Aeg-Electrolux A62700HLW0 User manual

Aeg-Electrolux A62700HLW0 User manual
A62700HLW0
ET SÜGAVKÜLMKIRST
LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA
LT ŠALDYMO DĖŽĖ
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
16
30
2
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote,
mis tagab teile aastateks laitmatu toimimise ning lisasime
teie elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi
tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete
juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning
lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.
LISASEADMED JA KULUTARVIKUD
AEG veebipoest leiate kõik vajaliku, mida te oma AEG
seadmete laitmatu väljanägemise ja heas töökorras
hoidmise jaoks vajate. Koos laia valiku
kvaliteedistandarditele vastavate lisatarvikutega, alates
spetsialistidele mõeldud kööginõudest kuni söögiriistade
korvideni, pudelihoidjatest kuni õrnade pesuesemete
pesukottideni...
Külastage veebipoodi aadressil
www.aeg-electrolux.com/shop
Sisukord
3
SISUKORD
4
6
7
8
8
10
10
12
14
14
15
Ohutusinfo
Käitus
Juhtpaneel
Esimene kasutamine
Igapäevane kasutamine
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Mida teha, kui...
Tehnilised andmed
Paigaldamine
Keskkonnainfo
Käesolevas kasutusjuhendis on
kasutatud järgmisi hoiatusmärke:
Tähtis info teie isikliku ohutuse kohta ja
info seadme kahjustamise vältimise
kohta.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi
4
Ohutusinfo
OHUTUSINFO
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäi‐
ted ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate masina ja kasutate seda esimest korda.
Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tun‐
neksid põhjalikult selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja veenduge,
et need oleksid alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetakse või seadme müümi‐
se korral, nii et kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja
ohutusest põhjalikult informeeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud
ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastuta.
Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sen‐
soorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a.
juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid juhendab seadme kasutamisel isik, kes
nende turvalisuse eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult
seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks
end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema vedru‐
lukustussüsteemiga seadme, siis enne vana seadme äraviskamist veenduge, et lukustus‐
mehhanismi poleks võimalik enam kasutada. Vastasel juhul võib seade muutuda lapse
jaoks surmalõksuks.
Üldine ohutus
ETTEVAATUST
Hoidke ventilatsiooniavad ummistustest vabad.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säili‐
tamiseks.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke va‐
hendeid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei
ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu,
kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide
kahjustamist.
Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:
– vältige tuleallikate lähedust,
Ohutusinfo
5
– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade paikneb.
• Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toite‐
juhtme kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
HOIATUS
Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb tellida kvalifitsee‐
ritud tehnikult või teenusepakkujalt.
•
•
•
•
1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Mul‐
jutud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Tagage kiire juurdepääs pistikupesale.
4. Ärge eemaldage pistikut toitepesast juhtmest tõmbamise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge pistikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!
6. Seadet ei tohi kasutada ilma lambi katteta, 1) sisevalgustuse jaoks.
See seade on raske. Seda teisaldades olge ettevaatlik.
Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/
märjad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi või külmahaavandeid.
Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega.
Lambid2), mida selles seadmes kasutatakse, on ette nähtud kasutamiseks üksnes kodu‐
masinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks.
Igapäevane kasutamine
•
•
•
•
•
•
Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plastmassist osadele.
Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikku, sest need võivad plahvatada.
Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseinas olevat õhuava. 3)
Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist uuesti külmutada.
Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toitu vastavalt toidu tootja juhistele.
Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid
juhiseid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke, kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib
põhjustada plahvatuse, mis omakorda kahjustab seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest söömisel külmapõletust tekitada.
Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks terevaid esemeid. Kasutage plast‐
massist kaabitsat.
1) Kui lambi kate on ette nähtud.
2) Kui selle seadme jaoks on lamp ette nähtud.
3) Kui on tegemist Frost Free-seadmega.
6
Käitus
Paigaldamine
Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see kahjustada pole saanud. Ärge ühendage sea‐
det, kui see on viga saanud. Teatage võimalikest kahjustustest koheselt toote müüjale.
Sel juhul jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kaks tundi, et õli saaks kom‐
pressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane õhuringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuume‐
nemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks, järgige paigaldamisjuhiseid.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toitepistikule oleks olemas juurdepääs.
Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või
kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib
ainult originaal varuosi.
Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle külmutussüsteemis
ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsiooni‐
vaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt kohaldatavatele mää‐
rustele, mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eri‐
ti taga soojusvaheti läheduses. Selles seadmes kasutatud materjalid, millel on sümbol ,
on korduvkasutatavad.
KÄITUS
Sisselülitamine
Sisestage toitepistik pistikupessa.
Märgutuli süttib.
Keerake temperatuuriregulaator päripäeva keskmisse asendisse.
Kui temperatuur seadmes läheb liiga kõrgeks, süttib hoiatustuli.
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuurinupp asendisse OFF.
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Juhtpaneel
7
Seadme tööle rakendamiseks toimige järgmiselt:
• keerake temperatuuriregulaatorit suunas,
kui soovite minimaalset külmataset.
• keerake temperatuuriregulaatorit suunas,
kui soovite maksimaalset külmataset.
Kõige sobivam on tavaliselt keskmine säte.
Siiski tuleb sobiva sätte valimiseks pidada meeles, et seadme sisetemperatuur sõltub:
• ruumi temperatuurist
• kaane avamise sagedusest
• säilitatava toidu kogusest
• seadme asukohast.
JUHTPANEEL
1
1
2
3
4
2
3
4
Kõrge temperatuuri hoiatustuli
Märgutuli
FROSTMATIC-tuli
FROSTMATIC-lüliti
Hoiatussignaali lähtestuslüliti
Funktsioon FROSTMATIC
Funktsiooni FROSTMATIC sisselülitamiseks vajutage lülitit FROSTMATIC.
Funktsiooni FROSTMATIC tuli süttib.
Funktsioon lülitub ligikaudu 52 tunni pärast automaatselt välja.
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajutades lülitit FROSTMATIC. Funktsiooni FROST‐
MATIC tuli kustub.
Kõrge temperatuuri hoiatus
Temperatuuri tõusule sügavkülmkastis (nt voolukatkestuse tõttu) osutab:
• häire märgutule süttimine,
• helisignaal.
Alarmifaasi ajal võib sumisti välja lülitada, vajutades alarmi lähtestuslülitit.
Alarmi ajal ei tohi külmikusse toitu juurde panna.
Kui normaaltingimused on taastunud lülitub alarmtuli automaatselt välja.
8
Esimene kasutamine
ESIMENE KASUTAMINE
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist, peske seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige
vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toodetele omast lõhna ja kuivatage seade
hoolikalt.
Ärge kasutage pesuvahendeid ja abrasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad sisepindu.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Värske toidu külmutamine
Sügavkülmiku-osa sobib värske toidu külmutamiseks ning külmutatud ja sügavkülmutatud
toidu pikaajaliseks säilitamiseks.
Värske toidu külmutamiseks aktiveerige funktsioon FROSTMATIC vähemalt 24 tundi enne
toidu sügavkülma panemist.
24 tunni jooksul külmutatava toidu maksimaalne kogus on määratletud andmesildil 4)
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle aja jooksul ärge muid toiduaineid külmutamiseks
lisage.
Sügavkülmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaegset mittekasutamist tuleb lasta seadmel vä‐
hemalt 2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui asetate toiduained seadmesse.
Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära pikemalt väär‐
tusest, mis on äratoodud tehnilise iseloomustuse peatükis "temperatuuri tõusu aeg", peab
ülessulanud toiduained koheselt ära tarbima või valmistama ning seejärel uuesti külmutama
(peale mahajahtumist).
Külmutatud toidu kalender
Sümbolid tähistavad eri tüüpi külmutatavaid toiduaineid.
Numbrid tähistavad külmutatavate toiduainete jaoks sobivat säilitusaega kuudes. See, kas
kõige pikem ja kõige lühem säilitusaeg kindla toiduaine puhul kehtib, sõltub toidu kvalitee‐
dist ja külmutamiseelsest töötlusest.
Kaane avamine ja sulgemine
Kuna kaas on varustatud spetsiaalse tihkelt sulguva tihendiga, ei ole kohe pärast sulgemist
kaant eriti lihtne uuesti avada (sees tekkinud vaakumi tõttu).
Enne kaane avamist oodake mõned minutid. Vaakumventiil aitab teil kaant avada.
HOIATUS
Ärge kunagi rakendage käepidemele toorest jõudu.
4) Vt jaotist "Tehnilised andmed"
Igapäevane kasutamine
9
Aeglase külmutamise süsteem
Seade on varustatud aeglase külmutamise süsteemiga (seadme sisemisel tagaseinal võite
näha ventiili), mis vähendab jää moodustamist sügavkülmikus kuni 80 protsenti. Teisisõnu
tähendab see kuni 5-aastast sulatamisvaba perioodi.
Säilituskorvid
Riputage korvid sügavkülmiku ülemise serva külge
(X) või paigutage seadme sisse (Y). Keerake ja fik‐
seerige sangad olenevalt korvi paigutusest, nagu
näha joonisel.
Korvid libisevad üksteise sisse.
Piltidelt on näha, kui palju korve eri sügavkülmiku‐
mudelid mahutavad.
Lisakorve saate osta oma kohalikust teeninduskes‐
kusest.
Y
X
230
946
1061
1336
1201
1611
Turvalukk
Külmikul on spetsiaalne lukk, mis väldib külmiku tahtmatut lukustamist. Lukk on loodud nii,
et võtit saab keerata ja kaant sulgeda ainult siis kui panete võtme luku sisse vahetult enne
seda.
Külmiku sulgemiseks toimige järgnevalt:
1. lükake võti õrnalt lukuauku.
2. keerake võtit päripäeva sümboli suunas.
Külmiku avamiseks toimige järgnevalt:
1. lükake võti õrnalt lukuauku.
2. keerake võtit vastupäeva sümboli suunas.
Lisavõtmeid on võimalik osta kohalikust teeninduskeskusest.
HOIATUS
Hoidke võtmed laste ulatusest eemal.
Veenduge, et eemaldate võtme lukust enne vana seadme äraviskamist.
Plastikjaotur
Plastikjaoturi abil saate otstarbekamalt kasutada kompressori kohal asuvat ruumi. Tekkinud
vaba ruum võimaldab paremini paigutada väiksemaid toidupakke, mis on sel viisil ka kerge‐
mini leitavad.
Sügavkülmiku sulatamise ajal saab jaoturit kasutada käepärase anumana.
10
Vihjeid ja näpunäiteid
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
Näpunäiteid sügavkülmutamiseks
Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaalselt ära kasutada, siinkohal mõned olulised
näpunäited:
• maksimaalne toidukogus, mida on võimalik külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud
seadme andmeplaadil;
• sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi. Sel ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada;
• külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid ja korralikult puhastatud toiduaineid;
• valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning et
seda oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajalikus koguses;
• mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veenduge, et pakendid oleksid õhukindlad;
• ärge laske värskel külmutamata toidul puutuda vastu juba külmutatud toitu; nii väldite tem‐
peratuuri tõusu viimases;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem kui rasvased; sool vähendab toidu säilivusae‐
ga;
• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast sügavkülmutusest võtmist, võib põhjustada na‐
hal külmapõletust;
• soovitatakse märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgida.
Näpunäiteid sügavkülmutatud toidu säilitamiseks
Selleks, et saada antud seadmelt parimad tulemused, tuleb:
• veenduda, et kaubandusvõrgust hangitud külmutatud toiduaineid on kaupluses nõueteko‐
haselt säilitatud;
• veenduda, et külmutatud toiduained toimetatakse kauplusest sügavkülmikusse võimali‐
kult lühikese aja jooksul;
• mitte avada ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vältimatult vajalik.
• Kord üles sulanud toit rikneb kiiresti ja seda ei tohi uuesti külmutada.
• Ärge ületage toidu tootja poolt antud säilitusaega.
PUHASTUS JA HOOLDUS
ETTEVAATUST
Enne mistahes hooldustegevust tõmmake seadme toitejuhe seinast.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist kor‐
raldama ainult volitatud tehnik.
Perioodiline puhastamine
1. Lülitage seade välja.
2. Võtke pistik pesast välja.
3. Puhastage seadet ja selle tarvikuid regulaarselt sooja vee ja neutraalse seebiga. Kaane
tihendi puhastamisel olge ettevaatlik.
Puhastus ja hooldus
11
4. Kuivatage seade korralikult ära.
5. Ühendage toitejuhe pistikusse.
6. Lülitage seade sisse.
ETTEVAATUST
Ärge kasutage pesuaineid, abrasiivseid tooteid, lõhnastatud puhastusaineid või vahasid sead‐
me sisemuse puhastamiseks.
Olge ettevaatlik, et mitte vigastada jahutussüsteemi.
Kompressori osa pole vaja puhastada.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad kahjustada sel‐
les seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovitatakse puhastada seda seadet väljast ai‐
nult sooja veega, millele on lisatud pisut nõudepesuvahendit.
Sügavkülmuti sulatamine
Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on 10-15 mm.
Kõige parem on külmikut sulatada siis kui seal pole üldse või on väga vähe toitu.
Jää eemaldamiseks toimige järgnevalt:
1. Lülitage seade välja.
2. Võta külmikust välja toiduained, keera need ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse kohta.
3. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sulatusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatusveel
vanni voolata. Jää kiiremaks eemaldamiseks kasuga kaabitsat.
4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage korralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi.
5. Lülitage seade sisse.
6. Seadke temperatuurinupp maksimaalse külmutuse asendisse ja hoidke teda nii kaks ku‐
ni kolm tundi.
7. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduained.
Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid jää kraapimiseks kuna niiviisi võite seadet vigasta‐
da. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi vahendeid või muid moodu‐
seid, mida pole tootja poolt ette nähtud. Temperatuuri tõus külmutatud toiduainetes võib vä‐
hendada nende kasutusiga.
Töö vahepealsed ajad
Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, rakendage järgmisi abinõusid:
1. Lülitage seade välja.
2. Võtke pistik pesast välja.
3. Võtke kõik toit välja.
4. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid.
5. Ebameeldivate lõhnade vältimiseks jätke kaas lahti.
Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees olev toit voo‐
lukatkestuse korral ei rikneks.
12
Mida teha, kui...
MIDA TEHA, KUI...
ETTEVAATUST
Enne veaotsingut võtke pistik pesast välja.
Veaotsingut, mida ei ole antud juhendis äratoodud, võib läbi viia ainult kvalifitseeritud elek‐
trik või kompetentne isik.
Normaalsel kasutamisel on kuulda mõningast müra (kompressor, jahutusvedeliku ringlus).
Probleem
Seade tekitab müra.
Võimalik põhjus
Seadmel puudub korralik tugi.
Kompressor töötab pidevalt. Temperatuur ei ole õigesti sea‐
distatud.
Kõrge temperatuuri hoiatus
on aktiivne.
Seadmes on liiga palju här‐
matist.
Lahendus
Kontrollige, kas seade seisab sta‐
biilselt (kõik neli jalga peavad põ‐
randal olema).
Määrake kõrgem temperatuur.
Kaant on liiga tihti avatud.
Ärge jätke kaant lahti kauemaks
kui vaja.
Kaas ei ole korralikult kinni.
Kontrollige, kas kaas sulgub korra‐
likult ning et tihend oleks terve ja
puhas.
Samaaegselt pandi seadmesse
suur hulk sügavkülmutamist va‐
javat toitu.
Oodake mõni tund ja kontrollige
temperatuuri uuesti.
Seadmesse pandud toit oli liiga
soe.
Laske toidul jahtuda toatempera‐
tuurile, enne kui selle külmikusse
panete.
Ruumi temperatuur, kus seade
asub, on tõhusa töö seisukohalt
liiga kõrge.
Püüdke vähendada selle ruumi
temperatuuri.
Sügavkülmikus on liiga soe.
Vaadake osa "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Seade on äsja sisselülitatud ja
temperatuur pole jõudnud veel
alaneda.
Vaadake osa "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Tooted ei ole korralikult pakenda‐ Pakendage tooted paremini.
tud.
Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole
korralikult kinni.
Kontrollige, kas kaas sulgub korra‐
likult ning et tihend oleks terve ja
puhas.
Temperatuur ei ole õigesti sea‐
distatud.
Määrake kõrgem temperatuur.
Vee äravoolu kork ei ole omal ko‐ Paigaldage vee äravoolu kork kor‐
hal.
rektselt.
Mida teha, kui...
Probleem
Kaas ei sulgu täielikult.
Võimalik põhjus
13
Lahendus
Seadmes on liiga palju härmatist. Eemaldage liigne härmatis.
Kaane tihendid on mustad ja klee‐ Puhastage kaane tihendeid.
puvad.
Toiduasjad blokeerivad kaane
sulgemist.
Kaant on keeruline avada.
Paigutage pakendid korrektselt,
vaadake seadmel olevat kleebist.
Kaane tihendid on mustad ja klee‐ Puhastage kaane tihendeid.
puvad.
Ventiil on blokeerunud.
Kontrollige ventiili.
Lamp ei tööta.
Lamp on katki.
Vaadake osa "Lambi vahetamine".
Sügavkülmikus on liiga soe.
Temperatuur ei ole õigesti sea‐
distatud.
Määrake madalam temperatuur.
Kaas ei sulgu tihedalt või ei ole
korralikult kinni.
Kontrollige, kas kaas sulgub korra‐
likult ning et tihend oleks terve ja
puhas.
Enne külmutamist polnud seade
piisavalt maha jahutatud.
Jätke masina mahajahtumiseks
piisavalt aega.
Samaaegselt pandi seadmesse
suur hulk sügavkülmutamist va‐
javat toitu.
Oodake mõni tund ja kontrollige
temperatuuri uuesti. Järgmine
kord pange seadmesse korraga
väike kogus sügavkülmutamist va‐
javat toitu.
Seadmesse pandud toit oli liiga
soe.
Laske toidul jahtuda toatempera‐
tuurile, enne kui selle külmikusse
panete.
Sügavkülmutatavad tooted on
üksteisele liiga lähedal.
Asetage tooted nii, et külm õhk
saaks nende vahel liikuda.
Kaant on sageli avatud.
Proovige kaant vähem avada.
Kaas on kaua aega lahti olnud.
Ärge jätke kaant lahti kauemaks
kui vaja.
Sügavkülmikus on liiga külm. Temperatuur ei ole õigesti sea‐
distatud.
Määrake kõrgem temperatuur.
Seade ei tööta üldse. Ei ja‐
hutus ega valgustus ei töö‐
ta.
Pistik ei ole korralikult pistikupe‐
sas.
Ühendage toitepistik korralikult.
Seadmesse ei tule voolu.
Püüdke ühendada pistikupessa
mõni teine elektriseade.
Seade pole sisselülitatud.
Lülitage seade sisse.
Pistikupesas ei ole pinget (püüd‐ Kutsuge välja elektrik.
ke ühendada sellesse mõni tei‐
ne seade).
14
Tehnilised andmed
Klienditeenindus
Kui seade ei tööta pärast ülalmainitud asjade kontrollimist ikka veel korralikult, siis võtke
ühendust lähima teeninduskeskusega.
Kiire teeninduse saamiseks on oluline kohe ära mainida ka seadme mudel ja seerianumber,
mis asuvad seadme garantiisertifikaadil või seadme andmeplaadil, mille leiate seadme väli‐
selt paremalt küljelt.
Lambi asendamine
1. Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
2. Vahetage vana lamp uue vastu, mis on va‐
naga sarnase võimsusega ja spetsiaalselt
kodumasinate jaoks ette nähtud. (Maksi‐
mumvõimsus on märgitud lambi kattele.)
3. Ühendage toitepistik pistikupessa.
4. Avage kaas. Kontrollige, kas lamp läheb
põlema.
HOIATUS
Asendamise ajal ärge eemaldage lambi katet.
Kui lambi kate on katki või kadunud, ärge sü‐
gavkülmikut kasutage.
TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Kõrgus × laius × sügavus (mm):
876 × 1201 × 665
Temperatuuri tõu‐
su aeg
50 tundi
Täiendavad tehnilised andmed on too‐
dud andmesildil, mis asub seadme pa‐
remal välisküljel.
PAIGALDAMINE
Paigutamine
HOIATUS
Kui kõrvaldate kasutuselt vana seadme, mille uksel on lukk, tuleb see kindlasti kasutuskõlb‐
matuks muuta, et väikesed lapsed end kappi ei lukustaks.
Seadme pistikule peab olema pärast paigaldamist juurdepääs.
Käesoleva seadme võib paigaldada kuiva, hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või
keldrisse), kuid parimate säilitamistulemuste saamiseks tuleks see panna ruumi, mille ümbrit‐
seva õhu temperatuur vastab seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile:
Kliimaklass
SN
Ümbritseva õhu temperatuur
+10°C kuni + 32°C
Keskkonnainfo
Kliimaklass
15
Ümbritseva õhu temperatuur
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pinge
ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale.
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui
teie kodune seinapistik pole maandatud, maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele
nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele
võetud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.
Nõuded ventilatsioonile
1. Sügavkülmkast peab olema paigutatud horisontaalses asendis ja kindlale pinnale. Sea‐
de peab toetuma kõigile neljale jalale.
2. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline kaugus oleks 5 cm.
3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte vaheline kaugus oleks 5 cm.
Õhuvoog seadme taga peab olema küllaldane.
KESKKONNAINFO
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamisega
aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks
vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, oma majapidamisjäätmete
käitlejaga või kauplusega, kust te toote ostsite.
16
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to
radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veiktspēju,
izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz
vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās
ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai
sasniegtu vislabākos rezultātus.
PIEDERUMI UN SAIMNIECĪBAS PRECES
AEG interneta veikalā atradīsiet visu, kas nepieciešams,
lai visas jūsu AEG ierīces izskatītos nevainojami un
darbotos ar pilnu atdevi. Tāpat tur atradīsiet plašu
piederumu klāstu, kas izstrādāts un veidots pēc
augstākajiem kvalitātes standartiem, – sākot no traukiem
ēdiena gatavošanai līdz galda piederumu groziem, no
pudeļu turētājiem līdz maisiņiem delikātās veļas
mazgāšanai...
Apmeklējiet interneta veikalu vietnē
www.aeg-electrolux.com/shop
Saturs
17
SATURS
18
20
21
22
22
24
24
26
28
28
29
Drošības informācija
Lietošana
Vadības panelis
Pirmā ieslēgšana
Izmantošana ikdienā
Noderīgi ieteikumi un padomi
Kopšana un tīrīšana
Ko darīt, ja ...
Tehniskie dati
Uzstādīšana
Informācija par ierīces
izmantošanas ekoloģiskajiem
aspektiem
Šajā rokasgrāmatā izmantoti šādi
simboli:
Svarīga informācija attiecībā uz
personisko drošību un informācija kā
izvairīties no iekārtas bojājumiem.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas
18
Drošības informācija
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas dēļ pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lieto‐
šanas reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīstieties ar visiem tajā ietvertajiem pa‐
domiem un brīdinājumiem. Lai nepieļautu nelaimes gadījumu iespējamību un nepareizu ierī‐
ces darbību, ir svarīgi, lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepazītos ar lietošanas un drošības
norādījumiem. Saglabājiet šos lietošanas norādījumus un sekojiet, lai tie vienmēr atrastos
kopā ar ierīci gadījumā, ja tā tiek pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodrošināsiet iespēju,
ka visi tās lietotāji būs atbilstoši informēti par pareizu un drošu ierīces lietošanu.
Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā rokasgrāmatā minētos piesardzības pasāku‐
mus, jo pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies atbildību.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
• Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas personas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai piere‐
dzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās
personas norādījumiem.
Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas risks.
• Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet
strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, spē‐
lējoties iekļūst ierīcē un tiek pakļauti elektrošokam vai nosmakšanai.
• Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene),
pret šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko durvju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties
no nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek sabojāta. Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu ierīcē un
ieslēgšanos.
Vispārīgi drošības norādījumi
UZMANĪBU
Nenobloķējiet ventilācijas atveres.
• Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai mājas apstākļos atbilstoši rok‐
asgrāmatas norādījumiem.
• Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus mākslīgus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēša‐
nas procesu.
• Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierīces, piemēram, putukrējuma pagatavošanas ie‐
rīces, ja vien to izmantošanu neparedz ražotājs.
• Nesabojājiet aukstumaģenta kontūru.
• Ierīces aukstumaģenta kontūrā ir izobutāns (R600a) — videi praktiski nekaitīga, taču vieg‐
li uzliesmojoša dabiskā gāze.
Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet aukstumaģenta kontūra sastāvdaļas.
Ja aukstumaģenta kontūrs tomēr tiek bojāts:
– neļaujiet tuvumā atrasties atklātai liesmai vai uzliesmošanas avotiem;
– rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
Drošības informācija
19
• Ierīces specifikāciju mainīšana vai tās modificēšana ir bīstama. Bojāts strāvas kabelis var
izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos un/vai elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS
Elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli, kontaktdakšu vai kompresoru, drīkst no‐
mainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis vai kvalificēts apkopes speciālists.
•
•
•
•
1. Nepagariniet strāvas kabeli.
2. Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa nevar saspiest vai sabojāt strāvas kabeļa kon‐
taktdakšu. Saspiesta vai bojāta kontaktdakša var pārkarst un izraisīt aizdegšanos.
3. Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces strāvas kabeļa kontaktdakšai.
4. Nevelciet strāvas kabeli.
5. Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktdakšu. Tas var izraisīt elektrošoku
vai aizdegšanos.
6. Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma spuldzei nav pārsega5) iekšējam apgaismo‐
jumam.
Šī ierīce ir smaga. Tā jāpārvieto uzmanīgi.
Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā ievietotajiem produktiem ar mitrām rokām, jo tas
var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus.
Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā ir pakļauta ilgstošai saules staru iedarbībai.
Šajā ierīcē uzstādītās kvēlspuldzes6) ir paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimniecības
ierīcēs. Tās nav paredzētas telpas apgaismojumam.
Ikdienas lietošana
• Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas daļām karstus virtuves traukus.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt.
• Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugurējās sienas pusē esošai gaisa cirkulācijas
atverei. 7)
• Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus produktus atbilstoši produktu ražotāja norā‐
dījumiem.
• Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ieteikumus. Skatiet attiecīgos norādījumus.
• Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi
sabojāt ierīci.
• Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lietošana var izraisīt apdegumus.
Apkope un tīrīšana
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus.
• Nelietojiet asus priekšmetus, lai nokasītu sarmu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.
5) Ja paredzēts lampas apvalks.
6) Ja paredzēta lampa.
7) Ja ierīce ir aprīkota ar tehnoloģiju Frost Free.
Lietošana
20
Uzstādīšana
Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam, rūpīgi ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās esošos
norādījumus.
• Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatē‐
jat bojājumus, nekavējoties ziņojiet par to ierīces tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma ma‐
teriālus.
• Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu ie‐
plūst atpakaļ kompresorā.
• Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāciju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai ierī‐
kotu pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstādīšanas norādījumus.
• Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem vai plītīm.
• Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas var piekļūt kontaktligzdai.
Apkope
• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša persona.
• Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu drīkst veikt tikai pilnvarota klientu apkalpošanas
centra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.
Apkārtējās vides aizsardzība
Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai izolācijas materiālos nav vielu, kas var negatīvi ietek‐
mēt ozona slāni. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Izolā‐
cijas slānis satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrīvojieties no ierīces atbilstoši spēkā eso‐
šiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesētājagregāta bojājumus, it īpaši aizmugurē esošā siltum‐
maiņa tuvumā. Ierīces izgatavošanā izmantotie materiāli ir apzīmēti ar simbolu - tātad tie
ir otrreizēji pārstrādājami.
LIETOŠANA
Ieslēgšana
Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Sāks mirgot signāllampiņa.
Pagrieziet temperatūras regulatoru pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz vidējam iestatīju‐
mam.
Ja temperatūra ierīces iekšpusē ir pārāk augsta, iedegsies brīdinājuma indikators.
Izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras regulatoru stāvoklī OFF.
Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
Vadības panelis
Lai lietotu ierīci, rīkojieties šādi:
• pagrieziet temperatūras regulatoru
lai iegūtu minimālu aukstumu.
• pagrieziet temperatūras regulatoru
lai iegūtu maksimālu aukstumu.
21
virzienā,
virzienā,
Vidējais iestatījums parasti ir vispiemērotākais.
Taču, izvēloties iestatījumu, atcerieties, ka temperatūra ierīces iekšpusē ir atkarīga no:
• telpas temperatūras;
• no tā, cik bieži tiek atvērts vāks;
• uzglabāto produktu daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
VADĪBAS PANELIS
1
1
2
3
4
2
3
4
Paaugstinātas temperatūras brīdinājuma indikators
Signāllampiņa
FROSTMATIC indikators
FROSTMATIC slēdzis
Brīdinājuma atcelšanas slēdzis
FROSTMATIC funkcija
Varat aktivizēt FROSTMATIC funkciju, nospiežot FROSTMATIC slēdzi.
Iedegsies FROSTMATIC indikators.
Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 52 stundām.
Funkciju var deaktivizēt, nospiežot FROSTMATIC slēdzi. Iedegsies FROSTMATIC indika‐
tors nodzisīs.
Augstas temperatūras brīdinājuma signāls
Saldētavas temperatūras paaugstināšanās (piemēram, elektrības piegādes pārtraukuma
dēļ) tiek norādīta šādi:
• ieslēdzas brīdinājuma indikators;
• atskan skaņas signāls.
Brīdinājuma fāzes laikā skaņas signālu var deaktivizēt, nospiežot brīdinājuma atiestates slēdzi.
Brīdinājuma fāzes laikā neievietojiet saldētavā produktus.
Atjaunojot parasto darba stāvokli, brīdinājuma indikators automātiski izslēgsies.
22
Pirmā ieslēgšana
PIRMĀ IESLĒGŠANA
Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes, maz‐
gājiet iekšpusi un iekšējos piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet
tos.
Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus pulverus, jo tie sabojās apdari.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Svaigas pārtikas sasaldēšana
Saldētava ir piemērota svaigu produktu sasaldēšanai un sasaldētu produktu ilgstošai uzgla‐
bāšanai.
Lai sasaldētu svaigus produktus, aktivizējiet FROSTMATIC funkciju vismaz 24 stundas
pirms sasaldēšanai paredzēto produktu ievietošanas saldētavā.
Maksimālais saldētavā ievietojamo produktu daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir
minēts datu plāksnīte 8)
Sasaldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā neievietojiet citus produktus.
Saldētas pārtikas uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc ilgstošas ledusskapja neizmantošanas, pirms ievietot
nodalījumā produktus, ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas, iestatot visaugstāko tempe‐
ratūras iestatījumu.
Ja sākas nejaušs atkausēšanas process, piemēram, elektroenerģijas piegādes pārtraukuma
dēļ (ektrības piegādes pārtraukuma laiks ir ilgāks par tehnisko datu plāksnītē minēto uzgla‐
bāšanas ilgumu elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā), atkausētos produktus ne‐
kavējoties jāizmanto vai jāpagatavo un pēc to atdzišanas - atkārtoti jāsasaldē.
Saldētu produktu kalendārs
Simboli parāda dažādus sasaldēto produktu veidus.
Skaitļi norāda uz attiecīgo saldēto produktu uzglabāšanas laiku mēnešos. Norādīto uzglabā‐
šanas laiku lielākās vai mazākās vērtības ir atkarīgas no produktu kvalitātes un apstrādes
pirms sasaldēšanas.
Vāka atvēršana un aizvēršana
Tā kā vāks ir aprīkots ar efektīvu blīvējumu, to ir grūti atvērt uzreiz pēc aizvēršanas (vakuu‐
ma klātbūtnes dēļ).
Pirms vāka atkārtotas atvēršanas pagaidiet dažas minūtes. Vakuums palīdzēs jums atvērt
vāku.
8) Skatiet sadaļu “Tehniskie dati"
Izmantošana ikdienā
23
BRĪDINĀJUMS
Nevelciet rokturi ar pārmērīgu spēku.
Pretsarmas sistēma Low Frost
Šī ierīce ir aprīkota ar Low Frost pretsarmas sistēmu (ledusskapja aizmugurē ir redzams
vārsts), kas līdz 80 procentiem mazina ledus veidošanos horizontālajā saldētavā. Tas nozī‐
mē, ka līdz pat 5 gadiem var iztikt bez atkausēšanas.
Produktu uzglabāšanas grozi
Uzkariniet grozus uz saldētavas augšējās malas
(X) vai novietojiet tos saldētavā (Y) Pagrieziet un
nofiksējiet rokturus šajās divās pozīcijās, kā tas pa‐
rādīts attēlā
Grozi tiks iebīdīti viens otrā
Tālāk redzamajos attēlos parādīts, cik daudz gro‐
zu var ievietot dažādā veida saldētavās
Papildu grozus varat iegādāties tuvākajā servisa
centrā
Y
X
230
946
1061
1336
1201
1611
Drošības slēdzene
Lai nepieļautu nejaušu bloķēšanu, saldētava ir aprīkota ar slēdzeni. Slēdzene ir izgatavota
tā, lai varat pagriezt atslēgu un tādējādi aizvērtu vāku tikai tad, ja iepriekš ievietojāt slēdze‐
nē atslēgu.
Lai aizvērtu saldētavu, rīkojieties šādi:
1. ievietojiet saudzīgi atslēgu slēdzenē;
2. pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz simbolam .
Lai atvērtu saldētavu, rīkojieties šādi:
1. ievietojiet saudzīgi atslēgu slēdzenē;
2. pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz simbolam .
Rezerves atslēgas var iegādāties klientu apkalpošanas centrā.
BRĪDINĀJUMS
Glabājiet atslēgas bērniem nepieejamās vietās.
Pirms atbrīvošanās no nolietotās ierīces pārbaudiet, vai izņēmāt no tās atslēgu.
Apakšējais plastmasas sadalītājs
Ar apakšējo sadalītāju jūs varat labāk izmantot vietu virs kompresora. Šādi iegūtā vieta ļaus
glabāt nelielas pārtikas paciņas, kuras var viegli atrast.
24
Noderīgi ieteikumi un padomi
Atdalītājplāksni var izmantot arī kā paplāti, kad atkausējat ledusskapi.
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
Produktu sasaldēšanas ieteikumi
Lai iegūtu optimālu sasaldēšanas rezultātu, šeit ir daži svarīgi ieteikumi:
• maksimālais produktu daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā. ir minēts tehnisko datu
plāksnītē;
• sasaldēšanas process ilgst 24 stundas. Šajā laikā nedrīkst pievienot papildu produktus;
• sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes, svaigus un rūpīgi notīrītus produktus;
• sagatavojiet produktus nelielās porcijās, lai paātrinātu sasaldēšanu un pēc tam izmantotu
tikai nepieciešamo daudzumu;
• Iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai polietilēna maisiņos un pārbaudiet, vai iesaiņojumi ir gai‐
sa necaurlaidīgi;
• neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai saskarties ar jau sasaldētiem produktiem, tādējādi
nepieļaujot pēdējo temperatūtas paaugstināšanos;
• liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk nekā tie, kuros ir augsts tauku saturs; Sāls sama‐
zina produktu uzglabāšanas laiku;
• saldētas sulas, tās lietojot uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas apdegu‐
mus;
• lai atcerētos produktu sasaldēšanas laiku, ieteicams to pierakstīt.
Saldētu produktu uzglabāšanas ieteikumi
Lai iegūtu no šīs iekārtas labāko sniegumu, jums vajadzētu:
• pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie produkti tika pareizi uzglabāti;
• pārbaudīt, vai saldētie produkti tiek ievietoti saldētavā iespējami īsākā laikā posmā;
• neatvērt vai neatstāt vāku biežāk vai ilgāk nekā tas nepieciešams.
• Tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri bojājas un tos nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Nepārsniedziet produktu ražotāja norādīto uzsglabāšanas laiku.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
UZMANĪBU
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir ogļūdeņradis; tādēļ tās apkopi un uzlādēšanu drīkst veikt tikai
kvalificēti speciālisti.
Periodiska tīrīšana
1. Izslēdziet ierīci.
2. Atvienojiet spraudkontaktu no kontaktdakšas.
Kopšana un tīrīšana
25
3. Regulāri tīriet ierīci un piederumus, izmantojot siltu ūdeni un neitrālas ziepes. Tīriet sau‐
dzīgi vāka blīvējumu.
4. Pilnībā nosusiniet ierīci.
5. Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
6. Ieslēdziet ierīci.
UZMANĪBU
Lai tīrītu ierīces iekšpusi, nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, abrazīvus produktus, tīrīšanas līdz‐
ekļus ar augstu aromatizācijas pakāpi vai vasku.
Nesabojājiet atdzesēšanas sistēmu.
Netīriet kompresoru.
Daudzi virtuves virsmu tīrīšanas līdzekļi satur ķīmikālijas, kas var sabojāt ledusskapja plast‐
masas daļas. Tādēļ ieteicams ledusskapja korpusu tīrīt tikai ar silta ūdens un tam pievienota
šķidra mazgāšanas līdzekļa maisījumu.
Saldētavas atkausēšana
Kad ledus slāņa biezums sasniedz 10-15 mm, atkausējiet saldētavu.
Vislabāk atkausēt saldētavu, ja tajā ir maz produktu vai to nav vispār.
Lai likvidētu ledu, rīkojieties šādi:
1. Izslēdziet ierīci.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to vairākos avīžu slāņos un novietojiet vēsā vietā.
3. Atstājiet vāku atvērtu, izņemiet atkausēšanas ūdens izplūdes noslēgu un savāciet izplū‐
dušo ūdeni traukā. Lai ātri notīrītu ledu, lietojiet skrāpi.
4. Kad atkausēšana ir pilnībā pabeigta, izžāvējiet nodalījumu un pieslēdziet ierīci elektrotī‐
klam.
5. Ieslēdziet ierīci.
6. Iestatiet temperatūras regulatoru tā, lai iegūtu maksimālu aukstumu un ar šo iestatījumu
darbiniet ierīci divas vai trīs stundas.
7. Ielieciet atpakaļ izņemto pārtiku.
Lai notīrītu ledu, nelietojiet asus metāla rīkus, jo tas var sabojāt ierīci. Neizmantojiet ražotāja
neieteiktas mehāniskas ierīces vai kādus mākslīgus līdzekļus, lai paātrinātu atkušanas pro‐
cesu. Atkausēšanas laikā temperatūra sasaldētajās paketēs paaugstinās, tas var saīsināt to
derīguma laiku.
Ledusskapja ilgstoša neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus piesardzības pasākumus:
1. Izslēdziet ierīci.
2. Atvienojiet spraudkontaktu no kontaktdakšas.
3. Izņemiet produktus.
4. Atkausējiet un iztīriet ierīci un visus piederumus.
5. Lai nepieļautu nepatīkamu aromātu, atstājiet vāku atvērtu.
26
Ko darīt, ja ...
Ja neveicat iepriekš minētās darbības, palūdziet, lai kāds pārbauda ledusskapi jūsu prombūt‐
nes laikā un novērš produktu sabojāšanos iespējamā elektroenerģijas piegādes pātrtrauku‐
ma gadījumā.
KO DARĪT, JA ...
UZMANĪBU
Pirms problēmrisināšanas atvienojiet strāvas padeves spraudkontaktu no kontaktligzdas.
Problēmrisināšanu saistībā ar jautājumiem, kas nav ietverti šajā rokasgrāmatā, drīkst veikt
tikai kvalificēts elektriķis.
Normālas darbības laikā var dzirdēt dažas skaņas (kompresors, saldēšanas šķidruma cirku‐
lācija).
Problēma
Iespējamais cēlonis
Ierīce darbojoties rada troks‐ Ierīce nav pareizi atbalstīta.
ni.
Risinājums
Pārbaudiet, vai ierīce stāv stabili
(visām četrām kājiņām jābalstās
uz grīdas).
Kompresors darbojas nepār‐ Temperatūra nav pareizi iestatīta. Iestatiet augstāku temperatūru.
traukti.
Vāks tiek atvērts pārāk bieži.
Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk ne‐
kā tas nepieciešams.
Vāks nav pareizi aizvērts.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras pa‐
reizi, un blīvējums ir tīrs un nebo‐
jāts.
Vienlaikus ievietots liels produk‐
tu daudzums.
Pagaidiet dažas stundas un pēc
tam vēlreiz pārbaudiet temperatū‐
ru.
Ledusskapī ievietotie produkti ir
par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas ļau‐
jiet tiem atdzist līdz istabas tempe‐
ratūrai.
Telpas, kurā ir uzstādīts ledus‐
Mēģiniet samazināt telpas tempe‐
skapis, temperatūra ir par augstu. ratūru.
Iededzies augstas tempera‐
tūras indikators.
Saldētavā esošā temperatūra ir
par augstu.
Skatiet sadaļu "Augstas tempera‐
tūras brīdinājums".
Ierīce ir nesen ieslēgta, un tem‐
peratūra vēl arvien ir par augstu.
Skatiet sadaļu "Augstas tempera‐
tūras brīdinājums".
Pārāk liels apsarmojums vai Produkti nav pareizi iesaiņoti.
ledus kārtiņa.
Vāks nav pareizi vai cieši aiz‐
vērts.
Iesaiņojiet produktus pareizi.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras pa‐
reizi, un blīvējums ir tīrs un nebo‐
jāts.
Temperatūra nav pareizi iestatīta. Iestatiet augstāku temperatūru.
Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamais cēlonis
27
Risinājums
Nav pareizi ievietots ūdens izplū‐ Ievietojiet ūdens izplūdes noslēgu
des noslēgs.
pareizi.
Vāks pilnībā neaizveras.
Pārāk liels apsarmojums vai le‐
dus kārtiņa.
Notīriet apledojumu.
Vāka blīvējums ir netīrs vai lipīgs. Tīriet vāka blīvējumu.
Vāku bloķē produkti.
Vāku ir grūti atvērt.
Spuldze nedarbojas.
Pārkārtojiet produktus; skatiet ierī‐
cē esošo uzlīmi.
Vāka blīvējums ir netīrs vai lipīgs. Tīriet vāka blīvējumu.
Bloķēts vārsts.
Pārbaudiet vārstu.
Spuldze ir bojāta.
Informācija sadaļā "Spuldzes mai‐
ņa.
Saldētavā esošā temperatū‐ Temperatūra nav pareizi iestatīta. Iestatiet zemāku temperatūru.
ra ir par augstu.
Vāks neaizveras pietiekami cieši
vai pareizi.
Pārbaudiet, vai vāks aizveras pa‐
reizi, un durvju blīvējums ir tīrs un
nebojāts.
Pirms produktu saldēšanas ierī‐
ce netika pietiekami atdzesēta.
Iepriekšēji atdzesējiet ierīci.
Vienlaikus ievietots liels produk‐
tu daudzums.
Pagaidiet dažas stundas un pēc
tam vēlreiz pārbaudiet temperatū‐
ru. Nākamo reizi ievietojiet mazā‐
ku saldēšanai paredzētu produktu
daudzumu.
Ledusskapī ievietotie produkti ir
par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas ļau‐
jiet tiem atdzist līdz istabas tempe‐
ratūrai.
Sasaldēšanai parezdētie produk‐ Novietojiet produktus tā, lai netrau‐
ti saskaras.
cētu aukstā gaisa cirkulāciju.
Vāks tiek atvērts pārāk bieži.
Mēģiniet neatvērt vāku par biežu.
Vāks ir atvērts ilgu laiku.
Neatstājiet vāku atvērtu ilgāk ne‐
kā tas nepieciešams.
Saldētavā esošā temperatū‐ Temperatūra nav pareizi iestatīta. Iestatiet augstāku temperatūru.
ra ir par zemu.
Ierīce nedarbojas. Nedarbo‐ Kontaktdakša nav līdz galam ie‐
jas atdzesēšanas process
sprausta elektrotīkla kontaktligz‐
un neieslēdzas apgaismo‐
dā.
jums.
Ievietojiet to pareizi.
Ledusskapim netiek piegādāta
elektroenerģija.
Pievienojiet kontaktligzdai citu
elektroierīci.
Ierīce neieslēdzas.
Ieslēdziet ierīci.
28
Tehniskie dati
Problēma
Iespējamais cēlonis
Sienas kontaktligzdā nav sprie‐
guma (pievienojiet tai citu elek‐
troierīci).
Risinājums
Sazinieties ar elektriķi.
Patērētāja pakalpojumi
Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm ierīce vēl arvien nedarbojas pareizi, sazinieties ar vie‐
tējo klientu apkalpošanas centru.
Lai nodrošinātu savlaicīgu apkalpošanu, sazinoties ar klientu apkalpošanas centru, ir būtiski
norādīt ierīces modeļa nosaukumu un sērijas numuru, kuru var atrast uz garantijas sertifikā‐
ta vai ierīces ārējā, labajā pusē izvietotajā tehnisko datu plāksnītē.
Apgaismojuma spuldzes nomaiņa
1. Atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
2. Nomainiet veco lampu ar jaunu tādas paš‐
as jaudas lampu, kas paredzēta izmanto‐
šanai mājsaimniecības ierīcēs. (maksimā‐
lā jauda norādīta uz lampas)
3. Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
4. Atveriet vāku. Pārliecinieties, ka spuldze ie‐
slēdzas.
BRĪDINĀJUMS
Nenoņemiet spuldzes pārsegu nomaiņas laikā.
Nelietojiet saldētavu, ja ir bojāts vai nav uzstā‐
dīts spuldzes pārsegs.
TEHNISKIE DATI
Izmēri
Uzglabāšanas il‐
gums elektroener‐
ģijas piegādes pār‐
traukuma gadīju‐
mā
Augstums x platums x dziļums (mm): Papildu tehniskā informācija atrodas ie‐
rīces ārējā, labajā pusē izvietotajā teh‐
876 × 1201 × 665
nisko datu plāksnītē.
50 stundas
UZSTĀDĪŠANA
Pozicionēšana
BRĪDINĀJUMS
Ja atbrīvojaties no nolietotās ierīces, kurai ir vāka bloķēšanas mehānisms vai aizkritnis, sa‐
bojājiet to, lai bērni nevarētu saldētavā iesprostoties.
Informācija par ierīces izmantošanas ekoloģiskajiem aspektiem
29
Pēc ierīces uzstādīšanas kontaktspraudnim jābūt ērti pieejamam.
Šo ierīci var uzstādīt sausās un labi ventilētās telpās (garāžā vai pagrabā), taču, lai iegūtu
optimālāko rezultātu, uzstādiet to vietā, kuras temperatūra atbilst ierīces klimatiskajai klasei,
kas minēta tehnisko datu plāksnītē:
Klimatiskā klase
Apkārtējās vides temperatūra
SN
no +10°C līdz +32 °C
N
no +16°C līdz +32°C
ST
no +16°C līdz +38°C
T
no +16°C līdz + 43°C
Elektriskais savienojums
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbaudiet, vai tehnisko datu plāksnītē minētie sprie‐
guma un frekvences parametri atbilst mājas elektrotīkla parametriem.
Ierīce jābūt sazemētai. Lai nodrošinātu zemējumu, strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir aprī‐
kots ar papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš sazino‐
ties ar kvalificētu speciālistu, pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā esošiem noteikumiem atbil‐
stošu zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par sekām, kas būs radušās, neievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
Ierīce atbilst šādām Eiropas Savienības direktīvām.
Ventilācijas prasības
1. Novietojiet saldētavu uz cietas, horizontālas virsmas. Kopusa kājiņām jāsaskaras ar grīdu.
2. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un aizmugurējo sienu ir 5 cm.
3. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un sānu pusēm ir 5 cm.
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu ventilāciju.
INFORMĀCIJA PAR IERĪCES IZMANTOŠANAS EKOLOĢISKAJIEM
ASPEKTIEM
Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs
palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai,
kuras iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo produktu. Lai iegūtu detalizētāku
informāciju par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu sazinieties ar jūsu pašvaldību,
saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs iegādājāties šo produktu.
30
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip,
kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis
pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose
buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti
insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia,
kad visi jūsų AEG prietaisai atrodytų nepriekaištingai ir
puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis asortimentas
priedų, sukonstruotų ir pagamintų atsižvelgiant į aukštos
kokybės standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių
virtuvės reikmenų iki krepšių stalo įrankiams, nuo butelių
laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg-electrolux.com/shop
Turinys
31
TURINYS
32
34
35
36
36
38
38
40
42
43
43
Saugos informacija
Veikimas
Valdymo skydelis
Naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Naudinga informacija ir patarimai.
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Įrengimas
Aplinkos apsauga
Tokie simboliai naudojami šioje
instrukcijoje:
Svarbi informacija apie Jūsų asmeninį
saugumą ir informacija, kaip išvengti
prietaiso gedimų.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai
32
Saugos informacija
SAUGOS INFORMACIJA
Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad prietaisas būtų naudojamas pagal paskirtį, prieš
jį įrengdami ir įjungdami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį vadovą, jame esančius patari‐
mus ir įspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų atsitikimų itin svarbu, kad
visi šio prietaiso naudotojai atidžiai susipažintų su prietaiso veikimo ir saugos funkcijomis.
Išsaugokite šį vadovą ir pasirūpinkite, kad prietaisą perkėlus į kitą vietą arba pardavus būtų
pridedama ir jo naudojimo instrukciją; taip užtikrinsite, kad naujieji jo savininkai galėtų tinka‐
mai susipažinti su prietaiso naudojimu ir sauga.
Norėdami išvengti pavojaus gyvybei ir apsaugoti turtą, privalote imtis šiame vadove nuro‐
dytų atsargumo priemonių, nes gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl neatsar‐
gumo.
Vaikų ir neįgalių žmonių apsaugos priemonės
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, juti‐
minio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prie‐
taisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Pasirūpinkite vaikų priežiūrą ir neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra pavojus uždusti.
• Jei prietaisą ruošiatės išmesti, iš lizdo ištraukite kištuką, nupjaukite elektros laidą (kuo ar‐
čiau prietaiso), kad vaikai žaisdami nenukentėtų nuo elektros smūgio, ir nuimkite dureles,
kad vaikai negalėtų užsidaryti šaldytuve.
• Jei šiuo prietaisu, kuriame įrengti magnetiniai durelių tarpikliai, pakeičiate seną prietaisą,
kurio durelėse arba dangtyje įrengtas spyruoklinis užraktas (skląstis), prieš išmesdami se‐
ną prietaisą būtinai sugadinkite jo spyruoklinį užraktą. Tada jis netaps pavojingais spąs‐
tais vaikams.
Bendrieji saugos reikalavimai
ATSARGIAI
Pasirūpinkite, kad nebūtų uždengtos ventiliacinės angos.
• Prietaisas yra skirtas maisto produktams ir (arba) gėrimams laikyti, vadovaujantis šios in‐
strukcijų knygelės nurodymais.
• Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų nenatūralių būdų atitirpdymo procesui pagreitinti.
• Šaldomųjų prietaisų viduje nenaudokite jokių kitų elektros prietaisų (pavyzdžiui, ledų gami‐
nimo prietaisų), nebent gamintojas tokius prietaisus patvirtino šiam tikslui.
• Nepažeiskite šaldymo sistemos grandinės.
• Prietaiso aušinamosios medžiagos grandinėje naudojama aušinamoji medžiaga izobuta‐
nas (R600a) – gamtinės dujos, pasižyminčios aukštu suderinamumo su aplinka lygiu, ta‐
čiau jos yra degios.
Prietaiso gabenimo ir įrengimo metu pasirūpinkite, kad nebūtų pažeista jokia aušinamo‐
sios medžiagos grandinės sudedamoji dalis.
Jei pažeidžiama aušinamosios medžiagos grandinė:
– venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių;
Saugos informacija
33
– gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas.
• Keisti techninius duomenis arba bet kokiu būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavo‐
jinga. Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba)
galite patirti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS
Visus elektros komponentus (elektros laidą, kištuką, kompresorių) leidžiama keisti tik įgalio‐
tajai techninės priežiūros įmonei arba kvalifikuotam techninės priežiūros darbuotojui.
•
•
•
•
1. Draudžiama ilginti elektros maitinimo laidą.
2. Pasirūpinkite, kad prietaiso galinė dalis nesulaužytų ar kitaip nepažeistų elektros kiš‐
tuko. Sulaužytas arba kitaip pažeistas elektros kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
3. Pasirūpinkite, kad bet kada galėtumėte pasiekti prietaiso maitinimo laido kištuką.
4. Netraukite suėmę už maitinimo laido.
5. Jei elektros kištuko lizdas blogai priveržtas, į jį maitinimo laido kištuko nekiškite. Kyla
pavojus patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
6. Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jei jo lemputė neuždengta gaubteliu. 9) lemputei
numatytas gaubtelis.
Prietaisas yra sunkus. Jį perstatant, reikia būti atsargiems.
Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelieskite jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip gali‐
te nusitrinti odą arba ji gali nušalti nuo šerkšno / šaldiklio.
Pasirūpinkite, kad į prietaisą ilgą laiką nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
Lemputės10), jos yra specialios, skirtos tik buitiniams prietaisams. Jos nėra tinkamos buiti‐
niam patalpų apšvietimui.
Kasdienis naudojimas
•
•
•
•
•
Ant plastikinių prietaiso dalių nestatykite karštų puodų.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių - tokios medžiagos gali sprogti.
Maisto produktų nedėkite tiesiai priešais oro išleidimo angą, esančią galinėje sienelėje. 11)
Atitirpdžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai užšaldyti negalima.
Iš anksto supakuotą užšaldytą maistą laikykite vadovaudamiesi užšaldyto maisto gaminto‐
jo instrukcijomis.
• Privaloma tiksliai vadovautis prietaiso gamintojo rekomendacijomis dėl produktų laikymo.
Skaitykite atitinkamas instrukcijas.
• Į šaldyklės skyrių nedėkite angliarūgštės prisotintų arba putojančių gėrimų - dėl tokių gė‐
rimų inde susidaro slėgis, todėl indas gali sprogti ir sugadinti prietaisą.
• Jei valgysite ką tik iš prietaiso išimtus ledus ant pagaliuko, galite nušalti.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros ar valymo darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido
kištuką iš maitinimo lizdo.
• Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
9) Jeigu lemputės gaubtelis yra numatytas.
10) Jeigu numatyta lemputė.
11) Jei prietaisas yra bešerkšnis.
34
Veikimas
• Nenaudokite aštrių daiktų šerkšnui šalinti. Naudokite plastikinį grandiklį.
Įrengimas
Prietaisą prie elektros tinklo prijunkite tiksliai vadovaudamiesi atitinkame paragrafe pateikto‐
mis instrukcijomis.
• Prietaisą išpakuokite ir patikrinkite, ar jis nepažeistas. Jei jis pažeistas, jo nejunkite prie
elektros tinklo. Apie galimus pažeidimus nedelsdami praneškite pardavėjui. Jei prietaisas
pažeistas, neišmeskite pakuotės.
• Prieš prietaisą prijungiant rekomenduojama palaukti mažiausiai porą valandų, kad alyva
galėtų sutekėti į kompresorių.
• Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti.
Pakankamai gera ventiliacija bus tuo atveju, jei paisysite įrengimo instrukcijų.
• Prietaisą draudžiama statyti arti radiatorių ir viryklių.
• Patikrinkite, ar po įrengimo elektros laido kištukas yra pasiekiamas.
Techninė priežiūra
• Visus elektros prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas
specialistas.
• Šio gaminio techninę priežiūrą leidžiama atlikti tik įgaliotam techninės priežiūros centrui;
galima naudoti tik originalias atsargines dalis.
Aplinkos apsauga
Šiame prietaise - nei jo aušinamosios medžiagos grandinėje, nei izoliacinėse medžiagose nėra dujų, galinčių pažeisti ozono sluoksnį. Prietaisą draudžiama išmesti kartu su buitinėmis
šiukšlėmis ir atliekomis. Izoliacinėje putoje yra degių dujų: prietaisą reikia išmesti paisant ga‐
liojančių reglamentų - juos sužinosite vietos valdžios institucijose. Nepažeiskite aušinamojo
įtaiso, ypač galinėje dalyje greta šilumokaičio. Šiame prietaise naudojamas medžiagas, pa‐
žymėtas simboliu , galima perdirbti.
VEIKIMAS
Įjungimas
Įjunkite kištuką į sieninį elektros lizdą.
Užsidegs atitinkama kontrolinė lemputė.
Temperatūros reguliatorių pasukite pagal laikrodžio rodyklę iki vidutinio nustatymo.
Jeigu prietaiso viduje temperatūra per aukšta, žybčios įspėjamoji lemputė.
Išjungimas
Prietaisą išjungsite, temperatūros reguliatorių pasukę į padėtį OFF.
Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Valdymo skydelis
35
Norėdami valdyti šį prietaisą, atlikite šiuos veiks‐
mus:
• pasukite temperatūros reguliatorių link , kad
šaldymas būtų minimalus;
• pasukite temperatūros reguliatorių link , kad
šaldymas būtų maksimalus.
Paprastai geriausia nustatyti ties viduriniu nustaty‐
mu.
Tačiau konkretų nustatymą derėtų išrinkti atsižvelgiant į tai, kad temperatūra prietaiso viduje
priklauso nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros,
• kaip dažnai atidaromas dangtis,
• laikomo maisto produktų kiekio,
• prietaiso pastatymo vietos.
VALDYMO SKYDELIS
1
1
2
3
4
2
3
4
Aukštos temperatūros įspėjamoji lemputė
Kontrolinė lemputė
Funkcijos FROSTMATIC lemputė
FROSTMATIC jungiklis
Įspėjamojo signalo išjungimo jungiklis
FROSTMATIC funkcija
Funkciją FROSTMATIC galite įjungti paspausdami jungiklį FROSTMATIC.
Užsižiebs lemputė FROSTMATIC.
Ši funkcija automatiškai nustoja veikti po 52 valandų.
Funkciją bet kuriuo metu galite išjungti, paspausdami jungiklį FROSTMATIC. Lemputė FROST‐
MATIC užges.
Aukštos temperatūros įspėjimo signalas
Temperatūros padidėjimas (pavyzdžiui, dėl elektros maitinimo pertrūkio) šaldiklyje parodomas:
• įsijungus įspėjamajai lemputei
• girdisi perspėjamasis signalas.
Veikiant įspėjamajam signalui, jį išjungsite, paspaudę įspėjamojo signalo išjungimo jungiklį.
Veikiant įspėjamajam signalui, į šaldiklį nedėkite maisto produktų.
36
Naudojantis pirmąkart
Kai prietaisas ima veikti įprastu režimu, įspėjamoji lemputė automatiškai išsijungia.
NAUDOJANTIS PIRMĄKART
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutraliu muilu
nuplaukite prietaiso vidų ir visas vidines dalis - tokiu būdu pašalinsite naujam prietaisui bū‐
dingą kvapą; po to, gerai nusausinkite.
Nenaudokite valomųjų priemonių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Šviežių maisto produktų užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius maisto produktus ir juos užšaldytus arba visiškai
užšaldytus laikyti ilgą laiką.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto produktus, įjunkite funkciją FROSTMATIC mažiausiai 24
valandas prieš dėdami užšaldyti skirtus maisto produktus į šaldiklio kamerą.
Maksimalus maisto produktų kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 24 valandas, yra nurody‐
tas duomenų plokštelėje 12)
Užšaldymo procesas trunka 24 valandas; šio laikotarpio metu į šaldiklį daugiau produktų ne‐
dėkite.
Užšaldytų produktų laikymas
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba jei jo ilgai nenaudojote, prieš dėdami produktus į šį
skyrių leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2 valandas esant didžiausiai nuostatai.
Atsitiktinio atitirpimo atveju, pavyzdžiui, atsijungus elektros maitinimui, jei maitinimo nebuvo
ilgiau, negu duomenų lentelės eilutėje "Produktų išsilaikymo trukmė" nurodyta trukmė, atitir‐
pusius produktus reikia nedelsiant suvartoti arba iš karto išvirti / iškepti ir užšaldyti pakartoti‐
nai (ataušinus).
Užšaldytų produktų kalendorius
Šie simboliai vaizduoja įvairius užšaldytų produktų tipus.
Skaičiai nurodo atitinkamų užšaldytų produktų tipų laikymo laiką mėnesiais. Kuri nurodyto
laiko vertė – didesnė arba mažesnė – galioja, priklauso nuo maisto produktų kokybės ir jų
apdorojimo prieš užšaldant.
Dangčio atidarymas ir uždarymas
Kadangi dangtyje įtaisytas sandaraus uždarymo tarpiklis, vos jį uždarius, sunku iš naujo ati‐
daryti (dėl viduje susidariusio vakuumo).
12) Žr. „Techniniai duomenys“.
Kasdienis naudojimas
37
Prieš atidarydami prietaisą, palaukite keletą minučių. Dangtį atidarysite vakuuminio vožtuvo
pagalba.
ĮSPĖJIMAS
Niekada rankenos netraukite jėga.
Mažo šarmojimo sistema
Šiame prietaise įrengta mažo šarmojimo sistema (šaldiklio viduje, galinėje dalyje, yra vožtu‐
vas), kuris iki 80 procentų sumažina šerkšno kaupimąsi kameroje. Tai reiškia, kad prietaisą
galite naudoti iki 5 metų jo neatitirpdydami.
Produktų laikymo krepšiai
Krepšius pakabinkite prie viršutinio šaldiklio krašto
(X) arba padėkite šaldiklio viduje (Y). Pasukite ir už‐
fiksuokite rankenas šiomis dviem padėtimis, kaip
parodyta paveikslėlyje
Krepšiai įsistatys vienas į kitą.
Tolimesniuose paveikslėliuose parodyta, kiek krep‐
šių galima sudėti į įvairių modelių šaldiklių vidų.
Papildomus krepšius galite įsigyti vietos aptarnavi‐
mo centre.
Y
X
230
946
1336
1061
1201
1611
Saugumo užraktas
Siekiant išvengti nenumatyto užsirakinimo, šaldiklyje įtaisytas specialus užraktas. Užraktas
padarytas taip, kad, pasukę raktą, uždarysite dangtį, jei prieš tai būsite įkišę raktą į spyną.
Norėdami uždaryti šaldiklį, atlikite šiuos veiksmus:
1. atsargiai įkiškite raktą į spyną.
2. Pasukite raktą pagal laikrodžio rodyklę simbolio kryptimi.
Norėdami atidaryti šaldiklį, atlikite šiuos veiksmus:
1. atsargiai įkiškite raktą į spyną.
2. pasukite raktą prieš laikrodžio rodyklę simbolio kryptimi.
Atsarginius raktus galima įsigyti vietos aptarnavimo centre.
ĮSPĖJIMAS
Raktą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prieš išmesdami seną prietaisą, pasirūpinkite, kad raktas būtų ištrauktas iš spynos.
38
Naudinga informacija ir patarimai.
Plastikinis apatinis skirtuvas
Naudodami apatinį skirtuvą, galite geriau išnaudoti virš kompresoriaus esančią erdvę. Taip
suformuotoje vietoje galima laikyti mažas maisto pakuotes; be to, jas bus lengviau rasti.
Skirtuvą taip pat galima naudoti kaip padėklą atitirpdant šaldiklį.
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
Užšaldymo patarimai
Keli patarimai, jei norite pasinaudoti visais užšaldymo proceso teikiamais privalumais:
• maksimalus maisto produktų kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas. yra nurodytas
duomenų lentelėje;
• užšaldymo procesas trunka 24 valandas. užšaldymo metu dėti daugiau produktų negalima;
• užšaldykite tik aukščiausios kokybės, šviežius ir gerai nuvalytus maisto produktus;
• paruoškite nedideles maisto porcijas, kad jos galėtų greitai ir visiškai užšalti ir kad vėliau
galėtumėte atitirpdyti tik reikiamą kiekį produktų;
• maisto produktus suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileną; pakuotės turi būti sandarios;
• pasirūpinkite, kad švieži, neužšaldyti maisto produktai nesiliestų su jau užšaldytais produk‐
tais, kitaip gali pakilti pastarųjų produktų temperatūra;
• liesi maisto produktai laikomi geriau ir ilgiau negu riebūs produktai; druska sumažina mais‐
to produktų laikymo trukmę;
• jei vaisinius ledus valgysite iškart išėmę iš šaldyklės skyriaus, galite nusišaldyti odą;
• rekomenduojame ant kiekvieno paketo nurodyti užšaldymo datą, kad žinotumėte laikymo
trukmę.
Užšaldyto maisto laikymo patarimai
Tam, kad prietaisas kuo geriau veiktų:
• pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu užšaldyti maisto produktai būtų buvę tinkamai laikyti
parduotuvėje;
• pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai iš parduotuvės į šaldiklį būtų pernešti per kuo trum‐
pesnį laiką;
• nekilnokite dažnai dangčio ir nelaikykite atidarę ilgiau nei būtina.
• Atitirpdyti produktai greitai genda, jų pakartotinai užšaldyti negalima.
• Neviršykite maisto produktų gamintojo nurodyto laikymo trukmės.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ATSARGIAI
Prieš atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite prietaiso kištuką.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniškai prižiūrėti ir
užpildyti leidžiama tik įgaliotiems technikams.
Valymas ir priežiūra
39
Reguliarus valymas
1. Išjunkite prietaisą.
2. Maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo lizdo.
3. Reguliariai valykite prietaisą ir jo priedus su šilto vandens ir neutralaus muilo tirpalu. Rū‐
pestingai nuvalykite dangčio tarpiklį.
4. Leiskite prietaisui visiškai išdžiūti.
5. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
6. Įjunkite prietaisą.
ATSARGIAI
Nenaudokite dezinfekuojančių, abrazyvinių, stipraus kvapo valymo priemonių ar poliravimo
vaško prietaiso vidui valyti.
Žiūrėkite, kad nepažeistumėte aušinamosios sistemos.
Kompresorių valyti nebūtina.
Daugelyje patentuotų virtuvės paviršių valiklių yra chemikalų, kurie gali paveikti arba pažeisti
šiame prietaise naudojamas plastmases. Dėl šios priežasties prietaiso korpuso išorę reko‐
menduojama valyti šiltu vandeniu su trupučiu plaunamojo skysčio.
Šaldiklio atitirpinimas
Atitirpinkite šaldiklį, kai šerkšno sluoksnio storis yra 10-15 mm.
Geriausia šaldiklį atitirpinti, kai jis tuščias arba jame yra nedidelis maisto produktų kiekis.
Norėdami pašalinti šerkšną, atlikite tokius veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite laikomus produktus, suvyniokite juos keliais sluoksniais į laikraštinį popierių ir
padėkite vėsioje vietoje.
3. Palikite dangtį atvirą, iš atitirpusio vandens vamzdžio ištraukite kamštį ir leiskite vande‐
niui subėgti į padėklą. Norėdami greičiau pašalinti ledą, panaudokite grandiklį.
4. Pasibaigus atitirpinimui, kruopščiai nusausinkite vidinius paviršius ir įjunkite į elektros lizdą.
5. Įjunkite prietaisą.
6. Temperatūros reguliatorių nustatykite į padėtį, kad būtų šaldoma maksimaliai, ir leiskite
prietaisui veikti šiuo nustatymu dvi arba tris valandas.
7. Į kamerą sudėkite prieš tai išimtą maistą.
Šerkšnui nugrandyti niekada nenaudokite aštrių metalinių įrankių, nes galite pažeisti prietai‐
są. Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų nenatūralių būdų atitirpinimo procesui pagreitin‐
ti, išskyrus rekomenduotinus gamintojo. Dėl pakilusios užšaldytų maisto produktų temperatū‐
ros įrenginio atitirpinimo metu gali sutrumpėti jų saugojimo laikas.
Periodai, kai prietaisas nenaudojamas
Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo lizdo.
3. Išimkite visus maisto produktus
40
Ką daryti, jeigu...
4. Atitirpinkite ir nuvalykite prietaisą ir jo priedus.
5. Tam, kad nesusidarytų nepageidaujamas kvapas, dangtį palikite atvirą.
Jei šaldytuvas paliekamas įjungtas, paprašykite, kad kas nors kartkartėmis patikrintų, ar dėl
elektros maitinimo pertrūkio jame negenda maisto produktai.
KĄ DARYTI, JEIGU...
ATSARGIAI
Prieš šalindami sutrikimus ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
Tik kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo gali atlikti šiame vadove neaprašytų
trikčių šalinimą.
Normalaus prietaiso naudojimo metu gali būti girdimi kai kurie garsai (kompresoriaus veiki‐
mo, šaltnešio cirkuliacijos).
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas garsiai veikia.
Netinkamas prietaiso atraminis
pagrindas.
Patikrinkite, ar prietaisas stabiliai
stovi (visos keturios kojelės turi
remtis į grindis).
Kompresorius veikia neper‐
traukiamai.
Neteisingai nustatyta temperatū‐
ra.
Nustatykite aukštesnę temperatū‐
rą.
Per dažnai atidarinėjamas dang‐
tis.
Nelaikykite pakelto dangčio ilgiau
nei būtina.
Blogai uždarytas dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis gerai užsi‐
daro ir ar tarpikliai nepažeisti ir šva‐
rūs.
Vienu metu įdėta pernelyg daug
maisto produktų, kuriuos reikia
užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš nau‐
jo patikrinkite temperatūrą.
Į prietaisą įdėtas maistas perne‐
lyg šiltas.
Prieš dėdami maistą į prietaisą,
leiskite maistui atvėsti kambario
temperatūroje.
Patalpos, kurioje stovi prietai‐
sas, temperatūra pernelyg aukš‐
ta, kad prietaisas galėtų našiai
veikti.
Pamėginkite sumažinti patalpos,
kurioje stovi prietaisas, temperatū‐
rą.
Šaldiklyje pernelyg aukšta tem‐
peratūra.
Žr. "Įspėjimas apie aukštą tempe‐
ratūrą".
Dega aukštos temperatūros
įspėjamoji lemputė.
Šaldiklis neseniai įjungtas ir tem‐ Žr. "Įspėjimas apie aukštą tempe‐
peratūra tebėra per aukšta.
ratūrą".
Susiformuoja pernelyg daug Maisto produktai blogai suvynioti. Geriau suvyniokite maisto produk‐
šerkšno ir ledo.
tus.
Ką daryti, jeigu...
Problema
41
Galima priežastis
Sprendimas
Netinkamai arba nesandariai už‐
darytas dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis gerai užsi‐
daro ir ar tarpikliai nepažeisti ir šva‐
rūs.
Neteisingai nustatyta temperatū‐
ra.
Nustatykite aukštesnę temperatū‐
rą.
Neteisingai įstatytas vandens nu‐ Teisingai įstatykite vandens nute‐
tekėjimo kamštis.
kėjimo kamštį.
Dangtis iki galo neužsidaro.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno.
Pašalinkite šerkšno perteklių.
Nešvarūs arba glitūs dangčio tar‐ Nuvalykite dangčio sandarinimo
pikliai.
tarpiklius.
Maisto produktų pakuotės blo‐
kuoja dangtį.
Dangtis sunkiai atsidaro.
Teisingai sudėkite pakuotes, žr. lip‐
duką ant prietaiso.
Nešvarūs arba glitūs dangčio tar‐ Nuvalykite dangčio sandarinimo
pikliai.
tarpiklius.
Užsikišęs vožtuvas.
Patikrinkite vožtuvą.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegė.
Žr. "Lemputės keitimas".
Šaldiklyje pernelyg aukšta
temperatūra.
Neteisingai nustatyta temperatū‐
ra.
Nustatykite žemesnę temperatūrą.
Dangtis nesandariai užsidaro ar‐
ba netinkamai uždarytas.
Patikrinkite, ar dangtis gerai užsi‐
daro ir ar tarpikliai nepažeisti ir šva‐
rūs.
Prieš užšaldymą prietaisas nepa‐ Leiskite prietaisui pakankamai
kankamai ataušintas.
ataušti.
Vienu metu įdėta pernelyg daug
maisto produktų, kuriuos reikia
užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš nau‐
jo patikrinkite temperatūrą. Kitą
kartą sudėkite mažesnį užšaldyti
skirtų maisto produktų kiekį.
Į prietaisą įdėtas maistas perne‐
lyg šiltas.
Prieš dėdami maistą į prietaisą,
leiskite maistui atvėsti kambario
temperatūroje.
Produktai, kuriuos norima užšal‐
dyti, sudėti pernelyg arti vienas
kito.
Produktus sudėkite taip, kad
aplink juos galėtų cirkuliuoti šaltas
oras.
Dažnai atidarinėjamas dangtis.
Stenkitės dažnai nedarinėti dang‐
čio.
Dangtis buvo atidarytas ilgą laiką. Nelaikykite pakelto dangčio ilgiau
nei būtina.
Šaldiklyje pernelyg žema
temperatūra.
Neteisingai nustatyta temperatū‐
ra.
Nustatykite aukštesnę temperatū‐
rą.
42
Techniniai duomenys
Problema
Prietaisas neveikia. Nevei‐
kia šaldymas, neveikia ap‐
švietimas.
Galima priežastis
Sprendimas
Kištukas blogai įkištas į elektros
lizdą.
Elektros kištuką įkiškite tinkamai.
Elektros srovė nepasiekia prietai‐ Prie šio elektros lizdo pamėginkite
so.
prijungti kitą elektros prietaisą.
Prietaisas neįjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Elektros lizde nėra įtampos (prie
šio lizdo pamėginkite prijungti ki‐
tą prietaisą).
Iškvieskite elektriką.
Klientų aptarnavimas
Jeigu po aukščiau minėtų patikrinimų prietaisas veikia netinkamai, susisiekite su artimiausiu
techninės priežiūros centru.
Siekiant greito aptarnavimo, kreipiantis būtina nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos nu‐
merį, kuris užrašytas arba ant garantijos pažymėjimo, arba duomenų lentelėje, esančioje prie‐
taiso išorinėje dešinėje pusėje.
Lemputės keitimas
1. Ištraukite elektros laido kištuką iš elektros
lizdo.
2. Senąją lemputę pakeiskite nauja, to paties
galingumo, specialiai buitiniams prietai‐
sams skirta lempute. (didžiausia galia nu‐
rodyta ant lemputės gaubtelio)
3. Maitinimo laido kištuką įjunkite į elektros
tinklo lizdą.
4. Atidarykite dangtį. Patikrinkite, ar šviečia
lemputė.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami lemputę, nenuimkite lemputės gaubtelio.
Šaldiklio nenaudokite, jei pažeistas arba visai nėra lemputės gaubtelio.
TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys
Aukštis × plotis × gylis (mm):
876 × 1201 × 665
Produktų išsilaiky‐
mo trukmė
50 val.
Kiti techniniai duomenys pateikti išorinė‐
je dešinėje prietaiso pusėje esančioje
duomenų lentelėje.
Įrengimas
43
ĮRENGIMAS
Padėties parinkimas
ĮSPĖJIMAS
Jei išmetate seną prietaisą, kurio dangtyje yra užraktas arba skląstis, privalote sugadinti
šiuos įtaisus, kad mažamečiai vaikai negalėtų viduje užsitrenkti.
Prietaisą įrengus, jo kištukas turi būti pasiekiamas.
Šis prietaisas gali būti statomas sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje (garaže arba rūsyje),
bet, norint, kad jis optimaliai veiktų, geriau jį statyti tose vietose, kur aplinkos temperatūra
atitinka klimato klasę, nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
Klimato klasė
Aplinkos temperatūra
SN
nuo +10°C iki 32°C
N
nuo +16 °C iki 32°C
ST
nuo +16 °C iki 38°C
T
nuo +16 °C iki 43 °C
Jungimas prie elektros
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje nurodyta
įtampa ir dažnis atitinka maitinimo tinkle esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą būtina įžeminti. Šiam tikslui elektros maitinimo kabelio kištuke įrengtas kontaktas.
Jei namų elektros tinklo lizdas neįžemintas, prietaisą prijunkite prie atskiro įžeminimo - paisy‐
kite galiojančių reglamentų ir pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų saugos nurodymų, gamintojas neprisiima jokios atsakomy‐
bės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvų reikalavimus.
Reikalavimai ventiliacijai
1. Šaldiklį pastatykite į horizontalią padėtį ant tvirto pagrindo. Prietaisas turi stovėti ant visų
keturių kojelių.
2. Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir galinės sienos būtų 5 cm tarpas.
3. Įsitikinkite, kad iš įrenginio šonų būtų palikta po 5 cm tarpą.
Už prietaiso turi būti pakankamas oro srautas.
APLINKOS APSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs
prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali
sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto
44
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
45
46
47
www.aeg-electrolux.com/shop
820419978-A-312010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement