ZANUSSI ZFC321WBB Korisnički priručnik

ZANUSSI ZFC321WBB Korisnički priručnik
HR
FI
EL
PT
SV
Upute za uporabu
Käyttöohje
Οδηγίες Χρήσης
Manual de instruções
Bruksanvisning
Zamrzivač škrinja
Säiliöpakastin
Οριζόντιος καταψύκτης
Arca congeladora
Frysbox
ZFC321WBB
2
13
22
34
44
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rad uređaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Upravljačka ploča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prva uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
5
6
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Zadržava se pravo na izmjene
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osigura‐
vanja ispravne uporabe, prije postavljanja i
prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno
upute sadržane u ovom priručniku,
uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se
izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važ‐
no je osigurati da su sve osobe koje koriste
uređaj dobro upoznate s njegovim načinom
rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove
upute i osigurajte se da prate uređaj u
slučaju njegovog prenošenja ili prodaje,
tako da su sve osobe koje koriste ovaj ure‐
đaj tijekom njegova radna vijeka prikladno
informirane o načinu uporabe uređaja i o
njegovim sigurnosnim pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridrža‐
vajte se mjera opreznosti iz ovih korisničkih
uputa jer proizvođač nije odgovoran za šte‐
te nastale zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu)
smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih
sposobnosti, odnosno bez potrebnog
iskustva i znanja, osim ako ih ne
nadgleda ili uputi u uporabu uređaja oso‐
ba odgovorna za njihovu sigurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni
kabel (što bliže uređaju) i demontirajte
vrata kako biste spriječili da djeca za
2
vrijeme igre zadobiju električni udar ili da
se zatvore u uređaju.
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim
brtvama na vratima zamijeniti stariji ure‐
đaj s bravom na vratima ili poklopcu,
svakako onesposobite bravu prije
zbrinjavanja starog uređaja. To će
spriječiti da uređaj postane smrtonosna
klopka za djecu.
Opća sigurnost
Pozor Održavajte otvore za ventilaciju
čistima od zapreka.
• Uređaj je namijenjen za čuvanje namirni‐
ca i/ili pića u kućanstvu kao što je opisa‐
no u ovoj knjižici uputa
• Nemojte koristiti mehanička pomagala ni
bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje
procesa otapanja
• Nemojte koristiti električne uređaje (npr.
aparati za pravljenje sladoleda) u ure‐
đajima za hlađenje, osim ako ih je proiz‐
vođač odobrio za tu namjenu
• Pazite da ne oštetite rashladni krug.
• Rashladni krug uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja
osigurajte se da se ne ošteti nijedna
komponenta rashladnog kruga.
Ako se rashladni krug ošteti:
– izbjegavajte otvorenu vatru i izvore va‐
tre
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se
nalazi uređaj
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene
specifikacija ili samog proizvoda. Bilo
kakvo oštećenje kabela moglo bi prouzro‐
čiti kratki spoj, požar i/ili električni udar.
Upozorenje Sve električne komponente
(električni kabel, utikač, kompresor)
mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalifi‐
cirani tehničar.
1. Električni kabel ne smije se produža‐
vati.
2. Provjerite da li je stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač se može pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite da li imate pristup do
električnog utikača uređaja.
4. Nemojte povlačiti električni kabel.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena za
zid, nemojte utaknuti utikač. Postoji
opasnost od električnog udara ili po‐
žara.
6. Ne smijete uključivati uređaj bez
poklopca žarulje1) unutarnje rasvjete.
• Ovaj uređaj je vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
• Nemojte vaditi niti dirati dijelove iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne/mokre, jer bi to moglo prouzročiti
ogrebotine na koži ili smrzotine.
• Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
• Žaruljice2) žaruljice korištene u ovom ure‐
đaju su posebne žaruljice odabrane za
korištenje samo s kućanskim aparatima.
Nisu prikladne za osvjetljenje stambenih
prostorija.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na plastič‐
ne dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodi‐
rati.
• Nemojte stavljati hranu izravno na otvor
zraka na stražnjoj stijenci. 3)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hra‐
nu u skladu s uputama proizvođača
zaleđene hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvo‐
đača što se tiče čuvanja hrane. Konzulti‐
rajte odgovarajuće upute.
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pi‐
ća u odjeljak zamrzivača jer stvaraju priti‐
sak na spremnik koji ih sadrži, što bi
moglo dovesti do eksplozije i oštećenja
uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzoti‐
ne ako se konzumiraju izravno iz uređaja.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadi‐
te električni utikač iz mrežne utičnice.
• Ne čistite uređaj metalnim predmetima.
• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastič‐
ni strugač.
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućem odlomku.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je
li oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko
je oštećen. Odmah javite eventualne šte‐
te trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom
slučaju nemojte baciti ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate
najmanje četiri sata prije spajanja ure‐
đaja, kako bi omogućili povrat ulja u
kompresor.
• Zrak se mora slobodno kretati oko ure‐
đaja, u suprotnome se uređaj pregrijava.
Slijedite upute vezane uz postavljanje
1) Ako je predviđen poklopac za svjetlo.
2) Ako je predviđeno svjetlo.
3) Ako je uređaj Frost Free.
3
kako biste postigli dostatan stupanj ven‐
tilacije.
• Uređaj se ne smije postavljati pored ra‐
dijatora ili štednjaka.
• Uvjerite se da je nakon postavljanja ure‐
đaja električni utikač dostupan.
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za
servisiranje ovog uređaja mora izvršiti
kvalificirani električar ili kompetentna oso‐
ba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom
krugu niti u materijalu koji služi za izolaciju.
Uređaj se ne smije zbrinjavati zajedno s ur‐
banim otpadom. Izolacijska pjena sadrži za‐
paljive plinove: uređaj mora biti zbrinut u
skladu s važećim propisima koje možete
dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne ošteti‐
te rashladnu jedinicu, naročito stražnji dio
pored izmjenjivača topline. Materijali kori‐
šteni na ovom uređaju koji su označeni
mogu se reciklirati.
simbolom
Rad uređaja
Uključivanje
Stavite utikač u utičnicu.
Uključit će se kontrolno svjetlo.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu.
Središnje su postavke općenito
najprikladnije.
Važno Ako je temperatura unutar uređaja
previsoka, uključit će se svjetlo alarma.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj OFF.
Namještanje temperature
Temperatura se automatski podešava.
Za uključivanje uređaja postupite na slijede‐
ći način:
• okrenite regulator temperature prema
za postizanje najnižeg stupnja hladnoće;
• okrenite regulator temperature prema
za postizanje najvišeg stupnja hladnoće.
4
Međutim, treba odabrati točnu postavku
imajući u vidu da temperatura u uređaju ovi‐
si o slijedećem:
• temperaturi u prostoriji
• koliko se često poklopac otvara
• količini čuvane hrane
• mjestu gdje je postavljen uređaj.
Upravljačka ploča
1
2
3
Upalit će se kontrolno svjetlo funkcije brzog
zamrzavanja.
Funkciju možete deaktivirati u bilo kojem
trenutku pritiskom prekidača funkcije brzog
zamrzavanja. Kontrolno svjetlo funkcije
brzog zamrzavanja se isključuje.
Alarm za visoku temperaturu
5
1
2
3
4
5
4
Indikatorsko svjetlo
Svjetlo alarma visoke temperature
Svjetlo funkcije brzog zamrzavanja
Prekidač brzog zamrzavanja
Regulator temperature
Porast temperature u zamrzivaču (na
primjer, zbog nestanka struje) pokazuje
paljenje svjetla alarma.
Nemojte stavljati hranu u zamrzivač dok
traje faza alarma.
Kada se vrate normalni uvjeti, svjetlo
alarma će se automatski isključiti.
Funkcija brzog zamrzavanja
Funkciju brzog zamrzavanja možete aktivi‐
rati pritiskom na prekidač brzog zamrza‐
vanja.
Prva uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prvog korištenja uređaja, operite unu‐
trašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipi‐
čan miris novog proizvoda, zatim dobro
osušite.
Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abra‐
zivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti ure‐
đaj.
Svakodnevna uporaba
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za dugo‐
trajno zamrzavanje svježe hrane i za ču‐
vanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica, uključite
funkciju brzog zamrzavanja najmanje 24
sata prije stavljanja namirnica u zamrzivač.
Maksimalna količina hrane koju možete
zamrznuti u 24 sata navodi se na nazivnoj
pločici 4)
Postupak zamrzavanja traje 24 sata: za
vrijeme tog razdoblja nemojte zamrzavati
druge namirnice.
Čuvanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
4) Pogledajte: "Tehnički podaci"
5
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja,
na primjer uslijed prekida dovoda električne
energije, ako je napajanje prekinuto dulje
od vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme odgovora",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati, ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Upozorenje Nikad ne povlačite ručku
velikom snagom.
Košare za pohranu
Stavite košare u zamrzivač. Košare će kliz‐
nuti jedna u drugu.
X
Y
Objesite košare za
gornji rub zamrziva‐
ča.
Okrenite i učvrstite
ručke za ova dva
položaja (X) i (Y),
kao što je prikazano
na slici.
Kalendar smrzavanja hrane
Simboli pokazuju različite vrste zamrznutih
namirnica.
Brojevi označavaju vrijeme čuvanja u
mjesecima za odgovarajuće vrste zamrznu‐
te hrane. Je li gornja ili donja vrijednost oz‐
načenog vremena čuvanja valjana ovisi o
kvaliteti namirnica te pripremi prije zamrza‐
vanja.
Slike koje slijede pokazuju koliko je košara
moguće staviti u razne modele zamrzivača.
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
Otvaranje i zatvaranje poklopca
Budući da se na poklopcu nalazi brtva za
nepropusno zatvaranje, poklopac kratko
vrijeme nakon zatvaranja nije lako otvoriti
(zbog vakuuma koji se stvara u unu‐
trašnjosti).
Čekajte nekoliko minuta prije ponovnog ot‐
varanja uređaja. Vakuumski ventil će vam
pomoći u otvaranju poklopca.
Dodatne košare možete kupiti u ovlaštenom
servisnom centru.
Korisni savjeti i preporuke
Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih
savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je
na nazivnoj pločici;
6
• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za zamrza‐
vanje tijekom tog razdoblja;
• zamrzavajte samo svježe i dobro očišće‐
ne namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i
•
•
•
•
•
potpuno zamrzavanje i kako biste
omogućili naknadno otapanje samo
željene količine;
zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da
je pakovanje nepropusno;
nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom
hranom, tako ćete spriječiti porast tempe‐
rature potonje;
nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok ču‐
vanja namirnica;
vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjela zamrzivača,
može prouzročiti smrzotine na koži;
preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu po‐
hranjivanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih
namirnica
Za postizanje najbolje djelotvornosti ovog
uređaja, pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li zamrznutu hranu koju ste
kupili prodavač čuvao na prikladan način;
• osigurajte da je zamrznuta hrana do‐
stavljena iz trgovine namirnica do zamrzi‐
vača u najkraćem mogućem roku;
• nemojte često otvarati poklopac niti ga
ostavljati otvorenog duže nego što je to
stvarno neophodno.
• Nakon odmrznavanja, hrana se brzo kva‐
ri i ne smije se ponovno zamrznuti.
• Nemojte prekoračiti rok čuvanja kojeg na‐
vodi proizvođač namirnice.
Čišćenje i održavanje
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni
tehničar.
Periodično čišćenje
1. Isključite uređaj.
2. Iskopčajte električni utikač iz utičnice.
3. Redovno čistite uređaj i dodatne dijelove
toplom vodom i neutralnim sapunom.
Pažljivo očistite brtvu na poklopcu.
4. Potpuno osušite uređaj.
5. Ukopčajte električni utikač u utičnicu.
6. Uključite uređaj.
Pozor Nemojte koristiti deterdžente,
abrazivna sredstva, sredstva za
čišćenje vrlo intenzivnog mirisa, kao ni
polituru s voskom za čišćenje unutrašnjosti
uređaja.
Spriječite oštećivanje rashladnog sustava.
Važno Nije potrebno čistiti područje
kompresora.
Mnoga komercijalna sredstva za čišćenje
kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje
mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovo‐
ga uređaja. Zbog toga preporučujemo da či‐
stite vanjski dio kućišta uređaja samo
toplom vodom s malo tekućeg deterdženta
za pranje suđa.
Odmrzavanje zamrzivača
Odmrznite zamrzivač kad sloj inja dostigne
debljinu od otprilike 10-15 mm.
Najbolji trenutak za odmrzavanje zamrziva‐
ča jest kad u njemu nema hrane ili je ima
vrlo malo.
Da bi uklonili inje, obavite ove postupke:
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite sve pohranjene namirnice,
umotajte ih u nekoliko slojeva novinskog
papira i stavite na hladno mjesto.
3. Ostavite poklopac otvoren, izvadite čep
iz ispusta odleđene vode i sakupite svu
7
4.
5.
6.
7.
odleđenu vodu u neku pliticu. Koristite
strugač da bi brzo uklonili led.
Kad je odmrzavanje završeno, detaljno
osušite unutrašnjost i vratite čep na
mjesto.
Uključite uređaj.
Postavite regulator temperature na po‐
stizanje maksimalne hladnoće i ostavite
uređaj raditi dva ili tri sata na toj postav‐
ci.
Vratite prethodno izvađenu hranu u
odjeljak.
Važno Ni u kom slučaju nemojte koristiti
metalni alat za struganje inja, jer bi mogli
oštetiti uređaj. Nemojte koristiti mehaničke
sprave ni bilo kakva umjetna sredstva da bi
ubrzali postupak otapanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač. Povišenje
temperature zamrznutih pakovanja hrane
za vrijeme odmrzavanja uređaja može
skratiti njihov rok trajanja.
Razdoblja mirovanja
Ako uređaj ne koristite duže vrijeme, po‐
duzmite slijedeće mjere predostrožnosti:
1. Isključite uređaj.
2. Iskopčajte električni utikač iz utičnice.
3. Izvadite sve namirnice.
4. Odmrznite i očistite uređaj i sve dodatne
dijelove.
5. Ostavite poklopac otvoren kako bi
spriječili pojavu neugodnih mirisa.
Važno Ako ćete zamrzivač ostaviti uključen,
zamolite nekoga da ga s vremena na
vrijeme provjeri, kako bi spriječili da se u
slučaju nestanka struje hrana u njemu
pokvari.
Rješavanje problema
Pozor Prije rješavanja problema
isključite električni utikač iz utičnice
mrežnog napajanja.
Samo kvalificirani električar ili stručna
osoba smiju rješavati probleme
neobuhvaćene ovim priručnikom.
Problem
Važno Tijekom normalnog rada čuju se
razni zvukovi (kompresor, kruženje
rashladnog medija).
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je bučan
Uređaj nije pravilno niveliran
Provjerite da li uređaj stoji sta‐
bilno (sve četiri nožice trebaju
biti na podu)
Kompresor neprekidno
radi
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Postavite na višu temperaturu
Često se otvarao poklopac
Ne ostavljajte poklopac otvo‐
ren dulje no što je potrebno
Poklopac nije pravilno zatvo‐
ren
Provjerite da li se poklopac
poklopac dobro zatvara i da li
su brtve neoštećene i čiste
Velike količine namirnica
istovremeno su stavljene na
zamrzavanje
Čekajte nekoliko sati pa po‐
novno provjerite temperaturu
8
Problem
Svjetlo alarma za visoku
temperaturu je uključe‐
no.
Mogući uzrok
Rješenje
Namirnice stavljene u uređaj
bile su pretople
Prije pohranjivanja ostavite
namirnice da se ohlade do
sobne temperature
Temperatura unutar prosto‐
rije gdje se nalazi uređaj je
previsoka za učinkovit rad
Pokušajte sniziti temperaturu
u prostoriji gdje se nalazi ure‐
đaj
U zamrzivaču je pretoplo
Pogledajte poglavlje „Alarm za
visoku temperaturu“
Uređaj ste nedavno uključili i Pogledajte poglavlje „Alarm za
temperatura je još uvijek pre‐ visoku temperaturu“
visoka
Stvara se previše inja i
leda
Poklopac se ne zatvara
potpuno
Namirnice nisu pravilno
umotane
Bolje umotajte namirnice
Niste pravilno zatvorili
poklopac ili se on ne zatvara
čvrsto
Provjerite da li se poklopac
poklopac dobro zatvara i da li
su brtve neoštećene i čiste
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Postavite na višu temperaturu
Čep za ispuštanje vode nije
pravilno namješten
Pravilno namjestite čep za
ispuštanje vode
Stvara se previše inja
Odstranite višak inja
Brtve na poklopcu su prljave
ili ljepljive
Očistite brtve na poklopcu
Namirnice blokiraju poklopac
Pravilno razmjestite namirni‐
ce, pogledajte naljepnicu u
uređaju
Poklopac se teško otvara Brtve na poklopcu su prljave
ili ljepljive
U zamrzivaču je pretoplo
Očistite brtve na poklopcu
Ventil je blokiran
Provjerite ventil
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Postavite na nižu temperaturu
Poklopac se ne zatvara čvr‐
sto ili nije pravilno zatvoren
Provjerite da li se poklopac
poklopac dobro zatvara i da li
je brtva neoštećena i čista
Uređaj prije zamrzavanja nije Prethodno dovoljno ohladite
bio dovoljno hladan
uređaj
9
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Velike količine namirnica
istovremeno su stavljene na
zamrzavanje
Čekajte nekoliko sati pa po‐
novno provjerite temperaturu.
Sljedeći put stavite manje
količine namirnica koje trebate
odjednom zamrznuti.
Namirnice stavljene u uređaj
bile su pretople
Prije pohranjivanja ostavite
namirnice da se ohlade do
sobne temperature.
Namirnice koje treba
zamrznuti stavljeni su
preblizu jedan do drugog
Stavite proizvode tako da
hladan zrak može kružiti
između njih
Poklopac se često otvara
Pokušajte rjeđe otvarati
poklopac
Poklopac je dugo ostao otvo‐ Ne ostavljajte poklopac otvo‐
ren
ren dulje no što je potrebno
U zamrzivaču je prehlad‐ Temperatura nije ispravno
no
postavljena.
Postavite na višu temperaturu
Uređaj uopće ne radi. Ne Utikač nije pravilno umetnut
radi ni hlađenje ni
u mrežnu utičnicu
svjetlo.
Ispravno umetniteutikač u
mrežnu utičnicu
Napajanje ne dolazi do ure‐
đaja
Pokušajte spojiti drugi električ‐
ni uređaj na utičnicu za na‐
pajanje
Uređaj nije uključen
Uključite uređaj
Nema napona u mrežnoj
utičnici (pokušajte spojiti dru‐
gi uređaj na nju)
Pozovite električara
Servisna služba
Ako vaš uređaj ni nakon obavljanja gore na‐
vedenih provjera još uvijek ne radi ispravno,
obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
Za postizanje brze usluge, bitno je da kod
ulaganja molbe naznačite model i serijski
10
broj vašeg uređaja, koje možete naći kako
na jamstvenom listu, tako i na nazivnoj
pločici koja se nalazi s desne vanjske stra‐
ne uređaja.
Tehnički podaci
Zapremnina
(bruto)
Lita‐
ra
213
Visina
m
m
868
Vrijeme odgovora
sati
28
Zapremnina
(neto)
Lita‐
ra
210
Širina
m
m
806
Potrošnja struje
kWh/
24h
0,781
Nazivna sna‐
ga
W
80
Dubina m
m
665
Kapacitet zamrza‐
vanja
kg/24h
14
Napon
Volt
230
Težina
39
Klimatska klasa
kg
SN-T
Ostale tehničke informacije nalaze se na natpisnoj pločici na desnoj vanjskoj strani ure‐
đaja.
Postavljanje
Postavljanje
Upozorenje Ako rashodujete stari
uređaj koji na poklopcu ima bravu ili
kvaku, morate se uvjeriti je li ona
neupotrebljiva, kako bi spriječili da mala
djeca ostanu zarobljena u unutrašnjosti.
Važno Utikač na uređaju mora biti dostupan
nakon postavljanja.
Ovaj uređaj možete postaviti u suhom, do‐
bro ventiliranom području (garaži ili pod‐
rumu), no za optimalan rad postavite ovaj
uređaj na mjestu gdje temperatura okoline
odgovara klimatskoj klasi naznačenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimatsk
a klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Električno spajanje
govaraju električnom napajanju u vašem
domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utič‐
nica nije uzemljena, spojite uređaj na od‐
vojeno uzemljenje u skladu s važećim pro‐
pisima, pritom se obraćajući kvalificiranom
električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza ni‐
su poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU.
direktivama.
Uvjeti ventilacije
1. Stavite zamrzivač u vodoravan položaj
na čvrstoj površini. Ormarić uređaja
mora stajati na sve četiri nožice.
2. Uvjerite da između uređaja i stražnjeg
zida ima 5 cm slobodnog prostora.
3. Uvjerite da sa strane uređaja ima 5 cm
slobodnog prostora.
Strujanje zraka iza uređaja mora biti dostat‐
no.
Prije električnog spajanja uvjerite se da
voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici od‐
11
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
12
negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured,
uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva
ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ensimmäinen käyttökerta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
15
15
15
16
17
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöhäiriöt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17
18
20
20
21
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi
asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä
on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai
henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö
valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa
leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen
ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos
entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko
jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien
säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden
tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta)
jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan
hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse
vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai
muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt
tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja
aiheuttaa tulipalon.
13
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin
ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa
pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun
suojus5) on irrotettu.
• Laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai
märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
• Tämän laitteen hehkulamput6) ovat erityisiä lamppua,
joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät sovi
huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 7)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun
ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia
juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne
nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
5) Mikäli varusteena.
6) Mikäli laitteessa on lamppu.
7) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free-malli.
14
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä.
Käytä muovista kaavinta.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevessä
kappaleessa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä
verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa
pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta
ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien
käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa.
Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti
lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt,
merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
symbolilla
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Merkkivalo syttyy.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään.
Tärkeää Jos laitteen sisälämpötila on liian korkea,
hälytysmerkkivalo syttyy.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon OFF.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• lämpötilaa säädetään lämpimimmälle asetukselle
kääntämällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
• lämpötilaa säädetään kylmimmälle asetukselle kään.
tämällä lämpötilan säädintä kohti asetusta
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• kuinka usein kantta avataan
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Käyttöpaneeli
1
2
3
4 Pikapakastuksen kytkin
5 Lämpötilan säädin
Pikapakastustoiminto
Pikapakastus käynnistetään painamalla pikapakastuksen
kytkintä.
Merkkivalo syttyy.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa painamalla pikapakastuksen kytkintä. Pikapakastuksen merkkivalo sammuu.
5
4
1 Merkkivalo
2 Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
3 Pikapakastuksen merkkivalo
Korkean lämpötilan hälytys
Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi), hälytysmerkkivalo syttyy.
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan aikana.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi, hälytysmerkkivalo sammuu automaattisesti.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki
kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyy-
pillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
15
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Kannen avaaminen ja sulkeminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, aktivoi pikapakastustoiminto vähintään 24 tunniksi, ennen kuin laitat pakastettavat ruoat pakastimeen.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen 8)
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Koska kannessa on tiukasti sulkeutuva tiiviste, se ei
avaudu helposti uudelleen heti sulkemisen jälkeen (sisäpuolelle muodostuvan imun vuoksi).
Odota muutama minuutti, ennen kuin avaat kannen uudelleen. Tyhjiöventtiili auttaa kannen avautumisessa.
Varoitus! Älä koskaan vedä kahvasta kovalla voimalla.
Säilytyskorit
Aseta korit pakastimeen. Korit liukuvat toistensa sisään.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän
käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
X
Y
Kiinnitä korit pakastimen
yläreunaan.
Pakastetuotteiden kalenteri
Käännä ja kiinnitä kahvat
näihin kahteen asentoon
(X) ja (Y) kuvan osoittamalla tavalla.
Seuraavasta kuvasta näet, kuinka monta koria voidaan
asettaa sisäkkäin eri pakastinmalleissa.
606
806
946
1061
230
1201
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Sovelletaanko vaihteluvälin alempaa
vai ylempää arvoa, riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä ennen pakastamista.
8) Katso Tekniset tiedot.
16
1336
1611
Voit ostaa lisäkoreja paikallisesta valtuutetusta huoltoliikkeestä.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan
pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja
elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea
jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei
nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin,
jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:
• tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein;
• laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen;
• älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti, eikä sitä saa
pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Puhdista pakastin ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet
säännöllisesti ja lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella. Puhdista kannen tiiviste huolellisesti.
4. Kuivaa pakastin kauttaaltaan.
5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
6. Kytke virta laitteeseen.
Huomio Älä käytä pakastimen sisäpuolen
puhdistukseen voimakkaita tai hankaavia
puhdistusaineita, voimakastuoksuisia tuotteita tai
kiillotusaineita.
Ehkäise jäähdytysjärjestelmän vioittuminen.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia.
Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on
suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Pakastimen sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
10-15 mm.
Pakastin on paras sulattaa silloin, kun siinä on vain vähän ruokaa.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne
paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä kansi auki, irrota sulamisveden poistoputken
tulppa ja anna kaiken sulamisveden kertyä alustalle.
Poista jää nopeasti kaapimen avulla.
4. Kun pakastin on sulanut, kuivaa sisäpinnat huolellisesti ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.
5. Kytke virta laitteeseen.
Tärkeää Kompressorialuetta ei tarvitse puhdistaa.
17
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen
asentoon ja anna laitteen käydä 2-3 tuntia tällä asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja
huurteen poistoon, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
keinotekoisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään. Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen aikana voi lyhentää niiden
turvallista säilytysaikaa.
1.
2.
3.
4.
5.
Katkaise virta laitteesta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen varusteet.
Jätä kansi auki, jotta pakastimeen ei jää epämiellyttäviä hajuja.
Tärkeää Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika
ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin
aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä
käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Ongelma
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin
toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen
Tarkista, että laite on tukevasti paikallaan (kaikki neljä jalkaa koskevat lattiaan)
Kompressori käy jatkuvasti
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein
Säädä lämpötila korkeammaksi
Kansi on avattu liian usein
Älä pidä kantta auki pitempään kuin on
tarpeen
Kansi ei ole kunnolla kiinni
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla
ja että tiiviste on ehjä ja puhdas
Pakastimeen on asetettu suuria määriä elintarvikkeita samanaikaisesti
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen
Ruoka on asetettu laitteeseen liian
lämpimänä
Anna ruokien jäähtyä huoneenlämpötilaan ennen pakastamista
Huoneen lämpötila on liian korkea,
jotta laite voisi toimia tehokkaasti
Yritä laskea huonelämpötilaa tiloissa,
joihin kodinkone on sijoitettu
Pakastimen sisällä on liian lämmintä
Katso kohta Korkean lämpötilan hälytys
Pakastin on juuri kytketty päälle, ja
lämpötila on vielä liian korkea
Katso kohta Korkean lämpötilan hälytys
Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo palaa
18
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteessa on liikaa huurretta ja
jäätä
Elintarvikkeita ei ole pakattu kunnolla
Pakkaa tuotteet huolellisemmin
Kantta ei ole suljettu kunnolla tai se
ei sulkeudu tiiviisti
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla
ja että tiiviste on ehjä ja puhdas
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein
Säädä lämpötila korkeammaksi
Veden poistoputken tulppaa ei ole
asetettu oikein
Aseta veden poistoputken tulppa oikein
Huurretta muodostuu runsaasti
Poista liika huurre
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai tahmeat
Puhdista kannen tiivisteet
Pakkaukset estävät kannen sulkeutumisen
Järjestä pakasteet oikealla tavalla, tarkista ohjeet laitteeseen kiinnitetystä
tarrasta
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai tahmeat
Puhdista kannen tiivisteet
Venttiili on tukossa
Tarkista venttiili
Kansi ei sulkeudu kokonaan
Kantta on vaikea avata
Pakastimen sisällä on liian läm- Lämpötilaa ei ole säädetty oikein
mintä
Kansi ei sulkeudu tiukasti, tai sitä ei
ole suljettu kunnolla
Ratkaisu
Säädä lämpötila alhaisemmaksi
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla
ja että tiiviste on ehjä ja puhdas
Laitetta ei ole esijäähdytetty riittävästi Esijäähdytä pakastinta tarpeeksi kauan
ennen pakastusta
Pakastimeen on asetettu suuria määriä elintarvikkeita samanaikaisesti
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen Sijoita seuraavalla
kerralla pakastimeen pienempiä ruokamääriä yhdellä kertaa
Ruoka on asetettu laitteeseen liian
lämpimänä
Anna ruoan jäähtyä huonelämpötilaan
ennen pakastamista.
Pakastettavat elintarvikkeet ovat liian
lähellä toisiaan
Aseta tuotteet siten, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden ympärillä
Kansi on avattu liian usein
Yritä olla avaamatta kantta usein
Kantta on pidetty auki pitkän aikaa
Älä pidä kantta auki pitempään kuin on
tarpeen
Pakastimen sisällä on liian kylmä
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein
Säädä lämpötila korkeammaksi
Laite ei toimi lainkaan Sekä
jäähdytys että valot ovat poissa
toiminnasta
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistora- Kytke pistoke kunnolla pistorasiaan
siassa
19
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei saa virtaa
Testaa virtalähde kytkemällä siihen toinen sähkölaite
Laitetta ei ole kytketty päälle
Kytke virta laitteeseen
Pistorasiassa ei ole jännitettä (testaa
pistorasia kytkemällä siihen jokin
toinen sähkölaite).
Ota yhteys sähköasentajaan
Asiakaspalvelu
ja sarjanumeron, jotka löytyvät joko takuutodistuksesta
tai laitteen ulkopinnassa oikealla puolella olevasta arvokilvestä.
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään
toimi oikein, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jotta saisit laitteen huolletuksi mahdollisimman nopeasti, on ehdottoman tärkeää, että kerrot laitteen mallin
Tekniset tiedot
Tilavuus (brutto)
litraa
213
korkeus
mm
868
Käyttöönottoaika
tuntia
28
Tilavuus (netto)
litraa
210
leveys
mm
806
Energiankulutus
kWh/24 t
0,781
Nimellisteho
wattia
80
syvyys
mm
665
Pakastusteho
kg/24 t
14
Jännite
V
230
Paino
kg
39
Ilmastoluokka
SN-T
Muut tekniset tiedot on ilmoitettu laitteen ulkopinnassa oikealla puolella sijaitsevassa arvokilvessä.
Asennus
Sijoittaminen
Varoitus! Jos poistat käytöstä vanhan laitteen,
jonka kansi on varustettu lukolla tai salvalla, riko
lukko, jotta pikkulapset eivät voi jäädä loukkuun laitteen
sisään.
Tärkeää Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin), mutta parhaiten se toimii
paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmaa koskevaa luokitusta:
20
Ilmaa koskeva luokitus
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C - +32 °C
N
+16 °C - +32 °C
ST
+16 °C - +38 °C
T
+16 °C - +43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu,
ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli
edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
2. Varmista, että laitteen ja takana olevan seinän välinen rako on 5 cm.
3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien seinien
välinen rako on 5 cm.
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
Ilmanvaihtovaatimukset
1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnalle.
Laitteen kaikkien neljän jalan tulee olla tukevasti
lattiassa.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen
jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa
laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä
josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
21
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας _ _ _ _ _ _ _ _ _
Λειτουργία _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Πίνακας χειριστηρίων _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Πρώτη χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Καθημερινή χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Χρήσιμες συμβουλές _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22
24
25
25
26
27
Φροντίδα και καθάρισμα _ _ _ _ _ _ _ _ _
Τι να κάνετε αν... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Τεχνικά χαρακτηριστικά _ _ _ _ _ _ _ _ _
Εγκατάσταση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Περιβαλλοντικά θέματα _ _ _ _ _ _ _ _ _
28
29
32
32
33
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφα‐
λιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάστα‐
ση και την πρώτη χρήση της συσκευής, δια‐
βάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρή‐
στη, συμπεριλαμβανομένων των συμβου‐
λών και των προειδοποιήσεών του. Για την
αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων,
είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα
άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνω‐
ρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρα‐
κτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδη‐
γίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν
με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί,
έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει
κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι σω‐
στά ενημερωμένος για τη συσκευή και την
ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της περιου‐
σίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυτών των
οδηγιών χρήσης επειδή ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προ‐
κληθούν από παραλείψεις.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών
ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρή‐
ση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών) με μειωμένη σωματική ή
πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε
να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
22
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το
φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την
πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο
μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή) και
αφαιρέστε την πόρτα για να την αποφυγή
ηλεκτροπληξίας ή παγίδευσης μέσα στη
συσκευή παιδιών που παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητι‐
κά λάστιχα πόρτας, θα αντικαταστήσει μια
παλαιότερη συσκευή με μάνδαλο στην
πόρτα ή το καπάκι, μην παραλείψετε να
καταστρέψετε το μάνδαλο προτού απορ‐
ρίψετε την παλαιά συσκευή. Με αυτό τον
τρόπο θα αποτρέψετε τη μετατροπή του
ψυγείου σε θανάσιμη παγίδα για παιδιά.
Γενική ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη φράζετε τα ανοίγματα
εξαερισμού.
• Η συσκευή προορίζεται για τη φύλαξη
τροφίμων ή/και αναψυκτικών σε ένα συν‐
ηθισμένο νοικοκυριό, όπως εξηγείται στο
παρόν φυλλάδιο οδηγιών.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ξεπαγώματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συ‐
σκευές (όπως παγωτομηχανές) στο εσω‐
τερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός αν είναι
εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό από τον
κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυ‐
κτικού υγρού.
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που πε‐
ριέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού της
συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψη‐
λό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότη‐
τας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της
συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλεί‐
ται ζημιά σε κανένα εξάρτημα του κυκλώ‐
ματος ψυκτικού υγρού.
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτι‐
κού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις
πηγές ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο
βρίσκεται η συσκευή
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χα‐
ρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυτού
του προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν το
καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά,
μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα,
πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η αντικατάσταση
των ηλεκτρικών εξαρτημάτων (καλώδιο
τροφοδοσίας, φις, συμπιεστής) πρέπει να
γίνεται από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή
από καταρτισμένο προσωπικό σέρβις.
1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει
να επιμηκύνεται.
2. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να μην
υποστεί ζημιά το φις τροφοδοσίας στο
πίσω μέρος της συσκευής. Εάν το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας συνθλιβεί
ή υποστεί ζημιά, ενδέχεται να υπερ‐
θερμανθεί και να προκαλέσει πυρκα‐
γιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο
φις τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδο‐
σίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλαρή,
μην εισάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης πυρκα‐
γιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμο‐
ποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμ‐
πτήρα9) εσωτερικού φωτισμού.
• Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να προσέ‐
χετε κατά τη μεταφορά της.
• Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμε‐
να από την κατάψυξη αν τα χέρια σας εί‐
ναι νωπά/βρεγμένα, καθώς μπορεί να
προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή κρυο‐
παγήματα.
• Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση
της συσκευής σε άμεσο ηλιακό φως.
• Οι λαμπτήρες10) που χρησιμοποιούνται
σε αυτήν τη συσκευή είναι ειδικοί λαμπτή‐
ρες που έχουν επιλεγεί για χρήση μόνο
σε οικιακές συσκευές. Δεν είναι κατάλλη‐
λοι για το φωτισμό δωματίων.
Καθημερινή χρήση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα
πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή επειδή μπορεί να εκραγούν.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας πά‐
νω στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα.
11)
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να
καταψύχονται και πάλι αφού αποψυ‐
χθούν.
• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατε‐
ψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή για κατεψυγμένα τρό‐
φιμα.
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συ‐
στάσεις αποθήκευσης των παρασκευα‐
στών της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετι‐
κές οδηγίες.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον
καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση
στο δοχείο, το οποίο μπορεί να εκραγεί,
προκαλώντας ζημιές στη συσκευή.
9) Εάν προβλέπεται κάλυμμα λαμπτήρα.
10) Εάν προβλέπεται λαμπτήρας.
11) Αν η συσκευή δεν συγκεντρώνει πάγο.
23
• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπορεί
να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο
εάν καταναλωθούν απευθείας από τη συ‐
σκευή.
Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιή‐
στε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά
αντικείμενα.
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα
για να αφαιρείτε τον πάγο από τη συ‐
σκευή. Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύστρα.
Εγκατάσταση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη σύνδεση του
ηλεκτρικού ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες που δίνονται στην αντίστοιχη
παράγραφο.
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε
αν έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη
συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέ‐
ρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέ‐
ρος όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σε αυ‐
τή την περίπτωση, φυλάξτε τη συσκευα‐
σία.
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχιστον
τέσσερις ώρες προτού συνδέσετε τη συ‐
σκευή, ώστε το έλαιο να επιστρέψει και
πάλι στο συμπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλοφο‐
ρία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Δια‐
φορετικά θα προκληθεί υπερθέρμανση.
Για την επίτευξη επαρκούς κυκλοφορίας
αέρα ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες
της εγκατάστασης.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται
κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρνους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβα‐
ση στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατά‐
σταση της συσκευής.
Σέρβις
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτού‐
νται για το σέρβις της συσκευής θα πρέ‐
πει να εκτελούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο ή άλλο ειδικό.
• Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επισκευάζε‐
ται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις,
ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.
Προστασία του περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια τα
οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά
στο στρώμα του όζοντος, είτε στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού ή στα μονωτικά υλικά της.
Η συσκευή δε θα πρέπει να απορρίπτεται
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο αφρός
μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συ‐
σκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς που θα λά‐
βετε από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να
προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονάδα,
ειδικά στο πίσω μέρος κοντά στον εναλλά‐
κτη θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμο‐
ποιούνται σε αυτή τη συσκευή και σημειώ‐
είναι ανακυκλώσι‐
νονται με το σύμβολο
μα.
Λειτουργία
Ενεργοποίηση
Απενεργοποίηση
Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.
Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας δε‐
ξιόστροφα.
Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, περι‐
στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέ‐
ση OFF.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εάν η θερμοκρασία στο
εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή,
ανάβει η λυχνία συναγερμού.
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακο‐
λουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
24
Ρύθμιση θερμοκρασίας
• περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
για ελάχιστη ψύξη.
στη θέση
• περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
για μέγιστη ψύξη.
στη θέση
Πιο κατάλληλη είναι συνήθως μια με‐
σαία ρύθμιση.
Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση πρέπει να επι‐
λεγεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρα‐
σία στο εσωτερικό της συσκευής εξαρτάται
από:
• τη θερμοκρασία δωματίου
• πόσο συχνά ανοίγει το καπάκι
• την ποσότητα των τροφίμων που αποθη‐
κεύονται
• τη θέση της συσκευής.
Πίνακας χειριστηρίων
1
2
3
Θα ανάψει η λυχνία ταχείας κατάψυξης.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουρ‐
γία ανά πάσα στιγμή πατώντας το διακόπτη
ταχείας κατάψυξης. Η λυχνία ταχείας κατά‐
ψυξης θα σβήσει.
Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας
5
4
1 Λυχνία λειτουργίας
2 Λυχνία συναγερμού υψηλής θερμοκρα‐
σίας
3 Λυχνία ταχείας κατάψυξης
4 Διακόπτης ταχείας κατάψυξης
5 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
Η αύξηση της θερμοκρασίας του καταψύκτη
(για παράδειγμα λόγω μιας διακοπής ρεύ‐
ματος) υποδεικνύεται με την ενεργοποίηση
της λυχνίας συναγερμού
Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, μην το‐
ποθετείτε τρόφιμα στον καταψύκτη.
Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κανονι‐
κής λειτουργίας, η λυχνία συναγερμού σβή‐
νει αυτόματα.
Λειτουργία ταχείας κατάψυξης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ταχείας κατάψυξης πατώντας το διακόπτη
ταχείας κατάψυξης.
Πρώτη χρήση
Καθάρισμα του εσωτερικού
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύντε το εσωτερικό και όλα
τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και
λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε
25
την τυπική μυρωδιά των καινούριων προϊό‐
ντων και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε απορρυ‐
παντικά ή σκόνες που χαράσσουν, διότι κα‐
ταστρέφουν το φινίρισμα.
Καθημερινή χρήση
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και τη
μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων
και βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενεργο‐
ποιήστε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την τοποθέ‐
τηση τροφίμων στο θάλαμο του καταψύκτη.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί
να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην
πινακίδα τεχνικών στοιχείων . 12)
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες:
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μην
προσθέτετε άλλα τρόφιμα στον καταψύκτη.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοπο‐
θετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συ‐
σκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχι‐
στον 2 ώρες σε υψηλότερες ρυθμίσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σε περίπτωση κατά λάθος
απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν
κομμένο για περισσότερο από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος
ανόδου", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει
να καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να
καταψυχθούν και πάλι (μετά την ψύξη).
Ημερολόγιο κατεψυγμένων τροφίμων
Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.
Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους
αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πό‐
σο ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του
εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης εξαρ‐
τάται από την ποιότητα των τροφίμων και
την επεξεργασία τους πριν την κατάψυξή
τους.
Άνοιγμα και κλείσιμο καπακιού
Το καπάκι διαθέτει λάστιχο για ερμητική
σφράγιση και συνεπώς δεν μπορείτε να το
ανοίξετε εύκολα αμέσως μόλις το κλείσετε
(λόγω του κενού που σχηματίζεται στο εσω‐
τερικό).
Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ανοίξετε ξανά το
καπάκι της συσκευής. Η βαλβίδα κενού
διευκολύνει το άνοιγμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τραβάτε ποτέ
τη λαβή με υπερβολική δύναμη.
Καλάθια αποθήκευσης
Τοποθετήστε τα καλάθια μέσα στον κατα‐
ψύκτη. Τα καλάθια θα εισαχθούν το ένα μέ‐
σα στο άλλο.
12) Ανατρέξτε στα "Τεχνικά στοιχεία".
26
X
Y
Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ο αριθμός
των καλαθιών που μπορούν να τοποθετη‐
θούν στο εσωτερικό διαφόρων μοντέλων
καταψύκτη.
606
806
946
1061
230
Αναρτήστε τα καλά‐
θια στο επάνω άκρο
του καταψύκτη.
Στρέψτε και στερεώ‐
στε τις λαβές για αυ‐
τές τις δύο θέσεις,
(X) και (Y), όπως
φαίνεται στην εικό‐
να.
1201
1336
1611
Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα καλάθια
από το τοπικό κέντρο σέρβις.
Χρήσιμες συμβουλές
Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε
στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης, ακο‐
λουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπο‐
ρεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες. αναγράφε‐
ται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων;
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δε
θα πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα
για κατάψυξη;
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας, φρέ‐
σκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα;
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερί‐
δες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και
πλήρης κατάψυξή του και το μεταγενέστε‐
ρο ξεπάγωμα μόνο της απαιτούμενης πο‐
σότητας;
• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι
οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς;
• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα
τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κα‐
τεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποτρέπεται
η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτε‐
ρων;
• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτε‐
ρα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα
λιπαρά; το αλάτι μειώνει τη δυνατή διάρ‐
κεια αποθήκευσης των τροφίμων;
• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως
μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη,
μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα
εγκαύματα από πάγο;
• είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία
κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να
μπορείτε να συνάγετε το χρόνο αποθή‐
κευσης;
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
Για βέλτιστη απόδοση της συσκευής αυτής:
• βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπο‐
ρίου ήταν κατάλληλες στο κατάστημα
αγοράς,
• βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα
έχουν μεταφερθεί ταχύτατα από το κατά‐
στημα αγοράς στον καταψύκτη,
• μην ανοίγετε το καπάκι συχνά και μην το
αφήνετε ανοικτό για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από ό,τι είναι απολύτως απα‐
ραίτητο.
• Μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώνο‐
νται γρήγορα και δεν μπορούν να κατα‐
ψυχθούν ξανά.
27
• Μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης
που υποδεικνύεται από τους παρασκευα‐
στές των τροφίμων.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάν‐
θρακες στην ψυκτική μονάδα της; Οι
εργασίες συντήρησης και επαναφόρτισης
θα πρέπει επομένως να πραγματοποιούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τακτικός καθαρισμός
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα.
3. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και τα
εξαρτήματα με ζεστό νερό και ουδέτερο
σαπούνι. Καθαρίστε προσεκτικά το λά‐
στιχο στο καπάκι.
4. Σκουπίστε πλήρως τη συσκευή.
5. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρί‐
ζα.
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά, λειαντικά προϊόντα,
ιδιαίτερα αρωματισμένα προϊόντα
καθαρισμού ή γυαλιστικά με κερί για τον
καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής.
Προστατεύστε το σύστημα ψύξης από
τυχόν ζημιά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο χώρος του συμπιεστή δεν
χρειάζεται καθαρισμό.
Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για την
κουζίνα περιέχουν χημικά που μπορούν να
προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα πλαστικά
που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή.
Για το λόγο αυτό συστήνεται το εξωτερικό
περίβλημα της συσκευής να καθαρίζεται μό‐
νο με χλιαρό νερό αφού προσθέσετε και λί‐
γο υγρό για τα πιάτα.
28
Απόψυξη του καταψύκτη
Κάντε απόψυξη του καταψύκτη όταν το
στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 10-15
mm.
Η καλύτερη περίοδος για την απόψυξη του
καταψύκτη είναι όταν περιέχει λίγα ή καθό‐
λου τρόφιμα.
Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα,
τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και το‐
ποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
3. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, αφαιρέστε το
πώμα από την αποστράγγιση νερού
απόψυξης και συλλέξτε το νερό σε ένα
δίσκο. Χρησιμοποιήστε μια ξύστρα για
να αφαιρέσετε γρήγορα τον πάγο.
4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, στεγνώ‐
στε καλά το εσωτερικό και τοποθετήστε
ξανά το πώμα.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Επιλέξτε την κατάλληλη θέση για το ρυθ‐
μιστή θερμοκρασίας, ώστε να επιτευχθεί
μέγιστη ψύξη και αφήστε τη συσκευή να
λειτουργήσει για περίπου δύο ή τρεις
ώρες σε αυτήν τη ρύθμιση.
7. Τοποθετήστε ξανά στο θάλαμο τα τρόφι‐
μα που είχατε αφαιρέσει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για την
απόξεση του πάγου, καθώς μπορεί να
προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Μη
χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
διαφορετικά τεχνητά μέσα για την
επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώματος
από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
Η αύξηση της θερμοκρασίας των
συσκευασιών κατεψυγμένων τροφίμων κατά
τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση της διάρκειας
αποθήκευσης των τροφίμων με ασφάλεια.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για με‐
γάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα.
3. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
4. Κάντε απόψυξη και καθαρίστε τη συ‐
σκευή και όλα τα εξαρτήματα.
5. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, ώστε να απο‐
φευχθούν δυσάρεστες οσμές.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εάν ο θάλαμος πρόκειται να
παραμείνει ενεργοποιημένος, ζητήστε από
κάποιο άτομο να ελέγχει το θάλαμο ανά
τακτά διαστήματα, ώστε να μη χαλάσουν τα
τρόφιμα στο εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
Τι να κάνετε αν...
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την αντιμετώπιση
προβλημάτων, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Η αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει
να διεξάγεται μόνο από επαγγελματία
Πρόβλημα
ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κατά τη διάρκεια της
κανονικής χρήσης ακούγονται κάποιοι ήχοι
(συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού).
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή κάνει θόρυβο
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εί‐
ναι σταθερή (πρέπει να ακου‐
μπούν στο δάπεδο και τα τέσ‐
σερα πόδια)
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η
θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμο‐
κρασία
Ανοίγετε πολύ συχνά το κα‐
πάκι
Μην αφήνετε το καπάκι ανοι‐
κτό για μεγαλύτερο διάστημα
από ό,τι είναι απολύτως απα‐
ραίτητο
Το καπάκι δεν κλείνει σωστά
Ελέγξτε εάν το καπάκι κλείνει
καλά και εάν το λάστιχο είναι
καθαρό και σε καλή κατάστα‐
ση
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα
μεγάλες ποσότητες τροφίμων
για κατάψυξη
Περιμένετε μερικές ώρες και,
στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη
θερμοκρασία
29
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Τα τρόφιμα που τοποθετήσα‐ Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
τε στη συσκευή είχαν πολύ
να αποκτήσουν θερμοκρασία
υψηλή θερμοκρασία
δωματίου πριν τα αποθηκεύ‐
σετε
Έχει ανάψει η λυχνία
συναγερμού υψηλής
θερμοκρασίας.
Έχει σχηματιστεί υπερ‐
βολικός πάγος
Δεν κλείνει καλά το κα‐
πάκι
Η θερμοκρασία στο χώρο
εγκατάστασης της συσκευής
είναι πολύ υψηλή, με αποτέ‐
λεσμα η λειτουργία της να
μην είναι αποτελεσματική
Μειώστε τη θερμοκρασία στο
χώρο εγκατάστασης της συ‐
σκευής
Η θερμοκρασία στο εσωτερι‐
κό του καταψύκτη είναι πολύ
υψηλή
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συν‐
αγερμός υψηλής θερμοκρα‐
σίας»
Ο θάλαμος ενεργοποιήθηκε
πρόσφατα και η θερμοκρα‐
σία είναι ακόμη πολύ υψηλή
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συν‐
αγερμός υψηλής θερμοκρα‐
σίας»
Τα προϊόντα δεν είναι σωστά
συσκευασμένα
Συσκευάστε σωστά τα προϊό‐
ντα.
Το καπάκι δεν κλείνει καλά ή
ερμητικά
Ελέγξτε εάν το καπάκι κλείνει
καλά και εάν το λάστιχο είναι
καθαρό και σε καλή κατάστα‐
ση
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η
θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμο‐
κρασία
Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
το πώμα αποστράγγισης νε‐
ρού
Τοποθετήστε σωστά το πώμα
αποστράγγισης νερού
Υπάρχει υπερβολική ποσό‐
τητα πάγου
Απομακρύνετε τον υπερβολικό
πάγο
Το λάστιχο στο καπάκι έχει
ακαθαρσίες ή κολλάει
Καθαρίστε το λάστιχο στο κα‐
πάκι
Οι συσκευασίες τροφίμων
εμποδίζουν το καπάκι
Τοποθετήστε τις συσκευασίες
σωστά - ανατρέξτε στο αυτο‐
κόλλητο που υπάρχει στη συ‐
σκευή
Το καπάκι ανοίγει δύσκο‐ Το λάστιχο στο καπάκι έχει
λα
ακαθαρσίες ή κολλάει
Η θερμοκρασία στο εσω‐
τερικό του καταψύκτη εί‐
ναι πολύ υψηλή
30
Καθαρίστε το λάστιχο στο κα‐
πάκι
Η βαλβίδα είναι φραγμένη
Ελέγξτε τη βαλβίδα
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η
θερμοκρασία.
Ρυθμίστε χαμηλότερη θερμο‐
κρασία
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το καπάκι δεν κλείνει ερμητι‐
κά ή σωστά
Ελέγξτε εάν το καπάκι κλείνει
καλά και εάν το λάστιχο είναι
καθαρό και σε καλή κατάστα‐
ση
Δεν προηγήθηκε επαρκής
πρόψυξη της συσκευής πριν
από την κατάψυξη
Απαιτείται πρόψυξη της συ‐
σκευής για αρκετή ώρα
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα
μεγάλες ποσότητες τροφίμων
για κατάψυξη
Περιμένετε μερικές ώρες και
ελέγξτε ξανά τη θερμοκρασία.
Την επόμενη φορά, τοποθετή‐
στε μικρότερες ποσότητες τρο‐
φίμων για κατάψυξη ταυτό‐
χρονα.
Τα τρόφιμα που τοποθετήσα‐ Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
τε στη συσκευή είχαν πολύ
να αποκτήσουν θερμοκρασία
υψηλή θερμοκρασία
δωματίου πριν τα αποθηκεύ‐
σετε.
Τα προϊόντα για κατάψυξη
έχουν τοποθετηθεί πολύ κο‐
ντά το ένα στο άλλο
Τοποθετήστε τα προϊόντα με
τέτοιο τρόπο, ώστε να κυκλο‐
φορεί κρύος αέρας ανάμεσά
τους
Ανοίγετε συχνά το καπάκι
Προσπαθήστε να ανοίγετε το
καπάκι λιγότερο συχνά
Έχετε αφήσει το καπάκι ανοι‐
κτό για μεγάλο χρονικό διά‐
στημα.
Μην αφήνετε το καπάκι ανοι‐
κτό για μεγαλύτερο διάστημα
από ό,τι είναι απολύτως απα‐
ραίτητο
Η θερμοκρασία στο εσω‐
τερικό του καταψύκτη εί‐
ναι πολύ χαμηλή
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η
θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμο‐
κρασία
Η συσκευή δεν λειτουρ‐
γεί καθόλου. Δεν λει‐
τουργεί ούτε η ψύξη ούτε
ο φωτισμός
Το φις δεν έχει συνδεθεί σω‐
στά στην πρίζα
Συνδέστε σωστά το φις τροφο‐
δοσίας
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται Επιχειρήστε να συνδέσετε μια
με ρεύμα
άλλη ηλεκτρική συσκευή στην
πρίζα
Η συσκευή δεν είναι ενεργο‐
ποιημένη
Ενεργοποιήστε τη συσκευή
31
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν υπάρχει τάση ρεύματος
στην πρίζα (επιχειρήστε να
συνδέσετε μια άλλη συσκευή
στην πρίζα)
Απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο
Σέρβις
σας. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο
πιστοποιητικό εγγύησης ή στην πινακίδα
χαρακτηριστικών στην εξωτερική δεξιά
πλευρά της συσκευής.
Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη λειτουργεί
σωστά μετά τους παραπάνω ελέγχους, επι‐
κοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρ‐
βις.
Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, δηλώστε το μο‐
ντέλο και τον αριθμό σειράς της συσκευής
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όγκος (μι‐
κτός)
Λί‐
τρα
213
Ύψος
χι‐ 868
λιο‐
στ
ά
Χρόνος ανόδου
ώρες
28
Όγκος (καθα‐ Λί‐
ρός)
τρα
210
Πλά‐
τος
χι‐ 806
λιο‐
στ
ά
Κατανάλωση ενέρ‐
γειας
kWh/24
ώρες
0,781
Ονομαστική
ισχύς
Βατ
(W)
80
Βάθος
χι‐ 665
λιο‐
στ
ά
Χωρητικότητα κα‐
τάψυξης
kg/24
ώρες
14
Τάση
Volt
230
Βάρος
κι‐
λά
Κλιματική κατηγο‐
ρία
39
SN-T
Περισσότερα τεχνικά στοιχεία παρέχονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών στην εξωτερική
δεξιά πλευρά της συσκευής.
Εγκατάσταση
Τοποθέτηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την
απόρριψη μιας παλιάς συσκευής με
κλειδαριά ή μάνδαλο στο καπάκι,
βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα αυτά δεν
λειτουργούν, ώστε να αποφευχθεί ο
κίνδυνος παγίδευσης παιδιών στο
εσωτερικό της συσκευής.
32
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μετά την εγκατάσταση της
συσκευής, η πρόσβαση στο φις πρέπει να
είναι ελεύθερη.
Η συσκευή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο
(γκαράζ ή κελάρι), αλλά για βέλτιστη από‐
δοση εγκαταστήστε την σε χώρο όπου η
θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί
στην κλιματική κατηγορία που αναγράφεται
στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συ‐
σκευής:
Κλιματι‐
κή κατη‐
γορία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παρο‐
χής σας.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις του
καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή
γι' αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν είναι
γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια με‐
μονωμένη γείωση σύμφωνα με τους τρέχο‐
ντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε
έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δε φέρει καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακό‐
λουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.
Απαιτήσεις εξαερισμού
1. Τοποθετήστε τον καταψύκτη σε οριζό‐
ντια θέση και σε σταθερή επιφάνεια. Ο
θάλαμος πρέπει να στηρίζεται και στα
τέσσερα πόδια.
2. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα
στη συσκευή και τον πίσω τοίχο είναι 5
cm.
3. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα
στη συσκευή και τα πλαϊνά τμήματα είναι
5 cm.
Η ροή αέρα πίσω από τη συσκευή πρέπει
να είναι επαρκής.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως
οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική
σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
33
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Painel de controlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
36
36
37
37
38
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
38
39
42
42
42
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela
primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador,
incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar
erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o
seu funcionamento e as características de segurança.
Guarde estas instruções e certifique-se de que elas
acompanham o aparelho em caso de transferência ou
venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam
devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o
fabricante não é responsável pelos danos causados por
omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência
e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que
não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte
o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível)
e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de
34
que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de ventilação
sem obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/
ou bebidas numa casa normal, como explicado neste
manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer
meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como
máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de
refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com
um alto nível de compatibilidade ambiental, que é,
no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito
refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se
encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar
qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer
danos no cabo poderão provocar um curto-circuito,
incêndio e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo
de alimentação, ficha, compressor) tem de ser
substituído por um técnico certificado ou um técnico
qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada
ou danificada pela parte traseira do aparelho.
Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha
do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não introduza a ficha de alimentação. Existe
um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da
lâmpada13) iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o
deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos molhadas, pois
pode causar abrasões na pele ou queimaduras de
gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
• As lâmpadas14) utilizadas neste aparelho são lâmpadas para efeitos especiais, seleccionadas apenas para aparelhos domésticos. Não são adequadas para
iluminar uma divisão.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico
do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída
de ar na ventilação traseira. 15)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem
ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de
acordo com as instruções do fabricante do alimento
congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas.
Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no
aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de
gelos se forem consumidos imediatamente depois
de retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para retirar o gelo do
aparelho. Utilize um raspador de plástico.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas no parágrafo
específico.
• Retire o aparelho da embalagem e verifique se tem
danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado.
Comunique imediatamente os possíveis danos ao
estabelecimento onde o adquiriu. Nesse caso, guarde a embalagem.
• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas
antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo
regresse ao compressor.
• Deve haver uma circulação de ar adequada em torno
do aparelho, caso contrário, resulta em sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as
instruções relativas à instalação.
• O aparelho não pode estar situado perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica
acessível após a instalação do aparelho.
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a
manutenção do aparelho devem ser efectuados por
um electricista qualificado ou pessoa competente.
13) Se a tampa da lâmpada tiver
14) Se a lâmpada estiver prevista
15) Se o aparelho for Frost Free.
35
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por
um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá
utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho
não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com
as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador
de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcasão recicláveis.
dos pelo símbolo
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
A luz piloto acende-se.
Rode o regulador da temperatura para a direita.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
Importante Se a temperatura no interior do aparelho
estiver demasiado elevada, a luz de alarme acende-se.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição OFF.
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para
para obter
a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para
para obter
a frescura máxima.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo
em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da tampa
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Painel de controlo
1
2
3
4 Botão de Congelação Rápida
5 Regulador da temperatura
Função Congelação Rápida
Pode activar a função Congelação Rápida premindo o
botão de Congelação Rápida.
A luz de Congelação Rápida acende-se.
É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo o botão de Congelação Rápida. A luz da função
Congelação Rápida apaga-se.
5
4
1 Indicador luminoso
2 Luz de alarme de temperatura elevada
3 Luz de Congelação Rápida
36
Alarme de temperatura elevada
Um aumento na temperatura no congelador (por exemplo, devido a uma falha de alimentação) é indicado pela
activação da luz de alarme.
Durante a fase de alarme não introduza alimentos congelador.
Quando as condições normais forem restabelecidas, a
luz de alarme desliga-se automaticamente.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o
interior e todos os acessórios internos com água morna
e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de
um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos,
pois estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função de congelação rápida, pelo menos, 24 horas antes de colocar
os alimentos no compartimento congelador.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características 16)
O processo de congelação dura 24 horas: durante este
período, não introduza novos alimentos a congelar.
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem
utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no
mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a
alimentação estiver desligada por mais tempo que
aquele mostrado na tabela de características técnicas
em "tempo de reinício", os alimentos descongelados
têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados
imediatamente e depois, novamente congelados
(depois de arrefecerem).
Calendário de alimentos congelados
Os símbolos apresentam diferentes tipos de alimentos
congelados
Os números indicam os tempos de armazenamento em
meses para os respectivos tipos de alimentos congelados. A validade dos limites superior ou inferior do tempo de armazenamento indicado depende da qualidade
dos alimentos e do tratamento antes da congelação.
Abrir e fechar a tampa
Uma vez que a tampa está equipada com uma junta de
fecho estanque, não é fácil abri-la logo após a ter fechado (devido ao vácuo formado no interior).
Aguarde alguns minutos antes de voltar a abrir o aparelho. A válvula de vácuo ajuda-o a abrir a tampa.
Advertência Nunca utilize demasiada força para
puxar a pega.
Cestos de armazenamento
Coloque os cestos no interior do congelador. Os cestos
engatam uns nos outros.
16) Consulte os "Dados técnicos"
37
X
Y
As imagens seguintes mostram quantos cestos podem
ser colocados no interior dos vários modelos de congeladores.
606
806
946
1061
230
1201
Pendure os cestos no re- Rode e fixe as pegas para
bordo superior do conge- estas duas posições (X) e
lador.
(Y), como ilustrado na
imagem.
1336
1611
Pode adquirir cestos adicionais junto do Centro de Assistência local.
Sugestões e conselhos úteis
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação,
eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode ser
congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24 horas. Não
devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos
e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para
permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos
alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o
tempo de armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida imediatamente
após a remoção do compartimento do congelador,
poderá causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em
cada embalagem individual para permitir que saiba o
tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente
pelo vendedor;
• tenha a certeza que os alimentos congelados são
transferidos do supermercado para o congelador no
tempo mais curto possível;
• não abra a tampa muitas vezes nem a deixe aberta
mais tempo do que o necessário.
• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser congelados.
• Não exceda o período de armazenamento indicado
pelo fabricante de alimentos.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de
efectuar qualquer operação de manutenção.
38
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua
unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente
por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
1. Desligue o aparelho.
2. Desligue a ficha da tomada.
3. Limpe o aparelho e os acessórios regularmente
com água morna e detergente neutro. Limpe a junta
da tampa com cuidado.
4. Seque bem o aparelho.
5. Ligue a ficha do aparelho à tomada de alimentação.
6. Ligue o aparelho.
Cuidado Não limpe o interior do aparelho com
detergentes, produtos abrasivos, produtos de
limpeza demasiado perfumados ou ceras de polir.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de
arrefecimento.
Importante Não é necessário limpar a área do
compressor.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas
contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura exterior deste aparelho seja limpa
apenas com água morna com um pouco de solução de
limpeza adicionada.
Descongelar o congelador
Descongele o congelador quando a camada de gelo
atingir uma espessura de cerca de 10-15 mm.
A melhor altura para descongelar o congelador é quando este tem poucos ou nenhuns alimentos no interior.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em
várias páginas de jornal e coloque-os num local
frio.
3. Deixe a tampa aberta, retire o tampão do orifício de
descarga da água de descongelação e recolha a
4.
5.
6.
7.
água descongelada nim tabuleiro. Utilize um raspador para remover o gelo rapidamente.
Quando a descongelação estiver concluída, seque o
interior minuciosamente e volte a colocar a ficha.
Ligue o aparelho.
Defina o regulador de temperatura para obter a
frescura máxima e coloque o aparelho em funcionamento durante duas ou três horas com esta definição.
Coloque no compartimento os alimentos previamente retirados.
Importante Nunca utilize objectos de metal afiados para
raspar o gelo, pois pode danificar o aparelho. Não
utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação
além daqueles recomendados pelo fabricante. Um
aumento de temperatura das embalagens de alimentos
congelados, durante a descongelação, pode encurtar a
vida útil de armazenamento.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos,
observe as seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho.
2. Desligue a ficha da tomada.
3. Retire todos os alimentos.
4. Descongele e limpe o aparelho e todos os acessórios.
5. Deixe a tampa aberta para evitar a formação de
odores desagradáveis.
Importante Se o armário for mantido ligado, peça a
alguém para o verificar esporadicamente, para evitar
que os alimentos no interior se estraguem em caso de
falha eléctrica.
O que fazer se…
Cuidado Antes da resolução de problemas, retire
a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no
manual só deve ser efectuada por um electricista
qualificado ou uma pessoa competente.
Importante Existem alguns ruídos durante a utilização
normal (compressor, circulação de refrigerante).
39
Problema
Possível causa
Solução
O aparelho faz barulho.
O aparelho não está apoiado correctamente.
Verifique se o aparelho está estável
(os quatro pés devem estar no chão).
O compressor funciona continuamente.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais quente.
A tampa foi aberta muitas vezes.
Não deixe a tampa aberta mais tempo
do que o necessário.
A tampa não está fechada correctamente.
Verifique se a tampa fecha bem e se as
juntas estão limpas e não estão danificadas.
Foram colocadas grandes quantidades de alimentos a serem congelados ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a verificar a temperatura.
Os alimentos colocados no aparelho
estavam demasiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até
à temperatura ambiente antes de os
guardar.
A temperatura da divisão onde se en- Tente baixar a temperatura na divisão
contra o aparelho está demasiado
onde se encontra o aparelho.
elevada para um funcionamento eficiente.
A luz de alarme de temperatura
elevada está acesa.
Existe demasiado gelo.
A tampa não fecha completamente.
40
Está demasiado quente no interior do Consulte "Alarme de temperatura elecongelador.
vada".
O móvel foi ligado recentemente e a
temperatura está ainda demasiado
elevada.
Consulte "Alarme de temperatura elevada".
Os produtos não estão embalados
correctamente.
Embale os produtos correctamente.
A tampa não foi fechada correctamente ou não fecha de forma estanque.
Verifique se a tampa fecha bem e se as
juntas estão limpas e não estão danificadas.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais quente.
O tampão de drenagem da água não
está colocado correctamente.
Coloque o tampão de drenagem da
água na posição correcta.
Existe demasiado gelo.
Elimine o excesso de gelo.
As juntas da tampa estão sujas ou
pegajosas.
Limpe as juntas da tampa.
A tampa está bloqueada por embalagens de alimentos.
Acondicione as embalagens de forma
correcta, consulte o autocolante no
aparelho.
Problema
É difícil abrir a tampa.
Possível causa
Solução
As juntas da tampa estão sujas ou
pegajosas.
Limpe as juntas da tampa.
A válvula está bloqueada.
Verifique a válvula.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais baixa.
A tampa não fecha de forma estanque ou não está fechada correctamente.
Verifique se a tampa fecha bem e se a
junta está limpa e não está danificada.
Antes da congelação, o aparelho não
foi suficientemente pré-refrigerado.
Deixe o aparelho pré-refrigerar o tempo suficiente.
Foram colocadas grandes quantidades de alimentos a serem congelados ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a verificar a temperatura. Da próxima vez,
coloque menores quantidades de alimentos a serem congelados ao mesmo tempo.
Os alimentos colocados no aparelho
estavam demasiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até
à temperatura ambiente antes de os
guardar.
Os produtos a serem congelados estão colocados demasiado perto uns
dos outros.
Coloque os produtos de forma a que o
ar frio possa circular entre eles.
A tampa foi aberta muitas vezes.
Tente não abrir a tampa muitas vezes.
A tampa foi deixada aberta durante
muito tempo.
Não deixe a tampa aberta mais tempo
do que o necessário.
A temperatura não está definida correctamente.
Defina uma temperatura mais quente.
O aparelho não funciona. Nem a A ficha de alimentação eléctrica não
refrigeração, nem a iluminação está correctamente inserida na tomafuncionam.
da.
Ligue a ficha de alimentação eléctrica
correctamente à tomada.
Está demasiado quente no interior do congelador.
Está demasiado frio no interior
do congelador.
A corrente eléctrica não chega ao
aparelho.
Tente ligar outro aparelho eléctrico à
tomada.
O aparelho não está ligado.
Ligue o aparelho.
Não existe tensão na tomada (tente
ligar outro aparelho à tomada).
Contacte um electricista.
Assistência Técnica
Se o seu aparelho continuar a não funcionar correctamente depois de ter efectuado as verificações acima
mencionadas, contacte o Centro de Assistência local.
Para obter um serviço rápido, é essencial que especifique o modelo e o número de série do seu aparelho, os
quais podem ser encontrados quer no certificado de garantia, quer na placa de características localizada no lado direito exterior do aparelho.
41
Dados técnicos
Volume (bruto)
Litros
213
Altura
mm
868
Tempo de reinício
horas
28
Volume (líquido)
Litros
210
Largura
mm
806
Consumo de energia
kWh/24h
0,781
Potência nominal
Watts
80
Profundidade
mm
665
Capacidade de congela- kg/24h
ção
14
Tensão
Volts
230
Peso
Kg
39
Classe climática
SN-T
Outras informações técnicas encontram-se na placa de características no lado direito externo do aparelho.
Instalação
Posicionamento
Ligação eléctrica
Advertência Se for eliminar um aparelho velho
que tem um bloqueio ou um fecho na tampa,
certifique-se de que este não funciona para evitar que
as crianças fiquem trancadas lá dentro.
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados correspondem à
fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este
objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma
ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as
precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Importante O aparelho deverá ter a ficha acessível após
a instalação.
Este aparelho pode ser instalado num ambiente interior
seco e com boa ventilação (garagem ou cave) mas, para
um desempenho óptimo, instale este aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe
climática indicada na placa de características do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
Requisitos de ventilação
1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre os quatro pés.
2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e a
parede traseira é de 5 cm.
3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os
lados é de 5 cm.
O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser
suficiente.
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
42
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter
informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da sua área de
residência ou o estabelecimento onde adquiriu o
produto.
43
Innehåll
Säkerhetsinformation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kontrollpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
När maskinen används första gången _ _ _ _ _ _ _
Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
44
46
46
47
47
48
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Om maskinen inte fungerar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
48
49
51
51
52
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips
och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag
och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så
att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar
inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har
följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk
förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och
kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en
person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten
för att säkerställa att de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från
eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten
som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk
att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla
44
produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir
en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att ventilationsöppningarna
inte är blockerade.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/
eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i
denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för
att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har
godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock
brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande
källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna hushållsapparat på något sätt.
En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand
och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas
av produktens baksida. En skadad stickkontakt
kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst.
Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas sitter på plats17) över den inre
belysningen.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar
den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i
dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta
kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
• Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken
under långa perioder.
• Lamporna18) som används i den här produkten är
speciallampor som endast är avsedda för användning i hushållsapparater som denna! De lämpar sig
inte som rumsbelysning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den
bakre väggen.19)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från
produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i
frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren
som då kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras
direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från
produkten. Använd en plastskrapa.
Installation
Viktigt Följ noga anvisningarna i avsnittet för elektrisk
anslutning.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har
några utvändiga skador. Anslut inte produkten om
den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart
eventuella skador till din återförsäljare, och spara i
så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan produkten ansluts till elnätet, så att oljan kan
rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ tillämpliga installationsanvisningar.
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller
spisar.
• Säkerställ att stickkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig
elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en
auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får
användas.
17) Om produkten har ett lampskydd
18) Om produkten har en lampa
19) Om produkten är frostfri.
45
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen
eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan
skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmate-
rialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan
erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada
kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen
kan återvinnas.
Användning
Sätta på frysboxen
En medelhög inställning är i regel bäst.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Nätindikatorn tänds.
Vrid temperaturreglaget medurs.
Viktigt Om temperaturen i produkten blir för hög tänds
larmlampan.
Stänga av frysboxen
För att stänga av frysboxen, vrid temperaturreglaget till
OFF-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera frysboxen:
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla låga
kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla höga
kylnivåer.
Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn
till att temperaturen inne i frysboxen beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta locket öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• frysboxens placering
Kontrollpanel
1
2
3
5 Temperaturreglage
Funktionen Fast Freezing
Du kan aktivera funktionen Fast Freezing genom att
trycka på Fast Freezing-knappen.
Kontrollampan för Fast Freezing tänds.
Du kan när som helst stänga av funktionen genom att
trycka på Fast Freezing-knappen. Kontrollampan för
Fast Freezing släcks.
Larm vid för hög temperatur
5
1
2
3
4
46
Nätindikator
Larmlampa vid för hög temperatur
Kontrollampa för Fast Freezing
Knapp för Fast Freezing
4
En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på grund av ett
strömavbrott) indikeras genom att larmkontrollampan
tänds.
Lägg inte in mat i frysboxen under larmperioden.
När normala förhållanden har återställts slocknar larmlampan automatiskt.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör
dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet
vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan
noga.
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
Daglig användning
Infrysning av färska livsmedel
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel
och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.
För att frysa in färsk mat, låt funktionen Fast Freezing
vara aktiverad i minst 24 timmar innan du lägger in maten som skall frysas i frysfacket.
Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar
anges på typskylten .20)
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in andra
livsmedel som skall frysas under denna period.
ror på matvarans kvalitet och behandling före infrysningen.
Öppna och stänga locket
Eftersom locket har en tätt åtsittande tätning är det inte
så lätt att öppna direkt efter stängning (på grund av vakuumet som bildas på insidan).
Vänta några minuter innan du öppnar frysboxen igen.
Vakuumventilen hjälper dig att öppna locket.
Varning Dra aldrig i handtaget med överdriven
kraft.
Förvaring av fryst mat
Förvaringskorgar
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du
lägger in några matvaror.
Placera korgarna i frysboxen. Korgarna glider in i varandra.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid
ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid
som anges i den tekniska informationen under
Temperaturökningstid, måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan
frysas in på nytt (när maten har kallnat).
Kalender för frysta livsmedel
X
Y
Häng korgarna på frysboxens övre kant.
Vänd och fixera handtagen för dessa två positioner, (X) och (Y), såsom
visas i figuren.
Följande figurer visar hur många korgar som kan placeras i de olika frysmodellerna.
Symbolerna visar olika typer av infrysta matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader för de olika
typerna av infrysta matvaror. Huruvida den längsta eller
kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig be20) Se avsnittet "Tekniska data".
47
606
806
946
1061
230
1201
1336
Du kan köpa ytterligare korgar hos vår lokala serviceavdelning.
1611
Råd och tips
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24
timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat
som skall frysas in bör inte läggas in under denna
period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög
kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och
fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom
plocka ut och tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall
öka i den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt
förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på
varje separat förpackning så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja frysboxens prestanda
på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har
förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så
snabbt som möjligt.
• Öppna inte locket för ofta och låt det inte stå öppet
längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får
inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av
matvarans tillverkare.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget
innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten:
underhåll och påfyllning får därför endast utföras
av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
1. Stäng av frysboxen.
2. Koppla loss frysboxen från eluttaget.
3. Rengör regelbundet frysboxen och tillbehören med
varmt vatten och neutral såpa. Rengör locktätningen noga.
48
4. Torka frysboxen noga.
5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
6. Sätt på frysboxen.
Försiktighet Använd aldrig skarpa
rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade
rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra
frysboxen invändigt.
Undvik att skada kylsystemet.
Viktigt Kompressorområdet behöver inte rengöras.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller
kemikalier som kan skada plastkomponenterna i pro-
dukten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Avfrostning av frysen
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka
10-15 mm.
Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den innehåller
lite eller ingen mat alls.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av frysboxen.
2. Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera
lager med tidningspapper och lägg dem på en sval
plats.
3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen från tömningshålet och samla upp allt avfrostningsvatten på en
bricka. Använd en skrapa för att snabbt ta bort is.
4. När avfrostningen är klar, torka noga av insidan och
anslut sedan frysboxen till eluttaget.
5. Sätt på frysboxen.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och
låt frysboxen stå i två eller tre timmar med denna
inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade
ut.
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa
av frost eftersom frysboxen kan skadas. Använd inga
mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda
upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av
tillverkaren. En temperaturstigning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som de kan
förvaras utan säkerhetsrisk.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om frysboxen inte skall
användas under en längre tidsperiod:
1. Stäng av frysboxen.
2. Koppla loss frysboxen från eluttaget.
3. Plocka ur alla matvaror.
4. Avfrosta och rengör frysboxen och alla tillbehör.
5. Låt luckan stå öppen för att undvika obehagliga
lukter.
Viktigt Om frysboxen lämnas påslagen, be någon titta
till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i
händelse av strömavbrott.
Om maskinen inte fungerar
Försiktighet Koppla loss frysboxen från eluttaget
innan felsökning utförs.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent
person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna
bruksanvisning.
Problem
Produkten bullrar.
Viktigt Frysboxen avger vissa ljud under normal
användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
Möjlig orsak
Produkten står ostadigt.
Kompressorn arbetar hela tiden. Temperaturen är felaktigt inställd.
Åtgärd
Kontrollera att produkten står stadigt
(alla fyra fötterna ska ha kontakt med
golvet).
Ställ in en högre temperatur.
Locket har öppnats för ofta.
Låt inte locket stå öppet längre tid än
nödvändigt.
Locket är inte ordentligt stängt.
Kontrollera att det går att stänga locket
ordentligt och att tätningarna är oskadda och rena.
Stora mängder mat har lagts in samtidigt för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera
sedan temperaturen igen.
49
Problem
Varningslampan för "Hög temperatur" är tänd.
Det har bildats för mycket frost
och is.
Det går inte att stänga locket
helt.
Locket är svårt att öppna.
Det är för varmt inuti frysen.
50
Möjlig orsak
Åtgärd
Alltför varm mat har lagts in.
Låt maten svalna till rumstemperatur
före infrysning.
Temperaturen i rummet där produkten står är alltför hög för effektiv drift.
Försök att sänka temperaturen i rummet där produkten är placerad.
Det är för varmt inuti frysen.
Se avsnittet "Larm vid för hög temperatur".
Produkten har nyligen satts på och
temperaturen är fortfarande för hög.
Se avsnittet "Larm vid för hög temperatur".
Matvarorna är inte korrekt inpackade. Packa in matvarorna ordentligt.
Locket går inte att stänga ordentligt
eller så sluter det inte tätt.
Kontrollera att det går att stänga locket
ordentligt och att tätningarna är oskadda och rena.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Vattentömningspluggen är inte korrekt isatt.
Sätt i vattentömningspluggen på rätt
sätt.
Det har bildats för mycket frost.
Avlägsna överflödig frost.
Lockets tätningar är smutsiga eller
klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Matförpackningar blockerar locket.
Placera förpackningarna på rätt sätt, se
dekalen i produkten.
Lockets tätningar är smutsiga eller
klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Ventilen är blockerad.
Kontrollera ventilen.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Locket sluter inte tätt eller är inte ordentligt stängt.
Kontrollera att det går att stänga locket
ordentligt och att tätningarna är oskadda och rena.
Produkten har inte kylts ned tillräckligt före infrysning.
Kyl ned produkten under tillräckligt
lång tid.
Stora mängder mat har lagts in samtidigt för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera
sedan temperaturen igen. Lägg in
mindre mängder mat för infrysning
nästa gång.
Alltför varm mat har lagts in i produkten.
Låt maten svalna till rumstemperatur
före infrysning.
Produkter som ska frysas in har placerats för nära varandra.
Placera produkterna så att kalluft kan
cirkulera mellan dem.
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Locket har öppnats för ofta.
Försök att inte öppna locket för ofta.
Locket har stått öppet för länge.
Låt inte locket stå öppet längre tid än
nödvändigt.
Det är för kallt inuti frysen.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Produkten fungerar inte alls.
Varken kylning eller belysning
fungerar.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i
eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Produkten får ingen ström.
Prova med att ansluta en annan elektrisk apparat till eluttaget.
Produkten är inte på.
Sätt på produkten.
Eluttaget är strömlöst (prova med att
ansluta en annan apparat till eluttaget).
Tillkalla en behörig elektriker.
Kundtjänst
För att erhålla snabb service är det viktigt att du uppger
frysboxens modellbeteckning och serienummer. Dessa
uppgifter finner du på garantisedeln eller på typskylten
som sitter på höger sida utanpå frysboxen.
Kontakta vår lokala serviceavdelning om frysboxen fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.
Tekniska data
Volym (brutto)
Liter
213
Höjd
mm
868
Temperaturökningstid
timmar
28
Volym (netto)
Liter
210
Bredd
mm
806
Energiförbrukning
kWh/dygn
0,781
Märkeffekt
Watt
80
Djup
mm
665
Infrysningskapacitet
kg/dygn
14
Nätspänning
Volt
230
Vikt
kg
39
Klimatklass
SN-T
Ytterligare teknisk information finns på typskylten som sitter utanpå produkten på höger sida.
Installation
Placering
Varning Om du kasserar en gammal produkt som
har ett lås eller spärr i dörren måste du göra
låsanordningen obrukbar för att förhindra att barn blir
instängda i produkten.
bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
Viktigt När produkten har installerats skall
stickkontakten vara åtkomlig.
SN
+10 °C till + 32 °C
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats
inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
51
Klimatklass
T
Omgivningstemperatur
+16 °C till + 43 °C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att
ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för
CE-märkning.
Ventilationskrav
1. Placera frysboxen i horisontell position på en plan
och stabil yta. Frysboxen måste stå stadigt på alla
fyra fötterna.
2. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme bakom
frysboxen.
3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme på frysboxens sidor.
Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
52
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
53
54
55
820419809-B-332010
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement