Electrolux | ECN50105W | User manual | Electrolux ECN50105W Ръководство за употреба

Electrolux ECN50105W Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
návod k použití
notice d'utilisation
használati útmutató
instrukcja obsługi
informaţii pentru utilizator
Фризер-ракла
Truhlicová mraznička
Congélateur coffre
Fagyasztóláda
Zamrażarka skrzyniowa
Ladă frigorifică
ECN50105W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Споделете още от нашето мислене на
www.electrolux.com
Съдържание
Информация за безопасност
Действие
Командно табло
Първа употреба
Всекидневна употреба
Полезни препоръки и съвети
2
4
5
5
5
7
Грижи и почистване
Как да постъпите, ако
Технически данни
Инсталиране
Опазване на околната среда
7
8
11
11
12
Запазваме си правото на изменения
Информация за безопасност
От интерес на вашата безопасност и за
осигуряване на правилна употреба,
преди да инсталирате и използвате уре‐
да за пръв път, прочетете това ръковод‐
ство за потребителя внимателно, вклю‐
чително препоръките и предупрежде‐
нията. За да избегнете ненужни грешки
и злополуки, важно е да внимавате всич‐
ки хора, които използват уреда, да са на‐
пълно запознати с неговата работа и
средствата за предпазване. Запазете те‐
зи инструкции и се погрижете те да оста‐
нат към уреда, ако той бъде преместен
или продаден, така че всеки, който го из‐
ползва през целия му срок на експлоа‐
тация, да бъде добре информиран за
употребата и безопасността на уреда.
За защита на живота и имуществото си
спазвайте предпазните мерки от ин‐
струкциите за потребителя, тъй като
производителят не носи отговорност за
повреди, предизвикани поради неспаз‐
ването им.
Безопасност за децата и хората с
намалени способности
• Този уред не е предназначен за упо‐
треба от лица (включително деца) с
ограничени физически, сетивни или
умствени възможности, с недостатъ‐
чен опит и познания освен ако не се
наблюдават или са им дадени инструк‐
ции за употребата на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да се надзирават, за да
се гарантира, че няма да си играят с
уреда.
• Съхранявайте опаковъчните материа‐
ли далеч от обсега на деца. Съществу‐
ва опасност от задушаване.
• При изхвърляне на уреда изключете
щепсела от контакта, срежете кабела
на захранването (възможно най-близо
до уреда) и демонтирайте вратата, за
да предотвратите удар с електрически
ток и евентуалното затваряне на деца
в него по време на игра.
• Ако с този уред, който има магнитни
уплътнения на вратата, ще замените
по-стар уред с пружинен затвор (клю‐
чалка) на вратата или капака, уверете
се, че пружинният затвор е неизполз‐
ваем, преди да изхвърлите употребя‐
вания уред. Така ще предотвратите
смъртна опасност от затварянето на
деца вътре.
Общи мерки за безопасност
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не
запушите вентилационните отвори.
• Уредът е предназначен за съхранение
на хранителни продукти и/или напитки
при нормални домашни условия, както
е обяснено в тази книжка с инструкции.
• Не използвайте механични инстру‐
менти или други неестествени сред‐
ства за ускоряване на процеса на раз‐
мразяване.
electrolux 3
• Не използвайте други електрически
уреди (като машини за сладолед) в
хладилници и фризери, освен ако не
са одобрени за тази цел от производи‐
теля.
• Не повреждайте хладилната верига.
• В хладилната верига на уреда се съ‐
държа изобутан (R600a) - природен
газ, който има високо ниво на съвме‐
стимост с околната среда, но въпреки
това е запалим.
По време на транспортиране и инста‐
лиране на уреда внимавайте да не по‐
вредите някой от компонентите на хла‐
дилната верига.
Ако хладилната верига е повредена:
– избягвайте открити пламъци и запа‐
лителни източници
– проветрете напълно помещението,
в което се намира уредът
• опасно е да се променят специфика‐
циите или да се видоизменя този про‐
дукт по какъвто и да било начин. По‐
вреда в захранващия кабел може да
предизвика късо съединение, пожар
или удар с електрически ток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всички елек‐
трически компоненти (захранващ ка‐
бел, щепсел, компресор) трябва да
се подменят от сертифициран сер‐
визен агент или квалифициран сер‐
визен персонал.
1. Захранващият кабел не трябва да
се удължава.
2. Проверете дали щепселът на за‐
хранващия кабел на гърба на уре‐
да не е смачкан или повреден.
Смачкан или повреден захранващ
щепсел може да се прегрее и да
предизвика пожар.
3. Погрижете се да имате достъп до
мрежовия щепсел на уреда.
4. Не дърпайте мрежовия кабел.
5. Ако контактът на захранването е
разхлабен, не вкарвайте щепсела в
него. Съществува опасност от то‐
ков удар или пожар.
6. Не използвайте уреда, без да е
сложен капакът на лампичката. 1)
за вътрешното осветление.
1) Ако е предвиден капак
2) Ако уредът работи без заскрежаване
• Този електроуред е тежък. Трябва да
се внимава при преместването му.
• Не местете и не докосвайте продукти
от фризерното отделение, ако ръцете
ви са влажни/мокри, тъй като това мо‐
же да доведе до сваляне на кожата
или "студено изгаряне".
• Избягвайте продължителното излага‐
не на уреда на пряка слънчева свет‐
лина.
Всекидневна употреба
• Не поставяйте горещи съдове върху
пластмасовите части на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда, тъй като могат да
избухнат.
• Не поставяйте хранителни продукти
директно срещу въздушното отвер‐
стие от задната страна. 2)
• Замразената храна не трябва да се за‐
мразява отново, след като е била раз‐
мразена.
• Съхранявайте предварително пакети‐
рана храна в съответствие с инструк‐
циите на производителя й.
• Препоръките за съхранение на произ‐
водителя на уреда трябва да се спаз‐
ват стриктно. Вижте съответните ин‐
струкции.
• Не съхранявайте газирани напитки
във фризерното отделение, тъй като
създават налягане върху съда, което
може да доведе до неговото пръсване
и да причини повреда на уреда.
• Яденето на сладоледени изделия на‐
право от уреда може да доведе до
"студено изгаряне".
Грижи и почистване
• Преди техническо обслужване изклю‐
чете уреда и извадете щепсела от кон‐
такта.
• Не почиствайте уреда с метални пред‐
мети.
• Не използвайте остри предмети за от‐
страняване на скреж от уреда. Използ‐
вайте пластмасова стъргалка.
4 electrolux
Инсталиране
ВАЖНО! За свързването към
електроснабдяването внимателно
следвайте инструкциите, дадени в
съответните раздели.
• Разопаковайте уреда и проверете да‐
ли няма повреди по него. Не свързвай‐
те уреда, ако е повреден. Веднага съ‐
общете за възможни повреди на мя‐
стото, откъдето сте го купили. В такъв
случай запазете опаковката.
• Препоръчително е да изчакате поне
четири часа, преди да свържете уре‐
да, за да дадете възможност на мас‐
лото да се стече обратно в компресо‐
ра.
• Трябва да се осигури правилна цирку‐
лация на въздуха около уреда - в про‐
тивен случай той може да прегрее. За
да осигурите достатъчна вентилация,
следвайте съответните инструкции за
монтаж.
• Уредът не трябва да се поставя в бли‐
зост до радиатори или печки.
• Погрижете се щепселът да е достъпен
след инсталирането на уреда.
уред, трябва да се извършват от ква‐
лифициран електротехник или компе‐
тентно лице.
• Този уред трябва да бъде обслужван
от упълномощен сервизен център и
трябва да бъдат използвани само ори‐
гинални резервни части.
Опазване на околната среда
Както хладилната верига, така и из‐
олационните материали на този
уред, не съдържат никакви газове,
които биха могли да увредят озоно‐
вия слой. Уредът не трябва да се из‐
хвърля заедно с битовите отпадъци.
Изолационната пяна съдържа въз‐
пламеними газове: уредът трябва да
се изхвърля в съответствие с прило‐
жимите нормативни уредби, които
може да получите от местните об‐
щински власти. Внимавайте да не
повредите охлаждащия блок особе‐
но отзад в близост до топлообмен‐
ника. Материалите, използвани в то‐
зи уред и маркирани със символа
, могат да бъдат рециклирани.
Обслужване
• Всякакви електротехнически работи,
необходими за обслужването на този
Действие
Включване
Поставете щепсела в контакта.
Включете регулатора на температурата,
като го завъртите по часовниковата
стрелка.
Контролната лампичка светва.
Алармената лампичка светва.
• завъртете регулатора на температу‐
рата в посока към
, за да получите
максимална студенина.
Обикновено средната настройка е
най-подходяща.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете регу‐
латора на температурата в позиция OFF.
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматич‐
но.
За да работите с уреда, процедирайте по
следния начин:
• завъртете регулатора на температу‐
рата в посока към
, за да получите
минимална студенина.
Точната настройка обаче трябва да се
избере, като се има предвид, че темпе‐
ратурата във вътрешността на уреда за‐
виси от:
• стайната температура
electrolux 5
• колко често се отваря капакът
• количеството на съхраняваните храни
• местоположението на уреда.
Командно табло
1
2
3
4
1 Алармена лампичка за висока темпе‐
ратура
2 Контролна лампичка
3 Action Freeze лампичка
4 Action Freeze ключ
и нулиране на алармата
Action Freeze функция
Можете да активирате функцията Action
Freeze, като натиснете ключа Action
Freeze.
Лампичката Action Freeze светва.
Тази функция спира автоматично след
52 часа.
Можете да деактивирате функцията по
всяко време, като натиснете ключа
Action Freeze . Лампичката Action Freeze
се изключва.
Аларма за висока температура
Повишаването на температурата във
фризера (например поради спиране на
тока) се указва от:
• включването на алармената лампичка
• звучи аларма.
По време на фазата на алармата алар‐
меният звънец може да бъде изключен,
като се натисне ключът за нулиране на
алармата.
По време на фазата на алармата не по‐
ставяйте храна във фризера.
Когато нормалните условия бъдат въз‐
становени, алармената лапичка ще из‐
гасне автоматично.
Първа употреба
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, почистете вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка са‐
пунена вода (неутрален сапун), за да от‐
страните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напъл‐
но.
ВАЖНО! Не използвайте миялни препа‐
рати или абразивни прахове, тъй като
това ще повреди покритието.
Всекидневна употреба
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни про‐
дукти и за дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За да замразите пресни хранителни про‐
дукти, активирайте функцията Action
Freeze най-малко 24 часа преди поста‐
вянето на хранителни продукти за за‐
мразяване във фризерното отделение.
3) Вж. "Технически данни"
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24 часа,
е указано на табелката с данни 3)
Процесът на замразяване продължава
24 часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за замразя‐
ване.
Съхранение на замразени храни
При първоначално пускане или след дъ‐
лъг период, през който фризерът не е
използван, оставете уреда да работи по‐
не 2 часа на най-високото положение,
6 electrolux
преди да поставите хранителните про‐
дукти в отделението.
ВАЖНО! В случай на аварийно
размразяване, например поради
спиране на тока, ако уредът е бил
изключен за по-дълго време, отколкото е
посочено в таблицата с техническите
спецификации срещу "Време на
повишаване", замразената храна трябва
се консумира бързо или да се сготви
веднага и след това да се замрази
отново (след охлаждане).
Календар на замразяване
Кошниците ще се плъзнат една в друга.
Следните илюстрации показват колко
кошници могат да бъдат поставени в
различните модели на фризера.
595
Символите показват различни типове за‐
мразени продукти.
Цифрите показват времето за съхране‐
ние в месеци за съответните типове за‐
мразени продукти. Дали важи горната
или долната стойност за посоченото
време на съхранение зависи от количе‐
ството на хранителните продукти и пред‐
варителната им обработка преди замра‐
зяване.
Отваряне и затваряне на капака
Тъй като капакът е оборудван с плътно
затварящо уплътнение, не е лесно той
да бъде отворен отново малко след за‐
тваряне (поради вакуума, формиращ се
вътре).
Изчакайте няколко минути, преди да от‐
ворите отново уреда. Вакуумният клапан
ще ви помогне да отворите капака.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не
дърпайте ръкохватката с прекомер‐
на сила.
Кошници за съхранение
Окачете кошниците на горния ръб на
фризера (X) или ги поставете във фри‐
зера (Y). Завъртете и фиксирайте ръкох‐
ватките за тези две позиции, както е по‐
казано на илюстрацията.
Y
X
795
935
1050
230
1190
1325
1600
Можете да закупите допълнителни кош‐
ници от вашия местен Сервизен център.
Секретна ключалка
Фризерът е оборудван със специална
ключалка с цел избягване на случайно
заключване. Ключалката е проектирана
по такъв начин, че можете да завъртите
ключа и с това да затворите капака само
ако предварително вкарате ключа в клю‐
чалката.
За да затворите капака на фризера, из‐
пълнете следните стъпки:
1. вкарайте ключа в ключалката внима‐
телно.
2. завъртете ключа по часовниковата
стрелка към символа .
За да отворите капака на фризера, из‐
пълнете следните стъпки:
1. вкарайте ключа в ключалката внима‐
телно.
2. завъртете ключа обратно на часов‐
никовата стрелка към символа .
ВАЖНО! Можете да се снабдите с
резервни ключове от вашия местен
сервизен център.
electrolux 7
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Съхранявайте
ключа далеч от обсега на деца.
Уверете се, че сте извадили ключа
от ключалката, преди да изхвърлите
стария уред.
Полезни препоръки и съвети
Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да ви
помогнем да възползвате най-добре от
процеса на замразяване:
• максималното количество храна, кое‐
то може да се замрази в рамките на 24
часа. е посочено на табелката на уре‐
да;
• процесът на замразяване отнема 24
часа. През този период не трябва да се
добавя допълнително храна за замра‐
зяване;
• замразявайте само висококачествени,
пресни и добре измити хранителни
продукти;
• разделяйте храната на малки порции,
за да може да се замрази бързо и на‐
пълно и за да можете да размразявате
впоследствие само нужното ви коли‐
чество;
• обвийте хранителните продукти в алу‐
миниево фолио или в полиетиленови
торбички и проверете дали торбичките
са вакуумирани;
• не позволявайте прясна, незамразена
храна да се допира до вече замразени
хранителни продукти и така ще избег‐
нете повишаване на температурата
им;
• постните храни се съхраняват по-до‐
бре от мазните; солта намалява пе‐
риода на съхранение на продуктите;
• има вероятност ледените кубчета, ако
се консумират веднага след изважда‐
нето им от фризерното отделение, да
причинят "студено изгаряне" на кожа‐
та;
• препоръчително е да отбележите да‐
тата на замразяване върху всяка опа‐
ковка, така че по-късно да можете да
проверявате етикета за времето на съ‐
хранение;
Съвети за съхранение на замразени
храни
За да постигнете най-добри резултати,
трябва да направите следното:
• проверете дали фабрично замразени‐
те хранителни продукти са правилно
съхранявани в магазина;
• постарайте се замразените хранител‐
ни продукти да бъдат пренесени от ма‐
газина до фризера за възможно найкъсо време;
• не отваряйте капака често и не го оста‐
вяйте отворен по-дълго от абсолютно
необходимото.
• Веднъж размразена, храната се раз‐
валя бързо и не може да бъде замра‐
зявана повторно.
• Не превишавайте срока на съхране‐
ние, посочен от производителя на хра‐
нителния продукт.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда от
контакта преди извършването на
каквито и да било операция по
поддръжката.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия си блок; следователно
поддръжката и презареждането
трябва да се извършва от упълномо‐
щени техници.
Периодично почистване
1. Изключете уреда.
2. Извадете щепсела от контакта на за‐
хранващата мрежа.
3. Редовно почиствайте уреда и при‐
надлежностите с топла вода и неу‐
трален сапун. Почиствайте уплътне‐
нието на капака внимателно.
4. Напълно изсушете уреда.
5. Включете щепсела в контакта на за‐
хранващата мрежа.
6. Включете уреда.
8 electrolux
ВНИМАНИЕ! не използвайте миялни
препарати, абразивни продукти,
силно ароматизирани почистващи
продукти или восъчни политури за
почистване на вътрешността на
уреда.
Внимавайте да не повредите охлаж‐
дащата система.
ВАЖНО! Няма нужда да почиствате
зоната на компресора.
Много фирмени почистващи препарати
за кухненски повърхности съдържат хи‐
микали, които могат да въздействат аг‐
ресивно или да повредят пластмасите,
използвани в уреда. По тази причина е
препоръчително външната част на уре‐
да да се почиства само с топла вода, към
която е добавен малко миялен препарат.
Обезскрежаване на фризера
Обезскрежавайте фризера, когато пла‐
стът скреж достигне дебелина 10-15 мм.
Най-доброто време за обезскрежаване
на фризера е, когато той не съдържа или
съдържа малко храна.
За да премахнете скрежа, следвайте ин‐
струкциите по-долу:
1. Изключете уреда.
2. Извадете всички съхранявани храни,
опаковайте ги в няколко пласта вест‐
ник и ги поставете на хладно място.
3. Оставете капака отворен, извадете
тапата от отвора за отцеждане на
размразената вода и съберете всич‐
ката размразена вода в тава. Използ‐
вайте стъргалка, за да отстраните ле‐
да бързо.
4. Когато обезскрежаването е завърше‐
но, подсушете вътрешността изцяло
и отново поставете тапата.
5. Включете уреда.
6. Настройте регулатора на температу‐
рата, за да получите максимално из‐
студяване, и оставете уредът да по‐
работи 2-3 часа на тази настройка.
7. Поставете обратно в отделението из‐
вадената преди това храна.
ВАЖНО! Не използвайте остри метални
инструменти, за да изстържете скрежа,
за да не повредите уреда. Не
използвайте механични инструменти
или други неестествени средства за
ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчваните от
производителя. Покачването на
температурата на замразени опаковки
храна по време на обезскрежаването
може да съкрати техния безопасен срок
на съхранение.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда.
2. Извадете щепсела от контакта на за‐
хранващата мрежа.
3. Извадете всичката храна.
4. Размразете и изчистете уреда и всич‐
ки принадлежности.
5. Оставете капака отворен, за да пред‐
отвратите появата на неприятна ми‐
ризма.
ВАЖНО! Ако уредът ще остане включен,
помолете някого да го проверява от
време на време, за да се предотврати
развалянето на храната в случай на
спиране на тока.
Как да постъпите, ако
ВНИМАНИЕ! Преди отстраняване на
неизправностите изключете
щепсела от електрическия контакт.
Само квалифициран електротехник
или компетентно лице трябва да от‐
странява неизправност, която не е в
този наръчник.
ВАЖНО! Съществуват някои шумове по
време на нормалното използване
(компресор, циркулация на охлаждащия
агент).
electrolux 9
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Уредът е шумен.
Уредът не се поддържа пра‐
вилно.
Проверете дали уредът е по‐
ставен стабилно (всичките че‐
тири крачета трябва да се опи‐
рат върху пода).
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата не е зададена
правилно.
Задайте на по-висока темпера‐
тура.
Капакът е отварян твърде че‐
сто.
Не оставяйте капака отворен
по-дълго от необходимото.
Капакът не е затворен правил‐
но.
Проверете дали капакът е за‐
творен добре и дали уплътне‐
нието е здраво и чисто.
Поставили сте голямо количе‐
ство храна за замразяване по
едно и също време.
Изчакайте няколко часа и след
това проверете температурата
отново.
Храната, поставена в уреда, е
твърде топла.
Оставете храната да се охлади
до стайна температура, преди
да я съхранявате.
Температурата в стаята, къде‐
то се намира уредът, е твърде
висока за ефективна работа.
Опитайте се да намалите тем‐
пературата в стаята, където е
разположен уредът.
Във фризера е твърде топло.
Вж. "Аларма за висока темпе‐
ратура".
Шкафът е включен неотдавна
и температурата е още твърде
висока.
Вж. "Аларма за висока темпе‐
ратура".
Продуктите не са увити пра‐
вилно.
Увийте ги по-добре.
Капакът не е затворен правил‐
но или не се затваря плътно.
Проверете дали капакът е за‐
творен добре и дали уплътне‐
нието е здраво и чисто.
Температурата не е зададена
правилно.
Задайте по-висока температу‐
ра.
Тапата на отвора за отцежда‐
не на водата не е позициони‐
рана правилно.
Позиционирайте тапата на от‐
вора за отцеждане на водата
правилно.
Има твърде много скреж и
лед.
Отстранете прекомерния скреж
и лед.
Уплътненията на капака са за‐
мърсени или лепкави.
Почистете уплътненията на ка‐
пака.
Опаковки с храна блокират ка‐
пака.
Подредете опаковките по пра‐
вилния начин, вижте стикера в
уреда.
Уплътненията на капака са за‐
мърсени или лепкави.
Почистете уплътненията на ка‐
пака.
Клапанът е блокиран.
Проверете клапана.
Крушката е дефектна.
Вж. "Смяна на крушката".
Алармената лампичка за
висока температура све‐
ти.
Има твърде много скреж и
лед.
Капакът не се затваря на‐
пълно.
Капакът се отваря трудно.
Крушката не работи.
10 electrolux
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Във фризера е твърде то‐
пло.
Температурата не е зададена
правилно.
Задайте по-ниска температура.
Капакът не се затваря плътно
или не е затворен правилно.
Проверете дали капакът е за‐
творен добре и дали уплътне‐
нието е здраво и чисто.
Преди замразяване уредът не
е предварително охладен до‐
статъчно.
Охладете предварително уре‐
да за достатъчно време.
Поставили сте голямо количе‐
ство храна за замразяване по
едно и също време.
Изчакайте няколко часа и след
това проверете температурата
отново. Следващия път поста‐
вете по-малко количество хра‐
на, което трябва да се замрази.
Храната, поставена в уреда, е
твърде топла.
Оставете храната да се охлади
до стайна температура, преди
да я съхранявате.
Продуктите, които трябва да
се замразят, са поставени
твърде близко един до друг.
Поставете продуктите по такъв
начин, че студеният въздух да
може да циркулира около тях.
Капакът е отварян често.
Опитайте се да не отваряте ка‐
пака често.
Капакът е оставен отворен за
дълго време.
Не оставяйте капака отворен
по-дълго от необходимото.
Във фризера е твърде
студено.
Температурата не е зададена
правилно.
Задайте по-висока температу‐
ра.
Уредът изобщо не работи.
Не работи нито охлажда‐
нето, нито осветлението.
Неправилно поставен щепсел
в контакта.
Включете правилно щепсела в
контакта.
До уреда не стига захранване.
Опитайте да свържете друг
електрически уред към контак‐
та.
Уредът не е включен.
Включете уреда.
В контакта на захранващата
мрежа няма напрежение (опи‐
тайте да свържете друг уред
към него).
Обадете се на електротехник.
Сервиз за клиенти
Ако уредът все още не работи правилно
след горните проверки, обърнете се към
най-близкия сервизен център.
За получаване на бързо обслужване,
важно е, когато го поискате да посочите
модела и серийния номер на вашия
уред, който може да бъде намерен върху
гаранционното удостоверение или вър‐
ху табелката с данни разположена върху
външната дясна страна на уреда.
Смяна на крушката
1. Извадете щепсела от контакта на за‐
хранващата мрежа.
2. Сменете използваната крушка с нова
крушка със същата мощност (макси‐
малната мощност е посочена на ка‐
пака на крушката).
3. Включете щепсела в контакта на за‐
хранващата мрежа.
4. Отворете капака. Уверете се, че
крушката свети.
electrolux 11
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не снемайте
капака на крушката по време на
нейната смяна.
Не използвайте фризера, ако капа‐
кът на крушката е повреден или
липсва.
Технически данни
Обем (бруто)
ли‐
тра
500
Висо‐
чина
мм
876
Време на повиша‐
ване
часа
31
Обем (нето)
ли‐
тра
495
Шири‐
на
мм
1600
Консумация на
енергия
kWh/24
ч
1,337
Номинална
мощност
вата
130
Дълбо‐
чина
мм
665
Капацитет на за‐
мразяване
кг/24 ч
20
Напрежение
вол‐
та
230
Тегло
кг
66
Климатичен клас
SN-T
Допълнителни технически данни можете да намерите на табелката с данни на
външната дясна страна на уреда.
Инсталиране
Разполагане
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При
изхвърляне на стар уред, който има
ключалка на капака, трябва да сте
сигурни, че е неизползваема, за да
предотвратите затварянето на деца
вътре.
ВАЖНО! След инсталиране щепселът на
уреда трябва да е достъпен.
Този уред може да бъде инсталиран в
гараж или изба, но за оптимални резул‐
тати инсталирайте този уред на място,
чиято температура на въздуха съответ‐
ства на климатичния клас, посочен върху
табелката с данни на уреда:
Клима‐
тичен
клас
Стайна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Свързване в електрическата мрежа
Преди включване към електрозахранва‐
щата мрежа проверете дали напреже‐
нието и честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви елек‐
трозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващият кабел има
специален контакт. Ако домашният кон‐
такт на електрозахранването не е зазе‐
мен, свържете уреда към отделен зазе‐
мяващ кабел в съответствие с действа‐
щите нормативни разпоредби след кон‐
султация с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност,
ако горепосочените мерки за безопас‐
ност не са спазени.
Уредът съответства на директивите на
ЕИО.
Изисквания за вентилацията
1. Поставете фризера в хоризонтално
положение върху твърда повърхност.
Шкафът трябва да бъде поставен
върху всичките си четири крака.
12 electrolux
2. Уверете се, че разстоянието между
уреда и задната стена е 5 см.
3. Уверете се, че разстоянието между
уреда и страничните предмети е 5 см.
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
Опазване на околната среда
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт
не трябва да се третира като
домакинските отпадъци. Вместо това,
той трябва да се предаде в
специализиран пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Като се погрижите този продукт да бъде
изхвърлен по подходящ начин, вие ще
помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за
околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да бъдат
предизвикани от неправилното
изхвърляне като отпадък на този
продукт. За по-подробна информация за
рециклиране на този продукт се
обърнете към местната градска управа,
службата за вторични суровини или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
electrolux 13
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostní informace
Provoz
Ovládací panel
Při prvním použití
Denní používání
Užitečné rady a tipy
13
15
15
16
16
17
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Instalace
Poznámky k životnímu prostředí
17
18
20
21
21
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním
použitím pozorně Přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby
se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo
nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho
používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných
osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí,
pokud je nesledují osoby odpovědné za
jejich bezpečnost, nebo jim nedávají
příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a od-
straňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí
elektrickým proudem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte
před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči
zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
Pozor Udržujte větrací otvory volně
průchodné.
• Tento spotřebič je určen k uchování potravin a nápojů v běžné domácnosti, jak je
uvedeno v návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. zmrzlinové strojky), než typy schválené k tomuto
účelu výrobcem.
• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Chladivo isobutan (R600a) je obsaženo v
chladicím okruhu spotřebiče; je to zemní
plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím, ale je hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče
dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče
otevřený plamen a všechny zdroje ohně
14 electrolux
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
Jakékoli poškození kabelu může mít za následek zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
Upozornění Jakýkoli elektrický díl (napájecí kabel, zástrčka, kompresor) smí
vyměnit pouze autorizovaný zástupce
servisu nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
1. Napájecí kabel nelze nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou
spotřebiče. Stlačená nebo poškozená
zástrčka se může přehřát a způsobit
požár.
3. Ověřte si, že je zástrčka spotřebiče
dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem nebo požár.
6. Nespouštějte spotřebič bez krytu žárovky 4) vnitřního osvětlení.
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich
nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli odřít pokožku
nebo způsobit omrzliny.
• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.
Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na
plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. 5)
• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte
podle pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte se příslušnými pokyny.
4) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky.
5) Pokud je spotřebič beznámrazový.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s
vysokým obsahem kysličníku uhličitého
nebo nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na nádobu, a mohou dokonce
vybuchnout a poškodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré
předměty. Použijte plastovou škrabku.
Instalace
Důležité U elektrického připojení se pečlivě
řiďte pokyny uvedenými v příslušném
odstavci.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není
poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození
okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste
spotřebič koupili. V tomto případě si
uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny,
aby olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K
dosažení dostatečného větrání se řiďte
pokyny k instalaci.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro
zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba
s příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte
se na autorizované servisní středisko, které smí použít výhradně originální náhradní
díly.
electrolux 15
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně
s domácím odpadem a smetím. Izolační
pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič
je nutné zlikvidovat podle příslušných
předpisů, které získáte na obecním
úřadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku
tepla. Materiály použité u tohoto
spotřebiče označené symbolem
jsou
recyklovatelné.
Provoz
Zapnutí
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Otočte regulátorem teploty proti směru hodinových ručiček.
Provozní kontrolka se rozsvítí.
Výstražná kontrolka se rozsvítí.
Nejvhodnější je obvykle střední nastavení.
Vypnutí
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy OFF.
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• pro dosažení vyšší teploty otočte regulá,
torem teploty směrem k
• pro dosažení maximálního chlazení otočte
regulátorem teploty směrem k
.
Při hledání přesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání víka,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Ovládací panel
1
2
3
4
1
2
3
4
Výstražná kontrolka vysoké teploty
Provozní kontrolka
Kontrolka Action Freeze
Vypínač Action Freeze
a tlačítko resetu poplachu
Action Freeze Funkce
Funkci Action Freeze můžete zapnout stisknutím vypínače Action Freeze.
Kontrolka Action Freeze se rozsvítí
Tato funkce se automaticky vypne za 52 hodin.
Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím
vypínače Action Freeze . Kontrolka Action
Freeze zhasne.
Výstražná kontrolka vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazničce (například z důvodu výpadku proudu) je signalizováno:
• rozsvícením výstražné kontrolky,
• zvukovým signálem.
Během varovné fáze je možné zvukový signál
vypnout stisknutím tlačítka resetu výstrahy.
Během varovné fáze nedávejte do mrazničky
potraviny.
Po obnovení normálních podmínek výstražná
kontrolka automaticky zhasne.
16 electrolux
Při prvním použití
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou
vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach
nového výrobku, a pak vše důkladně utřete
do sucha.
Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Denní používání
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí komora se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte
funkci Action Freeze minimálně 24 hodiny
před uložením zmrazovaných potravin do
mrazicího oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin, které
je možné zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku 6)
Zmrazování trvá 24 hodin: v této době
nepřidávejte do mrazničky žádné další potraviny ke zmrazení.
Skladování zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na
vyšší nastavení.
Důležité V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší dobu, než
je uvedeno v tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a
potom opět zmrazit (po ochlazení).
Kalendář pro zmrazování
Otevírání a zavírání víka
Protože je víko opatřeno vzduchotěsným
těsněním, není snadné je krátce po zavření
znovu otevřít (je to důsledek podtlaku, který
se uvnitř vytvoří při ochlazení).
Několik minut počkejte, než znovu otevřete
mrazničku. Při otevírání víka vám pomůže vakuový ventil.
Upozornění Nikdy za držadlo netahejte
silou.
Úložné koše
Koše zavěšujte na horní okraj mrazničky (X),
nebo je vložte dovnitř mrazničky (Y). Držadla
otočte do jedné z těchto dvou poloh a zajistěte podle obrázku.
Koše do sebe zapadají.
Následující obrázky ukazují, kolik košů lze
umístit do různých modelů mrazniček.
595
Symboly ukazují různé druhy zmrazených
potravin.
Čísla udávají skladovací časy v měsících pro
různé druhy zmrazených potravin. Zda platí
horní nebo dolní hodnota uvedeného času
skladování, závisí na kvalitě potravin a jejich
zpracování před zmrazením.
6) Viz "Technické údaje"
Y
X
795
935
1050
230
1190
1325
1600
electrolux 17
Další koše můžete zakoupit v nejbližším servisním středisku.
Bezpečnostní zámek
Mraznička je opatřena speciálním zámkem,
který zabraňuje neúmyslnému uzamčení. Zámek je zkonstruován tak, abyste mohli otočit
klíčem a zamknout víko pouze pokud jste
předtím zatlačili klíč do zámku.
Mrazničku zamknete takto:
1. jemně zasuňte klíč do zámku,
2. otočte klíčem po směru hodinových ručiček směrem k symbolu .
Mrazničku odemknete takto:
1. jemně zasuňte klíč do zámku,
2. otočte klíčem proti směru hodinových ručiček směrem k symbolu .
Důležité Náhradní klíče můžete zakoupit v
nejbližším servisním středisku.
Upozornění Klíč uschovejte mimo
dosah dětí.
Před likvidací starého spotřebiče nezapomeňte vytáhnout klíč ze zámku.
Užitečné rady a tipy
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této
době nepřidávejte žádné další potraviny ke
zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby
se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak
možné rozmrazit pouze požadované
množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky
vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí
dotýkat již zmrazených potravin, protože
by zvýšily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu
způsobit popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin;
Tipy pro skladování zmrazených
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším možném čase;
• neotvírejte víko často, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat.
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
Čištění a údržba
Pozor Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný
pracovník.
Pravidelné čištění
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Pravidelně myjte spotřebič a příslušenství
vlažnou vodou a neutrálním čisticím
prostředkem. Těsnění víka čistěte opatrně.
4. Spotřebič důkladně vysušte.
5. Zástrčku zasuňte opět do zásuvky.
6. Zapněte spotřebič.
18 electrolux
Pozor K čištění vnitřních stěn mrazničky
nepoužívejte saponáty, abrazivní prášky
ani podobné výrobky, silně parfémované
čisticí prostředky nebo voskové politury.
Předcházejte poškození chladicího systému.
Důležité Není nutné čistit prostor
kompresoru.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto čistit povrch
spotřebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí.
Odmrazování mrazničky
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 10-15 mm.
Nejlepší čas na odmrazování mrazničky je v
době, kdy obsahuje jen málo nebo žádné
potraviny.
Námrazu odstraňte takto:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a dejte je
na chladné místo.
3. Nechejte víko otevřené, z výpusti rozmražené vody vytáhněte zátku a rozmraženou vodu jímejte do ploché nádoby. K rychlému odstranění ledu použijte škrabku.
4. Po skončení odmrazování vysušte důkladně vnitřní prostor a zástrčku opět zasuňte do zásuvky.
5. Zapněte spotřebič.
6. Otočte regulátorem teploty směrem na
nejvyšší nastavení a nechte spotřebič
takto běžet na dvě až tři hodiny.
7. Vyjmuté potraviny vložte zpět do oddílu.
Důležité Nikdy k odstraňování námrazy z
mrazničky nepoužívejte ostré kovové
nástroje. Mohli byste ji poškodit. K urychlení
odmrazování nepožívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které nejsou
výrobcem doporučeny. Zvýšení teploty
během odmrazování může u zmrazených
potravin zkrátit dobu jejich skladování.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následující opatření:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Vyjměte všechny potraviny.
4. Odmrazte a vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství.
5. Víko nechejte otevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
Důležité Pokud necháte spotřebič zapnutý,
požádejte někoho, aby ho občas
zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z
důvodu výpadku proudu.
Co dělat, když...
Pozor Při hledání a odstraňování závady
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Problém
Důležité Zapnutý spotřebič vydává různé
zvuky (kompresor a zvuk cirkulace). Tyto
zvuky neznamenají poruchu, ale normální
provoz.
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně postaven
na podkladu.
Zkontrolujte, zda spotřebič stojí
stabilně (všechny čtyři nožičky musí stát na podlaze).
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Otvírali jste příliš často víko.
Nenechávejte víko otevřené déle,
než je nezbytně nutné.
electrolux 19
Problém
Možná příčina
Víko není řádně zavřeno.
Řešení
Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené
a čisté.
Příčinou může být vložení velkého Počkejte několik hodin a pak znovu
množství potravin ke zmrazení
zkontrolujte teplotu.
najednou.
Výstražná kontrolka vysoké teploty svítí.
Příliš mnoho námrazy a
ledu.
Vložili jste příliš teplé jídlo.
Nechte jídlo vychladnout na teplotu
místnosti, a teprve pak ho vložte do
spotřebiče.
Teplota místnosti, ve které je
spotřebič, je pro správné fungování příliš vysoká.
Pokuste se snížit teplotu místnosti,
ve které je spotřebič umístěn.
V mrazničce je příliš teplo.
Viz „Výstraha vysoké teploty".
Mraznička byla zapnuta nedávno
a teplota je ještě příliš vysoká.
Viz „Výstraha vysoké teploty".
Potraviny nejsou řádně zabalené. Zabalte lépe potraviny.
Víko není řádně zavřeno nebo při
zavření netěsní.
Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené
a čisté.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Zátka výpusti vody není ve správ- Zasuňte zátku výpusti vody do
né poloze.
správné polohy.
Víko není úplně zavřené.
Víko mrazničky se obtížně
otevírá.
Osvětlení nefunguje.
Příliš mnoho námrazy a ledu.
Odstraňte přebytečnou námrazu.
Těsnění víka je znečištěné nebo
lepkavé.
Vyčistěte těsnění víka.
Obaly potravin blokují víko.
Uspořádejte obaly správně, viz nálepka v mrazničce.
Těsnění víka je znečištěné nebo
lepkavé.
Vyčistěte těsnění víka.
Ventil je zablokovaný.
Zkontrolujte ventil.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
V mrazničce je příliš teplo. Není správně nastavená teplota.
Nastavte nižší teplotu.
Víko správně nedoléhá nebo není Zkontrolujte, zda je víko dobře
správně zavřené.
zavřené a těsnění je nepoškozené
a čisté.
Mraznička nebyla před mražením Mrazničku předchlazujte po dostadostatečně předchlazena.
tečnou dobu.
Příčinou může být vložení velkého Počkejte několik hodin a pak znovu
množství potravin ke zmrazení
zkontrolujte teplotu. Příště vkládejnajednou.
te najednou menší množství potravin ke zmrazení.
Vložili jste příliš teplé jídlo.
Nechte jídlo vychladnout na teplotu
místnosti, a teprve pak ho vložte do
spotřebiče.
20 electrolux
Problém
Možná příčina
Řešení
Potraviny ke zmrazení jsou položeny příliš těsně u sebe.
Rozložte potraviny tak, aby mezi
nimi mohl volně cirkulovat chladný
vzduch.
Otvírali jste často víko.
Snažte se neotvírat víko často.
Víko bylo otevřené dlouho.
Nenechávejte víko otevřené déle,
než je nezbytně nutné.
Uvnitř mrazničky je příliš
nízká teplota.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Spotřebič vůbec nefunguje. Nefunguje ani chlazení, ani osvětlení.
Zástrčka není správně zasunutá
do zásuvky.
Zasuňte správně zástrčku.
Do spotřebiče nejde proud.
Vyzkoušejte zásuvku zapojením jiného elektrického přístroje.
Spotřebič není zapnutý.
Zapněte spotřebič.
Zásuvka není pod proudem (vyzkoušejte zásuvku zapojením jiného elektrického přístroje).
Zavolejte elektrikáře.
4. Otevřete víko. Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
Servis
Projevuje-li se závada i po provedení výše
uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího
servisního střediska.
Ke zrychlení servisní služby je důležité sdělit
při žádosti model a sériové číslo svého
spotřebiče (tyto údaje jsou uvedeny na záručním listě nebo na typovém štítku, umístěném na vnější pravé straně spotřebiče.
Výměna žárovky
1. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Použitou žárovku vyměňte za novou se
stejným příkonem (maximální příkon je
uveden na krytu žárovky).
3. Zástrčku zasuňte opět do síťové zásuvky.
Upozornění Při výměně kryt žárovky
nevyhazujte.
Nepoužívejte mrazničku, pokud je kryt
žárovky poškozen nebo zcela chybí.
Technické údaje
Objem (hrubý)
litry
500
Výška
mm
876
Skladovací čas při
poruše
hodin
31
Čistý objem
litry
495
Šířka
mm
1600
Spotřeba energie
kWh/24
h
1,337
Jmenovitý
příkon
watty
130
Hloubka
mm
665
Mrazicí výkon
kg/24 h
20
Napětí
volty
230
Váha
kg
66
Klimatická třída
SN-T
Další technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnější pravé straně
spotřebiče.
electrolux 21
Instalace
Umístění
Upozornění Jestliže likvidujete starý
spotřebič se zámkem nebo západkou
na víku, musíte ho znehodnotit tak, aby
se malé děti nemohly uvnitř zavřít.
Důležité Síťová zástrčka musí být po
instalaci volně přístupná.
Tento spotřebič můžete umístit v garáži nebo
ve sklepě, ale chcete-li si zajistit optimální výkon, instalujte ho tam, kde teplota prostředí
odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická
třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na
typovém štítku odpovídají napětí v domácí
síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není
domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
Požadavky na větrání
1. Postavte mrazničku do vodorovné polohy na pevný povrch. Skříň musí stát na
všech čtyřech nožičkách.
2. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
stěnou za ním byla volná vzdálenost 5
cm.
3. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
předměty po stranách byla volná vzdálenost 5 cm.
Prostor za spotřebičem musí umožňovat dostatečné proudění vzduchu.
Poznámky k životnímu prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
22 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
Sommaire
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
22
25
25
26
26
27
28
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
En matière de sauvegarde de
l'environnement
29
31
31
32
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien
son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à
une autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été
construit selon des normes, directives et/ou
décrets pour une utilisation sur le territoire
français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire attentivement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.
Attention Pour éviter tout risque de
détérioration de l'appareil, transportezle dans sa position d'utilisation muni de
ses cales de transport (selon le modèle).
Au déballage de celui-ci, et pour
empêcher des risques d'asphyxie et
corporel, tenez les matériaux
d'emballage hors de portée des enfants.
Attention Pour éviter tout risque
(mobilier, immobilier, corporel,...),
l'installation, les raccordements (eau,
gaz, électricité, évacuation selon
modèle), la mise en service et la
maintenance de votre appareil doivent
être effectuées par un professionnel
qualifié.
Attention Votre appareil a été conçu
pour être utilisé par des adultes. Il est
destiné à un usage domestique normal.
Ne l'utilisez pas à des fins commerciales
ou industrielles ou pour d'autres buts
que ceux pour lesquels il a été conçu.
Vous éviterez ainsi des risques matériel
et corporel.
Attention Débranchez l'appareil avant
toute opération de nettoyage manuel.
N'utilisez que des produits du
commerce non corrosifs ou non
inflammables. Toute projection d'eau ou
de vapeur est proscrite pour écarter le
risque d'électrocution.
Attention Si votre appareil est équipé
d'un éclairage, débranchez l'appareil
avant de procéder au changement de
l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter
de s'électrocuter.
electrolux 23
Attention Afin d'empêcher des risques
d'explosion ou d'incendie, ne placez
pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil.
Attention Lors de la mise au rebut de
votre appareil, et pour écarter tout risque
corporel, mettez hors d'usage ce qui
pourrait présenter un danger : coupez le
câble d'alimentation au ras de l'appareil.
Informez-vous auprès des services de
votre commune des endroits autorisés
pour la mise au rebut de l'appareil.
Attention Respectez la chaîne de froid
dès l'acquisition d'un aliment jusqu'à sa
consommation pour exclure le risque
d'intoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de
connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance ou en l'absence d'instruction
d'une personne responsable qui puisse
leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques
d'électrocution. Démontez la porte pour
éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation d'aliments et/ou de boissons
dans le cadre d'un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente
notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques
ou autres moyens artificiels pour accélérer
le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont
homologués pour cet usage par leur fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil
contient de l'isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce
du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources
d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être
la cause de courts-circuits, d'incendies et/
ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise,
compresseur) doivent être remplacés
par un technicien d'entretien agréé ou
par un électricien spécialisé.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière
de l'appareil. Une prise de courant en-
24 electrolux
dommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la
prise secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est
desserrée, ne la branchez pas sur la
prise murale. Risque d'électrocution
ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur
de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 7) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors
de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions
ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière de
l'appareil. 8)
• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant de
l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes
de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le
faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des
brûlures.
7) Si le diffuseur est prévu
8) Si l'appareil est sans givre
Entretien et nettoyage
• Avant tout entretien, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le. Si vous n'avez
pas accès à la prise, coupez le courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. N'employez pour
cela qu'une spatule en plastique.
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans le paragraphe correspondant.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil
s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez
l'emballage.
• Avant de brancher votre appareil, laissezle au moins 4 heures au repos afin de permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
• Assurez-vous que la prise principale est
accessible une fois l'appareil installé.
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
réalisés par un électricien ou par une personne qualifiée.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par votre service après vente,
exclusivement avec des pièces d'origine.
electrolux 25
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflamma-
bles : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables
disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans
cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le voyant s'allume.
Le voyant Alarme s'allume.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
thermostat sur la position OFF.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le thermostat vers
pour obtenir
moins de froid.
• tournez le bouton du thermostat vers
pour obtenir plus de froid.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Bandeau de commande
1
2
3
4
1
2
3
4
Voyant alarme de température
Voyant de fonctionnement
Voyant Action Freeze
Touche Action Freeze
et réinitialisation alarme
Fonction Action Freeze
Pour activer la fonction Action Freeze, appuyez sur la touche Action Freeze .
Le voyant Action Freeze s'allume.
Cette fonction s'arrête automatiquement au
bout de 52 heures.
La fonction peut être désactivée à tout moment en appuyant sur la touche Action Freeze . Le voyant Action Freeze s'éteint.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le
congélateur (par exemple à cause d'une
panne de courant) est indiquée par :
• l'activation du voyant Alarme
• le déclenchement d'une alarme sonore.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore
peut être désactivée en appuyant sur la touche Arrêt alarme.
Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun
aliment à l'intérieur du congélateur.
26 electrolux
Une fois rétablies les conditions normales de
fonctionnement, le voyant Alarme s'éteint
automatiquement.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse
pour supprimer l'odeur caractéristique du
"neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver
les aliments surgelés ou congelés pendant
longtemps.
Pour congeler des aliments frais, activez la
fonction Action Freeze au moins 24 heures
avant de placer les denrées à congeler dans
le compartiment congélateur.
La quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique 9)
Le temps de congélation est de 24 heures :
aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position
Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de courant, si
la panne doit se prolonger plus longtemps
qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez
les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents
types d'aliments congelés. La validité du
temps de stockage maximum ou minimum
indiqué dépend de la qualité des aliments et
de leur traitement avant la congélation.
Ouverture et fermeture du couvercle
Le couvercle est équipé d'un joint d'étanchéité qui empêche l'humidité de pénétrer
dans la cuve et de nuire à la production de
froid. Le couvercle est alors difficile à ouvrir
juste après que vous l'ayez refermé (création
d'un vide d'air).
Attendez quelques minutes et le couvercle
s'ouvrira sans difficulté. La valve d'évacuation d'air facilite l'ouverture du couvercle.
Avertissement Ne tirez jamais violemment sur la poignée.
Paniers de rangement
Accrochez les paniers en haut du congélateur (X) ou placez-les à l'intérieur (Y). Tournez
et bloquez les poignées en fonction de ces
deux positions, comme indiqué.
X
Y
Guide de congélation
Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés.
Les paniers s'emboîtent l'un dans l'autre.
9) Consultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"
electrolux 27
Les figures suivantes vous indiquent les différentes possibilités de chargement en fonction du type d'appareil.
595
795
935
1050
230
1190
1325
1600
Vous pouvez vous procurer des paniers supplémentaires en les commandant auprès de
votre magasin vendeur.
Serrure
Le congélateur est équipé d'une serrure constituant une sécurité enfant. La serrure est
conçue de manière à ce que vous puissiez
tourner la clé et fermer le couvercle uniquement si vous avez préalablement inséré la clé
dans la serrure.
Pour fermer le congélateur, procédez comme suit :
1. insérez délicatement la clé dans la serrure.
2. tournez la clé dans le sens des aiguilles
d'une montre vers le symbole .
Pour ouvrir le congélateur, procédez comme
suit :
1. insérez délicatement la clé dans la serrure.
2. tournez la clé dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre vers le symbole
.
Important Des clés de rechange sont
disponibles auprès du Service après-vente
de votre magasin vendeur.
Avertissement Veillez à garder la clé
hors de la portée des enfants.
Veillez à enlever la clé de la serrure lors
de la mise au rebut de votre appareil.
Conseils utiles
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit
être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une
fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés
pour éviter une remontée en température
de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du
produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour une bonne conservation des produits
surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés
au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour
leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
28 electrolux
• éviter d'ouvrir trop souvent le couvercle du
congélateur et ne le laisser ouvert que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être
recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Débranchez l'appareil.
3. Nettoyez régulièrement les parois de l'appareil et les accessoires avec de l'eau tiède et un détergent liquide inodore (produit utilisé pour la vaisselle par exemple).
Lavez le joint du couvercle avec précaution sans omettre de nettoyer également
sous le joint.
4. Rincez et séchez soigneusement les parois et les accessoires de l'appareil.
5. Branchez l'appareil.
6. Mettez l'appareil en marche.
Attention N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques, ni d'éponges
avec grattoir ou d'objets métélliques
pour procéder au nettoyage intérieur et
extérieur de votre appareil. Vous risquez
de l'endommager.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
Important Il n'est pas nécessaire de
nettoyer la zone du compresseur.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon
liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Dégivrage du congélateur
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur
de la couche de givre est d'environ 10-15
mm.
Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque l'appareil est peu chargé (ou
vide).
Pour enlever le givre, suivez les instructions
ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans un
endroit frais.
3. Maintenez le couvercle ouvert. Ôtez le
bouchon de la gouttière d'évacuation de
l'eau de dégivrage. Placez un récipient
dessous pour récupérer l'eau de dégivrage. Vous pouvez accélérer le dégivrage
en retirant la couche de glace avec précaution à l'aide d'une spatule en plastique prévue à cet effet.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez
bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Réglez le thermostat pour obtenir un réglage de froid maximum et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou trois
heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de
couteau ou tout autre objet tranchant,
d'objet métallique pour gratter la couche de
givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez
aucun autre dispositif mécanique ou moyen
artificiel que ceux qui sont recommandés par
le fabricant pour accélérer le dégivrage de
votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire leur
durée de conservation.
electrolux 29
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Débranchez l'appareil.
3. Retirez tous les aliments.
4. Dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
5. Maintenez le couvercle ouvert pendant
toute la durée de non-utilisation pour éviter la formation d'odeurs.
Important Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et vider l'appareiI,
faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration
des aliments en cas de panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Attention Avant d'intervenir sur
l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être
exclusivement confiée à un électricien
qualifié ou une personne compétente.
Anomalie
Important Le fonctionnement de l'appareil
produit certains bruits (compresseur et
système réfrigérant).
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas correctement calé.
Vérifiez la stabilité de l'appareil (les
quatre pieds doivent reposer sur le
sol).
Le compresseur fonctionne en continu.
La température n'est pas bien ré- Choisissez une température plus
glée.
élevée.
Le couvercle a été ouvert trop
longtemps
Ne laissez pas le couvercle ouvert
plus longtemps que nécessaire.
Le couvercle n'est pas correctement fermé.
Vérifiez que le couvercle ferme correctement et que le joint est en bon
état et propre.
Trop de produits frais ont été introduits dans l'appareil.
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
Les aliments introduits dans l'ap- Laissez refroidir les aliments à tempareil étaient trop chauds.
pérature ambiante avant de les
stocker.
Le voyant Alarme haute
température est allumé.
Il y a trop de givre.
La température ambiante du local
où est installé l'appareil est trop
élevée pour permettre un fonctionnement optimal.
Veillez à respecter la température
idéale (classe climatique) dans la
pièce où est installé l'appareil.
La température à l'intérieur du
congélateur est trop élevée.
Consultez le paragraphe "Alarme
haute température".
L'appareil a été mis en fonctionnement il y a peu de temps et la
température est encore trop élevée.
Consultez le paragraphe "Alarme
haute température".
Les produits ne sont pas bien en- Enveloppez correctement les aliveloppés.
ments.
Le couvercle n'est pas correctement fermé ou ne ferme pas de
façon hermétique.
Vérifiez que le couvercle ferme correctement et que le joint est en bon
état et propre.
30 electrolux
Anomalie
Cause possible
Solution
La température n'est pas bien ré- Choisissez une température plus
glée.
élevée.
Le bouchon de la gouttière d'éva- Placez-le correctement.
cuation de l'eau de dégivrage
n'est pas bien placé.
Le couvercle ne ferme
pas correctement.
Le couvercle est difficile à
ouvrir.
Il y a trop de givre.
Procédez au dégivrage de l'appareil.
Le joint du couvercle n'est pas
propre.
Nettoyez le joint du couvercle.
Des aliments bloquent la fermeture du couvercle.
Reportez-vous aux instructions qui
figurent sur l'autocollant à l'intérieur de l'appareil pour le stockage
des aliments dans l'appareil.
Le joint du couvercle n'est pas
propre.
Nettoyez le joint du couvercle.
La valve est bloquée.
Vérifiez la valve.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement de l'ampoule d'éclairage".
La température à l'intérieur du congélateur est
trop élevée.
La température n'est pas bien ré- Choisissez une température plus
glée.
basse.
Le couvercle ne ferme pas hermétiquement ou n'est pas correctement fermé.
Vérifiez que le couvercle ferme correctement et que le joint est en bon
état et propre.
Avant la congélation, la tempéra- Laissez refroidir l'appareil à vide
ture à l'intérieur de l'appareil
pendant un temps suffisant.
n'était pas suffisamment froide.
Trop de produits frais ont été introduits dans l'appareil.
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température. La
prochaine fois, introduisez de plus
petites quantités d'aliments à congeler en même temps.
Les aliments introduits dans l'ap- Laissez refroidir les aliments à tempareil étaient trop chauds.
pérature ambiante avant de les
stocker.
Les produits à congeler sont pla- Placez les produits de façon à ce
cés trop près les uns des autres. que l'air puisse circuler entre eux.
Le couvercle a été ouvert trop
souvent.
Evitez d'ouvrir trop souvent le couvercle.
Le couvercle est resté ouvert
pendant un long moment.
Ne laissez pas le couvercle ouvert
plus longtemps que nécessaire.
La température à l'intérieur du congélateur est
trop basse.
La température n'est pas bien ré- Choisissez une température plus
glée.
élevée.
L'appareil ne fonctionne
pas du tout. Ni la réfrigération ni l'éclairage ne
fonctionne.
L'appareil n'est pas correctement branché.
Branchez correctement l'appareil.
electrolux 31
Anomalie
Cause possible
Solution
L'appareil n'est pas alimenté
électriquement.
Vérifiez l'alimentation électrique en
branchant un autre appareil électrique sur la prise.
Le dispositif de réglage de température n'est pas sur une position de fonctionnement.
Mettez l'appareil en marche.
La prise n'est pas alimentée (essayez de brancher un autre appareil sur la prise).
Faites appel à un électricien qualifié.
sance maximale est indiquée sur le diffuseur).
3. Branchez l'appareil.
4. Ouvrez le couvercle. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Service après-vente
En cas d'anomalie de fonctionnement et si
malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le service après-vente de votre magasin vendeur est le premier
habilité à intervenir.
Pour obtenir un service rapide, il est essentiel
qu'au moment où vous appelez le service
après-vente vous communiquiez le modèle
et le numéro de série de votre appareil. Ces
numéros se trouvent sur la plaque signalétique, située sur le côté extérieur droit de l'appareil.
Avertissement N'enlevez pas le
diffuseur au moment du remplacement.
N'utilisez pas le congélateur si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas
mis en place ou est endommagé.
Remplacement de l'ampoule d'éclairage
1. Débranchez l'appareil.
2. Remplacez l'ampoule par un modèle
semblable de même puissance (la puis-
Caractéristiques techniques
Volume (brut)
litres
500
Hauteur
mm
876
Temps de montée en
température
heures
31
Volume (net)
litres
495
Largeur
mm
1600
Consommation
d'énergie
kWh/24
h
1,337
Puissance nominale
Watt
130
Profondeur
mm
665
Performance de congélation
kg/24 h
20
Tension
Volts
230
Poids
Kg
66
Classe climatique
SN-T
Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur la plaque signalétique située sur le
côté droit à l'extérieur de l'appareil.
Installation
Emplacement
Avertissement Lors de la mise au rebut
de votre appareil, veillez à détruire le
système de verrouillage et fermeture,
ceci afin d'éviter aux enfants de
s'enfermer dans le congélateur et de
mettre ainsi leur vie en danger.
Important La prise de l'appareil doit être
facilement accessible après son installation.
32 electrolux
Cet appareil peut être installé dans un garage
ou une cave. Cependant, pour atteindre une
performance optimale, installez l'appareil
dans un endroit dont la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée
sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant
murale n'est pas mise à la terre, branchez
l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant
conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
Conditions requises en matière de
circulation d'air
1. Placez l'appareil parfaitement d'aplomb
sur une surface plane et solide. L'appareil
doit reposer sur ses quatre pieds.
2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le mur arrière.
3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les côtés.
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
electrolux 33
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
Működés
Kezelőpanel
Első használat
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
33
35
35
36
36
37
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Üzembe helyezés
Környezetvédelmi tudnivalók
38
39
41
41
42
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A
szükségtelen hibák és balesetek elkerülése
érdekében fontos annak biztosítása, hogy
mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos
használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza
vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá,
hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel
a gyártó nem felelős az ezek elmulasztása
miatt bekövetkező károkért.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek.
• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati
tápkábelt (olyan közel a készülékhez,
amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak megelőzése érdekében, hogy a
játszó gyermekek áramütést szenvedjenek, vagy magukat a készülékbe zárják.
• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval
vagy fedéllel ellátott régi készülék helyére
kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék
kidobása előtt használatra alkalmatlanná
tenni a rugós zárat. Ennek az a célja, hogy
gyerekek ne tudjanak bennrekedni a készülékben.
Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személyek (beleértve
a gyermekeket is) használhassák, hacsak
a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást
a készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
• A készülék rendeltetése élelmiszerek és/
vagy italok tárolása a normál háztartásban,
amint azt a jelen használati útmutató ismerteti.
• Ne használjon mechanikus szerkezetet
vagy mesterséges eszközöket a leolvasztási folyamat elősegítésére.
• Ne használjon más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) hűtőberendezések belsejében, hacsak ezt a gyártó
kifejezetten jóvá nem hagyja.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
Általános biztonság
Figyelem A szellőzőnyílásokat ne
takarja el semmivel.
34 electrolux
• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a
készülék hűtőköre, ez a környezetre csekély hatást gyakorló, természetes gáz,
amely ugyanakkor gyúlékony.
A készülék szállítása és üzembe helyezése
során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtőkör semmilyen összetevője nem sérült
meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök
használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található
• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit
megváltoztatni vagy a terméket bármilyen
módon átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy
áramütést okozhat.
Vigyázat Mindenféle elektromos alkotóelem (hálózati tápkábel, dugasz,
kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképviselőnek vagy szakképzett szervizmunkatársnak kell elvégeznie.
1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt
ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék hátlapja. Az összenyomott vagy
sérült hálózati dugasz túlmelegedhet
és tüzet okozhat.
3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék
hálózati dugasza hozzáférhető legyen.
4. Ne húzza a hálózati kábelt.
5. Ha a hálózat aljzat ki van lazulva, ne
csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Áramütés vagy tűz veszélye.
6. Tilos üzemeltetni a készüléket a lámpaburkolat nélkül 10)lámpaburkolata.
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Ne szedjen ki dolgokat a fagyasztóból, és
ne is érjen hozzá ilyenekhez nedves/vizes
kézzel, mivel ez a bőrsérüléseket, illetve
fagyás miatti égési sérüléseket eredményezhet.
• Ne tegye ki hosszú időn keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket.
Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag részeire.
10) Ha van a belső világításnak
11) Ha a készülék dérmentesítő rendszerű
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot
a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a
hátsó falon lévő levegőkimenet elé. 11)
• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után
többé nem szabad újra lefagyasztani.
• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival
összhangban tárolja.
• A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el az idevonatkozó utasításokat.
• Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban,
ami miatt felrobbanhat és kárt okozhat a
készülékben.
• A jégnyalóka fagyásból eredő égéseket
okozhat, ha rögtön a készülékből kivéve
enni kezdik.
Ápolás és tisztítás
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból.
• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
• A dér eltávolítására ne használjon éles tárgyakat. Használjon műanyag kaparókést.
Üzembe helyezés
Fontos Az elektromos hálózatra való
csatlakoztatást illetően kövesse a megfelelő
fejezet útmutatását.
• Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze,
vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges
sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben őrizze
meg a csomagolást.
• Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj
visszafolyjon a kompresszorba.
• Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a
készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdekében kövesse a vonatkozó
üzembe helyezési utasításokat.
• A készüléket nem szabad radiátorok vagy
tűzhelyek közelében elhelyezni.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhető legyen a készülék telepítése
után.
electrolux 35
Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szükséges
minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott
szervizközpont javíthatja, és csak eredeti
pótalkatrészek használhatók.
Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-keringető rendszerben, sem a szigetelő
anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket
nem szabad a lakossági hulladékkal és
szeméttel együtt kidobni. A szigetelőhab
gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól beszerezhető
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulladékba helyezni. Vigyázzon,
ne sérüljön meg a hűtőegység, különösen hátul a hőcserélő környéke. A készüléken használt és
szimbólummal
megjelölt anyagok újrahasznosíthatóak.
Működés
Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban.
Felgyullad a jelzőfény.
A Riasztás jelzőfény felgyullad.
Általában egy közepes beállítás a leginkább megfelelő.
Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a hőmérséklet-szabályozót OFF állásba.
Hőmérséklet-szabályozás
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik.
A készülék üzemeltetéséhez a következők
szerint járjon el:
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a
jel felé, hogy minimális hűtést érjen el.
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a
jel felé, hogy maximális hűtést érjen el.
A pontos beállítás kiválasztásakor azonban
szem előtt kell tartani, hogy a készülék belsejében uralkodó hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet
• a fedélnyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék helye.
Kezelőpanel
1
2
3
4
1 Magas hőmérséklet miatti riasztás jelzőlámpa
2 Ellenőrző lámpa
3 Action Freeze lámpa
4 Action Freeze kapcsoló
és Riasztástörlés
Action Freeze funkció
A Action Freeze funkciót a Action Freeze
gomb megnyomásával lehet aktiválni.
A Action Freeze jelzőfény felgyullad.
A funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
Lehetőség van a funkció kikapcsolására bármikor a Action Freeze gomb megnyomásával. A Action Freeze jelzőfény kialszik.
36 electrolux
Magas hőmérséklet miatti riasztás
A fagyasztóban a hőmérséklet (például
áramkimaradás miatti) emelkedését a következők jelzik:
• a Riasztás jelzőfény bekapcsolása
• a csengő hangjelzése.
A riasztási fázisban a csengő a Riasztástörlés
kapcsoló megnyomásával kikapcsolható.
A riasztási fázisban ne tegyen élelmiszert a
fagyasztóba.
Amikor a normál feltételek helyreálltak, a
Riasztás jelzőfény automatikusan kialszik.
Első használat
A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa ki
a készülék belsejét semleges szappanos langyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új
termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
Fontos Ne használjon mosószereket vagy
súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületét.
Napi használat
Friss élelmiszerek lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására.
Friss élelmiszer lefagyasztásához aktiválja a
Action Freeze funkciót legalább 24 órával azelőtt, hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszert
behelyezi a fagyasztórekeszbe.
Az adatlapon megtekintheti azt a maximális
élelmiszer-mennyiséget, amely 24 óra alatt
lefagyasztható 12)
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe:
ez alatt az idő alatt ne tegyen be további lefagyasztandó élelmiszert.
Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket
a rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2
óráig a készüléket a magasabb beállításokon.
Fontos Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az áramszünet hosszabb
ideig tart, mint az az érték, amely a műszaki
jellemzők között a "felolvadási idő" alatt fel
van tüntetve, a felolvadt élelmiszert gyorsan
el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell
főzni, majd pedig a (kihűlés után) újra
lefagyasztani.
12) Lásd a "Műszaki adatok" c. részt
Fagyasztási naptár
A szimbólumok a fagyasztott cikkek különböző típusait mutatják.
A számok a tárolási időtartamot jelzik hónapokban a megfelelő típusú fagyasztott cikkhez. A jelzett tárolási idő felső vagy alsó értéke is érvényes lehet az élelmiszerek minőségétől és a fagyasztás előtti előkezeléstől
függően.
A fedél nyitása és zárása
Mivel a fedél szorosan záródó tömítéssel van
ellátva, nem könnyű újra felnyitni röviddel a
lezárás után (a belül kialakult vákuum miatt).
Várjon néhány másodpercet, mielőtt újra kinyitná a készüléket. A vákuumszelep segíteni
fog a fedél felnyitásában.
Vigyázat Soha ne húzza a fogantyút
nagy erővel.
Tárolókosarak
Akassza a kosarakat a fagyasztó felső szélére (X), vagy helyezze őket a fagyasztó belsejébe (Y). Fordítsa el és rögzítse a fogantyúkat ehhez a két pozícióhoz az ábrán látható
módon.
electrolux 37
Y
X
A kosarak egymásba csúsznak.
A következő képek azt mutatják be, hány kosár helyezhető el a különböző fagyasztómodellekben.
595
795
935
1050
230
Biztonsági zár
A fagyasztó fel van szerelve egy speciális zárral a véletlen bezárás elkerülése érdekében.
A zár olymódon van kialakítva, hogy csak akkor tudja elfordítani a kulcsot, és így lezárni a
fedelet, ha előzőleg benyomta a kulcsot a
zárba.
A fagyasztó lezárásához hajtsa végre ezeket
a lépéseket:
1. nyomja finoman a kulcsot a zárba.
2. forgassa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányban a jel felé.
A fagyasztó kinyitásához hajtsa végre ezeket
a lépéseket:
1. nyomja finoman a kulcsot a zárba.
2. forgassa el a kulcsot az óramutató járásával ellenkező irányban a jel felé.
Fontos Tartalékkulcsok a helyi
szervizközpontban szerezhetők be.
1190
1325
1600
Vigyázat A kulcsot tartsa a
gyermekektől távol.
Ügyeljen arra, hogy kivegye a kulcsot a
zárból, mielőtt kidobja a régi készüléket.
További kosarak a helyi szervizközpontban
szerezhetők be.
Hasznos javaslatok és tanácsok
Ötletek fagyasztáshoz
Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos
ajánlást:
• az adatlapon megtekintheti azt a maximális élelmiszer-mennyiséget, amely 24 órán
belül lefagyasztható;
• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem szabad
további fagyasztásra váró élelmiszert betenni;
• csak első osztályú, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;
• készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és hogy a
későbbiekben csak a kívánt mennyiséget
kelljen felolvasztani;
• csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba, és ellenőrizze, hogy sikerült-e a
csomagolással kizárni a levegőt;
• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már le-
fagyasztott adagokhoz, mert különben az
utóbbiaknak megemelkedik a hőmérséklete;
• a zsírszegény ételeket könnyebben és
hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat; a só csökkenti az élelmiszerek élettartamát;
• ha a vízből képződött jeget a fagyasztórekeszből történő kivétel után rögtön fogyasztani kezdik, fagyásból eredő égési
sérüléseket okozhat a bőrön;
• ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon lehessen követni a tárolási időket.
Ötletek fagyasztott élelmiszerek
tárolásához
Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt érje el a készüléknél:
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg lefagyasztott élelmiszereket megfelelően tárolta-e az eladó;
38 electrolux
• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb időn belül elkerüljenek az élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
• ne nyitogassa gyakran a fedelet, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább
nyitva.
• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók vissza.
• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltüntetett tárolási időtartamot.
Ápolás és tisztítás
Figyelem Bármilyen karbantartási
művelet előtt áramtalanítsa a készüléket
a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.
Ennél a készüléknél szénhidrogén van a
hűtőegységben; ezért csak megbízott
szerelő végezhet rajta karbantartást, és
töltheti fel újra.
Időszakos tisztítás
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket
és a tartozékokat meleg vízzel és semleges mosószerrel. A fedél tömítését gondosan tisztítsa meg.
4. Teljesen törölje szárazra a készüléket.
5. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a hálózati aljzatba.
6. Kapcsolja be a készüléket.
Figyelem Ne használjon mosószereket,
súrolószereket, erőteljesen illatosított
tisztítószereket vagy viaszos
polírozószereket a készülék belterének
tisztításához.
Előzze meg a hűtőrendszer sérülését.
Fontos Nincs szükség a kompresszor
térségének tisztítására.
Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszereket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/
károsíthatják a készülékben használt műanyagokat. Ebből az okból javasoljuk, hogy a
készülék külső felületét kizárólag meleg vízzel
tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószert
adott.
A fagyasztó leolvasztása
Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúzmararéteg vastagsága meghaladja a 10-15 mm-t.
A fagyasztó leolvasztására az a legjobb időpont, amikor egyáltalán nem tartalmaz élelmiszert, vagy csak keveset.
A zúzmara eltávolításához a következő lépéseket hajtsa végre:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Szedjen ki minden tárolt élelmiszert, csomagolja őket több réget újságpapírba, és
tegye hideg helyre.
3. Hagyja nyitva fedelet, vegye ki a dugaszt
az olvadékvíz kifolyójából, és gyűjtse össze az olvadékvizet egy tálcába. A jég
gyors eltávolításához használjon kaparót.
4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa
ki alaposan a készülék belsejét, és dugja
vissza a dugót.
5. Kapcsolja be a készüléket.
6. Állítsa be a hőmérséklet-szabályozót a
maximális hideg elérésére, és üzemeltesse a készüléket két-három órán keresztül
ezen a beállításon.
7. Pakolja vissza a korábban kiszedett élelmiszereket a rekeszbe.
Fontos Soha ne próbálja meg éles
fémeszközök segítségével lekaparni a jeget,
mert megsértheti a készüléket. Ne
használjon mechanikus szerkezetet vagy
mesterséges eszközöket az olvasztási
folyamat elősegítésére, ha azokat a gyártó
nem ajánlja. Ha a jégmentesítés alatt a
fagyasztott élelmiszercsomagoknak
megemelkedik a hőmérséklete, emiatt
lerövidülhet a biztonságos tárolási
élettartamuk.
A készülék üzemen kívül helyezése
Amikor a készüléket hosszabb időn keresztül
nem használják, tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
3. Vegye ki az összes élelmiszert.
4. Olvassza le és tisztítsa meg a készüléket
és az összes tartozékot.
5. Hagyja nyitva a fedelet, hogy ne képződjenek kellemetlen szagok.
electrolux 39
Fontos Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja,
kérjen meg valakit, hogy alkalmanként
ellenőrizze, nehogy egy áramkimaradás
esetén a benne lévő élelmiszer
tönkremenjen.
Mit tegyek, ha...
Figyelem A hibakeresés előtt válassza
le a készüléket a táphálózatról.
Csak szakképzett villanyszerelő vagy
kompetens személy végezhet el bármilyen olyan hibaelhárítást, amely nem
szerepel a jelen kézikönyvben.
Probléma
Fontos A készülék működése bizonyos
hangokkal jár (kompresszor és keringési
hang). Ez azonban a normál működés része,
vagyis nem jelent meghibásodást.
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék stabilan áll-e (mind a négy lábnak a padlón kell állnia).
A kompresszor folyamatosan működik.
A hőmérséklet nincs helyesen be- Állítson be magasabb hőmérsékleállítva.
tet.
Túl gyakran nyitotta ki a fedelet.
A szükségesnél hosszabb időn túl
ne hagyja nyitva a fedelet.
A fedél nincs jól lezárva.
Ellenőrizze, hogy a fedél jól záródik-e, és hogy a tömítések sértetlenek és tiszták-e.
Egyszerre nagy mennyiségű fagyasztandó élelmiszert tett be.
Várjon néhány órát, majd ellenőrizze ismét a hőmérsékletet.
A készülékbe helyezett étel túl
meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg, amíg
az étel lehűl szobahőmérsékletre.
A készülék elhelyezésére szolgáló Próbálja meg csökkenteni a helyihelyiség hőmérséklete túl magas ség hőmérsékletét, ahol a készülék
a hatékony működéshez.
található.
A magas hőmérséklet miatti riasztás jelzőlámpa
világít.
Túl sok dér és jég képződött.
A fagyasztóban túl meleg van.
Olvassa el a "Magas hőmérséklet
miatti riasztás" c. szakaszt.
A készüléket mostanában kapcsolta be, és a hőmérséklet még
mindig túl magas.
Olvassa el a "Magas hőmérséklet
miatti riasztás" c. szakaszt.
Az élelmiszerek nincsenek megfelelően becsomagolva.
Csomagolja be jobban az élelmiszereket.
A fedél nem záródik megfelelően, Ellenőrizze, hogy a fedél jól záróilletve szorosan.
dik-e, és hogy a tömítések sértetlenek és tiszták-e.
A hőmérséklet nincs helyesen be- Állítson be magasabb hőmérsékleállítva.
tet.
A fedél nem záródik le teljesen.
A vízleeresztő-dugó elhelyezkedése nem megfelelő.
Helyezze el megfelelően a vízleeresztő-dugót.
Túl sok dér és jég képződött.
Távolítsa el a felesleges dért.
A fedéltömítések ragadnak vagy
szennyezettek.
Tisztítsa meg a fedéltömítéseket.
40 electrolux
Probléma
Nehéz felnyitni a fedelet.
Lehetséges ok
Megoldás
Élelmiszercsomagok akadályozzák a fedelet.
Megfelelően rendezze el a csomagokat (lásd a matricát a készülék
belsejében).
A fedéltömítések ragadnak vagy
szennyezettek.
Tisztítsa meg a fedéltömítéseket.
A szelep eldugult.
Ellenőrizze a szelepet.
A lámpa nem működik.
A lámpa hibás.
Olvassa el "Az izzó cseréje" részt.
A fagyasztóban túl meleg
van.
A hőmérséklet nincs helyesen be- Állítson be alacsonyabb hőmérállítva.
sékletet.
A fedél nem záródik megfelelően, Ellenőrizze, hogy a fedél jól záróilletve szorosan.
dik-e, és hogy a tömítések sértetlenek és tiszták-e.
A fagyasztóban túl hideg
van.
A készülék előhűtése a fagyasztás előtt nem volt megfelelő.
Gondoskodjon a készülék megfelelő ideig történő előhűtéséről.
Egyszerre nagy mennyiségű fagyasztandó élelmiszert tett be.
Várjon néhány órát, majd ellenőrizze ismét a hőmérsékletet. Következő alkalommal a lefagyasztandó
élelmiszerekből kisebb mennyiségeket helyezzen be egyszerre.
A készülékbe helyezett étel túl
meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg, amíg
az étel lehűl szobahőmérsékletre.
Túl közel helyezte egymáshoz a
lefagyasztandó élelmiszereket.
Rendezze el úgy az élelmiszereket,
hogy a hideg levegő közöttük szabadon keringhessen.
Túl gyakran nyitja ki a fedelet.
Ne nyissa ki túl gyakran a fedelet.
A fedél hosszabb időn keresztül
nyitva volt.
A szükségesnél hosszabb időn túl
ne hagyja nyitva a fedelet.
A hőmérséklet nincs helyesen be- Állítson be magasabb hőmérsékleállítva.
tet.
A hálózati kábel csatlakozódugóA készülék egyáltalán
nem működik. Sem hűtés, ja nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózati aljzatba.
sem világítás nincs.
Csatlakoztassa helyesen a hálózati
kábel csatlakozódugóját.
A készülék nem kap áramot.
Próbáljon egy másik elektromos
készüléket csatlakoztatni a csatlakozóaljzathoz.
A készülék nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
Nincs feszültség a csatlakozóalj- Hívjon villanyszerelőt.
zatban (próbáljon ahhoz egy másik készüléket csatlakoztatni).
Ügyfélszolgálat
Ha a készülék a fenti ellenőrzések elvégzése
után még mindig nem megfelelően működik,
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ha gyors kiszolgálásban szeretne részesülni,
a készülék bejelentésekor adja meg a készülék típusát és sorszámát, amely vagy a garanciajegyen, vagy a készülék külső jobb oldalán található adattáblán van feltüntetve.
Izzócsere
1. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
2. Cserélje ki a használt izzót egy ugyanolyan teljesítményű izzóra (a maximális teljesítmény fel van tüntetve a lámpaburkolaton).
3. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a hálózati aljzatba.
electrolux 41
4. Nyissa fel a fedelet. Győződjön meg arról,
hogy a lámpa felgyullad-e.
Vigyázat Ne vegye le a lámpaburkolatot
a csere időpontjában.
Ne üzemeltesse a fagyasztót, ha a lámpaburkolat sérült vagy hiányzik.
Műszaki adatok
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően
Gyártó védjegye
Electrolux
A készülék kategóriája
Fagyasztóláda
Magasság
mm
876
Szélesség
mm
1600
Mélység
mm
665
Fagyasztótér nettó térfogata
liter
495
Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A
++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé hatékony)
Villamosenergia -fogyasztás (24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A
mindenkori energiafogyasztás a készülék
használatától és elhelyezéstől függ.)
B
kWh/év
Fagyasztótér csillagszám jele
488
****
Áramkimaradási biztonság
óra
31
Fagyasztási teljesítmény
Kg/24 óra
20
Klímaosztály
SN-T
Feszültség
Volt
230
Zajteljesítmény
dB/A
48
Beépíthető
Nem
A műszaki adatok megtalálhatók a készülék
külsején a jobb oldalon lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén.
Üzembe helyezés
Elhelyezés
Vigyázat Ha olyan régi készüléket
selejtez ki, amelynek a fedelén zár vagy
retesz van, gondoskodnia kell arról,
hogy azt használhatatlanná téve
megelőzze azt, hogy kisgyermekek
beszoruljanak a készülékben.
Fontos A készülék dugaszának az üzembe
helyezés után hozzáférhetőnek kell lennie.
Ez a készülék üzembe helyezhető garázsban
vagy pincében, azonban az optimális teljesítmény elérése érdekében olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel annak a klí-
42 electrolux
mabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van tüntetve:
Klímabesorolás
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és + 32°C között
N
+16°C és + 32°C között
ST
+16°C és + 38°C között
T
+16°C és + 43°C között
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett
feszültség és frekvencia megegyezik-e a
háztartási hálózati áram értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. A elektromos
hálózatba illő vezeték dugója ilyen érintkezéssel van ellátva. Ha a háztartási hálózati
csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoz-
tassa a készüléket az érvényben lévő jogszabályok szerint külön földpólushoz, miután
konzultált egy képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelveknek.
Szellőzési követelmények
1. A fagyasztót vízszintes helyzetben szilárd
felületre helyezze. A készüléknek mind a
négy lábán kell állnia.
2. Ügyeljen arra, hogy a készülék és a hátsó
fal közötti térköz 5 cm legyen.
3. Ügyeljen arra, hogy a készülék és az oldalfalak közötti térköz 5 cm legyen.
A készülék mögött megfelelő légáramlást kell
biztosítani.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
electrolux 43
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Eksploatacja
Panel sterowania
Pierwsze użycie
Codzienna eksploatacja
43
45
46
46
46
Przydatne rady i wskazówki
Konserwacja i czyszczenie
Co zrobić, gdy…
Dane techniczne
Instalacja
Ochrona środowiska
47
48
49
52
52
52
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia
przed instalacją i pierwszym użyciem należy
uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej
obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas używania
urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu
użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu
osób oraz szkód materialnych należy przestrzegać środków ostrożności podanych w
niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent
nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób
upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,
że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasilający (jak najbliżej urządzenia) i
odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się
dzieci przed porażeniem prądem lub przed
zamknięciem się w środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić
urządzenie z blokadą sprężynową (ryglem)
w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Uwaga! Nie zasłaniać otworów
wentylacyjnych.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w
zwykłych warunkach domowych zgodnie
z opisem zawartym w niniejszej instrukcji
obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania
nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani żadnych innych sztucznych metod.
• Nie wolno stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz urządzeń chłodniczych, jeśli nie zostały one zaakceptowane do tego celu do
tego celu przez producenta.
44 electrolux
• Należy uważać, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan
(R600a), ekologiczny gaz naturalny, lecz
łatwopalny.
Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony,
należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych
źródeł zapłonu,
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie,
w którym znajduje się urządzenie.
• Zmiany parametrów lub jakiekolwiek modyfikacje urządzenia stanowią potencjalne
zagrożenie. Uszkodzenia przewodu zasilającego mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.
Ostrzeżenie! Wszelkie elementy elektryczne (przewód zasilający, wtyczka,
sprężarka) mogą zostać wymienione
wyłącznie przez technika autoryzowanego serwisu lub w przez wykwalifikowany
personel techniczny.
1. Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest zmiażdżona
ani uszkodzona przez tylną ściankę
urządzenia. Zmiażdżona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzewać
i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego.
4. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo jest poluzowane, nie
wolno podłączać do niego wtyczki
przewodu zasilającego. Występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub
pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez nałożonej osłony oświetlenia 13) wewnętrznego.
• Urządzenie jest ciężkie. Przy jego przemieszczaniu należy zachować ostrożność.
• Nie wolno usuwać ani dotykać przedmiotów znajdujących się w komorze zamra-
żarki wilgotnymi lub mokrymi rękoma,
gdyż może to spowodować uszkodzenie
skóry lub odmrożenie.
• Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych
gazów ani płynów w urządzeniu, ponieważ
mogą spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym na
tylnej ściance. 14)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać
po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej
producenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek
dotyczących przechowywania podanych
przez producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać
napojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie w pojemniku może spowodować
ich eksplozję i w rezultacie uszkodzenie
urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio po ich wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi
przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów
do usuwania szronu z urządzenia. Użyć
plastikowego skrobaka.
Instalacja
Ważne! Podłączenie elektryczne należy
wykonać ściśle przestrzegając instrukcji
podanych w odpowiednim rozdziale.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy
nie jest w żaden sposób uszkodzone. Nie
wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy
13) Jeśli urządzenie posiada osłonę oświetlenia
14) Jeśli urządzenie posiada system Frost Free (nie wymaga rozmrażania)
electrolux 45
•
•
•
•
natychmiast zgłosić sprzedawcy. W tym
przypadku należy zachować opakowanie.
Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do
sprężarki.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację
ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, należy postępować zgodnie z
poleceniami dotyczącymi instalacji.
Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek.
Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia możliwy był dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego.
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z
serwisowaniem urządzenia powinny być
przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w
materiałach izolacyjnych urządzenia nie
ma gazów szkodliwych dla warstwy
ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi i
śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, które można uzyskać od władz
lokalnych. Należy unikać uszkodzenia
układu chłodniczego, szczególnie z tyłu
przy wymienniku ciepła. Materiały zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbolem
, nadają się do ponownego przetworzenia.
Eksploatacja
Włączanie
Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego w
gniazdku.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Włączy się lampka kontrolna.
Włączy się lampka alarmowa.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj najbardziej odpowiednie.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło regulacji temperatury do pozycji OFF.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
Aby korzystać z urządzenia należy postępować w następujący sposób:
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w
stronę
, aby uzyskać minimalne chłodzenie.
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w
stronę
, aby uzyskać maksymalne chłodzenie.
Dokładne ustawienie temperatury należy wybrać, biorąc pod uwagę fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu
• częstości otwierania pokrywy
• ilości przechowywanej żywności
• lokalizacji urządzenia.
46 electrolux
Panel sterowania
1
2
3
4
1
2
3
4
Kontrolka alarmu wysokiej temperatury
Lampka kontrolna
Kontrolka Action Freeze
Wyłącznik Action Freeze
i kasowanie alarmu
Action Freeze Funkcja
Funkcję Action Freeze można włączyć naciskając przełącznik Action Freeze.
Włączy się lampka kontrolna Action Freeze.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52
godzinach.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili
naciskając przełącznik Action Freeze . Wyłączy się lampka kontrolna Action Freeze.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w zamrażarce (spowodowany na przykład awarią zasilania) jest
sygnalizowany poprzez
• włączenie się lampki alarmowej
• sygnał akustyczny.
W trakcie alarmu, sygnał akustyczny można
wyłączyć naciskając przycisk zerowania alarmu.
Podczas fazy alarmowej nie należy umieszczać żywności w zamrażarce.
Po przywróceniu normalnych warunków
lampka alarmowa wyłączy się automatycznie.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się
w nim elementy letnią wodą z łagodnym
mydłem, a następnie dokładnie je wysuszyć.
Ważne! Nie należy stosować detergentów
ani proszków do szorowania, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
żywności głęboko zamrożonej oraz do mrożenia świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności, należy
włączyć funkcję Action Freeze co najmniej 24
godziny przed umieszczeniem żywności
przeznaczonej do zamrożenia w komorze
zamrażarki.
Maksymalną ilość żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin podano na tabliczce znamionowej 15)
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie do zamrażarki nie należy wkładać kolejnej partii żywności.
15) Patrz "Dane techniczne"
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia
urządzenia lub po okresie jego nieużywania,
przed włożeniem żywności do komory zamrażarki należy odczekać co najmniej 2 godziny od włączenia urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy chłodzenia.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, spowodowanego na
przykład brakiem zasilania przez okres czasu
dłuższy niż podany w parametrach
technicznych w punkcie "Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania", należy szybko
skonsumować rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej,
po czym ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
electrolux 47
Kalendarz zamrażania
595
795
935
1050
230
Symbole przedstawiają różne rodzaje mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego rodzaju
żywności. To, czy zastosowanie ma wyższa,
czy niższa wartość wskazanego okresu
przechowywania zależy od jakości żywności
i stopnia przetworzenia przed zamrożeniem.
Otwieranie i zamykanie pokrywy
Ponieważ pokrywa wyposażona jest w
szczelne zamknięcie, otwarcie jej tuż po zamknięciu nie jest łatwe (z powodu podciśnienia powstającego wewnątrz zamrażarki).
Należy odczekać kilka minut przed ponownym otwarciem urządzenia. Zawór ciśnieniowy ułatwia otwarcie pokrywy.
Ostrzeżenie! Nigdy nie należy ciągnąć
uchwytu pokrywy z dużą siłą.
Koszyki do przechowywania
Powiesić koszyki na górnej krawędzi zamrażarki (X) lub umieścić je w zamrażarce (Y).
Obrócić i zablokować uchwyty w jednej z
dwóch pozycji zgodnie z ilustracją.
X
Y
1190
1325
1600
Dodatkowe koszyki można zakupić w lokalnym punkcie serwisowym.
Bezpieczny zamek
Zamrażarka wyposażona jest w specjalny
zamek, zabezpieczający przed przypadkowym zamknięciem. Zamek jest zaprojektowany w taki sposób, że klucz można obrócić
i tym samym zamknąć pokrywę wyłącznie po
uprzednim wciśnięciu klucza w zamek.
Aby zamknąć zamrażarkę, należy wykonać
następujące czynności:
1. delikatnie wcisnąć klucz w zamek.
2. obrócić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara w stronę symbolu .
Aby otworzyć zamrażarkę, należy wykonać
następujące czynności:
1. delikatnie wcisnąć klucz w zamek.
2. obrócić klucz w kierunku przeciwnym do
wskazówek zegara, w stronę symbolu
.
Ważne! Zapasowe klucze są dostępne w
lokalnym punkcie serwisowym.
Ostrzeżenie! Klucze należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Przed utylizacją starego urządzenia należy upewnić się, że klucz został wyjęty
z zamka.
Koszyki wsuną się w siebie.
Poniższe ilustracje pokazują, ile koszyków
można umieścić w różnych modelach zamrażarek.
Przydatne rady i wskazówki
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy skorzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można
zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na
tabliczce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W
tym czasie nie należy wkładać do zamra-
48 electrolux
•
•
•
•
•
•
żarki więcej żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze
najwyższej jakości, świeże i dokładnie
oczyszczone.
Żywność należy dzielić na małe porcje, aby
móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później rozmrażać tylko potrzebną ilość.
Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetyczne zamknięcie.
Nie dopuszczać do stykania się świeżej,
niezamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć wzrostu temperatury produktów zamrożonych.
Produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i dłużej niż o wysokiej zawartości
tłuszczu. Sól powoduje skrócenie okresu
przechowywania żywności.
Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia
na każdym opakowaniu w celu kontrolowania długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie funkcjonowało z najlepszą
wydajnością, należy:
• upewnić się, że mrożonki były odpowiednio przechowywane w sklepie;
• starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie;
• nie otwierać zbyt często pokrywy zamrażarki i nie zostawiać jej otwartej dłużej niż
jest to absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie zamrażana.
• nie przekraczać okresu przechowywania
podanego przez producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
Uwaga! Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych,
należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera
węglowodory. Prace konserwacyjne i
uzupełnianie mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.
Okresowe czyszczenie
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
3. Regularnie czyścić urządzenie i elementy
dodatkowe ciepłą wodą i łagodnym mydłem. Uszczelkę pokrywy należy czyścić
ostrożnie.
4. Dokładnie wysuszyć urządzenie.
5. Umieścić wtyczkę w gniazdku.
6. Włączyć urządzenie.
Uwaga! Nie wolno używać
detergentów, środków ściernych,
zapachowych środków czyszczących
lub past woskowych do czyszczenia
wnętrza urządzenia.
Należy chronić system chłodzący przed
uszkodzeniem.
Ważne! Nie ma potrzeby czyszczenie
obszaru sprężarki.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszkodzić tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca się mycie zewnętrznych części urządzenia ciepłą wodą z
niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa
szronu ma grubość 10-15 mm.
Najlepszym momentem na rozmrażanie zamrażarki jest czas, kiedy nie zawiera żywności lub zawiera jej niewiele.
Aby usunąć szron należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Usunąć wszelką przechowywaną żywność, zawinąć ją w kilka warstw gazet i
umieścić w chłodnym miejscu.
3. Pozostawić pokrywę otwartą, wyjąć zatyczkę z otworu odpływowego aby wodę
z odszraniania zebrać w podstawionej tacy. Użyć skrobaczki, aby przyspieszyć
usuwanie lodu.
4. Po zakończeniu rozmrażania, dokładnie
wysuszyć wnętrze i włożyć zatyczkę na
miejsce.
5. Włączyć urządzenie.
6. Przekręcić regulator temperatury w celu
uzyskania maksymalnego chłodzenia i
electrolux 49
pozostawić takie ustawienie przez dwie trzy godziny.
7. Umieścić w zamrażarce wcześniej wyjętą
żywność.
Ważne! Nigdy nie używać ostrych
metalowych narzędzi do usuwania szronu,
ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie
wolno używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod oprócz
tych, które są zalecane przez producenta.
Wzrost temperatury zamrożonych artykułów
żywnościowych, podczas rozmrażania,
może spowodować skrócenie czasu ich
przechowywania.
1.
2.
3.
4.
Wyłączyć urządzenie.
Wyjąć wtyczkę z kontaktu.
Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
Rozmrozić i wyczyścić urządzenie oraz
wszystkie elementy.
5. Pozostawić pokrywę otwartą, aby zapobiec powstaniu przykrych zapachów.
Ważne! Jeśli urządzenie pozostanie
włączone, należy poprosić kogoś o regularne
sprawdzanie, aby uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku przerwy w zasilaniu.
Okresy przerw w eksploatacji
urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi
czas, należy wykonać następujące czynności:
Co zrobić, gdy…
Uwaga! Przed przystąpieniem do
usunięcia problemu należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Usuwanie problemów nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji można powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu
elektrykowi lub innej kompetentnej osobie.
Problem
Ważne! Praca urządzenia wiąże się z
występowaniem pewnych dźwięków (praca
sprężarki i dźwięk pompowanego czynnika
chłodniczego). Nie jest to usterka, lecz
normalna praca urządzenia.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie głośno pracuje.
Urządzenie nie jest prawidłowo
ustawione.
Należy sprawdzić, czy urządzenie
stoi stabilnie (wszystkie cztery nóżki powinny stać na podłodze).
Sprężarka pracuje bezustannie.
Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.
Ustawić wyższą temperaturę.
Pokrywa jest otwierana zbyt
często.
Nie należy pozostawiać pokrywy
otwartej dłużej niż to konieczne.
Pokrywa nie została prawidłowo
zamknięta.
Sprawdzić, czy pokrywa poprawnie się zamyka oraz czy uszczelki
są czyste i nieuszkodzone.
W urządzeniu umieszczono naraz Odczekać kilka godzin i ponownie
dużą ilość żywności do zamroże- sprawdzić temperaturę.
nia.
Włożono zbyt ciepłe potrawy.
Przed umieszczeniem w urządzeniu odczekać, aż żywność ostygnie do temperatury pokojowej.
50 electrolux
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Temperatura pomieszczenia, w
Należy spróbować obniżyć tempektórym znajduje się urządzenie,
raturę w pomieszczeniu, w którym
jest zbyt wysoka dla zapewnienia znajduje się urządzenie.
wydajnej pracy.
Temperatura wewnątrz zamrażarki jest zbyt wysoka.
Patrz „Alarm wysokiej temperatury”.
Urządzenie zostało niedawno
włączone i temperatura jest wciąż
zbyt wysoka.
Patrz „Alarm wysokiej temperatury”.
Żywność nie została poprawnie
opakowana.
Należy dokładniej zapakować żywność.
Pokrywa nie jest szczelna lub nie
została poprawnie zamknięta.
Sprawdzić, czy pokrywa poprawnie się zamyka oraz czy uszczelki
są czyste i nieuszkodzone.
Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.
Ustawić wyższą temperaturę.
Zatyczka otworu spustu wody z
odszraniania nie jest prawidłowo
włożona.
Włożyć prawidłowo zatyczkę do
otworu spustu wody z odszraniania.
Za dużo szronu.
Usunąć nadmiar szronu.
Uszczelki pokrywy są brudne lub
lepkie.
Wyczyścić uszczelki pokrywy.
Żywność blokuje pokrywę.
Ułożyć żywność w prawidłowy
sposób, patrz nalepka w urządzeniu.
Uszczelki pokrywy są brudne lub
lepkie.
Wyczyścić uszczelki pokrywy.
Zawór jest zablokowany.
Sprawdzić zawór.
Nie działa oświetlenie.
Żarówka jest uszkodzona.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Temperatura wewnątrz
zamrażarki jest zbyt wysoka.
Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.
Ustawić niższą temperaturę.
Włączyła się lampka alarmowa wysokiej temperatury.
Za dużo szronu i lodu.
Pokrywa nie zamyka się
do końca.
Pokrywę trudno otworzyć.
Pokrywa nie zamyka się szczelnie Sprawdzić, czy pokrywa poprawlub nie została poprawnie zanie się zamyka oraz czy uszczelki
mknięta.
są czyste i nieuszkodzone.
Przed zamrażaniem świeżych
Schładzać urządzenie przez odpoproduktów urządzenie nie zostało wiedni czas.
dostatecznie schłodzone.
W urządzeniu umieszczono naraz Odczekać kilka godzin i ponownie
dużą ilość żywności do zamroże- sprawdzić temperaturę. Następnia.
nym razem należy umieszczać jednorazowo mniejsze ilości żywności
do zamrożenia.
Włożono zbyt ciepłe potrawy.
Przed umieszczeniem w urządzeniu odczekać, aż żywność ostygnie do temperatury pokojowej.
electrolux 51
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Żywność do zamrożenia została
umieszczona zbyt blisko siebie.
Produkty należy rozmieścić w taki
sposób, aby zimne powietrze
mogło swobodnie cyrkulować między nimi.
Pokrywa jest otwierana zbyt
często.
Należy otwierać pokrywę jak najrzadziej.
Pokrywa pozostała przez dłuższy
czas otwarta.
Nie należy pozostawiać pokrywy
otwartej dłużej niż to konieczne.
Temperatura wewnątrz
zamrażarki jest zbyt niska.
Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.
Ustawić wyższą temperaturę.
Urządzenie w ogóle nie
działa. Nie działa chłodzenie ani oświetlenie.
Wtyczka przewodu zasilającego Prawidłowo włożyć wtyczkę przenie została właściwie włożona do wodu zasilającego do gniazdka.
gniazdka.
Zasilanie nie dociera do urządze- Należy podłączyć na próbę inne
nia.
urządzenie elektryczne do tego samego gniazdka.
Urządzenie nie zostało włączone. Włączyć urządzenie.
W gniazdku nie ma napięcia (na- Wezwać elektryka.
leży spróbować podłączyć inne
urządzenie do danego gniazdka).
Serwis
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wykonaniu powyższych czynności, należy
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
Aby uzyskać szybką pomoc serwisową, należy podczas zgłaszania problemu podać
model i numer seryjny urządzenia, które
można znaleźć w umowie gwarancyjnej lub
na tabliczce znamionowej umieszczonej na
zewnętrznej prawej stronie urządzenia.
Wymiana żarówki
1. Należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
2. Zdjąć klosz żarówki.
3. Wymienić starą żarówkę na nową o takiej
samej mocy (maksymalną moc podano
na kloszu żarówki).
4. Zainstalować klosz żarówki.
Ostrzeżenie! Nie należy zdejmować
klosza żarówki w czasie wymiany.
Jeżeli klosz żarówki został uszkodzony
lub nie ma go w ogóle, nie należy korzystać z zamrażarki.
52 electrolux
Dane techniczne
Pojemność
(brutto)
l
500
Wysokość
mm
876
Czas utrzymywania
godz.
temperatury bez zasilania
31
Pojemność
(netto)
l
495
Szerokość
mm
1600
Zużycie energii
kWh/24
godz
1,337
Znamionowy
pobór mocy
W
130
Głębokość
mm
665
Wydajność zamrażania
kg/24
godz
20
Napięcie
V
230
Masa
kg
66
Klasa klimatyczna
SN-T
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z prawej strony na
zewnątrz urządzenia.
Instalacja
Instalacja urządzenia
Ostrzeżenie! W przypadku utylizacji
starego urządzenia posiadającego
zamek lub rygiel na pokrywie, należy
najpierw go uszkodzić, aby dzieci nie
mogły zatrzasnąć się wewnątrz.
Ważne! Należy pozostawić dostęp do
wtyczki przewodu zasilającego po
zainstalowaniu urządzenia.
To urządzenie można zainstalować w garażu
lub piwnicy, ale optymalne miejsce instalacji
tego urządzenia to takie, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa
klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
+10°C do 32°C
N
+16°C do +32°C
ST
+16°C do + 38°C
T
+16°C do +43°C
Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci
elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego dołączonego do
urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli
gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie należy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
Wymagania dotyczące wentylacji
1. Umieścić zamrażarkę poziomo na stabilnej powierzchni. Urządzenie musi się
opierać na wszystkich czterech nogach.
2. Należy upewnić się, że między urządzeniem a ścianą z tyłu jest 5 cm wolnej przestrzeni.
3. Należy upewnić się, że między urządzeniem a ścianą z boku jest 5 cm wolnej
przestrzeni.
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
electrolux 53
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
54 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Funcţionarea
Panoul de comandă
Prima utilizare
Utilizarea zilnică
Recomandări ajutătoare
54
56
56
57
57
58
Îngrijirea şi curăţarea
Ce trebuie făcut dacă...
Date tehnice
Instalarea
Informaţii privind mediul
59
60
62
62
63
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
Informaţii privind siguranţa
Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de instalare şi de prima utilizare, citiţi cu atenţie acest
manual de utilizare, inclusiv recomandările şi
avertismentele cuprinse în el. Pentru a evita
erorile inutile şi accidentele, este important să
vă asiguraţi că toate persoanele care vor folosi aparatul cunosc foarte bine modul său de
funcţionare şi caracteristicile de siguranţă.
Păstraţi aceste instrucţiuni şi asiguraţi-vă că
ele vor însoţi aparatul în cazul în care este
mutat sau vândut, astfel încât toţi utilizatorii,
pe întreaga durată de viaţă a aparatului, să
fie corect informaţi cu privire la utilizarea şi
siguranţa sa.
Pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor,
respectaţi măsurile de precauţie din aceste
instrucţiuni de utilizare, deoarece producătorul nu este responsabil de daunele cauzate
prin nerespectarea acestor cerinţe.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse, sau lipsiţi de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului
în care sunt supravegheaţi sau li s-au dat
instrucţiuni în legătură cu folosirea aparatului, de către o persoană răspunzătoare
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi ca să nu se
joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor.
Există riscul de sufocare.
• Când aruncaţi aparatul, scoateţi ştecherul
din priză, tăiati cablul de alimentare (cât
mai aproape de aparat) şi înlăturaţi uşa,
astfel încât copiii care se joacă să nu se
poată electrocuta şi să nu se poată închide
înăuntru.
• Dacă acest aparat, care are garnituri magnetice la uşă, înlocuieşte un aparat mai vechi care are un sistem de închidere cu arc
(zăvor cu resort), faceţi inutilizabil sistemul
de închidere înainte de a arunca aparatul
vechi. În acest mod nu va putea deveni o
capcană mortală pentru un copil.
Siguranţa generală
Atenţie Menţineţi libere deschiderile de
ventilare.
• Acest aparat este destinat pentru conservarea alimentelor şi/sau a băuturilor în locuinţele normale, aşa cum se arată în
acest manual de instrucţiuni.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
mijloace artificiale pentru a accelera procesul de dezgheţare.
• Nu utilizaţi alte aparate electrice (de ex.
aparate de îngheţată) în interiorul aparatelor de răcire, decât dacă sunt aprobate în
mod special de producător în acest scop.
• Nu deterioraţi circuitul de răcire.
• Circuitul de răcire al aparatului conţine izobutan ca agent de răcire (R600a), un gaz
natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, dar care este inflamabil.
În timpul transportului şi al instalării aparatului, aveţi grijă să nu se deterioreze niciunul dintre componentele circuitului de răcire.
electrolux 55
Dacă circuitul de răcire e deteriorat:
– evitaţi flăcările deschise şi sursele de foc
– aerisiţi foarte bine camera în care e amplasat aparatul
• Este periculos să modificaţi specificaţiile
sau să modificaţi acest produs, în orice fel.
Deteriorarea cablului de alimentare poate
produce un scurt-circuit, un incendiu şi/
sau un şoc electric.
Avertizare Toate componentele electrice (cablu electric, ştecăr, compresor)
trebuie înlocuite doar de un agent autorizat de la serviciul de asistenţă sau de
personal de asistenţă calificat.
1. Cablul de alimentare nu trebuie să fie
prelungit.
2. Verificaţi cablul de alimentare din spatele aparatului, să nu fie strivit sau deteriorat. Un cablu de alimentare strivit
sau deteriorat se poate supraîncălzi şi
poate produce un incendiu.
3. Verificaţi să puteţi avea acces uşor la
ştecărul aparatului.
4. Nu trageţi de cablul ştecărului.
5. Dacă priza este slăbită, nu introduceţi
ştecărul în priză. Există riscul de şoc
electric sau de incendiu.
6. Nu trebuie să utilizaţi aparatul fără capacul becului 16) pentru iluminarea interioară.
• Acest aparat este greu. Procedaţi cu atenţie atunci când îl deplasaţi.
• Nu scoateţi şi nu atingeţi alimentele din
compartimentul congelator dacă aveţi
mâinile umede sau ude, deoarece în acest
mod pielea se poate zgâria sau poate suferi degerături.
• Evitaţi expunerea îndelungată a aparatului
la lumină solară directă.
Utilizarea zilnică
• Nu puneţi oale fierbinţi pe piesele din plastic ale aparatului.
• Nu păstraţi gaze şi lichide inflamabile în interiorul aparatului, deoarece ar putea exploda.
• Nu puneţi alimentele în contact cu deschiderile de aerisire de pe peretele din spate.
17)
16) Dacă este prevăzut capacul becului
17) Dacă aparatul este Frost Free (fără dezgheţare)
• Alimentele congelate nu trebuie să mai fie
congelate din nou după ce s-au dezgheţat.
• Păstraţi alimentele congelate ambalate în
conformitate cu instrucţiunile producătorului alimentelor congelate.
• Recomandările producătorului aparatului
privind conservarea trebuie respectate cu
stricteţe. Consultaţi instrucţiunile respective.
• Nu puneţi băuturi gazoase sau carbonatate în compartimentul congelator, deoarece
se creează presiune asupra recipientului,
iar acesta ar putea exploda, deteriorând
aparatul.
• Îngheţata pe băţ poate cauza degerături
dacă e consumată imediat după scoaterea
din aparat.
Întreţinerea şi curăţarea
• Înainte de a curăţa aparatul, opriţi-l şi scoateţi ştecărul din priză.
• Nu curăţaţi aparatul cu obiecte din metal.
• Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa din aparat. Folosiţi o racletă din plastic.
Instalarea
Important Pentru racordarea la electricitate
respectaţi cu atenţie instrucţiunile din
paragrafele specifice.
• Despachetaţi aparatul şi verificaţi să nu fie
deteriorat. Nu conectaţi aparatul dacă este
deteriorat. Comunicaţi imediat eventualele
defecte magazinului de unde l-aţi
cumpărat. În acest caz, păstraţi ambalajul.
• Se recomandă să aşteptaţi cel puţin patru
ore înainte de a conecta aparatul, pentru a
permite uleiului să curgă înapoi în compresor.
• Trebuie să se asigure o circulaţie adecvată
a aerului în jurul aparatului, în lipsa acesteia
se poate supraîncălzi. Pentru a obţine o
ventilare suficientă, urmaţi instrucţiunile referitoare la instalare.
• Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea
caloriferului sau a aragazului.
• Asiguraţi-vă că după instalarea aparatului
priza rămâne accesibilă.
56 electrolux
Serviciul de Asistenţă Tehnică
• Toate lucrările electrice necesare pentru
instalarea acestui aparat trebuie efectuate
de către un electrician calificat sau de o
persoană competentă.
• Acest produs trebuie reparat numai centru
de service autorizat şi trebuie să se folosească numai piese de schimb originale.
Protecţia mediului înconjurător
Acest aparat nu conţine gaze care pot
deteriora stratul de ozon, nici în circuitul
de răcire şi nici în materialele de izolare.
Aparatul nu poate fi aruncat împreună cu
deşeurile urbane şi cu gunoiul. Spuma
izolatoare conţine gaze inflamabile: aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor aplicabile ale autorităţilor locale. Evitaţi deteriorarea unităţii de răcire, mai ales în spate, lângă schimbătorul
de căldură. Materialele folosite pentru
acest aparat marcate cu simbolul
sunt reciclabile.
Funcţionarea
Pornirea
Introduceţi ştecherul în priză.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii în
sens orar.
Beculeţul-pilot se va aprinde.
Beculeţul de alarmă se va aprinde.
În general, cea mai adecvată este setarea medie.
Oprirea
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de reglare a temperaturii pe poziţia OFF.
Reglarea temperaturii
Temperatura este reglată automat.
Pentru a pune în funcţiune aparatul, procedaţi după cum urmează:
• rotiţi butonul de reglare a temperaturii spre
pentru a obţine o răcire minimă.
• rotiţi butonul de reglare a temperaturii spre
pentru a obţine o răcire maximă.
Cu toate acestea, setarea exactă trebuie
aleasă ţinând cont de faptul că temperatura
din interiorul aparatului depinde de:
• temperatura din încăpere
• cât de des se deschide capacul
• cantitatea de alimente conservate
• amplasarea aparatului.
Panoul de comandă
1
2
3
4
1 Indicator de alarmă pentru temperatură
ridicată
2 Indicator pilot
3 Lampă Action Freeze
4 Comutator Action Freeze
şi resetare alarmă
Action Freeze Funcţia
Puteţi activa funcţia Action Freeze apăsând
pe comutatorul Action Freeze.
Se va aprinde beculeţul Action Freeze.
Această funcţie se opreşte automat după 52
ore.
Este posibil să dezactivaţi funcţia oricând,
apăsând comutatorul Action Freeze . Beculeţul Action Freeze se va stinge.
Alarmă pentru temperatură ridicată
O creştere a temperaturii în congelator (de
exemplu din cauza unei întreruperi a curentului) este indicată de:
• pornirea beculeţului de alarmă
• sună o sonerie.
electrolux 57
În timpul fazei de alarmă, soneria poate fi dezactivată apăsând pe comutatorul de resetare a alarmei.
În timpul fazei de alarmă, nu puneţi alimente
în interiorul congelatorului.
Când se restabilesc condiţiile normale, beculeţul de alarmă se va stinge automat.
Prima utilizare
Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară,
spălaţi interiorul şi toate acesoriile interne cu
apă călduţă şi cu detergent neutru, pentru a
înlătura mirosul specific de produs nou, apoi
uscaţi-le bine.
Important Nu folosiţi detergenţi sau prafuri
abrazive, deoarece vor deteriora suprafaţa.
Utilizarea zilnică
Congelarea alimentelor proaspete
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete şi
pentru conservarea pe termen lung a alimentelor congelate.
Pentru a congela alimente proaspete, activaţi
funcţia Action Freeze cu cel puţin 24 ore
înainte de a introduce alimentele de congelat
în compartimentul congelator.
Cantitatea maximă de alimente care poate fi
congelată într-o perioadă de 24 de ore este
specificată pe plăcuţa cu datele tehnice
18)
Procesul de congelare durează 24 ore: în
acest interval de timp nu mai puneţi alte alimente de congelat.
Conservarea alimentelor congelate
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce alimentele
în compartiment, lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de cel puţin 2 ore la setările cele
mai mari.
Important În cazul dezgheţării accidentale,
de exemplu din cauza unei întreruperi a
curentului, dacă curentul a fost întrerupt mai
mult timp decât valoarea indicată în tabelul
cu caracteristicile tehnice din paragraful
"Timpul de atingere a condiţiilor normale de
funcţionare", alimentele decongelate trebuie
consumate rapid sau trebuie gătite imediat şi
apoi recongelate (după ce s-au răcit).
18) Consultaţi "Date tehnice"
Calendar de congelare
Simbolurile indică diferite tipuri de alimente
congelate.
Numerele indică intervalul de timp de conservare, în luni, pentru tipul respectiv de alimente congelate. Valabilitatea valorii superioare sau inferioare a intervalului de conservare indicat depinde de calitatea alimentelor
şi de tratamentul aplicat acestora înainte de
congelare.
Deschiderea şi închiderea capacului
Deoarece capacul este echipat cu o etanşare
de închidere strânsă, nu este uşor să îl redeschideţi imediat după închidere (datorită
vidului format în interior).
Aşteptaţi câteva minute înainte de a redeschide aparatul. Supapa de vid vă va ajuta să
deschideţi capacul.
Avertizare Nu trageţi niciodată cu forţă
de mâner.
Coşurile de păstrare
Agăţaţi coşurile de marginea superioară a
congelatorului (X) sau puneţi-le în interiorul
congelatorului (Y). Rotiţi şi fixaţi mânerele
pentru aceste două poziţii aşa cum se arată
în imagine.
58 electrolux
Y
X
Coşurile vor glisa unul în celălalt.
Următoarele imagini arată câte coşuri pot fi
puse în interiorul diferitelor modele de congelator.
595
795
935
1050
230
1190
1325
1600
Puteţi achiziţiona coşuri suplimentare de la
centrul local de service.
Blocarea de siguranţă
Congelatorul este echipat cu un dispozitiv
special de blocare pentru a evita blocarea
accidentală. Acesta este proiectat astfel încât puteţi roti cheia şi astfel închide capacul
numai dacă împingeţi în prealabil cheia în dispozitivul de blocare.
Pentru a închide congelatorul efectuaţi aceşti
paşi:
1. împingeţi încet cheia în dispozitivul de
blocare.
2. rotiţi cheia în sens orar înspre simbolul
.
Pentru a deschide congelatorul efectuaţi
aceşti paşi:
1. împingeţi încet cheia în dispozitivul de
blocare.
2. rotiţi cheia în sens antiorar înspre simbolul
.
Important Chei de rezervă sunt disponibile
la centrul de service local.
Avertizare Nu lăsaţi cheile la îndemâna
copiilor.
Aveţi grijă să scoateţi cheia din dispozitivul de blocare înainte de a arunca un
aparat vechi.
Recomandări ajutătoare
Recomandări privind păstrarea în
congelator
Pentru a obţine o congelare eficientă, iată
câteva recomandări importante:
• cantitatea maximă de alimente care poate
fi congelată într-o perioadă de 24 de ore
este indicată pe plăcuţa cu datele tehnice;
• procesul de congelare durează 24 ore. În
acest interval de timp nu mai pot fi adăugate alte alimente de congelat;
• congelaţi numai alimente de calitate superioară, proaspete şi bine curăţate;
• faceţi porţii mici de alimente, care să se
poată congela rapid şi complet, iar apoi să
puteţi dezgheţa numai cantitatea necesară;
• înfăşuraţi alimentele în folie de aluminiu sau
de polietilenă şi verificaţi ca pachetele să
fie etanşe;
• aveţi grijă ca alimentele proaspete, necongelate, să nu vină în contact cu cele deja
congelate, evitând astfel creşterea temperaturii celor din urmă;
• alimentele fără grăsime se păstrează mai
bine şi pe o perioadă mai îndelungată decât cele grase; sarea reduce perioada de
păstrare a alimentelor;
• îngheţatele pe bază de sucuri, dacă sunt
consumate imediat după scoaterea din
congelator, pot produce degerături ale
pielii;
• se recomandă să notaţi data congelării pe
fiecare pachet, pentru a putea ţine evidenţa perioadei de conservare.
Recomandări pentru conservarea
alimentelor congelate
Pentru a obţine cele mai bune rezultate de la
acest aparat, procedaţi astfel:
• controlaţi ca alimentele congelate comercial să fi fost păstrate în mod corespunzător în magazin;
• aveţi grijă ca alimentele congelate să fie
transferate din magazin în congelator cât
mai repede posibil;
electrolux 59
• nu deschideţi capacul prea des şi nu îl
lăsaţi deschis mai mult decât este absolut
necesar.
• După dezgheţare, alimentele se deteriorează rapid şi nu mai pot fi congelate din
nou.
• Nu depăşiţi perioada de păstrare indicată
de producătorul alimentelor.
Îngrijirea şi curăţarea
Atenţie Scoateţi ştecherul din priză
înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere.
Acest aparat conţine hidrocarburi în unitatea de răcire; prin urmare, întreţinerea
şi reîncărcarea trebuie efectuate numai
de tehnicieni autorizaţi.
Curăţarea periodică
1. Stingeţi aparatul.
2. Scoateţi ştecherul din priză.
3. Curăţaţi cu regularitate aparatul şi accesoriile cu apă caldă şi săpun neutru.
Curăţaţi cu atenţie etanşarea capacului.
4. Uscaţi bine aparatul.
5. Introduceţi ştecherul în priză.
6. Porniţi aparatul.
Atenţie Nu utilizaţi detergenţi, produse
abrazive, produse de curăţat extrem de
parfumate sau ceară de lustruire pentru
a curăţa interiorul aparatului.
Aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Important Zona compresorului nu trebuie
curăţată.
Multe substanţe speciale de curăţat suprafeţele din bucătărie conţin substanţe chimice
care pot ataca/deteriora materialul plastic
utilizat în acest aparat. Din acest motiv, se
recomandă să curăţaţi carcasa exterioară a
aparatului numai cu apă caldă în care s-a
adăugat puţin detergent.
Dezgheţarea congelatorului
Dezgheţaţi congelatorul când grosimea stratului de gheaţă atinge aprox. 10-15 mm.
Cel mai bine dezgheţaţi congelatorul când
conţine puţine alimente sau chiar deloc.
Pentru a înlătura gheaţa, procedaţi astfel:
1. Stingeţi aparatul.
2. Scoateţi alimentele conservate, înfăşuraţi-le în mai multe straturi de ziar şi puneţile într-un loc răcoros.
3. Lăsaţi capacul deschis, scoateţi dopul de
scurgere a apei şi colectaţi toată apa dezgheţată într-o tavă. Utilizaţi o răzuitoare
pentru a înlătura gheaţa rapid.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi bine
interiorul şi puneţi iar dopul de scurgere
la loc.
5. Porniţi aparatul.
6. Setaţi butonul de reglare a temperaturii
pentru a obţine o răcire maximă şi lăsaţi
aparatul să funcţioneze două sau trei ore
la această setare.
7. Puneţi alimentele din nou în compartiment.
Important Nu folosiţi niciodată instrumente
de metal ascuţite pentru a îndepărta gheaţa,
deoarece puteţi deteriora aparatul. Nu
utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
mijloace artificiale diferite de cele
recomandate de producător, pentru a
accelera procesul de dezgheţare. Creşterea
temperaturii pachetelor cu alimente
congelate, în timpul dezgheţării, le poate
scurta durata de conservare în siguranţă.
Perioadele de nefuncţionare
Când aparatul nu e utilizat pe perioade lungi,
luaţi următoarele măsuri de precauţie:
1. Stingeţi aparatul.
2. Scoateţi ştecherul din priză.
3. Scoateţi toate alimentele.
4. Dezgheţaţi şi curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
5. Lăsaţi capacul deschis pentru a preveni
mirosurile neplăcute.
Important Dacă aparatul rămâne în stare de
funcţionare, rugaţi pe cineva să-l verifice din
când în când, pentru ca alimentele din interior
să nu se strice în cazul întreruperii curentului
electric.
60 electrolux
Ce trebuie făcut dacă...
Atenţie Înainte de a remedia defecţiunile
scoateţi ştecherul din priză.
Numai un electrician calificat sau o persoană competentă trebuie să remedieze
defecţiunile care nu apar în acest manual.
Problemă
Important În timpul funcţionării aparatului se
aud unele zgomote (compresorul şi zgomotul
fluidului de răcire). Acest lucru nu indică o
defecţiune, ci funcţionarea normală.
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este sprijinit corect.
Verificaţi dacă aparatul este stabil
(toate cele patru picioruşe trebuie
să fie pe podea).
Compresorul funcţionează în mod continuu.
Temperatura nu este setată corect.
Setaţi o temperatură mai ridicată.
Capacul a fost deschis prea des. Nu lăsaţi capacul deschis mai mult
decât e necesar.
Capacul nu e închis corect.
Verificaţi capacul dacă se închid bine şi dacă garniturile sunt nedeteriorate şi curate.
S-au introdus simultan cantităţi
mari de alimente care trebuie
congelate.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi verificaţi din nou temperatura.
Alimentele introduse în aparat
erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se răcească la
temperatura camerei înainte de a le
pune în congelator.
Temperatura camerei în care e in- Încercaţi să reduceţi temperatura
stalat aparatul este prea mare
camerei în care e instalat aparatul.
pentru o funcţionare corectă.
Beculeţul de alarmă pentru temperatură ridicată
este aprins.
Există prea multă gheaţă.
În congelator este prea cald.
Consultaţi "Alarmă pentru temperatură ridicată".
Aparatul a fost pornit recent şi
temperatura încă este prea ridicată.
Consultaţi "Alarmă pentru temperatură ridicată".
Produsele nu sunt ambalate corect.
Ambalaţi produsele mai bine.
Capacul nu se închide etanş sau
nu este bine închis.
Verificaţi capacul dacă se închid bine şi dacă garniturile sunt nedeteriorate şi curate.
Temperatura nu este setată corect.
Setaţi o temperatură mai ridicată.
Dopul de scurgere a apei nu este Poziţionaţi dopul de scurgere a
poziţionat corect.
apei în mod corect.
Capacul nu se închide de
tot.
Există gheaţă în exces.
Eliminaţi gheaţa în exces.
Garniturile capacului sunt murdare sau lipicioase.
Curăţaţi garniturile capacului.
Pachetele cu alimente blochează
capacul.
Aranjaţi pachetele în mod corect,
vedeţi eticheta din interiorul aparatului.
electrolux 61
Problemă
Capacul se deschide
greu.
Cauză posibilă
Soluţie
Garniturile capacului sunt murdare sau lipicioase.
Curăţaţi garniturile capacului.
Supapa este blocată.
Verificaţi supapa.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Consultaţi paragraful "Înlocuirea
becului".
În congelator este prea
cald.
Temperatura nu este setată corect.
Setaţi o temperatură mai joasă.
Capacul nu se închide etanş sau
nu este bine închis.
Verificaţi capacul dacă se închide
bine şi dacă garnitura este nedeteriorată şi curată.
Înainte de congelare aparatul nu
a fost prerăcit suficient.
Răciţi în prealabil aparatul un timp
suficient.
S-au introdus simultan cantităţi
mari de alimente care trebuie
congelate.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi verificaţi din nou temperatura. Data viitoare introduceţi, pe rând, cantităţi
mai mici de alimente care trebuie
congelate.
Alimentele introduse în aparat
erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se răcească la
temperatura camerei înainte de a le
pune în congelator.
Produsele care urmează a fi con- Puneţi produsele astfel încât aerul
gelate sunt puse prea aproape
rece să poată circula printre ele.
unele de altele.
Capacul a fost deschis prea des. Încercaţi să nu deschideţi capacul
prea des.
Capacul a fost lăsat deschis mult
timp.
Nu lăsaţi capacul deschis mai mult
decât e necesar.
În congelator este prea
rece.
Temperatura nu este setată corect.
Setaţi o temperatură mai ridicată.
Aparatul nu funcţionează
deloc. Nu funcţionează
nici răcirea, nici lumina.
Ştecherul nu este introdus corect
în priză.
Conectaţi corect ştecherul.
Curentul electric nu ajunge la
aparat.
Încercaţi să conectaţi alt aparat la
priză.
Aparatul nu este pornit.
Porniţi aparatul.
La priză nu există tensiune (încer- Contactaţi un electrician.
caţi să conectaţi alt aparat la
priză).
Service
Dacă aparatul dvs. tot nu funcţionează corespunzător după verificările de mai sus,
contactaţi cel mai apropiat centru de service.
Pentru a obţine un serviciu rapid, este esenţial ca atunci când îl solicitaţi să specificaţi
modelul şi numărul de serie al aparatului dvs.,
care pot fi găsite fie pe certificatul de garanţie, fie pe plăcuţa cu datele tehnice aflată pe
partea exterioară dreapta a aparatului.
Înlocuirea becului
1. Scoateţi ştecherul din priză.
2. Înlocuiţi becul uzat cu unul nou, de
aceeaşi putere (puterea maximă este indicată pe capacul becului).
3. Introduceţi ştecherul în priză.
4. Deschideţi capacul. Verificaţi ca becul să
se aprindă.
62 electrolux
Avertizare Nu scoateţi capacul becului
în momentul înlocuirii.
Nu utilizaţi congelatorul în cazul în care
capacul lămpii este deteriorat sau lipseşte.
Date tehnice
Volum (brut)
Litri
500
Înălţime
mm
876
Timp de atingere a
ore
condiţiilor normale de
funcţionare
31
Volum (net)
Litri
495
Lungime
mm
1600
Consum de energie
1,337
Putere nominală
Waţi
130
Lăţime
mm
665
Capacitate de conge- kg/24 h
lare
20
Tensiune electrică
Volţi
230
Greutate
Kg
66
Clasa climatică
SN-T
kWh/24
h
Mai multe informaţii tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu datele tehnice de pe partea
externă din dreapta a aparatului
Instalarea
Amplasarea
Avertizare Dacă eliminaţi un aparat
vechi care are o încuietoare sau un zăvor
pe capac, trebuie să aveţi grijă să le
faceţi inutilizabile, astfel încât copiii mici
să nu poată rămâne blocaţi înăuntru.
Important Ştecherul aparatului trebuie să fie
accesibil după instalare.
Acest aparat poate fi instalat într-un garaj sau
pivniţă, dar pentru a obţine performanţe optime, instalaţi aparatul într-un loc în care temperatura ambientă corespunde clasei climatice indicate pe plăcuţa cu datele tehnice ale
aparatului:
Clasa
climatică
Temperatura ambientă
SN
+10°C până la +32°C
N
+16°C până la +32°C
ST
+16°C până la +38°C
T
+16°C până la +43°C
Conexiunea electrică
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că
tensiunea şi frecvenţa indicate pe plăcuţa cu
datele tehnice corespund cu sursa de alimentare a locuinţei dv.
Aparatul trebuie să fie legat la pământ. Ştecherul cablului electric este prevăzut cu un
contact în acest scop. Dacă priza din locuinţă
nu este legată la pământ, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în conformitate
cu reglementările în vigoare, după ce aţi consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate dacă aceste măsuri de siguranţă nu
sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
Norme privind aerisirea
1. Puneţi congelatorul în poziţie orizontală
pe o suprafaţă fermă. Aparatul trebuie să
stea pe toate cele patru picioarele.
2. Aveţi grijă ca distanţa dintre aparat şi peretele spate să fie de 5 cm.
3. Aveţi grijă ca distanţa dintre aparat şi
părţile laterale să fie de 5 cm.
electrolux 63
Circulaţia aerului în spatele aparatului trebuie
să fie suficientă.
Informaţii privind mediul
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
www.electrolux.com
www.electrolux.bg
www.electrolux.cz
www.electrolux.fr
www.electrolux.hu
www.electrolux.pl
www.electrolux.ro
820419796-00-122009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising