Electrolux ECP30108W User guide

Electrolux ECP30108W User guide

brugsanvisning gebruiksaanwijzing käyttöohje notice d'utilisation benutzerinformation bruksanvisning manual de instruções manual de instrucciones bruksanvisning

Kummefryser

Vrieskist

Säiliöpakastin

Congélateur coffre

Gefriertruhe

Fryseboks

Arca congeladora

Arcón congelador

Frysbox

ECP30108W

2

electrolux

Denne korte brugsanvisning indeholder alle de vigtigste oplysninger om dit nye produkt og er nem at bruge. Hos Electrolux ønsker vi at nedsætte papirforbruget til brugsanvisninger med ca. 30%, da det vil spare 12.000 træer for at blive fældet hvert år. Den korte brugsanvisning er et af de mange skridt,

Electrolux tager for at skåne miljøet. I sig selv er det et lille skridt, men "mange bække små gør en stor

å".

En komplet brugsanvisning findes på www.electrolux.com

Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug.

Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.

Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.

Sikkerhed for børn og udsatte personer

• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.

Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.

• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.

• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.

Generelt om sikkerhed

Bemærk

Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.

• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.

• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.

1) Hvis der er lampedæksel på

• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten.

• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.

• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.

Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.

Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:

– Undgå åben ild og antændelseskilder

– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står

• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde.

Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Advarsel

Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør.

1. Netledningen må ikke forlænges.

2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.

3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.

4. Træk ikke i elledningen.

5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.

6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på

1)

den indvendige pære.

• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.

• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.

• Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.

Daglig brug

• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.

• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.

electrolux

3

• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg.

2)

• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet.

• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.

• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet.

• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.

• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.

Vedligeholdelse og rengøring

• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.

• Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat.

Tør grundigt efter.

• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.

• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af.

Brug en plastikskraber.

• Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske varmekilder til at fremskynde afrimningen. For kraftig varme kan skade de indvendige plastdele, og der kan trænge fugt ind i det elektriske system, så det bliver strømførende.

Opstilling

Vigtigt

Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i det pågældende afsnit nøje følges.

• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes

Betjening

Tænde

Sæt stikket i stikkontakten.

Drej termostatknappen med uret.

Kontrollampen tændes.

Advarselslampen tændes.

til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen.

• Det anbefales at vente mindst fire timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.

• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet.

Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.

• Apparatet bør placeres i god afstand fra væggen, så låget kan åbnes helt.

• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.

• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.

Service

• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.

• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.

Miljøhensyn

Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser:

Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet , kan genvanvendes.

Temperaturindstilling

Temperaturen reguleres automatisk.

Apparatet betjenes på følgende måde:

• Drej termostatknappen mod for at vælge minimal køling.

• Drej termostatknappen mod

for at vælge maksimal køling.

I reglen er en mellemindstilling mest passende.

Slukning

Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen på OFF.

2) Hvis apparatet er af Frost Free-typen

4

electrolux

Betjeningspanel

1 2 3

4

1 Advarselslampe for høj temperatur

2 Kontrollampe

3 Action Freeze-lampe

4 Action Freeze-knap og nulstilling af alarm

Action Freeze Funktion

Action Freeze-funktionen slås til ved at trykke på

Action Freeze-knappen.

Daglig brug

Indfrysning af ferskvarer

Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen mad.

Inden indfrysning af friske madvarer startes Action

Freeze-funktionen mindst 24 før madvarerne lægges i fryseren.

Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på

typepladen

.

3)

Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som skal fryses.

Opbevaring af frosne madvarer

Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i

Vedligeholdelse og rengøring

Bemærk

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.

Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.

Afrimning af fryser

Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 10-15 mm tykt.

Det er mest praktisk at afrime, når fryseren er tom eller kun indeholder få madvarer.

Rimlag fjernes på følgende måde:

1. Sluk for apparatet.

3) Se under "Tekniske specifikationer"

Action Freeze-lampen tændes.

Funktionen standser automatisk efter 52 timer.

Funktionen kan slås fra når som helst ved at trykke på Action Freeze -knappen. Action Freeze-lampen slukkes.

Alarm for høj temperatur

Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på grund af strømsvigt) vises ved at:

• advarselslampen tændes

• alarmen lyder.

Mens alarmen lyder, kan den afbrydes ved at trykke på knappen til nulstilling af alarm.

Mens alarmen lyder, må der ikke lægges mad i fryseren.

Advarselslampen slukkes automatisk, når forholdene igen er normale.

mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.

Vigtigt

Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks.

som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne temperaturstigningstid under tekniske specifikationer, skal madvarerne enten spises eller tilberedes og derefter nedfryses igen (efter afkøling).

2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted.

3. Lad låget stå åbent, tag proppen ud af afløbet til afrimningsvand, og opsaml afrimningsvandet i en bakke. Brug en skraber til hurtigt at fjerne isen.

4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt af indvendig, og proppen sættes i igen.

5. Tænd for apparatet.

6. Sæt termostatknappen på højeste trin, og lad apparatet stå på denne indstilling i to-tre timer.

7. Læg madvarerne på plads igen.

electrolux

5

Vigtigt

Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af. Det kan beskadige apparatet. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, med

Tekniske data

Mål

Temperaturstigningstid

Højde × Bredde × Dybde (mm):

876 × 1050 × 665

32 timer mindre de er anbefalet af producenten. Hvis dybfrostvarernes temperatur er steget under afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed.

Yderligere tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet udvendigt på apparatets højre side.

Installation

Placering

Apparatet kan opstilles i en garage eller kælder, men fungerer bedst, hvis det står et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:

Omgivelsestemperatur Klimaklasse

SN

N

ST

T

+10°C til + 32°C

+16°C til + 32°C

+16°C til + 38°C

+16°C til + 43°C

Krav til lufttilførsel

1. Placer fryseren vandret på et fast underlag. Alle fire fødder skal hvile på gulvet.

2. Sørg for, at apparatets bagside er mindst 5 cm fra væggen.

3. Sørg for, at apparatets sider er mindst 5 cm fra vægge/skabe.

Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet.

Elektrisk tilslutning

Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.

Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en sær-

Skån miljøet

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative skilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet.

Spørg en autoriseret installatør til råds.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.

Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.

Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.

I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse.

I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt, skabet skal forbindes til.

I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn-gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ), hv is stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn-gul isolation klippes så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.

I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet skabet.

Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallat øren opsætte en HFI-afbryder.

påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

6

electrolux

Deze Beknopte handleiding bevat alle basisfeiten over uw nieuwe product en is makkelijk in het gebruik.

Electrolux wil het papierverbruik voor wat betreft onze gebruiksaanwijzingen met ongeveer 30% beperken, daarmee sparen we elk jaar 12.000 bomen. De Beknopte handleiding is een van de vele maatregelen die Electrolux neemt ten behoeve van het milieu. Het lijkt misschien weinig, maar door iets te doen, doen we uiteindelijk veel.

Een complete handleiding kunt u vinden op www.electrolux.com

Veiligheidsinformatie

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.

Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door

(zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

Algemene veiligheid

Let op!

Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.

• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

Waarschuwing!

Alle elektrische onderdelen

(netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.

2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.

electrolux

7

5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje.

4)

voor de binnenverlichting.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand.

5)

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Als u het stopcontact niet kunt bereiken, onderbreek dan de stroomtoevoer.

• Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen.

Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom komen staan.

Installatie

Belangrijk!

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om vier uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden.

Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• Het apparaat moet van de muur af worden geplaatst zodat het deksel volledig open kan.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Zorg ervoor dat de stekker na installatie van het apparaat toegankelijk is.

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

4) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien

5) Als het apparaat vorstvrij is

8

electrolux

Bediening

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de temperatuurregeling met de klok mee.

Het controlelampje gaat branden.

Het alarmlampje licht op.

Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de temperatuurregeling naar

voor minimale koude.

• draai de temperatuurregeling naar voor maximale koude.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

Uitschakelen

Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling naar de OFF positie.

Bedieningspaneel

1 2 3

4

1 Alarmlampje hoge temperatuur

2 Controlelampje

3 Action Freeze-lampje

4 Action Freeze-schakelaar en Alarm reset

Action Freeze functie

U kunt de Action Freeze functie activeren door op de Action Freeze schakelaar te drukken.

Dagelijks gebruik

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.

Activeer om vers voedsel in te vriezen de Action

Freeze functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.

De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het

typeplaatje

6)

Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.

Het Action Freeze lampje licht op.

Deze functie stopt automatisch na 52 uur.

Het is mogelijk de functie te allen tijde te deactiveren door te drukken op de Action Freeze schakelaar. Het Action Freeze lampje gaat uit.

Alarm hoge temperatuur

Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangeduid door:

• het aanspringen van het alarmlampje

• het klinken van een zoemer.

Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Alarm-resetschakelaar te drukken.

Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer.

Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit.

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.

Belangrijk!

In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

6) Raadpleeg "Technische gegevens"

electrolux

9

Onderhoud en reiniging

Let op!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

De vriezer ontdooien

Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 10-15 mm bereikt heeft.

Het beste moment om de vriezer te ontdooien is wanneer deze geen of weinig voedsel bevat.

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:

1. Schakel het apparaat uit.

2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.

3. Laat het deksel open, haal de dop van de ontdooiwaterafvoer en vang al het dooiwater op in

Technische gegevens

Afmetingen

Tijdsduur

Hoogte x Breedte x Diepte (mm):

876 × 1050 × 665

32 uur een bak. Gebruik een schraper om het ijs snel te verwijderen.

4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de dop terugzetten.

5. Schakel het apparaat in.

6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie uur in deze instelling werken.

7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.

Belangrijk!

Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u hiermee het apparaat kunt beschadigen. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen kan de veilige bewaartijd verkorten.

Overige technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat.

Montage

Opstelling

Dit apparaat kan in een garage of een kelder worden geïnstalleerd maar voor optimale prestaties moet dit apparaat op een plaats worden geïnstalleerd waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Omgevingstemperatuur Klimaatklasse

SN

N

ST

T

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Ventilatievereisten

1. Plaats de vriezer in horizontale positie op een stevig oppervlak. De kist moet op alle vier de voetjes staan.

2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is.

3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de zijkanten 5 cm is.

De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

10

electrolux

Het milieu

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

electrolux

11

Tämä helppokäyttöinen pikaopas sisältää kaikki uuden laitteesi perustiedot. Electrolux haluaa vähentää käyttöohjeisiin liittyvää paperin kulutusta noin 30 %, mikä auttaa säästämään vuosittain 12 000 puuta.

Pikaoppaat ovat eräs niistä monista keinoista, joiden avulla Electrolux suojelee ympäristöä. Tämä yksittäinen teko voi tuntua pieneltä, mutta pienistä puroista muodostuu suuri joki.

Täydellinen käyttöohje löytyy osoitteesta www.electrolux.com.

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle.

Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.

Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.

Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.

• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.

• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet.

Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.

Yleiset turvallisuusohjeet

Huomio

Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.

• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

7) Mikäli varusteena

• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.

• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.

• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.

• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.

• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania

(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.

Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.

Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:

– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä

– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.

• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

Varoitus!

Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.

2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana.

Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.

4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.

5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa,

älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus

7)

on irrotettu.

• Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.

• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.

12

electrolux

• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.

Päivittäinen käyttö

• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.

• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.

• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten.

8)

• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.

• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.

• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.

• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.

• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.

Huolto ja puhdistus

• Ennen laitteen huoltamista tai puhdistamista laite on kytkettävä pois päältä ja pistoke irrotettava pistorasiasta.

• Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.

• Älä käytä laitteen puhdistamisessa metalliesineitä.

• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.

• Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta lämmityslaitetta sulatuksen nopeuttamiseen.

Liiallinen kuumuus voi vahingoittaa muovisia sisäpintoja ja kosteutta voi päästä sähköjärjestelmään.

Asennus

Tärkeää

Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevessä kappaleessa annettuja ohjeita.

Käyttö

Kytkeminen toimintaan

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään.

Merkkivalo syttyy.

Hälytysmerkkivalo syttyy.

• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.

• Odota vähintään neljä tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.

• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.

• Laite on sijoitettava tarpeeksi kauaksi seinästä, jotta kansi voidaan avata täysin auki.

• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.

• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

Huoltopalvelu

• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.

Ympäristönsuojelu

Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla

merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta

Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon OFF.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötila säätyy automaattisesti.

Laitetta käytetään seuraavasti:

• Lämpötilaa säädetään vähiten kylmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä kohti merkkiä .

8) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli

electrolux

13

• Lämpötila säädetään kylmimpään asetukseen kääntämällä lämpötilan säädintä kohti merkkiä

.

Käyttöpaneeli

1 2 3

Keskiasento on yleensä sopivin asetus.

4

1 Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo

2 Merkkivalo

3 Action Freeze -valo

4 Action Freeze -kytkin ja hälytyksen nollaus

Action Freeze -toiminto

Action Freeze -toiminto käynnistetään Action Freeze -toiminnon kytkimellä.

Päivittäinen käyttö

Ruokien pakastaminen

Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi Action Freeze-toiminto vähintään 24 tuntia ennen elintarvikkeiden laittamista pakastinosastoon.

24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty

arvokilpeen

9)

Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.

Pakasteiden säilyttäminen

Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen

Hoito ja puhdistus

Huomio

Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.

Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä;

Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

Action Freeze -toiminnon merkkivalo syttyy.

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin kuluttua.

Voit kytkeä toiminnon pois päältä milloin tahansa painamalla Action Freeze -toiminnon kytkintä. Action Freeze -toiminnon merkkivalo sammuu.

Korkean lämpötilan hälytys

Kun lämpötila kohoaa pakastimessa (esimerkiksi sähkökatkon aikana):

• hälytysmerkki valo syttyy

• kuuluu merkkiääni.

Summeri voidaan kytkeä pois hälytysvaiheen aikana painamalla hälytyksen nollauspainiketta.

Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan aikana.

Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytysmerkkivalo sammuu automaattisesti.

toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.

Tärkeää

Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).

Pakastimen sulattaminen

Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin 10-15 mm.

Pakastin on paras sulattaa silloin, kun siinä on vain vähän ruokaa.

Huurteen poistaminen:

1. Katkaise virta laitteesta.

9) Katso Tekniset tiedot

14

electrolux

2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.

3. Jätä kansi auki, irrota sulamisveden poistoputken tulppa ja anna kaiken sulamisveden kertyä alustalle. Poista jää nopeasti kaapimen avulla.

4. Kun pakastin on sulanut, kuivaa sisäpinnat huolellisesti ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.

5. Kytke virta laitteeseen.

6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon ja anna laitteen käydä 2-3 tuntia tällä asetuksella.

Tekniset tiedot

Mitat

Käyttöönottoaika

Korkeus × Leveys × Syvyys (mm):

876 × 1050 × 665

32 tuntia

7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.

Tärkeää

Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja huurteen poistoon, koska ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla keinotekoisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään. Pakasteiden lämpötilan nouseminen sulatuksen aikana voi lyhentää niiden turvallista säilytysaikaa.

Muut tekniset tiedot on ilmoitettu laitteen ulkopinnassa oikealla puolella sijaitsevassa tyyppikilvessä.

Asennus

Sijoittaminen

Laitteen voi asentaa autotalliin tai kellariin, mutta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi laite on suositeltavaa asentaa paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:

Ympäristön lämpötila Ilmastoluokka

SN

N

ST

T

+10 °C - 32 °C

+16 °C - 32 °C

+16 °C - 38 °C

+16 °C - 43 °C

Ilmanvaihtovaatimukset

1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnalle. Laitteen kaikkien neljän jalan tulee olla tukevasti lattiassa.

2. Varmista, että laitteen ja takana olevan seinän välinen rako on 5 cm.

Ympäristönsuojelu

Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.

Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa

3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien seinien välinen rako on 5 cm.

Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.

Sähköliitäntä

Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.

Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.

ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.

electrolux

15

Ce Guide d'utilisation, simple à utiliser, vous procure des informations, nécessaires à l'utilisation de votre nouvel appareil. Electrolux souhaite réduire de 30 % sa consommation de papier concernant ses notices d'utilisation, ce qui permettra de sauvegarder 12 000 arbres par an. Ce Guide d'utilisation n'est autre qu'une des nombreuses mesures adoptées par Electrolux en faveur de l'environnement. Une petite mesure qui permettra d'obtenir de grands résultats.

Pour vous procurer la notice d'utilisation originale, rendez-vous sur www.electrolux.com

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire attentivement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

Attention

Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon le modèle). Au déballage de celuici, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Attention

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié.

Attention

Votre appareil a été conçu pour

être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous

éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

Attention

Débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

Attention

Si votre appareil est équipé d'un

éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.

Attention

Afin d'empêcher des risques d'explosion ou d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Attention

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Attention

Respectez la chaîne de froid dès l'acquisition d'un aliment jusqu'à sa consommation pour exclure le risque d'intoxication alimentaire.

Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.

Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

16

electrolux

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Sécurité générale

Attention

Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.

• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d'aliments et/ou de boissons dans le cadre d'un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.

• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.

• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.

• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.

Si tel est le cas :

– évitez les flammes vives et les sources d'ignition

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.

Avertissement

Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.

1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.

2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil.

Une prise de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.

3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur de l'appareil.

4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

10) Si le diffuseur est prévu

11) Si l'appareil est sans givre

5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas sur la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie.

6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent

10) pour l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.

• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.

• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux rayons solaires.

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.

11)

• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.

• Conservez les aliments préemballés conformément aux instructions de leur fabricant.

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil.

• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.

• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil car ils peuvent provoquer des brûlures.

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le.

• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du " neuf ", puis séchez soigneusement.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.

• N'utilisez pas d'appareils électriques ou d'agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La chaleur excessive pourrait endommager le revêtement plastique interne et l'humidité pourrait s'introduire dans le système électrique.

electrolux

17

Pose

Important

Avant de procéder au branchement

électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans le paragraphe correspondant.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.

Dans ce cas, conservez l'emballage.

• Avant de brancher votre appareil, laissez-le au moins 4 heures au repos afin de permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.

• L'appareil doit être installé loin du mur pour permettre l'ouverture totale du couvercle.

• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.

• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien ou par une personne qualifiée.

Fonctionnement

Mise en marche

Branchez l'appareil à une prise murale.

Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le voyant s'allume.

Le voyant Alarme s'allume.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par votre service après vente, exclusivement avec des pièces d'origine.

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

Réglage de la température

La température est réglée automatiquement.

Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :

• tournez le thermostat vers pour obtenir moins de froid.

• tournez le thermostat vers

pour obtenir plus de froid.

Une position moyenne est la plus indiquée.

Mise à l'arrêt

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le thermostat sur la position OFF.

18

electrolux

Bandeau de commande

1 2 3

4

1 Voyant alarme de température

2 Voyant de fonctionnement

3 Voyant Action Freeze

4 Touche Action Freeze et réinitialisation alarme

Fonction Action Freeze

Pour activer la fonction Action Freeze, appuyez sur la touche Action Freeze .

Utilisation quotidienne

Congélation d'aliments frais

Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.

Pour congeler des aliments frais, activez la fonction Action Freeze au moins 24 heures avant de placer les denrées à congeler dans le compartiment congélateur.

La quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la

plaque signalétique

12)

Le temps de congélation est de 24 heures : aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période.

Entretien et nettoyage

Attention

débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

Dégivrage du congélateur

Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 10-15 mm.

Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque l'appareil est peu chargé (ou vide).

Pour enlever le givre, suivez les instructions cidessous :

1. Mettez l'appareil à l'arrêt.

Le voyant Action Freeze s'allume.

Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.

La fonction peut être désactivée à tout moment en appuyant sur la touche Action Freeze . Le voyant

Action Freeze s'éteint.

Alarme haute température

Une augmentation de la température dans le congélateur (par exemple à cause d'une panne de courant) est indiquée par :

• l'activation du voyant Alarme

• le déclenchement d'une alarme sonore.

Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut

être désactivée en appuyant sur la touche Arrêt alarme.

Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun aliment à l'intérieur du congélateur.

Une fois rétablies les conditions normales de fonctionnement, le voyant Alarme s'éteint automatiquement.

Conservation des aliments congelés

À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position Max pendant

2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.

Important

En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps d'augmentation" dans la section Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits

(une fois refroidis).

2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.

3. Maintenez le couvercle ouvert. Ôtez le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage. Placez un récipient dessous pour récupérer l'eau de dégivrage. Vous pouvez accélérer le dégivrage en retirant la couche de glace avec précaution à l'aide d'une spatule en plastique prévue à cet effet.

4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.

5. Mettez l'appareil en marche.

6. Réglez le thermostat pour obtenir un réglage de froid maximum et faites fonctionner l'appa-

12) Consultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"

electrolux

19

reil pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.

7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.

Important

N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous risquez de

Caractéristiques techniques

Dimensions

Temps de montée en température

Hauteur × Largeur × Profondeur

(mm) :

876 × 1050 × 665

32 heures détériorer irrémédiablement l'évaporateur.

N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil. Une élévation de la température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut réduire leur durée de conservation.

Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur la plaque signalétique située sur le côté droit à l'extérieur de l'appareil.

Installation

Emplacement

Cet appareil peut être installé dans un garage ou une cave. Cependant, pour une performance optimale, installez l'appareil dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Température ambiante Classe climatique

SN

N

ST

T

+10 à + 32 °C

+16 à + 32 °C

+16 à + 38 °C

+16 à + 43 °C

Conditions requises en matière de circulation d'air

1. Placez l'appareil parfaitement d'aplomb sur une surface plane et solide. L'appareil doit reposer sur ses quatre pieds.

2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le mur arrière.

3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les côtés.

Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité susmentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives CEE.

En matière de sauvegarde de l'environnement

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

20

electrolux

Diese Kurz-Benutzerinformation enthält alles Wissenswerte über das neue Produkt und ist einfach anzuwenden. Electrolux hat es sich zum Ziel gesetzt, zum Schutz der Umwelt den Papierverbrauch für

Benutzerinformationen um 30 % zu senken; diese Maßnahme schont 12.000 Bäume pro Jahr. Die Kurz-

Benutzerinformation ist einer von vielen Schritten, die Elextrolux zum Schutz der Umwelt unternimmt. Es mag vielleicht ein kleiner Schritt sein, aber jeder Schritt zählt auf diesem Weg!

Eine komplette Benutzerinformation finden Sie unter www.electrolux.com

Sicherheitshinweise

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale

Geräteanwendung vor der Installation und dem

Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der

Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz

Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.

Sicherheitshinweis

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den

Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss

(Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer

Todesfalle für Kinder wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Vorsicht!

Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei von Hindernissen sein.

• Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen

Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Gebrauchsanweisungen beschrieben wird.

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie

Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche

Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– offene Flammen und Zündfunken vermeiden;

– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften.

• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann

Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.

Warnung!

Elektrische Bauteile (Netzkabel,

Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.

1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.

4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und

Stromschlaggefahr.

electrolux

21

6. Das Gerät darf nicht ohne Lampenabdeckung betrieben werden,

13)

Innenbeleuchtung vorgesehen ist.

• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/ feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder

Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.

• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand.

14)

• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.

• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden.

• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gefriergerät stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.

• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gerät gegessen wird.

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das

Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Falls Sie nicht an die Steckdose kommen, unterbrechen Sie die Stromversorgung.

• Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.

• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere Heizgeräte, um das Abtauen zu beschleunigen. Starke Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit kann in das elektrische System eindringen, so dass die Teile unter Spannung stehen.

Inbetriebnahme

Wichtig!

Halten Sie sich für den elektrischen

Anschluss bitte genau an die Anweisungen im betreffenden Abschnitt.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem

Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte so weit entfernt von einer Wand aufgestellt werden, dass der Deckel vollständig geöffnet werden kann.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-

Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-

Ersatzteile.

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem

Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden

Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.

13) wenn eine Abdeckung der

14) No-Frost-Geräte

22

electrolux

Betrieb

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.

Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn.

Die Kontrolllampe leuchtet auf.

Die Alarmlampe leuchtet auf.

Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position OFF.

Bedienblende

1 2 3

Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• drehen Sie den Temperaturregler auf

, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.

• drehen Sie den Temperaturregler auf

, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

4

1 Temperaturwarnleuchte

2 Kontrolllampe

3 Action Freeze-Kontrolllampe

4 Action Freeze-Taste und Alarm-Reset

Action Freeze Funktion

Sie können die Action Freeze Funktion aktivieren, indem Sie den Action Freeze Schalter drücken.

Die Action Freeze Kontrolllampe leuchtet auf.

Täglicher Gebrauch

Einfrieren frischer Lebensmittel

Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.

Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die Action Freeze Funktion mindestens 24

Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.

Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24

Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem

Typschild

angegeben;

15)

Der Gefriervorgang dauert mindestens 24 Stunden: legen Sie während dieses Zeitraums keine

15) Siehe hierzu "Technische Daten"

Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.

Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des

Action Freeze -Schalters (Schnellgefrieren) ausgeschaltet werden. Die Action Freeze Kontrolllampe schaltet sich aus.

Temperaturwarnung

Ein Anstieg der Temperatur in einem Fach (zum

Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird wie folgt angezeigt:

• durch das Blinken der Alarmleuchte;

• durch das Ertönen eines Summers.

In der Alarmphase kann der Summer durch Drücken des Alarm-Rückstellschalters ausgeschaltet werden.

Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmittel in das Gefiergerät ein.

Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte automatisch aus.

weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefriergerät.

Lagerung gefrorener Produkte

Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.

electrolux

23

Wichtig!

Kam es zum Beispiel durch einen

Stromausfall, der länger dauerte als der in der

Tabelle mit den technischen Daten angegebene

Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten

Reinigung und Pflege

Vorsicht!

Ziehen Sie bitte vor jeder

Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom

Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Abtauen des Gefriergeräts

Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm erreicht hat.

Die beste Zeit zum Abtauen für des Gefriergerät ist dann, wenn er nur wenig oder keine Lebensmittel enthält.

Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:

1. Schalten Sie das Gerät aus.

2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen

Ort.

3. Lassen Sie den Deckel offen, ziehen Sie den

Stopfen aus dem Tauwasserablauf und fangen

Technische Daten

Abmessungen

Ausfalldauer

Höhe × Breite × Tiefe (mm):

876 × 1050 × 665

32 Stunden

Abtauen, dann müssen die aufgetauten

Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.

Sie das Tauwasser in einer Schale auf. Entfernen Sie mit dem Kunststoffschaber schnell das

Eis.

4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie den Stopfen wieder ein.

5. Schalten Sie das Gerät ein.

6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche

Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser Einstellung laufen.

7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.

Wichtig!

Verwenden Sie niemals scharfe

Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis, da dies das Gerät beschädigen kann. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten

Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des

Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des

Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.

Weitere technische Informationen befinden sich auf dem Typenschild auf der rechten Außenseite des Gerätes.

Gerät aufstellen

Aufstellung

Dieses Gerät kann in einer Garage oder in einem

Keller installiert werden, doch für eine optimale

Leistung sollte das Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Gerätes angegeben ist:

Umgebungstemperatur Klimaklasse

SN

N

ST

T

+10 °C bis +32 °C

+16 °C bis +32 °C

+16 °C bis +38 °C

+16 °C bis +43 °C

Anforderungen an die Belüftung

1. Stellen Sie des Gerät in horizontaler Position auf eine feste Fläche. Das Gerät muss mit allen vier Füßen fest auf dem Boden stehen.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 5 cm beträgt.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm beträgt.

Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des

Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres

Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.

24

electrolux

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist der Netzkabelstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das

Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden, und zwar von einem qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für

Schäden oder Verletzungen, die durch Missach-

Hinweise zum Umweltschutz

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner

Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das

Recycling von elektrischen und elektronischen

Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren

Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts tung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer

Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere

Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

electrolux

25

Denne hurtigbruksanvisningen er enkel å bruke og inneholder alle grunnleggende fakta om det nye produktet ditt. Electrolux ønsker å redusere papirforbruket med ca. 30% i forbindelse med bruksanvisninger. Dette betyr at man kan spare 12.000 trær hvert år. Hurtigbruksanvisningen er ett av mange tiltak som Electrolux iverksetter for å verne miljøet. Det er kanskje et lite tiltak, men ved å gjøre litt, gjør man mye.

En fullstendig bruksanvisning finner du på www.electrolux.com

Sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.

Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.

Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner

• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.

• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.

• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.

• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.

Generelt om sikkerhet

Obs

Pass på at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes.

• Dette apparatet er beregnet for bruk i vanlig husholdning.

• Apparatet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.

• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er godkjent for dette av produsenten.

• Ikke ødelegg kjølekretsen.

• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar.

Pass på at ingen deler av kjølekretsen til apparatet blir skadet under transport og installasjon.

Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:

– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist

– luft godt ut i rommet der apparatet står

• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller modifisere dette produktet på noen som helst måte.

Enhver skade på strømkabelen kan forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Advarsel

Alle elektriske komponenter

(strømkabel, støpsel, kompressor) må kun skiftes av et autorisert serviceverksted eller kvalifisert servicepersonale.

1. Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning.

2. Pass på at støpselet eller ledningen ikke ligger i klem eller blir skadet bak apparatet. Et støpsel som ligger i klem eller som på annen måte er skadet, kan bli overopphetet og for-

årsake brann.

3. Pass på at du har tilgang til apparatets støpsel.

4. Ikke trekk i strømkabelen.

5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke sette i støpselet. Det er fare for elektrisk støt eller brann.

6. Dette apparatet må ikke brukes uten lampedekselet

16)

på den innvendige lampen.

• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.

16) Hvis det skal være deksel over lampen

26

electrolux

• Ikke ta ut varer fra fryseren eller berør dem med våte/fuktige hender, da det kan forårsake hudskader eller frostskader.

• Ikke utsett apparatet for direkte sollys over lengre tid.

Daglig bruk

• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.

• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.

• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjons-

åpningen på bakveggen.

17)

• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært tint.

• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.

• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.

• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.

• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.

Rengjøring og stell

• Før vedlikeholds og rengjøringsarbeider, slår du av apparatet og trekker støpselet ut av stikkontakten.

• Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke nøye.

• Ikke rengjør apparatet med metallredskaper.

• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.

• Bruk aldri hårføner eller andre varmeapparater for å påskynde avrimingen. For mye varme kan skade plasten inne i apparatet, og fukt kan trenge inn i det elektriske systemet og gjøre det strømførende.

Installasjon

Viktig

Følg nøye instruksjonene i gjeldende avsnitt for tilkopling til strømnettet.

• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld

øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.

• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i kompressoren.

• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.

• Plasser apparatet litt ut fra veggen , slik at lokket kan åpnes helt.

• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.

• Pass på at støpselet til forsyningsnettet er tilgjengelig etter monteringen av apparatet.

Service

• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.

• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.

Miljøvern

Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling.

Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet , kan gjenvinnes.

17) Hvis apparatet er FrostFree

electrolux

27

Bruk

Slå på

Sett støpslet i stikkontakten.

Drei termostatbryteren med urviserne.

Kontrollampen tennes.

Alarmlampen tennes.

Regulere temperaturen

Temperaturen reguleres automatisk.

Gå frem som følger for å betjene apparatet:

• Drei termostatbryteren mot

for å oppnå minimal kjøling.

• Drei termostatbryteren mot

for å oppnå maksimal kjøling.

Vanligvis er en middels innstilling best egnet.

Slå av

Drei termostatbryteren til OFF -posisjon for å slå apparatet av

Betjeningspanel

1 2 3

4

1 Høy temperatur-alarm

2 Kontrollampe

3 Action Freeze-lampe

4 Action Freeze-bryter og tilbakestilling av alarm

Action Freeze funksjon

Du kan aktivere Action Freeze-funksjonen ved å trykke på Action Freeze -bryteren.

Daglig bruk

Innfrysing av ferske matvarer

Fryseseren er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.

Når du vil fryse inn ferske matvarer, må Action

Freeze -funksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som skal fryses inn, legges i fryseseksjonen.

Maksimal mengde mat som kan innfryses på 24 timer er spesifisert på

typeskiltet

18)

Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i løpet av denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer som skal fryses.

Action Freeze lampen tennes.

Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.

Denne funksjonen kan du også deaktivere til enhver tid ved å trykke på Action Freeze -bryteren.

Action Freeze -lampen slukkes.

Alarm for høy temperatur

En temperaturøkning i fryseren (for eksempel på grunn av strømbrudd) vises ved:

• Alarmlampen slås på

• det høres et lydsignal.

I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås av ved

å trykke på alarmens tilbakestillingsbryter.

Ikke plasser mat i fryseren under en alarmfase.

Når normale forhold er gjenopprettet, slår alarmlampen seg av automatisk.

Oppbevaring av frosne matvarer

Når apparatet slås på for første gang eller etter en periode der det ikke har vært i bruk, må du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling før du legger inn matvarer.

Viktig

Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lengre enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under "stigetid", må den tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter avkjøling)

18) Se etter i "Tekniske data"

28

electrolux

Stell og rengjøring

Obs

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.

Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.

Avriming av fryseren

Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca. 10-15 mm tykt.

Den beste tiden å avrime fryseren er når den inneholder lite.

Gå frem som følger for å fjerne rim:

1. Slå av apparatet.

2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere lag avispapir og plasser dem på et kaldt sted.

3. La lokket stå åpent, ta ut pluggen fra avløpet for tint vann og samle opp alt smeltevann på et brett. Bruk en skrape til å fjerne isen fort.

Tekniske data

Mål

Tid for temperaturøkning

Høyde × bredde × dybde (mm):

876 × 1050 × 665

32 timer

4. Når avrimingen er ferdig, tørk innsiden av apparatet grundig og sett pluggen inn igjen.

5. Slå apparatet på.

6. Still termostatbryteren på maksimal kjøling og la apparatet gå i to eller tre timer med denne innstillingen.

7. Legg matvarene inn i seksjonen igjen.

Viktig

Du må aldri bruke skarpe metallredskaper for å skrape rim, for apparatet kan bli skadet. Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere. Dersom temperaturen stiger i de frosne matvarepakkene under avrimingsprosessen, kan sikker oppbevaringstid bli kortere.

Ytterligere teknisk informasjon finner du på typeskiltet til høyre på apparatets utside.

Montering

Plassering

Dette apparatet kan installeres i en garasje eller en kjeller, med for optimal effekt bør det plasseres på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på typeskiltet:

Rommets temperatur Klimaklasse

SN

N

ST

T

+10 °C til +32 °C

+16 °C til +32 °C

+16 °C til +38 °C

+16 °C til +43 °C

Krav til ventilasjon

1. Set fryseren i vannrett stilling på en vannrett overflate. Fryserboksen må stå på alle fire føttene.

2. Sørg for at avstanden mellom apparatet og bakveggen er 5 cm.

Miljøhensyn

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk

3. Sørg for at avstanden mellom apparatet og sideveggene er 5 cm.

Luftstrømmen bak apparatet må være tilstrekkelig.

Elektrisk tilkopling

Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.

Apparatet skal jordes. Støpselet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.

Dette apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiver.

utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst

kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

electrolux

29

30

electrolux

Este Manual do Utilizador Rápido contém todos os factos básicos sobre o seu novo produto e é simples de utilizar. A Electrolux pretende diminuir o consumo de papel relacionado com os manuais de utilizador em 30%, o que ajudará a poupar 12.000 árvores todos os anos. O Manual de Utilizador Rápido é um dos muitos passos dados pela Electrolux para preservar o ambiente. Poderá ser um pequeno passo, mas fazendo pouco consegue-se alcançar muito.

Encontrará um Manual do Utilizador completo em www.electrolux.com

Informações de segurança

Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.

Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.

• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.

• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.

Segurança geral

Cuidado

Mantenha as aberturas de ventilação sem obstruções.

• O aparelho foi concebido exclusivamente para utilização doméstica.

19) Se a tampa da lâmpada estiver prevista

• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.

• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.

• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.

• Não danifique o circuito refrigerante.

• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.

Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.

Se o circuito refrigerante se danificar:

– evite chamas livres e fontes de ignição

– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra

• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto.

Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.

Advertência

Qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem de ser substituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.

1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.

2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.

3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.

4. Não puxe o cabo de alimentação.

5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não introduza a ficha de alimentação.

Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.

6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada

19)

da iluminação interior.

• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.

electrolux

31

• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.

• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.

Utilização diária

• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.

• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.

• Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na ventilação traseira.

20)

• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.

• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.

• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas.

• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.

• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.

Limpeza e manutenção

• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.

• Não limpe o aparelho com objectos de metal.

• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.

• Nunca utilize um secador de cabelo ou outro aparelho de aquecimento para acelerar a descongelação. O calor excessivo pode danificar o interior de plástico e a humidade pode entrar no sistema eléctrico tornando-o activo.

Instalação

Importante

Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas no parágrafo específico.

• Retire o aparelho da embalagem e verifique se tem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu.

Nesse caso, guarde a embalagem.

• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.

• Deve haver uma circulação de ar adequada em torno do aparelho, caso contrário, resulta em sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as instruções relativas à instala-

ção.

• O aparelho deve ser colocado afastado da parede para permitir que a tampa abra totalmente.

• O aparelho não pode estar situado perto de radiadores ou fogões.

• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.

Assistência

• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.

• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo são recicláveis.

20) Se o aparelho não criar gelo

32

electrolux

Funcionamento

Ligar

Introduza a ficha na tomada.

Rode o regulador da temperatura para a direita.

A respectiva lâmpada de controlo acende-se.

A luz de alarme acende-

-se.

Regulação da temperatura

A temperatura é regulada automaticamente.

Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:

• rode o regulador de temperatura para

para obter a refrigeração mínima.

• rode o regulador de temperatura para para obter a refrigeração maxima.

Normalmente, uma definição média é a mais adequada.

Desligar

Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição OFF.

Painel de controlo

1 2 3

4

1 Luz de alarme de temperatura elevada

2 Indicador luminoso

3 Luz Action Freeze

4 Botão Action Freeze e reiniciação do alarme

Action Freeze função

Poderá activar a função Action Freeze premindo o botão Action Freeze.

Utilização diária

Congelação de alimentos frescos

O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.

Para congelar alimentos frescos active a função

Action Freeze, pelo menos, 24 horas antes de colocar os alimentos no compartimento congelador.

A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na

placa de características

21)

O processo de congelação dura 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.

A luz Action Freeze acendender-se-á.

Esta função pára automaticamente após 52 horas.

É possível desactivar a função em qualquer altura, premindo o botão Action Freeze . A luz Action

Freeze apagar-se-á.

Alarme de temperatura elevada

Um aumento na temperatura no congelador (por exemplo, devido a uma falha de alimentação) é indicado através de:

• activação da luz de alarme

• aviso sonoro.

Durante a fase de alarme, o aviso sonoro pode ser desligado premindo o botão de reposição do alarme.

Durante a fase de alarme não introduza alimentos congelador.

Quando as condições normais forem restabelecidas, a luz de alarme desliga-se automaticamente.

Armazenamento de alimentos congelados

Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.

Importante

Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na tabela de características técnicas em "tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).

21) Consulte os "Dados técnicos"

electrolux

33

Manutenção e limpeza

Cuidado

Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.

Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manuten-

ção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.

Descongelar o congelador

Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 10-15 mm.

A melhor altura para descongelar o congelador é quando este tem poucos ou nenhuns alimentos no interior.

Para remover o gelo, execute estes passos:

1. Desligue o aparelho.

2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-

-os em várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.

3. Deixe a tampa aberta, retire o tampão do orifício de descarga da água de descongelação e recolha a água descongelada nim tabuleiro.

Dados técnicos

Dimensões

Tempo de arranque

Altura × Largura × Profundidade

(mm):

876 × 1050 × 665

32 horas

Utilize um raspador para remover o gelo rapidamente.

4. Quando a descongelação estiver concluída, seque o interior minuciosamente e volte a colocar a ficha.

5. Ligue o aparelho.

6. Defina o regulador de temperatura para obter a frescura máxima e coloque o aparelho em funcionamento durante duas ou três horas com esta definição.

7. Coloque no compartimento os alimentos previamente retirados.

Importante

Nunca utilize objectos de metal afiados para raspar o gelo, pois pode danificar o aparelho. Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação além daqueles recomendados pelo fabricante. Um aumento de temperatura das embalagens de alimentos congelados, durante a descongelação, pode encurtar a vida útil de armazenamento.

Outras informações técnicas encontram-se na placa de características no lado direito externo do aparelho.

Instalação

Posicionamento

Este aparelho pode ser instalado numa garagem ou cave, mas para um óptimo funcionamento instale o aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do aparelho:

Temperatura ambiente

N

ST

T

Classe climática

SN +10°C a 32°C

+16°C a 32°C

+16°C a 38°C

+16°C a 43°C

Requisitos de ventilação

1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre os quatro pés.

2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e a parede traseira é de 5 cm.

3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os lados é de 5 cm.

O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser suficiente.

Ligação eléctrica

Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.

O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este fim. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.

O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.

Este aparelho cumpre com as directivas CEE.

34

electrolux

Preocupações ambientais

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

electrolux

35

Este manual de referencia rápida para el usuario contiene toda la información básica que se necesita sobre el nuevo producto y su facilidad de uso. Electrolux desea reducir un 30% el consumo de papel en sus manuales, lo que ayudaría a salvar 12.000 árboles cada año. Este manual es una de las muchas medidas adoptada por Electrolux para proteger el medio ambiente. Aunque pueda parecer un gesto pequeño, con muy poco se puede hacer mucho.

El manual completo se encuentra disponible en www.electrolux.com.

Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad.

Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.

Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.

Seguridad de niños y personas vulnerables

• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.

No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.

• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.

• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.

• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con cierre de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que se convierta en una trampa mortal para niños.

Instrucciones generales de seguridad

Precaución

Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.

• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como se explica en este folleto de instrucciones.

• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.

• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su uso.

• No dañe el circuito refrigerante.

• El circuito refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a), un gas natural con un gran nivel de compatibilidad medioambiental, aunque inflamable.

Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños al circuito de refrigerante.

Si el circuito de refrigerante se daña:

– evite fuegos y fuentes de encendido cercanas

– ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato

• Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto en modo alguno.

Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito, incendio o descarga eléctrica.

Advertencia

Sólo el personal técnico homologado está autorizado a sustituir los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) del aparato.

• Este aparato es para uso doméstico exclusivamente.

22) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla

1. El cable de alimentación no se debe prolongar.

2. Compruebe que el enchufe no está aplastado ni dañado por la parte trasera del aparato.

Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.

3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.

4. No tire del cable de alimentación.

5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de la bombilla

22)

de la iluminación interior.

• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.

36

electrolux

• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.

• Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.

• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya que podrían estallar.

• No coloque alimentos directamente contra la salida de aire de la pared posterior.

23)

• Los alimentos que se descongelen no deben volver a congelarse.

• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.

• Siga estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato sobre el almacenamiento.

• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador; la presión que se genera en el recipiente podría hacerlo estallar y dañar el aparato.

• No consuma polos helados retirados directamente del aparato; podría sufrir quemaduras causadas por el hielo.

Cuidado y limpieza

• Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.

• Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave su interior y todos los accesorios internos con agua templada y jabón neutro para eliminar el típico olor de los productos nuevos. A continuación seque todo bien.

• No limpie el aparato con objetos metálicos.

• No utilice objetos punzantes para eliminar el hielo del aparato. Utilice un rascador de plástico.

• No utilice secadores de pelo ni otros aparatos de calefacción para acelerar la descongelación.

El calor excesivo puede dañar el interior de plástico; además, la humedad podría penetrar en el sistema eléctrico y hacer que se active.

Instalación

Importante

Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos correspondientes.

• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños. No conecte el aparato si está dañado.

Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.

• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.

• Coloque el aparato alejado de la pared para poder abrir la tapa sin dificultad.

• No lo coloque cerca de radiadores ni de otras fuentes de calor.

• Asegúrese de que el enchufe de red sea accesible una vez instalado el aparato.

Servicio técnico

• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.

• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.

Protección del medio ambiente

Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor. Los materiales de este aparato marcados con el símbolo son reciclables.

23) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free)

electrolux

37

Funcionamiento

Encendido

Introduzca el enchufe en la toma.

Gire el regulador de temperatura hacia la derecha.

Se enciende la luz del piloto.

Se enciende la luz de la alarma.

Regulación de la temperatura

La temperatura se regula automáticamente.

Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:

• gire el regulador de temperatura hacia el símbolo para obtener el frío mínimo.

• gire el regulador de temperatura hacia el símbolo para obtener el frío máximo.

Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.

Apagado

Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura hasta la posición OFF.

Panel de mandos

1 2 3

4

1 Alarma de temperatura alta

2 Luz testigo

3 Luz Action Freeze

4 Interruptor de encendido/apagado Action

Freeze y restablecimiento de la alarma

Función Action Freeze

Para activar la función Action Freeze basta con pulsar el interruptor Action Freeze.

Uso diario

Congelación de alimentos frescos

El compartimento congelador está ideado para la congelación de alimentos frescos y para la conservación a largo plazo de alimentos congelados y ultracongelados.

Para congelar alimentos frescos active la función

Action Freeze al menos 24 horas antes de introducir los alimentos en el compartimento congelador.

La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la

placa de datos técnicos

24)

Se enciende la luz Action Freeze.

Esta función se desactiva automáticamente después de 52 horas.

La función se puede desactivar en cualquier momento con el interruptor Action Freeze . Se apaga el indicador Action Freeze.

Alarma de temperatura alta

El aumento de la temperatura del compartimento congelador (debido, por ejemplo, a un corte de energía eléctrica) se indicará mediante:

• encendido de la luz de alarma

• emisión de una señal acústica.

Para apagar la señal acústica durante la fase de alarma, pulse el interruptor de restablecimiento de la alarma.

No coloque alimentos en el congelador mientras dure la fase de alarma.

Cuando se restablezcan las condiciones normales, la luz de alarma se apagará de manera automática.

El proceso de congelación dura 24 horas: durante ese periodo no deben añadirse otros alimentos para congelación.

Almacenamiento de alimentos congelados

Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante 2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.

24) Consulte "Datos técnicos"

38

electrolux

Importante

En caso de producirse una descongelación accidental, por ejemplo, por un corte del suministro eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que el valor indicado en la tabla de características técnicas bajo "tiempo de

Mantenimiento y limpieza

Precaución

Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.

Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.

Descongelación del congelador

Descongele el congelador sólo cuando la capa de escarcha alcance un grosor de unos 10 a 15 mm.

El mejor momento para descongelar el aparato es cuando está vacío o tiene pocos alimentos.

Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:

1. Apague el aparato.

2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico y colóquelos en un sitio fresco.

3. Deje la tapa abierta, extraiga el tapón de drenaje del agua de descongelación y recoja el

Datos técnicos

Medidas

Tiempo de elevación

Alto x Ancho x Fondo (mm):

876 × 1050 × 665

32 horas elevación", los alimentos descongelados deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato y volverlos a congelar (después de que se hayan enfriado).

agua en una bandeja. Utilice un raspador para retirar el hielo rápidamente.

4. Cuando finalice la descongelación, seque bien el interior y vuelva a colocar el tapón.

5. Encienda el aparato.

6. Ajuste el regulador de temperatura para obtener el máximo frío y haga funcionar el aparato durante dos o tres horas con dicho ajuste.

7. Vuelva a introducir los alimentos que retiró previamente.

Importante

No utilice herramientas metálicas afiladas para retirar la escarcha; podría dañar el aparato. No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de derretimiento del hielo, excepto los recomendados por el fabricante. La elevación de la temperatura de los paquetes de alimentos congelados, durante la descongelación, puede acortar la duración de su almacenamiento.

Para obtener más información técnica, consulte la placa de especificaciones técnicas situada en el lateral exterior derecho del aparato.

Instalación

Colocación

Aunque el aparato se puede instalar en un garaje o un sótano, para un funcionamiento óptimo se recomienda instalarlo en un lugar donde la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos:

Temperatura ambiente Clase climática

SN

N

ST

T

De +10 °C a +32 °C

De +16 °C a +32 °C

De +16 °C a +38 °C

De +16 °C a +43 °C

Requisitos de ventilación

1. Coloque el congelador en posición horizontal sobre una superficie firme. El aparato debe apoyarse correctamente sobre sus cuatro patas.

2. Asegúrese de que queda una separación de 5 cm entre el aparato y la pared trasera.

3. Asegúrese también de que la separación entre el aparato y las superficies laterales es de 5 cm.

El aire debe poder circular libremente por la parte posterior del aparato.

Conexión eléctrica

Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.

El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista homologado.

El fabricante declina toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.

electrolux

39

Este aparato es conforme con las directivas de la

CEE.

Aspectos medioambientales

El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje.

Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.

40

electrolux

Denna snabbguide innehåller alla basfakta om din nya produkt och är enkel att använda. Electrolux har som målsättning att minska företagets förbrukning av papper till bruksanvisningar med cirka 30 %, vilket kommer att rädda 12.000 träd varje år. Snabbguiden är en av många åtgärder som Electrolux vidtar för att värna om miljön. Det må vara ett litet steg, men genom att bidra med lite åstadkommer vi mycket.

En komplett bruksanvisning är tillgänglig på www.electrolux.com

Säkerhetsinformation

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar.

Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.

För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.

Säkerhet för barn och handikappade

• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och

övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.

• När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.

• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.

Allmän säkerhet

Försiktighet

Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras eller täpps igen.

• Denna produkt är endast avsedd för användning i hemmet.

• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.

• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.

• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.

• Var noga med att inte skada kylkretsen.

• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den

är dock brandfarlig.

Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.

Om kylkretsen skadas:

– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor

– ventilera noga rummet där produkten står

• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt.

En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

Varning

Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.

1. Nätkabeln får inte förlängas.

2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.

3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.

4. Dra inte i nätkabeln.

5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.

6. Produkten får inte användas utan att lampglaset

25)

sitter på plats över den inre belysningen.

• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.

• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.

• Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.

25) I förekommande fall.

electrolux

41

Daglig användning

• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.

• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.

• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen.

26)

• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.

• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.

• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare.

• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i produkten eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada produkten.

• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från produkten.

Skötsel och rengöring

• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.

• Innan du använder produkten första gången, rengör insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och lite neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.

• Rengör inte produkten med metallföremål.

• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd en plastskrapa.

• Använd aldrig en hårtork eller andra värmegenererande apparater för att påskynda avfrostningen. För hög värme kan skada plastdelarna inne i produkten, och fukt kan tränga in i det elektriska systemet och göra det strömförande.

Installation

Viktigt

Följ noga anvisningarna i avsnittet för elektrisk anslutning.

• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte pro-

Användning

Sätta på produkten

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Vrid temperaturreglaget medurs.

Nätindikatorn tänds.

Larmkontrollampan tänds.

dukten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din

återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.

• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.

• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.

• Placera produkten på tillräckligt avstånd från väggen så att locket kan öppnas helt.

• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.

• Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.

Service

• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.

• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.

Miljöskydd

Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.

Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser:

Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen kan

återvinnas.

Stänga av frysboxen

För att stänga av frysboxen, vrid temperaturreglaget till OFF-läget.

Temperaturreglering

Temperaturen regleras automatiskt.

Gör på följande sätt för att reglera produkten:

• vrid temperaturreglaget mot

för att erhålla låga kylnivåer.

• vrid temperaturreglaget mot för att erhålla höga kylnivåer.

En medelhög inställning är i regel bäst.

26) Om produkten är frostfri

42

electrolux

Kontrollpanel

1 2 3

4

1 Larmkontrollampa vid för hög temperatur

2 Nätindikering

3 Action Freeze indikering

4 Action Freeze knapp och Återställ larm

Action Freeze-funktionen

Du kan aktivera Action Freeze-funktionen genom att trycka på Action Freeze-knappen.

Daglig användning

Infrysning av färsk mat

Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.

För att frysa in färsk mat, låt Action Freeze-funktionen vara aktiverad i minst 24 timmar innan du lägger in maten som skall frysas i frysfacket.

Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på

typskylten

27)

Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in annan mat som skall frysas in under denna period.

Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror.

Underhåll och rengöring

Försiktighet

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.

Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

Avfrostning av frysen

Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 10-15 mm.

Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den innehåller lite eller ingen mat alls.

Utför följande steg för att avlägsna frosten:

1. Stäng av frysboxen.

Kontrollampan för Action Freeze tänds.

Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar.

Det går att avaktivera funktionen när som helst genom att trycka på Action Freeze . Indikeringen Action Freeze slocknar.

Larm vid för hög temperatur

En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på grund av ett strömavbrott) indikeras genom att:

• larmkontrollampan tänds,

• en ljudsignal avges.

Under larmperioden kan ljudsignalen stängas av genom att trycka på knappen Återställ larm.

Lägg inte in mat i frysboxen under larmperioden.

När normala förhållanden har återställts slocknar larmkontrollampan automatiskt.

Viktigt

I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre

än den tid som anges i den tekniska informationen under Temperaturökningstid, måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

2. Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.

3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen från tömningshålet och samla upp allt avfrostningsvatten på en bricka. Använd en skrapa för att snabbt ta bort is.

4. När avfrostningen är klar, torka noga av insidan och anslut sedan frysboxen till eluttaget.

5. Sätt på frysboxen.

6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och låt frysboxen stå i två eller tre timmar med denna inställning.

7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.

27) Se avsnittet "Tekniska data".

electrolux

43

Viktigt

Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa av frost eftersom frysboxen kan skadas.

Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som

Tekniska data

Mått

Temperaturökningstid

Höjd × Bredd × Djup (mm):

876 × 1050 × 665

32 timmar rekommenderas av tillverkaren. En temperaturstigning hos frysta matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras utan säkerhetsrisk.

Ytterligare teknisk information finner du på typskylten som sitter på höger sida utanpå produkten.

Installation

Placering

Produkten kan installeras i ett garage eller källare, men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten:

Klimatklass

SN

N

ST

T

Omgivningstemperatur

+10 till +32 °C

+16 till +32 °C

+16 till +38 °C

+16 till +43 °C

Ventilationskrav

1. Placera frysboxen i horisontell position på en plan och stabil yta. Frysboxen måste stå stadigt på alla fyra fötterna.

2. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme bakom frysboxen.

Miljöskydd

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att

3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme på frysboxens sidor.

Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.

Elektrisk anslutning

Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med frysboxens märkdata som anges på typskylten.

Frysboxen måste jordas. Nätkabelns stickkontakt

är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta frysboxen till en separat jord enligt gällande bestämmelser.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Denna frysbox uppfyller kraven enligt gällande EGdirektiv för CE-märkning.

förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

www.electrolux.com

Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele: www.electrolux.dk

Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’ op: www.electrolux.nl

www.electrolux.fi

www.electrolux.fr

Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren Onlineshop unter: www.electrolux.de

www.electrolux.at

Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler: www.electrolux.no

Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite: www.electrolux.pt

Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor visite nuestro site: www.electrolux.es

För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på: www.electrolux.se

820419802-00-122009

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement