Electrolux ECM2771 User manual

Electrolux ECM2771 User manual
Chest Freezer
no frost
FR
2-17
DE
18-33
NL
34-49
makes life a little easier
820 41 81 42
34 electrolux cold
Inhoud
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
AANWIJZINGEN M.B.T. DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Waarschuwingen en voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
HET "FROST FREE" SYSTEEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
BESCHRIJVING VAN DE VRIEZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
De belangrijkste onderdelen van de vriezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
De temperatuurregelaar en de indicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Indicatie- en controlepaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Temperatuurregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Temperatuuralarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Het drukventiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
De vriezer uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
INVRIEZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Verpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Bewaren van diepvriesproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Frost Free mand en bewaarmanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Houdbaarheid van ingevroren levensmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
IJsblokjes maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Zo weet u dat het apparaat op de juiste wijze functioneert . . . . . . . . . . . . . . . .46
REINIGING EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Binnenkant van de vriezer schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Buitenkant van de vriezer schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Vervangen van de lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Als de diepvriezer niet naar behoren functioneert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
KLANTENSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
GARANTIEVOORWAARDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Reparatievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Technische gegevens
Modèle / Type
Bruto volume
Netto volume
Hoogte (met
wielen/zonder)
Breedte
Diepte
liter
liter
cm
BMI310FF/ECM2771
305
300
87,6/88,3
cm
cm
160
66,5
Vriezer
"No Frost"
Technische gegevens
p34
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
p37
Het "Frost Free" systeem
p39
Beschrijving van de vriezer
p40
Installatie
p41
Gebruik
p42
Invriezen
p47
Zo weet u dat het apparaat op de juiste
wijze functioneert
Reiniging en onderhoud
p48
p49
makes life a little easier
36 electrolux cold
GEACHTE KLANT,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert
en in gebruik neemt. U vindt hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische
informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
Opmerkingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of het functioneren van het apparaat
Attentie! Voorzichtig!
zijn gemarkeerd met een driehoek en/of een signaalwoord (A
Belangrijk!).
Deze markeringen en de genummerde aanwijzingen helpen u stap voor stap bij het
gebruik van het apparaat.
Tips en opmerkingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van de
vrieskist zijn gemarkeerd met een klaverblad.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Als de diepvriezer niet naar behoren
functioneert" aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling.
U bent nu in het bezit van een Electrolux product. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens
het gebruik van uw product op Electrolux rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit
u te registreren op onze internetsite electrolux.nl.
Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over producten, tips, innovaties, oplossingen voor storingen etc. U vindt de Electrolux productregistratie onder
'Consumentenbelangen' op de homepage van electrolux.nl.
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
electrolux cold 37
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Waarschuwingen en voorschriften
Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor uw
en andermans veiligheid. U wordt geacht
ze gelezen te hebben, alvorens u het
apparaat installeert en/of in gebruik
neemt.
Attentie!
Houd deze gebruiksaanwijzing bij uw
apparaat. Als u het apparaat verkoopt
of weggeeft, zorg er dan voor dat de
gebruiksaanwijzing bij het apparaat
zit. De nieuwe gebruiker beschikt dan
over de aanwijzingen m.b.t. gebruik
en de waarschuwingen.
Deze vriezer is uitsluitend bedoeld voor
het invriezen van levensmiddelen en het
bewaren van diepvriesproducten.
Deze vriezer mag alleen door volwassenen bediend worden. Kinderen niet met
de bedieningselementen of de vriezer
laten spelen.
Wijzigingen aan de elektrische huisinstallatie in verband met het aansluiten van de
vriezer, altijd door daartoe bevoegde personen laten uitvoeren.
In geen geval zelf trachten de vriezer te
repareren. Ondeskundig uitgevoerde
reparaties kunnen persoonlijk letsel of
schade aan de vriezer tot gevolg hebben.
Servicewerkzaamheden door onze service-afdeling laten uitvoeren en alleen originele onderdelen laten plaatsen. Zie
"Klantenservice".
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan
ook, dit apparaat of de eigenschappen
daarvan te veranderen.
Let op dat de vriezer niet op het aansluitsnoer staat.
Ontdooide producten niet opnieuw
invriezen.
De adviezen voor het bewaren van
diepvriesproducten opvolgen. Zie
"Nuttige tips".
Onderdelen van deze vriezer worden tijdens de werking verwarmd. Een goede
ventilatie
is
dus
noodzakelijk.
Onvoldoende ventilatie kan het bederven
van diepvriesproducten tot gevolg
hebben. Zie "Installatie".
In de vriezer bevinden zich buizen waardoor koelmiddel loopt. Wanneer deze
buizen worden beschadigd, kan onherstelbare schade ontstaan. Gebruik geen
scherpe voorwerpen om ijs en rijp te verwijderen. Rijp kan worden verwijderd met
behulp van de bijgesloten schraper. Het
ijs aan de zijwanden van de vriezer niet
afsteken, maar door ontdooien verwijderen. Zie "Onderhoud".
Geen dranken in de vriezer plaatsen.
Flessen en blikjes met koolzuurhoudende
dranken kunnen exploderen, waardoor
de vriezer beschadigd kan worden.
Deze vriezer is zwaar. Let op bij het verplaatsen.
Sommige modellen zijn voorzien van een
slot, zodat kinderen het apparaat niet kunnen openen. De sleutel altijd buiten het
bereik van kinderen en uit de buurt van de
vriezer bewaren.
Het slot onbruikbaar maken voordat u uw
oude vriezer wegdoet. Dit om ongelukken
te voorkomen, kinderen kunnen erin
opgesloten raken.
Zorg ervoor dat het snoer niet wordt
platgedrukt of beschadigd door de
achterkant van het apparaat. Een
beschadigd snoer kan oververhit raken
en brand veroorzaken.
38 electrolux cold
Plaats geen zware voorwerpen of het
apparaat zelf op het aansluitsnoer.
Daardoor bestaat kans op kortsluiting en
brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact
door aan het snoer te trekken, vooral niet
als het apparaat uit de nis wordt
getrokken.
Schade aan het snoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door onze serviceafdeling of door een erkend installateur.
Als het stopcontact los zit of beschadigd
is, steek de stekker er dan niet in.
Daardoor bestaat kans op een elektrische
schok of brand.
electrolux cold 39
Het "Frost Free" systeem
Het "Frost Free" systeem maakt het
mogelijk om verse levensmiddelen in te
vriezen en bevroren levensmiddelen te
bewaren door de circulatie van koude
lucht. Binnenin de vrieskist wordt de lucht
door een verdamper afgekoeld en door
een ventilator gelijkmatig verdeeld. Deze
gelijkmatige luchtstroom brengt binnenin
het apparaat een droge atmosfeer tot
stand, met kleine temperatuurschommelingen en -verschillen. Het verdampingssysteem ontdooit indien noodzakelijk automatisch. Het dooiwater stroomt in een bak bij
de compressor en de warmte van de compressor verdampt het water. Daardoor blijven de binnenkant van de vriezer en de
opgeslagen levensmiddelen vrij van ijs. Het
is niet nodig om handmatig te ontdooien.
40 electrolux cold
Beschrijving van de vriezer
De belangrijkste onderdelen van de vriezer
Houder voor het ijsbakje
IJsblokjesvorm
Luchtafvoer
Luchttoevoer
Koelsysteem
Lamp
Frost Free mand
Bedieningspaneel
electrolux cold 41
Elektrische aansluiting
Installatie
Plaatsing
De vriezer horizontaal, rustend op alle
vier voeten op een vlakke ondergrond
plaatsen. Bij een ongelijke vloer een
houten blokje of iets dergelijks
gebruiken.
De vriezer in een droge en goed
geventileerde ruimte plaatsen.
De omgevingstemperatuur heeft
invloed op het energieverbruik van het
apparaat. Daarom:
- Het apparaat niet in het zonlicht,
naast een radiator of kachel plaatsen.
- Het apparaat opstellen op een plaats
waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse,
waarvoor het apparaat ontworpen is.
Klimaatklasse
Controleer voor het aansluiten of de
netspanning bij u thuis overeenkomt met
de op het typeplaatje aangegeven
waarde. Het typeplaatje vindt u achterop
het apparaat.
Waarschuwing:
De vriezer moet geaard zijn.
De EC richtlijnen betreft deze
vriezer zijn:
- 73/23/EEC- Laag voltage richtlijn
- 89/336/EEC-EMC richtlijn
Het apparaat is getest volgens EN153
m.b.t. energieverbruik, invriescapaciteit
en opwarmtijd.
De temperatuurregelaar en de
indicaties
Temperatuur
Van tot
SN
van+10 tot+32 °C
N
van+16 tot+32 °C
ST
van+18 tot+38 °C
T
van+18 tot+43 °C
Wanneer de vriezer in speciale
gevallen op z'n zijkant is getransporteerd, na plaatsing in horizontale
positie 12 uur wachten voor het in
gebruik nemen.
Zet de vriezer op een makkelijk bereikbare plaats; dat is handig bij eventuele
reparaties.
Indicatie- en controlepaneel:
1. bedrijfscontrolelampje (groen)
2. snelvries-controlelampje (geel)
3. akoestisch temperatuuralarm en temperatuur-controlelampje (rood)
4. snelvriestoets; indrukken
- om het akoestische temperatuuralarm
uit te schakelen,
- om het snelvriezen te starten,
- om het snelvriezen te stoppen.
42 electrolux cold
Gebruik
Voor het in gebruik nemen
Voordat u de vriezer in gebruik neemt, de
binnenkant
schoonmaken.
Zie
"Onderhoud".
Temperatuurregeling
De temperatuurregelaar kan m.b.v. een
muntstuk worden gedraaid. Daardoor
wordt voorkomen dat bijv. kinderen de
instelling per ongeluk wijzigen.
stand off: de vriezer is uitgeschakeld
stand 1 : warmste binnentemperatuur
stand 4: koudste binnentemperatuur
Aanbevolen instelling: stand 2 of 3
Draai de knop m.b.v. een muntstuk op
stand 2 of 3
De temperatuur binnenin de vriezer is
afhankelijk van:
- De omgevingstemperatuur
- De hoeveelheid opgeslagen levensmiddelen
- Hoe vaak en hoe lang het deksel wordt
geopend
Temperatuuralarm
Als de temperatuur in de vriezer te hoog
is, klinkt een akoestisch signaal en knippert het rode controlelampje.
Signaal en lampje waarschuwen:
Bij de ingebruikname, totdat de vriezer
de juiste temperatuur heeft bereikt
voor het opslaan van levensmiddelen.
Als de hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen groter is dan de capaciteit
van de vriezer. Zie "Invriezen".
Als het deksel van de vriezer langere
tijd open heeft gestaan.
Om het akoestische signaal uit te
schakelen, de knop indrukken.
Het rode lampje blijft knipperen totdat
de vriezer de juiste temperatuur heeft
bereikt.
Alarmsignaal en controlelampje functioneren niet:
- Bij stroomstoring.
- Als de temperatuurregelaar defect is.
Het drukventiel
Het in uw apparaat ingebouwde drukventiel
heft automatisch het drukverschil op dat het
openen van het deksel bemoeilijkt resp.
onmogelijk maakt.
De werking is evt. hoorbaar door de via de
ventilatieopening (aan de achterwand van
de diepvrieskist) instromende lucht.
Voor een veilige werking beide openingen
van de klep open houden en niet
toedekken!
electrolux cold 43
De vriezer uitschakelen
Om de vriezer uit te schakelen draait u de
temperatuurregelaar tegen de wijzers van
de klok in op stand off. Het groene lampje
gaat uit.
Als u de vriezer voor een langere periode wilt
uitschakelen:
Draai de temperatuurregelaar tegen de
wijzers van de klok in op stand off. Het
groene lampje gaat uit.
Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel de zekering in de huisinstallatie
uit.
Maak de vriezer goed schoon. Zie ook
"Reiniging en onderhoud"
Laat het deksel open staan om te
voorkomen dat onaangename geurtjes
ontstaan.
Invriezen
Om verse levensmiddelen in te vriezen,
kunt u het beste de Frost-Free mand
gebruiken. Op deze manier kunt u de
verse levensmiddelen gescheiden
houden van reeds ingevroren levensmiddelen, zodat deze niet ontdooien.
Als de ruimte in de mand niet toereikend
is, kunt u een deel van de levensmiddelen in de bewaarruimte rechts van de
mand plaatsen.
Waarschuwing!
Voordat u kunt invriezen, moet de temperatuur in de vriezer -18 °C of lager
zijn.
Let op de invriescapaciteit op het typeplaatje. De invriescapaciteit is de maximale hoeveelheid levensmiddelen die
het apparaat in 24 uur kan invriezen.
Attentie!
De aangegeven invriescapaciteit kan
volledig benut worden wanneer er niet
regelmatig grote hoeveelheden verse
producten ingevroren worden.
Worden er dagelijks grote hoeveelheden
ingevroren, dan is de toegestane invriescapaciteit een derde minder dan
aangegeven.
Om de maximale invriescapaciteit te
kunnen benutten, moet u 24 uur van te
voren (of 4-6 uur als het om een kleine
hoeveelheid gaat) de snelvriestoets
indrukken. Het gele lampje gaat branden.
Bij het invriezen van minder dan 1,5 kg
hoeft u de snelvriestoets niet in te
drukken.
Ca. 24 uur na het invriezen (bij kleinere
hoeveelheden
eerder)
de
snelvriestoets nogmaals indrukken om
de snelvriesfunctie uit te schakelen.
Het gele lampje gaat uit.
Als u de snelvriestoets niet indrukt om
de snelvriesfunctie uit te schakelen,
schakelt de vriezer na 48 uur weer over
op normale koeling (het gele lampje
gaat uit).
Ontdooide levensmiddelen mogen niet
opnieuw ingevroren worden zonder dat
ze verder verwerkt worden.
Verpakken
Gebruik alleen verse levensmiddelen
van onberispelijke kwaliteit.
Laat warme producten vóór het
invriezen eerst afkoelen (op kamertemperatuur).
Bewaar de producten in luchtdichte en
vochtbestendige verpakking, om uitdrogen te voorkomen.
44 electrolux cold
Gebruik voor het verpakken van levensmiddelen:
- diepvrieszakjes, polyetheen folie
- geschikte kunststof diepvriesdozen
- sterk aluminiumfolie
Sluit de zakjes of het folie af met een
elastiekje, een clip of plakband.
Voordat u de zak sluit, moet u de lucht
eruit drukken. De lucht versnelt het uitdrogen en neemt ruimte in.
Maak kleine porties om de invriestijd te
verkorten.
Vul diepvriesdozen nooit tot de rand
met ijs of vloeistof, aangezien deze
uitzetten tijdens het invriezen.
Schrijf de invriesdatum op de verpakking.
Het verdient aanbeveling een overzicht
over de inhoud van de vriezer bij te
houden.
Bij te langzaam invriezen wordt de
kwaliteit van de in te vriezen producten
verminderd. Daarom geen grotere
hoeveelheden
invriezen
dan
aangegeven op het typeplaatje.
Wanneer u geen grondige kennis van
diepvriezen heeft, adviseren wij u een
boekje over zelf invriezen te kopen.
Voorzichtig!
Raak diepvriesproducten niet aan met
natte handen, die kunnen eraan
vastvriezen.
Bewaren
ducten
van
diepvriespro-
Diepvriesproducten kunnen overal in de
diepvriezer geplaatst worden, maar nooit
verder dan tot de markeringsstreep. De
opgegeven
houdbaarheid
van
diepvriesproducten niet overschrijden.
Let bij aankoop van diepvriesproducten
op, of deze op de juiste temperatuur zijn
bewaard. Geen producten kopen waarvan de verpakking nat of beschadigd is.
Gekochte producten zo snel mogelijk in
de vriezer plaatsen. Gebruik een koeltas
om diepvriesproducten te vervoeren.
Nooit flessen, warme producten of
koolzuurhoudende drank in de vriezer
plaatsen.
Belangrijk! Druk de levensmiddelen
niet te dicht op elkaar. Laat wat
ruimte zodat de lucht er tussendoor
kan stromen.
Frost Free mand en bewaarmanden
De Frost Free mand is bedoeld voor het
invriezen van levensmiddelen en
beschermt de luchttoevoer in het deksel.
Belangrijk! De rechterkant van de mand
moet dicht tegen het koelsysteem van de
vriezer aan liggen.
De bewaarmanden zijn bedoeld voor het
opslaan van ingevroren levensmiddelen.
De grepen kunnen op twee manieren
worden aangebracht, zie afbeelding.
De bewaarmanden op de bodem van de
vrieskist of aan de rand ophangen.
electrolux cold 45
De rechterkant van de mand moet dicht
tegen het koelsysteem van de vriezer aan
liggen.
Belangrijk! Gebruik nooit een scherp
voorwerp om de ijsblokjes uit het bakje te
halen.
Houdbaarheid van ingevroren
levensmiddelen
Zo weet u dat het apparaat op
de juiste wijze functioneert
Voorzichtig! Voordat u de vrieskist voor
het eerst met diepvriesproducten vult,
moet de temperatuur in de kist -18°C
zijn, om de houdbaarheid van de producten te beschermen.
Alleen verpakte levensmiddelen bewaren
om uitdroging en smaakverlies te
voorkomen. Let op de bewaarvoorschriften en de houdbaarheidsduur
van diepvriesproducten. IJs en vette levensmiddelen kunnen het beste op de
bodem van de vriezer worden bewaard.
IJsblokjes maken
1.Vul het ijsbakje met water, horizontaal
tot de blokjes vol zijn met water of verticaal tot de vulhoogte.
2. Leg het ijsbakje in de vriezer, in de
houder.
3. Om de ijsblokjes los te nemen het
bakje iets verdraaien of even onder
stromend water houden.
Deksel
Vulhoogte
Vulhoogte van het ijsbakje
Er kan een licht borrelend geluid hoorbaar zijn wanneer de koelvloeistof in
het verdampingssysteem stroomt.
Als de compressor loopt, circuleert de
koelvloeistof. U kunt een zacht dreunend geluid horen.
De thermostaat regelt de compressor.
Het is te horen als de thermostaat in- of
uitschakelt.
Als de vriezer korte tijd wordt uitgeschakeld is het mogelijk dat de compressor niet meteen aanslaat als de
vriezer weer wordt ingeschakeld.
Reiniging en onderhoud
Altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
Binnenkant van de vriezer schoonmaken
Maak de vriezer schoon met een
vochtige doek en een zacht, reukloos
reinigingsmiddel.
Neem vóór het reinigen het afvoerkanaal
los (zie afbeelding) en plaats het na het
reinigen terug.
Plaats de schoongemaakte manden en
het ijsbakje terug in de vriezer.
Om het afvoerkanaal (samen met het rooster) los te nemen eerst het rooster vastpakken, naar boven trekken en dan eruit
draaien.
Attentie! Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen, geparfumeerde
46 electrolux cold
schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
Deze kunnen de binnenkant van de vriezer
beschadigen of een sterke lucht achterlaten.
Buitenkant van
schoonmaken
de
vriezer
Gebruik warm water met wat afwasmiddel
om de buitenkant schoon te maken.
Gebruik GEEN schuurmiddelen.
Vervangen van de lamp
Attentie! Gevaar voor elektrische
schokken!
Voordat u de lamp vervangt, de stekker uit
het stopcontact trekken of de zekering in
de huisinstallatie uitschakelen.
Te gebruiken lamp: 220-240 V, max 15 W,
fitting: E14
←
Lamp
Om de lamp los te nemen de beschermplaat met een
schroevendraaier indrukken en dan de lamp uitdraaien.
1. Draai de temperatuurregelaar tegen de
wijzers van de klok in op stand off.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Druk de beschermplaat in en verwijder
het beschermglas, zie afbeelding.
4. Vervang de lamp.
5. Plaats het beschermglas terug.
electrolux cold 47
Als de diepvriezer niet naar behoren
functioneert
Lees onderstaande aanwijzingen voordat u contact opneemt met onze service-afdeling.
Probleem:
De vriezer is niet koud
genoeg.
Controleren
Mogelijke oorzaken:
Het groene lampje brandt De stekker zit niet in het
niet.
stopcontact.
De stekker heeft geen
stroom.
Er is een stroomonderbreking.
Het groene en het rode
lampje staan aan.
Controleer het contact, bel
een expert.
Wacht tot er weer stroom is.
Er zijn net verse levensmid- Wacht een paar uur.
delen in de vriezer geplaatst.
De luchtgaten zijn verstopt.
De deksel stond te long
open.
De vriezer is te koud.
Wat te doen:
Controleer de stekker en het
stopcontact.
Maak de luchtgaten schoon.
Wacht een paar uur.
Het groene lampje staat
aan, maar het rode niet.
De temperatuurregelaar staat Zet de temperatuurregelaar
te warm.
kouder.
Het gele lampje staat
aan.
Het snel invriezen programma staat aan.
Druk op de knop om het programma uit te zetten
Het gele lampje staat niet De temperatuurregelaar staat Zet de temperatuurregelaar
aan.
te koud.
warmer.
Als u vervolgens het probleem nog steeds
niet kunt oplossen, raadpleeg dan de
service-afdeling. Zelf geen andere maatregelen nemen. Onjuist handelen kan
persoonlijk letsel of ernstiger defecten tot
gevolg hebben.
Het is normaal dat de buitenkant van de
vriezer af en toe warm aanvoelt, tijdens
het koelproces wordt warmte vrijgegeven.
Deze warmte voorkomt vorming van condenswater en vervolgens roestvorming.
In geval van stroomuitval of storing.
Als de periode van stilstand de in de
technische
gegevens
vermelde
"opwarmtijd" niet overschrijdt, bestaat
geen gevaar voor de veiligheid van de in
de vriezer aanwezige diepgevroren levensmiddelen. Open tijdens de stilstandperiode het deksel niet. Als de vriezer
slechts gedeeltelijk gevuld is, verkort dat
de duur van de opwarmtijd aanzienlijk.
Controleer nadat de stroomlevering of de
storing hersteld is de toestand van de levensmiddelen. Voedsel dat een begin van
ontdooien vertoont of reeds ontdooid is,
moet u direct consumeren of opnieuw
invriezen nadat u het eerst gekookt of
gebraden hebt. Kan dat niet, dan adviseren wij u het betreffende voedsel te
vernietigen.
48 electrolux cold
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende
afdelingen raadplegen:
Service-informatielijn
(0172) 468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen
(0172) 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd modelaanduiding, productnummer en
serienummer van uw apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje
van het apparaat en kunt u het beste hieronder noteren.
Modelaanduiding …..
Productnummer …..
Serienummer
…..
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de
beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen,
zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden.
Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op
verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beinvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het
Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1.Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken
aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan
de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de
garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2.De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toes-
electrolux cold 49
tand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3.Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen.
De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling
is gemeld.
4.Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum
te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5.De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6.De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor
de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a.chemische en elektrochemische inwerking van water,
b.abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c.voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d.contact met agressieve stoffen.
8.De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik,
gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9.Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of
ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product
voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect
veroorzaken.
10.Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan
of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd
voor grote of ingebouwde producten.
11.Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat
de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die
ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt
of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor
om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang
van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten
het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te
gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in
het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de
bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder
de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
www.electrolux.nl
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch
uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek
van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven
werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren
naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan
zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van
de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten.
Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het
aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de
kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis
van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal
overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting
worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het
in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek
noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede
bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden
gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe
te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en
serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven,
gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte
werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te
vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik
een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze
garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de
uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een
nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden
tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde
prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van
een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het
ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer
in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant
ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde
onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choise.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement