Electrolux | ECN40109W | Basic Guide | Electrolux ECN40109W Basic Guide

Electrolux ECN40109W Basic Guide
Ръководство за употреба
kasutusjuhend
Инструкция по
эксплуатации
udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Упутство за употребу
Фризер-ракла
Sügavkülmkirst
Морозильный ларь
Pajisje Ngrirëse Horizontale
Сандак за замрзнување
Сандук за замрзавање
ECN40109W
2 electrolux
Това Кратко ръководство за потребителя съдържа всички основни факти за вашия нов
продукт и е лесно за използване. Electrolux иска да намали потреблението на хартия,
свързано с ръководства за потребителя, с около 30%, което ще помогне за запазването на
12 000 дървета всяка година. Краткото ръководство за потребителя е една от многото
стъпки, които Electrolux прави за опазване на околната среда. Може това да е малка стъпка,
но и с малки неща можем да направим много.
Пълно ръководство за потребителя може да се намери на www.electrolux.com
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
От интерес на вашата безопасност и за оси‐
гуряване на правилна употреба, преди да ин‐
сталирате и използвате уреда за пръв път,
прочетете това ръководство за потребителя
внимателно, включително препоръките и
предупрежденията. За да избегнете ненужни
грешки и злополуки, важно е да внимавате
всички хора, които използват уреда, да са на‐
пълно запознати с неговата работа и сред‐
ствата за предпазване. Запазете тези ин‐
струкции и се погрижете те да останат към
уреда, ако той бъде преместен или прода‐
ден, така че всеки, който го използва през це‐
лия му срок на експлоатация, да бъде добре
информиран за употребата и безопасността
на уреда.
За защита на живота и имуществото си спаз‐
вайте предпазните мерки от инструкциите за
потребителя, тъй като производителят не но‐
си отговорност за повреди, предизвикани по‐
ради неспазването им.
Безопасност за децата и хората с намалени
способности
• Този уред не е предназначен за употреба
от лица (включително деца) с ограничени
физически, сетивни или умствени възмож‐
ности, с недостатъчен опит и познания ос‐
вен ако не се наблюдават или са им даде‐
ни инструкции за употребата на уреда от
лице, отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да се надзирават, за да се
гарантира, че няма да си играят с уреда.
• Съхранявайте опаковъчните материали да‐
леч от обсега на деца. Съществува опас‐
ност от задушаване.
• При изхвърляне на уреда изключете щеп‐
села от контакта, срежете кабела на за‐
хранването (възможно най-близо до уре‐
да) и демонтирайте вратата, за да предот‐
вратите удар с електрически ток и евен‐
туалното затваряне на деца в него по вре‐
ме на игра.
• Ако с този уред, който има магнитни уплът‐
нения на вратата, ще замените по-стар
уред с пружинен затвор (ключалка) на вра‐
тата или капака, уверете се, че пружинни‐
ят затвор е неизползваем, преди да изхвър‐
лите употребявания уред. Така ще предот‐
вратите смъртна опасност от затварянето
на деца вътре.
Общи мерки за безопасност
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не
запушите вентилационните отвори.
• Уредът е предназначен изключително за
домашна употреба.
• Уредът е предназначен за съхранение на
хранителни продукти и/или напитки при
нормални домашни условия, както е обяс‐
нено в тази книжка с инструкции.
• Не използвайте механични инструменти
или други неестествени средства за уско‐
ряване на процеса на размразяване.
• Не използвайте други електрически уреди
(като машини за сладолед) в хладилници и
фризери, освен ако не са одобрени за тази
цел от производителя.
• Не повреждайте хладилната верига.
• В хладилната верига на уреда се съдържа
изобутан (R600a) - природен газ, който
има високо ниво на съвместимост с околна‐
та среда, но въпреки това е запалим.
По време на транспортиране и инсталира‐
не на уреда внимавайте да не повредите
някой от компонентите на хладилната ве‐
рига.
Ако хладилната верига е повредена:
– избягвайте открити пламъци и запали‐
телни източници
– проветрете напълно помещението, в кое‐
то се намира уредът
• Опасно е да се променят спецификациите
или да се видоизменя този продукт по ка‐
къвто и да било начин. Повреда в захран‐
ващия кабел може да предизвика късо съ‐
единение, пожар или удар с електрически
ток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всички електриче‐
ски компоненти (захранващ кабел, щеп‐
сел, компресор) трябва да се подменят от
сертифициран сервизен агент или квалифи‐
циран сервизен персонал.
1. Захранващият кабел не трябва да се
удължава.
electrolux 3
•
•
•
•
2. Проверете дали щепселът на захранва‐
щия кабел на гърба на уреда не е смач‐
кан или повреден. Смачкан или повре‐
ден захранващ щепсел може да се пре‐
грее и да предизвика пожар.
3. Погрижете се да имате достъп до мре‐
жовия щепсел на уреда.
4. Не дърпайте мрежовия кабел.
5. Ако контактът на захранването е разхла‐
бен, не вкарвайте щепсела в него. Съ‐
ществува опасност от токов удар или по‐
жар.
6. Не използвайте уреда, без да е сложен
капакът на лампичката. 1) за вътрешно‐
то осветление.
Този електроуред е тежък. Трябва да се
внимава при преместването му.
Не местете и не докосвайте продукти от от‐
делението на фризера, ако ръцете ви са
влажни/мокри, тъй като това може да дове‐
де до сваляне на кожата или "студено изга‐
ряне".
Избягвайте продължителното излагане на
уреда на пряка слънчева светлина.
Лампички 2), използваните за този уред
лампи са за специални цели, предназначе‐
ни само за домакински уреди. Те не са под‐
ходящи за домашно стайно осветление.
Всекидневна употреба
• Не поставяйте горещи съдове върху пласт‐
масовите части на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове или теч‐
ности в уреда, тъй като могат да избухнат.
• Не поставяйте хранителни продукти ди‐
ректно срещу въздушното отверстие от за‐
дната страна. 3)
• Замразената храна не трябва да се замра‐
зява отново, след като е била размразена.
• Съхранявайте предварително пакетирана
храна в съответствие с инструкциите на
производителя й.
• Препоръките за съхранение на производи‐
теля на уреда трябва да се спазват стрикт‐
но.
• Не съхранявайте газирани напитки в отде‐
лението на фризера, тъй като създават на‐
лягане върху съда, което може да доведе
до неговото пръсване и да причини повре‐
да на уреда.
• Яденето на сладоледени изделия направо
от уреда може да доведе до "студено изга‐
ряне".
Грижи и почистване
• Преди обслужване изключете уреда и изва‐
дете щепсела от контакта.
1) Ако е предвиден капак
2) Ако е предвидена лампа
3) Ако уредът работи без заскрежаване
• Преди да използвате уреда за първи път,
почистете вътрешността и всички вътреш‐
ни принадлежности с хладка сапунена во‐
да (неутрален сапун), за да отстраните ти‐
пичната за новите изделия миризма, а
след това подсушете напълно.
• Не почиствайте уреда с метални предмети.
• Не използвайте остри предмети за отстра‐
няване на скреж от уреда. Използвайте
пластмасова стъргалка.
• Никога не използвайте сешоар за коса или
други отоплителни уреди, за да ускорите
обезскрежаването. Прекомерното нагрява‐
не може да повреди пластмасовата въ‐
трешност, а влагата да проникне в електри‐
ческата система на уреда и да го направи
опасен.
Инсталиране
ВАЖНО! За свързването към
електроснабдяването внимателно следвайте
инструкциите, дадени в съответните
раздели.
• Разопаковайте уреда и проверете дали ня‐
ма повреди по него. Не свързвайте уреда,
ако е повреден. Веднага съобщете за въз‐
можни повреди на мястото, откъдето сте
го купили. В такъв случай запазете опаков‐
ката.
• Препоръчително е да изчакате поне чети‐
ри часа, преди да свържете уреда, за да да‐
дете възможност на маслото да се стече
обратно в компресора.
• Трябва да се осигури правилна циркула‐
ция на въздуха около уреда - в противен
случай той може да прегрее. За да осигури‐
те достатъчна вентилация, следвайте съо‐
тветните инструкции за монтаж.
• Уредът трябва да се поставя далеч от сте‐
ната, за да може капакът да се отваря на‐
пълно.
• Уредът не трябва да се поставя в близост
до радиатори или печки.
• Погрижете се щепселът да е достъпен
след инсталирането на уреда.
Обслужване
• Всякакви електротехнически работи, нео‐
бходими за обслужването на този уред,
трябва да се извършват от квалифициран
електротехник или компетентно лице.
• Този уред трябва да бъде обслужван от
упълномощен сервизен център и трябва
да бъдат използвани само оригинални ре‐
зервни части.
4 electrolux
Опазване на околната среда
Както хладилната верига, така и изола‐
ционните материали на този уред, не съ‐
държат никакви газове, които биха могли да
увредят озоновия слой. Уредът не трябва да
се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Из‐
олационната пяна съдържа възпламеними га‐
зове: уредът трябва да се изхвърля в съот‐
ветствие с приложимите нормативни уредби,
които може да получите от местните общин‐
ски власти. Внимавайте да не повредите ох‐
лаждащия блок особено отзад в близост до
топлообменника. Материалите, използвани в
, мо‐
този уред и маркирани със символа
гат да бъдат рециклирани.
ДЕЙСТВИЕ
Включване
Поставете щепсела в
контакта.
Включете регулатора
на температурата, ка‐
то го завъртите по ча‐
совниковата стрелка.
Сигналната лампичка
светва.
Алармената лампич‐
ка светва.
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматично.
За да работите с уреда, процедирайте по
следния начин:
• завъртете регулатора на температурата в
, за да получите минимална
посока към
студенина.
• завъртете регулатора на температурата в
, за да получите максимал‐
посока към
на студенина.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете регулато‐
ра на температурата в позиция OFF.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
Ключ за нулиране на алармата
5 Регулатор на температурата
Функция Action Freeze
Можете да активирате функцията Action
Freeze, като натиснете ключа Action Freeze.
Лампичката Action Freeze светва.
Можете да деактивирате функцията по всяко
време, като натиснете ключа Action Freeze .
Лампичката Action Freeze ще изгасне.
5
4
1 Контролна лампичка
2 Алармена лампичка за висока температу‐
ра
3 Action Freeze лампичка
4 Action Freeze ключ
Аларма за висока температура
Увеличаването на температурата във фризе‐
ра (например поради спиране на тока) се указ‐
ва от включването на алармената лампичка.
По време на фазата на алармата не поста‐
вяйте храна във фризера.
Когато нормалните условия бъдат възстано‐
вени, алармената лампичка ще изгасне авто‐
матично.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
Замразяване на пресни хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо за за‐
мразяване на пресни хранителни продукти и
за дълготрайно съхранение на готови дълбо‐
ко замразени продукти.
За да замразите пресни хранителни продук‐
ти, активирайте функцията Action Freeze наймалко 24 часа преди поставянето на храни‐
телни продукти за замразяване във фризер‐
ното отделение.
electrolux 5
Максималното количество храна, което може
да се замрази в рамките на 24 часа, е указа‐
но на табелката с данни 4)
Процесът на замразяване продължава 24 ча‐
са: през този период не добавяйте други хра‐
нителни продукти за замразяване.
Съхранение на замразени храни
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е използ‐
ван, оставете уреда да работи поне 2 часа
на най-високото положение, преди да поста‐
вите хранителните продукти в отделението.
ВАЖНО! В случай на аварийно
размразяване, например поради спиране на
тока, ако уредът е бил изключен за по-дълго
време, отколкото е посочено в таблицата с
техническите спецификации срещу "Време
на повишаване", замразената храна трябва
се консумира бързо или да се сготви веднага
и след това да се замрази отново (след
охлаждане).
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда от
контакта преди извършването на
каквито и да било операция по поддръжката.
Този уред съдържа въглеводороди в ох‐
лаждащия си блок; следователно под‐
дръжката и презареждането трябва да се из‐
вършва от упълномощени техници.
Обезскрежаване на фризера
Обезскрежавайте фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 10-15 мм.
Най-доброто време за обезскрежаване на
фризера е, когато той не съдържа или съдър‐
жа малко храна.
За да премахнете скрежа, следвайте инструк‐
циите по-долу:
1. Изключете уреда.
2. Извадете всички съхранявани храни, опа‐
ковайте ги в няколко пласта вестник и ги
поставете на хладно място.
3. Оставете капака отворен, извадете тапа‐
та от отвора за отцеждане на размразена‐
та вода и съберете всичката размразена
4.
5.
6.
7.
вода в тава. Използвайте стъргалка, за
да отстраните леда бързо.
Когато обезскрежаването е завършено,
подсушете вътрешността изцяло и отно‐
во поставете тапата.
Включете уреда.
Настройте регулатора на температурата,
за да получите максимално изстудяване,
и оставете уредът да поработи 2-3 часа
на тази настройка.
Поставете обратно в отделението изваде‐
ната преди това храна.
ВАЖНО! Не използвайте остри метални
инструменти, за да изстържете скрежа, за да
не повредите уреда. Не използвайте
механични инструменти или други
неестествени средства за ускоряване на
процеса на размразяване, освен
препоръчваните от производителя.
Покачването на температурата на
замразени опаковки храна по време на
обезскрежаването може да съкрати техния
безопасен срок на съхранение.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери
Височина × Ширина × Дълбочина
(мм):
876 × 1336 × 665
Време на пови‐
шаване
Допълнителни технически данни се
намират на табелката с данни вър‐
ху външната дясна страна на уреда.
31 часа
ИНСТАЛИРАНЕ
Разполагане
Този уред може да бъде инсталиран в сухо,
добре вентилирано закрито помещение (га‐
раж или изба), но за оптимални резултати ин‐
сталирайте уреда на място, чиято температу‐
ра на въздуха съответства на климатичния
4) Вж. "Технически данни"
клас, посочен върху табелката с данни на уре‐
да:
6 electrolux
Клима‐
тичен
клас
Стайна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Изисквания за вентилацията
1. Поставете фризера в хоризонтално поло‐
жение върху твърда повърхност. Шкафът
трябва да бъде поставен върху всичките
си четири крака.
2. Уверете се, че разстоянието между уреда
и задната стена е 5 см.
3. Уверете се, че разстоянието между уреда
и страничните предмети е 5 см.
Въздушният поток зад уреда трябва да е до‐
статъчен.
Свързване в електрическата мрежа
Преди включване към електрозахранващата
мрежа проверете дали напрежението и че‐
стотата на табелката с данни отговарят на те‐
зи от домашната ви електрозахранваща мре‐
жа.
Уредът трябва да е заземен. За целта щепсе‐
лът на захранващият кабел има специален
контакт. Ако домашният контакт на електро‐
захранването не е заземен, свържете уреда
към отделен заземяващ кабел в съответс‐
твие с действащите нормативни разпоредби
след консултация с квалифициран електро‐
техник.
Производителят не носи отговорност, ако го‐
репосочените мерки за безопасност не са спа‐
зени.
Уредът съответства на директивите на ЕИО.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакинските
отпадъци. Вместо това, той трябва да се
предаде в специализиран пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като се погрижите този продукт
да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие
ще помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да бъдат предизвикани от
неправилното изхвърляне като отпадък на
този продукт. За по-подробна информация
за рециклиране на този продукт се обърнете
към местната градска управа, службата за
вторични суровини или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
electrolux 7
See lühike kasutusjuhend sisaldab kõiki põhilisi fakte teie uue toote kohta ning seda on lihtne
kasutada. Electrolux püüab vähendada kasutusjuhendite trükkimiseks kuluvat paberikogust umbes
30% võrra, mis aitab päästa aastas 12 000 puud. Lühike kasutusjuhend on üheks paljudest
sammudest, mida Electrolux astub keskkonna säästmise nimel. See võib olla väike samm, kuid ka
väikesed teod avaldavad suurt mõju.
Täieliku kasutusjuhendi leiate aadressilt www.electrolux.com
OHUTUSINFO
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja
hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate masina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik
seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult
selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetakse või
seadme müümise korral, nii et kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb
kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud
kahjustuste eest tootja ei vastuta.
Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste
turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul, kui
nende üle teostab järelvalvet või neid juhendab
seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse
eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega
mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast
välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema vedrulukustussüsteemiga seadme, siis enne vana
seadme äraviskamist veenduge, et lukustusmehhanismi poleks võimalik enam kasutada.
Vastasel juhul võib seade muutuda lapse jaoks
surmalõksuks.
Üldine ohutus
Ettevaatust Hoidke ventilatsiooniavad
vabadena.
• See masin on ettenähtud ainult koduseks kasutamiseks.
5) kui lambi kate on ette nähtud
• Nagu kasutusjuhendis selgitatud, on seade ette nähtud toiduainete ja/või jookide säilitamiseks tavalises kodumajapidamises.
• Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi vahendeid või kunstlikke abivahendeid.
• Ärge kasutage muid elektrilisi seadmeid (jäätise
tegijad) jahutusseadme sees.
• Ärge vigastage külmutusaine ringlust.
• Seadme jahutusvedeliku ahel sisaldab jahutusvedelikku isobutaan (R600a). Tegemist on keskkonnasõbraliku maagaasiga, mis on aga kergestisüttiv.
Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb
veenduda, et ükski jahutusvedeliku ahela komponent viga ei saaks.
Kui jahutusvedeliku ahel on viga saanud:
– vältige lahtist leeki ja sädemeid
– õhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub
• Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toitejuhtme
kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
Hoiatus Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb
tellida kvalifitseeritud tehnikult või teenusepakkujalt.
1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Tagage kiire juurdepääs pistikupesale.
4. Ärge eemaldage pistikut toitepesast juhtmest tõmbamise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge pistikut sisestage. Elektrilöögi - või tuleoht
6. Seadet ei tohi kasutada ilma lambi katteta,
5) sisevalgustuse jaoks.
• See seade on raske. Seda teisaldades olge ettevaatlik.
• Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas
olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/märjad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi
või külmahaavandeid.
• Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega.
8 electrolux
• Lambid 6), mida selles seadmes kasutatakse,
on ette nähtud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks.
Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plastmassist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või
vedelikku, sest need võivad plahvatada.
• Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseinas
olevat õhuava. 7)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist
uuesti külmutada.
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toitu
vastavalt toidu tootja juhistele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid
hoiustamisnõuandeid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke,
kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põhjustada plahvatuse, mis omakorda kahjustab
seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest söömisel külmapõletust tekitada.
Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage
toitepistik pistikupesast lahti.
• Enne seadme esmakordset kasutamist peske
leige vee ja neutraalse seebiga üle seadme sisemus ja kõik siseseadmed, et eemaldada uuele tootele omane lõhn, seejärel kuivatage täielikult.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks teravaid esemeid. Kasutage plastmassist
kaabitsat.
• Ärge kasutage kunagi sulatamise kiirendamiseks fööni ega muid kuumutusseadmeid. Liigne kuumus võib kahjustada seadme plastmassist sisemust ja niiskus võib tungida elektrisüsteemi, põhjustades lühiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see kahjustada pole saanud. Ärge ühendage seadet,
kui see on viga saanud. Teatage võimalikest
kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel juhul
jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist
oodata vähemalt kaks tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane õhuringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuumenemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks, järgige
paigaldamisjuhiseid.
• Selleks, et kaant saaks täielikult avada tuleks
seade paigutada seinast eemale.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toitepistikule oleks olemas juurdepääs.
Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd
peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud
teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult
originaal varuosi.
Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle külmutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb
utiliseerida vastavalt kohaldatavatele määrustele,
mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti läheduses. Selles seadmes kasutatud ma, on korduvkasutataterjalid, millel on sümbol
vad.
Paigaldamine
Tähtis Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt
vastavas alalõigus toodud juhiseid.
KÄITUS
Sisselülitamine
Ühendage pistik pistikupessa.
Keerake temperatuurinuppu päripäeva.
Peamine märgutuli hakkab põlema.
Häire märgutuli hakkab
põlema.
6) Kui lamp on ette nähtud
7) Kui seadme temperatuur on ülalpool nulli
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuurinupp asendisse OFF.
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Seadme kasutamiseks toimige järgmiselt:
• Kõige külmema temperatuuri saamiseks, keerake temperatuurinupp
suunas.
electrolux 9
• Kõige kõrgema temperatuuri saamiseks, keerake temperatuurinupp
suunas.
Reeglina on sobivaim keskmine asend.
JUHTPANEEL
1
2
3
4 Action Freeze lüliti
Signaali lähtestuslüliti
5 Temperatuuriregulaator
Action Freeze-funktsioon
Funktsiooni Action Freeze sisselülitamiseks vajutage lülitit Action Freeze.
Ala Action Freeze süttib.
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajutades
lülitit Action Freeze . Ala Action Freeze valgus kustub.
5
4
1 Märgutuli
2 Kõrge temperatuuri hoiatustuli
3 Action Freeze tuli
Kõrge temperatuuri hoiatus
Hoiatustule süttimine viitab temperatuuri tõusule
sügavkülmkastis (nt voolukatkestuse tõttu).
Alarmi ajal ei tohi külmikusse toitu juurde panna.
Kui normaaltingimused on taastunud lülitub alarmtuli automaatselt välja.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Värske toidu sügavkülmutamine
Sügavkülmuti sobib värske toidu sügavkülmutamiseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud toidu
pikaajaliseks säilitamiseks.
Värske toidu sügavkülmutamiseks aktiveerige Action Freeze funktsioon vähemalt 24 tunniks enne
külmutatava toidu sügavkülmutusvahesse asetamist.
Maksimaalne toidukogus, mida on võimalik 24 tunni jooksu külmutada, on ära toodud andmeplaadil 8)
Sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi: sel ajal
ei tohi lisada külmutamiseks toitu.
Sügavkülmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaegset mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt
2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui
asetate toiduained seadmesse.
Tähtis Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks
voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära
pikemalt väärtusest, mis on äratoodud tehnilise
iseloomustuse peatükis "temperatuuri tõusu
aeg", peab ülessulanud toiduained koheselt ära
tarbima või valmistama ning seejärel uuesti
külmutama (peale mahajahtumist).
PUHASTUS JA HOOLDUS
Ettevaatust Enne mistahes
hooldustegevust tõmmake seadme
toitejuhe seinast.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist
korraldama ainult volitatud tehnik.
Sügavkülmuti sulatamine
Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on
10-15 mm.
Kõige parem on külmikut sulatada siis kui seal pole üldse või on väga vähe toitu.
Jää eemaldamiseks toimige järgnevalt:
1. Lülitage seade välja.
8) Vaadake "Tehnilised andmed"
2. Võta külmikust välja toiduained, keera need
ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse kohta.
3. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sulatusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatusveel vanni voolata. Jää kiiremaks eemaldamiseks kasuga kaabitsat.
4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage korralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi.
5. Lülitage seade sisse.
6. Seadke temperatuurinupp maksimaalse külmutuse asendisse ja hoidke teda nii kaks kuni
kolm tundi.
7. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduained.
10 electrolux
Tähtis Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid
jää kraapimiseks kuna niiviisi võite seadet
vigastada. Ärge kasutage sulatusprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi vahendeid või muid
mooduseid, mida pole tootja poolt ette nähtud.
Temperatuuri tõus külmutatud toiduainetes võib
vähendada nende kasutusiga.
TEHNILISED ANDMED
Kõrgus × laius × sügavus (mm):
Mõõdud
876 × 1336 × 665
Temperatuuri
tõusu aeg
31 tundi
Täiendavad tehnilised andmed on toodud andmesildil, mis asub seadme paremal välisküljel.
PAIGALDAMINE
Paigutamine
Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva, hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või keldrisse), kuid parimate säilitamistulemuste saamiseks
tuleks see panna ruumi, mille ümbritseva õhu temperatuur vastab seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile:
Kliimaklass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Nõuded ventilatsioonile
1. Sügavkülmkast peab olema paigutatud horisontaalses asendis ja kindlale pinnale. Seade
peab toetuma kõigile neljale jalale.
2. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline
kaugus oleks 5 cm.
3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte vaheline kaugus oleks 5 cm.
Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane.
Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige,
et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale.
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel
on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodune seinapistik pole maandatud, maandage seade
eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud.
Seade on kooskõlas järgnevate EMÜ direktiividega.
KESKKONNAINFO
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab,
et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode
anda taastöötlemiseks vastavasse elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote
õige utiliseerimise kindlustamisega aitate ära
hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel
juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
electrolux 11
В этом Кратком руководстве пользователя представлена вся основная информация о Вашем
новом приобретении, и пользоваться им несложно. Electrolux стремится сэкономить около
трети бумаги на руководства пользователя, что поможет каждый год сохранить 12 тысяч
деревьев. Краткое руководство пользователя – это один из многих шагов Electrolux в защиту
окружающей среды. Возможно, это не очень большой шаг, но, делая немного, Вы достигаете
многого.
С полным руководством пользователя Вы можете ознакомиться, посетив www.electrolux.com.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безопасности
и правильной эксплуатации прибора, перед
его установкой и первым использованием
внимательно прочитайте данное руковод‐
ство, не пропуская рекомендации и предупре‐
ждения. Чтобы избежать нежелательных
ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы
все, кто пользуется данным прибором, под‐
робно ознакомились с его работой и правила‐
ми техники безопасности. Сохраните настоя‐
щее руководство и в случае продажи прибо‐
ра или его передачи в пользование другому
лицу передайте вместе с ним и данное руко‐
водство, чтобы новый пользователь получил
соответствующую информацию о правиль‐
ной эксплуатации и правилах техники безо‐
пасности.
В интересах безопасности людей и имуще‐
ства соблюдайте меры предосторожности,
указанные в настоящем руководстве, так как
производитель не несет ответственности за
убытки, вызванные несоблюдением указан‐
ных мер.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
• Данное изделие не предназначено для
эксплуатации лицами (в том числе детьми)
с ограниченными физическими, сенсорны‐
ми или умственными способностями или с
недостаточным опытом или знаниями без
присмотра лица, отвечающего за их без‐
опасность, или получения от него соответ‐
ствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы дети
не играли с прибором.
• Держите все упаковочные материалы в не‐
доступном для детей месте. Существует
опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, выньте вил‐
ку из розетки, обрежьте шнур питания (как
можно ближе к прибору) и снимите дверцу,
чтобы дети, играя, не получили удар током
или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий магнитное
уплотнение дверцы) предназначен для за‐
мены старого холодильника с пружинным
замком (защелкой) дверцы или крышки, пе‐
ред утилизацией старого холодильника
обязательно выведите замок из строя. Это
позволит исключить превращение его в
смертельную ловушку для детей.
Общие правила техники безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте
перекрытия вентиляционных отверстий.
• Настоящий прибор предназначен исключи‐
тельно для бытового применения.
• Настоящий прибор предназначен для хра‐
нения продуктов питания и напитков в обы‐
чном домашнем хозяйстве, как описано в
настоящем руководстве.
• Не используйте механические приспосо‐
бления или любые другие средства для ус‐
корения процесса размораживания.
• Не используйте другие электроприборы
(например, мороженицы) внутри холодиль‐
ных приборов, если производителем не до‐
пускается возможность такого использова‐
ния.
• Не допускайте повреждения холодильного
контура.
• Холодильный контур прибора содержит
безвредный для окружающей среды, но,
тем не менее, огнеопасный хладагент из‐
обутан (R600a).
При транспортировке и установке прибора
следите за тем, чтобы не допустить повре‐
ждений каких-либо компонентов холодиль‐
ного контура.
В случае повреждения холодильного конту‐
ра:
– не допускайте использования открытого
пламени и источников воспламенения;
– тщательно проветрите помещение, в ко‐
тором установлен прибор.
• Изменение характеристик прибора или вне‐
сение каких-либо изменений в его конструк‐
цию сопряжено с опасностью. Поврежден‐
ный сетевой шнур может явиться причи‐
ной короткого замыкания, пожара и/или по‐
ражения электрическим током.
12 electrolux
ВНИМАНИЕ! Замену электрических час‐
тей изделия (шнура питания, вилки, ком‐
прессора) должен производить сертифициро‐
ванный представитель сервисного центра
или квалифицированный обслуживающий
персонал.
•
•
•
•
1. Запрещено удлинять сетевой шнур.
2. Убедитесь, что вилка сетевого шнура,
расположенного с задней стороны при‐
бора, не раздавлена и не повреждена.
Раздавленная или поврежденная вилка
сетевого шнура может перегреться и
стать причиной пожара.
3. Убедитесь в наличии доступа к вилке се‐
тевого шнура прибора.
4. Не тяните сетевой шнур.
5. Если розетка плохо закреплена, не вста‐
вляйте в нее вилку сетевого шнура. Су‐
ществует опасность поражения электри‐
ческим током или пожара.
6. Нельзя пользоваться прибором с лам‐
почкой без плафона 9) лампочки внут‐
реннего освещения.
Данный прибор отличается большим вес‐
ом. Будьте осторожны при его перемеще‐
нии.
Не вынимайте и не трогайте предметы в
морозильном отделении мокрыми или
влажными руками - это может привести к
появлению на руках ссадин или ожогов от
обморожения.
Не допускайте долговременного воздей‐
ствия на прибор прямых солнечных лучей.
Лампы 10) используются специальные лам‐
пы, предназначенные только для бытовых
приборов. Они не подходят для освеще‐
ния помещений.
Повседневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части прибо‐
ра горячую посуду.
• Не храните внутри прибора воспламеняю‐
щиеся газы и жидкости, так как они могут
взорваться.
• Не помещайте продукты питания прямо на‐
против отверстия для выпуска воздуха в
задней стенке. 11)
• Замороженные продукты не должны вто‐
рично замораживаться после разморажи‐
вания.
• При хранении расфасованных заморожен‐
ных продуктов следуйте рекомендациям из‐
готовителя.
• Следует тщательно придерживаться реко‐
мендаций по хранению, данных изготовите‐
лем прибора.
• Не помещайте в морозильное отделение
газированные напитки, т.к. они создают
внутри емкости давление, которое может
привести к тому, что она лопнет и повре‐
дит прибор.
• Ледяные сосульки могут вызвать ожог,
если брать их в рот прямо из морозильно‐
го отделения.
Чистка и уход
• Перед выполнением операций по чистке и
уходу за прибором выключите его и извле‐
ките вилку сетевого кабеля из розетки.
• Перед первым включением прибора вы‐
мойте его внутренние поверхности и все
внутренние принадлежности теплой водой
с нейтральным мылом, чтобы удалить за‐
пах, характерный для только что изгото‐
вленного изделия, затем тщательно про‐
трите их.
• Не следует чистить прибор металлически‐
ми предметами.
• Не пользуйтесь острыми предметами для
удаления льда с прибора. Используйте пла‐
стиковый скребок.
• Ни в коем случае не используйте фен для
волос и другие нагревательные приборы,
чтобы ускорить размораживание. Чрезмер‐
ное тепло может повредить пластиковую
внутреннюю отделку, а влага может прони‐
кнуть в электрическую систему и вызвать
утечку тока.
Установка
ВАЖНО! При подключении к электросети
тщательно следуйте инструкциям,
приведенным в соответствующем
параграфе.
• Распакуйте прибор и убедитесь в отсут‐
ствии повреждений. Не подключайте к элек‐
тросети поврежденный прибор. Немедлен‐
но сообщите о повреждениях продавцу при‐
бора. В таком случае сохраните упаковку.
• Перед тем как включать прибор, рекомен‐
дуется подождать не менее четырех ча‐
сов, чтобы масло вернулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг прибора до‐
статочную циркуляцию воздуха, в против‐
ном случае он может перегреваться. Что‐
бы обеспечить достаточную вентиляцию,
следуйте инструкциям по установке.
• Прибор следует устанавливать на удале‐
нии от стены, чтобы крышка открывалась
полностью.
• Данный прибор нельзя устанавливать
вблизи радиаторов отопления или кухон‐
ных плит.
9) Если предусмотрен плафон
10) Если в этом приборе предусмотрена лампа,
11) Если прибор относится к классу Frost Free (без образования инея)
electrolux 13
• Убедитесь в наличии доступа к розетке по‐
сле установки прибора.
Обслуживание
• Любые операции по техобслуживанию при‐
бора должны выполняться квалифициро‐
ванным электриком или уполномоченным
специалистом.
• Техобслуживание данного прибора дол‐
жно выполняться только специалистами ав‐
торизованного сервисного центра с исполь‐
зованием исключительно оригинальных
запчастей.
Защита окружающей среды
содержат газов, которые могли бы повре‐
дить озоновый слой. Данный прибор нельзя
утилизировать вместе с бытовыми отходами
и мусором. Изоляционный пенопласт содер‐
жит горючие газы: прибор подлежит утилиза‐
ции в соответствии с действующими норма‐
тивными положениями, с которыми следует
ознакомиться в местных органах власти. Не
допускайте повреждения холодильного кон‐
тура, особенно, вблизи теплообменника. Ма‐
териалы, использованные для изготовления
данного прибора, помеченные символом
, пригодны для вторичной переработки.
Ни холодильный контур, ни изоляцион‐
ные материалы настоящего прибора не
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Включение
Вставьте вилку сете‐
вого кабеля в розетку.
Поверните регулятор
температуры по часо‐
вой стрелке.
Загорится контроль‐
ный индикатор.
Загорится сигналь‐
ный индикатор.
Регулирование температуры
Температура регулируется автоматически.
Прибор приводится в действие в следующем
порядке:
• поворот регулятора температуры в направ‐
лении положения
позволяет уменьшить
охлаждение;
• поворот регулятора температуры в направ‐
позволяет усилить
лении положения
охлаждение.
Выключение
Чтобы выключить прибор, поверните регуля‐
тор температуры до положения OFF.
Обычно оптимальным является сред‐
нее положение.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
Кнопка сброса сигнализации
5 Регулятор температуры
Функция Action Freeze
Можно включить функцию Action Freeze на‐
жатием на выключатель Action Freeze.
Загорится индикатор Action Freeze.
Функцию можно отключить в любой момент
нажатием на выключатель Action Freeze . Ин‐
дикатор Action Freeze погаснет.
5
4
1 Контрольный индикатор
2 Сигнальный индикатор высокой темпера‐
туры
3 Индикатор Action Freeze
4 Выключатель Action Freeze
Оповещение о высокой температуре
На повышение температуры в морозильнике
(например, из-за перебоя в подаче электро‐
питания) указывает свечение сигнального ин‐
дикатора.
Пока светится сигнальный индикатор, не по‐
мещайте продукты в морозильник.
При восстановлении нормальных условий
сигнальный индикатор автоматически погас‐
нет.
14 electrolux
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Замораживание свежих продуктов
Морозильное отделение предназначено для
замораживания свежих продуктов и продол‐
жительного хранения замороженных продук‐
тов, а также продуктов глубокой заморозки.
Для замораживания свежих продуктов вклю‐
чите функцию Action Freeze не менее, чем за
24 часа до закладки подлежащих заморажи‐
ванию продуктов в морозильное отделение.
Максимальное количество продуктов, кото‐
рое может быть заморожено в течение 24 ча‐
сов, указано на табличке технических дан‐
ных 12)
Процесс замораживания занимает 24 часа: в
течение этого времени не добавляйте дру‐
гие продукты для замораживания.
ние дайте прибору поработать не менее 2 ча‐
сов в режиме ускоренной заморозки.
ВАЖНО! При случайном размораживании
продуктов, например, при сбое
электропитания, если напряжение в сети
отсутствовало в течение времени,
превышающего указанное в таблице
технических данных "время повышения
температуры", размороженные продукты
следует быстро употребить в пищу или
немедленно подвергнуть тепловой
обработке, затем повторно заморозить
(после того, как они остынут).
Хранение замороженных продуктов
При первом запуске или после длительного
простоя перед закладкой продуктов в отделе‐
УХОД И ОЧИСТКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед
выполнением каких-либо операций по
чистке или уходу за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.
4.
В холодильном контуре данного прибо‐
ра содержатся углеводороды; поэтому
его обслуживание и заправка должны осуще‐
ствляться только уполномоченными специа‐
листами.
5.
6.
Размораживание морозильника
Размораживайте морозильник, когда слой
инея достигнет толщины 10-15 мм.
Морозильник лучше всего размораживать, ко‐
гда в нем совсем нет или очень мало продук‐
тов.
Для удаления инея выполните следующее:
1. Выключите прибор.
2. Извлеките из него все продукты, заверни‐
те их в несколько слоев газетной бумаги
и поместите в прохладное место.
3. Оставьте крышку открытой, извлеките
пробку из отверстия канала для слива та‐
лой воды и соберите всю талую воду в
7.
поддон. Чтобы быстро удалить лед, мож‐
но воспользоваться скребком.
После завершения размораживания тща‐
тельно протрите внутренние поверхности
и установите пробку на место.
Включите прибор.
Установите регулятор температуры на
максимальный холод и дайте прибору по‐
работать с такой настройкой в течение
двух-трех часов.
Уложите ранее извлеченные продукты об‐
ратно в морозильное отделение.
ВАЖНО! Для удаления инея не допускается
применение острых металлических
предметов во избежание повреждения
прибора. Не используйте механические
устройства или любые другие средства,
кроме рекомендованных производителем,
для ускорения процесса размораживания.
Повышение температуры упаковок с
замороженными продуктами при
размораживании может привести к
сокращению безопасного срока их хранения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габариты
Высота × Ширина × Глубина (мм):
876 × 1336 × 665
Время повыше‐
ния температуры
31 часа
12) См. раздел "Технические данные"
Дополнительные технические дан‐
ные указаны на табличке техниче‐
ских данных на правой стенке при‐
бора снаружи.
electrolux 15
УСТАНОВКА
Размещение
Данный прибор можно устанавливать в су‐
хом, хорошо вентилируемом закрытом поме‐
щении (гараже или подвале), однако для
обеспечения оптимальной работы прибора
устанавливайте его в том месте, где темпера‐
тура окружающей среды соответствует кли‐
матическому классу, указанному на табличке
технических данных прибора.
Клима‐
тический
класс
Температура окружающей сре‐
ды
SN
от +10°C до +32°C
N
от +16°C до +32°C
ST
от +16°C до +38°C
T
от +16°C до +43°C
Требования по вентиляции
1. Устанавливайте морозильник в горизо‐
нтальном положении на прочной поверх‐
ности. Прибор должен стоять на всех че‐
тырех ножках.
2. Убедитесь, что сзади прибора есть зазор
5 см.
3. Убедитесь, что по сторонам прибора есть
зазор 5 см.
Необходимо обеспечить достаточную цирку‐
ляцию воздуха с задней стороны прибора.
Подключение к электросети
Перед включением прибора в сеть удосто‐
верьтесь, что напряжение и частота, указан‐
ные в табличке технических данных, соответ‐
ствуют параметрам вашей домашней элек‐
трической сети.
Прибор должен быть заземлен. Для этого
вилка сетевого кабеля имеет специальный
контакт заземления. Если розетка электриче‐
ской сети не заземлена, выполните отдель‐
ное заземление прибора в соответствии с
действующими нормами, поручив эту опера‐
цию квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую ответ‐
ственность в случае несоблюдения вышеука‐
занных правил техники безопасности.
Данное изделие соответствует Директивам
ЕСС.
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Символ
на изделии или на его упаковке
указывает, что оно не подлежит утилизации
в качестве бытовых отходов. Вместо этого
его следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и
электрооборудования для последующей
утилизации. Соблюдая правила утилизации
изделия, Вы поможете предотвратить
причинение окружающей среде и здоровью
людей потенциального ущерба, который
возможен в противном случае, вследствие
неподобающего обращения с подобными
отходами. За более подробной
информацией об утилизации этого изделия
просьба обращаться к местным властям, в
службу по вывозу и утилизации отходов или
в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
16 electrolux
Ky manual i Përmbledhur përmban gjithë të dhënat bazë të produktit tuaj të ri si dhe është mjaft i
thjeshtë për t'u përdorur. Electrolux dëshiron të ulë konsumin e letrës së përdorur për manualet e
përdorimit me 30%, çka do të ndihmojë në kursimin (ruajtjen) e 12,000 pemëve çdo vit. Manuali i
Përmbledhur i përdorimit është vetëm një ndër hapat e shumtë që Electorlux ka ndërmarrë për
mjedisin. Ky mund të jetë një hap i vogël, por edhe duke bërë pak mund të bësh shumë.
Manualin e plotë të përdorimit mund ta gjeni në www.electrolux.com
TË DHËNA PËR SIGURINË
Në interes të sigurisë tuaj si dhe për një përdorim
të saktë, përpara se të instaloni dhe të përdorni
për herë të parë pajisjen, lexoni me kujdes këtë
manual të përdoruesit, duke përfshirë këshillat
dhe paralajmërimet. Për të shmangur gabime
dhe aksidente të panevojshme, është e
rëndësishme që të gjithë personat që do të
përdorin këtë pajisje, të njohin mirë mënyrën e
përdorimit dhe veçoritë e sigurisë. Ruajini këto
udhëzime dhe sigurohuni që t'i bashkëngjiten
pajisjes në rast se do ta falni apo do ta shisni atë,
në mënyrë që kushdo që do ta përdorë gjatë
jetëgjatësisë së saj, të jetë i mirinformuar për
përdorimin e pajisjes dhe sigurinë ndaj saj.
Për sigurinë e jetës dhe pronës, zbatojini masat
paraprake të udhëzimeve të përdorimit, pasi
prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtime të
shkaktuara nga pakujdesia.
Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
• Kjo pajisje nuk është përshtatur për përdorim
nga personat (përfshirë fëmijët) me aftësi të
kufizuara fizike, ndjesore apo mendore, ose
me mungesë përvoje dhe njohurish, për sa
kohë nuk janë të mbikëqyrur apo janë
udhëzuar si të përdorin pajisjen nga një njeri
përgjegjës për sigurinë e tyre.
Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar
që nuk luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg
fëmijëve. Ka rrezik asfiksimi.
• Nëse do ta hidhni pajisjen, hiqni spinën nga
priza, pritni kabllon e ushqimit (sa më pranë
pajisjes sa të mundeni) dhe hiqni derën për të
parandaluar fëmijët që luajnë të pësojnë ndonjë
goditje elektrike apo të mbyllen vetë brenda.
• Nëse kjo pajisje që përmban brava magnetike
të derës do të vendoset në vend të një pajisjeje
të vjetër me bravë në trajtë suste (shul) mbi
derë apo mbi kapak, sigurohuni që ta
shkatërroni atë bravë përpara se të hidhni
pajisjen e vjetër. Kjo do të parandalojë që
pajisja të kthehet në rrezik vdekjeje për fëmijët.
Siguria e përgjithshme
Kujdes Mos bllokoni zgavrat e ventilimit.
• Kjo pajisje është projektuar vetëm për
përdorim shtëpiak.
13) Nëse parashikohet kapak për llambushkën
• Pajisja është ndërtuar për të mbajtur ushqimet
dhe/ose pijet në shtëpi, siç shpjegohet në këtë
broshurë udhëzuese.
• Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo mjete
artificiale për të përshpejtuar shkrirjen e akullit.
• Mos përdorni pajisje të tjera elektrike (si makinë
akulloresh) brenda pajisjeve ftohëse, për sa
kohë nuk janë përshtatur për këtë nga
prodhuesi.
• Mos dëmtoni qarkun e lëndës ftohëse
(antipiretikut).
• Gazi ftohës (izobutani) (R600a) që ndodhet në
qarkun ftohës të pajisjes, është një gaz natyror
me një nivel të lartë pajtueshmërie me
ambientin, por që është gjithsesi i ndezshëm.
Gjatë transportimit dhe instalimit të pajisjes,
sigurohuni që asnjë nga pjesët e qarkut ftohtës
të mos dëmtohet.
Nëse qarku ftohtës dëmtohet:
– shmangni flakët e hapura dhe burimet
ndezëse
– ajrosni tërësisht dhomën në të cilën ndodhet
pajisja
• Është e rrezikshme të ndryshoni specifikimet
apo të përpiqeni ta modifikoni këtë produkt në
çdo mënyrë të mundshme. Çdo dëmtim i
shkaktuar në kabllo mund të shkaktojë qark të
shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike.
Paralajmërim Çdo komponent elektrik
(kabllo i ushqimit, spina, kompresori) duhet
të zëvendësohet nga një agjent i certifikuar
shërbimi ose nga një personeli i kualifikuar i
shërbimit.
1. Kablli i ushqimit nuk duhet të zgjatet.
2. Sigurohuni që spina nuk është shtypur apo
dëmtuar nga pjesa e pasme e pajisjes. Një
prizë e shtypur apo e dëmtuar mund të
mbinxehet e mund të shkaktojë zjarr.
3. Sigurohuni që priza e pajisjes të jetë
lehtësisht e arritshme.
4. Mos e tërhiqni prizën nga kablli.
5. Nëse priza e fuqisë është liruar, mos futni
në të spinën e ushqimit. Ka rrezik goditjeje
elektrike ose zjarri.
6. Nuk duhet të përdorni pajisjen pa kapakun
e llambës 13) së ndriçimit të brendshëm.
• Kjo pajisje është e rëndë. Bëni kujdes kur e
lëvizni atë.
electrolux 17
• Mos hiqni e mos prekni sende nga dhomëza e
ngrirjes nëse i keni duart të njoma, pasi kjo
mund të shkaktojë dëmtim të lëkurës ose
djegie të shkaktuara nga bryma/ngrirësi.
• Shmangni ekspozim të gjatë të pajisjes në
dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
• Llambushkat 14) në këtë pajisje përdoren
llamba të posaçme të përzgjedhura vetëm për
përdorim në pajisje elektro-shtëpiake. Ato nuk
janë të përshtatshme për t'u përdorur për
ndriçim dhome.
Përdorimi i përditshëm
• Mos vendosni enë të nxehta mbi pjesët
plastike të pajisjes.
• Mos ruani brenda në pajisje gaz dhe lëng të
ndezshëm, pasi këto mund të shpërthejnë.
• Mos vendosni produkte ushqimore
drejtpërdrejt në zgavrën e daljes së ajrit që
ndodhet në murin e pasmë. 15)
• Ushqimet e ngrira nuk duhet të ringrihen nëse
janë shkrirë njëherë.
• Ushqimet e ngrira të paketuara paraprakisht,
ruajini në pajisje sipas udhëzimeve të
prodhuesit të ushqimit.
• Këshillat e prodhuesit të pajisjes për ruajtjen e
ushqimeve, duhet t'i ndiqni me përpikmëri.
• Mos vendosni pije të gazuara ose
shkumëzuese në dhomëzën e ngrirjes, pasi
këto krijojnë presion brenda shishes dhe mund
të shpërthejnë, gjë që do të dëmtojë pajisjen.
• Kubet e akullit mund të shkaktojnë djegie nëse
konsumohen direkt nga pajisja.
Kujdesi dhe pastrimi
• Përpara se të kryeni veprime për mirëmbajtjen
e pajisjes, fikeni atë dhe hiqeni nga priza.
• Përpara së te përdorni pajisjen për herë të
parë, pastroni pjesën e tij të brendshme dhe
gjithë aksesorët e brendshëm me ujë të vakët
dhe pak sapun natyral për të hequr erën tipike
të një produkti të ri, e më pas thajeni tërësisht.
• Mos e pastroni pajisjen me objekte metalike.
• Mos përdorni objekte me majë për të hequr
brymën nga pajisja. Përdorni një kruajtëse
plastike.
• Mos përdorni kurrë tharëse flokësh ose pajisje
të tjera ngrohëse për të përshpejtuar shkrirjen.
Nxehtësia e tepërt mund të dëmtojë pjesën e
14) Nëse parashikohet përdorimi i llambave
15) Nëse pajisja është Pa formim bryme
brendshme plastike, dhe lagështia mund të
hyjë në sistemin elektrik e të bëjë masë.
Instalimi
E rëndësishme Për lidhjet elektrike, ndiqni me
kujdes udhëzimet e dhëna në paragrafët
përkatës.
• Shpaketoni pajisjen dhe kontrolloni nëse ka
dëmtime. Mos e lidhni pajisjen nëse ajo është e
dëmtuar. Raportoni menjëherë dëmtimet e
mundshme në vendin ku keni blerë pajisjen. Në
këtë rast, ruajeni paketimin.
• Është e këshillueshme të prisni të paktën katër
orë përpara se të lidhni pajisjen, për t'i lejuar
vajit të rrjedhë në kompresor.
• Rrotull pajisja duhet të ketë një qarkullim të
mjaftueshëm të ajrit, pasi mungesa e tij do të
shkaktonte mbinxehje. Për të arritur ventilim të
mjaftueshëm, ndiqni udhëzimet përkatëse për
instalimin.
• Pajisja duhet të vendoset larg murit për të
mundësuar hapjen e plotë të kapakut.
• Pajisja nuk duhet vendosur pranë radiatorëve
apo sobave.
• Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas
montimit të pajisjes.
Shërbimi
• Çdo ndërhyrje elektrike e nevojshme për
instalimin e kësaj pajisjeje, duhet kryer nga një
elektriçist i kualifikuar ose nga një person i aftë.
• Shërbimi i këtij produkti duhet të kryhet nga një
Qendër e autorizuar Shërbimi, si dhe duhen
përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale.
Mbrojtja e Mjedisit
Kjo pajisje nuk përmban gazra që mund të
dëmtojnë shtresën e ozonit në qarkun e
ftohësit apo në materialet izoluese. Pajisja nuk
duhet të hidhet së bashku me plehrat e tjera të
qytetit. Shkuma izoluese përmban gazra të
ndezshëm: pajisja duhet të hidhet në përputhje
me rregullat e zbatueshme të vendosura nga
autoritetet tuaja lokale. Shmangni dëmtime në
njësinë ftohëse, veçanërisht në pjesën e pasme
pranë shkëmbyesit të nxehtësisë. Materialet e
përdorura për këtë pajisje që kanë simbolin
janë të riciklueshme.
18 electrolux
FUNKSIONIMI
Ndezja
Futni spinën në prizën e
murit.
Rrotulloni çelësin e
Temperaturës në
drejtim orar.
Drita treguese do të
ndizet.
Drita e Alarmit do të
ndizet.
Rregullimi i temperaturës
Temperatura rregullohet automatikisht.
Për të venë pajisjen në funksionim, veproni si vijon:
• rrotulloni çelësin e Temperaturës në pozicionin
për të përftuar minimumin e ftohtësisë.
• rrotulloni çelësin e Temperaturës në pozicionin
për të përftuar maksimumin e ftohtësisë.
Një përzgjedhje mesatare është
përgjithësisht përzgjedhja më e
përshtatshme.
Fikja
Për të fikur pajisjen, rrotulloni çelësin e
Temperaturës në pozicionin OFF.
PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
Çelësi i vendosjes së alarmit
5 Rregullatori i temperaturës
Funksioni Action Freeze
Mund të aktivizoni funksionin Action Freeze duke
shtypur butonin Action Freeze.
Drita Action Freeze do të ndizet.
Është e mundur të çaktivizoni funksionin në çdo
kohë duke shtypur butonin Action Freeze . Drita
Action Freeze do të fiket.
5
1
2
3
4
4
Drita treguese
Drita e alarmit ndaj temperaturës së lartë
Action Freeze drita
Action Freeze çelës
Alarm ndaj temperaturës së lartë
Rritja e temperaturës në ngrirës (për shembull si
pasojë e ikjes së dritave) tregohet nëpërmjet
ndezjes së dritës së Alarmit
Gjatë fazës së alarmit, mos vendosni ushqime
brenda në frigorifer.
Pasi të jenë rregulluar sërish kushtet, drita e
Alarmit do të fiket automatikisht.
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
Ngrirja e ushqimeve të freskëta
Dhomëza e ngrirësit është e përshtatshme për
ngrirjen e ushqimit të freskët si dhe për
depozitimin e ushqimeve të ngrira për një kohë të
gjatë.
Për të ngrirë ushqime të freskëta, aktivizoni
funksionin Action Freeze të paktën 24 orë
përpara se të fusni ushqimin në dhomëzën e
ngrirjes.
Sasinë maksimale të ushqimit që mund të ngrijë
për 24 orë, e gjeni mbi etiketën e parametrave
16)
Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë: gatë kësaj
periudhe mos shtoni ushqime të tjera për të ngrirë.
16) Referojuni kapitullit "Të dhëna teknike"
Depozitimi i ushqimeve të ngrira
Kur e përdorni për herë të parë ose pas një
periudhe jashtë përdorimit, përpara se të futni
produkte në dhomëz, lëreni pajisjen të punojë për
të paktën 2 orë në përzgjedhjen më të lartë.
E rëndësishme Në rast të një shkrirjeje
aksidentale, për shembull si pasojë e ikjes së
korrentit dhe nëse kjo ka zgjatur në kohë më
shumë se vlera e shfaqur në tabelën e të
dhënave teknike në pikën "koha në rritje",
ushqimi i shkrirë duhet të konsumohet shpejt ose
të gatuhet menjëherë e më pas të mund të
rivendoset në ngrirje (jo të nxehtë, por pasi të jetë
ftohur).
electrolux 19
KUJDESI DHE PASTRIMI
Kujdes Shkëputeni nga korrenti pajisjen
përpara se të kryeni çdo veprim
mirëmbajtjeje.
Kjo pajisje përmban hidrokarbon në njësinë
e saj ftohëse; për këtë arsye, mirëmbajtja
dhe ringarkimi duhet të kryhen vetëm nga teknikë
të autorizuar.
Shkrirja e ngrirësit
Shkrini ngrirësin kur shtresa e brymës arrin një
trashësi prej 10-15 mm.
Koha më e mirë për të shkrirë ngrirësin kur
brenda tij ka pak ose nuk ka ushqime.
Për të hequr brymën e formuar, ndiqni udhëzimet
e mëposhtme:
1. Fikni pajisjen.
2. Hiqni çdo ushqim nga brenda, paketojini me
disa shtresa gazete dhe vendosini në një
vend të freskët.
3. Lëreni kapakun hapur, hiqni tapën nga tubi i
kullimit të ujit të shkrirë dhe mblidheni ujin e
4.
5.
6.
7.
shkrirë në një kovë. Përdorni një kruese për të
hequr shpejt akullin.
Kur procesi i shkrirjes ka përfunduar, thani
pjesët e brendshme të pajisjes tërësisht dhe
rivendoseni tapën.
Ndizni pajisjen.
Vendoseni çelësin e temperaturës në pozicion
të tillë që të përftoni ftohtësinë maksimale dhe
lëreni pajisjen të punojë për dy ose tre orë me
këtë përzgjedhje.
Rivendosni në pajisje ushqimet që hoqët më
parë.
E rëndësishme Mos përdorni kurrë mjete të
mprehta metalike për të kruar akullin pasi mund
të dëmtoni pajisjen. Mos përdorni asnjë pajisje
mekanike apo mjete artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirje, veç atyre të rekomanduara
nga prodhuesi. Ngritja e temperaturës së pakove
të ushqimit të ngrirë, gjatë shkrirjes, mund t'i
shkurtojë jetën ruajtjes së ushqimit.
TË DHËNA TEKNIKE
Dimensionet
Lartësi × Gjerësi × Thellësi (mm):
876 × 1336 × 665
Koha në Rritje
31 orë
Të dhënat e tjera teknike i gjeni në
etiketën e parametrave që gjendet në
anë të majtë brenda pajisjes dhe në
etiketën e energjisë.
INSTALIMI
Pozicionimi
Kjo pajisje mund të instalohet në një ambient të
mbyllur, të thatë e të ajrosur mirë (garazh ose
qilar), por për rendiment optimal instalojeni
pajisjen në një vend ku temperatura e ambientit i
korrespondon klasit të klimës të shënuar në
etiketën e parametrave të pajisjes:
Klasi i
klimës
Temperatura e ambientit
SN
+10°C deri + 32°C
N
+16°C deri + 32°C
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
Nevojat për ventilim
1. Vendoseni ngrirësin në pozicion horizontal
mbi një sipërfaqe të qëndrueshme. Ngrirësi
duhet të qëndrojë mbi të katërta këmbët e tij.
2. Sigurohuni që boshllëku midis pajisjes dhe
murit të pasmë të jetë 5 cm.
3. Sigurohuni që boshllëku midis pajisjes dhe
mureve anësore të jetë 5 cm.
Qarkullimi i ajrit mbrapa pajisjes duhet të jetë i
mjaftueshëm.
Lidhja elektrike
Përpara se ta futni pajisjen në prizë, sigurohuni
që voltazhi dhe frekuenca që tregohet në tabelën
e vlerave përputhet me të dhënat e rrymës së
shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e kabllos së
ushqimit është e pajisur me një kontakt, pikërisht
për këtë qëllim. Nëse spina e ushqimit të
shtëpisë nuk është e tokëzuar, lidheni pajisjen në
një prizë të veçuar të tokëzuar në përputhje me
rregullat në fuqi, duke u këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon të marrë përsipër gjithë
përgjegjësinë nëse nuk ndiqen masat paraprake
të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me direktivat
E.E.C. Direktivat.
20 electrolux
Ова кратко упатство за употреба ги содржи сите основни факти за вашиот нов производ и се
користи лесно. Electrolux сака да го намали своето трошење хартија за упатства за употреба
за околу 30%, што би помогнало да се сочуваат 12.000 дрвjа годишно. Краткото упатство за
употреба е еден од многуте чекори што ги презема Electrolux за заштита на околината.
Чекорот можеби е мал, но и со малку може да се направи многу.
Целосното упатство за употреба се наоѓа на www.electrolux.com.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
За ваша безбедност и за да се обезбеди
правилна употреба, пред да го наместите и
да го користите апаратот првпат, прочитајте
го упатството за употреба внимателно,
вклучувајќи ги и советите и
предупредувањата. За да се избегнат
непотребни грешки и незгоди, важно е сите
што го користат апаратот да се темелно
запознаени со начинот на работата и
безбедносните функции. Чувајте го
упатството и погрижете се да биде со
апаратот ако се премести или продаде, за да
може секој што го користи во работниот век
да биде правилно информиран за
употребата на апаратот и за безбедноста.
За безбедност на животот и имотот чувајте
ги опомените за претпазливост од ова
упатство бидејќи производителот не е
одговорен за штетите предизвикани од
нивното непочитување.
Безбедност на децата и помалку вештите
лица
• Апаратот не е наменет да го користат
лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални
способности, или што немаат искуство и
знаење, освен ако не се под надзор или се
упатени за користење на апаратот од
страна на лице што е одговорно за
нивната безбедност.
Децата треба да се под надзор за да не си
играат со апаратот.
• Чувајте ги сите материјали за пакување
далеку од децата. Постои опасност од
задушување.
• Ако го расходувате апаратот, извлечете го
кабелот за струја од штекерот, исечете го
(што е можно поблиску до апаратот) и
извадете ја вратата за да спречите децата
што си играат да не ги удри струја или да
не се затворат во него.
• Ако апаратов, кој има магнетизирани гуми
за затворање, треба да замени постар
апарат што има брава со пружина на
вратата или капакот, погрижете се да ја
онеспособите бравата со пружина пред да
го расходувате стариот апарат. Така ќе се
спречи тој да стане смртоносна стапица за
децата.
Општа безбедност
ВНИМАНИЕ Внимавајте отворите за
проветрување да не бидат блокирани.
• Апаратот е конструиран само за домашна
употреба.
• Апаратот е наменет за чување
прехранбени продукти и пијалаци во
нормално домаќинство, како што е
објаснето во ова упатство.
• Не користете механички уреди или
вештачки средства за забрзување на
топењето.
• Не користете други електрични апарати
(на пр. мешалки за сладолед) во
ладилници, освен ако не се одобрени за
таква намена од страна на производителот.
• Не оштетувајте ги водовите со средството
за ладење.
• Средството за ладење изобутан (R600a),
кој кружи низ водовите за ладење на
апаратот, е природен гас со високо ниво
на еколошка подобност, но сепак е запалив.
За време на превозот и местењето на
апаратот, внимавајте да не се оштети
ниеден дел од водовите за ладење.
Доколку се оштетат водовите за ладење:
– избегнувајте отворен оган и извори на
искри
– темелно проветрете ја просторијата во
која што се наоѓа апаратот
• Опасно е да се менуваат спецификациите
или да се вршат какви и да било измени на
производот. Секое оштетување на кабелот
може да предизвика краток спој, пожар и/
или струен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Сите електрични
делови (кабелот за струја, приклучокот,
компресорот) мора да ги заменува
сертифициран или квалификуван сервисер.
1. Кабелот за струја не смее да се
продолжува.
2. Проверете приклучокот за во штекер да
не е смачкан или оштетен од задниот
дел на уредот. Смачкан или оштетен
приклучок за во штекер може да се
прегрее и да предизвика пожар.
3. Внимавајте приклучокот во
електричната мрежа да е пристапен.
electrolux 21
•
•
•
•
4. Не влечете го кабелот.
5. Ако штекерот е разлабавен, не
вметнувајте го приклучокот во него.
Постои опасност од струен удар или
пожар.
6. Апаратот не смее да работи без
капакот за ламбата 17) на внатрешното
светло.
Апаратот е тежок. Треба да се внимава
кога се поместува.
Не вадете ги и не допирајте ги предметите
во преградите на замрзнувачот ако рацете
ви се мокри или влажни, зашто така може
да дојде до гребење на кожата и
смрзнатици.
Избегнувајте подолга изложеност на
апаратот на директна сончева светлина.
Електрични ламби во форма на крушка 18)
во овој апарат се користат светилки за
специјална намена само во апарати за
домаќинството. Тие не се погодни за
собно осветление.
Секојдневна употреба
• Не ставајте жешки садови на пластичните
делови на апаратот.
• Не чувајте запаливи гасови и течности во
апаратот, зашто тие може да експлодираат.
• Не ставајте прехранбени продукти
директно врз отворите за воздух на
задниот ѕид. 19)
• Смрзнатата храна не смее повторно да се
смрзнува откако ќе се одмрзне.
• Чувајте ја претходно спакуваната
смрзната храна во согласност со
упатствата на нејзиниот производител.
• Мора строго да се почитуваат препораките
за чување на производителот на апаратот.
• Не ставајте содирани или газирани
пијалаци во преградите на замрзнувачот,
бидејќи тие создаваат притисок во садот,
што може да предизвика негово
експлодирање, што може да заврши со
оштетување на апаратот.
• Смрзнатите лижавчиња може да
предизвикаат смрзнатици ако се
конзумираат веднаш.
Нега и чистење
• Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го приклучокот за струја од
штекерот.
• Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите внатрешни
додатоци со млака вода и малку
неутрален сапун за да се отстрани
17) Ако е предвиден капак за ламбата
18) Ако е предвидена ламба
19) Ако апаратот е со заштита од смрзнување
карактеристичниот мирис на новите
производи, па исушете го темелно.
• Не чистете го апаратот со метални
предмети.
• Не користете остри предмети за вадење
на мразот од апаратот. Користете
пластична гребалка.
• Никогаш не користете фен за коса или
други апарати за греење за да го забрзате
одмрзнувањето. Претераната топлина
може да ја оштети пластичната
внатрешност, така што влагата ќе навлезе
во електричниот систем и ќе го стави под
напон.
Местење
ВАЖНО За електричното поврзување,
внимателно постапете според упатствата
дадени во одделните пасуси.
• Распакувајте го апаратот и проверете да
не е оштетен. Не приклучувајте го
апаратот ако е оштетен. Веднаш пријавете
ги евентуалните оштетувања таму каде
што сте го купиле апаратот. Во тој случај,
престанете со распакување.
• Препорачливо е да се почека најмалку
четири часа пред да се приклучи апаратот
за да може маслото да се врати во
компресорот.
• Околу апаратот треба да има соодветно
кружење на воздухот - без него може да
дојде до прегревање. За да се постигне
доволно проветрување, следете ги
упатствата за местење.
• Меѓу ѕидот и апаратот треба да има
извесно растојание за да може капакот да
се отвора целосно.
• Апаратот не смее да се наоѓа блиску до
радијатори или плински шпорети.
• Внимавајте приклучникот за струја да е
пристапен по местењето на апаратот.
Сервисирање
• Електричните приспособувања потребни
за сервисирање на апаратот треба да ги
изврши квалификуван електричар или
компетентно лице.
• Производот мора да го сервисира
овластен Сервисен центар и мора да се
користат само оригинални резервни
делови.
22 electrolux
Заштита на животната средина
Апаратот не содржи гасови што може
да го оштетат озонскиот слој ниту во
водовите за ладење, ниту во изолациските
материјали. Апаратот не смее да се
расходува заедно со обичен комунален смет
и ѓубре. Изолациската пена содржи запаливи
гасови: апаратот мора да се расходува
согласно со важечките прописи што може да
ги добиете од локалните власти.
Избегнувајте оштетување на уредот за
ладење, особен одзади, близу до
разменувачот на топлина. Материјалите
употребени за овој апарат означени со
се рециклираат.
симболот
РАКУВАЊЕ
Вклучување
Вметнете го
приклучникот во
ѕиден штекер.
Свртете го
регулаторот за
температура
надесно.
Светлото за
вклученост ќе се
запали.
Светлото за аларм ќе
се запали.
Регулирање на температурата
Температурата се регулира автоматски.
За да работите со апаратот, постапете на
следниов начин:
• свртете го регулаторот на температурата
за да постигнете минимално
кон
ладење.
• свртете го регулаторот на температурата
за да постигнете максимално
кон
ладење.
Средната поставка, општо земено, е
најпогодна.
Исклучување
За да го исклучите апаратот, свртете го
регулаторот на температурата во положба
OFF.
КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
5
1
2
3
4
2
3
4
Контролно светло
Светло за аларм при висока температура
Action Freeze светло
Action Freeze прекинувач
Прекинувач за ресетирање на алармот
5 Регулатор на температурата
Action Freeze функција
Можете да ја активирате Action Freeze
функцијата со притискање на Action Freeze
прекинувачот
. Action Freeze светлото ќе се запали.
Функцијата може да се исклучи во секое
време со притискање на Action Freeze
прекинувачот. . Action Freeze светлото ќе се
изгасне.
Аларм при висока температура
Зголемувањето на температурата во
замрзнувачот (на пример, поради
снемување струја) се покажува со палење на
светлото за аларм.
Не ставајте храна во замрзнувачот за време
на тревожењето.
Кога ќе се воспостават нормални услови,
светлото за аларм ќе се исклучи автоматски.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Смрзнување свежа храна
Комората на замрзнувачот е погодна за
замрзнување свежа храна и чување
смрзната и длабоко смрзната храна подолго
време.
За да смрзнете свежа храна, вклучете ја
функцијата Action Freeze барем 24 часа пред
electrolux 23
да ја ставите храната да се мрзне во
комората.
Максималното количество храна што може
да се смрзне за 24 часа е одредено на
плочката со спецификации 20)
Смрзнувањето трае 24 часа: за време на
овој период не додавајте друга храна за
мрзнење.
Чување смрзната храна
По првото вклучување или по извесен
период некористење, пред да ставите
производи во преградата, оставете апаратот
да работи барем 2 часа на најголемата
поставка.
ВАЖНО Во случај на случајно одмрзнување,
на пример поради снемување струја, ако
немало струја подолго време отколку под
ставката "време на одржување" во табелата
за технички карактеристики, одмрзнатата
храна мора да се изеде брзо или да се
зготви веднаш, а потоа повторно да се
смрзне (откако ќе се излади).
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ВНИМАНИЕ Исклучете го апаратот од
струја пред да вршите каква било
постапка за одржување.
Апаратот содржи јагленохидрати во
уредот за ладење; одржувањето и
повторното полнење може да ги вршат само
овластени техничари.
Одмрзнување на замрзнувачот
Одмрзнете го замрзнувачот кога слојот мраз
ќе достигне дебелина од околу 10-15 mm.
Најдобро време за одмрзнување е кога
замрзнувачот е празен или содржи малку
храна.
За да го отстраните мразот, постапете на
следниов начин:
1. Исклучете го апаратот.
2. Извадете ја храната, завиткајте ја во
неколку слоја весник и ставете је на
студено место.
3. Оставете го капакот отворен, извадете го
капакот од одводот за одмрзната вода и
4.
5.
6.
7.
соберете ја водата во сад. Користете
гребач за брзо отстранување на мразот.
Кога ќе заврши одмрзнувањето, исушете
ја внатрешноста темелно и вратете го
капакот на место.
Вклучете го апаратот.
Поставете го регулаторот на
температурата да добиете максимално
ладење и оставете го апаратот да работи
два-три часа со оваа поставка.
Вратете ја извадената храна во комората.
ВАЖНО Не користете метални алатки за
гребење на мразот, зашто може да го
оштетите апаратот. Не користете механички
уреди или вештачки средства за забрзување
на топењето освен оние што ги препорачува
производителот. Покачувањето на
температурата на смрзнатата храна за
време на одмрзнувањето може да го скрати
нивниот век на чување.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии
Височина × Широчина ×
Длабочина (mm):
Повеќе технички информации ќе
најдете на плочката со
спецификации од надворешната
десна страна на апаратот.
876 × 1336 × 665
Време на
одржување
31 часови
МОНТАЖА
Поставување
Овој апарат може да се постави во сува,
добро проветрена внатрешност (гаража или
визба), но за оптимални перформанси
поставете го апаратот на место каде што
температурата на амбиентот соодветствува
на климатската класа наведена на плочката
со податоци на апаратот:
20) Видете во "Технички податоци"
Климатс
ка класа
Температура на амбиентот
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
24 electrolux
Потреби за проветрување
1. Поставете го замрзнувачот во
хоризонтална положба, на тврда подлога.
Сандакот мора да стои на сите четири
ногарки.
2. Внимавајте просторот меѓу апаратот и
задниот ѕид да е 5 см.
3. Внимавајте просторот меѓу апаратот и
страните да е 5 см.
Протекот на воздух зад апаратот мора да
биде доволен.
Поврзување на електриката
Пред да го приклучите, проверете дали
напонот и фреквенцијата прикажани на
плочката со спецификации одговараат на
вашата домашна електрична мрежа.
ЕКОЛОШКИ МЕРКИ
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Апаратот мора да биде вземјен. Приклучокот
на кабелот за напојување со струја е со
вземјување. Ако штекерот од домашната
електрична мрежа не е вземјен, поврзете го
апаратот со посебно вземјување во
согласност со прописите за електрична
енергија и откако ќе се посоветувате со
квалификуван електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се испочитувани.
Апаратот е во согласност со Директивите на
ЕЕЗ.
electrolux 25
Ово Кратко упутство за употребу садржи све основне чињенице о Вашем новом производу и
једноставно је за употребу. Electrolux жели да смањи потрошњу папира који се користи за
упутства за употребу за око 30%, што ће помоћи да се постигне уштеда од 12.000 стабала
годишње. Кратко упутство за употребу је један од многих корака које предузима Electrolux за
заштиту животне средине. Можда је то мали корак, али чинећи мало, учинићете пуно.
Комплетно Упутство за употребу можете наћи на www.electrolux.com
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
У интересу Ваше безбедности и да би се обез‐
бедила правилна употреба, пре инсталације
пажљиво прочитајте ово упутство, укључују‐
ћи његове савете и упозорења. Да бисте из‐
бегли непотребне грешке и незгоде, важно је
да се обезбеди да све особе које користе ма‐
шину за прање посуђа буду потпуно упозна‐
те са њеним радом и карактеристикама без‐
бедности. Чувајте ова упутства и проверите
да ли се налазе са машином за прање посу‐
ђа уколико се премешта или прода, тако да
свако ко је користи у току њеног века траја‐
ња може да буде правилно информисан о упо‐
треби и безбедности апарата.
Због животне и материјалне безбедности,
важно је да се придржавате мера оз ових утут‐
става за корисника, јер произвођач није одго‐
воран за штете настеле због непридржавања.
Безбедност деце и осетљивих људи
• Овај апарат није намењен да га користе
особе (укључујући и децу) са ограниченим
физичким, сензорским или менталним спо‐
собностима, или са недостатком искуства
и знања, ако немају надзор или ако нису
упућени у начин рада апарата од особе ко‐
ја је одговорна за њихову безбедност.
Децу треба да контролишете, да би се оси‐
гурали да се не играју са уређајем.
• Чувајте сву амбалажу далеко од деце. По‐
стоји опасност од гушења.
• Ако бацате уређај, извуците утикач из
утичнице, пресеците напојни кабл (што је
могуће ближе уређаја) и скините врата, да
би спречили да децу у игри ухвати струја
или да се закључају унутра.
• Ако овај уређај, који је опремљен магнет‐
ним заптивкама на вратима, треба да заме‐
ни старији уређај, са опружном бравом (ква‐
ком), свакако уништите браву пре него што
га баците. То ће спречити да ово постане
фатална клопка за децу.
Општа безбедност
ПАЖЊА Одржавајте отворе за
вентилацију чистима.
• Овај уређај је намењен искључиво за упо‐
требу у домаћинству.
• Уређај је намењен за чување хране и/или
пића у нормалном домаћинству, како што
је објашњено у овим упутствима.
• Не употребљавајте никакве механичке уре‐
ђаје или вештачка средства за убрзавање
процеса одлеђивања.
• Не употребљавајте друге електричне уре‐
ђаје (као машине за прављење сладоледа)
унутар уређаја за замрзавање, осим ако то
произвођач не одобрава.
• Немојте оштетити кружни ток средства за
хлађење.
• Кружни ток средства за хлађење овог уре‐
ђаја садржи изобутан (R600a), природан
гас са високом еколкшком подношљивош‐
ћу, али ипак веома запаљив.
Обратите пажњу да у току транспорта и
монтаже уређаја не дође до оштећења би‐
ло које компоненте кружног тока средства
за хлађење.
Уколико дође до оштећења кружног тока
средства за хлађење:
– избегавајте отворени пламен и изворе
паљења
– темељно проветрите просторију у којој
се уређај налази
• Мењање спецификација или модификова‐
ње овог производа на било који начин, је
опасно. Свако оштећење кабла може изаз‐
вати кратак спој, пожар и/или електрични
удар.
УПОЗОРЕЊЕ Замену свих елек‐
тричних компоненти (напојни кабл, ути‐
кач, компресор) мора изводи овлашћени сер‐
висни представник или квалификовано сер‐
висно особље.
1. Напојни кабл не сме да се наставља.
2. Уверите се да напојни утикач није при‐
кљештен или оштећен задњим зидом
уређаја. Прикљештен или оштећен на‐
појни утикач може да се прегреје и да
изазове пожар.
3. Уверите се да имате приступ до елек‐
тричног утикача уређаја.
4. Немојте повлачити мрежни кабл за на‐
пајање.
26 electrolux
•
•
•
•
5. Ако је напојна утичница лабава, немој‐
те уметати утикач. Постоји опасност од
електричног удара или пожара.
6. Уређај не сме да ради без маске на свет‐
лу 21) заштитним поклопцем сијалице.
Овај уређај је тежак. Будите опрезни при‐
ликом његовог премештања.
Немојте вадити или додиривати предмете
из замрзивача мокрим/влажним рукама,
јер тиме можете изазвати згуљивање коже
или опеклине од замрзавања.
Избегавајте дуже излагање уређаја диркт‐
ном сунцу.
Сијалице 22) предвиђено за овај уређај, ко‐
ристе се специјалне наменске сијалице за
уређаје за домаћинство. Ове сијалице ни‐
су предвиђене за осветљавање просторија
у домаћинству.
Свакодневна употреба
• Не стављајте вруће шерпе на пластичне де‐
лове у уређају.
• Немојте у уређају да чувате запаљиве га‐
сове и течности, јер могу да експлодирају.
• Не стављајте прехранбене производе
дирктно уз испуст за ваздух на задњем зи‐
ду. 23)
• Замрзнута храна не сме поново да се замр‐
зава када је једном одмрзне.
• Чувајте запаковану замрзнуту храну према
упутствима произвођача за замрзнуту хра‐
ну.
• Строго се придржавајте препорука произ‐
вођача уређаја за чување.
• Не стављајте у замрзивач газирана или пе‐
нушава пића, јер то ствара притисак у посу‐
ди, од чега може да експлодира, изазивају‐
ћи тиме оштећење уређаја.
• Ледене лизалице могу да изазову опекли‐
не од мраза, ако се једу директно из уређа‐
ја.
Нега и чишћење
• Пре одржавања искључите уређај и изву‐
ците утикач из главне утичнице.
• Пре првог коришћења уређаја оперите уну‐
трашњост и сав унутрашњи прибор мла‐
ком водом и неутралним средством за чиш‐
ћење да бисте одстранили типичан мирис
потпуно новог производа, а затим га добро
осушите.
• Немојте да чистите уређај металним пред‐
метима.
• Немојте да користите оштре предмете за
уклањање мраза са уређаја. Употребите
пластични стругач.
• Никада немојте да користите фен за косу
или неки други уређај за грејање да бисте
21) Уколико је унутрашње светло
22) Уколико је унутрашње светло
23) Ако уређај има систем против залеђивања
убрзали одмрзавање. Превелика топлота
може да оштети пластичну унутрашњост, а
влага може да уђе у електрични систем и
да га активира.
Инсталирање
ВАЖНО За електрично прикључивање
следите пажљиво упутства која су дата у
одговарајућем одељку.
• Распакујте уређај и проверите да ли на ње‐
му има оштећења. Не прикључујте уређај
ако је оштећен. Одмах пријавите евентуал‐
на оштећења тамо где сте га купили. У том
случају сачувајте амбалажу.
• Препоручљиво је да сачекате најмање
четири сата пре него што прикључите уре‐
ђај, да би уље могло да се слије назад у
компресор.
• Око уређаја треба да има одговарајуће
струјање ваздуха, у супротном може да до‐
ђе до прегревања. Придржавајте се упут‐
става у односу на монтажу, да би постигли
довољну вентилацију.
• Уређај треба поставити далеко од зида ка‐
ко би се омогућило потпуно отварање по‐
клопца.
• Уређај не сме да се постави у близини ра‐
дијатора или штедњака.
• Уверите се да је после постављања уређа‐
ја мрежни утикач доступан.
Сервис
• Све електричне радове који су потребни
за сервисирање овог апарата, треба да
обави квалификовани електричар или
стручна особа.
• Овај производ мора да сервисира само
овлашћен сервисни центар, и мора да се
користе само оригинални резервни делови.
Заштита животне средине
Овај уређај не садржи гасове, нити у
кружном току средства за хлађење, ни‐
ти у материјалима изолације, који могу да
оштете озонски омотач. Уређај не треба да
се баца заједно са градским смећем и ђу‐
брем. Изолацијска пена садржи запаљиве га‐
сове: уређај треба да се уклања према важе‐
ћим прописима, које можете да сазнате код
локалних власти. Избегавајте оштећење једи‐
нице за хлађење, посебно позади, у близини
измењивача топлине. Материјали, који су ко‐
ришћени у овом уређају, а који су означени
могу да се рециклирају.
симболом
electrolux 27
РУКОВАЊЕ
Укључивање
Утакните утикач у
утичницу на зиду.
Окрените регулатор
температуре у смеру
окретања казаљке.
Контролна лампица
ће се упалити.
Лампица аларма ће
се упалити.
Регулација температуре
Температура се регулише аутоматски.
За руковање уређајем, поступите на следећи
начин:
• окрените регулатор температуре према
да би постигли најнижи степен хладноће.
• окрените регулатор температуре према
да би постигли највиши степен хладноће.
У принципу, највише одговара средње
подешена вредност.
Искључивање
Да би искључили уређај, окрените регулатор
температуре у положај OFF.
КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
Прекидач за ресетовање аларма
5 Регулатор температуре
Action Freeze функција
Функцију можете да активирате Action Freeze
притиском на Action Freeze прекидач.
Лампица Action Freeze ће засветлети.
Функција може да се деактивира у било ком
тренутку притиском на Action Freeze преки‐
дач. Лампица Action Freeze ће се искључити.
5
1
2
3
4
4
Контролна лампица
Лампица аларма за високу температуру
Action Freeze лампица
Action Freeze прекидач
Аларм за високу температуру
Пораст температуре у замрзивачу (на при‐
мер, због нестанка електричне струје) показу‐
је се паљењем лампице аларма.
У току фазе аларма, не стављајте храну у за‐
мрзивач.
Када се поново успоставе нормални услови,
лампица аларма ће се аутоматски искључити.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Замрзавање свеже хране
Замрзивач је погодан за замрзавање свеже
хране и за дуго чување дубоко замрзнуте хра‐
не.
Да би замрзли свежу храну, активирајте функ‐
цију Action Freeze најмање 24 часа пре уно‐
шења хране у одељак замрзивача.
Максимална количина хране, која може да се
замрзне за 24 сата, је наведена на плочици
са подацима 24)
Процес замрзавања траје 24 сата: у току
овог времена немојте додавати други храну
за замрзавање.
24) Видите одељак "Технички подаци"
Чување замрзнуте хране
Пре него што ставите производе у одељак ка‐
да га први пут укључујете или након неког вре‐
мена неупотребљавања, оставите уређај да
ради најмање 2 часа на већем подешењу.
ВАЖНО У случају случајног одмрзавања, на
пример, због престанка напајања струјом,
које је трајало дуже од вредности наведне
под "време пораста" у табели са техничким
карактеристикама, одмрзнута храна мора
одмах да се поједе или да се скува па да се
поново замрзне (након хлађења).
28 electrolux
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
ПАЖЊА Извуците утикач уређаја из
напајања пре него што почнете са
извођењем било каквих радова одржавања.
Овај уређај садржи углјоводонике у сво‐
јој јединици за хлађење; Стога, одржава‐
ње и пуњење мора да изводе овлашћени тех‐
ничари.
Одлеђивање замрзивача
Одледите замрзивач када слој иња и леда до‐
стигне дебљину од око 10-15 mm.
Најбоље време за одлеђивање замрзивача
је када у њему нема хране или када има са‐
мо мало хране.
За уклањање иња предузмите следеће кора‐
ке:
1. Искључите уређај.
2. Извадите све намирнице, умотајте их у ви‐
ше слојева новинског папира и ставите их
на хладно место.
3. Оставите поклопац отворен, извадите
чеп из отвора за испуштање воде од одле‐
4.
5.
6.
7.
ђивања и сакупите сву отопљену воду у
неку посуду. За брзо уклањање леда упо‐
требите гребач.
По завршетку одлеђивања, добро обриши‐
те унутрашњост и ставите поново чеп.
Укључите уређај.
Подесите регулатор температуре тако да
се постигне највиши степен хладноће и ук‐
ључите уређај у току два или три сата са
овом подешеном вредношћу.
Поново вратите претходно извађене на‐
мирнице у одељак.
ВАЖНО Никада немојте да користите оштре
металне предмете за стругање иња јер
бисте могли да оштетите уређај. Не
употребљавајте никакве механичке уређаје
или вештачка средства за убрзавање
процеса одлеђивања, које није препоручио
произвођач. Пораст температуре на
паковањима замрзнутих намирница, током
одмрзавања, може да скрати њихов
безбедан рок чувања.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије
Висина x ширина x дубина (mm):
876 Ч 1336 Ч 665
Време пораста
температуре
31 сати
Ближе техничке информације су да‐
те на плочици са подацима која се
налази споља на десној страни уре‐
ђаја.
ИНСТАЛАЦИЈА
Постављање
Уређај се може инсталирати у сувом затворе‐
ном простору са добром вентилацијом (у га‐
ражи или подруму), али за постизање опти‐
малних радних карактеристика уређај треба
поставити у просторију чија температура око‐
лине одговара климатској класи назначеној
на плочици са подацима на уређају:
Климат‐
ска кла‐
са
Температура околине
СН
+10°C дo + 32°C
Н
+16°C до + 32°C
СТ
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Захтеви за проветравање
1. Ставите замрзивач у хоризонталном поло‐
жају на стабилну подлогу. Уређај мора да
се ослања на све четири ножице.
2. Осигурајте да зазор између уређаја и зад‐
њег зида буде 5 cm.
3. Осигурајте да зазор између уређаја и
бочних страна буде 5 cm.
Иза уређаја мора да има довољно струјања
ваздуха.
Електрично прикључивање
Осигурајте се пре уметања утикача да напон
и фреквенција, приказани на плочици са оз‐
наком типа, одговарају вашем кућном напаја‐
њу струјом.
Овај апарат мора бити уземљен. Утикач на‐
појног кабла је опремљен контактом за ову
намену. Ако утикач кућног напајања струјом
није уземљен, прикључите уређај на посебно
уземљење, и то према важећим прописима и
уз консултацију квалификованог електричара.
Произвођач одбија сваку одговорност код не‐
поштовања горе наведених сигурносних ме‐
ра.
Овај апарат одговара Директивама Е.Е.З.
electrolux 29
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим производом
несме поступити као са отпадом из
домаћинства. Уместо тога треба бити
изручен прикладним поступцима за
рециклирање електронских и електричних
апарата. Исправним одлагањем овог
производа спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи, које
би иначе могли угрозити неодговарајућим
руковањем отпада овог производа. За
детаљније информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате Ваш
локални градски завод, услугу за одлагање
отпада из домаћинства или трговину у којој
сте купили производ.
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
820419841-01-052010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising