Aeg-Electrolux B4503-5-M Používateľská príručka | Manualzz
B4503-5
Návod na používanie
Elektrická vstavaná
rúra na peèenie
2
Obsah
Ïakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov.
Aby bola zabezpeèená optimálna a spo¾ahlivá výkonnost’ spotrebièa, preèítajte
si, prosím, pozorne tento návod na používanie. Pomôže vám dokonale a
efektívne orientovat’ sa vo všetkých procesoch. Aby ste do návodu mohli
nahliadnut’ vždy, keï to budete potrebovat’, odporúèame vám uložit’ ho na
bezpeènom mieste. Prosím, odovzdajte ho aj prípadnému ïalšiemu vlastníkovi
spotrebièa.
Prajeme vám ve¾a radosti z vášho nového spotrebièa.
Obsah
Návod na použitie
3
Bezpeènostné pokyny
3
Popis spotrebièa
Celkový poh¾ad
Ovládací panel
Vybavenie rúry na peèenie
Príslušenstvo rúry na peèenie
Synchrónne klzné vedenia
Pred prvým použitím
Nastavenie a zmena denného èasu
Prvé èistenie
Obsluha rúry na peèenie
Vypnite rúru na peèenie.
Funkcie rúry na peèenie
Vloženie roštu, plechu na peèenie a
panvice na smaženie
Nasadenie/vyberanie tukového filtra
Prídavné funkcie
Mechanická aretácia dvierok
4
4
5
5
6
7
7
7
8
8
8
9
1
3
2
10
11
11
14
Použitie, tabu¾ky a tipy
Peèenie cesta
Peèenie mäsa
Grilovanie na ploche
Rozmrazovanie
Sušenie
Zaváranie
Èistenie a starostlivost’
Spotrebiè zvonka
Vnútorný priestor rúry na peèenie
Príslušenstvo
Tukový filter
Teleskopická lišta
Èistenie teleskopických líšt
Osvetlenie rúry na peèenie
Klenba rúry na peèenie
Dvierka rúry na peèenie
Sklo dvierok rúry na peèenie
Èo robit’, ak …
15
15
21
24
25
25
26
27
27
28
28
28
28
29
29
30
31
33
36
Servis
37
V tejto príruèke používate¾a sa používajú nasledujúce symboly:
Dôležité informácia týkajúce sa váš osobnej bezpeènosti a informácie o tom,
ako predíst' poškodeniu spotrebièa.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Návod na použitie
3
Návod na použitie
1 Bezpeènostné pokyny
Elektrická bezpeènost’
• Spotrebiè môže pripájat’ iba autorizovaný technik.
• V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebièa: vyskrutkujte poistky alebo
vypnite istièe.
• Spotrebiè môžu opravovat’ iba kvalifikovaní špecialisti. Neodborné opravy
môžu spôsobit’ znaèné nebezpeèenstvá.
V prípade opravy sa obrát’te na našu servisnú službu alebo na
špecializovaného predajcu.
Bezpeènost’ pre deti
• Poèas èinnosti spotrebièa nikdy nenechávajte malé deti bez dozoru.
Bezpeènost’ pri používaní
• Osoby (vrátane detí), ktoré vzh¾adom na svoje fyzické, senzorické alebo
duševné schopnosti, resp. svoju neskúsenost’ èi neznalost’, nie sú v stave
spotrebiè bezpeène používat’, tento spotrebiè nesmú používat’ bez dozoru
alebo pouèenia zo strany zodpovednej osoby.
• Tento spotrebiè sa môže používat’ iba na varenie, peèenie mäsa, peèenie
cesta a prípravu jedál v domácnosti.
• Pozor pri pripájaní elektrické spotrebièe do siet’ových zásuviek v blízkosti
spotrebièa. Prívodné káble sa nesmú privriet’ pod horúce dvierka rúry na
peèenie.
• Pozor: Nebezpeèenstvo popálenín! Poèas prevádzky je vnútorný priestor
rúry na peèenie horúci.
• Ak v rúre na peèenie použijete alkoholické prísady, ¾ahko môže vzniknút’
zápalná zmes vzduchu s alkoholom. V takomto prípade otvárajte dvere ve¾mi
opatrne. Pritom nenarábajte so žeravými uhlíkmi, iskrami alebo ohòom.
3
Upozornenie na akrylamid
Intenzívne zhnednutie potravín, hlavne ak ide o výrobky s obsahom škrobu,
môže pod¾a najnovších vedeckých poznatkov spôsobovat’ ohrozenie zdravia
akrylamidom. S oh¾adom na to odporúèame používat’ pri peèení pod¾a
možnosti nízke teploty a vylúèit’ nadmerné zhnednutie jedál.
Takto predídete poškodeniu spotrebièa
• Rúru na peèenie nevykladajte hliníkovou fóliou a na jej dno neukladajte žiadny
plech na peèenie, žiadny hrniec a pod., pretože v opaènom prípade sa smalt
rúry na peèenie môže poškodit’ nedostatoèným odvodom tepla.
• Ovocné št’avy kvapkajúce z plechu na peèenie zanechávajú škvrny, ktoré sa
už nedajú odstránit’. Na ve¾mi vlhké koláèe používajte hlboký plech.
• Nenechávajte otvorené dvierka rúry na peèenie.
4
Popis spotrebièa
• Nikdy nevylievajte vodu priamo do horúcej rúry na peèenie. Môže to spôsobit’
poškodenie smaltu a zmenu sfarbenia.
• Pri použití nadmernej sily, predovšetkým na hranách èelného skla, môže sklo
prasknút’.
• Neuschovávajte v rúre na peèenie žiadne hor¾avé predmety. Mohli by sa pri
zapnutí vznietit’.
• V rúre na peèenie neuchovávajte žiadne vlhké potraviny. Môžu spôsobit’
poškodenie smaltu.
• Po vypnutí chladiaceho dúchadla neuchovávajte v rúre na peèenie žiadne
otvorené potraviny. V priestore na peèenie sa na sklách dvierok môže
vyzrážat’ vlhkost’, ktorá by sa mohla dostat’ aj na nábytok.
3
Upozornenie na smaltovaný povrch
Zmeny farby na smaltovanom povrchu rúry na peèenie pri jej používaní nemajú
vplyv na vhodnost’ spotrebièa na bežné použitie, resp. na použitie v súlade so
zmluvou. Z h¾adiska práva na záruku nie sú považované za chyby.
Popis spotrebièa
Celkový poh¾ad
Ovládací panel
Rukovät’
dvierok
Celosklenené
dvere
Popis spotrebièa
5
Ovládací panel
Kontrolka zapnutia
Kontrolka Teplota
Indikácia èasu
Tlaèidlá hodinových funkcií
Funkcie rúry na peèenie
Výber teploty
Vybavenie rúry na peèenie
Horný ohrev a grilovacie ohrievacie teleso
Osvetlenie rúry na peèenie
Zásuvné úrovne
Puzdro ražòa na mäso
Tukový filter
Ohrievacie teleso v zadnej
stene
Ventilátor
Spodný ohrev
Zásuvná mriežka,
vyberate¾ná
6
Popis spotrebièa
Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane rúry na peèenie je
uvedené èíslovanie úrovní roštov, ktoré sa
zasúvajú do rúry.
Okrem toho sú tu zobrazené struèné
informácie o funkciách rúry na peèenie,
odporúèaných úrovniach roštov a teplotách
prípravy najbežnejších jedál.
Príslušenstvo rúry na peèenie
Rošt
Na riad, formy na koláèe, peèenie mäsa a
na grilované kúsky.
Plech na peèenie
Na koláèe a placky.
Panvica na smaženie
Na peèenie cesta a mäsa, alebo ako plech
na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na presné stanovenie prepeèenia kúskov
mäsa.
Pred prvým použitím
Synchrónne klzné vedenia
Synchrónne klzné vedenia
Pridržiavacie príchytky so spojovacím
strmeòom.
Pred prvým použitím
Nastavenie a zmena denného èasu
Po pripojení na elektrinu alebo po výpadku
napájania sa automaticky rozbliká
kontrolka funkcie Denný èas .
1. Pri zmene už nastaveného denného èasu
naraz stlaète tlaèidlá
a , až kým sa
nerozbliká kontrolka funkcie Denný èas .
3
2. Tlaèidlom
alebo
denný èas.
nastavte aktuálny
Požadované tlaèidlo vždy stlaèit’ v strede.
Pribl. po 5 sekundách sa blikanie skonèí a
hodiny ukazujú nastavený denný èas.
3
Spotrebiè je pripravený na prevádzku.
Denný èas
možno zmenit’ iba ak nie je
nastavená žiadna z automatických funkcií
Èasomer .
7
8
Obsluha rúry na peèenie
Prvé èistenie
1
3
Pred prvým použitím treba rúru na peèenie dôkladne vyèistit’.
Pozor: Nepoužívajte žiadne ostré, drsné èistiace prostriedky! Povrch by sa
mohol poškodit’.
Na kovové èelné steny používajte bežne predávané prípravky na ošetrovanie.
1. Funkèný prepínaè rúry na peèenie prepnite na
.
2. Vyberte všetky diely príslušenstva a zásuvné mriežky a vyèistite ich teplým
roztokom èistiaceho prostriedku.
3. Teplým roztokom èistiaceho prostriedku umyte aj rúru na peèenie a vysušte ju.
4. Èelnú stenu spotrebièa utrite vlhkou handrièkou.
Obsluha rúry na peèenie
3
Rúra na peèenie je vybavená zapustite¾nými spínaèmi funkcií rúry na peèenie
a výberu teploty. Pri použití stlaète príslušný spínaè. Spínaè sa vysunie.
Vypnite rúru na peèenie.
Indikácia teploty/èasu
Kontrolka zapnutia
Kontrolka Teplota
Ukazovate¾ sondy
na mäso
Tlaèidlo
Vo¾ba funkcií rúry na peèenie
Tlaèidlo
Výber teploty
Obsluha rúry na peèenie
9
1. Funkèný prepínaè rúry na peèenie prepnite na požadovanú funkciu.
2. Prepínaè vo¾by teploty nastavte na požadovanú teplotu.
Kontrolka zapnutia svieti dovtedy, kým je rúra na peèenie v prevádzke.
Kontrolka teploty svieti dovtedy, kým sa rúra na peèenie rozohrieva.
3. Rúra na peèenie sa vypína prepnutím prepínaèa funkcií rúry na peèenie a vo¾by
teploty do polohy Vyp.
3
Chladiaci ventilátor
Ventilátor sa zapína automaticky, aby povrchy spotrebièa zostávali chladné.
Ventilátor po vypnutí rúry na peèenie beží naïalej, aby spotrebiè ochladil.
Neskôr sa samoèinne vypne.
Funkcie rúry na peèenie
Rúra na peèenie má nasledujúce funkcie:
Funkcia rúry na peèenie:
Použitie
Osvetlenie
Pomocou tejto funkcie možno osvetlit’ vnútorný priestor
rúry na peèenie, napr. pri èistení.
Horúci vzduch
Na peèenie cesta až na troch úrovniach naraz.
Nastavujte o 20-40 °C nižšie teploty rúry na peèenie ako
pri hornom/spodnom ohreve.
Pizza
Na peèenie múènych jedál na jednej úrovni, ktoré si
vyžadujú intenzívnejšie zhnednutie a krehkost’
spodku.
Nastavte o 20-40 °C nižšie teploty rúry na peèenie ako
pri hornom/spodnom ohreve.
Tradicne peèenie
Na peèenie cesta a mása na na jednej úrovni.
Dolný ohrev
Na dopeèenie koláèov s krehkým spodkom.
Rozmrazovanie
(30°C)
Na rozmrazovanie napr. torty, masla, chleba, ovocia
alebo iných mrazených potravín.
Maly Gril
Na grilovanie plochých kúskov potravín, ktoré sú
uložené v strede roštu a na prípravu toustov.
Velký gril
Na grilovanie plochých kúskov potravín vo väèších
množstvách a na prípravu toustov.
Infrapeèenie
Pri peèení väèších kúskov mäsa alebo hydiny na jednej
úrovni.
Táto funkcia je vhodná aj na gratinovanie a zapekanie.
10
Obsluha rúry na peèenie
Vloženie roštu, plechu na peèenie a panvice na smaženie
3
Poistka vysunutia a poistka proti prevráteniu
Na ochranu pred vysunutím majú všetky zásuvné diely na pravom a ¾avom
okraji malé vyklenutie nadol.
Zásuvné diely vždy nasaïte tak, aby sa toto vyklenutie nachádzalo vzadu v
priestore na peèenie. Toto vyklenutie je dôležité aj na ochranu zásuvných dielov
proti prevrhnutiu.
Vkladanie plechu na peèenie alebo
panvice na smaženie:
Plech na peèenie alebo panvicu na
smaženie zasuòte medzi vodiace tyèky
vybranej zásuvnej úrovne.
3
Nasadenie roštu:
Nožièky roštu musia pri nasadzovaní
smerovat’ nadol.
Rošt zasuòte medzi vodiace tyèky vybranej
zásuvnej úrovne.
Riad je chránený proti skåznutiu aj rámom s
vyvýšením po obvode.
Rošt a panvicu na smaženie nasadzujte
spoloène:
Rošt položte na panvicu na smaženie.
Panvicu na smaženie zasuòte medzi
vodiace tyèky vybranej zásuvnej úrovne.
Obsluha rúry na peèenie
11
Nasadenie/vyberanie tukového filtra
Tukový filter nasadzujte iba pri peèení
mäsa, aby chránil ohrievacie teleso v
zadnej stene chránil pred odstrekovaním
tuku.
Nasadenie tukového filtra
Tukový filter chyt’te za rukovät’ a
obidva držiaky zasuòte zhora nadol
do otvoru na zadnej stene rúry na
peèenie (otvor ventilátora).
Vyberanie tukového filtra
Tukový filter chyt’te za rukovät’ a
vyveste smerom nahor.
Prídavné funkcie
Nastavit’ možno Èasomer
na mäso .
alebo Sonda
Indikácia èasu alebo teploty
Èasomer
Slúži na nastavenie skráteného
èasu.
Sonda na mäso
Slúži na nastavenie teploty
peèeného mäsa.
Nastavovacie tlaèidlá
2
Vypnutie hodín
Vypnutím hodín možno ušetrit’ energiu.
Vypínanie hodín
Naraz stlaète a podržte stlaèené tlaèidlá
3
a
, kým indikácia nezhasne.
Zapínanie indikácie èasu.
Stlaète ¾ubovo¾né tlaèidlo tak dlho, kým sa opät’ nezobrazí denný èas.
Hodiny je možné vypnút’ iba v prípade, ak nebol zadaný údaj Funkcie hodín
alebo teplota vnútri mäsa .
12
3
3
Obsluha rúry na peèenie
Všeobecné pokyny
• Po zvolení funkcie bliká príslušný údaj približne 5 sekúnd. Poèas tejto fázy
môžete tlaèidlom
- alebo - nastavit’ požadovaný èas.
• Po nastavení požadovaného èasu bliká údaj znovu približne 5 sekúnd.
Nastavený èas sa zaèína odrátavat’.
• Zvukovú signalizáciu možno ukonèit’ stlaèením ¾ubovo¾ného tlaèidla.
• Požadovanú funkciu rúry a teplotu možno zvolit’ pred alebo po nastavení
funkcie hodín.
• Po ukonèení peèenia nastavte prepínaè funkciírúry a prepínaè teplôt naspät’
do polohy AUS (Vypnuté).
Èasomer
Táto funkcia nemá na prevádzku rúry žiadny úèinok.
1. Stlaète ¾ubovo¾né tlaèidlo.
Na indikácii èasu sa objaví “00:00:00”.
2. Tlaèidlom
alebo
nastavte
požadovaný skrátený èas (max. 2 hodiny
30 minút).
Pribl. po 5 sekundách indikácia zobrazí
zvyšný èas.
Po uplynutí nastaveného èasu bliká “0.00”
a na 2 minúty sa rozoznie signál.
3. Signalizaèný tón sa vypína stlaèením
¾ubovo¾ného tlaèidla.
Obsluha rúry na peèenie
1
Sonda na mäso
Pozor: Používat’ možno iba dodávanú sondu na mäso! Aj v prípade výmeny
používajte iba originálny náhradný diel!
1. Hrot sondy na mäso úplne zasuòte pod¾a
možnosti do peèených potravín, aby sa
hrot nachádzal v strede peèených
potravín.
2. Vidlicu konektora sondy na mäso zasuòte
až na doraz do zásuvky na boènej stene
rúry na peèenie.
3. Tlaèidlom
alebo
sa nastavuje
požadovaná teplota vnútri mäsa.
3
13
Indikácia sa prepne na aktuálnu teplotu
vnútri mäsa.
Teplota vnútri mäsa sa indikuje od 30 °C.
4. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
Po dosiahnutí nastavenej teploty sa
rozoznie signál.
14
1
Obsluha rúry na peèenie
5. Signál sa vypína stlaèením ¾ubovo¾ného tlaèidla.
6. Prepínaè vo¾by funkcie rúry prestavte do polohy Aus (Vyp).
Varovanie: Sonda na mäso je horúca! Pri
vyt’ahovaní konektora a hrotu hrozí
nebezpeèenstvo popálenia!
7. Konektor teplotnej sondy vytiahnite zo
zásuvky a peèené mäso vyberte z rúry.
Zmena teploty rúry na peèenie
– V prípade potreby možno teplotu zmenit’ pomocou
alebo
.
Mechanická aretácia dvierok
Pri expedícii zariadenia od výrobcu je aretácia dvierok deaktivovaná.
Aktivovanie aretácie dvierok
Posúvaè potiahnite dopredu, kým
nezaskoèí.
Použitie, tabu¾ky a tipy
15
Otvorte dvierka rúry na peèenie
1. Dvierka zatlaète.
2. Posúvaè stlaète a podržte stlaèený.
3. Otvorte dvierka.
Zatvorenie dvierok rúry na peèenie
Dvierka zatvorte bez stlaèenia posúvaèa.
3
Deaktivovanie aretácie dvierok
Posúvaè zatlaète až po panel.
Vypnutím zariadenia sa mechanická aretácia dvierok nevyradí z èinnosti.
Použitie, tabu¾ky a tipy
Peèenie cesta
Funkcia rúry na peèenie: Horúci vzduch
alebo Tradicne peèenie
Formy na peèenie cesta
• Pre Tradicne peèenie sú vhodné formy z tmavého kovu a povrstvené formy.
• Pre Horúci vzduch
sú vhodné aj svetlé kovové formy.
Zásuvné úrovne
• Peèenie cesta s Tradicne peèenie
je možné na jednej úrovni.
• S Horúci vzduch
možno súèasne piect’ až na 3 plechoch:
1 plech na peèenie:
napr. zásuvná úroveò 3
1 forma na peèenie:
napr. zásuvná úroveò 1
16
Použitie, tabu¾ky a tipy
2 plechy na peèenie:
napr. zásuvné úrovne 1 a 3
3 plechy na peèenie:
napr. zásuvné úrovne 1, 3 a 5
3
2
Všeobecné pokyny
• Zasuòte plech so skosením dopredu!
• Pomocou Tradicne peèenie
alebo Horúci vzduch
možno piect’ na rošte
aj dve formy naraz ved¾a seba. Èas peèenia sa predåži iba nepodstatne.
Tácka mrazeného jedla sa môže poèas varenia deformovat’. Príèinou sú ve¾ké
teplotné rozdiely v mraznièke a v rúre pri peèení. Po vychladnutí deformácia
tácky zmizne.
Informácie o tabu¾kách peèenia
V tabu¾kách nájdete potrebné teploty, èasy peèenia a zásuvné úrovne pre
viaceré jedlá.
• Teploty a èasy peèenia sú orientaèné hodnoty závisiace od zloženia cesta,
jeho množstva a použitej formy na peèenie.
• Odporúèame nastavit’ po prvý raz nižšie hodnoty teploty a až pod¾a potreby,
napr. ak požadujete silnejšie zhnednutie, alebo ak je èas peèenia príliš dlhý,
zvolit’ vyššiu teplotu.
• Ak pre svoj recept nenájdete žiadne konkrétne údaje, orientujte sa pod¾a
podobného peèiva.
• Pri peèení koláèov na plechoch alebo vo formách na viacerých úrovniach sa
èas peèenia môže predåžit’ o 10-15 minút.
• Vlhké druhy peèiva (napr. pizzy, ovocné koláèe a pod.) sa pripravujú na jednej
úrovni.
• Rozdielna výška peèeného pokrmu môže na zaèiatku spôsobovat’ rozdiely
zhnednutia. Prosíme vás, aby ste v tomto prípade nemenili nastavenú
teplotu. Rozdiely v zhnednutí sa poèas peèenia vyrovnajú.
• Vaša nová rúra na peèenie sa môže pri peèení a smažení chovat’ inak, ako
spotrebiè, ktorý ste používali doteraz. Preto si zvyèajné nastavenia (teplota,
èas prípravy) a zásuvné roviny prispôsobte pod¾a odporúèaní uvedených v
nasledujúcich tabu¾kách.
Pri dlhších èasoch peèenia môžete pribl. 10 minút pred skonèením èasu
peèenia vypnút’ rúru na peèenie a využit’ zvyškové teplo.
Tabu¾ky platia, ak nie je uvedené iné, pri vložení do studenej rúry.
Použitie, tabu¾ky a tipy
17
Tabu¾ka peèenia
Peèenie cesta na jednej zásuvnej úrovni
Druh
peèiva
Funkcia rúry na
peèenie
Zásuvná
úroveò
Teplota
°C
Èas
Hod.: min
Peèivo vo formách
Bábovka alebo
francúzska bábovka
Horúci vzduch
1
150-160
0:50-1:10
Linecké koláèe/
krá¾ovská bábovka
Horúci vzduch
1
140-160
1:10-1:30
Piškótová torta
Horúci vzduch
1
140
0:25-0:40
Piškótová torta
Tradicne peèenie
1
160
0:25-0:40
Tortový korpus z
krehkého cesta
Horúci vzduch
3
170-1801)
0:10-0:25
Tortový korpus z
mieseného cesta
Horúci vzduch
3
150-170
0:20-0:25
Tradicne peèenie
1
170-190
0:50-1:00
Jablkový koláè (2formy,
Ø20cm, diagonálne
posunuté)
Horúci vzduch
1
160
1:10-1:30
Jablkový koláè (2formy,
Ø20cm, diagonálne
posunuté)
Tradicne peèenie
1
180
1:10-1:30
Horúci vzduch
1
160-180
0:30-1:10
Tradicne peèenie
1
170-190
1:00-1:30
Pletenec/veniec z
kysnutého cesta
Tradicne peèenie
3
170-190
0:30-0:40
Vianoèka
Tradicne peèenie
3
160-1801)
0:40-1:00
Chlieb (ražný chlieb)
-najprv
-potom
Tradicne peèenie
1
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Veterníky/zákusky
plnené krémom a poliate
èokoládou
Tradicne peèenie
3
160-1701)
0:15-0:30
Piškótová roláda
Tradicne peèenie
3
180-2001)
0:10-0:20
Horúci vzduch
3
150-160
0:20-0:40
Tradicne peèenie
3
190-2101)
0:15-0:30
Jablková torta
Pikantná torta (napr.
Quiche Lorraine)
Tvarohová torta
Peèivo na plechu
Koláèe posypané
mrvenièkou, suché
Maslové-/pocukrované
koláèe
18
Použitie, tabu¾ky a tipy
Druh
peèiva
Funkcia rúry na
peèenie
Zásuvná
úroveò
Teplota
°C
Èas
Hod.: min
Ovocné koláèe
(kysnuté/miesené
cesto)2)
Horúci vzduch
3
150
0:35-0:50
Ovocné koláèe
(kysnuté/miesené
cesto)2)
Tradicne peèenie
3
170
0:35-0:50
Ovocný koláè z krehkého
cesta
Horúci vzduch
3
160-170
0:40-1:20
Koláèe peèené na
plechu s citlivým
obložením (napr. tvaroh,
smotana, osie hniezda)
Tradicne peèenie
3
160-1801)
0:40-1:20
Pizza (s bohatým
obložením)2)
Horúci vzduch
1
180-2001)
0:30-1:00
Pizza (tenká)
Horúci vzduch
1
200-2201)
0:10-0:25
Nízky okrúhly chlieb
Horúci vzduch
1
200-220
0:08-0:15
Švajèiarske peèivo
Horúci vzduch
1
180-200
0:35-0:50
Placky z krehkého cesta
Horúci vzduch
3
150-160
0:06-0:20
Striekané peèivo
Horúci vzduch
3
140
0:20-0:30
0:20-0:30
Drobné peèivo
Tradicne peèenie
3
1601)
Placky z mieseného
cesta
Horúci vzduch
3
150-160
0:15-0:20
Bielkové koláèe, bezé
Horúci vzduch
3
80-100
2:00-2:30
Mand¾ové zákusky
Horúci vzduch
3
100-120
0:30-0:60
Drobné kysnuté peèivo
Horúci vzduch
3
150-160
0:20-0:40
Striekané peèivo
1)
Drobné peèivo z
lístkového cesta
Horúci vzduch
3
170-180
0:20-0:30
Žemlièky
Horúci vzduch
3
1601)
0:20-0:35
Žemlièky
Tradicne peèenie
3
1801)
0:20-0:35
Malé koláèiky (20ks/
plech)
Horúci vzduch
3
1401)
0:20-0:30
Malé koláèiky (20ks/
plech)
Tradicne peèenie
3
1701)
0:20-0:30
1)Rúru vopred zohrejte
2)Podložte plech alebo panvicu na smaženie
Použitie, tabu¾ky a tipy
19
Peèenie na viacerých zásuvných úrovniach
Horúci
vzduch
Druh peèiva
Horúci
vzduch
Zásuvná úroveò zdola
Teplota
°C
Èas
Hod.: min
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/zákusky plnené
krémom a poliate
èokoládou
1/4
---
160-1801)
0:35-0:60
Koláèe posypané
mrvenièkou, suché
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Placky z krehkého cesta
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Striekané peèivo
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Placky z mieseného cesta
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Bielkové koláèe, bezé
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Mand¾ové zákusky
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Drobné kysnuté peèivo
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Drobné peèivo z
lístkového cesta
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
Žemlièky
1/4
---
160
0:30-0:45
Malé koláèiky (20ks/
plech)
1/4
---
1401)
0:25-0:40
Peèivo na plechu
Drobné peèivo
1)Rúru na peèenie zohrejte
Tipy na peèenie
Výsledok peèenia
Možné príèiny
Spôsob nápravy
Koláèe sú dolu príliš
svetlé
Nesprávna zásuvná úroveò
Koláèe zasuòte nižšie
Koláèe sa speèú
dokopy (sú
namoknuté, kypré,
vodné pásy)
Príliš vysoká teplota
Nastavte o nieèo nižšiu
teplotu peèenia
Príliš krátky èas peèenia
Predåžte èas peèenia
Èasy peèenia možno
skrátit’ zvýšením teploty
peèenia
Príliš vlhké cesto
Použite menej tekutiny.
Dodržiavajte èas miesenia,
hlavne pri použití
kuchynských robotov
20
Použitie, tabu¾ky a tipy
Výsledok peèenia
Koláèe sú príliš suché
Koláèe sú
nerovnomerne
zhnednuté
Možné príèiny
Spôsob nápravy
Príliš nízka teplota peèenia
Nastavte vyššiu teplotu
peèenia
Príliš dlhý èas peèenia
Skrát’te èas peèenia
Príliš vysoká teplota a príliš
krátky èas peèenia
Nastavte nižšiu teplotu
peèenia a predåžte èas
peèenia
Cesto je nerovnomerne
rozdelené
Cesto rozde¾te na plechu na
peèenie rovnomerne
Je nasadený tukový filter
Vyberte tukový filter
Koláèe sa neupeèú za Príliš nízka teplota
nastavený èas peèenia
Je nasadený tukový filter
Nastavte o nieèo vyššiu
teplotu peèenia
Vyberte tukový filter
Tabu¾ka Pizza
Zásuvná
úroveò
Teplota:
°C
Èas
Hod.: Min.
Pizza (tenká)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (s bohatým obložením)
1
180 - 200
20 - 30
Švajèiarske peèivo
1
180 - 200
45 - 60
Špenátová torta
1
160 -180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Tvarohová torta, okrúhla
1
140 - 160
60 - 90
Tvarohová torta na plechu
1
140 - 160
50 - 60
Jablkový koláè, zakrytý
1
150 - 170
50 - 70
Zeleninový koláè
1
160 - 180
50 - 60
Nízky okrúhly chlieb
1
250 - 2701)
10 - 20
Torta z lístkového cesta
1
1)
160 - 180
40 - 50
Flammekuchen
1
250 - 2701)
12 - 20
1
1)
15 - 25
Druh peèiva
Pirohy
1)Rúru na peèenie zohrejte
180 - 200
Použitie, tabu¾ky a tipy
21
Tabu¾ka Nákypy a zapeèené jedlá
Funkcia rúry na
peèenie
Jedlo
Zásuvná
úroveò
Teplota
°C
Èas
Hod.: Min.
Cestovinový nákyp
Tradicne peèenie
1
180 - 200
0:45 - 1:00
Lasaòa
Tradicne peèenie
1
180 - 200
0:25 - 0:40
Horúci vzduch
1
160 - 170
0:15 - 0:30
Zapeèená zelenina1)
Zapeèené bagety
1)
Horúci vzduch
1
160 - 170
0:15 - 0:30
Sladké nákypy
Tradicne peèenie
1
180 - 200
0:40 - 0:60
Rybacie nákypy
Tradicne peèenie
1
180 - 200
0:30 - 1:00
Plnená zelenina
Horúci vzduch
1
160 - 170
0:30 - 1:00
1)Rúru predhrejte
Tabu¾ka Mrazené polotovary
Peèené
potraviny
Zásuvná
úroveò
Teplota
°C
Èas
Tradicne peèenie
3
pod¾a pokynov
výrobcu
pod¾a pokynov
výrobcu
Horúci vzduch
3
200-220
pod¾a pokynov
výrobcu
Bagety
Tradicne peèenie
3
pod¾a pokynov
výrobcu
pod¾a pokynov
výrobcu
Ovocné
koláèe
Tradicne peèenie
3
pod¾a pokynov
výrobcu
pod¾a pokynov
výrobcu
Mrazená pizza
Pomfrity1)
(500 g)
Funkcia rúry na
peèenie
1)Poznámka: Pomfrity pod¾a potreby dvakrát až trikrát obrát’te
Peèenie mäsa
Funkcia rúry na peèenie: Tradicne peèenie
alebo Infrapeèenie
Riad na peèenie mäsa
• Na peèenie mäsa je vhodný tepelne odolný riad (rešpektujte údaje výrobcu!).
• Ve¾ké kúsky na peèenie môžete piect’ priamo na plechu na zachytávanie
tuku alebo na rošte s podloženým plechom na zachytávanie tuku.
• Všetky chudé èasti mäsa odporúèame piect’ v pekáèi s pokrievkou. Mäso
tak zostáva št’avnatejšie.
• Všetky druhy mäsa, ktoré majú získat’ kôrku, možno piect’ v pekáèi bez
pokrievky.
3
Pokyny k tabu¾ke peèenia mäsa
Informácie uvedené v nasledujúcej tabu¾ke sú orientaèné.
• Ryby a mäso odporúèame piect’ v rúre na peèenie až od 1 kg.
22
Použitie, tabu¾ky a tipy
• Aby sa predišlo pripa¾ovaniu vytekajúcej št’avy z mäsa alebo tuku,
odporúèame doplnit’ do riadu na peèenie trocha tekutiny.
• Pod¾a potreby (po 1/2 - 2/3 èasu peèenia) peèený kúsok obrát’te.
• Ve¾ké kusy peèeného mäsa a hydiny pri peèení viackrát polejte výpekom. Tak
dosiahnete lepší výsledok peèenia.
• Rúru na peèenie pribl. 10 minút pred koncom èasu peèenia vypnite, aby ste
využili zvyškové teplo.
Tabu¾ka peèenia
Druh mäsa
Množstvo
Funkcia rúry na
peèenie
Zásuvná
úroveò
Teplota
°C
Èas
Hod.: min
1
200-250
2:00-2:30
Hovädzie mäso
Dusená svieèková
1-1,5 kg
Tradicne
peèenie
pod¾a
výšky v cm
Rouzbíf alebo filé
- vnútri èervené
na každý
cm
Výška
Infrapeèenie
1
1902001)
0:05-0:06
- vnútri ružové
na každý
cm
Výška
Infrapeèenie
1
180-190
0:06-0:08
- prepeèené
na každý
cm
Výška
Infrapeèenie
1
170-180
0:08-0:10
Pliecko,
krkovièka, stehno
1-1,5 kg
Infrapeèenie
1
160-180
1:30-2:00
Kotleta, sekaná
1-1,5 kg
Infrapeèenie
1
170-180
1:00-1:30
Mleté mäso
750 g-1 kg
Infrapeèenie
1
160-170
0:45-1:00
Bravèové stehno
(predvarené)
750 g-1 kg
Infrapeèenie
1
150-170
1:30-2:00
Te¾acie peèené
1 kg
Infrapeèenie
1
160-180
1:30-2:00
Te¾acie stehno
1,5-2 kg
Infrapeèenie
1
160-180
2:00-2:30
Jahòacie stehno,
jahòacie peèené
1-1,5 kg
Infrapeèenie
1
150-170
1:15-2:00
Jahòací chbát
1-1,5 kg
Infrapeèenie
1
160-180
1:00-1:30
do 1 kg
Tradicne
peèenie
3
2202501)
0:25-0:40
Bravèové mäso
Te¾acie mäso
Jahòacina
Divina
Zajaèí chrbát,
zajaèie stehno
Použitie, tabu¾ky a tipy
Zásuvná
úroveò
Teplota
°C
Èas
Hod.: min
Tradicne
peèenie
1
210-220
1:15-1:45
1,5-2 kg
Tradicne
peèenie
1
200-210
1:30-2:15
Kúsky hydiny
po 200250g
Infrapeèenie
1
200-220
0:35-0:50
Polovièky kurèat’a
po 400500g
Infrapeèenie
1
190-210
0:35-0:50
Kurèatá,
vykàmené kurèatá
1-1,5 kg
Infrapeèenie
1
190-210
0:45-1:15
Kaèica
1,5-2 kg
Infrapeèenie
1
180-200
1:15-1:45
Hus
3,5-5 kg
Infrapeèenie
1
160-180
2:30-3:30
Moriak/morka
2,5-3,5 kg
Infrapeèenie
1
160-180
1:45-2:30
Moriak/morka
4-6 kg
Infrapeèenie
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Tradicne
peèenie
1
210-220
0:45-1:15
Druh mäsa
Množstvo
Srnèí/jelení chrbát
1,5-2 kg
Srnèie/jelenie
stehno
Funkcia rúry na
peèenie
23
Hydina
Ryby (dusenie)
Ryby vcelku
1)Rúru vopred zohrejte
Tabu¾ka Sonda na mäso
Peèené potraviny
Teplota vnútri mäsa
Hovädzie mäso
Roštenka alebo svieèková vnútri èervená (anglické)
vnútri ružová (medium)
vnútri prepeèená
45 - 50 °C
60 - 65 °C
70 - 75 °C
Bravèové mäso
Bravèové pliecko, šunka vcelku, krkovièka
80 - 82 °C
Kotleta (chrbát), sekaná
75 - 80 °C
Mleté mäso
75 - 80 °C
Te¾acie mäso
Te¾acie peèené
75 - 80 °C
Te¾acie stehno
85 - 90 °C
Baranina / jahòacina
Baranie stehno
80 - 85 °C
Baraní chrbát
80 - 85 °C
Jahòacie peèené, jahòacie stehno
70 - 75 °C
24
Použitie, tabu¾ky a tipy
Peèené potraviny
Teplota vnútri mäsa
Divina
Zajaèí chrbát
70 - 75 °C
Zajaèie nohy, stehná
70 - 75 °C
Zajac vcelku
70 - 75 °C
Srnèí chrbát, jelení chrbát
70 - 75 °C
Srnèie stehno, jelenie stehno
70 - 75 °C
Grilovanie na ploche
1
3
Funkcia rúry na peèenie: Maly Gril
maximálnou teplotou
alebo Velký gril
s nastavenou
Pozor: Grilujte vždy so zatvorenými dvierkami rúry na peèenie.
Prázdnu rúru na peèenie vždy najprv 5 minút rozohrejte funkciou Gril!
• Pri grilovaní zasuòte rošt do odporúèanej zásuvnej úrovne.
• Plech na zachytávanie št’avy zasúvajte vždy do 1. zásuvnej úrovne zdola.
• Grilovacie èasy sú orientaèné.
• Grilovanie je vhodné predovšetkým pre ploché kusy mäsa a rýb.
Tabu¾ka grilovania
Grilované potraviny
Zásuvná úroveò
Grilovací èas
1. Strana
2. Strana
Frikadely
4
8-10 min
6-8 min
Bravèové filé
4
10-12 min
6-10 min
Opekaèky
4
8-10 min
6-8 min
Steaky z hovädzieho
zadného, te¾acie steaky
4
6-7 min
5-6 min
Hovädzie zadné, rozbíf
(pribl. 1 kg)
3
10-12 min
10-12 min
Toasty1)
3
4-6 min
3-5 min
Obložené toasty
3
6-8 min
---
1)Bez predhriatia
Použitie, tabu¾ky a tipy
25
Rozmrazovanie
Funkcia rúry na peèenie: Rozmrazovanie (30°C)
(bez nastavovanie
teploty)
• Vybrané jedlá na tanieri položte na rošt.
• Na prikrytie nepoužívajte žiadne taniere ani misky, pretože znaène predlžujú
èas rozmrazovania.
• Pri rozmrazovaní zasuòte rošt do 1. úrovne zdola.
Tabu¾ka rozmrazovania
Jedlo
Èas
rozmrazovania
min
Dodatoèný èas
rozmrazovania,
min
Poznámka
Kurèatá, 1000 g
100-140
20-30
Kurèatá položte v obrátenom
podšálku do ve¾kého
taniera.
Po uplynutí polovice èasu
obrát’te
Mäso, 1000g
100-140
20-30
Po uplynutí polovice èasu
obrát’te
Mäso, 500g
90-120
20-30
Po uplynutí polovice èasu
obrát’te
Pstruhy, 150g
25-35
10-15
---
Jahody, 300g
30-40
10-20
---
Maslo, 250g
30-40
10-15
---
Smotana, 2 x
200g
80-100
10-15
Smotana sa dá výborne
vyš¾ahat’ aj keï je èiastoène
¾ahko zamrznutá
Torta, 1400g
60
60
---
Sušenie
Funkcia rúry na peèenie: Horúci vzduch
• Používajte rošty, na ktoré položte desiatový papier alebo papier na peèenie.
• Lepší výsledok dosiahnete, ak po uplynutí polovice èasu sušenia rúru vypnete,
otvoríte a necháte vychladnút’, najlepšie cez noc.
• Sušené potraviny potom dosušte.
26
Použitie, tabu¾ky a tipy
Sušené potraviny
Teplota v °C
Zásuvná úroveò
1 úroveò
2 úrovne
Èas v hodinách
(orientaèný)
Zelenina
Strukoviny
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (v pásikoch)
60-70
3
1/4
5-6
Polievková zelenina
60-70
3
1/4
5-6
Huby
50-60
3
1/4
6-8
Bylinky
40-50
3
1/4
2-3
Slivky
60-70
3
1/4
8-10
Marhule
60-70
3
1/4
8-10
Jablká
60-70
3
1/4
6-8
Hrušky
60-70
3
1/4
6-9
Ovocie
Zaváranie
Funkcia rúry na peèenie: Dolný ohrev
• Na zaváranie používajte iba bežne predávané poháre rovnakej ve¾kosti.
• Poháre s uzávermi Twist-Off alebo bajonetovými uzávermi a kovové
nádoby nie sú vhodné.
• Na zaváranie používajte 1. zásuvnú úroveò zdola.
• Na zaváranie používajte plech. Na plechu je miesto až pre šest’ litrových
pohárov.
• Poháre sa musia plnit’ do rovnakej výšky a musia byt’ uzavreté.
• Poháre ukladajte na plech tak, aby sa navzájom nedotýkali.
• Nalejte do plechu pribl. 1/2 litra vody, aby bola v rúre dostatoèná vlhkost’.
• Ihneï keï nálev v prvých pohároch zaèína penit’ (u 1-litrových pohárov po
pribl. 35-60 minútach), rúru na peèenie vypnite alebo teplotu vrát’te spät’ na
100°C (pozri tabu¾ku).
Èistenie a starostlivost’
27
Zaváracia tabu¾ka
Uvádzané zaváracie èasy a teploty sú orientaèné hodnoty.
Teplota
v°C
Zaváranie kým sa
nezaènú tvorit’
bublinky
v min.
Ïalej varit’ pri
100°C
v min.
Jahody, èuèoriedky, maliny,
zrelé egreše
160-170
35-45
---
Nezrelé egreše
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Mrkva1)
160-170
50-60
5-10
Huby1)
160-170
40-60
10-15
Uhorky
160-170
50-60
---
Zmes solenej zeleniny
160-170
50-60
15
Kaleráb, hrášok, šparg¾a
160-170
50-60
15-20
Strukoviny
160-170
50-60
---
Zavárané potraviny
Bobu¾oviny
Kôstkoviny
Hrušky, dule, slivky
Zelenina
1)Nechajte odstát’ vo vypnutej rúre
Èistenie a starostlivost’
1
Varovanie: Pred èistením spotrebiè vypnite a nechajte ochladit’.
Varovanie: Z bezpeènostných dôvodov, neèistite spotrebiè použitím prúdu
pary ani vysokotlakového èistiaceho zariadenia.
Pozor: Nepoužívajte žiadne drsné èistiace prostriedky, ostré èistiace
nástroje ani kefy.
Na èistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné práškové èistièe ani
ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabat’ povrch, èo spôsobí
rozbitie skla.
Spotrebiè zvonka
• Prednú stranu spotrebièa utrite jemnou handrièkou navlhèenou vo vlažnom
oplachovacom roztoku .
• Na kovové èelné steny používajte bežne predávané prípravky na ošetrovanie.
• Nepoužívajte žiadne drsné prípravky ani abrazívne hubky.
28
Èistenie a starostlivost’
Vnútorný priestor rúry na peèenie
3
1
Spotrebiè èistite po každom použití. Takto sa zneèistenia dajú naj¾ahšie
odstránit’ a nepripália sa.
1. Pri èistení zapnite osvetlenie rúry na peèenie.
2. Po každom použití rúru na peèenie opláchnite a vysušte.
ažko odstránite¾né zneèistenia odstraòujte špeciálnymi prostriedkami na
èistenie rúr na peèenie.
Pozor: Ak použijete sprej na rúry na peèenie, bezpodmieneène dodržiavajte
údaje výrobcu!
Príslušenstvo
Všetky zásuvné diely (rošt, plech na peèenie, zásuvná mriežka atï.) po každom
použití opláchnite a dôkladne vysušte. Na u¾ahèenie èistenia ich nakrátko
namoète.
Tukový filter
1. Tukový filter èistite v horúcom roztoku èistiaceho prostriedku alebo v umývaèke
riadu.
2. Silno pripálené neèistoty odstránite vyvarením v malom množstve vody s pridaním
2-3 polievkových lyžíc èistiaceho prostriedku do umývaèiek riadu.
Teleskopická lišta
Zásuvnú mriežku možno pri èistení boèných stien vybrat’ z ¾avej a pravej strany
rúry na peèenie.
Vyberanie zásuvnej mriežky
Mriežku najprv odtiahnite dopredu od
zadnej steny rúry na peèenie a potom ju
zozadu vyveste.
Èistenie a starostlivost’
1
29
Vkladanie zásuvnej mriežky
Pri montáži mriežky dbajte, aby
pridržiavacie skrutky teleskopických líšt
smerovali dopredu!
Pri montáži mriežku najprv znova vzadu
zaveste a potom ju vpredu priložte a
zatlaète.
Èistenie teleskopických líšt
1
1
Teleskopické lišty èistite horúcim roztokom èistiaceho prostriedku.
Pozor: Teleskopická lišta nie je vhodná na èistenie v umývaèke riadu.
Pozor: Teleskopické lišty sa v žiadnom prípade nesmú namazat’ tukom.
Osvetlenie rúry na peèenie
1
3
Pozor: Nebezpeèenstvo elektrického úderu! Pred výmenou lampy v rúre na
peèenie:
– Vypnite rúru na peèenie!
– Vyskrutkujte poistky alebo vypnite istièe v poistkovej skrinke.
Na ochranu lampy rúry na peèenie a skleneného krytu položte handrièku na dno
rúry.
Výmena lampy rúry na peèenie/
Èistenie skleneného krytu
1. Sklenený kryt vyberte otáèaním do¾ava a
vyèistite ho.
2. V prípade potreby:
Vymeòte osvetlenie rúry na peèenie
40 Watt, 230 V, odolná pri teplote
300°C.
3. Znova nasaïte sklenený kryt.
30
Èistenie a starostlivost’
Klenba rúry na peèenie
Na u¾ahèenie èistenia klenby rúry na peèenie možno sklopit’ ohrievacie teleso.
1
1
Sklopenie ohrievacieho telesa
Pozor: Ohrievacie teleso sklopte až po
vypnutí rúry na peèenie, keï už nehrozí
nebezpeèenstvo popálenia!
1. Vyberte boènú zásuvnú mriežku.
2. Ohrievacie teleso uchopte spredu a
vytiahnite ho z prelisu na vnútornej stene
dopredu.
3. Ohrievacie teleso sa sklopí nadol.
Pozor: Ohrievacie teleso netlaète nadol
silou! Ohrievacie teleso sa môže zlomit’.
Èistenie klenby rúry na peèenie
1
Upevnenie ohrievacieho telesa
1. Ohrievacie teleso zasuòte až ku klenbe rúry
na peèenie.
2. Ohrievacie teleso potiahnite dopredu
prekonávajúc silu pružiny a zasuòte ho do
prelisu rúry na peèenie.
3. Zaistite ho v držiaku.
4. Nasaïte zásuvnú mriežku.
Pozor: Ohrievacie teleso musí ležat’
oboma stranami nad prelisom vo vnútornej
stene rúry na peèenie a musí byt’ správne
zaistené.
Èistenie a starostlivost’
31
Dvierka rúry na peèenie
Na u¾ahèenie èistenia vnútorného priestoru rúry na peèenie sa dvierka vašej
rúry dajú vyvesit’.
Vyvesenie dvierok rúry na peèenie
1. Dvierka rúry na peèenie úplne otvorte.
2. Upínacie páky (A) na oboch závesoch
dvierok úplne vyklopte.
3. Privrite dvierka rúry na peèenie až po prvú
aretovanú polohu (pribl. 45°).
3
4. Dvierka rúry na peèenie chyt’te oboma
rukami zboku a vytiahnite ich z rúry šikmo
nahor (Pozor: Sú t’ažké!).
Dvierka rúry na peèenie položte vonkajšou
stranou nadol na mäkký a rovný podklad,
napríklad na prikrývku, aby sa predišlo
poškriabaniu.
32
Èistenie a starostlivost’
Zavesenie dvierok rúry na peèenie
1. Dvierka rúry na peèenie chyt’te oboma
rukami zboku zo strany rukoväte a držte ich
pod uhlom pribl. 45°.
Otvory na spodnej strane dvierok rúry na
peèenie nasaïte na závesy na rúre na
peèenie.
Dvere nechajte skåznut’ nadol až na doraz.
2. Dvierka rúry na peèenie úplne otvorte.
3. Upínacie páky (A) na oboch závesoch
dvierok sklopte spät’ do pôvodnej polohy.
4. Zatvorte dvierka rúry na peèenie.
Èistenie a starostlivost’
Sklo dvierok rúry na peèenie
1
Sklo dvierok rúry na peèenie má celkom tri za sebou umiestnené sklenené
tabule. Vnútorné tabule možno vybrat’ na èistenie.
Pozor! Pri násilnom zaobchádzaní môže sklo prasknút’ predovšetkým na
okrajoch prednej tabule.
Demontáž skiel dvierok
1. Dvierka rúry na peèenie úplne otvorte.
2. Upínacie páky (A) na oboch závesoch
dvierok úplne vyklopte.
3. Privrite dvierka rúry na peèenie až po prvú
aretovanú polohu (pribl. 45°).
4. Kryt dvierok (B) chyt’te za horný okraj
dvierok z oboch strán a zatlaète dovnútra,
aby sa uvo¾nil patentný uzáver. Potom
potiahnite kryt dvierok nahor.
33
34
Èistenie a starostlivost’
5. Postupne chyt’te sklá dvierok za horný
okraj a vytiahnite ich z vedení nahor.
Èistenie skiel dvierok
Sklá dvierok dôkladne vyèistite roztokom èistiaceho prípravku. Potom ich
starostlivo vysušte.
3
Nasadenie skiel dvierok
1. Sklá dvierok zasuòte postupne šikmo
zhora do profilu dvierok na spodnej hrane
dvierok a spustite ich.
Nasaïte najprv menšiu tabu¾u, potom
väèšie tabule.
2. Kryt dvierok (B) uchopte na bokoch,
priložte ku vnútornej strane okraja dvierok
a kryt dvierok (B) nasaïte na hornú stranu
dvierok.
Èistenie a starostlivost’
3
Na hornej strane krytu dvierok (B) sa
nachádza vodiaca lišta (C). Tá sa musí
zasunút’ medzi vonkajšiu tabu¾u dvierok a
vodiaci uholník (D).
Patentný uzáver (E) sa musí zaistit’.
3. Dvierka rúry na peèenie úplne otvorte.
4. Upínacie páky (A) na oboch závesoch
dvierok sklopte spät’ do pôvodnej polohy.
5. Zatvorte dvierka rúry na peèenie.
35
36
Èo robit’, ak …
Èo robit’, ak …
Problém
Rúra na peèenie nehreje
1
3
3
Možná príèina
Spôsob nápravy
Rúra na peèenie nie je
zapnutá
Zapnite rúru na peèenie
Neboli nastavené
požadované parametre
Skontrolujte nastavenia
Prerušenie poistky v
domovej inštalácii
(poistková skrinka).
Skontrolujte poistku.
Opakované vypálenie
poistky láskavo nahláste
autorizovanému
elektroinštalatérovi.
V rúre na peèenie sa
nesvieti
Lampa rúry na peèenie je
chybná
Vymeòte žiarovku v rúre na
peèenie
Na indikácii èasu sa objaví
F11
Sonda na mäso má krátke
spojenie alebo vidlica
sondy na mäso neprilieha
pevne k zásuvke
Konektor sondy na mäso
zasuòte až na doraz do
zásuvky na boènej stene
rúry na peèenie
Ak ste problém nedokázali odstránit’ hore uvedeným postupom, obrát’te
sa na špecializovaného predajcu alebo na servisnú službu.
Pozor! Spotrebiè môžu opravovat’ iba kvalifikovaní špecialisti. Neodborné
opravy môžu pre používate¾a spôsobit’ znaèné nebezpeèenstvá.
V prípade chybnej obsluhy nemôže byt’ návšteva technika servisnej služby ani
poèas záruènej lehoty bezplatná.
Pokyny pre zariadenia s kovovou prednou stenou:
S oh¾adom na to, že predná stena vášho zariadenia je studená, po otvorení
dverí, poèas peèenia cesta alebo mäsa prípadne krátko po peèení sa môže
zarost’ vnútorné okno dvierok.
Servis
37
Servis
Pri vzniku technickej poruchy najprv skontrolujte, èi problém nedokážete
odstránit’ svojpomocne pod¾a návodu na použitie (Kapitola “Èo robit’, ak...”).
Ak problém nedokážete odstránit’ svojpomocne, obrát’te sa láskavo na
zákaznícke služby alebo na nášho servisného partnera.
Aby sme vám mohli rýchlo pomôct’,
potrebujeme tieto Informácie:
– Oznaèenie modelu
– Èíslo výrobku (PNC)
– Výrobné èíslo (S-No.)
(tieto èísla nájdete na typovom štítku)
– Druh poruchy
– prípadné chybové hlásenia, ktoré
spotrebiè zobrazí
Aby ste mali poruke potrebné identifikaèné
údaje o vašom spotrebièi, odporúèame vám zapísat’ si ich:
Oznaèenie modelu:
.....................................................
PNC:
.....................................................
È.S
.....................................................
www.electrolux.com
822 721 402-A-151008-01
Zmeny vyhradené
www.aeg-electrolux.sk
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement