Aeg-Electrolux B5712-5-M Handleiding


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux B5712-5-M Handleiding | Manualzz
B5712-5
Gebruiksaanwijzing
Elektrische inbouwoven
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen
om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde
raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het
apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
3
Veiligheidsvoorschriften
3
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Uitrusting oven
Accessoires oven
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
Reinigen voor het in gebruik nemen
Bedienen van de oven
Oven in- en uitschakelen
Snelopwarmen
Ovenfuncties
Rooster, baakplaat en vetopvangbak
plaatsen
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Draaispit
Klokfuncties
Overige functies
4
4
5
5
6
7
7
8
8
8
11
11
1
3
2
12
13
13
14
19
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Braden
Grillen
Grillen met de draaispit
Ontdooien
Drogen met hetelucht
Wecken
Reiniging en onderhoud
Buitenkant apparaat
Oven-binnenruimte
Accessoires
Vetfilter
Inschuifroosters
Ovenverlichting
Bakovendeur
Het glas van deur van de bakoven
Wat is er aan de hand als …
21
21
28
30
30
31
31
32
33
33
33
33
33
34
35
35
37
41
Afvalverwerking
42
Service
43
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Gebruiksaanwijzing
3
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen in de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Wend u bij reparaties altijd tot onze service-afdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Personen (waaronder begrepen kinderen) die op grond van hun fysieke, sensorische of
verstandelijke vermogens, dan wel op grond van onervarenheid of onkunde niet in
staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, dienen dit apparaat niet zonder het toezicht of zonder de instructies van een verantwoordelijke persoon te gebruiken.
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de
buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in aanraking komen of onder de hete
ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met
vuur of vonken in de buurt van de oven.
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid
door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten, pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
4
Beschrijving van het apparaat
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste glasplaat, kan het
glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van de oven kan dit
ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd
raken.
• Bewaar na het uitschakelen van de koelventilator geen open gerechten in de oven. In
de ovenruimte of op de deurruiten kan vocht neerslaan dat ook op uw meubelen terecht kan komen.
3
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het gebruik zijn niet
van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat voor regulier of contractueel gebruik.
Dit zijn derhalve geen gebreken in de zin van het recht op garantie.
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Beschrijving van het apparaat
5
Bedieningspaneel
Bedrijfscontrolelampje
Bedrijfscontrolelampje
Temperatuur-/tijdindicatie
Ovenfuncties
Temperatuur-/tijdkeuze
Functietoetsen
Uitrusting oven
Alle oven-binnenwanden, met uitzondering van de oven-bodem, zijn met een speciale
emaille overtrokken (katalyse-coating).
Bovenwarmte en grillelement
Draaispitaandrijving
Ovenverlichting
Inzetniveaus
Vetfilter
Verwarmingselement in de
achterwand
Ventilator
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
6
Beschrijving van het apparaat
Binnenkant deur
Aan de binnenkant van de ovendeur is de nummering van de inzetniveaus van de ovenweergegeven.
Bovendien treft u beknopte informatie aan over
de ovenfuncties, aanbevolen inzetniveaus en
temperaturen voor de bereiding van de meest
gebruikelijke gerechten.
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden en
grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Vetopvangbak
De vetopvangbak dient bij het baken en braden
resp. als opvangbak voor het vet.
Draaispit met klemmen
Voor het braden van grotere stukken vlees en
gevogelte.
Voor het in gebruik nemen
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de dagtijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een
stroomstoring knippert het functielampje
Dagtijd automatisch.
1. Voor het wijzigen van een reeds ingestelde tijd,
de toets Selectie
zo vaak indrukken tot het
functielampje Dagtijd knippert.
2. Met de schakelaar
stellen.
/
de actuele dagtijd in-
Na ca. 5 seconden dooft het knipperen en geeft
de klok de ingestelde dagtijd aan
3
Het apparaat is klaar voor gebruik.
De dagtijd kan alleen worden gewijzigd als de
kinderbeveiliging is uitgeschakeld en geen van
de klokfuncties Kookwekker , Duur
of
Einde
en geen oven-functies zijn ingesteld.
7
8
Bedienen van de oven
Reinigen voor het in gebruik nemen
1
3
Voordat u de oven de eerste keer gebruikt, moet u hem reinigen.
Let op: Gebruik geen scherpe, schurende schoonmaakmiddelen! Het oppervlak kan worden beschadigd.
Gebruik bij metalen fronten gebruikelijke schoonmaakmiddelen.
1. Oven openen.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Alle hulpstukken en inschuifroosters verwijderen en met warm sopje reinigen.
3. Ovenbodem eveneens met warm sopje uitnemen en drogen.
4. Front van het apparaat met vochtige doek afnemen.
Bedienen van de oven
3
De oven is van verzinkbare schakelaars voor oven-functies en temperatuurkeuze uitgerust. Druk voor het gebruik ervan op de betreffende schakelaar. De schakelaar komt
dan naar buiten.
Oven in- en uitschakelen
Bedrijfscontrolelampje
Temperatuur-/tijdindicatie
Bedrijfscontrolelampje
Snelverwarmen
Verwarmings-indicatie
Toets Snelverwarmen Toets Selectie
Ovenfuncties
Indicatiewisseling
Temperatuur-/tijdkeuze
Bedienen van de oven
De oven inschakelen
De schakelaar Ovenfuncties op de gewenste
functie draaien. Het bedrijfscontrolelampje licht
op. De temperatuurindicatie toont de voorgestelde temperatuur voor de gekozen ovenfunctie.
De oven begint te verwarmen.
Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt,
klinkt er een signaal.
Oventemperatuur wijzigen
Met de schakelaar / de temperatuur naar
boven of naar beneden wijzigen.
De instelling vindt plaats op stappen van 5 °C.
Temperatuur controleren
De toetsen Snelopwarmen
en Selectie
gelijktijdig indrukken.
De oventemperatuur van dat moment verschijnt in de temperatuurindicatie.
De oven uitschakelen
Voor het uitschakelen van de oven de schakelaar Ovenfuncties in de stand Uit draaien.
9
10
3
3
Bedienen van de oven
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld
blijft de ventilator nog verder lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
Verwarmings-indicatie
Indicatie opwarmen
Na het inschakelen van de ovenfunctie geven
de langzaam na elkaar oplichtende balken aan,
hoever de oven reeds opgewarmd is.
Indicatie snelverwarmen
Na het inschakelen van de functie
snelverwarmen
geven de na elkaar knipperende balken aan dat de functie snelverwarmen in werking is. Bovendien brandt de balk
naast het symbool
.
Indicatie restwarmte
Na het uitschakelen van de oven geven de nog
oplichtende balken de resterende restwarmte in
de oven aan.
Bedienen van de oven
11
Snelopwarmen
1
3
Na het kiezen van een ovenfunctie kan met behulp van de extrafunctie
Snelopwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
Let op: Gerecht pas in de oven plaatsen, als Snelopwarmen beëindigd is en de oven in
de gewenste functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen (bijv. Conventioneel ). Eventueel temperatuurvoorstel
wijzigen.
2. Toets Snelopwarmen
indrukken. De balk naast het symbool
brandt.
De na elkaar knipperende balken geven aan dat Snelopwarmen in werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur lichten de balken van de verwarmingsindicatie op en de balk naast het symbool
gaat uit. Er klinkt een signaal.
De oven verwarmt nu in de eerder ingestelde ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt
het gerecht nu in de oven plaatsen.
De functie Snelopwarmen kan bij de ovenfuncties Hetelucht met ring , Pizza
hetelucht , Conventioneel
en Infratherm + Braadspit
tevens ingeschakeld
worden.
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Hetelucht met ring
Voor het bakken op maximaal drie niveaus tegelijk.
Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40 °C lager in dan bij
boven-/onderwarmte.
Pizza hetelucht
Voor het bakken op een niveau voor gerechten die een intensievere bruining en knapperigheid van de bodem vragen.
Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40 °C lager in dan bij
boven-/onderwarmte.
Conventioneel
Voor het bakken en braden op één niveau.
Infratherm +
Braadspit
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op één
niveau.
De functie is ook geschikt voor het gratineren en met een
korst bedekken.
Grill groot +
Braadspit
Voor het grillen van groot gevogelte en vlees.
Grill klein +
Braadspit
Voor het grillen van platte levensmiddelen die in het midden
van het rooster worden geplaatst en om te roosteren.
Ontdooien
Voor het gedeeltelijk of geheel ontdooien van bijvoorbeeld
gebak, boter, brood, fruit of andere bevroren levensmiddelen.
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met een brosse bodem.
12
Bedienen van de oven
Rooster, baakplaat en vetopvangbak plaatsen
3
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging tegen het uittrekken, hebben alle inschuifdelen aan de linker kant een
kleine bolling naar onderen.
Schuif de inschuifdelen er zo in dat de bolling in het bakgedeelte zich achterin bevindt.
Deze bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Baakplaat resp. vetopvangbak plaatsen:
Schuif de bakplaat resp. de vetopvangbak tussen de geleidestangen van het gekozen niveau.
3
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig, dat de beide voetjes
naar onder wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het rooster
loopt, is het vaatwerk bovendien beschermd tegen afglijden.
Rooster en vetopvangbak plaatsen:
Plaats het rooster op de vetopvangbak.
Schuif de vetopvangbak tussen de geleidestangen van het gekozen niveau.
Bedienen van de oven
13
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Het vetfilter alleen gebruiken bij het braden, om het verwarmingselement in de achterwand te beschermen tegen vetspatten.
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken en de
beide steuntjes van boven naar beneden
in de opening tegen de achterwand van
de oven (ventilatoropening) plaatsen.
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken en
naar boven uit de oven nemen.
Draaispit
3
Breng te grillen product aan
1. Steek de vork op het draaispit.
2. Breng het te grillen product en de tweede vork
aan.
Plaats het te grillen product in het midden.
3. Draai de vorken vast.
3
Breng het draaispit aan
1. Plaats de opvangbak op het 1e niveau van
onderen.
2. Plaats de draaispitsteun van onder rechtsvoor
op het 5e niveau.
3. Steek de handgreep erop en druk de beugel
naar onder.
Om er voor te zorgen dat de handgreep veilig
op het draaispit zit, moet u de beugel ingedrukt
houden.
4. Schuif de punt van het draaispit net zo ver in de aandrijving tot deze vastklikt. Deze bevindt zich linksachter aan de achterkant van de bakoven.
5. Plaats de groef voor de handgreep in de hiervoor voorziene inkeping van de draaispitsteun.
14
3
1
3
Bedienen van de oven
6. Trek de handgreep eraf.
7. Stel de bakovenfunctie en de temperatuur in,
overeenkomstig de aangegeven waarden in de
tabel van het draaispit.
Controleer of het draaispit ook werkelijk ronddraait.
Haal het draaispit eruit
Waarschuwing: Het draaispit is na het beëindigen van het gaarproces zeer heet. Bij het
eruithalen bestaat verbrandingsgevaar!
1. Zet de bakoven uit.
2. Steek de handgreep op het draaispit.
3. Druk de beugel naar onder.
Om er voor te zorgen dat het handgreep veilig op het draaispit zit, moet u de beugel ingedrukt houden.
4. Haal het draaispit met het gegrilde voedsel eruit.
Klokfuncties
Temperatuur-/tijdindicatie
Functielampjes voor klok
Toets Selectie
Indicatiewisseling
Bedienen van de oven
15
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
3
3
Aanwijzingen met betrekking tot de klokfuncties
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het betreffende functielampje gedurende
ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kan met de schakelaar / de gewenste tijd
ingesteld of gewijzigd worden.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het functielampje opnieuw
ca. 5 seconden. Daarna brandt het functielampje. De ingestelde tijd begint op de achtergrond af te tellen.
• Na afloop van de klokfunctie Duur
en Einde
moet de schakelaar ovenfuncties op ”0“ worden gezet.
• Met de toets Indicatie
kan tussen oventemperatuur en dagtijd worden gewisseld.
Opvragen van de ingestelde of resterende tijd
De toets Selectie
zo vaak indrukken tot de betreffende klokfunctie knippert of de
resterende tijd wordt aangegeven.
Kookwekker
1. De toets Selectie
zo vaak indrukken tot het
functielampje Kookwekker knippert.
16
Bedienen van de oven
2. Met de schakelaar / de gewenste tijd instellen (max. 99.00minuten).
Het functielampje Kookwekker brandt.
Als 90% van de ingestelde tijd verlopen is, klinkt
een signaal.
Als de ingestelde tijd verlopen is, knippert
”0.00“ en het functielampje. Er klinkt een signaal.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
Willekeurige toets indrukken
Duur
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. De toets Selectie
zo vaak indrukken tot het
functielampje Duur
knippert.
3. Met de schakelaar
dingstijd instellen.
/
de gewenste berei-
Bedienen van de oven
Het functielampje Duur
is direct aan.
brandt en de oven
Als de ingestelde tijd verlopen is, knippert
”0.00“ en het functielampje. Er klinkt gedurende
2 minuten een signaal. De oven schakelt automatisch uit.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
De schakelaar ovenfuncties op ”0“ zetten.
Einde
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Toets Selectie
zo vaak indrukken, tot het
functielampje Einde
knippert.
3. Met de schakelaar
keltijd instellen.
/
de gewenste uitscha-
17
18
Bedienen van de oven
Het functielampje Einde
is direct aan.
brandt en de oven
Als de ingestelde tijd verlopen is, knippert
”0.00“ en het functielampje. Er klinkt gedurende
2 minuten een signaal. De oven schakelt automatisch uit.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
De schakelaar ovenfuncties op ”0“ zetten.
3
Duur
en Einde
in combinatie
Duur
en Einde
kunnen gelijktijdig worden gebruikt als de oven op een later tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
de bereidingstijd instellen die het gerecht nodig heeft.
In dit geval 1 uur.
Bedienen van de oven
3. Met de functie Einde
het tijdstip instellen,
waarop het gerecht klaar moet zijn.
In dit geval om 14:05 uur.
De functielampjes Duur
en Einde
branden en in de display wordt de temperatuur aangegeven.
In dit geval 200°C.
De oven wordt op het berekende tijdstip automatisch ingeschakeld.
In dit geval om 13:05 uur.
En na afloop van de ingevoerde duur wordt de
oven weer uitgeschakeld.
In dit geval om 14:05 uur.
Overige functies
Indicatie-uitschakeling
2
3
U kunt energie besparen door de tijdindicatie uit te schakelen.
Tijdindicatie uitschakelen
1. Schakelaar / naar rechts draaien en vasthouden.
2. Bovendien toets Selectie
indrukken tot de
indicatie donker wordt
De indicatie wordt automatisch ingeschakeld
wanneer het apparaat weer in gebruik wordt
genomen.
Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat
de dagtijdindicatie weer uit.
De tijdindicatie weer inschakelen om de dagtijd
weer voortdurend te laten aangeven.
Tijdindicatie inschakelen
1. Schakelaar / naar rechts draaien en vasthouden.
2. Bovendien toets Selectie
indrukken tot de indicatie weer verschijnt.
19
20
Bedienen van de oven
Kinderbeveiliging van de oven
3
De oven heeft een kinderbeveiliging. Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan de
oven niet worden gebruikt.
Om de kinderbeveiliging in te kunnen schakelen mag er geen ovenfunctie geselecteerd
zijn.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Schakelaar / naar links draaien en vasthouden.
2. Tevens de toets Selectie
indrukken tot in de
indicatie ”SAFE“ verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Schakelaar / naar links draaien en vasthouden.
2. Tevens de toets Selectie
indrukken tot in de indicatie ”SAFE“ dooft.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik.
3
Automatische uitschakeling van de oven
Als de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of wanneer de temperatuur
niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
In de temperatuurindicatie knippert de laatst ingestelde temperatuur.
De oven schakelt automatisch uit bij een oventemperatuur van.
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - max°C
3
na
na
na
na
12,5 uur
8,5 uur
5,5 uur
3,0 uur
Ingebruikname na automatische uitschakeling
Schakel de oven helemaal uit.
Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
De automatische uitschakeling wordt opgeheven als de klokfunctie Duur
Einde
ingesteld is.
of
Toepassingen, tabellen en tips
21
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Hetelucht met ring
of Conventioneel
Bakvormen
• Voor Conventioneel
zijn vormen van donker metaal en gecoate vormen geschikt.
• Voor Hetelucht met ring
zijn ook vormen van licht metaal geschikt.
Inbrengsleuven
• Bakken met Conventioneel
is altijd slechts op één niveau mogelijk.
• Met Hetelucht met ring
kunt u op maximaal 3 bakplaten tegelijk bakken:
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
3 bakplaten:
inzetniveau 1, 3 en 5
22
3
2
Toepassingen, tabellen en tips
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Conventioneel
of Hetelucht met ring
ook twee vormen tegelijk
naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur. Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze
weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende temperatuurvoorschriften, tijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk
van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
• Wij adviseren om de eerste keer de laagste temperatuurwaarde in te stellen en pas indien gewenst, bijv. als een sterkere bruining is gewenst of als de baktijd te lang duurt,
een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept, kijkt u dan bij een
soortgelijk gebak.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op bakplaten of in vormen kan de baktijd 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het gebak in het begin van het bakproces
niet overal even bruin. Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. In de
loop van het bakproces wordt het gebak overal even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een ander bak-/braadgedrag vertonen als uw oude apparaat. Pas
daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en inzetniveaus zoals u die gewend
bent aan de aanbevelingen in de onderstaande tabel aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van de baktijd uitschakelen, om de nawarmte te gebruiken.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het plaatsen van een
gerecht in de koude oven.
Toepassingen, tabellen en tips
23
Baktabel
Bakken op één inzetniveau
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
0:50-1:10
Gebak in vormen
Tulband
Hetelucht met ring
1
150-160
Zandgebak/koningstaart
Hetelucht met ring
1
140-160
1:10-1:30
Biscuittaart
Hetelucht met ring
1
140
0:25-0:40
Biscuittaart
Conventioneel
1
160
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
Hetelucht met ring
3
170-1801)
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
Hetelucht met ring
3
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
Conventioneel
1
170-190
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Hetelucht met ring
1
160
1:10-1:30
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Conventioneel
1
180
1:10-1:30
Hetelucht met ring
1
160-180
0:30-1:10
Conventioneel
1
170-190
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
Conventioneel
3
170-190
0:30-0:40
Kerststol
Conventioneel
3
160-1801)
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
Conventioneel
1
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Roomsoezen/tompoezen
Conventioneel
3
160-1701)
0:15-0:30
1)
Hartige taart (bijv. quiche
lorraine)
Kwarktaart
Gebak op het bakblik
Biscuitrol
Conventioneel
3
180-200
0:10-0:20
Hetelucht met ring
3
150-160
0:20-0:40
Conventioneel
3
190-2101)
0:15-0:30
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Hetelucht met ring
3
150
0:35-0:50
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Conventioneel
3
170
0:35-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
Hetelucht met ring
3
160-170
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbaar beleg (bijv. kwark, room, honing)
Conventioneel
3
160-1801)
0:40-1:20
Kruimelgebak droog
Boter-/suikerkoek
24
Toepassingen, tabellen en tips
Soort
gebak
Pizza (met veel beleg)2)
Ovenfunctie
Hetelucht met ring
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
1
180-2001)
0:30-1:00
1)
Pizza (dun)
Hetelucht met ring
1
200-220
0:10-0:25
Turks brood
Hetelucht met ring
1
200-220
0:08-0:15
Zwitsers fruitpuddinkje
Hetelucht met ring
1
180-200
0:35-0:50
Koekjes van zandtaartdeeg
Hetelucht met ring
3
150-160
0:06-0:20
Sprits
Hetelucht met ring
3
140
0:20-0:30
Koekjes
Sprits
1)
Conventioneel
3
160
0:20-0:30
Koekjes van roerdeeg
Hetelucht met ring
3
150-160
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
Hetelucht met ring
3
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Hetelucht met ring
3
100-120
0:30-0:60
Koekjes van gistdeeg
Hetelucht met ring
3
150-160
0:20-0:40
0:20-0:30
Koekjes van bladerdeeg
Hetelucht met ring
3
170-1801)
Broodjes
Hetelucht met ring
3
1601)
0:20-0:35
Conventioneel
3
1801)
0:20-0:35
Hetelucht met ring
3
1401)
0:20-0:30
3
1701)
0:20-0:30
Broodjes
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Conventioneel
1) Oven voorverwarmen
2) Opvangplaat of braadslede gebruiken
Toepassingen, tabellen en tips
25
Bakken op meerdere niveaus
Hetelucht met Hetelucht met
ring
ring
Soort gebak
Niveau van onderen
Tijd
uur: min.
2 niveaus
3 niveaus
Temperatuur ºC
Roomsoezen/tompoezen
1/4
---
160-1801))
0:35-0:60
Droog kruimelgebak
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Koekjes van zandtaartdeeg
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Sprits
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Koekjes van roerdeeg
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Schuimgebak, baiser
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Met gist gebakken koekjes
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Koekjes van bladerdeeg
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
Broodjes
1/4
---
160
0:30-0:45
Kleine cakejes (20stuks/blik)
1/4
---
1401)
0:25-0:40
Gebak op de bakplaat
Koekjes
1) Oven voorverwarmen
26
Toepassingen, tabellen en tips
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het ge- Verkeerde inschuifhoogte
bak is te licht van kleur
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet worden
verkort door een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het bijzonder bij het gebruik van keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijkma- Te hoge baktemperatuur en te
tig bruin
korte baktijd
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Baktemperatuur lager instellen
en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Toepassingen, tabellen en tips
27
Tabel Pizza hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pizza (dun)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (met veel beleg)
1
180 - 200
20 - 30
Swabische pizza
1
180 - 200
45 - 60
Spinazietaart
1
160 -180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Kwarktaart, rond
1
140 - 160
60 - 90
Kwarktaart op bakplaat
1
140 - 160
50 - 60
Appeltaart, dicht
1
150 - 170
50 - 70
Groentetaart
1
160 - 180
50 - 60
Turks brood
1
250 - 2701)
10 - 20
Bladerdeegtaart
1
160 - 1801)
40 - 50
Flammekuchen (brood)
1
250 - 2701)
12 - 20
1
2001)
15 - 25
Soort gebak
Piroggen (gevulde broodjes)
180 -
1) Oven voorverwarmen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Conventioneel
1
180-200
0:45-1:00
Conventioneel
1
180-200
0:25-0:40
Gegratineerde groente
Infratherm +
Braadspit
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd stokbrood1)
Infratherm +
Braadspit
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Conventioneel
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
Conventioneel
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
Infratherm +
Braadspit
1
160-170
0:30-1:00
Gerecht
Ovenfunctie
Pastaschotel
Lasagne
1)
1) Oven voorverwarmen
28
Toepassingen, tabellen en tips
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
Diepvriespizza
Conventioneel
3
Patates frites1)
(300-600 g)
Infratherm +
Braadspit
3
Stokbrood
Conventioneel
3
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
Vruchtentaart
Conventioneel
3
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
200-220
volgens aanwijzingen van de fabrikant
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
Braden
Ovenfunctie: Conventioneel
of Infratherm + Braadspit
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Grote braadstukken kunt u direct in de braadslede braden of op het rooster met
hieronder de braadslede.
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel te braden. Op
deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een braadpan zonder
deksel braden.
3
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het inbranden van vrijkomende vleessappen of vet te voorkomen, adviseren wij
een beetje vloeistof in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de braadtijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de braadtijd meerdere keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit, om te profiteren
van de restwarmte.
Toepassingen, tabellen en tips
29
Braadtabel
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
1
200-250
2:00-2:30
Rundvlees
Stoofvlees
1-1,5 kg
Conventioneel
Rosbief of ossenhaas
per cm dikte
- Van binnen rood (rare)
per cm
dikte
Infratherm
+ Braadspit
1
190-2001)
0:05-0:06
- van binnen roze
(medium)
per cm
dikte
Infratherm
+ Braadspit
1
180-190
0:06-0:08
- doorbakken (well
done)
per cm
dikte
Infratherm
+ Braadspit
1
170-180
0:08-0:10
Schouderstuk, nekstuk, ham
1-1,5 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
160-180
1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
1-1,5 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
170-180
1:00-1:30
750 g-1 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
160-170
0:45-1:00
1 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
160-180
1:30-2:00
1,5-2 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
160-180
2:00-2:30
Lamsbout,
lamsgebraad
1-1,5 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
150-170
1:15-2:00
Lamsrug
1-1,5 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
160-180
1:00-1:30
Hazenrug, hazenbout
tot 1 kg
Conventioneel
3
220-2501)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
Conventioneel
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
Conventioneel
1
200-210
1:30-2:15
per 200250g
Infratherm
+ Braadspit
1
200-220
0:35-0:50
Varkensvlees
Gehakt
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
Kalfsbout
Lamsvlees
Wild
Gevogelte
Stukken gevogelte
30
Toepassingen, tabellen en tips
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Halve kip
per 400500g
Infratherm
+ Braadspit
1
190-210
0:35-0:50
Kip, poularde
1-1,5 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
190-210
0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
180-200
1:15-1:45
Gans
3,5-5 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
160-180
2:30-3:30
Kalkoen
2,5-3,5 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
160-180
1:45-2:30
Kalkoen
4-6 kg
Infratherm
+ Braadspit
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Conventioneel
1
210-220
0:45-1:15
Vis (stoven)
Hele vissen
1) Oven voorverwarmen
Grillen
1
3
Oven-functie: Grill klein + Braadspit , Grill groot + Braadspit
met maximale temperatuurinstelling
Braadspit
, Infratherm +
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor grillen het rooster op het aanbevolen gebruiksniveau plaatsen.
• De opvangbak altijd op het 1e gebruiksniveau van onderaf plaatsen.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grillen met de draaispit
Gerecht
1 kip
2 kippen
1 eend
Hoeveelheid kg
Functie
Temperatuur °C
Griltijd in
uren:min.
(richtwaarde)
ca. 1
Grill groot + Braadspit
240
1:00-1:10
elk ca. 1
Grill groot + Braadspit
240
1:15-1:20
1,5-2
Grill groot + Braadspit
240
1:20-1:40
1 varkensrollade
1
Grill groot + Braadspit
240
1:45-2:15
Varkenspoten (½
uur voorgekookt)
1-1,3
Grill groot + Braadspit
240
2:00-2:30
Toepassingen, tabellen en tips
31
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien
(zonder temperatuurinstelling)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgekeerd schoteltje in een
groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Slagroom, 2 x 200g
80-100
10-15
Slagroom kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
60
60
Gerecht
Gebak, 1400g
Opmerking
---
Drogen met hetelucht
Ovenfunctie: Hetelucht met ring
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegd rooster.
• U bereikt een beter resultaat als u na de helft van de tijd de oven uitschakelt, opent en
gedurende de nacht laat afkoelen.
• Daarna het gerecht verder laten drogen.
Inzetniveau
Temperatuur in
°C
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Bonen
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (reepjes)
60-70
3
1/4
5-6
Soepgroenten
60-70
3
1/4
5-6
Paddestoelen
50-60
3
1/4
6-8
Kruiden
40-50
3
1/4
2-3
60-70
3
1/4
8-10
Gerecht
Groenten
Fruit
Pruimen
32
Toepassingen, tabellen en tips
Inzetniveau
Temperatuur in
°C
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Abrikozen
60-70
3
1/4
8-10
Appelschijven
60-70
3
1/4
6-8
Peren
60-70
3
1/4
6-9
Gerecht
Wecken
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel - of bajonetsluiting en metalen blikken zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes glazen met elk een
inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-liter-glazen na ca. 35-60
minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Product
Temperatuur
in°C
Wecken tot het parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen,
rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortels1)
160-170
50-60
5-10
Paddestoelen1)
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
Reiniging en onderhoud
33
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: Voor het reinigen moet het apparaat zijn uitgeschakeld en zijn afgekoeld.
Waarschuwing: Om veiligheidsredenen het apparaat niet reingen met een stoom- of
hogedrukreiniger.
Let op: geen schuurmiddelen, scherp reinigingsgereedschap of schuursponsjes
gebruiken.
Geen bijtende schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers gebruiken om het
glas van de ovendeur te reinigen. Hierdoor kan het oppervlak bekrast raken en
kan het glas uiteindelijk breken.
Buitenkant apparaat
• De voorkant van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje afnemen.
• Bij een metalen front een in de handel verkrijgbaar onderhoudsmiddel gebruiken.
• Geen schuurmiddelen en schuursponsjes gebruiken.
Oven-binnenruimte
1
1
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Waarschuwing: Voor de reiniging mag geen oven-functie zijn gekozen en de oven
moet afgekoeld zijn.
Reiniging
De katalytisch gecoate wanden zijn zelfreinigend. Ze absorberen vetspetters, wanneer de
oven in werking is.
Om dit zelfreinigingsproces te ondersteunen, adviseren we de regelmatig zonder inhoud
te verwarmen.
Bij het openen van de oven wordt automatisch de ovenverlichting ingeschakeld.
Alle inschuifdelen uit deoven verwijderen.
De ovenbodem met warm sopje schoonmaken en drogen.
Oven-temperatuur op 250°C instellen.
Na een uur oven uitschakelen.
Eventueel achtergebleven resten met een vochtige, zachte spons afwissen.
Let op! Geen ovenspray of schurende schoonmaakhulpmiddelengebruiken. Geen zeep of
andere reinigingsmiddelen gebruiken. Daardoor kan de katalyseplaat worden beschadigd.
Bij langer gebruik kan de katalyse-coating gemakkelijk verkleuren. Dit heeft geen effect
op de katalytische eigenschappen.
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasautomaat reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2-3 eetlepels afwasmiddel voor afwasautomaten uitkoken.
34
Reiniging en onderhoud
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en rechts in de oven
worden losgenomen.
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter losnemen (2).
3
Inschuifroosters inzetten
Belangrijk! De afgeronde einden van de geleidingsstangetjes moeten naar voren wijzen!
Bij het inzetten de roosters eerst achter weer
inhangen (1) en dan voor inzetten en aandrukken (2).
Reiniging en onderhoud
35
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven
leggen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en
schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 40 watt, 230 V 300 °C hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
Bakovendeur
Om het binnenste van de bakoven gemakkelijker te kunnen kunt u de bakovendeur van
uw apparaat eruit halen.
Bakovendeur eruit halen
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van
de deur volledig uitklappen.
36
Reiniging en onderhoud
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste vergrendelstand (circa 45°).
3
4. Pak met beide handen de zijkanten van de bakovendeur vast en trek de deur van de bakoven
schuin naar boven er uit (Let op : Zwaar!).
Leg de bakovendeur met de buitenkant naar
boven op een zacht, vlak oppervlak neer, bijvoorbeeld op een deken, om krassen te vermijden.
Bakovendeur erin schuiven
1. Pak met beide handen de bakovendeur aan de
kant van de greep vast en houd deze in een
hoek van circa 45°.
Plaats de uitsparingen aan de onderkant van de
bakovendeur op de scharnieren van de bakoven.
Laat de deur tot de aanslag naar onder glijden.
2. Bakovendeur volledig openen.
Reiniging en onderhoud
37
3. Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie.
4. Bakovendeur sluiten.
Het glas van deur van de bakoven
1
De bakovendeur is uitgerust met vier achter elkaar aangebrachte glasplaten. De binnenste glasplaten kunnen eraf gehaald worden, tijdens het reinigen.
Let op! Als er kracht wordt uitgeoefend, vooral aan de zijkanten van de voorruit, kan het
glas breken.
De glasplaten van de deur demonteren
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van
de deur volledig uitklappen.
38
Reiniging en onderhoud
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste vergrendelstand (circa 45°).
4. Pak de deurafschermer (B) aan de bovenkant
van de deuraan beide kanten vast en druk deze
naar binnen om de klemvergrendeling los te
maken. Trek vervolgens de deurafschermer van
boven eraf.
5. Pak de glasplaten een voor een aan de rand vast
en trek ze uit de geleiding vanaf boven eruit.
Reinig de glasplaten
Reinig grondig de glasplaten met spoelmiddel. Droog daarna de glasplaat goed af.
3
Glasplaten weer terug in de deur zetten
1. Schuif aan de onderkant van deur de glasplaten
een voor een schuin vanaf boven in het profiel
van de deur en laat ze zakken.
De beide kleine glasplaten eerst en daarna de
grote glasplaat.
Reiniging en onderhoud
2. Pak de deurafschermer (B) aan de zijkanten
vast, breng deze aan de binnenkant van de rand
van de deur aan en steek vervolgens de deurafschermer (B) op de bovenkant van de deur.
3
Aan de openzijde van de deurafschermer (B)
bevindt zich een geleiderail (C). Deze moet tussen de buitenste deurruit en de geleidehoek (D)
erin worden geschoven.
De klemvergrendeling (E) moet vast gezet zijn.
3. Bakovendeur volledig openen.
39
40
Reiniging en onderhoud
4. Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie.
5. Bakovendeur sluiten.
Wat is er aan de hand als …
41
Wat is er aan de hand als …
probleem
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
De oven is niet ingeschakeld.
Oven inschakelen
De tijd is niet ingesteld.
Tijd instellen.
De noodzakelijke instellingen
zijn niet uitgevoerd
Instellingen controleren.
Automatische uitschakeling van
de oven is geactiveerd
Zie automatische uitschakeling
De zekering in de huisinstallatie
(stoppenkast) is doorgebrand.
Zekering controleren. Als de
zekeringen meerdere keren
worden uitgeschakeld, neem
dan contact op met een erkend elektro-installateur.
De ovenlamp valt uit.
De ovenlamp is defect.
Ovenlamp vervangen.
In de tijdindicatie verschijnt
een hier niet vermelde foutcode
Elektronisch defect
Het apparaat via de
woningzekering of de
beveiligingsschakelaar in de
zekeringskast uit- en weer inschakelen.
Bij herhaalde weergave kunt u
contact opnemen met de servicedienst
Het draaispit draait niet
De verkeerde oven-functie is in- Oven-functie met draaispitgesteld
gebruik kiezen
Het draaispit is niet juist geplaatst
1
3
3
Oplossing
Draaispit tot de aanslag inschuiven
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker
leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de
binnenkant van het deurvenster.
42
Afvalverwerking
Afvalverwerking
2
2
1
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke
inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt
u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten
voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
Service
43
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing
(hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
www.electrolux.com
822 721 063-A-040608-01
Wijzigingen voorbehouden
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.be

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement