usein.
Yritä olla avaamatta kantta usein.
Kantta on pidetty auki pitkän aikaa.
Älä pidä kantta auki pitempään
kuin on tarpeen.
Pakastimen sisällä on
liian kylmä.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein. Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laite ei toimi lainkaan.
Sekä jäähdytys että valot
ovat poissa toiminnasta.
Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.
Yhdistä pistoke kunnolla pistorasiaan.
Laite ei saa virtaa.
Yritä yhdistää toinen sähkölaite virtalähteeseen.
Laitetta ei ole kytketty päälle.
Kytke virta laitteeseen.
Pistorasiassa ei ole jännitettä.
(Yritä kytkeä pistorasiaan jokin
toinen sähkölaite.)
Ota yhteys sähköasentajaan.
Asiakaspalvelu
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jotta saisit laitteen huolletuksi mahdollisimman nopeasti, on ehdottoman tärkeää, että
kerrot laitteen mallin ja sarjanumeron, jotka
löytyvät joko takuutodistuksesta tai laitteen
ulkopinnassa oikealla puolella olevasta arvokilvestä.
Lampun vaihtaminen
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Vaihda palaneen lampun tilalle samantehoinen uusi lamppu (maksimiteho on
merkitty lampun suojukseen).
3. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
4. Avaa kansi. Tarkista, että valo syttyy.
Varoitus! Älä poista lampun suojusta
vaihdon aikana.
Älä käytä pakastinta, jos lampun suojus
on viallinen tai sitä ei ole.
electrolux 19
Tekniset tiedot
Tilavuus (brutto)
litraa
213
Korkeus
mm
876
Käyttöönottoaika
tuntia
26
Tilavuus (netto)
litraa
210
Leveys
mm
795
Energiankulutus
kWh/24
h
0,938
Nimellisteho
wattia
90
Syvyys
mm
665
Pakastusteho
kg/24 h
14
Jännite
volttia
230
Paino
kg
39
Ilmastoluokka
SN
Muut tekniset tiedot on annettu laitteen ulkopinnassa oikealla puolella sijaitsevassa arvokilvessä.
Asennus
Sijoittaminen
Varoitus! Jos poistat käytöstä vanhan
laitteen, jonka kansi on varustettu lukolla
tai salvalla, riko lukko, jotta pikkulapset
eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään.
Tärkeää Pistokkeen on oltava helposti
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Laitteen voi asentaa autotalliin tai kellariin,
mutta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi laite on suositeltavaa asentaa paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C - +32 °C
N
+16 °C - +32 °C
ST
+16 °C - +38 °C
T
+16 °C - +43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei
ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Ilmanvaihtovaatimukset
1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle
pinnalle. Laitteen kaikkien neljän jalan tulee olla tukevasti lattiassa.
2. Varmista, että laitteen ja takana olevan
seinän välinen rako on 5 cm.
3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien seinien välinen rako on 5 cm.
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
symboli
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
20 electrolux
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
electrolux 21
Electrolux. Thinking of you.
Μοιραστείτε τη φιλοσοφία μας στο www.electrolux.com
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
Λειτουργία
Πίνακας χειριστηρίων
Πρώτη χρήση
Καθημερινή χρήση
Χρήσιμες συμβουλές
21
23
24
24
24
26
Φροντίδα και καθάρισμα
Τι να κάνετε αν...
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εγκατάσταση
Περιβαλλοντικά θέματα
26
27
30
30
31
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφα‐
λιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάστα‐
ση και την πρώτη χρήση της συσκευής, δια‐
βάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρή‐
στη, συμπεριλαμβανομένων των συμβου‐
λών και των προειδοποιήσεών του. Για την
αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων,
είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα
άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνω‐
ρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρα‐
κτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδη‐
γίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν
με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί,
έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει
κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι σω‐
στά ενημερωμένος για τη συσκευή και την
ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της περιου‐
σίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυτών των
οδηγιών χρήσης επειδή ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προ‐
κληθούν από παραλείψεις.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρή‐
ση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών) με μειωμένη σωματική ή
πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπει‐
ρίας και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπο‐
νται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυ‐
νο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε
να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το
φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την
πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο
μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή) και
αφαιρέστε την πόρτα για να την αποφυγή
ηλεκτροπληξίας ή παγίδευσης μέσα στη
συσκευή παιδιών που παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνη‐
τικά λάστιχα πόρτας, θα αντικαταστήσει
μια παλαιότερη συσκευή με μάνδαλο
στην πόρτα ή το καπάκι, μην παραλείψετε
να καταστρέψετε το μάνδαλο προτού
απορρίψετε την παλαιά συσκευή. Με αυ‐
τό τον τρόπο θα αποτρέψετε τη μετατρο‐
πή του ψυγείου σε θανάσιμη παγίδα για
παιδιά.
Γενική ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη φράζετε τα ανοίγματα
εξαερισμού.
• Η συσκευή προορίζεται για τη φύλαξη
τροφίμων ή/και αναψυκτικών σε ένα συν‐
ηθισμένο νοικοκυριό όπως εξηγείται σε
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ξεπαγώματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συ‐
σκευές (όπως παγωτομηχανές) στο εσω‐
τερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός αν είναι
εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό από τον
κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο ψυκτικό υγρό.
22 electrolux
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που πε‐
ριέχεται στο κύκλωμα του ψυκτικού
υγρού της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέ‐
ριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής
συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύ‐
φλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της
συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλεί‐
ται ζημιά σε κανένα εξάρτημα του κυκλώ‐
ματος του ψυκτικού υγρού.
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα του
ψυκτικού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις
πηγές ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο
βρίσκεται η συσκευή
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χα‐
ρακτηριστικών ή τροποποίηση αυτού του
προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν το καλώ‐
διο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί
να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά
ή/και ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε ηλεκτρικό
εξάρτημα (ηλεκτρικό καλώδιο, φις, συ‐
μπιεστής) πρέπει να αντικατασταθεί
από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο σέρ‐
βις ή από καταρτισμένο προσωπικό
σέρβις.
1. Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι δυνα‐
τό να επιμηκυνθεί.
2. Προσέξτε να μη συνθλιφτεί ή να μην
υποστεί ζημιά το φις τροφοδοσίας
από την πλάτη της συσκευής. Το φις
του ηλεκτρικού καλωδίου που έχει
συνθλιφτεί ή υποστεί ζημιά ενδέχεται
να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει
πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φθάσετε
το φις τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το φις τροφοδοσίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλαρή,
μην εισαγάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυ‐
νος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης
πυρκαγιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμο‐
ποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμ‐
πτήρα 7) του εσωτερικού φωτός.
• Η συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να δί‐
νετε προσοχή κατά τη μεταφορά της.
• Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμε‐
να στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα χέρια
7) Εάν προβλέπεται κάλυμμα λαμπτήρα
8) Αν η συσκευή δεν συγκεντρώνει πάγο
σας είναι νωπά/βρεγμένα επειδή μπορεί
να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή
κρυοπαγήματα.
• Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της
συσκευής στο απευθείας ηλιακό φως.
Καθημερινή χρήση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα
πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή επειδή μπορεί να εκραγούν.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας πά‐
νω στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα.
8)
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να
καταψύχονται και πάλι αφού αποψυ‐
χθούν.
• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατε‐
ψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή για κατεψυγμένα τρό‐
φιμα.
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συ‐
στάσεις αποθήκευσης των παρασκευα‐
στών της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχε‐
τικές οδηγίες.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον
καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση
στο δοχείο, το οποίο μπορεί να εκραγεί,
προκαλώντας ζημιές στη συσκευή.
• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπορεί
να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο
εάν καταναλωθούν απευθείας από τη συ‐
σκευή.
Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιή‐
στε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα. Εάν δεν
μπορείτε να πλησιάσετε την πρίζα, δια‐
κόψτε την παροχή ρεύματος.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά
αντικείμενα.
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα
για να αφαιρείτε τον πάγο από τη συ‐
σκευή. Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύστρα.
Εγκατάσταση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη σύνδεση του
ηλεκτρικού ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες που δίνονται στην αντίστοιχη
παράγραφο.
electrolux 23
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε
αν έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη
συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέ‐
ρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέ‐
ρος όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σε αυ‐
τή την περίπτωση, φυλάξτε τη συσκευα‐
σία.
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχιστον
τέσσερις ώρες προτού συνδέσετε τη συ‐
σκευή, ώστε το έλαιο να επιστρέψει και
πάλι στο συμπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλοφο‐
ρία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Δια‐
φορετικά θα προκληθεί υπερθέρμανση.
Για την επίτευξη επαρκούς κυκλοφορίας
αέρα ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες
της εγκατάστασης.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται
κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρνους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβα‐
ση στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατά‐
σταση της συσκευής.
Σέρβις
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτού‐
νται για το σέρβις της συσκευής θα πρέ‐
πει να εκτελούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτι‐
σμένο άτομο.
• Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επισκευά‐
ζεται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρ‐
βις, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Προστασία του περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια τα
οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά
στο στρώμα του όζοντος, είτε στο κύ‐
κλωμα ψυκτικού υγρού ή στα μονωτικά
υλικά της. Η συσκευή δε θα πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορ‐
ρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει
εύφλεκτα αέρια: Η συσκευή θα πρέπει
να απορρίπτεται σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς που θα λάβετε
από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να
προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονά‐
δα, ειδικά στο πίσω μέρος κοντά στον
εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που
χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή
και σημειώνονται με το σύμβολο
εί‐
ναι ανακυκλώσιμα.
Λειτουργία
Ενεργοποίηση
Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.
Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας δε‐
ξιόστροφα.
Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
Θα ανάψει η λυχνία συναγερμού.
Απενεργοποίηση
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, περι‐
στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέ‐
ση OFF.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακο‐
λουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
• περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
στη θέση
για ελάχιστη ψύξη.
• περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
στη θέση
για μέγιστη ψύξη.
Πιο κατάλληλη είναι συνήθως μια με‐
σαία ρύθμιση.
Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση πρέπει να επι‐
λεγεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρα‐
σία στο εσωτερικό της συσκευής εξαρτάται
από:
• τη θερμοκρασία δωματίου
• πόσο συχνά ανοίγει το καπάκι
• την ποσότητα των τροφίμων που αποθη‐
κεύονται
• τη θέση της συσκευής.
24 electrolux
Πίνακας χειριστηρίων
1
2
3
4
1 Λυχνία συναγερμού υψηλής θερμοκρα‐
σίας
2 Ενδεικτική λυχνία
3 Λυχνία Action Freeze (Ταχεία κατάψυ‐
ξη)
4 Διακόπτης Action Freeze (Ταχεία κατά‐
ψυξη)
και επαναρρύθμιση συναγερμού
Λειτουργία Action Freeze (Ταχεία
κατάψυξη)
Εάν πατήσετε το διακόπτη Action Freeze
(Ταχεία κατάψυξη), μπορείτε να ενεργο‐
ποιήσετε τη λειτουργία Action Freeze (Τα‐
χεία κατάψυξη).
Θα ανάψει η λυχνία Action Freeze (Ταχεία
κατάψυξη).
Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα με‐
τά από 52 ώρες.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουρ‐
γία οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το δια‐
κόπτη Action Freeze (Ταχεία κατάψυξη). Η
λυχνία Action Freeze (Ταχεία κατάψυξη) θα
σβήσει.
Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας
Η αύξηση της θερμοκρασίας του καταψύκτη
(για παράδειγμα λόγω διακοπής ρεύματος)
υποδεικνύεται από τα εξής:
• ενεργοποίηση της λυχνίας συναγερμού
• ενεργοποίηση βομβητή.
Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ο βομ‐
βητής μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώ‐
ντας το διακόπτη επαναρρύθμισης συν‐
αγερμού.
Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, μην το‐
ποθετείτε τρόφιμα στον καταψύκτη.
Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κανονι‐
κής λειτουργίας, η λυχνία συναγερμού σβή‐
νει αυτόματα.
Πρώτη χρήση
Καθάρισμα του εσωτερικού
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύντε το εσωτερικό και όλα
τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και
λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε
την τυπική μυρωδιά των καινούριων προϊό‐
ντων και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε απορρυ‐
παντικά ή σκόνες που χαράζουν διότι κατα‐
στρέφουν το φινίρισμα.
Καθημερινή χρήση
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και τη
μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων
και βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενερ‐
γοποιήστε τη λειτουργία Action Freeze (Τα‐
χεία κατάψυξη) τουλάχιστον 24 ώρες πριν
9) Ανατρέξτε στα "Τεχνικά στοιχεία"
από την τοποθέτηση τροφίμων στο θάλαμο
του καταψύκτη.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί
να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην
πινακίδα χαρακτηριστικών 9)
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες:
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μην
προσθέτετε άλλα τρόφιμα στον καταψύκτη.
electrolux 25
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοπο‐
θετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συ‐
σκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχι‐
στον 2 ώρες σε υψηλότερες ρυθμίσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σε περίπτωση κατά λάθος
απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν
κομμένο για περισσότερο από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος
ανόδου", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει
να καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να
καταψυχθούν και πάλι (μετά την ψύξη).
Y
X
Τα καλάθια θα εισαχθούν το ένα μέσα στο
άλλο.
Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ο αριθμός
των καλαθιών που μπορούν να τοποθετη‐
θούν στο εσωτερικό διαφόρων μοντέλων
καταψύκτη.
Ημερολόγιο κατάψυξης
595
795
935
1050
230
Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.
Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους
αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πό‐
σο ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του
εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης εξαρ‐
τάται από την ποιότητα των τροφίμων και
την επεξεργασία τους πριν την κατάψυξή
τους.
Άνοιγμα και κλείσιμο καπακιού
Το καπάκι διαθέτει λάστιχο για ερμητική
σφράγιση και συνεπώς δεν μπορείτε να το
ανοίξετε εύκολα αμέσως μόλις το κλείσετε
(λόγω του κενού που σχηματίζεται στο εσω‐
τερικό).
Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ανοίξετε ξανά το
καπάκι της συσκευής. Η βαλβίδα κενού
διευκολύνει το άνοιγμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τραβάτε ποτέ
τη λαβή με υπερβολική δύναμη.
Καλάθια αποθήκευσης
Κρεμάστε τα καλάθια στο άνω άκρο του κα‐
ταψύκτη (X) ή τοποθετήστε τα στο εσωτερι‐
κό του καταψύκτη (Y). Περιστρέψτε και στε‐
ρεώστε τις λαβές για αυτές τις δύο θέσεις
όπως φαίνεται στην εικόνα.
1190
1325
1600
Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα καλάθια
από το τοπικό κέντρο σέρβις.
Κλειδαριά ασφαλείας
Ο καταψύκτης διαθέτει ειδική κλειδαριά, για
να αποτρέπεται η τυχαία ασφάλιση της συ‐
σκευής. Η κλειδαριά έχει σχεδιαστεί με τέ‐
τοιο τρόπο, ώστε το καπάκι να κλείνει περι‐
στρέφοντας το κλειδί εφόσον έχετε προη‐
γουμένως πιέσει το κλειδί μέσα στην κλει‐
δαριά.
Για να κλείσετε τον καταψύκτη, ακολουθή‐
στε τα παρακάτω βήματα:
1. πιέστε χωρίς δύναμη το κλειδί μέσα στην
κλειδαριά.
2. περιστρέψτε το κλειδί δεξιόστροφα προς
το σύμβολο .
Για να ανοίξετε τον καταψύκτη, ακολουθή‐
στε τα παρακάτω βήματα:
1. πιέστε χωρίς δύναμη το κλειδί μέσα στην
κλειδαριά.
2. περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα
προς το σύμβολο .
26 electrolux
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μπορείτε να προμηθευτείτε
ανταλλακτικά κλειδιά από το τοπικό κέντρο
σέρβις.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το κλει‐
δί από την κλειδαριά πριν από την
απόρριψη της παλιάς συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Φυλάσσετε τα
κλειδιά μακριά από τα παιδιά.
Χρήσιμες συμβουλές
Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε
στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης, ακο‐
λουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπο‐
ρεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες. αναγρά‐
φεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων;
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δε
θα πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα
για κατάψυξη;
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα;
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερί‐
δες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και
πλήρης κατάψυξή του και το μεταγενέ‐
στερο ξεπάγωμα μόνο της απαιτούμενης
ποσότητας;
• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι
οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς;
• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα
τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κα‐
τεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποτρέπε‐
ται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύ‐
τερων;
• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύ‐
τερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα
λιπαρά; το αλάτι μειώνει τη δυνατή διάρ‐
κεια αποθήκευσης των τροφίμων;
• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως
μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη,
μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα
εγκαύματα από πάγο;
• είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία
κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να
μπορείτε να συνάγετε το χρόνο αποθή‐
κευσης;
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
Για βέλτιστη απόδοση της συσκευής αυτής:
• βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπο‐
ρίου ήταν κατάλληλες στο κατάστημα
αγοράς,
• βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα
έχουν μεταφερθεί ταχύτατα από το κατά‐
στημα αγοράς στον καταψύκτη,
• μην ανοίγετε το καπάκι συχνά και μην το
αφήνετε ανοικτό για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από ό,τι είναι απολύτως απα‐
ραίτητο.
• Μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώ‐
νονται γρήγορα και δεν μπορούν να κα‐
ταψυχθούν ξανά.
• Μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης
που υποδεικνύεται από τους παρασκευα‐
στές των τροφίμων.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάν‐
θρακες στην ψυκτική μονάδα της; Οι
εργασίες συντήρησης και επαναφόρτι‐
σης θα πρέπει επομένως να πραγμα‐
τοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημέ‐
νους τεχνικούς.
Τακτικός καθαρισμός
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα.
3. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και τα
εξαρτήματα με ζεστό νερό και ουδέτερο
σαπούνι. Καθαρίστε προσεκτικά το λά‐
στιχο στο καπάκι.
4. Σκουπίστε πλήρως τη συσκευή.
5. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρί‐
ζα.
electrolux 27
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά, λειαντικά προϊόντα,
ιδιαίτερα αρωματισμένα προϊόντα
καθαρισμού ή γυαλιστικά με κερί για τον
καθαρισμό του εσωτερικού της
συσκευής.
Προστατεύστε το σύστημα ψύξης από
τυχόν ζημιά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο χώρος του συμπιεστή δεν
χρειάζεται καθαρισμό.
Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για την
κουζίνα περιέχουν χημικά που μπορούν να
προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα πλαστικά
που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή.
Για το λόγο αυτό συστήνεται το εξωτερικό
περίβλημα της συσκευής να καθαρίζεται μό‐
νο με χλιαρό νερό αφού προσθέσετε και λί‐
γο υγρό για τα πιάτα.
Απόψυξη του καταψύκτη
Κάντε απόψυξη του καταψύκτη όταν το
στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 10-15
mm.
Η καλύτερη περίοδος για την απόψυξη του
καταψύκτη είναι όταν περιέχει λίγα ή καθό‐
λου τρόφιμα.
Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα,
τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και το‐
ποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
3. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, αφαιρέστε το
πώμα από την αποστράγγιση νερού
απόψυξης και συλλέξτε το νερό σε ένα
δίσκο. Χρησιμοποιήστε μια ξύστρα για
να αφαιρέσετε γρήγορα τον πάγο.
4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, στεγνώ‐
στε καλά το εσωτερικό και τοποθετήστε
ξανά το πώμα.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Επιλέξτε την κατάλληλη θέση για το ρυθ‐
μιστή θερμοκρασίας, ώστε να επιτευχθεί
μέγιστη ψύξη και αφήστε τη συσκευή να
λειτουργήσει για περίπου δύο ή τρεις
ώρες σε αυτήν τη ρύθμιση.
7. Τοποθετήστε ξανά στο θάλαμο τα τρό‐
φιμα που είχατε αφαιρέσει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για την
απόξεση του πάγου, καθώς μπορεί να
προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Μη
χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
διαφορετικά τεχνητά μέσα για την
επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώματος
από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
Η αύξηση της θερμοκρασίας των
συσκευασιών κατεψυγμένων τροφίμων
κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση της διάρκειας
αποθήκευσης των τροφίμων με ασφάλεια.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για με‐
γάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα.
3. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
4. Κάντε απόψυξη και καθαρίστε τη συ‐
σκευή και όλα τα εξαρτήματα.
5. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, ώστε να απο‐
φευχθούν δυσάρεστες οσμές.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εάν ο θάλαμος πρόκειται να
παραμείνει ενεργοποιημένος, ζητήστε από
κάποιο άτομο να ελέγχει το θάλαμο ανά
τακτά διαστήματα, ώστε να μη χαλάσουν τα
τρόφιμα στο εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
Τι να κάνετε αν...
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την αντιμετώπιση
προβλημάτων, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που
δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο
θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κα‐
τάλληλα καταρτισμένο άτομο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά
τη διάρκεια της κανονικής χρήσης
(συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού).
28 electrolux
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται σω‐
στά.
Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι στα‐
θερή (και τα τέσσερα πόδια πρέ‐
πει να βρίσκονται στο δάπεδο).
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ‐
μοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρα‐
σία.
Έχετε ανοίξει πολύ συχνά το κα‐
πάκι.
Μην αφήνετε το καπάκι ανοικτό
για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι
είναι απολύτως απαραίτητο.
Το καπάκι δεν κλείνει σωστά.
Ελέγξτε εάν το καπάκι κλείνει καλά
και εάν το λάστιχο είναι καθαρό
και σε καλή κατάσταση.
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα με‐
γάλες ποσότητες τροφίμων για
κατάψυξη.
Περιμένετε μερικές ώρες και, στη
συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη θερμο‐
κρασία.
Τα τρόφιμα που τοποθετήσατε
στη συσκευή είχαν υψηλή θερ‐
μοκρασία.
Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να
αποκτήσουν θερμοκρασία δωμα‐
τίου πριν τα αποθηκεύσετε.
Η θερμοκρασία στο χώρο εγκα‐
τάστασης της συσκευής είναι πο‐
λύ υψηλή, με αποτέλεσμα η λει‐
τουργία της να μην είναι αποτε‐
λεσματική.
Μειώστε τη θερμοκρασία στο χώ‐
ρο εγκατάστασης της συσκευής.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό
του καταψύκτη είναι πολύ υψη‐
λή.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Συν‐
αγερμός υψηλής θερμοκρασίας".
Ο θάλαμος ενεργοποιήθηκε
πρόσφατα και η θερμοκρασία εί‐
ναι ακόμη πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Συν‐
αγερμός υψηλής θερμοκρασίας".
Τα προϊόντα δεν είναι συσκευα‐
σμένα σωστά.
Συσκευάστε σωστά τα προϊόντα.
Το καπάκι δεν κλείνει καλά ή ερ‐
μητικά.
Ελέγξτε εάν το καπάκι κλείνει καλά
και εάν το λάστιχο είναι καθαρό
και σε καλή κατάσταση.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ‐
μοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρα‐
σία.
Δεν έχει τοποθετηθεί το πώμα
αποστράγγισης νερού.
Τοποθετήστε σωστά το πώμα
αποστράγγισης νερού.
Υπάρχει υπερβολικός πάγος.
Απομακρύνετε τον υπερβολικό
πάγο.
Το λάστιχο στο καπάκι έχει ακα‐
θαρσίες ή κολλάει.
Καθαρίστε το λάστιχο στο καπάκι.
Οι συσκευασίες τροφίμων εμπο‐
δίζουν το καπάκι.
Τοποθετήστε τις συσκευασίες σω‐
στά. Ανατρέξτε στο αυτοκόλλητο
που υπάρχει στη συσκευή.
Το λάστιχο στο καπάκι έχει ακα‐
θαρσίες ή κολλάει.
Καθαρίστε το λάστιχο στο καπάκι.
Η βαλβίδα είναι φραγμένη.
Ελέγξτε τη βαλβίδα.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματι‐
κός.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικα‐
τάσταση του λαμπτήρα".
Έχει ανάψει η λυχνία συν‐
αγερμού υψηλής θερμοκρα‐
σίας.
Υπάρχει πολύ πάγος.
Το καπάκι δεν κλείνει πλή‐
ρως.
Το καπάκι ανοίγει δύσκολα.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουρ‐
γεί.
electrolux 29
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η θερμοκρασία στο εσωτε‐
ρικό του καταψύκτη είναι
πολύ υψηλή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ‐
μοκρασία.
Ρυθμίστε χαμηλότερη θερμοκρα‐
σία.
Το καπάκι δεν κλείνει ερμητικά ή
σωστά.
Ελέγξτε εάν το καπάκι κλείνει καλά
και εάν το λάστιχο είναι καθαρό
και σε καλή κατάσταση.
Η πρόψυξη της συσκευής πριν
από την κατάψυξη δεν ήταν
επαρκής.
Ψύξτε τη συσκευή για το κατάλλη‐
λο χρονικό διάστημα.
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα με‐
γάλες ποσότητες τροφίμων για
κατάψυξη.
Περιμένετε μερικές ώρες και, στη
συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη θερμο‐
κρασία. Την επόμενη φορά τοπο‐
θετήστε μικρότερες ποσότητες
τροφίμων για κατάψυξη.
Τα τρόφιμα που τοποθετήσατε
στη συσκευή είχαν υψηλή θερ‐
μοκρασία.
Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να
αποκτήσουν θερμοκρασία δωμα‐
τίου πριν τα αποθηκεύσετε.
Τα προϊόντα για κατάψυξη έχουν
τοποθετηθεί πολύ κοντά το ένα
στο άλλο.
Τοποθετήστε τα προϊόντα με τέ‐
τοιο τρόπο, ώστε να κυκλοφορεί
κρύος αέρας ανάμεσά τους.
Έχετε ανοίξει πολύ συχνά το κα‐
πάκι.
Προσπαθήστε να ανοίγετε το κα‐
πάκι λιγότερο συχνά.
Έχετε αφήσει το καπάκι ανοικτό
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε το καπάκι ανοικτό
για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι
είναι απολύτως απαραίτητο.
Η θερμοκρασία στο εσωτε‐
ρικό του καταψύκτη είναι
πολύ χαμηλή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ‐
μοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρα‐
σία.
Η συσκευή δεν λειτουργεί
καθόλου. Δεν λειτουργεί ού‐
τε η ψύξη ούτε ο φωτισμός.
Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά
στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις τροφοδο‐
σίας.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα.
Επιχειρήστε να συνδέσετε μια άλ‐
λη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα.
Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιη‐
μένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν υπάρχει τάση ρεύματος
στην πρίζα (επιχειρήστε να συν‐
δέσετε μια άλλη συσκευή στην
πρίζα).
Απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολό‐
γο.
Σέρβις
Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη λειτουργεί
σωστά μετά τους παραπάνω ελέγχους, επι‐
κοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρ‐
βις.
Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, δηλώστε το μο‐
ντέλο και τον αριθμό σειράς της συσκευής
σας. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο
πιστοποιητικό εγγύησης ή στην πινακίδα
χαρακτηριστικών στην εξωτερική δεξιά
πλευρά της συσκευής.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
1. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα.
2. Αντικαταστήστε το μεταχειρισμένο λαμ‐
πτήρα με ένα νέο λαμπτήρα ίδιας ισχύος
(η μέγιστη ισχύς αναγράφεται στο κά‐
λυμμα του λαμπτήρα).
3. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρί‐
ζα.
4. Ανοίξτε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι ο
λαμπτήρας ανάβει.
30 electrolux
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφαιρείτε το
κάλυμμα του λαμπτήρα κατά την
αντικατάσταση.
Μη χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη
εάν το κάλυμμα του λαμπτήρα έχει φθα‐
ρεί ή λείπει.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όγκος (μικτός)
Λίτρα
213
Ύψος
χι‐
λιο‐
στά
876
Χρόνος ανόδου
ώρες
26
Όγκος (καθα‐
ρός)
Λίτρα
210
Πλάτος
χι‐
λιο‐
στά
795
Κατανάλωση ενέρ‐
γειας
kWh/24
ώρες
0,938
Ονομαστική
ισχύς
Βατ
(W)
90
Βάθος
χι‐
λιο‐
στά
665
Χωρητικότητα κατά‐
ψυξης
kg/24
ώρες
14
Τάση
Volt
230
Βάρος
κι‐
λά
39
Κλιματική κατηγορία
SN
Περισσότερα τεχνικά στοιχεία παρέχονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών στην εξωτε‐
ρική δεξιά πλευρά της συσκευής.
Εγκατάσταση
Τοποθέτηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την
απόρριψη μιας παλιάς συσκευής με
κλειδαριά ή μάνδαλο στο καπάκι,
βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα αυτά δεν
λειτουργούν, ώστε να αποφευχθεί ο
κίνδυνος παγίδευσης παιδιών στο
εσωτερικό της συσκευής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μετά την εγκατάσταση της
συσκευής, η πρόσβαση στο φις πρέπει να
είναι ελεύθερη.
Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντι‐
στοιχεί στην κλιματική κατηγορία που υπο‐
δεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών
της συσκευής:
Κλιματική
κατηγο‐
ρία
SN
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
+10°C έως + 32°C
Κλιματική
κατηγο‐
ρία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παρο‐
χής σας.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις του
καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή
γι' αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν είναι
γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια με‐
μονωμένη γείωση σύμφωνα με τους τρέχο‐
ντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε
έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
electrolux 31
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο Κατασκευα‐
στής δε φέρει καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακό‐
λουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.
Απαιτήσεις εξαερισμού
1. Τοποθετήστε τον καταψύκτη σε οριζό‐
ντια θέση και σε σταθερή επιφάνεια. Ο
θάλαμος πρέπει να στηρίζεται και στα
τέσσερα πόδια.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως
οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική
σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
2. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα
στη συσκευή και τον πίσω τοίχο είναι 5
cm.
3. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα
στη συσκευή και τα πλαϊνά τμήματα εί‐
ναι 5 cm.
Η ροή αέρα πίσω από τη συσκευή πρέπει
να είναι επαρκής.
32 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Bruk
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
32
34
34
35
35
36
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Miljøhensyn
36
37
39
40
40
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før
du installerer og bruker apparatet for første
gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som
skal bruke dette apparatet er fortrolige med
hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at alle
brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er
forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt
fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller
instruksjon om bruken av apparatet av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet
ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så
nær inntil apparatet som mulig) og fjern
døren for å forhindre at lekende barn kan
få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne
i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer
at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle
for et barn.
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene
ikke tildekkes.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig
husholdning, slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks.
iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat,
dersom ikke dette utstyret er godkjent for
dette av produsenten.
• Ikke ødelegg kjølekretsen.
• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass, men
som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen til
apparatet blir skadet under transport og
installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– Unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist.
– Luft godt ut i rommet der apparatet står.
electrolux 33
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
foreta noen form for endringer på apparatet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller
elektrisk støt.
dannes trykk på beholderen som kan føre
til at den eksploderer, som igjen kan skade
apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Advarsel Samtlige elektriske komponenter (strømkabel, støpsel, kompressor) må kun skiftes av sertifisert servicetekniker eller kvalifisert servicepersonell.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider. Hvis du ikke når frem til
støpselet, må du slå av strømmen til apparatet.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av
apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne rim
fra apparatet. Bruk en plastskrape.
1. Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem
eller kommer i skade på baksiden av
apparatet. Et støpsel som ligger i klem
eller som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at apparatets hovedstøpsel er
tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du
ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt eller brann.
6. Dette apparatet må ikke brukes uten
lampedeksel 10) på den innvendige
lampen.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når
du flytter det.
• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, for dette
kan forårsake hudskader eller frostskader.
• Utsett ikke apparatet for direkte sollys over
lengre tid.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske
i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 11)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen
når de har vært tint.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene om oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
10) Hvis det skal være deksel over lampen
11) Hvis apparatet er FrostFree
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene
for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke
er skadet. Ikke kople til et skadet apparat.
Meld øyeblikkelig fra i butikken der du
kjøpte apparatet om eventuelle skader. I
så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet
overopphetes. Følg instruksjonene som
gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av
en radiator eller komfyr.
• Pass på at støpselet til forsyningsnettet er
tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
Service
• Alt elektrisk arbeid som er påkrevd i forbindelse med ettersyn av denne enheten
skal gjøres av en faglært elektriker eller
kvalifisert person.
• Dette produktet skal kun repareres av autorisert kundeservice, og det må kun brukes originale reservedeler.
34 electrolux
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser
som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette
apparatet skal ikke avhendes sammen
med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare
gasser: Apparatet skal avfallsbehandles
i samsvar med gjeldende bestemmelser
om avfallsbehandling. Disse får du hos
kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket
med symbolet
, kan gjenvinnes.
Bruk
Slå på
Sett støpslet i stikkontakten.
Vri temperaturvelgeren med urviseren.
Kontrollampen tennes.
Alarmlampen tennes.
Slå av
Drei termostatbryteren til OFF -posisjon for å
slå apparatet av
Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• drei termostatbryteren til
for å oppnå
minimal kjøling.
• drei termostatbryteren til
for å oppnå
maksimum kjøling.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne
i apparatet avhenger av følgende når du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte lokket åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
Betjeningspanel
1
2
3
4
1
2
3
4
Alarmlys for høy temperatur
Kontrollampe
Action Freeze lampe
Action Freeze bryter
og tilbakestilling av alarm
Action Freeze funksjon
Du kan aktivere Action Freeze-funksjonen
ved å trykke på Action Freeze -bryteren.
Action Freeze lampen tennes.
Denne funksjonen stopper automatisk etter
52 timer.
Denne funksjonen kan du også deaktivere til
enhver tid ved å trykke på ActionFreezeknappen. Action Freeze lampen slukker.
Alarm for høy temperatur
En temperaturøkning i fryseren (for eksempel
på grunn av strømbrudd) vises ved:
• Alarmlampen slås på
• det høres et lydsignal.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås av
ved å trykke på alarmens tilbakestillingsbryter.
electrolux 35
Ikke plasser mat i fryseren under en alarmfase.
Når normale forhold er gjenopprettet, slår
alarmlampen seg av automatisk.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det
innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne
den typiske lukten i flunkende nye apparater.
Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade finishen.
Daglig bruk
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseren er egnet for å fryse inn ferske
matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, må Action Freeze -funksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som skal fryses inn, legges i
fryseseksjonen.
Maksimal mengde mat som kan innfryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet 12)
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i løpet
av denne perioden må du ikke legge inn flere
matvarer som skal fryses.
henger av matvarenes kvalitet og behandling
før innfrysing.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en periode der det ikke har vært i bruk,
må du la apparatet stå på i minst 2 timer på
høyeste innstilling før du legger inn matvarer.
Oppbevaringskurver
Heng kurvene på den øvre kanten av fryseren
(X) eller plasser dem på bunnen av fryseren
(Y). Vri og lås håndtakene for disse to posisjonene, som vist i illustrasjonen.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lengre enn den verdien som er oppført
i tabellen over tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte maten brukes opp så
raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig
og så fryses inn igjen (etter avkjøling)
Åpne og lukke lokket
Siden lokket er utstyrt med en tettlukkende
pakning, er det ikke lett å åpne lokket igjen
like etter at det ble lukket (pga. vakuumet
som dannes i fryseren).
Vent noen minutter før du åpner lokket igjen.
Vakuumventilen gjør det lettere å åpne lokket.
Advarsel Du må aldri bruke makt for å
åpne lokket.
X
Y
Frysekalender
Symbolene viser forskjellige typer frysevarer.
Tallene angir oppbevaringstider i måneder for
de ulike matvaretypene. Om det er den øvre
eller nedre angitte verdien som gjelder, av12) Se etter i "Tekniske data"
De to kurvene vil gli inn i hverandre.
Følgende illustrasjoner viser hvor mange kurver som kan plasseres i de forskjellige frysermodellene.
36 electrolux
595
795
935
1050
230
1190
1325
1600
Flere kurver kan kjøpes hos forhandleren.
Sikkerhetslås
Fryseren er utstyrt med en spesiallås, slik at
låsing i vanvare kan unngås. Låsen er utformet slik at du kan vri nøkkelen og dermed
låse lokket kun dersom du først har satt nøkkelen inn i låsen.
For å lukke fryseren, følg disse punktene:
1. skyv nøkkelen forsiktig inn i låsen.
2. drei nøkkelen mot klokken til symbolet
.
For å åpne fryseren, følg disse punktene:
1. skyv nøkkelen forsiktig inn i låsen.
2. drei nøkkelen med klokken til symbolet
.
Viktig Ekstra nøkler kan bestilles hos
kundeservice.
Advarsel Hold nøkkelen borte fra barn.
Pass på at nøkkelen tas ut av låsen før
produktet med tiden skal kasseres.
Nyttige tips og råd
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:
• Maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet:
• Innfrysingen tar ca. 24 timer. Det bør ikke
legges flere matvarer som skal fryses inn i
fryseren i denne perioden:
• Velg kun ferske matvarer av høy kvalitet,
og rens dem godt:
• Pakk matvarene i små porsjoner, slik at de
innfryses raskt og helt til kjernen og slik at
det senere blir enklere å tine kun den
mengden som du vil bruke.
• Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast
og sørg for at pakkene er lufttette.
• Ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker i
disse.
• Magre matvarer oppbevares bedre enn fete. Salt reduserer matvarenes oppbevaringstid.
• Saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke med
innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med i oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt,
bør du:
• passe på at kjøpte ferdigretter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken;
• passe på at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest
mulig tid;
• at lokket ikke åpnes for ofte, og at det ikke
står åpent lenger enn nødvendig.
• Når maten er tint, bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten
før du starter enhver rengjøring av
apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfyl-
ling skal derfor kun utføres av autorisert
tekniker.
Regelmessig rengjøring
1. Slå av apparatet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
electrolux 37
3. Gjør fryseren og tilbehørt rent med jevne
mellomrom med varmt vann og såpe.
Rengjør lokkpakningen grundig.
Rengjør apparatet og tilbehøret med
varmt vann og nøytral såpe. Rengjør pakningen på lokket nøye.
4. Tørk apparatet grundig.
La apparatet tørke fullstendig.
5. Sett støpselet inn i stikkontakten.
6. Slå apparatet på.
Obs Ikke bruk vaskemiddel, slipende
produkter, parfymerte
rengjøringsprodukter eller
poleringsmidler til å rengjøre innsiden
Ikke bruk rengjøringsmidler, skureprodukter, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspolish til rengjøring
inne i apparatet.
Unngå skader på kjølesystemet.
Viktig Det er ikke behov for å rengjøre
området rundt kompressororen.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet.
Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt
flytende oppvaskmiddel.
Avriming av fryseren
Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca. 10-15
mm tykt.
Den beste tiden å avrime fryseren er når den
inneholder lite.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Slå av apparatet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn
i flere lag avispapir og plasser dem på et
kaldt sted.
3. La lokket stå åpent, ta ut pluggen fra avløpet for tint vann og samle opp alt smeltevann på et brett. Bruk en skrape til å
fjerne isen fort.
4. Når avrimingen er ferdig, tørk innsiden av
apparatet grundig og sett pluggen inn
igjen.
5. Slå apparatet på.
6. Still termostatbryteren på maksimal kjøling og la apparatet gå i to eller tre timer
med denne innstillingen.
7. Legg matvarene inn i seksjonen igjen.
Viktig Du må aldri bruke skarpe
metallredskaper for å skrape rim, for
apparatet kan bli skadet. Ikke bruk
mekaniske redskaper eller annet utstyr som
ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere. Dersom
temperaturen stiger i de frosne
matvarepakkene under avrimingsprosessen,
kan sikker oppbevaringstid bli kortere.
Perioder uten bruk
Dersom apparatet ikke skal brukes over et
lengre tidsrom, tas følgende forholdsregler:
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid
tas følgende forholdsregler:
1. Slå av apparatet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Fjern alle matvarer.
4. Avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret.
5. La lokket stå åpent for å hindre at det
danner seg ubehagelig lukt.
Viktig Dersom du lar apparatet være i drift,
bør du be noen om å kontrollere det fra tid til
annen for å sikre at ikke matevarene blir
ødelagt ved eventuelt strømbrudd.
Hva må gjøres, hvis...
Obs Før feilsøking skal støpselet trekkes
ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten
i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.
Problem
Apparatet lager høye lyder.
Viktig Apparatet lager lyder under normal
drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
Mulig årsak
Apparatet står ikke støtt.
Løsning
Kontroller om apparatet står støtt
(alle fire føtter skal berøre gulvet).
38 electrolux
Problem
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Mulig årsak
Løsning
Temperaturen er ikke korrekt inn- Still inn en høyere temperatur.
stilt.
Lokket har vært åpnet for ofte.
Ikke la lokket stå åpent lenger enn
nødvendig.
Lokket lukker ikke riktig.
Kontroller om lokket lukker godt og
pakningen er uskadd og ren.
Store matvaremengder var lagt i
fryseren for nedfrysing samtidig.
Vent i noen timer og kontroller temperaturen igjen.
Mat som er plassert i apparatet er La all mat kjøles til romtemperatur
for varm.
før den settes i fryseren.
Alarmlys for høy temperatur er tent.
Det er for mye rim og is.
Temperaturen i rommet der apparatet står, er for høy til effektiv
drift.
Forsøk å redusere temperaturen i
rommet der apparatet står.
Det er for høy temperatur i fryseren.
Se etter i "Alarm for høy temperatur".
Fryseboksen er nettopp slått på
og temperaturen er fortsatt for
høy.
Se etter i "Alarm for høy temperatur".
Matvarene er ikke riktig innpakket.
Pakk inn maten skikkelig.
Lokket er ikke riktig stengt eller
lukker ikke tett.
Kontroller om lokket lukker godt og
pakningen er uskadd og ren.
Temperaturen er ikke korrekt inn- Still inn en høyere temperatur.
stilt.
Lokket lukker ikke helt.
Det er vanskelig å åpne
lokket.
Pluggen for drenering av smeltevann sitter ikke riktig.
Plasser dreneringspluggen slik at
den sitter riktig.
Det er for mye rim.
Fjern rimet.
Pakningene på lokket er skitne eller klebrige.
Rengjør lokkpakningene.
Lokket blokkeres av pakker med
matvarer.
Arranger matvarene på riktig måte.
Se etiketten på apparatet.
Pakningene på lokket er skitne eller klebrige.
Rengjør lokkpakningene.
Ventilen er blokkert.
Kontroller ventilen.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Se etter i "Skifte lyspære".
Det er for høy temperatur
i fryseren.
Temperaturen er ikke korrekt inn- Still temperaturen lavere.
stilt.
Lokket lukker ikke tett eller er ikke Kontroller om lokket lukker godt og
riktig stengt.
pakningen er uskadd og ren.
Apparatet var ikke tilstrekkelig
nedkjølt før nedfrysing.
Nedkjøl apparatet i lenge nok.
Store matvaremengder var lagt i
fryseren for nedfrysing samtidig.
Vent i noen timer og kontroller temperaturen igjen. Neste gang bør du
legge ned mindre matvaremengder som skal nedfryses på en
gang.
Mat som er plassert i apparatet er La all mat kjøles til romtemperatur
for varm.
før den settes bort i fryseren.
electrolux 39
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produkter som skal fryses er
plassert for nær hverandre.
Plasser produktene slik at kaldluft
kan sirkulere rundt dem.
Lokket har vært åpnet ofte.
Prøv å ikke åpne lokket så ofte.
Lokket har vært åpent i lengre tid. Ikke la lokket stå åpent lenger enn
nødvendig.
Det er for kaldt i fryseren.
Temperaturen er ikke korrekt inn- Still inn en høyere temperatur.
stilt.
Apparatet virker ikke i det
hele tatt. Verken kjøling
eller lys virker.
Støpslet er ikke satt ordentlig i
stikkontakten.
Sett støpselet riktig inn i stikkontakten.
Apparatet får ikke strøm.
Forsøk å koble et annet elektrisk
apparat i stikkontakten.
Apparatet er ikke slått på.
Slå apparatet på.
Stikkontakten er ikke spenningsførende (forsøk å koble et annet
elektrisk apparat i den).
Ring en elektriker.
3. Sett støpselet inn i stikkontakten.
4. Åpne lokket. Påse at lampen tennes.
Kundeservice
Dersom apparatet ikke virker riktig etter kontrollene nevnt ovenfor er utført, kontakt nærmeste servicesenter.
For å oppnå rask service, er det viktig at du
spesifiserer modellen og serienummeret til
apparatet når du ber om service. Denne informasjonen finner du på typeskiltet som er
plassert på yttersiden av apparatets høyreside.
Advarsel Ikke fjern lampedekselet ved
utskifting.
Ikke bruk fryseren dersom lampedekselet er skadd eller mangler.
Skifte lyspære
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Skift den brukte pæren ut med en ny pære med samme effekt (maksimal effekt er
oppført på lampedekselet).
Tekniske data
Volum (brutto)
Liter
213
Høyde
mm
876
Stigetid
timer
26
Volum (netto)
Liter
210
Bredde
mm
795
Energiforbruk
kWt/24t
0,938
Nominell effekt
Watt
90
Dybde
mm
665
Innfrysingskapasitet
kg/24t
14
Elektrisk spenning
Volt
230
Vekt
kg
39
Klimaklasse
SN
Ytterligere teknisk informasjon finner du på typeskiltet til høyre på apparatets utside.
40 electrolux
Montering
Plassering
Advarsel Dersom du vraker et gammelt
apparat som er utstyrt med lås eller
smekklås på lokket, må du passe på at
det blir gjort ubrukelig for å forhindre at
barn kan stenge seg inne.
Viktig Apparatets støpsel må være
tilgjengelig også etter at apparatet er
installert.
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der
du anskaffet det.
som er oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiver.
Krav til ventilasjon
1. Plassere fryseren vannrett på et stabilt
underlag. Kabinettet skal hvile på alle fire
føttene.
2. Påse at det er en avstand på 5 cm mellom
apparatet og veggen bak.
3. Påse at det er en avstand på 5 cm mellom
apparatet og sidene.
Luftstrømmen bak apparatet må være tilstrekkelig.
electrolux 41
Electrolux. Thinking of you.
Saiba mais sobre a nossa filosofia em www.electrolux.com
Índice
Informações de segurança
Funcionamento
Painel de controlo
Primeira utilização
Utilização diária
Sugestões e conselhos úteis
41
43
44
44
44
46
Manutenção e limpeza
O que fazer se…
Dados técnicos
Instalação
Preocupações ambientais
46
47
50
50
50
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir
uma utilização correcta, antes de instalar e
usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo
as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam
o aparelho conheçam o seu funcionamento
e as características de segurança. Guarde
estas instruções e certifique-se de que elas
acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que
venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização
do aparelho por uma pessoa responsável
pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do
alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto
do aparelho possível) e retire a porta para
evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do
aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta
magnéticos for substituir um aparelho
mais velho com fecho de mola (lingueta)
na porta ou tampa, certifique-se de que o
fecho de mola está desactivado antes de
eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que
se torne numa armadilha fatal para uma
criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de
ventilação sem obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar
alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais
como máquinas de fazer gelados) dentro
dos aparelhos de refrigeração, a não ser
que sejam aprovados para este fim pelo
fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
42 electrolux
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho,
um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto,
inflamável.
Durante o transporte e a instalação do
aparelho, certifique-se de nenhum dos
componentes do circuito refrigerante está
danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou
efectuar qualquer tipo de alteração neste
produto. Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio
e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente
eléctrico (cabo de alimentação, ficha,
compressor) tem de ser substituído por
um técnico certificado ou um técnico
qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo
de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está
esmagada ou danificada pela parte
traseira do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação
estiver solta, não introduza a ficha de
alimentação. Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a
tampa da lâmpada 13) iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado
quando o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com
as mãos molhadas, pois pode causar
abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho
à luz solar directa.
13) Se a tampa da lâmpada tiver
14) Se o aparelho não criar gelo
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes
de plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis
no aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na ventilação traseira. 14)
• Depois de descongelados, os alimentos
não devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento
dos fabricantes do aparelho devem ser
estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro
do congelador, uma vez que cria pressão
no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos
imediatamente depois de retirados do
aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Se não conseguir alcançar a tomada, corte a fonte de
alimentação.
• Não limpe o aparelho com objectos de
metal.
• Não utilize objectos afiados para remover
o gelo do aparelho. Utilize um raspador de
plástico.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação
eléctrica, siga atentamente as instruções
fornecidas no parágrafo específico.
• Retire o aparelho da embalagem e verifique se tem danos. Não ligue o aparelho se
estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu. Nesse caso, guarde a embalagem.
• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para
permitir que o óleo regresse ao compressor.
electrolux 43
• Deve haver uma circulação de ar adequada em torno do aparelho, caso contrário,
resulta em sobreaquecimento. Para obter
uma ventilação suficiente, siga as instruções relativas à instalação.
• O aparelho não pode estar situado perto
de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do
aparelho.
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a assistência da máquina devem
ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• Este aparelho deve ser reparado por um
Centro de assistência autorizado, o qual
deverá utilizar apenas peças originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que
possam danificar a camada de ozono,
tanto no circuito refrigerante como nos
materiais de isolamento. O aparelho não
deverá ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico. A espuma de isolamento
contém gases inflamáveis: o aparelho
deverá ser eliminado de acordo com as
normas aplicáveis que pode obter junto
das autoridades locais. Evite danificar a
unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste
aparelho marcados pelo símbolo
são
recicláveis.
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador da temperatura para a direita.
A respectiva lâmpada de controlo acende-se.
A luz de alarme acende-se.
Normalmente, uma definição média é a
mais adequada.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de
temperatura para a posição OFF.
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte
modo:
• rode o regulador de temperatura para
para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para
para obter a frescura máxima.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura
dentro do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da tampa
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
44 electrolux
Painel de controlo
1
2
3
4
1
2
3
4
Luz de alarme de temperatura elevada
Indicador luminoso
Luz Action Freeze
botão Action Freeze
e reiniciação do alarme
Função Action Freeze
Pode activar a função Action Freeze premindo o botão Action Freeze.
A luz Action Freeze acende-se.
A função pára automaticamente após 52 horas.
É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo o botão Action Freeze. A luz
Action Freeze apaga-se.
Alarme de temperatura elevada
Um aumento na temperatura no congelador
(por exemplo, devido a uma falha de alimentação) é indicado por:
• activação da luz de alarme
• aviso sonoro.
Durante a fase de alarme, o aviso sonoro pode ser desligado premindo o botão de reiniciação do alarme.
Durante a fase de alarme não introduza alimentos congelador.
Quando as condições normais forem restabelecidas, a luz de alarme desliga-se automaticamente.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,
limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto
novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado
para a congelação de alimentos frescos e
para a conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função Action Freeze, pelo menos, 24 horas antes de colocar os alimentos no compartimento congelador.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características 15)
O processo de congelação dura 24 horas:
durante este período, não introduza novos
alimentos a congelar.
15) Consulte os "Dados técnicos"
Armazenamento de alimentos
congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um
período sem utilização, antes de colocar os
produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2
horas nas definições mais elevadas.
electrolux 45
Importante Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta de
electricidade, se a alimentação estiver
desligada por mais tempo que aquele
mostrado na tabela de características
técnicas em "tempo de reinício", os
alimentos descongelados têm de ser
consumidos rapidamente ou cozinhados
imediatamente e depois, novamente
congelados (depois de arrefecerem).
Os cestos engatam uns nos outros.
As imagens seguintes mostram quantos
cestos podem ser colocados no interior dos
vários modelos de congeladores.
595
795
935
1050
230
1190
1325
1600
Calendário de congelação
Os símbolo indicam diferentes tipos de alimentos congelados.
Os números indicam os tempos de armazenamento em meses para os respectivos tipos de alimentos congelados. A validade do
valor superior ou inferior do tempo de armazenamento indicado depende da qualidade
dos alimentos e do tratamento antes da congelação.
Abrir e fechar a tampa
Uma vez que a tampa está equipada com
uma junta de fecho estanque, não é fácil abri-la logo após a ter fechado (devido ao vácuo
formado no interior).
Aguarde alguns minutos antes de voltar a
abrir o aparelho. A válvula de vácuo ajuda-o
a abrir a tampa.
Advertência Nunca utilize demasiada
força para puxar a pega.
Cestos de armazenamento
Pendure os cestos no rebordo superior do
congelador (X) o coloque-os no interior deste
(Y). Rode e fixe as pegas para estas duas
posições, como ilustrado na imagem.
X
Y
Pode adquirir cestos adicionais junto do
Centro de Assistência local.
Bloqueio de segurança
O congelador está equipado com uma fechadura especial para evitar um bloqueio
acidental. A fechadura foi concebida de forma a que a chave possa rodar e fechar a
tampa apenas que tiver empurrado previamente a chave para dentro da fechadura.
Para fechar o congelador execute os seguintes passos:
1. Insira a chave suavemente na fechadura.
2. rode a chave para a direita, em direcção
do símbolo .
Para abrir o congelador execute os seguintes
passos:
1. Insira a chave suavemente na fechadura.
2. rode a chave para a esquerda, em direcção do símbolo .
Importante Pode encontrar chaves
sobressalentes no Centro de Assistência
local.
Advertência Mantenha a chave fora do
alcance das crianças.
Não se esqueça de retirar a chave da
fechadura antes de eliminar o aparelho
antigo.
46 electrolux
Sugestões e conselhos úteis
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de
congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que
pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
• o processo de congelação demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e
completamente congeladas e para tornar
possível subsequentemente descongelar
apenas a quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as
embalagens são herméticas;
• não permita que os alimentos frescos e
descongelados entrem em contacto com
os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores
para armazenar que os alimentos com
gordura; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;
• a água congela, se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do congelador, pode possivelmente causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual
para permitir que saiba o tempo de armazenamento;
Conselhos para o armazenamento de
alimentos congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
• tenha a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado
para o congelador no tempo mais curto
possível;
• não abra a tampa muitas vezes nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.
• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar
a ser congelados.
• Não exceda o período de armazenamento
indicado pelo fabricante de alimentos.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos
na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso,
ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
1. Desligue o aparelho.
2. Desligue a ficha da tomada.
3. Limpe o aparelho e os acessórios regularmente com água morna e detergente
neutro. Limpe a junta da tampa com cuidado.
4. Seque bem o aparelho.
5. Ligue a ficha do aparelho à tomada de
alimentação.
6. Ligue o aparelho.
Cuidado Não limpe o interior do
aparelho com detergentes, produtos
abrasivos, produtos de limpeza
demasiado perfumados ou ceras de
polir.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Importante Não é necessário limpar a área
do compressor.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de
cozinhas contêm químicos que podem ata-
electrolux 47
car/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a
estrutura exterior deste aparelho seja limpa
apenas com água morna com um pouco de
solução de limpeza adicionada.
Descongelar o congelador
Descongele o congelador quando a camada
de gelo atingir uma espessura de cerca de
10-15 mm.
A melhor altura para descongelar o congelador é quando este tem poucos ou nenhuns
alimentos no interior.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em várias páginas de jornal e
coloque-os num local frio.
3. Deixe a tampa aberta, retire o tampão do
orifício de descarga da água de descongelação e recolha a água descongelada
nim tabuleiro. Utilize um raspador para
remover o gelo rapidamente.
4. Quando a descongelação estiver concluída, seque o interior minuciosamente
e volte a colocar a ficha.
5. Ligue o aparelho.
6. Defina o regulador de temperatura para
obter a frescura máxima e coloque o aparelho em funcionamento durante duas ou
três horas com esta definição.
7. Coloque no compartimento os alimentos
previamente retirados.
Importante Nunca utilize objectos de metal
afiados para raspar o gelo, pois pode
danificar o aparelho. Não utilize um
dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de
descongelação além daqueles
recomendados pelo fabricante. Um aumento
de temperatura das embalagens de
alimentos congelados, durante a
descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho.
2. Desligue a ficha da tomada.
3. Retire todos os alimentos.
4. Descongele e limpe o aparelho e todos
os acessórios.
5. Deixe a tampa aberta para evitar a formação de odores desagradáveis.
Importante Se o armário for mantido ligado,
peça a alguém para o verificar
esporadicamente, para evitar que os
alimentos no interior se estraguem em caso
de falha eléctrica.
O que fazer se…
Cuidado Antes da resolução de
problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se
encontram no manual só deve ser efectuada por um electricista qualificado ou
uma pessoa competente.
Problema
Importante O funcionamento do aparelho é
acompanhado de alguns sons (som do
compressor e de circulação). Isto é um
funcionamento normal e não representa
qualquer falha.
Possível causa
Solução
O aparelho faz barulho.
O aparelho não está apoiado cor- Verifique se o aparelho está estável
rectamente.
(os quatro pés devem estar no
chão).
O compressor funciona
continuamente.
A temperatura não está regulada Defina uma temperatura mais elecorrectamente.
vada.
A tampa foi aberta muitas vezes.
Não deixe a tampa aberta mais
tempo do que o necessário.
48 electrolux
Problema
Possível causa
Solução
A tampa não está bem fechada
correctamente.
Verifique se a tampa fecha bem e
se as juntas estão limpas e não estão danificadas.
Foram colocadas grandes quantidades de alimentos para serem
congelados ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a
verificar a temperatura.
Os alimentos colocados no aparelho estavam demasiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam
à temperatura ambiente antes de
os guardar.
A temperatura do compartimento Tente baixar a temperatura do
onde se encontra o aparelho está compartimento onde se encontra
demasiado elevada para um fun- o aparelho.
cionamento eficiente.
A luz de alarme de temperatura elevada está
acesa.
Está demasiado quente no interi- Consulte "Alarme de temperatura
or do congelador.
elevada".
O armário foi ligado recentemen- Consulte "Alarme de temperatura
te e a temperatura está ainda de- elevada".
masiado elevada.
Existe demasiado gelo.
Os produtos não estão embalados correctamente.
Embale os produtos correctamente.
A tampa não foi fechada correctamente ou não fecha de modo
estanque.
Verifique se a tampa fecha bem e
se as juntas estão limpas e não estão danificadas.
A temperatura não está regulada Defina uma temperatura mais elecorrectamente.
vada.
A tampa fecha completamente.
O tampão de drenagem da água
não está colocado correctamente.
Coloque o tampão de drenagem
da água na posição correcta.
Existe demasiado gelo.
Elimine o excesso de gelo.
As juntas da tampa estão sujas
ou pegajosas.
Limpe as juntas da tampa.
A tampa está bloqueada por em- Acondicione as embalagens de
balagens de alimentos.
forma correcta, consulte o autocolante no aparelho.
É difícil abrir a tampa.
A lâmpada não funciona.
As juntas da tampa estão sujas
ou pegajosas.
Limpe as juntas da tampa.
A válvula está bloqueada.
Verifique a válvula.
A lâmpada está defeituosa.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está regulada Defina uma temperatura mais baiEstá demasiado quente
xa.
no interior do congelador. correctamente.
A tampa não fecha de forma estanque ou não está fechada correctamente.
Verifique se a tampa fecha bem e
se a junta está limpa e não está
danificada.
Antes da congelação, o aparelho Deixe o aparelho pré-refrigerar o
não foi suficientemente pré-refri- tempo suficiente.
gerado.
electrolux 49
Problema
Possível causa
Solução
Foram colocadas grandes quantidades de alimentos para serem
congelados ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a
verificar a temperatura. Da próxima
vez coloque menos alimentos para
congelar ao mesmo tempo.
Os alimentos colocados no aparelho estavam demasiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam
à temperatura ambiente antes de
os guardar.
Os produtos a congelar foram
colocados muito perto uns dos
outros.
Coloque os produtos de forma a
que o ar frio possa circular por
eles.
A tampa foi aberta muitas vezes.
Tente não abrir a tampa muitas vezes.
A tampa foi deixada aberta durante muito tempo.
Não deixe a tampa aberta mais
tempo do que o necessário.
Está demasiado frio no interior do congelador.
A temperatura não está regulada Defina uma temperatura mais elecorrectamente.
vada.
O aparelho não funciona.
Nem a refrigeração, nem
a iluminação funcionam.
A ficha não está bem inserida na
tomada.
Insira a ficha correctamente na tomada.
A corrente eléctrica não chega ao Tente ligar outro aparelho eléctrico
aparelho.
à tomada.
O aparelho não está ligado.
Ligue o aparelho.
Não existe tensão na tomada
(tente ligar outro aparelho à tomada).
Chame um electricista.
Assistência Técnica
Se o seu aparelho continuar a não funcionar
correctamente depois de ter efectuado as
verificações acima mencionadas, contacte o
Centro de Assistência local.
Para obter um serviço rápido, é essencial
que especifique o modelo e o número de série do seu aparelho, os quais podem ser encontrados quer no certificado de garantia,
quer na placa de características localizada
no lado direito exterior do aparelho.
Substituir a lâmpada
1. Desligue a ficha da tomada.
2. Substitua a lâmpada usada pela nova
lâmpada com a mesma potência (a potência máxima está indicada na tampa da
lâmpada).
3. Ligue a ficha do aparelho à tomada de
alimentação.
4. Abra a tampa. Certifique-se de que a
lâmpada se acende.
Advertência Não retire a cobertura da
lâmpada na altura da substituição.
Não opere o congelador se a cobertura
da lâmpada estiver danificada ou em falta.
50 electrolux
Dados técnicos
Volume (bruto)
Litros
213
Altura
mm
876
Tempo de arranque
horas
26
Volume (líquido)
Litros
210
Largura
mm
795
Consumo de energia
kWh/24h
0,938
Potência nominal
Watt
90
Profundidade
mm
665
Capacidade de congelação
kg/24h
14
Tensão
Volts
230
Peso
Kg
39
Classe climática
SN
Outras informações técnicas encontram-se na placa de características no lado direito externo do aparelho.
Instalação
Posicionamento
Advertência Se for eliminar um
aparelho velho que tem um bloqueio ou
um fecho na tampa, certifique-se de que
este não funciona para evitar que as
crianças fiquem trancadas lá dentro.
Importante O aparelho deverá ter a ficha
acessível após a instalação.
Instale este aparelho num local com uma
temperatura ambiente que corresponde à
classe climática indicada na placa de dados
do aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a +32°C
N
+16°C a +32°C
ST
+16°C a +38°C
T
+16°C a +43°C
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão
e a frequência indicadas na placa de dados
correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A
ficha do cabo de alimentação é fornecida
com um contacto para este objectivo. Se a
tomada da fonte de alimentação doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a
uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando
um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima
não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas.
E.E.C.
Requisitos de ventilação
1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre os quatro pés.
2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e a parede traseira é de 5 cm.
3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os lados é de 5 cm.
O caudal de ar na parte traseira do aparelho
tem de ser suficiente.
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para
a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar
eventuais consequências negativas para o
meio ambiente e para a saúde pública, que,
de outra forma, poderiam ser provocadas
por um tratamento incorrecto do produto.
Para obter informações mais
pormenorizadas sobre a reciclagem deste
produto, contacte os serviços
electrolux 51
municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
52 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
Innehåll
Säkerhetsinformation
Användning
Kontrollpanel
När maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
52
54
54
55
55
56
Underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Miljöskydd
56
57
59
60
60
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda kylen/frysen på korrekt sätt
är det viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder kylen/frysen första gången. För att undvika
onödiga misstag och olyckor är det viktigt att
alla som använder kylen/frysen har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se
till att den följer med kylen/frysen om den flyttas eller säljs, så att alla som använder kylen/
frysen får korrekt säkerhetsinformation och
information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person
och egendom är det viktigt att du läser och
följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har
följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna kyl/frys är inte avsedd att användas
av personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller om de har
bristande erfarenhet och kunskap, om de
inte instrueras och övervakas av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder
kylen/frysen för att säkerställa att de inte
leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera kylen/frysen: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära kylen/frysen som möjligt) och
demontera dörrarna så att lekande barn
inte utsätts för elektriska stötar eller löper
risk att bli innestängda.
• Om denna kyl/frys, som har magnetiska
dörrtätningar, skall ersätta en äldre kyl/frys
som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna,
var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla kylen/
frysen. Då finns det ingen risk att kylen/frysen blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att
ventilationsöppningarna inte blockeras
eller täpps igen.
• Kylen/frysen är avsedd för förvaring av
matvaror och drycker i ett normalt hushåll
enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i kylen/frysen, t.ex. en glassmaskin,
såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och
antändande källor
– ventilera noga rummet produkten står
electrolux 53
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på
något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka
kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endats bytas ut av en certifierad serviceagent eller
annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller
skadas av kylens/frysens baksida. En
skadad stickkontakt kan överhettas
och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när
kylen/frysen har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget
sitter löst. Risk för elektriska stötar eller
brand föreligger.
6. Kylen/frysen får inte användas utan att
lampglaset 16) sitter på plats över den
inre belysningen.
• Denna kyl/frys är tung. Var försiktig när du
flyttar den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och
ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer
eftersom detta kan leda till hudsår eller
frost/frysskador.
• Se till att kylen/frysen inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i kylen/
frysen.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i kylen/frysen eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. 17)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens
anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från kylens/frysens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande
drycker i frysen eftersom detta skapar ett
16) I förekommande fall.
17) Om kylen/frysen är frostfri.
tryck i behållaren som då kan explodera
och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av frysen och koppla loss den från
eluttaget före underhåll. Slå ifrån med huvudströmbrytaren om du inte kommer åt
eluttaget.
• Rengör inte frysen med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna
frost från frysen. Använd i stället en
plastskrapa.
Installation
Viktigt Följ noga anvisningarna i avsnittet för
elektrisk anslutning.
• Packa upp kylen/frysen och kontrollera att
den inte har några utvändiga skador. Anslut inte kylen/frysen om den är skadad på
något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra
timmar innan du nätansluter frysboxen så
att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas
runt frysboxen, annars överhettas den. För
att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• Frysboxen får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när
frysboxen har installerats.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs
för att utföra service på kylen/frysen skall
utföras av en behörig elektriker eller annan
kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och
endast originaldelar får användas.
54 electrolux
Miljöskydd
Denna kyl/frys innehåller inte, varken i
kylkretsen eller i isolationsmaterialen,
någon gas som kan skada ozonlagret.
Kylen/frysen får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
Isolationsmaterialet innehåller brandfar-
liga gaser: kylen/frysen skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser
som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten,
särskilt på baksidan nära kondensorn.
Material i denna kyl/frys som är märkta
med symbolen
kan återvinnas.
Användning
Sätta på kylboxen
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs.
Nätindikatorn tänds.
Larmkontrollampan tänds.
Stänga av frysboxen
För att stänga av frysboxen, vrid temperaturreglaget till OFF-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera frysboxen:
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla höga kylnivåer.
Den exakta inställningen bör dock väljas med
hänsyn till att temperaturen inne i frysboxen
beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta locket öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• frysboxens placering.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Kontrollpanel
1
2
3
4
1
2
3
4
Larmkontrollampa vid för hög temperatur
Nätindikator
Action Freeze - kontrollampa
Action Freeze - knapp
och Återställ larm
Action Freeze-funktionen
Du kan aktivera Action Freeze-funktionen genom att trycka på Action Freeze-knappen.
Kontrollampan för Action Freeze tänds.
Denna funktion stängs av automatiskt efter
52 timmar.
Det går att avaktivera funktionen när som
helst genom att trycka på Action Freeze . Indikeringen Action Freeze slocknar.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på
grund av ett strömavbrott) indikeras genom
att:
• larmkontrollampan tänds,
• en ljudsignal avges.
Under larmperioden kan ljudsignalen stängas av genom att trycka på knappen Återställ
larm.
Lägg inte in mat i frysboxen under larmperioden.
När normala förhållanden har återställts
slocknar larmkontrollampan automatiskt.
electrolux 55
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder kylen/frysen första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa för att ta bort den typiska
lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan
noga.
Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar kylens/frysens ytfinish.
Daglig användning
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk
mat och långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat, låt Action Freezefunktionen vara aktiverad i minst 24 timmar
innan du lägger in maten som skall frysas i
frysfacket.
Den största mängd mat som kan frysas inom
24 timmar anges på typskylten 18)
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg
inte in annan mat som skall frysas in under
denna period.
rans kvalitet och behandling före infrysningen.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt frysen stå på i minst två
timmar innan du lägger in några matvaror.
Förvaringskorgar
Häng korgarna på frysens övre kant (X) eller
placera dem inuti frysen (Y). Vänd och fixera
handtagen för dessa två positioner såsom
visas i figuren.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och
avbrottet varar längre än den tid som anges
i den tekniska informationen under "Stigtid",
måste den tinade maten konsumeras snabbt
eller omedelbart tillagas och sedan frysas in
på nytt (när maten har kallnat).
Öppna och stänga locket
Eftersom locket har en tätt åtsittande tätning
är det inte så lätt att öppna direkt efter stängning (på grund av vakuumet som bildas på
insidan).
Vänta några minuter innan du öppnar frysboxen igen. Vakuumventilen hjälper dig att
öppna locket.
Varning Dra aldrig i handtaget med
överdriven kraft.
X
Y
Fryskalender
Symbolerna visar olika typer av infrysta matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader för
de olika typerna av infrysta matvaror. Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden
för en viss matvara är giltig beror på matva18) Se avsnittet "Tekniska data".
Korgarna glider in i varandra.
Följande figurer visar hur många korgar som
kan placeras i de olika frysmodellerna.
56 electrolux
595
795
935
1050
230
1190
1325
1600
struerat på så sätt att du kan vrida nyckeln
och stänga locket endast om du dessförinnan sätter i nyckeln i låset.
Gör så här för att öppna frysen:
1. Sätt försiktigt i nyckeln i låset.
2. Vrid nyckeln moturs mot symbolen .
Viktigt Reservnycklar finns att köpa hos vår
lokala serviceavdelning.
Du kan köpa ytterligare korgar hos vår lokala
serviceavdelning.
Säkerhetslås
Frysen är utrustad med ett säkerhetslås för
att undvika oavsiktlig låsning. Låset är kon-
Varning Håll nyckeln utom räckhåll för
barn.
Var noga med att avlägsna nyckeln från
låset innan du kasserar den gamla frysen.
Råd och tips
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig
att använda infrysningsfunktionen på bästa
sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas
in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning. Sedan
kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den
i plastpåsar, och se till att förpackningarna
är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att
temperaturen inte skall öka i den infrysta
maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än
feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning så
att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
Tips för förvaring av frysta livsmedel
Observera följande för att utnyttja frysboxens
prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren;
• Transportera frysta matvaror från affären
till frysen så snabbt som möjligt;
• Öppna inte locket för ofta och låt det inte
stå öppet längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen
från eluttaget innan du utför någon form
av underhåll.
Kylenheten i denna kyl/frys innehåller
kolväten: underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
Regelbunden rengöring
1. Stäng av frysboxen.
2. Tag ur stickkontakten från eluttaget.
electrolux 57
3. Rengör regelbundet frysboxen och tillbehören med varmt vatten och neutral
såpa. Rengör locktätningen noga.
4. Torka frysboxen noga.
5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
6. Sätt på frysboxen.
Försiktighet Använd aldrig skarpa
rengöringsmedel, skurpulver,
parfymerade rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att rengöra frysboxen
invändigt.
Var försiktig så att inte kylsystemet skadas.
Viktigt Kompressorområdet behöver inte
rengöras.
Många produkter för rengöring av köksytor
innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i kylen/frysen. Vi rekommenderar därför att kylens/frysens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt
diskmedel.
Avfrostning av frysen
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek
på cirka 10-15 mm.
Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den
innehåller lite eller ingen mat alls.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av frysboxen.
2. Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem
i flera lager med tidningspapper och lägg
dem på en sval plats.
3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen från
tömningshålet och samla upp allt avfrostningsvatten på en bricka. Använd en
skrapa för att snabbt ta bort is.
4. När avfrostningen är klar, torka noga av
insidan och anslut sedan frysboxen till
eluttaget.
5. Sätt på frysboxen.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och låt frysboxen stå i två eller tre
timmar med denna inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare
plockade ut.
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för
att skrapa av frost eftersom frysboxen kan
skadas. Använd inga mekaniska eller
artificiella metoder för att påskynda
upptiningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturstigning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som de
kan förvaras utan säkerhetsrisk.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om frysboxen
inte skall användas under en längre tidsperiod:
1. Stäng av frysboxen.
2. Tag ur stickkontakten från eluttaget.
3. Plocka ur alla matvaror.
4. Avfrosta och rengör frysboxen och alla
tillbehör.
5. Låt luckan stå öppen för att undvika obehaglig lukt.
Viktigt Om frysboxen lämnas påslagen, be
någon titta till den då och då så att inte
matvarorna i den förstörs i händelse av
strömavbrott.
Om maskinen inte fungerar
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen
från eluttaget innan felsökning utförs.
Endast en behörig elektriker eller annan
kompetent person får utföra felsökning
som inte beskrivs i denna bruksanvisning.
Problem
Frysboxen bullrar.
Viktigt Kylen/frysen avger vissa ljud under
normal användning (kompressor, cirkulation
av köldmedel).
Möjlig orsak
Frysboxen står ojämnt.
Åtgärd
Kontrollera att frysboxen står stadigt (alla fyra fötterna skall ha kontakt med golvet).
58 electrolux
Problem
Kompressorn arbetar
hela tiden.
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Locket har öppnats för ofta.
Låt inte locket stå öppet längre tid
än nödvändigt.
Locket är inte stängt ordentligt.
Kontrollera att locket stänger ordentligt och att tätningarna är
oskadda och rena.
Stora mängder mat har samtidigt
lagts i för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera
sedan temperaturen igen.
Alltför varm mat har lagts in i frys- Låt mat kallna till rumstemperatur
boxen.
före infrysning.
Temperaturen i rummet där frys- Försök att sänka temperaturen i
boxen står är alltför hög för effek- rummet där frysboxen är placerad.
tiv drift.
Det är för varmt inuti frysen.
Larmkontrollampan för
"Hög temperatur" är tänd.
Frysboxen har nyligen slagit på
och temperaturen är fortfarande
för hög.
Se avsnittet "Larm vid för hög temperatur".
Se avsnittet "Larm vid för hög temperatur".
Det har bildats för mycket Produkter är inte korrekt förpack- Förpacka produkterna bättre.
frost och is.
ade.
Locket stänger inte helt.
Locket stänger inte ordentligt eller sluter inte tätt.
Kontrollera att locket stänger ordentligt och att tätningarna är
oskadda och rena.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Vattentömningspluggen är inte
korrekt positionerad.
Positionera vattentömningspluggen på rätt sätt.
Det har bildats för mycket frost.
Avlägsna överflödig frost.
Lockets tätningar är smutsiga eller klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Matförpackningar blockerar lock- Arrangera förpackningarna på rätt
et.
sätt, se dekalen i frysboxen.
Locket är svårt att öppna. Lockets tätningar är smutsiga eller klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Ventilen är blockerad.
Kontrollera ventilen.
Belysningen fungerar
inte.
Glödlampan är trasig.
Se avsnittet "Byte av glödlampan".
Det är för varmt inuti frysen.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Locket sluter inte tätt eller är inte
stängt ordentligt.
Kontrollera att locket stänger ordentligt och att tätningarna är
oskadda och rena.
Frysboxen har inte förkylts tillräckligt före infrysning.
Förkyl frysboxen tillräckligt länge.
Stora mängder mat har samtidigt
lagts i för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera
sedan temperaturen igen. Lägg in
mindre mängder mat för infrysning
nästa gång.
electrolux 59
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Alltför varm mat har lagts in i frys- Låt mat kallna till rumstemperatur
boxen.
före infrysning.
Produkter som skall frysas in har
placerats för nära varandra.
Placera produkterna så att kalluft
kan cirkulera mellan dem.
Locket har öppnats för ofta.
Försök att inte öppna locket för
ofta.
Locket har stått öppet för länge.
Låt inte locket stå öppet längre tid
än nödvändigt.
Det är för kallt inuti frysen. Temperaturen är felaktigt inställd.
Frysboxen fungerar inte
alls. Varken kylning eller
belysning fungerar.
Ställ in en högre temperatur.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i
eluttaget.
Frysboxen får ingen ström.
Prova med att ansluta en annan
elektrisk apparat till eluttaget.
Frysboxen är inte påslagen.
Sätt på frysboxen.
Eluttaget är strömlöst (prova med
att ansluta en annan apparat till
eluttaget).
Tillkalla en elektriker.
Kundtjänst
Kontakta vår lokala serviceavdelning om frysboxen fortfarande inte fungerar korrekt efter
ovanstående kontroller.
För att erhålla snabb service är det viktigt att
du uppger frysboxens modellbeteckning och
serienummer. Dessa uppgifter finner du på
garantisedeln eller på typskylten som sitter
på höger sida utanpå frysboxen.
4. Öppna locket. Kontrollera att belysningen
tänds.
Byte av glödlampan
1. Koppla loss frysboxen från eluttaget.
2. Byt ut den gamla glödlampan mot en ny
lampa med samma effekt (max. effekt
anges på lampglaset).
3. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Varning Avlägsna inte lampglaset vid
tidpunkten för byte.
Använd inte frysboxen om lampglaset är
skadat eller saknas.
Tekniska data
Volym (brutto)
liter
213
Höjd
mm
876
Temperaturökningstid
timmar
26
Volym (netto)
liter
210
Bredd
mm
795
Energiförbrukning
kWh/24
timmar
0,938
Märkeffekt
Watt
90
Djup
mm
665
Fryskapacitet
kg/24
timmar
14
Spänning
volt
230
Vikt
Kg
39
Klimatklass
SN
Ytterligare teknisk information finns på typskylten som sitter på höger sida utanpå frysboxen.
60 electrolux
Installation
Placering
Varning Om du kasserar en gammal
frysbox som har ett lås eller spärr i luckan
måste du göra låsanordningen obrukbar
för att förhindra att barn blir instängda i
frysboxen.
Viktigt När frysboxen har installerats skall
stickkontakten vara åtkomlig.
Frysboxen kan installeras i ett garage eller
källare, men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har en omgivningstemperatur som överensstämmer med
klimatklassen som är angiven på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen och nätfrekvensen överens-
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
stämmer med kylens/frysens märkdata som
anges på typskylten.
Kylen/frysen måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta
ändamål. Om nätspänningsmatningen inte
är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker
för att ansluta kylen/frysen till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder
inte har följts.
Denna kyl/frys uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Ventilationskrav
1. Placera frysboxen i horisontell position på
en plan och stabil yta. Frysboxen måste
stå stadigt på alla fyra fötterna.
2. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme
bakom frysboxen.
3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme
på frysboxens sidor.
Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.
electrolux 61
62 electrolux
electrolux 63
www.electrolux.com
www.electrolux.gr
Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler:
www.electrolux.no
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.electrolux.pt
820419410-00-032009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement