Zanussi | ZFC321WBB | Basic Guide | ZANUSSI ZFC321WBB Basic Guide

HR
EL
PT
FI
SV
Upute za uporabu
Οδηγίες Χρήσης
Manual de instruções
Käyttöohje
Bruksanvisning
Zamrzivač škrinja
Οριζόντιος καταψύκτης
Arca congeladora
Säiliöpakastin
Frysbox
ZFC321WBB
2
8
15
20
25
Ovaj Kratki vodič za korisnika sadrži sve osnovne činjenice o vašem novom proizvodu i lak
je za uporabu. Electrolux želi svoju potrošnju papira, koja se odnosi na upute za uporabu,
smanjiti za otprilike 30%, što će pomoći poštedjeti 12.000 stabala svake godine. Kratki vodič
za korisnika jedan je od mnogih koraka koje Elektrolux poduzima za okoliš. To može biti i
mali korak, ali čineći malo učinit ćete puno.
Kompletne upute za uporabu možete naći na www.electrolux.com
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja
ispravne uporabe, prije postavljanja i prve
uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute
sadržane u ovom priručniku, uključujući
savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle ne‐
potrebne greške i nezgode, važno je osigu‐
rati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro
upoznate s njegovim načinom rada i sigur‐
nosnim pitanjima. Spremite ove upute i osi‐
gurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog
prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe
koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova rad‐
na vijeka prikladno informirane o načinu
uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim
pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete na‐
stale zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti,
odnosno bez potrebnog iskustva i znanja,
osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu
uređaja osoba odgovorna za njihovu si‐
gurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel
(što bliže uređaju) i demontirajte vrata
kako biste spriječili da djeca za vrijeme
igre zadobiju električni udar ili da se zatvo‐
re u uređaju.
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama
na vratima zamijeniti stariji uređaj s bra‐
2
vom na vratima ili poklopcu, svakako one‐
sposobite bravu prije zbrinjavanja starog
uređaja. To će spriječiti da uređaj postane
smrtonosna klopka za djecu.
Opća sigurnost
Pozor Održavajte otvore za ventilaciju
čistima.
• Uređaj je namijenjen isključivo za kori‐
štenje u kućanstvu.
• Uređaj je namijenjen za čuvanje namirnica
i/ili pića u kućanstvu kao što je opisano u
ovoj knjižici uputa.
• Nemojte koristiti mehanička pomagala ni
bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje
procesa otapanja.
• Nemojte koristiti električne uređaje (npr.
aparati za pravljenje sladoleda) u ure‐
đajima za hlađenje, osim ako ih je proiz‐
vođač odobrio za tu namjenu.
• Nemojte oštetiti rashladni krug.
• Rashladni krug uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja
osigurajte se da se ne ošteti nijedna
komponenta rashladnog kruga.
Ako se rashladni krug ošteti:
– izbjegavajte otvorenu vatru i izvore vatre
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se
nalazi uređaj
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene spe‐
cifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo
oštećenje kabela moglo bi prouzročiti
kratki spoj, požar i/ili električni udar.
Upozorenje Sve električne komponente
(električni kabel, utikač, kompresor)
mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalifici‐
rani tehničar.
1. Električni kabel ne smije se produža‐
vati.
2. Provjerite da li je stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač se može pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite da li imate pristup do električ‐
nog utikača uređaja.
4. Nemojte povlačiti električni kabel.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena za
zid, nemojte utaknuti utikač. Postoji
opasnost od električnog udara ili poža‐
ra.
6. Ne smijete uključivati uređaj bez
poklopca žarulje 1) unutarnju rasvjetu.
• Ovaj uređaj je vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
• Nemojte vaditi niti dirati dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/
mokre, jer bi to moglo prouzročiti ogrebo‐
tine na koži ili smrzotine.
• Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na plastič‐
ne dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodi‐
rati.
• Nemojte stavljati hranu izravno na otvor
zraka na stražnjoj stijenci. 2)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu
u skladu s uputama proizvođača zaleđene
hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvo‐
đača što se tiče čuvanja hrane.
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića
u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak
na spremnik koji ih sadrži, što bi moglo do‐
vesti do eksplozije i oštećenja uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzoti‐
ne ako se konzumiraju izravno iz uređaja.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog na‐
pajanja.
• Prije prvog korištenja uređaja, operite unu‐
trašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom
i neutralnim sapunom kako biste uklonili ti‐
pičan miris novog proizvoda, zatim dobro
osušite.
• Ne čistite uređaj metalnim predmetima.
• Ne koristite oštre predmete za uklanjanje
inja s uređaja. Koristite plastični strugač.
• Nikad ne koristite sušilo za kosu ni druge
grijače kako biste ubrzali odmrzavanje.
Pretjerana toplina može oštetiti plastičnu
unutrašnjost, a vlaga prodrijeti u električni
sustav i staviti ga pod napon.
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućem odlomku.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
oštećen. Odmah javite eventualne štete tr‐
govini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju
nemojte baciti ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate
najmanje četiri sata prije spajanja uređaja,
kako bi omogućili povrat ulja u kompresor.
• Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja,
u suprotnome se uređaj pregrijava. Slijedi‐
te upute vezane uz postavljanje kako biste
postigli dostatan stupanj ventilacije.
• Uređaj treba biti udaljen od zida, tako da
se poklopac može potpuno otvoriti.
• Uređaj se ne smije postavljati pored ra‐
dijatora ili štednjaka.
1) Ako je poklopac žarulje predviđen za
2) Ako je uređaj Frost Free
3
• Uvjerite se da je nakon postavljanja ure‐
đaja električni utikač dostupan.
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za ser‐
visiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalifi‐
cirani električar ili kompetentna osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
Zaštita okoliša
gu niti u materijalu koji služi za izolaciju. Ure‐
đaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim
otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s
važećim propisima koje možete dobiti od
lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashlad‐
nu jedinicu, naročito stražnji dio pored
izmjenjivača topline. Materijali korišteni na
ovom uređaju koji su označeni simbolom
mogu se reciklirati.
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom kru‐
Rad uređaja
Uključivanje
Namještanje temperature
Stavite utikač u utični‐
cu.
Okrenite regulator
temperature u smjeru
kazaljke na satu.
Upalit će se kontrolno
svjetlo.
Upalit će se svjetlo
alarma.
Temperatura se automatski podešava.
Za uključivanje uređaja postupite na slijedeći
način:
• okrenite regulator temperature prema
za postizanje najnižeg stupnja hladnoće;
• okrenite regulator temperature prema
za postizanje najvišeg stupnja hladnoće.
Središnje su postavke općenito
najprikladnije.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj OFF.
Upravljačka ploča
1
2
3
4 Prekidač brzog zamrzavanja
Prekidač poništavanja alarma
5 Regulator temperature
Funkcija brzog zamrzavanja
5
4
1 Indikatorsko svjetlo
2 Svjetlo alarma visoke temperature
3 Svjetlo funkcije brzog zamrzavanja
4
Funkciju brzog zamrzavanja možete aktivi‐
rati pritiskom na prekidač brzog zamrza‐
vanja.
Upalit će se kontrolno svjetlo funkcije brzog
zamrzavanja.
Funkciju možete deaktivirati u bilo kojem tre‐
nutku pritiskom prekidača funkcije brzog
zamrzavanja. Kontrolno svjetlo funkcije
brzog zamrzavanja se isključuje.
Alarm za visoku temperaturu
Porast temperature u zamrzivaču (na
primjer, zbog nestanka struje) pokazuje
paljenje svjetla alarma.
Nemojte stavljati hranu u zamrzivač dok traje
faza alarma.
Kada se vrate normalni uvjeti, svjetlo alarma
će se automatski isključiti.
Svakodnevna uporaba
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za dugo‐
trajno zamrzavanje svježe hrane i za čuvanje
zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica, uključite
funkciju brzog zamrzavanja najmanje 24 sa‐
ta prije stavljanja namirnica u zamrzivač.
Maksimalna količina hrane koju možete
zamrznuti u 24 sata navodi se na nazivnoj
pločici 3)
Postupak zamrzavanja traje 24 sata: za
vrijeme tog razdoblja nemojte zamrzavati
druge namirnice.
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja,
na primjer uslijed prekida dovoda električne
energije, ako je napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme odgovora",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati, ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Čuvanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
Čišćenje i održavanje
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni teh‐
ničar.
Odmrzavanje zamrzivača
Odmrznite zamrzivač kad sloj inja dostigne
debljinu od otprilike 10-15 mm.
Najbolji trenutak za odmrzavanje zamrzivača
jest kad u njemu nema hrane ili je ima vrlo
malo.
Da bi uklonili inje, obavite ove postupke:
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite sve pohranjene namirnice,
umotajte ih u nekoliko slojeva novinskog
papira i stavite na hladno mjesto.
3. Ostavite poklopac otvoren, izvadite čep iz
ispusta odleđene vode i sakupite svu
odleđenu vodu u neku pliticu. Koristite
strugač da bi brzo uklonili led.
4. Kad je odmrzavanje završeno, detaljno
osušite unutrašnjost i vratite čep na
mjesto.
5. Uključite uređaj.
6. Postavite regulator temperature na posti‐
zanje maksimalne hladnoće i ostavite
uređaj raditi dva ili tri sata na toj postavci.
7. Vratite prethodno izvađenu hranu u
odjeljak.
3) Pogledajte: "Tehnički podaci"
5
Važno Ni u kom slučaju nemojte koristiti
metalni alat za struganje inja, jer bi mogli
oštetiti uređaj. Nemojte koristiti mehaničke
sprave ni bilo kakva umjetna sredstva da bi
ubrzali postupak otapanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač. Povišenje
temperature zamrznutih pakovanja hrane za
vrijeme odmrzavanja uređaja može skratiti
njihov rok trajanja.
Tehnički podaci
Dimenzije
visina × širina × dubina (mm):
868 × 795 × 665
Vrijeme odgovo‐
ra
28 sati
Ostale tehničke informacije nalaze
se na nazivnoj pločici na desnoj
vanjskoj strani uređaja.
Postavljanje
Pozicioniranje
Ovaj uređaj možete postaviti u suhom, dobro
ventiliranom području (garaži ili podrumu),
no za optimalan rad postavite ovaj uređaj na
mjestu gdje temperatura okoline odgovara
klimatskoj klasi naznačenoj na nazivnoj
pločici uređaja:
Klimatsk
a klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Uvjeti ventilacije
1. Stavite zamrzivač u vodoravan položaj na
čvrstoj površini. Ormarić uređaja mora
stajati na sve četiri nožice.
2. Uvjerite da između uređaja i stražnjeg zi‐
da ima 5 cm slobodnog prostora.
3. Uvjerite da sa strane uređaja ima 5 cm
slobodnog prostora.
Strujanje zraka iza uređaja mora biti dostat‐
no.
Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da na‐
pon i frekvencija na nazivnoj pločici odgova‐
raju električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utič‐
nica nije uzemljena, spojite uređaj na od‐
vojeno uzemljenje u skladu s važećim propi‐
sima, pritom se obraćajući kvalificiranom
električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu
poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim EU. di‐
rektivama.
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
6
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
7
Το παρόν σύντομο εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες για το νέο
σας προϊόν και είναι εύκολο στη χρήση. Η Electrolux προσπαθεί να μειώσει την κατανάλωση
χαρτιού για τα εγχειρίδια χρήσης των προϊόντων της κατά 30% περίπου, γεγονός που θα
οδηγήσει στη διάσωση 12.000 δέντρων ετησίως. Το παρόν σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
αποτελεί μία από τις πολλές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Electrolux για την προστασία
του περιβάλλοντος. Μπορεί να είναι ένα μικρό βήμα, αλλά τα αποτελέσματα θα είναι
σημαντικά.
Το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.electrolux.com
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφα‐
λιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση
και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβά‐
στε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη,
συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και
των προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή
περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημα‐
ντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που
χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρίζουν καλά
τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και
βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή
εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιο‐
σδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια
της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος
για τη συσκευή και την ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της περιου‐
σίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυτών των
οδηγιών χρήσης επειδή ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προκλη‐
θούν από παραλείψεις.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρή‐
ση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών) με μειωμένη σωματική ή
πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συ‐
σκευή.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
8
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το φις
του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα,
κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο μπορείτε
πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την
πόρτα για να την αποφυγή ηλεκτροπληξίας
ή παγίδευσης μέσα στη συσκευή παιδιών
που παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητικά
λάστιχα πόρτας, θα αντικαταστήσει μια πα‐
λαιότερη συσκευή με μάνδαλο στην πόρτα
ή το καπάκι, μην παραλείψετε να κατα‐
στρέψετε το μάνδαλο προτού απορρίψετε
την παλαιά συσκευή. Με αυτό τον τρόπο
θα αποτρέψετε τη μετατροπή του ψυγείου
σε θανάσιμη παγίδα για παιδιά.
Γενική ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη φράζετε τα ανοίγματα
εξαερισμού.
• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά
για οικιακή χρήση.
• Η συσκευή προορίζεται για τη φύλαξη τρο‐
φίμων ή/και αναψυκτικών σε ένα συνηθι‐
σμένο νοικοκυριό όπως εξηγείται σε αυτό
το εγχειρίδιο οδηγιών.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ξεπαγώματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συ‐
σκευές (όπως παγωτομηχανές) στο εσω‐
τερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός αν είναι
εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό από τον
κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο ψυκτικό υγρό.
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που πε‐
ριέχεται στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού
της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατό‐
τητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συ‐
σκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται
ζημιά σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος
του ψυκτικού υγρού.
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα του ψυ‐
κτικού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πη‐
γές ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο βρί‐
σκεται η συσκευή
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χα‐
ρακτηριστικών ή τροποποίηση αυτού του
προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν το καλώ‐
διο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί να
προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε ηλεκτρικό
εξάρτημα (ηλεκτρικό καλώδιο, φις, συ‐
μπιεστής) πρέπει να αντικατασταθεί από πι‐
στοποιημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από κα‐
ταρτισμένο προσωπικό σέρβις.
1. Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι δυνατό
να επιμηκυνθεί.
2. Προσέξτε να μη συνθλιφτεί ή να μην
υποστεί ζημιά το φις τροφοδοσίας από
την πλάτη της συσκευής. Το φις του
ηλεκτρικού καλωδίου που έχει συνθλι‐
φτεί ή υποστεί ζημιά ενδέχεται να υπερ‐
θερμανθεί και να προκαλέσει πυρκα‐
γιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φθάσετε το
φις τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το φις τροφοδοσίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλαρή,
μην εισαγάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυ‐
νος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης πυρ‐
καγιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμο‐
ποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμπτή‐
ρα 4) του εσωτερικού φωτός.
• Η συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να δίνε‐
τε προσοχή κατά τη μεταφορά της.
• Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα
στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα χέρια σας
είναι νωπά/βρεγμένα επειδή μπορεί να
προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή κρυο‐
παγήματα.
• Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της
συσκευής στο απευθείας ηλιακό φως.
Καθημερινή χρήση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα
πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή επειδή μπορεί να εκραγούν.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας πάνω
στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα. 5)
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να
καταψύχονται και πάλι αφού αποψυχθούν.
• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατε‐
ψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή για κατεψυγμένα τρόφι‐
μα.
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συ‐
στάσεις αποθήκευσης των παρασκευα‐
στών της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον
καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση
στο δοχείο, το οποίο μπορεί να εκραγεί,
προκαλώντας ζημιές στη συσκευή.
• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπορεί
να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο εάν
καταναλωθούν απευθείας από τη συ‐
σκευή.
Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε
τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τρο‐
φοδοσίας από την πρίζα.
• Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύντε το εσωτερικό και όλα
τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό
και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέ‐
σετε την τυπική μυρωδιά των καινούριων
προϊόντων και στη συνέχεια στεγνώστε κα‐
λά.
4) Εάν προβλέπεται κάλυμμα λαμπτήρα
5) Αν η συσκευή δεν συγκεντρώνει πάγο
9
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά
αντικείμενα.
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για
να αφαιρείτε τον πάγο από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύστρα.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ πιστολάκι μαλ‐
λιών ή άλλες συσκευές θέρμανσης για να
επιταχύνετε το ξεπάγωμα. Η υπερβολικά
θερμότητα μπορεί να καταστρέψει το πλα‐
στικό εσωτερικό και μπορεί να εισέλθει
υγρασία στο ηλεκτρικό σύστημα, προκα‐
λώντας τη διεύλευση ηλεκτρικού ρεύματος.
Εγκατάσταση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που
δίνονται στην αντίστοιχη παράγραφο.
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν
έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη συ‐
σκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε
αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέρος
όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σε αυτή την
περίπτωση, φυλάξτε τη συσκευασία.
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχιστον
τέσσερις ώρες προτού συνδέσετε τη συ‐
σκευή, ώστε το έλαιο να επιστρέψει και πά‐
λι στο συμπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλοφορία
του αέρα γύρω από τη συσκευή. Διαφορε‐
τικά θα προκληθεί υπερθέρμανση. Για την
επίτευξη επαρκούς κυκλοφορίας αέρα
ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες της εγκα‐
τάστασης.
• Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί μα‐
κριά από τον τοίχο ώστε το καπάκι να μπο‐
ρεί να ανοίγει πλήρως.
10
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κο‐
ντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρνους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβα‐
ση στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατά‐
σταση της συσκευής.
Σέρβις
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτού‐
νται για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει
να εκτελούνται από επαγγελματία ηλεκτρο‐
λόγο ή άλλο ειδικό.
• Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επισκευάζε‐
ται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις,
ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.
Προστασία του περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια τα
οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά
στο στρώμα του όζοντος, είτε στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού ή στα μονωτικά υλικά της. Η
συσκευή δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί
με τα οικιακά απορρίμματα. Ο αφρός μόνω‐
σης περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συσκευή θα
πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς που θα λάβετε από
τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προκαλέσε‐
τε ζημιά στην ψυκτική μονάδα, ειδικά στο πί‐
σω μέρος κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη
συσκευή και σημειώνονται με το σύμβολο
είναι ανακυκλώσιμα.
Λειτουργία
Ενεργοποίηση
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Συνδέστε το φις στην
πρίζα τοίχου.
Περιστρέψτε το ρυθμι‐
στή θερμοκρασίας δε‐
ξιόστροφα.
Θα ανάψει η ενδεικτι‐
κή λυχνία.
Θα ανάψει η λυχνία
συναγερμού.
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακολου‐
θήστε την παρακάτω διαδικασία:
• περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
για ελάχιστη ψύξη.
στη θέση
• περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
για μέγιστη ψύξη.
στη θέση
Πιο κατάλληλη είναι συνήθως μια μεσαία
ρύθμιση.
Απενεργοποίηση
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, περι‐
στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέ‐
ση OFF.
Πίνακας χειριστηρίων
1
2
5
3
4
1 Λυχνία λειτουργίας
2 Λυχνία συναγερμού υψηλής θερμοκρα‐
σίας
3 Λυχνία ταχείας κατάψυξης
4 Διακόπτης ταχείας κατάψυξης
Διακόπτης επαναρρύθμισης συναγερμού
5 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
Λειτουργία ταχείας κατάψυξης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ταχείας κατάψυξης πατώντας το διακόπτη τα‐
χείας κατάψυξης.
Θα ανάψει η λυχνία ταχείας κατάψυξης.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουρ‐
γία ανά πάσα στιγμή πατώντας το διακόπτη
ταχείας κατάψυξης. Η λυχνία ταχείας κατά‐
ψυξης θα σβήσει.
Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας
Η αύξηση της θερμοκρασίας του καταψύκτη
(για παράδειγμα λόγω μιας διακοπής ρεύμα‐
τος) υποδεικνύεται με την ενεργοποίηση της
λυχνίας συναγερμού
Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, μην τοπο‐
θετείτε τρόφιμα στον καταψύκτη.
Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κανονι‐
κής λειτουργίας, η λυχνία συναγερμού σβήνει
αυτόματα.
Καθημερινή χρήση
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και τη
μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων
και βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενεργο‐
ποιήστε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την τοποθέ‐
τηση τροφίμων στο θάλαμο του καταψύκτη.
11
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να
καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην πι‐
νακίδα τεχνικών στοιχείων 6)
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κα‐
τά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μην προ‐
σθέτετε άλλα τρόφιμα στον καταψύκτη.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοποθε‐
τήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συσκευή
πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2
ώρες σε υψηλότερες ρυθμίσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σε περίπτωση κατά λάθος
απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν
κομμένο για περισσότερο από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος
ανόδου", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να
καταναλωθούν σύντομα ή να μαγειρευτούν
αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν
και πάλι (μετά την ψύξη).
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάν‐
θρακες στην ψυκτική μονάδα της; Οι ερ‐
γασίες συντήρησης και επαναφόρτισης θα
πρέπει επομένως να πραγματοποιούνται μό‐
νο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
4.
5.
6.
Απόψυξη του καταψύκτη
Κάντε απόψυξη του καταψύκτη όταν το
στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 10-15
mm.
Η καλύτερη περίοδος για την απόψυξη του
καταψύκτη είναι όταν περιέχει λίγα ή καθόλου
τρόφιμα.
Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυ‐
λίξτε τα με πολλές εφημερίδες και τοπο‐
θετήστε τα σε δροσερό μέρος.
3. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, αφαιρέστε το
πώμα από την αποστράγγιση νερού από‐
ψυξης και συλλέξτε το νερό σε ένα δίσκο.
6) Ανατρέξτε στα "Τεχνικά στοιχεία"
12
7.
Χρησιμοποιήστε μια ξύστρα για να αφαι‐
ρέσετε γρήγορα τον πάγο.
Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, στεγνώ‐
στε καλά το εσωτερικό και τοποθετήστε
ξανά το πώμα.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Επιλέξτε την κατάλληλη θέση για το ρυθ‐
μιστή θερμοκρασίας, ώστε να επιτευχθεί
μέγιστη ψύξη και αφήστε τη συσκευή να
λειτουργήσει για περίπου δύο ή τρεις
ώρες σε αυτήν τη ρύθμιση.
Τοποθετήστε ξανά στο θάλαμο τα τρόφι‐
μα που είχατε αφαιρέσει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για την απόξεση
του πάγου, καθώς μπορεί να προκληθεί
ζημιά στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε
μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά τεχνητά
μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας
ξεπαγώματος από εκείνα που συνιστά ο
κατασκευαστής. Η αύξηση της θερμοκρασίας
των συσκευασιών κατεψυγμένων τροφίμων
κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση της διάρκειας
αποθήκευσης των τροφίμων με ασφάλεια.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις
Ύψος × Πλάτος × Βάθος (mm):
868 × 795 × 665
Χρόνος ανόδου
28 ώρες
Περισσότερα τεχνικά στοιχεία παρέ‐
χονται στην πινακίδα χαρακτηριστι‐
κών στην εξωτερική δεξιά πλευρά
της συσκευής.
Εγκατάσταση
Τοποθέτηση
Η συσκευή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο
(γκαράζ ή κελάρι), αλλά για βέλτιστη απόδο‐
ση εγκαταστήστε την σε χώρο όπου η θερ‐
μοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην
κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην
πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής:
Κλιματι‐
κή κατη‐
γορία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Απαιτήσεις εξαερισμού
1. Τοποθετήστε τον καταψύκτη σε οριζόντια
θέση και σε σταθερή επιφάνεια. Ο θάλα‐
μος πρέπει να στηρίζεται και στα τέσσερα
πόδια.
2. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη
συσκευή και τον πίσω τοίχο είναι 5 cm.
3. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη
συσκευή και τα πλαϊνά τμήματα είναι 5
cm.
Η ροή αέρα πίσω από τη συσκευή πρέπει να
είναι επαρκής.
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τά‐
ση και η συχνότητα που αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοι‐
χούν στα χαρακτηριστικά της παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις του
καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή γι'
αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειω‐
μένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια μεμονω‐
μένη γείωση σύμφωνα με τους τρέχοντες κα‐
νονισμούς, αφού συμβουλευθείτε έναν επαγ‐
γελματία ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο Κατασκευαστής
δε φέρει καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακό‐
λουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας
ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν
από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του
προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
13
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
14
Este Manual do Utilizador Rápido contém todos os factos básicos sobre o seu novo produto e é simples de utilizar. A
Electrolux pretende diminuir o consumo de papel relacionado com os manuais de utilizador em 30%, o que ajudará
a poupar 12.000 árvores todos os anos. O Manual de Utilizador Rápido é um dos muitos passos dados pela Electrolux
para preservar o ambiente. Poderá ser um pequeno passo, mas fazendo pouco consegue-se alcançar muito.
Encontrará um Manual do Utilizador completo em www.electrolux.com
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde
estas instruções e certifique-se de que elas acompanham
o aparelho em caso de transferência ou venda, para que
todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por
omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte
o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e
retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de ventilação sem
obstruções.
• O aparelho foi concebido exclusivamente para utilização doméstica.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/
ou bebidas numa casa normal, como explicado neste
manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este
fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito
refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer danos
no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio
e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo
de alimentação, ficha, compressor) tem de ser substituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
15
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou
danificada pela parte traseira do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer
e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta,
não introduza a ficha de alimentação. Existe um
risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada 7) da iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos molhadas, pois
pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico
do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de
ar na ventilação traseira. 8)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser
recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de
gelos se forem consumidos imediatamente depois de
retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a
ficha da tomada.
7) Se a tampa da lâmpada estiver prevista
8) Se o aparelho não criar gelo
16
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o
interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico
de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do
aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Nunca utilize um secador de cabelo ou outro aparelho
de aquecimento para acelerar a descongelação. O calor
excessivo pode danificar o interior de plástico e a humidade pode entrar no sistema eléctrico tornando-o
activo.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas no parágrafo
específico.
• Retire o aparelho da embalagem e verifique se tem
danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu. Nesse caso, guarde a
embalagem.
• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.
• Deve haver uma circulação de ar adequada em torno
do aparelho, caso contrário, resulta em sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as
instruções relativas à instalação.
• O aparelho deve ser colocado afastado da parede para
permitir que a tampa abra totalmente.
• O aparelho não pode estar situado perto de radiadores
ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por
um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá
utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não
deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.
A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o
aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas
aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais.
Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente
na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
Funcionamento
Ligar
Regulação da temperatura
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador da temperatura para a direita.
A respectiva lâmpada de
controlo acende-se.
A luz de alarme acende-se.
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para
para obter a
frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para
para obter a
frescura máxima.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição OFF.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
Painel de controlo
1
2
3
5 Regulador da temperatura
Função Congelação Rápida
Pode activar a função Congelação Rápida premindo o
botão de Congelação Rápida.
A luz de Congelação Rápida acende-se.
É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo
o botão de Congelação Rápida. A luz da função Congelação Rápida apaga-se.
Alarme de temperatura elevada
5
1
2
3
4
4
Indicador luminoso
Luz de alarme de temperatura elevada
Luz de Congelação Rápida
Botão de Congelação Rápida
Botão de reiniciação do alarme
Um aumento na temperatura no congelador (por exemplo,
devido a uma falha de alimentação) é indicado pela activação da luz de alarme.
Durante a fase de alarme não introduza alimentos congelador.
Quando as condições normais forem restabelecidas, a luz
de alarme desliga-se automaticamente.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo
prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função de congelação rápida, pelo menos, 24 horas antes de colocar os
alimentos no compartimento congelador.
17
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características 9)
O processo de congelação dura 24 horas: durante este
período, não introduza novos alimentos a congelar.
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem
utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no
mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação
estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado
na tabela de características técnicas em "tempo de
reinício", os alimentos descongelados têm de ser
consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente
e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
4.
5.
6.
Descongelar o congelador
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 10-15 mm.
A melhor altura para descongelar o congelador é quando
este tem poucos ou nenhuns alimentos no interior.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em
várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.
3. Deixe a tampa aberta, retire o tampão do orifício de
descarga da água de descongelação e recolha a água
7.
descongelada nim tabuleiro. Utilize um raspador para
remover o gelo rapidamente.
Quando a descongelação estiver concluída, seque o
interior minuciosamente e volte a colocar a ficha.
Ligue o aparelho.
Defina o regulador de temperatura para obter a frescura máxima e coloque o aparelho em funcionamento
durante duas ou três horas com esta definição.
Coloque no compartimento os alimentos previamente retirados.
Importante Nunca utilize objectos de metal afiados para
raspar o gelo, pois pode danificar o aparelho. Não utilize
um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de descongelação além daqueles
recomendados pelo fabricante. Um aumento de
temperatura das embalagens de alimentos congelados,
durante a descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Dados técnicos
Dimensões
Altura × Largura × Profundidade (mm):
868 × 795 × 665
Tempo de arranque
28 horas
Outras informações técnicas encontram-se na
placa de características no lado direito externo
do aparelho.
Instalação
Posicionamento
Este aparelho pode ser instalado num ambiente interior
seco e com boa ventilação (garagem ou cave) mas, para
um desempenho óptimo, instale o aparelho num local
9) Consulte os "Dados técnicos"
18
onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Requisitos de ventilação
1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre
os quatro pés.
2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e a parede traseira é de 5 cm.
3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os
lados é de 5 cm.
O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser
suficiente.
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de
alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este
fim. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não
estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as normas actuais,
consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas CEE.
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
19
Tämä helppokäyttöinen pikaopas sisältää kaikki uuden laitteesi perustiedot. Electrolux haluaa vähentää käyttöohjeisiin
liittyvää paperin kulutusta noin 30 %, mikä auttaa säästämään vuosittain 12 000 puuta. Pikaoppaat ovat eräs niistä
monista keinoista, joiden avulla Electrolux suojelee ympäristöä. Tämä yksittäinen teko voi tuntua pieneltä, mutta pienistä
puroista muodostuu suuri joki.
Täydellinen käyttöohje löytyy osoitteesta www.electrolux.com.
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja
oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se
kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset
ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai
henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä
laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke
pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman
läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos
entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko
jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
20
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen
kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai
muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta)
jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan
hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse
vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai
muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosat (virtajohto, pistoke, kompressori) saa vaihtaa vain valtuutettu huoltopalvelu tai
alan ammattilainen.
1. Virtajohtoa ei saa pidentää.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt
tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja
aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin
ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa
pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus puuttuu. 10) kuuluu sisävalaistukseen.
• Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava
varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai
märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa,
sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 11)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun
ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia
juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen laitteen huoltamista tai puhdistamista laite on
kytkettävä pois päältä ja pistoke irrotettava pistorasiasta.
• Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
• Älä käytä laitteen puhdistamisessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta lämmityslaitetta sulatuksen nopeuttamiseen. Liiallinen kuu-
muus voi vahingoittaa muovisia sisäpintoja ja kosteutta voi päästä sähköjärjestelmään.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevessä
kappaleessa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia, ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on sijoitettava tarpeeksi kauaksi seinästä, jotta
kansi voidaan avata täysin auki.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja
jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja
kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
10) Mikäli lampun suojus
11) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
21
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Lämpötilan säätäminen
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään.
Merkkivalo syttyy.
Hälytysmerkkivalo syttyy.
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• lämpötilaa säädetään lämpimimmälle asetukselle
kääntämällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
• lämpötilaa säädetään kylmimmälle asetukselle kääntämällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
.
Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon OFF.
Käyttöpaneeli
1
2
3
Hälytyksen kuittauspainike
5 Lämpötilan säädin
Pikapakastustoiminto
Pikapakastus käynnistetään painamalla pikapakastuksen
kytkintä.
Merkkivalo syttyy.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa painamalla
pikapakastuksen kytkintä. Pikapakastuksen merkkivalo
sammuu.
5
1
2
3
4
4
Merkkivalo
Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
Pikapakastuksen merkkivalo
Pikapakastuksen kytkin
Korkean lämpötilan hälytys
Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi), hälytysmerkkivalo syttyy.
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan aikana.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytysmerkkivalo sammuu automaattisesti.
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakasteiden säilyttäminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, aktivoi pikapakastustoiminto vähintään 24 tunniksi, ennen kuin laitat pakastettavat ruoat pakastimeen.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen 12)
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään
kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
12) Katso Tekniset tiedot.
22
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään
kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Pakastimen sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
10-15 mm.
Pakastin on paras sulattaa silloin, kun siinä on vain vähän
ruokaa.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne
paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä kansi auki, irrota sulamisveden poistoputken
tulppa ja anna kaiken sulamisveden kertyä alustalle.
Poista jää nopeasti kaapimen avulla.
4. Kun pakastin on sulanut, kuivaa sisäpinnat huolellisesti ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.
5. Kytke virta laitteeseen.
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon ja anna laitteen käydä 2-3 tuntia tällä asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja
huurteen poistoon, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
keinotekoisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää niiden turvallista
säilytysaikaa.
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus × Leveys × Syvyys (mm):
Muut tekniset tiedot on ilmoitettu laitteen ulkopinnassa oikealla puolella sijaitsevassa
tyyppikilvessä.
868 × 795 × 665
Nousuaika
28 tuntia
Asennus
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan
(autotalliin tai kellariin), mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmaa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – 32°C
N
+16°C – 32°C
ST
+16°C – 38°C
T
+16°C – 43°C
23
Ilmanvaihtovaatimukset
1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnalle.
Laitteen kaikkien neljän jalan tulee olla tukevasti lattiassa.
2. Varmista, että laitteen ja takana olevan seinän välinen
rako on 5 cm.
3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien seinien
välinen rako on 5 cm.
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli
edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen
24
jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä
josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Denna snabbguide innehåller alla basfakta om din nya produkt och är enkel att använda. Electrolux har som målsättning
att minska företagets förbrukning av papper till bruksanvisningar med cirka 30 %, vilket kommer att rädda 12.000 träd
varje år. Snabbguiden är en av många åtgärder som Electrolux vidtar för att värna om miljön. Det må vara ett litet steg,
men genom att bidra med lite åstadkommer vi mycket.
En komplett bruksanvisning är tillgänglig på www.electrolux.com
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda
produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant
läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder produkten
första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god
kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och
information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar
inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om
de inte instrueras och övervakas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten
för att säkerställa att de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från
eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten
som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att
bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar,
skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren
obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då
finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för
barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras eller täpps igen.
• Denna produkt är endast avsedd för användning i hemmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och
drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts
för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel.
Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas
under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande
källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka
modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av
produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten
har installerats.
25
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst.
Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att lampglaset
13) sitter på plats över den inre belysningen.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i
dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan
leda till hudsår eller frost/frysskador.
• Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken
under långa perioder.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den
bakre väggen. 14)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i
produkten eftersom detta skapar ett tryck i behållaren
som då kan explodera och skada produkten.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras
direkt från produkten.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget
före underhåll.
• Innan du använder produkten första gången, rengör
insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och lite neutral såpa för att ta bort den typiska lukten
hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från
produkten. Använd en plastskrapa.
• Använd aldrig en hårtork eller andra värmegenererande
apparater för att påskynda avfrostningen. För hög värme kan skada plastdelarna inne i produkten, och fukt
kan tränga in i det elektriska systemet och göra det
strömförande.
13) I förekommande fall.
14) Om produkten är frostfri
26
Installation
Viktigt Följ noga anvisningarna i avsnittet för elektrisk
anslutning.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har
några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den
är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall
förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna
tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig
ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• Placera produkten på tillräckligt avstånd från väggen
så att locket kan öppnas helt.
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller
spisar.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har
installerats.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra
service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen
eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan
skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför
kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material
kan
i denna produkt som är märkta med symbolen
återvinnas.
Användning
Sätta på frysboxen
Temperaturreglering
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs.
Nätindikatorn tänds.
Larmkontrollampan tänds.
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera frysboxen:
• vrid temperaturreglaget mot för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla höga
kylnivåer.
Stänga av frysboxen
En medelhög inställning är i regel bäst.
För att stänga av frysboxen,
vrid temperaturreglaget till OFF-läget.
Kontrollpanel
1
2
3
Återställ larm-knapp
5 Temperaturreglage
Funktionen Fast Freezing
Du kan aktivera funktionen Fast Freezing genom att trycka
på Fast Freezing-knappen.
Kontrollampan för Fast Freezing tänds.
Du kan när som helst stänga av funktionen genom att
trycka på Fast Freezing-knappen. Kontrollampan för Fast
Freezing släcks.
5
1
2
3
4
4
Nätindikator
Larmlampa vid för hög temperatur
Kontrollampa för Fast Freezing
Knapp för Fast Freezing
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på grund av ett
strömavbrott) indikeras genom att larmkontrollampan
tänds.
Lägg inte in mat i frysboxen under larmperioden.
När normala förhållanden har återställts slocknar larmlampan automatiskt.
Daglig användning
Infrysning av färska livsmedel
Förvaring av fryst mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel
och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.
För att frysa in färsk mat, låt funktionen Fast Freezing vara
aktiverad i minst 24 timmar innan du lägger in maten som
skall frysas i frysfacket.
Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar
anges på typskylten .15)
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in andra
livsmedel som skall frysas under denna period.
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge,
låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in
några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid
ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under
Temperaturökningstid, måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan
frysas in på nytt (när maten har kallnat).
15) Se avsnittet "Tekniska data".
27
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget
innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av
en auktoriserad servicetekniker.
Avfrostning av frysen
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka
10-15 mm.
Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den innehåller lite
eller ingen mat alls.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av frysboxen.
2. Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera lager
med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen från tömningshålet och samla upp allt avfrostningsvatten på en
bricka. Använd en skrapa för att snabbt ta bort is.
4. När avfrostningen är klar, torka noga av insidan och
anslut sedan frysboxen till eluttaget.
5. Sätt på frysboxen.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och låt
frysboxen stå i två eller tre timmar med denna inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade
ut.
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa
av frost eftersom frysboxen kan skadas. Använd inga
mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda
upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av
tillverkaren. En temperaturstigning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras
utan säkerhetsrisk.
Tekniska data
Mått
Höjd × Bredd × Djup (mm):
868 × 795 × 665
Temperaturökningstid
28 timmar
Ytterligare teknisk information finner du på
typskylten som sitter på höger sida utanpå
produkten.
Installation
Placering
Ventilationskrav
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats
inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion bör
den installeras i ett utrymme som har en omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som
är angiven på typskylten:
1. Placera frysboxen i horisontell position på en plan
och stabil yta. Frysboxen måste stå stadigt på alla fyra
fötterna.
2. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme bakom frysboxen.
3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme på frysboxens
sidor.
Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
28
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med frysboxens
märkdata som anges på typskylten.
Frysboxen måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspän-
ningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta frysboxen till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna frysbox uppfyller kraven enligt gällande EG-direktiv för CE-märkning.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
29
30
31
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.zanussi.pt
www.zanussi.com
820419810-00-022010
www.zanussi.com.hr
Download PDF

advertising