Electrolux | ECP30108W | Basic Guide | Electrolux ECP30108W Basic Guide

brugsanvisning
gebruiksaanwijzing
käyttöohje
notice d'utilisation
benutzerinformation
bruksanvisning
manual de instruções
manual de instrucciones
bruksanvisning
Kummefryser
Vrieskist
Säiliöpakastin
Congélateur coffre
Gefriertruhe
Fryseboks
Arca congeladora
Arcón congelador
Frysbox
ECP30108W
2 electrolux
Denne korte brugsanvisning indeholder alle de vigtigste oplysninger om dit nye produkt og er nem at
bruge. Hos Electrolux ønsker vi at nedsætte papirforbruget til brugsanvisninger med ca. 30%, da det vil
spare 12.000 træer for at blive fældet hvert år. Den korte brugsanvisning er et af de mange skridt,
Electrolux tager for at skåne miljøet. I sig selv er det et lille skridt, men "mange bække små gør en stor
å".
En komplet brugsanvisning findes på www.electrolux.com
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og
advarsler), før apparatet installeres og tages i brug.
Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og
uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for,
at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet
eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at
undgå skader på personer eller ting. I modsat fald
er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har kontrolleret, at
de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare
for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af
kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan
få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter
et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en
dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må ikke
blokeres.
• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
1) Hvis der er lampedæksel på
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner)
inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til
formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk
nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter
kan tage skade under transport og installation af
apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet
står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer
eller forsøge at ombygge det på nogen måde.
Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et
autoriseret serviceværksted eller en autoriseret
montør.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet
og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at
komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten
sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige
pære.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige
eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
• Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i
længere tid.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
electrolux 3
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i
apparatets bagvæg. 2)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har
været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den
kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige
fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden rengøring.
• Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral
sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat.
Tør grundigt efter.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af.
Brug en plastikskraber.
• Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske
varmekilder til at fremskynde afrimningen. For
kraftig varme kan skade de indvendige plastdele, og der kan trænge fugt ind i det elektriske
system, så det bliver strømførende.
Opstilling
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i
det pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes
•
•
•
•
•
til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen.
Det anbefales at vente mindst fire timer med at
tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt
om apparatet. Ellers bliver det overophedet.
Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
Apparatet bør placeres i god afstand fra væggen, så låget kan åbnes helt.
Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller
komfurer.
Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket,
når apparatet er installeret.
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af
apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller
isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser:
Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende
bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos
kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af
varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er
, kan genvanvendes.
mærket med symbolet
Betjening
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen
med uret.
Kontrollampen tændes.
Advarselslampen tændes.
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod
for at vælge minimal køling.
• Drej termostatknappen mod
for at vælge
maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen
på OFF.
2) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
4 electrolux
Betjeningspanel
1
2
3
4
1
2
3
4
Advarselslampe for høj temperatur
Kontrollampe
Action Freeze-lampe
Action Freeze-knap
og nulstilling af alarm
Action Freeze-lampen tændes.
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Funktionen kan slås fra når som helst ved at trykke
på Action Freeze -knappen. Action Freeze-lampen
slukkes.
Alarm for høj temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på grund af
strømsvigt) vises ved at:
• advarselslampen tændes
• alarmen lyder.
Mens alarmen lyder, kan den afbrydes ved at trykke på knappen til nulstilling af alarm.
Mens alarmen lyder, må der ikke lægges mad i fryseren.
Advarselslampen slukkes automatisk, når forholdene igen er normale.
Action Freeze Funktion
Action Freeze-funktionen slås til ved at trykke på
Action Freeze-knappen.
Daglig brug
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske
madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen mad.
Inden indfrysning af friske madvarer startes Action
Freeze-funktionen mindst 24 før madvarerne lægges i fryseren.
Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på typepladen . 3)
Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum må
der ikke lægges andre madvarer i, som skal fryses.
mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der
lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks.
som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har
varet længere end den angivne
temperaturstigningstid under tekniske
specifikationer, skal madvarerne enten spises eller
tilberedes og derefter nedfryses igen (efter
afkøling).
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode,
hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
Afrimning af fryser
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 10-15 mm
tykt.
Det er mest praktisk at afrime, når fryseren er tom
eller kun indeholder få madvarer.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk for apparatet.
3) Se under "Tekniske specifikationer"
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere
lag avispapir, og læg dem et koldt sted.
3. Lad låget stå åbent, tag proppen ud af afløbet
til afrimningsvand, og opsaml afrimningsvandet
i en bakke. Brug en skraber til hurtigt at fjerne
isen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet
grundigt af indvendig, og proppen sættes i
igen.
5. Tænd for apparatet.
6. Sæt termostatknappen på højeste trin, og lad
apparatet stå på denne indstilling i to-tre timer.
7. Læg madvarerne på plads igen.
electrolux 5
Vigtigt Brug aldrig skarpe metalgenstande til at
skrabe rim af. Det kan beskadige apparatet. Brug
ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen, med
mindre de er anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er steget under
afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed.
Tekniske data
Højde × Bredde × Dybde (mm):
Mål
876 × 1050 × 665
Temperaturstigningstid
32 timer
Yderligere tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet udvendigt på apparatets højre side.
Installation
Placering
Apparatet kan opstilles i en garage eller kælder,
men fungerer bedst, hvis det står et sted, hvor
omgivelsernes temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Krav til lufttilførsel
1. Placer fryseren vandret på et fast underlag. Alle
fire fødder skal hvile på gulvet.
2. Sørg for, at apparatets bagside er mindst 5 cm
fra væggen.
3. Sørg for, at apparatets sider er mindst 5 cm fra
vægge/skabe.
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet.
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er
jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en sær-
skilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de
nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte
brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder,
som beskytter den stikkontakt, skabet skal forbindes til.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten
er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn-gul isolation skal til), hv is stikkonsluttes jordklemmen (mærket
takten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn-gul isolation klippes så
tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind
i stikproppen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får
ekstrabeskyttet skabet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallat øren opsætte en HFI-afbryder.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til
en affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette
produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der
ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
6 electrolux
Deze Beknopte handleiding bevat alle basisfeiten over uw nieuwe product en is makkelijk in het gebruik.
Electrolux wil het papierverbruik voor wat betreft onze gebruiksaanwijzingen met ongeveer 30%
beperken, daarmee sparen we elk jaar 12.000 bomen. De Beknopte handleiding is een van de vele
maatregelen die Electrolux neemt ten behoeve van het milieu. Het lijkt misschien weinig, maar door iets
te doen, doen we uiteindelijk veel.
Een complete handleiding kunt u vinden op www.electrolux.com
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct
gebruik te kunnen waarborgen is het van belang
dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief
de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt,
naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en
de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen
dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit
instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder begrepen kinderen) met
verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker
uit het stopcontact, snij de voedingskabel door
(zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder
de deur om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op
de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er
in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd
vrij van obstructies.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van
levensmiddelen en/of dranken in een gewoon
huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze
voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich
in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is,
maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit
tijdens transport en installatie van het apparaat
niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen
in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan
kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen
(netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of
beschadigde stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het
apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
electrolux 7
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in
het stopcontact. Dan bestaat er een risico op
een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder
de afdekking van het lampje. 4) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het
apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan
uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct
zonlicht.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen
in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 5)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op
de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan
schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als
ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Als u het stopcontact niet kunt
bereiken, onderbreek dan de stroomtoevoer.
• Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen
voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van
het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof
schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen.
4) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
5) Als het apparaat vorstvrij is
Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht kan
het apparaat onder stroom komen staan.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het
beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen
onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat
gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
• Wij adviseren u om vier uur te wachten voordat
u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden.
Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
• Het apparaat moet van de muur af worden geplaatst zodat het deksel volledig open kan.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Zorg ervoor dat de stekker na installatie van het
apparaat toegankelijk is.
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te
worden door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat
ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde
regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit
apparaat en die voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
8 electrolux
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het
stopcontact.
Draai de temperatuurregeling met de klok mee.
Het controlelampje gaat
branden.
Het alarmlampje licht
op.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te
stellen:
• draai de temperatuurregeling naar
voor minimale koude.
• draai de temperatuurregeling naar
voor
maximale koude.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
Uitschakelen
Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling naar de OFF positie.
Bedieningspaneel
1
2
3
4
1
2
3
4
Alarmlampje hoge temperatuur
Controlelampje
Action Freeze-lampje
Action Freeze-schakelaar
en Alarm reset
Action Freeze functie
U kunt de Action Freeze functie activeren door op
de Action Freeze schakelaar te drukken.
Het Action Freeze lampje licht op.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Het is mogelijk de functie te allen tijde te deactiveren door te drukken op de Action Freeze schakelaar. Het Action Freeze lampje gaat uit.
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangeduid
door:
• het aanspringen van het alarmlampje
• het klinken van een zoemer.
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Alarm-resetschakelaar te
drukken.
Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer.
Als de normale omstandigheden hersteld worden
gaat het alarmlampje automatisch uit.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de Action
Freeze functie ten minste 24 uur voordat u het in
te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan
worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje 6)
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende
deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.
6) Raadpleeg "Technische gegevens"
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode
dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat
minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken
voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
electrolux 9
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
De vriezer ontdooien
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte
van ongeveer 10-15 mm bereikt heeft.
Het beste moment om de vriezer te ontdooien is
wanneer deze geen of weinig voedsel bevat.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het
in een paar lagen krantenpapier en leg het op
een koele plaats.
3. Laat het deksel open, haal de dop van de ontdooiwaterafvoer en vang al het dooiwater op in
4.
5.
6.
7.
een bak. Gebruik een schraper om het ijs snel
te verwijderen.
Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de dop terugzetten.
Schakel het apparaat in.
Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie uur in deze
instelling werken.
Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het
vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen
gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u
hiermee het apparaat kunt beschadigen. Gebruik
geen mechanische of kunstmatige middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van
de ingevroren levensmiddelen kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Technische gegevens
Afmetingen
Hoogte x Breedte x Diepte (mm):
876 × 1050 × 665
Tijdsduur
32 uur
Overige technische informatie is vermeld
op het typeplaatje aan de rechterkant
aan de buitenkant van het apparaat.
Montage
Opstelling
Dit apparaat kan in een garage of een kelder worden geïnstalleerd maar voor optimale prestaties
moet dit apparaat op een plaats worden geïnstalleerd waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Ventilatievereisten
1. Plaats de vriezer in horizontale positie op een
stevig oppervlak. De kist moet op alle vier de
voetjes staan.
2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat
en de achterwand 5 cm is.
3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat
en de zijkanten 5 cm is.
De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en
de frequentie op het typeplaatje overeenkomen
met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als
het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op
zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen
niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
10 electrolux
Het milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet
worden afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op
de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
electrolux 11
Tämä helppokäyttöinen pikaopas sisältää kaikki uuden laitteesi perustiedot. Electrolux haluaa vähentää
käyttöohjeisiin liittyvää paperin kulutusta noin 30 %, mikä auttaa säästämään vuosittain 12 000 puuta.
Pikaoppaat ovat eräs niistä monista keinoista, joiden avulla Electrolux suojelee ympäristöä. Tämä
yksittäinen teko voi tuntua pieneltä, mutta pienistä puroista muodostuu suuri joki.
Täydellinen käyttöohje löytyy osoitteesta www.electrolux.com.
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä
varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista
ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta
turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja
onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen
toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen
mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä
tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle.
Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset
ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja
omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei
vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten)
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa
leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota
pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet.
Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan
laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
7) Mikäli varusteena
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän
käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen
avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole
valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen
luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit
pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja
asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen
tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on
vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke,
kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin
tai pääse vahingoittumaan laitteen takana.
Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa,
älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun
suojus 7) on irrotettu.
• Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa
ihon hankautumista tai kylmävammoja.
12 electrolux
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien
päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 8)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita
noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne
nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen laitteen huoltamista tai puhdistamista laite on kytkettävä pois päältä ja pistoke irrotettava
pistorasiasta.
• Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat
ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
• Älä käytä laitteen puhdistamisessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta
lämmityslaitetta sulatuksen nopeuttamiseen.
Liiallinen kuumuus voi vahingoittaa muovisia sisäpintoja ja kosteutta voi päästä sähköjärjestelmään.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa
kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia, ennen kuin kytket
laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata
asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on sijoitettava tarpeeksi kauaksi seinästä,
jotta kansi voidaan avata täysin auki.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden
viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on
hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt
on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan
tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa
tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa
paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevessä kappaleessa annettuja ohjeita.
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään.
Merkkivalo syttyy.
Hälytysmerkkivalo syttyy.
8) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon OFF.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään vähiten kylmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä kohti merkkiä
.
electrolux 13
• Lämpötila säädetään kylmimpään asetukseen
kääntämällä lämpötilan säädintä kohti merkkiä
.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Käyttöpaneeli
1
2
3
4
1
2
3
4
Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
Merkkivalo
Action Freeze -valo
Action Freeze -kytkin
ja hälytyksen nollaus
Action Freeze -toiminnon merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52
tunnin kuluttua.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä milloin tahansa
painamalla Action Freeze -toiminnon kytkintä. Action Freeze -toiminnon merkkivalo sammuu.
Korkean lämpötilan hälytys
Kun lämpötila kohoaa pakastimessa (esimerkiksi
sähkökatkon aikana):
• hälytysmerkki valo syttyy
• kuuluu merkkiääni.
Summeri voidaan kytkeä pois hälytysvaiheen aikana painamalla hälytyksen nollauspainiketta.
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan
aikana.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytysmerkkivalo sammuu automaattisesti.
Action Freeze -toiminto
Action Freeze -toiminto käynnistetään Action Freeze -toiminnon kytkimellä.
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi Action Freeze-toiminto vähintään 24 tuntia ennen elintarvikkeiden laittamista pakastinosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen 9)
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia
ruokia.
toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla
asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on
ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä;
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
9) Katso Tekniset tiedot
Pakastimen sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on
noin 10-15 mm.
Pakastin on paras sulattaa silloin, kun siinä on vain
vähän ruokaa.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
14 electrolux
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri
ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä kansi auki, irrota sulamisveden poistoputken tulppa ja anna kaiken sulamisveden kertyä
alustalle. Poista jää nopeasti kaapimen avulla.
4. Kun pakastin on sulanut, kuivaa sisäpinnat
huolellisesti ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.
5. Kytke virta laitteeseen.
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen
asentoon ja anna laitteen käydä 2-3 tuntia tällä
asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä
metallityökaluja huurteen poistoon, koska ne
voivat vahingoittaa laitetta. Älä yritä nopeuttaa
sulatusta mekaanisilla tai muilla keinotekoisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää niiden turvallista
säilytysaikaa.
Tekniset tiedot
Korkeus × Leveys × Syvyys (mm):
Mitat
876 × 1050 × 665
Käyttöönottoaika
32 tuntia
Muut tekniset tiedot on ilmoitettu laitteen
ulkopinnassa oikealla puolella sijaitsevassa tyyppikilvessä.
Asennus
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa autotalliin tai kellariin, mutta
optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi laite
on suositeltavaa asentaa paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C - 32 °C
N
+16 °C - 32 °C
ST
+16 °C - 38 °C
T
+16 °C - 43 °C
Ilmanvaihtovaatimukset
1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnalle. Laitteen kaikkien neljän jalan tulee olla tukevasti lattiassa.
2. Varmista, että laitteen ja takana olevan seinän
välinen rako on 5 cm.
3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien seinien välinen rako on 5 cm.
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei
ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja
pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
symboli
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa
ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen
sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta,
liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet
sivuiltamme www.electrolux.fi.
electrolux 15
Ce Guide d'utilisation, simple à utiliser, vous procure des informations, nécessaires à l'utilisation de votre
nouvel appareil. Electrolux souhaite réduire de 30 % sa consommation de papier concernant ses notices
d'utilisation, ce qui permettra de sauvegarder 12 000 arbres par an. Ce Guide d'utilisation n'est autre
qu'une des nombreuses mesures adoptées par Electrolux en faveur de l'environnement. Une petite
mesure qui permettra d'obtenir de grands résultats.
Pour vous procurer la notice d'utilisation originale, rendez-vous sur www.electrolux.com
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice,
y compris les conseils et avertissements, avant
d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à
ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au
nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit
selon des normes, directives et/ou décrets pour
une utilisation sur le territoire français.
Pour la sécurité des biens et des personnes
ainsi que pour le respect de l'environnement,
vous devez d'abord lire attentivement les préconisations suivantes avant toute utilisation
de votre appareil.
Attention Pour éviter tout risque de
détérioration de l'appareil, transportez-le
dans sa position d'utilisation muni de ses cales de
transport (selon le modèle). Au déballage de celuici, et pour empêcher des risques d'asphyxie et
corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de
portée des enfants.
Attention Pour éviter tout risque (mobilier,
immobilier, corporel,...), l'installation, les
raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation
selon modèle), la mise en service et la maintenance
de votre appareil doivent être effectuées par un
professionnel qualifié.
Attention Votre appareil a été conçu pour
être utilisé par des adultes. Il est destiné à un
usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des
fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres
buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous
éviterez ainsi des risques matériel et corporel.
Attention Débranchez l'appareil avant toute
opération de nettoyage manuel. N'utilisez
que des produits du commerce non corrosifs ou
non inflammables. Toute projection d'eau ou de
vapeur est proscrite pour écarter le risque
d'électrocution.
Attention Si votre appareil est équipé d'un
éclairage, débranchez l'appareil avant de
procéder au changement de l'ampoule (ou du
néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.
Attention Afin d'empêcher des risques
d'explosion ou d'incendie, ne placez pas de
produits inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil.
Attention Lors de la mise au rebut de votre
appareil, et pour écarter tout risque corporel,
mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un
danger : coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil. Informez-vous auprès des services de
votre commune des endroits autorisés pour la
mise au rebut de l'appareil.
Attention Respectez la chaîne de froid dès
l'acquisition d'un aliment jusqu'à sa
consommation pour exclure le risque
d'intoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentivement cette
notice pour une utilisation optimale de votre
appareil.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par
des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le
manque d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée
des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de
l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
16 electrolux
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie
en danger.
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d'aliments et/ou de boissons dans le
cadre d'un usage domestique normal, tel que
celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par
exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont homologués pour cet
usage par leur fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil,
assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques
de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien
d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à
une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée
ou endommagée par l'arrière de l'appareil.
Une prise de courant endommagée peut
s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise
secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
10) Si le diffuseur est prévu
11) Si l'appareil est sans givre
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas sur la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de
l'ampoule d'éclairage n'est pas présent
10)pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de
son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du
congélateur avec les mains humides car ceci
peut provoquer des abrasions ou des brûlures
cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil
aux rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties
en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la
sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 11)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments préemballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l'appareil.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de
boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur
du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que
les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil
car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du " neuf ", puis
séchez soigneusement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer
l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la
couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques ou
d'agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La
chaleur excessive pourrait endommager le revêtement plastique interne et l'humidité pourrait
s'introduire dans le système électrique.
electrolux 17
Pose
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans le paragraphe
correspondant.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est
endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, conservez l'emballage.
• Avant de brancher votre appareil, laissez-le au
moins 4 heures au repos afin de permettre à
l'huile de refluer dans le compresseur.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de
l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour
assurer une ventilation suffisante, respectez les
instructions d'installation.
• L'appareil doit être installé loin du mur pour permettre l'ouverture totale du couvercle.
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de
radiateurs ou de cuisinières.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que
par votre service après vente, exclusivement
avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre
appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures
ménagères et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil idensont recyclables.
tifiés par le symbole
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par
un électricien ou par une personne qualifiée.
Fonctionnement
Mise en marche
Branchez l'appareil à
une prise murale.
Tournez le thermostat
dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le voyant s'allume.
Le voyant Alarme s'allume.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme
suit :
• tournez le thermostat vers
pour obtenir
moins de froid.
• tournez le thermostat vers
pour obtenir plus
de froid.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le thermostat sur la position OFF.
18 electrolux
Bandeau de commande
1
2
3
4
1
2
3
4
Voyant alarme de température
Voyant de fonctionnement
Voyant Action Freeze
Touche Action Freeze
et réinitialisation alarme
Fonction Action Freeze
Pour activer la fonction Action Freeze, appuyez sur
la touche Action Freeze .
Le voyant Action Freeze s'allume.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout
de 52 heures.
La fonction peut être désactivée à tout moment en
appuyant sur la touche Action Freeze . Le voyant
Action Freeze s'éteint.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le congélateur (par exemple à cause d'une panne de
courant) est indiquée par :
• l'activation du voyant Alarme
• le déclenchement d'une alarme sonore.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut
être désactivée en appuyant sur la touche Arrêt
alarme.
Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun aliment à l'intérieur du congélateur.
Une fois rétablies les conditions normales de fonctionnement, le voyant Alarme s'éteint automatiquement.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, activez la fonction Action Freeze au moins 24 heures avant de
placer les denrées à congeler dans le compartiment congélateur.
La quantité maximale de denrées que vous pouvez
congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique 12)
Le temps de congélation est de 24 heures : aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée
pendant cette période.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé,
placez le thermostat sur la position Max pendant
2 heures environ, avant d'introduire les produits
dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par
exemple à une panne de courant, si la panne doit
se prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à
la rubrique "temps d'augmentation" dans la
section Caractéristiques techniques, consommez
les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir cuits
(une fois refroidis).
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la
recharge ne doivent donc être effectués que par
du personnel autorisé.
Dégivrage du congélateur
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est d'environ 10-15 mm.
Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur
lorsque l'appareil est peu chargé (ou vide).
Pour enlever le givre, suivez les instructions cidessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier journal
et conservez-les dans un endroit frais.
3. Maintenez le couvercle ouvert. Ôtez le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau de
dégivrage. Placez un récipient dessous pour
récupérer l'eau de dégivrage. Vous pouvez accélérer le dégivrage en retirant la couche de
glace avec précaution à l'aide d'une spatule en
plastique prévue à cet effet.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien
l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Réglez le thermostat pour obtenir un réglage
de froid maximum et faites fonctionner l'appa-
12) Consultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"
electrolux 19
reil pendant deux ou trois heures en utilisant ce
réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés
dans le compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou
tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous risquez de
détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou
moyen artificiel que ceux qui sont recommandés
par le fabricant pour accélérer le dégivrage de
votre appareil. Une élévation de la température des
denrées congelées, pendant la décongélation,
peut réduire leur durée de conservation.
Caractéristiques techniques
Hauteur × Largeur × Profondeur
(mm) :
Dimensions
876 × 1050 × 665
Temps de montée en température
Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur la plaque signalétique
située sur le côté droit à l'extérieur de
l'appareil.
32 heures
Installation
Emplacement
Cet appareil peut être installé dans un garage ou
une cave. Cependant, pour une performance optimale, installez l'appareil dans un endroit où la
température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil.
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Conditions requises en matière de circulation
d'air
1. Placez l'appareil parfaitement d'aplomb sur
une surface plane et solide. L'appareil doit reposer sur ses quatre pieds.
2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et
le mur arrière.
3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et
les côtés.
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à
l'arrière de l'appareil.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble
d'alimentation comporte un logement pour mise à
la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de
terre conformément aux normes en vigueur, en
demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes de
sécurité susmentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit être remis au point de
collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du
matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans
les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi
que les déchets seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec les services
de votre commune ou le magasin où vous avez
effectué l'achat.
20 electrolux
Diese Kurz-Benutzerinformation enthält alles Wissenswerte über das neue Produkt und ist einfach
anzuwenden. Electrolux hat es sich zum Ziel gesetzt, zum Schutz der Umwelt den Papierverbrauch für
Benutzerinformationen um 30 % zu senken; diese Maßnahme schont 12.000 Bäume pro Jahr. Die KurzBenutzerinformation ist einer von vielen Schritten, die Elextrolux zum Schutz der Umwelt unternimmt. Es
mag vielleicht ein kleiner Schritt sein, aber jeder Schritt zählt auf diesem Weg!
Eine komplette Benutzerinformation finden Sie unter www.electrolux.com
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale
Geräteanwendung vor der Installation und dem
Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der
Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass
zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung
und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes
dem neuen Besitzer, so dass jeder während der
gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz
Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen
der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten
und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie
nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt
von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den
Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so
nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie
die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss
(Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So
verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer
Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen
immer frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen
Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Gebrauchsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie
Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche
Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu
beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden;
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut
lüften.
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät
sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann
Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
nicht von der Geräterückseite gequetscht
oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder
beschädigter Netzstecker überhitzt und
kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
electrolux 21
6. Das Gerät darf nicht ohne Lampenabdeckung betrieben werden, 13) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/
feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen
kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung
aussetzen.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder
Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 14)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend
den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers
sollten strikt eingehalten werden.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gefriergerät stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus
dem Gerät gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das
Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose. Falls Sie nicht an die Steckdose
kommen, unterbrechen Sie die Stromversorgung.
• Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten
durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen
von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder
andere Heizgeräte, um das Abtauen zu beschleunigen. Starke Hitze kann die Plastikteile
im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit
kann in das elektrische System eindringen, so
dass die Teile unter Spannung stehen.
13) wenn eine Abdeckung der
14) No-Frost-Geräte
Inbetriebnahme
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss bitte genau an die Anweisungen im
betreffenden Abschnitt.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie
das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt
ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden
stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen
kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um
das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an
die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte so weit entfernt von einer Wand
aufgestellt werden, dass der Deckel vollständig
geöffnet werden kann.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugänglich
ist.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem
qualifizierten Elektriker oder einem ElektroFachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung
nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets OriginalErsatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem
Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll
entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden
Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei
der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden
markiert sind, können reund mit dem Symbol
cycelt werden.
22 electrolux
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn.
Die Kontrolllampe
leuchtet auf.
Die Alarmlampe leuchtet
auf.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf
, um
die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf
, um
die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen
am besten geeignet.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position OFF.
Bedienblende
1
2
3
4
1
2
3
4
Temperaturwarnleuchte
Kontrolllampe
Action Freeze-Kontrolllampe
Action Freeze-Taste
und Alarm-Reset
Action Freeze Funktion
Sie können die Action Freeze Funktion aktivieren,
indem Sie den Action Freeze Schalter drücken.
Die Action Freeze Kontrolllampe leuchtet auf.
Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.
Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des
Action Freeze -Schalters (Schnellgefrieren) ausgeschaltet werden. Die Action Freeze Kontrolllampe
schaltet sich aus.
Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur in einem Fach (zum
Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird wie
folgt angezeigt:
• durch das Blinken der Alarmleuchte;
• durch das Ertönen eines Summers.
In der Alarmphase kann der Summer durch Drücken des Alarm-Rückstellschalters ausgeschaltet
werden.
Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmittel in das Gefiergerät ein.
Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte automatisch aus.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen
längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie
bitte die Action Freeze Funktion mindestens 24
Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24
Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem
Typschild angegeben; 15)
Der Gefriervorgang dauert mindestens 24 Stunden: legen Sie während dieses Zeitraums keine
15) Siehe hierzu "Technische Daten"
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefriergerät.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht
benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf
den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
electrolux 23
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten angegebene
Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten
Abtauen, dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort
gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut
eingefroren werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus
der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt
werden.
Abtauen des Gefriergeräts
Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm erreicht
hat.
Die beste Zeit zum Abtauen für des Gefriergerät ist
dann, wenn er nur wenig oder keine Lebensmittel
enthält.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus,
verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen
Ort.
3. Lassen Sie den Deckel offen, ziehen Sie den
Stopfen aus dem Tauwasserablauf und fangen
4.
5.
6.
7.
Sie das Tauwasser in einer Schale auf. Entfernen Sie mit dem Kunststoffschaber schnell das
Eis.
Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab
und setzen Sie den Stopfen wieder ein.
Schalten Sie das Gerät ein.
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät
zwei bis drei Stunden mit dieser Einstellung
laufen.
Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.
Wichtig! Verwenden Sie niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis, da
dies das Gerät beschädigen kann. Benutzen Sie
keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel,
um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten
Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des
Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes
kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
Technische Daten
Abmessungen
Höhe × Breite × Tiefe (mm):
876 × 1050 × 665
Ausfalldauer
32 Stunden
Weitere technische Informationen befinden sich auf dem Typenschild auf der
rechten Außenseite des Gerätes.
Gerät aufstellen
Aufstellung
Dieses Gerät kann in einer Garage oder in einem
Keller installiert werden, doch für eine optimale
Leistung sollte das Gerät an einem Ort installiert
werden, an dem die Umgebungstemperatur mit
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Gerätes angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Anforderungen an die Belüftung
1. Stellen Sie des Gerät in horizontaler Position
auf eine feste Fläche. Das Gerät muss mit allen
vier Füßen fest auf dem Boden stehen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 5 cm beträgt.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm beträgt.
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
24 electrolux
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzkabelstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das
Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden, und zwar von einem qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden oder Verletzungen, die durch Missach-
tung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln
ist, sondern an einem Sammelpunkt für das
Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr
oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
electrolux 25
Denne hurtigbruksanvisningen er enkel å bruke og inneholder alle grunnleggende fakta om det nye
produktet ditt. Electrolux ønsker å redusere papirforbruket med ca. 30% i forbindelse med
bruksanvisninger. Dette betyr at man kan spare 12.000 trær hvert år. Hurtigbruksanvisningen er ett av
mange tiltak som Electrolux iverksetter for å verne miljøet. Det er kanskje et lite tiltak, men ved å gjøre
litt, gjør man mye.
En fullstendig bruksanvisning finner du på www.electrolux.com
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt
bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens
henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for
at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige
med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med apparatet hvis du
selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet
benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i
bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar
intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt
av personer (også barn) med redusert fysisk eller
psykisk helse eller som mangler erfaring eller
kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt
innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med
apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger
kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av
stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil
apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan
lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med
magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren
eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
tildekkes.
16) Hvis det skal være deksel over lampen
• Dette apparatet er beregnet for bruk i vanlig husholdning.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke ødelegg kjølekretsen.
• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet
isobutan (R600a) som er en naturlig og meget
miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen til apparatet blir skadet under transport og installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der apparatet står
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller modifisere dette produktet på noen som helst måte.
Enhver skade på strømkabelen kan forårsake
kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømkabel, støpsel, kompressor) må kun
skiftes av et autorisert serviceverksted eller kvalifisert servicepersonale.
1. Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet eller ledningen ikke ligger i klem eller blir skadet bak apparatet. Et
støpsel som ligger i klem eller som på annen
måte er skadet, kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at du har tilgang til apparatets støpsel.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke
sette i støpselet. Det er fare for elektrisk støt
eller brann.
6. Dette apparatet må ikke brukes uten lampedekselet 16) på den innvendige lampen.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du
flytter det.
26 electrolux
• Ikke ta ut varer fra fryseren eller berør dem med
våte/fuktige hender, da det kan forårsake hudskader eller frostskader.
• Ikke utsett apparatet for direkte sollys over lengre tid.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 17)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de
har vært tint.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets
produsent må følges nøye.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes
trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Før vedlikeholds og rengjøringsarbeider, slår du
av apparatet og trekker støpselet ut av stikkontakten.
• Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det
innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt
et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å
tørke nøye.
• Ikke rengjør apparatet med metallredskaper.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra
apparatet. Bruk en plastskrape.
• Bruk aldri hårføner eller andre varmeapparater
for å påskynde avrimingen. For mye varme kan
skade plasten inne i apparatet, og fukt kan trenge inn i det elektriske systemet og gjøre det
strømførende.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i gjeldende avsnitt
for tilkopling til strømnettet.
17) Hvis apparatet er FrostFree
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er
skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld
øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare
på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du
tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i
kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt
hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Plasser apparatet litt ut fra veggen , slik at lokket
kan åpnes helt.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en
radiator eller komfyr.
• Pass på at støpselet til forsyningsnettet er tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må
utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert
servicesenter, og det må kun brukes originale
reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som
skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller
i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med
gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling.
Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at
kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette ap, kan
paratet som er merket med symbolet
gjenvinnes.
electrolux 27
Bruk
Slå på
Sett støpslet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren
med urviserne.
Kontrollampen tennes.
Alarmlampen tennes.
Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren mot
for å oppnå minimal kjøling.
• Drei termostatbryteren mot
for å oppnå maksimal kjøling.
Vanligvis er en middels innstilling best egnet.
Slå av
Drei termostatbryteren til OFF -posisjon for å slå
apparatet av
Betjeningspanel
1
2
3
4
1
2
3
4
Høy temperatur-alarm
Kontrollampe
Action Freeze-lampe
Action Freeze-bryter
og tilbakestilling av alarm
Action Freeze lampen tennes.
Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.
Denne funksjonen kan du også deaktivere til enhver tid ved å trykke på Action Freeze -bryteren.
Action Freeze -lampen slukkes.
Alarm for høy temperatur
En temperaturøkning i fryseren (for eksempel på
grunn av strømbrudd) vises ved:
• Alarmlampen slås på
• det høres et lydsignal.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås av ved
å trykke på alarmens tilbakestillingsbryter.
Ikke plasser mat i fryseren under en alarmfase.
Når normale forhold er gjenopprettet, slår alarmlampen seg av automatisk.
Action Freeze funksjon
Du kan aktivere Action Freeze-funksjonen ved å
trykke på Action Freeze -bryteren.
Daglig bruk
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseren er egnet for å fryse inn ferske matvarer
og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat
over lengre tid.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, må Action
Freeze -funksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som skal fryses inn, legges i fryseseksjonen.
Maksimal mengde mat som kan innfryses på 24
timer er spesifisert på typeskiltet 18)
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i løpet av
denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer
som skal fryses.
18) Se etter i "Tekniske data"
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en
periode der det ikke har vært i bruk, må du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling
før du legger inn matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn
av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lengre
enn den verdien som er oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under "stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter
avkjøling)
28 electrolux
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten før
du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i
kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Avriming av fryseren
Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca. 10-15 mm
tykt.
Den beste tiden å avrime fryseren er når den inneholder lite.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Slå av apparatet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere
lag avispapir og plasser dem på et kaldt sted.
3. La lokket stå åpent, ta ut pluggen fra avløpet
for tint vann og samle opp alt smeltevann på et
brett. Bruk en skrape til å fjerne isen fort.
4. Når avrimingen er ferdig, tørk innsiden av apparatet grundig og sett pluggen inn igjen.
5. Slå apparatet på.
6. Still termostatbryteren på maksimal kjøling og
la apparatet gå i to eller tre timer med denne
innstillingen.
7. Legg matvarene inn i seksjonen igjen.
Viktig Du må aldri bruke skarpe metallredskaper
for å skrape rim, for apparatet kan bli skadet. Ikke
bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som
ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere. Dersom
temperaturen stiger i de frosne matvarepakkene
under avrimingsprosessen, kan sikker
oppbevaringstid bli kortere.
Tekniske data
Mål
Høyde × bredde × dybde (mm):
876 × 1050 × 665
Tid for temperaturøkning
Ytterligere teknisk informasjon finner du
på typeskiltet til høyre på apparatets utside.
32 timer
Montering
Plassering
Dette apparatet kan installeres i en garasje eller en
kjeller, med for optimal effekt bør det plasseres på
et sted der romtemperaturen samsvarer med den
klimaklassen som er oppført på typeskiltet:
Klimaklasse
Rommets temperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
Krav til ventilasjon
1. Set fryseren i vannrett stilling på en vannrett
overflate. Fryserboksen må stå på alle fire føttene.
2. Sørg for at avstanden mellom apparatet og
bakveggen er 5 cm.
3. Sørg for at avstanden mellom apparatet og sideveggene er 5 cm.
Luftstrømmen bak apparatet må være tilstrekkelig.
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre
deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i
hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpselet på nettledningen
er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til
en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom
sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiver.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere informasjon
om resirkulering av dette produktet, vennligst
electrolux 29
kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
30 electrolux
Este Manual do Utilizador Rápido contém todos os factos básicos sobre o seu novo produto e é simples
de utilizar. A Electrolux pretende diminuir o consumo de papel relacionado com os manuais de utilizador
em 30%, o que ajudará a poupar 12.000 árvores todos os anos. O Manual de Utilizador Rápido é um
dos muitos passos dados pela Electrolux para preservar o ambiente. Poderá ser um pequeno passo,
mas fazendo pouco consegue-se alcançar muito.
Encontrará um Manual do Utilizador completo em www.electrolux.com
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma
utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e
advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que
utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou
venda, para que todos os que venham a usá-lo
estejam devidamente informados quanto à sua
utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as
precauções destas instruções de utilização, uma
vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem
experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à
utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar
que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance
das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada,
corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho
possível) e retire a porta para evitar que crianças
a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho
com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa,
certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal
irá evitar que se torne numa armadilha fatal para
uma criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de
ventilação sem obstruções.
• O aparelho foi concebido exclusivamente para
utilização doméstica.
19) Se a tampa da lâmpada estiver prevista
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer
meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam
aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido
no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho,
certifique-se de nenhum dos componentes do
circuito refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho
se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar
qualquer tipo de alteração neste produto.
Quaisquer danos no cabo poderão provocar um
curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser substituído por um técnico certificado
ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do
aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver
solta, não introduza a ficha de alimentação.
Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da
lâmpada 19) da iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando
o deslocar.
electrolux 31
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos
molhadas, pois pode causar abrasões na pele
ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz
solar directa.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de
plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no
aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a
saída de ar na ventilação traseira. 20)
• Depois de descongelados, os alimentos não
devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados
de acordo com as instruções do fabricante do
alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente
cumpridas.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,
limpe o interior e todos os acessórios internos
com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de
seguida seque minuciosamente.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo
do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Nunca utilize um secador de cabelo ou outro
aparelho de aquecimento para acelerar a descongelação. O calor excessivo pode danificar o
interior de plástico e a humidade pode entrar no
sistema eléctrico tornando-o activo.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas no
parágrafo específico.
20) Se o aparelho não criar gelo
• Retire o aparelho da embalagem e verifique se
tem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu.
Nesse caso, guarde a embalagem.
• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que
o óleo regresse ao compressor.
• Deve haver uma circulação de ar adequada em
torno do aparelho, caso contrário, resulta em
sobreaquecimento. Para obter uma ventilação
suficiente, siga as instruções relativas à instalação.
• O aparelho deve ser colocado afastado da parede para permitir que a tampa abra totalmente.
• O aparelho não pode estar situado perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica
acessível após a instalação do aparelho.
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para
a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa
competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o
qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no
circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento,
especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparesão recicláveis.
lho marcados pelo símbolo
32 electrolux
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador da
temperatura para a direita.
A respectiva lâmpada
de controlo acende-se.
A luz de alarme acende-se.
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para
para
obter a refrigeração mínima.
• rode o regulador de temperatura para
para
obter a refrigeração maxima.
Normalmente, uma definição média é a mais
adequada.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição OFF.
Painel de controlo
1
2
3
4
1
2
3
4
Luz de alarme de temperatura elevada
Indicador luminoso
Luz Action Freeze
Botão Action Freeze
e reiniciação do alarme
Action Freeze função
Poderá activar a função Action Freeze premindo o
botão Action Freeze.
A luz Action Freeze acendender-se-á.
Esta função pára automaticamente após 52 horas.
É possível desactivar a função em qualquer altura,
premindo o botão Action Freeze . A luz Action
Freeze apagar-se-á.
Alarme de temperatura elevada
Um aumento na temperatura no congelador (por
exemplo, devido a uma falha de alimentação) é indicado através de:
• activação da luz de alarme
• aviso sonoro.
Durante a fase de alarme, o aviso sonoro pode ser
desligado premindo o botão de reposição do alarme.
Durante a fase de alarme não introduza alimentos
congelador.
Quando as condições normais forem restabelecidas, a luz de alarme desliga-se automaticamente.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a
congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo prazo de alimentos congelados e
ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função
Action Freeze, pelo menos, 24 horas antes de colocar os alimentos no compartimento congelador.
A quantidade máxima de alimentos que podem
ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características 21)
O processo de congelação dura 24 horas: durante
este período, não introduza novos alimentos a
congelar.
21) Consulte os "Dados técnicos"
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período
sem utilização, antes de colocar os produtos no
compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições
mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta de
electricidade, se a alimentação estiver desligada
por mais tempo que aquele mostrado na tabela de
características técnicas em "tempo de reinício", os
alimentos descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e
depois, novamente congelados (depois de
arrefecerem).
electrolux 33
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de
efectuar qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na
sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas
exclusivamente por técnicos autorizados.
Descongelar o congelador
Descongele o congelador quando a camada de
gelo atingir uma espessura de cerca de 10-15
mm.
A melhor altura para descongelar o congelador é
quando este tem poucos ou nenhuns alimentos no
interior.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em várias páginas de jornal e coloque-os
num local frio.
3. Deixe a tampa aberta, retire o tampão do orifício de descarga da água de descongelação e
recolha a água descongelada nim tabuleiro.
4.
5.
6.
7.
Utilize um raspador para remover o gelo rapidamente.
Quando a descongelação estiver concluída,
seque o interior minuciosamente e volte a colocar a ficha.
Ligue o aparelho.
Defina o regulador de temperatura para obter
a frescura máxima e coloque o aparelho em
funcionamento durante duas ou três horas
com esta definição.
Coloque no compartimento os alimentos previamente retirados.
Importante Nunca utilize objectos de metal
afiados para raspar o gelo, pois pode danificar o
aparelho. Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação além daqueles recomendados
pelo fabricante. Um aumento de temperatura das
embalagens de alimentos congelados, durante a
descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Dados técnicos
Dimensões
Altura × Largura × Profundidade
(mm):
876 × 1050 × 665
Tempo de arranque
Outras informações técnicas encontram-se na placa de características no
lado direito externo do aparelho.
32 horas
Instalação
Posicionamento
Este aparelho pode ser instalado numa garagem
ou cave, mas para um óptimo funcionamento instale o aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na
placa de características do aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a 32°C
N
+16°C a 32°C
ST
+16°C a 38°C
T
+16°C a 43°C
Requisitos de ventilação
1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma
superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre os quatro pés.
2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e
a parede traseira é de 5 cm.
3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e
os lados é de 5 cm.
O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem
de ser suficiente.
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a
frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do
cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este fim. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando
um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso
as precauções de segurança acima não sejam
cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas CEE.
34 electrolux
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais
consequências negativas para o meio ambiente e
para a saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste
produto, contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da sua área
de residência ou o estabelecimento onde adquiriu
o produto.
electrolux 35
Este manual de referencia rápida para el usuario contiene toda la información básica que se necesita
sobre el nuevo producto y su facilidad de uso. Electrolux desea reducir un 30% el consumo de papel
en sus manuales, lo que ayudaría a salvar 12.000 árboles cada año. Este manual es una de las muchas
medidas adoptada por Electrolux para proteger el medio ambiente. Aunque pueda parecer un gesto
pequeño, con muy poco se puede hacer mucho.
El manual completo se encuentra disponible en www.electrolux.com.
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y
utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el
aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad.
Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo
largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las
normas de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para
que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos
que una persona responsable de su seguridad
les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados
de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe
de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca
del aparato como pueda) y retire la puerta para
impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta
magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo
con cierre de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de
desechar el aparato antiguo. Evitará así que se
convierta en una trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Precaución Mantenga las aberturas de
ventilación libres de obstrucciones.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como
se explica en este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de hacer helados) dentro de aparatos de
refrigeración, a menos que el fabricante haya
autorizado su uso.
• No dañe el circuito refrigerante.
• El circuito refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a), un gas natural con un gran nivel
de compatibilidad medioambiental, aunque inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños al circuito
de refrigerante.
Si el circuito de refrigerante se daña:
– evite fuegos y fuentes de encendido cercanas
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto en modo alguno.
Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito, incendio o descarga
eléctrica.
Advertencia Sólo el personal técnico homologado está autorizado a sustituir los
componentes eléctricos (cable de alimentación,
enchufe, compresor) del aparato.
1. El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está aplastado ni dañado por la parte trasera del aparato.
Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe
del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el
enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica
o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de
la bombilla 22) de la iluminación interior.
• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
• Este aparato es para uso doméstico exclusivamente.
22) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla
36 electrolux
• No retire ni toque elementos del compartimento
congelador con las manos húmedas o mojadas,
ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
• Evite la exposición prolongada del aparato a la
luz solar directa.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la
salida de aire de la pared posterior. 23)
• Los alimentos que se descongelen no deben
volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Siga estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato sobre el almacenamiento.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en
el congelador; la presión que se genera en el
recipiente podría hacerlo estallar y dañar el aparato.
• No consuma polos helados retirados directamente del aparato; podría sufrir quemaduras
causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la
toma de corriente.
• Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave
su interior y todos los accesorios internos con
agua templada y jabón neutro para eliminar el
típico olor de los productos nuevos. A continuación seque todo bien.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos punzantes para eliminar el hielo del aparato. Utilice un rascador de plástico.
• No utilice secadores de pelo ni otros aparatos
de calefacción para acelerar la descongelación.
El calor excesivo puede dañar el interior de plástico; además, la humedad podría penetrar en el
sistema eléctrico y hacer que se active.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica,
siga atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
23) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free)
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños. No conecte el aparato si está dañado.
Informe de los posibles daños de inmediato a la
tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve
el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas
antes de conectar el aparato para permitir que
el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire
adecuada alrededor, ya que de lo contrario se
produce recalentamiento. Para conseguir una
ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Coloque el aparato alejado de la pared para poder abrir la tapa sin dificultad.
• No lo coloque cerca de radiadores ni de otras
fuentes de calor.
• Asegúrese de que el enchufe de red sea accesible una vez instalado el aparato.
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las
tareas que se requieran para ejecutar el servicio
o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado y
sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales
para la capa de ozono, ni en el circuito de
refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos
urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo
con la normativa vigente, que puede solicitar a las
autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor. Los materiales de este
son reciclaaparato marcados con el símbolo
bles.
electrolux 37
Funcionamiento
Encendido
Introduzca el enchufe en
la toma.
Gire el regulador de
temperatura hacia la derecha.
Se enciende la luz del piloto.
Se enciende la luz de la
alarma.
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• gire el regulador de temperatura hacia el símpara obtener el frío mínimo.
bolo
• gire el regulador de temperatura hacia el símpara obtener el frío máximo.
bolo
Lo más conveniente es ajustar la temperatura
en una posición intermedia.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura hasta la posición OFF.
Panel de mandos
1
2
3
4
1
2
3
4
Alarma de temperatura alta
Luz testigo
Luz Action Freeze
Interruptor de encendido/apagado Action
Freeze
y restablecimiento de la alarma
Función Action Freeze
Para activar la función Action Freeze basta con
pulsar el interruptor Action Freeze.
Se enciende la luz Action Freeze.
Esta función se desactiva automáticamente después de 52 horas.
La función se puede desactivar en cualquier momento con el interruptor Action Freeze . Se apaga
el indicador Action Freeze.
Alarma de temperatura alta
El aumento de la temperatura del compartimento
congelador (debido, por ejemplo, a un corte de
energía eléctrica) se indicará mediante:
• encendido de la luz de alarma
• emisión de una señal acústica.
Para apagar la señal acústica durante la fase de
alarma, pulse el interruptor de restablecimiento de
la alarma.
No coloque alimentos en el congelador mientras
dure la fase de alarma.
Cuando se restablezcan las condiciones normales, la luz de alarma se apagará de manera automática.
Uso diario
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado para la
congelación de alimentos frescos y para la conservación a largo plazo de alimentos congelados
y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active la función
Action Freeze al menos 24 horas antes de introducir los alimentos en el compartimento congelador.
La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la placa de datos
técnicos 24)
24) Consulte "Datos técnicos"
El proceso de congelación dura 24 horas: durante
ese periodo no deben añadirse otros alimentos
para congelación.
Almacenamiento de alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o
después de un periodo sin uso, déjelo en marcha
al menos durante 2 horas con un ajuste alto antes
de colocar los productos en el compartimento.
38 electrolux
Importante En caso de producirse una
descongelación accidental, por ejemplo, por un
corte del suministro eléctrico, si la interrupción ha
sido más prolongada que el valor indicado en la
tabla de características técnicas bajo "tiempo de
elevación", los alimentos descongelados deben
consumirse cuanto antes o cocinarlos de
inmediato y volverlos a congelar (después de que
se hayan enfriado).
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Descongelación del congelador
Descongele el congelador sólo cuando la capa de
escarcha alcance un grosor de unos 10 a 15 mm.
El mejor momento para descongelar el aparato es
cuando está vacío o tiene pocos alimentos.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos
en varias hojas de papel periódico y colóquelos
en un sitio fresco.
3. Deje la tapa abierta, extraiga el tapón de drenaje del agua de descongelación y recoja el
4.
5.
6.
7.
agua en una bandeja. Utilice un raspador para
retirar el hielo rápidamente.
Cuando finalice la descongelación, seque bien
el interior y vuelva a colocar el tapón.
Encienda el aparato.
Ajuste el regulador de temperatura para obtener el máximo frío y haga funcionar el aparato
durante dos o tres horas con dicho ajuste.
Vuelva a introducir los alimentos que retiró previamente.
Importante No utilice herramientas metálicas
afiladas para retirar la escarcha; podría dañar el
aparato. No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de
derretimiento del hielo, excepto los
recomendados por el fabricante. La elevación de
la temperatura de los paquetes de alimentos
congelados, durante la descongelación, puede
acortar la duración de su almacenamiento.
Datos técnicos
Alto x Ancho x Fondo (mm):
Medidas
876 × 1050 × 665
Tiempo de eleva- 32 horas
ción
Para obtener más información técnica,
consulte la placa de especificaciones
técnicas situada en el lateral exterior derecho del aparato.
Instalación
Colocación
Aunque el aparato se puede instalar en un garaje
o un sótano, para un funcionamiento óptimo se
recomienda instalarlo en un lugar donde la temperatura ambiente se corresponda con la clase
climática indicada en la placa de datos técnicos:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
De +10 °C a +32 °C
N
De +16 °C a +32 °C
ST
De +16 °C a +38 °C
T
De +16 °C a +43 °C
Requisitos de ventilación
1. Coloque el congelador en posición horizontal
sobre una superficie firme. El aparato debe
apoyarse correctamente sobre sus cuatro patas.
2. Asegúrese de que queda una separación de 5
cm entre el aparato y la pared trasera.
3. Asegúrese también de que la separación entre
el aparato y las superficies laterales es de 5 cm.
El aire debe poder circular libremente por la parte
posterior del aparato.
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el
voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de
datos técnicos se corresponden con el suministro
de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe
del cable de alimentación se suministra con un
contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el
aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista homologado.
El fabricante declina toda responsabilidad si no se
toman las precauciones antes indicadas.
electrolux 39
Este aparato es conforme con las directivas de la
CEE.
Aspectos medioambientales
El símbolo
que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede
tratar como un residuo normal del hogar. Se
deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien
al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo
producto similar al que se deshecha, bien a un
punto municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje.
Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente
y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se gestionara de forma adecuada.
Para obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
40 electrolux
Denna snabbguide innehåller alla basfakta om din nya produkt och är enkel att använda. Electrolux har
som målsättning att minska företagets förbrukning av papper till bruksanvisningar med cirka 30 %, vilket
kommer att rädda 12.000 träd varje år. Snabbguiden är en av många åtgärder som Electrolux vidtar för
att värna om miljön. Det må vara ett litet steg, men genom att bidra med lite åstadkommer vi mycket.
En komplett bruksanvisning är tillgänglig på www.electrolux.com
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna
använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att
du noggrant läser igenom denna bruksanvisning,
inklusive tips och varningar, innan du installerar
och använder produkten första gången. För att
undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt
att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att
alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på person och
egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att
föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av
personer (även barn) med nedsatt fysisk eller
sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och
övervakas av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med
den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för
barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den
från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära
produkten som möjligt) och demontera dörrarna
så att lekande barn inte utsätts för elektriska
stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har
en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med
att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk
att produkten blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att
ventilationsöppningarna inte blockeras eller
täpps igen.
• Denna produkt är endast avsedd för användning
i hemmet.
25) I förekommande fall.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror
och drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder
för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i
produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte
har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den
är dock brandfarlig.
Se noga till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att
försöka modifiera denna produkt på något sätt.
En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning,
brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut
av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad
stickkontakt kan överhettas och orsaka
brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter
löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att lampglaset 25) sitter på plats över den inre belysningen.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar
den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta
inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.
• Se till att produkten inte exponeras för direkt
solsken under långa perioder.
electrolux 41
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på
den bakre väggen. 26)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring
från produktens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i produkten eftersom detta skapar ett tryck i
behållaren som då kan explodera och skada
produkten.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från produkten.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från
eluttaget före underhåll.
• Innan du använder produkten första gången,
rengör insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och lite neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost
från produkten. Använd en plastskrapa.
• Använd aldrig en hårtork eller andra värmegenererande apparater för att påskynda avfrostningen. För hög värme kan skada plastdelarna
inne i produkten, och fukt kan tränga in i det
elektriska systemet och göra det strömförande.
Installation
Viktigt Följ noga anvisningarna i avsnittet för
elektrisk anslutning.
•
•
•
•
•
dukten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din
återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan
kan rinna tillbaka i kompressorn.
Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt
produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna
som är relevanta för installationen.
Placera produkten på tillräckligt avstånd från
väggen så att locket kan öppnas helt.
Produkten får inte placeras nära värmeelement
eller spisar.
Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att
utföra service på produkten skall utföras av en
behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av
en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser:
Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga
bestämmelser som kan erhållas från de lokala
myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denkan
na produkt som är märkta med symbolen
återvinnas.
• Packa upp produkten och kontrollera att den
inte har några utvändiga skador. Anslut inte pro-
Användning
Sätta på produkten
Sätt i stickkontakten i
eluttaget.
Vrid temperaturreglaget
medurs.
Nätindikatorn tänds.
Larmkontrollampan
tänds.
Stänga av frysboxen
För att stänga av frysboxen, vrid temperaturreglaget till OFF-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera produkten:
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla
låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla
höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
26) Om produkten är frostfri
42 electrolux
Kontrollpanel
1
2
3
4
1
2
3
4
Larmkontrollampa vid för hög temperatur
Nätindikering
Action Freeze indikering
Action Freeze knapp
och Återställ larm
Kontrollampan för Action Freeze tänds.
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar.
Det går att avaktivera funktionen när som helst genom att trycka på Action Freeze . Indikeringen Action Freeze slocknar.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på grund av
ett strömavbrott) indikeras genom att:
• larmkontrollampan tänds,
• en ljudsignal avges.
Under larmperioden kan ljudsignalen stängas av
genom att trycka på knappen Återställ larm.
Lägg inte in mat i frysboxen under larmperioden.
När normala förhållanden har återställts slocknar
larmkontrollampan automatiskt.
Action Freeze-funktionen
Du kan aktivera Action Freeze-funktionen genom
att trycka på Action Freeze-knappen.
Daglig användning
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat
och långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat, låt Action Freeze-funktionen vara aktiverad i minst 24 timmar innan du
lägger in maten som skall frysas i frysfacket.
Den största mängd mat som kan frysas inom 24
timmar anges på typskylten 27)
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in
annan mat som skall frysas in under denna period.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre
än den tid som anges i den tekniska informationen
under Temperaturökningstid, måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har
kallnat).
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan
du lägger in några matvaror.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Avfrostning av frysen
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på
cirka 10-15 mm.
Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den innehåller lite eller ingen mat alls.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av frysboxen.
27) Se avsnittet "Tekniska data".
2. Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera
lager med tidningspapper och lägg dem på en
sval plats.
3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen från tömningshålet och samla upp allt avfrostningsvatten på en bricka. Använd en skrapa för att
snabbt ta bort is.
4. När avfrostningen är klar, torka noga av insidan
och anslut sedan frysboxen till eluttaget.
5. Sätt på frysboxen.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt
och låt frysboxen stå i två eller tre timmar med
denna inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare
plockade ut.
electrolux 43
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att
skrapa av frost eftersom frysboxen kan skadas.
Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för
att påskynda upptiningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturstigning hos frysta matförpackningar
kan förkorta tiden som de kan förvaras utan
säkerhetsrisk.
Tekniska data
Höjd × Bredd × Djup (mm):
Mått
876 × 1050 × 665
Temperaturökningstid
32 timmar
Ytterligare teknisk information finner du
på typskylten som sitter på höger sida
utanpå produkten.
Installation
Placering
Produkten kan installeras i ett garage eller källare,
men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur
som överensstämmer med klimatklassen som är
angiven på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Ventilationskrav
1. Placera frysboxen i horisontell position på en
plan och stabil yta. Frysboxen måste stå stadigt på alla fyra fötterna.
2. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme bakom
frysboxen.
3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme på
frysboxens sidor.
Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer
med frysboxens märkdata som anges på typskylten.
Frysboxen måste jordas. Nätkabelns stickkontakt
är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta
en kvalificerad elektriker för att ansluta frysboxen
till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna frysbox uppfyller kraven enligt gällande EGdirektiv för CE-märkning.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
www.electrolux.com
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.electrolux.dk
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op:
www.electrolux.nl
www.electrolux.fi
www.electrolux.fr
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte
unseren Onlineshop unter:
www.electrolux.de
www.electrolux.at
Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler:
www.electrolux.no
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.electrolux.pt
Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor visite
nuestro site:
www.electrolux.es
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.electrolux.se
820419802-00-122009
Download PDF

advertising