Electrolux EKC7152, EKC6152 User manual

Electrolux EKC7152, EKC6152 User manual
spis
BRUKSANVISNING
EKC 6152, EKC 7152
821 05 50-02
S
Innehåll
Innehåll
Säkerhet ...................................................... 3
Spisen ........................................................... 4
Uppackning ....................................... 4
Tillbehören ......................................... 4
Säkerhetsutrustningen .............................. 5
Tippskyddet ....................................... 5
Kastrullskyddet (extra tillbehör) ...... 5
Luckspärren ....................................... 6
Före första använding ............................... 6
Rengöring av spisen .......................... 6
Rengör tillbehören ............................. 6
Bränn av ugnen ................................. 6
Manöverpanelen ........................................ 7
Kontrollamporna ............................... 7
Glaskeramikhällen ..................................... 8
Användning av hällen ........................ 8
Rengöring av hällen ........................ 11
Säkerhetsfunktioner ........................ 12
Ugnen ......................................................... 13
Ugnens funktioner .......................... 13
Praktisk användning ........................ 14
Rengöring och skötsel ..................... 17
Installation ................................................. 20
Ändring av sockelhöjd och -djup .... 20
Nivåjustering .................................... 21
Elektrisk anslutning ......................... 21
Service ....................................................... 22
Tekniska uppgifter ................................... 23
Tabeller ..................................................... 24
Bakning ............................................ 24
Placering i ugn ................................. 24
Grill & Matlagning .......................... 25
Praktiska råd och tips ............................. 26
Problem och åtgärder ............................ 27
Skrotning ................................................... 27
2
Säkerhet
Säkerhet
Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därför noga
igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och dess funktioner. Spisen är avsedd för normal hushållsanvändning. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om spisen säljs eller överlåts på annan
person. Hör gärna av dig till oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning.
Adress och telefonnummer finns under kapitlet ”Service”.
Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, så att du inte skadar
dig själv, andra eller spisen.
Barn och spisen
Barn är av naturen nyfikna och intresserade av det
mesta, även spisen. Vi vill för säkerhets skull betona
några saker som du bör tänka på om du har barn eller
besök av barn:
Det måste finnas minst 40 cm avställningsyta, alternativt en vägg eller ett högskåp, på båda sidor om
spisen. Se till att TIPPSKYDDET är monterat, så att spisen
inte tippar framåt vid onormal belastning.
Om du har KASTRULLSKYDD till din spis, skall det vara
monterat. LUCKSPÄRREN/LUCKSPÄRRARNA skall också vara
i funktion.
Använd SPISLÅSET. Aktivera låsknappen och lås
spisen när den inte används.
Låt inte barn använda rakbladsskrapan.
Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen, men lär dem
att kärl, häll och ugnar blir mycket varma och behåller
värmen en tid efter användning. Beröring kan ge
brännskador!
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN.
Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda
till skada på person och/eller egendom.
Spisen är tung. Kanter och hörn som du vanligtvis
inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd
handskar vid förflyttning av spisen.
TIPPSKYDDET ska vara monterat, då undviker du att
spisen tippar vid onormal belastning.
Användning
Använd aldrig en spräckt glaskeramikhäll. Vätska kan
vid överkok och/eller rengöring tränga ner till spänningsförande delar. Bryt strömmen till spisen och kontakta service för reparation.
Lägg inte aluminiumfolie, plast o.d. på glaskeramikhällen. En av misstag påsatt värmezon kan få
papperet/plasten att brinna/smälta.
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin
eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid brand, noll-
ställ spisens vred och stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN
MED LOCK, använd aldrig vatten.
Använd endast kärl som är avsedda för glaskeramikhäll respektive ugn. Kontrollera kärlens
bottnar. Kärl som buktar utåt, ger dålig värmekontakt
och snurrar lätt på glaskeramikhällen.
Kontrollera att spisen är avstängd när den inte
används, samtliga vred ska vara nollställda.
Varning! Alkohol och liknande som kan bilda
explosiva gaser eller andra ämnen vilka kan
förorsaka brand eller explosion får inte
användas i ugnen.
Användning på hällen måste ske med största
försiktighet. T.ex. flambering med konjak, eller annan
alkohol, kan medföra att fettrester i köksfläkten
antänds och orsaka allvarliga bränder. Likaså kan
eldslågor och brinnande fettstänk förorsaka personskador.
Rengöring
Håll glaskeramikhäll och ugn rena. Fett och spill osar
rejält vid uppvärmning och medför i värsta fall risk för
brand.
Du måste genast (medan hällen ännu är het) med
rakbladsskrapan ta bort socker och överkok med högt
sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt smält plast och
folie för att inte skada hällen. Var försiktig, rakbladet
är mycket vasst.
Underhåll & service
Nollställ samtliga vred före byte av trasig lampa.
Service och reparationer bör utföras av ett av leverantören godkänt företag. Använd endast original
reservdelar.
Skrotning
Förhindra olyckor med den skrotade spisen; Lossa
sladden från vägguttaget och kapa den så nära spisens
bakstycke som möjligt. Sätt luckspärren/luckspärrarna
ur funktion.
3
Spisen
Spisen
1a Löstagbar imkåpa
1a
1b
1b Värmevarnare
2
2 Häll med värmezoner
3 Manöverpanel med VRED
4 Ugn
5 Förvaringslåda
1
2
3
4
3
6 Sockel
Spisen har hjul baktill för att
underlätta förflyttning vid
städning. Öppna luckan, lyft
försiktigt i ugnens överkant
och dra sedan ut spisen.
4
5
6
Uppackning
Tillbehören
Kontrollera att spisen är felfri och utan skador.
Transportskador anmäler du omedelbart till Distrilux
Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans från
butik eller återförsäljare – kontakta dem.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt kommunkontor om du inte vet var du ska lämna det.
DESSA LEVERERAS MED SPISEN:
• Emaljerade bakplåtar
• Super Clean långpanna och ugnsgaller, vilka
är belagda med en smutsavvisande beläggning.
• Plastkniv, lämplig till att skära kakor med
• Tippskydd inkl. monteringsdetaljer
• Rakbladsskrapa samt rengöringsmedel för
glaskeramikhällen
• Bruksanvisning
FÖLJANDE FINNS ATT KÖPA SOM EXTRA TILLBEHÖR :
• Sockeldekor
• Kastrullskydd inkl. monteringsdetaljer
4
Säkerhetsutrustningen
Säkerhetsutrustningen
Se till att det finns avställningsytor, minst 40 cm breda, på
båda sidor om spisen (SE BILD). En av bänkarna kan ersättas
av en vägg eller ett högskåp.
Barnsäkerheten ökar om du dessutom ser till att
följande är monterat/i funktion:
min. 40 cm
min. 40 cm
Tippskyddet
Tippskyddet måste vara monterat, för att hindra
spisen från att tippa vid onormal belastning.
Tippskyddet fungerar endast när spisen är inskjuten på plats.
Innan du monterar tippskyddet, skall du se till att spisen
har blivit justerad till den rätta nivån, se kapitel Installation,
s. 20.
SÅ HÄR MONTERAR DU TIPPSKYDDET PÅ SPISEN:
1 Rita en linje på väggen längs hällens bakre kant
(SE BILD).
35-65 mm
2 Måttuppgifter gäller för montering på vänster eller
höger sida (SE BILD). Mät ut var tippskyddet ska
55-60 mm
placeras och skruva fast det i massivt material eller
lämplig förstärkning.
OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än
spisens bredd, måste du justera sidmåttet om du önskar
centrera spisen.
3 Tänk på, om du justerat måttet, att passa in tippskyddet i hålet på spisens bakstycke när du skjuter
in spisen.
Kastrullskyddet (extra tillbehör)
Kastrullskyddet ska vara monterat. Det gör det
svårare för barn att komma åt kärl på hällen
1 Tryck in propparna i de främre hålen.
2 Placera skyddet på spisen med propparna över
hällkanten.
3 Vrid skyddet snett nedåt och
4 sedan uppåt så att kortsidans kanter griper tag under
hällkanten.
5 Lås med de bakre propparna.
2
1
3
5
4
5
Säkerhetsutrustningen
Luckspärren
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan/
lådan. Spärren är vid leverans i funktion, men kan vid
behov kopplas ur.
A Tryck ner spärren när du ska ÖPPNA luckan.
B När du vill SÄTTA SPÄRREN UR FUNKTION, kontrollera
att ugnen inte är varm, tryck ner och för spärren
på luckans överkant ett par mm åt höger.
C Om spärren inte är i funktion, för spärren på
luckans överkant ett par mm åt vänster.
A
B
C
Före första användning
Rengöring av spisen
Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren trasa,
varmt vatten och lite handdiskmedel direkt efter
användning. ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL ELLER ANDRA
REPANDE MEDEL, utom till vissa delar av spisen som
ibland kan behöva en grovrengöring. Glöm inte att
göra rent under imkåpan. Den kan du diska i maskin.
Tänk på att tippskyddet inte fungerar när du dragit
ut spisen för att göra rent bakom den.
Rengör tillbehören
Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj och torka torrt.
Även Super Clean-tillbehören ska diskas noggrant
med hett vatten och diskmedel innan du använder dem
första gången.
Bränn av ugnen
Håll barn under uppsikt!
Spisen blir mycket varm.
Innan du använder ugnen för första gången, måste du
bränna av den. Gör så här:
1 Sätt på över/undervärme
samt maximal
temperatur. Ugnsluckan ska vara stängd.
2 Vädra i köket. Stäng av ugnen när lukt och
rökutveckling upphört.
3 Torka av ugn, lucka och stegar med varmt
vatten och handdiskmedel. Torka torrt.
6
max.°C
1
2
3
4
Säkerhetsutrustningen
Manöverpanelen
1a
5
1
2
3
1b
2
3
4
4
1a Kontrollampa SPISEN
1b Kontrollampa UGNEN
2 Funktionsvred UGNEN
3 Termostatvred UGNEN
4 Vred till VÄRMEZONERNA
5 Spislås
Kontrollamporna
Kontrollamporna är av glimlampetyp och har normalt
lång livslängd. Om de slutar fungera, kontakta service.
7
Glaskeramikhällen
Glaskeramikhällen
Glaskeramikhällen har fyra värmezoner. När du sätter på
en zon lyser den i olika långa perioder beroende på vilket
läge du valt på vredet. Även på den högsta inställningen
slocknar zonen ibland, då för att förhindra överhettning.
Du har möjlighet att ändra storleken på de två bakre
zonerna. För stekpannan/kastrullen finns runda zoner i
olika storlekar. Den ovala vänstra kanske passar till
fiskgrytan.
Värmevarnaren har fyra lampor, en för varje zon.
Lampan lyser om zonen är varmare än ca 55°C även
efter att den är avstängd.
ø 140 mm
140x250 mm
2
3
ø 120 mm
ø 140 mm
1
4
ø 210 mm
Glaset i hällen tål värme, kyla och temperaturchocker,
men är känsligt för slag. En kryddkvarn som ramlar
ner kan spräcka hällen. Använd aldrig hällen som stå-,
avlastnings- eller förvaringsplats.
Användning av hällen
ANVÄND ALDRIG EN SPRÄCKT GLASKERAMIKHÄLL.
Vätska kan vid överkok tränga ner till spänningsförande delar. Bryt strömmen till spisen och kontakta service för reparation. Du måste genast
(medan hällen ännu är het) med skrapan ta bort
socker och överkok med högt sockerinnehåll t.ex.
marmelad samt smält plast och folie för att inte
skada hällen. Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt
utan tillsyn. Vid brand, nollställ spisens vred och
stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK,
använd aldrig vatten.
Vreden till värmezonerna är märkta från 0–12, där 12 ger
den högsta värmen. Gör så här när du vill använda de
främre zonerna eller de bakre i liten storlek:
1 Vrid medurs fram till önskat läge på vredet till
den zon du valt.
2 Nollställ vredet moturs efter användning.
8
ø 180 mm
2
Värmevarnare
Glaskeramikhällen
Gör så här när du vill använda de två bakre zonerna i stor
storlek:
1 2
2
1 Vrid medurs förbi symbolen
efter siffran 12,
2 vrid sedan tillbaka till önskat läge mellan 12 och
1. Nollställ vredet moturs efter användning.
Vilket värmeläge du ska välja? Du får pröva dig fram
till det läge och den värmezon som passar dig och dina
kärl bäst beroende av vad du ska tillaga. Här följer en
liten vägledning (till rätt värmeläge):
Kokning
Vanligtvis kokar du upp på högsta läget för att sedan
vidarekoka på en lägre inställning. Ljudet eller storleken på ”vattenbubblorna” kan hjälpa dig att välja rätt
läge:
Sjudande vatten med bubblor à la kolsyrat.
Lämpligt för vidarekokning av ris, fisk, samt grönsaker
som t.ex. sockerärter och broccoli.
SVAG VÄRME:
Småkokande vatten med bubblor à la
fiskögon. Lämpligt för det mesta som ska kokas t.ex.
kött, rotfrukter och vidarekokning av potatis.
MEDELVÄRME:
Ljudet tystnar innan vattnet börjar bubbla
kraftigt. Lämpligt för uppkokning av vatten till pasta
och ris. Ställ sedan in önskat läge för vidarekokning.
STARK VÄRME:
Stekning
Vid stekning blir resultatet bäst, om maten inte är kylskåpskall och täcker högst 2/3 av stekpannans botten.
Lägg margarinet/smöret i stekpannan och ställ in ett
läge på vredet. Det är viktigt att fettet har rätt färg
(temperatur) när du börjar steka för att du ska få ett bra
resultat. Tryck en ljus stekspade mot botten så ser du
lätt fettets färg.
SVAGT BRYNT FETT: Lämpligt för t.ex. ägg, lök, rå potatis,
kotletter och biffar, samt hel fisk.
BRYNT FETT: Lämpligt för det mesta: Pannkakor,
färsrätter, korv, tunna fiskfiléer, grytbitar osv.
Lämpligt för tunna köttskivor.
Var försiktig, fettet blir lätt bränt.
KRAFTIGT BRYNT FETT:
9
Glaskeramikhällen
Val av kastrull/stekpanna
En spis med glaskeramikhäll ställer större krav på dina
kärl än en spis med plattor. Tänk på att:
• Kontrollera kärlens bottnar. Kärl med konvex
botten (buktar utåt), snurrar lätt på glaskeramikhällen och ger dålig värmekontakt.
• Aluminium har god värmeledningsförmåga,
men kan lämna silverliknande fläckar på hällen.
Fläckar tar du bort med rengöringsmedlet som
medföljde spisen.
• Kastruller och kannor i glas eller emaljerade
med grovt mönster sliter, om de dras fram och
tillbaka, mer på hällen än vad kärl av andra
material gör.
För att spara tid och därmed energi ska kastrullens/
stekpannans botten
• täcka zonen helt. Med en för liten botten bränner
överkok lätt fast på hällen.
• vara slät eller finmönstrad.
• vara plan. En botten som buktar för mycket utåt
eller inåt ger förlängda uppvärmningstider.
När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt att välja en
rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en botten med
lager av olika metaller.
Spara energi!
• Använd lock och du halverar energiåtgången
(jfr med utan lock).
• Använd kärl med plan botten och spar 25%
energi (jfr med oplan botten).
• Se till att hällen är ren och torr. Smuts och
vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl
och värmezon.
• Stäng av värmezonen och låt maten bli färdig på
eftervärmen.
• Ång– och tryckkokning spar också energi.
10
aluminium
Glaskeramikhällen
Rengöring av hällen
Du måste genast (medan hällen ännu är het) med
rakbladsskrapan ta bort socker och överkok med
högt sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt smält
plast och folie för att inte skada hällen.
GÖR SÅ HÄR OM HÄLLEN ÄR MYCKET SMUTSIG:
1 Ta bort fläckar med rakbladsskrapan (se nedan).
2 Använd det medföljande rengöringsmedlet när
värmevarnaren slocknat. Skaka flaskan och
spruta ut ett par smala strängar på hällen. Gnid
rent med en fuktig trasa eller hushållspapper.
3 Torka med en fuktig trasa bort överflöd av
medlet, det kan annars etsas fast när hällen
värms upp nästa gång. Torka torrt.
Rakbladsskrapan
LÅT INTE BARN ANVÄNDA SKRAPAN.
Använd rakbladsskrapan med försiktighet,
rakbladet är mycket vasst.
Skrapan använder du för att ta bort överkok från glaskeramikhällen. Innan du använder skrapan för första
gången måste du vända på rakbladet, som är transportsäkrat. Ett hölje täcker det vassa rakbladet när skrapan
inte används.
1 Tryck ner knappen på översidan av skrapan och
skjut den framåt så långt det går (SE BILD).
2 Ta bort rakbladet. Sätt tillbaka bladet med den
vassa kanten utåt.
3 ”Lås” bladet med skrapans flikar (SE BILD).
4 Tryck ner knappen hårt och drag den bakåt så
långt det går.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU RAKBLADSSKRAPAN:
1 Ta fram rakbladet genom att skjuta knappen (på
översidan av skrapan) framåt till ”stopp” (SE BILD).
2
3
4
5
Du kan kontrollera att rakbladet är i låst läge genom
att trycka ner bladet mot en oöm yta.
Se till att rakbladet är rent och helt annars kan
det skada hällen. Nya rakblad finns att köpa i
färghandeln.
Luta skrapan ca 45° och skrapa rent. Du kan trycka rakbladet hårt mot hällen utan att skada den.
Torka försiktigt av smutsen från bladet med hushållspapper.
Efter användning tryck ner knappen och drag
den bakåt så långt det går. Förvara skrapan på en
barnsäker plats.
11
Glaskeramikhällen
Säkerhetsfunktioner
Spislåset
Spislåset är inbyggt i ugnens termostatvred och har två
säkerhetslägen. OBS! Huvudströmmen till spisen är inte
bruten. Välj om du vill använda låset med enkel– eller
dubbelsäkerhet eller ingen alls.
ENKEL: Strömmen till häll och ugn är bruten när termostatvredet är inställt på OFF.
DUBBEL: Om du dessutom aktiverar låsknappen krävs
det tvåhandsgrepp för att sätta på spisen. Då blir det
ännu svårare för barn att ”använda” spisen.
ENKEL–SÄKERHET
LÅS SPISEN SÅ HÄR (SE BILD A):
Vrid termostatvredet moturs till ”OFF”.
GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN:
1 Vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet
åter står i läge klockan 12).
2 Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra
funktioner än den/de du vill använda är påslagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när
spärren var låst.)
DUBBEL–SÄKERHET
Innan du använder låset med dubbel–säkerhet
första gången måste du aktivera låsknappen
(SE BILD B):
1 Nollställ termostatvredet m.a.o. se till att vredet
står i läge klockan 12.
2 Sätt en bordskniv bakom vredet och bryt lätt för
att avlägsna det.
3 Ta bort den röda hylsan.
4 Sätt tillbaka vredet ”nollställt”.
I fortsättningen behöver du bara vrida termostatvredet
moturs till ”OFF” för att låsa spisen (SE BILD A).
GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN
(SE BILD C):
1 Skjut låsknappen till vänster och
2 vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet
åter står i läge klockan 12).
3 Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra
funktioner än den/de du vill använda är påslagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när
spärren var låst.)
12
Ugnen
Ugnen
Ugnen har löstagbara ugnsstegar med sju falser på var
sida. Vilken falsnivå som är lämplig att använda för olika
funktioner och temperaturer, kan du se i tabellerna för
bakning och matlagning i slutet av bruksanvisningen.
Ugnens funktioner
För samtliga funktioner gäller att den gula kontrolllampan på manöverpanelen lyser under uppvärmning
och slocknar vid uppnådd temperatur (tänds och släcks
när termostaten slår till och från). För att välja ugnsfunktion vrider du funktionsvredet medurs till symbolen för önskad funktion (se nedan).
UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER :
Belysning
Ugnsbelysningen tänds automatiskt vid samtliga
inställningar. Du kan även ha enbart belysningen på,
utan att någon av de andra funktionerna är igång.
Över/undervärme
Yttre tak- och bottenelement inkopplat.
Övervärme
Yttre takelement inkopplat.
Undervärme
Bottenelement inkopplat.
Varmluft
Yttre tak- och bottenelement, samt varmluftsfläkt med
omgivande element inkopplat.
Pizzaläge
Bottenelement och varmluftsfläkt med omgivande
element inkopplat.
Turbogrill
Inre takelement och varmluftsfläkt inkopplat.
Grill
Inre takelement inkopplat.
Snabbstart
Inre tak- och bottenelement inkopplade. Det tar ca sju
minuter att värma upp ugnen till 200ºC. Kan även
användas vid gratinering.
13
Ugnen
PRINCIPEN FÖR VARMLUFT
Tak- och bottenelement plus ett ringelement runt
fläkten värmer upp luften, som sedan sprids genom
luftkanaler i ugnens bakre vägg med hjälp av fläkten.
Den varma luften cirkulerar i ugnen innan den åter
sugs in genom fläktgallret.
Värmen överförs snabbt och effektivt, vilket oftast
innebär att du kan använda en lägre ugnstemperatur än
vid över/undervärme. Sänk temperaturen med 15-20%
om det i receptet står att du ska använda en temperatur
mellan 160 och 225°C. Ju högre temperatur desto
större sänkning. Vid temperaturer över 225°C är det
bättre att använda över/undervärme.
Praktisk användning
Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt
direkt på ugnsbotten. Hindras undervärmen kan
emaljen skadas på grund av överhettning.
Ugnen blir varm under användning, HÅLL BARN
UNDER UPPSIKT.
Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av
t.ex. pizza på en plåt finns det risk att den slår sig (blir
skev). Plåten återgår till sin ursprungliga form när den
kallnar.
Hur skall du tillämpa de olika funktionerna när du
använder ugnen? Här nedan får du praktiska råd och
tips på hur du bäst utnyttjar ugnens olika funktioner för
olika typer av matlagning:
Bakning
Prova mjuka kakor med en provsticka ca fem minuter
före full tid. Du har då möjlighet att förkorta/förlänga
gräddningstiden. Resultatet kan påverkas av recept,
formars material, färg, form och storlek. ÖVER/UNDERVÄRME ger jämn färgsättning.
Bakning med varmluft
Med VARMLUFT blir bakningen mer rationell, eftersom
två plåtar samtidigt i ugnen ger totalt kortare gräddningstid. Färgsättningen kan bli något ojämn, speciellt
om det utbakade brödet inte är väljäst.
Blir resultatet inte som du tänkt dig? Läs “Praktiska
Råd & Tips” på s. 26, så får du tips på lösningar till
dina bakproblem.
14
Ugnen
Matlagning
är i regel bäst vid matlagning på en
fals. Följ tabellrekommendationerna.
ÖVER/UNDERVÄRME
Matlagning med varmluft
VARMLUFT använder du vid matlagning i flera nivåer
samtidigt t.ex. köttfärslimpa, köttbullar och för tillagning av hela måltider, förrätt– huvudrätt– dessert. Tänk
på att välja rätter som ska ha samma temperatur. Om
rätterna kräver olika lång tid, anpassar du insättningen
i ugnen för att få dem färdiga i den ordning du önskar.
Stekning
Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt både i ÖVER/
UNDERVÄRME och VARMLUFT. Stekar av nötkött, som rostbiff och innanlår, blir saftigast om de tillagas i 125°C
ugnsvärme, men tar lite längre tid än vid högre ugnstemperatur. Välj en ugnssäker form med låg kant där
steken precis får plats, så undviker du att skyn torkar
in. Vid ugnsbakning av julskinka bildas det ofta
mycket spad. Använd därför ett stort stekfat eller en
långpanna och var försiktig när du tar ut den.
Om du använder stekpåse, klipp då hål i ett hörn på
påsen innan den sätts in i ugnen. Du minskar då risken
att bränna dig på het ånga när påsen ska öppnas.
Användning av stektermometer
För bästa resultat måste spetsen på stektermometern
hamna mitt i den tjockaste delen av steken dit värmen
når sist. Ugnsvärmen påverkar termometern, därför
bör helst hela röret vara inne i köttet. Tänk på att en
termometer kan visa fel temperatur om den stöter mot
fett eller ben.
Sätt in steken i nedre delen av den förvärmda
ugnen. När önskad köttemperatur är uppnådd tar du ut
steken, täcker den med aluminiumfolie och låter den
vila ca 15 minuter. Köttet går sedan lättare att
tranchera (skära upp) och mindre köttsaft sipprar ut.
Grillning
Storleken, marmoreringen (insprängt fett), formen,
mängden och temperaturen på det som du ska grilla
inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött
(fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som
mörkt kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för bränd yta.
Grillresultatet blir bäst om det som ska grillas inte tas
direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det på ugns-
15
Ugnen
gallret och krydda efter önskemål. Placera en långpanna, gärna folieklädd, under gallret för att samla upp
fettstänk m.m. Fläskkotletter, biffar, fiskfiléer o.d.
placeras högt upp i ugnen medan t.ex. tjocka revbensspjäll placeras i nedre delen av ugnen.
Ställ funktionsvredet på
och termostatvredet på
önskad temperatur, max 250ºC. Börja grilla efter 3–5
minuters uppvärmning. Passa noga och vänd minst en
gång under tiden. En för lång grilltid ger torr, tråkig
och i värsta fall bränd mat. Ugnsluckan ska vara
stängd vid grillning.
Turbogrill
Med turbogrill blir maten färdig snabbare och får jämnare färgsättning än om du använder dig av grillfunktionen. Grillelementet färgsätter och fläkten gör att den
varma luften cirkulerar. Utmärkt att använda till
“höga” maträtter, t.ex. griljering av julskinka, som ska
ha färg runt om.
Pizzaläge
Denna funktion fungerar utmärkt när du vill tillaga
pizza. Värm ugnen till 225ºC och placera pizzan på
falsen i mitten. Använd bakplåt istället för långpanna
för att undvika att kanterna blir brända.
Snabbstart (gratinering)
Utmärkt vid färgsättning av gratänger och varma
smörgåsar. Den här funktionen kan du även använda
för snabbuppvärmning av ugnen till inställd temperatur. När ugnen kommit upp i den valda temperaturen
väljer du önskad funktion. Det tar ca åtta minuter att
värma upp ugnen till 200ºC. Men, ingen regel utan
undantag, undvik snabbuppvärmning om du ska
grädda småkakor eller maränger.
Upptining
Ställ funktionsvredet på
. Vid upptining av kött,
fisk, glaserade eller fyllda bakverk, t.ex. rulltårta, ska
termostatvredet vara nollställt.
Galler/plåtar kan placeras på flera falser om du har
mycket att tina. Tid kan ej anges, prova med en provsticka.
16
Ugnen
Rengöring och skötsel
Ugnen
på ugnsväggar och tak är porös och har
en viss självrenande effekt. Ugnsbotten däremot är i en
SLÄT och något hårdare EMALJ så att du kan skrapa bort
spill med t.ex. en stekspade.
KATALYSEMALJEN
KATALYSEMALJEN
Ugnen blir varm under användning, håll barn
under uppsikt..
Smuts på emaljen bränns delvis bort vid användning.
Om emaljen blir fläckig bränner du ur ugnen på högsta
temperatur med över/undervärme i 30–60 minuter.
Envisa fläckar av t.ex. fett får du bort så här:
1 ”Dränk” in katalysemaljen med såpa och hett
vatten. Använd en nylonborste på fläckarna. Låt
stå en timme.
2 Sätt därefter på
över/undervärme samt högsta temperatur.
3 Stäng av ugnen efter 3 timmar.
Använd aldrig ugnsrengöringsmedel eller vassa
föremål på katalysemaljen.
SLÄTA EMALJEN
Gör så här om ugnens botten är mycket smutsig:
1 Spill eller överkok, som sitter fast, lossar du
med t.ex. en stekspade.
2 Stryk med en svamp ut såpa på ugnsbotten.
3 Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C och
över/
undervärme i ca 10 minuter.
4 När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten,
ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull.
Torka torrt.
17
Ugnen
Ugnsluckan
Ugnsluckan består av två delar med värmereflekterande glas för att ge en lägre yttemperatur. Den yttre
delen, luckfronten, kan du ta bort vid rengöring.
RENGÖRING MELLAN GLASEN
Var försiktig så att du inte skadar luckglaset.
Sprickbildningar i kanterna kan leda till att det
spricker efter några uppvärmningar.
1 Kontrollera att ugnen inte är varm och att luck-
2
3
4
5
6
spärren är i funktion innan du tar bort den yttre
delen, luckfronten.
Öppna luckan och placera, för att hindra luckan
från att slå igen, t.ex. hoprullade grytlappar
mellan bågarna i gångjärnen (SE BILD). Fäll sedan
upp luckan.
Håll i luckhandtaget, tryck ner de två fjädrarna
på luckans övre kant och ta bort luckfronten.
Efter rengöring med ett fönsterputsmedel hakar
du åter fast fronten i konsolen (SE BILD). Om
glaset är mycket smutsigt kan du använda den
medföljande rakbladsskrapan. Se till att luckan
sitter säkert fasthakad på båda sidor.
Tryck sedan ner de två fjädrarna på luckans övre
kant och tryck fronten på plats.
Ta bort grytlapparna.
Super Clean-tillbehören
Dessa tillbehör har en smutsavvisande beläggning och
lång livslängd om de sköts på rätt sätt
OBS! Placera ej SUPER CLEAN-tillbehören på en
het spishäll då de kan skadas.
Tillbehören tål en temperatur upp till 270°C.
Värm dem aldrig utan mat eller bakverk.
Diska tillbehören noggrant i varmt vatten och handdiskmedel innan du använder dem första gången.
Följer du dessa råd och tips kommer dina SUPER
CLEAN-tillbehör att hålla länge och förbli lätta att
rengöra:
• Använd verktyg av plast eller trä istället för
metall, som kan skada plåten.
• Tänk på att kärl med skrovlig botten kan skada
tillbehören.
• Den medföljande plastkniven är lämplig till att
skära mjuka kakor.
• Rengör tillbehören med en mjuk svamp eller
diskborste i varmt vatten, eventuellt med handdiskmedel. Använd inte diskmaskin.
• Använd aldrig stålull eller vassa föremål vid
rengöring.
18
3
2
4
Ugnen
Byte av ugnslampa
1 Nollställ alla vred och kontrollera att ugnen inte
2
3
4
5
är varm.
Skruva av skyddsglaset (SE BILD).
Skruva ur den trasiga lampan.
Sätt i en ny ugnslampa märkt 230–240V, 15W,
300°C, med E14–sockel.
Återmontera skyddsglaset.
Varmluftsfläkten
Du kan ta bort fläkthjulet för rengöring. VAR FÖRSIKTIG,
kanterna är vassa.
1 Se till att ugnen är avstängd och kall.
2 Skruva loss de fyra skruvarna A med en kryssmejsel och ta bort den bakre ugnsväggen.
3 Håll lätt i fläkthjulet och lossa mutter B medurs
med hjälp av en liten skiftnyckel.
4 Handdiska fläkthjulet i varmt såpvatten.
5 Montera tillbaka delarna. Se till att skruvarna är
ordentligt idragna.
B
A
Ugnstillbehören
Lossa stegen i de nedre hörnen (1), lyft snett uppåt och
ta ut den (2). Diska stege och galler (samt andra eventuella tillbehör som grillställning och grillspett) för
hand eller i diskmaskin. Om de är rejält smutsiga, lägg
dem i blöt innan du rengör med t.ex. tvålull.
Plåtar, även eventuella proffsplåtar, och långpanna
torkas av med hushållspapper och kan vid behov diskas för hand. Fastbrända fläckar tar du bort med en
bakplåtsskrapa (gäller inte proffsplåten eller Super
Clean-tillbehören).
2
1
Förvaringslådan
1 Töm lådan och dra ut den till ”stopp”.
2 Ta tag i handtaget, lyft lätt uppåt och lådan går
fri från spärren i bakkanten.
3 Dra ut lådan helt.
Efter rengöring sätter du lådans hjul på konsolerna
(SE BILD). Skjut in lådan. Lyft upp den något den första
biten så hakar hjulen inte fast i främre spärren.
19
Installation
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Spisen är tung. Kanter och hörn, som du
vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan vara
vassa. ANVÄND HANDSKAR vid förflyttning av
spisen.
Stämmer spisens mått överens med övrig köksinredning? Mät arbetsbänkens höjd från golvet till bänkens
ovansida och sockeldjupet från väggen till sockelns
framkant (SE BILD). Spisen kan även installeras med en
vägg eller ett högskåp på den ena sidan och en
avställningsyta på den andra.
60 cm bred spis har fast sockel anpassad till en
bänkhöjd på 90 cm och ett sockeldjup på 53 cm. Du kan
endast ändra sockelns placering i djupled (se nedan).
70 cm bred spis har teleskopsockel och levereras för att
passa till en bänkhöjd på 90 cm och ett sockeldjup på 53
cm. Du kan ändra höjd och djup på sockeln, så att spisen
passar till en bänkhöjd på 88 eller 90 cm och ett sockeldjup på 55 cm (se nedan).
Se till att spisens kabel inte kommer i kläm vid förflyttning av spisen.
90
88
85
53
55
Ändring av sockelhöjd och -djup
Fast sockel (endast 60 cm)
53 cm är minsta sockeldjup för spisen. Ett mindre sockeldjup kan medföra att spisen tippar vid
tung belastning på luckan.
1 Lägg ned spisen försiktigt (SE BILD). Använd t.ex.
frigolit från emballaget som skydd mellan golv
och spis.
2 Skruva ur skruvarna B (4 ST, SE BILD) och ta bort
sockeln.
3 Välj läge 55 cm (SE BILD B) och sätt tillbaka sockeln. Skruva i skruvarna B (glöm inte brickorna).
4 Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut
in spisen på plats och nivåjustera (se nedan)
innan du monterar säkerhetsutrustningen.
B
B
B
B
20
55
53
B
Installation
Teleskopsockel
53 cm är minsta sockeldjup för spisen. Ett mindre sockeldjup kan medföra att spisen tippar vid
tung belastning på luckan.
Om du vill ändra båda måtten så bör du göra det samtidigt. Men läs först igenom samtliga punkter här nedan
innan du börjar.
1 Lägg ned spisen försiktigt (SE BILD). Använd t.ex.
frigolit från emballaget som skydd mellan golv och
spis.
2 Skruva ur skruvarna A (4 ST, SE BILD). Dra ut den
inre sockeln en bit om du endast vill ändra höjden.
Dra i de konsoler på vilka hjul och fötter är
monterade. OBS! Var försiktig, det finns vassa
kanter under spisen. Läs vidare fr. o.m. punkt 5. För
ändring av djupet drar du ut sockeln helt.
3 Skruva ur skruvarna B (4 ST, SE BILD) och ta bort den
yttre sockeln.
4 Haka fast den yttre sockeln i läge 55 cm (SE BILD B).
Skruva i skruvarna B (glöm inte brickorna) och
skjut in den inre sockeln en bit.
5 Skruva åter i A i något av hålen för 85, 88 eller 90
cm bänkhöjd (SE BILD A).
6 Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut in
spisen på plats och nivåjustera (se nedan) innan du
monterar säkerhetsutrustningen.
A
B
B
B
A
A
B
A
B
55
53
A
90
88 85
Nivåjustering
Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska fördela sig
jämnt i stekpannan. Placera ett vattenpass eller en stekpanna med vatten på hällen när du vill kontrollera att
spisen står plant.
Vid behov kan du från sockelns framsida sänka resp.
höja (-6, +12mm) spisens hjul och fötter. Använd en
kryssmejsel för att justera de bakre hjulen och en polygrip till de främre fötterna (1). När spisen står plant
”låser” du fötterna med muttern. Använd den medföljande nyckeln, skruva moturs (2).
2
1
Elektrisk anslutning
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan försämra
spisen samt leda till skada på person och/eller
egendom.
Spis som levereras med sladd och stickpropp ska anslutas
till jordat vägguttag. Inkopplingsalternativ för spisen
framgår av skylten på bakstycket. Anslutningseffekt och
spänning finns angivet på dataskylten (se spisens högra sida).
OBS! Vid fast installation där anslutningen till elnätet
ej sker med stickpropp i vägguttag, måste allpolig brytare
monteras för att du ska kunna koppla bort spisen från nätet.
21
Service
Service
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan leda till skada
på person och/eller egendom samt försämra
spisen.
Problem med spisen? Vi rekommenderar att du läser
bruksanvisningen, särskilt sidorna 26 och 27. Det kan
löna sig. Se här nedan vad som gäller om du behöver
hjälp.
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den
svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara
kvittot för eventuell reklamation
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår
hemsida www.electrolux.se.
Service och reservdelar
Har du frågor om eller vill beställa service eller
reservdelar ber vi dig kontakta återförsäljaren eller
vår rikstäckande service på tel 0771 - 76 76 76.
Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning,
vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du
kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns
en tabell som beskriver enklare fel och hur man kan
åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid
åtgärdas av certifierad elektriker.
På spisens högra sida finns en dataskylt med uppgifter om
spisen. Fyll i dem här så de finns tillhands om du behöver
ringa service.
Modell:
Prod. nr:
Serie. nr:
Inköpsdatum:
Hur och när uppträder felet?
22
Tekniska uppgifter
Tekniska uppgifter
Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven
i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG.
EKC 6152
EKC 7152
Bredd (mm):
597
697
Höjd vid leverans (mm):
900
900
Djup (mm):
595
595
Användbar volym (liter):
46
52
Total effekt 400V-spis (W):
10513
10713
VÄRMEZONERNA
STORLEK(mm)
EFFEKT (W)
Bakre vänstra:
140/140x250
1100/2000
Bakre högra:
120/180
900/1800
Främre vänstra:
210
2300
Främre högra:
140
1200
ENERGIKLASS
A
B
Konventionellvärmning (kWh)
0,91
1,08
Varmluft
0,79
0,99
ENERGIFÖRBRUKNING
TILLAGNINGSTID STANDARDLAST
Konventionellvärmning (min)
48
52
Varmluft
37
43
YTA PÅ BAKPLÅTEN (cm2)
1500
1700
Vid märkning av energieffektivitetsklass har läge Varmluft används.
är av glimlampetyp.
UGNSLAMPAN har E-14 sockel, märkt 230-240V, 15W och 300ºC.
KONTROLLAMPORNA
23
Tabeller
Tabeller
Bakning
°C
Minuter
°C
Minuter
Bondbröd
225
N
30 – 35
200–225
2o5
25 – 30
Bullar, mat– & kaffebröd
225
M
8 – 12
185–200
2o5
10 – 15
Hålkakor
200 – 225
M
10 – 15
185–200
2o5
15 – 20
Kuvertbröd
225 – 250
M
8 – 10
200
2o5
8 – 12
Limpor, lätta/formbröd
200 – 225
N
30 – 40
185–200
2 el.3
30 – 40
Limpor, tunga
175 – 200
N
50 – 60
165–185
2 el.3
50 – 60
Längder/kransar
200 – 225
N
15 – 20
185–200
2o5
15 – 20
Maränger
100 –125
M
40 – 50
225
M
10 – 12
200
2o5
15 – 18
175 – 200
M
5 – 10
175–185
2o4
5 – 10
175
M
5–7
165–175
2o4
5 – 10
Rulltårta
225 – 250
M
5–7
Scones
225 – 250
M
8 – 10
200–225
2o5
10 – 12
175
N
35 – 45
Sockerkakor, tunga/fina
150 – 175
N
50 – 60
150
2o5
50 – 60
Tårtbotten
175 – 200
N
30 – 40
165–180
2o5
30 – 40
Muffins
Mördegskakor
Pepparkakor
Sockerkakor, lätta
Placering i ugn
Ugnen har sju falser (SE BILD):
Ö = Övre delen av ugnen (fals 5–7).
M = Mitten av ugnen (fals 3–4).
N = Nedre delen av ugnen (fals 1–2).
24
7
3
1
Tabeller
Grill & Matlagning
Max 250ºC vid grillning
Max 200ºC vid turbogrill
°C
Biff, ca 1,5 cm
Bogbladsstek
200
250
°C
Minuter
7-11
175
Entrecôte, ca 1,5 cm
Filé (fläsk, nöt, vilt)
°C
Ö
N
200
250
11-15
°C
160
M
75
55 –60
Ö
175
N/M
160
M
– kokning
200
N
185
M
– kokning i eget spad
100
N
100
– stekning
200 – 225
N
200
M
Fläskkarré
175
N
160
M
Fisk
Fläskkotlett, ca 1,5 cm
200
250
11-15
Ö
Fläskpannkaka
225
M
200
M
Gratänger
225
N/M
200
M
160 – 175
M
Grillkorv
200
250
5-8
Ö
Hamburgare, fryst 90 g
200
250
10-13
Ö
Karrékotlett, ca 1,5 cm
200
250
14-20
Ö
Kyckling
175
Köttbullar i långpanna
M
200
Kyckling, halvor *
225
40-50
N
M
225
M
200
N/Ö
Köttfärslimpa
175 – 200
N/M
175
M
Omeletter
200 – 225
M
225
M
200
N/Ö
225
N/M
185 – 200
N/Ö
200 – 225
N/M
185 – 200
N/Ö
N
160 – 175
M
Piroger
80 – 85
Pizza**
Potatis, bakad
Puddingar, lådor
Revbensspjäll*
175
Rostbiff
125
N
125
M
55 – 60
Skinka, färsk
175
N
160
N/M
70
Stek (nöt)
125
N
125
M
70 – 75
Stek (kalv, lamm, vilt)
175
N
160
N/M
70 – 75
Strömmingsflundra
225
M
200
N/Ö
175 – 200
M
Suffléer
200
225
* Turbogrill rekommenderas ej. Välj den lägre grilltemperaturen vid användning av grillkryddor eller –oljor.
** Välj funktionen pizzaläge
, 225°, falsläge mitten.
OBS! Vid turbogrill, välj den lägre temperaturen.
25
Praktiska råd och tips
Praktiska råd och tips
Problem
Orsak
Åtgärd
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir
platta.
För låg temperatur i ugnen gör att
bakverket jäser upp och sedan sjunker
ner och blir platt.
Kontrollera inställd temperatur mot
rekommendation i tabell eller recept.
Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt.
För lång jäsning efter utbakning ger ett
platt resultat. Mat/vetebrödsdegar ska
jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett
lätt tryck på degen ska fördjupningen gå
tillbaka.
Kontrollera jästiden mot receptets
rekommendation.
För lite jäst eller bakpulver.
Kontrollera i receptet att du tagit rätt
mängd.
För varm fett/vätskeblandning förstör
jästens verkan.
Rätt temperatur på vätskan är 37° för
färsk jäst, för torrjäst se anvisning på
förpackning.
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra. För liten vätskemängd, för mycket mjöl
eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.
Kontrollera i receptet att du tagit rätt
mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska.
För låg temperatur i ugnen gör att
Kontrollera att du ställt in rätt
bakverket får stå inne för länge för att bli temperatur.
färdigt och blir därmed torrt.
Kontrollera att du ställt in rätt tem
Bakverk/maträtter blir för mörka eller Vid för hög temperatur i ugnen blir
bakverk/maträtter
för
mörka
innan
de
är
peratur.
ojämnt gräddade.
färdiga.
För hög placering i ugnen vid över/under- Kontrollera i tabell eller recept att du valt
värme ger för mycket över-värme, mot- rätt placering.
satt effekt vid för låg
placering.
Bakverk/maträtter blir ljusa.
26
Fel falsplacering i varmluft gör att luften
inte kan cirkulera rätt.
Kontrollera i tabellen att du valt rätt
falsplacering.
Temperaturen ska i regel vara 15-20%
lägre med varmluft än med över/undervärme. Med varmluft blir färgsättningen
något ojämn.
Kontrollera att du valt rätt temperatur.
Snabbstarten är inkopplad.
Kontrollera att du ställt om funktionsvredet till önskad funktion.
Aluminiumfolie, plåt eller långpanna
i ugnens botten hindrar undervärmen.
Se till att du inte har något i botten på
ugnen.
Ljusa bakformar ger ljusare kakor än
mörka formar.
Byt ev. till mörkare formar.
Problem och åtgärder
Problem och åtgärder
Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du förslag på vad du själv får och
kan göra vid problem. Om du behöver hjälp – kontakta service.
Problem
Orsak/Åtgärd
Spisen får ingen ström
Kontrollera följande:
• att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela
• att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt
• att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen
Spisen fungerar inte
Kontrollera att spislåset inte är i funktion (se s. 12)
Det tar lång tid att koka/steka
Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med god värmeledningsförmåga (se s. 10)
Ugnsbelysningen fungerar inte
Byt trasig lampa (se s. 19)
Luckspärren fungerar inte
Sätt spärren i funktion (se s. 6)
Skrotning
1 Lossa spisen från vägguttaget.
2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt.
3 Sätt luckspärren ur funktion, för att förhindra att barn
blir inlåsta i ugnen.
Kontakta ditt kommunkontor för information om var du kan
lämna din spis.
27
Tryckt på miljövänligt papper
2B tecknare ab
© ABS-PCC 2002-11-27
Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 STOCKHOLM
www.electrolux.se
The Electrolux Group. The world’s No.1 choise.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group
products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.
USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement